...

wCMS - profesjonalny system zarządzania treścią

by damian-sobkowiak

on

Report

Category:

Art & Photos

Download: 0

Comment: 0

5,028

views

Comments

Description

Download wCMS - profesjonalny system zarządzania treścią

Transcript

  • 1. wCMS v1 - ³atwy system zarz¹dzania zawartoœci¹ strony internetowejPoznaj oprogramowanie, które polepszy Twoje nastawienie do prowadzenia w³asnej strony internetowej!CMS - system zarz¹dzania zawartoœci¹, który oferujê jest prostym w obs³udzeoprogramowaniem, dziêki któremu ka¿dy mo¿e samodzielnie zarz¹dzaæ treœci¹ na swojejstronie, zdjêciami w galerii, plikami na serwerze, danymi kontaktowymi a tak¿e samodzielniestworzyæ na nim ca³¹ stronê internetow¹ od zera.Obecnie wszystkie strony, które wykonujê s¹ wyposa¿one w system zarz¹dzania zawartoœci¹
  • 2. G³ówne zalety tego rozwi¹zaniasamodzielne tworzenie i edytowanie treœciSkoñcz ze zlecaniem zmian na stronie webmasterowi. Policz ile to oszczêdnoœcigdy godzina pracy webmastera kosztuje ok. 50z³wybij siê na wysok¹ pozycjê w Googlepe³na kontrola nad wszystkimNie musisz ju¿ siê martwiæ o dane udostêpniane dla wyszukiwarek - ten Przechowuj wszystkie wykorzystywane w treœci pliki naCMS zrobi to za Ciebie, poniewa¿ dane dla wyszukiwarki Google s¹ swoim serwerze. U³atwi Ci to panowanie nad aktualnoœci¹generowane automatycznie zdjêæ, umo¿liwi zlokalizowanie i usuniêcie niepo¿¹danego pliku oraz pozwoli na udostêpnienie dodatkowychmateria³ów dla odwiedzaj¹cychstrony wielojêzyczneuproœæ klientowi kontakt z Twoj¹ firm¹Przechwyæ nowe rynki œwiatowe dziêkiDziêki zintegrowanemu formularzowi wysy³ania nowej wiadomoœci - osobymo¿liwoœci szybkiego i odwiedzaj¹ce Twoj¹ stronê nie musz¹ logowaæ siê na swoj¹ pocztê, abybezproblemowego zainstalowania wys³aæ wiadomoœæ. Wystarczy poprawnie wys³aæ formularz kontaktu, abymodu³u t³umaczeñ od Google. Dziêki wiadomoœæ dosz³a ze strony wprost na Twoj¹ skrzynkê odbiorcz¹.temu Twoja strona bêdzie mog³a byæwyœwietlana w ponad 50 jêzykach! Awszystko przez mo¿liwoœæ szybkiejintegracji CMS-a z t³umaczem Google.
  • 3. £atwy w obs³udze panel administracyjnyProducent oprogramowania musi zdawaæ sobie sprawê z tego, ¿e tworzy oprogramowanie dla klientów a nie dla webmasterów. Ja pisz¹cswoje skrypty doskonale wiem o tym, ¿e wiêkszoœæ trafi do osób, które nie s¹ zaawansowanymi u¿ytkownikami komputera. St¹d wszystkiefunkcje mojego systemu zarz¹dzania zawartoœci¹ s¹ bardzo intuicyjne, interfejs jest po polsku i posiada wy³¹cznie elementy, które s¹rzeczywiœcie potrzebne. Do tej pory nie by³o osoby, która mia³aby problem z obs³ug¹ tego programu!
  • 4. Kontakt, oferta cenowa, co obejmuje cena, jak zamówiæ? Produkt dostêpny jest do zamówienia wy³¹cznie na stronie www.windux.pl lubwiê ce jkontaktuj¹c siê na poni¿sze dane. Nie ma mo¿liwoœci zamówienia samego skryptu poæie dzie ni¿szej cenie. W cenê wliczone zosta³o:sz w- wykonanie ca³ego szablonu graficznego (grafika, HTML i CSS)chce zwoñ - udostêpnienie skryptu do nieograniczonego czasowo u¿ytkowania -z ad z e-mail - serwer i domena PL (dla innych domen proszê o kontakt)- us³uga instalacji na serwerze-n apis - do 2h konsultacji na Skype odnoœnie administracji i rozwi¹zywania problemówDamian Sobkowiakul. Ogrodowa 2066-008 Œwidnicak. Zielonej Górywoj. LubuskieTel. +48.605305075www.windux.plE-mail: info@windux.plNa skrypt udzielam 2-letniej gwarancji poprawnegodzia³ania, do¿ywotni serwis pogwarancyjny orazumo¿liwiam dalsz¹ jego rozbudowê i aktualizacjê.
  • Fly UP