System is processing data
Please download to view
...

Daewoo Nubira

by guest71f5b18

on

Report

Category:

Automotive

Download: 0

Comment: 0

27,626

views

Comments

Description

 
Download Daewoo Nubira

Transcript

 • 1. EDWARD MORAWSKI •
 • 2. Spis tresci 9 Pompa oieju ........ 1.Informacje ogOlne o samochodzie69 9 Fitt' oleju .............................................71 1.1. Opis samochodu . . ....... Czujnik citnienia olejuP P 72 1.2. Dane identyfikacyjne i oznaczenia20 Typowe niesprawnotci ukiadu handlowe samochodu .........................smarowania 1.3. Charaktelystyka techniczna72 3.7. ktad ch.lodzenia ................23 samochodu OprOinianie ukfadu chfodzenia ...7325 Chrlodnica i zbiornik wyrOwnawczy 1.4. Walonj uiytkowe samochodu ..............75 Termostat iczujnik temperatury cieczy 1.5. Zagadnienia bezpieczenstwa .... 2575 chlodzgeej 1.6. Urz4dzenia do sterowania kontroli 27M i 4 I I P P M E I M M I M i Po pa cieczy chfodzqcej75 2 . O b s l u g a s a m o c h o d u .....................3535 Wentylator..... . . . .. ..77 2.1. Obsluga codzienna ............................35Typowe niesprawnotoi uktadu chfodzenia ..... 78 2.2. Obserwacje podczas jazdy .................4 0 1 4 D3.8. System wtryskowo-zapfonovvy 2.3. Czynnotci pa katclyrn tankowaniu36 Ukfad doprowadzania powietrza78 paliwa36 Uklad zasilania paliwem 2.4. ()beluga raz w miesiqcu ......................79I M P I P I37 Ukfad zapionowy 2.5. Obs-luga elwa razy w roku . . ... 79 Ukf ad s te ro w an ia s iln i ka .... . .37 2.6. Czynnotci pc! kaMej vitymianie oleju81 Programowanie priodkoki obrotowej38 2.74 Obsfuga raz w roku ..... biegu ja-lowego .   . . . . . .83 2.84 Wykaz czynnoki obsfugi okresowel3883 Diagnostyka silnika 2.9. Materiaty eksploatacyjne . .•••.......38• m i m i m i l i lPodnoszenie samochodu .§I45 3.9. Ukfad lintotowy,86 Holowanie samoohodu ...........45 3.10. Typowe niesprawnoci silnika Holowanie przyczepy .............. 86I M M I 3.11. Wyrnontowanie silnika ....................4586 3.12. Demonta2 i monta2 silnika .............. Silnik 446 3 13 Zamontowanie silnika90 . 3.1. OgOlna charakterystyka silnika . 3 . U k la d p r z e n i e s le n i a n a p d u9547 3.2, K alb siln ika* M I R 4.1. Sprzwio95 3.3, MI korbowy, panewkL uszczeiniacze 4952 Charakterystyka techniczna .97kofo zarnachowe ............ Tarcza sprzemta . . ... . 97 3.4. Korbowody, sworznie tfokowelg • m m n 54 Oprawa sprzggfa . . , • . . . , . • . 97 piergcienie tfokowe57 Regulacia pedatu sprzinia ....................98• A d i F i i 3.5. Giowica i uktacl rozrzgdu . ...58 Sprawdzanie punktu wiwizania sprzigla 99 Wymontowanie glowicy .....................62Sprawdzanie pompy sprz@gfa - - - a 99 Demonta2 glowicy 64 Sprawdzanie sitownika sprzinfa . . . 99 Monta2 gtowicy. .... ..66 Odpowietrzanie ukfadu sterowania+ P . mZamontowanie glowicy ....................... 68 sPrzggla .. 100m m m • m m m g • . . . . .
 • 3. 6 DAEWOO NUBIRA Wymontowanie i zamontowanieUktad harnulcowy. 136I • •a al .1100 sprzcgta 7.1. Charakterystyka techniczna hamulcOw 136 4.2. Skrzynka przekladniowa1007.2. Pedal hamulca, wspornik pedafu Charatcterystyka techniczna .................101 i r# Iznik wiatef hamowania • . . 138 Mechanizm zmiany biegOw1027.3. Przewody, ztgczki i sygnalizator ubytku Przekladnia gtOwna I mechanizm p1ynu hamuicowego •....• 139 rO±nicowy1037.4. Pampa haniulcowa.. . . . 140 Wymontowanie skrzynki z samochodu106 7.5. Urzqdzenie wspomagajqce hamulcOw 141 Demontaz skrzynki przeldadniowej7.6. Hamulec tarczowy kola przedniego 143106 Monta2 skrzynki przekladniowej . 7.7. Hamulec INbnowy kola tylnego ... 144107 Sprawdzanie skrzynki przekfadniowej 7.8. Hamulec tarczowy kola tylnego . . 145 po montaiu . . . ....... .. 7.9.ktad zapobiegajqcy btokowaniu107 Zamontowanie skrzynki przekladniowejABS145108 POfosie naperdowe  7.10. Hamulec postojowy...•.• 148108 4.4. Typowe niesprawnoci uktadu 7.11. Demontaz i montaz uktadu przeniesienia napcdu ..................... hamuicowego .. ..148 5.Uldad kierowniczy 112Wymontowanie oraz zamontowaniezacisku i tarczy hamulca kolaCharakterystyka techniczna .................... 112przedniego ..................... . . . t 148 5.2. Kolumna kierownicy .................................. 114 • • • • Wymontowanie i zarnontowanie bona 5.3. Przekladnia kierownicza i drq±kihamulca kola tylnego .............................. 149 kierownicze 117 Wymontowanie i zarnontowanie czOci 5.4. Elementy wspomagania uktaduhamulca tarczowego kola tylnego . . 149kierowniczego .... . • • * • 119Wymontowanie elementOw hamulca5.5. Demontai i montaz uktadurqcznego 149 kierowniczego119 7.12. Typowe niesprawnoci uktadu Wymontowanie 1 zamontowaniehamulcow .  ego. . . . . . . . 151 150 8. Nadwozie kolumny kierownicy ......119 8.1. Konstrukcja noana nadwozia ................... 151 Wymontowanie watu kierownicy 119 8.2. Przöld i tyt nadwozia 153 Wymontowanie i zarnontowanie Wymontowanie I zarnontowanie Pokrywa przedziatu silnika . . 153• elementOw uktadu wspomagania 120Biotnik• przedni154 P•• 5.6. Typowe niesprawnoci ukfaduZderzak przedni i tylny 154 kierowniczego1208.3. Drzwi155 8.4. Tablica rozdzielcza ...................................158 6.Zawieszenie 1 ko+a 1228.6 Siedzenia160122Wymontowanie i zamontowanie 6.1. Zawieszenie przednieprzedniego siedzenia ..... . . . 161Wymontowanie zawieszenia125Wymontowanie i zamontowanie tylnegoprzedniegosiedzenia161Demontaz i montaz kolumny, zwrotnicy 8.6. Pasy bezpieczenstwa ................................162i wahacza ......................................................126 8.7. Poduszki gazowe . . . . . ..... 163 Zamontowanie zawieszenia przedniego 126 Opis uldadu i sposOla dziatania . . 163 6.2. Zawieszenie tylne..... . . . • 127Unieruchamianie I uruchamianie uktadu 166Wymontowanie zawieszenia tylnego129Demontaz i montaz oz c i ukladu . 166Zamontowanie zawieszenia tylnego129 8.8. Przewietrzanie, ogrzewanie 6.3. Kota i ogumienie129 klimatyzacja ...............................................167Charakterystyka techniczna kOt130 Wymontowanie 1 zamontowaniePomiar bicia kofa 131urzdzenia ogrzewczo-wentylacyjnego 168WyrOwnowa±enie k451 ...............................131 Klimatyzacja 168Cinienie w ogumieniu • • ...132 •9. Wyposaienle elektryczne.............................Wymiana kola132 6.4. Typowe niesprawnoci zawieszenia 172i 1329.1. Charakterystyka techniczna 6.5. Ustawienie kOf133wyposazenia elektrycznego• 1720•4
 • 4. 7 SFIS 172 9.2. ObwOd zap silania Sygnaf d±wiqkowy 190172 Akumulator ........Wycieraczki i spryskiwacze szyb 190174 Alternator Tablica rozdzielcza zestaw176 9,3. ObwOd rozruchuwska±nikOw 191 9.4, Mad sterowania pracq silnika. 178 Tylna szyba ogrzewana ............................ 191Opisuktadu178 Immobilizer .•192 P • . • g g Element y uktadu sterowania prat Pocino§niki szybp centralna blokada siinika.. . ..................................179drzwii lusterka sterowane elektryoznie 9.5. Bezpieczniki i przeka2niki 180podgrzewane . . . . • . 193 Bezpieczniki1809.9. Schematy instalacji elektrycznej, 193 Przeka2niki ...................................................184 Zatqcznik 1. Dane do regulacji 9.6. Obwody oS-wietlenia zewnctrznego i wewnqtrznego 184i kontroli silnika .. . 225 • Obwody 6wiate4 drogowych i mijania . 184 Zaterznik 2. Mornenty i kqty Obwody oSwiellenia zewnqtrznegoo dokrccania potqczen gwintowych a 228wewnqtrznego i kierunkowskazOw . 185 9,7. ±arOwki 188
 • 5. 1INFORWICJEOGOLNE O SAMOCHODZIE bira rozpoezQto jesieni4 1993 r. Poszczególne 1.1, Opis samochoduelementy sa.mochodu projektowano Iry reno- Sarno&Old Daewoo Nubira jest sarrochodem mowanych finrach, i talc stylizacja nadwozia klasy §redniej wyszej. Jego nazwa w tiuma- zostafa opracowana przez Institute Design ozeniu na jQzyk pOski oznacza ,,przeznaczony Automotive we Wtoszech we viospOlpracy z De- do jazdy dookota 6wiate, Prace koncepcyjne sign Forum w Komi. Stylizaciqi wriQtrza opra-cowano w Worthing Technical Center w Wiel- nad opracowaniern konstrukcji samochodu Nu- SAMCCH6D DAEWOO NLIB1RA (Idvidok od tyfu) a.- 5-drzwiovity hatchback, b -kombi
 • 6. 10INFORMACJE OGOLNE 0 SAMOCHODZIESAMOCI-160 DAEWOO N[JE3IRA II SEDAN(widok od przodu)SAMOCHOD DAEWOO NUBIFIA II SEDAN(widok od tytti)odstoniQty metal galwanizowana blacha cienka irnpre.gnowana blacha cienka ZABEZP1ECZENIE ANTYKOROZYJNE BLACH NADWOZIAa - 4-drzwiowy sedan,
 • 7. OPLS SAMOCHODUb C b— 5-clrzwiowy hatchback, c — kombi kiej Brytaniii a Design Forum w Korei_ Opraco-jach: sedan 4-drzwiowy, hatchback 5- clrzwiowy I korrthi. wanie silnika powierzono German Technical Center w Nierriczeoh przy wspOtp racy firmy W 1999 r_ wprowadzono do sprzedaZy w Pol- sce zrnodernizowane samachody Nubira pod Rican:10 i General Motors Holden Automotive nazwq Nowa Nubira lub Nubira II, ktOre zaofe- w Australii (silnik 2,0 DOFIC). Sterowanie rowan° w dwOch wersjach nadwozia (zanie- silnika i hatrulce ABS opracowata firma Delphi, chano wersji hatchback). natomiast w General Motors Rowertrain skon- struowano autornatyczna skrzynkt przeklad-G{Owne cele, ktOre chcieli osi4gne konstru- ktorzy przy stale podnoszonym pozioimie niowq. jakoki to bezpieczenstwo i dobre vielasno§ci Samochody zaczcito proclukowae w Kunsan jezdne sarnochodu. DiJ4 sztywno6O kabiny w Korei w gruclniu 1996 r., porzqtkowo wyt4cz- pasaierskiej, 2arOwno na zginanie, jak i na nie na ryriek koreanski. W Polsce produkcjc skrQcanie, uzyskano stosujqc szerokie stupid sarnochodu rozpoczqto w 1998 Toku w wers-
 • 8. 12 INFORMACJE 0661LNE 0 SAMOCHODZIE STREFY NADWOZIA POKRYTENIFOCIP RYSKUACY M LAO E REMPODKLADOWY M Silnik jest zasilany benzyn poprzez wtrysk czteropunktowy. Powietrze fest zasysane do silnika przez filtr z wymiennym papierowym wkladem filtrujeicym, umieszczony po prawej stfonie w przedziale silnika.Warstwa podkiadowa rriecdpryskiWa PaEiwo do urzwizenia wtryskowego podaje efektryczna pompa zamocowana wewngtrz srodkowe tylne wzmocnienie dachu. Sztyw-zbiornika paliwa. Paliwo jest przettaczane noSe nadwozia gwarantuje bezpieczerisMo przez wymiermy filtr z widadern papierowym pasaler6w, a tak2e powoduje zmniejszenie w obudowie stalowej. Silnik jest chtodzony drgan element* samochodu, ciecz4 w ukladzie zarnkniqtyrn wymuszonym W celu zachowania sztywno§ci nadwozia pod- przez oidSrodkowq pomp, naptidzanq paskiem czas calego okresu eksploatacji samochodu zqbatyrn rozrzqclu. Chlocirqca ma zbiomik wy- szczegOinq uwagl zwrOcono na z,abezpierze- rOwnawczy i elektryczne wentylatory. nie antykorozy}ne nadwozia. Ukfad przeniesienia nap du skfacia sip z na- Pod-logy rszkielet przodu nadwozia wykonano stcpugcych zespo[Ow: sprz1gta z centrahq z blachy ocynkowanej galwa.nicznie. Boki, sprcirp4 sterowanego hydraulicznie, piccio- drzwi, pokrywy przedzialu silnika i baga2nika, b[egowej skrzynki przekfadniowej sterowanej progi, przegrode czolow4 E koipaki kolumn ! ukfadem oilgien thwigni oraz palosi na,p0o- MacPherson pokryto specjalnym srodkrerr an- wych napedzajqcych przednie kola. tykorozyjnym, Jedynie dach i pOIka tyfu nad- wozia nie sa_ dodatkowo zabezpieczone przed korozjq. Na rysunku pokazano strefy nadwozia pokryte nieodpryskuj4cym lakierem podidadowym.Za- stosowanie lakieru metalizowanego KIP z miK4 jako wypefniaczenn zwiqksza. twardok i §cieral- noS6 lakieru, zabezpieczajeic Iepiej nadwozie przed korozj4, Samochtid Nubira maze byd wyposajony w je- den z dwOch siiników: 1600 re (1 , 6 DO C) i 2000 cm3 (2,0 DOHC). Czterocylindrowy silnik benzynowy, apdowy, o zaptonie isk- rowym jest umieszczony z przodu samochodu i ustawiony poprzecznie, czyli ns walu kor- bowego jest rOwnolegta do osi przednich k6-1. PRZEDZIAL SILNIKA 1,6 DOHO
 • 9. 13OPIS SAMOCHODU nienia podlogi. Wszystkie trzy wahacze sqzamocowane do zwrotnicy tyinego kola. Dozwrotnicy jest zamocowana rawniei kolumnaz wmontowanym amortyzatorem. Na kolumnieznajduje sic sprOyna zawreszenia. Do kolum-nY jest zarnocowany dr*ek stabilizatora,zrriniejszai4cy przechyy samochodu. Dr#ekstabilizatora jest potqczony z kolumng poprzez4cznik.Ukiad kierowniczy sklada siq z kola kierownicy,dzielonego watu kierownicy, przektacIni zebat-kowej ze wspomaganiem oraz drek2kOw kierow-niczych. Liczba °brut:5w kota kierownicy odoporu do oporu wynosi 3,04.Hamulce zasadnicze s hydrauliczne, dwu- PRZEIDZIAL SILNIKA 2,0 DOHCobwodowe, z podci6nieniowym uktademwspomagania. Na przedniej osi sq hamulcetarczowe z tarcz4 wentylowan4, na tylnej Niezalezne zawieszenie przednie to kolumnyw samochodach z silnikiem 1,6 DOHC — ha- MacPherson. Kolumny sq pot4czone przegu-muIce bebnowe z termoelementem pochfania- bem kulowym z trOjk4tnym wahaczem, wy-jacym de*, natomiast w samochodach z sil- t3oczonym z blachy, umocowanym do poprze-nikiem 2,0 DOHC sq hamulce tarczowe z pet- czki przedniego zawieszenia. Z kolumna po-nq tarczq, Na zamOwienie mozna otrzymad do przez tqcznik jest równie2 pofaczony draZek stabilizatora. Dr42ek stabilizatora jest przymo- dowolnej wersji samochodu uktad zapobiega- cowany do poprzeczki przedniego zawiesze-j4cy blokowaniu kO-F podczas hamowania(ABS). zmniejszajqc przechyty samochodu na zakrctach. W gOrnej czcki kolumny jest umie- Oba obwody uktadu hamulcowego sq zasilane szczorty amortyzator i sprc±yna przedniego z pompy hamulcowej oddzielnymi przewo- zawieszenia. darni, Zbiorniczek plynu hamulcowego na porn-pie hamulcowej ma czujnik wiElczajqcy lam Zawieszenie tylne, w peini niezake2ne, sktada si z dwOch wahaczy poprzecznych pot4czo- pkc w zestawie wska2nikOw z chwilq ubytku nych z p-oprzeczk4 zawieszenia tylnego I z wa- ptynu hamulcowego ponikej poziomu niebez- hacza wzdtuZnego urnocowanego do wzmoo-piecznego. ROZNIIESZCZENIE ZESPOLOW PODWOZiA
 • 10. 14 OPIS SAMOCHODU Pornpa hamulcowa jest wyposazona w zawory2q rOwnie±: rozrusznik, cewki zaptonowe I elek- proporcjonalne, ktOre ograniczajq ci6nienietroriiczny modut steruAcy, wyjkiowe do hamulcOw 161 tylnych pa osiq- Odbiorniki pobierajqce duty pr4d mak wt- gniqciu ustalonego ci§nienia przez pomp 9. zone w obwOci przekainiki, majgce na celu Zawory proporejonalne s wmontowanepodwyzszenie trwaio6ci wtqcznikOw oraz ZWIQ- w uklad hamulcowy w celu ograniczenia blo-kszenie niezawodnoAci wtqczania. Przeka±niki kowania keti tylnych podczas gwattownegos umieszczone w skrzynce bezpiecznikOw hamowania.z Iewej strony w przedziale silnika i w skrzynce Uktady hamulcowe z ABS nie maj4 zaworówbezpiecznikOw w kabinie pasa±erskieja proporcjonalnych. WiQkszok obwodOw jest zabezpieczona bez- Hamulec pornocniczy (awaryjny) stanowi jederi piecznikami. Chroniq one alternator, akumula- z uklaclOw hamu Ica zasadniczego, tor, przewody i odbiorniki przed przeciOeniem Hamulec postojowy sterowany za pomocq prqdem, ktOry mOg+by poptyn0 na skutek cliwigni i linek uruchamia w sposet mecha-uszkodzenia odbiornika lub zwarcia przewo- niczny hamulce kr' tylnych. Zbiornik paliwa dow. Bezpieczniki chroniq tez przewody przed jest umieszczony pod podlog4 tylnego sie- przegrzaniem, ktOre grozi zapaleniem sic sa- dzenia, przed poprzeczkq tylnego zawiesze-mochodu. Bezpieczniki s umieszczone nia. W tym miejscu jest dobrze chronionyw skrzynce z przekainikami w przedziale przed uszkodzeniem w przypadku kolizji z in-siinika oraz w drugiej skrzynce umieszczonej nyrn pojazdenn.z Iewej strony pod tablicq rozdzielczq. Elementy wyposa2enia elektrycznego sq zasi- Sarno&Oci Daewoo Nubira produkowano lane przez alternator z regulatorem napiQciaw trzech wersjach: podstawowej (standardowej stabilizujqcym napigcle pry rOznej prcclkociS) oraz wzbogaconych (SX ICDX) z dodat- obrotowej silnika. Pr4c1 z alternatora plynie dokowym wyposazeniern, IdOre jest oferowane akumulatora r dalej do pozostalych odbior- nikOw. Do osprzqtu elektrycznego silnika nale-4-drzwiowa5-drzwiowakombiRodzaj wyposa2eniaSXCDX•• • Wspomaganie uktadu kierowniczegoCentralny zamekImmobilizerS S S —xx x ABS 0•• •—xx x •• • • • •• Elektryczne sterowanie szyb przednich— •• Elektryczne sterowanie szyb tylnych• •• Dzielone oparcie tylnego siedzenia (40/60) Klimatyzacjax—xx
 • 11. 15 OPIS SAMOCHODU • •• • •0•Radioodtwaracz 0.0 - -- ---. .ZeMaw gio6nikOw Wycharaczka tylnej szyby - -- • • •• - •• — • ••Lusterka zewnOrzne sterowane elektrycznie• •• • • ••Przycieriniane szyby- -- • •- -Tylny spojier Zegar wIrevy • •• • • •• • •• • • •0Obrotornier2• •• • • ••Sygnalizacia niezarrikniccia drzwi 0 - standard: - °Mal xbrak.dostosowany ksztattem do zderzaka przed- liabd sarnochodur wspi5lny dia wszystkichniego. W hatchbacku i kombi na tylnej szybie nadwoz i, nije c hromowana krata wlotuunnieszczono wycieraczkq ze spryskiwaczern, powietrza o ksztafcie stylizowanego li§cia rni-a na clachu — anten prqtolArq. torzQbu. Boki kraty pra.wie przylegajl do wy-W ce[u ufatwienia ws[aidania do samochodu dtu±onych reflektorOw przednich polapzonychnoca zastosowano specjarne wf4czniki Iampki z lampami przednich kierunkowskazOw, ktitireotwietlenia wnQtrza nadwozia, wf4czajqce zachodzei naa powierzchnie boozneogwietlenie podczas otwierania dowolnych Duty zderzak w kolorze nadwozia z umiesz-drzwi bocznych. Wfaczniki znajdujE SiQ ria czonymi w nirn reflektorarni przeu[wmgfowyrrii,obrzezu drzwi_ umieszczony poni2ej kraty wlotu powietrza, Dodatkowo z przodu na podsufitce znajduje osfania ddrl sarnochodu. Tyfy nadwozi charak-sib [aryl pka z podwajnym 6wiatfern punktowyrri, teryzujq du±e urine lannpy zespo[one, osfania- urnotliwiaj4ca. czyta.nie, np. mapy przez kiero- Ace cafq tylnq cz.q66 biotnika, i lampa dodat- wcg lub pasaZera przedniego siedzenia, kowego wiatfa hamowaniap umieszczona we- Zarnki drzwi przednich majq podwOjner bloka0. wnqtrz kabiny pasaerskiej w seclanie na dol- Blokowanie drzwi od zwnatrz odbywa siq l*, a w hatchbacku t kornbi na gOrnejkluczykien PrzekrQcenie kluczyka w fewo po- krawqclzi tylnej szyby. Ou2y zderzak tyrny jestwoduje odblokowanie zaiTika, a przekrQceniekluczyka w prawn --jego zablokowanie. Drzwi odwewn4trz blokuje siq przez naci§nigoie przycis-kaw blokady zamkOw drzwi urnieszczonych wewitgiqbieniach klamek wewnQtrznych. W NubirzeII przyciskf blokady sa urnieSzczone w parapeciedrzwi w pobliZu slupka rodkowego.Otwarcie drzwi przednich od wewnatrz na-st9puje przez odei4gniecie klarriki wewnqtrznejpo odblokowaniuquot; zamka. Od zewnqtrz moznaotworzyd drzwi odeiqgajqc klarnkQ zewnQtrzng,ale rawniet p0 odbiokowaniu zamka. Nie na-le.2y wciskad przycisku blokady drzwi przednichprzy drzwiach otwartych, gdyi geozi to uszko-dzeniern zamka i blokady. Zarriki drzwi ty[nych rriaj4 rOvidniet podwOjn4 WLACZNI•KI LAMPKI OAWIETLEMA ifyiNkTIFIZA1 -w !ylnych drzwiach, 2 -,01 przednich drzwiachblokadqz przyciskiem od wewnqtrz (jak drzwi
 • 12. PRZYC1SK BLOKADY WEWNURZNEJ PRZEDNICH DRZWI SAMOCHODU NUBIPIA (drzwi tylne majl kientyczn4 klamkq). a -drzwi odblokovvane, b-Elrzwi zablokowana -nainiew na szybc prziadnich drzwi, 2 -diwigienka blokady drzwl, 3 - klamka wevontittrzna, 4 - wtgiczniki elaktrycznego sterowania szyb przednie) i d2wigniq umieszczonq na tylnejW samoctiodach wyposaZonych w centralny powierzchni drzwi pod zamkiem; jest to zabez- zamek po przekriNeniu kluczyka w zamku pieczenie przed otwarciern przez dzieci_ dy drzwi kierowcy zarnykaj4 skit zarnki we wszys- dZwignia blokady jest opuszczona, otwarcietkich drzwiach. Nacitniccie Iub zwolnienie we- drzwi jest moiliwe zarOwno od wewnatr-z, jakwnctrznej blokady zamka drzwi kierowcy take i od zewnqtrz, a gdy jest podniesiona, drzwiblokuje lub zwalnia blokadc zamkaw wszyst- kich drzwi. Zwolnienie blokady w jednych z pa- mozna otworzyd tylko od zewnqtrz JeZeli zosta.lych drzwi umcdliwia otwarcie tych drzwi. przycisk blokady drzwi tylnych jest wcitnicty, Siedzenia przednie majq dwie lub trzy regula- nie naleZy gwaltownie odciqgad klamki we- wriqtrznej, poniewa2 rnozna j4 zfamae.cje, Chc4c przesunqe siedzenie do przodu lub do tytu naleZy poci4gnqd do gory d±wignic znajduj4c4 sic z przodu pod siedzeniem i przy- trzymad w tym polo2eniu. Nastgpnie przesunqd siedzenie do wymaganego pololenia i zwolnid d±wignig. by ivifyregulowae pochylenie podu- szki oparcia, nale2y podnosid znaj- dujqcq si z boku siedzenia od strony drzwi i po ustawiertiu poduszki oparcia w 24danym poto2eniu pry §oid dtwignie. Pokrqtfo urniesz- ozone obok dZwigni (tylko przy siedzeniu kie- rowcy) urnoZliwia unoszenie i opuszczanie poduszki siedzenia_ W samochodzie Nubira II przesuwanie siedze- nia do przodu i do tyfu realizuje sic po pod- ciqgnicciu diwigni umieszczonej pod siedze- niern pomicdzy prowadnicami. Wysokok sie- PRZYCISH DLOKADY WEWNTFIZNE,,1 PRZeDNICH dzenia reguluje sic dwoma pokrOami: osobno DRZWI SAMOCHODU NUBIRA 11 przOd poduszki siedzenia, osobno tyt poduszki 1 -przycisk blokady zarnka, 2 - zestaw wkrznIkOw siedzenia, pochylenie poduszki oparcia regu- slerowania szyb oraz ustawienia Iusterka sterowanego luje siq 4:12wigniq identycznie, jai( w pop rzednim elekIrycznie, 3 - klamka wewnetrzna
 • 13. 17 OPIS SAMOCHODU PRZEDNIE SIEDZENIE SAMOCHODU NIUDIFIA 1 - dZwignia cidalokowywania prziesuiNu siedzeniai 2 - pokrqtfo res.klacji kqta pochyieria pocluszki siedzenia, 3 -dtwignia ragulacji pothylenia clorcZAGLOWEK PFtZEDNIEGO SIEDZENIA1 - prtytka za4za5ku PRZEDNIE SIEDZENIE SAMOCHODU NUBIRA II- odblokovinimiania przesuwu sieclzenia,-riolfsetta regulacj i kata pochylenia i wysactci poduszki sieclzerlia, 3 -d2wignia rogulacji pochyienio. oparcia, 4 - pokrtpo regulacii wspornilia oparcia pleci5wPRZTCISK ODBLOKOWYWANPA OPARGIATYLINEGO SIEDZENIA rno-delu, a wspornik podparcia plecOw — pa- krqtlerin w oparciu. Zag-tOwkisiedzenprzednichnic4naSiecizenia tylne s sidadane w proporcji 40 podnosiO i opuszczad w oelu ustawieniai 60% i wyposa±one w dwa zaglOwki o regulo- prawidiowej wysokoki. Poduaj4c zaglOwekwanej wysokogci identycznie, jak ragtawkf do gory rno±- na podnosid go skokowo. Abyprzednie. W cal opuszczenia oparcia sie- vii5fAt zagtOwek, nale4 przycisnqd plykkgdzenia nale±y nacisng przycisk urnieszczony zatrzasku w kierunku prowadnika zaglawka iw zagiqbieniu na szczycie oparcia po jego ciqgnqc zaglOwek w gOrg 4,Nrykd go. W celuzewn9trznej stronie i polo2yd poduszk9 opar- opuszc2enia zaglOwka nale4 przycisn4d
 • 14. cia na poduszce siedzenia. Aby przywrücidce wmoritowany transponder, ktOrego kod siedzenie do ulytku, naleity podnie66 podusz-powoduje odblokowanie rozruchu po wioteniu k oparcia a2 do momentu zatrzatniQcia za- kluczyka do vvy3cznika zaptonu. trzasku. W Nubirze II wprowadzono wiele zmian sty- SamochOd jest wyposa±ony w biodrowo-ra-listycznych i kon§trukcyjnych. Reflektory majq mieniowe pasy bezwiadnoclowe dia czterechksztaft owalny. Swiatia kierunkowskazOw s4 osOb i statyczny pas biodrowy dia 6rodkowego umieszczone w gOrnej czOci reflektora. pasa2era tylnego siedzenia. Pasy przednich W przeciwienstwie do nadwozi pierwszej ge- sieclzeri raja regulowanq wysoko66 gOrnego neracji reflektory i kierunkowskazy sq mato pun ktu mocowania.widoczne z boku samochodu. Dobra jest widoczno66 wszystkich elementOw Krata wlotu powietrza, dostosowana do wiqk- tablicy rozdzielczej, dobrze sq widoczne (rile szych przettoczen w pokrywie przedziatu sil- rak4ce) kolorowe filtry na wska±nikach, wygod- nika, jest bardziej pochylona i sicga do dolnej ny jest dostQp do wtqcznikOw i diwigni umot-krawcdzi tej pokrywy. liwiajwych prowadzenie samochodu. Bezwfad- Zderzaki z przetfoczeniem w ksztalcie listwy nogdowe pasy bezpieczenstwa pozwalajg na odbojowej nadajq konstrukcji lekkoki i pew- zmian Q pozycji kierowcy na siedzeniu w przy- noci skutecznej ochrony nadwozia. padku znu±enia diugotrwafq jazdq.Lusterka zewnQtrzne majq inny ksztalt sq Skuteczne ogrzewanie, dobra widoczno66 do bardziej aerodynamiczne.Na przednich i 411f-well drzwiach znajdujq siq przodu i do Wu, ostony przeciwsioneczne (chro- ni4ce przed olnieniem) uzupetniaj4 komfortlistwy ozdobne w kolorze nadwozia. jazdy, zmniejszajqc zmqczenie kierowcy w cza-Kotpaki köt mak wigksze otwory, umo±liwiajq- sie dfugotrwal-ego prowadzenia samochodu. ce lepsze chiodzenie tarcz, locbnOw i piast. Kakly samochOd jest vvyposa±ony w dwaW samochodzie czterodrzwiowym (sedan) po- kluczyki i tabliczkc z nurnerem kluczyka. Nu-krywa baga2nika ma przetioczenie, tworzqce mer umo±liwia zamOwienie dodatkowego spojier, a do otwierania pokrywy stu±y chromo- czyka u dealers Daewoo. Obydwa kluczykiwany uchwyt. Otweir na kluczyk do otwierania otwierajg lewy i prawy zamek przednich drzwi,pokrywy baga±nika znajduje si w prawym pokrywc bagatnika tub drzwi tyfu nadwozia, dolnym rogu przetioczenia pod numer rejest- drzwiczki schowka podrpcznego oraz urucha-racyjny. miak silnik. Tylne lampy zespolorie •majg pas biafej szybyWyposatenie samochodu Daewoo Nubiraii 4-drzwiowy sedan kombiRodzaj vityposa±enia S SX CDxSX CDC• Wspomaganie uktadu kierowniczego0•0•• Regulacja wysokoki kola kierownicy — •00Poduszka gazowa kierowcy o kontrolowanej site napelniania 0• 000Poduszka gazowa pasaZera a kontrolowanej site napelniania0 000to to Uktad ABS— 0C• Przednie pasy z napinaczami pirotechnicznymi•0 00 •000 Regulacja mocowania przednich pasOw0
 • 15. 19 OPIS SAMOCHODU Dodaikowe dwiatio hamowania 0 0 • 0 • • • wiatia przeciwmglowe przednie • •Podgaewanie tyinej szyby z wyt4cznikiem czasowym• 0 0 • • — 0 0 Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby— 0 0 OdciQcie paliwa podczas lArypalku 0 • 0 • Centralny zamek 0 0 0 0 • 0 • 0 Immobilizer 0 0 * 0 • Elektryczne sterowanie szyb przednich 0 0 Elektryczne sterowanie szyb tylnych — • *Szybkie otwieranie okna kierowcy— • • •• • • • • Skladane lusterka zewnQtrzne • Elektrycznie sterowane podgrzewane lusterka zewnqtrzne— • • •Wspomik lqdtwiomf w lotelu kierowcy 0 0 0 0 0 • Wspornik Igdiwioviry w iotetu pasera— — • — is * *is Regulacja otwietlenia tablicy wska2nikdow S S S • o Zamykany na klu-cz schowek S• • Dzielone oparcie tylnego siedzenia w proporcji 60/400 0 0• • • • Obrotomierz • • • • • Zegar cyfrowy • — — — Metalizowany kolor tablicy rozdzielczej 0 0• • D2wignia zdalnego otwierania baga±nika -0 • I Bagaznik zamykany na klucz— 0 0 0 Klimatyzacja manualna 0 00 - Klimatyzacja elektroniczna— — 0— 0 0 0 0 Filtr przeciwpylkowyAntena w tylnej szybie ,• 0 • — — _. Antena dachowa— — • • S• *0S Radioodtwarzacz z funkcjq Logic Deck•standard, 0 — opcja; x —pakiet, brak.
 • 16. 20 INFORMAGJE OGOLNE 0 SAMOCHODZIE WnQtrze sarnochodu Nubira Ii jest nieco inne rycznie sterowane okna w drzwiach tylnych ni2 Nubiry, Irina jest tablica rozdzielcza i ze- w modelu SX jako standard; slaw wskaZnikaw, w ktOryrn zmieniono uktad klimatyzacjq sterowanq automatycznie licznika kilometrOw, obrotomierza, wska2ni-w modelu CDX oraz sterowanie radioodt- kOw i lampek kontrolnych_ Inne jest tez umiej- warzacza logic deck z kola kierownicy jakoopcja. scowienie uchwytu na kubki, popielniczki i ze- gars. W modelu CDX wprowadzono opcje tablicy rozdzielczej pokrytej lakierem metalizo- 1.2. Dane identyfikacyjne wanym. oznaczenia handlowe Diugok. poduszek foteli od przeciniej krawqdzi samochodu oparcia jest wicksza. Zmieniony jest tez spa- sob regulacji — }ednym pakrptlem reguluje siQDane znamionowe samochodu stanowig: przód siedziska, drugim tyl siedziska. W Nubi-—numer identyfikacyjny pojazdu VIN (Vehicle rze Il inaczej saf wyprofilowane boki oparciaIdentification Number); siedzeri, a zagfOwki maj4 regulowane pa- oznakowanie silnika; chylenie.—wartoki umieszczone na tabliczce znamio- Plat tapicerski drzwi ma finny ksztatt i jestnowej; pokryty takim samym materialem, jak sie-— inforrnacje umieszczone na tabliczce homo- dzenia_logacji europejskiej. W modelach S i SX jako standard wprowadzo-Numer icientyfikacyjny pojazdu VIN jest wybity no siedzenie kierowcy z regulovvanyrn wspor-przy gOmej kraw9dzi przegrody czolowej w pa- nikiern I diwiowym, natomiast w rnodelu CDXblitu srodka samochodu. jako standard wprowadzono centralny pod-Tabliczka znamionowa znajduje siq w pobliiu lokietnik na tylnych siedzeniach_numeru VINE Klamki wewnOrzne sq chromowane, przyciskiNurner silnika jest vvybity na powierzchni blokady sa umieszczone na gOrnej krawedzibocznej kadluba od strony rury wylotowej plata tapicerskiego, w pobliZu stupka rod-w poblitu tylriej krawcdzi silnika. kowego, Elektryczne sterovvanie zewnOrznychNumer VIN skfada siq z 17 znakOw (liter i lusterek, laqd4ce standardern w modelach SXcyfr) i ma zakodowane informacje dotyczajce: i CDX, znajduje sip w podlokietniku w pfaciekraju produkcji, producenta, grupy pojazdOw tapicerskim.w klasyfikacji producenta, typu napedu, W celu zrOwnowa±enia ciQ2szej pokrywyrodzaju nadwozia, typu silnika, rniejsca baga±nika zastosowano sprOyny gazowe, podpierajace otwartq pokrywp, zarniast ru- bovvych, W Nubirze II wprowadzono elementy zwick- szaj4ce bezpieczenstwo, takie jak: poduszki gazowe a kontrolowanej rile napelniania (Ma, kierowcy i pasaZera) jako standard w modelu CDX, a jako opcja w modelu SX zabezpiecze- nia przeciwuderzeniowe w drzwiach, zawOr adcinajqcy wyptyw paliwa ze zbiornika podczas wypadku, a take ABS jako standard w modelu CDX, a jako opcja w modelu S. Wprawadzono talde elementy poprawiaj4ce komfort samochodu: —czteropunktowe mocowanie silnika, zmniej-1 szakce halas;ROZMIESZCZENIE DANYCH IDENTYFIKACYJNYCH —elektrycznie sterowane okno w drzwiachSAMOCHODU NUBIRA kierowcy w modelach SX CDX, kttire pfzesu- 1 -numer VIN. 2 - tabliczka znarnionowa
 • 17. 21 DANE IDENTYFIKACYJNE I OZNACZENIA HANDLOWE SAMOCHODUOZnakowanie gilrifka zawiera informacj.Q o typie mochodu, modelu roku, zakfadu produkcyjnego silnika, pojeninoki skokowej,: typie f ozrzqd u I nurneru seryjnego nadwozia. rodzaju zasilania, stopniu sprIgania, zakfadzie PoszczegOlne czfony przyk-ladowego nurneru produkujgcym silnik i numerze seryjnym. VIN samoohodu Nubira wyprodukowanego Przykfadowe ozna.kowanie silnika rodziny w Korei na eksport KLAJF696EWK123863 1,6 DOHC: A16DIM5040142B zawiera nasW- samochodu Nubira wyprodukowanego w Polsce pujqice infofmacje: na rynek yidewngtrzny SUPJA35ZDXW000001 A — typ4-oylincirovvy rzqdowy; oznaczajq: ü— typ silnika: silnik typu V; K— kraj proclukcji: Korea; 16 — pojemnoM skokowa: 1600 S— kraj pro-dukcji: Polska: — typ rozrzadu: czterozaworowy DOHC LA — producent: Daewoo: —dwa walki rozrz4du; UP— producent: Daewoo w Polsce: M — typ za.silania silnika: MPI — wtrysk wielo- J — grupa samochodOw wg klasyfikacji pro- punktowy; ducenta: Nubira;S— stopien sprq2ania: w przedziale 9,5- −10; F — typ napqdu w danyrn sarnochodzie przedni nap pd z rriechanicznq skrzynkq prze- X — stopie6 spre2ania: w przedziale 10— kfadniowq;—11,5: •— stopien sprVania: w przedziale ponad A — typ napgdu w danyrn samochodzie: 11,5; przedni napgd z automatycznq skrzynk4 prze- 040142 — kolejny numer produkcyjny; kfadniowa: B — zakiad prod. silnika: Bupyong w Korei. 08 — rodzaj nadwozia: 5-drzwiowy hatchback; Przyktadowe oznakowanie silnika rodziny 35 — rodzaj naciwozia: 5-drzwiowe kornbi; 2,0 DOH C X2OSED2500001 zawiera nastcpu- 69 — rodzaj nadwozia: 4-drzwiowy sedan; jqce informacje: 6 — typ silnika: 1,6 DOHC; — norrna ernisji spalin; ELJ ROO El; Z — typ silhEka; 2,0 DOHC 20 — popemnotO skokowa: 2000 cm E— przeznaczenie sprzedeiy: eksport; S — stopieri sprOania: w przedziale 9,5- D— przeznaczenie sprzeda2y: ryraek wewnq- -10; trzny;•— stopie6 sprq±a.nia: w przedziale 10— W — model roku: 1998; —11,5: X — model roku: 1999; •— stopieti sprOania: w przedziale ponad Y — model roku: 2000; 11,5; 1 - rrodeF rokty 2001 2 — model roku: 2002; E — rodzaj zasilania silnika: wtrysk benzyny: — model roku: 2003; Lrodzaj zasilania silnika: na gaz plynny; Kzaktad produkcyjny: Kunsan w Korei;Dwyposaenie: Daewoo; W — zakiad produkcyjny; Daewo-o-FSO w War-H— wyposaZenie; wysoki standard; OZNAKOWANIE SILNIKA a-1, DOHC. b -2,0 DOHC 1-nailer .silnika
 • 18. 2INFOFIMACJE OGI5LNE 0 SAMOCHODZIE Itylnejos1i znakbezpieczerSstwa(tr-6114 rOvo- DAEWOO • Amoo MOTOR CO LTD 2 1726 KGnoramienny wewr4rz IdOrego jest umiesz-7 ROW KGezony na pis ,,G1GEquot;, a poniZej 38 MY 1998Tabliczfta homologacyjna, urnieszczona na1- ElliF54 KG 4KL A-1%98E M1233883 2-0656 KC.belce wlotu powietrza, zavidiera nastcpujacedane-, informaojc, gdzie samochOd zostafzrnontowany, numer homologacji i rok produk- TABLICZKA ZN/ M I ONOWAe•ji. Numer homologacji i rok produkcji sa 1- nazion.firmy, 2 -produceni, 3 - rok produkcji, 4 - numarwytroczone, pozostafe informacje sq nadruko- iclentyfikacyjny sarnochodu VIN, 5-masa catkowitarnochodlu, 5 -masa calRowita s.arnochodu z pr2yczerp4.wane. Oznaczenie handlowe sarnochodu jest 7 -maksyrrialne obci.Verlie przednioj osi, 8 - nal<to zestawienie nazw, liezb i liter identyfikujq- bezpieozeroslwa, 9 - rnakwmaine obci#enie tylnej osrcych dany samoeháci. Oznaczenie handlowepowinno zawiera d: producenta lub markq;— model;— lArersj. TC.k k WMquot; CAWI':DA ElAin MO MOTOR Oznaczenia handlowe sq unnieszezone z tyiu wsarnochodu na drzwiach tyiu. nadwozia lubpokrywie bagatnika, pokrywie przedziatu-uxespf..1bldnikach przednich oraz kierowniry.it.,eucsProducentem samochodu Nubfra jest koncernDaewoo. Logo firmy, w posted stylizowanegolitoia rnitorzqOu, umieszczono na pokrywieprzedzialu silnika, pokrywie bagaZnika lubdrzwiach tylu nadwozia (w hatchbacku i kom- TABLICZKA 1-JOMOLOGAC YJNAbi) oraz na kole kierownicy. Napis Daewooumieszczono pa prawqj stronie na drzwiach 25 — posiadacz licencji GM '97;tyl-u nadwozia lub pokrywie baga2nika. Model 0000i — kolejny numer produkcyjny. to Nubira. Napis ,,Nubire umieszezono z lewej Tabliczka znamionowa zawiera nastqpujqcestrony drzwi tau nadwozia lub pokrywy ba- informacje: nazwq firmy, nazwq producenta,ga±nika, model roku, numer VIN, maksynnaln4 masq Standard wyposa2enia. sarnochodu oznaczono dopuszczaln4 sarrochodu, maksymaln4 masiq literami: 5, SX lub CDX. Napis SX lub CDX samochodu z przyczep4, maksymalne obei4- umieszczono na bfotnikach przednich pod bo- Zenie przedniej osi, maksymalne obeVenie unq lampkq kierunkowskazu. Samochodyw wersji S nie maja_ ±adnego oznaczenia nabatniku..
 • 19. 23CI-FARAKTRYSTYKA TECHNIQZNA SAIMOCHODU WYMIARY WEWNkTRZNE SAMOCHODU NUBIRA 1.Charakterystyka techniczna samochodu Wyrniary zewnqtrzne samochodu w mmWyrniar OznakawarkiaRodzaj nacruvozia na rys_ 4-drzwiciede sedan 5--drzwEowe hatchback5-drzwioore korai A Rozslaw cis! 2570Nugo66 B 4457 (4495) 42484514 (4550)Szerciko6.6C 1700 (1700) 17001700 (1720) I Vilysokod01425 (14 O 1433 (1470)1425E R.ozslaw k.451 przednich 1454Rozstaw k45.11-ylnychE 1454 Wymiary wewnctrzne samochodu w mm Ozakowarge Wyrn[arRodzaj nadwozia na rys.rzwiowe sedan ' 5-drzwiowe hatchback 5-drzinlio'we •kombiI973 'Arysokott od przedniago siedzeniaWysokood tylnego siedzenia96997777 4R 1003 Przesirzen na. nchgi pasaiera przednier siedzeniaPrzesirzen na ncigi pasateraL892 tylnego siedzeniaSzerokot6 na wysokoci rarnionM 1370 pasedera przsdniego sieldzana.Szaroko66 na wysiako6ci ra.rnionNI 1355. pasa±era tylneigo siedlenia
 • 20. Mast' samochodu w kgI 4-drzwiowe sedan Rodzaj nadwozia 5-drzwiowe hatchback5'drzwiowe kombi .IMasa wfasna:11135-12221213-1282 silnik 1,6 DOHC1144-1213 —. — silnik 210 DOHC1164-1233 1155-12241222-12914 Masa wtasna Nubiry II:;silnik 1;6 DOHC1238-13071178-1274— — silnik 2,0 DOHC 1247-13161189-1258— Masa cakowita: 910at przednia, 910910 850 — of tyIna810810I_.........,...__ Dopuszczalne obciatienie osi: 950 — przedniej 950950895 — tylnej895895 Maksymalne obciqienie dachu100100 100 ..._....____....._1720 17201860 Masa catkowitaI Dopuszczalne mast' holowanej przyczepy w kg Masa przyczepyRodzaj nadwozia 4-drzwiowe sedan 5-drzwiowe hatchback5-drzwiowe kombi,?Masa catkowita przyczepy z hamulcem12001200 1200 Masa calkowita przyczepy bez hamulca: 460500 — silnik 1,6 DOHC460 silnik 2,0 DOHC 600600600 Nubira II: — s i l n i k i 1 , 6 D O H C i 2 , 0 DO H C — 630630 Osiqgi samochodu Zdolno66 pakonywania33 Rodzaj osiuu(Q)wzniesienTyp silnika25.lvt inimalny promieY 2,0 DOHC 116 DOHC513 513zawracania (m) PrQdkok maksymalna195 Zuitycle paliwa: (dm3/100 km) . (km/h)1173— cykl miejski10,2— przy 90 km/h 5,8 60 Przyspieszenie9 — przy 120 kin/h 7,3 7,4 0-100 krnlh (s)
 • 21. 25, WALORY LJZYTKOWE SAMOCHODU a 1.4 WGlory uzytkowe samochodu9.4 Sarno&Od Nubira jest stateczny i dobrze trzyrna sicquot; drogi. Daje sic tatwo prowadziO ol utrzynnywad na zamierzonym kierunku jazdy. Gwattowne rushy kierownic4 nie powoduj4 zarzucania. SamochOd jest zwrotny. Na za- krqtach wykazuje niewielk4 podsterownoSd, czyli poszerzanie zakrctu. Zwicksza to bez-b8.2432.3`• pieczeristwo jazdy, szczegalnie w czasie poru- szania siv z dut4 prcdkoki.4 po fuku drogi. Prowadzenie samochodu ufatwia wspornaga- hie uldadu kierowniczego, szczegOlnie podczas jazdy w gcstym (intensywnym) ruchu miejskim i podczas parkowania samochodu, nie powoduj4c zmcczenia kierowcy, Picciobiegowa skrzynka przekiadniowa liwrvia peine wykorzystanie mocy silnika. Mealy i elastyczny silnik urno2liwia przyspie- szanie na poszczegOlnych biegach juz od prcdkoki: —na III biegu od 30 km/h; −na IV biegu od 48 km/h1Vii1IDOCZ110 Z MIEJSCA KIEFIOWCY —na V biegu od 70 km/h.a —w plaszczyinie pionowej, b—w plaszczyinie pozionriej Dwucbwodowy ukfad hamulcowy ze wsporna- ganiem podcitnieniowym zawiera obwOd Icon- trolny, sygnalizuj4cy nieprawid-lowe dzialanie harruicao. Podoithieniowe urzqdzenie wspo- magaj4ce hamulcOw sprawia, ze hamowanie odbywa siq bez wysilku. SamochOd hamujeWsiadanie do samochodu utatwiajq dwie part' rOwnorniernie, bez sktonnoki do zarzucania,drzwi oraz dod niskie uloZenie progu nad- nawet przy nierOwnomiernym obciq2eniu i du-wozia. Widocznok z miejsca kierowcy przez Zych prcdkoSciach. Te wfaSciwoki wynikajadu±4 szybc przednia i szyby boczne jest tez z dziatania zaworOw proporcjonalnych,bardzo dobra. ograniczajwych wyjgciowe ci§nienie do tylnychDo przewietrzania kabiny pasa2erskiej samo- hamulcOw w celu przeciwdziata,nia zablokowa-chodu nawietrznik umieszczony na pasie niu tylnych kOf.podokiennym. Zwiqkszenie szybkoki przewiet- Zawieszenie samochodu dzicki znacznymrzania nadvvozia urnotliwiajq calkowicie opusz- ugicciorn dobrze przejrnuje nierOwnoSci drogi, a amortyzatory nie dopuszczaj4 do korlysania ezane szyby przednich drzwi i czcSciowo opu- nadwozia. W czasie jazdy na wprost samochOdszczane szyby tylnych drzwi. dobrze radzi sobie z poprzecznynii nierOwno§-SamochOd wyposa2ony w hak holowniczy riami drogi. Elementy sprpyste i gurnowe,mole holowat przyczep. wystepujgce w pol4czeniach zawieszenia, eli- minujq drgania i hatasy,1.5. Zagadnienia bezpieczeristwa DuZe kofa I szerokie opony o odpovviedniej rze±bie bie±nika zapewniaj4 dobrq przyczep-SamochOd Nubira reprezentuje bardzo wy- no§d k6-I do nawierzchni.soki poziom bezpieczehstwa czynnego i bier- Bezwtacinokiowe pass} bezpieczeristwa po-nego. zwalak na zmianc pozycji kierowcy na siedze-
 • 22. 26INFORMACJE O'3OLNE 0 SAMOCHODZIEWZMOCNIENIA NADWOZIAZWI q KS ZA . 1 5C ESEZImIECZENSTWOR4SA2E45W PODCZASWYPAOK1.111 -wzmocnicirte pocku2niceraze-I:161e, 2 - belkawzmacniajaca przegrod.czolowsk. 3 - belki poprzecznemocowania przeclniego 4 liShPiry - wzmacniaj.we w progack5- wzmocniony sfupekgrocikowyBezpieczetistwo czynne Bezpieczenstwo czynne test to zesp&1 tech konstrukcyjnych samochodu zmniejszajalcych prawclopodobienstwo zaistnienia wypadku dro- gowego, Podstawowym elementem bezpieczenstwa czynnego jest immobilizer, ktOry unierno±livvia uruchornienie samochodu przez przypadko- wego arnatora jazdy.Katile wyjecie kluczyka z wyl4cznika zapionu automatycznie uniemo2- iiwia uruchomlenie silnka metodel obejkiowq, gdy± tylko kluczyft z odpowiednim kodem pozwala wtqczyd elektroniczny modut steruAcy ECM i uruchomid slink.Bezpiec zeti stwo bFe rn e Bezpieczenstwo bierne poiega na zmn.[ejszeniu szkodliwoci zjawisk wystpujqcych podczas wypadku drogowego dla kierowcy, pasa±erOw oraz innych utytkownikOw dreg r, Sarno&Od Nubira spelnia nastqouj4ce przepisy bezpie- czenstwa biernego: — gradacja sztywnoki; w cell] ochroriy pasa- 2erOw w czasie wypadku kabina pasa2erska musi byd sztywna, a pr id i tyt samochodu SEZPIECZNA KONSTRUIKGJA BOGZNYCH DRZWI odpowiednio elastyczne; uklad taki zapewnia a - belki wzmacniaj4ce w drzwiach, b -ki.orunki przernieszczania. siq clizwi podczas zclerzenia czothwego zmniejszeriie opO2nier) w ezasie zderzenia
 • 23. 27 UV,F,IA1_:___)ZENyk DO STEROWANIA I KONTROLIoraz ochron pasa±erOw przed okaleczeniem ACCzasilanie odbiornikOw elektrycznychwyginaWymi si blachami nadwozia; silnik z wyjqtkiem radia I zapalniczki wytqczone,i mechanizmy sq podczas zderzenia wilaczane kluczyka nie mozna wyj#, kierownicy niepod kabinI nie powodujg obrateri konczynmozna zablokowad; aby przekrccid kluczyk dolnych pasazerOw; z potozenia ACC do polo2enia LOCK, naleiy −usztywnienia w drzwiach bocznych chroniq wcisnqd go w glqb wytqcznika;pasa±erOw przed skutkami uderzenia w bokON wszystkie odbiorniki elektryczne sq zasi-samochodu, a odpowiedriia koristrukcja drzwi lane, kluczyka nie mozria wyj46;zabezpiecza drzwi przed zakleszczeniem unie-START - potozenie uruchamiania silnika, mo2liwiajqcym ich °Marcie;odbiorniki elektryczne nie uczestniczqce −zamki drzwi skonstruowane w sposOb bez-w zaplonie silnika nie sq zasilane, kluczykapieczny uniemo±liwiaj4 otwarcie si drzwi pod-nie mozna wy*, pa zwolnieniu naciskuczas zderzenia, nawet przy najwiqkszych od- ksztaiceniach nadwozia;na kluczyk sprc±yna wycofuje go do po- −szyby boczne r tylna sq hartowane; uderzorie to2enia ON.krusz siQ na drobne, nie kalecz4ce kawaikiNiezale2nie od pototenia kluczyka pozostajq szkta; pod napiOem, czyli mog4 by wfqczone:przednia jest klejona warstwowo −szyba i przyklejona do otworu okiennego; jest mniejwytrzymala ad szyb hartowanych, a pOnicialub pokruszona pozostaje w ramie okna, duo-niqc pasa2erOw przed wypadniciem z samo-chodu podczas zderzenia i umo±liwiakc bez-pieczne zatrzymanie samochodu, gdy2 pozo- staje czOciowo przezroczysta; −pasy bezpieczeristwa przednich siedzerlchroniq kierowcQ i pasa2era przed uderze- niem o tablicq rozdzielczq, szyb kiero- wnicc.WYLACZNIK ZAPLONU1.6. Urzqdzenia do sterowaniai kontrolio6wietlenie zewnctrzne, sygnal akustyczny wtqczonego owietlenia zewntrznego i po-Urzqdzenia do sterowariia i kontroli samo-chodOw Nubira I Nubira I1, umieszczone w za- zostawienia kluczyka w wyNczniku zaptonu, siqgu wzroku i rqk kierowcy, przedstawiono na lamps otwietlenia wnctrza nadwozia, zegar rysunkach.kwarcowy (nieo6wietIony) i silnik wentylatora chlodnicy. Wylelcznik zaptonu Kierownica blokuje sib albo rOwnoczenie z wy- Wytqcznik zaptonu z kluczykiem spetnia czte-jqciem kluczyka, albo po wyjcciu kluczyka ry zadania: identyfikuje kod immobilizera, z wytqcznika zaptonu i pokreceniu kotem kle- wigeza I wytqcza zapton, uruchamia roz- rownicy w dowolnyrn kierunku, a± do zasko- rusznik i blokuje kierownicc. Kluczyk w wy- czenia zapadki. Odblokowanie kierownicy na- Tqczniku zaptonu mote zajmowat jedno stpuje po wfoieniu kluczyka do wytqcznika z czterech poto±en oznakowanych nastQ- pujgco:zaptonu i przekrceniu go w jedno z czterech LOCK - ocliqczone zasilanie wickszoki ad- polo±eri. biomikOw elektrycznych, w tym poto2eniu klu- Je±eli kluczyka nie mozna przekrccid, nalezy czyk mozna wyjqd, po wykciu kluczyka i nie- lekko pokrci6 kotem kierownicy; przekrcenie wielkim obrocie kola kierownicy kierownica sickluczyka z du±4 sit q bez pokrQcenia kotem
 • 24. 28 INFORMACJE OGOILNE 0 SAMOCHODZIE0I 148 9 10 11 12 13 5 67123I25 24 23 22 20 19 18 17 16 21531 30 29 2 82 b1114 5 6 78 9 10 623I 17 16 15 1 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18
 • 25. 29LIRZADZENIA DO STEROWANIA I KONTROLIURZADZENIA DO STEROWANIAI KONTROLI a -samochodu Nubira 1- nawiewyborznet 2 - diwignia wl4cznika wiatet zewnitrznychl 3 -wlqcznik tylnych §wiatet przeciwmglowych, 4 -zestaw wskainikOw, 5 -1Arytqcznik zaptonut 6-regulator ustawienia przednich reflek-torOwr 7 -d2wignia wleicznika wycieraczek i spryskiwacza przedniej szyby, 8 nawiew rodkowy, 9 -radloodtwarzarzi 10 -wlqcznik wiatel awaryjnych, 11 -za.61epka,1 -podstawka na napojel 13 -nawiew na przednI4 szybc 14 -poduszka gazowa pasaiera, 15 -schowek podrQczny, 16 - przet4cznik sposobu nadmuchu powietrza, 17 - przelqcz_nik regulacji sity nadmuchu powietrza, 18 - wIlacznik ogrzewaniatylnej szyby z ±Ott4 diod4 wiecqoql 19 - wtqcznik recyrkulacji powietrza z zielonq diodel 6wiecetcq, 20 -zapalniczkal21 -diwignia zmiany biegOw; 22 - popielniczka,23 - wlizicznik klimatyzacji z lampkil, 24-regulator temperatuty viiplywa- jqcego powielrzai 25 -pedal przyspies2enia, 26 -pedai. hams Ica, 27 - pedal sprzula, 2B- poduszka gazowa kierowcy, 29 -przycisk sygnalu diwiQkowego, 30 -diwignia otwierania pokrywy przedziatu silnika, 31 -skrzynka bezpiecznikOw b-samochodu Nubira 1- nawiewy boczne, 2 -d2wignia wIlcznika Awfatet zewnqtrznychr 3 - przycisk sygnalu diwigkowego, 4 -zestaw wskainikOw, 5 -awignia wlqcznika wycieraczek r spryskiwacza przedniej szyby, 6 - nawiew Srodkoviryt 7 - zatlepka, 8 -zegar cyfrowy, 9 -wt4cznik wiatel awaryjnychi 10 - volAcznik ogrzewania tylnej szybyt 11 - poduszka gazowa pa era, 12 -schowek podrqczny, 13 -zestaw elementem sterowania przewietrzaniern, ogrzewaniern i klimatyzacjq, 14 - radioodt- war7acz, 15 apalniczkap 16 -popielniczka, 17 - podstawka na napoje, 18 - pedat przyspieszeniai 19 - pedal harnuloar-z 20 - pedal sprzcgiap 21 oduszka gazowa kierowcyr 22 -wtqcznik dale go sterowania radioodtwarzacza, 23 - paten- -p lomat o6wietlenia zestawu wskainikOw 24 -regulator ustawienia przednich reflektorOw, 25 -vittqcznik tylnych §wiatet przeciwrnglowych, 26 - skrzynka bezpiecznikOwl 27 -diwignia otwierania pokrywy przedziaki silnika Wtqcznik oiwietlenia zewnctrznegokierownicyi pokonujqc opens spr94nyr spowo- i kierunkowskazOwduje zawiecenie 61Atiatef drogowych, po zwol-nieniu nacisku diwignia powraca do poloienia Diwignia zespolona wiqcznik otwietlenia wiatel mijania. Takie uruchomienie cl2wigni zewnctrznego i kierunkowskazOw jest umiesznazywa SiQ sygnalem 6wietinym. Sygnal6wiet-czona po !ewe] stronie kolumny kierownicy lny dziala poza wiqcznikiem twiatel. pod kotem kierownicy.Wychylenie d2wigni ku gOrze wirqcza praweObrotowa koricOwka d wignisiu2y do A/14cm-6wiatta kierunkowskazOw l opuszczenie jej nia i wytqczania gwiatet zewnOrznych.w chif powoduje wiqczenie levitych 6wiatel WIqcznik ma trzy polo±enia:kierunkowskazOw. D2rwignia samoczynnie po- OFF wszystkie wiatta wyt4czone;wraca do poiro2enia trodkowego po zakon- ioEr. wtqczone 6wiatla pozycyjne r otwiet-czeniu manewru skrQtu. Je6li wykonuje si9lenie zestawu wska2ników i tablicy rejest-maiy skrQt, np. wyprzedzanie r nale2y lekko racyjnej;przycisn# cliwigniq do pierwszego oporu wtqczone wiatta mijania Iub 6wiatfa - przytrzymad podczas manewru. Po zwolnieniuarogowe oraz wszystkie 6wiatla zewnptrznelnacisku diwignia samoczynnie powraca doo§wietlenie zestawu wskainikOw. i przetqcz- poto±enia 6rodkowego. ników na tablicy rozdzielczej.Na diwigni znajduje sic obrotowy piertcieri,lictOry ma dwa poto±enia: ON i OFF. W poloie-niu ON s w4czone reflektory przeciwmglowe, Wiqcznik tylnych twiateta w poiro±eniu OFF reflektory te sq wAczone. przeciwmglowychD±wignia ma mobiwok wychylania. Wychyle- Nacinkcie wtqcznika tylnych ewiatet przeciw-nie cliwigni w kierunku tablicy rozdzielczej mglowych spowoduje wtqczenie tylnych twiatetpowoduje zaawiecenie wiatet drogowych, cof- przeciwmglovitych. Ponowne naci6niQcie spo-niqcie d±wigni w kierunku kierownicy powoduje woduje wyt4czenie tych gwiatel.zmianq twiatet drogowych na 6wiatla mijania. Tylne wiat{a przeciwmglowe za6wiecajq siqOba to wiat1a przetqczaj4 si wychylaniem
 • 26. 30INFORMACJE OGOLNE 0 SAMOCHODDE Regulator ustawienia reflektorOw Wtqcznik wycieraczkiispryskiwacza tylnej szyby Regulator umozliwia ustawienie reflektorOw odpowiednio do obci#enia samochodu w jed-(wersja piQciodrzwiowa i kombi) nym z czterech polo±en: Do sterowania pracq wycieraczki 1 spryskiwa- — obc*one siedzenia przednie; cza tylnej szyby s+uzy to sama cl±wignia, co do 1 — obciOone wszystkie siedzenia;sterowania wycieraczki przedniej szyby. obci4one wszystkie siedzenia i baga2nik;Aby wtqczyd wycieracz4 tylnej szyby, nalezy 3 — obciOone siedzenie kierowcy i baga±nik. przesungd cliwignk w kierunku do tablicy rozdzielczej. W polo±eniu I wl4czona jest tylko Wtqcznik wycieraczek i spryskiwacza wycieraczka, w polo2eniu II wtqczona jest przedniej szybyv4tycieraczka i spryskiwacz.D±wignia — w4cznik wycieraczek i spryskiwa- cza przedniej szyby ma cztery polo±enia: ~t railgwiatet awaryjnych OFF — wycieraczki vsifylqczone;WcitniQcie wtqcznika powoduje wtqczenieINT praca przerywana zalezna od poloke- wszystkjch kierunkowskazOw oraz lampek kon- nia pierkienia na d2wigni; troinych kierunkowskazOw i §wiatel awaryjnych.powolna, cinta praca wycieraczek; Ponowne wcitniQcie tego wicznika powoduje HI-szybka, ciggia praca wycieraczek. wyNczenie 6wiatet awaryjnych. KrOtkotrwale nacitnigciew kierunkupolo2enia INT spowoduje jednokrotny ruchOgrzewanieI przewietrzanie wnqtrzawycieraczki przedniej szyby. Po zwolnieniusamochodunacisku cl±wignia samoczynnie powraca do poto±enia OFF. W tablicy rozdzielczej znajduj4 si nawiewyW celu wtqczenia spryskiwacza przedniej szy-przez ktOre — zgodnie z 2yczeniem kierowcyby nale2yi pry wtqczonym zapfoniel pocig-lub pasa2era powietrze jest nawiewane dogn46 d±wigniq w kierunku kola kierownicy. wnctrza kabiny pasa±erskiej. Nawiewy to umo-Nacithigcle d±wigni w czasie krOtszym niz 21iwiajg odchylanie strugi powietrza w kierun- 0 • 6 s spowoduje tylko try6niQcie plynu nakach poziomym i pionowym. szyb 91 jezeli przytrzyma sib lzwigniq dtuzej,Sterowanie kierunku nawiewu sterowanieszyba zostanie spryskana i oczyszczona. Pokierunku nawiewu powietrza umo±liwia przelq-zwolnieniu nacisku cliwignia powraca do polo- cznik, ktOly mo±na ustawiad w jednym z picciu tenia wyjtciowego. mo±livvych poiro2en: nawiew na twarz; nawiew na twarz i nogi; nawiew na nogi; nawiew na nogi i przedni szyb; nawiew na przedniq szyb q.Nawiewy na drzwiach przednich umo±liwiaj4odmro2enie lub odparowanie naro±nikOw szybw drzwiachs Regulator temperatury umo±liwia plynnqregulacjc temperatury powietrza naplywajqce-go do wnctrza nadwozia. Ustawienie pokrOta sterowania w zakresie poly o kolorze niebies-kim powoduje naptyw zimnego powietrza, D±WIGNIA WLACZNIKA WYCIERACZEKa ustawienie w polo czerwonym powietrza I SPRYSKIWACZA
 • 27. 31LIR DzENIA DO STUtowANHA r KoNTROUNtrz samochodu. Z tej nnoZ[iwo6c1 naleZy korzystad w przypadku jazdy samochodem w warunkach cluZego zadymienia, jednak diu- gotrwala jazda bez doplywu swiezego powiet- rza z zeiovnqtrz pi:module potnienie szyb, Regulator dmuchawy — sfuy do regulacji iloSci nap-lywaj4cego powietrza, Pokrctfo regu- latora mote zajmowab jedno z picciu pola±en. W pototeniu OFF dmurhawa jest wytqczona. Pozostafe polo±enia pokrctfa umo2liwiaj4 w14- czenie jednego z cztereoh .zakresOw prvikoAci ObiNIGNIA OTWIERANIA POKRYVIN BAGA2NIKA (1) nadrnuchu powietrza,I DRZWICZEK VVLEWU PALIWA (2) Wtqcznik ogrzewania tylnej szyby z lOttq diodq twier4cq T naciniccie wfwznika po- Pokiyvidic baga2nika odblokowuje sic dwoma woduie wf4czenie ogrzewania tylnej szyby. sposobami: z zewnqtrz przez przekrccenie Wyl4ezenie ogrzewania tylnej szyby nastQpuje kluczyka zgodnie z ruchem wskazOwek zegara pa ponownym nacinicciu tego wfqcznika_ Sa- rTioczynne wyf4czenie ogrzewania tylnej szyby lub od wewnqtrz pociqgajac d±wignip znaj- nastcpuje po ok,. 10 minutach.duierq sib obok siedzenia kierowcy. Zarnkni9- WhIcznik klimatyzacji z zielonq diod §wie-pokrywy bagaznika nastcpuje po opusz- cqrq — pa wainieriu ww eznika IdviAcza sipczeniu jej w da# i zatrzagniqciu zamka_ sprp2arka klimatyzacji, pod warunkiem 2e silnik rarnek drzwiczek wlewu paliwa odblokovvuje jest uruchomiony, a przef4cznik regulatorasic przez pociqgniccie dz rigr7i. Wiew paliwa drnuchawy zajmuje jedno z czterech pofo±en. jest zamknicty gwintowanym korkiern plas- Jea pr7e4qcznik znajduje sic w polo2eniu OFF, tykovyym, kt6ry odkrcca siq ruchem przeciw- to klimatyzacji nie mozna wt4czyd.nym do ruchu wskazOwek zegara. Po wy- Poduszka gazowa — poduszka gazowa pasa- krcceniu korek nale2y umiegoi6 na zaczepach zera SiQ powietrzem i gazer' podczasznajdujacych sip na cirzwiczkaoh, co zapobiega zderzenia czotowego pad k.Eitenn 0 do 30' od zapomnieniu o zakrcceniu korka pa zatan- osi sarnochodur jetli same-chid w ohwili zde- kowaniu sarnochodu. Po zakri,ceniu korka az rzenia poruszaf sic z prdkoci.,1 nie mniejsz4 do przeskoczenia zapadki naleZy drzwiczki ni± 25 km/h; pod uszka gazowa kierowoy dziafa wfewu zamknad i docisn4d. w identycznej sytuacji, jak poduszka gazowa pasaZera. Wskazniki Sygnali diwicRoviry — dziafa w ka2clym perio- Zeslaw wska2nikOw sarroorhodOw Nubira i Nu- 2eniu kluczyka w voilqczniku zaplonu. 1 samo- bira II przedstawiono na rysunkach. chocizie wyposakonym w pocluszkc gazowq Wskainik poziomu paliwainforrnilie (yv znajdujai sic dvva przyciski sygnafu: z lewej przybliZeniu) a ilo§ci paliwa w zbiorniku w danej i prawej strong na ramieniu poziomyrn kofa chwiii, rOwniei po vitylqczeniu zapfonu. Pod- kierownicy, a w samochodzie bez poduszki czas przyspieszartar hamowania lub jazdy po gazowej jeden przycisk patrodku kofa kie- fuku wskazOwka mode sic poruszy6 na skutek rownity. przemieszczania sib paliwa w zbiorniku. Po napelnieniu zbiornika trzeba odczekad kilka Otwieranie zanikOw pokrywyminut zanirn wskazOwka pokate aktualny stan przedzialaw silnika i bagainika paliwa w zbiorniku_ Jeli wskazôwka znajdzie oraz drzwiczek wiewu paliwa sii poniZej czervvoriej kreski, oznacza to, 28 Poci4gniccie uchwytu otwierania pokrywy prze- w zbiorniku znajduje sip niewielka ilosd paliwa d?iatu silnika zwalnia zaczep umoZliwiajqcy (re.zervva). olwarcie pokrywy przedziafu silnika po zwol- Wskainik temperattlly cleczy chiodzqcej nieniu drugiego 2aCZepu z przodu samocliodu, — wskazuje tempera.turc cieczy chfodzqcej
 • 28. 32 INFORMACJE OGOLNE 0 SAMOCHODDEa1 6789 1 2 345 24 23 22 21 20 19 1817 16 15(lub „SERVICEquot;) ZESTAW WS KAiN I OW a - samochodu Nubira 1 - wska±nik poziomu pall a,2 -Iampka kontrolna kierunkowskazOw i wiateI awaryjnychi 3 -prqdkotciomierz, C4 - sumaryczny licznik kilometrOwl 5 -okresowy licinik kilometrOw, 6 - lampka kontrolna tadowania akumulatora, 7 - zatlepkap B - lampka kontrolna 6wiatet drogowychp 9 -Iampka kontrolnacif nienia oleju, 10 -obrotomierz, 11 -wska±nik temperatury cieczy cletIodzqceil 12 lampka kontrolna nie zamkniqtej pokrywy bagainika lub drzwi tytu nadwozia (kombi- I hatchback), 13 - lampka kontrolna nie zamknktych drzwip 14 lampka kontrolna uklaclu elektronicznego silnikap- 15 - lampka kontrolna uktadu hamulcowego oraz hamuica postojowego, 16 lampka kontrolna wskainika rnocy- 17 przycisk zerowania okresowego Hanka kilometrOwp 18 lampka kontrolna ochrony samochodu, 19 - lampka kontrolna- zapkcia past* bezpieczeristwa, 20 - lampka kontrolna przednich twiatet przeciwmglowych; 21 - lampka kontrolna 6wiatet kierunkowskazOw przyczepy, 22- lampka kontrolna poduszki gazowei, 23 -Iampka kontrolna reientvy paliwa, 24 -Iampka kontrolna uktadu ABS wOwczas, gdy kluczyk w wyf4czniku zaplonu wary przyciskiem, rejestruje przebiegi w za- znajduje si w poto±eniu ON. Gdy wskazOwkakresie od 1 do 9999 km. znajduje sic na,polu czerwonym, silnik jestObrotomierz — umo2liwia ocenQ doci42enia przegrzany. Nalety wOwczas zatrzymad samo- silnika, oszcz9dne zu2ycie paliwa i nieprzekra- chOd, wy1qczy6 silnik I pozwolidI uI ostygnqd.czanie dopuszczalnych prcdkoki obrotowych. JetIi silnik belie si nada! przegrzewaf, nale±y Jeteli np. podczas jazdy pod or wzrasta sprawdzid uktad chlodzenia.obciqienie silnika, powodujqc zmniejszenie prcdkoki obrotowej poni2ej 2000 obrfmin, Pryclkoiciomierz — wskazuje prqdko6d w kilo- nale2y zredukowad big na niiszy, by uzy- metrach na godzin9 z 01(4 porusza si samo- skad korzystniejszy moment 'obrotowy (ma- &dd. W chwili przekroczenia 120 km/h wiAcza ksymalny moment silnik uzyskuje przy si sygnal akustyczny. Po zmniejszeniu3800 obr/min). Najekonomiczniejsza jest jazda koki sygnat wytqcza si samoczynnie.z prcdkokiq 2000-3000 obrimin. Licznik kilometrOw sumaryczny licznik re- Wykorzystanie prQdkoci obrotowej jednostki jestruje 4ezny przebieg samochodu w zakresie napcclowej jest prawidlowe, je±eli priNikotd od 1 do 99 999 km, a nastQpnie zaczyna
 • 29. 33 URZADZENIA D OSTEROWANIA I KONTROLI 1238 9 10 1112 23 22 21 2o, 19 18 17115 14 13 b-samochodu Nubira II 1 - lampka kontrolna c&ienia oleju, 2 - argnpka kontrolna ukiadu hamulcowego oraz hamulca awaryjnego, 3 - Iampka koritroina tadowania akurnulatoral 4 --obrotornier-4 5 -Iampka kontrolna kierunkowskazOw i wiatel awaryjnychp 6- prOkokiornierz, 7 -sumaryczny licznik kilometrt5wp 8 -okresoviry Iicznik kilometritiw 9 -lampka kontrolna otwartych drzwi, 10 -wskainik poziomu paliwap 11 - lampka kontrolna rezerwy paliwal 12 -wsicalnik temperatury cieczy chfo-dvicej, 13- lampka kontrolna swiatel kierunkowskazOw przyczepy* 14 - Iampka kontrolna paednich wiatet przeciwmglowych, 15 fampka kontrolna Awiatel clrogowychi 16 -Iampka kontrolna tylnych przeciwmgfolArychi 17- lampka kontrolna zapiccia pa Ow bezpieczefistwal 18 - lampka kontrolna nie zamkniqtej pokrywy bagalnika lub drzwi tyfu nadwozia (kombi), 19 - przycisk okresowego zerowania licznika kilometrOw, 20 -Iampka kontrolna uktadu hamulcowego I hamulca postajowego5 21 -lampka kontrolna wiate+ jably dzienneip 22 - lampka kontrolna uktadu elektronicznego silnika, 23 - lampka kontrolna poduszki gazowej wynoszqcy od 6500 do 8000 obrimin 9 ozna- sek jest dobrze naciggniQtyr nale±y sprawdzid czono na skali kolorem czerwonym.uktad elektryczny.Lampka kontrolna twiatel drogowych Lampki kontrolne bieska) — sygnalizuje wl4czenie 6wiatet drogo- Lampki kontroine kierunkowskazOw I iwiawych, zawieca siqp0 przetqczeniu d±wigni tet awaryjnych (zielone) — zatwiecak siq w kierunku tablicy rozdzielczej oraz w chwili I [nig* twiat4m puisujwym; poi wiqczeniu wtqczenia sygnalu §wietinego przez pocigg- lewego kierunkowskazu miga lewa lampkai pa niQcie diwigni do kierownicy. wtqueniu prawego kierunkowskazu prawaLampka kontrolna citnienia W' (czerwo- lampka. Po wi4ozeniu awaryjnych oby- na) — zatwieca si po wiqczeniu zap4onu dwie lampki migajq wiattem pulsuMcymi. Je2eliiganie w h iii uruchomienia silnika. Jea pulsowanie jest szybsze ni± normalnie, 6wiad-lampka biryska lub za6wieca SiQ podczas jazdy, czy too przepaleniu siq ±arOwki, ktOrq nale±yprzyspieszania, hamowania lub skrccania, naj- wymieniO, JeMi lampka kontrolna si nie za- prawdopodobniej • §wiadczy to o zbyt niskim wieci, nale±y sprawdzie, czy bezpiecznik lub poziomie oleju w misce olejowej. Nale2y wee- ±artiwka lampki kontrolnej nie jest przepalon& czas zatrzymad samochöd, sprawdzid poziom Lampka kontrolna ladowania akumulatoraoleju i w razie potrzeby uzupelnid. Jeteli (ezeiwona) zawieca siq pa wiqczeniu za-poziom oleju by wiakiwy lub mimo uzupei- pionu i ga§nie w nhwiIi uruchomienia silnika.nienia oleiu lampka nadal siq zagwieca, nale±y Jeieli zawieca si podczas jazdy, nale±y
 • 30. 34___________________________INFORMACJE 0G6LNE 0 SAMOCHODZ1ELampka kontrolna pokrywy baga2nika (±6Ita) Lampka kontrolna przednich twiatet prze-ciwmgtowych — za6wieca si r gdy wtqczone infonrnujeo niezamknipciu pokrywy baga±riika. Lampka kontrolna drzwi (czerwona) wieci s przednie wiatfa przeciwmglowe. siq, gdy ktOrekolwiek drzwi s otwarte lub Lampka kontrolna twiatet kierunkowska- domknite. zOw przyczepy — zOwieca si w przypadku Lampka kontrolna uldadu elektronicznego pocitqczenia przyczepy do obwodu elektrycz- silnika (26fta) rieci sic po wtqczeniunego samochodu. zaptonu i ganie w chwili uruchomienia sil-Lampka kontrolna poduszki gazowej po nika. wtqczeniu zaptonu migarazy, informujqc Lampka kontrolna uktadu hamulcowegoo sprawnoci uldadu poduszki gazowej. Je±eli oraz harnulca awaryjnego (czerwona) — twie-lampka nie miga Po wtqczeniu zaptonu lub ci si przy wtqczonym zapfonie, je2eli jest zawieca si w innych okolicznociach, naletyuda6 si do autoryzowanej stacji obs{ugi w celu zaciagniqty hamulec awaryjny (rpczny). Po catkowitym zwolnieniu d±wigni hang ulca awaryj- usuniqcia niesprawno§ci.sib nego lampka gathie. Jeg samoohOd ma uktad Lampka kontrolna rezenn paliwa ABS, lampka kontroiria wieci sic po wtqczeniu wieci, sygnalizuje zbyt riiski poziom paliwaw zbiorniku (ok. 7,5 dm3). KrOtkotrwale wie- zaptonu przez ok. 3 s i garde.cenie tej lampki pojawia sic przy wikszej Lampka kontrolna wskainika mocy (czer-paliwa ni± rezerwa na skutek nierOw- wona) —6wieci sip po wilczeniu zaptonu przez nomiernej prQdko§ci, gwaitownych skrctOw ok. 4 s i gathie (nie jest stosowana w samo-samochodu lub jazdy po wyboistej drodze. chodach produkcji krajowej).W ceiu stwierdzenia, czy rzeczywikie jest Lampka kontrolna ochrony samochodumato paliwa w zbiorniku, nale2y sprawdziO, (czerwona) — informuje o wtqczeniu immobili-czy lampka §wieci si po zatrzymaniu samo- zera lub autoalarmu.chodu. Po napetnieniu zbiornika lampka pc, Lampka kontrolna pa ow bezpieczeristwa chwili powinna zgasnqd. Nie nale±y wyczer- (czerwona) — wieci sic po wtqczeniu wytqcz- pywad paliwa calkowicie, gdy ± moke to w spo- nika zaplonu do chwili, a± kierowca zapnie pas
 • 31. OBSLUGA 2SAMOCHODU Chcqc zapewnid niezawodne dzialanie I trwato6O nie odtqczaO przewodOw akumulat6r#, poszczegOlnych zespolOw samochodu nale±y zapion jest wf4czony; regularnie przeprowadzaO obslugq codzienn4 −nie dopuszczad do zwarcia przewoclOw; i okresow oraz wykonywa6 okresowe przeglqdy−podczas pocItqczania dodatkowego samochodu wediug zalecen producenta. Czqs- tok wykonywania obsfugi technicznej samocho- zasilania zwracae uwag na wia§ciwq biegu- du zostala ustalona przy zato±eniu, ze bqdzie on nowo. eksploatowany w normalnych warunkach. Jeteii2.1. o1 to codzienna warunki eksploatacji s trudne, np. znaczne zapylenie, gOrzysty toczcLste holowanie Do obstugi codziennej zalicza si nastQpukce przyczepy, ciqgla jazda z petnym obci4teniemczynno§ci: i du 2a wilgotnok powietrza, to obstuN technicz-oczyszczanie szyb i zewnQtrznych nq samochodu nale±y wykonywa6 czciej.oraz ustawianie lusterek; Podczas obstugi samochodu nale±y zachowy-sprawdzanie stanu ogumienia; wad nale±ytq ostro±no6, przestrzegai4c poni2- szych zaleceri:−sprawdzanie dzialania o6wietlenia zewnqt- −nie wykonywa6 prac pod samochodem pod-rznego samochodu; sprawdzanie, czy pod samochodem nie ma niesionym tylko za pomoc4 podnonika z wy-1aciów wyciekOw plynOw eksploatacyjnych; posazenia samochodu (stosowa6 dodatkowe podstawki);−sprawdzanie, czy Po uruchomieniu silnika lampki kontrolne nie sygnalizujq niesprawnoki −przed rozpoczQciem pracy przy samocho-ukfaclOw; dzie zacignqd cliwignic hamulca postojowego−sprawdzanie dziatania hamulcOw, wyciera- (rqcznego); −podczas obstugi samochodu w zamknictymczek szyb i sygnatu diwickowego. pomieszczeniu zapewnid w{a§ciwq wentylacjc; −nie zbli2a6 si do samochodu z otwartym2.2. Obserwacje podczas jazdy ogniem; −przed rozpoczqciem pracy wyjqd kluczykPodczas prowadzenia samochodu kierukcy z wytqcznika zaptonu z wyktkiem sytuacji, gdypowinien ciagle zwracad uwagQ, czy niy- naprawa wymaga uruchomienia silnika; stouje zmiana odgiosOw, drgania i niewfat-wykonujqc czynnotci obstugi przy urucho-ciwe dziatanie rnechanizmOw samochodu oraz mionym silniku zwracad uwagc na obracakceprzykre wyziewy. obserwowa i sprawdzad si czc§ci, aby nie uszkodzily rqki lub nie nale2y:
 • 32. 36OBSLUGA SAMOCHODU ukladu, zwiqkszenie skoku pedatu harnulcalpoziom oleju moie spowodowae wyclek olejuciganie samochodu w jedn strong podczasprzez elementy uszczelniakce, a nawet uszko- dzenie silnika, natomiast poziom zbyt niski hamowariia i6wiecenie ciggle lub pulsacyjne przegrzewanie i zatarcie silnika. Po spraw- fampki kontrolnej uktadu hamulcowego; dzeniu poziomu oleju naleh z powrotem wsu-uktad wylotowy, zwracajqc uwagc na wszel-n4o miark do silnika, a± do oporu. kie zmiany odgtosOw I wyziewOw, ktOre mog4•Sprawdzanie poziomu cieczy chlodzqcej silnikwiadczy6 o uszkodzeniu lub przegrzaniu ukladu; Prawidfowy poziom cieczy chlodzcej powfnien —kofa I ogumienie, zwracajqc uwagq na drga- zawieraO si micdzy znakami ,,MINquot; a MAXquot;„ widocznymi na §ciance zbiornika wyrOwnaw- nia samochodu i ciqganie samochodu w jedn4 czego. Poziom ten nieznacznie si podnosi przy strop c podezas jazdy na wprost; pojawiajqce SIQnagrzanym silniku i opada ponownie, drgania mogq wskazywat na koniecznok wy- jell trn-- rOwnowa±enia 101, natomiast 6civanie samo-per atura silnika si obniza. Gdy poziom cieczy chodu na koniecznok uzupetnienia ci6nieniachlodzgcej znajduje si poni±ej znaku ,1611N”, w ogumieniu iub wyregulowania ustawienia Of;nalen uzupelnie ukfad takim samym rodzajemuktad kierowniczy, zwracajc uwagc na po- mieszaniny, jaka znajduje si w silniku. Zapie- jawiajce si zwiQkszone opory i drgania kola czyszczon4 ciecz chlodzqcq trzeba wymienia. kierownicy, a take na powiOszajgcy si Iuz•Sprawdzanie poziomu plynu spryskiwaczaprzedniej szyby kola kierownicy oraz stuki wystcpujqce pod- Poziom plynu w zbiorniczku spryskiwacza czas skrgcania samochodu;ustawienie twiatet, zwracajqc szczegOln4 sprawdza si wzrokowo. Je2eli poziom plynu uwagQ na prawidlowe ustawienie 6wiatel mi- jest zbyt niski, nalezy go uzupelnid. jania.2.4. Obsluga raz w miesiqcu 2.3. ynip kaidym Czynnoci obstugowe wykonywane co najmniejtankowaniu paliwa raz w miesicu.•Sprawdzanie stanu ogumienia Przy okazji tankowania paliwa zaleca sic spra-w ogumieniu wdza d stan plynOw eksploatacyjnych w ukfa- Sprawdzid zutycie open, gfcbokok bie±nika dach. Ubytki plynOw ekspioatacyjnych, z wykt-i wystpowanie uszkodzen.zu±y- kiem plynu w spryskiwaczu szyb, mogq syg- wa si nieregularnie, nale2y wyregulowad usta- nalizowad wystwowanie niesprawnoci po- wienie kOt. Opony maj4ce pckniccia, przeciccia szczegOlnych ukladów. W razie stwierdzenia lub wyrwania na bocznych powierzchniach ubytku plynu w danym uktadzie naley spraw- nale2y wymieni6. SprawdziO ci6nienie we wszy- dzid uldad i usung6 niesprawno66. stkich kotach. Podczas sprawdzania ci ni e ni a • Sprawdzanie poziomu oleju w silniku ogumienie powinno by zimrie (samoch6c1 nie Czynno6O t wykonuie sic, gdy silnik jest ciepty powinien by uytkowany od co najmniej trzech w nastgpujgcy spos4513: godzin). W razie potrzeby uzupetnid citnienie w ogumieniu do wartoci podanych na nalepcesamochOd na rOwnyrn podfo±u (nie −ustawidurnieszczonej na lewym stupku 6rodkowym.,•Sprawdzanie dziafania owietlenia nale2y sprawdzaa, gdy samochOd stoi na Sprawdzia dzialanie wszystkiqh wiatet ze- pochylotci); unieruchomid silnik i odczekaä kilka minut, wnctrznych, rOwnie± przeciwmglowych przed- nich, jeeli s zamontowane, otwietlenie kabi- a2 rzadki, rozgrzany olej gcieknie do miskiny pasa2erskiej i tablicy rozdzielczej. olejowej;•Sprawdzanie wyciekOw plynOw eksploata- —wyjO miarkc poziomu oleju, wytrze6 j docyj riych sucha i ponownie umieci6 w silniku; Po krOtkim postoju sarnochodu na suchej, czystej nawierzchni sprawdzie, czy pod samo-wyjqa miark poziomu oleju i od- −ponownie chodem nie ma 6IaclOw oleju, cieczy chfodz4cej
 • 33. 37 CZYNNOCI OBSLUGOWE IMUNNIM_ Na1e2y w tym celu odkrQcid korek i jeWolej nie lub plynu hamulcowego. Krople wody wycie- mtciekai co gwiadczy -o zbyt niskim poziomie kaAce z uktadu klimatyzacji set zjawiskiem i nale±y go uzupertnid, dolewai4c olei tego normalnym. Je±eli natomiast s4 lady wycie-samego rodzaju do wiakiwego poziomu. km *Ow eksploatacyjnych lub czud wyzie-•Sprawdzanie uk{adu hamulcowego wy, nale±y sprawidzid i ewentualnie naprawidZdjqd kola i sprawdzie y czy sztywne oraz odpowiedni uklad. elastyczne przewody hamulcowe sq szczeinei prawid{owo zamocowanei czy nie 54 pogiQtel 2.5. Obsfuga dwa razy w roku wgniecioner skorodowane lub pQknipte. Nale2y Czynnoki obstugowe al as do wykonania sprawdzi6 stars okladzin ciernych wkiadek ha- dwa razy w roku, mulcowychl tarcz I bqbnOwt a take cylinder- •Sprawdzanie poziomu oleju w zbiorniku porn-hamulcowych. SprawdziO regulacjQ hamul- py wspomagania uldadu kierowniczego. Je±eli ca postojowegoi tan linek hamulcovvych. pcziom oleju jest zbyt niski, nale±y go uzupel- Je±eli warunki eksploatacji samochodu lub olejem Dexron III.przyzwyczajenie kierukcego 54 przyczynq czc- Zbyt niski poziom oleju mo±e wskazywa6 na stego hamowanial to hamuice nale±y spraw- nieszczeinotei w obwodzie hydraulicznymdza6 wspomagania uktadu kierowniczego. .czOciej.•Sprawdzanie osion Otos' napqdowych, •Sprawdzanie poziomu ptynu hamulcowego uszczelnien uldadu kierowniczego Nieznaczne obni2anie si poziomu *nu ha-szenia mulcowego w zbiorniczku jest zjawiskiem nor-Nale±y sprawdzia, czy uklady to rife majg malnymi wynikaj4cym z normainego zu±ywa- uszkodzerit luzOwr ubytkOw czOci oraz oznak nia si9 oldadzin ciernych hamulcOw. NatomiastwyciekOw oleju lub brake smaru. Sprawdzi61 zbyt niski poziom *nu hamulcowego mo±eczy przewody utdadu wspomagania kierownicy wskazywaä na wystQpowanie nieszczeinoki s odpowiednio zamocowane l nie s4 zagnie- w uMadzie hamulcowym lub w hydraulicznymclone, nieszczelne, popckane, skorodowane ukiadzie sterowania sprzcgta. lub przetarte. Oczy6cid ostony i uszczelnienia • Sprawdzanie skoku pedatu sprzcgla Olosi nanclowych i sprawdzid r czy nie s4 Aby wyregulowk skok pedatu pra,nale±y uszkodzone, zu±yte i nie przeciekajq. Uszko- zmierzyó odlegio66 pedalu sprzggla w polo±eniu dzone czOci nale2y wymienid. swobodnym od zewnqtrznej krawqdzi kola kiero-•Sprawdzanie uktadu wylotowego wnicy i zapisad wart o§6 pomiarur NastQpnie CA/ uklad wylotowy i nadwozie w pobli±u nacisn46 pedal sprzwla do oporu izmierzyd tego uldadu nale±y sprawdzie, czy nie ma ponownie. ZnOw zapisad wartoa pomiaru. RO±- nieszczeinoki, wgniecehr rozkczeri, przemie- nica tych dwOch pomiarOw powinna wynosid szczefii pqkniqd na szwach lub luinych po- 130 mm; je±eli jest inna, skok pedatu ma niewla- 14czeri, ktOre moglyby by powodem przedmu- t ciwa, wartoi nake±y przeprowadzid regulacjc.chOw spalin. • Zabezpieczanie uszczelek •Sprawdzanie ciggiet przepustnicy Do zabezpieczania gumowych uszczelek za- Nale±y sprawdzidi czy ciqgla przepustnicy siQ leca si stosowa6 smar silikonowy, ktOry na- nie zakleszczajg, czy nie sq zatarte lub uszko- idada SiQ na uszczelki za pomocq miQkkiej, dzone i czy pedal przyspieszenia porusza sic czystej szmatki. swobodnie. PosmarowaO wszystkie pot4czenia cicgiet linek, 4o±ysk walka pokedniego, sprq-2.6. Czynnoici po kaidel ±yny powrotneb ze6polu przepustnicy oraz powierzchniq lizgowq pedatu przyspieszenia. wymianie oleju•Sprawdzanie paskOw napcdowych
 • 34. 38 OBSI_UGA SAMOCHODU 2.7a Obsfuga raz w rokubiegi pomicclzy przeglclami okresowymi do 15 000 km, pozostawiajqc pierwszy przeglatdCzynnoki obs1ugowe do wykonania raz w ro- pa 1000-2000 km. ku. •Sprawdzanie pasOw bezpieczeristwa 2.9. Mated* eksploatacyjneSprawdziO, czy wszystkie elementy pasOw Olej silnikowy dobiera si wediug klasyfikacjibezpieczenstwa, zarOwno Lama, jak i zamki, jako§ciowej (API, ACEA) i lepkokiowej (SAE)zaczepy, mocowania przesuwne I stale s4zgodnie z wytycznymi producenta.w nienagannym stanie. Jell tama ma pk- Coraz wicksze powiqzanie wzajemrie wytwOr-niqcia, naderwania lub wyci4gnipte nitki, a po- am/ samochodOw, materiatOw pQdnych i smar-zostals czQ6ci jakiekolwiek uszkodzenia, to nych oraz sprzedawcew samochoclOw na calym pas nalezy bezwzglQdnie wymienid. wiee spowodowato konieczno6O ujednolie- •Sprawdzanie dziatania zapadek zaglawkOwrriaSprawdzie, czy zagtawki po regulacji vvysokokipQdnych i smarnych. W zwiqzkunie zmieniaj4 swojego porfo2enia. Zauwazonez tym wiqkszok najczOciej stosowanych ole-nieprawicitowoki nalezy usunq65 a uszkodzone jOw silnikowych mozna ze sob q mieszaa w nie- czOci wymienie. wielkich ilogciach, czyli stosowaé jako dolewki, •Sprawdzanie umocowania kola zapasowego a jezeli u±ytkownik z jakich wzglcdOw chcialby zmienia rodzaj oleju, to przy wymianie nie musi i narzpclzi plukad silnika wystarezy spukiö przepracowa-Zwracad uwag na halas w baga2niku, ktOry ny olej z gorqcego silnika, jak przy kazdejmOgiby ewentualnie wskazywad na niedokiad-ne zamocowanie kola zapasowego, podno§-wymianie. limo to nie zaleca si ciqg[ych zmiannika lub narzccizi. Po kaciym u2yciu podno-rodzaju oleju w silniku, a tym bardziej stosowa-nika nale2y posmarowa6 ukiad rubowy i po-nia olejOw z niepewnych ±rOclet5 gdyz mo±e to wierzchnie Iizgowe. spowodowad bardzo szybkie zu2ycie czOci •Smarowanie czOrci ruchomychsmarowanych tym olejem. Ponadto bardzo wa2-Bgbenki zamkOw drzwi i pokrywy baga2nika, ne jest, aby nigdy nie dolewaé zbyt du±ejzawiasy i ograniczniki drzwi, zawiasy pokrywynowego oleju. Dotyczy to tak2e oleju tej samejprzedzialu siinika i pokrywy bagaznika, drzwi- firmy I klasy, ktOry jest w silniku. Zaleca siq, abyczek wlewu paliwa, cirzwiczek schowka pod-jednorazowe dolewki przekraczaly 053 de.rqcznego oraz czOci ruchome reguiacji sie-Je±e!i trzeba dolaa wiqcejl nalezy po dolaniudzen powlec odpowiednim trodkiem smarnym. 0,3 drilla uruchomiO silnik, aby olej sic wymie- •Sprawdzanie ukiadu chlodzeniasza1, nastqpnie dolad kolejne 0,3 dm 3. TakJe±eli ciecz chtodzqca jest zanieczyszczona, doleWajqc i mieszajqc uzupelnid poziom olejunp. produktami korozji metalu, nalezy j wy-do prawidfowego, czyli 0,3-0,6 stanu miQdzymienid. Sprawdzia przewody elastyczne I je±eli po*iomem minimalnym i maksymalnym na84 popkane, rozdQte lub uszkodzone, torpiarce. trzeba je wymienid. Nale±y pamictae nie tylko o stosowaniu dob-OczOció chloclnic9 z zewnqtrz i umyä korek rego oleju, lecz rOwniei o jego wymianie weoraz otwOr wiewowy. Sprawdzi6 dzialanie ukfa-wfa§civvym czasie, to znaczy odpowiednio co du chtodzenia pod cinieniem.1 0 000 lub co 1 5 000 km i nie rzadziej niz co rok. Koniecznok wymiany oleju jest podyk- 2.8. Wykaz czynno§ci obstugitowana nieodwracaln4 zmiang wfasnoki oleju.okresowejZmian wiasno6ci powoduje utlenianie SiQ skladnikOw, zanieczyszczanie oleju produktami Od rozpoczpcia sprzedazy samochodOw Nubira spalania przedmuchiwanymi z komory spalania w Polsce do 1 paidziernika 1 998 roku wykony- do komory korbowej, a takze produktami zuky- wano przegigcly okresowe co 10 000 km przeble- wania si silnika. Utlenianie oleju, zwane rOw-
 • 35. 39CZYNNOCI OBSLUGOWEWykaz czynnotci obsiugi technicznei do 01.10.1998 r. Nazwa zespotu i czynnok Przebieg w tysivach icilometrOw1-2 10 2030I 4050 6070.80 90 100 Pasek napqdu alternatora i pormy wspomagania uktadu kierowniczego: ixxx sprawdzenie i regulacja - wymiaria X Olej w silniku:x - uzupeinteniell - wymianax xxx x xxxxx- Ukfad chlodzenia - szczeinok potqczeeis wycieki;, - sprawdzenie i uszczetnenie_.x x x x x xxxxx x Ciecz chlodz4ca: - uzupelnienie x x xxxx xx wyrnianax x 1 FiRr Pali a:x x - wymiana Przewody paliwa szczelnok pol4czeri:x x x x - sprawdzenie i uszczelnienieI x Wkfad filtru powietr2a: oczyszczenie2) H xxX X XX X - wymianax x Wkfad filtru klimatyzacji:wymiana21 X xxx HxHxHx twiece zaptonowe:xxxx x - oczyszczen[ewymianaH x x x x - Uktaci recyrkula0i span:x x ; - oczyszczenie, Ukfad przewietrzania skrzyni korbowei: x x - oczyszczenie Pasek zpbaty nal:10u rozrz4du: - sprawdzenie 1xx - wymianaiUktad wylotowy - szczeincdd I zamocowanie: - x iHxI xxxxx, sprawdzenie, uszczelnienie, naprawaH Poziom oleju w skrzynce przekiadniowei:x xxx x xxxxx - sprawdzenie i uzupeinienie °stony gumowe pOtosi napqdowych: - sprawdzenieH xxx X xxxH.
 • 36. 40 CZYNNOCI OBSLUGOWE tablicyPrzebieg w tysivach kilornetrOw1-2 10 203040 50 60 7080 90 100x xxx x xx xx x xx X 5(XX XX X X X X X X X X XX XX XXX X X X X XX XX X Przewody hamulcowe — szczeno6d pokozen:x x xxx x x x— sprawdzenie i uszczelnienie IIIxxx x x xHx x x xx xx x xrwrll 111x.IIIxraIxxx xx xx x .,xx x 11 x xx xx x x xxIIIUktad kierowniczy I dratai: x x xx xx x sprawdzenie i regulacja x xx— IIUktad wspomagania kierownicy:xx x x x x xx x sprawdzenie i uszczelnieniexP.bezpieczenstwa — zaczepy i kotwiczenie:x x sprawdzenie i naprawa x x x xxx liZamki i zawiasy cirzwi, pokrywy przedziatusilnika I baga2nika: x x— smarowaniexxx x x x I 1)Je2elisamochOd jest eksploatowany w trudnych warunkach: na krOtkich dystansach, w du2ym zapyleniu i z malq prOkotc140 wymiana oleju powinna nastqpid j uz po 7500 km przebiegu lub p0 6 rniesi4cach. 2)Wymagana wyrniana p0 mniejszych przebiegach, jezeli samochOd jest eksploatowany na drogach o du2yrn zapyleniu. 3)W trudnych warunkach eksploatacji samochodu wymiana powinna nastapid co 15 000 km Lb co rak. 4)Jetli samochad jest eksploatowany w warunkach miejskfch, terenach gOrzystych tub du2ego zapylenia, wynnagane jest c.ntstsze sprawdzanie. 5)W przypadku objawOw wskazuiqcych na nieprawidiowe ustaw[enie Je±eli zachodzi potrzeba, nale2y poprawid ustawienie k I je wyrOwnowa±yd.
 • 37. 41 CZYNNOCI OBSLUGOWE Wykaz czynnodci okresowej obslugi technicznej po 01.101998 r•Nazwa zespolu i czynnokPrzebieg w tysiqoach kilometrOw 1-2 15 304560 7590Pasek napQdu altematora i wspomagania kierownicy: x xx - sprawdzenie i regulacjaClef w silniku:x xx x xx x - wymianal)Ukfad chfodzenia - szczelnok pofqcze& micieki: - sprawdzenie, uszczelnieniex xx x xx x Ciecz chfodz4ca:xx xx - uzupelnienie x - wymiana - xx Filtr paliwa: I x - wymianaPrzewody paliwa - szczelno§d poilezen:Ixx xx sprawdzenie i uszczelnienie x - Widad filtru powietrza: x - oczyszczenie2} xxx - wymiana1i xx I - - -..I AMad filtru klimatyzacji: x x x xx - wymiana2)xwiece zaptonowe (silnik 1,6 DOH C): x xx x - oczyszczenie xx - wymiana j 6wiece zaplonowe (silnik 2,0 DOHC): - oczyszczeniex vvymi an a - • Ukfad recyrkulacji spalin: xx - oczyszczenieUkfad przewietrzania skrzyni korbowej: x xx - oczyszczenieI Pasek zqbaty nap du rozrz4du: , x sprawdzenie - - wymianax Uktad wylotowy szczelno i zamocowanie:. x xx x sprawdzeniel uszczelnieniel naprawa x - Poziom oleju w skrzynce przekladniowej:xxx i x x - sprawdzenie i uzuperfnienie_____.
 • 38. 42 OBSLUGA SAMOCHODUed. tablicyNazwa zespolu I czynnote Przebieg w tysiqcach kitometrOw •30°stony gumowe pOlosi nap9doviirycri: x— sprawdzenie Oziatanie sprzQgta i 1u2 pedatu: x xx— sprawdzenie II 1Elyn hamulcowy i ukiadu sterowania sprzw-ta:— sprawdzenie x x x x— wymiana xOkfadziny eierne, szczQkil tareze I lapbny 161:— sprawdzenie, w razie patrzeby wymiana4) x x Dziatanie hamulca awaryjnego:sprawdzenie, x x—— regulaeja; w razie po-trzeby wymianaPrzewody hamulcowe — szczelnotd potqczerl:sprawdzenie i uszczelnienie—Pokezenia gwintowe zespolOw podwozia: x— sprawdzenie i dokrq-cenie Luzy loZysk köt przednich i tylnych:— sprawdzenie, naprawa Stan ogurnienia i ei6nienie:x— sprawdzenie I uzupetnienie Ustawienie keit przednich i tylnych: x— sprawdzenie i regulacja5) Wad kierowniczy i dr#ki; x sprawdzenie i regulacja — IIWad wspomagania kierownicy:— sprawdzente i uszczelnieniexxxIIIPast' bezpieczenstvva zaczepy I kotwiczenie: x— sprawdzenie i naprawa Ix Zamki i zawiasy drzwi oraz pokrywy silnika I baga2nika: x x — smarowanie 1)Jezeli samochOd jest eksploatovsrany w trudnych warunkach: na krdtkich dystansach, w du±yrn zapyleniu i z rnalq prcdkatciqr wymiana oleju xx powinna nast4pid juk po 7500 km przebiegu lub po 6 miesigcach.2)Wymagana wymlana po mniejszych przebiegach, je2eli sannochOd jest eksploatowany na drogach a duiym zapyleniu.3)W trudnych warunkach eksploatacji samochodu wymiana powinna nastEipid co 15000 km lub co rok.4)Jo 61i samochlid jest eksploatowany w warunkach rniejskich, terenach gOrzystych lub du2sgo zapyleniar wyrnagane jest ca gstsze sprawdzanie.5)W przypadku objawde wskazujqcych na nieprawicllowe ustawfenie kept. Je±eli zachodzi potrzeba, naleiy poprawi6 ustawienie k i je levy. rOwnowa2ya.
 • 39. 43 MATERIALY EKSPLOATACYJNEZalecane mated* eksploatacyjne Miejsce przeznaczenia IloSa [de]Rodzaj materiatu eksploatacyjnego Zbiomik paliwaBenz na bezotowiowa o LO co najmniej 94 62 (w tymrezerwa (4,5-7)Ukiad chtodzenia: - silnik1,6 DOH C7,0Ciecz niskokrzeprwa na bazie glikolu etylenowego7 - silnik2,0 DOH Cp1 7( Uklad smarowania: ' - - silnik 176 DOI-IC 3,75Olej silnikowy 0 klasie jakoki: - silnik2,0 DOH C4,5- API SH lub vvykszej, - ACEA A1IAVA3 0 klasie lepkoki SAE: 5W-30, 10W-30, 10W-40, 15W-40; zalecany oiej: Daewoo Motor Oil M 8044 5W-30 Skrzynka przektadniowa 1,8Olej przektadniowy SAE 80W lub rOwnowa±ny zalecany olej Daewoo ManualTransmision Oil M 8002 80W liktad kierowniczy ze wspomaganiem 1,0Olej do przek+adni automatyqznych ATF Dexron II lub Dexron IIIUkiad hamulcowy i sterowanie sprzwia 0,5Ptyn hamulcowy klasy DOT-3 lub 00T-4Zbiornik spryskiwarza3,0PIyn niezamaaajqcy do spryskiwaczy szybDzwignia zrncany biegOwWg potrzeb SmarWg potrzeb Olej silnikowy Zawiasy pokrywy przedziatu silnika, drzwi, pokrywy bagaznika i drzwiczek wlewu paliwaSn-lar spetniajgcy wymagania-NGL Nr 1 lub Nr 2 Zamek pokrywy przedziaiu silnika Wg potrzeb Srear silikonowy Zamki i uszczelki gumowe drzwi Wg potrzebI dujq pckniqcia kad{uba silnika. Ubytki cieczy kwasOw, smoly, osadOw wQglowych oraz zmia- chlodzqcej powstate w czasie eksploatacji na jego lepkoki. Nagromadzenie sig produktOwsamochodu nale±y uzupelniaOldolewajqc takiej zu±ywania silnika (drobnych cz4stek stalych same] cieczy, jaka znajduje sic w uldadzie. metali), spalonych zanieczyszczen zassanychDolanie wody spowoduje nie tylko obni±enie z atmosfery i przedmuchanych do komory kor-odpornoi na zamarzanie cieczy chlodzqcej, bowej oraz drobin koksu z niezupetnego spala-lecz talde zmniejszy stp2enie dodatkOw prze- nia powoduje pogo rszenie wfasnoki smarnych.ciwkorozyjnych I przeciwpieniqcych. Mimo 2e Tylko cz06 zanieczyszczen pozostaje w filtrze.wszystkie stosowane w kraju ciecze chlrodzqce Reszta wraz z olelem dziala niszczqco nas produkowane na bazie glikolu, nie nalezy elementy silnika. Dlatego w celu zabezpieczeniaich mieszad, gdy2 n52.ne dodatki w rO2nym silnika przed korodujqcym dziataniem zestarza- stars ie starzenia mogq, w kontakcie ze sobq +ego oleju i przyspieszonym zu±yciem nieodzo-stworzyd niekorzystne zwizki zwiQkszakce wne jest dokonpianie okresowej wymiany oleju.korozyjnok, zmniejszajgce odpornogd cieczy Clem chtodwal bQc14ca mieszaning glikoluna pienienie lub tworz4ce osady. etylenowego i wody, Po obni±eniu temperaturyMin hamulcowy DOT-3 lub DOT-4 wg normy poni2ej —35°C zamarza w drobne krysztalkit
 • 40. OBSLUGA SAMOCHODU 44Zalecane klasy lepko§ci °le*/ nierOwnomiernego hamowania, zwfaszcza gdy hamulce sq rozgrzane. Dlatego zaleca sic silnikowychwymieniad ptyn nie rzadziej pi± co 2 lata. Zakres temperatur otoczenia tale an klasy lepke6ei Ptyn klasy DOT wyprodukowany wg FMVSSS wg SAE12C] 116 mo2na mieszad ze solaq, co oznacza, ±e... +305W-30 wymieniajqc plyn rno±na zastosowad plyn in-—35 nego producentai nie potrzeba pfukad ukiadu —35 ... +60 5W-60 hamulcowego i prawdzad, czy gumowe— 22 .., + 30 'I OW-30uszczelki sq odporne na nowy rodzaj plynu. Benzyna charakteryzuje siq dwoma giównymi 22 „. +4010W-40parametrarni: zawarto§ciq otowiu (Pb) i liczbq —22 ... +5010W-50 oktanowq. Do silnikOw wyposalonych w kata- lizator mote by stosowana tylko benzyna —18 .,. +4015W-40 bezotowiowa; zastosowanie benzyny zawiera- —18 ... +6015W-60 kcej crlOw (etyliny) mote spowodowad trwa{e uszkodzenie katalizatora, a nawet calkowite —10 ,.. -- 40 20W-40jego zniszczenie. —10 ... +5020W-50 Liczba oktanowa 0.0) jest to wskanik odpor- noki benzyny na detonacyjne spalanie mie- szanki w silniku. Wy2sza LO wskazuje na wiQkszq odporno6O paliwa n spalanie deto- Standard) lub wg norm y SAEJI 703 zmienia nacyjne. Spalaniu detonacyjnemu towarzyszq swoje wfasnoki gfOwnie na skutek absorbo- szkodliwe zjawiska podwy±szonego ci6nienia wania wilgoci z otoczenia. Wi!god dostaje sip (wybuchy)i temperatury, powodujgce w sil- do itenu hamulcowego przez otwOr odpowiet- nikach stuki o metalicznym dtwi9ku. LO jest rzajqcy zbiomiczek *nu na pompie. Poza warto6ciq zmiennqr zaletnq od pr9dkoki ob- tyre produkty korozji I inne zanieczyszczenia rotowej silnika IwarunkOw termicznych jego dostajq si do plynu przez pierkienie uszczel-pracy. niajgce prowadników porn py. Niejednakowa Stosowanie benzyny o mniejszej LO uniemo±- zmiana wfasno6ci plynu w rOinych czOciach 1iwia calkowite wykorzystanie mocy silnika oraz obwodu hamulcowego rno2e byd przyczynq1 W 2 MIEJSCA, W KT15RYCH MO2NA PODSTAWI6 PODNO§NK 1 — podnoszenie jednego kota lub calego sarnochodu z zawieszeniem ocicig_2onymi 2 —podnoszenie jednego kola przedniego lub calego samochodu z zawieszeniern obeigionym, 3 —podnoszenie dwOch kit bocznych lub tylnych
 • 41. 45 PODNOSZENIE I HOLOWANIE SAMOCHODUpowy±ej wymaganej nie ma wpiywu na zmniej- szenie zukycia paliwa. Nieznaczny wplyw na zu2ycie paliwa ma jego charakterystyka, Mira zale±y od skladu chemicznego benzyny. Rhin do spryskiwania szyb do stosowania w okresie zimowym naleky rozciericzad woc14 w zale±noki ad temperatury otoczenia wedlug wskazOwek podanych przez producenta *nu lub poni±szych zaleceri:temperatura otoczenia powy±ej 0°C - roz- cienczenie w proporcji 1: 20; −temperatura otoczenia od 0 do i5°C - roz cienczenie w proporcji 1 215;PODNOSZENIE PRZEDNIEGO KOLA SAMOCHODU temperatura otoczenia od -5 do - 15°C(podnognik oparty o przedni wahacz) − rozcie6czenie w proporcji 1 1;trzeba wykonad czynnoki pod samo- −temperatura otoczenia poni2ej 15°C - niechodem, ktOry zostaf podniesiony podno&i-rozciekza sic plynu.kiem warsziatowym Iu h podno6nikiem z wypo-sa±enia samochodu, nale±y bezwzgl9dnie 2.10. Podnoszenie i holowanieoprzed samochOd na podstawkach. Podstawki samochodunale±y oprze6 rOwnie± w miejscach podpiera- Podnoszenie samochodunia samochodu podno6nikiem. Do wykonania prac pod samochodem lub Holowanie samochoduho by do zmiany kola trzeba podnie66 samo- W celu holowania samochodu Nubira na holu chOd. W samochodzie Nubira przewidziano gi9tkim lub sztywnym, vale ±y wyjqe zalepkc mo±liwok podniesienia: dowolnego pojedyn- znajdujspq siQ z lewej stony przedniego zde- czego kota. oraz tau, boku lub cal-ego samo- rzaka, wkrqrid w od nit otwOr zaczep chodu. Podnoszony samochOd mo±e stag na a PODNOSZENIE PAR Y Katpoprzeczki tylnego zawieszenia, b - podnoszenie boku a- podnoszenie tytu samochodu -podno6nik oparty na samochodu podnoAnik oparty o prOg pod stupkiem s rodkowyrn
 • 42. 46OBSLLIGA SAMOCHODLI U 1=100NOSZENIE AL GO SAMOCHODIJ ZKO-LAIVII (rocinotnik warty na wzrroCnieniach pOdietgi) a- za przednim kolem, b -razed lylnym hotern holowniczy, znajidujilcy sic w torbie 2 narzc- dziami, i moo n° gc dokriccid.W razie potrzeby wycialgniccia samochodu, np_ z rowu, nia±na u2y6 zaczepc5w znajdukcych sic pod zderza- kiern prednirn p0 prawej i lewej stronie. Nie zaleca sic jednak holowania sarriochodu za pomoca tych zaczepOw na cituisze odleglogci, Do holowania innego sarnochodu nale2y wy- korzystad zaczep znajdukcy sic pod tylnym zderzakiem w osi podtu2r7ej sariochodu.Hoiowa.nie przyczepyam hod Nubira =slat przystosowany do LEWY laRZEDNI ZACZEP HOLOWNICZY holowania przyczepy. W tym celu nale2y za- montowad do samochodu, najlepiej w ASO Daewoo, atestowany hak holowniczy, ZACZEP HOLOWNICZY IJIMOCOWANY DO BELK! 13RZEDNIEGO ZDERZAKA TYLIIY ZACZEP HOLOWNICZY
 • 43. 3 SILNIKW samochodach Nubira zastosowano dwa du±ej trwatoki i minimainej hafa6liwaki przyumiarkowanym zu±yciu paliwa. silnikt nowej generacji z serii E-TEC 1 ) : 1,6 DOHC 1 2,0 DOHC a dobrych osiqgach,Silnik ze pr em, skrzynk4 przekladniowq,przektadnia glOwnq I mechanizmem r6±nico-E-TEC — Energetic and Effective Technic. 1)wym tworzy zespOt napcdowy zamocowanybaMoc [kW] Moment obrotowy IN .m]Moment obrotowy [N-rn]Moc [kW]200100110260 95250105190 IOU90240180 958.5 230170 9080220f6075210815070200140 65130 190 75120 60180701106555170 60100 50160 90 545150 elo 40140 50 70 35130 45 6030120 402511035 4o2010030 15 902530 2010 8020 1510570060114 18 22 26 30 34 38 42 46 50 54 58 6212 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60PrQdkote obrotowa silnika [x100 obr/min] Pryclkotd obrotowa silnika [x100 obrimin] CHARAKTERYSTYKI SILNIKOW a-1,6 DOHC I b —2 1 0 DOHC
 • 44. 48 S1LNIK(MIT L(MITCZOCI MOCOWANIA ZESPOLU NAPUIOWEGO 1 —wspornik reakcyjny, 2 —wspomik tylny, 3 poduszka skrzynki przeldadniowejj 4 —wspornik skrzynki przektadnioweb 5 —prze-dni wspornik silnikat 6 —dr4±ek reakcyjnyi. 7 —wspomik przedni, 8 —wspomik silnika, 9 —poduszka silnika, 10 uchwyt silnika; MIT mechaniczna skrzynka przekladniowaw trzech punktach. PrzOci silnika jest umo — do wspornika na lewym wzmocnieniu. Wszy- cowany do wspornika na pravvym wzmocniestkie zamocowania mak elastyczne poduszki niu, bok silnika — do poprzeczki przedniegogumowe. zawieszenial a tyf skrzynki przekiadniowejObydwa silniki maj4 p0 16 zaworOw. Zawory
 • 45. 49OGOLNA CHARAKTERYSTYKA SlLNIKA s4 napQdzane przez dwa identyczne wad3.2. Kadtub silnika rozrz4du umieszczone w gfowicyi popychacze KacIlub siinika jest wykonany z 2eliwa stanowi hydrauliczne.integralnq ezq§e ze skrzyniq korbowq. W §cian- 6wiece zapionowe i umieszczone centralnie kach kacituba s4 wykonane kanaly dia cieczy w gfowicy, zapewniaj4 dokfadne spalanie mie- chiodzqcei oraz kanaty oleju dostarczakceszankil dzipki zawirowaniu powietrza w komo- olej d o panewek gtOwnych i do gtowicy. Kanaty rze spalania. w glowicy doprowadzajg olej do panewek Silniki sq wyposa±one w uktad recyrkulacji watkOw r r dui popychaczy hydraulicznych.spalin; poprawiakey spalanie mieszanki pall- W kadtubie sq wykonane gwintowane otwory wowo-powietrznej oraz zmniejszajgcy ilo6d do rnocowania: glowicyi miski olejowejt osfony powstajqcych podczas spalania szkodliwych parka nappclu rozrzqdu, obudowy pr fa, ilenkãw azotu. alternatoral pomp y wspomagania uktadu kie- W celu zmniejszenia halatliwoki silnika uszty-rowniczegoi sprc±arki klimatyzacji. wniono kacitubl zastosowano aluminiowq miskc Kadirub silnika razem z pokrywami panewek olejowq i pasek naptclu rozrzqclu wykonanygtOwnych tworzy komplet, ktOrego czOci ze specjainej gum. 3.1. OgOlna charakterystyka silnika Typ silnika 1 D O H C 2,0 DOHC,Liczba i uklad cylindraw4-rzcdowy4-rzQdowy Kolejnotd pracro1.3-4-21-3-4-2 Pojemnok skokowa(cm)15981998 grednica cylindra(mm)7986 86Skok tlokaOm) 8115 Stopien sprc±ania 915 9;6 98/131Bloc maksymalna(kWIKM)781104 PrqdkogO obrotowa mocy58006000maksymalnej (obrlrnin) Maksymalny moment145 184obrotowy(N - rn) PrQdko§6 obrotowamaksymalnegomomentu (obr/min)KADLUB SILNIKAPPOKRYWY PANEWEK GLOWNYCH380044001 — kacilubp 2— miarka poziomu oleju' 3 — rurka miarkiPrqdkok obrolowa biegupoziomu oleju, 4— pokrywa to±yska glOwnego, 5 —6ruba 850 ± 50 850 ± 50jalowego (obrlmin)mocukca pokEyw% 6 —miejsce mocowania pomp y oleju,7 otwOr na pomp@ cieczy chiodwej' Cylinder nr 1 od strony nap du rozaqdu, 41
 • 46. 50 1L 111< SILN1K 1,6 DOFIC
 • 47. KADLLIG 51LNIKA 51
 • 48. 52SILNIKczopOw giOwnych i korbowych podano w za1.4- nego kompletu, bowiem otwory do osadzenia panewek glOwnych s wykonane w kadlubie czniku 1 na koncu ksiq±ki. z przykrqconymi pokrywami. Cienkokienne panewki gtOwne i korbowePodczas eksploatacji silnika kad3ub nie wy- mak budow wielowarstwowq. Je±eli pane- maga ±adnej obstugi. Dopier() wOwczas, gdy wki nie sq nadmiernie vvytarte, a na powie-silnik zacznie nadmiernie zu±ywad olej, alerzchni Iizgowej nie widad siatki pQknicd,nie zaobserwuje si vityciekOw oleju z silnika,w2erOw lub odpryskOw stopu lo2yskowegoi luz nie jest nacinnierny, to panewki kwa-konieczna jest naprawa, polegajgca na vityta-Iifikuj $i9 do dalszej pracy. Panewki z wa- czaniu cylinclrOw i zmianie tiokOw na nad-dami trzeba vitymieni6. Gdy w papewkach wymiarowe.stwierdzi sic nadmierny luz, weiwczás rOw-Je±eli luz miQdzy tfokiem a cylindrem prze- nie2 nale4 j wymieniO niezale±nie od ichkroczy 0,15 mm, to nalen wykonad naprawgstanu. z zastosowaniem tlokOw nadwymiarowych. Do„leg czopy walu kwalifikuj4 si do dalszei naprawys przewidziane tfoki w clwOch nad-wymiarach: 0,25 i 0,50 mm d Ia silnika pracy, to stosuje si panewki nominalne. Do 1,6 DONC oraz w jednym nadwyrniarze; czopOw i powierzchni oporowych szlifowanychstosuje si panewki podvvymiarowe. 0550 mm dla silnika 2,0 DOFIC, Wa2na jest pfaskott gOrnei powierzchni kadtu-Przed sprawdzeniem, czy w f korbowy nie Annaba. Je±eli jej nieplaskod przekroczy 0,025 mm,pckniQ65 nale±y go dokladnie um ye. W przypa-mo±na t powierzchnic przeszlifowadi zmniej- dkach wqtpliwych wad nale±y vvymienid. Na- szajqc minimainie vilrysokok kadtuba.st9pnie sprawdzia, czy czopy glOwne i korbowe nie majq rys i bruzd. Niewielkie rysy I bruzdymo±na usunqa wygladzajqc powierzchnie drob- 3.3. Wail korbowy, panewki,noziarnistym papierem ciernym. Bruzdy lubuszczelniacze i koloniekotowok przekraczakce 0,05 mm kwalifi-kujg czopy do przeszlifowania.zamachowe Nale2y rOwnie2 sprawdzid bide 6rodkowegoczopa. W tym celu nale±y oprzed wat nakadlubem silnika wspOtpracuje uktad kor-pierwszej I ostatniej pan we w kadlubie spra- bowo-tfokowy, sktadajqcy sic z waft) korbowe-wdzid czujnikiem bide §rodkowego czopa, go z kotem zamachowyrn, korbowociw, tfokOw li panewki sq w dobrym stanie, nale2y ze sworzniami i pierkieniami, panewek glOw-sprawdziO luz miqdzy panewkami a czopami nych i korbowych oraz uszczelniaczy.wale. Wartok luzu powinna by zgodna z war- Od ukladu korbowego wymaga si cichej i rOw-tokiami podanymi zalqczniku 1 na koncu nomiernej pracy w calym zakresie prcdko§ciksiq±ki. W celu sprawdzenia luzu nale±y do obrotowej silnika. Warunki to zapewnia do-kadluba silnika wtoiy6 zwil±one olejern gOrne Idadna obrObka wspOtpracukcych czOci, za-panewki gtOwne, osadzie na nich wat korbowy chowanie rOwnomiernych luz Ow pomiqdzyzwiliyd olejem czopyw tu.Wzdtut czopOw wspOlpracujqcymi czOciami, a tak2e jednako-poto±yd, przyciqty na diugok czopa, prccik wa masa wszystkich ttokOw i korbowodOwpomiarowy, delikatnie poi-o panewki clothe w silniku. oraz pokrywy panewek i dokrqci ruby wfa§- JednoczOciowy wat korbowy jest odlany z ±e-ciwym momentem. Odkrccid 6rub, dj46 po- liwa. i doktadnie obrobiony na czopach, obydwukryvvy i panewki doine, nastqpnie porOwnad koncach oraz przeciwwagach. Ramiona czo-szerokotO splaszczonych prQcikOw ze stealq pow korbowych nie podlegaj4 °brace. Miqdzyna opakowaniu, okretlajqc wartok luzu. Je±eli czopami glOwnymi i korbowymi s przewier-wartoa luzu przekracza 134:dam w za4*niku cone kanaty oleju, umo±liwiaAce przeptyw1, nale±y wymienid panewki lub przeszlifdwae oleju do czopOw korbowych. Czopy glOwne
 • 49. A. KORBOWY, PANEWKI, USZCZELNIACZE I KOLO ZAMACHOWE 53-we3 UKLAD KORBOWO-TLOKOWY 1— wat korbowy, 2 — pOtpanewki gOrne tonsk glOwnych, 3 — pelpanewki korbowe, 4 —sworzefi tiokowy, 5 —ttokr 6 — korbowOd z pokryyvati rub 4, 7 — koto zamachowet 8 — uszczelniacz watt' korbowego, 9 —pitripanewki dolne totysk giównychpo b. Przesunqd zamocowany w kacitubie0,4 mm dia silnika 2,0 DOHC, nale±y zalo2y wat korbowy tak, by jeden kotnierz czopa panewki nadwymiarowe. 6rodkowego op r# SiQ o panewkq, a nast9pnieJe±eli wat wymaga szlifowania, to po naprawie' wsun qd micdzy panewkci kotnierz czopa od wail] korbowego naley starannie oczytcid strong, gdzie czp6ci to nie stykaj si ze sobqkanaly oleju raft 4 lub benzyn4, a nastQpnie odpowiedniq plytkc szczelinomierza. Je±eli Iuz osuszya strumieniem sprgionego powietrza.
 • 50. 54 SILNIK±eiiwne kat° zamachowe razem z wcinitym na obwodzie wiencem zcbatym jest przy- krccone do pier§cienia watu koprbowego sze-cioma §rubami. W przypadku uszkodzeniazcbów koto nalezy wymienid. Powierzchniakola zamachowego wspdtipracukca z tarczq sprzQgla powinna bye ptaska, giadka,porysowana, rOwnolegla do powierzchni opo- rowej stykaAcej sic z kotnierzem wafu kor- bowego I prostopadla do osi waft'. W przy-padku zu±ycia powoduAcego nieprzyleganietarczy na catej powierzchni koto nalezy prze-szlifowad, zmniejszajqc minimalnie grubod kola. Prawidlowo wykonana obrOloka powinnazmniejszyd bide kola zamachowego max SPOS613 UtO±ENIA PRWIKA POM1A1ROWEGO NA do 0,1 mm mierzone w odlegfoki 100 mm CZOPIE WALU KORBOWEGOod jego osi. W czasie pomiaru waf nalezy podpierad na pierwszym i ostatnim czopie glOwnym. 3.4. Korbowody, sworzniet{w, do i, piertcienietiokoweKorbowody maj4 feb clzielony pod kqtem 90° do osi wzdfu±nej. Powierzchnia styku Iba kor-bowodu z pokryw jest pasha. OtwOr panewki w tbie korbowodu lest obrobiony bardzo do- kiadnie. Poniewal w czasie obrObki otworu pokrywa jest przykrQcona do trzonu korbowo-du, cliatego pokryw po obrObce nie moina przekladaa na inne korbowody. MET DA POMIARU SZEROKOki SKASZCZONEGO Kontrolc korbowodu nalezy rozpoczqd od spra- PFICIKA POMIAROWEGOwdzenia powierzchni trzonu i pokrywy oraz rOwnolegtoki osi otworOw tba i glawki. Na- pokrywie i w tylnej dance kadluba silriika stQpnie nalety sprawdzid luednicq {ba i glOwki. nale2y dokladnie sprawdzid na powierzchni Wszelkie pgkni9cia na powierzchni, uszkodze- stykajgcej si z watem. Powierzchnia to mania na powierzchni przylegania pokrywy do drobne rowki, Wore spetniajg roll odrzutni- trzonu, nierOwnolegtotd osi oraz powickszoneJakiekolwiek uszkodzenie tej kdw rednice otwordow tba i gOwki kwalifikuj4 korbo- wierzchni tub Marcie rowków kwalifikuje wOd do wymiany. uszczelniacz do wymiany. W celu zapew- Wszystkie sworznie ttokowe s wykonywane nienia szczeinotci silnika zaleca sic wymie-ter wymiarze nominalnym 6,rednicyzewnctrznej. nid uszczelniacze podczas katclej naprawySrednicc, cllugodi Iuz micclzy sworzniem (bez wzglQdu na ich stan), je±eli dostcp doa piast ttoka podano w zatqczniku I na koncu nich jest moiliwie latwy, bowiem koszt ksig±ki. uszczelniaczy jest minimalny w stosunku do
 • 51. 55KOFtBOWODY, SWORZNIE TLOKOWE, TLOKI I PIEFiklENIE1-••OZNAKOWANIE POWIERZCHNI TLOKA1 -numer grupy selekcyjnej, 2 -cd sworznia dokowego,3 -o toka, 4 -oznakowanie silnika, do ktOrego jestprzeznaczony trok, 5 - znak wskazukcy kierunekprzesuniqcia osi sworznia KORBOWOD Z TLOKIEM 1 -przesuniccie osi sworznia wzglvlem osi itoka: W gárnej czOci tloka znajdujq si9 try rowki, 0,7-0t9 mm w kt&stch s osadzone trz y pier ki enie: A -wysoko66 ttoka, B -6rednica tioka uszczelniajgcyl uszczelniajgco-zgarniajgcy I zgarniajgcy. Piertcien zgarniakcy sktada siq Ttoki s odiane ze stopu aluminium. Powierz- z dwitich pierkieni zgarniajgcych przedzielo- chnia walcowa tfoka, zwana plaszczem, manych pierkieniem rozprOnym. ksztalt zowalizowanej baryki. Wartok trednicy Do tiokOw nadwymiarowych s przewidziane plaszcza tioka I luz ttoka w cylindrze podano pierkienie nadwymiarowe. Nadwymiar dotyczy w zakozniku 1 na kolicu ksiOki. tylko arednicy zewnOrznej plerkienia. Elie otworu sworznia jest prunit wzglQdem przewiduje sic2 nadwyrniarowych gruboki pier- osi tioka o 097-019 mm w kierunku przeciwnym ecieni. Przed montatem pier§cieni na ifokach do znaku (a §rednicy 3 mm) na obrze2u denka nale±y sprawdzi6 iluz w zamku piertcieni.ka Wymagane wartogci luzu podano w zalqczniku Przesuniccie to ma na celu zapewnienie le-na koricu ksiegki, a sposOb sprawdzania pszej wspdpracy tfoka z cylindrem przytego luzu pokezano na rysunku. zmiennym obciq±eniu. Na denku tfoka jest W czasie pomiaru kin pierkienie musz4 by oznaczony wymiar nominalny grednicy tfoka ustawione w plaszczy±nie prostopacifej do osiI oznaczenie grapy selekcyjnej plaszcza tfoka. cylindra (mo±na pr sun piertcieri denkiem Aby zapewniO rOwnomiernq pracq silnikat tbki tfoka). W zuytych cylindrach sprawdza sic luz (podobnie jak korbowody) musz4 mied jed- w zamku na cafe.' cifugo§ci przesuwu piert- nolitql ci6le okrelon4 masq, dlatego sq wa-cienia podczas skoku
 • 52. 56 SILNIK luz mid zy tiokiem a cylindremo sprawdzonyszczelinomierzem, kwalifikujq tfoki do dalszejpracy, to nale±y je tylko oczykid z nagaru.Nagar usuwa sic w kqpieli chemicznej lubodpowiednimi skrobakami. Oczykid nalezy to±denko tiokar rowki pierkierni tiokowych, kanalyoleju oraz boczne powietzchnie pierkieni tto-kowych. Piertcienie naleky przetrzed drobno-ziarnistym papierem §ciernyrn. Po oczyszcze-niu sprawdziel czy czOci nie 64 uszkodzone w sposa kwalifikuAcy je do wymiany.W ttokach nadaMcych sic do dalszej pracysprawdza sic luz rniQdzy pier§cieniami a ichrowkami. Luz ten mierzy si wsuwakc pfyt4 SPRAWDZANIE LUZU W ZAMKU PIER§CIENIAszczelinomierza micdzy pierkien a ciankQ UMIESZCZONEGO W CYLINDRZE rowka tfoka.Gdy zmierzony luz jest wickszy od dopusz- czalnego, nale2y zamontowa6 no pier6cie-niei dokonaO ponownego pomiaru. Na pod-Prz6c1 silnikastawie tego pomiaru mo±na ustalid, czy nad-mierny luz wynika z zu2ycia pierkieni, rowka tiokar czy obydwu tych czOci.Zachowanie wlakivitych luzOw monta±owychmicdzy piergcieniami a rowkami jest bardzowa±ne i zapewnia prawicilow4 wspettpracq oraztrwato66 silnika. Zbyt ciasne osadzenie pier§-cieni w rowkach powoduje przedmuchy spalini nadmierne zu±ycie of*, wiqc payspieszazu±ycie pierkieni Igladzi cylindra. Zbyt dub/luz micdzy piertcieniami a rowkami wriivoluje,poza nieprawicifowo6ciami opisanymi vsty2ej, ROZMIESZCZENIE ZAMKOW PIEFItCIENI (A, B, 1, D,przyspieszone zu±ycie rowkOwl a w konsek- C2) PODCZAS MONTA2U NA TLOKUwencji dalszy wzrost tego luzu. Je±eli luny luzie mo±na naprawid szlifuj4c ich korice. Pozato±eniu pler§cieni na tfok nale±y je tali obrOcid, aby zamki ustawily si talc, jak poka- zano na rysunku. Pak z pierkieniami nale±y zmontowad z kor- bowodem; dobOr korbowodOw z tfokami roz- poczyna siq od sprawdzenia, czy ka±dy z Ho- kOw jest wia§ciwie dobrany do otworu cylindra (wg nadwymiaru i grupy selekcyjnej). Po usta- leniu, ktOry tiok ma byd zmontowany do danegocylindra nale±y zmontowae Sok' z odpowied-nimi korbowodamil wsuwakc sworzeii do tto- SPRAWDZANIE LUZU MONTA2OWEGO MIkOZY kOw i gtOwek korbowodOw na prasie. Je±eli PIERCIENIAMI A ICH FIOWKAMI
 • 53. 57 GLOWICA I UKLAD ROZFIZ DU 3.5. Gtowica I uktad rozrz4du Oznakowanie prowadnicy na gOrnym jej koncu Gtowica jest odlewern ze stopu aluminium. Po obrObce w glowicc s wciskane gniazda i pro-Wymiar !mm] wadnice zaworOw. Gniazda zaworOw doloto-Nominalny wych i wylotowych s osadzone w glowicy z dutym wciskiem. Duty wcisk jest konieczny,Ot075 aby zapewniã prawidlowe przyieganie gniazd Col 502 K2 do glowicy w calym zakresie temperatury pracy i swobodny przeplyw ciepla w celu skutecz- nego schladzania gniazd. Gniazda s obrabia-im petn4 szczelnok. It pochylenia przylgni ne pa wcitniqciu w glowic. gniazda zaworu powinien wynosie 45°. Prowadnice zaworOw sq riOwnie± wcinigteNaprawiajqc gniazda zaworOw nalezy parr ita6 w gtowicQ i obrobione po wcinkciu. o uzyskaniu prawidlowych szerokogci przyigni, W glowicy sq zamontowane dwa watki roz- ktarych warto6ci podano w zatqczniku 1. rzdu, popychacze hydrauliczne i zawory ze Jeteli Iuz midzy trzonkiem zaworu a prowad- sprc±ynami, zamkami I uszczelniaczami. Za- nick jest nadmierny, a wymiana zaworu nie wory s umieszczone w dwOch rzQdach. zmniejsza luzu w sposOb zadowalaNcy, to Uktad rozrzi4du silnika jest napOzany ad yak, trzeba rozwierciO prowadnicc zaworu i zamon- kortowego paskiem zbatym. Krzywki watkOw towad zawOr nadwymiarowy (przewidziano za- rozrzqdu oddzialujg na popychaczei ktOre ot- wory nomirialne i dwa nadwymiary trzonka wieraj zawory. Zamykanie zaworów realizuk zaworu). Oznakowanie zaworOw nominalnych sprqtyny zaworOw pa ustvieniu nacisku krzy- dwOch nadwymiarOw 0,075 i 0,150 przedsta- wki walka rozrzqdu na popychacz. wiono w tablicy.Glowica powinna byd szczelna i mie plaskq Oznakowanie prowadnicy i zaworu umiejsco- powierzchnic doln4. Dopuszczalna odchytka wiono na koncu zaworu i gOrnym koncu pro- plaskoki wynosi 0,01 mm. GlowicQ o wickszej wadnicy. W czasie produkcji mOgt byd wyko- nieptaskoki mozna naprawia6 szlifujqc po- rzystany zawOr nadwymiarowy. Po rozwier- wierzchnie lub docierajqc j4 na pfycie. Szlifo- ceniu prowadnicy nalezy przekre§lió oznako- wanie glowicy nie mote zmniejszyd jej wysoko- wanie produkcyjne i oznakowa6 Modem na- ci poni±ej wartoci podanej w zatqczniku nr 1. prawy. Glowicc za nisk4 nale4 wymien id. MiQdzy glowicq a blokiem cylindrOw zmon- Gniazda zaworOw nie powinny mied w±erOw towanego silnika znajduje si uszczelka wyko- na powierzchniach styku z zaworami. Oniazda nana z niesprq±ystego materiatu. Obrze2a z w2erami moina przefrezowad, przywracajqc otworOw nad cylindrami s wzmocnione blachq. Po dokrQceniu rub mocutqcych glowi- cg odpowiednim momentem uszczelka zmniej- sza swojg grubok. Odksztatenie uszczelkijest plastyczne, a jej powierzchnia utwardzasiQt uniemo±liwiajqc ponowne jej u2ycie, date- go podczas kaidego montazu gfowicy trzeba zakfadad now uszczelkQ.Elementami uldadu .rozrzqdu sq: zawory ze sprQiynami, ich mocowaniem i uszczelniacza-mi, popychacze hydraulicznes wand rozrzqdu z pokrywami oraz napgd rozrzqdu z paskiem KSZTALT PRZYLGNI NIA DA ZAWORU PO NAPRAWIE METOD4 FREZOWANIAzcbatym i kolami zcbatymi. Zawory s umiesz-
 • 54. 58 SILNIKWeryfikujqc watek rozrz4du do dalszej pracy nale±y sprawdzie powierzchniQ czopOw i krzy- wek. W przypadku stwierdzenia rys, tiadOw zatarcialu nadmiernego zu±ycia pale±y walek wymienid. Tylko nieznaczne rysy i star is mo±na usunqd drobnoziarnistym kamieniem goiernym. Watek skrzywiony nale±y wymienié. Wznios krzywek watithw rozrzqdu dia silnika1,6 DOH C vitynosi 8,75 mm, a dla silnika 2,0 DOHC 1 mm. Wald< z krzywkami wytartyrni nale±y wymienid. Nominalny luz osiowy wafka podano w zatqczniku 1 na koricu ksigtki.Dopuszcza si nieco wiqksz4 wart otd tego luzu, je±eli nie jest on przyczynq halasOw CZOCI KOMPLETNEGO zwia,zanych z osiowymi przesuniqciami wal- ZAWORUkOw. Wartotd luzu promieniowego watkOw 1 - popychacz hydrauficzny, podano w zaigczniku 1. 2 -zamek zaworu, 3- miseczka sprc±yny, 4 -sprq±yna,Wymontowanie gtowicy 5- uszczelniarz zaworu,Glowicq nalezy wymontowad z silnika w przy- 6 -podkladka sprOpy,padku stwierdzenia uszkodzeri lub zuzycia 7 - prowadnica zaworu,czOci. Wymontowanie glowicy nie wymaga 8 - gniazdo zaworu, 9 zawOrwyjmowania silnika z samochodu. Przed przy-stqpieniem do wymontowywania glowicy silnika z samochodu nale±y obni±ya ci6nienie w czono uszczelniacze. Zawory, które maiqdzie zasilania. W tym ceiu nale±y vityj46 bez- nadmiemy luz w prowadnicach nale±y wy-piecznik pornpy paliwa, uruchomiO silnik, a pomieniã. Pqkniqcia grzybkaw, skrzywionezga6n1Qciu uruchamiad go ponownie (krccidtrzonkt, zatarcia na czofach trzonkam oraz rozrusznikiem) przez 10 sekund.gkbokie wypalenia i wiery kwalifil j awör 1lu wymontowania gfowicy nalen: do wymiany. Niewielkie wiery na przyigniach octiqczyd przewOd masy od akumulatora; mo±na naprawió szlifowaniem, pod warun-odliiczyd przewOd may elektronicznego kiem zachowania minimalnych wymiarOw modulu sterujqcego ECM od kolektora do- grzybka zaworu. Przyignia zaworu poi szlifo-lotowego; waniu nie mote mied bicia wiqRszego ni±spu§ciä ciecz chtodz4cq z silnika; 0,03 mm.—ocitqczyjd zt4eze elektryczne czujnika tern- Sprigyny nie mogq mien rys, pcknicaperatury powietrza dolotowego MAT od kolek- bora dolotowego; korozji, a powierzchniolowe sprOyn powin-ocliAczy6 przew6d odpowietrzania skrzyniny by rOwnolegle. Sify sprq±yn powinny by korbowej od pokryyvy glowicy; zgodne z wartotciami podanymi w zat4czniku —odtqczyd przewOd wiotu powietrza od obu-1. SprOyny niespetniakce podanychwyma- dowy przepustnicy; gar trzeba vvymienid.ocitqczy6 zftcza elektryczne: cewki zaptiono- orate k rozrzqclu, ultiyskowany na piQciu pa-wej DIS, czujnika tlenu (sondy lambda) EOS, newkach wytoczonych bezpokednio w glowi-wtryskiwaczy paliwa, regulators biegu jalowego cy, ma osiem krzywek napQdzaj4cych popy-IACV„ czujnika polo±enia przepustnicy TPS, chacze. Obydwa watki rozrz*Iu s identycz- czujnika temperatury cieczy chfodzqcej CTS; ne. Nal:10 walkOw rozrzqdu od watu kor- bowego jest realizowany za potrednictwem ruby mocujgce obudowg tam pa- −odkrqci6 paska zgbatego i zgbatych. Wfakiwe ustawienie rozrzqdu umo±liwiaj4 znaki ustaw-wietrza izdjqO
 • 55. GLOW1CA UKLAD ROZR DU ) 5 937 36 2417 23 CZOCI GLOWICY SILNIKA 1,6 DOHC 1- pokrywa wiec zaptonowych, 2 - korek wlewu olejur 3 -uszczelka korka wlewu oleju, 4 - pokrywa giowicy, 5 -uszczelka poktyviry wicy, 6 - popychacz, 7 -zamek zaworu, 8 - miseczka sprOyny; 9 -sprciyna, 10 - uszczelniacz zaworu, 11 - pokrywa lokyska watka rozrzilciu, 12 -glowica, 13 za6lepka kanalu okeju 14 -uszczelka kolektora wylotowego,- 15 -kolektor wylotowy, 16 - osiona ciepina kolektora wylotowego, 17 ---ezujnik tionu (sonda lambda), 113- termostatu, 19 - pierkien uszczelniakcy obudowy termosta4 20 -termostat, 21 -tulejka pokednia, 22 -uszczeika, 23 - uszczelka gtowicy, 4 -zawdir, 25 -walek rozrz4dur 26 -uszczelniacz watka rozrzqdu, 27 - koto zqbate nap du watka rozrzqdu, 28 - korek, 29 - pokrywa przedniego lotyska watka rozrzqdu, 30 - czujnik temperatunf cieczy chtodzqcej, 31 -czujnik temperatury cieczy chtodzqceii 32 -uszczeika kolektora dototowego, 33 - przewOd recyrkulacji gazOw wylotowych, 34 -kotektor dolotowy (ezq6d dolna), 35 -uszczelka migdzy gOrnq i dolnq czOci4 kolektora dolotowego, 36 obuclowa przepustnicy, 37 -kolektor dolotowy (czOO gOrna)-
 • 56. 6 SILNK
 • 57. 61 GLOWICA I UKLAD ROZR DUCZOCI GLOWICY SILNIKA 2,0 DOHC 1 -pokrywa wiec zaplonowych, 2 -uszczelka korka wlewu oleju, 3 -korek wlewu oleju, 4 -pokrywa wicy, 5 -uszczelka pokrywy glowicy, 6 -popycharz, 7 - zamek zaworu, 8 -rniseczka sprqtynyi 9 -sprOynar 10 -uszczelniacz zaworu, 11 - miseczka sprclyny zaworu, 12 -prowadnicas 13 -poklywa fotyska watka rozrzqdup 14- gniazdo zaworu, 15 - pocIstawa zaworu recyrkulacji span, 16 uszczelka podstawy zaworu recyrkulacji spalin, 17- glowica, 18 - zawOr, 19 -uszczelka kolektora wylotowegoo 20 -koJektor wylotowyi 21 -osfona ciepIna koEektora wylotowego; 22 -uszczelka glowicy, 23 -obudowa termostatu, 24 - uszczelka obudowy termostatu, 25 -tuleja ustawczar 26- korek, 27 zatlepka, 28 - czujnik poWenia walka rozrzeldu, 29 - waiek rozrzqd1.4 30 -uszczelniacz wafka rozrzqdu, 34 - kola zQbate napQdu wafka rozrzqdu, 32 -pokryrwa przedniego Irdyska walka rozrzEldu, 33 -uszczelka kolektora dolotowego, 34 -kolektor dolotowy, 35- uszczelka obudowy przepustnicyi 36 - obudawa przepustnicy, 37 - zawOr pochrfaniacza par paliwa, 38 - zawOr rechyrkulacji spalinzamontowad przyrzqd do podwieszania sil- - zdjqd przewody wysokiego napiqcia ze wiec nika J-28467-B, odkrccid ruby i nakrqtki mo-zapionowych; cukce uchwyt silnika zdjqd uchwyt;w silniku 1 t6 DOHC odkr9ci6 11 nakr9tek −oc114czyd gOrny przewOd elastyczny od obu- mocujqcych pokrywq glowicy, dj46 podidadki dowy termostatu; z poI r wyI dj pokrywq r w silniku 2O DOHC −zdjqa pasek wielorowkowy naNdu alterna- tora i pompy wspomagania uldadu kierow- niczego; −odkr06 rub mocujqcq kolo pasowe do walu korbowego silnika 1, DOHC lub cztery ruby mocuAce kofo pasowe w silniku 210 DOHC i zdjqe koto pasowe; - w silniku 1, DOHC odkrOO §rub y mocujqce gOrn i dolnq polaywq paska nap du rozrz4duI zdjqd je, w silniku 230 DOHC odkr06 ruby mocukce zdjqã przedniq pokrywq; w silniku 116 DOHC ustawid znaki kOF zQba- tych napQdzaj4cych watki rozrz4clu naprzeciwsiebie g a znak na kole zqbatym waft' kor- bowego naprzeciw naciqcia na dole tylnej pokrywy paska napOu rozrz4du; w silniku210 D01-10 obracajqc wat korbowy ustawia znak na kole zgbatym watu korbowego na- przeciw naciccia na dole tylnej pokrywy paska napQdu rozrzqduT a znaki lc& zqbatych napc- dzajqcych watki rozrzqdu naprzeciw znakOw na gOrnej krawqdzi tylnej pokrywy paska ria- Rdu rozrz4clu;−poluzowad ruby mocuAce pomp ieczy chlodzqcej;−za pomoc4 narz9dzia specjainego J-42492•obraca pomp c cieczy chlodzqcej w kierunku USTAWIENIE ZNAKOW NA KOLACH ROZRZNDU przeciwnym do ruchu wskazOweic zegara, fu-SILNIKA 1,6 DOHC zujqc pasek nap du rozrzqdu;a - zriakj na kolach zqbatych walkOw rozrzqdu, b znak na kole zqbatym wafu korbowego
 • 58. 6251LNIK_4111.dimiNII111110111mil_nakrOki 'enocuj4ce rur wylotowq—odkr9ci6do kolektora wylotowego i trruby mocuAcewspornik rury wylotowej;—ocitqczy6 wszystkie przewody podci6nienia,taide przewOd urzgdzenia wspomagania ha-mulcOw ad kolektora dolotowego;−od-fgczyt przewãci zasilajgcy od magistralipaliwa i przewOd powrotny od regulatora ci§-nienia paliwa;odkrceid rub 9 wspornika alternatora;−ocliczy6 od glowicy przewOd doprowadza-Acy ciecz chiodzqcq do nagrzewnicy I odobudowy przepustnicy przewOd do zbiornikabwyrOwnawczego;—odkrqcia ruby mocujgce wspornik kolektoradolotowego; silniku 2,0 DOHC odkrccie sruby wspor-−w nika alternatora i zdj6 wspornik, odkrqcid rub wspornika tqcz4cego alternator z kolek-torem dolotowym od przewodu, poluzowad rub na alternatorze i odgi# wspornik, od-krqciO rub pochtaniacza par paliwa CCPoraz wspornik elektrornagnesu EGR i odsun#wspornik;ockczy6 ciQgto sterowania przepustnicy odd±wigni przepustnicy i kolektora dolotowego;—poluzowa6 ruby mocuAce gtowicc w kolei- noki pokazanej na rysunkach i wykrQcia je; USTAWIENIE ZNAKOW NA KOLACH RozRzepugiowicc razem z kolektorem dolotowym−zdjq6 SILNIKA 2,0 DOHC a -znaki na kotach zQbatych walkOw rozrzgclui b znak i wylotowym; w czasie zdejmowania glowicy na kale zqbatym watu korbowegouwa±a6, aby resztki cieczy chlodzqcej i olejunie dostay Si9 do cylindrOw;odkrccid 10 6rub mocujqcych pokryw glowicy i zdj46 jq; uszczei4 glowicy, oozy of powierz-−zdjprzytrzymujqc kluczem watek rozrz4du od-krOO rub mocujac4 koto zQbate nap duchnie glowicy i kadiuba silnika, do których iozrz4clu do watka zaworOw dolotowychprzylegala uszczelka. 1 zdjqa koto;Demontal glowicyPo wymontowaniu glowicy z silnika nale±y:poprzedni czynnok dia walka −powtOrzy6 odkrqcie czujnik tlenu EOS; zaworów wylotowych;—odkrqcie s' ruby mocujqce oslonQ ciepinq —odkr06 ruby mocuAce napinacz paskakolektora wylotowego i zdj# j; napdu rozrzgdu i zdjqd go;odkrcid nakrtki mocujce kolektor wyloto-wy w kolejnoki podanej na rysunkach, zdjgprzewOd I uszczelk9 oraz odkrOO ruby dwu- − odkrcciá ruby mocuAce rolkq pokedniqstronne; paska napdu rozrzdu i zdj# j; odkrccid ruby mocujqce i zdjqa obudowQodkrOO §ruby mocuAce wspornik zawie-ter aw stat u ;
 • 59. 63GLOWICA I UKLAD ROZR a b7 3115 1 KOLEJNO§6 LUZOWANIA §RUB PODCZAS ODKFICANIA GLOWICY a-siInika 1,6 DOFIC, b -silnika 2,0 DOHC KOLEJNO6O ODKR SCANIA NAKRCTEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO a-silnika 1 5 6 DOHC, b-silnika 2 ; 0 DOHC kolektor i uszczelkq oraz wykrccid grub y dwu- wykrcacid gwiece zapionowe; stronne; odkrccid 6rub y mocuAce pokrywy panewek - odkrqcid 6rub y mocuAce cewicq zapfonowq watkOw rozrzqdu w kolejnoW pokazanej na zdj*J razem z przewodami wysokiego rysunkachl zdj* pokrywy i uto±y6 je w kolej- napi?cia;notci umoiliwiaAcej monta± w tych samychodkr9cia §ruby mocuAce wspomik cewkimiejscach, z Mary& je zdjgto; 2.apionowej i Alf* wspomik;wyjqd walki rozrzqdu i popychacze; - odkriocid ruby mocuAce korpus zaworu - za pomocq przyrz4du KM-348 i koricOwki do recyrkulacji spalin EGR, zdjqd corpus razemmonta2u zaworOw KM-653 6ciskad kolejne
 • 60. 6SILN1KCb 2135 !I Ik KOLEJNOO ODKRCANIA NAKKTEK KOLEKTORA DOLOTOWEGO a -silnika 1,6 DOHC, b - silnika 2,0 DOHC—zdjqa miseczki i sprc±yny zaworów I ukfadad glowicQ nale±y sprawdzid, czy nie ma pQ- je w kolejnoki umo±liwiajgcej monta± w tychknigd, czy powierzchnia styku z uszczelkq samych miejscach, z ktOrych je zdjqto; gtowicy nie ma §IaclOw przeciekOw, prze-dmuchOw lub korozji, czy jest ptaska, czyzawory i uszczelniacze zaworOw rOw- −wyjpowierzchnie uszczelniajqce nie maj wy- nie2 uktada* je we wia§civitym porzqdku. paczen, a nieplasko6O nie przekracza 0,025 Giowicq po zdemontowaniu nale±y oczykie. m m. Nastcpnie nale2y zmierzyd wysokotd Czyszczenie glowicy polega na usunicciu na-gtowicy, ktetrej warto66 podano w zatqcznik garu z kornOr spalania, grzybkOw zaworOw,1, sprawdzid, czy otwory gwintowane nie prowadnic zaworOw i przewodOw wylotowych,majg uszkodzonych gwintOw. SprawdziO, czy oczyszczeniu przewodOw oleju i przestrzenigniazda zaworOw nie sad zunte i nadpalone. cieczy chlodzqcej z osadOw. Po oczyszczeniuZmierzyd czujnikiem MKM-571-B i redni-cOwkq 6rednicQ wewn9trznq prowadnic za- 7worOw. Gniazda i prowadnice z wadaminale4 naprawie lub wymienid, a czOci ulda-du rozrzqdu zweryfikowae i niesprawne wy-mieniá.Montak glowicyKolejnok czynnoki jest nastwukca: posmarowad trzonki zaworOw olejem silni-kowym, wfotyd w prowadnice, nato±ya uszczel-niacze, sprc±yny i miseczki, gcisn46 sprOynyza pomoc4 przyrz4du do monta±u zaworOwKM-348 z koncitiwiq 1011-653, wstawid zamki24 10 i zdjg przyrzqd; posmarowa6 popychacze olejem silnikowym KOLEJNOO ODKRWANIA §RUB POKRYW PANEWEK WALK OW ROZFIZADUwsunqd je we wfakiwe gniazda;
 • 61. 65 GLOWICA I UFQAD ROZRZAZL ______ W silniku 1,6 DOHC wio2y6 uszczel4 it - 9 nil razem z zaworem recyrkulacji spalin EGR, dokr9cid 6rub y fqcznika momentem 25 N • m, zamontowad wspornik cewki zaptonowej, do- kroidd wspornik momentem 10 N • m, zamon- towad cewkc zapionowq, dokrQcid jai momen-tern 10 N • m; w silniku 2,0 DOHC w{o±y6 wspornik ukiadu recyrkulacji spalin icewki zapionowej, dokrccidrub y wspornika momentem 25 N • m; wkrqcid ruby clwustronne kolektora doloto- wegoi nab työ uszczelkq i kolektor dolotowy, dokrccid nakrQtki momentem 25 N • m w kolej-no§ci pokazanej na rysunkaoh; 24—zamontowa6 magistralc paliwa i clokrqcid 10momentem 25 N • m; KOLEJNO66 DOKKCANIA §RUB PCIKRYW PANEWEK zamontowad obudowQ termostatu i dokrccid WALKOW ROZRZADUruby momentem 20 •m (silnik 1,6 DOHC) lub 25 N • m (silnik 2,0 DOHC) w kolejnoki panewek waikOw rozrzqdu w takiej koiejnoteiopokazanej na tysunkach; w jakiej byy zdejmowane;wkrccid ruby dwustronne, za{o±y6 uszczel-wio46 6rub y pan ewek waika ro r dui lek- 4i kolektor wylotowy, dokrcciö nakrqtki ma- ko przykr0O, dokrccid grub y panewek w kolej-mentem 25 N• m (silnik 116 DOHC) lub 22 N m noki pokazanej n rysunku momentem(siinik 290 DOHC); 16 N • m (silnik 1,6 DOHC) lub N • m (silnik—za3o±y6 osion i pin i dokrccia §ruby 2,0 DOHC); ostony momentem 15 N .m (silnik 1,6 DOHC)wkrccid wiece zapionowe I clokriccia jelub momentem8 N • m (silnik 2,0 DOHC); momentem 25 N• m (silnik 1,6 DOHC) lub N• m (silnik (290 DOHC); −przykrcciö czujnik tienu EOS momentem111 )01- KOLEJNO66 DOKKCANIA NAKRUEK KOLEKTORA DOLOTOWEGO a—silnika 1,6 DOHC, b —silnika 2,0 DOHC
 • 62. 6 SILN1K b KOLEJNOk DOKRCGANIA NAKKTEK KOLEKTORA WYLOTOWEGO a — silnika 1,6 DOHC, b—silnika 2,0 DOHC Zamontowanie gtowicy 60 0 ; 60° i 10° (silnik 1,6 DOHC) lub w 3 eta- pach: o Nip; 90° i90 0 (silnik 2,0 DOHC); KolejnoM czynnoAci jest nastQpujgca:zamontowaa wspornik zawieszenia silnika nafond na kadfub ilnika now uszczel4 or dokr06 ruby i nakrQtki momentem glowicy i glowicg, wto±yd §ruby w otwory45 N m (silnik 1,6 DOHC) lub 60 N. m (silnik i dokrqcid je momentem 25 N • m w kolejnoki 2,0 DOHC); podanej na rysunkach;pocitqczyd cigfo sterowania przepustnicy do za pomoc4 klucza KM-470-B z porniarem d±wigni przepustnicy i kolektora dolotowego;iota obrotu dokrcca6 ruby w etapach: o 60 0;7 a b 10 26 41 KOLEJNOO DOKFICANIA 6RUB GLOWICY a — silnika 1,6 DOHC, b —silnika 2,0 DOHC
 • 63. 67 GLOWICA I UKLAD ROZRZ DU wilmil===ammIN ININI ww=mv_ - rzdu, dokrcia ruby mocuj4ce momentem KM-470-1325 N • m;−zamontowad rolkc pokedniq paska napdurozrzqdu, dokrc ale gruby mocuAce momentem40 N. m1,6 DOHC) lub 25 N • m (silnik2,0 DOHC);−zamontowad kofo zcbate nap du rozrzqdu dowafka rozrzqdu zaworOw dolotowych i przytrzy- mujac watek rozrzqdu kluczem dokrOO 6rubQ mocuj4c4 kolo momentem 67,5 N • m (silnik1,6 DOHC) lub 50 N • m (silnik 2,0 DOHC);−powtOrzyd poprzedniq czynno§ddia waikarozrzqdu zaworOw wylotowych;OTh rasa uszczelniajc4 posmarowad miejsce przylegania uszczelki pokrywy glowicy, zany601 /1/ Itnow uszcze14, wto±ya pokrywqt w przypadku silnika 1, DOHC wio4d podidadki i nakrQtki na DOKRCCANIE §RUB GLOWICY KLUCZEM truby dwustronne i dokr06 nakrqtki momen- Z POMIAREM KTA OOKRWANIA tern 10 N-m, w przypadku silnika 2,0 DOHCwo±yd ruby i dokrgoid momentem 5 N - m; pocifqczyd przewody wysokiego napigaia do silniku 1,6 DOHC dokNcia ruby mo- −wwiec zaplonowych; cuAce wspomik do kolektora dolotowego mo- zato2yd pokrywc 6wiec zaptonowych i do- mentem 25 N • m;krqci6 ruby mocuAce momentem 3 N • m; −w silniku 2,0 DOHC dokrOO ruby mocunkce pockczya przewad odpowietrzania skrzynikorbowej do pokrywy glowicy; kolektor dolotowy do wspornika alternatora −w siln,iku 1,6 DOHC ustawid znaki köt napc- momentem 35 N m; dzakcychrozrzgclu naprzeciw siebie, a znak na kole zbatym walu korbowego na- −do oz do glowicy przewOd doprowadza- przeciw nacicia na dole tylnej pokrywy paska nap du rozrzqdu; w silniku 2,0 DOHC ustawiö fqcy ciecz chiodzqcq do nagrzewnicy; −dotqczyd do obudowy przepustnicy przewOd znak na kole zcloatym w ilu korbowego na-przeciw naciccia na dole tylnej pokrywy paska od zbiornika wyrOwnawczego; napdu rozrz4du, a znaki kat napdzajcych zamontowad wspomik regulowany alterna- watki rozrzqdu naprzeciw znakOw na gOrnej tora i dokr06 momentem 20 N a m; krawdzi tylnej pokrywy paska napdu roz- −poclkczyd przewody: zasilaj4cy od magistralirzqdu; paliwa i powrotny od regulatora c&ienia paliwa;pasek napdu rozrzglu;−zato±y6 −pocitqczyä wszystkie przewody podcinienia, pomoc4 specjainego przyrzqdu J-42492−za takie przewaci urzqdzenia wspomagania ha-obracad pomp cieczy chiodzqcej w kierunku mulcOw do kolektora dolotowego;zgodnym z ruchem wskazOwek zegara do wto±yd nakrtki mocukce rur wylotowq do chwilio a± wska±nik ramienia regulacyjnego kolektora wylotowego i dokrccid momentem napinacza paska nap du rozrz4du spotka sip 40 N • m (silnik 1,6 DOHC) lub 22 N • m (silnikz naciQciem na jego wsporniku i dokrccid 2,0 DOHC);ruby mocukce pomp cieczy, wkrQcie rubQmocujqcq koto pasowe na ware korbowym, −wto±yd ruby wspornika rury wyfotowej i do-nastqpnie wykorzystujqc t rub c obrOcid wat krccid momentem 40 N m;korbowy a dwa petne obroty w kierunku zgod-nym z ruchem wskazOwek zegara, poluzowad
 • 64. 68SILNIK_'Noirmin•___________________________z ruchem wskazOwek zegara do chwili, az3.6. Uldad smarowania wskainik ramienia regulacyjnego napinacza paska napdu rozrzdu spotka sic z naciNiemZasadniczym elementem uldadu smarowania na jego wsporniku i dokrqcid ruby mocujqcejest zcloata pompa oleju o zazbieniu wewnQt- pomp momentem 10 N • m;rznym umieszczona na przedniej tcianie kad-w silniku 1,6 DOHC zalo±y6 dolnq i gOrnqtuba silnika i napqdzana watery korbowym. pokryw9 paska nal:0u rozrzqdu i dokrqcidW skied uldadu smarowania oprOcz pompy §ruby momentem 10 N• m;w silniku 2,0 DOHC zato±y6 przedni po-wchodz4: smok pompy z filtrern siatkowyrn kryw paska napOu rozrzdu i dokrqcid ruby zamocowany do pompy, petnoprzeplywowy filtr momentem N m;oleju zamocowany w silniku 1 1 6 DOHC do −w silniku 1,6 DOHC wykrcciá trub Q mocujg-kacituba pa stronie kolektora wylotowego, cq koto pasowe, zato±y6 koto pasowe na wa+ a w silniku 2,0 DOHC do pompy oleju po korbowy i dokr06 momentem 95 N • m, na-stronie kolektora dolotowego, zawOr rzelewo- stQpnie za pomoc klucza KM-470-B z pomia-wyw obudowie pompy, kanaW rem kta obrotu dokrQcid rub c w etapach:oleju w kadlubie siinika, czujnik cinienia oleju 30°I 15';oraz miarka poziomu oleju.w silniku 2,0 DOHC zalo±yä kolo pasowe naMinimaine cinienie oleju w silniku dotartym wat korbowy, wkrOO ruby mocukce koloi nagrzanym do temperatury 80°C na biegu pasowe i dokrccie jet momentem 20 N m;jalowym powinno wynosid 30 kPa. ZawOrzalo±y6 pasek wielorowkowy nal:30u alter-p rze lewowy typu tloczkowego, u m i eszczon y natora i pompy wspomagania uktadu kierow- niczego; w obudowie pompy, ogranicza cithienie olejupodirczyd gOrny przewOd elastyczny do w uldadzie. obudowy termostatu;Pompa oleju za pomoc smoky zasysa olejzalo±y6 uchwyt silnika, wkrqcid ruby i na-z miski olejowej i tfoczy go przewodem do krtki mocujgce uchwyt, dokrci6 momentempefnoprzeplywowego filtru oleju. Olej z filtru 45 N m (silnik 1,6 DOHC) lub 60 N • m (silnikprzechodzi do kanaki glOwnego silnika, skqd 2,0 DOHC) i zdj46 przyrzd do podwieszaniakanafami przedostaje si do panewek glOwnych silnika J-28467-B;walu korbowego. Kanaly wykonarie wewn4trz —zato46 przednie prawe nadkole i kolo jezdne;watu korbowego umo±liwiaj4 przeptyw oleju do —zamontowaO obudow filtru powietrza i do-czopOw korbowych. Olej smaruje panewki kor- kwie ruby j mocujgce momentem 12 N - m;bowel a strumieri oleju wyptywakcy przez otwOr —pockczyd przewOd wlotu powietrza do obu-w korbowodzie gladi cylindrOw i sworznie dowy przepustnicy;ttokowe. z glOwnego kanalu oleju, przebiegajq- podkczyd przewOd odpowietrzania skrzyni korbowei do pokrywy gtowicy; cego wzdtu2 ciany bocznej kad3uba, olej jestpodt4czyd ziqcze elektryczne czujnika tern- doprowadzany kanalem pionovqm do glowicy, peratury powietrza dolotowego MAT do kolek-gdzie smaruje popychacze i doplywa do rodko- tora dolotowego; wej panewki waika rozrzclu, a stamtqd kana-fem wydr#onym wewnqtrz wafka rozrzqdu doziqcze elektryczne: czujnika tern-kazdego jego czopa. Wyplywakcy olej z pane- −podf4czydwek i popychaczy splywa do miski olejowej. peratury cieczy chtodzqcej CTS, regulatoraWszystkie otwory z przestrzeni olejowej muszq biegu jaiowego IA V, czujnika potoienia prze-byó doktadnie uszczelnione, aby olej nie ulegal pustnicy TPS, cewki zaptonowej DIS, wtrys-rozproszeniu. Konce wait! korbowego sq kiwaczy paliwa, czujnika tienu EOS;uszczelnione uszczelniaczami zamontowanymiw tylnej 6cianie kadkrba i z przodu w pompie −podtqczy6 przewed masy elektronicznegooleju. Przednie konce watkOw rozrzdu sq modutu sterukcego ECM do kolektora do-rOwniez uszczelnione uszczelniaczami. OtwOr lotowego;
 • 65. UKLAD SMAROWANIA _______________________________________69 Sprawny uktad smarowania silnika zapewnia powoduje znaczny wyrrlyw oleju, spadek ci6-nie tylko doprowadzenie oleju porniQdzy wspd- nienia w calym uldadzie i niedostateczn4ilopracujqce powierzchriie, ale rOwnie± dostar-oleju w miejscach wymagajgcych smarowania.czenie go w ilo ei niezbqdnej do odprowadze-Pompa of* . nia ciepla z paneweks by spefniat to warunki,Pompa oleju pracuje na zasadzie przemiesz-zawOr przelewowy musi byd sprawny, a luzyczania oleju w przestrzeniach micdzy zgbamiporniQdzy wspOlpracukcymi powierzchniamipompy, dlatego luz micdzy kotami zgbatyminie mogq bye nadmierne, bowiem ka±de utwo-a obudow i pokryw nie maze by zbyt du y.rzenie si9 szczeliny wickszej od dopuszczainej2013 12 11 23 POMPA CLEM SILNIKA 1,6 DOHC 1- uszczelka poppy oleju, 2 pokrywa pompy, 3 - koto zQbate wewnQtrzne, 4 - koto zipate zewnqtrzne, 5 korek, - 6 -obudowa pompy oleju, - uszczelka czujnika, 8 - czujnik c&lenia oleju, 9 -tulejka, 10 - pierkien uszczelniakey wall] korbowego (przedni), 11 - piertcieri uszczelniakcy przewodu oleju, 12 - przew&I oleju, 13 -wspomik przewodu oleju, 14 -korek zaworu regulukcego citnienie, 15 - piertcierl uszczelniajgcy, 16 -sprigra, 17 -ttoczek zaworu, 18 -14cznik filtru oleju, 19 -lilt oleju, 20 - miska oleiowa, 21 - podktadka uszczeiniai4ca, 22 korek spustu oleju, 23 --ruba mocowania rniski olejowej
 • 66. 70SUM<POMPA °LEW SILNIKA 2,0 DOHC1 - uszczelka pompy oleju, 2 - pokrywa pompy, 3 kotozQbate wewnctrzne, .4 -koto zqbate zewnctrznel 5 -czujnikrithienia oleju, 6 - uszczelka czujnika, 7 - uszczelka korka,8 - korek, 9 -i4cznik filtru oleju, 10 -pierkien uszczelniajqcywatu korbowego (przedni), 11 -zawOr bocznikowy, 12 -liltoieju, 13- piertcien uszczelniajwy przewodu oleju,14 - przewOd oleju, 15 - korek zaworu regulujqcego ci6nienier16 -pierkien uszczelniakcyp 17 -sprOyna6 18 - ttoczekzaworu, 19 - ramka przegrocly miski olejowej, 20 - przegrodamiski olejowej, 21 - uszczelka miski olejowej4 22 -miskaolejowa, 23 uszczelka korka oleju, 24 - korek oleju Nadmierny luzuzyskanie odpo-montowadj z silnika. Wymontowanie pompy wiedniego ci6nienia. ZawOr pompy, regulukcyz silnika jest moIliwe po zdjcciu tylnej pokrm cinienie oleju l w stanie zamkniqtyrn musi pasha nap du rozrz4du i odtqczeniu ziAcza elektrycznego czujnika cignienia oleju. szczeinie przylegad do gniazda obudowy. Kolejnok czynnoki jest nastcpujqca: W celu sprawdzenia pompy oleju trzeba wy-
 • 67. 71IJKLAD SMAROWANIA− odkrQcid nakrqtki mocuj4ce rur wylotow4zato4O nowy uszczelniacz watu korbowego do kolektora wylotowego i do katalizatora;i po s ma r o wa d s e g o war p ci e n k 4 wa r s t wqsmaru; −odkr06 trub y mocuAce wspornik rury−z a l o ± y 6 n ous zcz el kq1 pokry6j q mas q i zdj0 rurq; − w silniku 1,6 DOHC odkrccid ruby mocuAce uszczelniakui RTV;− pokrya masq uszczelniajqcq Loctite 242pokrywQ kola zamachowego I zdj46 pokrywQ; − w silniku 2,0 DOHC odkrqc16 ruby mocukcegwi n t y rub moc uAc y c h po mp 9, prz yk rc ci ökohierz miski olejowej do °stony sprzcgla, pompg do kadluba silnika, dokrccajqc trubymomentem 10 N m; odkrqciö ruby mocui4ce miskq olejow4 zdjq6z kadluba silnika;−poilay6 mash uszczelniajqcq Lo tit 242 − oczytció powierzchniq przylegania miski de- gwinty grub mocuiqcych smok pompy I wspor- jowej isilnika, umyá ruby i otwory gwintowane nik smoka, zalo±yd smok : wkr9cid ruby i do w kw:Ruble silnika;krccid je momentem 10 N m;ruby mocukce smok pompy oraz w silniku 2,0 DOHC zalo2ya przegroclq miski wsporriik smoka 1 zcii46 smok; olejowej r wkrQcid 6ruby i dokrgeid je momentem − odkrcció ruby mocuAce pompq oleju i de- 10 N• rn; nowt us elk miski olejowej po- likatnie ocitqczyda od silnika razem z uszcze-s ma r o w a d ma s 4 u s z c z e l n i a j q c q i o d c z e k a a 14. minut, po czyrn zalro4d milk g olejow4 na Przeprowadziö weryfikacjq pompy:ka c i t u b s i l n i k a , wk w i d r u b y mo c u Ac e i d okrqcid momentem 10 N m;powierzchnie przylegania pompy −oczy§ciO w silniku 1,6 DOHC zamont owad osfonc do kacituba silnika;ko[a zamachowego r wkrccia ruby i dokrqci6je momentem 12 N a m;korek zaworu przelewowego, wyj#w silniku 2,0 DOHC wio2y6 ruby mocuAce −odkrQcid korek, pocildadkq, sprOynq I tfoczek zaworu;kotnierz skrzynki przeidadniowej i dokrqcie moment em 40 Nam; wio±yd rur wyl ot owq dokrccid viakrqtki rnocupice do kolektora uszczelkQ pompyi uszczelniacz wafu −wyjqa vqlotowego momentem 40 Ni • m (silnik korbowego; 1,6 DOHC) lub mome nt e m 22 N • m (silnik2,0 DOHC); − wykrccid czujnik citnienia cleju i wyja t O go;ruby wspornika rury wylotowej i do-−wfo±ya odkr@cid ruby mocuAce pokrywq pompy, zdjqd pokes Q i levy* kola zqbate; krqrid momentem 40 N • m; umy6 naft4 lub benzyng obudow9 wszystkie −r ybruby i dokrgció nakrctki mocujgce czOci oraz sprawdzid, czy nie sq zu2yte lub rur wylotowq do katalizatora momentem u s z k o d z o n e ; c z O c i z u 2 y t e l u b us z k o d z o n e 30 Isi • rirL nale±y wymienid;Filtr oleju Zmontowa6 pompQ oleju: Ukiad smarowania jest wyposa±ony w pelno-przed montaiem obudowq, kola z9bate i ele- przeptywowy filtr oleju z nierozbieraln4 obudo- me nt y z awor u pr z el e wo we g o pos mar o wa 6 wq 7 wewnqtrz ktOrej znajduje sic widad filt- twielym olejem silnikowym; ruNcy. Poniewak wklad filtru zbiera na sobie ograniczon4 ilo6d zanieczyszczeii, diatego wy- − przestrzeh miqdzyzqbnq pompy wypetniO maga wymiany po okretionym przebiegu sa- mochodu (patrz przegioy okresowe), a jetli wazelinq techniczn4, by zapewnió zassanie samochad jest eksploatowany w trudnych wa- ol e j u p r z e z p o mp c ni e s p e l n i e n i e t e g o wa -runkach, to na et CZCkiej. runku mo2e spowodowaO powaine uszkodze- nie silnika;Filtr oleju wymienia si w nastcpuAcy sposet:− pokr y6 mas q usz cz el ni aj qc q Locti t e 242
 • 68. 72 SILNIK_Wm IOW_______________________________________________________________A l o w i m m i f t a l m , __Adzona lub uszkodzona uszczelka maze by w uktadzie smarowania, lampka gagnie. Je±eli przyczynq wycieku oleju na zewnqtrz;mimo wtakiwego poziomu oleju Iampka kont-— posmarowad powierzichnic uszczelki nowegoroina sic §wieci, nalezy sprawdzi6 ci6nienie filtru cienkg warstw oleju; oleju w nastcpujqcy sposOb: przykrccid nowy filtr, zwracajqc uwagc nanagrzad silnik do normainej temperaturyprawidtowe osadzenie nowej uszczelki micdzypracy, tj. 80°C; gniazdem a filtrem;wytqczyd zapion;uruchomid silnik na kilka minut i sprawdziO, zdj46 ztqcze elektryczne z czujnika ci§nieniaczy nie ma wyciek•Ow oleju lub innych niedo- oleju; magari zwigzanych z filtrem.— wykrqciá czujnik cithienia oleju i w jego miejsce wkrqcië manometr; Czujnik cignienia olejuuruchomid silnik 1 odczyta6 cignienie, kb:5re na biegu jafowym powinno vvynosid 30 kPa;Elektryczny czujnik citnienia oleju jest umiesz-je2eli citnienie jest prawicRowe, zatrzymaa czony w obudowie pompy i pot4czony z lampkq silnik i wykrOO manometr; kontrolnq w zestawie wskanikOw. NiskiewkrQcie nowy czujnik citnienia i dokwid gooleju w silniku jest sygnalizowane lamp- momentem 40 N • m. 1(4 kontroln% kthra zawieca si po w{qczeniu Czujnika cignienia oleju Sib nie naprawia. zaptonu. Gdy po uruchomieniu silnika ci§nienie W przypadku uszkodzenia lub niewlakiwegowzro6nie i osignie wartoa przewidziang Typowe niesprawnotci uldadu smarowania ObjawyPrzyczyny SposOb usuwania Nadmierny ubytek oteju- Uszkodzone elernenty uszczelniajqce silnik Wymieni6 uszkodzone elementy uszczel- . niaNce - Zanieczyszczony uktad przewietrzania- Przeczyki6 uklad przewietrzania skrzyni korbowej skrzyni korbowejWymieni6 uszczelniacze trzonkOw zaworOw - Albite lub uszkodzone uszczelniacze trzon- kOw zaworOw Oczykid rowki ttokowe, wymienid uszko- - Zu2yte, uszkodzone lub zablokowane pier §- dzone pier§cienie tiokowe cienie Hokowe - Wymienid tiok razem z pierkieniami - Zutyty lub uszkodzony Ifok Lampka kontrolna ci6nie- - Uszkodzony czujnik ci6nienia oleju - Wymienid czujnik cithienia oleju niaolejuwieci sic przy - Niewiakiwy olej- Wymienid olej w silniku prcdkoki obrotowej bie- 1 Zanieczyszczony filtr oleju - Wymienid filtr oleju gu jalowego Zanieczyszczona lub uszkodzona pompa- Oczykid lub naprawid pomp c olejuoleju- Nadmiemy luz w panewkach watt] korbowe-- Poprawid luzy poprzez szlifowanie wait]go korb-owego i wymian pariewek- Przeciek zaAepki kanalu olejowego kadtuba- Uszczelni6 lub wymienid zaSlepkg- UzupetniO olej w silniku Lampka kontrolna cWrie- Poziom oleju w silniku poniiej minimalnego niaoleju wieci sic w ca- Wyczytcie lub wymienid smok pompy oleju Zatkany lub nieszczelny smok pompy oleju lym zakresie pry:kaki Zu4ta lub uszkodzona pompa oleju- Naprawie pomp Q oleju obrotowej silnika - Wykona6 naprawq glOwnq silnika- Zu±yty lub uszkodzony silnik_............._...._,,i, Lampka kontrolna citnie-Przepalona 2arOwka lampki kontrolnej w ze-- Wymieni iarOwkc nia oleju nie wieci sic po stawie wska±nikOw wiqczeniu zaplonu - Wymieni6 czujnik ci6nienia oleju- Uszkodzony ezujnik ci6nienia oleju - Usung6 przerw w obwodzie- Przerwa w obwodzie czujnika iub lampkikontrolnej
 • 69. 73 UKLAD CHLODZENIA chfodzqcej, wynikajqcy ze zwickszonej objgto- 3.7. Uldad chtodzenia t ci padczas rozgrzania oraz pary cieczy prze- Zadaniem ukladu chtodzenia jest doprowa-dostajq s i c do zbiornika wyrOwnawczego t dzenie do nagrzania silnika w motliwie naj- w ktOrym SiQ skrapalajq. Poziom cieczy pod- krOtszym czasie i utrzymanie optymalriej tem- czas chlodzenia jest samoczynnie wyrOwny- peratury silnika i apobieganie przegrzaniu wany cieczq ze zbiornika. silnika. ktad chtodzenia jest zamknicty. Zbior- Do uldadu chtodzenia nalelq nastcpujqce ele- nik wylotowy chiodnicy jest polqczony ze zbior-menty: nikiem wyrOwnawczym zamocowanym w prze-chiodnica l umieszczona w nadwoziu przed dziale silnika z lewej strony. Nadmiar cieczysilnikiem;15 ELEMENTY UKt.ADU CAODZENIA S1LN1KA 1,6 DOHC 1—dolny przewOd chiodnicyp 2 —chlodnica, 3 —giOrny przewitid chlodnicy, 4 —przewOd zbiorczy, 5 — przewOd pomp y cieczy chlodzqcej, 6 — przewOd do obudowy przepustnicyt 7 —obudowa przepustnicy, 8 —przewOd do nagrzewnicy, 9 — przewOd powrotny z nagrzewnicy, 10 —14cznik przewodu nagrzewnicy, 11 — przewOd z obudowy przepustnicy do zbiornika wyrOwnawczego, 12 —przewOd od przewodu zbiorczego do zbiornika wyrOwnawczego, 13— zbiornik wyrOwnawczy• 14 —korek zbiornika wyrOwnawczegoo 15 —przewOcl chfocinica—zbiomik wyrOwnawczy
 • 70. 74 SILNIK ELEMENT' UKLADU CHLODZENIA SILNIKA 2) 0 DOHC 1 -dolny przewöd chiodnicyt 2 -chlodnica, 3 gOrny przewód chlodnicy, 4 przewOd zbiorczy, 5 - przew6d pompy cieczy chlodzqcej, 6 -przewOd od silnika do przewodu zbiorczego; 7 -przewOd do obuclowy przepustnicy, 8 -obudowa przepustnicyl 9 - przewOd z obudowy przepustnicy do zbiornika wyrOwnawczego 10 -przewOd powrotny z nagrzewnicyt 11 przewOd do nagrzewnicy, 12 -przewOd od przewodu zbiorczego do zbiornika wyrOwnawczego, 13 -zbiornik wyrOwnawczyt 14 - korek zbiornika wyrOwnawczegoi 15 -paewOd chlodnicy do zbiornika wyrOwnawczego zbiornik wyrOwnawczy chtodnicy;Obieg cieczy w ukfadzie chlodzenia jest na- termostat w obudowie zamocowanej dostcpujqcy. Od6rodkowa pompa cieczy napq- glowicTdzana zebatyrn paskiem nap du rozrzgclu za- pompa cieczy chtodziwej umieszczona w ka-sysa ciecz z wylotowego zbiornika chiodnicy dlubie silnika;przez przewOd zbiorczy i tioczy go do kadfuba wentylator glOwny; silnika, skqd ogrzewaj4c sic od 6cianek cylind- wentylator pomocniczy w samochodach z kli-przep[ywa do glowicy. glowicy czOO matyzacj4; cieczy przeptywa do nagrzewnicy, skqd wraca — czujnik tern peratury zamocowany w gtowicy wprost do przewodu zbiorczego. Czqtd cieczy
 • 71. 75UKLAD CHLODZENIApustnicy powietrza i dalej przewodem powraca w rurkach. Wewnqtrz chiodnicy rile mote by do zbiornika wyrównawczego. Reszta cieczykamienia i osadOw. Zanieczyszczenia we- z g-towicy przeptywa bezporednio do obudowywntrz chlodnicy mozna usuwa, przemywajqctermostatu. DopOki silnik nie jest nagrzany,chfodnicc woc14 pod ciMieniem okato 0,1 MPatermostat jest zamknicty i nie przepuszczadoprowadzon do wylotowego krOdca chrfod- cieczy do chlodnicy. Z chwil4 odpowiedniegonicy; woda *me w kierunku przeciwriym nitnagrzania silnika termostat sic otwiera i cieczw czasie pracy silnika fatwiej wymywa osady. chlodzqca plynie do chtodnicy, gdzie SiQ schia-Kamie6 kotiowy usuwa si odpowiednimi ply- dza i jest ponownie zasysana przez pomp.nami, stosowanymi zgodnie z zaleceniem pro-Przeptyw powietrza przez chlodnicq mote byducenta. Chtodnica jest nienaprawialna, date- zwikszony dzialaniem wentylatora.go bardzo wgniecion4 lub nieszczeln4 chtod- Wentylator napgdzany silnikiem elektrycznym nice nalef±y wymienid. jest wtaczany i wytqczany automatycznie.Demontaz chfodnicy nalezy rozpocz# od °pr.& Do wa±nych czynnoki obstugowych nale4 wfakiwe oprO2nienie, czyszczenie i napet-nienia ukiadu chlodzqcego z cieczy chfodz4- nienie ukfadu ch{odzenia.cej. Nastcpnie nalaty zdjqa wentylator glOwnyi pomocniczy (je6ii jest), zdj* opaski zacis- OprOinianie uldadu chlodzeniakowe przewodOw elastyczriych I zdjqd przewo- Kolejno66 czynnoki jest nastqpujqca: dy, odkrpcie §ruby mocuMce wsporniki ch3od-nicy I zdjqe wsporniki, wyj# chtodnicQ z nad-pod samochOd naczynie na ciecz −podstawid wozia. chiodzc;Poniewak w zdjtej chlodnicy pozostaje nie- wielka ilo cieczy, nalezy j wy10 przez korek zbiornika wyrOwnawczego; −wykrccid jeden z krOdmiw.korek spustowy I ziat zu±yta cieczMontai chtodnicy wykonuje si w odwrotnej −wykrOO chfodzqcg; kolejnoki czynotei, dokrQcakc ruby wspor- −zdj# zbiornik wyrOwnawczy, ocif4czajqp nikOw mornentem 4 N • rn. wszystkie przewody doplywowe I odpEywowe;zbiornik wyrOwnawczy cieczy chiodz4cej, wy-konany z tworzywa sztucznego, jest zamknigty zbiornik i korek zbiornika wewngtrz −umy6 korkiem. Korek utrzymuje wfakiwe i na zewnqtrz woclq z detergentem; w ukiadzie chlodzenia, zabezpieczajqc ukfadwkrccid korek spustowy;przed nadmiernyrn cienieniem przez otwieranienapetniO zbiornik wok;zaworu cinieniowego oraz chroni przewody uruchomid silnik i nagrzewaO go a± do chwilielastyczne ukiadu przed odksztatceniem wsku- otwarcia termostatu; otwarcie termostatu mot- tek dzialania podci6nienia. na stwierdzia, dotykajqc przewodOw chiodnicy;W celu sprawdzenia korka nalezy usunqó jezeli obydwa przewody sad gorgce, to termo-osady z korka i gniazda zaworu. SprawdziO, stat jest otwarty;czy zawOr rile jest uszkodzony mechaniczniew przypadku uszkodzenia wymienid korek..ziad wodQ w opisany sposOb −ponownieSprawdzie zawOr korka na pocicinienie; jezeliI powtarzad czynnoki, a± zlewana woda nie korek nie utrzymuje podoinienia, nalezy go bqdzie zawierala rdzy i glikolu;wymieniá. Sprawdzid rOwnie± zawOr korka na −czysty ukfad zala6 mieszaninq glikolu etylo-nadcienienie 90 do 120 kPa; jezeli w cluu 10wego i wody do maksymalnego poziomu ozna-sekund ci§nienie spadnie poni2ej 80 kPa, korek czonego na zbiomiku wyrOwnawczym. nalezy wymieni6.Je±eli silnik jest nagrzany, nie naiezy otwieradkorka zbiornika wyrównawczego, gdy± grozi to Termostat I czujnik poparzeniem rk i twarzy. temperatury cieczy chtodwej
 • 72. 76 SILNIK POMPA CIECZY CHLODZtatCEJ I TERMOSTAT SILNIKA 13 6 DOHC 1 - pampa decay chlodzgeej$ 2 - uszczelka pompy, 3 -uszczelka obuclowy termostatu, 4 -obudowa wewn9trzna termostatu3 5 - termostat, 6 -uszczeika termostatu, 7 - obudowa termostatu POMPA CIECZY CHWDZACEJ I TERMOSTAT S1LNIKA 23 0 DOHC 1 -pampa cieczy, 2 - uszczelka pomp y, 3 - uszczelka obu.dowy termostatup 4 termostat, 5 obudowa termostatu osiqgnie temperatunt 87°C, termostat zaczynaliwiaj4c przeptyw cieczy przez chiodnicc. Nisi 1 sic otwiera6, Calkowite otwarcie termostatusprawno66 to jest fatwa do wykrycia, poniewat 1w takim przypadku ciecz chtodzqca osigga nastcpuje w temperaturze 102°C.wysok4 temperatur (co w okresie letnim szyb- Uszkodzenie woskowego elementu termostatuft° doprowadza do przegrzania silnika). powoduje state zamkniccie zaworut uniemo
 • 73. 77 UKLAD CHLODZENIATermostat jest vityregulowany w wytwOrni i Brak kontroli temperature w uktadzie chlodze- regulacja nie jest mo±liwa.nia Pub wskazania czujnika niezgodne z rze-Dzialanie termostatu mo±na sprawdzid w na-czywistogci4 mogq doprowadzie do przegrza- stqpujqcy sposOb:nia silnika, dlatego po stwierdzeniu uszkodze- −umietcid termostat w naczyniu wypelnionym nia czujnik nale2y niezwfocznie wymienie.mieszaninq glikolu etylenowegoi Brody w pro-Pompa cieczy chlodzwej pomp 1:1;W uktadzie chtodzenia sulnika zastosowano −podgrzewad mieszaninc, sprawdza* tern-od6rodkowg pomp c cieczy chlodzqcej, zamoco- peraturQ termometrem; zawOr termostatu powi-wanq w cylindrycznym gnie±dzie z przodu silnikanien zacz* sic otwierad w temperaturze 87°C;i napQdzanq paskiem zqbatym napQdu rozrzdu. −kontynuowa6 podgrzewanie mieszaninyPampa cieczy chiodz4cej sklada siq z obudowy,isprawdzia jej temp rater whviiliratkowite-wirnika, watka napcdowego osadzonegogo of aria; catkowite otwarcie termostatuw szczelnym fo±ysku i kola pasowego. powinno nastpi6 w temperaturze 102°C.Pomp 9 cieczy chlodzwej mo±na wymontowadDeli termostat nie otworzy siq w okretionejz silnika po zdemontowaniu paska nap du temperaturze, nale±y go vvymienid.rozrziOu. Aby wymontowad pomp? z silnikaW gtowicq silnika jest wkrQcony czujnik tem-156 DOHC, wystarczy odkrq-cie trub y mocukceperatury cieczy chtodzeicej CTS pokczonypomp% natomiast w silniku 2,0 DOHC nale±yprzewodem z elektrycznym modufem sterujq-najpienN odkrqcid grub c rolki napinacza paskacym silnika ECM. W przypadku uszkodzeniarozrz4du i zdj0 rolkQ, a nastwie, odkr06czujnika wskazana temperatura na wskainiku41 CHLODNICA I WENTYLATORY 1 -wspomik chlodnicy, 2 - obsada gumowa (gOma) F 3- chiodnical 4 -obsacla gumowa (dolna) 7 5 -wentylator pomocniczyl 6 -wentylator gtOwny
 • 74. 78 SILNIK Po wymontowaniu pompy cieczy chlodz4ceja jell temperatura cieczy chiodzqcej osiNniez silnika nale±y oczy6ciá gniazdo pompy w sil-97°C, ECM wtqcza du± prqdkot'd wentylatora. niku i wirnik pompy. Poniewa2 pompa jest W przypadku spadku temperatury cieczy &Jo- nierozbieralna, diatego w przypadku uszko- dzcej do 94°C prQdkod wentylatora zmienia dzenia gniazda pompy, nadmiernego luzu i glo-si na mat, a w temperaturze 90°C wentylatornej pracy lo±yska oraz zu±ycia kola pasowego si wytcza. nalen wymieniö pomp jako cab)/ zespittf. W samochodach wyposa±onych w klimatyza- Wmontowukc pomp do silnika nale2y do-CjQ chiodnica jest wyposatona w dwa iden kr06 ruby mocukce p o m p c momentemtyczne wentylatory: gtOwny i pomocniczy.Wentylator pomocniczy jest sterowany rOwnie± 10 N • m (silnik 1,6 DOHC) tub momentemprzez ECM. Z chwilq wizen is klimatyzacji 20 N m (silnik 2,0 DOHC).w-1.4cza si mala prdko§6 wentylatora, a gdyciecz chtodzca osiunie temperature 115°C Wentylatori ci§nienie w uktadzie klimatyzacji osiggnie W celu zwigkszenia intensywnoki chtodzenia 1882 kPa, nastQpuje wigczenie du2ej prqdkokicieczy w uldadzie chtodzenia zastosowario wentylatora. Po spadku temperatury do 112°C wentylator. Wentylator jest napQdzany silnikiem citnienia w ukladzie klimatyzacji do 1448 kPa elektrycznym sterowanym automatycznie przeznastusuje ponownie wt4czenie malej prqdkoki elektroniczny modut sterujqcy ECM, ktOry w[-wentylatora. cza go za pomocq przekainikOw malej i duej Obstuga wentylatora ogranicza SiQ do spraw- prqdkoki obrotowej.dzertia, czy wentylator nie jest uszkodzony.Gdy temperatura cieczy chlodzqcej osiggnieNiesprawne czOci wentylatora nalezy wymie- 93°C, ECM wtqcza mal4 prcdkok wentylatora, Typowe niesprawnoici uktadu chiodzenia ObjawyPrzyczynySposab usuwania Przegrzewanie sic sitnika Wyciek cieczy chiodzqcej— Ustalid miejsce wycieku, uszczelniO lub wy- mieni6 uszkodzonq czOO — Zanieczyszczona chiodnica od zewnqtrz lub — Oczykid chtodnicgt wyprostowad ieberkal zgiqte ±eberkaw przypadku du±yrch wgnieceri wymienia chto- dnicQ — Zanieczyszczona chtodnica od wewnqtrz lub — Wyptukad chtodnicQ, usunqd kamien kot- nieclroZne przewody towy, usume niedro±nok przewodOw Uszkodzony termostat— WymieniO termostat — — Uszkodzona pompa cieczy chlodzgcej— WymieniO pompQ — Uszkodzony lub nieprawidtowe dziatanieUsunqd niesprawno lub wymieniô wen- wentylatora tylator — Przyspieszony zapton— Wykonad diagnosty4 modutu ECM, spraw- dziO prawidlowoM ustawienia Of rozrzqduWymienid termostat Silnik nie osiqga Maki- — Termostat niewtakiwy lub uszkodzony; sta- wej temperatury pracy le w poto2eniu otwarciaWskainik temperalury sil-Przegrzewanie silnika (przyczyny opisane — SposOb naprawy jw. nika wskazuje nadmiern wy±ej) — Wymienid uszkodzon4 czc66 temperatur— Uszkodzony czujnik lub wska2nik
 • 75. 79 SYSTEM WTRYSKOWO-ZAPLONOWYa 10 111UKLAD DOPROWADZANIA POWIETRZAa — przewody w silniku 1,6 DOHC, b — przewody w silniku 2,0 DOHC1 — pokrywa obudowy filtru powietrza, 2 —wkfad filtru powietrza,3 — obudowa filtru powietrza, 4 —Neznik, 5 —przew&I rezonatorawylotowy, 6 — rezonator, 7 —przewitod rezonatora dolotowy,8 —tqcznik, 9 —przewOci wlotowy powietrza, 10 — przewOd z filtrupowietrza do przepustnicy, 11 —czujnik temperatury powietrza,12 —przewOd odpowietrzania skrzyni korbowejp 13— przewOddolotowy rezonatora dodatkowego, 14 —przewOd obudowyprzepustnicy, 15 — uszczelka przewodu, 16 — rezonator pornocniczy Um System wtryskowo-zaplonowywyrn, przewodu powietrza -1 - qczqcego filtr po-wietrza z obudowq przepustnicy, obudowy W sklad syst emu wtryskowo- zapfonoweg o przepustnicyI kolektora dolotowego. wchodzq nastwujgce uldady: uklad doprowa-W s il ni k u 1, 6 DOHC z as t o s o wa n o kol ek t o r dzania powietrza, ukfacl zasilania paliwem,dolotowy VGIS o zriiiennej ditigoki r a w silniku ukfad zapfonowyi uktad sterowania silnika. 2,0 DOHC kolektor o stalej dtugoki z dodat- kovvym rezonatorem umieszczonym pry prze- Uktad doprowadzania powietrzawodzie powietrza tqczqcym filtr z przepustnicq. Uktad doprowadzania powietrza skieda siqPrawidlowe uto±enie i szczelnota ukfadu rajq z rury zasysania powietrza, rezonatora tfumig- wpt yw na pracQ silnika. Doprowadz ane do cego drgania slupa zasys anego powi et rz a, silnika powietrze przechodzi przez far powiet- filtru powietrza z wymiennym widadem papiero-
 • 76. BOSILNIK STEROWANIE PRZEPUSTNICY a -w silniku 1,6 001-IC, b- w slinIku 2,0 DOHC 1 -przewed z tittni powielrza do przepustnicy, 2 -o6 przepustnicy, 3 - obudowa przepusinicy, 4 -ciltglo sterowania przepustnicy, 5 -wspornik ci gla sterowania przepustnicy. 6 - kolektor dololowy, 7 -silownik otwieraj4cy zawor VGIS, 8 -rezonator pomocniczy powietrza uniernogwia przedostawanie sie zanieczyszczen do komory spalania silnika, dlatego tak waZne jest okresowe oczyszczanie wkladu i wymiana filtru podczas niektOrych b przegladOw (patrz tabl. przegladOw okreso- iyvych), Filtr powietrza zatrzymujqc zanieczyszczenia chroni silnik przed nadmiernym zuzyciem, C118- tego jazda bez filtru powietrza iest niedopusz- czalna. Nie oczyszczony filtr ogranicza prze- puszczanie powietrza, zmniejszakc sprawnotdC silnika i podwyZszajac zuzycie paliwa. W przevvoclzre fqczqcym fiftr z przepustnicq jest zamontowany czujnik temperatury zasy- sanego powietrza. Obudowa przepustnicy, przykrecona do kolektora dolotowego, jest ogrzewana przez ciecz chfodz4cq. Ogrzewanie3 zapobiega przymarzaniu przepustnicy do obu- dowy lea biegu jafowym, gdy powietrze prze-obrimin] pivaiqc przez wqsk4 szczeline gwattownie si schfadza i wykrapla wodc, ktOra w schto- otwartyZawOr zamkniqty ____________Zawdir dzonym powietrzu szybko marznie. Przepustnica, sterowana link4 peciatu przy- SGHEMAT DZIALANIA KOLEKTOFIA DOLOTOWEGO spieszenia, jest potqczona z czujnikiern polo- VGIS tenia przepustnicy TRS• ktOry przekazuje do a - male prcdko6 obrotowa silnika (zawOr zarnkniQty), modutu steruj4cego ECM sygnat o jej wy- b -41u±a prgilkoó obrotowa sihrika (zawOr otwady), chyleniu, W obudowie przepustnicy jest tezc-porOwnanie mornen.tu obrotowego dle silnika zamontowany zawOr IACV sterukcy prqdko§-z kolektorern dololowym o stalej i zmiennej dtugoAci cig biegu jafowego silnika, 1 - moment silnika z kolekiorem dolotowyrn VGIS,Powietrze oczyszczane w filtrze ciosta'je siq do 2-moment silnika z kolekiorem clolotowym o staiejkolektora dolotowego. W silniku 1,6 DOHC diugoSoi, 3- pole podwy2szonego momentu przez ukiad zastosowano kolektor dolotowy VG IS o zmien-VGIS.
 • 77. 8SYSTEM WTRYSKOWO-ZAIDLONOWY nej diugoki. Zalet4 Lego rozwizania jest Podczas wymiany nalezy pamictad o wia6- wzrost momentu obrotowego w zakresie ma-ciwym pocir4czeniu. Na obudowie filtru jesturnieszczona strzalka, ktOra powin na by ski e- tych prQdko6ci obrotowych silnika. Otwarcie zaworu skracakcego clfugoó drogi przep{y-rowana zgodnie z kierunkiem przeplywu pali- wu powietrza nastpuje po osiqgniQciu od- wa ze zbiornika do wtlyskiwaczy. W magist- powiedniej prqdkoki obrotowej silnika. PracqraI paliwa jest wkrqcony regulator ci§nienia zaworu steruje ECM za pomoc4 sitownika paliwa. Utrzymuje on w magistrali stale nad- podcinieniowego; dfugoge kolektora doloto- ci6nienie 300 kPa w stosunku do cignienia wego powietrza przy zamknitym zaworzew kolektorze dolotowym, gdy± przestrzeri wynosi 543 mm, a przy otwartym zaworze powietrza regulatora jest potqczona z prze- 204 mm.strzenig w kolektorze dolotowym. State ci- Technologia wykonariia kolektora dolotowegonienie wtrysku paliwa zapewnia ilod wtrys- powietrza zapewnia gtadkg powierzchnic we- kiwanego paliwa zawsze proporcjonalnq do wntrzn4 kolektora, co zmniejsza cpory prze-czasu wtrysku.Oplywu powietrza i zwizanego z tyre poziomu hatasu. Ukfad zasilania paliwemUldad zasilania paliwem sktada siQ ze: zbior- nika paliwa, pompy paliwa, filtru paliwa, magis-trali paliwa, regulatora ci6nienia paliwa, wtrys- kiwaczy i przewodOw paliwa.Zbiornik paliwa o pojemnoki 62 de ze wzg1Q-clOw bezpieczeristwa jest umieszczony podpodfogq przed tyln4 osia samochodu. Do zbior-nika prowadzi przewOd wiewu paliwa z prze-wodem odpowietrzania wlewu. PrzewOd maprzy wlocie gardziel zamknit korkiem, unie-mo±liwiajcym wyciek pafiwa z przewrOconegosamochodu. Gardziel przewodu jest umiesz-czona we wnce na prawym tylnym blotniku.Wn k przyklywa pokrywa wiewu paliwa ot- wierana d±wigienk przy siedzeniu kierowcy. W najwy2szym punkcie zbiornika umieszczonozawOr bezpieczer4istwa, unno±liwiakcy wypusz-czenie par paliwa, gdy ci6nienie w zbiornikuwzro6nie nadmiernie i wpuszczenie powietrza,gdy pompa wypompuje paliwo. Od zaworu prowadzi przewOd do pochlaniacza par paliwa.Wewnqtrz zbiornika jest umieszczona elekt- ryczna pompa paliwa z filtrem siatkowym.obudowy pompy wystaj na zewnqtrz zbior- ZBIORNIK PALIWA nika dwa krOOce: wylotowy I powrotny. Pompa1 — pierkien mocowania pompy paliwa, 2 — pompa paliwa,3 — pierkieri uszczelniaAcy typu a-ring, 4 — przewOdtfoczy paliwo pod cinieniem 490-870 kPaodpowietrzania zbiornika paliwa z zaworemprzewodami polo2onymi wzdtu2 samochodubezpieczenstwa, 5 — zbiomik patiwa, 6— obejma zbiornika,przez filtr paliwa do magistrali pa!iwa. Papiero- 7 — przewOd wlewu paliwa, 8 — osfona przewodu wiewu,wy fiitr paliwa w osfonie metalowej jest zamo-9 — osfona
 • 78. 82 SILNIK ELEMENTY UKLADU ZASILANIA PAL1WEM 1 -zbiornik paliwa, 2 - pompa paliwa zanurzona w zbiorniku, 3 -tylne przewody elastyczne (zasilajqcy i powrotny), 4 - przewod powrotny z regulatora ci6nienia paliwa, 5 - regulator citnienia paliwa, 6 - magistrala paliwa, 7 - przewaid paliwa z filtru do magistratil 8 - filtr paliwa, 9 -przewOd elastyczny do filtru paliwa, 10 sztywne przewody paliwa wzdluk nadwozia (zasilajgcy i powrotny)p 11 -osiona przewodOwWtryskiwacz paliwa Ajest wyposa±ony w zawOr Nadmiar paliwa jest odprowadzany przewodem powrotriym do zbiomika paliwa. Paliwo z maiglicowy uruchamiany za pomocq cewki elekt- gistrali paliwa jest wtryskiwane przez wtrysromagnetycznej i zakoticzony dysz4 zapew- kiwacze do kanatOw dolotowych w glowicy.niakcq prawidlowe rpzpylenie paliwa.
 • 79. S3 SYSTEM WTRYSKOWO-ZAPLONOWYZapfon bezpogredni DI S ma wieie zaPet:—nie wymaga zadnych regulacji i jest bardzotrwaty;— ma minimalny rozrzut kqta wyprzedzeniazaptonu;−powoduje nieznaczne zakfacenia radioelekt-ryczne;— ma state napiqeie na elektroclach cewki,niezaleZne ad stanu naladowania akumu-latora.Cewka zapfonowa jest usytuowana na tylnejgclanie glowiey eylindrOw. Cewka nie jestnaprawialna, dlatego w przypadku uszkodzeniarpusi byd wymieniona. MIEJSCE ZAMOCOWANIA FILTRU PALIWASwiece zaptonowe sq wkricone w glowieq fpawa, 2— labliczka znamionowapionowo I usytuowane w grociku kornory spa-lania. Dostqp do nick jest mo2liwy po demon- Poczatkiem i czasem wtrysku jego trwaniataiu pokrywy gwiee zaptonowych. Swiece za- steruje elektroniczny modut sterujgey ECM.pfonowe wymagaja oRresowego oczyszczania Uktad zaptonowyi wymiany zale2nje od silnika co 20000 km, co30 000 km lub co 60000 km przebiegu, jak to W obydwu silnikach (1,6 DOH C i 2,0 DOHC)podano w tablicy przeg1.4dOw okresowych. zastosowano bezrozdzielaezowy bezpogredni zapton DES, skladakcy siq z podwOjnej cewkiUktad sterowania silnika zaptonowej polaczonej przewodami wysokiego napiecia ze gwiecami zaplonowymi.Elektroniczny moduf sterukey ECM analizujeinformacje docierajqce z rOtnych ezujnik6w W programowarnej pamicci EPROM modufui steruje ukfadamj majqeyrni wptyw na osi4gi steruj4cego silnika ECM zostata zakodowanasamochodu. Pettit on rOwnie2 funkcjc cliagnos- maps, k4ta wyprzedzenia zapfonu opracowanatycznq, gdy.t rnoze rozpozna6 usterki w funk- doSwiadezalnie. War/oget klta zapewniaj4 naj-cjonowaniu silnika i ostrzec kierowcQ o ich lepsz4 dynamikq samochodu przy matym zu-zaistnieniu za pomocq lampki kontrolnej w ze- 4ciu paliwa i rnalej emisjf szkodliwych sktad-stawie wska±nik6w, Jednoczegnie modut prze- nik6w spal.in.chowuje w parniqc1 kod usterki, który mote Elektronlezny moduf sterutEnt ECM analizujeby odezytany za pomoc4 urzpdzenia °hag- sygnaty z czujnika polozenia waft' korbowegonostycznego Scanner z odpowiednim oprog- CPS i czujnika pototenia przepustnicy TPS,ra.mowantern. ustala wfageiwy k4t wyprzedzenia zaptonuKody usterek mo±na odczytac na urz4dzeniu i iriicjuje wzbudzenie pr4do wysokiego napie-cliagnostycznyrn po przylqczeniu go do zlacza cia w obydwu eewkach, Z katdej cewkidiagnostycznego A LDL. prowadzq po dwa przewody wysokiego na-W elektroniczny modut sterujacy ECM jest piQcia do dwOch cylindrOw: pierwszegowbudowana programowalna parnipd stale i czwartego Pub drugiego i trzeciego_ DlategoEPROM, w kt6rej znajduja siq skalibrowane iskra na 6wiecy przeskakuje rOwnoczegniewadogcii urrroiliwiakce pracq silnika na gre- w dwOch cyljndrach. W jednym cylindrze jestdnich parametrach na podstawie danych to suw spr2ania i nastqpuje zapton mie-z czujnika polo±enia wafu korbowego CPS szanki, w drugim konczy sib suw wyrotu i iskra jest traeona, Ukfad dwOch cewekczujnika poto2enia przepustnicy TPS, War- eirminuje potrzebe zastosowania rozdzielacza toSci to ustalono na wypadek braku sygnalu zapfonu.. Kit wyprzedzenia zapfonu pay prq-z pozostalych czujnikOw na skutek uszkodze- dkoci obrotowej biegu jafowego silnika wy- nia lub przerwy w obwodzie, aby umo±liwi6 nosi 10°.kontynuowanie jazdy do najbliZszej stacji
 • 80. 84 SILNIK ••b ELEMENTY UKLADU ZAPLONU BEZP0§4EDNIEGO DIS a -silnik 1, DOHC, b - silnik 2,0 DOHC 1 - wieca zapfonowa, 2 - przewody wysokiego napiycia, 3 -wspomik cewek zapionovitych, 4- podwOjna cewka zaplonowa, 5 -wspomik zaworu recyrkulacji i cewek zapIonowych
 • 81. 85 SYSTEM WTRYSKOWO-ZAPLONOWY_vIENpm. 1 1  1   • _____________________________________________ f t  I l f h . _____________________________ 1 111116 .___________________________________1  1 1 • 1 1 1  1  _1` Do elektronicznego modutu sterujgcego ECM w zestawie wskainikOw, ktOre- −obrotomierz dane wejclowe przekazuj nastQpujgce czuj-mu przekazuje impulsy z czujnika poto±enia niki kontrolujqce parametry pracy:watu korbowego CPS; − czujnik polo2enia wait] korbowego CPS;−zawOr kolektora VGIS, ktOry otwiera i zamy- czujnik poto2enia przepustnicy TPS; ka w funkcji prqdko§ci obrotowej silnika. − czujnik prcdkoki samochodu VSS;Elektroniczny modut sterukcy ECM w charak- − czujnik ci6nienia bezwzglqdnego MAP; terystycznych fazach pracy silnika w nastcpu- − czujnik temperatury zasysanego powietrza jqcy sposOb steruje dawkg paliwa. w kolektorze dolotowym MAT;Faza rozruchu w chwili wiqczenia zaptonuczujnik temperatury cieczy chfodzqcej CTS;modut ECM wiqcza na dwie sekundy pompq czujnik tlenu (sonda lambda) EOS;paliwa w celu osiuniccia wlakiwego ci6- czujnik c&iienia w uldadzie klimatyzacjinienia w uldadzie zasilania, odczytuje sygnat ACP;z czujnika temperatury cieczy chlodzqcej czujnik spalania stukowego (detonacyjnego).CTS i czujnika polo±enia przepustnicy TPS. Elektroniczny inodut sterukcy ECM na pod-Nastcpnie ustala stosunek powietrza do pall- stawie informacji z czujnikOw ustala nastQpu-wa w mieszance dostarczanej do silnika. Ace parametry: −prccikod obrotowq biegu jatowegoStosunek ten, w zale±noki od temperatury sterujqc regulatorem IACV; cieczy, zawiera si w granicach 1,5 : 1 w tern- − dawk paliwa, sterujqc czasern otwarcia peraturze - 36°C i 14,7 : 1 w 94°C. W celu wtryskiwaczy paliwa (czasem wtrysku);zrealizowania wtrysku ECM wysya odpowie-dniej cRugoki impulsy sterujgce do wtrys- − kqt wyprzedzenia zaplonu, przekazujqc im-kiwaczy. Faza pracy w pgtli otwartej (bez puls do cewki zapionowej DIS.uwzglqdnienia wskazan sondy) je±eli siinik Ponadto elektroniczny moduf sterujqcy ECMw czasie urucharriania byl zimny, to po uzys- kieruje wieloma ukladami wspomagaiwymi kaniu 400 obr/min zaczyna pracowad, pracQ silnika. Sq to:uwzglOniajw dane tylko z czujnik Ow CTS pompa paliwa, ktOr4 wtqcza na dwie sekundyTPS ignorujqc sygnaly z czujnika tlenu przed uruchomieniern silnika w celu podnie-EOS. W tej fazie niieszanka paliwowo-powie- sienia ci§nienia w ukladzie zasilania oraz wy-trzna jest bogatsza ni± przy pracy w tcza w ohwili braku impulsOw z czujnikazarnkniQtej, kiedy osigga 14,7 : 1.Taka faza poto±enia wa1u korbowego CPS, to jest w el rilitnNa do chwili osiuniQcia przez czujnik tlenu zatrzymania silnika;EOS temperatury 316°C, a przez czujnik − wentylatoiy ch-lodnicy, kV :we wtqcza Po otrzy-temperatury cieczy chlodzwej CTS tempera- maniu odpowiednich sygnalOw z czujnika tem- tun/ 94°C. peratury cieczy chiodzwej CTS i czujnikaFaza pracy w Atli zamkniQtej w tej fazie cinienia w uktadzie klimatyzacji ACP;modut ECM korzysta z danych przekazywa- − sprzwto sprOarki klimatyzacji, jell samo-nych przez czujnik tlenu EOSi utrzymujemieszank paliwowo-powietrznq o stosunku chOd jest w niq wyposa±ony, któire wtqcza powietrza do paliwa ok. 14,7 : 1. wraz z wentylatorem pomocniczym w chwiliFaza przyspieszania - pa uchyleniu przepust- wfqczenia klimatyzacji i wytqcza w chwilinicy czujnik poto±enia przepustnicy TPS syg- osiggniQcia przez silnik zbyt wysokiej tem-nalizuje zmiang pooenia, a czujnik cinienia peratury; − zawar pochianiacza par paliwa CCP, ktOry MAP sygnalizuje niskie podoi nienie, czyli du±qilote powietrza, W i C moduf ECM wycliu±a otwiera w celu przeplywu par paliwa do kolek- tora dolotowego, gdy w silniku powstan4 wia6-irnpulsy do wtryskiwaczy, zwiQkszajqc tym ciwe warunki do spatenia i zamyka z chwilqsamym dawkc paliwa. zatrzymania silnika; Faza zmniejszania prqdkoki przymknipcieprzepustnicy zwiqksza podci6nienie sygnali-
 • 82. 86 SILNIKmknipcie przepustnicy jest gwaltowne, to ma- d uf ECM chwilowo calkowicie odcina doptyw 0C B A paliwa.M Programowanie prcilkoici obrotowej biegu jatowego NIA DO DIAGNOSTYCZNE ALDLW przypadku ockczenia zasilania (odtqczoneprzewody ad akumulatora lub wyjqty bezpiecz-jaiowegonagrzanegosilnikaponadnik modulu ECM), pa poriownym wfqczeniu1000 obrimin. zasilania nale2y zaprogramowa6 prpclkok ob- Program cliagnostyczny modutu ECM umo-rotowq biegu jatowego. Programowanie naleiy ±liwia wykrycie i zidentyfikowanie niespraw-rozpoczqd na zimnym silniku w nastwujqcy no§ci. w autoryzowanych stacjach obstugi sposOID: wyposa±onych w Scanner po pocitqczeniu 4czy6 zapton na sekund, go do z14cza diagnostycznego ALDL w sa- - −w1 mochodzie mo±na prawidlowo zdiagnozowaO wytqczy6 zapion na sekund,poszczegOine uklady. —uruchomie silnik i nagrzanormalnej Mo±na rOwnie± zidentyfikowaë niesprawnok temperatury pray, tj. 85°C; w samochodzie za pomocq lampki kontrolnej samochOd jest wyposaiony w klima- w zestawie wskainikOw. Po zwarciu stykOw −jeIi A i B zfqcza diagnostycznego ALDL I prze-tyzacjg, wigczyd j i po 10 sekundach wy- krQceniu kluczyka w wytqczniku zapionu do fqczyd; poto2enia ,IONquot; (przy nie pracuj4cym silniku)wylqczyd zaplon. lampka kontrolna elektronicznego uktadu sit-Programowanie prQdkoki obrotowej biegu ja- nika zaczyna migae, przekazujqc kody blvdOw. towego zostato zakonczone. Kody bicdOw (dwucyfrowe) s sygnalizowane Diagnostyka silnika dwoma grupami migniQd: 0,4 s bfysk i 0,4 sW przypadku uszkodzenia uldadu sterowaniaprzerwa. Gropy blysku sq oddzielone przerwqsilnika przechodzi on na prac9 w trybie1,2 S. Kolejne kody sq przedzielone przerwqawaryjnym. Modut ECM przerywa normalne372 s. Kandy kod jest powtarzany trzykrotnie.funkcjonowanie i przechodzi na analogowe Po trzykrotnym wy6wietleniu kodu wiqcza SiQsterowanie wtryskiem paliwa. klad mieszan- sygnalizacja nastqpnej usterki. Zawsze pierw-ki jest wzbogacony w celu unikni9cia „wypa- szy jest wygwietlany kod 12, sygnalizujqcydaniaquot; zapionOw i utrzymania zdolnoki jazdy brak impulsOw waft.' korbowego, co jest oczy-sarnochodu. Wytqcza sic silnik krokowy regu-wiste przypracuAcym silniku. Kody diag-latora biegu jatowego IA V, a prOko§a nostyczne usterek zapamictanych przez moduliobrotowa biegu jalowego ustala si ponadECM podano w tablicy. 1000 obrimin.Przejtcie na awaryjny tryb sterowania kie-3.9. Uktad wylotowyrujcy mo±e poznaO pa nastpuj4cych ob- jawach: Uklad wylotowy odprowadza gazy powstajgce zawiecenie si lampki kontrolnej w zestawie w wyniku spalania mieszanki paliwowo-powiet- wskanikOw i 6wiecenie nieprzerwane;Zatwiecenie lampki 0,4 sSPOSOB WY6WIETLANIA Zgatn*ie lampki 0,4 s KODU BLYSKOWEGO Przerwa ok. 1,2 s PRZEZ KONTROLK UKLADU ELEKTRONICZNEGO SILNIKA W ZESTAWIEZeWa o 32 sft, , Cykl blyskOw kodu 42 Pr r WS KAiN I KOW
 • 83. 87UKLAD WYLOTOWY NomM11 9 ___Kody diagnostyczne usterek silnika usterki Miejsce usterkiRodzaj usterki Obwdd matej prOko§ci wentylatora pomocniczego Przerwa lub zwarcie do masy (—) micdzy modutem ECM a przeka±nikiem we4 ObwOd malej prqdkoki wentylatora pornocniczegoPrzerwa lub zwarcie do zasilania (1- ) miedzy modu- tern ECM a przekainikiem wentylatora5 Obwed du±ej preldkoki wentylatora glOwnegoPrzerwatubzwarciedomasy(—)miedzy modeECMaprzeka±nikiem wentylatora6 Obwód duzej predko§ci wentylatora gFOwnegoPrzerwa lub zwarcie do zasilania (+) miedzy modu- fern ECM a przekainikiem wentylatora7 ZawOr recyrkulacji spalin EGR Zwarcie do masy (—) rniedzy zkczem zaworu EGR a zfqczem modutu ECM8 ZawOr recyrkulacji spaiin EGR Zwarcie do zasilania (+) miedzy zkczem zaworu EGR a ziqczem modutu ECM 12 Czujnik potozenia waiu korbowego CPSBrak sygnatu z czujnika CPS przy wfqczonym za- pionie (silnik nie pracuje)1 Czujnik tienu (sonda lambda) EOSSygnal z czujnika w granicach 340-540 mV14 Czujnik temperatury cieczy chiodzatcej CTSSygnal. z czujnika CTS wskazuje temperaturcieczy wy2sz4 ni± 46°C 15 Czujnik temperatury cieczy clodzqcej CTSSygnal z czujnika CTS wskazuje temperature cieczy niszq nit —35°C1 Czujnik spalania stukowegoMod ECM okreMa nadmierna wartok sygnaiu z ezujnika 17 Wtryskiwacz paliwaZwarcie do masy (—) lub przerwa w uzwojeniu cewki wtryskiwacza 18 Czujnik spalania stukowegoNiewlakiwy sygnal z czujnika 19 Czujnik potozenia waft) korbowego CPSI Niewlatciwy sygnaf lub brak sygnatu z czujnikaiZa wysokie napiQcie 21Czujnik potozenia przepustnicy TP 22 Czujnik pololenia przepustnicy TPSZa niskie napiqcie 23 Czujnik temperatury powietrza dolotowego MATCzujnik wskazuje temperature Afyiszei ni,± 140°C24 Czujnik predkoki samochodu VSSSygnat z czujnika VSS poni±ej 6 km/h I z czujnika MAP poni±ej 24 kPa 25 Czujnik temperatury powietrza dolotowego MATCzujnik wskazuje temperature niiszq ni± 38p5°C27 Czujnik cinienia w ukladzie klirnatyzacji ACPZbyt wysokie ci§nienie w ukfadzie klimatyzacji — po-. wy2ej 3115 kPa 29 Przekainik pompy paliwa Zwarcie do masy (—) Przekainik pompy paliwa32 Zwaroie do zasilania (+)
 • 84. 88 SILNIKcd. tablicy Kod usterkiMiejsce usterkiRodzaj usterki33Czujnik citnienia bezwzglcdnego MAPSygnalizacia zbyt wysokiego ci6nIenia — powy2ej 95 kPa 34Czujnik ci§nienia bezwzglpdnego MAPSygnalizacja zbyt niskiego c&ieniaponizej 14 kPa35Regulator biegu jatowego IACVPrqdko6 obrotowa silnika wipksza lub mniejsza 0 175 obr/min ad nominalnych 41Styk B modulu ECMZwarcie do zasilania (+) 42Styk A modulu ECMZwarcie do zasilania (+) 44Czujnik tlenu (sonda lambda) EOS Zbyt uboga mieszanka, zwarcie do masy 45Czujnik tienu (sonda lambda) EOS Zbyt bogata mieszanka, uszkodzony modut ECM 49Akumulator Zbyt wysokie napiqcie akumulatora51Elektroniczny modut sterukcy ECM Niewtakiwie zainstalowanalub niesprawna pami0 EPROM53Elektroniczny modut sterujqcy ECM (immobilizer)Przerwa w przewodzie danych szeregowych Immo- bilizera55Elektroniczny modut sterujqcy ECMZawartok EPROM zmienita si po zaprogramowaniu ECM 61ZawOr pochfaniacza par paliwa CCPZwarcie do masy (—) 62ZawOr pochtaniacza par paliwa CCPZwarcie do zasilania ( -F) 63Styk B modulu ECM. Zwarcie do masy (—) 64' Styk A modufu ECMZwarcie do masy (—) 87Przekaznik sprQ2arki klimatyzacjiZwarcie do masy (—) 87Przeka±nik sprOarki klimatyzacji Zwarcie do zasilania (+ ) Uszkodzony moduf przekazuj4cy ODM93Elektroniczny modut steruNcy ECM— usunqe spaliny w miejsce! skqd nie mogqSzczeIno§6 uktadu zapewnia zastosowanie by zassane do wnqtrza jakcego samo-uszczelek na zfqczach kolnierzowych igkbokie chodu;nasuniccie na siebie rur w ziqczu zaciskowymi ograniczyó hafas powstajqcy na skutek roz- w którym prawidlowo6O przylegania gwaran- pr9±enia; tuje zacisk na rurze zewnqtrznej. Dokiadne zmniejszy6 ernisjQ toksycznych skladnikawuszczelnienie uktadu wylotowego wyklucza zawartych w spalinach. przedostawanie sic spalin do wnptrza samo- W4a6ciwe usuwanie spalin zapewnia citugo6O chodu.Ukiad wylotowy jest podwieszony na picciui szczeinok uktadu oraz uksztattowanie kon-wieszakach gumovvych, ktOre tfumiq jego drga- cOwki wylotowej; hafas ograniczaj dwa tirumikinia. Rura tqczqca przewOd wylotowy z katali-(przedni i tylny), a katalizator zmniejsza emisjp
 • 85. 89 LIKLAD WYLOTOWY _MAD WYLOTOWY 1- kolektor wylotowyi 2 - uszczelka kolektora wylotowegoi 3-rum vitylotowa, 4 - uszczelka katalizatora, 5- ostona katalizatora, 6 - kalalizator, 7 -osiona tiumika przedniego, 8 -ttumik przednip 9 -wieszak ttumika tylnego; 10 -o na tiumika tylnego, 11 -naktadka ozdobna tturnika tyFnego, 12 -tirumik tylny,13-wieszak tiumika przedniego liny powoduje zniszczenie katalizatora i konie- nych elastycznym tqcznikiem likwiduAcym na- prc±enie uktadu i przenoszenie drgan z silnikaczncddj owymiany.Uktad wylotowy w czasie pracy silnika silnie na ukfad wylotowy. Zmniejszenie halasu na-sic rozgrzewal szczególnie tiumiki i katalizator, stQpuje w pierwszym i drugim ttumiku. Kataii- diatego zastosowano osiony termiczne, aby zator redukuj szkodliwe wQglowodory (CH), zabezpieczyd przed nadmiemym nagrzewa- tlenek wqgla (CO) i tlenki azotu (NO x). Wy- niem podloN samochodu. stQpowanie katalizatora wymaga stosowania
 • 86. 9 SILNIK3.10. Typowe niesprawnoici silnikaObjawy Przyczyny Trudriy rozruch silnika- Wyfadowany akumulator- Skoroclowane lub poluzowane zaciski akumulatora- Uszkodzony rozrusznik- Zanieczyszczone paliwo- Brak zasiiania pompy paliwa-Uszkodzona pompa paliwa- Uszkodzony regulator cinienia paliwa- Brak zasilania wtryskiwaczy paliwa- Uszkodzone lArtryskiwacze paliwa- Niewtakiwe podtetczenie przewodOw zaplonowych- Uszkodzone przewody zaptonowe- Uszkodzona cewka zaptonowa Uszkodzone wiece zaptonowe-- Uszkodzony obwOd lub czujniki: CPS, CTS, MAP, MAT, TPS- Uszkodzony moduf ECM lub przerwa poletczenia masy Niewtakiwe cinienie sprq±ania w cylindrach Silnik na biegu jatomfm pracuje- Zaciqcia osi przepustnicy lub linki pedatu przyspieszenia nierOwnomiemie, przerywa lub ga6nie- Uszkodzony obwi:5d lub czujniki: EOS, CTS, MAP, TPS Brak zasilania lub uszkodzenie wtryskiwaczy-- Uszkodzony regulator cinienia paliwa- Uszkodzone przewody zaptonowe- Uszkodzone gwiece zaptonowe- Nieszczelnogd w uktadach podcinienia- Niewfakiwe przewietrzanie skrzyni korbowej PCV- Niewfakiwe dziatanie regulatora obrotOw biegu jatowego IACV- Niewlakiwe dziatanie zaworu recyrkulacji spalin EGR- Uszkodzony rnodut ECM lub przerwa potqczenia masySilnik przerywa przy redniej i duej- Uszkodzone przewody zaptonowe prdkoci obrotowej lub nie reaguie poUszkodzone wiece zaptonowe nacigniqciu pedatu przyspieszenia- Niskie cignienie w cylindrach- Zanieczyszczone paliwo- Zatkany filtr paliwa- Niskie cinienie w uktadzie zasilania- Brak zasilania wtryskiwaczy paliwa- Uszkodzone wtryskiwaczeNiesprawnow obwodzie lub uszkodzony czujnik MAP-- Uszkodzony modut ECM lub przerwa potqczenia masy Za mala moe silnika- Nadmiernie zanieczyszczony filtr powietrza Niskie cinienie w uktadzie zasilania paliwem-- Zatkany MU. paliwa- Zbyt niskie napiQcie na przewodach wysokiego napiQcia- Zatkany ukiad wylotowy- Niskie cinienie w cylindrach- Nieprawidtowe dziatanie zaworu recyrkulacji spalin EGA- Nadmierne opory w mechanizer ach jezdnych samochodu- Uszkodzony moduf ECM lub przerwa potqczenia masy Nadmierne zu±ycie paliwa - Zanieczyszczony filtr powietrza- Wycieki paliwa
 • 87. 91WYMONTOWANIE SILNIKAN a l i m p i x •   ___141____________ ObjawyPrzyczyny k.--- Uszkodzone przewody zaptonowe — Uszkodzone 6wiece zapionowe — Uszkodzony regulator cinienia paliwaUszkodzone wtryskiwacze paliwa — Nadmieme op-ory w rnechanizmach jezdnych samochodusilnik pracuje pomimo wytqczeniaUszkodzony wyt4cznik zaptonu zaptonu, — Zatkany uklad pr7ewietrzania skrzyni korbowej PCV— Przecieki wtryskiwaczy paliwa— Nieprawidlowe dziatanie regulatora biegu jatowego IACV--k. — Niewlakiwy olej w silniku Stuki w zimnym silniku zanikaNce p0 rozgrzaniu— Uszkodzony popychacz zaworu :, _ — Nadmierne luzy w uktadzie korbowo-ttokowyrn. Stuki w zimnym silniku narastajqce pod— Niewtatciwie zamocowane koto pasowe na wale korbowym obcigZeniem — Nadmieme luzy ttokOw w cylindrach — Skrzywione korbowodyStuki w gorqcym silniku narastakce— Niewlatciwie zamocowane koto pasowe na wale korbowym pod obcig±eniem — Uszkodzone koto zamachowe — Przedmuchy spoil przewodu wylotowego i w uktadzie lAfylotowym — Nadmierne luzy w uktadzie korbowo-flokowym — Paliwo niewlaSciwer jakoki — Niewtakiwie ustawiony rozrzqd---1 Stuki silnika przy prqdkogci obrotowej— Nieodpowiednia klasa oleju silnikowego bfegu jalowego— Nieprawidlowy naciu parka napqdowego — Nadmierne luzy w uktadzie ttokowym, luz ttoka i sworznia — Skrzywiony korbowOdWymontowaé chtodnicc z wentylatorami. 3.11. Wymontowanie silnika −Od14czyd gOrny przewOd elastyczny od obu- Kolejnotd czynnoki jest nastcpujca. dowy termostatu. bezpiecznik pompy paliwa. −WykeOcItqczyd przewOd elastyczny (zasilakcyi powrotny) od pompy wspomagania uldadu −UruchomiO silnik. Po zgatnicciu uruchamiad go kierowniczego. ponownie, krqcqc rozrusznikiem przez ok. 10 s, −Odfaczyá ztqcze elektryczne ukladu zap-to- umo±liwi spadek ci§nienia w ukladzie zasilania.nowego DIS od cewki zaptonowej oraz prze-wOcl many elektronicznego nodutul sterujgcegopokryw przedziatu silnika. −Wymontowae ECM od rozrusznika.silnik z oleju. −OprO2nid −Ocitqczyd ztqcza elektryczne czujnika tienuEOS, w silniku 1,6 DOH C rOwnie± od wtrys- − Odtqczyd paewOdmasy (-) od akumulatora.kiwaczy paliwa, regulatora biegu jalowego −OcIfelczy6 ztqcze elektryczne czujnika MAT. IACV, czujnika polo2enia przepustnicy IPS,czujnika temperatury cieczy chiodzqcej CTS, regulatora napiccia alternatora. Ocliqczyd od obudowy przepustnicy przewed W silniku 1,6 DOHC odkrccie rub mocujq- fqczqcy z obudow filtru powietrza. cq zacisk przewodOw elastycznych. Ocliqczyd przewOd odpowietrzania skrzyni Odtqczyd wszystkie przewody podcinienia, korbowej od pokrywy girowicy.take przewOd od podc&ieniowego sHownika −Zdj# prawe kola przednie.
 • 88. 9 SILNIK iqcq drq±ek reakcyjny do przedniego wspornikaprzewed powrotu paliwa od regu- —Ocifqczydsulnika. latora ci§nienia paliwa.−Oddzieli6 silnik od skrzynki przekladniowej —OcilAczya przewc5c1 zasilania paliwem odI wyjqa silnik z przedziatumagistrali paliwa w silniku 1,6 DOHC, a w sil- niku 2,0 DOHC ad uktadu zasilania.3.12. Demontai montai siinika —OciNczyd cicgto przepustricy od d±wigniprzepustnicy i wspornika na kolektorze do- KolejnotO czynnoki demonta±u jest nastQ- lotowym. pujqca. —Odtqczyd przewed elastyczny fqczqcy zbior-−Umieecid silnik na specjalnym stojaku. nik wyrOwnawczy z obudowq przepustnicy.−Zdj# tarcz9 dociskowq sprzqgla razem z ta-Oc114czyd przewOd elastyczny -14czqcy wylot rczq ciernq sprzqgla po odkrqceniu 6 grub.nagrzewnicy z przewodem uldaclu chlodzenia. −Odkrccia 6rub y mocuAce kola zarnachowe OcIfqczyë od nagrzewnicy przewed doprowa-izdjqd kolo. dzajqcy ciecz chtodz4c4.Wyjqd tylny uszczeiniacz watu korbowego.- −Odl qczyd przewOd elastyczny doprowadza- Wymontowae glowicQ (patrz rozdz. 3.5).Acy ciecz chfodzqca do zbiomika wyrOwnaw- Wymontowad pomp oleju (patrz rozdz. 3.6), czego.W silniku 2,0 DOHC odkr06 6rub y mocuj4-Ocitqczy6 dolny przewOd elastyczny tqczqcy ce przegrodQ miski olejowej I wyhe przegrodQ. silnik z chlodnicq, Odkrccie ruby mocujqce wspornik prze- —OdTqczyd przewOd dodatni od zacisku wtqcz-grody miski olejowej i wykd wspornik. nika elektromagnetycznego rozrusznika.Oznakowad numerami flay korbowodOw,W wersjach z klimatyzacjg wymontowa6pokrywy i pokrywy panewek glOwnych sprOar4 klimatyzacji.korbowego.OdkrgeiO nakrqtki mocujqce rur wylotowa —Odkrqcid ruby wszystkich korbowodów, z przewodem wylotowyni iz katalizatorem.zdj46 pokiywyi panewki dolnei wyja6 panewki gOrne panewki utoityö przy wia§ciwych po-trub y mocuAce wspornik rury wy- −OdkrQcidkrywach. lotowej I wyjqd rurc.Odkr9cid wszystkie ruby poklyw panewek gtOwnych, wyjqd poklywy i panewki dolne,rub c lub 'ruby mocukce kofo −Odkrcei6panewki ulo±yd przy w{a§ciwych pokrywach. Wyke waf korbowy i gOrne panewki glOwne, pas o we do wa t u k or b o we g o i dj 0 ko t o ktOre tale ulo46 przy wiaiwych pokrywach. pasowe.—Wyjqe toki razem z korbowodami z cylind-przewody elastyczne pochtaniacza −Ocitqczy6row. Podczas wyjmowania tfoków zachowad ostrono6O v gdy ostre krawqdzie pierkieni par paliwa I zaworu recyrkulacji spalin. ttokowych mogq skaleczyä, a krawqdzie kor-Ocitqczyd ztqcza elektryczne od: zaworubowodu mogq zarysowaö glac12 cylindra.pochtaniacza par paliwa CCP, czujnika ci6-nienia oleju, zaworu recyrkulacji spalin FOR,pompymontowadpierkieniettokoweza ypiecrozprOnych.—W czujnika polo2enia wait] korbowego CPS. Wycisn46 sworznie tiokowe za pomocq przy- Odkrccid rub moculqcq czujnik pol -o2eniarzqclu KM-427. wafu korbowego CPS i wykä czujnik. Umy6 sprawdzid w y tki i, uszko-W silniku 1,6 DOHC odkr9cie ruby mocujq-dzone wymienid.ce osiong kola zamachowego zdjqa at ostonq Monta± silnika wykonuje SiQ w nastQpukcy oraz .wymontowad alternator.sposOb. Odkrqcid t)ruby mocujacce obudow sprzula—Wfo±y6 korbowOd do odpowiedniego ttoka do kadluba silnika i miski olejowej. w taki po b, aby naciccie na ttoku byto —Podeprzeá skrzynkg przekkadniowg podnot-zgodne z naciqciem na korbowodzie. nikiem. —Zamontowat przyrzqd do podwieszania sil- nika. jednej strony tioka w otwOr na sworzen−Z
 • 89. 93ZAMONTOWANIE SiLNIKArzeri tiokovq zwil±ony czystym olejem silni-ruby momentem 20 N • m.−DokrQcid kowym. −Zamontowa6 pomp oleju.−Zafo±ye gfowic. za pomoc przyrzqdu KM-427 zamontowad sworzeri.Wto±yO tylny uszczelniacz za pomocq przy- Wybrad nowt' zestaw piertcieni tiokowych, rz4clu monta±owego J-36792 lub KM-635. zmierzyó szczelinomierzem ich zamki I luzy Zato±y6 koto zamachowe i przykrQcid nowy- osiowe w rowkach, jezeli nie mo±na dobrad mi erübami. a wtakiwych pierkieni wymieni6 rOwnie± ttok. −Dokrccie ruby momentem 35 N • m (silnik −Zamontowa6 za pomoc szczypiec rozprq±- 1,6 DOHC) lub 65 N • m (silnik 2,0 DOHC). nych kolejno pierkienie, rozpoczynajqc od−DokrQcié ruby kluczem KM-470-B z pomia- zgarniaj4cego 014 Nie rozcivad nadmiernierem kqta obrotu w dwOch etapach: o 30°115 0 pierkieni ponad rednic niezbQdn4 do wfro- (obu silniki). ±enia na ttok.Zato±yä tarcz dociskowg sprz9gfa razem −Ustawia prawidtowo zamki wzglgdem znakuz tarcz ciern sprzpgia i przykrQciá momen- na denku ttok. tem 15 N • m. −Posmarowad czystym olejem silnikowym3,1 3. Zamontowanie silnika−Wstawie silnik do przedzialu silnika. glad± cyliridra i pierkienie tiokowe. Zalo±ye opask9 montaow na ttok z−Wia±yd tulejki ustalaAce do °stony sprzwis. wstawie °along monta±owq na leb korbowodu i za pomoc drewnianego klocka MD46 ruby mocuAce skrzynk9 przektad- wsund ttok do cylindra. Czynnok powtOrzyéniowqi dokrccia momentem 75 N• m. dla wszystkich tlokOw. W silniku 2,0 DOFIC wlo±yd ruby mocuAceZwil±y6 olejem panewki glOwne gime wa{u kofnierz skrzynki przektadniowej i clokr9cie je korbowego s wfo±y6 je we wIa§ciwe gniazdamomentem 40 N m. w kadlubie. Na panewkach osadzie I/vat kor- Wfo±yd uchwyt silnika i dokrQcid 2 ruby bowy, zwil2y6 panewki domne, woyd na wfa-nakrclki momentem 45 N • m. ciwe czopy. W modelach Nubira II dokrgcid 6rub Q mocu-jgc4 drq.tek reakcyjny do przedniego wspornika −Pokryd mas4 uszczelniakcq przyignie po-silnika momentem 60 N m. panewek gibwnych i wfo±yd je na miejsca#o yd ruby mocuAce tylny wspornik do zgodnie z oznakowaniem. Do montazu pokrywsilnika I dokrpciO je momentem 60 N • m. zastosowad nowe ruby. Ziuzowa6 podnonik podpierajcy skrzynkc Przykrcció ruby momentem 50 N • m w sil- przekladniowqi usunge go.niku 1,6 DOHC, a w silniku 2,0 DOHC momen- tem 35 N • m.−ZdemontowaO I zdjqd przyrzqd do podwie-szania silnika. − Dokrccia ruby kluczem KM-470-B z pomia- W silniku 1,6 DOHC zamontowad osfonQ kola zamachowego, ruby dokrQcid momen-rem kqta obrotu w dwóch etapach: o 450 i 15°tem 12 N • m.(silnik 1,6 DOHC) !Lib w jednym etapie o 45° Do zaworu pochtaniacza par paliwa CCP (silnik 2,0 DOHC). podtqczyá przewody podci6nienia i zlqcza prze- − Post4pi6 podobnie z panewkami I pokrywarniwoclOw elektrycznych. 4IDOw korbowodOw, równie± zastosowad nowe Pocifqczyd ziqcza elektryczne czujnika ci§nie- ruby do monta2u, dokrqcajqc je momentem nia oleju i zaworu elektromagnetycznego EGR. 25 N • m (silnik 1, DOHC) lub 35 N • m (silnik 2,0 DOHC). DokrQcid ruby kluczem KM-470-Bz pomiarem kqta obrotu w dwOch etapach: −Zalro±ye koto pasowe na wat korbowy.o 30° i 15° (silnik 1,6 DOHC) lub w jednym−W silniku 1,6 DOHC dokrQcia rub mo- etapie o 45° (silnik 2,0 DOHC).
 • 90. 94 SILNIK W silniku 1,6 DOHC dokrqcid §rubc mocujq-czujnik polo2enia wait' kor- −Zamontowa6 cq zacisk wizki przewodOw do wspornikabowego CPS, dokrqcia 6ruby momentem kolektora dolotowego.10 N m i pocitqczy6 z14cze elektryczne do −Podtqczyd ztqcza elektryczne przewodOw czujnikai vdryskiwaczy paliwa, cewki zapionowej DIS —Wio±yra rurq• vifylotowq i clokrcciá nakrqtki mocuAce do przewodu wylotowego momen- oraz przewOd may elektronicznegotern 40 N • m w silniku 1, DOHC, a momentemsteruAcego ECM. 22 N• m w silniku 2,0 DOHC. —Pockczyd przewOd wlotu powietrza do obu- ruby wspornika rury wylotowej i do- dowy przepustnicy. −Pocliqczyd przewOd odpowietrzania skrzyni krQcid momentem 40 N • m. korbowej do pokrywy gtowicy. —Wlo±y6 ruby i dokrQcid nakrqtki mocukce —Podhczy6 ziqcze elektryczne czujnika tern-rurc wylotow do katalizatora momentem 30 N • m. peratury powietrza dolotowego MAT.Podtqczye przewody zasilajqcy i powrotny Wmontowa6 chtodnicq z wentylatorami.do pompy wspomagania ukiadu kierowniczego.Podtqczyä dolny przewöd elastyczny chlod-W wersjach z klimatyzacj4 zamontowaO nicy do przewodu uktadu chiodzenia. sprOaricc klimatyzacji.Podtqczyd gOrny przewOd elastyczny chlod- W silniku 1,6 DOHC zamontowae alternator. nicy do obudowy termostatu.Zalo4O pasek nap du alternatora i pompyPodtgczy6 przewOd elastyczny zbiomika wy- wspomagania ukladu kierowniczego. rOwnawczego do chtodnioy. Podiqczyd przewOd elastyczny wlotowy na- nadkole i prawe przednie kofo. −Zamontowa6 grzewnicy do glowicy cylindrem, a przewOd wylotowy nagrzewnicy do przewodu uktadu —W silniku 1,6 DOHC podtqczy6 przewOd chiodzenia. paliwa zasilaAcy do magistrali paliwa, a prze- —Podtqczyä przewody elastyczne zbiornika NIA powrotny — do regulatora citnienia paliwa. wyrOwnawczego do przewodu uktadu chfo-W silniku 2,0 DOHC podf4czyd przewOd dzenia i do obudowy przepustnicy. paliwa zasilajwy I przewed powrotny do ukiaduzasilania, ktOry razem z pokrywq wtryskiwaczy ciQgto przepustnicy do diwigni −Pod{qczy6 zamontowat do silnika.Podtqczyd wszystkie przewody podcinienia przepustnicy i wspornika kolektora dolotowego.razem z przewodem silownika urzgdzenia W1 yd bezpiecznik pompy paliwa. wspomagajgcego ukiadu hamulcowego. Podt4czyd przewed masy akumulatora do nadwozia. —Pocifqczy6 ziqcze elektryczne czujnika tlenu —Wlaä olej do silnika. EOS, wiqcznika elektromagnetycznego roz- rusznika, regulatora napiQcia alternatora, czuj-uklacl chtodzenia cieczq chlodzqcq. −Napetniánika temperatunj cieczy chiodz4cej CTS czuj- Odpowietrzya obwed wspomagania uldadunika polo±enia przepustnicy TPSi regulatora
 • 91. 4UKLADPRZENIESIENIA NAPDUtownika i d2viirigni z widetkami wytqczania bklad przeniesienia nap du samochodu Da- sprzqgia. ewoo Nubirar podobnie jak w wiOszo§ci W sklad sprzegfa mirchodzq nastcpuj4ce cziOd: obecre produkowanych samochoclOw tej kla- —tarcza sprzcgta z pierScienlowymi ok1adzi- sy, jest unnieszczony poprzecznie z przodu narni i piast4 z tfuniikierri drgari skretnyrh; samochodu i napQdza ko+a przednie_ Sklada tarcza jest poiwzona elastycznie z pfastq za i ze sprzqgta.. skrlynki przekiadniowej podrednictwem czterech sprqZyn i dwóch pier-slirzynka biegaw z przekiadniq glOwnq i me- Scieni;chanizmerri rO±nicowym) oraz ptifosi napq- —piertcien dociskowy dociskany sprigynqdowych. tarczowq do oktadzin tarczy sprzpgta; —foZysko wyciskowe z tuieja przesuwna, uni- 4.1. Sprzggto chamiane przez widetki #o2yska wyciskowego: — oprawa sprzwla, wytioczona z blachy, kiOra Jednotarczowe sprzqgio suche ze spr.Qtyriqze spr4±yrip i pierAcieniem clociskowyrn jest tarczow4 jest sterowa.ne hydraulicznie za pa- zamocowana szeciorna trubanii do koia za- moc4 pompy, przewoclOw hydraulicznych, si-rnachowego silnika. UKLACI PRZENIESIENIA SAMOCI-101DUDAEWOONILIEMRA
 • 92. UKLAD PRZENIESIENIA NAP DU 14 CZOC1SKLADOWE SPRZKILA1 —korek zbiomiczka,2 — zbiomiczek plynu ukladuhamulcowego I sprzwla,3 — przewOd zbiomiczka,4 —pampa hydraulicznego•sterowania sprzcglap 5 —uszczelkapompyi 6 —sworzefi popychaczapompyi 7 --tulejka osi pedalusprzqglao 8 — ruba ogranicznikasprzgglai 9 —nakrctkap10 —ogranicznik pedalu sprzolal11 — pedal sprzwia, 12 — sprq±yna 1powrotna pedalu sprzwla, 13-06pedalu sprzqgla5 14 — naldadkastopki pedatu sprzqgla; 15 —tulejasworznia popychacza16 — przewOdmetalowyp17— przeweld elastycznyp18 — sitownik sprzqgtai19 —wspornik silownika,20 —diwignia wylquaniasprzcgla, 21 — tulejka &wignivvytquania sprzcgta,22— obudowa skrzynkiprzektadniowej, 23 — uszczelniaczwatka namdowego, 24 —pierLcieritiszczelniajRcy (o-ring)p— tulejka prowadzqca lo2yskawyciskowego, 26 — widetkiwinquania tulejki, 27 —tulejkawidelek, 28 --lo±ysko wyciskowesprzqgla, 29 — oprawa sprziNfa, •30 za sprzqgla
 • 93. 97 SPRZ GLO _____________________— o r Charakterystyka technicznaSprOpy ttumika drgar'i skrqtnych tarczy- gtaby osadzone w otworach tarczy Dane charakterystyczne Opis i wartoAci Jiczbowebez luzu, a poszczegOlne oz of tarczy nie Typ sprzcgtaJednotarczowe smile; mogq by ani odksztalcone, ani popQkane. Do ze sprOpq tarczow4ttarczy sprzgta sq przVklejone dwie okladzinysterowane hydraulicznie dem% ktOre nie mom by zaolejone, p9kniqte215 mm rednica zewnqtrznalub nadmiernie wytarte. Powierzchniowe za- loktadzin nieczyszczenia olejem mo±na usun6, zmy-wajgc tarczq terpentynq i czyszczqc stalow4145 mmrednica wewnetrznaszczotk4. Bide osiowe tarczy nie powinno okfadzin lprzekraczad 0,2 mm. Je61i bide przekracza Grubo6O tarczy sprzcgla 7M5 mm 0,4 mm lub tarcze sq uszkodzone, nale2y je wymienia. Rodzaf p4ynu w ukl'adzie Plyn hamulcowy DOT-3 sterowania sprzcgtalub DOT-4 6-12 mm Skok jalowy pedatu Oprawa sprzqgta sprzgta Oprawa sprz9gla, wytioczona z blachy stab- min. 130 mm Skok catkowity pedalwej, tworzy nieroz+gczny komplet ze sprOynq sprzNia tarczowq. Pier pier dociskowy odlany zmin. 30 mm Skok do punktu wtqczaniajest dokladnie obrobiony i oszlifowany na po- sPrzQgFawierzchni wspOlpracuAcej z tarczq sprzcgia.Pierkien dociskowy i tarcza sprzQgfa s4 po.14-ozone za pokednictwem sprOyny tarczoweji mog przemieszczad sib wzglcdem siebieNaci§niccie pedatu sprzgta powoduje przesu- wzdtu± osi sprzQgfa.niccie ttoka w pornpie sprzqgla, sprOeniePowierzchnia pierkienia dociskowego wspOt-i przettoczenie plynu hamulcowego do silow-pracujca z tarczq sprzgta powinna by plas-nika, ktOry naciska na cl±wigni9 zamontowangka i gladka. Powierzchnia niegfadka i nieplaskaw ostonie sprzcgla. D±wignia potqczona z wi-powoduje hala6liwat pracc sprz9g1a. Wszelkiedekami {o±yska wyciskowego, naciskajqc tu-uszkodzenia powierzchni kwalifikuj4 sprzqgtolejc, przesuwa tozysko wyciskowe, ktOre od-do wymiany. JeIi powierzchnia kofa zama- ksztaica sprOync tarczowq, ocicigga pierkierichowego jest niegfadka, porysowana lub nie-dociskowy I zwalnia nacisk na tarczQ roz- plaska, nale±y j przeszlifowad. Iqczajqc sprzQglo.Nale±y tame sprawdzid stan fo.tyska wycis-kowego i tulei przesuwnej. Je±eli to±ysko ma Tarcza sprzcgiawyra±...ne lady zu±ycia na powierzchni wspet- Tarcza sprzgta przenosi napd z kola zama- pra—dukcej z opraw sprzcgla lub gi-o6no pra- chowego silnika na watek napqdowy skrzynki cuje, nale±y je wymienió. Lotysko wyciskowe przeidadniowej. Sklada si z piasty z wewn9t- nie wymaga czynnotci obsiugowych i nie wolno rznym wielowypustem i oktadzin ciernych oraz my d go ±adnymi rodkami. W razie potrzeby tiumika drgan skrOnych. Piasta, osadzona na mokna je przetrze6 czystq szmatk4. wielowypukie watka z luzern zapewniajgcymObjawem niewlakiwej regulacji ukiadu stero- swobodne przesuwanie, jest pol4czona z tar-wania sprzQgla jest niezupefne wytqczanie cz za pomoc4 czterech sprc±yn tfumika drgari sprzcgia, ktOrernu towarzyszy utrudnione prze- skrctnych. Umo2liwia to lagodne wtqczanieiczanie biegOw izgrzyty, szczegOlnie podczas
 • 94. 98 ________UKIAD PRZENIESIENIA NAPEZ________________________ 411111II____________ Regulacja pedalu sprzqgiaZaktadajgc pedal nalezy wykonad czynnotciw odwrotnej kolejnoki l dokrQcajqc nakrqtkc pedatu sprzQgfa. W przypadku •Zdejmowanie osi pedatu momentem 18 N .m.twardej pracy mechanizmu lub vitystqpienia •Regulacja calkowitego skoku pedalu sprzQg- innych nieprawidlowoki nale2y sprawdzia pe-fa. Zmierzye Odle {o stopki pedalu sprzQgfa dal sprzqgfa. W tyres celu nale2y:od przegrody czotowej, nast9pnie wcisn46 —odtqczyd sprOync powrotn4 od wspornika;pedal sprzQgla maksymahie do podlogi i po- −odkrccid nakrct4 ; zdjqe podkladkci wysu- nowie pomiar. Jli ri:52nica tych dweich wy- nqd o§ pedatu;miarOw nie przekracza 130 mm, nale±y polu- −wyj# zapin4 sworzen popychacza;wyj pedat sprzqgia. SPRAWDZANIE SKOKU JA EGO PEDALU SPRZGLA SPRAWDZANIE CALKOWITEGO SKOKU PEDALU SPRZGLA1RUBA REGULACJI CALKOWITEGO SKOKU PEDALU SKOKU JALOWEGO PEDALU SPRZGLA 1 - drq2ek popychacza, 2 -przeciwnakrOka, 3 -widefkiPILA popychacza 1 -§ruba, 2 - przeciwnakrvtka, 3 -pedat sprzwia
 • 95. - stan pierkienia dociskowego i tarczc sprzc-zowa6 przeciwnakrqt4 ruby regulacyjnej gia; wykrqció 6rub c regulacyjnq i ponownie dokrQciOobecnok powietrza w uktadzie sterowania. przeciwnakrtkc. • Regulacja skoku jalowego pedatu sprzwia. Sprawdzanie pompy sprzcgla W celu sprawdzenia skoku jalowego pedaiu W przypadku stwierdzenia wyciekOw z pompy sprzqgla nale2y nacisnqe rk stopkg pedalu sprzggla nare±y pomp wymontowadi spraw- izniierzy6 odlegtok od polo±enia poczqtko- dziã. W tym celu nale±y: wego do poto±enia odpowiadakcego wyczu- −usunqd ptyn hamulcowy ze zbiorniczka znaj- walnemu oporowi pedalu. OdlegfoO to powin- dujgcego si na pompie hamulcowej; na wynosid 6-12 mm. Je2eli odlegto66 jest −ocif4czyd przewOd doprowadzakcy plyn do niewtakiwa, nale±y poluzowae przeciwnakrqt- pompy i przewOd oir ienia od pompy doi obracat popychaczem pompy sprzQgfa dositownika;uzyskania wta§ciwego skoku jatowego−odkrqcie nakrqtki mocujgce pomp wyjqá pedatu. Po zakoriczonej regulacji naleh do- jg w kierunku przedziatu silnika; krcciO przeciwnakrQtkq. −zdjqO osIonQ, pier pier osadczy i wyjq6 komplet popychacza i tfoka; Sprawdzanie punktu wilczania-P2,-prawdziO9czy powierzchnie cylindra pompy sprzcglai tioka nie s zu2yte, czy piercieri uszczel- niaj4cy jest w dobrym stanie i czy popychacz Przed sprawdzeniem nalety zaciunqd hamul nie jest zu±yty. lec postojowy. Uruchomie silnik, pozostawid pracuj4cy na biegu jatovignim, delikatnie wtqczad − wymieniO niesprawne czOci; bieg wsteczny i powoli wciskad pedal sprziNta. Odlegioe poltdenia pedalu sprzcgia, w ktOrym oy6 pomp, smarujqc przed monta±em - −zi przestaje by slycha6 zgrzytanie do poto±eniat+ok i popychacz piynem hamulcowym; wmontowad pomp do samochodu, do- maksymalnego wcitniccia pedalu sprzggla jestkrqcaj4c nakrQtki mocukce pomp momen- punktern wiquania spaqgia. Je2eli rel±nica tem 22 N• m; odlegloki pedalu sprzwia w tym punkcie zamocowae obydwa przewody i napetniOpunkcie maksymalnego wci&iQcia jest mniej- *nem hamulcowym zbiomiczek na pompie sza nit 30 mm, naleiy sprawdzie: do maksymalnego poziomu. - calkowity skok pedatu sprzgla; skok jatowy pedatu sprzggia; Sprawdzanie silownika sprzcglaJe±eli silownik hydrauliczny wyNczaniasprzQgla przecieka, nalely go wymontowadi sprawdziO. W celu wymontowania silownika nale±y• − odkrqcid rubi odilczyd przewód zasilaj4cy; odkrOO 6ruby mocujqce wspomik silownika;wyj46 silownik ze wspornikiem; odkrqcid ruby i oc1{4czy6 wspomik od si- fownika;zdj46 osion9 i popychacz; −wcisn# tfok trzpieniem, zdjqO piertcierl osa- dczy i wyjqO kompletny tiok;− sprawdziö powierzchnie cylindra sitownika, tiok i uszczelkc, SPRAWOZANIE PUNKTU WLPtCZANIA SPFIZGLA
 • 96. 100 __________________________UKLAD PRZENIESIENIA NAP DU Odpowietrzanie ukladu sterowaniawycisn# uszczelniacz walka napdowego z tulei prowadzqcej lo2ysko wyciskowe i wyj# sprz@gta pierkie6 uszczelniajqcy (o-ring) z rowkaPo demonta±u i monta±u pompy lub sitownika w obudowie skrzynki przekiadniowej.naley napeinie plynem zbiornik pfynu harp ul- Przed zamontowaniem sprzcgta nale4 spraw-cowego i odpowietrzyd uktad. W term celu dziô stan fo±yska wyciskowego sprzwfa. nale±y wykonad nastwujce czynnoki: W przypadku hafaMwej pracy lub trudnoki —zdj46 kapturek z odpowietrznika pompy podczas obracania nale±y je vvrinienie.sprzggla i zal .o2yd rurkg plastykowq, drugi Kolejno§6 czynnoki zamontowania sprzwiakoniec rurid zanurzyd w szklanym naczyniu jest nastcpujeica:czOciowo wypel-nionym plynem hamulcovnim; wio±ye pier pier uszczelniaNcy (o-ring) w ro- −kilkakrotnie powoli nacisn46 na pedal sprz- wek w obudowie skrzynki przekladniowej; Oa; −zamontowad now/ uszczelniacz walka sprzc- −poluzowa6 odpowietrznik I dokrcid, trzy- gtowego w to I ejQ prowadzqcq fonska wycisko- majqc wciniqty pedal; wego, u±ywaiqc przyrz4du J-36547 i mtotka; —ponownie nacisn46pedant, odkrpció odpo-wIo2y6 tulejQ prowadzc4 4o2yska wycis- wietrzniki i dokr0O; kowego i przykrccid jg 6rubami, dokrqcajqc powtarza6 czynnoga do &will, a2 bgdzie momeritem 5m; pokryd jej powierzchnic wyplywat plyn bez NcherzykOw powietrza; smarem uniwersalnym; dokrccid odpowietrznik mocniej, zdjqd rurkcwsunqd tulejc d±wigni wyl4czania sprzwia,i zato±yd kapturek na odpowietrznik pompy a otwOr tulei posmarowae smarem uniwer- sprzqgla. salnym; posmarowad wewnctrzny otwOr to±yska wy- Wymontowaniei zamontowanie ciskowego sprz9gla smarem uniwersalnym, sprzcgla potqczyd loiysko z widetkami i wsung6 naWymontowanie sprzwfa jest mo±liwe po wy- WI* prowadzcq; icciu skrzynki przekiadniowej z samochodu.wsunqd od gOry walek diwigni wylgczania by wymontowa6 sprzcglo, nale±y: sprzggla w obudowc skrzynki przekladniowej, wide-11<i wytqczania sprzQgla i tulej diwigni;polo2enie kgtowe oprawy sprzQ- −zaznaczyd walek cliwigni wy4czania sprzcgia we −ustawiägla wzglcdem kola zamachowego ; aby pod-czas zamontowania Lego samego sprzcgla wiakivvym pototeniu wzglcdem widetek, wkrOdzajqto ono takie polo±enie, jak przed wymon-rub Q w widetki i dokrqcid momentem 35 N m; towaniem;smarem uniwersalnym wielo- −posmarowat koto zamachowe i odkrccid −unieruchomid wypust tarczy sprzcgia; szek grub mocujqcych opraw sprzgla, od- krccajqc kolejno przeciwiegte ruby o jeden na kole zamachovvym tarczq sprzc- −umieciO lub dwa obroty, a2 do ustania nacisku sprc±yny oprawc sprzcgla, ustawiakc wedfug znaku tarczowej; calkowite odkrgcenie grub jedno- wykonanego podczas wymontowania; razowo mo±e spowodowad odksztalcenie spr9- 4ny tarczowej;tarczc trzpieniem J-42474; odkrQcid wszystkie ruby, podtrzymujac opra- −wOrodkowad w sprzci-gla podczas odkrqcania ostatniej ruby; wkrccid ruby mocukce oprawq sprzqgla i dokr9cia je momentem 15 N m.sprzpgfa i tarczQ sprzgia; −wyjqe opraw4.2. Skrzynka przeldadniowaodkrOd rub mocujqc4 widetki wyfqczania sprzwfa i wypchn46 do gOry cl±wigniQ NA- Skrzynka przektadniowa umo±liwia . jazd sa- czania sprzwia; mochodu z n5±nymi prdko§ciami, zmianQ —INA* to±ysko wyciskowe z tulei prowadzgcej
 • 97. 101SKRZYNKA PRZEKLADNIOWA Charakterystyka techniczna wystaAcych z Wyly tylnej walkach s4 zamoco-wane kola zQbate i synchronizator 5. biegu.Dane charaklerystyczne Opis i warto6ci liczbowePlyta tylna jest przyklyta pokrywq. Typ silnika 1,6 DOHC 2,0 DOHCNapQd z silnika jest przekazywany za pomoc4tarty sprzqgla na wafek sprzcgiowy, ktOrego Typskrzynki przekladniowej Mechaniczna pi9ciobiegowakola zqbate s na state zazgbione z wszystkimi Typ synchronizatorOwFier deft z wewnQtrznymkotami zqbatymi do jazdy w przOd na watku sio2kiernglOwnym. Kota na wa+ku glOwnym sq uto±ys- Przelo2enia:kowane na zIo±eniach igielkowych. Gdy bieg - I bieg a545nie jest wl-qczony, a silnik pracuje, kola zqbate - H bieg 2,158olapacak sib swobodnie na watku gfOwnym - III bieg 1,478nieruchomym podczas postoju samochodu. - IV bieg1,129 - V bieg Przenoszenie naiNclu nastwuje po potqczeniu0,886 wsteczny bieg3333ktOregokolwiek kola z watkiem glOwnym za po noprzesuwnej tulei. Tuleje pr awn3,7223,550 Przeto±enie przektadnisq umieszczone na piastach pofqczonych na g1Ownejstate z wafkiem glOwnym. Bieg Wsteczny w1-4-1,8 dm3 llok oleju do wyrniany za SIQ za pomoc4 kola po§redniego.Synchronizatory uniemo±liwiak wtqczenie bie-gu przy niewyrOwnanych prqdkotciach obro-towych tulei przesuwnej i kola bat go, wyri5-zQbami zapewniajgcymi cichq pracq sq stalewnujq prQdkod obrotowq tych czOci oraz zazqbione. umo±liwiajq Iekkie i riche wtqczenie biegu poBieg wsteczny whcza si poprzez zazgbieniewyrOwnaniu prqdkoci.kola po§redniego o zqbach prostych z od- Je±eli skrzynka przek{adniowa pracujepowiednimi kotami na watku sprzcglowym wystgpujq zgrzyty pod za wtqczania biegawt i g-tOwnym.biegi wytqczajq Si9 samoczynnie lub wyciekaObudowa skrzynki przekladniowej sidada siftof j, to nale±y skrzynkc wymontowa6, spraw- z trzech pol-qczonych ze sob czOci: wiakiwejdila wszystkie czpki i niesprawne wymieni6.obudowy, pfyty tyinej i pokrywy. Obudowa przy-Przed sprawdzeniem nale±y dokladnie umy6krQcona do kadluba silnika jest podzielona na czOci l aby zlikwidowad osady oleju, usunqdtrzy komoiy. W jednej znajduje si koto zama- szczotk4 lub skrobakiem zanieczyszczenia tchowe silnika ze sprz9gtem, to±yskiem wycisko-wymt widetkami I cl2wigniq wyllczania sprzcgia, =Odd otwory I kanaly. NastQpnie przedrnu- wdrugiej oba walk' (sprzqgfowy i glOwny) chad czOci strumieniem sprQ2onego powietrzaz kofami oraz watki z widefkami wl4czaniai osuszyë.biegi5w, natomiast w trzeciej du ±e koIo przekla- Obudowa skrzynki nie powinna miee rysi pck- dni gtOwnej i mechanizm rt5±nicowy.niq6, otwory na To±yska nie powinny bye aniOd gOry jest przykrqcona pokrywa mechaniz-zu±yte, ani uszkodzone. PlAszczyzny stykuz kadtubern silnika, z tuIej prowadzqcq fo2ys- •zmiany biegOw, w ktOrej .14czq siq mechani- ko wyciskowe, z plyt4 tylnq, z pokryw tylnqi mechanizmu rO2nicowego nie powinny by zmy zewnctrzne i wewnctrzne zmiany biegOw.uszkodzone, gdy± uszkodzenia moglyby spo-W komorze skrzynki przekladniowej znajdujgwodowad nierOwnolegfe• I niewsparosiowe usta-siq walk' sprzwitowys glOwny i kola po6redniewienie otworOw, niewystarczaj4c4 szczelnotá go wstecznego biegu. Na walkach s4 osadzo-i wyciek oleju. Drobne uszkodzenia I nierOwno-ne kola zQbate biegOw 1. do 4. i wstecznegolki nale±y usunqa pilnikiem. CzOci uszkodzo-synchronizatory, tuleje przesuwnei io±yska.Ponadto w komorze skrzynki przektadniowej ne I nadmiemie zu±yte naie2y wymienió. Spra-znajduj4 siQ walki i wideki wl4czania biegOw. wdzia, czy odpowietrznik na skrzynce nie jest
 • 98. UKLAD PRZENIESIEMA NAPpDU 102 winny mie6 skaleczen i naderwan, Waiki powin-ny by pro to rife powinny mied uszkodzonychl zarysowanych lub nadmiernie zu±ytych powie- Mechanizm zmiany biegewrzchnil a wielowypusty rile powinny by6 wy-CzOci wewnQtrznego sterowania skrzynki szczerbione. Kola 4:late nie powinny mied przekladniowej to: walki, widetki, kolki widefek, Liszkodzeri i ladbw nadmiernego zu2ycia.koki blokady, sprg±yny, trzpienie, tulejki zatrza- Slad wspOlpracy zqbeiw powinien obejmowa6 skOw, wewnctrzna cl2wignia zmiany biegOwcalq powierzchnic robocz4 zgba. Piastyl tulejepokrywa wewnctrznego mechanizmu zmianyprzesuwnel synchronizatoryi lo±yska powinnybiegOw. Zatrzaski utrzymuj wa1ki wide Lek by w dobrym stanie (bez §ladOw zu±ycia),w wybranym poto±eniul trzpienie za nie po- przesuwad siq bez zaci0i zgrzytaiw. Wszyst- zwalajq na wl4czenie dwOch biegOw rawnocze- kie czOci uszkodzone f zu±yte nale±y wymie- 6nie. Przesuwajqcy siq walek z widelkami wcis- n16. Uszczeiniacze nalety wymieniä bez wzglq-
 • 99. 103 SKRZYNKAPRZEKLADNIOWACZOCI SKLADOWE SKRZYNKI PRZEKLADNIOWEJ 1-obudowa sprzqgta, skrzynki biegOw i przekfadni glOwnejt 2 -4o2ysko walka gIOwnego, 3 kolo zqbate 4. biegu, 4- pierkien synchronizatora, 5 -tuleja przesuwna 3. i 4, biegu, 6 - kotek rozprQzny, 7 - widelki wlqczania 3. i 4. biegu, 8- walek widefek wtqczania 3. i 4. biegu, 9 -sprq±yna synchronizatora, 10 - plytka synchronizatora, 11 - piasta tulei przesuwnej 3. i 4. biegu, 12 -pierteiensynchronizatora, 13 - korto zqbate 3. biegu, 14 - kola zqbate 2, biegu, 15 -piercien synchronizatora 1. i 2. biegu, 16 -widelki wiwzania 1. i2. biegu, 17 -wafek widetek w44czania 1. i 2. biegu, 18 -tuleja przesuwna, 19 - sprOyna synchronizatora, C - plytka synchronizatora, plasta lulei prrz‘uwnej 1, i 2. biegu, 22-pierkien osadczy, 23 - piertcien synchronizatora, 24 - kola zOate 1. biegu, 25 -4oZysko igielkowe kola 1. biegu, 26- plytka oporowa watka glOwnego, 27- pierkierl osadczy, 28 -1o2ysko walka glOwnego, 29 -tulejka zatrzasku watka widefek (21,5 mm), 30 -sprOra, 31 - kotek blokady watka widetek, 32- pfyta tylna, 33 - tuleja zatrzasku wafka widetek (50,4 mm), 34 -trzpien blokuj4cy wand widelek, 35 -§ruba, 36 - ruba, 37 -podpora widetek 5. biegu, 38 -widefki wfqczania 5. biegu, 39 - kolek, 40 - obsada F kotek b[okukcy, 41 - prowadnik, 42 - plytka synchronizatora, 43 - pierkien zabezpieczajqcy, 44 - uszczelka p-okrywy, 45 - pokrywa skrzynki biegOw, 46 - sruba, 47 -korek, 48 -Aruba, 49 -truba dwustronna, 50 -pasta tulel przesuwnej 5. biegu, 51 - sprOyna, 52 -tulefa przesuwna wt4czania 5. biegu, 53 -pierteien synchronizatora, 54 - kolo zQbate napqdzane 5. biegu, 55 - pierkien, 56 -pOlpiertcienie oporowe, 57 - pierkieh, 58 - kolo zqbate napqdzajqce 5. biegu, 59 -6ruba, 60 -pierkieti osadczy zespolu 104 zQbatych, 61 -6ruba, 62 -loiysko zespotu kOf zQbatych, 63 -pierkien, 64 -zespOl k zQbatych walka napcdowego, 65 -kulka, 66 -wafek kola poredniego wstecznego biegu, 67 - kolo zqbate potrednie wstecznego biegu, 68 -podkfadka, 69 - watek widetek wstecznego biegu, 70 -widelki wstecznego biegu, 71 - wafek sprzQgtowy, 72 -sworzeti, 73 -zapadka watka w4czania 5. biegu, 74 -z4o±enia igielkowe kola zQbatego 5. biegu, 75 -zfotenia igielkowe kola zebatego 1. biegu, 76 -water glOwny napcdzany, 77 - watek przesuwny wl4czania 5. biegu, 78 - korek szegciokqtny, 79- uszczelka, 80 -wlqcznik swiatet cofania, 81 -4o2ysko walka naNdowego, 82 -zio2enia igielkowe rota zQbatego 2. biegu, 83 -zto.tenia igielkowe kola zybatego 3. biegu, 84 -zto2enia igietkowe kola zgbatego 4. biegu, 85 -podktadka, 86 - podpora zapadki (73) blokujqc ich rush. Diatego sprawne dzialranieskrzynki przekladniowej. Du2e koto zbate jest calego mechanizmu zalety ad dobrego stanuprzykrQcone §rubami do obudowy mechanizmu walk Ow z widefkami, trzpieni I zatrzaskOw. rO±nicowego. Widetki nie magi by odksztatcone i wytarte Mechanizm rO±nicowy umcdliwia nawdzanie na powierzchniach wspdpracujqcych z tutej4 lewego i prawego kola samochodu z rO±nymi przesuwn. Watki powinny przesuwad sib bezprcdkokiami. Jest to konieczne w czasie jazdy zacicëi wyczuwalnego luzu. pa tuku drogi, przy rO2nym cinieniu w ogu- Zewnctrzny mechanizm zmiany biegOw skla- mieniu i zu±yciu opon. Toczenie siDot z r6±- da Sib z thwigni z gaik4 wmontowanej donymi prviko§ciami zapobiega glizganiu si Of, obudowy umieszczonej w tunelu, dmikOw, zatem zwiksza bezpieczenstwo jazdy, zmniej- ciNien i cl2wigni przekazujqcych ruchy diwi- sza zuzywanie si opon i zmniejsza naprenia gni zmiany biegOw do pokrywy wewnctrz-na przegubach petosi. nego mechanizmu zmiany biegOw. W po- W czasie jazdy pa prostej drodze mechanizm krywie wewntrzna d±wignia przesuwa watki r45±nicowy nie pracuje. Podczas jazdy po z widelkami. fuku, gdy kola !ewe 1 prawe obracaj siQz ritt±nymi prdkociami, w mechanizmie r6±-nicowym wystpuje wzajemne przetaczanie Przektadnia gtOwna i mechanizm si kOt koronowych pOtosi wzgldem tzw. rain icowysatelitOw, Przekladnia glOwna zmniejsza prqdkok obro- Opory toczenia s znikome i nie powodujg tow pOlosi w stosunku do prdkoci obrotowej powstawania dodatkowych sit, Wire mogiyby waika glOwnego skrzynki przekladniowej, co.naruszye statecznoté uktadu. Obudowa me- pozwala uzyskae potrzebne prQdkoci i mo- chanizmu rO±nicowego jest uto2yskowana na menty na kotach napcdzanych samochodu. dwOch to±yskach sto2kowych o regulowanym Przekladnia sktada si z dwOch Dot zqbatychnaciuu. walcowych o Nbach sko6nych. Mate kolo
 • 100. 104UKLAD PRZENIESIENIA NAP DU9 10335 21 20 30 22 CZOC1 MECHANIZMU MANY BIEGOIN1 -gatka d±wigni zmiany biegOw, 2 - ostana diwigni zmiany biegOw, 3 -cliwignia zewmiltrznazmiany bieg6w, 4- sworzen z zapinkql 5 watek dzwigrii zmiany biegOw, 6 -tut* watka„7 - WI* obudowy, 8 - ru h mocuiva obudowQ, 9 -obudowat 10 -6ruba obejmy &Okazmiany biegOw, 11 -podktadka 12 -obejma drq2ka zmiany biegOw, 13 - korldiwka 27regulacyjna zespolu ciwiet, 14 - ciggfo steruj4ce 15 - tulejka mechanizmu steröwania 28zmiany biegOw, 16 -pierkiersi osadczyt 17 -diwignia zwrotnicy, 18 - kapturek ochronnyr 2919 -tulejka cl±wignir 20 -tulejka osi d2wignio 21 -f Iznik d±wigni k4towej, 22 -zapinka,23 -drEgek pokrywy wewnctrznego mechanizmu zmiany biegOw, 24- palec d±wignit25 - ruba pokrywy, 26 -cliwignia wewnctrzna zmiany NegOwp 27 -sprQ4na oporowacliwignii 28 -tulejkal 29 -pier6cie6 osaciczy, 30 -korek wlewu olejui 31 -nakfadka korka,32 - pokrywa wewnqtrznego mechanizmu zmiany biegOwp 33 kolek rozprktiny,-34 -sworzent 35 -cliwigna keitowap 36 -o§ cliwigni zwrotnicy, 37 - °Mona, 38 -drqtekzmiany biegOw, 39 -tulejka drqikat 40 -pier6cien fonskowy drg±ka zmiany biegOw
 • 101. 105 SKRZYNKAPRZEKLADNIOWA PRZEKtADIA GLOWNA I MECAIZIO R NRN ON ICOWY 1 - kolo zqbate napQdzane nap du prqdkogclornierza, 2 -uszczelka, 3.-truba z Them sze6ciokqtnymi 4 -plytka zabezpieczakca piertcien regulacyjny, 5 -pociktadka, 6 -Aruba, 7 -uszczelniacz pOIosi. 8 -uszczeika, 9 -pierAcien regulacyjnylo±ysk mechanizmu rO±nicowegoo 10 -pierWen zewnQtrzny 1-02yska, 11 satelitOvv; 12 - kolek blokukcy satelitOw, 13- uszczelka pokrywyi 14 -pokrywa rnechanizmu rO2nicowego; 15 -§ruba mocujgra poknirwQ, 16 -1o4sko mechanizmu ri52nicowego, 17 -obuclowa mechanizmu rO±rticowegoi 18 - koio koronowe pOlosil 19- pock kladka oporowa ko.la koronowego pOlosi, 20 -podkiadka oporowa satelity, 21 -ko-to zgbate napgdzane przekfadni g4c5wnej 22 -du2e kolo przektadni gkiwnej, 23- koto zqbate nap9cizajgre nal:10u prpclkokiomierzal 24 - ruba mocukca dune koto przekladni glOwnejp 25 -uszczelkap 26 -obsada pierAcienia to±yska, 27 -gruba mocuNca obsaclq Je±ell przekladnia glOwna lub mechanizm ri:52- zQbatych przekladni glOw- hala6liwq pracQ nicowy pracuj4 gio6no ; wystcpuj4 stuki pod- nej oraz przyspieszone zu±rie to s. czas zdejmowania nogi z peclalu przyspiesze- Nadmierny wcisk fo2ysk zwiqksza opory, przy- nia lub wycieka olej, to nale±y przekladniQspiesza zu±rie to±ysk i powoduje przegrzanie wymontowad, sprawdzie wszystkie czOci i nie- median izmu.sprawne wymieni6, Nadmiemy luz 101 koronowych Otos' powoduje
 • 102. 106UKLAD PRZENIESIENIA NAP DU Wymontowanie skrzynki z samochodu przekladniowej kola( napQdu prqdkokiomierzarazem z obudowq; W celu wymontowania skrzynki przektadniowej−odkrccid ruby mocukce pokryw skrzynki nale2y wykona6 nastQpujqce czynnoki:przeklaciniowej i dká jq;ocitqczyë zlqcze elektryczne od wt4cznika wtqczyd 2. bieg, odkrcció ruby mocujgcewiatef cofania iezujnika prOkoki samochodu;ptyt9 tying i wyj plytQ razem z watkami; wyjqd zapinkQi worzeri przegubu dr4ka−wtqczyd bieg wsteczny; pokniwy wewnqtrznego mechanizmu zmiany—przykrccie plyt9 tyinq do uchwytu KM-522 biegOw; umieszczonego w podstawie KM-113-2 5 ocl- —odkrcció ruby mocuAce wspornik silownika kwie ruby i wyjqä widelki wiAczania 5. hydraulicznego wyl4czania sprzQgfa i wymon-biegu; towat wspornik;wymontowaO pierkien osadczy mocukcy −zato±ye przyrzqd do podwieszania silnika koto zQbate napqdzane 5. biegu na walku J-28467-B;glOwnym; odkrcciO ruby gaimego mocowania skrzynki−wymontowad za pomocq ,6cluacza do fo przekiadniowej do silnika; ±ysk J-22888-20-a z ramionami J22888-35 podnie66 i odpowiednio pod prsamo-WI* przesuwn i piastc to lei; chöd;—wymontowad koto zpbate napvIzane 5. ocitqczyd obie pOlosie, zabezpieczajqc szma-biegu; t4 otwoly pOifosi przed wyciekiem oleju i za- wymontowad mosiQ±ny pierkieri synchroni- brudzeniem; zatora, zdjq6 pierkien, dwa petipierkieniepodeprzeó skrzynkq przekfadniow4 za po- oporowe zio±enie igielkowe kola bat go 5. mock podnonika;biegu; —odkrccia ruby mocuiwe przedni wspomik zdj# pierkieri osadczy kola zQbatego na- skrzynki przeldadniowej i wymontowa6 wspo- pqdzaAcego 5. biegu tciggn0 koio za po- mik;moc4 przyrzqdu KIV1-553-A; rub i wymontowad tylny lewy −odkrQcid odkrpciô ruby i zdj* podporg zapadki walkswfqczania 5. biegu; itrodkowy wspornik skrzynki przekladniowej; —odkrQcié ruby mocujqce skrzynkq przektad- cztery tulejki zatrzaskOw wal-−wymontowa6 niowq do silnika; kOw widefekt u2ywajqc kolicOwek KM-457-Awymontowa6 skrzynkQ przekladniowq, wy- i J42469 razem ze gcl4gaczem bezwiladno8 .- suwajqc walek sprzcgtowy z silnika; nie prze-clowym J-6125-B; chylad skrzynki przekladniowej, by nie wycieklwyka spr- c±ynQ i kolek blokukcy z otworu z niej of j.malej tulejki zatrzasku; Demontai skrzynki przeldadniowej ustalajqcy widefki wstecznego−vvbid•kotek Po wymontowaniu skrzynki przekladniowej z samochoclu nale±y j oczykid z zewn4trz.biegu, wyjqd z plyty tylnej walek widefek wste- Demonta± skrzynki przekladniowej wykonujecznego biegu; SiQ w nastoukcy sposOb: wykrqcid ruby mocuAce obsadQ kolka bio- wykrpció korek wlewu oleju z pokes; kujgcego, wybid kofek ustalajqcy widelki 1. i 2. —vvykrccid z obudowy w1-4cznik wiatet cofania; biegu, wyciNnge wafek widelek 1. i2. bieguz plyty tyinej; − odkrccid ruby pokrywy wewnQtrznego me- —wymontowa obsad9 kotka blokujqcego z plyty tylnej, vvybid kofek ustalakcy ,widelki 3. chanizmu zmiany biegOw i zdjqd pokrywQ;i 4. biegu, wymontowaã walk widelek wiqcza-przykrOd pokrywQ do uchwytu KM-522 nia 3. i 4. biegu, wykd walek wt4czania 5. umieszczonego w podstawie KM-113-2 i zdjq6biegu z plyty tylnej; pierkieri osadczy i tulejkq, sprOync oporow4—wymontowa6 walk widefek wiAczania 1. i 2. d±wigni i d±wignic wewniqtrzn miany biegOw; biegu, §cisn# pier§cie6 osadczy zabezpie-
 • 103. 107SKRZYNKA PRZEKLADNIOWAnamdowego y przytrzymukc go szczypcam iwykonu* czynnoci w odwrotnej kolejnoki rozprc2nymi;do demonta2u i dokrcajc ruby mocuAce −wymontowae obydwa walki z ptyty tylnej.dune kolo przekladni gitiwnej momentem W celu rozmontowania walka sprzcglowego 70 N a m, ruby mocuAce obsadQ bie2ni fozys- nale±y:ka z prawej strony momentem 25 N m. −wykrccie rub ustalajgcq z korica wa{kaNastcpnie nale±y: sprzqglowego;−wkrceid pier tier regulacyjny lo±ysk me- − zdj46 pier§cieri osadczy z zespotu kept ZC- chanizmu rO±nicowego do wykasowania luzu batych osiowego; poi czym tak wyregulowad y aby −na prasie hydraulicznej wycisnqd watek moment oporu fo±ysk przy obracaniu z prcd- sprzQglowy z zespolu k zgbatych; zespert kokiq 1 obi - is ilivynosit dl a starych lo±ysk mocowad w §civaczu uniwersalnym do lo±ysk1 N m, a dla nowych fo4sk N - m; J-22912-01;−zamontowaã 0,44 zabezpieczaj4c4 − wycisn46 to±ysko z zespolu kt zcbatych na den regulacyjny i dokrOO 6rub c plytki momen- prasie hydraulicznej za pomoc ci4gaczatern 5 N • m; uniwersalnego do 4o2ysk J-22912-01.−dokr9ció ruby mocujgce pokrywq mechaniz- W celu rozmontowania walk glOwnego nale±y: − wymontowaO fo±ysko za pomocq prasy hy- mu rO±nicowego momentem 40 N • m. draulicznej iciqgacza uniwersalnego Montujqc watek sprzQgtowy dokrqcie §rub9 J-22912-01; ustalaj4c4 konca watka sprzQglowego momen-zdj46 kolejno wszystkie czOci z walks glow- tem 15 N- m, ruby mocujgce obsad kofka nego. blokujgcego momentem 7 N my §ruby mom- W celu rozmontowania mechanizmu rO±nico- Ace podporq zapadki walka wtqczania 5. biegu wego nale±y: momentem 7 N • m, §ruby mocowania widetekodkrcciO ruby mocujqce pokrywQ mecha- wiwzania 5. biegu, momentem 22 N• m, ruby nizmu rO2nicowego i zdj46 j4 razem z uszczelk; mocukce pokrywc skrzynki przektadniowej momentem 18 N • m, rub mocujqcq obudowc − odkrccie 6rub Q mocukcq plyt4 zabezpie- kola napcdu prcdkokiomierza momentem N • m, §ruby pokrywy wewnqtrznego mecha- czajqcq pierkien regulacyjny I zdjq plyt4; − wykrqcié pierkien regulacyjny io2ysk me-nizmu zmiany biegOw momentem 22 N • m, chanizmu rO2nicowego przyrz4dem KM-520; w{qcznik wiet t cofania momentem 20 N • m. − odkrccid ruby mocukce obsadQ bie±ni fa- iyska z prawej strony i zdj# obsadQ;Sprawdzanie skrzynki przektadniowej − wyj46 mechanizm rO±nicowy z obudowypo montaiu skrzynki przektadniowej, odkrcciã ruby mo- Przed zamontowaniem skrzynki przekladniowej cuAce dune koto przekfadni gtOwnej i zdAOdo samochodu nale±y sprawdzid y czy monta2 to kofo; i naprawa zostaly prawidlowo wykonane.Wszystkie polqczenia powinny by zamon- − wybia kolek blokukcy satelitOw z mecha-towane z prawidowym zaciskiem (nale±y do-krQca6 §ruby wfakiwymi momentami). Pod- nizmu rO±nicowego I wybi6 o6 satelitów;czas przechylania skrzynki przektadniowej nie- − wyjqd satelity z podkladkami oporowymidopuszczalne s wycieki oleju. Olej mo±e i kofa koronowe z podkiadkami oporowymi;wyciekad jedynie przez odpowietrznik. obydwa fo2yska mechanizmu rO2-Sprawdzenie dzialanie polega na zbadaniunicowego §ciggaczem J-22888- O- z ramio-oporOw podczas pokrqcania watka sprzcgto- nami J-22888-35;wego iglOwnego oraz przeNczania biegOw. − zdjqe koto napqdzajqce prQdkokiomierzaWal -ki powinny obrack sib z rOwnomiernym z obudowy mechanizmu rá±nicowego.
 • 104. 108 LJKLAD PRZENIESIENIA NAPkIDU W4czanie biegOw powinno nastqpowad bez zacicO, niedopuszczalne jest sarroczynne wy- faczanie sr biegOw oraz wlqczanie sig dwOch biegów jednocze§nie. Zamontowanie skrzynki przektadniowej Kolejno6d czyrinoki jest nastpuivai −podeprzed skrzynkQ przekiadnfowa podnot- nikiern; −viiprowadzid vvatek 5przqglowy w tarczq sprzqgla i dosunqa skrzynkq do kadiuba silnika; −dokr.QoiO dolnerubymocujgceskrzynkQdo silnka momentem 7S N m, POLO§LEWEGOKOLAzArvicfiTowANA −zarnontowaO tylny iewy wspornik skrzynki sAmocHooziE przekladniowej i dokrecid ruby morrientem 60 N • rn; kulowy umo±liwia ugiecie osi w czasie obraca- −zamontowad przedni wspornik skrzynkr prze- nia rOwnobieZny przegub trejra- kfaciniowej i clokrQcid §Puby morrientern mienny. poza rnoZliwo§cil ugiqcia, umoZliwia 60 N • rn;ski rata pOtosi. - zamontowad tylny srodkowy wspornik skrzynki przekfadniowej t dokrgeid srub r mo- Wymontowanie i zamontowanie pOtasi mentem 90 N m,napcdowej W celu wymontowania pOiosE z samochodu −zamoritowa6 obie p6losie riapqdowe; nale2y: −opu6cia samorheld, dokrtcid gOrne §ruby−podnie i odpowiednio podeprzed przãd mocowania skrzynki przeidadniowej do kadiubasamochodu; momentern 75 N • m; −zdernontowad przyrz4d do podwieszania−zdjqd przednie kola; sulnika; −odkreci6 iednorazowg nakrcticg piasty przed- zarnontowae wspornik silownka hydraulicz- niego kola; nego wyNczania sprzqgla i dokrqcid Arubyodkrycid nakrQtkg i wyjg6 Arubq mocujacq momentern 75 N m; przegub wahacza;- −odtqczya kolunin ad wahacza, wyciskajic −zarnontowad sworzeri i zapink9 przegubu przegub §oinaozem KM-507-B; dr42ka pokrywy wewntrznego mechanizmu −odkfcciO nakrOkq przegubu kulowego drq2- zmiany biegOw;kierowniczego; −polgczyd zialcze elektryczne wl4cznika wiiuvyc[snqd przegub Aciqgaczem KM-507-B; ate cofania i czujnika predkoAci sarrio-wypchnqd kotio6wke przegubuz Oas- ty kota i podeprzed aby nie zwisala z mechanizrriu r62nicowego; 4.3. POlosie napcdowe podiotyd naczynie ria kapiacy olej z mecha- nizmu rOznicowego; F'tiosie napgdowe przekazuk nap0 z me-wyciunqa p6lo§ z rriechanizrnu r62nicowego ohanizmu rep2nicowego na przednie kola. Ka- §oi4gaczerri KM-46D-A;- da kompletia pito§ skfada siq z przegubu zatkad Ow& po wyjetej osi, aby nie do- rOvionobieZnego kulowega Hirlielda Rzeppa - stawafy sic do niego zanieczyszczenia. w pobliZu kota jezdnego, pYosi i pfzegubu W celu oczyszczenia pfzegubu kulowego rOwnobiebriego trOjramiennego w pobliZu me-
 • 105. 109 POLOSIE NAP DOWE 4 51 CZSCI SKID OWE POLOSI 1 -nakrqtka piasty kola; 2 -przegub zewnqtrzny, 3 -pierkjeli osadczy, 4 -Olio& 5 -cluka opaska oslony przegubu, 6- oslona przegubu zewnqtrznegoi 7 -rnala opaska °stony, 8 - ostona przegubu wewnqtrznego; 9- pierkieri ustalaj4cy tqczwy przegubu, 10 przegub trOjramienny, 11 obudowa przegubu wewnOrznegozdjqd duiqi maIA opaskq °stony gumowej usun46 smar z przegubu; i wyrzucid je;zdjqd pierkien osadczy; − odsun# oslonQ gumowqi oczykla przegub−zdjqd przegub i pierkien ustalajqcy; ze smaru;−zdjqd osionq gumowq z pitptosi. Podczas monta±u, ktOry nale±y prowadzié − zdj# pierkieri osadczy oraz przegub z osi; w odwrotnej kolejnoki, do przegubu kulowegorOwnobie±nego nalety nato±yd dwie pole*nie rozbieraO przegubur poniewa± jest on nie-srnaru po 165 do 195 g, a do przegubu naprawialny, a nieprawidiowy monta2 doklad-trOjramiennego - dwie porcje smaru po 195 nie obrobionych czOci grozi niewlakiwymdo 215 g. dzialaniem przegubu oraz zmniejszonym bez- Zamontowanie pOlosi-do samochodu wykonuje pieczenstwem. SIQ w odwrotnej kolejnoki czynnoki nil wy- W celu oczyszczenia przegubu trOjramlennegomontowanie, dokrQcajqc nakrOki mocujqce nale±y: przeguby momentem 60 N a mi ruby mocowa- − zdjete obydwie opaski osiony gumowej i w-y-nia kola momentem 90 N • m, nakrOkig piasty rzucid je;kola momentem 180 N • m, nastqpnie nale±y poluzowat nakri$4 7 dokrOO ponownie mo- − odsun46 osionQi podwa±yd wkrctaktem pie-
 • 106. 110 UKLAD PRZENESIENIA NAP DU4.4. Typowe niesprawnaci uktadu przeniesienia nainclu ObjawyPrzyczynyNiecatkowite vvyfq.czanie sprzqgla— Luz w ukladzie sterowania sprzqgla— Tarcza sprzola uszkodzona, zwichrowana lub zgiqta— Tarcza sprzvgta nie przesuwa siq— Niewfakiwie zniontowane widetki lo±yska wyciskowegoIlzganie si sprzqgla — Oktadziny tarczy sprzQgfa nie dotarte, zanieczyszezone olejem, przegrzane,zu±yte lub pop@kane— Oslabiona sprq±yna tarozowa— Odksztaficony piertclen dociskowy lub kola zarnachowe Szarpanie sprzcgtaOkiadziny cierne przypafone lub zaoleione i wyAlizgane— Zu2yte wielowpusty waka sprzQglowego— Przypalone lub zanieczyszczone powierzchnie na pierkieniu dociskowym lubkole zamachowyma Odkszialcony pierkien dociskowy lub kola zamachowe Nadmierna hata6liwotO skrzynki— Oslabiona sprVyna tarczowaprzekladniowej— Luino zamocowane widetki wylgozania sprzcgta— Zanieczyszczony olejem tfumik clrgan skrQfnych tarczy sprzQgla tubuszkodzona sprp4na tlurnika Hala6liwo66 to±yska wyciskowego — Zatarte lub zu2yte lo2ysko wyciskowe sprzqgla— Niewlatciwie zamontowane widefki to±yska wyciskowego — Zatarcia lub zakleszczenia w ukfadzie sterowania sprzwlaPedal sprzipgla pozostaje w ritp2nych— Osiabiona sprqtyna tarczowapolo±eniachi a !ego viiyciniQciewymaga duzej sity Stuki przy malych prqdkokiach — Zuiyte przeguby pOlosi— Zu±yte kola koronowe pOfosi mechanizmu rednicowego Flatatliwo6d podczas skrQcania— Uszkcdzony mechanizin ri52nicowyZutyty zewnqtrzny przegub pOlosi (od strony kola) Hata6liwota podczas przyspieszania— Luzy w zawieszeniu siinikaI zwalniania— Zutyte przeguby wewngtrzne pOtosi (od strony skrzynki przek1adniowej)— Zukyty mechanizm rddnicowy (off satelitOw, kola koronowe, kosz) Drgania i wibracje w ukfadzie — Zu±yte lo±yska kOfprzeniesienia nap du— ZgiQtal nie wyrOwnowa2ona pOlo6 lub zutyly przegub— Nie wyrOwnowa±one kota lub uszkodzone opony Hatagliwo66 przy obrotach biegu — Zu4te to2yska skrzynki przektadniowej lub mechanizmu riknicowegojalowego— Zu±yte fo±ysko wyciskowe sprzcgta— Uszkodzone lub zulyte kola zqbate przekledni gtOwnej Hala.Owo6d na jednym bieguUszkodzone kola danego biegu na waft glOwnym lub sprzqgtowym— Uszkodzone fo±ysko kofa danego biegu •— Uszkodzony synchronizator danego biegu•Uszkodzone kofo poSrednie wstecznego blegul jego tulejka lub cd' — ±le wyregulowany rub uszkodzony element sterowania skrzynki przekladniowej
 • 107. 111POLOSIE NAP DOWEHatagwotd na wszystkich biegachNiski poziom oleju w skaynce przekladnioweiZu2yte4o2yska skrzynki lub mechanizmu r62nicowego - Uszkodzone lub zuzyte kola zqbate przekladni glOwnejSamoczynne wytqczanie sibiegu - ±le wyregulowane lub nadmierne luzy w uktadzie sterowania skrzynki przektadniowej - Uszkodzony lub zu2yty element mechanizmu zmiany biegOw Trudne wtqczanie biegOw - Niewtakiwa regulacja lub nadmierne luzy w mechanizmie zmiany biegOw - Uszkodzona lub zu±yta czq§d mechanizmu zmiany biegOw - Uszkodzona tuleja prowadz4caio±yska wyciskowego sprzqgla - ZuZyte synchronizatory poszczegOlnych biegOw Niewlakiwa synchronizacja, zgrzyty - Uszkodzona lub zuZyta czc66 w uktadzie sterowania sprzcgta ! podczas wtqczania biegOw- Uszkodzona tuleja prowadzqca to4ska wyciskowego sprzQgla - Zu±yte synchronizatory poszczegOlnych biegOw - Uszkodzone kola zqbate poszczegOlnych biegOw - Zu4ty lub uszkodzony watek sprzvglowyWycieki oleju od strony sprzcgla- Zu±yty uszczelniacz lub uszkodzony plerkierl uszczelniaj4cy (o-ring) tulei prowadzqcej lokyska wyciskowego sprzqgfa - Uszkodzona obudowa skrzynki przektadniowej lub tuleja prowadzgca4onska wyciskowego sprzqgta. Wycieki oleju ze skrzynki - Uszkodzona obudowa skrzynki przektadniowejprzektadniowej - Nieszczelna pokryvva wewnqtanego mechanizmu zmiany biegOw - Nieszczelny wtqcznik §wiatet cofaniaWycieki oleju z przektulni gtOwnei- Uszkodzone uszczeiniacze pOtosi napcdowych - Uszkodzone obsady pier6cieni to±ysk mechanizmu rO2nicowego - Nie dokrqcona lub uszkodzona pokrywa mechanizmu n5±nicowego
 • 108. UKLAD 5KIEROWNICZY 5.1. Charakterystyka techniczna Uktad kierowniczy samochodu Daewoo Niubira sktada sie z nastQpujqcych czctci: — kola kierownicy bez lub z poduszk4 ga.zowl; Dane charakterystyczne Opis i wartoki liczbowe—°stony kolumny kierownicy; —kolumny kierownicy bez lub z regulacjq KolurnrEa kierownicyBezpieczna, standardowo pochylenia kola kierownicy; bez regulacji, w opcji watu po§reciniego z dwoma przegubami z regulowanyrn pochyleniemkola kierownicykrzyakowymi i uszczeik4 otworu w przegro- dzie czolowej: 3,04 Liczba obrotOw kota zQbatkowej przekladni kierowniczej ze wspo- kierownicy od oporu do maganiem, drOkami kierowniczymi i przegu- oporu bami kulowymi; erecinica kola kierownicy385 mm PrzekfacInia kierownicza Mechaniczna„ zqbalkowa .ze wspomaganiem 2 IDTzelokenie cal.kowite 16 : 1Minlmalny promien skretu5,3 mPrzeguby kulowe BezobslugoweKaly skriqtu kola: - wewneirznego36' ± 1630' - zewncirznego 315' ± 1°30'Zbietnotd Of: - przednich04 ± 10' - tylnych 0 ' 7' ± 101 1 7500 kPa Ci6nienie w ukiadzie wsporna'gania KOLUMNA KIEROWNICY RAZEM Z KOLEM Dexron II lub Dexron III Olej w uktadzie KIEROWNICY wspomagania 1 - kolo kierownicy z poduszk4 gazowq, 2 - cylinder 1,0 clrn3 wylAcznika za plonu, 3 -ukleid sterowania immobilizers. PolemnoS6 uldadu 4 - przedni wspomik kolumny, b - tylny wspornik kolumny, wspomagania 6- diwignia wirznika wycieraczek i spryskiwacza
 • 109. 113 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNAkierownicy, zostajq oderwane podkladki bez- piecznikowe ad kolumny kierownicy, nastgpuje wiloczenie zewngtrznej rury kolumny na we- wnQtrznq przez element pochlaniakcy energic. Jednocze6nie nastepuje zerwanie kolk,a 14cz4- mg° trzpieri waft, z doln czeSciq rurowg i skrOcenie waft/. Taka kolumna kierownicy nosi nazwg bezpiecznej, bowiern w czasie wypadku zmniejsza zagro2enie powstania ura- ziw u kierujqcego. Drq±ki kierownicze sq polaczone ze zwrot- nicami za pomoca przegubOw kulowych nie- wyniagaj4cych zadnej obsfugi. DrqZki maj4 mo2liwo§d regulacji dlugoki nieodzownej do ustawienia zbie2noaci Of. Uklad kierowniczy standardowo jest wyposa- WAL 1306REDNI zony we vvspomaganier ktOre ma na celu a - wal potredni z uszczelkq Wixom w przegrodzie ulatwienie skretu przez zmniejszenie ity ko- czotowej, b zamocowany do przektadni kierownitzej niecznej do obrOcenia kola kierownicy. Liklad 1 -przegub gOrny, 2 -wag pokedni, 3 - uszczelka olworu w przegrtxizie czolowej, 4 przegub dolnywspomagania sklada sfe z przektadni kierow- niczej z wbudowanym silownikiem hydraulicz-pompy wspomagania ukladu kierowniczego,nyrnr pompy oleju, zbiornca oleju oraz prze- zbiornika oleju i przewodOw cKnieniowychwodów oleju. Przektadnia kierownicza jest potgzonych z przekladniq kierowniczq. urnocowana u dofu przegrody czolowej w prze- Kolumna kierownicy jest przykrgcona do wspo-d ziale silnika. rpika dwiema trubarni i dwiema nakrqtkami.Gdy kola jezdne samochodu sa ustawione do Sruby mocujq sztywno przedni wspornik kolu- jazdy na wprostr uklad zaworaw kleruje olej mny, nakrgtki zas mocuj tylny wspornik po-naptywajqcy z pompy pod takirn samym cit- przez specjalne podkiadki bezpiecznikowe. nieniem na obie strong tloka silownika. W chwili W razie zderzenia z przeszkodq, wskutek skretu kb! otwierajg SiQ zawory i olej fest siinego nacisku przez kierujqcego na kolo kierowany ty.lko na jednq strong tloka. Ci§nienie PRZEKLADNIA KIEROWNICZA ZAMONTOWANA NA PFtZEGFIODZIE CZOLOWEJ (widok po wyrnchnitowaniu silnika z samochodu) I -zbiornik oleju ukiadu wsponiagania przektadni kierowniczaj, 2 -eruby rnocowania przektadni kiermniczej, 3 - cir4±ek kierowniczy, 4 -przekfadnia kiarownicza
 • 110. 114UKLAD KIEROWNICZY ELEMENTY KOLUMNY KIEROWNICY EE Z REGIS LA 1 -102ysko igietkowep 2 -cewka immobilizers, 3 -obudowa watu kierownicy, 4 - obudowa kolumny kierownicy, 5 -wspomik przelqcznikOw, 6 - kostka wytcznika zapionu; 7 -obudowa wyttrznika zaptonu, 8 -wytqcznik zapionu, 9 - wed kierownicy rlapQdzana paskiem wielorowkowym od watt' korbowego. Pasek nie mo2e sic tlizgad przy maksymalnym ci6nieniu pompy, diatego musiby wiageiwie naciuniqty. W prawym tylnymrogu przedziatu silnika znajduje sic zbiomik oleju zasilajqcy pomp hydrauliczn. Zbiornikma wskainik poziomu ptynu zaznaczonym oleju wspomaga przesuw przekladni kierow- poziomami (min i max). niczej, zmniejszajqc moment na kole kierow- nicy. Pod as skrqtu k w przeciwnq strong5.2. Kolumna kierownicy olej jest kierowany na drugq strong tfokaKolumna kierownicy bez regulacji pochylenia I wspomaga przesuw przekladni w odwrotnymkota kierownicy &dada sic z walu uto2yskowa- kierunku. Barrio istotne jest precyzyjne usta-nego na dwurzqdowym to2ysku kulkowym wienie zaworOw, aby wi-qczaly siq i wytqczatyu gory i 4o±ysku igietkowym u dolui kolumny, we wfateiwym momencie. W przypadku uszko-obudowy kolumnyi do ktOrej jest zamocowany dzenia pompyi braku citnienia ukfad mello-kompletny wyt4cznik zaplonu i wspomik prze- w* sic talc, jak uktad be wspomagania. -1-4czni Matogaba rytowa hyd rau I i ez n a pornri p a rotacyj -
 • 111. 115 KOLUMNA KIEROWNICYkola kierownicy std a sic z wa{u dolnegoPrzegub walu urnieszczony w obudowie umo±- ulokyskowanego na to±ysku igietkowym na riwia oclohylanie gOrnego watu w plaszczyinie dote, waft/ gOmego pol4czonego przegubem pionowej, to±yska wafu kolumny kierownicy z walem dolnym kolumny; wa gamy jestvqpefnione smarem i osioni9te kolumnq kiero- ulo±yskowany na dwOch jednorzQdowych to- wnicy nie wymagaj4 obs{ugi. Jeieli podczas±yskach kulkowych w obudowie przegubu t obracania kierownicy wyczuwa si luzy lub zaciQcia, to waif kierownicy nale2y wymontowad kolumny, obudowy kolumny, do kteirei jest I sprawdzia. zamocowany kompletny wyriqcznik p# nu, W przegubach krzy2akowych walu po6red- iwspornik przef4cznikOw zamontowanego .na niego nie mogq wystqpowad luzy i zaciQcia. obudowie przegubu. ELEMENT' KOLUMNY KIEROWN ICY Z REGULACJA —Ionsko igiefkowep 2 -kolumna kierownicy• 3 -obudowa kolumny kierownicy, 4 - cewka immobilizer at 5 -dolny wat k[erownicy, 6 - przegub watOw kierownicy, 7 - gOrny wal kierownicy, 8 - sprOyna przegubu; 9 -wspornik przetqcznikOwi10-obudowa przegubu,11-gniazdo sprogyny, 12 -d±wignia ustawienia kierown icy. 13 -kostka wyfqcznika zapionup 14 -veytqcznik zapFonu, 15 -sprQksma obudowy przegubu
 • 112. 116UKLAD KIEROWNICZY ELEMENTY ZCBATKOWEJ PRZEKLADNI KIEROWNICZEJ ZE WSPOMAGANIEM 1 -driVek kierowniczy zewrigtrzny z przegubem, 2 -przeciwnakrqtka, 3 -opaska mala, 4 -osIona dragka kierowrbiczego 5 - opaska osiony du±a, 6 -dregek kierowniczy wewnqtrzny, 7 -ttoczysko z zqbatkEl, 8 -piertcien osaciczy, 9 -piertciet: uszczelniappyr 10 -,1o±ysko igietkowe, 11 -wat kierownicy, 12 - pierkieri uszczelniajEicy, 13 -tulejkap 14 -obudowa17 -pierkierl ustalaj4cyt 4 18 -lotysko kulkowe, przektadni kierowniczeb 15 oslona przeciwkurzowa, 1- 19 - przelotki gumowei 20 -pier§cien uszczelniakcy doczyska zgbalkip 21 - przewody metalowe, 22 - przegroda uszczelniajeica, 23 - pierkien ustalakcy przegrody uszczelniaMcej
 • 113. 117PRZEKLADNIA KIEROWN1CZA r IR1 Ki KIEROWNICZE olej wspomaga przesuwanie si9 zgbatki, 5.3. Przektadnia kierownicza zmniejszajqc moment wymagany do skrqtukierowniczekola kierownicy. Do obydwu koncOw watka zqbatego sq wkrqcone przeguby kulowe drq±- Zqbatkowa przekladnia kierownicza ze wspo- kOw kierowniczych wewnqtrznych. Przegubymaganiem skfada siQ z obudowy wewnqtrz z drOkami wewnctrznymi stanowiq nieroz-ktOrej znajduje Si9 walk z zqbatkqi tiokiern. bierai n alo§6 z wiasnym pa em smaru. zqbatk4 wspepfpracuje kolo zQbate znajdukce Przeguby drq±kOw wewnctrznych nie wyma- siq na koticu watu kierownicy. kierownicygajg zadnej obstugi.petni rOwnie± funkciQ zaworu kieruAcego olej DrEIRI kierownicze wewnOrzne sq potqczonena ocipowiedniq strong take Na obydwu n- z drOkami kierowniczymi zewnOrznymi za abznajduj4 siq osfony zabezpie- pomoc4 ztqcza into ego z przeciwnakr9tkq. czaAce przed dostawaniem siQ kurzu do zQba- Nue gwintowane umo2liwia regula* ellugo-lki I tfoka. °stony chroniq take przeguby Aci drq±ka kompletnego i ustawienie wiakiwej dr±kOw wewn9trznych. zbie±no§ci kepi Przeciwnakrqtka zapobiegaOlej do ukfadu wspomagania, doplywalqcy pod odkrqoaniu Si9 dr*ka zewnQtrznego. Dr#ftiwysokim ci§nieniem z pornpyd aworu, jestzewnOrzne f4czil siq ze zwrotnicami kdri przed-kierowany metalowymi przewodami na jedn4rich przegubarni kulistymi. Przegubynieroz-7 DRAAK KIEIROWNICZY KOMPLETNY 1 -opaska °stony du±a, 2 -osiona drq±ka kierowniczego. 3 -przegub drEgka kierowniczego, 4 -clraek kierowniczy wewngtrzny, 5- opaska rnala, 6 - szetciokat na drgku umoiliwiaAcy przytrzyrnanie dr42ka podczas odkilcania dr4,2ka zewnqtrznego w celu regulacji clfugoki l 7 -przeciwnakrqtka i 8- drOek kierowniczy zewnQtrzny, 9 - przegub drq±ka kierowniczego zewnQtrzrtego
 • 114. 1 1 8 UKLAD KIEROWNICZYA.0_______________bieraln4 czOciq drka i mak wiesny zapasGumowa ostona koncliwki zabezpiecza prze-gub przed zanieczyszczeniem i woclq, Wire smaru i dziQki czemu nie wymagaj ±adnejmoglyby zniszczyd przegub w krOtkim czasie. obsfugi w czasie eksploatacji. Przeguby dr0-Przeguby w przypadku uszkodzenia lub p0'zewnqtrznych mak typow4 konstrukcjc.wstania luzu nale±y vqmienid razem z dr4±- Poliamidowa pane,wka wcitniqta w cylindrycz-kami, w ktörych sq zamontowane. W przypad- ny otwOr i doci6niQta pokrywk4 powoduje wy-ku uszkodzenia osfon przegubOw nale±y wy- kasowanie luzOw w przegubie. Zawalcowanamieniö osiony, bowiem nieszczelne °stony sq pokrywka uszczelnia przegub z jednej strong. ELEMENTY WSPOMAGANIA UKLADU KIEROWNICZEGO 1 korek zbiomika oleju z wklaiikgi oston4. 2 —ibiomik oleju, 3 —spinka, 4 — przeweid elastyczny powrotny, 5 spinka, 6— metalowy przew6d powrotny, 7 — przektadnia kierownicza, 8 —#Eicznik przewodOw wysokiego citnienia• 9 — rurka metalowa wysokiego ci6nienia, 10 —wspomik z przelotkq, 11— przewOd elastyczny wysokiego ci6nieniat 12 —pompa wsp-omagania uktadu kierowniczego, 13 —przewOd niskiego citnienia
 • 115. 119DEMONTA± I MONTAZ przyczyng gwattownego zu2ywania si sworzni eniu „ONquot; fwyjqd cylinder wytqcznika zaplonui na skutek przenikania wody i piasku do wnct- naciskajqc sprc±ynQ zapadki; rza przegubu. wykrqciO wkrct zabezpieczaj4cy wylcznik W nowych przegubach oraz w przegubachzapfonu;−oc144czyä przewody elektryczne i wyjqd vvy przezna&zonych do dalszej p racy przestrzen14cznik zaptonu; pod osiong powinrta byé wypelniona smarem. zdj plat dolny tablicy rozdzielczej; 5.4, Elm my wspomagania ukladu −odigczyó przewody elektryczne poduszkigazowej; kierowniczego wyjqd modut immobilizera; Elementami wspomagania uldadu kierownicze- —wyregulowa6 uldad kierowniczy do jazdy na go sq: pompa wspomagania, zbiornik oleju,wprost;−odkrccid rub mocujqcq przegub wa+ka przewody metalowe I elastyczne wspomagania uk1adu kierowniczego oraz przektadnia kierow- pcAredniego do wafu kolumny kierownicy i wy- nicza. Rotacyjna pompa topatkowa jest zamon- j0 rub;−wykr9ciO §ruby mocujce przedni wspornik towana z Iewej strony silnika. Jest napcdzana tym samym paskiem, co alternator i sprOarkakolumny kierownicy; klirnatyzadi, jeIi samochOd jest wyposaonyodkrccid nakrtki mocujqce tylny wspornik w klimatyzacj. Pompa jest nierozbieralna.kolumny kierownicy;−wysun46 wal kolumny z przegubu walka Demonta± i montat uk4adukierowniczego pc&edniego I wyjqa kolumn. Zamontowanie kolumny kierownicy nalezy wy- Wymontowanie zamontowanie kona6 w odwrotnej kolejno6ci czynnoki, do- kolumny kierownicy krccajqc ruby i nakrctki wfakiwymi momen- W celu wymontowania kolumny kierownicy tami. I tak ruby przedniego wspornika i na- nale±y wykonaa nastwukce czynnoci: krQtki tylnego wspornika dokr9ciá momentem 22 N rub przegubu watka pciredniego − ocliqczyó przewOd ujemny od akumulatora; dokrQcid momentem 26 N • m, wkrt zabez-odkrci6 ruby mocujqce i zdj0 doing orazpieczajqcy wylqcznik zapionu dokrQcid mornen- gOrnq osionc kolumny kierown icy;tern 2 N y m, nakrctkc mocujqc4 kolo kierownicy dokrccie momentem 25 N m, ruby mocuAce − wyke przetqcznik §wiatet i kierunkowskazOw, °stony kolumny kierownicy dokrpciO momen-tem N•m_ naciskajqc na jego zatrzaski; odtqczyd ztqcze elektryczne od przeirqcznikaWymontowanie waft] kierownicy twaitel i kierunkowskazOw;by wymontowad kierownicy z kolumny,w podobny sposOb wyjqe przel4cznik wycie-nale2y wykonaa nastQpukce czynnoci: raczki i ocit4czyd jego z{qcze elektryczne; wyj46 pierkien sprc±ysty;wykrQcid wkrty mocukce przycisk sygnatu zdjqe obudow kolumny kierownicy; cl2wilkowego w kierownicy bez poduszki gazo- wysunqd wat i wyciun6 to±yska görne wej i wyjqd przycisk;z obudowy kolumny, a dolne — z kolumny;w kierownicy z poduszk gazow wyjO moduf sterujqcy poduszkq gazowq; odkrQcid nakrOkQ mocujqcq kolo kierownicy−sprawdzid, czy wymontowane fo±yska nie i zdj# podkladkq zabezpieczajgc;s uszkodzone; lo±yska z wadami nale2yoznakowad polo±enie kierownicy na walewymieniä. i piacie kola;Wymontowanie i zamontowanie − zdjqe kierownicg za pomocg 6civacza KM-przektadni kierowniczej -210-A;W celu wymontowania przekladni kierowniczel
 • 116. 120U# LAD KIEROWNpZY___odpowiednio podeprze6 samo- sic w odwrotnej kolejnoki czynnoki. 6ruby —podnie66i chOd; I nakrctki mocowania przekladni nale2y do- −zaznaczyd na wewnQtrznych drOkach polo-krQciO momentem 57 N - m, rub mocujqcq tenie przeciwnakrctek;przegub watka pc&edni ego momente m odkrpciá nakrqtki sworzni kulistych I t ciggnqO 25 NI- m, przewody doprowadzaAcy odpro- sworznie §ciggaczem KM-507-B; wadzajqcy olej z przekladni momentem 27 N. ml przeciwnakrctkc drq±kOw momentempoluzowad przeciwnakrgtki dmikOw I wy4 2 2 krqci6 dra4±ki zewnQtrzne; • m, a nakrQtkQ zewntrznego sworzniapodstawid naczynie pod przekladnict wy-kulowego momentem 60 N. m.kr9cia przewOd odprowadzajgcy olej z przekta- Wymontowaniei zamontowaniedni oraz pr wad doprowadzajgcy olej do elementOw uktadu wspomagania przektadni; —ustawid przektadniQ do jazdy na wprost; oleju wymontowuje sic w nastpu- •Zbiornik oznakowad poto2enie przegubu wafka 0- jqcy sposOb:redniego w stosunku do przekladni; odessat of ze zbiomika; —odkrccid 6rub c mocukcq przegub i wykO odkrqcia ruby mocukce obudowc filtru 6rub;powietrza iwyj# j razem z przewodem filtru; −odkr9cid trub y nakrctki mocuAce prze- poluzowa6 zaciski i zdjq6 obydwa przewody; zsung6 zbiornik oleju ze wspomika. ktadnip i wyjqa jq wdot.5.6. Typowe niesprawnotci uktadu kierowniczego ObjawyPrzyczyny Luz w uktadze kierowniczym— Zapowietrzony obwed hydrauliczny wspomagania : — Niewlakiwe zamocowanie przekfadni do nadwozia — Zukyte przeguby drqikOw kiorowniczych ; — Uszkodzone lub zu±yte 10±yska plant kért przednich lub nadmierne luzy w toiryskachZbyt wolne powracanie keit do poto±enia — Uszkodzona pompa uldadu wspomagania jazdy na wprost — Uszkodzone przeguby dr.42kOw kierowniczych Uszkodzony Oak w przekladni kierowniczej — — Niewtakiwe osadzenie przetqcznikOw wycieraczeK twiatet zewnqtrznych i kierunkowskazOw Niewfakiwe ustawienie lc&Drgania na kale kierownicy podczas — Niewfakiwy naciqg paska napOu pompy uktadu wspomagania postoju przy malej prOkoki i w czasie Zapowietrzony obwOd hydrauliczny uktadu wspomagania skr@cania — Uszlcodzona pompa uktadu wspomaganiaNierOwnomierna sita wspomagania — Niewlakiwy poziom oleju w zbiorniczku wyrOwnawczym podczas szybkiego obracania — Uszkodzone przewody lub niewiatciwe ich uto±enie kierownicy— Uszkodzona pampa uklaclu wspomagania .Brak wspomagania— Uszkodzona pompa uktadu wspomagania — Niewtakiwy naciqg paska nap du pompy uktadu wspomagania Stuki i hatasy w uldadzie kierowniczym Luz y w przegubach kulowych dr42kOw kierowniczych1 — Poluzowane elementy mocowania przewoctOw elastycznych wspomagania, powoduAce ich ocieranie o nadwozie — Poluzowane elementy mocowania przekladni kierowniczej
 • 117. 121TYPOWE NIESPRAWN0a0skierowad przewody do naczynia na olej;by zamontowad zbiornik, nale±y wykona6 odkrccier nakrctki pompy wspomagania uk{a-wymienione czynnoki w odwrotnej kolejno6cit du kierowniczego i przesung6 pomp na 6ru-a ruby mocujce filtr powietrza dokrccid mo- bach dwustronnych tali, aby odkryla sic gOrnamentem 12 N m. Nast9pnie uzupeiniO olejrub a rnocujca wspornik;w zbiorniku takim samym olejem i sprawdziO szczeinotd. odkrccie ruby i zdjgd wspornik;• Pomp oleju wymontowuje sic nastftpuj4co: odf4czyd pomp c wspomagania od wspor-przekr9cid kluczem trub q napinacza zgodnienika, je6li to konieczne ciqgniqd przyrzgdenr1 z ruchem wskazOwek zegara i zdj# pasek; J25034-B ko pasowe pompy; montujqc koto pasowe naleiy wcisn# je na prasie. −podnietá i odpowiednio podeprzeO samo- chOd; by zamontowad pomp, nale2y wykonad po- −odkrpciO wkrcty I zd j ostonQ przeciwbtotnq; wy±sze czynnoci w odwrotnej kolejnogcil do-odkrwia nakrOki i zdjqd osiong silnika;krQoajqc t'rub Q wspornika pompy momentem —ocilqczyd konektor sprOarki klimatyzacji,35 N • m, nakrctki pompy momentem 20 N • m,odkrccid ruby i zdjqd tylny wspornik sprc±arki przewOd wysokocinieniowy momentemklimatyzacji, odkrOO ruby mocujgce spr-28 N a m, ruby mocujce sprOar4 klimaty-±ark do wspornika i zdj# j (w wersji z kii-zacji do wspornika momentem 35 N • m, §ruby matyzacj4); mocujce tylny wspornik sprOarki klimatyzacji momentem 20 N m, naluvtki °stony silnikanaczynie na olej; −podstawié momentem N • m, 'ruby osfony przeciwku- odkrqcia przewOd wysokoci6nieniowy i rzowej momentem 1,5 N rn,6rub c napinaczanis- parka momentem 20 N• m.
 • 118. ZAWIESZENIE I KOLA Drq±ek stabilizatoral zamocowany do poprzed 6.1. Zawieszenie przednieczki przedniego zawieszenia, oddzialuje naW samochodzie Daewoo Nubira zawieszenie kolumny poprzezi4czniki. Dr4±ek stabilizatorazmniejsza przechyty samochodu jadqcegoprzednie jest niezale±ne na kolumnach zMcPhersona. OTOwne elementy zawieszenia du 24 prcelkociq po lulu drogi lub po drodzewyboistej i zmniejsza obei#enie sprQ±yrtprzedniego to: kolumria skladajwa sig z goleni,przedniego zawieszenia, zwiQksza ptynno§Oamortyzatora isprOyny, zwrotnica, poprzecz-ruchOw riadwozia i bezpieczeristwo jazdy naka, wahacz z przegubem kulowym i drq±ekskutek lepszego rozk4adu it na obydwa przed- stabilizatora z tqcznikami.nie kola.Sprc±yna zawieszenia, oparta na wsporniku Potqczenie drVka stabilizatora z poprzeczkilikolumny, umo2liwia sprOyste ugiOe waha-fqcznikami oraz iqcznikitiw z kolumnqczai a amortyzator podwOjnego dziatania ttumizrealizowarie za pomocq elementOw gurno-;to ugiqcia. Arnortyzator przeciwdziata zbytwych (tulei gumowo-metalowych). Tuleje gu.'gwaftownemu wychyleniu wahaczal zmniejsza-mowo-metalowe zapewniajg niewielki rush czqjqc obci4enie sprq±yny i zapewniajqc stale6ci wzglQdem siebie be po§lizgu w ramachprzyleganie kola do nawierzchni drogi. Dziqki sprg±ystoci gumy.amortyzatorom drgania nadwozia sq mniejszeTrwali niezmienno6O parametrOw tuleigumowo-metalowych jest bardzo du a. TapiaI powolniejsze, a statecznok i kierowalno§O elastyczne, bezluzowe potqczenia gwarantujq samochodu znacznie sic poprawia. cid-14 i berstukowa pracQ oraz citugotrwaiCNa ttoczyskach amortyzatorOw zastosowanoprawidlowe dzialanie nie wymagaAce obsiugi.zderzaki gumowe, ktore zabezpieczajq przed DIa spethienia tych wymagan pollczenia gwin-twardym uderzeniem pod as nadmiernego towe w zawieszeniu muszq by dokrQcaneugiqcia wahaczyl szczegOlnie podczas szybkiejwiaciwym t i i okretionym momentem.jazdy po nierOwnej nawierzchni lub jazdy prze-Wahacze sq to skomplikowane wytioczkici4ionym samochodem. Potqczenie tioczyska z grubej blachy. Do wahaczy sq wc&iQtearnortyzatora z kopulkat na fartuchu przednim tuleje gumowo-metalowe I przynitowane prze- jest zrealizowane przez WI* elastycznq.guby kulowe zwrotnicy. Korpus przegubu aka- Zwrotnica jest sztywno polqczona z kolumnqr nowi odkuwka staloway do ktörej jest vvio±onaa z wahaczemi4czy SiQ za pomoc4 przegubu i6Ie pasujgca wkladka z tworzywa sztucz- kulowego.nego o specjalnych wlasnokiach lizgowychi odpornoki na due naciski. We wkladcePoprzeczka zawieszenia przedniego jest szty-jest zawalcowany sworzeri kulisty. Otwartawno pot4czona z nadwoziem. Do poprzeczki strona przegubu jest zabezpieczona osfonqs zamocowane wahacze. Polgezenie waha-gumowq.cza z poprzeczkq zawieszenia przedniego
 • 119. 123ZAWIESZENIE PRZEDNIECZOCI ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO 1 —pokrywka mocowania kolumny, 2 — nakrctka ttoczyska, 3 —nakrqtka oprawy mocowania Ornei czOci kolumny, 4 —oprawa mocowania gOrnej czcgci kolumny, 5 —1-o4isko kolumny, 6 — gOrne gniazdo sprctyny zawieszenia, 7 — ustalacz sprqiyny, 8 —georna podkladka sprQ4ny zawieszenia, 9 — zderzak gummy, 10 —spngyna, 11 — dolna podidadka sprigyny zawieszenia, 1 —kolumna z amortyzatorem, 13 —truby mocowania kolumny do zwrotnicy,14 —zwrotnica, 15 —osfona hamulca, 16 —wewnqtrzny piergcleti osadczy lo4ska kola, 17 — dwurzgdowe lo2ysko kola przedniego, 18 —zewnqtrzny piergclen osadczy 1o2yska,19 — piasta kola przedniego, 20—wahacz, 21 —gruba mocowania wahacza do poprzeczki, 22 —przednia tuleja gumowo-metalowa wahacza, 23 §ruba mocowania wahacza do poprzeczki i poprzeczki do nadwozia, 24 —tulejka dzielona, 25 — tylna tuleja metalowo-gumowa wahacza, 26 —poprzeczka przedniego zawieszenia, 27 —wkladka tfurniqca obejmy driVka stabilizatora, 28 — drgek stabilizatora, 29 — obejma dr4±ka stabilizatora, 30 —gruba mocujqca obejmy drq±ka stabilizatora, 31 —nakrQtka mocowanialslcznika stabilizatora do drUka stabilizatora, 32 —14cznik stabilizatora, 33 — nakrtka mocowania 4cznika stabilizatora do kolumny, 34 —nakrQtka gruby mocowania wahacza do poprzeczki, 35 — nakneki grub mocowania kolumny do zwrotnicy 31 I ......., 12dr l i) et ili 41 k 2 8 41335 1526 25 22 24 242 23
 • 120. 124 ZAVVIESZENIE M KOLA KOMPLETNA KOLUMNA MCPHERSONA cic2ko lub nie sq zuZyte, czy °stony przegu-Najistotniejszq cech4 przegubu kulowege jest bOw nie sq uszkoclzone lub p9kni9te, czyszczelno, ktOr4 zapewnia os,fona gurnowa poiqczenia przegubu z wahaezem oraz z-vierot- specjalnej budowie. ()Mona na wiqkszei nicq nie sa obluzowane, ozy tuleje gumowe- rednicy jest wcitniQta w rowek i zabezpieczo- metalowe nie sq zuzyte, pQkniQte i czy za- na pierscieniem stalowyrn, mitejsza srednioa chow.* elastycznog6. CzOci uszkodzone lub uszczelniaj4ca os sworznia kulowego jest do- zu±yte nale2y wymienic. citniqta do zwretnicy. To uszczeinienie zabez- Poprzeczka zawieszenia przsdniego, podebnie piecza przegub nawet przy najwiqkszych wy- jak wahacze, jest WytiOCZOna 2 grubej blactiy. chyleniaoh, Poprzeczka nie mote byd skrzywiona, pqk- Jeteli w czasie jazdy wystapilo spine uderzenie niqta, a zgrzeiny k spoiny nie powinny miec w przednie keit° lub pa najechaniu na wysoki vidynArari i pelcnicd. Poprzeczka nie powinna krawc±nik, zauwa±yrny eiqganie samechodu miee nniejscowych wgniecer, a otwory w jecinq strene alba przyspieszone powinny byd znieksztafeone. Silnie skorodo- przednich open, to naheiy sprawdzid, czy wanq poprzeczkqr z rezleglyrni wahacze nie ulegly ocksztakeniu. Kontrola nale2y wyrnienid. wahaczy porega na oglqdzinach i spravidze-Sprctyny powinny byd tej samej sztywneki. flu, czy na powierzchniach wahaczy nie wy-W stvuj4 plitkniqcia, a sciariki nie s4 pogiete, samochodarh z silnikiem 1,6 DOHO spr-q- ozy przeguby kulowe nie obracaj4 sib zbyt tyny zawieszenia majq rnniejsz4 sztywno§d
 • 121. ZAWIESZENIE PRZEDNIE125 IPOPFIZECZKA ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO WAHACZAMI I DRAZHIEM STABILIZATORA I -p0przeczka zawieszenia przedniego, 2 -cirgek stabiiizatora, 3- fqcznik stabili2elora, 4 — wahacz,J45- przegub Wow)/ wahacza sprc±yny w samochodach z silnikiem podniek i podeprzee samoch6d; ni± −zdjgd Kota jezdne; 2,0 DOH C. Sprc±yny s4 u dotu oparte o wspo- rnik na kolumnie, u gOry opierajg sic o koputkc - wymontowad zacisk harnutca i zabezpieczyd„ wnadvvoziu. aby nie wisiat na przewodzie hamulcowym; Pomiedzy gernym gniazdern −odkrccid nakrctke pOtosi napcdowej; w wersji sprOyny a koputk4 znajduje sic to±ysko opo- z ABS odigczy6 przewOd czujnika prcdkoSci rowe, umo2liwraj4ce swobodny obrOt kolumny kola od czujnika i od kolumny; podczas skrccania kol przednich. SprcZynyod4ozyd przew6d hamulcowy od wspornika uszkodzone, zgiete lub zbyt mi9kkie naleZy kolumny; w~ryrn ion i. −odkrccie nakrctkc i odf4czyd I4cznik dr4Zka Amortyzatory przednie sq hydrauljczne, tele- stabitizatora od kolumny; skopowe, podwOjnego odzialania, idziatajq bez- - odkrecid nakrctki, wyjqe sruby mocujgce potrednio na element} zawieszenia bez udzia- lu dodatkowych dkwigni. Zawory amortyzatora zwrotnicc do kolumny i wyjac kolumny; −odtqczyd przew6d hamulcowy od zwrotnicy; zapewniaj4 stale tfurnienie drgan nawet przy du±ych wahaniach temperatury.odilczyd drgZek kierowniczy, odkrqcid na- Amortyzatory sat nierozbieraln4 czOci4 kolurn-krctkc i wyMd trubc zaciskowa sworznia ku- ny, U dote s4 przykrccone 6rubami do zwrot- lowego; nicy, u gory - do nadvvozia przez elastycznq- wysunad sworzen kulowy ze zwrotnicy, zdke oprawc kolumny. zwrotnic uwa±ajqc, aby nie rozoiggn4d prze-Ramiona idr4±ka stabilizatora powinny bydgubu pOlosi; wjednej pfaszczy±nie, wkfadki gumowe wspo- podeprzed parlo§, odkrecie nakrctkc i wymon- tovvad srubc mocujp_cq wahacz do poprzeczki mikOw nie powinny bye pcknicte, stwardniale zawieszenia; rub luine, a wsporniki nie powinny by pc- −wykrqcid rub mocujqc4 poprzeczkc i wa- knicte lub pogicte. Uszkodzone czetci nalezy hacz do nadwozia i wyj4d wahacz; wymienie. Piasta kola jest utokyskowana w zwrotnicy na −w identyczny spositpb zdemontowad kolunn- jednym to±ysku kulkowym dwurzcidowyrn, JeZeli to2ysko hafasuje, ma nadrnieme luny, nc, zwrotnici wahacz po drugiej stronie; naleky je wymontowaa i wyrnienid. odkrccie nakrctki tqcz4ce tqczniki stabiliza- Wymontowanie zawieszeniaLora z drq2kiem I zciMe 14czniki; −odkrccid 6ruby mocukce obejmy drl±k6w przedniego stabilizatora i zdjqe drVek razem z wktadkami Aby wymontowad zawieszenre przednie, na- tfumi4cyrni; lezy: - wymontowa6 przedni4 rurc wylotowq; - oarccid nakrctki mocujace obydwie kolum-
 • 122. 126 ZAWIESZENIE KOLA wycisnO folysk i s zer ioczykid odkrQcid ruby mocukce wsporniki moco- otwOr zwrotnicy. wania poprzeczki izdj# wsporniki;W celu zamontowania 4o±yska piasty kola —odkrccid ruby przednie mocuAce poprze- nale±y nale±y wykonad czynno§ci w odwrotnej czk9 i dj0 jq; w czasie odkrqcania poprzecz- ko1ejno6ci, dokrQcajqc grubQ ustalakcq tarczc 4 powinny pocitrzymywad dwie osoby. hamulcowq na piatcie rnomentem 4 N • m. • W celu demonta±u i montazu wahacza Demontat i montai kolumny, zwrotnicynale±y: iwahaczaprzewiercianitOw wiertlem 0 rednicy 12 mm i wybiO nity przebijakiem; • W celu demonta2u kolumny nalen: zal-o±yd nowy przegub;zamontowa6 kolumnq do napinacza sprq±y-przykrccid go 6rubami i dokrccie nakrigkiny KM-329-A, upewniajqc sip, czy haki sq mornentem 65 N m; prawidlowo osadzone na sprq2ynie; wycisnq6 tuleje gumowo-stalowe na prasie,6cisrqd sprqlynq; stosujqc Aciggacz-ustalacz KM-158; —zdjqd pokrywke mocowania kolumny;zamontowad nowe tuleje i wcisnqa je tyreodkrQcia nakrQtkcl przytrzymujqc tfoczysko samym ciqgaczem-ustalaczem KM-158.kluczem; zapamiQtaO Wowe polo2enie usta-lacza sprOyny wzglcclem wspomika mocowa- Zamontowanie zawieszenia nia zwrotnicy na koricu kolumny;przedniegowyjO wszystkie czOci z ttoczyska; Kolejnok czynno§ci:zwolnid sprOyng, luzujgc przyrz4d KM-329-przyto4O poprzeczkc do nadwozia i przy- -A Izdj# sprOynq z podkladkg. krqcid trub y przedniei tyine;Sprawdzi6 wszystkie czOci izuiyte lub uszko-zatoky6 wsporniki mocowania poprzeczki dzone wymieniO. przykrQci6 ruby, dokrqcid §ruby tylne mocu-Zamontowanie kolumny zawieszenia wykonujeNce poprzeczk9 momentem 196 NF m, do-sic w odwrotnej kolejnoki czynnoki, dokrc-krccie 6rub y mocukce wspurniki mocowaniacajqc nakrctkc na tfoczysku kolumny momen-poprzeczki moment ern 114 N rmy dokrgcI6 tern 75 N m. 6rub y przednie mocuj4ce poprzeczkq momen- tern 47 N • m; SW celu demonta±u4o±yska piasty ko[a nale±y:z wymontowanej zwrotnicy ocikrqcid 6rubc tqcznik zespolu napqdowego −zamontowaO ustalajgcq tarczq hamulcowq na piatcie zdj0 tarczc; do poprzeczki;wyjqO wewnctrzny pier6cieri osadczy;±y6 §rubq i dokrQcid nalovtkc mocowaniawyciNnqd piastq 6cluaczem;zespolu napQdowego do poprzeczki =men- —wykrccie ruby zdjqd osiong hamulca;tern 169 N • m; —vitykd zewnctrzny pierkien osadczy; zato±y6 drqtek stabilizatora razem z wkiad-kami tfumiqcymi oraz obejmamiiwkrvcid §ruby;fqczniki do drq.tka i dokrqcid −przAczydnakrOki momentem 47 N m;dokrqcid ruby mocukce obejmy momen- tern 22 N • m; zarnontovia6 przedni4 rurQ wylotowq; wiokyd wahacz do poprzeczki i wkrqcid grubq K M-329-Amccujqcq poprzeczkg do nadwozia nie do- DEMONTA2 KOLUMNY ZAWIESZENIA PRZEDNIEGO krqcajac jej; ZA POMOCA NAPINACZA SPRVYNY
 • 123. 127 ZAVVIESZENIE TYLNE−wsun# kofIcitiwkq napQdowa pOtosi do6.2. Zawieszenie tylne piasty;Zawieszenie tylne jest niezaleine na kolum- −perIqczy6 przegub kulowy wahacza ze zwro-nach resorukcych z trzema wahaczami dia tnic;kaZdego ko-Ia. Giôwne elementy zawieszenia −wto±yd trub zaciskowq, nakrQcit nakretkQtylnego to: kolumna z amortyzatorenn i spre2y- dokrqcid j momentenn 60 N .rn;nq, zwrotnica, poprzeczka, dwa wahacze po- −zamontowad drqZek kierowniczy do zwro-przeczne i wahacz ‘,IvzclfuZny oraz drOek sta- tnicy;bilizatora z facznikami. - zamontowac zacisk hamulca i przewOd ha-Wszystkie part4czenia wahaczy, amortyza.to- mulcowy na zwrotnicy; −nakrQcia nakrctkp na koncOwkq pOtosi na-rOw, dr4zka reakcyjnego i tqcznikOw sad zreali-zowane za po6rednictwern elementOw gumo- pqdowej i dokrqció nnomentem 150 N - m;wych (tulei gumowo-metalowych), Dzi9ki ta- −wmontowaC kolumny MacPherson, pol4czyOkierru rozwiqzaniu prawidfowo zmontowane kolumnp ze zwrotnic4, wtoZyt sruby i dokrQciazawieszenie jest stabilise i nie wymaga zadnej nakrOki momentern 100 N • m;obsfugi. potqczya I4czniki stabilizatora z kolumny,Wahacze wzdlu2ne przenosz4 wzdiu2ne ob- nakrccid nakrQtkg i dokrvciO nnomentemci4Zenia tylnych 1(61, wynikajqce z hamo- 47 N • m;wania samochodu, dziqki czemu wahacze −przymocowad przewOd hamulcowy do wspo-poprzeczne przenosz4 tylko obciqZenia po- mika kolumny; w wersji z ABS przymocowadprzeczne. przewOd czujnika ABS do kolumny i i przy14-Amortyzatory i draZek stabilizatora spetniak czy6 do czujnika;identyczne zadania, jak w zawieszeniu przed- −zalo±yO kofo; powteprzyd czynnoci rnontazunim, czyli tagodz4 wychylenia nadwozia spo- wahacza, zwrotnicy i kolumny dia drugiej stronywodowane jazda pa nierOwnokiach lub na, sa moch od u:lukach drogi_ Zderzaki gumowe na tioczyskachamortyzatorOw niweluk twarde uderzeni.a pod- −oputcid samoch6d; czas nadmiernego ugiqcia wahaczy. ZAWIESZENIE TYLNE BEZ KOLUMN MCPMERSONA 1- poprzeczka zawieszenia tyinego, 2 -clrqtek slabilizatora, 3 -rArrolnica, 4 -wahaez wzdIuzny,5-wspornik roPeowania wahacza wzdfulnego.6-przewOd efiaktryczny czujnikOw prdko6ci kola,7-tylny wahacz poprzeczny,8-przedni wahacz poprzeczny
 • 124. 128 ZAWIESZENIE I KOtAZawieszenie tylnel podobnie jai przednier jesttypu kolumnowego. RO±nica polega na za-stosowaniu trzech wahaczy do ka±clego kola,to2ysk sto±kowych w pia§cie tylnego kota, innego sposobu ustawiania zbie±notci 015a tuleje gumowo-metalowe maj osie poziome.Ponadto poprzeczka tylnego zawieszenia mainny ksztaft ni± w zawieszeniu przednim, a ko- lumna nie ma to±yska oporowego.Sprqtyny tylnego zawieszenia I amortyzatorymajg inne charakterystyki ni± w zawieszeniuprzednim. Je2eli w zawieszeniu tylnym pi>jawiq sip nadmieme halasyl lazy kOf lub za-1516 1 21 22 czOci ZAWIESZENIA TYLNEGO 1 - naknzika oprawy mocowania gOrnej czOci kolumny, 2 -pokrywka mocowania kolumny, 3 -nakrqtka lloczyska„ 4 - oprawa mocowania gárnej czOci kolumnyl 5 -Orne gniazdo sprqtyny zawieszenia 6 gOrna podkladka sprqtyny zawieszenia, 7 -sprEgyna, 8 - dolna podkiadka sprQnny zawieszenia„ 9 - osfona przeciwpylowa amortyzatora kolumny, 10 -zderzak gumowy„ 11 - kolumna z amortyzatorem, 12 -gruby mocowania kolumny do zwrotnicy„ 13 - zwrotnica, 14- gruba mocujEica wahacz wzdluzny do wspornikal 15 - wspomik mocowania wahacza wzdiu2nego„ 16 - nakrqtka ruby mocuAcej wahacz wzdtu±ny do wspomika, 17 -wahacz wzdfuZny, 18 -truba mocuj4ca wahacz wzdhAny do zwrotnicy, 19 -nakrqtki grub mocowania kolumny do zwrotnicy, 20 -dr4±ek stabilizatora, 21 -podkiadki grub mocukcych wahacz poprzeczny, 22 - ruba mocuAca wahacz poprzeczny przedni do zwrotnicy, 23 - tylny wahacz poprzeczny, 24 -druba
 • 125. 129KOLA I OGUMIENIE obserwujemy przyspieszone nierOwnomierreockrqcid nakrqt4 mocujqc414cznik stabiliza-zu±rie, to nale±y sprawdzid zawieszenie,tora do drq±ka stabilizatora i ocifqczyd tqcznik;wymienió wadliwe czqtci i prawidlowo ustawiöodkrQcie Arub y mocuj4ce obejmy obsad dr- zbie±nod köf.±ka stabilizatora zdjqd drOek;odkrpci6 6ruby kcz4ce oslonQ przewodu Wymontowanie zawieszenia tylnegowlewu paliwa i zdjqe przestonQ; Aby wymontowad tylne zawieszenie i nale±y: odkrQcié grub y mocukce poprzeczkg do −wyjqd wykladzinQ baga±nika zaknjwajqc4nadwozia i zdj4a poprzeczkg.nakrgtki mocujgce kolumnq resorujqcq; w wer-Kolumnq zawieszenia tylnego demontuje siq sji kombi wykO °stony wnQk kOf;podobnie, jak zawieszenia przedni o. −odkrqcid nakrOki mocukce kolumny resoru- jgce zawieszenia;Zamontowanie zawieszenia tyinego −podniek f odpowiednio podeprzed samochad;Monta± zawieszenia tylnego przeprowadza siQ wykonuiqc czynnoki w odwrotnej kolejnoki −zdjqö kola;i zachowuke odpowiednie momenty dokrcca:. −odiqczyd link q hamulca postojowego;nia §rub, i tali: §ruby rnocuAce poprzeczkQ do −wyjO zatrzask utrzymujgcy przew6d hamul- nadwozia dokr9cie momentem 93 N• m, §rubyca we wsporniku kolumny ociNczya przewOd;mocuj4ce obejmy obsad drq2ka stabilizatora −odkrqcid nakrgtkp mocuAcq tacznik stabili-momentem 20 N • m, nakrokQ mocujqcq kcz-zatora do kolumny oraz do drOka stabilizatoranik stabilizatora do dr4kka stabilizatora i do i dj# Iznik;kolumny momentem 44 N • m3 6ruby 14cz4ce −odkrOO nakrptki i wy* 6rub y mocukcewahacz poprzeczny do poprzeczki momentem kolumnc do piasty;75 N 4m, ruby mocuAce wspornik wahacza opuki6 kolumnp w clOf i wyj46 J z samo- wzdfu±nego do nadwozia momentem 93 N mychodu; w wersji z ABS ockczyä czujnik prQd-rub Q mocujqcq wahacz wzdfu±ny do wspor- ko§ci kora;nika momentem 100 N m, 6rub Q mocujqcq −zdjqd zacisk tylnego hamulca tarczowego;wahacz wzdfu±ny do zwrotnicy momentem −wykrccid trub y mocuj4ce wahacze poprze-93 N• m, nakrctki mocujgce kolumn9 ze zwrot- czne do piasty;nio4 momentem 100 N m, nakrctki mocukcekolumnq do nadwozia momentem 30 N • m −wykrccid rub mo-caf4c4 wahacz wzdtu2ny do piastyI wyká piastq;6.3. Kota iogumienie Kota stalowe skladak sic z profilowanej ob- −odkrccia grub Q mocukc4 wahacz wzdtu±ny rqczy, wykonanej z tam y stalowej, zgrzanej do wspornika zdjqd wahacz;punktowo z tarczq wytioczonq z blachy stalo-odkrpciö trub y mocuAce wspomik do nad-wej. Tarcza z otworami wentylacyjnymi jestwozia i zdj46 wspomik, w wersji z ABS zdj# umocowana do piasty przedniej lub tylnej o n przewody czujnika prqdkotci kota;czteremaz nakr9tkami sto±kowymi. odkrQcid rub Q Nczqcq przedni wahacz po Wtatciwe ustawieniekit na kotnierzach mom-mocupica tylny wahacz poprzeczny do poprzeczki, 25 -tulejka rnimokodowa regulacji zbietnogci tylnych Of, 26 -§ruba mocujaca obejmy drq2ka stabifizatora, 27 - obejma drgica stabflizatora, 28 - widadka tiumiqca obejmy drq±ka stabilizatora, 29 -nakrqtka mocowanial4unika stabilizatora do kolunn ny, 30 -drq±ek stabilizatora, 31 - nakrOka mocowania filcznika stabilizatora do kolumny, 32 -rub macowania poprzeczki do nadwozial 33 -poprzeczka tylnego zawieszenia, 34 - nnocuMca wahacz poprzeczny przedni do poprzeczkL 35 - wahacz poprzeczny przedni, 36 - ruba mocukca wahacz poprzeczny tylny do zwrotnicy
 • 126. 130ZAWIESZENIE KOLA Charakterystyka techniczna kept Nakrqtki sto±kowe razor ze sto±kowymi ot- worami w tarczachumo2liwiajg prawidloweDopuszczalne, Daneprzykr9cenie kota i zabezpieczaj4 przed ad- nie stosowaneStandardowecharakterystyczne krqcaniem sic nakrqtek. Na kola jest zalo±onew Polsce niskocinieniowe ogumienie o wymiarach po-Rozmiar obrpczy5,5J x 14 eki x 15 danych w charakterystyce technicznej. Wia§- ciwie dobrane ogumienie i dory jego star Rozmiar opony 185 1 65R14195 1 55R15I oraz prawidlowe ci§nienie wpfywak w znacz-Maks. rednica opony 606604 nym stopniu na trwalotd elementOw ukladOwzawieszenia i kierowniczego samochodu orazObwad opony1463,8 mm 1453,8 mm pozwalajg uniknqa tlizgania sip samochodu 204 mmMaks. szerokoS'd podczas hamowania i jazdy po tuku drogi.oponyOgumienie, poza wymiararni, ma wiele wa±-nych parametrOwy ktOrymi nale±y $1Q kierowaddopuszczalneStosowanie przy doborze opon. +aricuchOw Obserwacja szybkoki i sposobu zuzywaniaprzeciwpoSlizgowych sic opon pozvvala wykryá wiele powa±nych54 mmOdlegfok osi obrqczy niesprawnoki samochodu. W samochodachod tarczy (off-set)o nievifyrOwnowa±onych kola& w czasie jazdy z wiqkszq prQdkokiq odczuwa sic wibracje Ci§nieniew ogumieniu: lub tzw. 15trzepotanie kolaquot; oraz drgania. kola— obeigenie 3 osoby 210 kPaprzOd 210 kPaty+i 210 kPa210 kPa obc*enie petne—przOd240 kPa240 kPaty+ 240 kPa240 kPa OZNACZENIA NA OPONIE1 — rozmiar opony: 185 — szeroko opony w mm, Ar65 —wska2nik profilu opony (sera 65),R —oznaczenie radialnej konstrukcji opony, •15 —Srednica osadzenia na obrqczy (w calach);fr'42—TC DgBICA producen1 vityrobu; 103 — TUBELESS: opona bezdytkowa; 4 —0207012 1E8: znak homologacji; 5 — 88; indeks nono§ci;6 — T: symbol prdkoci; 7 — RADIAL: oponaradialna; 6 —D-164: D — drogowa rze2ba bie±nika,'Ia 164 — nurser rzezby bieznika; 9 —oznaczenie klasya jakoci opony wg normy UTOG; 10 — opis budowy 0, wewnqtrznej opony; 11— MAX PRESS 300 kPa:warto§O maksymalnego cignienia eksploatacji;p12 — MAX LOAD 560 kg: warto§6 maksymalnegodopuszczalnego obci42enia eksploatacji,13 13 —wartotci dotyczq Kanacly i USA; 14 — nazwa 9 • opony; 15 — wyrOb wykonany w RP; 16 — kod •zgodny z wymogami norm USA; 17 — numer opony 5 N 1614 6(kod dab/ produkcji): 14 —kolejny tyclzien rokuprodukcji, 9 —ostatnia cyfra roku produkcji;g 18 — wyrOb wykonany zgodnie z PN; 19 — gat.wyrobu; 20 — nr formy, w ktOrej wykonano oponQ;411b-ab-wNPip22 —quot;PM: wska2nik zu4cia bie±nika Iltatist i e
 • 127. 131 KOLA I OGUMIENIEDopuszczalne bide kola i opony samochodu powoduj przyspieszone zu±ycie ippon, przegubOw i elementOw gumowo-meta-OponaDaneKotaKota lowych mocowania zawieszenia,stalowe charakterystycznestopowe Niewyrawnowa±enie käft wynika z nastpuj - Bide promieniowe 0,8 mm1,5 mm, 0•8 mm cych przyczyny: —bicia bocznego kaki.; 1,5 rnni Bicie boczne1 mm0,8 mm −bicia promieniowego wywolanego mimoro- dowotciq opony lub obrQczy; −nierawnomiernego rozmieszczenia masybide utrzymuje SiQ nadal powy±ej dopuszczal- wzgl9clem osi obrotu.nego, nale2y wymienia oponQ. Porniar bicia kola WyrOwnowatenie keit Przed przystqpieniem do wyrOwnowa±eniaWszystkie kola powinny bye wyrOwnowa±o- kola naleiy sprawdzi6 bide boczne i promie-ne. WyrOwnowa2enie mo±na przeprowadzid niowe Of. Sprawdzenie bicia kola monana samochodzie, co umoIiwia skorygowanie wykona6 po wymontowaniu kola z samo-wibracji spowodowanej niewyrOwnowa2eniem chodu lub w samochodzie za pomocq od-tardy tub bOna hamulcowego. W tym przy- powiedniego uchwytu, np. na wywa±arce.padku nie wolno dopu§cid i by koto w czasie W tym ceru nale2y zamocowae czujnik mikro-badania zwisato swobodnie, gdy± w prze- metryczny i obracajqo oponc rk odczytadgubach pracujqcych na maksymalnych kg- wskazanie czujnika na grodku. bienika. Na-tach ugiqcia mog wystqpi6 wibracje, pg-stqpnie zmierzyö bide boczne pa zewnQtrzftetknicie osiony przegubu lub uszkodzenie stronie opony jak najbli2ej bie2nika. Bideprzegubu. Nie wolno swobodnego kola roz- boczne, zwiazane z odksztafeeniem obrQczy lpcdzad silnikiem powy2ej 55 kmlh odczy- powstaje najczOciej przy gwaltownym naje-tanych na liczniku kilometrOw samochodu chaniu na przeszkod9 (najczOciej wysokibowiem przy zatrzymanym drugim kole krawq±nik).cznik wskazuje potow rzeczywistej prcd- Tarcze k nie powinny byä skorodowane,koci kola. popgkane lub odksztalcone. opony nie mogqJe±eli wyrOwnowa±amy koto na wywa±arce r mied sp9kan, wybrzuszent rozwarstwien, a gk-nalety wyrOwnowa±y6 z wiqksz4 dokladnokiq bokotd rowkOw bie±nika nie powinna byó mniejsza ni2 1 1 5 mm. Oponc, ktörej bide boczne przekracza 1,5 mm nale±y przeto± na inne koto i ponownie sprawdzi6 bide. Je2eliSPOOK MOCOWANIA CIVAROWWYROWNOWA2AJiWYCH KOLO SPRAWDZANIE BICIA KOIA 1 -§rodek obrQez-y, 2 -wewnQtrzna krawcd2 obrqiczyl 1 - osadzenie opony, 2 - wewnctrzna strona opony,3 ciQ±arek przyklejony na krawgdzi obrgczy, 3-§rodek bieznika, 4 - miejsce pomiaru bicia bocznego, 4- przyklejony clOarek vvyrOwnowa±ania dynamicznegol 5- strona zewnQtrzna 5 -przyklejony ciOarek wyrOwnowa±ania statycznego
 • 128. 132ZAWIESZENIE I KOLA __w opony wielosezonowe, jednak dia wiQkszego(zwykle 3,5 g). Do wyrOwnowa±ania k stu±4 bezpieczenstwa zaleca si stosowanie w okre- ci±arki przyklejane do obrcczy. sie zimowym opon specjainie przystosowariych W celu zwiQkszenia atrakcyjnoki sprzedawa- do tej port' roku. Dopuszcza si rOwnie± sto- nych samochodOw przewidziano jako dodat- sowanie laricuchOw przeciwpolizgowych, kb5- kowe vityposa±enie kola odlewane ze stopOw re nalezy zaktadaä przede wszystkim na kola lekkich. napdzane. Laricuchy powinny by dobrane Cignienie w ogumieniu do posiadanego ogumienia i zamontowane zgodnie z zaleceniem producenta laricuchOw. Ci§nienie w ogumieniu wymaga statej kon- troli, gdy± nadmieme powoduje pogorszenieWymiana kola amortyzacji i przyspieszone zuzycie oponyKolejno§6 czynnoci jest nastpujgca:−poluzowad nakrqtki mocuAce kolo; na 6rodku bie±nika. Zbyt niskie ci6nienie po-podniek i odpowiednio podeprzea samo- woduje wiqksze opory =flu, zwikszone zu-chOd; zycie paliwa, pick opon na zakrctach I zwk-odkrqcie nakrctki mocujgce kolo; kszone zuzycie bie±nika po zewn9trznych stronach. Dla zapewnienia bezpieczenstwa zuzycie opon na jednej osi powinno bye−zdj* kolo; zblizone do siebie.−oczykid powierzchnie pi7ylegania kola do Fablycznie nowe samochody s wyposazone6.4. Typowe niesprawnotci zawieszenia i kOt Objawy Przyczyny SamochOd nie utrzymuje kierunku „.6 ci4gaquot; - Niewtakiwe ci6nienie w ogumieniu w jecin4 stron - Znaczne zuzycie jednej opony - Nieprawidtowo ustawiona zbie2rAd kit- Odksztatcona tub pcknipta sprq±yna zawieszenia Uszkodzone tub zu2yte sworznie kulowe zawieszenia i drq2kOw-kierowniczych- Zukyte amortyzatory- Niewfatciwie wyregulowana przektadnia kierownicza- Blokowanie jednego hamulca SamochOd nie utrzymuje kierunku podczas- Wadliwe dziatanie hamulcOw harnowania - „6ciqgaquot; w jednq stronc - Nadmierne zuzycie lub lazy to2ysk w piastach- Niejednakowy kqt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy prawegoi lewego kolaZnaczne przechyfy samochodu na zakrOach- Poluzowane mocowanie drq±ka stabilizatora, kolurrin lub wahaczy- Odksztalcone lub pqknicte sprQkyny zawieszenia- Zukyte amortyzatory- PrzeciqZenie sarnochodu Zawieszenie zbyt miqkkie - Zu2yte amortyzatory- Odksztalcone lub pckniQte sprq±yny Zawieszenie zbyt sztywne - Niewtakiwe lub zatarte amortyzatory- Niewtadciwe lub zbyt twarde sprq±yny Dobijanie zawieszenia- ZuZyte amortyzatory- Odksztaicane lub p9kniipte sprQ4ny- Przeci#ony sarnochOd
 • 129. 133 TYPOWE NIESPRAWNO§IObjawy Przyczyny Utrudniony obrOt kota kierownicy - Nadmierne obciOenie wstQpne uktadu kierowniczego Niewlatciwe ci6nienie w uktadzie kierowniczym-- Zakleszczanie lub zacinanie w uktadzie kierowniczym- Poluzowane mocowanie przektadni kierowniczej ___..._._ Utrudniony powrelt Mt do jazdy na wprost - Zatarte przeguby zawieszenia lub dr4kOw kierowniczych- Nieprawidlowa regulacja przekladni kierowniczej- Nieprawidlowe ustawienie kOt przednich Hatas w zawieszeniu- ZuZyte lub zatarte przeguby zawieszenia lub dr4.2kOw kierowniczych- Zuiryte lub poluzowane mocowania tulei gumowo-metalowych- Poluzowane mocowanie di/21(a reakcyjnego Poluzowane mocowanie kOt-- Poluzowane °stony kO4- Zu±yte amortyzatory tub poluzowane mocowanie kolumn- Nieprawidtowe ustawienie sprOyn zawieszenia Drganie nadwozial wstrzeisy i wibra0eWok wyrOwnowa±enia k451- Nadmierne bide piasty kOf- Nadmierne bide tarcz lub bqbnOw hamulcowych- Nadmierne bide kola tub zte zamocowanie kola- Zu2yte sworznie zawieszenia lub drEgkOw kierowniczych Nadmierne lub nierOwnomierne zu±ycie opon- Nieprawidlowe ustawienie kOt Niewtakiwe citnienie w ogumieniu-- NiewyrOwnowakone kola- Uszkodzone lub zuzyte amortyzatory- Pcknicrte lub oslabione sprOyny zawieszenia Miejscowe zu±ycie bieZnika - Nieprawidfowe ustawienie kOlr- Nadmierne bide 0.1- Uszkodzone lub zuk)rte amortyzatory- Zu2yte lub poluzowane tozyska w piastach- Zutyly przegub kulowy zawieszenia kofo I lekko przykr9cid nakrctki sto±-6.5. Ustawienie kOt −zako±y6 kowe w kolejnokiOa krzy±); W celu zapewnienia stabilnej jazdy, pewnoki samochOd i dokrOO nakrctki rOw- −opukie skrgtu, rOwnomiemoki hamowania i minimal- nie± na krzy± momentern 90 N m. nego zu±ycla ogumienia samochodu kola jez- Niesprawne dzialanie zawieszenia objawia sicdne must q by prawidtowo ustawione, to zna- zbaczaniem samocho-du z zamierzonego kie- czy r ±e muszq by zachowane wiatciwe kqty runku jazdy (6civanie), nierOwnomiernym tub ustawienia kOt. nadmiernym zu±ywaniem siupon, ziym pro- •K tpochylenia kola jest to 14 zawarty wadzeniem samochodu, nadmiernym bujaniem miQdzy plaszczyznq kola a plaszczyznq piono- lub przechylami oraz stukami w zawieszeniu. Przyczyny tyoh niesprawnoki to nieprawicHowew rOwnoleg14 do osi samochodu. Jeli cinienie w ogumieniu, nieprawidfowa regulacja cz966 Of jest ocichylona na zewnqtrz, to 14 zawieszenia, niewyrOwnowa2enie kifq, odksztal-okretlany jest jako dodatni, cenie wahaczy, dr42kOw stabilizatora, sprOyn, •Kqt wyprzedzenia osi sworznia zwrotnicy pgkniccie lub odksztatcenie poprzeczek zawie-
 • 130. 134ZAWIESZENIE I KOLAF IAA . . . 4 41 1 TA 1-24 :145' KATY USTAWIENIA K4:51_ SAMOCHODU B-A = 0 -I- lOr •-C = 0071± 101przewidziano regulacji tych 1415w. JeZeli zmie-kqt zawarty miQdzy osi g sworznia zwrotnicy rezone kqty wykazujq nadmieme odchylki, na-a plaszczyznq pionow przechodzacq przezle±y sprawdziO, czy elementy zawieszenia nie przednich 1. Osiq sworznia zwrotnicy jests uszkodzone, zgipte, wgniecione lub poluzo-prosta przechodzqca przez o fo±yska oporo-wane, CzOci niesprawne nale±y naprawie lubwego kolumny i o kuli sworznia zwrotnicy.vvymienia. Je±eli przyczynq niewia6c.iwych 1(4-Je±eli gamy koniec sworznia jest odchylony taw jest nadwozie samochodu, nale2y je na-ku tyto rwri samochodu, to 14 okretlany jest p rawió.jako dodatni. Dodatni kqt wyprzedzenia osi • Zbie±nok jest to wzajemne ustawienie sworznia zwrotnicy wplywa na utrzymanie kal jednej osi w tali sposôb, ±e odlegfok MiQ-przednich w polo±eniu do jazdy na wprost dzy kraw9dziami obrcczy z przodu jest mniej- oraz na samoczynny powredprzednich do sza ni2 z tylu. Pomiar nale±y wykonad na jazdy na wprost po wyj6ciu z zakrctu. poziomie plaszczyzny przechodzqcej przezpochylenia kola I wyprzedzenia sworznia
 • 131. 135 USTAWIENIE KOLWfakiwie ustawiona zbie±no6O gwarantuje Dane charakterystyczne Wariok liczbowaiwykasowanie luzOw zawieszenia i ustawienie Kola przedniekw czasie poruszania si samochodu w kie- - kqt pochylenia kola—241 ± 45'runku jazdy na wprost. Zbie±no§6 podana zbieZno6 Mail 0° ÷ 10'1 -w danych technicznych dotyczy nowego samo- - kqt wyprzedzenia osi3° ± 45'chodu. czasenn, gdy luny zawieszenia zwiqk- sworznia zwrotnicyszaj4 siq, nale±y ustawiaë wiQkszq zbietno§6. Kota tylne - kilt pochylenia kola —50' ± 45'Zbie±noa kOt przednich nale±y regulowad - zbieZnok WI0°7' ± 10'wycitu2ajqc lub skraca* drq2ki kierownicze - 14 vvyprzedzenia osiprzy kolach ustawionych symetrycznie do osi sworznia zwrotnicywzdfu2nej samochodu.Dopuszczalna itinica mi9dzy k4tami MktZbieno66k tylnych nale±y regulowad przezzmianc polo2enia punt to mocowania wahacza Kt pochylenia kola - kola przednietylnego w poprzeczce. Wahacz tylny jest za- maks. 1° - kola tylnemocowany na tulejce mimorodowej, ktairamaks. 30'obracana kluczem powoduje zblikenie lub od- Zbie±nok - kola przednie -dalenia punktOw mocowania wahaczy tylnych - kola tylneod osi samochodu.maks. 15'Ka,t wyprzedzenia osiPodczas regulacji zbie±no§ci kola powinny byó sworznia zwrotnicyustawione symetrycznie do osi wzdiu±nej sa- - kola przednie maks. 1°mochodu, a samochOd odpowiednio obciq±o- - kola Wine .ny, to znaczy musi mied dwOch pasa±erOw na
 • 132. UICLAD 7 HAM U LCOWY Uldad hamulcowy sklada sic z hamulca zasad- silnika, zwi9ksza site nacisku na pedal' hamul- niczego (roboczego), hamulca pornocniczegoca, powodujqc skuteczne hamowanie przy (awaryjnego) i hamulca postojowego. nacisku na pedal hamulca z niedu±4PrzyHamulec zasadniczy, dwuobwodowy, w ukta- nie pracujqcym silniku urzdzenie to przestaje dziata d skuteczno§6 hamowania wymagadzie krzy2ovqmi jest sterowany pedatem, ktOry zwi9kszenia sity nacisku na pedal hamulca. przez podcitnieniowe urzdzenie wspomagajq- Zaciski hamulcowe razem z ttokami oddzialujg ce uruchamia dwuobwodow pomp q hydrauli- czn4. Ukladem krzy2owyrin nazywa sic rozwiq- na nakfaciki cierner ktOre naciskajqc na tarcze hamulcOw pol-4czone z piastami kOf vvywolujq zanie, w ktOrym ka±cly obwed uruchamia hamu- siiy hamujqce. Po ustqpieniu of nienia naldadkiIce w dwach kotach Po przekqtnej samochodul sq odsuwane od tarczy ka±clorazowo na lcnp. przedriie levee i tylne prawe lub odwrotnie.samq odlegfo§d, bez wzglQdu na grubogHamulec pomocniczy jest realizowany przez nakladek. W ten sposOb jest utrzymywany stayten z obwoclOw hamulca zasadniczegol ktöry luz micdzy nakiadkami i tarczami. Eliminuje to nie ulegf awarii. Hamulec postojowy jest stero- potrzebc okresowych regulacji. Nakfadki cierne wany cliwigniq w uktadzie niezale±nym. Pompa w przypadku zuycia podlegajq wymianie. hamulcowa jest zasilana plynem ze zbiorniczka Hamulec postojowy, sterowany cl±wigniq po-umieszczonego na pompie hamulcowej. Korekprzez uktad ciOen I linek, dziata rnechaniczniezbiorniczka spefnia role sygnalizatora ubytkuna szczqki kstrf tylnych. Hamulec ten spetnia piynu hamulcowego w uk{adzie. Pompa hamul-roll hamulca pomocniczego w przypadkucowa tioczy odpowiednie dawki plynu hamul- uszkodzenia obydwu ukfaclOw hamulcOw hyd-cowego rOwnoczenie do obydwu obwodOw. raulicznych.W przypadku uszkodzenia jednego z obwo- Zastosowany ukfad samoregulacji zapewnia clOw, drugi obwOd zachowuje sprawnoe,a. stal sprawnok hamulca niezale±nie od zuty-Podcinieniowe urzdzenie wspomagaAce ha-7.1. Charakterystyka techniczna hamulcciw Dane charakterystyczneOpis lub warto§ci IiczboweHamulec zasadniczy (roboczy) Hydrauliczny na 4 kora, dwuobwodowy, krzyzowy, • z automatycznq regulacj4 luzu, kontro(q ubytku plynu hamulcowego i ze wspomaganiem, hamulce przednie tarczowe z wentylowanymi tarczami, tylne bqbnowe lub tarczowe, z zaciskami plywajqcyrni i pojedynczym cylindrern oraz tarczami petnymi
 • 133. 137 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA ..1 _____________________________________________________________________________7/'Dane charakterystyczne Opts lub wartogoi liczboweHamulec pornocniczy (awaryjny) leden z obwodOw harnulca roboczego Hamulec postojowyIviechaniczny, dzialakcy na bgbny WI tylnych, iz automatycznq regulacjq luzuTarcza hamulcowa przednia:265100 mm - srednica zewnctrzna - grubo§6 nominalna tarczy24500 ± 0101 mm22,00 mm - grubok minimalna tarczy 0,03 mm - bide boczneBgben hamulcowy:200,00 + 0,05 mm - 6rednica wewnQtrzna nominalna 201,00 mm - maksymalna 6rednica wewnOrzna po naprawie0,05 mmbide dopuszczalne mierzone na srednicy wewngtrinej - Tarcza hamulcowa tyina do samochoclOw z silnikiem 2,0 DOHC - rednica zewnqtrzna 258700 mm - grubonominalna tarczy 10540 + 0,01 mm •8,40 mm - grubo minimalna tarczy'0,10 mm Bide boune 187,8-167,B mm rednica szczgki hamulca rgunegoPompa hamulcowa: - OM( 1,6 DOHC:norninalna 6rednica cylindra22,22 mmmaksymalna rednica rylindra 22,29 mm - silnik 21 0 DOHC:nominalna rednica cylindra23,81 mmmaksymalna rednica cylinclra23,86 mm Zacisk hamulcowy: - silnik 1 DOHC:mininialna rednica tioka (przi5d)54,00 mmsilnik 2; 0 DOHC: -minimalna rednica tioka zacisku (przeld)57,0-0 mmmininialnarednica tioka zacisku (t #} 35,00 mmrednica cylinderka hamulca tylnego bqbnowego:19,05 mm - nominalna19,11 mm - maksymalna GruboM naldadki ciemej (przOd)min. 7 mm Grubo66 oldadziny ciemel na szczqcemin. 095 mm Grubok oldadziny clemej na widadee hamulcowej tylnej min. 2 mm Podc&deniowe urzgizenie wspomagajai ce hamulcOw: - grednica cylindra poddSnienia 228;6 mm (91) - tops en wzmocnienia urzqdzenia wspomagajRcego5,0 : 1 ....._..._..-•• ••• ••-• •-•------ -
 • 134. 138 UKLAD HAMULCOWY UKLAD HAMULCA ZASADNICZEGO a - bez AB Si b -z ABS 1 - elastyczny przewOd tylnego prawego kota, - sztywny przewOd tylnego prawego kola, 3 -dlugi sztywny przewOd tylnego prawego kola, 4 -sitywny przeweld przedniego prawego kota, 5 efastyczny przewOd przedniego prawego kota,- 6- sztywny przewOd przedniego lewego kola, 7 - elastyczny przewOd przedniego lewego kola, B --1qcznik przewodOw, 9 -pompa hamulcowa z urzqdzeniem wspomagajgcyrn, 10 -dlugi sztywny przewOd tylnego lewego kola, 11 -sztywny przeweid tylnegolewego kola, 12 -elastyczny przewOd tylnego prawego kola, 13-modulatordo wtagciwego polo2enia lub n ie wiecq siq 7.2. Pedal hamulca, wspornik Matta hamowania, nale2y wymontowae wfq-pedalu i w{ nil twiatetcznik lub pedal w nastQpujqcy sposOlo: wymontowat osion9 tablicy rozdzielczej;hamowania wyciungö zigeze elektryczne; Wspornik pedalu hamulca przykrQcony doprzekrOO i wyciun znik 6wiatel ha- przegrody czolowej pod tablic4 rozdzielczq lmowania; stu±y do zamocowania pedalu hamulca i wt4ez-zdj# piertcieri i wykd sworzen strzemienia nika 6wiatet hamowania. Jekeli pedal hamulcapopychacza urzqdzenia wspomagaj4cego ha-
 • 135. 139 _____________________ Z E S P O t P E D A L U , P R Z E W O D Y I S Y G N A L I Z A T O R U B Y T K U P { 1 N U PEDAL HAMULCA 1 —sp*yna pedatu hamulca, 2 — sworzeri strzemienia pa pychacza urzqdzenia wspomagajarego, 3 —pedal hannulca, 4 — naktadka pedatu harnulcal 5 —pierkierl zabezpieczaj4cy sworzenstrzemienia, 6— wtqcznik 6wiatethamowania, 7 wspornik pedatu— hamulca} 8 sworzeri sprzcgtaodkrccid nakrgtkq, zdj4O podklad4„ wyjqa cowego jest czynnokiq wa2nq, pozwalajgc4 §rubc i zdj46 pedal;unikn# uszkodzen lub niesprawnoki uktaduzdj46 z pedatu sprit Q i nakladkc. hamulcowego. Podczas monta2u nale±y post pew w od- Podczas sprawdzania uktadu hamulcowego wrotnej kolejnoki, pamiqtajqc o oczyszczeniunale2y: I posmarowaniu smarem czOci wspOlpracuj4-upewniOsib,czy sztywne przewody hamul- cych ze sob q oraz o dokrQceniu nakrptki ruby cowe s w dobrym stanie, czy nie rnaj zgnie- pedatu momentem 18 N m. cen, pQkniQdi s odpowiednio oddalone ad ostrych krawqdzi nadwozia, ktOre moglyby je uszkodzi6; 7.3. Przewody, zt4czki i sygnalizatorsprawdziO, czy gumowe przewody hamul-ubytku ptynu hamulcowego cowe zbrojone tkaninq nie maj stycznoki Przewody, ztqczki i sygnalizator ubytku plynu z olejem lub smarem mineralnym„ Wire roz- hamulcowego nie wymagajg obslugi, ale do- puszczajg gums; kladne sprawdzenie przewodOw pfynu hamul- nacisn# energicznie na pedal hamulca
 • 136. 140 uKLAD i-IAMULCOviiY Jesli nakfadki i tarcze hamulcowe s4 nowe, to poziom plynu w zbiorniczku powinien siqgad znaku ,,max''. W miarg zuzywania Si9 naktadek harruicowych poziom plynu harnulcowego sic obniia. Jezeli poziom pfynu hamulcowego obniZy sic do niebezpiecznego, plywak opad- nie, zwierajqc styki i zawiecajqc lampkq kon- trolna w zestawie wskainikOw. Gdy zavvieci siq la.mpka kontrolna, naleZy upewnia sic, czy clZwignia harnuica rqcznego jest catkowicie opuszczona i wy14oza larnpkq kontroinq, larripka 6wieci sic ciggle, naleZy zatrzymad samochOd i sprawdzid, czy poziom plynu w zbiorniczku jest prawidlowy. Jesli poziorn plynu hamulcowego jest zbyt niski.. mozna go uzupe-fniö i sprawdzid, czy hamulce dajq pooncie pewnotci dzialania. harruice dziataj4 prawidfowo, nale±y niezvdocznie udad sic do autoryzowanej stacji obsfug[ w celu sprawdzenia i wykonania naprawy. JeMi hamulce nie dajq pewnoAci dzialaniap samochOcl naleZy odholo- wad do stacji obsfugi w celu dokonania na.prawy.7.4k Pompa hamulcowa W obudowie dwuobwodowej pompy hamul- coiyvej mieszczq sic dwa prowadniki ze sprg2y- nami i pier§cieniami uszozetniajgcymi. W t- ZlalORNICZEK PLYNLI HAIMULCOWEGOprzewock5w, co wskazuje na virewnetrzneprzewodu; sprawdziO, czy wszystkie wspomiki mocuj4- ce przewody sq dokfadnie zamocowane; polu- zowane wsporniki s przyczynq cirgaei mow cych spowodowad pckniecie przewodOw; sprawdzid, czy nie ma wycieku plynu hamul- cowego na pot4czeniacn; w przypadku ich stwiefdzenia naleiy dokiadnie dokrccit zi4ozki. uwa±ajqc, aby poidczas dokilcania nie skrccid tak przeworkw, aby powstaty w nich nadmier- ne napreZenia_ Jesli istnieje najmniejsza vieqtpliwok co do 4 sprawnoki ktörejkolwiek czOci we wszystkich wymienionych przypadkach, konieczna jest ichPOMPA HAIMULCOWA Z URZ4DZENIEM vvymi ana WSPOMAGAJA5CYm (w sarnochodzie bez ukladu ARS) Zbiorniczek plynu harnuicowego, z zaznaczo- 1 - urzqcliente wspornagajace (serwo), 2 -zbiorniczek nymi poziomami plynu, jest umieszczony na phinu haraulcowego, 3 -pornpa hamulcowa, 4 - zawOr pompie harnulcowej i zasila obydwa obwody proporcjonalny
 • 137. 141POMPA HAMULCOWA I URZDZENIE WSPOMAGAJ CE Citnienia pomiarowe podczas sprawdzania zaworOw proporcjonainychSilnik Oznaczenie Ci6nienie naCi6nienie na na korpusieczujnikuczujniku zaworu przedniei ositylnej osiikPa][kPa] 500 5000,3/30 1•6 DOHC. 45 000 3450 + 20010 000 5100 + 300 500 5G0 2 r 0 DOH C 55 000 4450 + 200 013/4010 000 . 5800 + 300n46 na pedal hamulca, a nastgpnie przytrzy- maé przez chwilc nacithicty pedal. JOeli pedal °pada, a tadnych wycjekOw nie mo±na ziden- tyfikowad, to znaczy, ±e nale2y pompg roze- bradi niesprawne czpci wymieni6. W celu sprawdzenia zaworOw proporcjonal- nych nale2y wkrqcid manometry w miejsce odpowietrznikOw przedniego i tylnego kola, Mk! POI MY I URLopZENI A WSPOMAGAJI CEGO 1- strzemiq popychacza, 2 -przeciwnalcrOka strzemienia, znajdujqcych si po przekqtnej samochodu, 3-os.iona popychacza, 4 -urz4clzenie wspornagajqce, nacisnqd pedal hamulca do osiggni9cia ci§- 5- uszczelka przednia, 6 - korek zbIorniczka ptynu nienia pomiarowego. harnulcowegoo 7- zbiorniczek plynu hamulcowego; Przy niskim i t i rriuw uldadzie hamulcowym 8- komplet prowadnikOw pomp y hamulcowej, 9 -pompa zawory proporcjonalne nie koryguA ci6nienia. hamulcowap 10 -zawOr proporcjonalnyi 11 - uszczetka kr6Oca zbiorniczkaJe±elinie spetnia parametrOw poda- nych w tablicy, nalezy sprawdzid przyczynQ worach gOrnych sq uszczelki pierkieniowetakiego stanu i naprawid lub wymieniá nie zbiomiczkOw, a u dotu w pomp wkrqcone sprawne zawory proporcjonalne. Zawory proporcjonalne sq wtqczone w obwOci ki51 tylnych i spetniaj4 rolc korektora hamowania '<Of tylnych, ograni- 7.5. Urzqdzenie wspomagaiRce czajqc w obwodziek f tylnych. Prze- wody obwodOw k przednich sq wkrccone hamulcOw w pop. Zadaniem urzqdzenia wspomagajgcego ha- Sprawdzajqc pomp c nale2y si upewnid l czy mulcOw jest zwiqkszanie sib,/ nacisku na tlok nie ma pqknicd, wyciekOw od strong urzqdze- pomp y hamulcowej is Bane przez wykorzy- nia wspomagaj4cego hamulcOw, przeciekOw stanie podci6nienia w kolektorze dolotovirym wewnOrznych i czy ci6nienie zaworOw propor- silnika. Cylinder steruAcy urz4clzenia podci6- cjonalnych jest prawidlowe. nieniowego hamulcOw jest komorq podcinie- W celu sprawdzenia wyciekOw i przeciekOw wewnQtrznych nale2y kilkakrotnie silnie nacis-niowq z{o±ong z dwOch czOci: cylindra i po-
 • 138. 142 UKLAD HAMULCOWYprzeporiy jest zamocowany midzy cylindrem—od zbiorniczka plynu hamulcowego odtqczy6i pokrywq, uszczelnia* przestrzen wewntrzprzewOd zasilaNcy pompy sprzggia;cylindra. Jednoczenie przepona rozdziela −zatkae wszystkie otwory, aby nie wyplywatprzestrzen na dwie komory. Kolnierz wewnt- plyn hamulcowy i rile wniknqty zanieczysz-any przepony jest osadzony w rowku ttoka.czenia;Ttok od strony pompy jest podparty sprOynqodkrqcid nakrctki mocujgce pompy do urz4-sto±kowq i opiera si o popychacz, ktOry dzenia wspomagaj4cego i zdj* pompy;drugim koncem naciska na tiok pompy hamul-wyj46 popychacz i uszczelkq przedni;cowej. W czOci prowadzqcej tioka w ksztalcie odkrqcia przewody od modulatora ABStulei znajduje sic zawOr sterujqcy pracq urz4- (jai sq); dzenia wspomagaAcego. —zdj# zacisk i przewOd podei6nienia z cylin-W pofo±eniu spoczynkowym obydwie kommy s pot zone kanatern wyrOwnuAcym dra urz4dzenia wspomagakcego;i nie-ockczyd wiqcznik wiatet hamowania;nie, a kanal' fgezqcy z atmosfer4 jest za- wymontowaO sprOynQ pedalu hamulca;rnknity. Pedal hamulca, naciskajqc trzpieh —wykä spin 4 I sworzen popychacza z pedatusteruAcy zawOr urzqdzenia wspornagajqcegopowoduje zamkniQcie kanatu pomiqdzy komo-hamulca;rami i otwarcie kanalu 44cz4cego z atmosferq.odkr9cie nakrOki mocujqce urzqdzenieRO±nica cinien rte icdzy komorami wzmacnia wspomagaAce hamulcOw i zdj0 je: nacisk popychacza na tiok pompy.zdjqd osfonQ gumowq urzqdzenia wspoma- W razie koniecznoki hamowania samochodu gajcego;przy unieruchomionym silniku lub przy brakuodkrOO strzemi i nakr04 od trzpienia podcitnienia w uk{adzie urzqdzenia wspomaga-sterujgcego urzgdzeniem wspomagajwym.*ego u±yde hamulcOw jest zawsze mo±liwe, W czasie monta±u nale2y postcpowaa w ad- wymaga jednak wickszejnacisku na pedal wrotnej kolejnoki, wkrqcajqc strzemiq popy- w celu uzyskania skutecznego hamowania. chacza ustawid wymiar 203 mm od urzqdzenia Aby sprawdzid dzialanie urzqdzenia wspoma-wspomagajqcego hamulcOw do osi otworu gajqcegol nale±y przy unieruchomionym silnikustrzemienia i dokrOO przeciwnakrqtkq mo- racism # kilkakrotnie na pedal hamulca w celumentem 18 N • m, dokrqcie ruby mocukce wyrOwnania ci6nien, Po czym przytrzymadpodci§nieniowe urzqdzenie wspomagakce donaciniqty pedal' i uruchomid silnik. Je±eli pedalprzegrody czoFowej momentem 22 N. m, do-zostanie wciunicty givbiej, to oznacza t 2e 203podci6nienie wspomaga slip nacisku na pedal,czyli poctcinieniowe urzglzenie wspomagaj4- ce jest sprawne. Je1i nie drgnie, trzeba sprawdzid stan i zamocowanie przewodu pod- A, cinienia, W tyres celu nalezy odkrOd przewOd I uruchomia silnik, Je±ell podci§nienie dochodzi do konca przewodu, 6wiadczy to o uszkodze- niu urz4dzenia wspomagajgcego.onein171 Wymiana urzqdzenia wspomagakcego hamulcdow 11,1 W celu wymiany urzqdzenia wspomagaWego hamulcOw hale y: Imp __________ —odfqczyd ztqcze elektryczne od korka zbior- Mg._ _ ___ vi niczka *nu hamulcowego; IM −ocitqczy6 przewody hamulcowe od zaworOwREGULACJA DLUGOkl TRZPIENIA STERUJACEGOZAWOR UFILoDZENIA WSPONIAGAVICEGO
 • 139. 143HAMULEC TARCZOWY KOLA PRZEDNIEGO A 16 N • m, do przykrqcenia pompy zastosowa6 zacisku s osadzone nakiadki cierne. Dwie we nakrqtki i przykrqcid je momentem 18 N m.sprOyny, dociskajqc nakladki cierne do prowad- Po dokrceniu wszystkich grub napelnie zbiorni-nic I.ikwiduj luz wkiadek i zabezpieczak je przed czek plynu hamulcowegoiodpowietrzy6 samodzielnym przesuwaniem si. Podczas ha- mowania tiok wysuwajqc sic z zacisku dociska 766. Hamulec tarczowy kolaobie naldadki cierne do tarczy hamulcowej, przedniegojednocze§nie sari zacisk przesuwa si WZCIILI± osi tarczy, wykluczajqc powstanie sit zginajwych Zacisk kompletny hamulca sktada si z obudo- tarczc. Po zwolnieniu nacisku na pedal hamulca wy, w ktOrej jest umieszczony tiok uszczelniony maleje of r ienie plynu read tiokiem i pierkien pierkieniern. Osiona zabezplecza tlo rk przed uszczeiniajqcy ttoka cofa tfok w granicach swojej zanieczyszczeniem pylem lub wodq. SrednicasprOotoki, a bide tarczy powoduje odsuniQcie ttoka w zacisku przednim wynosi 54 mm dia wkladek. Wspornik zacisku jest zamocowany do samochodOw z silnikiem 1,6 DOHC 57 mm zwrotnicy nieruchomo. Jali zacisk hamuica dla samochodOw z silnikiem 250 DOHC.blokuje si a przecieka lub ma inne uszkodzenia, Obudowa zacisku jest zamocowana do wspor- to nale4 go wymontowad z samochodu, doklad- nika zacisku za pomoc prowadnik w, ktOrenie umy6 spirftusem lub plynem hamulcowym unio±liwiaj4 przesuwanie sic obudowy wzgIQ-osuszyd sprOonym powietrzem. Do osuszania dem wspomika zacisku. Na prowadnikach nie nalety u±ywad powietrza przemystowego znajdujg sic gumowe osiony zabezpieczakce zanieczyszczonego olejeml bowiem nawet nie- je przed kurzem I wok.wielka i1o6d oleju pozostajca w cylindrze mo±e Takie zamocowanie, riazywane plywajqcym,uszkodzi6 lub skleie gumowe cz9aci zacisku. umozliwia rOwnomierny docisk do tarczy oby- Niedopuszczalne jest mycie zacisku naft4, dwu widadek ciernych. W prowadnicach obudo- benzynq lub olejem, bowiem to rodki usz- 1 kadzaj uszczelki gumowe. Zacisk powinien by catkowicie szczelny, a took powinien przesuwa d si z tym samym oporem na cafej cliugoki przesuwu. OsIony rile mop by pQkniqte, odksztatcone lub stwardniale. Jeli zacisk nie odpowiada tym wymaganiom, to nale±y go rozmontowa6 i wymienid uszko- dzone czci. Gladl cylindra i powierzchnia ttoka powinny7- by g{adkie, nie mog4 mied zatardi rys i 1adOw korozji. Je§li cylinder ma takie uszkodzenia, to3 zacisk nale2y wymienie, bowiem obudowy nie wystppujg jako czOci zamienne. Wskazane45 jest ifivymieniO pierkieri uszczelniajgcy tlok podczas ka±clego demontalu zacisku, nieza- le±nie od startu pierkienia. Podczas moritazu tfoka do zacisku nale±y zachowaO czystok, gdy2 niewielkie zanieczy- ZACISK HAMULCA KOLA PRZEDNIEGO 1- sprq±yna wkfadek hamutcowycht 2 - komplet wk1adek szczenia mog spowodowae rysy na gladziach hamulcowych do jednego zacisku! 3 -korpus zacisku, cylindra i t+oka. Ttok przed monta2em nale±y 4 -kapturek odpowietrznika, 5 - odpowietrznik, 6 - ruba powlec pfynem hamulcowym i wcisnqd do mocukca prowadnik,pierAcien uszczetniajqcy tiokaj obudowy maksymalnie g+boko. 8 -ttok, 9 -ostona tioka, 10 -6ruba mocui4ca wspornik Material cierny nakladki musi by dokiadnie zacisku, 11 -prowadnik zaciskui 12 - ostona prowadnika, 13 wspomik zacisku przyklejony do metalowej plytki, a jego grubok
 • 140. 144 UKLAD HAMULCOWY _d i i i i i  1 1  1 1 1 1 P AmpmmiIIPfr zamocowany cylinder hamulca i wspornik mienie. Zawsze nale2y wymieniaO nakfadki szczO. Wspornik stanowi state podparciecierne w obydwu zaciskach przednich 104 5 szczck, natomiast cylinder z umieszczonymi bowiem rO2ne nakladki maj rOtne wspOlczyn- w nim ttokarni — ruchome oparcie szczk. Taki niki tarcia i po wymianie tylko jednej lub jednej sposOb oparcia szczk umo2liwia prawidlowe pary mote mfstqpid kig_ganie samochodu ustawienie siq szczck do bQbna podczas ha- podczas hamowania. mowania. Trzpienie prowadnikOw zapewniajq Tarcze hamulcOw powinny by giadkie, gibto- przyleganie szczk do tarczy hamulcowej. Ptyn kie obwodowe rowki na powierzchni tarczy s4 hamulcowy doprowadzony pod citnieniem do niedopuszczalne. Dopuszczalne bide tarczy cylinderka hamulcowego powoduje wysuniqciekola przedniego wynosi 0903 mm. Tarcze z ry- ti-oczkOw, docitniQcie szczk do gtadzi bbna sami i rowkami mona naprawiad przez szlifo- hamowanie. Po zrnniejszeniu citnienia sprQ- wanie. Nominalna grubo§6 tarczy wynosi yna odcluajgca odsuwa szcz9ki od bbna. 24,0 + 0,01 mm. Dopuszcza si9 szlifowanie W celu zapewnienia statego luzu midzy tarcz do gruboki 22 mm. Tarcze niespet- szczQkami a bbnem zastosowano rozpieracze niaj4ce podariych wymagan nale4 wymienid. samonastawne. chwilq docigniccia szczk do lacbna zapadka 6ciqgana sprciyn4 pocigga 7.7. Hamulec bcbnowy kola zqbek nakrctki, powodujc niewielkie wysu-tylnegoniQcie si widetek rozpieracza izmniejszenie luzu micdzy szczQkg a widefkami rozpieracza. Hamulec bcbnowy tylnego kola samochodu Podczas zwalniania pedatu hamulca szczQki z silnikiem 1,6 DOHC sidada sib z tarczy wracaj do nieznacznie wysuniqtych widetek no6nej hamulca i bcbna. Do tarczy nothej jest1978HAMULEC I3Q3NOWY KOLA TYLNEGO 1 -tarcza notna hamuicap 2 -cylinderek kompletny, 3 - °Mona tfoka, 4 - tfok, 5 - uszczelka tioka, 6 - rozpieracz cylinderka, 7 -sprOyna rozpierajgcal 8 -cylinderek, 9 - rozpieracz szczQk hamulcowych, 10 - gOrna sprOyna odchEigaj4ca szczcki, 11 - prowadnik szczqk, 12 - szczqka hamulcowar 13- sprqtyna prowadnika, 14 -ptytka zabezpieczakca 15 -doina sprQtyna odcluajeica szczQkil 16 -komplet zapadki rozpieracza, 17 -zalepka farm hamulca, 18- ocipowietrznik, 19 kapturek odpowietrznika
 • 141. 145 HAMULEC kat TYLNYCH I UKLAD ABS zamocowana linka hamulca rqcznego. Zacisk I tarcza tyinego kofa powinny spetniad takie same wymagania, co zacisk i tarcza przed- niego kota. Je2eli hamulec rqczny dziata nie- prawicliowo, zacina siQ, jest nieskuteczny lub hatatliwy, nale±y go rozebra67 zweiyfikowa6 tarczp no§nq hamulca rccznego, oslonQ prze- ciwkurzowq i szczqkg, a pozostale czOci wymieniO, zmontowaO wyregulowad luny.7.9. Uktad zapobiegajqcy ROZPIERACZ SAMONASTAWNY a —czttci rozpieraczal b—rozpieracz zrnonlowany blokowaniu kept ABS Ukfaci ABS jest wyposakeniem doclatkowym czOci zqbka. Jegli zapadka w ruchu powrot- (opcjonalnym) rnontowanym odpfatnie na za- nym przeskoczy na nastQpny zqbek, to przy mOwienie. Celem uktadu jest zapobieganie kolejnym naci6niQciu hamulca spowoduje wiQft-blokowaniu sic WI, co zwiqksza skuteczno6d szy QIN:A nakrQtki i zmniejszy Iuz. hamowania, bowiem toczqce Si9 kola hamuiq B9ben hamulca nale±y sprawdzia-t czy nie ma intensywniej nit kola, ktOre si dlizgajq. Ponad- pqkni96 lub wykruszeri, sprawidzid stan powie-to l kiedy kola si toczq l mo±na utrzymad rzchni ciernej, czy nie ma porysowan, korozji, zamierzony kierunek jazdy, nie jest to nato- Abokich pier§cieniowych rowkOw i bid& G{-miast mo2liwe, gdy kota 819 §lizgajq. bokie rowki i bicie mo±na naprawid przetaczajqc Uklad ABS zmniejsza citnienie p1ynu hamuico- bqben do wymiaru maksymainego podanego wego w poszczegOlnych zaciskach lub INIonachi w charakterystyce technicznej, pozosta1e uster-porãwnujqc prqdkoki obrotowe hamowanych ki wiadcz o koniecznoki wymiany bona. kOt. Je,§11 jedno kola zmniejsza prQdko6O w sto- Cylinder powinien byd calkowicie szczelny, sunku do innych, uldad ABS zmniejsza c&ienie a ttoki powinny przesuwaO siQ z tym samym*nu hamulcowego cloplywakcego do zacisku oporem na cafe] cilugoki przesuwu. °stony tego kola uniemo±liwiajqc jego zablokowanie. nie mom bye pQkniqte, odksztalcone lub stwar- Je eli kcrto to przyspieszy, ABS ponownie zwick- dniale. Jetii cylinder nie odpowiada tym wy-szy ci6nienie. rnaganiom, to nale±y go rozmonto a iwy-Ukiad skiada siQ z moduiu sterujgcego EBCM rnieniO uszkodzone czOci. ukladu ABS, przeka±nika 1 dwOch bezpiecz- Glad± cylindra i powierzchnie ttoczkOw powinny nikOwl modulatora hydraulicznego, 4czujnikOw by gtadkie7 rile moo. mied zatard, rys 61aclOw piergcieni p0 jednym przy ka±clym kale, wiqzki korozji. Je61i cylinder ma takie uszkodzenia, to przewodOw i kampki kontrolnej w zestawie naleiy go wymienid. Je±eli grubok oktadzin ciernych zmniejszywska±nikãw. siQ do 0,5 mm, nale±y wymieni6 szczcki ha- W chwili uruchomienia silnika zawieca sic zeta lampka kontroina uktadu ABS i czerwona mulcowe, lampka kontroina hamulców w zestawie wskai-nikOw. Jeg uktad jest sprawny7 .261ta lampka 7.8. Hamulec tarczowy kola tylnego gaanie po ok. 3 sekundach, a czerwona po Zacisk i tarcza hamulca tying o ko[a, majq uruchomieniu silnika. budowc podobnq do zacisku i tarczy hamulcaUruchomienie uktadu nastQpuje po osiqgnicciu kola przedniego. Tarcza tyina jest petna (mniej-prqdkotci 8 km/h. Pociczas uruchamiania ukta- sza grubok) i ma wbudowany bcbnowy ha- du maze wystviä cichy metaliczny
 • 142. 146 LIKLAD HAMULCOWY4 28 27 25 25 24 23 22 21 20 1916 1514 13 121110 lep 17UKLAD ABS 1 - czujnik prqdkoci prawego przedniego kola, 2 -wivka przewodOw czujnika prQdko6ci prawego przedniego kola, 3 -pompa hamutcowa, 4 -czujnik poziomu plynu hamulcowego, 5 -zestaw wskainikOw, - wivka przewo-dOw czujnika prp-dkoW tylnego kota, 7 -ziqcze elektryczne, 8 - czujnik prcdkoki prawego tylnego kola, 9 -czujnik prqdkoki lewego tylnego kola, 10 -zlEicze elektryczne 0902, 12 - bezpiecznik w skrzynce bezpiecznikOw nadwozia, 13 -przekahlik ABS, 14- EBCM, 15 - ztqcze elektryczne J1 EBCM, 16- zlEtcze elektryczne J2 EBCM, 17 -zlzicze elektryczne C207, 18 -modul lampki kontrolnej, 19 - ziqcze elektryczne 0206, 20 - prawa strona modulatora, 21 - cewka pray wej strony, 22 -zawory proporcionaine, 23-modulator, 24 -kornplet silnikaw modulatora, 25 -cewka lewej strony, 26 - lewd strona modulator a, 27 -wiqzka przewodepw czujnika prQdkoki lewego przedniego kola, 28 -czujnik prOkoki lewego przedniego kola pod as uruchamiania ukfaciu mote wyczue na y, ±e informacja o usterce pozostaje lekkie uderzenie hamulca, co oznacza, te nawet po odt4czeniu akumulatora). Modut proses uruchamiania uldadu zostat przetwany. EBCM jest nienaprawialny iw razie uszkodze- Modui EBCM znajduje si za dolnq nakfadk4 nia nale±y go wyrnienió. lewego stupka przedniego. Sygnaly wejklowe Czujniki 0zmiennym oporze magnetycznym do EBCM pr hod z 4 czujnikOw przys zamocowane na zwrotnicach w pobli2u kolach, wyt4cznika zaptonu Iwtqcznika 6wiate4pierkienia zqbatego o 47 rOwnomiernie roz- hamowania. Sygnaly wyjkiowe steruk modu- mieszczonych zqbach. Pierkienie zqbate sq latorem I przeka±nikiem. Mod& EBCM jestosadzone na przegubach Otos' przednich kdrt rOwnie± polgczony ze z# em diagnostycznymna piastach iylnych Of. W wyniku przesuwa- w celu testowania ukladu ABS podczas kontrolinia siQ zOlOw piercienia przed czujnikiem monta2u. Poza tyre modul EBCM kontroluje powstaje zmienne napiQcie. Wartott i czcstol-satin siebieI kiedy wykryje usterki umieszcza liwo6d toga napiccia sq proporcjonalne do
 • 143. 147 UKLAD ABS I HAMULEC POSTWOWY HAMULEC KCZNY 1 —cliwignia hamulca rccznego5 2 wiqcznik Iampki kontrolnej w zestawie wskainikOw, 3 —sworzeri ciQgna sztywnegol 4 — ciggno ernes 5 —pier6cien osadczyl 6 —zabezpieczenie sworznia tqcznikaj 7 —sworzen iqcznika, B—iqcznik, 9 — nakrctka ciuna sztywnego, 10 —cipgno elastycznei 11 —szczqka hamulca rccznego w hamulcach tarczomfch,__ 12 tarcza notna harp uica rqcznego
 • 144. 148UK LAD HAMULCOWY mo±na regulowad ich odleg4o6ci od piertcienia 7,1 11 Demontal i montai uktadu zqbatego nadajnika impel r.hamulcowegoModuf EBCM kontroluje w sposOb ciuly ofdzialanie i dzialanie pozostalych elementOw Demonta±owi najczOciej podlegak zaciskiuktadu ABS. Je611 wykryje usterkg, ktOra niehamulcOw ki51 przednich i bqbny lub zaciskihamulcOw tylnych köf, bowiem wymagaj4 onewplywa na dzialanie ukladu, wiqcza pulsujgce do66 czqstego oczyszczania. twiecenie bursztynowej lampki kontrolnej.Niekiedy zachodzi rawnie± koniecznotd zde- modul EBCM wykryje usterk9 majgcq rnontowania Likladu sterowania hamulca. Pod-wpfyw na dzialanie ukladu, wtqcza 6wiecenieczas monta±u potqczeri gwintowych nale±y ci4gie bursztynowej lampki kontroinej i wytqcza stosowad prawidlowe mom my dokrQcania.uldad ABS. W takim przypadku dziafa tylko klasyczny uklad hamulcowy. Wymontowanie oraz zamontowanie Je2eli modut EBCM wykryje usterkq ogranicza- zacisku tarczy hamulca kola kcq skuteczno66 hamowania hamulca klasycz- przedniego nego, powoduje za6wiecenie czenivonej lampki Kolejno6 czynnoki:kontrolnej hamulca. Rodzaj usterki mo2na zidentyfikowad za pomocq urzgclzenia diagnos- samochOd i odpowiednio pocleprzed; −uniegdtycznego (Scanner), diatego z chwilq zawle- —zaznaczy6 polokenie kola wzglQdem pia stycenia SiQ lampek kontrolnych nalety niezwfocz- i zdj46 kolo; rile Lid a:6 sic do autonjzowanej stacji obsfugi. odkrQcie .rub mocuiqc4 przewed hamul- cowyi wyjqe j4 razem z podkfadkami; 7.10i Hamulec postojowyzdjqd przewOci hamulcowy izatkad otwOr w przewodzie w zacisku; Hamulec postojowy (rQczny) jest hamuicemodkrQcid 6rub y mocujgce wspornik zacisku mechanicznym, ktitity dziafa na okladziny cier- do zwrotnicy zdk6 go; ne hamuldow tylnych Harnulec jest uru- chamiany za pomocq diwigni. Diwigniadzi #a−odkrQcid §rubQ ustalakc4 tarczQ hamulcow44 na ciqgno, które poprzez tqcznik I linki jest na piakiei zdj# tarcz9; po4czone z diwigniami rozpieracza hamulcOw —odkr9cid ruby mocujgce ostonc przeciw- tylnych Of. tqcznik jest zamocowany wahliwie kurzowq do zwrotnicy T zdj* osionq; je2eli na cicgnie, dzigki czemu shy przenoszone na trzeba, wymontowaO tylko tarczc hamulcowq, d±wigniq rozpieracza lewego i prawego bQbna nie ma koniecznoki odkrccania przewodu sq jednakowe. Dlatego u±ycie hamulca po- hamulcowego, nale±y jednak pamiQta6, aby stojowego zapewnia rOwnomierne hamowanienie wieszae zacisku na przewodzie, bowiem obydwu k i niezaktOcony kierunek jazdygrozi to uszkodzeniem elastycznego przewodu. hamowanego samochodu. W celu zdemontowania zacisku nalen: Hamulec postojowy nie wymaga specjainej —odkrQcid trub y mocuAce obudowc do obsfugi. Podczas kontroli hamulca real e±y spra-wspornika; wdzaO Stan linki hamulca. Je±eli ktOrykolwiekwymontowad nakladki cierne1 ich sprq±yny;wio4d drewniany klocek w miejsce widadek z drutOw splotu jest pQkniQty, nalely wymienid w obudowie i wysunqe ttok, przyldadajqc prze- calq link c. Sprawdzid, czy vvycinek zqbaty wad ze sprOonym powietrzem do otworu, i zapadki hamulca d±wigni sq w dobrym stanie, w ktOry by{ wkrccony przewód hamulcowy; w przypadku stwierdzenia zu±ycia nale2y wy- mienid z i, Je±eli hamulec postojowy wy- −wysun4 tfok i zdjqd z niego pierkie6; wotuje halasy, nale±y sprawdzie naciu linki i jej poto±enie oraz wyregulowad uklad. —z korpusu wyjO osfonQ tioka, zdjqd kapturek Sprawdzid, czy sprc±yny nie sq ostabione lubodpowietrznika i odkrccie odpowietrznik; ziamane oraz czy diwignie ukladu hamulcawyciggn# prowadniki igumowe osiony.
 • 145. 149DEMONTA2 I MONTA±cieniem pokryd plynem hamulcowym przed odkrcció nakrQtkq koronowq, ocitqczyd prze- monta±ern, do montaitu u±y6 nowego pier6-wad elektryczny od czujnika prgdkotci kola,cienia. Odpowietrznik dokr9cia momentemje611 jest ukiad ABS; − ciqgnqa piast kola z fo±yskiem, odkrgcid 11 N m, dokrqcid ruby mocujqce korpus do wspornika momentem 22-32 N i m, dokrcciórub y zdj0 tarczQ nor 4 hamulca osionc przeciwkurzowq momentem 4 N m, now ego. dokrqcie rub ustalajqcq tarczy momentemPodczas monta2u postQpowaO w odwrotnej 4 N. m, dokr9cid 6rub y mocukce zacisk dokolejnoki, dokr9cajqc: truby tarczy momentemzwrotnicy momentem 95 N f m, dokrqcie rubc25 N • m, nakrgtkq koronowq momentemrnocujqcq przew6d hamulcowy momentem 25 N • m5cylinderek momentem N • m, przewOd40 N - m. Nastqpnie zamontowa kolo, oplAcid hamulcowy momentem 16 N • m, rub ustalak- samochki, odpowietrzydkilkakrotniec4 bQben hamulcowy momentem 4 N• m. wcisn4e pedal hamulca w celu doprowadzenia Montukc nowe szczqki wkrqcid wideiki roz- pieracza do oporu w nakrptlq z zqbkami. do styku wkfadek z tarczq.Wymieniakc szczgki nale±y pamigtad, ±ebyzawsze wymienia wszystkie szczQki równo- Wymontowanie i zamontowanie Inbnacze6nie. Po zmontowaniu szczck naciska6 na hamulca kola tylnegopedal hamulca wielokrotnie do chwili a± stanie Kolejnogá czynnoki jest nastqpujqca:sic twardy. W ten sposOb kasuje si9 nadmiernyIuz midzy szczckami i bcbnem powstaty −unie§6 samochód i odpowiednio podeprzed; w czasie montazu. − zaznaczy6 poto±enie kola wzglQdem piastyWymontowanie zamontowanie czcici i zdj46 kolo; hamulca tarczowego kola tylnego − odkrOd rub ustawienia kola na bQbnie CzOci zacisku i tarczy hamulca tarczowego tylnego kola wymontowuje sic identycznie, jak i zdj# bqben; − zdAO pierkieri zabezpieczakcy link v hamul- w kole przednim. ca rccznego; Wymontowanie elementOw hamulcawyj# tulejkc z tworzywa sztucznego; rceznegoodf4czydlink9 od cl2wigni hamulca rQcznego, szczcki hamulcowej i od tarczy no&ej harnulca,Koleinok czynnoki:zdj46 obydwie sprOyny cidcivakce szczqki; −zdj46 tarczQ hamulcowq kota tylnego;przekrccid trzpienie prowadnikOw obydwu szczck; −ockczyd linkc hamulca rccznego od thwigni na tarczy no6nej hamulca rpcznego; − zdj# podkiadki, sprc±yny, wyjqe trzpienie i zdj# szczqki; −zdj46 pokrywp piasty kola; −vieyj46 zawlecz4I dkr06 nakrqtkc ko- −oczykid z brudu okolice mocowania prze-ronowq; wodu hamulcowego i odpowietrznika; − odkr06 przewed hamulcowy od cylinderka; −zdjqd piast z foiyskami; − zatkaé otwOr przewodu hamulcowego, uni- kajqc wycieku prlynu i zanieczyszczenia go; odkrcció ruby rnocukce osionq przeciw- kurzowq i tarczQ non q hamulca rqcznego ze szczQkami i rozpieraczem; −ockrccie rub mocukcq cylinderek, delikatniezdjqd osionq przeciwkurzow4 i tarczQ no6nq stukajqc w cylinderek oclf4czyd go od tarczyhamulca rQcznego; no6nej hamulca nie uszkadzajqc odpowietrznika;−o d k r c i rub mocuj4c4 sprgi±ync docis- podwa±ya wkrOakiem pokrywq piasty kolakajqc4 szczQkQ hamulca do tarczy nonejzdjqd jq;hamulca rqcznego i zdjqd szczckc wysuwajqc
 • 146. 150 UK LAD HAMULCOWY −odwiercid wiertfem 335 mm pity mocuj4ce wto2y6 §rub v do rozpieracza, wio2y6 drzek — i popychacz, przytrzymuj4c d±wignic do gnia- osionq przeoiwkurzow I zdj#j razem zda; z usztywnieniem;wto±y6 rub z nakrQtkg regulacyjnq; −roznitowad diwigniQ 1 zapadkc, oz of roz-ustawid centrycznie szczQkQ hamulca zna- pieracza wyrzucie; kiem fabrycznym do zewngtrz tak, aby korice —umy6 tarcz9 hamulca rgoznego i osiong szczqki wesziy w szczeliny ruby regulacyjnej przeciwkurzow4, tarczc non hamulca wy- i popychacza i przykrcci6 sprqiynq mocujqcq kruszonq lub pQkniqtq wymieniO, ostong prze- momentem 3,5 N • m;ciwkurzowq skorodowan, pogiqtq lub zlaman4zmierzyd rednicq szczqki najbli±ej rodka wymienid; jej szerokoki, ktOra powinna wynosiä 167,6zmier20 grubo66 okladziny ciemej na szczp- do 167,8 mm; je§li wymiar jest za maly, wy- ce; jezeli jest cienka, wyrzucid szczQkq; mini- krcid nakrct4 regulacyjng ze ruby do osigg-malna grubotd materiatu ciernego powinna nkcia wfakiwego wymiaru; wynosid 0,5 mm;zamontowad tarczQ, zaciski i kaki jezdne; —przynitowad nowq zapadkQ do tarczy;zamocowad lint q hamulca rveznego dozatond now oslong przeciwkurzow4 razem d±wigni po obu stronach samochodu; zi przynitowa6 osionQ i jej wzmoc-pociqgn46 d±wignic hamulca rQcznego z4- nienie; bki w gOrc —pokrye smarem gniazdo rozpieracza orazobracad kola tylne regulujqc mink do wy- popychacz i wsunqd popychacz do gniazda; czuwalnego oporu, powtOrzyd czynno§6 regu-przykrOO rubami ostong przeciwkurzowq lacji dla drugiego kola, opukie cl±wigniQ spra- i tarczq non q hamulca rccznego; wdziO, czy kofa obracak sib swobodnie, ewen-dokrqció 6ruby momentem 25 N m;wkr9cid now w now nakrqtkc regu-7.12. Typowe niesprawnosci ukladu hamulcowegoPrzyczyny . ObjaiAry.._.._ NierOwnomierne dziatanie hamulcOw— Niewtatciwe ciSnienie w ogurnieniu— FlOina rzezba bieznika lub stopieri zuZycia opony— Nieprawidlowo ustawione kola— R&ne materialy cierne na ok3adzinach hamulcOw jednej osi— Zanieczyszczone oktaciziny cierne— Znaczne plamy korozji na powierzchniach tarczy lub bQbna Miqkki pedal- hamulea— Zapowielrzony uktad hamulcowy— Uszkodzony przewOd elastyczny— Niewla§ciwy iklyn hamulcowy w Aladzie— Nieszczelny pieracien gummy zbiorniczka 'orb/nu SLabe dziatanie hamulcOw — Oldadziny cierne zanieczyszczone; niewtakiwe lub nadmiernie zu±yte— Urzgdzenie wspomagajqce (servo) uszkodzone— Zapowietrzony uktad hamulcowy Drgania w uktadzie hamulcowym— Nadmierne bide tarczy hamulcowej lub bQbna hamulcowego— Nadmierne zu±ycie tozysk piast kelt Uszkodzony jeden z obwodOw uktadu hamulcowego Nadmierny skok jatome pedatu hamulca Blokowanie hamuteOw— Niewtakiwa regulacja luzu trzpienia steruj4cego zaworem urzOzeniawspomagakcego
 • 147. NADWOZIE8.1. Konstrukcja notna nadwozia Nadwozie samochodu Nubira jest wykonane z blach odpowiednio uksztaitowanych i po44- czonych ze sob q metod zgrzewania i spa-wania. Elementy to sq pot one nierortqcz- nie, co oznacza, ze podczas oddzielania od siebie dwitch polgczonych elementOw nastQ- puje zniszczenie co najmniej jednego ele- mentu. W przypadku uszkodzenia riadwozia na skutek korozji niejednokrotnie korzystniej jest wymie- nie tylko vvycinek blachy vvystpujqcy w asor- tymencie czOci zamiennych. Naprawa taka powinna by wykonywana w specjalistycznych warsztatach blacharskich vqposa±onych w od- powiednie oprzyrz4dowanie.technicznego punktu widzenia ka2cle nad- wozie, nawet najbardziej uszkodzone, pogiqte skorodowane nadaje si do naprawy. Wobec tego kwalifikujqc nadwozie do naprawy nale2y brad pod uwagq zarOwno opfacalnok napra- wy, jak i mo±liwok uzyskania odpowiednichczOci zamiennych, a taide motliwatei zakiadu SZKIELET PR DU NADWOZIA
 • 148. NADWOZIE 15a i r d i a  m i s p i m r ___ • 41CZOCI PODLOGI NADWOZIA czOci BOKU NADWOZIA, DACHU I PRZEDNIEGO OKNA
 • 149. 153 KONSTFIUKCJA N10.§NA I ELEMENTY pRZODU I TYLIJ 8.2. Przeid I ty+ nadwozia Pokrywa przedzialu silnikaoelu wyrnontowania pokrywy silnika, jej zawiasi5w, podparki i zamka nale4 wykonad naatppujqce czynnoSci: —podniek pokrywct i podeprzed j4 pocipOrkw, −zaznaczyd potoZenie zawiasi6w wzglqdem pokrywy;ZAMEK POKFIYWY PRZEDZIALO SILNIKA1 - zaczep zabezpieczaj4cy, 2 -zarnek pokrygyy, 3 -mocuiace zaniek p okryw y, 4 - cicgno otwieraria zamkaodkrgoid 6n.iby mocujace zawiasy do po-krywy;−zdiqd PokrYwq: odkriNid sruby rnocujqce zawiasy do nad- WICIOK POKRYWY PRZEDZIALLI SILNIKAwozia i zdjqd zawiasy;—zdemontowad pocipOr4 pokryivy razern zewspornikiern ; podwaiajqc delikatnie podstawqwspornika;−zaznaczyd porio±enie zamka pokrywy i ad-krpcit aruby mocujqoe zamek pokrywy; —odielczyd ciwno otwierania pok,rywy;−odkr9cid nakrctki mocupice d2wigniqF otwie-rania pokrywy do tablicy rozdzielczej iwyj#l ink z przelotkq od wriOrza 5amOChodU.Zamontowanie pokrywy przedzialu silnika od-bywa sib w odwrotnej kolejnoki czynnokido WyniOnt0Wania. PrzykrQoakc pokrywQ dozawiasOw nie nale2y dokrQcad Grub zbyt mo-cno. Sprawdzid, czy pokrywa ukfada siQ pra-widlowo w otworze i ewentualnie wyregulo-wat, a nastwnie clokrqci: aruby mocujarrepokrywg do zawiasOw mornentern 27 NI, m,nakrqtki mocujace d2wigni otwierania pokry- ZAWIASY POKRYWY PRZE DLI ALU SILMICAWy do tablicy rozdzieFczej momentem 4 N - m, 1 - pokrywa przedzia{u silnike. 2 -truby mocuisice zawiasy§ruby mocujqoe zarnek pokrywy mornentem do pokrywy, 3 - zawias pokrywy, 4 -6 ruby rnocuj4ce8 NJ- m, sruby mocuj4ce zawiasy do nadwozia zaviii.asy (lc nadwozia
 • 150. 1S4 NADVIIDZIE nogel czynnoAci, dokrcoajqc kolejno ruby Btotnik przedniwzdfuz glirnej krawedzi blotnika, na dole blot- W celu wymontowarria I tote ika przedniegonika i na stupku przednim mornentem 8 N • rno naleZy wykonaa nastcpukce czynnoki:.grubc mipdzy zderzakiern a bfotnikiern momen- —podniegO I zabezpieczyó samoctiOd;tern 4 N .m, wkrety mocu*e osfont wrwki —zdjqd przednie koto;przedniego kola i przedni zderzak do bfotnika —odkrqcid wkroy i viryjE0 osione wnqki przed-roomer tern 1,5 N - niego kola; — wyjad bocznq lamp4 kierunkowskazu;Zderzak przedni I tylny —odkrecid wkrct mooujacy przedni zderzakSarnochody Nubira sei wyposa2one w zderzaki da bfoinika;vipftrzymukce bez uszkodzenia uclerzenieodkrQcid gruby dolnegomocowaniaz prqdkogoi4 4 do 8 km/h. Zderzak skfada sic blotnika i mocowania btotnika do stupkaz trzech czqgci: poszycia zewnqtrznego, ele- przedniego po otwarciu drzwi;mentu atisorbujqoego energiq wzmocnienia.podnfek pokrywq przedzialu silnika;Przedni zderzak rno±na wyrnontowat albowymontowa6 reflektor przedn[lr catotci, albo demontukc kolejno jego ele- —odkrccid §rubc rricdzy zderzakiem a blot-menty, natom.rast tylny zderzak tylko demon- nikiern;tujqc kolejno kaLly jego element, —iiiwkrQoidgruby wzdfut gOrnej kravmdzi blot-W cialu wyrnontowania kolejnych czq.g.ci przed- nika i zdjqd b-lotn.rk_niego zderzaka nale±y: Votnik przedni montuje SITQ w odwrotnej kolej-—zcljqd przecinie ko-ta;—wymontowad osiony wnicki kOt; 6C.Z§C1 PF4ZEDNIEGO ZDEFIZAKA1 - belka zderzaka, 2 -czoO absorbujica enemiq,3- os{ona wtotu powEetrza., 4 - wzmocrienieboczne. 5 - os1ona zulerzaka, 6 -17.5.1.0ne otworu MOCOWAINIE BLOTNIKA DO NAOWOZIA 1 -grulay mocapce WW1* do nadwozia lampy przecilivingivivej, 7- iiv-wpomik tablicy
 • 151. 155 DRZW1 reflektoly przeciwmgiowe, jeglitylny plat tapicerski baga±nika; −wymontowaá −wyrnontowad −odkrgc16 ruby poszycia w przedziale baga±- samoched jest w nie wyposa2ony; −wymontowad refiektory; nika izdjqe poszycie zderzaka; −odkrqcid wszystkie 6ruby, wkr9ty I nakrqtki−wyjO element absorbuj4cy energic mocukce osionQ zderzaka i zdj46 poszycie- ivy* dywanik baga±nika; −zdk6 zalepki grub; zderzaka; vityj46 element absorbukcy energi9;wykrqclã 6rub y mocuAce bel4 zderzakaodkr9cid Mrub y nakrQtki mocujgce bel4 vqjqd belkQ_ zderzaka i wyjqd belkq.W celu zamontowania tylnego zderzaka nale±y Zamontowanie przedniego zderzaka nale4 prze- powtOrzyd opisane czynnoki w odwrotnej kolej- prowadzid w odwrotnej kolejnoki czynnoki donoki, dokr9calqc ruby mocuAce Belk c zderza- wymontowania, dokrwajac 6rub y mocuAce bellc ka momentem 35 N • m, grub y mocowania po- zderzaka momentem 35 N • m, nakrqtki mocujRceszycia zderzaka ad strong baga±nika momen- wzmocnienie zderzaka momentem 30 N • m,tem 8 NF m, ruby mocukce osfonQ wnQki kota wszystkie grub y, wkrqty i nakrctki mocuAcei fartuchy przeciwbfotne momentem 115 N• m. osionQ zderzaka momentem 1,5 N - m. Aby wymontowaã tylny zderzak, nale±y wyko-8.3. DrzwL,____ nad nastwuji4ce czynnoki: Aby wymontowa6 przednie drzwi, nale2y: − odkrpcid 6rub y i zdjq6 fartuchy przeciwbtotneodkrqc16 6rub q mocujqcq ogranicznik drzwi tylnych; do nadwozia; − odkrccid 6rub y oraz rkr t i zdj46 osioryodkrccia trub y mocul4ce zawiasy drzwi wnQk tylnych kept; nadwozia;odkrcciO ruby poszycia na gOrnej czOciodiqczyd przelot4 wiqzki przewoclOw elekt- wncki tylnego kofa;fycznych drzwi od nadwozia i rortqczyó jej wymontowad tylne lampy zespolone; ziqcze elektryczne; − odkrQcia gOrne i dolne wkrcty mocuAceje±eli trzeba, odkrqcid zawiasy od drzwi i je wymienid. ostonQ zderzaka;Montujqc drzwi nale±y: −przykrQcid zawiasy, je±eli byty wymieniane, dokrQcie momentem 27 N • m; −po[qczyd ztqcze elektryczne wi4zki przewo- d6w drzwi;zamontowa6 jej przelotkc, przykrccid rubymocukce zawiasy, nie dokrQcajqc ich zbyt mono; wyregulowaa drzwi tak, aby wszystkie luzybyly rOwnomierne, a powierzchnia drzwi niezapadata SIQ arii nie wznosila ponad sgsiedniepowierzchnie i dokrQcid ruby zawiasow mo- mentem 27 N • m; zamontowae ogranicznik, dokrccajqc 6rubc nnomentem 27 N • m.Je±eli zarnontowano nowe drzwi, mo±e za-chodzie koniecznok regulacji zaczepu zamkadrzwi n4 stupku, nale±y wOwczas poluzowad CZOCI TYLNEGO ZDERZAKAwkrgty mocuAce zaczep i pa ustawieniu za- 1 -belka zderzaka, 2 - element absorbukcy energitczepu przykrccie je momentem 25 N m. Za- 3 wzmocnienie bocznei 4-o an zderzaka
 • 152. 156NADWOZE NNW______________________________ MECHANIZMY DRZWI PFIZEDNICH 1 — podkladka dystansowa zaczepu zamka drzwi, 2 — zaczep zamka drzwi, 3 — wytqcznik lampki otwietlenia wnqtrza, 4 —zamek przednich drzwi, 5 —mechanizm podnoszenia szyby drzwi, 6 —silnik rnechanizmu podnoszenia szyby, 7 —klamka zewn9trznao 8 zawias dolny, 9 — ogranicznik kqta °Marcia drzwi, 10 — zawias gOrny wykrccid wkrqty Iwyjqd kompletne lus- nowych drzwiach regulacja nie jest wystar-terko; czaj4ca nalezy powiQkszyd otwory pilnikiem. opu6cie szyb Q drzwi I wyjqd zalepkq ruby Demontai przednich drzwi nalety przeprowa-mocujgcej uchwyt drzwi; dzió w nastwujqcy sposOb: wymontowad nakiadlw gto6nika i wymon- towaO Mot nik; −odkrccid rub i wyjqd uchwyt;odiqczy6 zlque elektryczne lusterka, jeMi —oclf4czy6 Ague elektryczne livtqcznikOw pod-
 • 153. MECHANIZMY DR WI TYLNYCH 1 - podkladka dystansowa zaczepu zarnka drzwi, 2 -zaczep zamka drzwi, 3 -wtqcznik Iampki o6wietlenia wnctrza, 4- zarnek tylnych drzwi, 5 - mechanizm podnoszenia szyby drzwi,mechanizm podnoszenia szyby, 7- klamka zewnqtrzna, 8 - prowadnik drzwi dolny, 9 -zawias dolny, 10 -ogranicznik kqta otwarcia drzwi, 11 -zawias gOrnyodkrOO ruby mocuAce plat pokrycia drzwi; ka i odkrOd wkrpt mOcuAcy klamkq wewnQ- - podwa20 plat pokrycia przyrzqclem KM-trzn; -475-B f zdj46 Mat; przesung6 klamkg do przodu i wyjqd wykrQcid wkrQty mocuAce szybq do mecha-z drzwi; nizmu podnoszenia szyby i wyjqd szybQ ocifqczyd Cigna zamka od klamki zewn9- z drzwi; trznej;wymontowa6 prowadnicq szyby; dkrOO §ruby mocuAce klamkQ zewntrznq
 • 154. 158 NADWOZE _ 1••11fr_ _. odkrQciO wkrty i wymontowad zamek przed- 2 nich drzwi; — roz44czyd z{qcze elektryczne podno6nika szyby;odkrccid nakrOki i wyj podno6nik szyby; zdj uszczelki i nakladki z drzwi. Monta± drzwi nale±y przeprowadzió wykonu- jqc czynnoki w odwrotnej kolejnotci, dokrQ- cajqc wkrQty mocujgce lusterko momentemruby mocukcej uchwyt drzwi mo- mentem 3,5 N. m, wkrQty mocujqce szybc do mechanizmu podnoszenia szyby momen- tern 4,5 N • m, wkrqt mocukcy klam4 we-13 wnQtrznq momentem 3 N • m, ruby mocuj4ce kiam4 zewnctrznq momentem N m, wkrQty 12 mocujgce zamek przednich drzwi momentem 10 N m, nakrctki mechanizmu podnoszenia szyby momentem N • m. Demonta2 drzwi tylnych nale±y przeprowadziO w sposOb podobny, jak drzwi przednich, r15±- nica polega na braku gto6nika i lusterka, jeAll natomiast drzwi mak rQczny mechanizm pod- noszenia szyby, to przed zdjQciem pfata tapi- cerskiego nale2y wycivnge z korbki mechaniz- mu podnoszenia szyby zacisk, wsuwajqc wkrg-TABLICA ROZDZIELCZA tak miQdzy korbkc oraz jej pierAcieri i zdjqd1 - kratka nawiewu powietrza na przedniq szybq, korbk, 2 -rannka schowka podrqcznego, 3 -nakiadka tablicyrozdzielczej, 4 -pokrywa, 5 - wzmocnienie schowka, 8.4. Tablica rozdzielcza 6 -wspornik, 7 -schowek podrqczny, 8 - ramka rodkowatablicy rozdzielczej, 9 -wspornik tablicy rozdzielczej, W celu wymontowariia tablicy rozdzielczej10 -nakfadka dolna, 11 -popielniczka, 12 -nakfadka nale±y wykonad nastQpui4ce czynnoki: boczna, 13 - lewa kratka nawiewu powietrza ujemny przewOd od akumulatora; −od-tqczydtk przewodOw podcitnienia z przetqcznika vqkrOO wkrcty u podstawy schowka, ot-trybu pracy; worzyd drzwiczki i wysung6 schowek;odtqczy6 cl±wigniQ otwierania pokrywy prze- odkrOO wkrcty i zdjqd nakiadkc maskujqcqdzialu silnika; °stony nagrzewnicy; odkrqcid dwa wkrqty i wykd zestaw wska±: odkrccié ruby i wyj radioodtwarzacz,nikOw; ocitqczyd ztqcze elektryczne od radiodtwa- ocifqczyd zt4cza elektryczne od zestawu; rzacza;otworzyd skrytk w tylnej czOci ostony odkrpcid 4 ruby mocujqce ptytkc sterowa-tunelu i odkrQció ruby mocuAce; nia przewietrzaniem, ogrzewaniem i klimaty-odkrQcid ruby i zdj* przedrk nakiadkq. zacjq;oslony tunelu i odkrQcia ruby w przednieji wyjqa plytkc, stwarzaj4c luz potrzebny doCZOCI tunelu; rortqczenia ciQgna regulacji temperatury; pod- wa±y6 oczko ciqgna i ciqgnqd go z zaczepuzdjqd °slow diwigni zmiany biegOw;! .i na pokrtle; rortqczya instalacjg elektrycznq regulacjiilusterek (je±eli jest), zdjqd osfonQ tunelu;z zatrzasku °gong ciQgna I zaznaczyd zdjqa plat tapicerski kolanowy, zdjqd ptatyl −wyjgetapicerskie dolne, zdjqd obicia stupkOw przed-1
 • 155. 159TABLICA ROZDZIELCZA OSLONA TUNELU 1 -popielniczka, 2 -nak4adka boczna os4ony tunelu, 3 - wklad zapalniezki 7 4 -zapalniczka, 5 -pokrywa przedniej osiony tunelul 6 - przednia os3ona tunelu, 7 -schowek, 8- popielniczka, 9 - tylna ostona tunelu, 10 -osiona d±wigni hamulca przedniego, 11 - naktadka schowka, 12 -poloywa schowkanich, odkrQcid ruby i zdjqa pokrycia boczne cz06 do podtogi, §ruby mocujgce boki tablicy tablicy rozdzielczej; do nadwozia; −odtczy6 ziqcza elektryczne kolumny kie-odtqczyd ziqcza elektryczne i zdjqe tablicQ. Monta2 tablicy rozdzielozej nalezy przeprowa- rownicy, odkrcciá ruby i nakrQtki zdjgd ko- dzid wykonujqc czynno§ci w odwrotnej kolej- lu mn% noki i dokrQcaj4c ruby mocuAce boki tablicy −odkrqcid wkrQty mocujqce tablicc rozdzielczq do nadwozia momentem 22 N. m, ruby mo- do obudowy nagrzewnicy, ruby mocujgce do cujgce doinq czc66 do podlogi momentem wspornika pedabw, nakrQtki mocuAce do
 • 156. 160 NADWOZEfowej momentem 10 Nmocujgce8.5. Siedzenia do wspornika pedabw momeritem 22 m,Siedzenia przednie oddzielnymi fotelami dla wkrqty mocujgce tablic9 rozdzielczq do obu-kierowcy i pasa2era z regulowaniq vqsokokiq dowy nagrzewnicy momentem N • m, rubyzagtOwkOw. Siedzenie przednie sklada sic ze i nakrQtki mocuAce kolumnq kierownicy mo-szkieletu, prowadnic, urzgdzeri umo2liwiaNcych mentem 22 N t.ruby mocukce pokryciaregulacjq poduszki i oparcia, poduszek z pianki boczne tablicy rozdzielczej momentemzapewniajqcych wiakiwy ksztaft oraz pokryO. 22 N 6ruby mocujgce nakiadkq °stonyObydwa siedzenia majg mo±liwok przesuwu tunelu i osiony tunelu momentemNam,i odchylane °pawl& Siedzenie kierowcy ma wkrcty mocujgce zestaw wska±nikOw momen-ponadto regulowanq wysokok siedziska. tern 4 N- m, §ruby mocuhce ptytkQ sterowaniaJako wyposa2enie dodatkowe siedzenia mogq przewietrzaniem, ogrzewaniem I klimatyzacj4mie regulowane podparcie plecOw, polegakce momentem N • m, ruby mocuAce radio-na zmianie ksztaftu i twardoki oparcia. Regu- odtwarzacz momentem 4 N• m, wkrQty mo-lacjq podparcia plecOw realizuje si9 pokrQtlem cuAce nakladkq maskujgc4 °stony nagrze-umieszczonym z boku oparcia od strony drzwi. wnicy momentem 4 Nam i wkrQty mocujacePoduszka tylnego siedzenia jest jednolitai umocowana na state w nadwoziu. Oparcie CZOCI SIEDZENIA TYLNEGO - zaczep zamka oparcia, 2 -ostona zaczepu, 3 - szkielet oparcia siedzenia tylnego, 4 zagtwek, 5 - pokrycie- oparcia tylne, 6 -wktad zmiQkczappy (verde, 7- pokrycie oparcia tylnet 8 - zamek oparcia tylnego, 9 -poduszka tylnego siedzeniat 10 zawias tylnych- siedzen, 11 - podtokietnik 12 - oparcie boczne
 • 157. 161 §IEDZENIAodtqczyä instalacjq elektrycznq siedzenia i zdjqd siedzenie;nacisn# przycisk regulacji zaglOwka i wyj# zaglOwek; za pomocq dwOch wkrQtakOw vtify* prowad- . nice, odpiqd zapinki mocukce obicie tapicers- kie oparcia i i4gnqd pokrycie oparcia; − odkrqcid ruby mocuAce oparcie i dj0 oparcie; −odkr9cid rub9 mocujqc4 diwigniQ siedzenia zdj0 cl2wignig;wyjqó osionc pokrctia regulacji wysokotei siedzenia; −odkrqcid §ruby mocujgce pokrQtlo zdjqO je, wyjqã zalepki Grub mocuAcych ostonq bocz- nq 5 wykrqci6 ruby izdj0 oston;odkrqció boczne ruby rnocuAce prowacl- nice siedzenia, odkrQcid truby mocuAce pro- wadnice od dotu siedzenia i odtqczyd prowa- 10 dnice. Monta± siedzenia nale2y przeprowadziO wyko-SIEDZENIA PFIZEDNIEGO 1- zagiOwek, 2 - tulejka zagtOwkap 3 - wkIad zrniQkczaAcy nu* czynnotei w odwrotnej kolejnogcl, do- opanala siedzenia, 4 -szkielet oparcia siedzenia, 5 -obicie kr9cajqc: ruby prowadnic momentem 24 N m, oparcia siedzenia, 6- oparcie siedzenia, 7 - naktadka,6ruby mocujgce osfon boczn4 momentem i:8-naktadka zewnqtrzna siedzenia, 9 -uchwyt 12 Nruby mocukce pokrOto regulacji regulacyjnyp 10 -pokrQtto regulacyjne, 11 - szkieletwysokoki fotela momentem 10 • m 5 6rubq poduszki siedzenia, 1- widad znnkkezajqcy poduszkimocujqc4 diwigniQ siedzenia momentem siedzenia, 13 - obicie poduszki sie-dzenia, 14 -poduszka12 m, ruby mocujqce °parole momentem siedzenia; 15; 16 - naktadki 45 N• m iruby mocujgce prowadnice siedze- I-Wymontowanie zamontowanie tylnego0 40% i mote by sidadane w celu powiQk- siedzenia szenia baga2nika. by opukid oparcie, nale±yW celu wymontowania poduszki siedzenia odblokowad zaczep, naciskakc przycisk na tylnego nale±y:zczycie oparcia i poto2ya poduszkq na sie-wysun# j4 do ty{u i wyjO z zaczepOw; kizenie. Je±eli zagiOwek tylnego siedzenia unie- − ,opu6cie oparcie tylnego siedzenia; mailiwia polo±enie oparcia, nale±y wyciunqa −odkrccid ruby mocowania siedzenia tylnego zagiOwek, naciskaj4c na przycisk pry zewngt-do zawiasOw siedzenia i wyciun# oparcie ! rznej prowadnicy. przesuwajqc je do gory; [Wymontowanie zamontowanie ruby i zdjqd zaczepy zatrzaskOw −odkrQciOrzedniego siedzenia [Aby wymontowaO przednie siedzeniel nale±y: oparcia;zdjqd plastikowe ostony tylnych grub mo-odkrqcia §ruby mocuAce zewnctrzny zawias od nadwozia;rcuAcych prowadnice siedzenia i odkrccidodkrecid ruby mocuj4ce wewnctrzny zawias ruby; od nadwozia;- wy146 plastikowe osfony przednich rub mo- wyciunqe zaciski z tylnego oparcia, po-cuAcych prowadnice siedzenia;stugukc si przyrz4dem KM-475-B i zdj46 - odkrccid ruby;
 • 158. 162 NADWOZE szki i oparcia, zdjqd °bide z tylnej poduszkizapiQcia,pasa: lampkQ kontroinq w zestawiewska±nikOw oraz sygnalizator cl±wiqkowy. i oparcia.W samochodzie Nubira I1pasy bezpieczenstwaMonta± siedzenia tylnego nale2y przeprowa-przednich siedzen s wyposa±one w napina-dzia wykonujqc czynnoki w odwrotnej kolej-cze pirotechniczne.no6ci, dokrqcajqc: ruby mocujgce wewnqtrznyNa tylnych siedzeniach dwa skrajne miejsca zawias do nadwozia momentern 25 N • m isq wyposa2one rOwniei w trzypunktowe, bio-truby mocukce zewn9trzny zawias do nad-drowo-ramieniowe f bezwladnokiowe pasywozia momentem 35 N • m, ruby zaczepOwzatrzaskOw oparcia momentem 10 N • m ruby bezpieczeristwa l ale zamocowane na stalychmocowania tylnego siedzenia do zawiasOw punh. Dia pasa2era na 6rodkowym miejscu momentem 25 N a m. przewidziano dwupunktowy biodrowy statycznypas bezpieczerlstwa. 8.6. Pasy bezpieczenstwa Je§li kierowca przekrqci kluczyk w wyfqcznikuzarebnu nie zapiqwszy pasOw bezpieczenstwa, SamochOd Nubira jest wyposa±ony w pasy to zatwieci sic czerwona lampka kontrolna bezpieczenstwa dla pasa±erOw. Na przed-niezapiqcia pasOw i jednoczenie Nil -guy siq nich siedzeniach sq zamontowane trzypunk- sygnalizator cl±wiqkowy (brzgczyk) informuk. towe, biodrowo-ramieniowe bezwlednokiowe cy o nie zapiqtych pasach. pasy bezpieczenstwa z regulowang wysoko- W Nubirze II pa przekrcceniu kluczyka w wy- 6c14 morowania pun to na slupku rodkowym.tqczniku zap nu zaczynajg siq uzbrajae napi- Pas bezpieczenstwa kierowcy ma sygnalizacjp b1y i PAY BEZPIECZEKISTWA a —pas kierowcy z wytqcznikiem w zaczepie stair% b— pasy pasa2eraw tylnych siedzen
 • 159. 163PAS)/ BEZPIECZEKISTWA zacina l tariny pasOw maj4 uszkodzenia lub pasy byfy u±ywane w czasie powainego wy-apadku t to nale±y je wymienid w catoki. Pasy z napinaczem pirotechnicznym po zadzialaniu napinacza nie nadaj sic do dalszej eksploa- tacji i nale±y je wymienid. Wszelkie rozbieranie 4naprawianie pasOw bezpieczenstwa jest nie- dopuszczalne. W celu wyrniany pasOw przednich siedzen nale2y wykona6 nastQpui4ce czynnoki: −przesunqd osionq plastykowqi odstoniO dol- ne mocowanie pasa; −zdj46 dolne °bide stupka l odsfonie mow- wanie garnego punktu na stupku 6rodkowym l odkr06 ruby mocuAce pas i zdjqd go;zdjqd osfonq stupika rodkowego gOrnq i ad- krQció listwQ regulacji gOrnego punktu, NAPINACZ PIROTECHNICZNY a - 4ben zwijacza pasa bezpieczeristwa z napinaczem Zamontowanie pasOw wykonuje siq w odwrot- pirotechnicznym, b - schemat dziatania napinacza nej kolejnoci czynnoki t dokrqcakc §ruby pirotechnicznego 1 -rura doptywu gazu pod cinieniem, rflocuAre listwq momentem 19 N• m, a ruby 2 -tlok popychajacy kulkil 3 - wrOpy powodukce obrOt osi mocukce pasy momentem 35 N m. zwijaczal 4 - o zwijacza, 5 - kulki, 6 - miejsce na W celu wymontowania pasOw bezpieczehstwa wykorzystane kulki tylnych siedzen nale±y zdjqd poduszkg sie- dzenia i odkrqcid 6ruby mocujgce pasy. Nowprzednich siedzerii co pokazuje lam pka kont- pasy nale±y dokrccia momentem 35 N m.rolna poduszki gazowej. Napinacze pirotech-niczne pasów bezpieczeristwa s uzupetnie- 8.7. Poduszki gazoweniem systemu bezpieczeristwa r wspO[pracujg z poduszkg gazow, Opis uldadu isposOb dzialaniaW momencie zclei7enia czoiowego, to znaczy Urzqdzeniem zwigkszajgcym bezpieczenstwo zderzenie pod kqtem nie wickszym ni± 3Q 0 w czasie zderzenia czolowego s poduszkiod osi wzdfu2nej samochodu, z prQdkokiqgazowei Poduszki gazowe nie zastwujqpovq±ej 25 km/h modu{ sterukcy poduszkipasOw bezpieczenstwa, lecz wzmacniaj4gazowej SDI vi inicjuje wybuch napinacza pi- rotechnic±nego. Wystqpowanie poduszek gazowych Wybuch ladunku uruchamia t{ok, Wiry po Model SilnikPoduszkaPoduszkapychajqc kulki w rurced i a na o b9bna kierowcy kierowcyzwijacza pasOw, jak listliva zQbata na koto i pasa2erazqrbate, powodujqc obrOt bQbnar nawinipcie Nubira.1,DOHC-pasa na bcben. SkrOcenie pasa powOrduje4-drzwiowadocinnigcle go do piersi kierukcego i pa-2,0 DOHCX0 sa±e ra.Nubira kombi 1,6 DOHC00Ta§my pasOw powinny byd czyste i nie powin-ny mied uszkodzeri w postaci przetard7 skale-2,0 DOHCX0czeri i powycinanych nitek. Pasy bezwfad- Nubira II sedan 176 DOHCX0 no6clowe przy prObi wnego szarpniccia • i kombipowinny si zablokowadi nie dad sic wiqcei1 2,0 DOHC - Iwyciqgnqó. rvlocowania pas ów powinny bydprawidlowo dokr on i nie powinny mie6 X — standard, 0 — opcja,nie wystouje.
 • 160. 164 NADWOZE kierownicy do elementu inicjuicego poduszkigazowej i do sygnalu diwiqkowego. Obydwa to urzgdzenia umieszczone na kole kierownicy nie mogq tracia kontaktu elektrycz- nego mimo obrotu kierownicy. SprOyna spira- Ina w czasie obrotu kierownicy w jednstrong naprOa si9, zmniejszaj4c swoj trednicq wewnqtrzn4, a przy obrocie kola kierownicy w drugq strong, rozprc±ajqc sib, powiqksza swol4 §rednic9 zewnctrznq. Prawidlowe za- mocowanie sprOyny umo±liwia wiakiwy ob- rdt kierownicy w obydwie stony. Niewlakiwe zamocowanie sprc±yny spiralnej ogranicza obrdit kola kierownicy w jedn4 stroncI mo±e by przyczyn4 wypadku z braku moAiwoki8 67skrqtu lub uniemo2liwi zadzialanie poduszkigazowej. CZ CI UKLADU PODUSZEK GAZOWYCH Modut sterujgcy poduszki gazowej SDK I NAP1NACZY PIROTECHNICZNYCH PA SOW urnieszczony pod oston tunelu, speinia na- BEZPIECZEK4STWA stpujgce funkcje: kontroluje uktad dodatko- I —poduszka gazowa kierowcy, 2 —sprtgyna spiralna wego zabezpieczenia SIR, w przypadku wy- poduszki kierowcy, 3 — wiqzka przewodOw poduszek gazowychi 4 —poduszka gazowa pasaiera, 5 —z-tqcze krycia niewtakiwego dzialania ustala kod elektryczne napinacza pirotechnicznego, 6 — zt4cze 0301, usterki, zapamictuje kody wykrytych usterek, 7 — modut sterujaco-diagnozujeloy uktadu poduszki gazowej zawieca siedmiokrotriie lampkQ kontrolnq i napinaczy pirotechnicznych pa Ow bezpieczeristwa, w zestawie wska2nikOw przy kazdym prze- 8 —zfqcze diagnostyczne ALDL krQceniu kluczyka wytqcznika zapfonu do pos tozenia ,,ONquot;, informujqc o sprawno§ci ukiadu,dzialanie zabezpieczajgce przed obrazeniamizatrwieca lampkc kontrolnq na state pa wy- oiala.kryciu usterki w ukladzie SIR, zapewnia rezer-W samochodach Nubira wystpujq poduszki wowe ±rOcito zasilania do zadziatania podu-gazowe dia kierowcy lub kierowcy i pasazeraszek powietrznych I pas Ow bezpieczeiistwa, jeg normalne ±rOcifo zasilania nie dziaia,przedniego siedzenia w standardzie albo kontroluje prQdkok samochodu w celu ustale- W opcji. nia gotowoci poduszek do wybuchu, poUktad dadatkowego zabezpieczenia SIR skia- wykryciu zderzenia przy prQdkoki samocho-da si z: poduszki gazowej kierowcy, poduszki du powy±ej 25 km/h powoduje przeptyw prq- gazowej pasa2era, moduli] steruAcego podu- du, inicjujc wybuch ladunkOw w poduszkachszki gazowej SDM, lampki kontrolnej dzialania i napinaczach pirotechnicznych pas (5w bez- poduszki gazowej, sprOyny spiralnej I prze- pieczeristwa, a po podtqczeniu do przyrzqduwodOw elektrycznych ze specjalnymi ziqczami kontrolnego Scanner wywietla kody diagnos- elektrycznymi.tyczne. Poduszka gazowa kierowcy jest umieszczonaWszystkie czQ§ci poduszki gazowej s nienap- w kierownicy pod nakladkg §rodkowq, a po- rawialne i w przypadku ich uszkodzenia nale4duszka gazowa pasazera znajduje si w tablicy je wymieni. Take po wypadku zadzialania rozdzielczej po stronie pasazera. Obie podu-poduszki gazowej nalezy wymienid wszystkioszki maj nalD(5j zaplonowy i generator gaze.czOci poduszki.Pod wplywem prdu wlczonego przez SDM W przypadku wymontowania uszkodzonej- nabOj wybucha, powodukc napelnienie zio±o-poduszki gazowej, ktOra rile zadzialata nalety. nej poduszki gazowej. przed skierowaniem jej na zlomowanie zaini- cjowa6 wybuch poduszki. Podobnie przed W kolumnie kierownicy jest wmontowana sprc- . przekazaniem samochodu na ziomowania.±yna spiralna, ktOra przewodzi. prqd z kolumny
 • 161. 165 PODUSZK I GAZOWE ia).V-•I N 2 Er)09.- {Trco N N '&71. 6c L4) 0 c cr, 0 .9°crS et) 0Eroquot;g cccn C In I->iC CI -CDIN a N C13c1 -N 1p E- 2quot;ccCNIOD II ILaci ,0•N .M 0Z§1371 a a 13:) NNI −c o. . . ------------------ 'a.§ I ton 0 El) OkiNI Li-, 2 .:.....______ a .a. a. am. ma a. a— liam Erma.erzNI CO.c.) I c._ 'Ego''900 cr . -as) escoy 1:11. 2 ;e5 — '11co ct5 Lc 113ic-1 I 1.40cl 0 <1) 6-Z 1 - c (,) c 0r.ica. (7 ).- .7- 0 Q CIS -CD LI-N 0_ 8 9. 9 1 5_ E quot;0- :13 0 CDz D.1— T- ;I< .....4ritP.1-cic.- >, Le> N_}CNI C43 CI- 0 .9— 013:1crsiz0_ s<ei3 E03 Lc. ›-CNJ ZCI,9—•. t D~ i i r i ii 137 EC; !LEL!-§C Ja-imEp 0xT la>h. ODquot;..ce 0 on. - r, 0<.02ler Cm) 0 cISH>.NQccI cc en 1 2I0 , (.5 IIII EP)lia) CI'CIel taWCL c0'E Cr)=€1.3 U) r0 rzk.)ezi. •= e ILz 59- a - 0,„›_ Cco22 C csToCC.ers 2e -`=Ni °i ) a , touiI Lu 3 -____• I).- Lii‘11401 §wF._ L F CO c tjN I
 • 162. 166 NADWOZE tego czasu. Prate demonta±owe nalezy roz- nale±y spowodowaa zadzialanie poduszki ga- poczyriaO od unieruchomienia ukiadu SIR. zowej. W celu wymontowania poduszki gazowej kie-; W celu napetnienia poduszki poza samocho- rowcy isprqtyny spiralnej nale±y: dem nale±y poll:146A czolem ku gOrze w miej- −od4gczy6 przewOd ujemny od akumulatora; sou, gdzie nie ma luinych przedmiotOw w pro- − od eke 10 minut, zeljg plat tapicerski mieniu 10 m, pockczy6 do poduszki dwa kolanowy; przewody o dfugotci min. 10 m wolne koeiceodtqczye 245{te ztqcze elektryczne sprQtyny przewodOw potqczy6 z biegunami akumulatora spirainej na doinej kolumnie kierownicy; oddalonego od wypetnianej poduszki o 10 m. ustawie kierownicQ do janly na wprost; Je61i samochOd jest przekazywany na zfom,wykrvcid ruby mocujgce poduszkg gazowq mo±na poduszkq napetniad w samochodzie. kierowcy; poduszk nale±y zawsze trzyng W tym celu nalezy podi4czyd poduszkQ do w pozycji pokrywq do gitory, aby w razie wybu- przewoclaw o dfugotei min. 10 m, otworzye chu miala siq gdzie rozprzestrzeniad nie za- szyby przednich okien, postawie akumulatorgra±ajqc monterom; przed samochodem w odlegtoki 10 m i polq-zdjqa ztqcza elekttyczne poduszki oweb czyd przewody z akumulatorem. I sygna4u cliwipkowego; .0Je2eli poduszka nie napelnifa sic, nalezy roz- wyjqa poduszkQ, zdjqd ostony kolumny kie- rown icy; fqczy6 przewody i przez minut rile zblitad sic do poduszki, po czym sprawdzi6 przyczynq −zdj46 kaki kierownicy, ocil4czy6 ziqcza elek-- nie zadziatania ewentualnie powtarzyd prObq. Je2eli poduszka zadziafata, usunq6j w rqka- tryczne sprq±yny spiralnej od kolumny kierow-wicach i okularach p0 30 minutach, gdy cat-nicy, wykr06 wkrQty mocujgce sprOynq spi- rainqI zdjqd kowicie ostygnie. W celu zamontowania poduszki gazowej nale- Unieruchamianiei uruchannianie ±y powtOrzy6 opera* w odwrotnej kolejnotci uldadu •dokrqcaj4c wkrqty sprOyny spiralnej momen.Ustawid ko[o kierownicy do jazdy na wprost,tern 4 N m l a 6rub y cnocujqce poduszk9 ustawié vittyNcznik zaptonu w poto±eniu „LOCKquot;momentem 3N m.i wyjO kluczyk, zdj* plat tapicerski kolanowy, W celu wymontowania poduszki gazowej paodtqczy6 ±Olte ztqcze elektryczne sprOynysa±era nale±y:spiralnej w dolnej czOci kolumny kierownicy, −unieruchomid poduszkq gazowq pasa±era;vvyjO schowek, ociNczyd ziqcze elektryczne poduszki gazowej pasa2era, zdjqd ostony dol-−odkrqcid nakrqtki mocukced poduszki ne stupkOw 6rodkowych i odt4czyä ziAcza i wyjgO elektryczne od napinaczy pirotechnicznych.—odkrqcid nakrOki mocujqce poduszkc u Ory i zdjqd poduszkg. Uruchomienie ukfadu SIR nastouje pip do- Mocujqc poduszkq nale±y wykonad czynnokitqczeniu ztqczy elektrycznych do obydwu w odwrotnej kolejnoki, clokmcaj4c nakrOkipocluszek gazowych i napinaczy pirotechni- görne momentem N m, a nakrctki doine cznych. momentem 16 N• m. Demontal I montai ukiaduCZC§Ci W celu wymontowaniamodutu sterujgceged —zdjqd oslonQ tunelu, Przy wszelkich dziataniach serwisowych ukfa-du SIR nale±y postcpowad bardzo ostroinie, −usunqd blokadq zlqcza elektrycznego SDprzestrzegajw wszystkie przepisy bezpie—wykrQcia grub y mocukce SDM i zdjqá go. czenstwa. W celu wmontowania nowego rnodulu nalety • Modut SDM zapewnia napiccie wystarczaAceumietcid go tak, aby strzalka znajdukca sibdo zadzialania poduszki gazowej przez 10 na module zostata skierowana ku przodowi, dokwid ruby momentem 12 N m I wykonadminut p0 wytqczeniu zaptonu i vinAqciu bez- pozostale opera*. piecznika poduszki, dlatego wszystkie prate
 • 163. 167 PRZEWIETRZANIE, OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA 8.8 Przewietrzanie, ogrzewanieklimatyzacja Urzqdzenie grzewczo-wentylacyjne dostarrza do wnQtrza samochodu §wie±e powietrze przy zamkniqtych szybach. Zale±nie od potrzeby maze to byd powietrze chtcidne lub podgrzane. Urzqdzenie ogrzewczo-wentylacyjne rozprowa-SPOSI5B FIOZPROWADZANIA POWIETFIZA W KABINIEPASA2EFISKIEJdza to powietrze na szybQ przedni4 7 szyby przednich drzwi l pod not kierowcy i pa-sa2erOw wszystkich siecizen, na tutOw kie-rowcyi pasaiera lub na r6±ne kierunki je-dnoczeMie.W nagrzewnicy jest wmontowany wentylator elektrycznyl ktOry daje rno±liwogá nadmuchupowietrza w czasie postoju samochodu, prze-wietrzania samochodu podczas jazdy z malqprgclkokig, zwiqkszenia iJo i powietrza prze-plywajqcego przez nagrzewnicc w okresiezimowym oraz zabezpiecza przed wykrapla-niem SiQ part' wodnej na szybie okna przed-niego w okresie chiodOw.W samochodzie Nubira istnieje mo±liwokprzewietrzania powietrzem z wnQtrza samo-chodu. Tali sposOb przewietrzania nazywa siqrecyrkulacjq i jest pr data do szybkiegorozgrzania samochodu, przejechania ocicinkadrogi zadymionej, je6li rile chcemy odd chapzanieczyszczonym powietrzem z zewnqtrz lub NAGRZEWNICA Z PRZEWODAMIprzeczekaria w korku ulicznym w du2ym stq- DOPROWADZAJACYMI CIECZ CHLODE±eniu spalin. I ROZPROWADZAJ4CYMI POWIETRZEW obudowie nagrzewnicy znajduje siq grzej- 1 — przewOd doprowadzenia powietrza do przedniej szyby,nik na stale podkczony do ukiadu chlodzenia 2 —przewOd doprowadzenia powietrza do bocznych szyb, 3 — boczny przewed tablicy rozdzielczei; 4 —§rodkowy silnika. Regularjc temperatury powietrza przewOd tablicy rozdzielczej, 5 —14cznik, 6 — nagrzewnica*osigga si uktadem przesion sterowanym 7-14cznik przewodOw tylnych siedzen, 8 — przewOdz tablicy rozdzielczej. Rozwigzanie to po- nawiewu powietrza dla pasa2erOw tylnych siedzen
 • 164. NADWOZIE 168 _ ti12 UKLAD PRZESLON W OBUDOWIE NAGRZEWNICY 1 - nawiewy na tablicc rozdzielcz4p 2 - pokrywa kieruj4ca nawiew na tablicQ rozdzieIcz lub na przednia szybq, 3 - pokrywa kierujqoa nawiew na tablicQ rozdzietcz4 i na przedni4 szybq lub na nogi kierowcy i pasaen5w; 4 - grzejnik nagrzewnicy, 5 -pokrywa kieruAca powietrze do nagrzewnicy sterujgca lemperaturg powietrza, 6 - parownik klimatyzacji, 7 -wlot powietrza zewnQtrznego, 6 - pokrywa kierui4ca wlot powietrza z zewn4trz lub recyrkulacjg, 9 -wlot powietrza z wnctrza sari hod 10 drnuchawal 11 -voyloty powietrza na nogi pasaierOwt 12 - virylot powietrza na przeclni4 szybQ wnqtrz nagrzewnicy pozwala pobieraO powiet- rze z zewnqtrz lub wewn4trz samochodu oraz kierowaa je do zarnierzonych przez kierowcQ nadmuchOw.Wymontowanie zamontowanie u rzqdzen la ogrzewczo-wentylacyjnegoPrzed wymontowaniem urz4dzenia z samo-chodu nale±y spukid ciecz chiodzqcq, zsun0przewOd podcitnienia z 1.4cznika, zwolniO zsu-n46 zaciski na przewodach doprowadzakcychi odprowadzakcych ciecz do grzejnika, zsung6przewocly z krödcOw wystakcych z przegrodyczolowej oil strop y silnika, odkrccia rubymocukce nagrzewnicc do przegrody czofowej, wysun46 obudowQ nagrzewnicy ku dolowi i wy- j46 z samochodu.Wmontowanie urzgdzenia ogrzewczo-wenty-lacyjnego naleky przeprowaciziO, wykonu*czynnogci w odwrotnej kolejnoki i dokrQcajqc rub y mocukce nagrzewnicg fomentN•m.4 KlirnatyzacjaCZOCI UK DU KLIMATYZACJI W samochodzie Nubira klimatyzacjc przewi-1 - pr7ew6d z parownika do sprOarki; 2 przewOcl ze dziano jako wyposa2enie opcjonaine. Uklaci sprv2arki do skraplacza, 3 - osuszacz 4 -skraplacil klimatyzacji sklada SiQ ze sprOarki z reduk- 5 -sprVarka, 6 - przewOd z osuszacza do zaworurozprc±nego torem ci6nienia, zwanym zaworem bezpieczen-
 • 165. 169 PRZEWIETRZANIE, OGRZEWANIE I KLIMATYZACJA4stwa, skraplacza, filtru osuszacza, zaworurozprc±nego i parownika.3Uk{ad klimatyzacji jest wypefniony ekologicz- plynem R-134a. Sprg±arka jest zamoco-wana z pr2odu silnika po stronie wylotu naspecjalnym wspomiku.SprOarka typu V 5 jest sprOarkq o zmiennymskoku tiokOw. Skok ti-okOw wynika z wielkokikqta pochylenia tarczy uchylnej. Sprc±arkama uktad automatycznej synchronizacji, do-stosowujqcysprQ±ania do potrzebchlodzenia powleti7a dia wyrnaganych warun-kOw. Podstawowym me hart tej sprqta- PAROWNIK I ZAWOR ROZPROAJACYrki jest tarcza china napcdzajqca tfokOw. 1 - parownik, 2 -zawOr rozprOajqcy, 3 -przewodyKqt pochylenia tarczy uchylnej jest sterowany 4qcz4ce, 4 - uszczelka przewodOwprzez zawOr wyposa±ony w mieszek, wmon-towany w tylnq pokrywQ sprOarki. Jest onregulowany cinieniem w przestrzeni ssania. pr arks ma reduktor c&lienia pefni4cy rolftCi§nienia w sprOarce wynika z wielkoki skokuzaworu bezpieczenstwa. W warunkach gdytiokOw, ktOry wzrasta proporcjonalnie do od-ci6nienie wzrosio nadmiernie, zawOr wypusz- chylenia tarczy uchylnej od poziomu. cza pary cieczy w celu zapobie±enia uszko-W &win du ego chlodzenia jest potrzebnedzeniu uktadu. ZawOr otwiera si przy ci6- w soliisn i n I ssania. W tym wypadkunieniu miQdzy 3171 a 4137 kPa. Za kaZdymzawOr sterujqcy tarczq uchyln4 otwiera prze-razern, gdy zawOr zadziata, nale4 sprawdziálot micdzy przestrzeniq ssania a skrzyniqi w razie potrzeby uzupetnid ilo66 cieczykorbow sprOarki. Citnienie w skrzyni kor-chlodzqcej. bowej i w przestrzeni ssania wyrOwnujeSkraplacz zamontowany pried cl-Rodnicq sil-a skok sprV ar ki j est maksy mal ny . Gdy nika sk{ada si z wOownicy i w ktOrej parazmniejszamy chiodzenie, zapotrzebowanie nacieczy skrapla sic na skutek schiodzenia.w przestrzeni ssania maleje, zawOrPowietrze przeplywajgce przez skraplaczsterujqcy tarczq krzywkowq zamyka przelot schiadza pary o wysokim ci§nieniu, zmieniajqcze skrzyni korbowej do przestrzeni ssania, le w cieczawzrasta rO2nica ci6nienia miQdzy skrzyniq Filtr osuszacza przytqczony do wylotu pa-korbowq a przestrzenig ssania, powodujqcrownika pelni role zbiornika cieczy chlodzwej,ruch . trzpienia zmniejszajwy kt pochylenia eliminuje pary cieczy i resztki oleju przedo- tarczy.staAce SiQ ze sprq±arki. Na dnie filtru osu-Sprzwlo sprq±arki jest sterowane wy{qczni-szacza znajduje si material wchfaniajqcy pa-Mem na tablicy rozdzielczej i modufem ECM. r ktOra mogfaby dostad sic do uktadu.Modut w chwili przeciq±enia silnika, gdy tern-Filtr osuszacza mo±na wymieniad tylko w ca-peratura cieczy przekroczy 112°C, wy{qcza iotaklimatyzacjc i w[qcza jg ponownie po obni2eniuZawOr rozprc2ny jest umieszczony w prze- temperatury do 98°C. strzeni pasa±erskiej, pod tablic4 rozdzielczqSprq±arka ma korek spustowy umieszczonyw pobli±u prawego s1upka. ZawOr rozprcinyna obudowiel ktOry nale±y odkrqcia pociczasmoZe ulec uszkodzeniu w trzech poto±eniach:wymiany cieczy ch-lodzwej, aby usun46 go otwarty, zamkniqty lub ograniczony. z przestrzeni sswej i koncOwek sprq±arki.ZawOr rozprOny uszkodzony w polo±eniu ot-Zadaniem sprq±arki jest podwy2szenie nis-wartym powoduje hata6liwote sprOarki I brakkiego ci6nienie pary cieczy chlodzwej z paro-
 • 166. 170NADWOZE 5HE AT DZIALANIA UKLADU KLIMATYZACJi 1 -sprOarka, 2 -zawOr bezpieczenstwa sprOarki,_ 3- skraplacz, 4 -osuszacz,_-I5 - parownik, 6 -zawOrrozprqtajgcydzono obecnok part' wocInej w uktadzie kiI#! matyzacji? nale±y wymienid ciecz chlodzgeq. ZawOr rozprg±ny uszkodzony w poloteniu mknipcie sprOyny, ppkniqcie kulki lub obec-mkniqtym powoduje spadek ci6nienia i bralq notdpary wodnej w ukladzie kiimatyzacji. chlodzenia. Usterka mo±e byd spowodowanai Je±eli sprOyna jest pekniqta lub kulka uszko- uszkodzeniem gniazda zaworu lub obecnoeci41 dzonai nale±y wymienie zawOr. Je2eli stwier-pry wodnej w uldadzie. Jet!' gniazdo zaworu lub zawOr rozprOny uszkodzone, nale±y wymienió zawOr.Je±eli w ukiadzie znajduje sic Para wodnap/ 5 nale2y wymienid czynnik chfodniczy. ZawOr rozprg±ny uszkodzony w po1o2enigil ograniczonym powoduje spadek bra k chiodzenia. Listerka mo±e bye spowol dowana zanieczyszczeniami w zaworze. Nale-1 ±y wymienid ciecz chlodzqcq, zawOr osuszacza. Parownik jest urzqdzeniem schladzakcym wietrze kierowane do samochodu. Ciecz chfo-1 dz4ca o wysoicim citnieniu przeptywarurQ rozprOakeq (kryzq) i zmienia sic w parcio niskim i r i niu,Cie* z powietrza plynge-I go pomiqdzy rurkami parownika jest schl-adza-i ne na powierzchniach rurek. W czasie schfa- dzania na powierzchniach parownika z powid-: rza wykrapla sic wodal ktOra jest wyprowadza-' na na zewntrz.Reduktor ci6nienia tqczy funkcjQ zaworu od-1 cinakcegoIii niskie cinienie oraz• wytqcznika wentylatora. Reduktor ci6nienia jest! umieszczony w przewodzie wysokiego ci6nie MOCOWANIE SPROARKI KLIMATYZACJI nia cieczy chiodz4cejs obok prawego przed-; 1 -wspomik sprVarki klimatyzacji ; 2 -tylny wspornik niego slupka w poblizu filtru powietrza. silnika 15 DOE4C5 3- sprQ2arka, 4 -napinacz parka kornpletny, 5 —tylny wspornik silnika 2,0 DOHC
 • 167. 171PRZEWIETRZANIE, OGRZEWANIE I KLIMATYZACJABUDOWA SPWARKI KLIMATYZACJI TYP V5 1 -walek sprOarki, 2 - tarcza 3 uchylna, 3 - blok cylindrOw, 4 - pierkien uszczelniajqcy gtowicy sprOarki, 5 - plytka ograniczaMca ssanie, 6- piytka zaworOw, 7 - uszczelka glowicy sprq2arki, 8 - gtowica sprOarki, 9 -pierkien uszczelniajqcy, 10 recluktor ci6nienia (zaw6r 23bezpieczenstwa) p 11 zawOr kontrolny, 12 - piertclen2uszczelniajqcy, 13 -mocujqcy pier tier osadczy, 2z ° 14 - pierkien uszczelniajqcy ----21Aobudowq sprparkip 20 15 -lo2ysko, 16 -tulejka oporowa, 17 - korek spustu oleju, 18 obudowa sprOarki, 19 19 - rowek piasty sprzqgla,3 20 -pier6cien uszczelniajqcy walu, 21 - uszczelniacz waft',1 22 -pier6cieri ustalappy, 2 3 17- cewka sprzgla, 24 - Kato 16pasowe, 25 -io±ysko kola pasowego, 26 - pier§cien usialajqcy -Io±ysko kola pasowego, 27 - tarcza sprzqglat 26 - nakrqtka watt, 29 -6ruba przelotowa, 30 wpust piasty sprz9gla1031 - uszczelka ruby przelotowej
 • 168. 9 WYPOSAZENIEELEKTRYCZNE Charakterystyka techniczna Dane charakterystyczneWartoki liczbowe wyposatenia elektrycznegoPobOr prqdu (test bez obci42enia)40-98 Aprzy 122 V Weil-Loki liczboweDane charakterystycznePrQdkok obrotowa6000 12000 Akumulatorobi/min 12 V Napiwie znamionoweLuz osiowy wirnika 0125-3556 mm Pojemno§6 znamionowa 55 A. hWiticznik elektromagnetycznyrozrusznika Znamionowy prqd zimnego rozruchu 550 APrqd uzwojenia podtrzymuMcego min. 90 minut Rezerwowa pojernnogdprzy 12,2 V 12-20 znambnowaPrqd uzwojenia wciNajgcegopay 12,2 V60-90270 A Test akumulatora pod obcia.2eniem Napiqcie no•inalne: — w temperaturze 21009p6 V9,4 V9.2. Obwitid zasilania 2 — w temperaturze 2000 59,1 V — w temperaturze OciC8,8 V — w temperaturze —10°CW ski-ad obwodu zasilania wchodz4: akumula- — w temperaturze —18°C 8,5 Vtor, alternator z regulatorem napiqcia I lampka — w temperaturze poni2ej —18°C 8p0 Vkontrolna ladowania. AlternatorAkumulator CS-121-DF Typ Akumulator dostarcza energii do rozruchu silni-ka oraz umo±liwia krOtkotrwafq jazdQ3 gdy Napiccie znamionowe 12 V zapotrzebowanie energii przekracza ilo§e ever- Prqd maksymalny: gii dostarczanej przez alternator lub joi alter- — do 1999 r. w wersji bez nator jest uszkodzony. Spetnia on tak±e rol : ktiniatyzacji75 A gfOwnego ocIbiornika i stabilizatora napigcla 1 — do 1999 r. w wersji z ktinnalyzacjq85 Aw instalacji elektrycznej przy wspOlpracy z alte- — of 2000 r,85rnatorem. Akumulator ma dwie koeicówki bie- Rozrusznik gunowe: dodatniq i ujemnql oznakowane sym- i12 V Napi QC ie znamionowebolem ( + ) i ( —)T o r15±nych 6rednicach. Kongo- 1wki biegunowe stu±q do polqczenia akumulato-1 Mor znamionowa1,4 kWra z obwodem elektrycznym samochodu.
 • 169. 173 CHAFIAKTERYSTYKA TECHNICZNA Je±eli akumulator jest rortaclowany, nale2y sprawdzi6 poziom elektrolitu i obwad ladowania akumulatora oraz naprawid uszkodzenie w tym obwodzie, a akumulator dotadowad w celu przywrócenia mn norrnalnego stanu_ Ladowanie akumulatora Akumulator do iadowania nale±y wymontowad z samochodu. Ladowanie zaleca sib prze- prowadza6 w dobrze przewietrzanyrn pomiesz- czeniu w temperaturze ok, 21°C, Nie wolno dopukid do zwarcia biegunOw a.kumutatora i zmiany biegunowotci przewo- dOw urzeidzen[a fadujqcego. IVrIEJSCOW IE NI E AKUMILILATOPIA W $AMOCHODZIE Jednostopniowe f ad owa n ie akumulatora naleiy przeprowadzad preidem 10-godzinnym, tzn, prqdem o wartotci róviinej 10% pojerrnotclAkumulator w samochodzie jest umocowany do znamionowej akumulatora, do chwili zabar-podstawy za pornoc4 dwóch diugich grub i jarz- wienia sip oczka aerometru na kolor zielony.ma przykreconego nakrptkami. Wyrnaga okre- W czasie fadowanfa akumulatora temperaturasowej obstugi i konserwacii. Sto2kowe koncOwki elektrolitu n[e powinna przekroczyó 52C.biegunowe akumulatora i zaciski nie powinny Po podtqczeniu akumuiatora do instalacji elek-miec §ladOw korozji, Zaciski powinny byd dab rze trycznej samochodu nale4 zaprogramowadosadzone i zabezpieczone pried korozjq cienk4 prqdkoS6 obrotow4 silnika na biegu jafowyrn.varstwq wazeliny_ Podczas odf4czania Jub pod-f4czania zacisków do konri:51Arek biegunowychUruchamianie silnika za pornorqakumulatora nie wolno uderza.d w nie rniotkiem,akumulatora pornooniczegogdy± mote to spowo-dowad rip. obluzowanie W przypadku koniecznoci jazdy samochodemkoricOwek biegunovitych w obudowie, pqkniqcie mimo rortadowania akumulatora mo2na uru-obuclowy lub oderwanie koricawek biegunowych rhomid silnik za pornoc4 akumulatora pornoc-od MA I zanieczyszczenie akumulatora. niczego, no, innego pojazdu. W tyrn celuGkOwnymi pararnetrarni akumulatora sad: poje-nalely pofelczyd oba akumulatory specjahymimno i znamionowy jarqd roz-przewodami rozruchowyrni, felczqc jednymruchu. Pojemnod znamionowa jest to iloczyn przewodem oba bieguny dodatnie, a drugimprgdu i czasu rozfadowania akumulatora prg-przewodem biegun ulemny akumulatora po-dem 25 A do os[eigniQcia napiqcia, 10,5 V w te-mocniczego z masa. samorhodu, np, elemen-mperaturze 2T C, Prad rozruchu jest to mini- tem zawieszenia silnika.rnalria wartok prqdu dostamzanego z akumu- Po uruchomieniu silnika w SameChOdzie zelatora w ci gu 0 sekund w ternperaturze sprawnym akumulatorem odczekad kilka—18c1C przy minimalnym napiQciu 7,2 V, minut i rozpocz46 urucharnianie silnika w samochodzie Daewoo Nubira w wersji bez samochodzie z rozfadowanym akumulatorem_klimatyzacji jest z amon towan y bezobsfugowy Silniki w obu samochoCach pozostawii&akumulator o pojemno4.ci 75 A - h i pr4dzie pracuj4ce przezrozruchu 550 A, natomiast w wersji z klimaty- wi-zacjq akumulator ma pojernnci§d 85 A - h_ 1 po uruchomieniu, a nastqpnie rozfqczy6Akumulator ma wbudowany aerometr, sluZ4cy przewody, z.achowujele szczegOlnq ostroZnok, do oceny stanu natadowania. Je'SR akumulator jest prawidlowo na.ladowany, oczko aerometruWymontowanie ar zamontowanle ma kolor zielony, w przypadku rozfadowaniaakumulatora akumulatora oczko ma kolor czarny, Jasne Je§li akumulator jest rortadowany, zuZyty lub oczko aerometru sygnalizuje zu±ycie akumu- jego podstawa jest uszkodzona, naleity wy- atora, ktOry nadaje siq wylqcznie do vvymiany,
 • 170. 174WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE 111111•11P__ ujernny I dodatni przewOd od aku- mentem 20 N • m, nakrOki mocukce jarzmo —ocitqczyó mulatora;rnomentem N• nal, a nakrctki przewodOw −odkrqci6 nakrctki grub mocuj4cych jarzmoakumulatora momentem 15 N• m. I wyjgO akumulator razed z jarzmem;Alternator —sprawdziO, czy podstawa akumulatora nieAlternator jest prqdnicq pr du przemiennego l jest pqknicta lub uszkodzona; w razie potrzebytreifazowego z wbudowanym uldadem prosto-odkr06 wszystkie rub y mocuj4ce podstawQwniczym, &dada siq z nieruchomego stojanal akumulatora i wymienie podstawq. Zamontowanie akumulatora vgkona6 w od- czyli twornika, ruchomego wirnikat prostownikawrotnej kolejnoki czynnoci. Sruby mocujgceprzeksztalcaAcego prqd trOjfazovnt na prqd pod taw akumulatora nale±y dokrqcid mo-staly9obudovvy i pokes wykonanych ze stopu• CZOCI SKLADOWE ALTERNATORA 1 - nakrqtka rnocuAca kolo pasowe, 2 -koho pasowe, 3 tuleja dystansowa, 4 pokrywa z Wyskiemi 5 -tuleja dystansowal 6 - wentylator, 7 -wimikp 8 - stojani 9 - ptyta, 10- prostownik, 11 -fokysko, 12 - obudowa, 13 -asiona szczotki r 14 - pokrywa fonska, 15 - regulator napipcial 16 -- szczotka
 • 171. 175 OBWOD ZASLANIAaluminium z wcigniqtymi fo2yskami. Na osi wirnika jest zamontowanepasowe naNdu alternatora.Gdy przez uzwojenie wirnika phinie prqd wzbu- dzenia, powstale pole magnetyczne wiruj4ce razem z biegunami wewnqtrz stojana. Strurnient. magnetyczny przeplywajqc przez stojan twarza w jego uzwojeniach napiQcie przemien-ne trajfazowe, dzicki czemu plynie prqd, ktOry tijest natychmiast prostowany w prostowniku.Prostownik jest zamontowany do obudowyalternatora. prostownika prqd plynie do od-. biomikOw przez dodatni zacisk alternatora.Pr4c1 stall/ do zasilania wirnika jest pobierany poczqtkowo z akumulatora, a gdy alternatorzaczyna oddawaá prqd, wOwczas — wprost z alternatora. Regulacjq napiccia wytwarzanego przez alter- nator uzyskuje si za pomoc4 zmiany wartotci 4ELEMENT'! MOCOWANIA ALTERNATORA DO SILNIKA2X1 DOHC— gOrny wspomik alternatorav 2 —wspornik latmowy,3 alternator, 4— wspornik alternatorapr du wzbudzenia w obwodzie wirnika. Zada-nie to speinia regulator napigcia. Ladowanie akumulatora jest sygnalizowane przez specjalny wskainik 6wietlny wtqczony w obwOci wzbudzenia. Alternator ma bardzo szeroki zakres prqdkotci obrotowej, a dziaianie jego zale±y od kierunku obrotOw. Prqd do uzwojenia przesylajg szczotki i pierkienielizgowe. Alternator jest zamocowany z prawej strongsilnika pod przewodem dolotowym.Wymontowanie I zarnontowaniealternatoraAby wymontowad alternator, nale±y: ocliqczyd ujemny przewOd ad akumulatora; −odtqczyd ztqcze elektryczne czujnika tern- peratury powietrza MAT od rury dolotowejpowietrza;−odkr06 opaski zaciskowe z rury dolotowej ELEMENTY MOCOWANIA ALTERNATORA DO SILNIKA 1,6 DOHCpowietrza izdj# rurq;—d2wignia regulacyjnal 2 —alternator, 3 — wspomik alternatoraobrOcid rub rolki automatycznego napina-
 • 172. 176 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNEzdjziO pokrywcI wentylator;przesunqa do gOry zbiornik oleju obwoduIvy* wirnik z obudowy, zdj stojan I spra- wspomagania uktadu kierowniczego I wyjqd zbiornik; wdzid omomierzem, czy ma przerwy lub prze- −w samochodzie z silnikiem 1,6 DOI-IC od- bicia; −podwa±yd przegrodQi wyjqd j; kwid rub mocuArqd wl ni regulacyjn4 −odkr9ciO trub y mocuAce prostownik z regu- z alternatora; w samochodzie z silnikiem latorem iszczotkotrzymaczem i viqjqd komplet; 2,0 DOHC odkrccid ruby rnocul4ce gOrne jegli szczotka nadaje SiQ do dalszej pracy, wsporniki z alternatora, przewodu dolotowego nale2y j oczy§cid czyst4 szmatkq i sprawdzidgtowicy oraz zdj46 wsporniki, podnie66 i pode- prostownik5 przykladajqc koncOwki omomierza przed odpowiednio samoched; −ocliqczy6 z+4eze wiqzki przewodOw z tylu do Aqua elektrycznego i radiatora prosto- alternatora oraz od alternators do akumulatora; wnikat nastppnie odczytaO wskazanie; −powtOrzyd sprawdzenie z drugim zilezernw samochodzie z silnikiem 1,6 DOHC od- e!ektrycznym i porOwnadgdy obydwa krOO nakrOkQ mocowania alternatora do dol- odczyty I:104 identyczne, prostownik nale±y nego wspornika, wyjqe rubi zdj* alternator;w samochodzie z silnikiern 2,0 DOHC od-wymienid;sprawdzia pozostale dwie diody, przytqcza- krOO ruby mocujgce wsporn i k do silnika, j4c koncOwki omomierza do ztqcza elektrycz- zdj0 ostro±nie alternator wraz ze wspornikiem; nego i plyty podstawowej; w przypadku iden- −odkrccid nakrct4, ruboctrqczyd tycznego odczytu prostownik nale±y wymienid; wyjalternator od wspornika. −wyj# to±ysko z obudowy. Montujqc alternator do samochodu wykonaO opisane czynnoki w odwrotnej kolejnoci, Monta± alternatora wykonaa w odwrotnej kolej- dokrccajqc nakrcht4 ruby mocukcej alternator noki czynnoki, dokrQcajqc trub y tqczqce do dolnego wspornika momentem 20 N • m, pokrywq z obudowq momentem 10 N • m, a na- 'ruby mocukce dolny wspornik do silnika krtk kofa namdowego momentem 81 N. In momentem 30 N • m, w silniku 1,6 DOHC dokrqcid §rub y mocuj4ce cl2wigniQ regulacyjn4 9.3. Obwed rozruchu momentem 20 N. m, w silniku 2,0 DOHC dokrqcid 6rub y mocujqce gdomy wspornik doW skid obwodu rozruchu wchodz4: akumula- glowicy, przewodu dolotowegoI alternatora tor, wyl4cznik zap-honu or rozrusznik z wiqcz- momentem 35 N • m, a wspornik tatmowy nikiem elektromagnetycznym. momentem 20 N • m. Rozrusznik Demonta± Imonta2 alternatora Rozrusznik jest silnikiem elektrycznym pr du Kolejno6O czynnoki jest nastcpujqca:stategol ktOry umo2liwia uruchornienie silnika —oznaczyd polo±enie stojana z pokrywq I obu-samochodu. W rozruszniku rozn5±nia siq na- dow w celu ulatwienia pO2niejszego monta±u; stppujqce uzwojenia: uzwojenie wigcznika de- ktromagnetycznego, uzwojenie wzbudzenia i uzwojenie wirnika rozrusznika. −podwaty6 pokes Q z tworzywa w celu ods4o- Po przekrQceniu kluczyka wyNcznika zapionu nigcia z-144czy stojana; je6li zi4cza s4 zgrzewane, w potoienie „STARTquot; prqd z akumulatora zasilaocici4O korio5wki3 je l i s lutowane, to stopi kit uzwojenie wtqcznika elektromagnetycznego.uwa±aj4c aby nie uszkodzid died prostownika; Wytwarza sip pole magnetyczne, ktOre wciNawyj# ztqcza stojanai prostownika;rdzen z ruchomq zworq. Zwora zwiera styliodkwid ruby 14cz4ce pokrywq z obudow4wf4czajgc pr4c1 z akumulatora do rozrusznika. I zdjqd obudowq;Rdzen wt4cznika elektromagnetycznegoodkrQcid nakrQtkQ mocuAcq kolo napcdowewspOfpracuje z thwigni. Przemieszczenie DJ* koto napQdowe;rdzeriia pod wpiywem sir elektromagnesu pocigga d±wignig sprzggajgcg. D±wignia dol- nymi widetkami zazQbiona z mechanizmern −sprawdzid ornomierzem, czy wirnik nie ma
 • 173. 1n OBWOD ROZRUCHU111312 151618 17120 =6CI SKtADOWE ROZRUSZNIKA 1 - wietcznik elektromagnetyczny, 2 -sprOynai 3- rdzertp 4 - Ana, 5 -1Eicznik, 6 -plytka, 7 --diwignia sprzogajqca, B-to2ysko, 9 -poktywa przednia rozrusznika (glowica), 10- pierkien oporowy, 11 -pierkiedi pry, 12 -piergeieri ograniczakcy, 13 -zespöl spriQgakcy, 14- zewnqtrzne koto zgbate przektadni planetarnej, 15 -tuleja dystansowap.16 -watek przekladni planetarnej, 17 -tuleja dystansowap 18 -satelity, 19 -pierkien mocukcy przektadniqi 20 -0s-tonal 21 -stojan, 22 -wink, 23 -szczotkotrzymacz, 24 -fo2ysko, 25 -poloywa tylnakofa zamachowego, JetIi b mechanizmu zacznie normalnie pracowad. Gdy zqb zespolu sprzQgaj4cego trail na wrqb w wiencu kolasprzQgaAcego trafi na zqb wierica kola zama- zamachowego, nastqpi zazQbienie I w momenchowego, przesuwa Si? na ukosachPtow cie, gdy style ruchomy zewrze styli, rozruszniki nastgpuje zazQbienie, jak opisano powy2ej.
 • 174. 178WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNEWymontowanie zamontowanie—oc:144czya stojan od obudowy iwyjqe 14cznik rozrusznika i pfytk;Przed wymontowaniem rozrusznika z samo- zdjqd osfonq, wyj wires ik ze stojana ispraw-chodu nale±y ocliqczyd ujernny przewad aku-dzié czopy,4o4sko oraz koto zqbate przektadni mulatora. Nastwnie: planetarnej, czy rile sq zu±yte, odbarwione lub −odkrQcid nakrQtkp mocujqcq przewOci doda-uszkodzone;tni od akumulatora oraz od wyf4oznika zaptonu sprawdzia poNczenie uzwojen wimika zdo wtqcznika elektromagnetycznego t zcij#kami komutatora, jeg poigczenia s4 nadpalo- przewody; ne, to mogq mied kontakt, sprawdziô wirnik, w silniku 1,6 DOHC odkrqcid nakrQtki mow- czy nie ma zward, je611 uzwojeniei potqczeniaj g ce r oz r u s z n i k do si l ni k a , a w si l ni k u s4 prawicilowe, oczOcid Wytki i przekladki2,0 DOHC odkrQció ruby rnocujgce rozrusznik komutatora; do silnika skrzynki przekladniowej;zdj# kola zqbate, tulejkci podkladk9; —wyjqd rozrusznik. —wyj46 wal-ek nawdowy razem z pierkieniemW colu zamontowania rozrusznika do samo- oporowym i cliwignig sprzQgajwq z obudowy;chodu nale±y wykonad wymienione czynnoki −vqjqa lo±ysko z obudowy, zdj# pierkieriw odwrotnej kolejnoki, dokrQoaj4c nakrctkimocowania rozrusznika momentem 43 N e msprp±ysty izsun46 pier6cieh oporowy z walkaw silniku 1,6 DOHC; w silniku 2,0 DOHC napQdowego;d ok r 0 6 r ub mo c o wa n i a r oz r u s z n i k a do zdjga z wal-ka zesp6I- sprzggaj4cyi przeklad-silnika momentem 45 N am, a rub mocowa-niq planetarm, sprawdzid zweryfikowad wszy-nia rozrusznika do skrzynki przekiadniowej Ade czOci, uszkodzone zastqpiO nowymi.momentem 50 N m. Nastqpnie zato±yd prze- Monta± rozrusznika nale4 prowadzid wyko-wOd dodatni od akumulatora na rub c wtqcz- nujqc czynnoki w odwrotnej kolejnoki i do-nika elektromagnetycznegoi dokrccid nakrqt4 kr9cajqc ruby 144czqce wtqcznik elektromag-momentem N m, zalo2y6 przewOd od wylq- netyczny z obudowq momentem N • m, do- cznika zapionu i dokrqci6 inomentem 6 N m. kr9ciO nakrqtkq rnocujg koricOwkc uzwojenia Demonta± monial rozrusznika wzbudzenia rozrusznika momentem N • m, W celu zdemontowania rozrusznika nare2y:dokr9cid ruby f4czqce pokrywq z obudowq wykrccid §ruby {4cz4ce pokryvvQ z obudowq;momentem 6 N • m. 9.4. Uldad sterowania pracq silnika szczotkotrzymacz z komutatora; −zdj*Opis ukiadu szczotki, sprOyny i prowadnice −sprawdzid szczotek i wymienid zu±y-te czgki; Podstawow4 funkcj4 elektronicznego modutu —wykwid ruby mocujqce wfqcznik elektro-steruAcego ECM jest sterowanie prac4 si- magnetyczny do obudowy; -Inika, to znaczy ukladem wtrysku paliwa, k4-odkrqcid nakrctkc mocuAcq koricOwkq tern wyprzedzenia zaplonu i ukladem biegu uzwojenia wzbuclzenia rozrusznika;jalowego.obrOcid wi-qcznik elektromagnetyczny roz-Bezrozdzielaczowy uktad zaptonowy jest stero-rusznika 90° wyjqd go razem ze sprc±ynq wany przez ECM, ktOry na podstawie vviasnego powrotnq rdzenia;programu or informacji z czujnika polotenia —sprawdziO uzwojenie elektromagnesu, pod-waft' korbowego oblicza kqt wyprzedzenia 14czajqc szeregowo amperomierz, a rOwno-zap-fonu jako funkcjQ prQdko6ci obrotowej, cig-legie woltomierz; sprawn e uzwojenie pobieranienia w kolektorze dolotowym, temperaturypr4c1 o natOeniu 12-20 A, wickszy prqdsilnika, pol-o±enia przepusinicy i inn oh para-wskazuje na zwarcie lub przebicie do masy,metrOw stanOw przej6clowych pray sulnika. natomiast mniejszy prqd — na nadmiemq rezys-u kid zapionowy w przypadku powa2negotancjQ, a brak pr du wskazuje na przerwq w ukiadzie; uszkodzone uzwojenie nale±y wy-uszkodzenia mo±e pracowa w trybie awaryj-
 • 175. 179UKLAD STEROWANIA PRA C SILNIKANajwa±niejszymi zaletami bezrozdzielaczowe-nunnery kodOw usterek i przechowuje je w pa- go zaptonu sterowanego przez ECM sq: mi9ci clop*, dopOki nie zostanie ocitqczone −bardzo duza dokladno§a kta wyprzedzenia napiqcie.Ponadto steruje nast9puj4cymi elementami: zaptonu ustatanego zaleznie od wielu para-regulatorem biegu jalowego IACV, cewlq za- metrOw;plonowq, zaworami kolektora dolotowego VGIS —brak koniecznoki regulacji statycznego kqta(w silriiku 1,6), zaworem pochlaniacza par wyprzedzenia zapionu.paliwa, przekainikami wentylatorów chiodnicy, Cyfrowa kontrola paliwa, zaplonu i prdkociprzeka±nikiem pompy paliwa, przekainikiem na biegu jalowym pozwala na zachowaniesprOarki klimatyzacji, zaworem recyrkulacji zato2onej czystoki spalin, zdolno§ci jezdnych,spalin EGR oraz wytqcznikiem zaptonu. rozruchu na zimrio i efektywno§ci katalizatora,Informacje do ECM dostarczaj4 nastcpujqce Oprograrnowanie ECM zawiera cztery glOwneczujniki: CZOCI: sterowanie ktem wyprzedzenia zaptonu;— czujnik pato±enia watu korbowego CPS,sterowanie dawkq paliwa; czujnik polo±enia przepustnicy TPS, —sterowaniem pracq na biegu jalowym;czujnik cinienia bezwzglQdnego MAP,diagnostyk.czujnik temperatury powietrza dolotowegoOprogramowanie razem z trybem awaryjnyrnMAT,jest opracowane dla danego rodzaju silnika czujnik tienu (sonda lambda) EOS,zawarte w pamiqci EPROM. Parametry ste-czujnik temperatury cieczy chiodz4cej CTS,ruAce prac4 silnika s podawane w postaci czujnik prcdkotci samochodu V551tzw. map lub macierzy sktadaj4cych si z wieluczujnik spalania stukowego.obliczonych punktOw. Wartoki porednie po- ECM jest umieszczony w kabinie pasalerskiejmicdzy obliczonymi punktami s interpolowane pod siedzeniem pasa±era przedniego siedze-liniowo. W przypadku przekroczenia warto§ci nia. ECM jest nienaprawialny i w razie uszko-granicznych mapy, przyjmowana jest jej ostat- dzenia nale±y go wymienid.nia wartod. W czasie rozruchu, gdy prQdko§O • Zfqcze diagnostyczne ALDL stu±y do pod-obrotowa way' n < 450 obrimin, kqt wy-tqczenia zewnctrznego urzgclzenia diagnos-przedzenia zaptonu jest sterowany bezpored- tycznego Scanner do ECM. Umotliwia to oce-nio przez czujnik polo2enia walu korbowego. np dziatania wszystkich elementOw systemu Po przekroczeniu prQdko§ci obrotowej n sterowania pracq silnika oraz odczytywanie450 obr/min, sterowanie kqtem wyprzedzeniazapamiqtanych przez ECM usterek rOwniet zaptonu przejmuje ECM. tych, ktOre w przeszloki zaistniaiy i samoistnieMapa zostala opracowana przy zalo±onej czys-zniknQty. Nale±y pamiqta6, aby przed odczyta-totci spalin i minimalnym zu2yciu paliwa, niem usterek przez Scanner nie odtqczadoprOcz obszarów petnego otwarcia przepust-napiQcia od ECM, gdy2 odtqczenie napkcianicy (cinienie 95-100 kPa), gdzie jako kryte- zlikwiduje zapamigtane usterki. ZIAcze jest rium przyjqto maksymainq mac silnika.umieszczone pa Iewej stronie pod tablicg roz-dzielcz.• Czujnik polo2enia waiu korbowego CPS Elementy uktadu sterowaniabada poto±enie kgtowe walu korbowego stu- pracq &Mika±qce jako punkt odniesienia dia pocz4tku wtry- modut sterujqcy ECM jest 05- •Elektronicznysku i zaptonu. Jednocze§nie CPS bada prQd- wnym urzgdzeniem przetwarzania danych.kok obrotow silnika i ustala wielkok wtrysku. ECM za pomoc4 rO2nych czujnikOw i wfasnegoCzujnik jest umieszczony z przodu silnika oprogramowania oblicza optymalny stosuneki zbiera informacjq ze specjalnego kola zba- powietrza do paliwa, sterujqc ukladem wtryskutego osadzonegci na wale korbowyrn. paliwa, wykonuje diagnostyczne funk* uktadu• Czujnik poto±enia przepustnicy TPS okrela
 • 176. 180WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE _ _ _ _ Mii1111111111111111111111 11.4nil zasilakcej i linii uziemiakcej wyprowadzo-*nu. Czujnik vvytwarza zmienne napiQcie tym nych z moduku ECM. Sygnal na vvyjkiu czuj- wy±sze, im spalanie stukowe jest intensyvv- nika zmienia sib od 0,5przy zamknictej niejsze. Sygnal jest przekazywany do modulu przepustnicy do 5 1l przy przepustnicy cat-ECM, ktary przestawia zap on w oelu redukcji kowicie otwartej.spalania stukowego podczas spalania. Czujnik •Regulator biegu jalowego IACV jest to sifnikjest zamontowany w kacitubie silnika. krokowy, ktOry kontroluje ilogO powietrza do- starczanego do silnika w czasie rozruchu9.5. Bezpieczniki iprzekainiki i podczas pracy na obrotach biegu jalowego. ECM steruje tym regulatorem w zale±noki od Bezpieczniki temperatury cieczy chiodzqcej I of nien is w ko-Wszystkie obwody owietlenia s zabezpie- lektorze dolotowym. Jest umieszczony na obu-czone za pomoc4 bezpiecznikOw topikowych. dowie przepustnicy powietrza.Wi9kszo§O bezpiecznikOw oprOcz obwodu • Czujnik cinienia bezwzglcdnego MAP rejes-ot-wietlenia zabezpiecza rOwnie irine obwody. truje zmiany c&lienia w kolektorze dolotowym. Przy zamknitej przepustnicy czujnik wytwarzaniskie napiqcie l a przy wtqczonym zapionie nie pracuj4cyrn silniku czujnik odczytuje war-PRZEKAZNIK DNIUCHAWY] to ci6nienia atmosferycznego i zgodnie z tym reguluje skfacl mieszanki. • Czujnik temperatury powietrza dolotowego PRZEKA2NIK ABS1MAT rejestruje temperature w przewodzie filtru I1110A RADIO, IAMBIC F10 15AECM powietrza. Czujnik jest termistorem, czyli rezys- torem o zmieniaAcej sic rezystancji pod wpfy-vii 10A4 TEMPOMAT{210A T..tIN.PRZ.MGLI6 wem zmiany temperatury. Ta temperatura jest ei temperaturq powietrza dostarczanego do sit-fi2 1111 nika, ktOra w polqczeniu z odczytem z czujnika F13 Il MAP siu4 do ustalenia ilotci powietrza zasy- sanego przez l • Czujnik temperatury cieczy chiodzqcej CTS10A VACLDIAGNOSTF14 rejestruje temperaturc cieczy chiodzqcej w uldadzie chtodzenia. Czujnik jest termis-15A OGRZJODSZR.(7 F1& Alatorem, czyli rezystorem 0 zmieniajqcej sic F16 rezystancji pod wplywem zmiany temperatuty. .-14 --- DIG W niskiej temperaturze ( —40°C) ma on du±qelI rezystancjQ (100 000 f2), a w wysokiej (130°C) i ll— MD'(ACC) el may rezystancjq (70 CI). 10A i UWAGA) a: WYPOSAZENIE DODATKOWE • Czujnik prcdkoki samochodu VSS jest za- montowany na walku wy*iovvym skrzynki przekladniowej.SKIRZYNKA BEZPIECZNIKI5W W KABINIE • Czujnik tlenu (sonda lambda) EOS badaPASA±ERSKIEJzawarto tlenu 0 2 w spalinach. Tien zawarty 1 przekainik zaplonu 1, 2 -immobilizer, uldad w spalinach powoduje pojawienie si napiQciaprzeciviewlamaniowy, 3 -sygnat akustyczny, moduf AT C, na jego viifyjtciu. Napiqcie zmienia si od 0,1 wfqcznik HVAC, modut DRL, ABS, ECU (EBCM), 4 -zegar (du ±a zawartok 02 — uboga mieszanka) do cylrowy, 5 -zasilanie audio, zegar cyfrowy, 6 - o§wietlenieschowka podwznego, 7- przekainik zaptonu 2, 0,9 V (mala zawartotd 02 boats mieszan-przekainik klimatyzacii, przekainik 6wiatel ka). Czujnik jest umieszczony w przewodzieprzeciwmg-lowych, uklad ATC
 • 177. 181 BEZPIECZNIKI I PRZEKAtNIKI .6§44 <162. E42)— • to(5>m .— 0.4.=-4 E 7,broP71 • 0 4) a) r)CII C C cr i'57o Z.4 . C I ) 43)NC a_ Qs L E.—EN 01.ra V. 0 CIS'5 Cti -C2 •—CD0C 1.0 la)171715 s t5•_§c§•c;tN 'a3 81 'n•0larc-0 acr) ci3 cijoN c cd,Cquot;N wri) IC ).cF.. a)a a) IN : -0uto quot;eaLa)rir)
 • 178. 182WYPOSA±ENTE ELEKTRYCZNE Skrzynka bezpiecznikdow w przedziale silnikaZabezpieczany obweldPrqd nominalny 2 rOdioOznaczenie.(A) bezpiecznikazasilaniaEF130 AkumulatorSkrzynka bezpiecznikOw, ECMEH 30 AkumulatorSilnik dmuchawyEF320 AkumulatorWentylator ch-lodnicy i jego przekainikEF440 : AkumulatorPrzeka2nik ABSEF530 Zapfon 2EF630 AkumulatorZapfon 1EFL'20 AkumulatorPrzekainik zapnu, EF29 dash otwierany, elektryczne sterowanie . szy bEF820i Akumulator Wentylator chtodnicy, przeka±nik wentylatora, przekainik sterujwy wentylatoraEF12 15 Akumulator . Wfwznik 'wiatet awaryjnychIEF130 Akumulator; Ogrzewanie tylnej szyby, przekaznik ogrzewania. tylnej szyby, . EF0 EF16 15 AkumulatorModuf zap nu, cewka COP, sitownik zaworu MIS, przekalnik pompy pall s,zawOr pochfaniacza par paliwaEF11 15 AkumulatorWtryskiwacze paliwa, zawOr recyrkulacji spalinEF19 5AkumulatorPompa paliwa, obweld kontroti pornpy paliwa EF20 10 Akumulator§ wiatla pozycyjne (praws), sygnal diwkkowy pozostawienia wf4czonych t wiate-I reflektordlwEF21 I 10 Akumulator; 6wiatia pozycyjne (lewe), lanipy cdwietlenia tablicy rejestracyjnej! ECM (B + ) EF22 15 AkumulatorEF23 20 AkumulatorZapalniczka IEHW1qcznikfiatel hamowania 15AkumulatorEF2510EF32 wiatlo drogowe (prawe) 10 EF26EF34 wiatio mijania (prawe) Ogrzewanie lusterek zewnctrznych EH710 En2 I EF2815AkumulatorSilowniki zamkOw drzwi (centralna blokada) EF2915AkumulatorPrzeka±nik przednich reflektordow, sitownik p-adnoszenia anteny, cdwietienie baga±nika, o§wietlenie wnctrzaEF30 10 EF1 §wiallo drogowe (lewe)EF31 10 EF12 $imiatio mijania (lewe)
 • 179. BE PIEK183 ECZNII I PRZEKA±NIKI Zabezpieczany obwOdOznaczenieFlrgcl nominalny± rOalio(A) bezpiecznika zasilaniaEF32 10EF7Sterowanie lusterek zewnQtrznychl centralna blokadav war-tqcznikokra dachowego EF33 10Akumulator Sprq±arka klimatyzacji i jej przeka±nik, dioda D28 EF34 25Akumulator Przeka2nik swiatel drogowych EF35 10Akumulator ygnat cliwi@kowy i Ow wylAcznikReflektory przeciwmglowe I ich przekainik EP 7 1Akumulator Skrzynka bezpiecznikdow pod tablieg rozdzielczep Zabezpieczane obwodyPrqd nominalny2rOcilo Oznaczenie(A) bezpiecznikazasilania Fl EF6Przekaink zaplonu 1, ECM 15EF6F2Wytqcznik HVAC 10 F3 15EF66wiat-la awaryjnei kierunkowskazy; zegar cyfrowyF4 25EF6Silnik, przeka±nik i wteicznik przednich orycieraczek oraz silniki wfqcznik tylnej wycieraczki F5 10EF6Zestaw wskainikOw, cliwigkowy ygnat informacyjny, lampkaisygnalizacyjna ECM F6-15 . EF6Pocluszka gazowa F7 10EF6§Niatta cofania F8 10EF6ImmobilizerEHF9 10 RadioodtwarzaczF10 10. EF1Zestaw wska±nikOwTylne 6wialla przeciwrngtowei lAwietienie schowka podrqcznego F11I10EF1F12 10EF1ImmobilizerF13 10EF1wiatia jazdy dziennejF14 10EF1Gniazclo ALDL F15 10EF5Przeka±nik zapionu 27 przekainik sprarki ktimatyzacji, pr7eka±nikogrzewania szyby, przekainik ABS, ABS EBCM, przeka±nik 6wiate•przeciwmglowych
 • 180. 184 WYPOSA±ENTE ELEKTRYCZNE Do obwoclOw pracujacych bez zabezpieczenia skrOcenie przewodOw zasilajqcych odbiorniki,nale±q: obwOd ladowania akumulatora, roz- w celu zmniejszenia rezystancji i kosztu ob-ruchu, uzwojenia wzbudzenia przeka±nika wodOw. wentylatora chtodnicy i Iampki kontrolnej {ado-PrzekaZiniki majq dwa obwody: obwOd stero- wania. wania, sktadaNcy sip z cewki z rdzeniem oraz Wszystkie bezpieczniki i przeka2niki s umie- obwOd gfOwny w sklad ktOrego wchodzi style szczone w dwOch skrzynkach. Jedna skrzynka 1 zwora ze stykiem ruchomym. znajduje si w przedziale silnika, druga i w ka-JeMi kierujcy wiczy vvyhcznik wspOtpracujq- binie pasaerskiej z Iewej strony pod tablicqcy z przeka2nikiem, to poplynie prqd przez rozdzielczq. cewk przekainika. Pole magnetyczne wywo- Urnieszczenie bezpiecznikOw I przeka±ników fane przez cewkc wciunie zwor, powodujc w tej samej skrzynce umozliwia skrOcenie zwarcie stykOw i przeptyw pr4du w obwodzie przewodOw sterujqcych przekainikami, codanego odbiornika. Przeka±nik, ktOry nie za- zrnriiejsza awaryjno wizek przewodOw.wsze wf4cza odbiornik lub wtqcza go z op45±- W celu dalszego zmniejszenia awaryjnokinieniem, jest uszkodzony i nale±y go wymieniO,uktadOw elektrycznych zastosowano zfqczagdy± przekainiki s4 nienaprawialne. elektryczne uszczeinione przed wptywami at- 9.6, Obwody otwietlenia mosferycznymi zewnqtrznegoi wewnqtrznego Obwody twiatet drogowych i mijania Przekainiki2arOwki 6wiatet drogowych sq zasilane od Zadaniem przeka±nikOw jest zmniejszanie pr - alternatora przez bezpiecznik EF34, przekainik du w xtvtqcznikach, makce na celu zwickszenie przednich reflektorapw, przefqcznik cliwigniowy niezawodnoci i trwatoki wAcznikOw orazwiatet drogowych imijania, nast9pnie przezbezpiecznik EF30 (lewy reflektor) lub przez Obwody, w IdOrych zastosowano bezpiecznik EF25 (prawy reflektor). przekagnik imiejsce umieszczenia Zasitanie ±arOwek pods as sygnalu wietinego Zabezpieczany obwOd Usytuowanie przekathikaodbywa si z pomini9ciem przekainika reflek- tort5w, co umo2liwia u±ycie tego sygnalu w ka2- Zaplonu 1 W przedziale silnikadej chwiti, nawet wOwczas, gdy nie ma kluczy- rtiZapfonu 2 W przedziate silnika Isa w wylgozniku zaptonu. Swiatta mijania sq zasilane rOwnie2 przez W przedziale silnika Wentyiatora chiodnicy 1bezpiecznik EF34, przeka±nik przednich re- W przedziale siinika flektorOw, przetqcznik cl±wigniowy wiat f dro- gowych i mijania oraz przez bezpiecznik EF31 (prawy reflektor) Pub przez bezpiecznik EF26(lewy reflektor). Prqd w obwodzie sterowania przekainika plynie przez bezpiecznik EF29,przeka2nik i wytqcznik zapfonu. Refiektory sq wyposa±one w korektory ustawienia Ponadto w obwOd wiatef reflektorOw jest W przedziale silnika wtqczony sygnalizator cl±wickowy, informukcy kierujgcego o wiqczonych refiektorach pc Ogrzewania tylnej szyby W przedziale silnikaprzetqczeniu vq-14cznika zapionu w poto±enie Pomp y paliwa W przedziale silnika „LOOKquot;. Je2eli pa wtqczeniu wiatet drogowych lub Ukfadu ABSPod tabtic rozdzielczq mijania nie wieci ktOrykolwiek z re- DmuchawyPod tablicq rozdzielczqflektorOw, a odpowiednie bezpieczniki nie sq
 • 181. 185°M OM' OSWIETLENIA ZEWN TRZN EGO I WEWN TRZN EGOSWIATtA ZEWNTRZNE PIFIZODU SAMOCHODU NUBIRAPRODUKOWANEGO DO 1999 R. 1- reflektor przepiwmglowy, 2 -tarOwka reflektora przeciwrngtowego, 3 -2arOwka kierunkowskazu bocznego, 4 -Iampka kierunkowskazu bocznegor 5- tar6wka 6wiatet mijenia. 6 -±arOwka drogowych i Avoiatel rnijania, 7 -larOwka przednich twiatei pozycyjnych, 8 - reflektor przedni Obwody oimietlenia zewnctrznego, wewnctrznego i kierunkowskazOw 0Swietlenie zewnqtrzne stanowi wiatla pa- zycyjne przednie w reflektorach, reflektory przeciwmglowe przednie, iampy zespolone tyrne,lampyoSwietleniatablicy refestracyjnei i lampa dodatkowego sv,wiatta hamowania. Tylne lampy zespolone zawierajz twiatia po- zycyjne, colania, przeciwmglowe, kierunko- vyskazOw tylnych i harrowania_ Swiatia kierunkowskazOw stanowia przednie lampy kierunkowskazOw potqczone z reflek- torami przednirni, lampki kierunkowskazOw na b1otnikach przednich i lampy kierunkowskazOw w tylnych lampach zespolonych. 0§wietlenie vvewnctrzne stanowi4 Iampki otwietlenia wnqtrza: srodkowa i przedriia, lam- pka o§wietienia bagatnika i Iampka o§wietlenia schowka podrqcznego_ MARA ZEWNCTFIZNE PRZOCILI SAIVIOCHOIDU NUBIRA II PRODUKOWANEGO PO 1999 R. 1-reflektor przeoiwrnghowy, 2 - 2athwka reflektora przeciwrngtowego, 3 -larttwka kierunkowskazu bocznego, 4 - lannpka kierunkowskazu bocznego, 5WIDOK REPLEKTORA NLJBIRY II -taitwka mijania, 6 -a.rOviika twiatel drogowyptt i 1 - oslona opraw .±an5wek wiatra drogowego i twiatta rnijania, pozycyjnego. 2 -oprawa tan5wki kierunkowskazu 7 - 2antewka pfzednich 6wialet pozycyjnych,. 5- reflektor przedniecjo
 • 182. 186WYPOSA±ENTE ELEKTRYCZNE LAMP/ C6WIETLENIA TYLU SAMOCHODOW PRODUKOWANYCH DO 1999 R. 1- tylna lampa zespolonai 2 - dodalkowa lampawiatet hamowania samochodu sedan, 3- dodatkowa lampa wiatet hamowania samochodu hatchback, 4 -dodatkowa lampahamowania samochodu kombi, 5 - lampv i tIen tablicy rejegtracyjnei
 • 183. 17 OBWODY 0§WIETLENIA ZEWN TRZNEGO 1 WEWN TR NE •-• LAMPY OWIETLENIA TYLU SAMOCHODOW PRODUKOWANYCH PO 1999 FL 1 -tylna lampa zespolona, 2 - lampa dodatkowego 6wiatia hamowanta samochodu sedan, 3 - lampa dodatkowego §wiatla hamowania samochodu hatchback, 4 lampa dodatkowego Matta namcwania samochodu kombi, 5 - lampy otwietlenia tablicy rejestracyjnej
 • 184. 188 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE 9_7_ iarOwkiW o§wietieniu samochodu zastosowario wie-le ra2nych 2arOwek. Miejsce zastosowa-n[a, moe, 1iczb i typ przedstawiono w tablicy. Wymiaria larOwekWyrniana iar6tivki reffektora przedniegoW celu wymiarly 2arOwki reflektora przedniegonale2y podnie pokrywQ przedziatu silnika,odiqczyd przekivody erektryczne, ocIkripcid po-krywq zasfaniakcq iarOwkc §wiatet drogo- WIDOK TYLNEJ LAMPY ZESPOLONEJ NLIBIFIYII LAMPY 0,§WIETLENIA WIN.ITRZA I OSPIRZgT WEWNTRZNY 1 = lampa przecinia., 2 — klosz Iampy, 3 — lampa. schowkai 4 gickdrik w drzwiach —iprzacinich, 5 -opornikweniyJatora, 6 - sygnat diwkkowy, 7 -wyNcznik6tielzwtadDrAriowy, 8 lamps oimietlenia —baga2nika, 9 — glo6nik tylny
 • 185. 189 2AROWKIWykaz tar6wekMiejsce zastosowania'Typ ±arbwki IMoc ZarOwki Liczba Kolar ±arawek wiatta (W)6wiatta drogowelmijania60/552 szt..' H4Nab( wialta przeciwmgtowe przednie 55 2 szt.H3bialy; .wiatta pozycyjne przednie 52 szt. W5WbialyKierunkowskazy: - przednie bursztynowy .21 2 szt. P21W bialy - boczne1 5 2 szt. W5Wbursztynowy - tylne21 2 szt. P21W Tylne t wiatla pozycyine i hamowania 21/5 2 szt.P21 /5W blab/6wiatta przeciwmgtowe tylne21 2 M. P21W bialy6wiatta colania21 2 szt.P21WbialyDodatkowe wiatto hamowania 211 szt.P21W bialy.iNwietlenie tablicy rejestracyjnej 52 szt. W5Wbialy 0Swietlenie wnQtrza samochodu:- lampa punktowa10 2 szt.W1OWbiaiy I- tampa platonowa10 1 szt.Cl OW bialy 1 szt. 06wietlenia baga±nika10ClOW bialy 1 szt.ciOW 0twietlenia schowka podrqcznego '10 biatyetwietlenie popieiniczki1 bialyLampki pod6wietlenia wska±nikOw34 5 szt. 14 V /3,4 Wbialy: • 7Lampki kontrolne zestawu wska2nikOw14 WI r4 W1,41 szt.biatyI I__.._....Wymiana Earawki dwiatia wych, zdjqä ztqcze elektryczne wiatet drogo- pozycyjnego przedniegowych z ±arOwki I zwolnid zaczep sprysty. Zakiadajqc 2arOwk9 nale±y zwrOcie uwagq naW celu wymiany ±ardiwki przedniego 6wiatia wfa§ciwe jej polo±enie; wrcb ±ar6wki musi pozycyjnego nale2y postwowad podobnie, jak osi46d w wycicciu oprawy, zamocowae zaczepprzy wymianie 2arOwki reflektora, czyli pod-sprOysty, wto.46 zlque elektryczne gwiatel-niee pokrywq przedziatu silnika, odkr06 osto- drogowych, dokrcei6 pokryw9 zastaniaAcq ±a- ng! 2arOwki reflektora w kierunku odwrotnym rOwkq wiatet drogovvych, pocti4czyd przewodydo ruchu wskazOwek zegara i zdjqd j4. WyjqO elektryczne i zarnknqa pokryw przedziatuopraw ±arOwki znajcipAcq sic obok 2arOwki siinika.reflektora, yj46 ±arOwkc z oprawy, wio2yd WyjQcie reflektora w samochodach do 1999 r. nowi zmontowaO. wymaga wykr9cenia 3 Grub i jednej nakrctki Wymiana Earówki kierunkowskazu mocuAcej, natomiast w samochodach po przedniego 1999 r. — wykrccenia tylko 3 rub. Montujqcby wymienid ±arOwkp kierunkowskazu przed-nowy reflektor nale2y dokrpcia ruby i nakrctki
 • 186. 190 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE runku przeciwnym do ruchu wskazOwek zegaraodkrqcie opraw ±arówki l wymieni6 ±arOw4i wyj46Jar nastQpnie INA* ±arOwl% wio±yawkr9ciO ponownie oprawc. nowqi zmontowad.Wymiana iarOwki lerrrpki ogwietienia Wymiana EarOwki reflektorabagai nika przeciwnigtowegoW celu wymiany 2arOwki lampki o6wietlenia by vvymienid 2ardiwkq reflektora przeciwmgfo- baga±nika nale±y wymontowaa lampk9, wy-wego, nale±y odkrcciá nakrqtki i wysunqd mieniO ±arOw4 i zmontowad lampkQ.reflektor, zdjqO zt4cze elektryczne. OdkrqcidoslonQ, zdj# z-tqcze elektryczne z 2arOwki, Wymiana ±arawki lampek o wietleniazwolnié zatrzask sprc±yny i wyjqa 2arOwkg. wnvtrzaWkladajgc now ±arów4 nale±y prawidfowo Wymiany ±arOwek lampek o wietlenia wriptrzaustawid j4 w gnieldzie lampy, uwa±ajqc, abymo2na dokonad po zdkciu klosza lampki, ktOrynie dotknO palcami bariki arOwki, nastqpniepodwa2a si wkrqtakiem.zap* zatrzask, wcisnqd ziqcze elektrycznedo ilAcza elektrycznego lampy, wfo±ye re- 9.8. Obwody urzgdzeriflektor w gniazdo i dolovcie nakrctki momen- pornocniczych tem 4 N m. Sygnal diwickowy Wymiana ±arOwki kierunkowskazu W sk{ad obwodu sygnalu d±wikowego mho- bocznegodzi ygnat cl±wiqkowy umieszczony z przodu W celu wymiany ±arOwki kierunkowskazu bocz-samochodu przed chlodnic4, dwa wytqczniki nego nale±y wyjqa lamplcp z blotnika, przesu- w ramionach kierownicy, je2eli kolo kierownicy wajc jg w celu wykleszczenia zaczepu, od-jest wyposa2one w poduszkc gazowq, lub kr of i vqjqd op raw z ±arOwlq, nastcpnieprzycisk centralny w kierownicy bez poduszki, wymienid ±arifiwkg.przeka±nik I bezpiecznik EF 35 10 w skrzyn- Wymiana EarOwki lampy ce bezpiecznikOw w przedziale silnika. zespolonej Niewiatciwe dzialanie sygnatu diwickowego 2arOwki lampy zespolonej wymienia sic na-mote by spowodowane: niesprawnym lub stqpujqco: otworzy6 baga±nik lub drzwi tylu zablokowanym wtcznikiem sygnalu, niespraw-nadwozia, odkwid dwa wkrty i zdj.46 lamps nym przeka2nikiemlub uszkodzeniem samego zespolonq. Nast9pnie zdj46 opraw9 2arOwek sygnalu. z obudowy lampy, wyjqà przepalonq ±arOwkc, Nale±y sprawdziO, czy ztqcza i przewody s4 Mc:12yd now i zafo±ye op raw 2arOwek.sprawne i czy nie ma 6IadOw utlenienia nastykach wytqcznika sygnatu, W przypadku Wymiana iareiwki dodatkowegousterki w wy1czniku nale±y go oczykid lub twiatia hamowania wymienie. Wymieniã przekainik w razieDostqp do oprawy ±arOwki dodatkowego wiat-sprawnoki, a w przypadku stwierdzeniajest mo±liwy Po otwarciu po- fa uszkodzenia sygnalu odtqczyö jego ziqczekrywy baga±nika lub drzwi tytu nadwozia.elektiycznel odkrqcid 6rubci wymieniö sygnatNastqpnie nale±y wykrcci6 opraw razem z 2a-przykrQcajqc rub momentem 22 N • m.rOwlq, wymienid 2aritswkq i przykrqcia ponow- Wycieraczki ispryskiwacze szyb nie oprawq. ObwOd wycieraczek i spryskiwaczy przedniej Wymiana Eareiwki lamp awietienia szyby samochodu w wersji sedan sktada fabric), rejestracyjnej z silnika wycieraczki z wytqcznikiem poto±enia W celu wymiany 2ardowki lamp izowietlenia poczqtkowego, przetqcznika s p ryskiwacza oraz tablicy rejestracyjnej nale±y, po otwarciu po- wycieraczek z regulatorem prdkoki pray,
 • 187. 191OBWODY UPZ POMOCNICZYCH nka F4 umieszczonego w skrzynce vvewngtrz nikOw znajduje sic 31 lampek kontrolnych kabiny pasa2ecskiej„i cdwietleniowych.Kompiet wycieraczek szyby przedniej sktaciaJe±eli bezpieczniki s sprawne, a ktOrat zsic z slnika elektrycznego z reduktorern, uka- pek kontrolnych lub otwietieniowych nie d±wigni, ramion i wycierakOw z piOrkamito znaczy, 2e jest przepalona i nalety jq )Arycieraczek. Wycieraczka ma ukfad pocitrzy-w nastcpukcy sposôb: mujqcy 3 ruchy wycieraka pa sptyskaniu szybyodkrccie dwa wkrcty mocujqce zestaw wska- celem osuszenia szyby oraz urzadzenie zape- riikOw: wniajqce automatyczny powrOt wycierakOw do—odfqczy6 zlqcza elektryczne i wyjqd zestaw polo±enia wyjtcioweigo pa wyf4czeniu wycie- wskaZnikOw; raczek, Poloenie to gwarantuje dobra widocz- vvyj.,46 odpowiednig oprawq ±arówki i wymie- no6d przez szybc przedniq. nid 2arOwkq; W skfad kornpletu spryskiwacza szyby przed- —wfotyd oprawi i zrnontowRc zestaw w5kal- niej wchodzi zbiornik *nu z zarnocowanq na nikOw, dokrccajqc wkrqty mocujqce zestaw nim pompq *nu, przewodaw r spryskiwaczy wskathikOw mornentem 4 r4- m. szyb. Zbiornik plynu jest umiieszczony micdzy natikolem lewego przedniego kola i zderzakiem Tylna szyba ogrzewana przednirn, a law znajduje sie rniQdzy skrzynkaObwOd elektryczny tylnej szyby ogrzewanej bezpiecznikOw i Iewym reflektorem. skiada siq z nastcpujacych elementOw: 6cietek ObwOd wycieraczek i spryskiwaczy szyb samo- grzejnych na szybie, przekanika, bezpiecznika chodu hatchback i kombi ma dodatkowo wy- EF15 (szyby ogrzewanej), bezpiecznika F2 cieraczke i spryskiwacz szyby tylnej_ Sprys-F15, wig.cznika ogrzewania tylnej szyby z lam- kiwacz ma wlasny zbiornik i pompkc. pk4 kontrolnq i 1 0-minutowyrn zegarem. Zbiornik jest umieszczony za ostong Iewej lazeli w czas're odparowywania tylnej szyby wricki tylnego kofa. Dysza spryskiwarza tylnej szyby w wersji hatchback jest umieszczona najedna lub kilka nqek nie grzeje, swiadezy to tylnych drzwiach, natorniast w wersji kombi — na rarnieniu wycieraczki_ Wycieraczka tylnej szyby skfada sic z silnika z reduktorem, ramienia i wycieraka. Nieprawidfowe dzialanie wycieraczki mote byd spowodowane 2Ie wykonanym monta2em, usterkarri w komplecie silnik-reduktor lub przer- warrhi w obwodach elektrycznych. Wpie nNszym przypadku naleZy sprawdzia, czy niesprawnoki s4 wynikiem odksztatcenia wspo- rnika d2wigni lub sykrorzni przegubáw_ razie koniecznoSci naleZy ponownie wykonad rnontaz kompletu, wyrnieniajqc niespravvne iub uszko- dzone czeki. Jeteli powodem jest usterka w kornpiecie silnik-reduktor, natezy wymonto- wad silnik i zamontowad nowy. Przerwy w obwo- dach elektrycznych naiety naprawid. NAKLADANIE LAKIERU PRZEWODZACEGO Tablica rozdzielcza i zestawZ ZASTOSOWANIEIM 0DROW1EDNIEJ OSLONY wska±nikOwMIEJSC
 • 188. 192WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNEprzerwaniu tych 6cietek. Istnieje mo±liwo§é zgodne Pub brak kodu po przekrcceniu kluczyka naprawienia 6cie±ek bez wymiany szyby. w polo±enie modut ECM nie uwalniaW tyres celu palsy ocitqczyd zlqcze elektryczneblokad na obwodach wtrysku, pomp y paliwa szyby, doktadnie sprawdzid, gdzie sq prze cewek zaplonowych I po przekrqceniu klu- rwane riitki grzejne, oznakowaa je na zewnQt-czyka w poto±enie „STARTquot; nie nastQpuje anej stronie szyby, =Oda wetnq stalowquruchomienie silnika, natomiast pokazuje siq i odtfuki6 alkoholem przerwy 6cie±ek, pal leikod usterki 53. Kod zostaje utrzymany do nalepkq naprawczq ze szczeling odpowiedniejrnomentu przekr9cenia kluczyka w pob±enie szerokoki do naprawianej kie±ki lub naklei6 ,,OFFquot; lub ockczenia akumulatora. ta6my POobydwu stronach 6cie±ki, pozosta-chwil4 uszkodzenia i wymiany uldadu stero- wiajgc nie zakiejonq szczelinQ szerokokiwania immobilizera, modutu ECM lub utraty naio±ye lakier cienkim pQdzelkiem lubkluczykai potrzebie dorobienia nowego jest drewnianq pafeczkq, nastgionie przesuszya kilka godzin w temperaturze pokojowej lubkonieczne zakodowanie nowym kodem (ID) wygrza6 sus ark 2 min, Peinq twandogó do-wszystkich kluczykOw i wprowadzenie tego malowana nitka osiqga po 24 godzinach. nowego kodu do uldadu sterowania immobili- zera oraz moduki ECM. ImmobilizerDo diagnozowania uktadu immobilizera, kodo- Immobilizer jest urzqdzeniem uniemo±liwiajq-wania kluczykOw i wprowadzania nowego koducym uruchomienie silnika w samochodzieslut), urzqdzenie diagnostyczne Scanner. Za przez osobc niepowofan.pomoc4 Scannera mo2na odczytad kod (ID) ObwOd immobilizera sidada SEQ z bezpiecznikakluczyka zaplonu, uktadu sterowania immobi-EF1 w skrzynce bezpiecznikOw w przedzialelizera i modulu ECM, w celu ustalenia, czysilnika i bezpiecznika F12 w skrzynce podkluczyk i pozostafe urzqdzenia majg wspOlny tablicq rozdzielczq, ukfadu sterowania immo-bilizera przykrcconego dwoma rubami dokod oraz czy dzia4a przeka±nik impulsOw kolumny kierownicy, cewki wykrywajgcej umie-w uktadzie sterowania immobilizer& Scanne szczo n ej na bgbe n ku wytqczn i ka zapton u 7 mo-rem motna nOwnie± usunqd wszystkie kody dECM przystosowanego do wspOtpracykluczykow, usunqa kody (ID) z ukiadu stero-z immobilizer m, kluczyka z transponderemwania immobilizera i moduiu ECM oraz zako- zakodowanym wspOlnym kodem z uklademdowaO dodatkowe kluczyki. Wobec tych mo±-sterowania immobilizera ielektronicznym mo-liwoki u±ycie Scannera przez niepowolan4dui -ern sterujqcym ECM, lampki kontrolnejosob q mogloby by metoclq do pokonania w zestawie wska±nik6w i ztqcza diagnostycz-ukladu przeciwwiamaniowego, dlatego proce- nego (ALDO do przekazywania danych.dury kodowania I rozkodowywania sq zabez-chwilq wtotenia kluczyka do wyieicznika pieczone hastem. zap' lonu uklad sterowania immobilizera poprzez cewkQ wykrywajqcq na bqbenku vvytqcznika Procedurc kodowania jednego dodatkowego zaptonu odczytuje kod emitowany przez trans- kluczyka nale4 przeprowadzië w nastcpujqcyponder kluczyka I porOwnuje go z kodemsposOb. Zainstalowa6 kasetc uldadu sterowa- zapamiqtanym w swojej pamiQci. nia w Scanner ze, pry wytqczonym zaptonieJe±eli kody s4 identyczne, uktad sterowania podtqczyd Scanner do zi4cza ALDL, vvfo2yeimmobilizera przesyla sygnat do modulu ECMkluczyk, ktOry chce sic zakodowa61 do wykcz-i potwierdza go kodem, ECM sprawdza kodnika zapionu I przekrccia w polo±enie 1,10Nquot;,I je±eli jest zgodny, oznacza to, ±e ±adenwprowadzia czterocyfrowe !Iasi° ',moth wiajqcez elementOw immobilizera nie zostat vqmie-kodowanie, wtqczy6 komend Ilautoryzuj jeden niony. ECM p0 otrzymaniu sygnalu uwalniablokady obwodOw wtryskul obwodu pompy dodatkoviry klutzquot;, przywrOcid uktad do nor- paliwa i obwodu cewek zaptonowych, Prze-malnego trybu dzialania, wytqczy6 zap ion prze-krqcenie kluczyka zap nu w polo±eniekriNakc kluczyk w polo±enie „OFFquot;, wiqczya„STARTquot; uruchamia silnik. Je±ell kody nie sq
 • 189. 193SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJczyki, postcpukc jak opisano poprzednio, aleszyb w drzwiach przednich i tylnych orazlusterka sterowane elektryczniei podgrzewane,po wprowadzeniu hasta wtqczyó komendgnatomiast we wszystkich samochodach za- „usuri kody wszystkich kluczykOwquot;.stosowano centralnq blokad wszystkich drzwi.Je±eli wymieniono ukfacl sterowania immobili-zera, modutu ECM lub zgubiono kluczyk, to 9.9. Schematy instalacjinale±y przeprogramowa6 kod (ID), Przy prze- elektrycznejprogramowywaniu nale2y postwowad iden-tycznie, jak przy kodowaniu kluczykOw, ale poW celu oszczpdnot .ci przewoclOw elektrycz- wprowadzeniu hasta wprowadzid komendQ „re-nych i czOci pomocniczych obwody elekt-setuj kod IDquot;, wytqczyd zaplon na „OFFquot;,ryczne uzupetniath siq wzajemnie. Niejeclno-wtqczyd zaplon na „ONquot;, przywrOcid ukfad dokrotnie aka urzqdzeri podiqczonych jest donormalnego trybu dzialania, ponownie wylq-tego samego przewodu, a jeden bezpiecznikczyd GOFFquot;) oraz wirqczyd LONquot;) zap{ori i uru-zabezpiecza r&ne obwody, Przewody zostaly chomid silnik.splecione w wiqzki, osfoniOte karbowanq ru-Po przeprogramowaniu nale2y wprowadziarkq l z wyprowadzonymi koncOwkami w po-komend „diagnozuj system celery sprawdze-staci z14cz elektrycznych. Instalacja samocho-nia przez Scanner, czy kod y zostaty prawid-du jest dwuprzewodowa; rolQ drugiego prze-lowo wprowadzonequot;. Je±eli kody nie daj siqwodu spelnia metalowa konstrukcja riadwozia,porOwnad, nalebje sprawdzid ztqcza elektryczne tzw. masa.przewody micdzy ukladem sterowania im-Na zalqczonych rysunkach przedstawiono spo-mobilizera i modulem ECM. „leg kod y zostaly sob rozmieszczenia poszczegOinych wiqzek. wprowadzone prawidlowo, to nale±y zakodo-wat wszystkie pozostale uprzednio rozkodo- Oznaczenia koloreiw izolacji przewodOw wane kluczyki. Uktad umo±liwia zakodowanie na schemata&nie wiccej ni± kluczykOw. Jedi uszkodzi siqtransponder kluczyka, to trzeba go wyrnienid, Kolory jednolite: gdy2 transponder nie jest wyrnienialny.DK GRN zielony t LT GRN — jasnozielony,DK BLU — niebieski, BRN — brqzowy, ORN Podnoiniki szyb, centralna pomaranczowy, YEL 2Olty, GRY — szary, blokada drzwi lusterka sterowane LT BLU — jasnoniebieski, RED — czenivony, elektryczniei podgrzewaneBL K — czarny, PNK rOtowy, WHT bialy,PPL — purpurovity. W modelu S przewiclziano elektryczne pod-
 • 190. 193 SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJczyki, postcpujqc jak opisano poprzednio, ale szyb w drzwiach przednich i tylnych orazpo wprowadzeniu hasta wtqczyó komen0lusterka sterowane elektryczniei podgrzewanel ,5u sun kody wszystkich kluczykOwquot;,natomiast we wszystkich samochodach za-Je±eli wymieniono uldad sterowania immobili-stosowano centralnq blokadg wszystkich drzwi,zera l modulu ECM lub zgubiono kluczyk, to9.9. Schematy instalacjinale±y przeprogramowae kod (ID). Przy prze-elektrycznejprogramowywaniu nale2y postwowad iden-lyczniel jak przy kodowaniu kluczykOwl ale poW celu oszczednoci przewodOw elektrygiiwprowadzeniu has{a wprowadzid komenclq „re-
 • 191. 194 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE_____________ C203 0202 C2052g27 26 10 0209 1 3726 18 WIAZKA PRZEWODOW INSTALACJ1 ELEKTRYCZNEJ TABL1CY ROZDZIELCZEJ Oznaczenia ztqpzy: 1 -C201 do dapu, 2 - do tylnej anteny, 3 - zestawu wska±nikOw (ztqcze elektryczne 13), 4 - zestawu wska±nikOw (z44cze elektryczne 6)/5 - regulacji potolenia reflektorOw, 6 -radioodtwarzacza, 7 -wt4cznika 6wiatet awaryjnych, 6 - regulatora pr9dkotci jazdy (nie jest stosowany w Polsce), 9 - anteny, 10 - poduszki gazowej pasaZerap 11 -silnika dmuchawy, 12 - rezystora dmuchawy, 1 - larnpki owietienia schowka w tabticy rozdzielczej, 14 - wtqcznika o6wietlenia schowka w tablicy rozdzielczej, 15 - immobilizerap 16 - podSwietlenia gniazda zapalniczki i popielniczkip 17 -pod6wietlenia poto2enia auilornatyczn4 skrzynki przektadniowej (PRNDL), 18 -w4cznika zasilania, 19 -wt4cznika polo2enia automatycznej skrzynki przektaliniowej (PRNDL), 20 -sterowania przewietrzaniern Iklirnatyzacjq, 21 -wtqcznika 6wiatel hamowania, 22,-wlElcznika tylnych 6wia1et przeciwrngtowych, 23 -wtqcznika nacini0a sprzcgta, 24 - elektronicznego sygnalizatora d2wiqkowego• 25 - skrzynki bezpiecznikOw w kabinie pasa±erskiej, 26 - przekknika nagrzewnicylcimuchawy, 27 -przeka±nika przerywanej pracy wycieraczek, 28 - sygnalu 6wietInego, 29 -przekainika tylnej lampy przeciwinglowej, 30 -wtqcznika sygnalizatora d±wiqkowego pozostawionego kluczyka w wytqczniku zaptonu, 31 - cewki sprzcgta sterowania jazdq, 32 -sprOwly poduszki gazowej kierowcy, 33 - dzwigni wtquania wycieraczek, 34 - przycisku sygnatu d2wiqkowego, 35 - immobilizera, 36 -wy-I4cznika zaptonu, 37 - zfoicza ALDL Ztqcza elektryczne potrednie: 0202 - C206, 0208, 0209; ztqcza elektryczne: 5201 - 5206; punkty masy: G2015 G202
 • 192. 195 SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ21,0103 0104G106C102.1 1 J F. WIPIZA PRZEWODOKW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PRZODU NADWOZIA Oznaczenia zkay: 1 — ezujnika ultrad±wiqkowego, 2 — urzqdzenia otwierania dachu, 3 —impy o6wietlenia wnqtrza, 4 —zegara cyfrowego, 5 —silnika wycieraczkip 6 —prawego kierunkowskazu bocznego, 7 re store wentylatora chtodnicy, 8 —kierunkowskazu przedniego, 9 — rellektora i korektora reflektora, 10 — przedniej campy przeciwmgloweb 11 — pornocniczego sygnatu diwiqkowego, 12 —*Ow:ark' klimatyzacji, 13 —wentylatora pornocniczego, 14 —sygnatu d±wiqkowego, 15 —wentylatora gtOwnego, 16 — glOwnego sygnatu cliwi9kowego, 17 — reftektora i korektora reffeldora, 18 — przedniej lamp y po7eciwmgloweip 19 —pompy spryskiwacza przedniej szyby, 20— kierunkowskazu przedniegoo 21 —przekainika wentylatora pomocniczego, 22—do skrzynki bezpiecznikOw w kabinie pas-eaerskiej, 23 —lewego kierunkowskazu bocznego Zlqcza po6rednie: 0101, 0102, C104, C106, 0201; punkty masy: G101, G103 i G301
 • 193. WIAZKA PFIZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ PODLOGI Oznaczenia zkczy: 1, 4 — tylnego glo§nika, 2 — dodatkowego Matta hamovvania, 3 —Iampy o6wietlenia baga2nika, 5 — anteny slerowanej elektrycznie, 6 —tylnej szyby ogrzewanej, 7, 15 — wfqcznika lampy sufitowego o6wietienia wnptrza w tylnych drzwiach, 9114 —wiAcznika lampy sufitowego o§wietlenia writtrza w przednich drzwiach, 9 —do C102, 0104, 0106 w wiqzce przodu nadwozia, 10 —do przewodu anteny w skrzynce bezpierznikOw w kabinie pasaierskiej, 11 —sygnalizatora niezapigeiapasa bezpieczenstwa9 12 — lusterka sterowanego elektrycznie, 13 —w4cznika hamulca postoiowego Z4cza elektryczne po6rednie; 0201, 0203, C204, 0205
 • 194. 197WYPOSA±ENIE ELEKTRYCZNE SCHEMATY INISTALACJI ELEKTRYCZNEJ197 • 3WIAZKA PRZEWODOW INSTALACJI ELEKTRYCZNEJTYLU N ADWOZ IOznaczenia zi4czy:1 — Iampy o§wietlenia tablicy rejestracyjnej, 2 — wtqcznikaantywtarnaniowegoi 3 —wlqcznika zarzepu zamka pokrywybagatnikap 4, 5 —tylnych lamp zespolonych 4010402Z4-4cza ziatcze elektryczne po§rednie: 0401, C402; punkty 5401 masy: 5401; G401 a b 8 WIAZKA PRZEWODaW INSTALACJi ELEKTHYCZNEJ DFIZWI BOCZNYCH a — paednichp b —tynych Oznaczenia ziqczy: 1 — centralnej blokady zamka drzwi, 2 — w-lqcznika elektrycznego tern aria szyby, 3 — regula0i lusterka wsteoznego, 4 — podgrzewania lusterkal 5 —z.144cze elektryczne po§rednie 0351 w drzwiach kierowcy, 0361 w drzwiach pasaleral 6 —glo6nika; 7 —silnika eiektrycznego sterawania szyb; A —sitownika blokady zamka drzwi, 9 — ziqcze elektryczne pore-dnie 0371 lewych drzwil 0381 prawych drzwi
 • 195. *ci caN W) N 'ELm a:«NCI)r-.•1I _0 ar I.1 o 4 ..I1.0 Id 441 a aa4 443 v. /___•th. 1r, 2rsi 2ia I0 ...,• ccr I4- .-,_-• I a g 0r .c.s L1 : (4 quot;6 u- eL E 1! 0 0 l1 l '47:t1 aaI I II PF5i. .qr 0, 1iI .IJ - ).—.< (—cry .I v 1 ,.. 1J 2 ,,JIe. 4 1 rzILL -d4_ Iy LP g — §° 2ie 1f.1 41 . 20 13.1 --11) . Z'rE_a caC •E: 40 NI1,4 JRquot; 115.. 0. to k'dCco Nc i i tkiI__S. -Pe >1%ka_ E 4_- 1  •   •   1 ___at •CaN 171 c— quot; `:121 LI- yr.2rN'i1 Z3_E r6§ k t----Pli .r., li LL§ N________2 1,eL.. 1 I I S'Q c te) •a •rir.71 0 a; E. 2 ILI Z * .8 • in I1(9 110 El 1 .S1Ii••• Ps E M M M M MM M M . . . . . .- -- . . .
 • 196. 199WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNESCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ•t vitIE2 _)! rola% _______uc17N-----------J 14. L LaiSI - I F.• Ad______ E.3 ) CO1I 1:15I 5
 • 197. 200 WY130SA2ENIE ELEKTRYCZNE._6, i1Fuse ', I 5A 1 EF1651 .1NINP-Mi-Y. ...p -ay . i- -m. am. 4 B12 01033._All I BRN2REDSCHEMAT ELEKTFtYCZNY UKLADURE 13 0209IBRNDZASILANIABAT1- alternator, 2 -akumulator, 3 - wtqcznikelektromagnetyczny roznisznika, 4 - Iampkakontrolna fadowania akumulatora w zeslawiewska±nikOw, 5 -skrzynka bezpiecznikOw PNKw przedziale silnika, 6 -bezpiecznik EF16(jest pod napiqciern w czasie rozruchu i pracysilnika)I 1I311FuseFuse 30A 30A1EF5 EF6112 REDAl D RE 134REDR.ED RED • START .s •. START., LOCK T ACC 0 Ni /1 '''' ACC -s11,.., _Ay ST Nipv________ 3 IYEL !MT 14„1/4,C209 YEL BLIPBLIP RED5 G102G106TE PP, YEL PPLST SCHEMAT ELEKTRYCZNY OBWODUBROZAUCHU StLNIKA1 - alternator, 2 - akumulator, 3- skrzynkabezpiecznikOw w przedziale silnika,4 -wyl4cznik zapionu, 5 -1Aryl4cznikbezpieczenstwa, 6 - rozrusznik, 7 -wlqcznikelektromagnetyczny rozrusznika, 8 -silnikrozrusznika
 • 198. pcmczEKi ECM SILNIKOW 1,6 DOH C I 2,0 DOHC SCHEMAT1 — lampka kontrolna uktadu elektronicznego silnika przepustnicy (TPS), 36 —czujnik temperatury cieczy(SES), 2 — zestaw wska±nikOw, 3 —pod napiqciem chtodzwej (CTS), 37 —sygnal CTS, 38 — masa TPSw czasie rozruchu, pracy silnika i Mgczenia 6wiatef, i CTS, 39 — sygnat TPS, 40 —odniesienia ACP,4 —skrzynka bezpiecznikOw w kabinie pasa2erskiej,MAP, TPS, 41 — zasilanie regulatora CO dla etyliny, 5 — modut slerujqoy uktadu hamulcowego ABS42 —sygnat MAP, 43 —sygnat MAT, 4— masa ACP! (EBCM), 6 —moduf sterujqcy poduszki gazowej MAP, MAT, 45 —sygnal regulatora CO dla etyliny, (SDM), 7 — utdad bez ABS I SIR, 8 —gniazdo46 — sygnat czujnika spalania stukowego, diagnoslyczne (AWL), 9 —akumulator, 10 — ztqcze 47 —sygnat ACP, 48 — niski sygnat CPS, 49 — wysoki elektryczne liczby oktanowej, 11 —skrzynkasygnal CPS, 50 —sygnat regulatora CO etyliny, bezpiecznikOw w kabinie pasa±erskiej w przedziale 51 — masa ozujnika tlenup 52 — sygnal czujnika tlenu, silnika, 12 —elektroiiiczny moduf sterujqcy,53 — sygnat regulatora CO dla etyliny, 54 —czujnik 13— masa wtryskiwaczy, i14 przel4cznik liczby tlenu dla benzyny bezotowiowej, 55 —zawOr oktanowej, 15 —zasilanie z akurnulatora, 16 — masapochianiacza par paliwa (COP), 56 —livf4cznik uktadu, 17 — impulsy diagnostyczne, 1B -dameelektromagetyczny zmiennej geometrii uktadu szeregowe, 19 —za$11anie z zapfonu, dolotowego (VGIS), 57 — modu4 sterukcy nap du 20(CTM), 58 —czujnik prgdkotci pojazclu (VSS)sterowanie ma' q Iarripki kontrolnej uktaduautomatycznej skrzynki przekladniowej, 59 —czujnik elektronicznego silnika (SES), 21 —przeka2nik prOkoki pojazdu dla mechanicznej skrzynki przektadniowej, 60 —zestaw wskainikOw, zaptonu, 22 — przelcia2nik pomp y paliwa, 23 —zawOr 61 — prqclkociomierz, 62 masa uktadu, recyrkulacji spalin (EGR), 24 —gniazdo testowania pomp y paliwa, 25 iskrzynka bezpiecznikOw 63 —sygnal VSSr 64 —sygnal VGIS, 65 —sygnat w przedziale silnika, 26 —wtryskiwacze, COP, 66 — uktad sterukcy cewkami zaplonowymi, 27 — sterowanie wtryskiwaczy, 28 —sygnat EGR, 67 —cewka zapionowa (DIS), 68 regulator biegu 29 —sterowanie przeka2nika pomp y paliwa, luzem (silnik krokowy) (IAC), 69 — niski sygnat IACV 30 —czujnik poto2enia watu korbowego (CPS)A, 70 —wysoki sygnat IACV A, 71 —niski sygnat 31 —czujnik c&denia w uktadzie klimatyzacji (ACP),IACV B, 72 — wysoki sygnat 'ACV, 73 — sterowanie 32 —czujnik spalania stukowego, 33 —czujnik iskr4 na wiecy zapfonowej (EST) B, temperaluty powletrza dolotowego (MAT), 34 —czujnik ci6nienia bezwzglqdnego w kolektorze dolotowym (MAP), 35 —czujnik polo2enia
 • 199. 202 WYPOSA±ENIE ELEKTRYCZNE201SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ0 0 N- ~ -I r~F - - 0110 I eci i C-) c I..t- I-_: M I a 1 D 1 LE5apNy.rriL.L.„—......... . ____ L , ZCCCrr-------------- —I -.n.. rcf) 0r CrI —I I 4' {°jii 170 l .4(›.....„.4.,____.„7.:11.,.1._____>11) > — r - 1 0 1:13rj I I i II- ..II0) I r.III .R..ICI71IiII to I2 )...._.._, 0 11ICr z=ED quot;—( 11: )1EPI Cri. z 01.0 r . c) I )1  s-.1.1. WI ME I 1.-- —L I I IIPNinIin 1 V 0.1 0 1'1 IIal)4 1 — COIDt C11 CV IX 0 ECU- L- I Z - - Z <Ci- i 1 in- -< ca11.1•11+1.mi04 E.
 • 200. SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ €JDCM. 1 . 1 .11 1 1 1 1 . Y zII cLICIIIIIIIIr er I•• • • 0CO1 01 ria I cc 3 u CI) 0 –1 (9 )—do—<<IP 0111co_a r T E T N P N I ____ a L----------.co,4144 ti -K.- —,13, 14......._41,P1111i n i,n- - #c111.%,i41._0 0.1_____ TM. •=1-1=1, 11____ 01 I0 I X eiIZZLt. IL I1 IN -Ibp —f
 • 201. 204WYPOSA71ENIE ELEKTRYCZNESCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3I Id< 141-iII co I______<<9114°,CCI 1C—1CO i0CL 0< I—11r•-•d II 0 1:1:1 I Nquot;4 iEi 1E I 1 E1 _____________________ ____<ar I quot;1to 1I73CCcoILCC _J 0mkfiCC*1-11co0 co IrI7 it 0 I quot;quot;t 0 1-1- 1CCLJ.I 011171<ip 471 —. .11:<_____ 40) lcrlhIfri NiIe < r 40In1ICr)1Ci1 1..... Mr dm i _ a41:1 r4411. . .. . . un .....0
 • 202. N 1 U, I ) I I CellIIEI I I I quot;II 0:0 I— 11I—iJm 1L 1'_________________ i ar< IG.EI .,.11 1 1 1 IcoI§ eka (.0 I a Eat 0 a 1 IElJ. I I • < II cc 0 in ,2 . 114 IN- 4 133 - 12 I >—<—I C CCt 0.iIW al iTa>—‹ L —— •CCEDco LC I 4•_4.... (C); --- 4,7 , 7,.,°7 7. 1. PPT•PETC Di LL LIO >„4 •in•...is •L — — I I 1'1co kr) 1CDC ° .r, ekil 1Lia LL. 1 e- .0Ci.Ali 'P e lNuoquot;I' 'il I L II CI IulOki I -I-I
 • 203. 206 WYPOSA± -SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJENIE ELEKTRYCZNEN Iin. 0 N. ;.r4 -h.D Z) C N Nicr 0 1 1 1 1IzI CIaIIIL0I co,z II .------------------------------------------------------------------
 • 204. 207SCHEMATY INSTALACJ1 ELEKTRYCZNEJ______.•LI 1 it, r 1I - 2 0 cam .5cmCl> cri4=. 2 CD-CI- to •_b-n.:11714 = .= Np.it % I--(15 co I-- —I C 1CD CI-I---II .3CI . IiImmIw11 quot; • , '''I >11-_ __ _CO4..1 12Z1 E 2 1.1j1 I cc ...„.11 IV? o I ice), _)e 00:1 03- 1Ct_E IH rc eL __I,N 0 t (.0c rui > •_____3 1m a) 030 N 1 Nc'JTt-.1To coCipI .-lfg0. 2___ :NI a)I O sjco cir z 7 cc2 cc) O 00CD 0)0)zCD -U_ cJ2 LIJ T-LL 0I I0f00 ,.. 1C u_ 1 C af-quot;! I II m '•;tquot;I 1 II I'.1 1141 ..COi101quot;11* cl; < 11 - 1 .--.< --'. <u IL ,)•§d__J '0)CD II CC0 .,CC) LL <I cquot; I LI I— m • w a   •  . ftm • m • • .. • • . ” w   •   • • . •m~ •  . 0di ct !I W0 0:1 7 $ __4110quot;%ha-iirm••.--.--)1 >I C I1 I Im01D II til cIl5 al T.-0 'Io)•E 01 Lco›-Z I ‘E E -(7)0>- _as 0CC cv)-T,2 IIaneL J
 • 205. 208 WYPOWENIEZ ELEKTRYCZNEIrEF202 10A F3E l m I N A I N & d i m AY3HT C205 18FINANFITBR6 A 8203E3 EMIT........rmill— mr *PPI6IIP7A17'AN HWAI js205D FAN 5 C205 BLKG202WHIJL83011104 _II!•••• —__ SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYGNALU D±wICKOWEGO ENFORM UJACEGO 0 WLACZENIU REFLEKTOROW 1 pod napiqciern po wigozeniu wiatelt 2 rzynka bezpiecznikOw w przedziale silnikar 3—do zegara cyfrowego,— —sk 4 — modutsygnafu.alarmuo 5sa, 6 api0e w obwodzie reflektor&Ac 7 —napiqcie w obwodzie drzwi, 8 —zestaw—ma—n wskainikdw 9 o modufu zdainego sterowania centrainej bkokady drzwi, 10 wiqcznik otwartych drzwi kierowcy,—d wytqcznik jest wylAczony przy zamknktych drzwiach kierowcy
 • 206. 20 SCHEMATY tNSTALACJI ELEKTRYCZNEJ EF35 10A 186 87I185 y30. DISTC101 E$FD5 0101GRN 4BLKE7 C102GRNBLKtC205 101ELK BLK6 6SCHEMAT ELEKTRYCZNY OBWODU SYGNALU D±We(OWEGO 1 -zawsze pod napkciem; 2 - przeka2nik sygnaiu d±wiqkowegoi 3 -z SIR, 4 -bez SIR: 5- spngyna spiralnal 6 - sygnatu diwiekowegol , 7 -glOwny sygnal d2w19kovvy, 8 -dodatkowy sygnal cliwkkoivy; jeg zarnontowano, 9 skrzynka bezpiercznikOw w przedziale silnika
 • 207. 210 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE CI) .AC Q(1.)NNC0TIOcIOOC Es IvOa) NA 0- •—p- -1E0 uEz •,..•cb a‘•15. CDc %CO 0 it czr V) 8_t) c. c 0 riA ce) aNi FriCDe z ) a Cr) N eL >7; ,a)W N (0)• za_ cc • cr).117UJE I ---- NI 4)1CC .c Li -0CL do cin.ry CL 14 ice IN •15_ IN(1) I •• Z (1) 75 -C2 •••111411 co 0 cl:$ itICJ x C 4:.2 03 fp ILL CAO ) 1 - e quot; ILO (41,, CC D. LI'0)03El <NJCi) co,2 N aItoa) .—N>4,WCL3- e,c < 0r U .41Lill / 734 i175 ' N pc?,111 , _______________________________________________________________1.11•111. . 1=14••••41.1•••••11.1.1.....1 a) co fr.lr130 CO 0 >.8 w iga 0 tio C`41 Se kJ CMC 5 LJ _J (3— Cn CC Cr 0 i— I CC CD_ ;13 r, NI IDILL co 1<co .9quot;Z 1 140 1 i 1 '91CC 1N , --1 Itt II-- 0. ir) CO (f)w N .6 _ i:15›, 0a) J 13.11NO. IawN I›.-0I0 I l•- wp-CO
 • 208. 211 SCH EM Ar( IN STALACJI E LE KTRYCZN EJzid.76-x 0ET)z L n__, tr) CIL r1 ______________________________________.— Z<4jIIO_ 0..on. III littn„ 1 CL> quot;. Nco C cc; 470 -IF ze ouaIIa)NI itrgI i. 1 quot;L.03 1(0 .—zeL ECH LIJ C3121.9.11 !I 1fii17). ' I..... IC (I) m LE4'41 E owl c LU co CC >7,1-- ca 6rz:t„al r4,4- CI)CD 'cr CO 6 40in - 0 if) CN.JQ CL Ei3Ntn <NccEcL < ct. 111111C I.°)13.1 § t wa u iI <CCIw1cc 1:3I=I(1) aquot;6,%_ II tri 6, .- 11I 000a iS cl PIrj I0 U.J quot; Ili ......-..-cc —F,(0). 5r 'I r) cc co..:c ila1 .0 1 ) EL ° la:118-1 . 0 7-(t(-) 1 toti er, !r. co a to r- co 0 a a- I0m0M I ICZ Igor 2 N 0 CC 49 olco 1p F cr3 clquot;; li z IWri 41) cCI ED <_Cr -a-z<EIge to_42 .13) ) . 4-g._ I LIJ Luc 0I<I CO. CPO
 • 209. 212 WYPOSA±ENIE ELEKTRYCZNEEP0 01) _I 0— — C3 H 3 -----cS I1IL 51 i 1 _1 I ito Lsezt ,164::.t..) I w T u_ (---<s(-11,11 co 1 r L_J t 1: I cr H11:0I z I 1----------- quot;* 11 , .d---r- 6 c >, CI 01 C-0I ..0 Ki 's '7,gi— 1 —. ....,•—.....o..-.. 1 al imi _. hl ILE 'E 0 .cd0 cJ L....iEl uI CI, 4quot;OD >_411)_________ .-4.1 rquot; [ -7:in 11211,— 1;EPra NI di pis ;5 CL _hi cid C C'14 CD0 0 - Mr ' I Iarr- J 1 1 6 43,x i•IiiIi • -. 1)...,,, .. 4 . H , tr I., ali.iEE-Ca (13 co -4s-101-- - CI Cl. quot;CI 0 CzG. 4D (1) 6, ccI ra •,5,_ 121-—IAO 1-1cl, co 0 Zb Its1 'z ; g1Ci__________________________________— ( 0 ) a - Ig' 3lara 8. 0)4- lise 1 - -co rsAvui I cc-0 tov.0 z Le 1` ti- c.— Lei !— cc ONX ,,o0o-.7,-.a0LOrX 1 5- i m 0En 1a s = f , -I cII3 cr) r hiCD 0 ZGni 0 ID - iaI0 -I:, fg4 fhi 1 2 •_.. rr.2 0 .5.,..' E 1- (3CE 441 —a .=a) - 2 436ill W 2 X c- al cog N )1Lt -..,-;.41 _§ 1 § -0 . 10 0 . N taTr EL= LLI qin ,..„0 ID ....Lu ELI 1 m 6... 1 3 I rquot;--06,1- < NI mcn_g 8:7Na cc _Jz8ca ). 0 0 (131:14 1:41H mz = iits- „., ...co Z .... quot; n_ cc 7 'E (4 gq.PI I= 1 iE E ralID- i 1:0 <2 = c0 CO1 .2 to JD E2 co g, 1 r?s 1)---.< I1— i0m0 11 1 : gr:r—t5.-6 t'fi.1 ,. E) 'E Qv _ co1—LU 0 up_ cri = 1—II' co' 8_ cga, 69.%coco 0- 9 61 i E- maxkI 3 2Ec )t 1 g ,F,,,1E >' CM >'-fr, '0 ID .g CE CI a; - 1 5 10 ;Gri l...—..0 e cliin. 8 2 .40CL. N —1 ,i'll 22) TD11111.1 1 - 11 - 1 gig X a1 DIm :1C - ' •Lr.a 421 al N w -cs ici 1 a EL I IL011
 • 210. 213SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ. . . . . . . . . i m i mlm . ••EF2915A0 4 2E F23 20A I 10A10 C1 ..,_,T r C102_ _ HT __ BFORINIA3 F315 02056 0205EBRN/WHTc .-1 1. OR N A.- _ _ ..... F I S203 I 16 ..- ..13 5 WHTISCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA C203 WHT I PODWIETLANIA ZAPALNICZKI3 a -zasilanie zapalniczkil b -pod6wietlenie zapalniczki 1 - zawsze pod napiqciem, 2 -skrzynka A 9J. bezpiecznikOw w przeclziale IBLK 7t 3 G202L- zapalniczka, 4 - przekainiko§wietlenia zewnqtrznego; 5 -przekalnik reflekton5w przodnich, 6 - lampka o6wietlenia popielniczki, 7 -reflektory przednie, 8 - 6wiatta vnelEpion% 9 - wlAcznik twiatelp 10 -6wiatla postojowe 8 7 _ 1E F29 E F20 3 FS 15A 'OA 6 15AI I C3F3 C102 BFIN/WHT8203 1...il 0N 1— ————7 ORNI BAN IT1 PNK Ic 22 0204 10III; b -. PNKI135 1.,Ia 1 3 i PNKI SCHEMAT ELEKTRYCZNY ZASILANIA 0201 OFINI I POD6WIETLENIA ZEGARA 4CYFROWEGO UMESZCZONEGO NAD BRNMI+HT . BLKI3PRZEDNIM °MBA41 -pod napiqclem przy rozruchu i pracy 10 2 T C201silnika 2 -skrzynka bezpiecznikOw w kabinie pasa±erskiej, -w Iznik 6wiatef awaryjnycho 4 - zegar cyfrowy, G2015 - prawa lampa pozycyjnat 6- skrzynka bezpiecznikOw w przedziale silnikar 7 - pod napiQciem po wf4czeniu 6wiatet 8 - zawsze pod napi9ciem
 • 211. 214 WYPOSA2EN1E ELEKTRYCZNE 2 •FF5WA10AIPNK ORNJFt 8203.ORNMA 1MION W I MI 119.1.••PN2 IPLT GRN 89 65 710 5 124BL IPPLIWHT IA17ISRN quot; 1316 52051.4Wi-1-1r-----------IL---------- ‘ 'C203I 8 05______Pi_ _I BLKJPC205 I —WHT JBR0quot;1 S301-4- L I 14 I II . . . .. .- - PPM •=. SCHEMAT ELEKTRYCZNY SYGNALU D±VV1pCOWEGO INFORMUJACY 0 POZOSTAWIEN1U KLUCZYKA W WYLAiCZNIKU PL NU LUB NIEZAPICCIU PASA BEZPIECZEI(iiSTWA K1EROWCY PRY PRZEKRWENIU KLUCZYKA W POLOZENIE nONP1 lub ,STARTquot; 1 — pod napigclem podczas rozruchu i pracy silnika, 2 —zawsze pod napigclem, 3 —skrzynka bezpiecznikOw w kabinie pasazerskiej, 4 — wytalcznik przypominaAcy o pozostawieniu kluczyka w wyl4czniku zap nu,5 —modut sygnalu akustycznegop 6 —napiq-cie w obwodzie przypominania o pozostawieniu kluczyka w wytqczniku zaplonu, 7 — napiQcie w obwodzie prQdkokiornierza, B prOkokiornierzi 9 — napickcie w obwodzie zaprIonus 10 —maws 11 — napiqcie w obwodzie drzwil 12 —zestaw wskainikOw, 13—do modutu zdalnego sterowania centralnej blokady clrzwi, 14 — wylqcznik otwartych drzwi kierowcy, wytqcznik jest wyt4czony przy zamkniqtych drzwiach kierowcy
 • 212. 215 SCHEMATY1NSTALACJI ELEKTRYCZNEJSCHEMAT ELEKTRYCZNY ZESTAWU WSKA±NIK15W 1) 1 - pod napiqclem pod czar rozruchu i pracy silnikao kontrolna niezamkniqtej pokrywy baga2nika lub drzwi tytu nadwozia w kombi i hatchback,2 skrzynka bezpiecznikOw w kabinie pasaZerskiej, 32 - lanyka kontrolna otwartych drzwi, 33 - lampka 3- lampka kontrolna ukfadu ABS, 4 -Iampka kontrolna )inijate[ kierunkowskathw przyczepy, kontrolna dzialania poduszki gazowei,5 -prorlkokiornierz, 6 -obrotomierz, 7 -wskainik 34 -lampka kontrolna przednich awiatet temperatury cieczy chtodzqcej, 8 -wska±nikprzeciwmgtovitych, 35 - do sygnatu twietInego, poziomu paliwa, 9 -Iampka kontrolna rezerwy 36 -moduf immobilizera, 37 - lampka kontrolna paliwa, 10 -zestaw wska2nikOw, 11 -czujniki ochrony samochodu, 38 - lampka kontrolna zapicciapoziomu i rezerwy paliwa, 12 -czujnik temperaturypasta bezpieczeristwa, 39 - lampka kontrolna cleczy chfodwej, 1 - moduf sterowania prawego kierunkowskazu i twiatel awaryjnych, automatycznq skrzynk4 przektacIniowq (T CM),40- larnpka kontroina lewego kierunkowskazu 14 -elektroniczny modut sterujqcy (ECM),6wiatet awaryjnych, 41 - lampka kontrolna 6wiatef15 - sygnat, 16 -czujnik prqdkotci pojazdu (VSS),drogoviirych, 42 - wfqcznik clrzwiowy, 43 -wtqcznik 17 -mechaniczna skrzynka przekladniowa, pokiywy bagaZnika lub drzwi tyl-u nadwozia, 18 - automatyczna skrzynka przektadniowa, 44 -elektroniczny modui sterukcy (ECM), 19 - modui sterujqcy poduszki gazowej, (SDM), 45 - czujnik ci§nienia oleju w siiniku 46 -alternator, p 47 - ukfad sterowania automatycznq skrzynkq20 - modut sterukcy lampkq kontroIn ABS, 21 - do wy14cznika refIektorliw, 22 -do wtqcznika przekiadniowq (TCM), 48 - Iampka kontrolna uktaclu kierunkowskazOw i wl4oznika 6wiatet awaryjnych, harnu!cowego oraz hamulca postojowego,23 sygnat akustyczny, 24 - przekainik reflektonOw49 - podSwietlenie zeslawu wskainikOw, 50 - pod napiqciem pry wIlczonych §wiatiach, 51 -wfqcznik przeciwmgfovitych, 25 -w14cznik reflektordpw przeciwmgtoviirych, 26 -zawsze pod napiQciem, automatycznej skrzynki przektadniowej, 52 - do potenciometru 6ciemniajgcego oewietlenie zestawu27 -tampka kontrolna wska2nika mocy, 28 - lampka kontrolna fadowania akumulatora, 29 - lampka wskainikOw, 53 -wiqcznik czujnika poziomu plynu hamulcowego, 54 - modal' sterujqcy uk4adu kontrolna cianienia oleju, 30 -fampka kontrolna uktadu elektronicznego silnika,lampkahamulcowego ABS (EBCM), 55 -wtqcznik hamulca
 • 213. 216 WY POSA2 EN I E EL EKTRYCZNE cr)0 _ • 11 9 , 1ir 1 i LLit 4:0 LL1 .giquot;05 >_ 1- o ›- a_pi c _i_I),—.....41e?pr), ?•1=1( :I>WmIlmli Iiri I IIi•Ni I I 11. . Ici. 5....<' co COcd) 0- .quot;-___________I > ).>Milpco >0 2__ I 11-utt I I< CO2 c cc I 1_ 9- le-ii- LgO I. rj4-1- 1 cc I J co r —rquot;CD I a) CCI V-' CCZOZaI I wrquot;I a:1 co I.) co N- .1.4 >—.7)11)—)1,ZCTquot;ZP-44. 1 CCCC 'I0 11CCI _I if- I—uji I r., I—I — 1riiI0< > ---) >-3 ) - 111—‹II O I coI I —— Ic• Cs.P L .... — +- I mI0
 • 214. SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJco co I(3 COI I I gri, I )1111.11( leP1.1 lab I I--- •I 0 I II1iII2 z I ,o-----SSNi IC >01•1Ii)111›M=111•111iMillInlmIllMIIIII•biliii> .....0lt! -- - --- - I [H..I 7%LI- 1-* I4.. ...II—I er) lequot; ! %Z. CD kr) Ca op C 2 cc,T3 # 1 z iii z 1..„ 1.....; 1< a_ ,, eL ;)--> >-0--> ,_ , • i14 CAITi_l I I11—I Fquot; l'-'  .1 • TM rquot;. 1-4->--Y)- 4 1.-->I1 = 1 I 1 ClI I7t 'll 117 • Leek 1 ---*1u) —————a ei§.=1 141 II ›- 7 ___04 1i_I I 8_IIP ---igLLI Co1t 4cri • _,-II , V)) . . . 1.I l re}Til- LIJ11- > 1−•••• M.1.•ix ' & -3 i 1iNI,121alllin I 413-4 I )____________________< leE'(01 i -Ip. i I sr4i__ 1cs4Cikt rC t ri ;r)m10 CI coMr I0,0 0mi. 4,
 • 215. 21WYPOSA2EN1E ELEKTRYCZNE .1111.1.1.111.p.4101111.11 ,1 (4 0 CoI__________111(91....... ..cci(1,(_._< 0•in .4,v45ei 10II I I z o_I1Ct2Ivcm I,,, 1.a: 1° IDJ CCII =Ilrl l '.(1(41'(pIt .L I1izr I el 1.3quot; zz ci z w I ? ,,, -4o — cc 04 --—————,Nr >---‹ l >---0111 et co Z 0 co1m.I I L. ------------------------- Tr 2 C- •I • Z°1 •Q ces,Ifit_ xi1.401 m .. . .119. •• ror
 • 216. SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 2192.ctNIZa I .e-I:Iwir1— co-CD -0 0:1 4511) EL0- C71 0CD>7.quot;E _0E 111 ,e,1/2 I DJ —1 I-,7,2CCI12 t0 CI.Lo.03ce>7; c) 3-0AieE0 _Ne LZ (13I 121—Cr) I I DCO tl 20.cts(73 7, 2t) 2 To Liz u>e.E.E- ) 0 0114/ r''''''f e jel•ml ••••r...quot;- (XI. . %e2quot; e I it); I1c 11 en 11)- I EL .0In < 1Z eD I Crla<co -11-41 . -. 1 ILL s- equot;4 11-11P-e 437) - 1 <0 -0 --4wc •,kz -73 )1 mzr 1L C4 N I I7 I I Im 3 J 0 • I I •E
 • 217. 220WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNEara) co 0 c-c E.0 2 --e5 ccr- quot;MI mothm ,,,• Nals.willi ta.mar.< 0I a•I mw Om O- M' Ecr)i-rr riltoE 3§ 2- 0ki110 N i, c c 2 cla[15 .0 -1 N IT I a_C. 1tn . . . . . . . g el1 II1Ii [ II,.. I-1I I III = %a% Cr) 1I1i lc l 2 aa) I 0 I C C CI) i icCr) 0 I ixi ..-o -1 iv) 'oilI 1 ,(5 - 03 c.,c-+ o 1i1 0IN... iIi >,......___< .,(_.IIN , 1 in II N i I V)m-10 i________________-. >1 cr, ' I t a) C _,• I / I. To 12 NI Ie NI 11) = .°g = c gELu I I4 I II.... . . - -- 1 $I I1I IVI;gin1 I N171-1 .1 1tI I. 1 §coII IIi 10-)I17. M M. MI. — I 2m II1Iink'r in 0 0 i01 <1..- ci Z 1LUI1.1-.1— CCcJa1 I I.11 quot; es& CC UCC I 0 ..C.—...,___________ipI _____________________________( I11 I12- colI ...... u F
 • 218. 221 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE 221SCHEIV1ATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ0 I-5' s.c N 0 c1:$0g E N T' cn I c aao)- ) meL cr.) aj 1.4 coA .0c CN (7) - >,o c 1. e 01. I +.2 '61 te)'%r 0 1, 3) quot; 11-13 I CO 1t'• 1341) i r• s r (113 1quot;'IC;CZ E. g Nor - •0. P§ 1 F14C EU I 5Tg N L 0 L 'E t
 • 219. c c.) 4.7rE 1:0-1Cd ,- •7.a. 4 A 'E ° raC co. z h i f •6.92 ) ( 'S) 0 .0 4 6 NElp C no geL1= ctc _92 Aa 0 Lar.17.r. :11 Ch.ha. 1 4 r4i 1C.] u) (15 IE C I eL6-4 N I a) CD • — 1:11 I N r as rENIc I pC,II-C . CD 0) _T• ix; LI •g co-• -0 -0 Z Ec II 00 141m N. gict1::1CII •rp... 4:1) -0 Ir— a00 c N A CC Li v F eu a Z. cti I 9'_1.51.,1 r 4.„ 13, no1alC(101:1 I W CI3 .0 N. N av Eti cci .gN )1 ' T.)SP0 •d— 2 0 1:3 VP 11.3coOW 0 >, CE f.)It C;;0gNquot;ci o=0,10. aa 0- z/095 cCp cfCD roI_________________________(19 •r—'E J) rc )I •'a Pej 11111 •IN 1
 • 220. 223 WYPOSA2ENIE ELEKTRYCZNE SCHEMATY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 223mew____________________________________________________________________0cr)2asras 'E CD >041 EI Jkr) co 46 4 rb e E 041) E 'cN 41514.113 CO1. c- - 8, 6 .15cNI' - 4131 .a) fa co co71 43,) (4,-J041 C grquot; O1:15 4 03cri 3 E ti 1 3—c2 o 'cucE 013 I43, I .17:4C'41 1 '187zzNccCC P. 2-7°— cc co 0 -0 9 L 11crr)c0 ,11) 0 CO rci 0 a) Iw NIziccicc Al z 2 >4 E ci) LLJ E (.)0.1 .• I cd .wri mr• E CO 111 ; •5 C a2 w E 4E' 030 wFNI a) - co12 § RN LLIx .41 ia IN -0 ci)
 • 221. _ ‘111011M16111111111VIL ito—cr c 2 N1. o .5•- ciJC IT.CPCO 0) I N-II§ Df I I 20 Lo1•I CC cr)ICCI0 cLir-0I1 .04i <—...—.<1I (..)J II It)1 II i3 I-ci I-I1..I.= in Lu M ih-.1 Lii 1 < CC CC Nc_c0•ailik.Fikr>Eto a) •1— c ,„ [rOil C.) 0 rsi (p) LL ›- N te) <CISr1-5 (1)LU N (T) 173-J ccc0o o 0-co00 4. I 1 •E nt 1:16. cb zE 6tquot;:1 L)11 CC 0. 5 -137.9) t.12. Liu Lill - co§-rx .11 L.LJlc co .,_tin 0 Iel <I (ipXI._ 0it •(.111611 1%- < 11. ! E rcN I1CCP1 1 .  L 0 le
 • 222. • ZMACZN I K 1 Dane do regulacj Ii kontroli silnika ElementParametr WartoM liczbowa Silnik 1,6 DOHCSilnik 2,0 DOHCKadtubrednica cylindr6w 79,00 mm 85,995-86,485 mm Maks. owalizacja cylindra 0,0065 mm0,013 mm Maks. sto±kowo§d cylindra 0,0065 mm0,013 mm Tfok, pierkienie 85,985-86,475 mm rednica nominalna tfoka78,970 mmi tfokowe, sworze6L tfokowyNalivvymiary naprawcze t1oka 0,25; 0,50 mm 0,50 mmLuz mipdzy tfokiem a cylindrem 0,03 mm 0,01-0,03 mm Dopuszczaina barylkowo66 tfokaksztaft wg dokumentacji 0,5 mm Dopuszczalna sto±kowok tfokaksztait wg dokumentacji0,013 mm Luz w zamku 1. piertcienia0,3 mm0,3-0,5 mmuszczeiniajgcego Luz w zarnku 2. piertcieniauszczelniajqcego0,3 mm 0,013 mmLuz osiowy 1. piertcienia w rowku 0,02 mm 0,02 mmtfoka Luz osiowy 2. pierScienia w rowku 0,02 mm0,02 mmtfokarednica sworznia tfokowego18,0 mm. 20,9970 20,9985 mm Przesuniccie osi sworznia0,6-0,8 mm0,8 mmwzglcdem osi tfoka Luz sworznia w ttoku 0,020 mm 0,0035-0,0140 mm wciskLuz sworznia w korbowodziewcisk 55,5 mmDtugok sworznia61,5 mm
 • 223. 226DANE DO REGULACY HONTROLI S1LNIKA ed. tablicy Element Parametr Wartok Iiczbowa Silnik 1,6 DOHCSilnik 2,0 DOHC WM korbowy6rednica czopów glOwnych walu57, 982-57,995 mm 54 9 982-54,994 mm korbowegoFiodwymialy naprawcze 0,25; 0,50 mm0125 mmMaks. sto±kowok czopow0,005 mm b.d. giOwnych wait' korbowegoi Maks. owalizacja czopOw glOwnych 0,004 mm 0,003 mm wa4u korbowego 'i Luz w panewkach gtOwnych 0,05 mm0,015-0,040 mm1 Luz osiowy walu korbowego0,10 mm0,070-0,302 mm48;981-48,987 mm rednica, czopOw korbowych 42,971-42,987 mm iPodwymiary naprawcze 0,25 mm0 ! 25; 0,50 mmMaks. sto2kowo64 czopOw 0,005 mmb.d. korbowychMaks_ owalizacja czopOw 0,019-0,070 mm0,019-0,070 mm korbowych ! Luz osiowy walu korbowego 0070 0,242 mm 1 0006-0,031 mmGtowiea Wysokok giowicy 138.18 mm 134 ± 0,025 mm . Minimalna kArysokoAd glowicy po133,90 mm regeneracji 138,13 mm Dopuszczalna nieplasko66 g-fowicy (wichrowatotd)0,01 mm0,01 mm Popychacze hydrauliczne hydrauliczneKit nachylenia przylgni zaworOw46°45° (dolotowego i wylotowego) • KAt nachylenia przylgni gniazd 45 45G zaworOwSzeroko66 przyligni gniazda zaworu: dolotowego 1,0 1,5 mm — 1,17-1,57 mm — wylotowego 1,7-2,2 rom1,07-1947 mm rednica wewngtrzna prowadnic6,00-6,02 mm 7 9 030-7 ; 050 mm zaworOw6re-dnica trzorthOw zaworOw: — dolotowegoI 6,998-7,012 mm ,00 mm 6,978-6,992 mm I6,00 mm wylotowego____
 • 224. 227DANE DO REGULACJI I KONTROLI SILNIKA 6rednica grzybkOw zaworOw:dolotowego —32 ± 0,1 mm 30,30 mm — wylotowego 29 ± Og 1 mm 26,00 mm Wafek rozrzqduWznios krzywki8,75 mm10 mmLuz osiowy0,10-0,25 mm 0,040-01144 mmre-dnica zewnetrzna 1. czopa30 42,455-43,470 mmrednica zewnetrzna pozostalych 27 42,455-43,470 mm czopOwLuz w io±yskach 0,021 mmb.d. Spreiyny zaworOw DIugo w stanie swobodnym40,95 mmb.d. ZawOr zamkniety: 32/260 ± 13 mm/N diugogdobc*eniebad. ZawOr otwarty: 231580 ± 26 mm/N dfugo6d/obciq2enie b.d. Pompa oleju Luz kOf miedzy zvbami 0,035-0,085 mm0,100-0,200 mmLuz miedzy kotem zewnetrznym a korpusem0,045-0,100 mm07110-0,190 mmF Luz osiowyb.d. 01030-0,100 mm Uszczelki, many Pokrywa tylnego tozyska gtOwnego GE pin RTV 159 uszczelniajgce i przeciwzatarciowe Obudowy foZysk wafka rozrz4du do glowicy cylindra HN 1581 (Loctite 515).§ruby mocukce milk Q olejowqHN 1581 (Loctite 242)ruby mocukce pompoleju HN 1581 (Loctite 242)ruby mocukce ssak pompy olejuHN 1581 (Loctite 242)Korek gfOwnej magistrah olejowej HN 1581 (Loctite 242)Za6lepki i korki magistrali olejowej HN 1756 (Loctite 176) ruby dwustronne i nakretkiKompozyt przeciwzatarciowy (HM C Norma HN 1325) mocukce kolektor wylotowy
 • Fly UP