System is processing data
Please download to view
...

Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

by miastowruchu

on

Report

Category:

Automotive

Download: 0

Comment: 0

3,793

views

Comments

Description

Prezentacja przygotowana na II Forum Zrównoważonego Transportu, które odbyło się 5 listopada 2008 roku w Warszawie. Autor: Zbigniew Komar (Urząd Miasta Wrocławia).
Download Praktyka realizacji polityki zrównoważonego rozwoju transportu we Wrocławiu

Transcript

 • 1. Realizacja polityki zrównoważonego rozwoju transportu we WrocławiuZbigniew KomarUrząd Miejski Wrocławia
 • 2. Plan prezentacji  Polityka transportowa Miasta i jej realizacjaw przeszłości  Polityka rowerowa i aktualne priorytety  Transport szynowy w mieście i waglomeracjia) przewozy kolejowe – plany doty- czące infrastruktury i organizacji,b) Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego i przyjęte etapowaniec) formy transportu tramwajowegod) oczekiwane efekty Etapu I
 • 3. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 1997 - 2000  Program „100 km tras rowerowych” –realizacja 85 km  Transport zbiorowy w mieście: a) pierwsze wydzielone pasy autobusowo- tramwajowe, b) rozpoczęcie realizacji programuwymiany taboru autobusowego  Ograniczanie dostępu do centrum dlapojazdów indywidualnych – pierwszysystem płatnych miejsc postojowych
 • 4. Strefy i miejsca płatnego parkowania ( do roku 1998 )
 • 5. Obszary z płatnymi miejscami do parkowania po roku 2002
 • 6. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej 2000 - 2006  Program „100 km tras rowerowych” –realizacja dodatkowych 35 km ( 85 + 35 =120 km )  Transport zbiorowy w mieście: a) kontynuacja realizacji programuwymiany taboru autobusowego b) pierwsze od 25 lat zamówienia nowychtramwajów (10 + 4cn + 17cn) c) uruchomienie projektu „WykreowanieTramwajowych Tras Średnicowych Północ -Południe (nr 6 i 7)”
 • 7. Wspieranie ekologicznych form transportu w polityce transportowej po 2006  Polityka rowerowa  Transport zbiorowy w mieście: a) zakończenie procesu wymiany taboruautobusowego MPK, b) stopniowa realizacja programumodernizacji taboru tramwajowego MPK c) przygotowanie wizji rozwojutransportu szynowego w aglomeracji i weWrocławiu, d) rozpoczęcie Etapu I Projektu ZSTS
 • 8. POLITYKA ROWEROWARozwój sieci tras rowerowych metodologia działaniaNowe inicjatywy 2009-2012: Wypożyczalnia rowerów miejskich  Parkingi rowerowe  Bike&Ride  Dialog ze środowiskiem rowerzystów  Organizacja i interwencje bieżące
 • 9. ROZWÓJ SIECI TRAS 2009-2012 (140 km+60 km tras)
 • 10. ROZWÓJ SIECI TRAS ROWEROWYCHMETODOLOGIA DZIAŁANIA Docelowyukład tras wpisany w Studium Zagospodarowania i Rozwoju Przestrzennego / SKUTKI W UCHWALANYCH MPZP /  Określone standardy funkcjonalne poszczególnych tras  Opracowany i zatwierdzony katalog charakterystyk technicznych
 • 11. WYPOŻYCZALNIA ROWERÓW MIEJSKICHI ETAP Pilotaż – wiosna / lato 2009 – 100 rowerów w 12 stacjach  Koniec pierwszego etapu – 2010 – 1300 rowerów w 80 stacjach
 • 12. PARKINGI ROWEROWE  2009 – 560 stojaków w 100 loklizacjach  Konkursdlastudentów wzornictwa przemysłowego na Akademii Sztuk Pięknych /wpłynęło ponad 20 prac/  Projekt techniczny zwycięskiej rzeźby wykonany – koszt jednego stojaka ok. 2 tyś zł  Lokalizacje w centrum
 • 13. PARKINGI ROWEROWE Pomoc prywatnym inwestorom w instalacjiparkingów na miejskich gruntach  Procedura instalacji stojaków przez prywatne podmioty na miejskich gruntach  Doświadczenia z 2 inwestycji: HP (Podwale – Świdnicka)  Wspólnota mieszkaniowa AGORA (Komuny Paryskiej 49 – 51)
 • 14. PARKINGI ROWEROWE Rowerowe współczynniki parkingowe w MPZP  Przewodnik po rowerowej polityce parkingowej Wrocławia
 • 15. BIKE & RIDE
 • 16. DIALOG ZE ŚRODOWISKIEM ROWERZYSTÓW Spotkania Zespołu ds. rozwoju ruchu rowerowego (5 spotkań)  Opiniowanie projektów (34 projekty drogowe)  Opiniowanie MPZP (13 MPZP)  Praca nad Polityką Rowerową Wrocławia  Praca nad Programem rowerowym 2009-2012  Interwencje rowerowe
 • 17. Szynowe podsystemy transportu zbiorowego w Polityce Transportowej Wrocławia System kolejowy –dominującąformą w skali aglomeracji  System tramwajowy –dominującą formą w skali miasta  Oba systemy uzupełniane przezsystem przewozówautobusowych (regionalnych ilokalnych)
 • 18. Obszar aglomeracji
 • 19. Stan obecny - 2008
 • 20. Planowane zmiany w infrastrukturze kolejowej
 • 21. Preferencje Miasta w zakresie rozwoju połączeń aglomeracyjnych /WKA/
 • 22. INTEGRACJA – podstawą efektywności systemu transportowegoIntegracja funkcjonalna i przestrzenna,Integracja taryfowa,Integracja informacji pasażerskiej,Wspólny, jednolity marketing, Zintegrowane zarządzanie systemem, Zintegrowany system finansowania
 • 23. Plan Generalny Rozwoju Transportu Szynowego - układ docelowych korytarzy komunikacyjnych  Plan Generalny określa:a) wszystkie planowane nowe korytarze komunikacjitramwajowej (podlegające ochronie przestrzennej), b) zadania przewidziane do realizacji w pierwszej kolejności tj.w ramach Etapu I (orientacyjny termin 2007 – 2011) – nowetrasy i modernizacje c) zadania przewidziane do realizacji w Etapie II (2011 – 2015)– nowe trasy d) pozostałe zadania – bez wskazywania wewnętrznej kolejnościrealizacji i przewidywanych terminów – nowe trasy
 • 24. PG – wszystkie nowe połączenia
 • 25. Etap I (2008-2011) - nowe połączenia
 • 26. Etap II (2011-2015) - nowe połączenia
 • 27. Dalsze etapy (po 2015) - nowe połączenia
 • 28. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne Formy transportu tramwajowego:  Tramwaj Plus – wybrane linie o najwyższym znaczeniu łączące przeciwległe krańce Miasta i przechodzące przez centrum (głównie – nowo projektowane dla osiedli nie posiadających obecnie obsługi szynowej), Tramwajowe Trasy Średnicowe – wybrane do modernizacji linie istniejące, na których poprawiane będą parametry funkcjonalne i kierowany będzie nowy tabor, Tramwaj klasyczny – pozostałe linie obecnie funkcjonujące o charakterze pomocniczym i uzupełniającym dla TPlus i TTŚ (stopniowe ograniczanie ich skali)
 • 29. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/: Cechy charakterystyczne TPlus: Torowiska wydzielone (odseparowane od innych form transportu) – 98 – 100%,  Nowoczesny tabor dwukierunkowy (drzwi obustronne, 2 kabiny sterownicze, istotnie wyższy standard),  Najwyższy priorytet na wszystkich skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną (brak zatrzymań z powodu czerwonego światła),  Elektroniczna informacja pasażerska on-line na przystankach i w pojazdach,  Dominacja odcinków prostoliniowych i duża częstotliwość  Wygodne, o nowym wizerunku przystanki, zawsze zlokalizowane na wysepkach i prawie zawsze z a skrzyżowaniami z sygnalizacją świetlną
 • 30. SKALA IZOLACJI TOROWISKOD RUCHU KOŁOWEGO /2008/ LEGENDATorowiska wydzielone z ruchuTorowiska wspólne
 • 31. Przykładowy tabor dla Tramwaju Plus:tabor dwukierunkowy,Kolonia, Niemcy
 • 32. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 • 33. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 • 34. Zaprojektowane wyposażenie przystanków Tramwaju Plus
 • 35. Przykładowe torowisko: torowisko trawiaste
 • 36. Przyjęte wstępne założenia realizacyjne /cd/: Cechy charakterystyczne Tramwajowych Tras Średnicowych: Dominacja torowisk wydzielonych – min 75%,  Nowy tabor, przynajmniej częściowo niskopodłogowy,  Priorytet na większości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną,  Elektroniczna informacja pasażerska on-line na węzłowych przystankach i w pojazdach,  Przebiegi średnicowe, duża częstotliwość,  Przystanki zlokalizowane na wysepkach
 • 37. STAN OBECNY /2008/ LEGENDATrasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linie
 • 38. Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) : Etap obejmuje 71 zadań składowych, o wartości 797 mln zł (652,4 mln zł netto), przewidzianych do realizacji w latach 2008 –2011GŁÓWNE GRUPY ZADAŃ :  Budowa trzech nowych odcinków torowisk (14,5 km tp)  Modernizacja torowisk na ok. 35 km tp  Budowa 5 i modernizacja 4 stacji prostownikowych  Zakup taboru – 36 szt.  Budowa systemu sterowania ruchem i nowych węzłów przesiadkowych
 • 39. ZREALIZOWANY WĘZEŁ PRESIADKOWY – pl. Grunwaldzki
 • 40. Etap I Projektu ZSTS (2008 – 2011) :ZAPLANOWANE EFEKTY Etapu I: Pierwsza i Druga Linia TPlus  Kolejna (trzecia) Trasa Średnicowa - „4”  System sterowania ruchem z priorytetem dla 2 tras TPlus i 3 tras TTŚ  2 NOWE zintegrowane węzły przesiadkowe: Dworzec PKP/PKS oraz Stadion EURO (oprócz 3 zrealizowanych w roku 2008: pl. Grunwaldzki, pl. Kromera, pl. Powstańców Wlk.)
 • 41. STAN OBECNY /2008/ LEGENDATrasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linie
 • 42. STAN PO REALIZACJI PIERWSZEJ LINII TRAMWAJU PLUS (Gaj – Kozanów/Stadion) LEGENDA Tramwaj PLUS 1 Trasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linieAnalizowane nowe linie do budowy
 • 43. STAN PO REALIZACJIDWÓCH LINII TRAMWAJU PLUS LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2Trasy Średnicowe 6, 7Pozostałe linieAnalizowane nowe linie do budowy
 • 44. STAN PO REALIZACJIDWÓCH LINII TRAMWAJU PLUSI TRZECIEJ TRASY ŚREDNICOWEJ LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linieAnalizowane nowe linie do budowy
 • 45. STAN PO ZREALIZOWANIU ETAPU I PROJEKTU LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Sygnalizacje z priorytetem Analizowane nowe linie do budowy Zintegrowane węzły przesiadkowe
 • 46. STAN WYJŚCIOWY /2008/A LOKALIZACJA OBIEKTÓW EURO 2012 LEGENDATrasy Średnicowe 6 i 7Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 • 47. STAN PO REALIZACJI Projektu 1 -OBSŁUGA OBIEKTÓW EURO 2012 LEGENDA TPLUS 1 i TPLUS 2Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 • 48. STAN PO REALIZACJI Projektów 1 i 2 - TRZY LINIE TRAMWAJU PLUSI TRZY TRASY ŚREDNICOWE LEGENDA TPLUS 1, TPLUS 2 i TPLUS 3Trasy Średnicowe 6, 7 i 4Pozostałe linie Stadion EURO i Fan Zones
 • 49. Dziękuję za uwagę
 • Fly UP