...

Dodatek nadzwyczajny - Zmiany VAT 2014

by

on

Report

Category:

Business

Download: 0

Comment: 0

12,465

views

Comments

Description

Prawodawca uchwalając pod koniec ubiegłego roku nowelizację Ustawy VAT roku zafundował podatnikom prawdziwą rewolucję. Jednak prawdziwie odczujemy jej skutki dopiero po 1 stycznia 2014 roku.
Download Dodatek nadzwyczajny - Zmiany VAT 2014

Transcript

1 Dodatek nadzwyczajny - zmiany VAT 2014 2 Prawodawca uchwalając pod koniec ubiegłego roku nowelizację Ustawy VAT roku zafundował podatnikom prawdziwą rewolucję. Niektóre zmiany już obowiązują, inne wejdą w życie od 1 stycznia 2014 r. Także w trakcie 2013 roku wprowadzono kolejne nowelizacje. Zmiany są na tyle doniosłe, że oznaczają potrzebę dostosowania systemów informatycznych, odejście od faktury, jako podstawowego dokumentu, z którym wiązał się moment powstania obowiązku podatkowego, przeszkolenia pracowników działów księgowych, przedstawicieli handlowych, serwisantów oraz wszystkich innych osób zaangażowanych w sprzedaż przedsiębiorstwa. Zmiany w przepisach oznaczają również to, że wiele interpretacji indywidualnych znajdujących się w posiadaniu podatników przestają pełnić swoją ochronną funkcję, uchyla się bowiem przepisy na podstawie których je wydano. Przypomnijmy, że w kwietniu 2013 r. zaczęły obowiązywać zmienione przepisy w zakresie nieodpłatnych przekazań. Od 1 października 2013 r. weszły w życie m. in. zmiany w zakresie solidarnej odpowiedzialności nabywcy określonych towarów za zaległości podatkowe sprzedawcy, w tym odpowiedzialność handlujących prętami i odpadami oraz odpowiedzialność organizacji pożytku publicznego za prawidłowe wykorzystanie otrzymanych towarów. Interpretacje wydane w oparciu o uchylone przepisy przestają pełnić funkcję ochronną ! 3 Prawdziwa rewolucja zaczyna się jednak 1 stycznia 2014 r. Podstawowe zmiany dotyczą w głównej mierze zmian zasad ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego. Nowe regulacje obejmują zarówno zasadę ogólną decydująca o momencie powstania obowiązku podatkowego jak i szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego. Niektóre usługi, dla których obowiązek podatkowy ustalany był dotychczas na zasadach szczególnych, zostały objęte zasadą ogólną (np. usługi transportowe). Od stycznia 2014 r. podatnicy tracą możliwość przesuwania terminu rozliczenia podatku - znika bowiem zasada, zgodnie z którą obowiązek podatkowy powstawał z chwilą terminowego wystawienia faktury. Oznacza to, że podatek od dostawy wykonanej pod koniec miesiąca będzie musiał być zapłacony już w następnym miesiącu. 1 Co dalej z interpretacjami? 2 Nieodpłatne przekazania towarów - kto może walczyć o zwrot podatku? 3 Solidarna odpowiedzialność - czy zawsze odpowiadamy za podatek sprzedawcy? 4 Obowiązek podatkowy - jak było? jak będzie? 5 Podstawa opodatkowania - co się zmienia? 6 Faktura in minus - czy nadal musimy mieć potwierdzenie odbioru? 7 Odliczanie podatku naliczonego - jak ustalić właściwy moment? 8 Faktury - co nowego po 1 stycznia 2014 r.? 9 Inne zmiany Znika możliwość przesunięcia momentu powstania obowiązku podatkowego na kolejny miesiąc wystawiając fakturę do 7. dnia kolejnego miesiąca w odniesieniu do sprzedaży dokonanej na koniec danego miesiąca. 4 Na tym nie koniec zmian. Znowelizowane są bowiem przepisy regulujące zasady określania podstawy opodatkowania (nowa definicja podstawy opodatkowania, likwidacja definicji obrotu, konieczność wliczania kosztów dodatkowych transakcji do podstawy opodatkowania świadczenia głównego). Do ustawy z rozporządzenia wykonawczego trafiają nowe przepisy dotyczące podstawy opodatkowania w przypadku stosowania opakowań zwrotnych. Nie sposób pominąć tego, jak ważną zmianą będą nowe zasady korygowania faktur i ujmowania korekt w deklaracjach VAT. Wprowadza się także nowe reguły w odliczaniu podatku naliczonego, które będą wymagały m.in. śledzenia momentu powstania obowiązku podatkowego u dostawcy. Zmiany w zasadach odliczania podatku naliczonego dotkną także tych podatników, którzy mają dużą ilość wewnątrzwspólnotowych nabyć. Brak faktury od kontrahenta unijnego w ciągu trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy oznacza konieczność korekty podatku naliczonego. Z przepisów wykonawczych do treści ustawy przenosi się także zasady dotyczące fakturowania, w tym nowe, rewolucyjne terminy wystawiania faktur i ich wpływ na moment powstania obowiązku podatkowego. W tym akurat wypadku zmiany są korzystne dla podatników i wydłużają obowiązkowe terminy. Obszary, których dotyczą zmiany to w zasadzie wszystkie najczulsze miejsca Ustawy VAT. Doniosłość zmian potwierdza się w vacatio legis, wyjątkowo długim jak na polskiego ustawodawcę, który zwykle działa na ostatnią chwilę. W niniejszym dodatku omówmy po krótce najważniejsze zmiany, których dotykają zmiany Ustawy VAT. Nowe zasady będą wymagały śledzenia momentu powstania obowiązku podatkowego u nabywcy 5 1. Co dalej z interpretacjami? Zmiana przepisów prawa podatkowego sama przez się czyni nieaktualną wydaną w odniesieniu do nich interpretację indywidualną. Taka interpretacja nie może bowiem chronić podatnika w sytuacji uregulowanej już zmienionymi przepisami. Interpretacje przepisów prawa podatkowego nie są bowiem źródłem prawa. Wystąpienie z wnioskiem o ponowną interpretację jest więc wskazane nie tylko w przypadku, gdy treść zmienionego przepisu wyznacza np. inny termin powstania obowiązku podatkowego, inny zakres tego obowiązku, ale również w przypadku, gdy zmiana dotyczy numeracji przepisu, czy też włączenia treści wynikających z rozporządzenia do samej ustawy (np. zasady fakturowania, określone dotychczas w rozporządzeniu wykonawczym, od 1 stycznia 2014 r. będą zamieszczone w Ustawie VAT). Ponieważ wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. zmiany w Ustawie VAT zostały już ogłoszone, wobec tego nie ma przeszkód, aby składać zapytania odnośnie tych przepisów, aby zarówno upewnić się, czy zmiana ma charakter „kosmetyczny”, czy też ma istotny wpływ na zakres dotychczasowych obowiązków i diametralnie zmienia sytuację podatkową. Tak więc, chcąc dochować należytej staranności, każdy podatnik, którego interpretacja indywidualna straci moc z końcem 2013 roku, w związku ze zmianą Ustawy VAT od 2014 roku, powinien wystąpić o nową interpretację. Chociaż może to się wydawać nielogiczne, zasadnym jest, aby nawet w przypadku zmiany numeru przepisu, w wyniku zmiany Ustawy VAT od 2014 roku, bez zmiany jego treści, wystąpić o nową interpretację. Warto to zrobić teraz, aby uniknąć problemów od 1 stycznia 2014 roku. Czasu pozostało mało, biorąc pod uwagę termin, w jakim Minister Finansów powinien wydać interpretację indywidualną. Po zmianie Ustawy VAT od 2014 roku uzyskaj nową interpretację. 6 2. Nieodpłatne przekazania towarów - kto może walczyć o zwrot podatku? Ustawa VAT w brzmieniu obowiązującym między kwietniem 2011 r. a marcem 2013 r. nakazywała opodatkowywać podatkiem VAT wszelkie nieodpłatne przekazania nabytych towarów. Obowiązkowi temu nie podlegało jedynie nieodpłatne przekazanie próbek oraz prezentów małej wartości. A co z towarami, które zostały przez producenta wytworzone, a następnie wydane nieodpłatnie? Czy i one podlegały opodatkowaniu? Okazuje się, że nie. Art. 7 ust. 2 Ustawy VAT - w brzmieniu obowiązującym między 1 kwietniem 2011 a 31 marca 2013 r. zrównywał z odpłatną dostawą także nieodpłatne przekazania towarów, przy nabyciu których podatnik miał prawo do odliczenia podatku VAT. Obowiązek ten nie dotyczył prezentów małej wartości i próbek. Przepis odnosił się tylko do towarów nabytych. Jego skutek był taki, że każdy podatnik, który nabył towar, odliczył z tego tytułu podatek naliczony, a następnie tego nabytego towaru nie sprzedał, ale wydał np. na cele reklamowe, musiał naliczyć od tego wydania podatek VAT. Obowiązująca od 1 kwietnia 2013 r. nowelizacja Ustawy VAT wprowadziła w tym zakresie zmiany. Dopiero od tego dnia, oprócz opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów nabytych podatkowi podlegają także towary wytworzone czy zaimportowane, które producent/importer nieodpłatnie wydaje. Zdaniem fiskusa ta zmiana przepisów ma jedynie charakter doprecyzowujący. W podatkach liczy się jednak literalna wykładnia prawa. Skoro bowiem w poprzedniej wersji ustawy nakazywano opodatkowywać jedynie nieodpłatne wydanie nabytych towarów, a teraz dodatkowo obowiązek ten dotyczy także towarów wytworzonych lub zaimportowanych to trudno mówić o doprecyzowaniu przepisu. Czym innym jest nabycie, a czym innym wytworzenie. Ustawodawca, wbrew stanowisku fiskusa, wprowadził więc nowe zasady. Powyższe stanowisko potwierdził WSA w Olsztynie w wyroku z 12 września 2013 r. (sygn. I SA/Ol 370/13) Zdaniem tego sądu obowiązek naliczania VAT nie dotyczył w ciągu ostatnich dwóch lat towarów wytworzonych. 7 Powoływanie się przez fiskusa na zapisy unijnej dyrektywy VAT także na nic się zdaje. Owszem, dyrektywa nakazuje wprowadzenie szerokiego zakresu opodatkowania nieodpłatnie przekazanych towarów, ale jej przepisy są skierowane do państwa członkowskiego, a nie bezpośrednio do obywateli. Jeśli państwo wprowadza zasady „łagodniejsze” dla podatników niż dyrektywa nakazuje, to organy tego państwa nie mogą się powoływać na przepisy unijne. Ta zasada stosowana jest w prawie podatkowym od lat, a w odniesieniu do tego przepisu już po raz drugi. Nasz ustawodawca nie ma szczęścia (żeby nie powiedzieć, że nie ma rozumu) z przepisami w zakresie nieodpłatnych przekazań. Na szczęście mogą na tym zyskać podatnicy. Producenci, którzy „opodatkowywali nieodpłatnie wydane towary własnej produkcji, czynili to na wyrost. Obecnie mogą wystąpić z wnioskami o stwierdzenie nadpłaty w podatku VAT i mają spore szanse na wygraną. Podobnie rzecz ma się w przypadku towarów importowanych. Nieodpłatne wydanie zaimportowanych towarów, które następnie nieodpłatnie wydano, także nie podlegało opodatkowaniu VAT w okresie od 1 kwietnia 2011 a 31 marca 2013 r. 8 3. Solidarna odpowiedzialność - czy zawsze odpowiadamy za podatek sprzedawcy? Wakacyjna nowelizacja VAT (z 26 lipca 2013 r.) wprowadziła tzw. solidarną odpowiedzialność nabywców niektórych podatników za zobowiązania podatkowe ich sprzedawców. Na czym to polega? Mówiąc w skrócie, jeśli dostawca nie odprowadzi podatku VAT należnego od dokonanej na rzecz danego podatnika dostawy wówczas tenże podatnik musi zapłacić VAT za nierzetelnego kontrahenta. Odpowiedzialność dotyczy wyłącznie towarów wskazanych w załączniku nr 13 do Ustawy VAT. Przy ich ustalaniu posłużono się kodami PKWiU. Są to: Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 1 2 3 I. Wyroby stalowe 1 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 2 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 4 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej
Fly UP