...

Rekrutacja, Selekcja, Adaptacja

by guest653b0f

on

Report

Category:

Business

Download: 0

Comment: 0

40,583

views

Comments

Description

 
Download Rekrutacja, Selekcja, Adaptacja

Transcript

 • 1. REKRUTACJA PRACOWNIKÓW Iwona Fąferek Agnieszka Mikołajewska Justyna Cichocka
 • 2. PLAN1. Rekrutacja 2. Selekcja3. Adaptacja
 • 3. 1. REKRUTACJA
 • 4. POJĘCIE REKRUTACJI Proces rekrutacji, nazywany także naborem, polega na:  Pozyskiwaniu przez organizację kandydatów do pracy w liczbie umożliwiającej ich racjonalną selekcję  Działaniach organizacji na rynku pracy ukierunkowanych na poinformowanie potencjalnych kandydatów o organizacji i warunkach uczestnictwa w niej  Wytworzeniu pozytywnych postaw i chęci zatrudnienia
 • 5. ETAPY REKRUTACJI Określenie potrzeb kadrowych  przedsiębiorstwa  Stworzenie profilu zawodowego i osobowościowego pożądanych kandydatów  Wybór źródeł rekrutacji Wybór adekwatnych do źródła form rekrutacji Przeprowadzenie kampanii rekrutacyjnej
 • 6. RODZAJE REKRUTACJISzerokaSegmentowa AktywnaPasywna
 • 7. ŹRÓDŁA REKRUTACJIWewnętrzny rynek pracy  Zewnętrzny rynek pracy 
 • 8. REKRUTACJA ZEWNĘTRZNA ZALETY WADY Większy wybórWyższe koszty rekrutacji Poprawa stosunków  społecznychWiększe ryzykopopełnienia błędu Mniejsze problemy ze Dłuższy okres adaptacji zdobyciem i utrzymaniemDemotywacja już aotorytetu zatrudnionychpracownikówBlokowaniu możliwościawansowania
 • 9. REKRUTACJA WEWNĘTRZNAZALETY WADY Niskie koszty rekrutacji Mniejszy wybór Niska elastyczność Mniejsze ryzyko  popełnienia błędupracowników Tworzenie szansWysoka rywalizacja  rozwoju zawodowego Możliwość tworzenia Zacieśnienie więzi z się klik  firmąKoszty doskonalenia Krótki okres wdrażania kwalifikacji  do zadań
 • 10. METODY REKRUTACJIRekrutacja wewnętrzna otwarta lub  zamknięta  Pionowa (awanse, degradacje)  Pozioma (rotacje transfery)Bank danych przedsiębiorstwa  Rekomendacje krewnych i znajomych, zatrudnionych aktualnie pracowników  Ogłoszenia: w prasie fachowych czasopismach, radiu, telewizji i Internecie
 • 11. METODY REKRUTACJIUlotki rozprowadzane w kampaniach  rekrutacyjnych  Tablice ogłoszeń Rekrutacja w szkołach Urzędy pracy Prywatne biura pośrednictwa pracy Agencje doradztwa personalnego i firmy konsultingowe
 • 12. METODY REKRUTACJI Zgłoszenia samoistne  Targi pracy Dni otwarte Konferencje i seminaria branżowe Stowarzyszenia profesjonalne i organizacje środowiskowe
 • 13. SCHEMAT OGŁOSZENIA REKRUTACYJNEGONazwa firmyOpis stanowiska i zadań, jakie czekają pracownika Oczekiwania: umiejętności, wykształcenie, cechy osobowe Oferta: wymagania i oferowane w zamian zachętyZakończenie: zaproszenie do kontaktu, informacje, gdzie kierować swoją aplikację
 • 14. OGŁOSZENIE W INTERNECIE - ZALETY Niskie koszty   Skrócenie czasu rekrutacji  Standaryzacja  Dwukierunkowość przekazu  Aktualność oferty  Łatwość przetwarzania danych  Brak pośrednictwa  Nieograniczony czas trwania  Szybka odpowiedź zwrotna
 • 15. WYMAGANIA OSOBOWEKompetencje  Kwalifikacje i szkolenia Doświadczenie Specjalne wymagania Dopasowanie organizacyjne Wymagania dodatkowe Spełnianie oczekiwań kandydatów
 • 16. ANALIZA WYMAGAŃ – PLAN SIEDMIOPUNKTOWY RODGERA Cechy fizyczne 1.Osiągnięcia 2.Inteligencja ogólna 3.Specjalne uzdolnienia 4.Zainteresowania 5.Skłonności 6.Okoliczności 7.
 • 17. REKRUTACJA A INNE MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA Elastyczny system pracy  Wykorzystanie podwykonawców Praca w godzinach nadliczbowych Job sharing Leasing zasobów ludzkich
 • 18. 2. SELEKCJA
 • 19. SELEKCJA – DOBÓR PRACOWNIKÓW Definicja wg J. Stonera, C. Wankela  „Dobór pracowników polega na obustronnym podejmowaniu decyzji – organizacja decyduje o tym czy wystąpić z ofertą zatrudnienia i o jej atrakcyjności natomiast kandydat przesądza o tym, czy organizacja i oferta zatrudnienia odpowiadają jego potrzebom i celom.” Istota selekcji: Istotą doboru pracownika na wolne miejsca pracy jest dostosowanie człowieka do pracy, aby mógł ja wykonywać najmniejszym nakładem sił i energii oraz osiągnąć maksimum satysfakcji ze swej pracy zawodowej
 • 20. Cel selekcji:  - maksymalne zbliżenie cech danej pracy i indywidualnych cechpracownika Zadania selekcji:  - ocena przydatności każdego z kandydatów i wyborze odpowiednich osóbRodzaje selekcji  - selekcja pozytywna (identyfikowanie mocnych stron kandydatów ) - selekcja negatywna (identyfikowanie słabych stron kandydatów )
 • 21. PROCEDURA SELEKCYJNA kompensacyjna 
 • 22. PROCEDURA SELEKCYJNA „biegu przez płotki” 
 • 23. PROCEDURA SELEKCYJNA hybrydowa 
 • 24. KLASYCZNA PROCEDURA SELEKCJI
 • 25. TECHNIKI SELEKCJI Analiza dokumentów 1. Rozmowa wstępna 2. Wywiad właściwy zawodowy 3. Badania testowe 4. Postępowanie konkursowe 5. Centrum oceny (Assessment Center 6.AC)Sprawdzenie referencji 7.
 • 26. ANALIZA DOKUMENTÓW Selekcja na podstawie aplikacji (list motywacyjny i życiorys zawodowy) – pozwala wybrać osoby najbardziej obiecujące, które będzie się brać w kolejnych etapach selekcji.„Zabiegi” stosowane przez autorów CV:  dobór faktów – opuszcza się informacje mogące wywierać niepożądany skutek  uogólnienie – np. „praktyka w sprzedaży” podkreślanie oraz wysuwanie na pierwszy plan pozytywnych „malowniczych” faktów
 • 27. ROZMOWA WSTĘPNA To okazja dolepszegopoznania siępracodawcy ipotencjalnegopracownika!
 • 28. ROZMOWA WSTĘPNACele:  kandydatowi pozwala zaprezentować swe umiejętności  przeprowadzającemu rozmowę daje okazję do przedstawienia obsadzonego stanowiska firmy a także zebrać dodatkowe informacje o kandydacie  ogranicza liczbę potencjalnych kandydatów na wolne stanowisko
 • 29. ROZMOWA WSTĘPNA W trakcie rozmowy wstępnej dąży się do uzyskania informacji takich jak:motywy ubiegania się o pracę w firmie formalne przygotowanie zawodowe  kandydata doświadczenie zawodowe kandydata sytuacja życiowa kandydata oczekiwania wobec firmy cechy fizyczne i psychiczne 
 • 30. WYWIAD WŁAŚCIWY ZAWODOWY Jest narzędziem głębszej selekcji, poprzez niego  można uzupełnić dane uzyskane poprzez analizę dokumentów aplikacyjnych i pozyskać nowe informacje. jest on przeprowadzany po weryfikacji kandydata przez rozmowę wstępną i po analizie dokumentów. Cel:  określenie przydatności kandydata na konkretnym stanowisku pracy
 • 31. GŁÓWNE BŁĘDY POPEŁNIANE PODCZAS WYWIADU TO: pierwsze i ostatnie wrażenie wywarte na  oceniającym błąd podobieństwa (filtr sympatii i antypatii)  dramatyczne zdarzenia  efekt halo (aureoli), efekt rogu (szatana)  efekt hierarchii  efekt kontaktu  efekt naśladownictwa  efekt skruchy  efekt Pigmaliona, czyli samospełniające się  proroctwo mechanizm stereotypu estetycznego (filtr 
 • 32. BADANIA TESTOWE To dodatkowa metoda weryfikacji kandydatów na szczególnie ważne stanowiska. Badania testowe opierają się na testach psychologicznych i mają na celu otrzymania wiedzy na temat predyspozycji psychicznych kandydata do pracy. Test psychologiczny – jest przeprowadzeniem próby zachowania osoby badanej. Wyróżniamy: testy projekcyjne - ocenianą osobę wprowadza  się wprowadza się w pewną niejednoznaczną sytuację i skłania się ja do wykonania zazwyczaj prostej czynności, np., rysunku jakiegoś obiektu testy psychometryczne - mierzą one parametry  psychiczne i osobowościowe kandydatów
 • 33. DOBRY TEST POWINIEN BYĆ:obiektywny  wystandaryzowany znormalizowany rzetelny trafny czuły
 • 34. NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE TESTU DOTYCZĄ:  cech intelektu  cech temperamentu cech osobowości systemu motywacji
 • 35. POSTĘPOWANIE KONKURSOWEKonkurs – obejmuje zbiór działań  prowadzących do zgłoszenia się i wytypowania najodpowiedniejszej osoby na stanowisko  Typy konkursów:- otwarte - częściowo otwarte - zamknięte (wewnętrzne)
 • 36. CECHY KONKURSU: prowadzenia jawnośćprzejrzystość i dostępność zasadotwartość rywalizacjizłożoność procedury
 • 37. TECHNIKI KONKURSU:analiza dokumentów  analiza wytwórców (w postaci programu pracy na stanowisko)  opinii ekspertów (lekarzy, psychologów)  wywiadu
 • 38. CENTRUM OCENY (ASSESSMENT CENTER AC) Assessment Center polega na ocenieniu kompetencji potencjalnych pracowników podczas symulacji pewnych zdarzeń. Symulacje te mogą dotyczyć wydarzeń czysto teoretycznych lub odtwarzać typowe sytuacje wydarzające się w pracy zawodowej. Podczas tych symulacji zachowania i umiejętności kandydatów są oceniane przez niezależnych obserwatorów (asesorów), a następnie przyrównywane do założonych
 • 39. W trakcie Assessment Center można  badać: wiedzę, doświadczenie, osobowość, te mperament, poziom intelektualny, inteligencję emocjonalną, motywację, poglądy, zaint eresowania i postawy  Wykorzystywane są: zadania symulacyjne, ćwiczenia typu quot;koszyk zadań” (quot;in-basket”), dyskusje w grupie (z liderem i bez lidera), testy, odnajdywanie faktów (quot;fact
 • 40. SPRAWDZENIE REFERENCJITo prosta technika weryfikacji rzeczywistych  wad i zalet kandydata, polegająca na zasięgnięciu informacji u osób które znają kandydata Istnieją 4 grupy osób mogących udzielać  referencji przełożeni lub współpracownicy zaktualnego miejsca pracy przełożeni lub współpracownicy zpoprzednich miejsc pracy przełożeni lub współpracownicy z firmy, doktórej aplikuje, którzy go znają osoby godne zaufania, znające kandydata
 • 41. 3. ADAPTACJA
 • 42. DEFINICJA ADAPTACJI W ujęciu psychologicznym adaptacja to proces przystosowania się jednostki lub grupy do funkcjonowania w zmienionym środowisku społecznym, obejmujący przekształcenia jej wewnętrznej struktury sposobów działania,  to całkowita lub częściowa reorientacja psychologiczna jednostki, polegająca na przyjęciu wartości i norm, sposobów definiowania sytuacji oraz wzorów zachowań obowiązujących w danym środowisku.
 • 43. ADAPTACJA SPOŁECZNO ZAWODOWA Jeden z podstawowych procesówspołecznych, w wyniku których dokonują sięzmiany w stosunkach między ludźmi.Adaptacja dotyczy każdej organizacji iinstytucji.
 • 44. WG J. SZCZEPAŃSKIEGO WYSTĘPUJĄ DWIE PODSTAWY ZALEŻNOŚCI funkcjonalno strukturalna – która określa interakcje  jako działania formalne , instytucjonalne i przejawia się w stosunkach służbowych intencjonalna- interakcje nieformalne, przejawia się  w stosunkach koleżeńskich
 • 45. WCHODZĄC DO ORGANIZACJI JEDNOSTKA MUSIPRZEJŚĆ ADAPTACJE DO STOSUNKÓW wynikających ze struktury organizacji – 1.zapoznanie się z obowiązkamioczekiwaniami i uprawnieniami, celami, wartościami kulturą organizacyjnąkoleżeńskich – jednostka staje się 2.członkiem grupy i odkrywa nieformalnestosunki interpersonalne, więźspołeczną, wartości i organizacjewewnętrzną
 • 46. TEORIA RÓWNOWAGI ORGANIZACYJNEJ J.G. MARCHA I H.A. SIMONAPracownik wchodzący do organizacji oferujeswoje kwalifikacje, umiejętności izaangażowanie, a w zamian oczekujerekompensaty.Organizacja przyjmując pracownikawierzy, że dokonała najlepszego wyboru ipragnie docenić zaoferowany wkład.
 • 47. S. ROBBINS I D. CENZONazywają proces wprowadzania pracownikaorientacją, a za jej podstawowy cel uznająułatwianie przejścia z zewnątrz do wewnątrzorganizacji przez redukcję początkowego niepokojuodczuwalnego przez wszystkich nowychpracowników oraz zapoznanie pracownika z jegoobowiązkami, organizacją jako całością.
 • 48. CEL I ZNACZENIE ADAPTACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ doprowadzenie do osiągnięcia w możliwie najkrótszym  czasie pełnego zaangażowania i efektywności działań nowo zatrudnionego pracownika, przekazanie wzorów zachowań wymaganych w przyszłości od pracownikaadaptacja dostosowana do pracownika może istotnie  wpłynąć na jego identyfikacje z firmą, lojalność, integrację z zespołem oraz zaangażowanie zmniejszenie stresu i napięcia, zwiększenie poczucia  przynależności do firmy, zwiększenie zadowolenia i motywacji do pracy minimalizacja ryzyka wysokiej fluktuacji kadr, niskiej  wydajności i jakości pracy nowo zatrudnionych pracowników ograniczanie kosztów po stronie firmy i minimalizacja 
 • 49. PROGRAM I PROCES ADAPTACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJ ścisłe powiązanie z potrzebami biznesowymi  przedsiębiorstwa orientacja na motywowanie nowo zatrudnionych do  wydajnej i bezstresowej pracy orientacja na motywowanie kadry kierowniczej do  aktywnego uczestnictwa w procesie adaptacyjnym czynienie klientów i interesantów punktem  odniesienia koncentracja na jakości oferowanych usług lub  produktów stwarzanie podstaw do równych możliwości  rozwoju pracownika dopasowanie do konkretnej grupy pracowników 
 • 50. PRAWIDŁOWY PROGRAM POWINIEN OBEJMOWAĆ 5 ZAGADNIEŃ przedstawienie nowo zatrudnionemu  kompleksowej informacji o przedsiębiorstwie spotkanie i rozmowę z bezpośrednim  przełożonym przygotowanie miejsca pracy dla nowo  zatrudnionego szczegółowe sprecyzowanie  oczekiwań, zadań, obowiązków i uprawnień wyznaczenie opiekuna 
 • 51. J. MARCINIAK WYMIENIA 4 ETAPY WPROWADZANIA PRACOWNIKA Ogólne wprowadzenie do pracy 1. Określenie i przekazywanie zadań 2.związanych z danym stanowiskiemWdrożenie do konkretnych zadań na 3.stanowisku pracyWstępna ocena przydatności zawodowej 4.
 • 52. Paul Davis podkreśla istotę zaspokajania potrzeb nowo zatrudnionego pracownika w trakcie etapów wprowadzania. Wg niego proces adaptacji powinien być podzielony na następujące etapy: Etap przed zatrudnieniem Okres próbny Etap właściwej adaptacji Ocena procesu adaptacyjnego 
 • 53. METODY ADAPTACJI SPOŁECZNO- ZAWODOWEJMetoda informacyjna – w skład informacyjnych metod 1.formalnych wchodząregulaminy, instrukcje, biuletyny, prezentacjekomputerowe, poradniki.Metoda szkoleniowa 2.Rodzaje szkoleń:  wstępne, informacyjne – takie same dla wszystkich nowoprzyjętych pracowników  uzupełniające – przeprowadzone w odpowiedniej komórceorganizacyjnej i dopasowane do zajmowanego stanowiskai pełnionej roli  inne rodzaje szkoleń: indywidualne grupowe oparte na doświadczeniachMetoda integracyjna 3.
 • 54. ZESPÓŁ REALIZUJĄCY PROCES ADAPTACJI MOŻE SKŁADAĆ SIĘ Z : doradcy ds. adaptacji zawodowej/ pracownika  działu personalnego odpowiedzialnego za cały proces adaptacji bezpośredniego przełożonego nowo  zatrudnionego pracownika doświadczonego pracownika komórki w której  będzie pracował nowo zatrudniony pracownik, znajdującego się na tym samym lub zbliżonym szczeblu hierarchii
 • 55. NA CZAS TRWANIA ADAPTACJI WPŁYWAJĄ CZYNNIKI: wewnętrzne – cechy psychofizyczne, zdolność do  adaptacji, inteligencja, wykształcenie, poziom motywacji, zewnętrzne – doświadczenie zawodowe, rodzaj  obejmowanej pracy i długość okresu nauki potrzebnego do opanowania czynności/ procedur, stopień przygotowania organizacji do przyjmowania pracowników z zewnątrz, wielkość i rodzaj działalności organizacji, kultura organizacyjna
 • 56. OCENA PROCESU ADAPTACJI Powinna być dokonywana na bieżąco  Szczególna rola przypada bezpośredniemu  przełożonemu , którego zadaniem jest przeprowadzanie okresowych rozmów z pracownikiem (na początku raz na 3 miesiące, później przynajmniej raz do roku) Cenne źródło o postępach nowego pracownika  stanowi opiekun pracownika pracujący w tej samej jednostce Do oceny powinien zostać włączony również  adaptowany pracownik (arkusz samo oceniający, Karta Pracy)
 • Fly UP