...

Nowa Polna raport z konsultacji społecznych 2015

by pnu2014

on

Report

Download: 1

Comment: 0

564

views

Comments

Description

Download Nowa Polna raport z konsultacji społecznych 2015

Transcript

 • Raport z konsultacji społecznych w sprawie przebudowy zachodniego odcinka ulicy Polnej w Toruniu Toruń, luty 2015
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 2 Opracowanie wyników badań i raportu: Paweł Kołacz, Joanna Suchomska, Aleksandra Pająk, Anna Piechocka Korekta: Dominika Urzędowska Wolontariusze, prowadzący badania: Radek Grodzki, Kuba Hryniewicki, Rafał Korasiewicz, Krystian Koszołko, Aneta Madej, Aleksandra Pająk, Anna Piechocka, Agnieszka Pietrzak Realizatorem projektu jest Pracownia Zrównoważonego Rozwoju. Partnerami projektu są Miejski Zarząd Dróg w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Koordynatorka projektu: Joanna Suchomska, j.suchomska@pzr.org.pl Opiekun merytoryczny procesu konsultacyjnego na ulicy Polnej: Paweł Kołacz, p.kolacz.pzr.org.pl Konsultacje z Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu: Kamil Szurpit, kamil-szurpit@mzd.torun.pl Informacje o projekcie: www.przepisnaulice.pl
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 3 Spis treści Podsumowanie wyników konsultacji przebudowy ulicy Polnej w Toruniu (str. 4) Szczegółowy opis przebiegu konsultacji przeprowadzonych na ul. Polnej prezentacja wyników poszczególnych etapów konsultacji (str. 6) Metodologia procesu konsultacyjnego na ulicy Polnej (str. 6) Badania opinii użytkowników i badania przestrzeni ulicy (str. 8) Analiza przestrzennych i prawnych uwarunkowań przebiegu oraz zagospodarowania ulicy (str. 8) Mapowanie użytkowników i badanie natężenia ruchu (str. 9) Sondaż wśród użytkowników i mieszkańców ulicy (str. 10) Ankieta internetowa (str. 15) Spotkania z mieszkańcami i użytkownikami ulicy w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym (str. 20)
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 4 Podsumowanie wyników konsultacji przebudowy ulicy Polnej w Toruniu Konsultacje społeczne w sprawie opracowania koncepcji przebudowy zachodniego odcinka ulicy Polnej, od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej, w Toruniu zostały przeprowadzone w ramach projektu Przepis na ulicę, który realizuje Fundacja Pracownia Zrównoważonego Rozwoju wraz z partnerami projektu – Miejskim Zarządem Dróg w Toruniu i Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Projekt realizowany jest w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Założenia wstępnej koncepcji przebudowy ulicy Polnej Dla ulicy Polnej obowiązuje miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony 20 marca 2014 roku. Na odcinku Polnej od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej plan zakłada drogę dwukierunkową, jednojezdniową. Nowa Polna ma być wytyczona nowym śladem, równolegle do istniejącej ulicy, ma mieć po jednym pasie ruchu w każdą stroną. Istniejący ślad ulicy Polnej stanie się ciągiem pieszo-rowerowym. Koncepcja nowej Polnej wynikającej z MPZP była poddana konsultacjom. Większość użytkowników ulicy zgadza się z taką koncepcją przebudowy ulicy, jednak w czasie konsultacji zaproponowano wiele zmian, które mają zmienić ulicę Polną w bezpieczną przestrzeń publiczną.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 5 Najważniejsze wnioski wynikające z przeprowadzonych konsultacji społecznych o Najważniejszą potrzebą dla użytkowników ulicy Polnej jest zapewnienie bezpieczeństwa na drodze. Konieczne jest wytyczenie ścieżek rowerowych, chodników, przejść dla pieszych oraz poprawa nawierzchni ulicy i oświetlenia. o Równie ważną potrzebą jest wyciszenie ulicy od hałasu ruchu samochodowego. Z tego względu nowy ślad ulicy Polnej powinien zostać oddalony od obecnego fragmentu ulicy i oddzielony maksymalnie szerokim pasem zieleni. o Ulica Polna już dzisiaj pełni funkcję przestrzeni rekreacyjnej. Użytkownicy biorący udział w konsultacjach wyraźnie wskazali na potrzebę utrzymania tej funkcji ulicy poprzez wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, elementy siłowni zewnętrznej, elementy infrastruktury do zabaw dla dzieci, boisko) wzdłuż ulicy po stronie lasu. Koncepcja ulicy Polnej z zebranymi uwagami użytkowników podczas spotkań w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 6 Szczegółowy opis przebiegu konsultacji przeprowadzonych na ul. Polnej. Prezentacja wyników poszczególnych etapów konsultacji Konsultacje społeczne przeprowadzone z użytkownikami ulicy Polnej trwały od czerwca do listopada 2014 roku. Poszczególne etapy procesu konsultacji ulicy Polnej przedstawia poniży graf. Metodologia procesu konsultacyjnego na ulicy Polnej Proces konsultacji na ulicy Polnej (na odcinku Szosa Chełmińska – Szosa Okrężna) składał się z trzech etapów. Badanie opinii mieszkańców i przestrzeni ulicy, które objęło: o określenie natężenia ruchu oraz przepływu użytkowników ulicy, o określenie obecnych funkcji ulicy oraz kierunków ewentualnego dostosowania infrastruktury do potrzeb i oczekiwań użytkowników, o określenie, na ile obecny stan i zagospodarowanie ulicy spełniają oczekiwania i potrzeby użytkowników ulicy, o wstępne określenie możliwych kierunków zmian w zagospodarowaniu ulicy.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 7 Spotkania z mieszkańcami i użytkownikami ulicy w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym, których celem było: o zapoznanie użytkowników i mieszkańców ulicy Polnej z wstępną koncepcją Miejskiego Zarządu Dróg na przebudowę ulicy Polnej, o zebranie uwag od mieszkańców i użytkowników ulicy na temat zaprezentowanej koncepcji przebudowy ulicy Polnej. Opracowanie koncepcji przebudowy ulicy na podstawie uwag zgłoszonych przez jej użytkowników: o przygotowanie przez projektanta szczegółowej koncepcji przebudowy ulicy na podstawie zebranych wyników konsultacji społecznych, o zatwierdzenie ostatecznej koncepcji przez Miejski Zarząd Dróg w Toruniu i opracowanie projektu technicznego przebudowy ulicy przez projektanta.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 8 Badania opinii użytkowników i badania przestrzeni ulicy Celem badania było określenie obecnych i potencjalnych użytkowników ulicy, sposobów i częstotliwości jej użytkowania, potrzeb i oczekiwań związanych z użytkowaniem ulicy, jak również warunków brzegowych jej zagospodarowania określonych przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Wykorzystane narzędzia badawcze: - analiza przestrzennych i prawnych uwarunkowań przebiegu oraz zagospodarowania ulicy (desk research), - mapowanie użytkowników i badanie natężenia ruchu, - sondaż wśród użytkowników i mieszkańców ulicy, - ankieta internetowa. Analiza przestrzennych i prawnych uwarunkowań przebiegu oraz zagospodarowania ulicy (desk research) Ten wstępny etap badania miał na celu rozpoznanie warunków brzegowych zagospodarowania ulicy Polnej określonych prawem miejscowym przez Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego oraz zapoznanie z wytycznymi wstępnej koncepcji przebudowy ulicy. Dla ulicy Polnej obowiązuje miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, uchwalony 20 marca 2014 roku. Na odcinku Polnej od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej plan zakłada drogę dwukierunkową, jednojezdniową. Nowa Polna ma być wytyczona nowym śladem, równolegle do istniejącej ulicy, ma mieć po jednym pasie ruchu w każdą stroną. Istniejący ślad ulicy Polnej stanie się ciągiem pieszo-rowerowym. Polna jest drogą klasy Z (zbiorczej), co oznacza, że obsługuje nie tylko najbliższy ruch lokalny, ale również z całego miasta, w tym ruch tranzytowy.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 9 Mapowanie użytkowników i badanie natężenia ruchu Ten etap badania pozwolił na pozyskanie informacji odnoście użytkowników ulicy, sposobów i częstotliwości jej użytkowania w zależności od rodzaju użytkowników (np. piesi, rowerzyści, kierowcy). Zliczanie i mapowanie użytkowników prowadzono w dniach 5 – 7 czerwca 2014 roku, w dwugodzinnych sekwencjach obserwacji od godziny 7.00 do godziny 21.00. Badanie prowadzone było poprzez zliczanie użytkowników oraz obserwację sposobów użytkowania ulicy. Na analizowanym odcinku ulicy Polnej zaobserwowano duże natężenie ruchu samochodowego: w godzinach od 7 do 20 przejeżdża tam prawie 600 aut na godzinę. o Ulica Polna już dziś potrzebuje pilnej interwencji. W wielu miejscach jest zupełnie niedostosowana do ruchu pieszego. Aż 10% wszystkich użytkowników drogi to właśnie piesi. Brakuje chodników i oznakowanych przejść dla pieszych. o Ruch rowerowy jest znacznie intensywniejszy w środkowej części analizowanego odcinaka. Wiele podróży rowerem odbywa się w kierunkach północ - południa (do i z lasu).
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 10 Sondaż wśród użytkowników i mieszkańców ulicy Celem sondażu było pozyskanie informacji o obecnych i potencjalnych sposobach użytkowania ulicy oraz potrzebach i oczekiwaniach odnośnie jej zagospodarowania. Sondaż przeprowadzony z użytkownikami ulicy Polnej miał charakter badania niereprezentatywnego. Zastosowano dobór celowy, w którym badane były wszystkie osoby określone jako użytkownicy ulicy: o mieszkańcy ulicy Polnej na odcinku od Szosy Chełmińskiej do Szosy Okrężnej, o mieszkańcy ulicy Polnej na innych jej odcinkach, o mieszkańcy Torunia niebędący mieszkańcami ulicy Polnej. Badanie przeprowadzono w trakcie spotkań konsultacyjnych w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym w dniach 28 i 29 czerwca oraz 5 i 6 lipca b.r. W badaniu wzięło udział 58 użytkowników ulicy Polnej, w tym 22 mieszkających w domach przy ulicy Polnej, 20 w blokach na osiedlu Przy Lesie, 16 użytkowników mieszkało poza badaną ulicą. Wśród badanych 33 osoby stanowili mężczyźni, 25 kobiety. Wśród respondentów najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 26 – 35 (15 osób) i 36 – 45 lat (13 osób). Niewiele mniej liczną grupą byli użytkownicy ulicy w wieku 20 – 25 i 56 – 65 lat (po 9 osób) oraz 46 – 55 lat (7 osób). Najmniej licznie w badaniu wzięły udział osoby w wieku powyżej 65 roku życia (5 osoby) i poniżej 19 lat (1 osoba).
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 11 Sposoby korzystania z ulicy Polnej Ulica Polna spełnia różne, wydawałoby się sprzeczne ze sobą funkcje. Przede wszystkim jest miejscem zamieszkania jej użytkowników, którzy mieszkając przy ulicy przemieszczają się nią (80% odpowiedzi). Dla wielu użytkowników jest drogą przelotową do innych części miasta bądź innych miast (np. skrót na Bydgoszcz), jako trasa, z której regularnie w ten sposób korzystają (58% odpowiedzi). Z drugiej strony ulica Polna jest przestrzenią rekreacji (spacery, przejażdżki rowerowe na Barbarkę) oraz miejscem spędzania czasu wolnego (spotkań z sąsiadami, miejscem zabaw dzieci). 80% 76% 58% 30% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 przemieszczam się, mieszkam przy ulicy rekreacyjnie, np. wycieczki rowerowe na Barbarkę, bieganie, spacer jest to dla mnie droga przelotowa do pracy/szkoły/na uczelnię spędzam tu czas wolny (zabawa, spotkania ze znajomymi, sąsiadami)
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 12 Jak często i w jaki sposób użytkownicy poruszają się po ulicy Polnej Ulica Polna jest drogą, na której zdecydowanie panuje duży ruch samochodowy (potwierdzają to wyniki przytoczonego wyżej zliczania użytkowników). Piesi i rowerzyści porównywalnie często korzystają z ulicy Polnej. Średnio co 11 osoba badana wskazała, że porusza się po ulicy Polnej samochodem, co 9 chodząc pieszo, a co 8 jeżdżąc rowerem. 9 13 8 5 9 11 9 6 23 18 6 2 6 2 1 0 5 10 15 20 25 kilka razy dziennie codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadziej niż raz w tygodniu Li cz b a u ży tk o w n ik ó w chodząc pieszo jeżdżąc rowerem jeżdżąc samochodem w inny sposób
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 13 Co przeszkadza w przestrzeni ulicy Polnej Użytkownikom ul. Polnej przeszkadza przede wszystkim całościowa jakość drogi (71% odpowiedzi), na którą składa się wiele pojedynczych elementów. Brak chodników (56% wskazania), ścieżek rowerowych (37% odpowiedzi) i duże natężenie ruchu samochodowego (22% wskazań) sprawia, że ulica nie jest przyjazna dla jej użytkowników, którzy mają trudności w poruszaniu się po ulicy i poczuciem bezpieczeństwa na drodze (brak przejścia dla pieszych, trudności w dojściu na przystanek autobusowy, duża prędkość samochodów). 71% 56% 37% 22% 19% 17% 12% 12% 10% 8% 7% 5% 5% 5% 0 10 20 30 40 50 60 70 80
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 14 Co zmienić, żeby poprawić komfort użytkowania ulicy Polnej Ulica Polna według jej użytkowników wymaga nowego zagospodarowania. Takiego poszerzenia ulicy (25% odpowiedzi), aby w jej przestrzeni było miejsce na wydzielony chodnik dla pieszych (55% wskazań) i ścieżkę rowerową (49% odpowiedzi). Ważne jest także zadbanie o nawierzchnię ulicy (26% odpowiedzi), przejścia dla pieszych (14% wskazań), oświetlenie i ograniczenie prędkości dla samochodów. 55% 49% 26% 25% 18% 14% 12% 8% 0 10 20 30 40 50 60 chodnik ścieżka rowerowa remont nawierzchni poszerzenie ulicy wprowadzić proponowaną koncepcję przejścia dla pieszych oświetlenie ograniczenie prędkości
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 15 Ankieta internetowa Ten etap badania umożliwił pozyskanie informacji o obecnych i potencjalnych sposobach użytkowania ulicy oraz potrzebach i oczekiwaniach odnośnie jej zagospodarowania. Ankieta internetowa umożliwiła wypowiedzenie się osobom, do których nie dotarliśmy z sondażem. Kwestionariusz ankiety można było wypełnić w dniach od 22 czerwca do 25 lipca b.r. Ankietę internetową wypełniło 196 osób. W badaniach internetowych wzięło udział znacznie więcej mężczyzn niż kobiet (127 mężczyzn do 72 kobiet). Podobnie jak w badaniu sondażowym przeważają osoby w wieku 26 – 45 lat (stanowią 130 wszystkich osób wypełniających ankietę). Prawie połowę mniej osób stanowią ankietowani w wieku 20 – 25 i 46 – 55 lat (57 osób). Wśród ankietowanych najwięcej było osób, które są bezpośrednimi użytkownikami ulicy Polnej - jej mieszkańcami (81 osób). Wielu badanych to osoby mieszkające w okręgu blisko położonym przy konsultowanej ulicy – osiedle Wrzosy oraz Chełmińskie (83 osoby). Ankietę wypełnili także inni mieszkańcy Torunia, co świadczy o jej dużym znaczeniu komunikacyjnym w sieci dróg miasta.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 16 Sposoby korzystania z ulicy Polnej Wyniki badania internetowego wzmacniają obraz ulicy Polnej, jako drogi, która z jednej strony jest znaczącym traktem komunikacyjnym, z drugiej ma silnie lokalny charakter. Ankietowani wskazali, że ulica przede wszystkim jest miejscem ich zamieszkania i codziennego przemieszczania się (38% odpowiedzi), a zarazem dla wielu użytkowników jest trasą przelotową do innych części miasta (29% wskazań). Wyniki zebrane w badaniu ankietowym wzmacniają również znaczenie funkcji rekreacyjnej ulicy. Wskazuje na to 32% odpowiedzi ankietowanych, którzy korzystają z ulicy Polnej jako miejsca spędzania czasu wolnego, odpoczynku, czy aktywności ruchowej. 38% 26% 29% 6% 0% 10% 20% 30% 40% przemieszczam się, mieszkam przy ulicy rekreacyjnie, np. wycieczki rowerowe na Barbarkę, bieganie, spacer jest to dla mnie droga przelotowa do pracy/szkoły/na uczelnię spędzam tu czas wolny (zabawa, spotkania ze znajomymi, sąsiadami)
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 17 Jak często i w jaki sposób użytkownicy poruszają się po ulicy Polnej Średnio co 33 osoba wypełniająca ankietę internetową deklaruje, że porusza się po ulicy Polnej samochodem, rowerem bądź pieszo. Ruch samochodowy według danych z ankiet internetowych na ulicy Polnej jest porównywalnie duży do ruchu rowerowego czy pieszego. 17% 23% 12% 5% 23% 7% 30% 11% 19% 30% 5% 7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% kilka razy dziennie codziennie kilka razy w tygodniu raz w tygodniu rzadzeiej niż raz w tygodniu wcale Li cz b a u ży tk o w n ik ó w chodząc pieszo jeżdżąc rowerem jeżdżąc samochodem
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 18 Co podoba się użytkownikom w przestrzeni ulicy Polnej Największą wartością ulicy Polnej, dla osób wypełniających ankietę internetową, jest bliskość lasu (35% odpowiedzi) oraz zieleń przy ulicy (31% wskazań). Jednocześnie wielu użytkowników wskazało, że dużym atutem ulicy jest szybkość i łatwość poruszania się po niej (23% odpowiedzi) i jej naturalny, niezagospodarowany wręcz charakter (9% odpowiedzi). 31% 23% 35% 9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% zieleń szybkość i łatwość przemieszczania się (brak świateł, spowalniaczy itp.) bliskość lasu naturalny charakter zagospodarowania ulicy przez użytkowników
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 19 Co przeszkadza w przestrzeni ulicy Polnej To, co wydaje się być pozytywną wartością ulicy, zdaje się również przeszkadzać jej użytkownikom. Niezagospodarowany charakter ulicy i nieuporządkowana zieleń powodują złą widoczność na drodze (11% odpowiedzi). Ulica niezarządzana powoduje, że nie jest przystosowana dla wielu użytkowników (42% odpowiedzi). Z kolei droga, która umożliwia łatwy i szybki przejazd, powoduje zbyt duży ruch samochodowy (19% odpowiedzi) oraz hałas (15% odpowiedzi). 19% 42% 15% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% zbyt duży ruch samochodów ulica nieprzystosowana dla wielu użytkowników hałas zła widoczność
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 20 Spotkania z mieszkańcami i użytkownikami ulicy w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym Kolejnym etapem konsultacji były spotkania z mieszkańcami w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym. Celem spotkań było zapoznanie użytkowników ulicy Polnej z koncepcją przebudowy ulicy oraz zebranie uwag do projektu. MPK gościł na ulicy Polnej łącznie przez 7 dni po 5-6 godzin. Razem z projektantami i przedstawicielami MZD zbieraliśmy opinie i uwagi mieszkańców. Podczas spotkań 28 i 29 czerwca oraz 5 i 6 lipca br. zebraliśmy 67 uwag, wśród których 47 osób zdecydowanie opowiedziało się za proponowaną koncepcją przebudowy ulicy, zgłaszając wnioski dotyczące lokalizacji przejść dla pieszych, przystanków autobusowych czy dojazdów do posesji. Znaczna część tych uwag została uwzględniona w kolejnej wersji koncepcji przebudowy ulicy, którą prezentowaliśmy na kolejnych spotkaniach z użytkownikami Polnej. W trakcie spotkań konsultacyjnych w październiku (4 i 5 października byliśmy na Polnej z MPK, od 5 do 13 października zbieraliśmy także uwagi przez formularz internetowy) wpłynęło łącznie 17 formularzy z uwagami, wśród których 16 osób opowiadało się za przebudową ulicy według proponowanej koncepcji. Ostatni raz pojawiliśmy się na Polnej z Mobilnym Punktem Konsultacyjnym 22 listopada 2014 roku. Warto przywołać jeszcze kilkanaście nadesłanych do nas wiadomości mailowych oraz wiele głosów poparcia mieszkańców, którzy nie chcieli zostawiać swoich uwag na piśmie. Zaproponowana formuła konsultacji pozwoliła na wypowiedzenie się wszystkim zainteresowanym przebudową ulicy.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 21 W tabeli poniżej przywołujemy szczegółowe uwagi do koncepcji przebudowy ulicy Polnej zebrane podczas spotkań w Mobilnym Punkcie Konsultacyjnym. Zestawienie ma charakter zbiorczy (nie podajemy liczby osób, które zgłosiły daną uwagę do koncepcji, a wszystkie uwagi, które zostały odnotowane podczas spotkań konsultacyjnych). Odpowiedzi na zgłoszone uwagi do koncepcji przebudowy ulicy zostały skonsultowane z przedstawicielem MZD odpowiedzialnym za przeprowadzenie inwestycji. ROZWIĄZANIE W PLANIE PRZEBUDOWY ULICY POLNEJ PROPONOWANA ZMIANA DO PLANU ODPOWIEDŹ NA PROPONOWANĄ ZMIANĘ DO PLANU Skrzyżowanie Polna – Szosa Chełmińska Wprowadzić skrzyżowanie okrężne Skrzyżowanie ulic: Polna – Chełmińska zostało kompleksowo przebudowane w 2003 roku. Poszerzenie skrzyżowania Ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu poszerzenie skrzyżowania nie jest możliwe. Przebudowa skrzyżowania ulic Chełmińska – Polna wymaga odrębnego projektu oraz decyzji wydawanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Ograniczenie możliwości wyjazdu ze stacji Orlen wprost pod światła Stacja Orlen posiada obsługę komunikacyjną zrealizowaną na podstawie odrębnych decyzji. W ramach przebudowy ul. Polnej nie ma możliwości ograniczenia tej obsługi.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 22 Zjazd na Osiedle Przy Lesie Dodatkowy pas lewoskrętu na osiedle koło stacji Orlen Wprowadzenie lewoskrętu nie jest możliwe ze względu na zagospodarowanie terenu oraz stany własnościowe gruntów. Przenieść przejście dla pieszych bliżej pierwszego wjazdu na osiedle (przy Netto), drugie przejście bliżej drugiego wjazdu na osiedle Lokalizacja przejść zapewnia optymalną obsługę zarówno posesji, przystanku autobusowego oraz dojścia do lasu. Przejścia dla pieszych przy wjazdach na osiedle Lokalizacja przejść zapewnia optymalną obsługę zarówno posesji, przystanku autobusowego oraz dojścia do lasu. Przejście dla pieszych możliwie blisko wjazdu na osiedle (dużo mieszkańców przechodzi tam do lasu) Lokalizacja przejść zapewnia optymalną obsługę zarówno posesji, przystanku autobusowego oraz dojścia do lasu. Pozostawienie istniejącego drzewostanu jako naturalnej bariery przeciw hałasowi Uwzględniono
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 23 nowy ślad ulicy Polnej Asfalt na całości – bez rozdzielania na asfalt i kostkę Uwzględniono Na wysokości działek św. Józefa elementy uspokajające ruch Uwzględniono Całe przesunięcie drogi dla samochodów jest zbyt małe Droga nie może być odsunięta jeszcze bardziej na północ, gdyż jej dokładny przebieg wyznacza MPZP z 20.03.2014 r. Przesunięcie jezdni dodatkowo spowodowałoby także dodatkową wycinkę drzew. Jednym z głównym postulatów mieszkańców uczestniczących w konsultacjach była maksymalna możliwa ochrona drzewostanu. Nowy ślad Polnej zabierze ścieżkę rekreacyjną za fortem, nie powinno się jej tamtędy prowadzić Ze względu na ochronę fortu, który jest objęty ochroną konserwatorską został przygotowany MPZP uchwalony 20 marca 2014r. Rozwiązania geometrii drogi zgodne są z wyżej wymienionym MPZP. Nie stawiać ekranów akustycznych wzdłuż ulicy W chwili obecnej nie planuje się budowy ekranów akustycznych jednak ostatecznie decyzja zapadnie
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 24 po uzyskaniu decyzji środowiskowej. Konieczne przejścia dla pieszych w miejscach „przedeptów” – to naturalne drogi mieszkańców do lasu Lokalizacja przejść zapewnia optymalną obsługę zarówno posesji, przystanku autobusowego oraz dojścia do lasu. Wprowadzić ograniczenie prędkości i progi zwalniające na wysokości budynków mieszkalnych Uwagę uwzględniono. Zostaną wprowadzone elementy spowalniające ruch oraz strefa zamieszkania. Ograniczyć nośność samochodów Nośność samochodów na Nowej Polnej nie może zostać ograniczona ze względu na kategorię drogi, którą ma ul. Polna (kategoria drogi Z – zbiorcza, obsługuje ruch poza lokalny). Odległość nowej od starej Polnej powinna być na całym odcinku taka sama i jak największa (także przy lewoskręcie na osiedle Przy Lesie) Droga nie może być odsunięta jeszcze bardziej na północ, gdyż jej dokładny przebieg wyznacza MPZP z 20.03.2014 r., spowodowałoby to także zbyt dużą wycinkę drzew.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 25 dojazd przez ulicę Morycińskiego Ulica Jesienna – nawierzchnia z kostki, połączenie Jesiennej z Morycińskiego - nawierzchnia asfaltowa Uwzględniono Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Morycińskiego Ruch rowerowy wzdłuż ul. Morycińskiego planuje się jezdnią na zasadach ogólnych. Wprowadzić sygnalizację świetlną na wyjeździe z Morycińskiego Zaprojektowano skrzyżowanie typu rondo Połączenie osiedla przez ulicę Truskawkową Ul. Truskawkowa połączona jest z ul. Polną poprzez drogę serwisową oraz skrzyżowanie typu rondo u zbiegu ulic Morycińskiego i Polnej. Połączenie osiedla bliżej torów Z wyłączeniem ulicy Porzeczkowej pozostałe ulice są skomunikowane poprzez drogę serwisową. Przebudować całą ulicę Morycińskiego do ul. św. Józefa Nie uwzględniono – poza zakresem planowanej inwestycji Wprowadzić drugi wjazd z Morycińskiego do ul. Nie uwzględniono – poza zakresem planowanej
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 26 Wiosennej inwestycji Konieczna większa liczba swobodnych wyjazdów z osiedla Uwzględniono – poprowadzenie ciągu jezdnego umożliwia połączenie posesji z działek św. Józefa z Nową Polną Główny wjazd na osiedle poprowadzić ulicą Osiedlową (od Morycińskiego, która musiałaby być remontowana na całości), przedłużenie Jesiennej pozostawić jako opcję (charakter drogi wewnętrznej z elementami spowalniającymi ruch) Nie uwzględniono – poza zakresem planowanej inwestycji Dojazd przez Morycińskiego to niepotrzebna pętla – strata czasu i paliwa kierowcy Dojazd do posesji przy działkach św. Józefa jest możliwy przez ul. Morycińskiego oraz poprzez dotychczasowe ulice osiedlowe, umożliwi to rozłożenie ruchu wewnątrz osiedla rozmieszczenie przystanków autobusowych konieczne bezpieczniejsze połączenie przystanków z pieszo jezdnią po śladzie starej Polnej Uwzględniono
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 27 Brak swobodnego dojścia do przystanku od strony osiedla domów jednorodzinnych (brak łączących chodników i przejścia dla pieszych) Uwagi zostały uwzględnione w planie zagospodarowania terenu. wytyczone miejsca parkingowe Wytyczyć miejsca parkingowe przy forcie Projekt nie przewiduje wytyczenia miejsc parkingowych przy forcie. Zbyt mało wytyczonych miejsc parkingowych Ze względu na ochronę zieleni oraz istniejącego drzewostanu, projekt nie przewiduje wytyczania dodatkowych miejsc parkingowych inne zaproponowane rozwiązania Zagospodarowanie terenu wokół fortu (boisko do piłki nożnej, plac zabaw, siłownia zewnętrzna) Poza obszarem projektowanej inwestycji
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 28 Zagospodarować tereny zieleni wzdłuż starej Polnej, szczególnie w pobliżu fortu: oświetlenie, ławki, elementy zabaw dla dzieci Uwzględnione Zakaz wjazdu ciężarówek na Nową Polną Nośność samochodów na Nowej Polnej nie może zostać ograniczona ze względu na kategorię drogi, którą ma ul. Polna (kategoria drogi Z – zbiorcza, obsługuje ruch poza lokalny) Cicha nawierzchnia (dźwiękochłonna) Nowej Polnej Nie uwzględniono – zbyt duże nakłady inwestycyjne Dobudować chodnik z przystanku autobusowego do Netto Poza zakresem planowanej inwestycji Nie realizować koncepcji – poprawić nawierzchnię, dodać chodnik i ścieżkę dla rowerów (remont ulicy Polnej w tym samym przebiegu) i czekać na Uwaga nie została uwzględniona. Ul. Polna w chwili obecnej wymaga pilnej przebudowy. Brakuje chodników oraz dróg rowerowych.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 29 dalszą część trasy średnicowej Ścieżki rowerowe z czerwonej nawierzchni bitumicznej Nie uwzględniono – przedrożenie inwestycji Z uwag, które były najczęściej podnoszone przez mieszkańców udało się uwzględnić głosy dotyczące poszerzenia lewoskrętu do zjazdu na Osiedle Przy Lesie, zagwarantować bezpieczne dojście do przystanków autobusowych oraz zapewnić swobodny dojazd do posesji mieszkańcom domów z działek św. Józefa.
 • +++ Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG St ro n a 30
Fly UP