System is processing data
Please download to view
...

Nowy dokument tekstowy

by kaples

on

Report

Download: 0

Comment: 0

471

views

Comments

Description

Download Nowy dokument tekstowy

Transcript

Plik parametryzuj¹cy wersja 9 ( 20.11.2008r ) inne Grupy JGP Specjalnoœci Procedury Rozpoznania Ograniczenia Rozpoznania ICD10 Kod Nazwa A00.0 Cholera wywo³ana przecinkowcem klasycznym Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae A00.1 Cholera wywo³ana przecinkowcem Vibrio cholerae 01, biotyp El-Tor A00.9 Cholera, nieokreœlona A01.0 Dur brzuszny A01.1 Dur rzekomy A A01.2 Dur rzekomy B A01.3 Dur rzekomy C A01.4 Dur rzekomy, nieokreœlony A02.0 Zatrucia pokarmowe wywo³ane przez pa³eczki Salmonella A02.1 Posocznica wywo³ana pa³eczkami Salmonella A02.2 Umiejscowione zaka¿enia pa³eczkami Salmonella A02.8 Inne okreœlone zaka¿enia pa³eczkami Salmonella A02.9 Zaka¿enia pa³eczkami Salmonella, nieokreœlone A03.0 Szigeloza wywo³ana przez pa³eczkê Shigella dysenteriae A03.1 Szigeloza wywo³ana przez pa³eczkê Shigella flexneri A03.2 Szigeloza wywo³ana przez pa³eczkê Shigella boydii A03.3 Szigeloza wywo³ana przez pa³eczkê Shigella sonnei A03.8 Inne szigelozy A03.9 Szigeloza, nieokreœlona A04.0 Zaka¿enia Escherichia coli enteropatogenn¹ A04.1 Zaka¿enie Escherichia coli enterotoksyczn¹ A04.2 Zaka¿enie Escherichia coli enteroinwazyjn¹ A04.3 Zaka¿enie Escherichia coli enterokrwotoczn¹ A04.4 Inne jelitowe zaka¿enia Escherichia coli A04.5 Zapalenie jelit wywo³ane przez Campylobacter A04.6 Zapalenie jelit wywo³ane przez Yersinia enterocolitica A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywo³ane przez Closcridium difficile A04.8 Inne okreœlone zaka¿enia bakteryjne jelit A04.9 Zaka¿enie bakteryjne jelit, nieokreœlone A05.0 Zatrucie pokarmowe gronkowcowe A05.1 Zatrucie jadem kie³basianym A05.2 Zatrucie pokarmowe wywo³ane przez laseczkê Closcridium perfringens A05.3 Zatrucie pokarmowe wywo³ane przez Vibrio parahemolyticus A05.4 Zatrucie pokarmowe wywo³ane przez Bacillus cereus A05.8 Inne okreœlone bakteryjne zatrucie pokarmowe A05.9 Bakteryjne zatrucie pokarmowe, nieokreœlone A06.0 Pe³zakowa czerwonka ostra A06.1 Pe³zakowica jelitowa przewlek³a A06.2 Pe³zakowy nie¿yt jelita grubego, nieczerwonkowy A06.3 Guzowate nacieczenie œciany jelita A06.4 Pe³zakowy ropieñ w¹troby A06.5 Pe³zakowy ropieñ p³uc (J99.8*) A06.6 Pe³zakowy ropieñ mózgu (G07*) A06.7 Pe³zakowica skórna A06.8 Pe³zakowe zaka¿enie umiejscowione gdzie indziej A06.9 Pe³zakowica, nieokreœlona A07.0 Szparkoszyca [balantydioza] A07.1 Giardiaza (lamblioza) A07.2 Kryptosporydioza A07.3 Izosporydoza A07.8 Inne okreœlone choroby jelit wywo³ane przez pierwotniaki A07.9 Choroby jelit wywo³ane przez pierwotniaki, nieokreœlone A08.0 Nie¿yt jelitowy wywo³any przez rotawirusy A08.1 Ostra gastroenteropatia wywo³ana przez czynnik Norwalk A08.2 Nie¿yt jelitowy wywo³any przez adenowirusy A08.3 Nie¿yt jelitowy wywo³any przez inne wirusy A08.4 Zaka¿enia wirusowe jelit, nieokreœlone A08.5 Inne okreœlone zaka¿enia jelit A09 Biegunka i zapalenie ¿o³¹dkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaŸnym pochodzeniu A15.0 GruŸlica p³uc, potwierdzona mikroskopowym badaniem plwociny, z posiewem lub bez posiewu A15.1 GruŸlica p³uc potwierdzona wy³¹cznie posiewem A15.2 GruŸlica p³uc potwierdzona histologicznie A15.3 GruŸlica p³uc potwierdzona nieokreœlonymi sposobami A15.4 GruŸlica wewn¹trzpiersiowych wêz³ów ch³onnych, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie A15.5 GruŸlica krtani, tchawicy i oskrzela, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie A15.6 GruŸlicze zapalenie op³ucnej, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie A15.7 Pierwotna gruŸlica uk³adu oddechowego, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie A15.8 Inne postacie gruŸlicy uk³adu oddechowego, potwierdzone bakteriologicznie i histologicznie A15.9 GruŸlica uk³adu oddechowego nieokreœlona, potwierdzona bakteriologicznie i histologicznie A16.0 GruŸlica p³uc, bakteriologicznie i histologicznie ujemna A16.1 GruŸlica p³uc, badañ bakteriologicznych i histologicznych nie przeprowadzono A16.2 GruŸlica p³uc, bez wzmiankowania o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.3 GruŸlica wewn¹trzpiersiowych wêz³ów ch³onnych, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.4 GruŸlica krtani, tchawicy i oskrzela, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.5 GruŸlicze zapalenie op³ucnej, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.7 Pierwotna gruŸlica uk³adu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.8 Inne postacie gruŸlicy uk³adu oddechowego, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A16.9 GruŸlica uk³adu oddechowego, nieokreœlona, bez wzmianki o potwierdzeniu bakteriologicznym lub histologicznym A17.0 GruŸlicze zapalenie opon mózgowych (G01*) A17.1 GruŸliczak oponowy (G07*) A17.8 Inne postacie gruŸlicy uk³adu nerwowego A17.9 GruŸlica uk³adu nerwowego, nieokreœlona (G99.8*) A18.0 GruŸlica koœci i stawów A18.1 GruŸlica uk³adu moczowo-p³ciowego A18.2 GruŸlicza obwodowa limfadenopatia A18.3 GruŸlica jelit, otrzewnej i wêz³ów ch³onnych krezkowych A18.4 GruŸlica skóry i tkanki podskórnej A18.5 GruŸlica oka A18.6 GruŸlica ucha A18.7 GruŸlica nadnerczy (E35.1*) A18.8 GruŸlica innych okreœlonych narz¹dów A19.0 GruŸlica prosówkowa ostra o pojedynczej okreœlonej lokalizacji A19.1 GruŸlica prosówkowa ostra o wielomiejscowej lokalizacji A19.2 GruŸlica prosówkowa ostra, nieokreœlona A19.8 Inne postacie gruŸlicy prosówkowej A19.9 GruŸlica prosówkowa, nieokreœlona A20.0 D¿uma dymienicza A20.1 D¿uma skóry i tkanki podskórnej A20.2 D¿uma p³ucna A20.3 Zapalenie opon mózgowych (d¿umowe) A20.7 D¿uma posocznicowa A20.8 Inne postacie d¿umy A20.9 D¿uma, nieokreœlona A21.0 Tularemia, postaæ wrzodziej¹co-wêz³owa A21.1 Tularemia, postaæ oczno-wêz³owa A21.2 Tularemia p³ucna A21.3 Tularemia, postaæ ¿o³¹dkowo-jelitowa A21.7 Tularemia uogólniona A21.8 Inne formy tularemii A21.9 Tularemia, nieokreœlona A22.0 W¹glik skórny A22.1 W¹glik p³ucny A22.2 W¹glik jelitowy A22.7 Posocznica w¹glikowa A22.8 Inne postacie w¹glika A22.9 W¹glik, nieokreœlony A23.0 Bruceloza wywo³ana pa³eczk¹ maltañsk¹ A23.1 Bruceloza wywo³ana pa³eczk¹ ronienia krów A23.2 Bruceloza wywo³ana pa³eczk¹ ronienia œwiñ A23.3 Bruceloza wywo³ana pa³eczk¹ psi¹ A23.8 Inne postacie brucelozy A23.9 Bruceloza, nieokreœlona A24.0 Nosacizna A24.1 Ostra i piorunuj¹ca postaæ melioidozy A24.2 Podostra i przewlek³a postaæ melioidozy A24.3 Inne postacie melioidozy A24.4 Melioidoza, nieokreœlona A25.0 Krêtkowica (spiriloza) A25.1 Streptobaciloza (choroba wywo³ana przez Streptobacillus) A25.9 Gor¹czka szczurza, nieokreœlona A26.0 Ró¿yca skórna A26.7 Posocznica wywo³ana w³oskowcami ró¿ycy A26.8 Inne formy ró¿ycy A26.9 Ró¿yca, nieokreœlona A27.0 ¯ó³taczkowo-krwotoczna postaæ leptospirozy A27.8 Inne formy leptospirozy A27.9 Leptospiroza, nieokreœlona A28.0 Zaka¿enie wywo³ane przez pa³eczki Pasteurella (pastereloza) A28.1 Choroba kociego pazura A28.2 Jersinioza pozajelitowa A28.8 Inna okreœlona bakteryjna choroba odzwierzêca, niesklasyfikowana gdzie indziej A28.9 Bakteryjna choroba odzwierzêca, nieokreœlona A30.0 Tr¹d, nieokreœlony A30.1 Tr¹d tuberkuloidowy A30.2 Tr¹d graniczny tuberkuloidowy A30.3 Tr¹d graniczny A30.4 Tr¹d graniczny lepromatyczny A30.5 Tr¹d lepromatyczny A30.8 Inne postacie tr¹du A30.9 Tr¹d, nieokreœlony A31.0 P³ucne zaka¿enia pr¹tkowe A31.1 Skórne zaka¿enia pr¹tkowe A31.8 Inne zaka¿enia pr¹tkowe A31.9 Zaka¿enie pr¹tkowe, nieokreœlone A32.0 Listerioza skórna A32.1 Listeriozowe zapalenie opon mózgowych oraz zapalenie opon mózgowych i mózgu A32.7 Posocznica listeriozowa A32.8 Inne postacie listeriozy A32.9 Listerioza, nieokreœlona A33 Tê¿ec noworodków A34 Tê¿ec po³o¿niczy A35 Inne postacie tê¿ca A36.0 B³onica gard³a A36.1 B³onica nosowo-gard³owa A36.2 B³onica krtani A36.3 B³onica skóry A36.8 Inne postacie b³onicy A36.9 B³onica, nieokreœlona A37.0 Krztusiec wywo³any przez pa³eczkê krztuœca [Bordetella pertussis] A37.1 Krztusiec wywo³any przez pa³eczkê krztuœca rzekomego [Bordetella parapertussis] A37.8 Krztusiec wywo³any przez inne gatunki pa³eczki krztuœca [Bardetella] A37.9 Krztusiec, nieokreœlony A38 Szkarlatyna A39.0 Zapalenie meningokokowe opon mózgowych (G01*) A39.1 Zespó³ Waterhouse'a-Friderichsena (E35.1*) A39.2 Ostra posocznicza meningokokowa A39.3 Przewlek³a posocznica meningokokowa A39.4 Posocznica meningokokowa, nieokreœlona A39.5 Meningokokowa choroba serca A39.8 Inne zaka¿enia meningokokowe A39.9 Zaka¿enie meningokokowe, nieokreœlone A40.0 Posocznica wywo³ana przez paciorkowce grupy A A40.1 Posocznica wywo³ana przez paciorkowce grupy B A40.2 Posocznica wywo³ana przez paciorkowce grupy D A40.3 Posocznica wywo³ana przez Streptococcus pneumoniae A40.8 Inne posocznice paciorkowcowe A40.9 Posocznica paciorkowcowa, nieokreœlona A41.0 Posocznica wywo³ana przez Staphylococcus aureus A41.1 Posocznica wywo³ana przez inne okreœlone gronkowce A41.2 Posocznica wywo³ana przez nieokreœlone gronkowce A41.3 Posocznica wywo³ana przez Haemophilus influenzea A41.4 Posocznica wywo³ana przez beztlenowce A41.5 Posocznica wywo³ana przez inne bakterie Gram-ujemne A41.8 Inna posocznica, nieokreœlona A41.9 Posocznica, nieokreœlona A42.0 Promienica p³ucna A42.1 Promienica brzuszna A42.2 Promienica szyjno-twarzowa A42.7 Posocznica promienicza A42.8 Inne postacie promienicy A42.9 Promienica, nieokreœlona A43.0 Nokardioza p³ucna A43.1 Nokardioza skórna A43.8 Inne postacie nokardiozy A43.9 Nokardioza, nieokreœlona A44.0 Bartoneloza uk³adowa A44.1 Bartoneloza skórna i œluzówkowo-skórna A44.8 Inne postacie bartonelozy A44.9 Bartoneloza, nieokreœlona A46 Ró¿a A48.0 Zgorzel gazowa A48.1 Choroba legionistów A48.2 Choroba legionistów bez objawów zapalenia p³uc [Gor¹czka Pontiac] A48.3 Zespó³ wstrz¹su toksycznego A48.4 Gor¹czka plamicowa brazylijska A48.8 Inne okreœlone choroby bakteryjne A49.0 Zaka¿enie gronkowcowe, nieokreœlone A49.1 Zaka¿enie paciorkowcowe, nieokreœlone A49.2 Zaka¿enie wywo³ane przez pa³eczkê Haemophilus influenzae, nieokreœlone A49.3 Zaka¿enia wywo³ane przez mikoplazmy A49.8 Inne zaka¿enia bakteryjne o nieustalonym umiejscowieniu narz¹dowym A49.9 Zaka¿enia bakteryjne, nieokreœlone A50.0 Ki³a wrodzona wczesna objawowa A50.1 Ki³a wrodzona wczesna utajona A50.2 Ki³a wrodzona wczesna, nieokreœlona A50.3 Ki³owa wrodzona póŸna okulopatia A50.4 Ki³a póŸna uk³adu nerwowego [ki³a uk³adu nerwowego wieku m³odzieñczego] A50.5 Inne postacie ki³y wrodzonej póŸnej objawowej A50.6 Ki³a wrodzona póŸna utajona A50.7 Ki³a wrodzona póŸna, nieokreœlona A50.9 Ki³a wrodzona, nieokreœlona A51.0 Ki³a pierwotna w obrêbie narz¹dów p³ciowych A51.1 Ki³a pierwotna w obrêbie odbytu A51.2 Ki³a pierwotna o innym umiejscowieniu A51.3 Ki³a wtórna skóry i b³on œluzowych A51.4 Inne postacie ki³y wtórnej A51.5 Ki³a wczesna utajona A51.9 Ki³a wczesna, nieokreœlona A52.0 Ki³a uk³adu kr¹¿enia A52.1 Ki³a objawowa uk³adu nerwowego A52.2 Ki³a bezobjawowa uk³adu nerwowego A52.3 Ki³a uk³adu nerwowego, nieokreœlona A52.7 Inne postacie ki³y póŸnej objawowej A52.8 Ki³a póŸna utajona A52.9 Ki³a póŸna, nieokreœlona A53.0 Ki³a utajona nieokreœlona, tak wczesna jak i póŸna A53.9 Ki³a, nieokreœlona A54.0 Zaka¿enie rze¿¹czkowe dolnego odcinka uk³adu moczowo-p³ciowego bez ropnia gruczo³ów przycewkowych lub dodatkowych A54.1 Zaka¿enie rze¿¹czkowe dolnego odcinka ukladu moczowo-p³ciowego z ropniem gruczo³ów przycewkowych i dodatkowych A54.2 Rze¿¹czkowe zapalenie otrzewnej miednicy oraz inne rze¿¹czkowe zaka¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego A54.3 Rze¿¹czkowe zaka¿enie narz¹du wzroku A54.4 Rze¿¹czkowe zaka¿enie uk³adu kostno-miêœniowego A54.5 Rze¿¹czkowe zapalenie gard³a A54.6 Rze¿¹czkowe zaka¿enie odbytu i odbytnicy A54.8 Inne zaka¿enia rze¿¹czkowe A54.9 Zaka¿enie rze¿¹czkowe, nieokreœlone A55 Ziarnica weneryczna wywo³ana przez Chlamydie A56.0 Zaka¿enia dolnego odcinka uk³adu moczowo-p³ciowego wywo³ane przez Chlamydie A56.1 Zaka¿enia otrzewnej miednicy i innych narz¹dów uk³adu moczowo-p³ciowego wywo³ane przez Chlamydie A56.2 Zaka¿enia uk³adu moczowo-p³ciowego wywo³ane przez Chlamydie, nieokreœlone A56.3 Zaka¿enie odbytu i odbytnicy wywo³ane przez Chlamydie A56.4 Zaka¿enie gard³a wywo³ane przez Chlamydie A56.8 Zaka¿enie umiejscowione gdzie indziej, przenoszone drog¹ p³ciow¹, wywo³ane przez Chlamydie A57 Wrzód weneryczny A58 Ziarniniak pachwinowy A59.0 Rzêsistkowica narz¹dów moczowo-p³ciowych A59.8 Rzêsistkowica umiejscowiona gdzie indziej A59.9 Rzêsistkowica, nieokreœlona A60.0 Opryszczkowe [herpes simplex] zaka¿enie narz¹dów p³ciowych i uk³adu moczowo-p³ciowego A60.1 Opryszczkowe zaka¿enie skóry okolicy odbytowej oraz odbytnicy A60.9 Opryszczkowe zaka¿enie okolicy odbytowej i moczowo-p³ciowej, nieokreœlone A63.0 Brodawki okolicy odbytowej (p³ciowe) - k³ykciny koñczyste A63.8 Inne okreœlone choroby przenoszone g³ównie drog¹ p³ciow¹ A64 Choroby przenoszone drog¹ p³ciow¹, nieokreœlone A65 Ki³a nieweneryczna A66.0 Zmiana pierwotna malinicza A66.1 Malinicze brodawki i s¹cz¹ce pêkniêcia szczelinowate A66.2 Inne malinicze wczesne objawy skórne A66.3 Nadmierne rogowacenie malinicze A66.4 Malinicze guzy, kilaki i owrzodzenia A66.5 Gangoza A66.6 Zmiany malinicze w koœciach i stawach A66.7 Inne objawy malinicy A66.8 Malinica utajona A66.9 Malinica, nieokreœlona A67.0 Pierwotne zmiany pinty A67.1 Zmiany poœrednie pinty A67.2 Zmiany póŸne pinty A67.3 Zmiany mieszane pinty A67.9 Pinta, nieokreœlona A68.0 Gor¹czka powrotna przenoszona przez wszy A68.1 Gor¹czka powrotna przenoszona przez kleszcze A68.9 Gor¹czka powrotna, nieokreœlona A69.0 Wrzodziej¹co-martwicze zapalenie jamy ustnej A69.1 Inne zaka¿enia Vincenta A69.2 Choroba z Lyme A69.8 Inne okreœlone zaka¿enia wywo³ane przez krêtki A69.9 Inne zaka¿enia wywo³ne przez krêtki, nieokreœlone A70 Zaka¿enia Chlamydia psittaci A71.0 Okres pocz¹tkowy, wstêpny jaglicy A71.1 Jaglica czynna A71.9 Jaglica, nieokreœlona A74.0 Zapalenie spojówek wywo³ane przez Chlamydie (H13.1*) A74.8 Inne choroby wywo³ane przez Chlamydie A74.9 Zaka¿enia wywo³ane przez Chlamydie, nieokreœlone A75.0 Dur wysypkowy epidemiczny przenoszony przez wszy wywo³any przez Rickettsia prowazekii A75.1 Dur wysypkowy nawrotowy [Choroba Brilla] A75.2 Dur wysypkowy wywo³any przez Rickettsia typhi A75.3 Dur wysypkowy wywo³any przez Rickettsia tsutsugamushi A75.9 Dur wysypkowy, nieokreœlony A77.0 Gor¹czka plamista wywo³ana przez Rickettsia rickettsii A77.1 Gor¹czka plamista wywo³ana przez Rickettsia conorii A77.2 Dur plamisty wywo³any przez Rickettsia siberica A77.3 Dur plamisty wywo³any przez Rickettsia australis A77.8 Inne dury plamiste A77.9 Dur plamisty, nieokreœlony A78 Gor¹czka Q A79.0 Gor¹czka wo³yñska [okopowa] A79.1 Ospa riketsjowa wywo³ana przez Rickettsia akari A79.8 Inne okreœlone riketsjozy A79.9 Riketsjoza, nieokreœlona A80.0 Ostre nagminne pora¿enie poszczepienne A80.1 Ostre nagminne pora¿enie dzieciêce, wirus dziki, importowany A80.2 Ostre nagminne pora¿enie dzieciêce, wirus dziki, tubylczy A80.3 Inne i nieokreœlone postacie ostrego nagminnego pora¿enia dzieciêcego, A80.4 Ostre nagminne pora¿enie dzieciêce - postaæ niepora¿enna A80.9 Ostre nagminne pora¿enie dzieciêce, nieokreœlone A81.0 Choroba Jacoba-Creutzfeldta A81.1 Podostre stwardniaj¹ce zapalenie mózgu A81.2 Postêpuj¹ca wieloogniskowa leukoencefalopatia A81.8 Inne zaka¿enia powolnymi wirusami oœrodkowego uk³adu nerwowego A81.9 Zaka¿enia powolnymi wirusami oœrodkowego uk³adu nerwowego, nieokreœlone A82.0 Wœcieklizna leœna A82.1 Wœcieklizna miejska A82.9 Wœcieklizna, nieokreœlona A83.0 Japoñskie zapalenie mózgu A83.1 Zachodnie koñskie zapalenie mózgu A83.2 Wschodnie koñskie zapalenie mózgu A83.3 Zapalenie mózgu St.Louis A83.4 Australijskie zapalenie mózgu A83.5 Kalifornijskie zapalenie mózgu A83.6 Choroba wywo³ana przez wirus Rocio A83.8 Inne wirusowe zapalenia mózgu przenoszone przez komary A83.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez komary, nieokreœlone A84.0 Dalekowschodnie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze [rosyjskie wiosenno-letnie zapalenie mózgu] A84.1 Œrodkowoeuropejskie zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze A84.8 Inne zapalenia mózgu przenoszone przez kleszcze A84.9 Wirusowe zapalenie mózgu przenoszone przez kleszcze, nieokreœlone A85.0 Enterowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*) A85.1 Adenowirusowe zapalenie mózgu (G05.1*) A85.2 Wirusowe zapalenie mózgu wywo³ane przez stawonogi, nieokreœlone A85.8 Inne okreœlone postacie wirusowego zapalenia mózgu A86 Wirusowe zapalenie mózgu, nieokreœlone A87.0 Enterowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) A87.1 Adenowirusowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) A87.2 Limfocytarne zapalenie splotu naczyniówkowego i opon mózgowych A87.8 Inne wirusowe postacie zapalenia opon mózgowych A87.9 Wirusowe zapalenie opon mózgowych, nieokreœlone A88.0 Enterowirusowa gor¹czka wysypkowa [wysypka bostoñska] A88.1 Epidemiczne zawroty g³owy (vertigo) A88.8 Inne okreœlone postacie wirusowych zaka¿eñ oœrodkowego uk³adu nerwowego A89 Wirusowe zaka¿enie oœrodkowego uk³adu nerwowego, nieokreœlone A90 Go¹czka denga [denga klasyczna] A91 Gor¹czka krwotoczna denga A92.0 Choroba wywo³ana przez wirus Chikungunya A92.1 Gor¹czka o`nyong-nyong A92.2 Wenezuelska gor¹czka koñska A92.3 Gor¹czka Zachodniego Nilu A92.4 Gor¹czka Doliny Riftu A92.8 Inne okreœlone postacie gor¹czek wirusowych przenoszonych przez komary A92.9 Gor¹czka wirusowa przenoszona przez komary, nieokreœlona A93.0 Choroba wywo³ana przez wirus Oropouche A93.1 Gor¹czka wywo³ana przez moskita (muchê piaskow¹) Phlebotomus A93.2 Gor¹czka kleszczowa Colorado A93.8 Inne okreœlone postacie gor¹czek wirusowych przenoszonych przez stawonogi A94 Gor¹czki wirusowe przenoszone przez stawonogi, nieokreœlone A95.0 Leœna ¿ó³ta gor¹czka A95.1 ¯ó³ta gor¹czka, postaæ miejska A95.9 ¯ó³ta gor¹czka, nieokreœlona A96.0 Gor¹czka krwotoczna Junin A96.1 Gor¹czka krwotoczna Machupo A96.2 Gor¹czka Lassa A96.8 Inne arenowirusowe gor¹czki krwotoczne A96.9 Gor¹czka krwotoczna arenawirusowa, nieokreœlona A98.0 Gor¹czka krwotoczna krymsko-kongijska A98.1 Gor¹czka krwotoczna omska A98.2 Choroba lasu Kyasanur A98.3 Choroba wywo³ana przez wirus Marburg A98.4 Choroba wywo³ana przez wirus Ebola A98.5 Gor¹czka krwotoczna z zespo³em nerkowym A98.8 Inne okreœlone postacie wirusowych gor¹czek krwotocznych A99 Nieokreœlona wirusowa gor¹czka krwotoczna B00.0 Wyprysk opryszczkowy [eczema herpeticum] B00.1 Opryszczkowe pêcherzykowe zapalenie skóry B00.2 Opryszczkowe zapalenie dzi¹se³ i jamy ustnej oraz gard³a i migda³ków B00.3 Opryszczkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) B00.4 Opryszczkowe zapalenie mózgu (G05.1*) B00.5 Opryszczkowa choroba ga³ki ocznej B00.7 Rozsiana opryszczka pospolita B00.8 Inne postacie zaka¿enia wirusem opryszczki B00.9 Zaka¿enie opryszczkowe, nieokreœlone B01.0 Zapalenie opon mózgowych w ospie wietrznej (G02.2*) B01.1 Zapalenie mózgu w ospie wietrznej (G05.1*) B01.2 Zapalenie p³uc w ospie wietrznej (J17.1*) B01.8 Ospa wietrzna z innymi powik³aniami B01.9 Ospa wietrzna bez powik³añ B02.0 Zapalenie mózgu w pó³paœcu (G05.1*) B02.1 Zapalenie opon mózgowych w pó³paœcu (G02.0*) B02.2 Pó³pasiec z zajêciem innych czêœci uk³adu nerwowego B02.3 Pó³paœcowa choroba ga³ki ocznej B02.7 Pó³pasiec rozsiany B02.8 Pó³pasiec z innymi powik³aniami B02.9 Pó³pasiec bez powik³añ B03 Ospa prawdziwa B04 Ospa ma³pia B05.0 Odra powik³ana przez zapalenie mózgu (G05.1*) B05.1 Odra powik³ana przez zapalenie opon mózgowych (G02.0*) B05.2 Odra powik³ana przez zapalenie p³uc (J17.1*) B05.3 Odra powik³ana przez zapalenie ucha œrodkowego (H67.1*) B05.4 Odra z powik³aniami jelitowymi B05.8 Odra z innymi powik³aniami B05.9 Odra bez powik³añ B06.0 Ró¿yczka z powik³aniami neurologicznymi B06.8 Ró¿yczka z innymi powik³aniami B06.9 Ró¿yczka bez powik³añ B07 Brodawki wirusowe B08.0 Inne zaka¿enia wywo³ane przez wirus z grupy orthopox B08.1 Miêczak zakaŸny B08.2 Rumieñ nag³y [choroba szósta] B08.3 Rumieñ zakaŸny [choroba pi¹ta] B08.4 Enterowirusowe pêcherzykowe zapalenie jamy ustnej z wypryskiem B08.5 Enterowirusowe pêcherzykowe zapalenie gard³a B08.8 Inne okreœlone zaka¿enia wirusowe charakteryzuj¹ce siê uszkodzeniem skóry i b³on œluzowych B09 Nieokreœlone zaka¿enia wirusowe charakteryzuj¹ce siê uszkodzeniem skóry i b³on œluzowych B15.0 Wirusowe zapalenie w¹troby A ze œpi¹czk¹ w¹trobow¹ B15.9 Wirusowe zapalenie w¹troby a bez œpi¹czki w¹trobowej B16.0 Ostre wirusowe zapalenie w¹troby B z nadka¿eniem wirusem delta ze œpi¹czk¹ w¹trobow¹ B16.1 Ostre wirusowe zapalenie w¹troby B z nadka¿eniem wirusem delta bez œpi¹czki w¹trobowej B16.2 Ostre wirusowe zapalenie w¹troby B bez nadka¿enia wirusem delta ze œpi¹czk¹ w¹trobow¹ B16.9 Ostre wirusowe zapalenie w¹troby B bez nadka¿enia wirusem delta i bez œpi¹czki w¹trobowej B17.0 Ostre (nad)ka¿enie wirusem delta u nosiciela wirusa zapalenia w¹troby B B17.1 Ostre wirusowe zapalenie w¹troby C B17.2 Ostre wirusowe zapalenie w¹troby E B17.8 Inne okreœlone ostre wirusowe zapalenia w¹troby B18.0 Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby B z wirusem delta B18.1 Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby B bez wirusa delta B18.2 Przewlek³e wirusowe zapalenie w¹troby C B18.8 Inne przewlek³e wirusowe zapalenia w¹troby B18.9 Przewlek³e zapalenie w¹troby, nieokreœlone B19.0 Nieokreœlone wirusowe zapalenie w¹troby ze œpi¹czk¹ w¹trobow¹ B19.9 Nieokreœlone wirusowe zapalenie w¹troby bez œpi¹czki w¹trobowej B20.0 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ zaka¿enia wywo³ane przez mykobakterie B20.1 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne zaka¿enia bakteryjne B20.2 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest cytomegalia B20.3 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne zaka¿enia wirusowe B20.4 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest kandydoza B20.5 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne grzybice B20.6 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest zapalenie p³uc wywo³ane przez Pneumocystis carinii B20.7 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ zaka¿enia mnogie B20.8 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne choroby zakaŸne i paso¿ytnicze B20.9 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne choroby zakaŸne i paso¿ytnicze, nieokreœlone B21.0 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest miêsak Kaposiego B21.1 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest ch³oniak Burkitta B21.2 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne typy ch³oniaków nie-Hodgkin`owskich (nieziarniczych) B21.3 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne nowotwory z³oœliwe tkanki limfatycznej, uk³adu krwiotwórczego i pokrewnych tkanek B21.7 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ mnogie nowotwory z³oœliwe B21.8 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne nowotwory z³oœliwe B21.9 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ nowotwory z³oœliwe, nieokreœlone B22.0 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest encefalopatia B22.1 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest limfoidalne œródmi¹¿szowe zapalenie p³uc B22.2 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest zespó³ wyczerpania B22.7 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ mnogie choroby sklasyfikowane gdzie indziej B23.0 Ostry zespó³ zaka¿enia HIV B23.1 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem jest (trwa³a) uogólniona limfadenopatia B23.2 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ zaburzenia uk³adu krwiotwórczego i odpornoœciowego niesklasyfikowane gdzie indziej B23.8 Choroba wywo³ana przez HIV, której skutkiem s¹ inne okreœlone stany B24 Choroba wywo³ana przez ludzki wirus upoœledzenia odpornoœci [HIV], nieokreœlona B25.0 Cytomegalowirusowe zapalenie p³uc (J17.1*) B25.1 Cytomegalowirusowe zapalenie w¹troby (K77.0*) B25.2 Cytomegalowirusowe zapalenie trzustki (K87.1*) B25.8 Inne choroby wywo³ane przez wirusa cytomegalii B25.9 Choroba wywo³ana przez wirusa cytomegalii, nieokreœlona B26.0 Œwinkowe zapalenie j¹dra (N51.1*) B26.1 Œwinkowe zapalenie opon mózgowych (G02.0*) B26.2 Œwinkowe zapalenie mózgu (G05.1*) B26.3 Œwinkowe zapalenie trzustki (K87.1*) B26.8 Œwinka z innymi powik³aniami B26.9 Œwinka bez komplikacji B27.0 Mononukleoza wywo³ana przez wirusa opryszczki typ gamma B27.1 Mononukleoza cytomegalowirusowa B27.8 Inne postacie mononukleozy zakaŸnej B27.9 Mononukleoza zakaŸna, nieokreœlona B30.0 Zapalenie rogówki i spojówki wywo³ane przez adenowirusy (H19.2*) B30.1 Zapalenie spojówek wywo³ane przez adenowirusy (H13.1*) B30.2 Wirusowe zapalenie gard³a i spojówek B30.3 Ostre nagminne krwotoczne zapalenie spojówek enterowirusowe (H13.1*) B30.8 Inne wirusowe zapalenia spojówek (H13.1*) B30.9 Wirusowe zapalenie spojówek, nieokreœlone B33.0 Nagminne zapalenie miêœni (nagminna pleurodynia) B33.1 Choroba Ross River B33.2 Wirusowe zapalenie serca B33.3 Zaka¿enia retrowirusowe niesklasyfikowane gdzie indziej B33.8 Inne okreœlone choroby wirusowe B34.0 Zaka¿enia adenowirusowe, nieokreœlone B34.1 Zaka¿enia enterowirusowe, nieokreœlone B34.2 Zaka¿enia koronawirusowe, nieokreœlone B34.3 Zaka¿enia parvowirusowe, nieokreœlone B34.4 Zaka¿enia papowawirusowe, nieokreœlone B34.8 Inne zaka¿enia wirusowe o nieustalonym umiejscowieniu B34.9 Zaka¿enia wirusowe, nieokreœlone B35.0 Grzybica ow³osionej skóry g³owy i brody B35.1 Grzybica paznokci B35.2 Grzybica r¹k B35.3 Grzybica stóp B35.4 Grzybica cia³a B35.5 Grzybica ³uskowata [tinea imbricata] B35.6 Grzybica goleni B35.8 Inne grzybice B35.9 Grzybica skóry, nieokreœlona B36.0 £upie¿ pstry [pityriasis versicolor] B36.1 Grzybica czarna [tinea nigra] B36.2 Piedra bia³a B36.3 Piedra czarna B36.8 Inne okreœlone grzybice powierzchowne B36.9 Grzybica powierzchowna, nieokreœlona B37.0 Zapalenie jamy ustnej wywo³ane przez Candida B37.1 Kandydoza p³ucna B37.2 Kandydoza skóry i paznokci B37.3 Kandydoza sromu i pochwy (N77.1*) B37.4 Kandydoza umiejscowiona w innych czêœciach okolicy moczowo-p³ciowej B37.5 Zapalenie opon mózgowych wywo³ane przez Candida (G02.1*) B37.6 Zapalenie wsierdzia wywo³ane przez Candida (I39.8*) B37.7 Posocznica wywo³ana przez Candida B37.8 Kandydoza o innym umiejscowieniu B37.9 Kandydoza, nieokreœlona B38.0 Ostra kokcydioidomikoza p³ucna B38.1 Przewlek³a kokcydioidomikoza p³ucna B38.2 Kokcydioidomikoza p³ucna, nieokreœlona B38.3 Kokcydioidomikoza skórna B38.4 Kokcydioidomikozowe zapalenie opon mózgowych (G02.1*) B38.7 Kokcydioidomikoza rozsiana B38.8 Inne postacie kokcydioidomikozy B38.9 Kokcydioidomikoza, nieokreœlona B39.0 Ostra p³ucna histoplazmoza (H.capsulatum) B39.1 Przewlek³a p³ucna histoplazmoza (H.capsulatum) B39.2 P³ucna histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreœlona B39.3 Histoplazmoza rozsiana (H.capsulatum) B39.4 Histoplazmoza (H.capsulatum), nieokreœlona B39.5 Histoplazmoza (H.duboisii) B39.9 Histoplazmoza, nieokreœlona B40 Dro¿d¿yca [blastomykoza] B40.0 Ostra dro¿d¿yca p³ucna B40.1 Przewlek³a dro¿d¿yca p³ucna B40.2 Dro¿d¿yca p³ucna, nieokreœlona B40.3 Dro¿d¿yca skórna B40.7 Dro¿d¿yca rozsiana B40.8 Inne postacie dro¿d¿ycy B40.9 Dro¿d¿yca, nieokreœlona B41.0 Parakokcydioidomikoza p³ucna B41.7 Parakokcydioidomikoza rozsiana B41.8 Inne postacie parakokcydioidomikozy B41.9 Parakokcydioidomikoza, nieokreœlona B42.0 Sporotrychoza p³ucna (J99.8*) B42.1 Sporotrychoza limfatyczno-skórna B42.7 Sporotrychoza rozsiana B42.8 Inne postacie sporotrychozy B42.9 Sporotrychoza, nieokreœlona B43.0 Chromomikoza skórna B43.1 Feomykotyczny ropieñ mózgu B43.2 Podskórny feomykotyczny ropieñ i torbiel B43.8 Inne postacie chromomikozy B43.9 Chromomikoza, nieokreœlona B44.0 Inwazyjna grzybica kropidlakowa p³uc B44.1 Inne grzybice kropidlakowe p³uc B44.2 Grzybica kropidlakowa migda³ków B44.7 Grzybica kropidlakowa rozsiana B44.8 Inne postacie grzybicy kropidlakowej B44.9 Grzybica kropidlakowa, nieokreœlona B45.0 Kryptokokoza p³ucna B45.1 Kryptokokoza mózgowa B45.2 Kryptokokoza skórna B45.3 Kryptokokoza kostna B45.7 Kryptokokoza rozsiana B45.8 Inne postacie kryptokokozy B45.9 Kryptokokoza, nieokreœlona B46.0 Mukormykoza p³ucna B46.1 Mukormykoza nosowo-mózgowa B46.2 Mukormykoza ¿o³¹dkowo-jelitowa B46.3 Mukormykoza skórna B46.4 Mukormykoza rozsiana B46.5 Mukormykoza, nieokreœlona B46.8 Inne mukormikozy B46.9 Mukormykoza, nieokreœlona B47.0 Eumycetoma B47.1 Grzybica madurska promienicza B47.9 Maduromikoza, nieokreœlona B48.0 Dro¿d¿yca Lobo [Lobomycosis] B48.1 Rinosporydioza B48.2 Alleszerioza B48.3 Geotrychoza B48.4 Penicyloza B48.7 Grzybice tzw. "oportunistyczne" B48.8 Inne okreœlone grzybice B49 Grzybice, nieokreœlone B50.0 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium falciparum z powik³aniami mózgowymi B50.8 Inne ciê¿kie i powik³ane zimnice wywo³ane przez Plasmidium falciparum B50.9 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium falciparum, nieokreœlona B51.0 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium vivax z pêkniêciem œledziony B51.8 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium vivax z innymi powik³aniami B51.9 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium vivax bez powik³añ B52.0 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium malariae z nefropati¹ B52.8 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium malariae z innymi powik³aniami B52.9 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium malariae bez powik³añ B53.0 Zimnica wywo³ana przez Plasmidium ovale B53.1 Zimnica wywo³ana przez zarodŸce ma³pie B53.8 Inne postacie zimnicy potwierdzone parazytologicznie, niesklasyfikowane gdzie indziej B54 Zimnica nieokreœlona B55.0 Leiszmanioza trzewna B55.1 Leiszmanioza skórna B55.2 Leiszmanioza skóry i b³on œluzowych B55.9 Leiszmanioza, nieokreœlona B56.0 Trypanosomoza gambijska B56.1 Trypanosomoza rodezyjska B56.9 Trypanosomoza afrykañska, nieokreœlona B57.0 Ostra choroba Chagasa z zajêciem serca (I41.2*, I98.1*) B57.1 Ostra choroba Chagasa bez zajêcia serca B57.2 Choroba Chagasa (przewlek³a) z zajêciem serca (I41.2*, I98.1*) B57.3 Choroba Chagasa (przewlek³a) z zajêciem uk³adu pokarmowego B57.4 Choroba Chagasa (przewlek³a) z zajêciem uk³adu nerwowego B57.5 Choroba Chagasa (przewlek³a) z zajêciem innych narz¹dów B58.0 Okulopatia toksoplazmozowa B58.1 Toksoplazmozowe zapalenie w¹troby (K77.0*) B58.2 Toksoplazmozowe zapalenie opon mózgowych i mózgu (G05.2*) B58.3 Toksoplazmoza p³ucna (J17.3*) B58.8 Toksoplazmoza z zajêciem innych narz¹dów B58.9 Toksoplazmoza, nieokreœlona B59 Pneumocystoza B60.0 Babezjoza B60.1 Akantameboza B60.2 Neglerioza B60.8 Inne okreœlone choroby paso¿ytnicze B64 Nieokreœlone choroby paso¿ytnicze B65.0 Schistosomoza wywo³ana przez Schistosoma hematobium (przywra krwi) B65.1 Schistosomoza wywo³ana przez Schistosoma mansoni [Schistosomiaza jelitowa] B65.2 Schistosomoza wywo³ana przez Schistosoma japonicum B65.3 Zapalenie skóry cerkariowe B65.8 Inne schistosomozy B65.9 Schistosomoza, nieokreœlona B66.0 Opistorchoza [opishorchiasis] B66.1 Klonorchoza [clonorchiasis] B66.2 Dikrocelioza [dicrocoeliasis] B66.3 Fascioloza [Fasciolosis] B66.4 Paragonimoza [paragonimosis] B66.5 Fasciolopsoza [fasciolopsidosis] B66.8 Inne okreœlone zaka¿enia przywrami B66.9 Zaka¿enie przywrami, nieokreœlone B67.0 B¹blowica w¹troby wywo³ana przez E.granulosus B67.1 B¹blowica p³uc wywo³ana przez E.granulosus B67.2 B¹blowica koœci wywo³ana przez E.granulosus B67.3 B¹blowica wywo³ana przez E.granulosus, o innym mnogim umiejscowieniu B67.4 B¹blowica wywo³ana przez E.granulosus, nieokreœlona B67.5 B¹blowica w¹troby wywo³ana przez E.multilocularis B67.6 B¹blowica wywo³ana przez E.multilocularis, o innym i mnogim umiejscowieniu B67.7 B¹blowica wywo³ana przez E.multilocularis, nieokreœlona B67.8 B¹blowica w¹troby, nieokreœlona B67.9 B¹blowica inna i nieokreœlona B68.0 Tasiemczyca wywo³ana przez tasiemca uzbrojonego (T.solium) B68.1 Tasiemczyca wywo³ana przez tasiemca nieuzbrojonego (T.saginata) B68.9 Tasiemczyca, nieokreœlona B69.0 W¹grzyca oœrodkowego uk³adu nerwowego B69.1 W¹grzyca oka B69.8 W¹grzyca o innym umiejscowieniu B69.9 W¹grzyca, nieokreœlona B70.0 Dyfilobotrioza B70.1 Sparganoza B71.0 Hymenolepidoza B71.1 Dipylidoza B71.8 Inne okreœlone zaka¿enia tasiemcami B71.9 Zaka¿enia tasiemcami, nieokreœlone B72 Drakunkuloza [dracuculiasis] B73 Onchocerkoza [onchocercosis] B74.0 Filarioza wywo³ana przez Wuchereria bancrofti B74.1 Filarioza wywo³ana przez Brugia malayi B74.2 Filarioza wywo³ana przez Burgia timori B74.3 Loaoza [loaosis] B74.4 Mansoneloza [mansonelliasis] B74.8 Inne filariozy B74.9 Filarioza, nieokreœlona B75 W³oœnica [trichicelloza] B76.0 Ankylostomoza [ancylostomiasis] B76.1 Nekatorioza [necatoriasis] B76.8 Inne choroby têgoryjcowe B76.9 Choroba têgoryjcowa, nieokreœlona B77.0 Glistnica z powik³aniami jelitowymi B77.8 Glistnica bez innych powik³añ B77.9 Glistnica, nieokreœlona B78.0 Wêgorczyca jelitowa B78.1 Wêgorczyca skórna B78.7 Wêgorczyca rozsiana B78.9 Wêgorczyca, nieokreœlona B79 W³osog³ówczyca [trichurioza] B80 Owsica [enterobioza] B81.0 Anisakioza [anisakiasis] B81.1 Kapilarioza jelitowa B81.2 Trichostrogyloza [trichostrongyliasis] B81.3 Angiostrogyloza jelitowa B81.4 Mieszana robaczyca jelitowa B81.8 Inne okreœlone robaczyce jelitowe B82.0 Robaczyca jelitowa, nieokreœlona B82.9 Zaka¿enia paso¿ytami jelitowymi, nieokreœlone B83.0 Larwa wêdruj¹ca trzewna B83.1 Gnatostomoza [gnathostomatosis] B83.2 Angiostrogyloza wywo³ana przez Parastrongylus cantonensis B83.3 Syngamoza [syngamosis] B83.4 Pijawczyca wewnêtrzna [hirudiniasis internal] B83.8 Inne okreœlone robaczyce B83.9 Robaczyca, nieokreœlona B85.0 Wszawica wywo³ana przez Pediculus humanus capitis B85.1 Wszawica wywo³ana przez Pediculus humanus corporis B85.2 Wszawica, nieokreœlona B85.3 Wszawica ³onowa B85.4 Mieszana wszawica B86 Œwierzb B87.0 Muszyca skórna B87.1 Muszyca ran B87.2 Muszyca oczna B87.3 Muszyca nosowo-gard³owa B87.4 Muszyca uszna B87.8 Muszyca o innym umiejscowieniu B87.9 Muszyca, nieokreœlona B88.0 Inne choroby wywo³ane przez roztocza [akariozy] B88.1 Tungoza [inwazja pch³y piaskowej] B88.2 Inwazje innych stawonogów B88.3 Pijawczyca zewnêtrzna [hirudinosis] B88.8 Inne okreœlone inwazje paso¿ytnicze B88.9 Inwazje paso¿ytnicze, nieokreœlone B89 Choroby paso¿ytnicze, nieokreœlone B90.9 Nastêpstwa gruŸlicy uk³adu oddechowego i nieokreœlone B91 Nastêpstwa nagminnego pora¿enia dzieciecego B99 Choroby zakaŸne inne i nieokreœlone C00.0 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia zewnêtrzna wargi górnej) C00.1 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia zewnêtrzna wargi dolnej) C00.2 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia zewnêtrzna wargi, nieokreœlona) C00.3 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia wewnêtrzna wargi górnej) C00.4 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia wewnêtrzna wargi dolnej) C00.5 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia wewnêtrzna wargi nieokreœlonej (górna lub dolna)) C00.6 Nowotwór z³oœliwy (spoid³o wargi) C00.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice wargi) C00.9 Nowotwór z³oœliwy (warga, nieokreœlona) C01 Nowotwór z³oœliwy nasady jêzyka C02.0 Nowotwór z³oœliwy (powierzchnia grzbietowa jêzyka) C02.1 Nowotwór z³oœliwy (brzeg jêzyka) C02.2 Nowotwór z³oœliwy (dolna powierzchnia jêzyka) C02.3 Nowotwór z³oœliwy (przednie dwie trzecie czêœci jêzyka, czêœæ nieokreœlona) C02.4 Nowotwór z³oœliwy (migda³ek jêzykowy) C02.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice jêzyka) C02.9 Nowotwór z³oœliwy (jêzyk, nieokreœlony) C03.0 Nowotwór z³oœliwy (dzi¹s³o górne) C03.1 Nowotwór z³oœliwy (dzi¹s³o dolne) C03.9 Nowotwór z³oœliwy (dzi¹s³o, nieokreœlone) C04.0 Nowotwór z³oœliwy (przednia czêœæ dna jamy ustnej) C04.1 Nowotwór z³oœliwy (boczna czêœæ dna jamy ustnej) C04.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice dna jamy ustnej) C04.9 Nowotwór z³oœliwy (dno jamy ustnej, nieokreœlone) C05.0 Nowotwór z³oœliwy (podniebienie twarde) C05.1 Nowotwór z³oœliwy (podniebienie miêkkie) C05.2 Nowotwór z³oœliwy (jêzyczek) C05.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice podniebienia miêkkiego) C05.9 Nowotwór z³oœliwy (podniebienie, nieokreœlone) C06.0 Nowotwór z³oœliwy (œluzówka policzka) C06.1 Nowotwór z³oœliwy (przedsionek jamy ustnej) C06.2 Nowotwór z³oœliwy (przestrzeñ zatrzonowa) C06.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice innych i nieokreœlonych czêœci jamy ustnej) C06.9 Nowotwór z³oœliwy (jama ustna, nieokreœlona) C07 Nowotwór z³oœliwy œlinianki przyusznej C08.0 Nowotwór z³oœliwy (œlinianka pod¿uchwowa) C08.1 Nowotwór z³oœliwy (œlinianka podjêzykowa) C08.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice du¿ych gruczo³ów œlinowych ) C08.9 Nowotwór z³oœliwy (du¿e gruczo³y œlinowe, nieokreœlone) C09.0 Nowotwór z³oœliwy (dó³ migda³kowy) C09.1 Nowotwór z³oœliwy (³uki podniebienne (podniebienno-jêzykowy) (podniebienno-gard³owy)) C09.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice migda³ka) C09.9 Nowotwór z³oœliwy (migda³ek, nieokreœlony) C10.0 Nowotwór z³oœliwy (dolinka nag³oœniowa) C10.1 Nowotwór z³oœliwy (przednia powierzchnia nag³oœni) C10.2 Nowotwór z³oœliwy (œciana boczna czêœci ustnej gard³a) C10.3 Nowotwór z³oœliwy (œciana tylna czêœci ustnej gard³a) C10.4 Nowotwór z³oœliwy (szczelina skrzelowa) C10.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice czêœci ustnej gard³a ) C10.9 Nowotwór z³oœliwy (czêœæ ustna gard³a, nieokreœlona) C11.0 Nowotwór z³oœliwy (œciana górna czêœci nosowej gard³a) C11.1 Nowotwór z³oœliwy (œciana tylna czêœci nosowej gard³a) C11.2 Nowotwór z³oœliwy (œciana boczna czêœci nosowej gard³a) C11.3 Nowotwór z³oœliwy (œciana przednia czêœci nosowej gard³a) C11.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiany przekraczaj¹ce granice czêœci nosowej gard³a) C11.9 Nowotwór z³oœliwy (czêœæ nosowa gard³a, nieokreœlona) C12 Nowotwór z³oœliwy zachy³ka gruszkowatego C13.0 Nowotwór z³oœliwy (okolica p³ytki chrz¹stki pierœcieniowatej) C13.1 Nowotwór z³oœliwy (fa³d nalewkowo-nag³oœniowy i powierzchnia gard³owa fa³du nalewkowo-nag³oœniowego) C13.2 Nowotwór z³oœliwy (tylna œciana czêœci krtaniowej gard³a) C13.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice czêœci krtaniowej gard³a) C13.9 Nowotwór z³oœliwy (czêœæ krtaniowa gard³a, nieokreœlona) C14.0 Nowotwór z³oœliwy (gard³o o umiejscowieniu nieokreœlonym) C14.2 Nowotwór z³oœliwy (pierœcieñ ch³onny gard³owy waldeyera) C14.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice wargi, jamy ustnej i gard³a) C15.0 Nowotwór z³oœliwy (szyjna czêœæ prze³yku) C15.1 Nowotwór z³oœliwy (piersiowa czêœæ prze³yku) C15.2 Nowotwór z³oœliwy (brzuszna czêœæ prze³yku) C15.3 Nowotwór z³oœliwy (górna trzecia czêœæ prze³yku) C15.4 Nowotwór z³oœliwy (œrodkowa trzecia czêœæ prze³yku) C15.5 Nowotwór z³oœliwy (dolna trzecia czêœæ prze³yku) C15.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice prze³yku) C15.9 Nowotwór z³oœliwy (prze³yk, nieokreœlony) C16.0 Nowotwór z³oœliwy (wpust) C16.1 Nowotwór z³oœliwy (dno ¿o³¹dka) C16.2 Nowotwór z³oœliwy (trzon ¿o³¹dka) C16.3 Nowotwór z³oœliwy (ujœcie odŸwiernika) C16.4 Nowotwór z³oœliwy (odŸwiernik) C16.5 Nowotwór z³oœliwy (krzywizna mniejsza ¿o³¹dka, nieokreœlona) C16.6 Nowotwór z³oœliwy (krzywizna wiêksza ¿o³¹dka, nieokreœlona) C16.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice ¿o³¹dka) C16.9 Nowotwór z³oœliwy (¿o³¹dek, nieokreœlony) C17.0 Nowotwór z³oœliwy (dwunastnica) C17.1 Nowotwór z³oœliwy (jelito czcze) C17.2 Nowotwór z³oœliwy (jelito krête) C17.3 Nowotwór z³oœliwy (uchy³ek Meckela) C17.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice jelita cienkiego) C17.9 Nowotwór z³oœliwy (jelito cienkie, nieokreœlone) C18.0 Nowotwór z³oœliwy (jelito œlepe) C18.1 Nowotwór z³oœliwy (wyrostek robaczkowy) C18.2 Nowotwór z³oœliwy (okrê¿nica wstêpuj¹ca) C18.3 Nowotwór z³oœliwy (zgiêcie w¹trobowe) C18.4 Nowotwór z³oœliwy (okrê¿nica poprzeczna) C18.5 Nowotwór z³oœliwy (zgiêcie œledzionowe) C18.6 Nowotwór z³oœliwy (okrê¿nica zstêpuj¹ca) C18.7 Nowotwór z³oœliwy (esica) C18.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice okrê¿nicy) C18.9 Nowotwór z³oœliwy (okrê¿nica, nieokreœlona) C19 Nowotwór z³oœliwy zgiêcia esiczo-odbytniczego C20 Nowotwór z³oœliwy odbytnicy C21.0 Nowotwór z³oœliwy (odbyt, nieokreœlony) C21.1 Nowotwór z³oœliwy (kana³ odbytu) C21.2 Nowotwór z³oœliwy (strefa kloakogenna) C21.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice odbytu i kana³u odbytu) C22.0 Nowotwór z³oœliwy (rak komórek w¹troby) C22.1 Nowotwór z³oœliwy (rak przewodów ¿ó³ciowych wewn¹trzw¹trobowych) C22.2 Nowotwór z³oœliwy (w¹trobiak zarodkowy (hepatoblastoma)) C22.3 Nowotwór z³oœliwy (miêsak naczyniowy w¹troby) C22.4 Nowotwór z³oœliwy (inne miêsaki w¹troby) C22.7 Nowotwór z³oœliwy (inne nieokreœlone raki w¹troby) C22.9 Nowotwór z³oœliwy (w¹troba, nieokreœlona) C23 Nowotwór z³oœliwy pêcherzyka ¿ó³ciowego C24.0 Nowotwór z³oœliwy (zewn¹trzw¹trobowe drogi ¿ó³ciowe) C24.1 Nowotwór z³oœliwy (brodawka wiêksza dwunastnicy vatera) C24.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice dróg ¿ó³ciowych) C24.9 Nowotwór z³oœliwy (drogi ¿ó³ciowe, nieokreœlone) C25.0 Nowotwór z³oœliwy (g³owa trzustki) C25.1 Nowotwór z³oœliwy (trzon trzustki) C25.2 Nowotwór z³oœliwy (ogon trzustki) C25.3 Nowotwór z³oœliwy (przewód trzustkowy) C25.4 Nowotwór z³oœliwy (czêœæ wewn¹trzwydzielnicza trzustki) C25.7 Nowotwór z³oœliwy (inna czêœæ trzustki) C25.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice trzustki) C25.9 Nowotwór z³oœliwy (trzustka, nieokreœlona) C26.0 Nowotwór z³oœliwy (przewód pokarmowy, czêœæ nieokreœlona) C26.1 Nowotwór z³oœliwy (œledziona) C26.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice narz¹dów trawiennych) C26.9 Nowotwór z³oœliwy (czêœæ uk³adu trawiennego niedok³adnieokreœlona) C30.0 Nowotwór z³oœliwy (jama nosowa) C30.1 Nowotwór z³oœliwy (ucho œrodkowe) C31.0 Nowotwór z³oœliwy (zatoka szczêkowa ) C31.1 Nowotwór z³oœliwy (komórki sitowe) C31.2 Nowotwór z³oœliwy (zatoka czo³owa) C31.3 Nowotwór z³oœliwy (zatoka klinowa) C31.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice zatok przynosowych) C31.9 Nowotwór z³oœliwy (zatoka przynosowa, nieokreœlona) C32.0 Nowotwór z³oœliwy (g³oœnia) C32.1 Nowotwór z³oœliwy (nag³oœnia) C32.2 Nowotwór z³oœliwy (jama podg³oœniowa) C32.3 Nowotwór z³oœliwy (chrz¹stki krtani ) C32.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice krtani) C32.9 Nowotwór z³oœliwy (krtañ, nieokreœlona) C33 Nowotwór z³oœliwy tchawicy C34.0 Nowotwór z³oœliwy (oskrzele g³ówne) C34.1 Nowotwór z³oœliwy (p³at górny p³uca lub oskrzele p³atowe górne) C34.2 Nowotwór z³oœliwy (p³at œrodkowy p³uca lub oskrzele p³atowe œrodkowe) C34.3 Nowotwór z³oœliwy (p³at dolny p³uca lub oskrzele p³atowe dolne) C34.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice oskrzela i p³uca) C34.9 Nowotwór z³oœliwy (oskrzele lub p³uco, nieokreœlone) C37 Nowotwór z³oœliwy grasicy C38.0 Nowotwór z³oœliwy (serce) C38.1 Nowotwór z³oœliwy (œródpiersie przednie) C38.2 Nowotwór z³oœliwy (œródpiersie tylne) C38.3 Nowotwór z³oœliwy (œródpiersie, czêœæ nieokreœlona) C38.4 Nowotwór z³oœliwy (op³ucna) C38.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice serca, œródpiersia i op³ucnej) C39.0 Nowotwór z³oœliwy (górna czêœæ dróg oddechowych, czêœæ nieokreœlona) C39.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiany przekraczaj¹ce granice uk³adu oddechowego i narz¹dów klatki piersiowej) C39.9 Nowotwór z³oœliwy (niedok³adnieokreœlone umiejscowienie w obrêbie uk³adu oddechowego) C40.0 Nowotwór z³oœliwy (³opatka i koœci d³ugie koñczyny górnej) C40.1 Nowotwór z³oœliwy (koœci krótkie koñczyny górnej) C40.2 Nowotwór z³oœliwy (koœci d³ugie koñczyny dolnej) C40.3 Nowotwór z³oœliwy (koœci krótkie koñczyny dolnej) C40.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice koœci i chrz¹stki stawowej koñczyn) C40.9 Nowotwór z³oœliwy (koœci i chrz¹stki stawowe koñczyn, nieokreœlone) C41.0 Nowotwór z³oœliwy (koœci czaszki i twarzy) C41.1 Nowotwór z³oœliwy (¿uchwa) C41.2 Nowotwór z³oœliwy (koœci krêgos³upa) C41.3 Nowotwór z³oœliwy (koœci ¿ebra, mostka i obojczyka) C41.4 Nowotwór z³oœliwy (koœci miednicy, koœæ krzy¿owa i guziczna) C41.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice koœci i chrz¹stki) C41.9 Nowotwór z³oœliwy (koœci i chrz¹stki stawowe, nieokreœlone) C43.0 Czerniak z³oœliwy wargi C43.1 Czerniak z³oœliwy powieki, ³¹cznie z k¹tem oka C43.2 Czerniak z³oœliwy ucha i przewodu s³uchowego zewnêtrznego C43.3 Czerniak z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci twarzy C43.4 Czerniak z³oœliwy skóry ow³osionej g³owy i skóry szyi C43.5 Czerniak z³oœliwy tu³owia C43.6 Czerniak z³oœliwy koñczyny górnej ³¹cznie z barkiem C43.7 Czerniak z³oœliwy koñczyny dolnej ³¹cznie z biodrem C43.8 Czerniak z³oœliwy skóry przekraczaj¹cy wy¿ej okreœlone granice C43.9 Czerniak z³oœliwy skóry, nieokreœlony C44.0 Nowotwór z³oœliwy (skóra wargi) C44.1 Nowotwór z³oœliwy (skóra powieki, ³¹cznie z k¹tem oka) C44.2 Nowotwór z³oœliwy (skóra ucha i przewodu s³uchowego zewnêtrznego) C44.3 Nowotwór z³oœliwy (skóra innych i nieokreœlonych czêœci twarzy) C44.4 Nowotwór z³oœliwy (skóra ow³osiona g³owy i szyi) C44.5 Nowotwór z³oœliwy (skóra tu³owia) C44.6 Nowotwór z³oœliwy (skóra koñczyny górnej, ³¹cznie z barkiem) C44.7 Nowotwór z³oœliwy (skóra koñczyny dolnej, ³¹cznie z biodrem) C44.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiany przekraczaj¹ce granice okreœlone kodami) C44.9 Nowotwór z³oœliwy (nowotwór z³oœliwy skóry, nieokreœlony) C45.0 Miêdzyb³oniak op³ucnej C45.1 Miêdzyb³oniak otrzewnej C45.2 Miêdzyb³oniak osierdzia C45.7 Miêdzyb³oniak innych umiejscowieñ C45.9 Miêdzyb³oniak, nieokreœlony C46.0 Miêsak Kaposi'ego skóry C46.1 Miêsak Kaposi'ego tkanki miêkkiej C46.2 Miêsak Kaposi'ego podniebienia C46.3 Miêsak Kaposi'ego wêz³ów ch³onnych C46.7 Miêsak Kaposi'ego innych umiejscowieñ C46.8 Miêsak Kaposi'ego licznych narz¹dów C46.9 Miêsak Kaposi'ego, nieokreœlony C47.0 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe g³owy, twarzy i szyi) C47.1 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe koñczyny górnej ³¹cznie z barkiem) C47.2 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe koñczyny dolnej ³¹cznie z biodrem) C47.4 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe klatki piersiowej) C47.5 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe miednicy) C47.6 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe tu³owia, nieokreœlone) C47.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice nerwów obwodowych i autonimocznego uk³adu nerwowego) C47.9 Nowotwór z³oœliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny uk³ad nerwowy, nieokreœlone) C48.0 Nowotwór z³oœliwy (przestrzeñ zaotrzewnowa) C48.1 Nowotwór z³oœliwy (okreœlona czêœæ otrzewnej) C48.2 Nowotwór z³oœliwy (otrzewna, nieokreœlona) C48.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej) C49.0 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie g³owy, twarzy i szyi) C49.1 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka koñczyny górnej ³¹cznie z barkiem) C49.2 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka koñczyny dolnej ³¹cznie z biodrem) C49.3 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka klatki piersiowej) C49.4 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka brzucha) C49.5 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka miednicy) C49.6 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka tu³owia, nie okreœlona) C49.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice tkanki ³¹cznej i tkanki miêkkiej) C49.9 Nowotwór z³oœliwy (tkanka ³¹czna i tkanka miêkka, nie okreœlone) C50.0 Nowotwór z³oœliwy (brodawka i otoczka brodawki sutkowej) C50.1 Nowotwór z³oœliwy (centralna czêœæ sutka) C50.2 Nowotwór z³oœliwy (æwiartka górna wewnêtrzna sutka) C50.3 Nowotwór z³oœliwy (æwiartka dolna wewnêtrzna sutka) C50.4 Nowotwór z³oœliwy (æwiartka górna zewnêtrzna sutka) C50.5 Nowotwór z³oœliwy (æwiartka dolna zewnêtrzna sutka) C50.6 Nowotwór z³oœliwy (czêœæ pachowa sutka) C50.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice sutka) C50.9 Nowotwór z³oœliwy (sutek, nieokreœlony) C51.0 Nowotwór z³oœliwy (wargi sromowe wiêksze) C51.1 Nowotwór z³oœliwy (wargi sromowe mniejsze) C51.2 Nowotwór z³oœliwy (³echtaczka) C51.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granicê sromu) C51.9 Nowotwór z³oœliwy (srom, nieokreœlone) C52 Nowotwór z³oœliwy pochwy C53.0 Nowotwór z³oœliwy (b³ona œluzowa szyjki macicy) C53.1 Nowotwór z³oœliwy (b³ona zewnêtrzna szyjki macicy) C53.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granicê szyjki macicy) C53.9 Nowotwór z³oœliwy (szyjka macicy, nieokreœlona) C54.0 Nowotwór z³oœliwy (cieœñ macicy) C54.1 Nowotwór z³oœliwy (b³ona œluzowa macicy) C54.2 Nowotwór z³oœliwy (miêœniówka macicy) C54.3 Nowotwór z³oœliwy (dno macicy) C54.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice trzonu macicy) C54.9 Nowotwór z³oœliwy (trzon macicy, nieokreœlone) C55 Nowotwór z³oœliwy nieokreœlonej czêœci macicy C56 Nowotwór z³oœliwy jajnika C57.0 Nowotwór z³oœliwy (tr¹bka fallopia) C57.1 Nowotwór z³oœliwy (wiêzad³o szerokie macicy ) C57.2 Nowotwór z³oœliwy (wiêzad³o ob³e macicy) C57.3 Nowotwór z³oœliwy (przymacicza) C57.4 Nowotwór z³oœliwy (przydatki macicy, nieokreœlone) C57.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice ¿eñskich narz¹dów p³ciowych) C57.9 Nowotwór z³oœliwy (¿eñskie narz¹dy p³ciowe, nieokreœlone) C58 Nowotwór z³oœliwy ³o¿yska C60.0 Nowotwór z³oœliwy (napletek) C60.1 Nowotwór z³oœliwy (¿o³¹dŸ pr¹cia) C60.2 Nowotwór z³oœliwy (trzon pr¹cia) C60.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granicê pr¹cia) C60.9 Nowotwór z³oœliwy (pr¹cie, nieokreœlone) C61 Nowotwór z³oœliwy gruczo³u krokowego C62.0 Nowotwór z³oœliwy (j¹dro niezst¹pione) C62.1 Nowotwór z³oœliwy (j¹dro zst¹pione) C62.9 Nowotwór z³oœliwy (j¹dro, nieokreœlone) C63.0 Nowotwór z³oœiwy (naj¹drze) C63.1 Nowotwór z³oœiwy (powrózek nasienny) C63.2 Nowotwór z³oœliwy (moszna) C63.7 Nowotwór z³oœliwy (inne okreœlone narz¹dy p³ciowe mêskie) C63.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granicê mêskich narz¹dów p³ciowych) C63.9 Nowotwór z³oœliwy (mêskie narz¹dy p³ciowe, nieokreœlone) C64 Nowotwór z³oœliwy nerki za wyj¹tkiem miedniczki nerkowej C65 Nowotwór z³oœliwy miedniczki nerkowej C66 Nowotwór z³oœliwy moczowodu C67.0 Nowotwór z³oœliwy (trójk¹t pêcherza moczowego) C67.1 Nowotwór z³oœliwy (szczyt pêcherza moczowego) C67.2 Nowotwór z³oœliwy (œciana boczna pêcherza moczowego) C67.3 Nowotwór z³oœliwy (œciana przednia pêcherza moczowego) C67.4 Nowotwór z³oœliwy (œciana tylna pêcherza moczowego) C67.5 Nowotwór z³oœliwy (szyja pêcherza moczowego) C67.6 Nowotwór z³oœliwy (ujœcie moczowodu) C67.7 Nowotwór z³oœliwy (moczownik) C67.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice pêcherza moczowego) C67.9 Nowotwór z³oœliwy (pêcherz moczowy, nieokreœlony) C68.0 Nowotwór z³oœliwy (cewka moczowa) C68.1 Nowotwór z³oœliwy (gruczo³y cewki moczowej) C68.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice uk³adu moczowego) C68.9 Nowotwór z³oœliwy (uk³ad moczowy, nieokreœlony) C69.0 Nowotwór z³oœliwy (spojówka) C69.1 Nowotwór z³oœliwy (rogówka) C69.2 Nowotwór z³oœliwy (siatkówka) C69.3 Nowotwór z³oœliwy (naczyniówka) C69.4 Nowotwór z³oœliwy (cia³o rzêskowe) C69.5 Nowotwór z³oœliwy (gruczo³ i drogi ³zowe ) C69.6 Nowotwór z³oœliwy (oczodó³) C69.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice oka) C69.9 Nowotwór z³oœliwy (oko, nieokreœlone) C70.0 Nowotwór z³oœliwy (opony mózgowe) C70.1 Nowotwór z³oœliwy (opony rdzeniowe) C70.9 Nowotwór z³oœliwy (opony, nieokreœlone) C71.0 Nowotwór z³oœliwy (mózg z wyj¹tkiem p³atów i komór) C71.1 Nowotwór z³oœliwy (p³at czo³owy) C71.2 Nowotwór z³oœliwy (p³at skroniowy) C71.3 Nowotwór z³oœliwy (p³at ciemienowy) C71.4 Nowotwór z³oœliwy (p³at potyliczny) C71.5 Nowotwór z³oœliwy (komory mózgowe) C71.6 Nowotwór z³oœliwy (mó¿d¿ek) C71.7 Nowotwór z³oœliwy (pieñ mózgu) C71.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice mózgu) C71.9 Nowotwór z³oœliwy (mózg, nieokreœlony) C72.0 Nowotwór z³oœliwy (rdzeñ krêgowy) C72.1 Nowotwór z³oœliwy (ogon koñski) C72.2 Nowotwór z³oœliwy (nerw wêchowy) C72.3 Nowotwór z³oœliwy (nerw wzrokowy) C72.4 Nowotwór z³oœliwy (nerw przedsionkowo-œlimakowy) C72.5 Nowotwór z³oœliwy (inne i nieokreœlone nerwy czaszkowe) C72.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice mózgu i innych czêœci centralnego systemu nerwowego) C72.9 Nowotwór z³oœliwy (centralny system nerwowy, nieokreœlone) C73 Nowotwór z³oœliwy tarczycy C74.0 Nowotwór z³oœliwy (kora nadnerczy) C74.1 Nowotwór z³oœliwy (rdzeñ nadnerczy) C74.9 Nowotwór z³oœliwy (nadnercze, nieokreœlone) C75.0 Nowotwór z³oœliwy (gruczo³ przytarczowy) C75.1 Nowotwór z³oœliwy (przysadka gruczo³owa) C75.2 Nowotwór z³oœliwy (przewód nosowo-gard³owy) C75.3 Nowotwór z³oœliwy (szyszynka) C75.4 Nowotwór z³oœliwy (k³êbek szyjny) C75.5 Nowotwór z³oœliwy (cia³a przyaortowe i inne cia³a przyzwojowe) C75.8 Nowotwór z³oœliwy (zajêcie wielu gruczo³ów dokrewnych, nieokreœlone) C75.9 Nowotwór z³oœliwy (gruczo³ wydzielania wewnêtrznego, nieokreœlony) C76.0 Nowotwór z³oœliwy (g³owa, twarz i szyja) C76.1 Nowotwór z³oœliwy (klatka piersiowa) C76.2 Nowotwór z³oœliwy (brzuch) C76.3 Nowotwór z³oœliwy (miednica) C76.4 Nowotwór z³oœliwy (koñczyna górna) C76.5 Nowotwór z³oœliwy (koñczyna dolna) C76.7 Nowotwór z³oœliwy (inne niedok³adnieokreœlone umiejscowienie) C76.8 Nowotwór z³oœliwy (zmiana przekraczaj¹ca granice innych i niedok³adnieokreœlonych umiejscowieñ) C77.0 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne g³owy, twarzy i szyi) C77.1 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne wnêtrza klatki piersiowej) C77.2 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne wewn¹trz jamy brzusznej) C77.3 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne koñczyny górnej i pachy) C77.4 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne koñczyny dolnej i pachwiny) C77.5 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne wewn¹trz miednicy) C77.8 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne mnogich regionów) C77.9 Nowotwór z³oœliwy (wêz³y ch³onne, nieokreœlone) C78.0 Wtórny nowotwór z³oœliwy p³uc C78.1 Wtórny nowotwór z³oœliwy œródpiersia C78.2 Wtórny nowotwór z³oœliwy op³ucnej C78.3 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych narz¹dów oddechowych C78.4 Wtórny nowotwór z³oœliwy jelita cienkiego C78.5 Wtórny nowotwór z³oœliwy jelita grubego i odbytnicy C78.6 Wtórny nowotwór z³oœliwy otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej C78.7 Wtórny nowotwór z³oœliwy w¹troby C78.8 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci przewodu pokarmowego C79.0 Wtórny nowotwór z³oœliwy nerki i miedniczki nerkowej C79.1 Wtórny nowotwór z³oœliwy pêcherza oraz innych i nieokreœlonych czêœci uk³adu moczowego C79.2 Wtórny nowotwór z³oœliwy skóry C79.3 Wtórny nowotwór z³oœliwy mózgu i opon mózgowych C79.4 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych i nieokreœlonych czêœci uk³adu nerwowego C79.5 Wtórny nowotwór z³oœliwy koœci i szpiku kostnego C79.6 Wtórny nowotwór z³oœliwy jajnika C79.7 Wtórny nowotwór z³oœliwy nadnerczy C79.8 Wtórny nowotwór z³oœliwy innych okreœlonych umiejscowieñ C80 Nowotwór z³oœliwy bez okreœlenia jego umiejscowienia C81.0 Choroba Hodgkina (przewaga limfocytów) C81.1 Choroba Hodgkina (stwardnienie guzkowe) C81.2 Choroba Hodgkina (mieszanokomórkowa) C81.3 Choroba Hodgkina (zmniejszenie limfocytów) C81.7 Choroba Hodgkina (inna choroba Hodgkina) C81.9 Choroba Hodgkina (choroba Hodgkina, nieokreœlona) C82.0 Ch³oniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (z ma³ych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek, guzkowy) C82.1 Ch³oniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (mieszany z ma³ych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) i wielkich komórek, guzkowy) C82.3 Ch³oniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (wielkomórkowy, guzkowy) C82.7 Ch³oniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (inne postacie ch³oniaka nieziarniczego guzkowego) C82.9 Ch³oniak nieziarniczy guzkowaty (grudkowy) (ch³oniak nieziarniczy, nieokreœlony) C83.0 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (z ma³ych komórek (rozlany)) C83.1 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (z ma³ych wpuklonych (szczelinowatych = cleaved) komórek (rozlany)) C83.2 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (mieszany z du¿ych i ma³ych komórek (rozlany)) C83.4 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (immunoblastyczny (rozlany)) C83.5 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (limfoblastyczny (rozlany)) C83.6 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (niezró¿nicowany (rozlany)) C83.7 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (guz (ch³oniak) burkitta ) C83.8 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (inne postacie rozlanych ch³oniaków nieziarniczych) C83.9 Ch³oniak nieziarniczy rozlany (rozlany ch³oniak nieziarniczy, nieokreœlony) C84.0 Ziarniniak grzybiasty C84.1 Choroba Sezary'ego C84.2 Ch³oniak strefy T C84.3 Ch³oniak limfoepitelioidalny C84.4 Obwodowy ch³oniak z komórek T C84.5 Inne i nieokreœlone chloniaki T C85.0 Miêsak limfatyczny C85.1 Ch³oniak z komórek B, nieokreœlony C85.7 Inne okreœlone postacie ch³oniaka nieziarniczego C85.9 Ch³oniak nieziarniczy, nieokreœlony C88.0 Makroglobulinemia Waldenströma C88.1 Choroba ³añcuchów ciê¿kich alfa C88.2 Choroba ³añcuchów ciê¿kich gamma C88.3 Choroba immunoproliferacyjna jelita cienkiego C88.7 Inne z³oœliwe choroby immunoproliferacyjne C88.9 Z³oœliwe choroby immunoproliferacyjne, nieokreœlone C90.0 Szpiczak mnogi C90.1 Bia³aczka plazmatycznokomórkowa C90.2 Pozaszpikowa postaæ szpiczaka C91.0 Ostra bia³aczka limfoblastyczna C91.1 Przewlek³a bia³aczka limfocytowa C91.2 Podostra bia³aczka limfocytowa C91.3 Bia³aczka prolimfocytarna C91.4 Bia³aczka w³ochatokomórkowa (hairy-cell) C91.5 Bia³aczka doros³ych z komórek T C91.7 Inna bia³aczka limfatyczna C91.9 Bia³aczka limfatyczna, nieokreœlona C92.0 Ostra bia³aczka szpikowa C92.1 Przewlek³a bia³aczka szpikowa C92.2 Podostra bia³aczka szpikowa C92.3 Miêsak szpikowy C92.4 Ostra bia³aczka promielocytowa C92.5 Ostra bia³aczka szpikowo-monocytowa C92.7 Inna bia³aczka szpikowa C92.9 Bia³aczka szpikowa, nieokreœlona C93.0 Ostra bia³aczka monocytowa C93.1 Przewlek³a bia³aczka monocytowa C93.2 Podostra bia³aczka monocytowa C93.7 Inna bia³aczka monocytowa C93.9 Bia³aczka monocytowa, nieokreœlona C94.0 Ostra czerwienica i bia³aczka erytroblastyczna (erytroleukemia) C94.1 Przewlek³a czerwienica C94.2 Ostra bia³aczka megakarioblastyczna C94.3 Bia³aczka z komórek tucznych C94.4 Ostra szpikowica uogólniona C94.5 Ostre zw³óknienie szpiku C94.7 Inna okreœlona bia³aczka C95.0 Ostra bia³aczka z komórek nieokreœlonego rodzaju C95.1 Przewlek³a bia³aczka z komórek nieokreœlonego rodzaju C95.2 Podostra bia³aczka z komórek nieokreœlonego rodzaju C95.7 Inna bia³aczka z komórek nieokreœlonego rodzaju C95.9 Bia³aczka, nieokreœlona C96.0 Choroba Letterera-Siwego C96.1 Histiocytoza z³oœliwa C96.2 Guzy z³oœliwe z komórek tucznych C96.3 Prawdziwy ch³oniak histiocytarny C96.7 Inne okreœlone nowotwory z³oœliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i tkanek pokrewnych C96.9 Nowotwory z³oœliwe tkanki limfatycznej, krwiotwórczej i pokrewnych, nieokreœlone C97 Nowotwory z³oœliwe niezale¿nych (pierwotnych) mnogich umiejscowieñ D00.0 Rak in situ (warga, jama ustna i gard³o) D00.1 Rak in situ (prze³yk) D00.2 Rak in situ (¿o³¹dek) D01.0 Rak in situ (okrê¿nica) D01.1 Rak in situ (zgiêcie esiczo-odbytnicze) D01.2 Rak in situ (odbytnica) D01.3 Rak in situ (odbyt i kana³ odbytu) D01.4 Rak in situ (inne i nieokreœlone czêœci jelita) D01.5 Rak in situ (w¹troba, pêcherzyk ¿ó³ciowy i drogi ¿ó³ciowe) D01.7 Rak in situ (inne okreœlone narz¹dy trawienne) D01.9 Rak in situ (narz¹dy trawienne, nieokreœlone) D02.0 Rak in situ (krtañ) D02.1 Rak in situ (tchawica) D02.2 Rak in situ (oskrzela i p³uca) D02.3 Rak in situ (inne czêœci uk³adu oddechowego) D02.4 Rak in situ (uk³ad oddechowy, nieokreœlony) D03.0 Czerniak in situ wargi D03.1 Czerniak in situ powieki ³¹cznie z k¹tem oka D03.2 Czerniak in situ ucha i przewodu s³uchowego zewnêtrznego D03.3 Czerniak in situ innych i nieokreœlonych czêœci twarzy D03.4 Czerniak in situ skóry ow³osionej g³owy i szyi D03.5 Czerniak in situ tu³owia D03.6 Czerniak in situ koñczyny górnej ³¹cznie z barkiem D03.7 Czerniak in situ koñczyny dolnej ³¹cznie z biodrem D03.8 Czerniak in situ innych umiejscowieñ D03.9 Czerniak in situ, nieokreœlony D04.0 Rak in situ (skóra wargi) D04.1 Rak in situ (skóra powieki ³¹cznie z k¹tem oka) D04.2 Rak in situ (skóra ma³¿owiny usznej i przewodu s³uchowego zewnêtrznego) D04.3 Rak in situ (skóra innych i nieokreœlonych czêœci twarzy) D04.4 Rak in situ (skóra ow³osiona g³owy i szyi) D04.5 Rak in situ (skóra tu³owia:) D04.6 Rak in situ (skóra koñczyny górnej ³¹cznie z barkiem) D04.7 Rak in situ (skóra koñczyny dolnej ³¹cznie z biodrem) D04.8 Rak in situ (skóra o innym umiejscowieniu) D04.9 Rak in situ (skóra, nieokreœlona) D05.0 Rak zrazikowy in situ D05.1 Rak wewn¹trzprzewodowy in situ D05.7 Inny rak sutka in situ D05.9 Rak in situ sutka, nieokreœlony D06.0 Rak in situ (b³ona œluzowa szyjki macicy) D06.1 Rak in situ (b³ona zewnêtrzna szyjki macicy) D06.7 Rak in situ (inna czêœæ szyjki macicy) D06.9 Rak in situ (szyjka macicy, nieokreœlona) D07.0 Rak in situ (b³ona œluzowa macicy) D07.1 Rak in situ (srom) D07.2 Rak in situ (pochwa) D07.3 Rak in situ (inne i nieokreœlone narz¹dy p³ciowe ¿eñskie) D07.4 Rak in situ (pr¹cie) D07.5 Rak in situ (gruczo³ krokowy) D07.6 Rak in situ (inne i nieokreœlone narz¹dy p³ciowe mêskie) D09.0 Rak in situ (pêcherz moczowy) D09.1 Rak in situ (inne i nieokreœlone czêœci uk³adu moczowego) D09.2 Rak in situ (oko) D09.3 Rak in situ (tarczyca i inne gruczo³y wydzielania wewnêtrznego) D09.7 Rak in situ (rak in situ innych okreœlonych umiejscowieñ) D09.9 Rak in situ (rak in situ, nieokreœlony) D10.0 Nowotwór niez³oœliwy (warga) D10.1 Nowotwór niez³oœliwy (jêzyk) D10.2 Nowotwór niez³oœliwy (dno jamy ustnej) D10.3 Nowotwór niez³oœliwy (inne i nieokreœlone czêœci jamy ustnej) D10.4 Nowotwór niez³oœliwy (migda³ek) D10.5 Nowotwór niez³oœliwy (inne struktury ustno-gard³owe) D10.6 Nowotwór niez³oœliwy (czêœæ nosowa gard³a) D10.7 Nowotwór niez³oœliwy (czêœæ krtaniowa gard³a) D10.9 Nowotwór niez³oœliwy (gard³o, nieokreœlone) D11.0 Nowotwór niez³oœliwy (œlinianka przyuszna) D11.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne du¿e gruczo³y œlinowe) D11.9 Nowotwór niez³oœliwy (du¿e gruczo³y œlinowe, nieokreœlone) D12.0 Nowotwór niez³oœliwy (jelito œlepe) D12.1 Nowotwór niez³oœliwy (wyrostek robaczkowy) D12.2 Nowotwór niez³oœliwy (okrê¿nica wstêpuj¹ca) D12.3 Nowotwór niez³oœliwy (okrê¿nica poprzeczna) D12.4 Nowotwór niez³oœliwy (okrê¿nica zstêpuj¹ca) D12.5 Nowotwór niez³oœliwy (okrê¿nica esowata) D12.6 Nowotwór niez³oœliwy (okrê¿nica, nieokreœlona) D12.7 Nowotwór niez³oœliwy (zgiêcie esiczo-odbytnicze) D12.8 Nowotwór niez³oœliwy (odbytnica) D12.9 Nowotwór niez³oœliwy (odbyt i kana³ odbytu) D13.0 Nowotwór niez³oœliwy (prze³yk) D13.1 Nowotwór niez³oœliwy (¿o³¹dek) D13.2 Nowotwór niez³oœliwy (dwunastnica) D13.3 Nowotwór niez³oœliwy (inne i nieokreœlone czêœci jelita cienkiego) D13.4 Nowotwór niez³oœliwy (w¹troba) D13.5 Nowotwór niez³oœliwy (drogi ¿ó³ciowe zewn¹trzw¹trobowe) D13.6 Nowotwór niez³oœliwy (trzustka) D13.7 Nowotwór niez³oœliwy (wyspy trzustki) D13.9 Nowotwór niez³oœliwy (niedok³adnieokreœlone czêœci uk³adu pokarmowego) D14.0 Nowotwór niez³oœliwy (ucho œrodkowe, jama nosowa i zatoki przynosowe) D14.1 Nowotwór niez³oœliwy (krtañ) D14.2 Nowotwór niez³oœliwy (tchawica) D14.3 Nowotwór niez³oœliwy (oskrzela i p³uca) D14.4 Nowotwór niez³oœliwy (uk³ad oddechowy, nieokreœlone) D15.0 Nowotwór niez³oœliwy (grasica) D15.1 Nowotwór niez³oœliwy (serce) D15.2 Nowotwór niez³oœliwy (œródpiersie) D15.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne okreœlone narz¹dy klatki piersiowej) D15.9 Nowotwór niez³oœliwy (nieokreœlone narz¹dy klatki piersiowej) D16.0 Nowotwór niez³osliwy (³opatka i koœci d³ugie konczyny górnej) D16.1 Nowotwór niez³oœliwy (koœci krótkie koñczyny górnej) D16.2 Nowotwór niez³oœliwy (koœci d³ugie koñczyny dolnej) D16.3 Nowotwór niez³oœliwy (koœci krótkie koñczyny dolnej) D16.4 Nowotwór niez³oœliwy (koœci czaszki i twarzy) D16.5 Nowotwór niez³oœliwy (¿uchwa) D16.6 Nowotwór niez³oœliwy (krêgos³up) D16.7 Nowotwór niez³oœliwy (¿ebra, mostek i obojczyk) D16.8 Nowotwór niez³oœliwy (koœci miednicy, koœæ krzy¿owa i guziczna) D16.9 Nowotwór niez³oœliwy (koœci i chrz¹stki stawowe, nie okreœlone) D17.0 T³uszczak skóry i tkanki podskórnej g³owy, twarzy i szyi D17.1 T³uszczak skóry i tkanki podskórnej tu³owia D17.2 T³uszczak skóry i tkanki podskórnej koñczyn D17.3 T³uszczak skóry i tkanki podskórnej innych i nieokreœlonych umiejscowieñ D17.4 T³uszczak narz¹dów klatki piersiowej D17.5 T³uszczak narz¹dów jamy brzusznej D17.6 T³uszczak powrózka nasiennego D17.7 T³uszczak innych umiejscowieñ D17.9 T³uszczak, nieokreœlony D18.0 Naczyniak krwionoœny jakiegokolwiek umiejscowienia D18.1 Naczyniak ch³onny jakiegokolwiek umiejscowienia D19.0 Miêdzyb³oniak op³ucnej D19.1 Miêdzyb³oniak otrzewnej D19.7 Miêdzyb³oniak innych umiejscowieñ D19.9 Miêdzyb³oniak, nieokreœlony D20.0 Nowotwór niez³oœliwy (przestrzeñ zaotrzewnowa) D20.1 Nowotwór niez³oœliwy (otrzewna) D21.0 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie g³owy twarzy i szyi) D21.1 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie koñczyny górnej, ³¹cznie z barkiem) D21.2 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie koñczyny dolnej, ³¹cznie z biodrem) D21.3 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie klatki piersiowej) D21.4 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie brzucha ) D21.5 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie miednicy ) D21.6 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie tu³owia, nie okreœlone) D21.9 Nowotwór niez³oœliwy (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie, nie okreœlone) D22.0 Znamiona melanocytowe wargi D22.1 Znamiona melanocytowe powieki, ³¹cznie z k¹tem oka D22.2 Znamiona melanocytowe ucha i przewodu s³uchowego zewnêtrznego D22.3 Znamiona melanocytowe innych i nieokreœlonych czêœci twarzy D22.4 Znamiona melanocytowe skóry ow³osionej g³owy i szyi D22.5 Znamiona melanocytowe tu³owia D22.6 Znamiona melanocytowe koñczyny górnej, ³¹cznie z barkiem D22.7 Znamiona melanocytowe koñczyny dolnej, ³¹cznie z biodrem D22.9 Znamiona melanocytowe, nieokreœlone D23.0 Nowotwór niez³oœliwy (skóra wargi) D23.1 Nowotwór niez³oœliwy (skóra powieki, ³¹cznie z k¹tem oka) D23.2 Nowotwór niez³oœliwy (skóra ma³¿owiny usznej i przewodu s³uchowego zewnêtrznego) D23.3 Nowotwór niez³oœliwy (skóra innych i nieokreœlonych czêœci twarzy) D23.4 Nowotwór niez³oœliwy (skóra ow³osiona g³owy i szyi) D23.5 Nowotwór niez³oœliwy (skóra tu³owia:) D23.6 Nowotwór niez³oœliwy (skóra koñczyny górnej, ³¹cznie z barkiem) D23.7 Nowotwór niez³oœliwy (skóra koñczyny dolnej, ³¹cznie z biodrem) D23.9 Nowotwór niez³oœliwy (skóra, nieokreœlona) D24 Nowotwór niez³oœliwy sutka D25.0 Miêœniak g³adkokomórkowy podœluzówkowy macicy D25.1 Miêsniak g³adkokomórkowy œródœcienny macicy D25.2 Miêœniak g³adkokomórkowy podsurowiczy macicy D25.9 Miêœniak g³adkokomórkowy macicy, nieokreœlony D26.0 Nowotwór niez³oœliwy (szyjka macicy) D26.1 Nowotwór niez³oœliwy (trzon macicy) D26.7 Nowotwór niez³oœliwy (inna czêœæ macicy) D26.9 Nowotwór niez³oœliwy (macica, nieokreœlona) D27 Niez³oœliwy nowotwór jajnika D28.0 Nowotwór niez³oœliwy (srom) D28.1 Nowotwór niez³oœliwy (pochwa) D28.2 Nowotwór niez³oœliwy (jajowody i wiêzad³a) D28.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne okreœlone ¿eñskie narz¹dy p³ciowe) D28.9 Nowotwór niez³oœliwy (¿eñskie narz¹dy p³ciowe, nieokreœlone) D29.0 Nowotwór niez³oœliwy (pr¹cie) D29.1 Nowotwór niez³oœliwy (gruczo³ krokowy) D29.2 Nowotwór niez³oœliwy (j¹dro) D29.3 Nowotwór niez³oœliwy (naj¹drze) D29.4 Nowotwór niez³oœliwy (moszna) D29.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne mêskie narz¹dy p³ciowe) D29.9 Nowotwór niez³oœliwy (mêskie narz¹dy p³ciowe, nieokreœlone) D30.0 Nowotwór niez³oœliwy (nerka) D30.1 Nowotwór niez³oœliwy (miedniczka nerkowa) D30.2 Nowotwór niez³oœliwy (moczowód) D30.3 Nowotwór niez³oœliwy (pêcherz moczowy) D30.4 Nowotwór niez³oœliwy (cewka moczowa) D30.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne narz¹dy moczowe) D30.9 Nowotwór niez³oœliwy (narz¹dy moczowe, nieokreœlone) D31.0 Nowotwór niez³oœliwy (spojówka) D31.1 Nowotwór niez³oœliwy (rogówka) D31.2 Nowotwór niez³oœliwy (siatkówka) D31.3 Nowotwór niez³oœliwy (naczyniówka) D31.4 Nowotwór niez³oœliwy (cia³o rzêskowe) D31.5 Nowotwór niez³oœliwy (gruczo³y i drogi ³zowe) D31.6 Nowotwór niez³oœliwy (oczodó³, nieokreœlony) D31.9 Nowotwór niez³oœliwy (oko, nieokreœlone) D32.0 Nowotwór niez³oœliwy (opony mózgowe) D32.1 Nowotwór niez³oœliwy (opony rdzeniowe) D32.9 Nowotwór niez³oœliwy (opony, nieokreœlone) D33.0 Nowotwór niez³oœliwy (mózg, nadnamiotowe) D33.1 Nowotwór niez³oœliwy (mózg, podnamiotowe) D33.2 Nowotwór niez³oœliwy (mózg, nieokreœlony) D33.3 Nowotwór niez³oœliwy (nerwy czaszkowe) D33.4 Nowotwór niez³oœliwy (rdzeñ krêgowy) D33.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne okreœlone czêœci centralnego systemu nerwowego) D33.9 Nowotwór niez³oœliwy (centralny system nerwowy, nieokreœlony) D34 Niez³oœliwy nowotwór tarczycy D35.0 Nowotwór niez³oœliwy (nadnercza) D35.1 Nowotwór niez³oœliwy (przytarczyce) D35.2 Nowotwór niez³oœliwy (przysadka) D35.3 Nowotwór niez³oœliwy (przewód nosowo-gard³owy) D35.4 Nowotwór niez³oœliwy (szyszynka) D35.5 Nowotwór niez³oœliwy (k³êbek szyjny) D35.6 Nowotwór niez³oœliwy (cia³a przyaortowe i inne cia³a przyzwojowe) D35.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne okreœlone gruczo³y wydzielania wewnêtrznego) D35.8 Nowotwór niez³oœliwy (zajêcie szeregu gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego) D35.9 Nowotwór niez³oœliwy (gruczo³ wydzielania wewnêtrznego, nieokreœlony) D36.0 Nowotwór niez³oœliwy (wêz³y ch³onne) D36.1 Nowotwór niez³oœliwy (nerwy obwodowe i autonomiczny uk³ad nerwowy) D36.7 Nowotwór niez³oœliwy (inne okreœlone umiejscowienie) D36.9 Nowotwór niez³oœliwy (niez³oœliwy nowotwór, nieokreœlony) D37.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (warga, jama ustna i gard³o) D37.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (¿o³¹dek) D37.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (jelito cienkie) D37.3 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (jelio œlepe) D37.4 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (okrê¿nica) D37.5 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (odbytnica) D37.6 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (w¹troba, pêcherzyk ¿ó³ciowy i drogi ¿ó³ciowe) D37.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne narz¹dy trawienne) D37.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (narz¹dy trawienne, nieokreœlone) D38.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (krtañ) D38.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (tchawica, oskrzela i p³uca) D38.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (op³ucna) D38.3 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (œródpiersie) D38.4 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (grasica) D38.5 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne narz¹dy uk³adu oddechowego) D38.6 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (uk³ad oddechowy, nieokreœlony) D39.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (macica) D39.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (jajnik) D39.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (³o¿ysko) D39.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne ¿eñskie narz¹dy p³ciowe) D39.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (¿eñskie narz¹dy p³ciowe, nieokreœlone) D40.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (gruczo³ krokowy) D40.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (j¹dro) D40.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne mêskie narz¹dy p³ciowe) D40.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (mêskie narz¹dy p³ciowe, nieokreœlone) D41.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (nerka) D41.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (miedniczka nerkowa) D41.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (moczowód) D41.3 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (cewka moczowa) D41.4 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (pêcherz moczowy) D41.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne narz¹dy moczowe) D41.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (narz¹dy moczowe, nieokreœlone) D42.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (opony mózgowe) D42.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (opony rdzeniowe) D42.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (opony, nieokreœlone) D43.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (mózg, nadnamiotowe) D43.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (mózg, podnamiotowe) D43.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (mózg, nieokreœlony) D43.3 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (nerwy czaszkowe) D43.4 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (rdzeñ krêgowy) D43.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne czêœci centralnego systemu nerwowego) D43.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (centralny system nerwowy, nieokreœlone) D44.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (tarczyca) D44.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (nadnercza) D44.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (przytarczyce) D44.3 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (przysadka) D44.4 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (przewód nosowo-gard³owy) D44.5 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (szyszynka) D44.6 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (k³êbek szyjny) D44.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (cia³a przyaortowe i inne cia³a przyzwojowe) D44.8 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (zajêcie szeregu gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego) D44.9 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (gruczo³y wydzielania wewnêtrznego, nieokreœlone) D45 Czerwienica prawdziwa D46.0 Oporna niedokrwistoœæ bez syderoblastów D46.1 Oporna niedokrwistoœæ z syderoblastami D46.2 Oporna niedokrwistoœæ z nadmiarem blastów D46.3 Oporna niedokrwistoœæ z nadmiarem blastów z transformacj¹ D46.4 Oporna niedokrwistoœæ, nieokreœlona D46.7 Inne zespo³y mielodysplastyczne D46.9 Zespó³ mielodysplastyczny, nieokreœlony D47.0 Guzy histiocytów i komórek tucznych o niepewnym lub nieznanym charakterze D47.1 Przewlek³a choroba uk³adu wytwórczego szpiku D47.2 Gammopatia monoklonalna D47.3 Samoistna trombocytopenia (krwotoczna) D47.7 Inne okreœlone nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze uk³adu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych D47.9 Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charaterze uk³adu krwiotwórczego, limfatycznego i tkanek pokrewnych, nieokreœlone D48.0 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (koœci i chrz¹stki stawowe) D48.1 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (tkanka ³¹czna i inne tkanki miêkkie) D48.2 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (nerwy obwodowe i autonomiczny uk³ad nerwowy) D48.3 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (przestrzeñ zaotrzewnowa) D48.4 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (otrzewna) D48.5 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (skóra) D48.6 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (sutek) D48.7 Nowotwór o nieokreœlonym charakterze (inne okreœlone umiejscowienie) D48.9 Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze, nieokreœlony D50.0 Niedokrwistoœæ z niedoboru ¿elaza spowodowana (przewlek³¹) utrat¹ krwi D50.1 Dysfagia syderopeniczna D50.8 Inne niedokrwistoœci z niedoboru ¿elaza D50.9 Nieokreœlone niedokrwistoœci z niedoboru ¿elaza D51.0 Niedokrwistoœæ z niedoboru witaminy B12 spowodowana niedoborem czynnika wewnêtrznego D51.1 Niedokrwistoœæ z niedoboru witaminy B12 spswodowana wybiórczym upoœledzeniem wch³aniania witaminy B12 po³¹czona z bia³komoczem D51.2 Niedobór transkobalaminy II D51.3 Inne niedokrwistoœci z niedoboru witaminy B12 zale¿ne od diety D51.8 Inne niedokrwistoœci z niedoboru witaminy B12 D51.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ z niedoboru witaminy B12 D52.0 Niedokrwistoœæ z niedoboru kwasu foliowego zale¿na od diety D52.1 Niedokrwistoœæ z niedoboru kwasu foliowego wywo³ana lekami D52.8 Inne niedokrwistoœci z niedoboru kwasu foliowego D52.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ z niedoboru kwasu foliowego D53.0 Niedokrwistoœæ z powodu niedoborów bia³kowych D53.1 Inne niedokrwistoœci megaloblastyczna niesklasyfikowane gdzie indziej D53.2 Niedokrwistoœæ w przebiegu gnilca D53.3 Niedokrwistoœæ zale¿na od zaburzeñ metabolizmu nukleotydów D53.8 Niedokrwistoœæ zale¿na od innych okreœlonych niedoborów pokarmowych D53.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ z niedoborów pokarmowych D55.0 Niedokrwistoœæ spowodowana niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G-6-PD) D55.1 Niedokrwistoœæ zale¿na od innych zaburzeñ metabolizmu glutationu D55.2 Niedokrwistoœæ zale¿na od zaburzeñ dotycz¹cych enzymów glikolitycznych D55.8 Inna niedokrwistoœæ zale¿na od zaburzeñ enzymatycznych D55.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ zale¿na od zaburzeñ enzymatycznych D56.0 Talasemia alfa D56.1 Talasemia beta D56.2 Talasemia delta-beta D56.3 Cecha talasemii D56.4 Dziedziczna przetrwa³a hemoglobina p³odowa (HPPH) D56.8 Inne talasemie D56.9 Nieokreœlona talasemia D57.0 Niedokrwistoœæ sierpowatokrwinkowa z prze³omem D57.1 Niedokrwistoœæ sierpowatokrwinkowa bez prze³omu D57.2 Podwójna heterozygota w po³¹czeniu z sierpowatokrwinkowoœci¹ D57.3 Cecha sierpowatokrwinkowoœci D57.8 Inne sierpowatokrwinkowoœci D58.0 Sferocytoza dziedziczna D58.1 Eliptocytoza dziedziczna D58.2 Inne hemoglobinopatie D58.8 Inne okreœlone dziedziczne niedokrwistoœci hemolityczne D58.9 Nieokreœlone dziedziczne niedokrwistoœci hemolityczne D59.0 Niedokrwistoœæ autoimmunohemolityczna wywo³ana lekami D59.1 Inne niedokrwistoœci autoimmunohemolityczne D59.2 Niedokrwistoœæ hemolityczna nieautoimmunologiczna wywo³ana lekami D59.3 Zespó³ hemolityczno-mocznicowy D59.4 Inne niedokrwistoœci hemolityczne nieautoimmunologiczne D59.5 Nocna napadowa hemoglobinuria (zespó³ Marchiafavy-Micheli'ego) D59.6 Hemoglobinuria spowodowana hemoliz¹ z innych przyczyn zewnêtrznych D59.8 Inne niedokrwistoœci hemolityczne nabyte D59.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ hemolityczna nabyta D60.0 Przewlek³a nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa D60.1 Przemijaj¹ca nabyta czysta aplazja czerwownokrwinkowa D60.8 Inne nabyte czyste aplazje czerwownokrwinkowe D60.9 Nieokreœlona nabyta czysta aplazja czerwonokrwinkowa D61.0 Niedokrwistoœæ aplastyczna konstytucjonalna D61.1 Niedokrwistoœæ aplastyczna wywo³ana lekami D61.2 Niedokrwistoœæ aplastyczna spowodowana innymi czynnikami zewnêtrznymi D61.3 Niedokrwistoœæ aplastyczna idiopatyczna D61.8 Inne okreœlone niedokrwistoœci aplastyczne D61.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ aplastyczna D62 Ostra niedokrwistoœæ pokrwotoczna D63.0 Niedokrwistoœæ w przebiegu choroby nowotworowej (C00-D48+) D63.8 Niedokrwistoœæ w przebiegu innych chorób przewlek³ych sklasyfikowanych gdzie indziej D64.0 Dziedziczna niedokrwistoœæ syderoblastyczna D64.1 Wtórna niedokrwistoœæ syderoblastyczna w przebiegu innych chorób D64.2 Wtórna niedokrwistoœæ syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami toksycznymi D64.3 Inne niedokrwistoœci syderoblastyczne D64.4 Wrodzona niedokrwistoœæ dyserytropoetyczna D64.8 Inne okreœlone niedokrwistoœci D64.9 Nieokreœlona niedokrwistoœæ D65 Rozsiane wykrzepianie wewn¹trznaczyniowe (zespó³ odw³óknienia ) D66 Dziedziczny niedobór czynnika VIII D67 Dziedziczny niedobór czynnika IX D68.0 Choroba von Willebranda D68.1 Dziedziczny niedobór czynnika XI D68.2 Dziedziczny niedobór innych czynników krzepniêcia D68.3 Skazy krwotoczne zale¿ne od obecnoœci kr¹¿¹cych antykoagulantów D68.4 Nabyty niedobór czynników krzepniêcia D68.8 Inne okreœlone zaburzenia krzepniêcia D68.9 Nieokreœlone zaburzenia krzepniêcia D69.0 Plamica alergiczna D69.1 Jakoœciowe defekty p³ytek D69.2 Inne skazy niema³op³ytkowe D69.3 Samoistna plamica ma³op³ytkowa D69.4 Inne pierwotne ma³op³ytkowoœci D69.5 Ma³op³ytkowoœæ wtórna D69.6 Nieokreœlona ma³op³ytkowoœæ D69.8 Inne okreœlone skazy krwotoczne D69.9 Skazy krwotoczne, nie okreœlone D70 Agranulocytoza D71 Zaburzenia czynnoœci granulocytów wieloj¹drzastych D72.0 Genetyczne nieprawid³owoœci leukocytów D72.1 Eozynofilia D72.8 Inne okreœlone zaburzenia dotycz¹ce krwinek bia³ych D72.9 Nieokreœlone zaburzenia dotycz¹ce krwinek bia³ych D73.0 "Hiposplenizm" D73.1 "Hipersplenizm" D73.2 Przewlek³a splenomegalia zastoinowa D73.3 Ropieñ œledziony D73.4 Torbiel œledziony D73.5 Zawa³ œledziony D73.8 Inne choroby œledziony D73.9 Nieokreœlona choroba œledziony D74.0 Methemoglobinemia wrodzona D74.8 Inne methemoglobinemie D74.9 Nieokreœlona methemoglobinemia D75.0 Erytrocytoza rodzinna D75.1 Nadkrwistoœæ wtórna D75.2 Nadp³ytkowoœæ samoistna D75.8 Inne okreœlone choroby krwi i narz¹dów krwiotwórczych D75.9 Choroby krwi i narz¹dów krwiotwórczych, nieokreœlone D76.0 Histiocytoza z komórek Langerhansa niesklasyfikowana gdzie indziej D76.1 Lymfohistiocytoza z erytrofagocytoz¹ D76.2 Zespó³ hemofagocytowy zwi¹zany z zaka¿eniem D76.3 Inne zespo³y histiocytowe D77 Inne choroby krwi i narz¹dów krwiotwórczych w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej D80.0 Dziedziczna hipogammaglobulinemia D80.1 Nierodzinna hipogammaglobulinemia D80.2 Wybiórczy niedobór immunoglobulin a (IgA) D80.3 Wybiórczy niedobór podklas immunoglobulin G (IgG) D80.4 Wybiórczy niedobór immunoglobulin M (IgM) D80.5 Niedobór odpornoœci ze zwiêkszonym stê¿eniem immunoglobulin M (IgM) D80.6 Niedobór przeciwcia³ ze stê¿eniem immunoglobulin zbli¿onym do normy lub z hiperimmunoglobulinemi¹ D80.7 Przejœciowa hipogammaglobulinemia dzieciêca D80.8 Inne niedobory odpornoœci z przewag¹ defektów przeciwcia³ D80.9 Nieokreœlony niedobór odpornoœci z przewa¿aj¹cym defektem przeciwcia³ D81.0 Ciê¿ki z³o¿ony niedobór odpornoœci (SCID) z dysgenezj¹ siateczki D81.1 Ciê¿ki z³o¿ony niedobór odpornoœci (SCID) z ma³¹ liczebnoœci¹ komórek T i B D81.2 Ciê¿ki z³o¿ony niedobór odpornoœci (SCID) z normaln¹ lub obni¿on¹ liczebnoœci¹ komórek B D81.3 Niedobór deaminazy adenozyny (ADA) D81.4 Zespó³ Nezelofa D81.5 Niedobór purynowej fosforylazy nukleozydowej (PNP) D81.6 Niedobór determinantów g³ównego uk³adu antygenów zgodnoœci tkankowej klasy I D81.7 Niedobór determinantów g³ównego uk³adu antygenów zgodnoœci tkankowej klasy II D81.8 Inne z³o¿one niedobory odpornoœci D81.9 Nieokreœlone z³o¿one niedobory odpornoœci D82.0 Zespó³ Wiskotta-Aldricha D82.1 Zespó³ Di George'a D82.2 Niedobór odpornoœci z kar³owatoœci¹ D82.3 Niedobór odpornoœci towarzysz¹cy dziedzicznej wadliwej odpowiedzi na zaka¿enie wirusem Epstein-Bar D82.4 Zespó³ hiperimmunoglobulinemii E(IgE) D82.8 Niedobór odpornoœci skojarzony z innymi okreœlonymi powa¿nymi wadami D82.9 Nieokreœlony niedobór odpornoœci skojarzony z powa¿nymi wadami D83.0 Pospolity zmienny niedobór odpornoœci z przewag¹ zaburzeñ funkcji lub liczebnoœci komórek B D83.1 Pospolity zmienny niedobór odpornoœci z przewag¹ zaburzeñ dotycz¹cych immunoregulacyjnych komórek D83.2 Pospolity zmienny niedobór odpornoœci z przeciwcia³ami przeciwko komórkom B lub T D83.8 Inne pospolite zmienne niedobory odpornoœciowe D83.9 Nieokreœlony pospolity zmienny niedobór odpornoœci D84.0 Defekt dotycz¹cy czynnoœci antygenu-1 limfocyta (LFA-1) D84.1 Zaburzenia uk³adu dope³niacza D84.8 Inne okreœlone niedobory odpornoœci D84.9 Nieokreœlony niedobór odpornoœci D86.0 Sarkoidoza p³ucna D86.1 Sarkoidoza wêz³ów ch³onnych D86.2 Sarkoidoza p³ucna wspó³istniej¹ca z sarkoidoz¹ wêz³ów ch³onnych D86.3 Sarkoidoza skórna D86.8 Sarkoidoza innych narz¹dów oraz wielonarz¹dowa D86.9 Nieokreœlona sarkoidoza D89.0 Hipergammaglobulinemia poliklonalna D89.1 Krioglobulinemia D89.2 Nieokreœlona hipergammaglobulinemia D89.8 Inne okreœlone zaburzenia przebiegaj¹ce z udzia³em mechanizmów immunologicznych niesklasyfikowane gdzie indziej D89.9 Nieokreœlone zaburzenia przebiegaj¹ce z udzia³em mechanizmów immunologicznych E00.0 Wrodzony zespó³ niedoboru jodu, typ neurologiczny E00.1 Wrodzony zespó³ niedoboru jodu, typ obrzêku œluzowatego E00.2 Wrodzony zespó³ niedoboru jodu, typ mieszany E00.9 Wrodzony zespó³ niedoboru jodu, nieokreœlony E01.0 Rozlane (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu E01.1 Wieloguzkowe (endemiczne) wole z powodu niedoboru jodu E01.2 Wole z powodu niedoboru jodu (endemiczne), nieokreœlone E01.8 Inne choroby tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn E02 Subkliniczna postaæ niedoczynnoœci tarczycy z powodu niedoboru jodu E03.0 Wrodzona niedoczynnoœæ tarczycy z wolem rozlanym E03.1 Wrodzona niedoczynnoœæ tarczycy bez wola E03.2 Niedoczynnoœæ tarczycy w wyniku zastosowanego leczenia lub innych egzogennych substancji E03.3 Niedoczynnoœæ tarczycy po przebytej infekcji E03.4 Zanik tarczycy (nabyty) E03.5 Œpi¹czka w obrzêku œluzakowatym E03.8 Inne okreœlone postacie niedoczynnoœci tarczycy E03.9 Niedoczynnoœæ tarczycy, nieokreœlona E04.0 Wole nietoksyczne, rozlane E04.1 Guzek tarczycy pojedynczy, nietoksyczny E04.2 Wole wieloguzkowe, nietoksyczne E04.8 Wole nietoksyczne, inne okreœlone E04.9 Wole nietoksyczne, nieokreœlone E05.0 Tyreotoksykoza z rozlanym wolem E05.1 Tyreotoksykoza z pojedynczym toksycznym guzkiem E05.2 Tyreotoksykoza w wolu wieloguzkowym, toksycznym E05.3 Tyreotoksykoza wywo³ana ektopowymi guzkami tkanki tarczycy E05.4 Tyreotoksykoza wywo³ana sztucznie E05.5 Prze³om tarczycowy E05.8 Inne tyreotoksykozy E05.9 Tyreotoksykoza, nieokreœlona E06.0 Zapalenie tarczycy ostre E06.1 Zapalenie tarczycy podostre E06.2 Zapalenie tarczycy przewlekle z przemijaj¹c¹ tyreotoksykoz¹ E06.3 Zapalenie tarczycy autoimmunologiczne E06.4 Zapalenie tarczycy polekowe E06.5 Zapalenia tarczycy przewlek³e, inne E06.9 Zapalenie tarczycy, nieokreœlone E07.0 Nadmierne wydzielanie kalcytoniny E07.1 Wole zwi¹zane z dyshormonoz¹ E07.8 Inne, okreœlone choroby tarczycy E07.9 Choroby tarczycy, nieokreœlone E10.0 Cukrzyca insulinozale¿na (ze œpi¹czk¹) E10.1 Cukrzyca ionsulinozale¿na (z kwasic¹ ketonow¹) E10.2 Cukrzyca insulinozale¿na (z powik³aniami nerkowymi) E10.3 Cukrzyca insulinozale¿na (z powik³aniami ocznymi) E10.4 Cukrzyca insulinozale¿na (z powik³aniami neurologicznymi) E10.5 Cukrzyca insulinozale¿na (z powik³aniami w zakresie kr¹¿enia obwodowego) E10.6 Cukrzyca insulinozale¿na (z innymi okreœlonymi powik³aniami) E10.7 Cukrzyca insulinozale¿na (z wieloma powik³aniami) E10.8 Cukrzyca insulinozale¿na (z nieokreœlonymi powik³aniami) E10.9 Cukrzyca insulinozale¿na (bez powik³añ) E11.0 Cukrzyca insulinoniezale¿na (ze œpi¹czk¹) E11.1 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z kwasic¹ ketonow¹) E11.2 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z powik³aniami nerkowymi) E11.3 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z powik³aniami ocznymi) E11.4 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z powik³aniami neurologicznymi) E11.5 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z powik³aniami w zakresie kr¹¿enia obwodowego) E11.6 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z innymi okreœlonymi powik³aniami) E11.7 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z wieloma powik³aniami) E11.8 Cukrzyca insulinoniezale¿na (z nieokreœlonymi powik³aniami) E11.9 Cukrzyca insulinoniezale¿na (bez powik³añ) E12.0 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (ze œpi¹czk¹) E12.1 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem ( z kwasic¹ ketonow¹) E12.2 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z powik³aniami nerkowymi) E12.3 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z powik³aniami ocznymi) E12.4 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z powik³aniami neurologicznymi) E12.5 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z powik³aniami w zakresie kr¹¿enia obwodowego) E12.6 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z innymi okreœlonymi powik³aniami) E12.7 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z wieloma powik³aniami) E12.8 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (z nieokreœlonymi powik³aniami) E12.9 Cukrzyca zwi¹zana z niedo¿ywieniem (bez powik³añ) E13.0 Inne okreœlone postacie cukrzycy (ze œpi¹czk¹) E13.1 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z kwasic¹ ketonow¹) E13.2 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z powik³aniami nerkowymi) E13.3 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z powik³aniami ocznymi) E13.4 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z powik³aniami neurologicznymi) E13.5 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z powik³aniami w zakresie kr¹¿enia obwodowego) E13.6 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z innymi okreœlonymi powik³aniami) E13.7 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z wieloma powik³aniami) E13.8 Inne okreœlone postacie cukrzycy (z nieokreœlonymi powik³aniami) E13.9 Inne okreœlone postacie cukrzycy (bez powik³añ) E14.0 Cukrzyca, nieokreœlona (ze œpi¹czk¹) E14.1 Cukrzyca nieokreœlona (z kwasic¹ ketonow¹) E14.2 Cukrzyca nieokreœlona (z powik³aniami nerkowymi) E14.3 Cukrzyca nieokreœlona (z powik³aniami ocznymi) E14.4 Cukrzyca nieokreœlona (z powik³aniami neurologicznymi) E14.5 Cukrzyca nieokreœlona (z powik³aniami w zakresie kr¹¿enia obwodowego) E14.6 Cukrzyca nieokreœlona (z innymi okreœlonymi powik³aniami) E14.7 Cukrzyca nieokreœlona (z wieloma powik³aniami) E14.8 Cukrzyca nieokreœlona (z nieokreœlonymi powik³aniami) E14.9 Cukrzyca nieokreœlona (bez powik³añ) E15 Œpi¹czka hipoglikemiczna niecukrzycowa E16.0 Polekowa hipoglikemia bez œpi¹czki E16.1 Inne hipoglikemie E16.2 Hipoglikemia, nieokreœlona E16.3 Nadmierne wydzielanie glukagonu E16.8 Inne okreœlone zaburzenia wydzielania wewnêtrznego trzustki E16.9 Zaburzenia wydzielania wewnêtrzego trzustki, nieokreœlone E20.0 Niedoczynnoœæ przytarczyc idiopatyczna E20.1 Rzekoma niedoczynnoœæ przytarczyc E20.8 Niedoczynnoœæ przytarczyc, inna E20.9 Niedoczynnoœæ przytarczyc, nieokreœlona E21.0 Pierwotna nadczynnoœæ przytarczyc E21.1 Wtórna nadczynnoœæ przytarczyc nigdzie indziej niesklasyfikowana E21.2 Nadczynnoœæ przytarczyc, inna E21.3 Nadczynnoœæ porzytarczyc, nieokreœlona E21.4 Inne okreœlone choroby przytarczyc E21.5 Choroby przytarczyc, nieokreœlone E22.0 Akromegalia i gigantyzm przysadkowy E22.1 Hiperprolaktynemia E22.2 Zespó³ niew³aœciwego wydzielania hormonu antydiuretycznego E22.8 Inna postaæ nadczynnoœci przysadki E22.9 Nadczynnoœæ przysadki, nieokreœlona E23.0 Niedoczynnoœæ przysadki E23.1 Niedoczynnoœæ przysadki jatrogenna E23.2 Moczówka prosta E23.3 Zaburzenia funkcji podwzgórza gdzie indziej niesklasyfikowane E23.6 Inne choroby przysadki E24.0 Choroba Cushinga pochodzenia przysadkowego E24.1 Zespó³ Nelsona E24.2 Polekowy zespó³ Cushinga E24.3 Zespó³ zale¿ny od ektopowego wydzielania ACTH E24.4 Zespó³ pseudo-Cushinga u alkoholików E24.8 Zespó³ Cushinga, inny E24.9 Zespó³ Cushinga, nieokreœlony E25.0 Wrodzone zespo³y nadnerczowo-p³ciowe zwi¹zane z niedoborem enzymów E25.8 Zespo³y nadnerczowo-p³ciowe, inne E25.9 Zespó³ nadnerczowo-p³ciowy, nieokreœlony E26.0 Pierwotny hiperaldosteronizm E26.1 Wtórny hiperaldosteronizm E26.8 Inne zespo³y z hiperaldosteronizmem E26.9 Hiperaldosteronizm, nieokreœlony E27.0 Inne zespo³y z nadczynnoœci¹ kory nadnerczy E27.1 Pierwotna niedoczynnoœæ kory nadnerczy E27.2 Prze³om addisonoidalny E27.3 Niedoczynoœæ kory nadnerczy polekowa E27.4 Inne i nieokreœlone przyczyny niedoczynnoœci kory nadnerczy E27.5 Nadczynnoœæ rdzenia nadnerczy E27.8 Inne okreœlone choroby nadnerczy E27.9 Choroby nadnerczy, nieokreœlone E28.0 Nadmiar estrogenów (hiperestrogenizm) E28.1 Nadmiar androgenów (hiperandrogenizm) E28.2 Zespó³ policystycznych jajników E28.3 Pierwotna niewydolnoœæ jajników E28.8 Inne zaburzenia czynnoœci jajników E28.9 Zaburzenie czynnoœci jajników, nieokreœlone E29.0 Nadczynnoœæ j¹der E29.1 Niedoczynnoœæ j¹der E29.8 Inne zaburzenia czynnoœci j¹der E29.9 Zaburzenia czynnoœci j¹der, nieokreœlone E30.0 OpóŸnione pokwitanie E30.1 Przedwczesne pokwitanie E30.8 Inne zaburzenia pokwitania E30.9 Zaburzenia pokwitania, nieokreœlone E31.0 Wielogruczo³owa niewydolnoœæ autoimmunologiczna E31.1 Wielogruczo³owa nadczynnoœæ E31.8 Inne zaburzenia wielogruczo³owe E31.9 Wielogruczo³owe zaburzenia, nieokreœlone E32.0 Utrzymuj¹cy siê przerost grasicy E32.1 Ropieñ grasicy E32.8 Inne choroby grasicy E32.9 Choroby grasicy, nieokreœlone E34.0 Zespó³ rakowiaka E34.1 Inne nadmierne wydzielanie hormonów pochodzenia jelitowego E34.2 Ektopowe wydzielanie hormonów, gdzie indziej niesklasyfikowane E34.3 Kar³owatoœæ, gdzie indziej niesklasyfikowana E34.4 Konstytucjonalny wysoki wzrost E34.5 Zespó³ opornoœci androgennej E34.8 Inne okreœlone zaburzenia wewn¹trzwydzielnicze E34.9 Zaburzenia wewn¹trzwydzielnicze, nieokreœlone E35.0 Zaburzenia czynnoœci tarczycy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych E35.1 Zaburzenia czynnoœci nadnerczy w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych E35.8 Inne zaburzenia gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego w schorzeniach gdzie indziej niesklasyfikowanych E40 Kwashiorkor E41 Wyniszczenie z niedo¿ywienia E42 Kwashiorkor z wyniszczeniem E43 Ciê¿kie niedo¿ywienie bia³kowo-energetyczne, nieokreœlone E44.0 Niedo¿ywienie bia³kowo-energetyczne, umiarkowane E44.1 Niedo¿ywienie bia³kowo-energetyczne ³agodne E45 OpóŸniony rozwój bêd¹cy nastêpstwem niedo¿ywienia bia³kowo-energetycznego E46 Niedo¿ywienie bia³kowo-energetyczne, nieokreœlone E50.0 Niedobor witaminy A z suchoœci¹ spojówek E50.1 Niedobór witaminy A z plamkami Bitota i suchoœci¹ spojówek E50.2 Niedobór witaminy A z suchoœci¹ rogówek E50.3 Niedobór witaminy A z owrzodzeniem rogówki i suchoœci¹ rogówek E50.4 Niedobór witaminy A z keratomalacj¹ E50.5 Niedobor witaminy A ze œlepot¹ nocn¹ (kurz¹, zmierzchowa) E50.6 Niedobór witaminy A z bliznami na skutek suchoœci rogówek E50.7 Inne cechy oczne niedoboru witaminy A E50.8 Inne objawy niedoboru witamaminy A E50.9 Niedobór witaminy A, nieokreœlony E51.1 Beri-beri E51.2 Encefalopatia Wernickiego E51.8 Inne objawy niedoboru tiaminy E51.9 Niedobór tiaminy, nieokreœlony E52 Niedobór niacyny [pellagra] E53.0 Niedobór ryboflawiny E53.1 Niedobór pirydoksyny E53.8 Niedobór innych okreœlonych witamin z grupy B E53.9 Niedobór witamin z grupy B, nieokreœlony E54 Niedobór kwasu askorbinowego E55.0 Krzywica, czynna E55.9 Niedobór witaminy D, nieokreœlony E56.0 Niedobór witaminy E E56.1 Niedobór witaminy K E56.8 Niedobory innych witamin E56.9 Niedobór witamin, nieokreœlony E58 Niedobór pokarmowy wapnia E59 Niedobór pokarmowy selenu E60 Niedobór pokarmowy cynku E61.0 Niedobór miedzi E61.1 Niedobór ¿elaza E61.2 Niedobór magnezu E61.3 Niedobór manganu E61.4 Niedobór chromu E61.5 Niedobór molibdenu E61.6 Niedobór wanadu E61.7 Niedobór wielu elementów pokarmowych E61.8 Niedobór innych okreœlonych elementów pokarmowych E61.9 Niedobór innych elementów pokarmowych, nieokreœlony E63.0 Niedobory niezbêdnych kwasów t³uszczowych [EFA] E63.1 Zaburzenie bilansu sk³adników pokarmowych E63.8 Inne okreœlone niedobory pokarmowe E63.9 Inne niedobory pokarmowe, nieokreœlone E64.0 Nastêpstwa niedoborów bia³kowo-energetycznych E64.1 Nastêpstwa niedoboru witaminy A E64.2 Nastêpstwa niedoboru witaminy C E64.3 Nastêpstwa krzywicy E64.8 Nastêpstwa innych niedoborów pokarmowych E64.9 Inne nieokreœlone niedobory pokarmowe E65 Oty³oœæ miejscowa E66.0 Oty³oœæ spowodowana nadmiern¹ poda¿¹ energii E66.1 Oty³oœæ polekowa E66.2 Ciê¿ka oty³oœæ z hipowentylacj¹ pêcherzykow¹ E66.8 Inne postacie oty³oœci E66.9 Oty³oœæ, nieokreœlona E67.0 Hiperwitaminoza A E67.1 Hiperkarotynemia E67.2 Zespó³ przedawkowania witaminy B6 E67.3 Hiperwitaminoza D E67.8 Inne okreœlone hiperalimentacje E70.0 Klasyczna fenyloketonuria E70.1 Inne hyperfenyloalaninemie E70.2 Zaburzenia przemian tyrozyny E70.3 Bielactwo [albinizm] E70.8 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów aromatycznych E70.9 Zaburzenia przemian aminokwasów aromatycznych, nieokreœlone E71.0 Choroba syropu klonowego E71.1 Inne zaburzenia metabolizmu aminokwasów rozga³êzionych E71.2 Zaburzenia przemiany aminokwasów rozga³êzionych, nieokreœlone E71.3 Zaburzenia przemian kwasów t³uszczowych E72.0 Zaburzenia transportu aminokwasów E72.1 Zaburzenia przemian aminokwasów zawieraj¹cych siarkê E72.2 Zaburzenia przemian cyklu mocznikowego E72.3 Zaburzenia metabolizmu lizyny i hydroksylizyny E72.4 Zaburzenia metabolizmu ornityny E72.5 Zaburzenia przemian glicyny E72.8 Inne okreœlone zaburzenia przemian aminokwasów E72.9 Zaburzenia przemian aminokwasów, nieokreœlone E73.0 Wrodzony niedobór laktazy E73.1 Wtórny niedobór laktazy E73.8 Inna nietolerancja laktozy E73.9 Nietolerancja laktozy, nieokreœlona E74.0 Choroba spichrzeniowa glikogenu E74.1 Zaburzenia przemian fruktozy E74.2 Zaburzenia metabolizmu galaktozy E74.3 Inne zaburzenia wch³aniania jelitowego wêglowodanów E74.4 Zaburzenia przemiany pirogronianu i glukoneogenezy E74.8 Inne okreœlone zaburzenia metabolizmu wêglowodanów E74.9 Zaburzenia przemiany wêglowodanów, nieokreœlone E75.0 GM2 gangliozydoza E75.1 Inne gangliozydozy E75.2 Inne sfingolipidozy E75.3 Sfingolipidoza, nieokreœlona E75.4 Lipofuscynoza neuronalna E75.5 Inne zaburzenia spichrzania lipidów E75.6 Zaburzenia spichrzania lipidów, nieokreœlone E76.0 Mukopolisacharydoza, typ I E76.1 Mukopolisacharydoza, typ II E76.2 Inne mukopolisacharydozy E76.3 Mukopolisacharozy, nieokreœlone E76.8 Inne zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów E76.9 Zaburzenia przemiany glikozoaminoglikanów, nieokreœlone E77.0 Zaburzenia post-translacyjnej modyfikacji enzymów lizosomalnych E77.1 Zaburzenia degradacji glikoprotein E77.8 Inne zaburzenia przemiany glikoprotein E77.9 Zaburzenia przemian glikoprotein, nieokreœlone E78.0 Czysta hypercholesterolemia E78.1 Czysta hyperglicerydemia E78.2 Hyperlipidemia mieszana E78.3 Hyperchylomikronemia E78.4 Inne hyperlipidemie E78.5 Niedobór lipoprotein E78.8 Inne zaburzenia przemian lipidów E78.9 Zaburzenia przemian lipidów, nieokreœlone E79.0 Hiperurikemia bez objawów zapalenia stawów i obecnoœci guzków dnawych E79.1 Zespól Lesch-Nyhana E79.8 Inne zaburzenia przemian puryn i pirymidyn E79.9 Zaburzenia przemiany puryn i pirymidyn, nieokreœlone E80.0 Porfiria erytropoetyczna dziedziczna E80.1 Porfiria skórna, póŸna E80.2 Porfirie inne E80.3 Defekty katalazy i peroksydazy E80.4 Zespó³ Gilberta E80.5 Zespó³ Crigler-Najjara E80.6 Zaburzenia przemian bilirubiny, inne E80.7 Zaburzenia przemian bilirubiny, nieokreœlone E83.0 Zaburzenia przemian miedzi E83.1 Zaburzenia przemiany ¿elaza E83.2 Zaburzenia przemian cynku E83.3 Zaburzenia przemian fosforu E83.4 Zaburzenia przemian magnezu E83.5 Zaburzenia przemian wapnia E83.8 Inne zaburzenia przemiany mineralnej E83.9 Zaburzenia przemiany mineralnej, nieokreœlone E84.0 Zw³óknienie wielotorbielowate z objawami p³ucnymi [postaæ p³ucna] E84.1 Zw³óknienie wielotorbielowate z objawami jelitowymi [postaæ brzuszna] E84.8 Zw³óknienie wielotorbielowate z innymi objawami E84.9 Zw³óknienie wielotorbielowate, nieokreœlone E85.0 Skrobiawice uk³adowe dziedziczne lub rodzinne, postaæ nieneuropatyczna: E85.1 Skrobiawica uk³adowa dziedziczna lub rodzinna, postaæ neuropatyczna E85.2 Skrobiawica uk³adowa dziedziczna lub rodzinna, nieokreœlona E85.3 Wtórne amyloidozy narz¹dowe E85.4 Zlokalizowane (narz¹dowe) odk³adanie siê mas skrobiowatych E85.8 Inne amyloidozy E85.9 Amyloidoza, nieokreœlona E86 Nadmierna utrata p³ynów E87.0 Hiperosmolarnoœæ i hiponatremia E87.1 Hipoosmolarnoœæ i hiponatremia E87.2 Kwasica E87.3 Alkaloza E87.4 Mieszane zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej E87.5 Hiperkaliemia E87.6 Hipokaliemia E87.7 Nadmiar p³ynu E87.8 Inne zaburzenia równowagi elektrolitowej i p³ynowej, niesklasyfikowane gdzie indziej E88.0 Zaburzenia przemian bia³ek osocza niesklasyfikowane gdzie indziej E88.1 Lipodystrofia, niesklasyfikowana gdzie indziej E88.2 Lipomatoza, niesklasyfikowana gdzie indziej E88.8 Inne okreœlone zaburzenia metaboliczne E88.9 Zaburzenia metaboliczne, nieokreœlone E89.0 Niedoczynnoœæ tarczycy po zabiegach E89.1 Hipoinsulinemia po zabiegach E89.2 Niedoczynnoœæ przytarczyc po zabiegach E89.3 Niedoczynnoœæ przysadki po zabiegach E89.4 Niedoczynnoœæ jajników po zabiegach E89.5 Niedoczynnoœæ j¹der po zabiegach E89.6 Niedoczynnoœæ kory (rdzenia) nadnerczy po zabiegach E89.8 Inne zaburzenia wydzielania wewnêtrznego i metaboliczne E89.9 Zaburzenia wydzielania wewnêtrznego i metaboliczne, nieokreœlone E90 Zaburzenia od¿ywiania i metaboliczne w chorobach gdzie indziej niesklasyfikowanych F05.1 Majaczenie na³o¿one na otêpienie F07.0 Organiczne zaburzenie osobowoœci F10.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane u¿yciem alkoholu (zespó³ uzale¿nienia) F10.5 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane u¿yciem alkoholu (zaburzenia psychotyczne) F10.7 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane u¿yciem alkoholu (rezydualne i póŸno ujawniaj¹ce siê zaburzenia psychotyczne) F10.8 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane u¿yciem alkoholu (inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania) F13.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane przyjmowaniem substancji nasennych i uspakajaj¹cych (zespó³ uzale¿nienia) F19.2 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym przyjmowaniem œrodków wy¿ej wymienionych (F10-F18) i innych œrodków psychoaktywnych (zespó³ uzale¿nienia) F20.0 Schizofrenia paranoidalna F20.5 Schizofrenia rezydualna F20.6 Schizofrenia prosta F22.0 Zaburzenie urojeniowe F23.2 Ostre zaburzenie psychotyczne podobne do schizofrenii F23.8 Inne ostre i przemijaj¹ce zaburzenia psychotyczne F30.9 Epizod maniakalny nieokreœlony F31.2 Zaburzenie afektywne dwubiegunowe, obecnie - epizod maniakalny z objawami psychotycznymi F40.0 Agorafobia F40.1 Fobie spo³eczne F40.2 Specyficzne (izolowane) postacie fobii F40.8 Inne zaburzenia lêkowe w postaci fobii F40.9 Fobie BNO F41.0 Zaburzenie lêkowe z napadami lêku (lêk paniczny) F41.1 Zaburzenie lêkowe uogólnione F41.3 Inne mieszane zaburzenia lêkowe F41.8 Inne okreœlone zaburzenia lêkowe F41.9 Zaburzenia lêkowe, nieokreœlone F42.9 Natrêctwa BNO F44.0 Amnezja dysocjacyjna F44.1 Fuga dysocjacyjna F44.2 Os³upienie dysocjacyjne (stupor dysocjacyjny) F44.3 Trans i opêtanie F44.4 Dysocjacyjne zaburzenia ruchu F44.5 Drgawki dysocjacyjne F44.6 Dysocjacyjne znieczulenia i utrata czucia zmys³owego F44.7 Mieszane zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) F44.8 Inne zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne) F44.9 Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne), nieokreœlone F48.9 Zaburzenia nerwicowe, nieokreœlone F50.0 Jad³owstrêt psychiczny (anorexia nervosa) F50.1 Jad³owstrêt psychiczny atypowy F50.2 ¯ar³ocznoœæ psychiczna (Bulimia nervosa) F50.3 Atypowa ¿ar³ocznoœæ psychiczna F50.4 Przejadanie siê zwi¹zane z innymi czynnikami psychologicznymi F50.5 Wymioty zwi¹zane z innymi czynnikami psychologicznymi F50.8 Inne zaburzenia od¿ywiania siê F50.9 Zaburzenia od¿ywiania siê, nieokreœlone F51.0 Bezsennoœæ nieorganiczna F51.1 Nieorganiczna hipersomnia F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania F51.3 Somnambulizm (sennow³óctwo) F51.4 Lêki nocne F51.5 Koszmary senne F51.8 Inne organiczne zaburzenia snu F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nieokreœlone F53.1 Ciê¿kie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania zwi¹zane z porodem, a nie wykazane w innym miejscu F60.1 Osobowoœæ schizoidalna F60.4 Osobowoœæ histrioniczna F60.5 Osobowoœæ anankastyczna F60.9 Zaburzenia osobowoœci BNO F61 Zaburzenia osobowoœci mieszane i inne F71.9 Upoœledzenie umys³owe umiarkowane (bez wymienienia zmian w zachowaniu) F72.9 Upoœledzenie umys³owe znaczne (bez wymienienia zmian w zachowaniu) F79.9 Upoœledzenie umys³owe, nieokreœlone (bez wymienienia zmian w zachowaniu) F84.0 Autyzm dzieciêcy F84.1 Autyzm atypowy F84.2 Zespó³ Retta F89 Zaburzenie rozwoju psychicznego (psychologicznego), nieokreœlone F90.0 Zaburzenie aktywnoœci i uwagi F91.0 Zaburzenie zachowania ograniczone do œrodowiska rodzinnego F91.1 Zaburzenie zachowania z nieprawid³owym procesem socjalizacji F91.3 Zaburzenie opozycyjno-buntownicze F91.8 Inne zaburzenia zachowania F91.9 Zaburzenie zachowania, nieokreœlone F93.9 Zaburzenie emocjonalne okresu dzieciñstwa, nieokreœlone F95.0 Tiki przemijaj¹ce F95.1 Przewlek³e tiki ruchowe lub g³osowe (wokalne) F95.2 Zespó³ tików g³osowych i ruchowych (zespó³ Giles de la Tourette) F95.8 Inne tiki F95.9 Tiki, nieokreœlone F98.0 Moczenie mimowolne (enuresis) nieorganiczne F98.1 Zanieczyszczanie siê ka³em (encopresis) nieorganiczne F98.2 Zaburzenie od¿ywiania w niemowlêctwie i dzieciñstwie F98.3 Pica w niemowlêctwie lub dzieciñstwie F98.9 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynaj¹ce siê zwykle w dzieciñstwie lub w wieku m³odzieñczym, nieokreœlone F99 Zaburzenie psychiczne, inaczej nieokreœlone G00.0 Zapalenie opon mózgowych wywo³ane przez Hamoephilus influenzae G00.1 Zapalenie opon mózgowych pneumokokowe G00.2 Zapalenie opon mózgowych paciorkowcowe G00.3 Zapalenie opon mózgowych gronkowcowe G00.8 Inne bakteryjne zapalenia opon mózgowych G00.9 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych, nieokreœlone G01 Zapalenie opon mózgowych w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej G02.0 Zapalenie opon mózgowych w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej G02.1 Zapalenie opon mózgowych w grzybicach G02.8 Zapalenie opon mózgowych w innych okreœlonych chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej G03.0 Nieropne zapalenie opon mózgowych G03.1 Przewlek³e zapalenie opon mózgowych G03.2 £agodne nawrotowe zapalenie opon mózgowych [Mollareta] G03.8 Zapalenie opon mózgowych wywo³ane przez inne okreœlone czynniki G03.9 Zapalenie opon mózgowych, nieokreœlone G04.0 Ostre rozsiane zapalenie mózgu G04.1 Tropikalne kurczowe pora¿enie koñczyn dolnych G04.2 Bakteryjne zapalenie opon mózgowych i mózgu oraz zapalenie opon mózgowych i rdzenia niesklasyfikowane gdzie indziej G04.8 Inne zapalenia mózgu, rdzenia krêgowego oraz rdzenia krêgowego i mózgu G04.9 Zapalenie mózgu oraz zapalenie mózgu i rdzenia krêgowego, nieokreœlone G05.0 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia krêgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia krêgowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej G05.1 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia krêgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia krêgowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej G05.2 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia krêgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia krêgowego w innych chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej G05.8 Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia krêgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia krêgowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G06.0 Ropieñ i ziarniniak œródczaszkowy G06.1 Ropieñ i ziarniniak w kanale krêgowym G06.2 Zewn¹trztwardówkowy i podtwardówkowy ropieñ, nieokreœlony G07 Ropieñ i ziarniniak œródczaszkowy i w kanale krêgowym w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G08 Zapalenie ¿y³ i zakrzepowe zapalenie ¿y³ œródczaszkowych i w kanale krêgowym G10 Choroba Huntingtona G11.0 Bez³ad wrodzony niepostêpuj¹cy G11.1 Bez³ad mó¿d¿kowy o wczesnym pocz¹tku G11.2 Bez³ad mó¿d¿kowy o póŸnym pocz¹tku G11.3 Bez³ad mó¿d¿kowy z wadliwym systemem naprawy DNA G11.4 Dziedziczne kurczowe pora¿enie koñczyn dolnych G11.8 Inne bez³ady dziedziczne G11.9 Bez³ad dziedziczny, nieokreœlony G12.0 Zanik miêœni pochodzenia rdzeniowego dzieciêcy, typu I [Werdniga-Hoffmana] G12.1 Inne dziedziczne zaniki miêœni pochodzenia rdzeniowego G12.2 Stwardnienie boczne zanikowe G12.8 Inne zaniki miêœni pochodzenia rdzeniowego i zespo³y pokrewne G12.9 Zanik miêœni pochodzenia rdzeniowego, nieokreœlony G13.0 Paranowotworowa neuromiopatia i neuropatia G13.1 Inne zaniki uk³adowe pierwotnie zajmuj¹ce uk³ad nerwowy w chorobie nowotworowej G13.2 Zanik uk³adowy pierwotnie zajmuj¹cy uk³ad nerwowy w niedoczynnoœci tarczycy (E00.1+, E03.-+) G13.8 Zanik uk³adowy pierwotnie zajmuj¹cy uk³ad nerwowy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G20 Choroba Parkinsona G21.0 Z³oœliwy zespó³ neuroleptyczny G21.1 Parkinsonizm wtórny wywo³any innymi lekami G21.2 Parkinsonizm wtórny wywo³any innymi czynnikami zewnêtrznymi G21.3 Parkinsonizm po zapaleniu mózgu G21.8 Inny parkinsonizm wtórny G21.9 Parkinsonizm wtórny, nieokreœlony G22 Parkinsonizm w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G23.0 Choroba Hellervordena-Spatza G23.1 Postêpuj¹ce ponadj¹drowe pora¿enie miêœni oka [Steela-Richardsona-Olszewskiego] G23.2 Zwyrodnienie pr¹¿kowia i istoty czarnej [striatonigralis degeneratio] G23.8 Inne okreœlone choroby zwyrodnieniowe j¹der podstawy G24.0 Dystonia wywo³ana przez leki G24.1 Dystonia samoistna rodzinna G24.2 Dystonia samoistna niedziedziczna G24.3 Kurczowy krêcz karku G24.4 Dystonia samoistna w obrêbie twarzy G24.5 Kurcz powiek G24.8 Inne dystonie G24.9 Dystonia, nieokreœlona G25.0 Dr¿enie samoistne G25.1 Dr¿enie polekowe G25.2 Inne okreœlone formy dr¿enia G25.3 Mioklonia G25.4 Pl¹sawica polekowa G25.5 Inna pl¹sawica G25.6 Polekowe i inne tiki pochodzenia organicznego G25.8 Inne okreœlone zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoœci ruchowych G25.9 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoœci ruchowych, nieokreœlone G26 Zaburzenia pozapiramidowe i zaburzenia czynnoœci ruchowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G30.0 Choroba Alzheimera o wczesnym pocz¹tku G30.1 Choroba Alzheimera o póŸnym pocz¹tku G30.8 Otêpienie typu alzheimerowskiego G30.9 Choroba Alzheimera, nieokreœlona G31.0 Zanik mózgu ograniczony G31.1 Starcze zwyrodnienie mózgu niesklasyfikowane gdzie indziej G31.2 Zwyrodnienie uk³adu nerwowego wywo³ane przez alkohol G31.8 Inne okreœlone choroby zwyrodnieniowe uk³adu nerwowego G31.9 Choroby zwyrodnieniowe uk³adu nerwowego, nieokreœlone G32.0 Podostre z³o¿one zwyrodnienie rdzenia krêgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G32.8 Inne okreœlone zaburzenia zwyrodnieniowe uk³adu nerwowego wystêpuj¹ce w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G35 Stwardnienie rozsiane G36.0 Zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych [zespó³ Devica] G36.1 Ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty bia³ej mózgu [Hursta] G36.8 Inne okreœlone ostre rozsiane demielinizacje G36.9 Ostre rozsiane demielinizacje, nieokreœlone G37.0 Stwardnienie rozlane G37.1 Œrodkowa demielinizacja cia³a modzelowatego G37.2 Mielinoliza œrodkowa mostu G37.3 Ostre poprzeczne zapalenie rdzenia w chorobie demielinizacyjnej oœrodkowego uk³adu nerwowego G37.4 Podostre martwiej¹ce zapalenie rdzenia G37.5 Stwardnienie koncentryczne [Baló] G37.8 Inne okreœlone choroby demielinizacyjne oœrodkowego uk³adu nerwowego G37.9 Choroby demielinizacyjne oœrodkowego uk³adu nerwowego, nieokreœlone G40.0 Padaczka samoistna (ogniskowa) (czêœciowa) i zespo³y padaczkowe z napadami o zlokalizowanym pocz¹tku G40.1 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czêœciowa) i zespo³y padaczkowe z prostymi napadami czêœciowymi G40.2 Padaczka objawowa (ogniskowa) (czêœciowa) i zespo³y padaczkowe ze z³o¿onymi napadami czêœciowymi G40.3 Uogólniona samoistna padaczka i zespo³y padaczkowe G40.4 Inne postacie uogólnionej padaczki i zespo³ów padaczkowych G40.5 Szczególne zespo³y padaczkowe G40.6 Napady "grand mal", nieokreœlone, (z lub bez napadów "petit mal") G40.7 "Petit mal", nieokreœlone, bez napadów "grand mal" G40.8 Inne padaczki G40.9 Padaczka, nieokreœlona G41.0 Stan padaczkowy typu "grand mal" G41.1 Stan padaczkowy typu "petit mal" G41.2 Z³o¿ony czêœciowy stan padaczkowy G41.8 Inne stany padaczkowe G41.9 Stan padaczkowy, nieokreœlony G43.0 Migrena bez aury [migrena prosta] G43.1 Migrena z aur¹ [migrena klasyczna] G43.2 Stan migrenowy G43.3 Migrena powik³ana G43.8 Inne migreny G43.9 Migrena, nieokreœlona G44.0 Zespó³ bólu g³owy Hortona [cluster headache syndrome] G44.1 Naczyniowy ból g³owy niesklasyfikowany gdzie indziej G44.2 Ból g³owy typu uciskowego G44.3 Przewlek³y pourazowy ból g³owy G44.4 Polekowy ból g³owy niesklasyfikowany gdzie indziej G44.8 Inne okreœlone zespo³y bólu g³owy G45.0 Zespó³ têtnicy krêgowo-podstawnej G45.1 Zespó³ têtnicy szyjnej (pó³kulowy) G45.2 Mnogie i obustronne zespo³y têtnic przedmózgowych G45.3 Przejœciowe objawy œlepoty [amaurosis fugax] G45.4 Przemijaj¹ca niepamiêæ ca³kowita G45.6 Inne przemijaj¹ce mózgowe napady niedokrwienia i zespo³y pokrewne G45.9 Przemijaj¹ce mózgowe napady niedokrwienia, nieokreœlone G46.0 Zespó³ têtnicy œrodkowej mózgu (I66.0+) G46.1 Zespó³ têtnicy przedniej mózgu (I66.1+) G46.2 Zespó³ têtnicy tylnej mózgu (I66.2+) G46.3 Zespó³ udarowy pnia mózgu (I60-I67+) G46.4 Zespó³ udarowy mó¿d¿ku (I60-I67+) G46.5 Stan zatokowy z zespo³em czysto ruchowym (I60-I67+) G46.6 Stan zatokowy z zespo³em czysto czuciowym (I60-I67+) G46.7 Stan zatokowy z innymi zespo³ami (I60-I67+) G46.8 Inne zespo³y naczyniowe mózgu w chorobach naczyñ mózgowych (I60-I67+) G47.1 Zaburzenia z nadmiern¹ sennoœci¹ [hypersomnia] G47.3 Bezdech senny G47.4 Narkolepsja i katalepsja G50.0 Neuralgia nerwu trójdzielnego G50.1 Bóle twarzy nietypowe G50.8 Inne zaburzenia nerwu trójdzielnego G50.9 Zaburzenia nerwu trójdzielnego, nieokreœlone G51.0 "Obwodowe" pora¿enie nerwu twarzowego [pora¿enie Bella] G51.1 Zapalenie zwoju kolanka G51.2 Zespó³ Melkerssona G51.3 Przewlek³y skurcz po³owy twarzy G51.4 Miokimia twarzowa G51.8 Inne zaburzenia nerwu twarzowego G51.9 Zaburzenia nerwu twarzowego, nieokreœlone G52.0 Zaburzenia nerwu wêchowego G52.1 Zaburzenia nerwu jêzykowo-gard³owego G52.2 Zaburzenia nerwu b³êdnego G52.3 Zaburzenia nerwu podjêzykowego G52.7 Zaburzenia wielu nerwów czaszkowych G52.8 Zaburzenia innych okreœlonych nerwów czaszkowych G52.9 Zaburzenia nerwu czaszkowego, nieokreœlone G53.0 Nerwoból po przebytym pó³paœcu (B02.2+) G53.1 Pora¿enia wielu nerwów czaszkowych w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+) G53.2 Pora¿enia wielu nerwów czaszkowych w sarkoidozie (D86.8+) G53.3 Pora¿enia wielu nerwów czaszkowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+) G53.8 Inne zaburzenia nerwów czaszkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G54.0 Zaburzenia splotu ramiennego G54.1 Zaburzenia splotu lêdŸwiowo-krzy¿owego G54.2 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych szyjnych niesklasyfikowanych gdzie indziej G54.3 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych piersiowych niesklasyfikowanych gdzie indziej G54.4 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych lêdŸwiowo-krzy¿owych niesklasyfikowanych gdzie indziej G54.5 Nerwoból z zanikiem miêœni G54.6 Zespó³ bólu fantomowego koñczyny z bólem G54.7 Zespó³ bólu fantomowego koñczyny bez bólu G54.8 Inne zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych G54.9 Zaburzenia korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych, nieokreœlone G55.0 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach nowotworowych (C00-D48+) G55.1 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zaburzeniach kr¹¿ka miêdzykrêgowego (M50-M5) G55.2 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w zmianach zwyrodnieniowych krêgów (M47.-+) G55.3 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych (dolegliwoœciach krêgos³upa) dorsopatiach (M45-M46, M48.-+, M53-M54+) G55.8 Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G56.0 Zespó³ cieœni nadgarstka G56.1 Inne uszkodzenia nerwu poœrodkowego G56.2 Uszkodzenie nerwu ³okciowego G56.3 Uszkodzenie nerwu promieniowego G56.4 Kauzalgia G56.8 Inne mononeuropatie koñczyny górnej G56.9 Mononeuropatie koñczyny górnej nieokreœlone G57.0 Uszkodzenie nerwu kulszowego G57.1 Zespó³ nerwu skórnego bocznego uda [neuralgia paraesthetica] G57.2 Uszkodzenie nerwu udowego G57.3 Uszkodzenie nerwu strza³kowego wspólnego G57.4 Uszkodzenie nerwu piszczelowego G57.5 Zespó³ kana³u stêpu G57.6 Uszkodzenie nerwów podeszwy G57.8 Inne mononeuropatie koñczyny dolnej G57.9 Mononeuropatia koñczyny dolnej, nieokreœlona G58.0 Neuropatia miêdzy¿ebrowa G58.7 Mnogie zapalenie pojedynczych nerwów G58.8 Inne okreœlone mononeuropatie G58.9 Mononeuropatia, nieokreœlona G59.0 Mononeuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) G59.8 Inne mononeuropatie w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G60.0 Dziedziczna neuropatia ruchowa i czuciowa G60.1 Choroba Refsuma G60.2 Neuropatia z towarzysz¹c¹ dziedziczn¹ ataksj¹ G60.3 Neuropatia samoistna postêpuj¹ca G60.4 Inne neuropatie dziedziczne i samoistne G60.9 Neuropatia samoistna i dziedziczna, nieokreœlona G61.0 Zespó³ Gullaina-Barrego G61.1 Neuropatia surowicza G61.8 Inne polineuropatie zakaŸne G61.9 Polineuropatia zakaŸna, nieokreœlona G62.0 Polineuropatia wywo³ana przez leki G62.1 Polineuropatia alkoholowa G62.2 Polineuropatia wywo³ana innymi czynnikami toksycznymi G62.8 Inne okreœlone polineuropatie G62.9 Polineuropatia, nieokreœlona G63.0 Polineuropatia w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej G63.1 Polineuropatia w chorobach nowotworowych (C00-D48+) G63.2 Polineuropatia cukrzycowa (E10-E14+ zwykle ze wspólnym czwartym znakiem kodu .4) G63.3 Polineuropatia w innych chorobach uk³adu wewn¹trzwydzielniczego i metabolicznych (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+) G63.4 Polineuropatia w niedoborach ¿ywieniowych (E40-E64+) G63.5 Polineuropatia w uk³adowych stanach chorobowych tkanki ³¹cznej (M30-M35+) G63.6 Polineuropatia w innych zaburzeniach uk³adu kostno-miêœniowego (M00-M25+, M40-M96+) G63.8 Polineuropatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G64 Inne zaburzenia obwodowego uk³adu nerwowego G70.0 Miastenia ciê¿ka rzekomoporaŸna G70.1 Toksyczne zaburzenia nerwowo-miêœniowe G70.2 Miastenia wrodzona i wieku rozwojowego G70.8 Inne okreœlone zaburzenia miêœniowo-nerwowe G70.9 Zaburzenia miêœniowo-nerwowe, nieokreœlone G71.0 Dystrofia miêœniowa G71.1 Zaburzenia miotoniczne G71.2 Miopatie wrodzone G71.3 Miopatia mitochondrialna niesklasyfikowana gdzie indziej G71.8 Inne pierwotne zaburzenia miêœni G71.9 Pierwotne zaburzenia miêœni, nieokreœlone G72.0 Miopatia polekowa G72.1 Miopatia alkoholowa G72.2 Miopatia wywo³ana innymi czynnikami toksycznymi G72.3 Pora¿enie okresowe G72.4 Miopatia zapalna niesklasyfikowana gdzie indziej G72.8 Inne okreœlone miopatie G72.9 Miopatia, nieokreœlona G73.0 Zespo³y miasteniczne w chorobach uk³adu wewn¹trzwydzielniczego G73.1 Zespó³ Eatona-Lamberta (C80+) G73.2 Inne zespo³y miasteniczne w chorobach nowotworowych (C00-D48+) G73.3 Zespo³y miasteniczne w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G73.4 Miopatia w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej G73.5 Miopatia w chorobach uk³adu wewn¹trzwydzielniczego G73.6 Miopatia w chorobach metabolicznych G73.7 Miopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G80.0 Kurczowe pora¿enie mózgowe G80.1 Kurczowe pora¿enie obustronne G80.2 Dzieciêce pora¿enie po³owicze G80.3 Dyskinetyczne pora¿enie mózgowe G80.4 Ataktyczne pora¿enie mózgowe G80.8 Inne dzieciêce pora¿enie mózgowe G80.9 Dzieciêce pora¿enie mózgowe, nieokreœlone G81.0 Wiotkie pora¿enie po³owicze G81.1 Kurczowe pora¿enie po³owicze G81.9 Pora¿enie po³owicze, nieokreœlone G82.0 Wiotkie pora¿enie koñczyn dolnych G82.1 Kurczowe pora¿enie koñczyn dolnych G82.2 Pora¿enie koñczyn dolnych, nieokreœlone G82.3 Wiotkie pora¿enie czterokoñczynowe G82.4 Kurczowe pora¿enie czterokoñczynowe G82.5 Pora¿enie czterokoñczynowe, nieokreœlone G83.0 Pora¿enie obustronne koñczyn górnych G83.1 Pora¿enie jednej koñczyny dolnej G83.2 Pora¿enie jednej koñczyny górnej G83.3 Pora¿enie jednej koñczyny, nieokreœlone G83.4 Zespó³ ogona koñskiego G83.8 Inne okreœlone zespo³y pora¿enne G83.9 Zespó³ pora¿enny, nieokreœlony G90.0 Samoistna obwodowa neuropatia wegetatywna G90.1 Dysautonomia rodzinna [Riley-Daya] G90.2 Zespó³ Hornera G90.3 Zwyrodnienie wielouk³adowe G90.8 Inne zaburzenia uk³adu wegetatywnego G90.9 Zaburzenie uk³adu wegetatywnego, nieokreœlone G91.0 Wodog³owie komunikuj¹ce G91.1 Wodog³owie z niedro¿noœci G91.2 Wodog³owie normociœnieniowe [zespó³ Hakima] G91.3 Wodog³owie pourazowe, nieokreœlone G91.8 Inne wodog³owie G91.9 Wodog³owie, nieokreœlone G92 Encefalopatia toksyczna G93.0 Torbiele mózgu G93.1 Uszkodzenie mózgu z niedotlenienia niesklasyfikowane gdzie indziej G93.2 £agodne nadciœnienie wewn¹trzczaszkowe G93.3 Powirusowy zespó³ zmêczenia G93.4 Encefalopatia, nieokreœlona G93.5 Zespó³ uciskowy mózgu G93.6 Obrzêk mózgu G93.7 Zespó³ Reye`a G93.8 Inne okreœlone zaburzenia mózgu G93.9 Zaburzenie mózgu, nieokreœlone G94.0 Wodog³owie w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej (A00-B99+) G94.1 Wodog³owie w chorobach nowotworowych (C00-D48+) G94.2 Wodog³owie w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G94.8 Inne okreœlone zaburzenia mózgu w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G95.0 Jamistoœæ rdzenia krêgowego i jamistoœæ opuszki G95.1 Mielopatie naczyniowe G95.2 Zespó³ uciskowy rdzenia, nieokreœlony G95.8 Inne okreœlone choroby rdzenia krêgowego G95.9 Choroba rdzenia krêgowego, nieokreœlona G96.0 Wyciek p³ynu mózgowo-rdzeniowego G96.1 Zaburzenia opon niesklasyfikowane gdzie indziej G96.8 Inne okreœlone zaburzenia oœrodkowego uk³adu nerwowego G96.9 Zaburzenie oœrodkowego uk³adu nerwowego, nieokreœlone G97.0 Wyciek p³ynu mózgowo-rdzeniowego z nak³ucia lêdŸwiowego G97.1 Inne odczyny po nak³uciu lêdŸwiowym G97.2 Wewn¹trzczaszkowe podciœnienie nastêpuj¹ce po przetoce komorowej G97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia uk³adu nerwowego, nieokreœlone G98 Inne zaburzenia uk³adu nerwowego niesklasyfikowane gdzie indziej G99.0 Neuropatia wegetatywna w chorobach uk³adu wewn¹trzwydzielniczego i metabolicznych G99.1 Inne zaburzenia uk³adu wegetatywnego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G99.2 Mielopatia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej G99.8 Inne okreœlone zaburzenia uk³adu nerwowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H00.0 Jêczmieñ i inne g³êbokie zapalenie powiek H00.1 Gradówka H01.0 Zapalenia brzegów powiek H01.1 Choroby skóry powiek pochodzenia niezakaŸnego H01.8 Inne, okreœlone zapalenie powiek H01.9 Zapalenie powiek, nieokreœlone H02.0 Podwiniêcie powieki i nieprawid³owy wzrost rzês H02.1 Odwiniêcie powieki H02.2 Niedomykalnoœæ szpary powiekowej H02.3 Zwiotczenie skóry powiek H02.4 Opadniêcie powieki H02.5 Inne zaburzenia wywieraj¹ce wp³yw na czynnoœæ powiek H02.6 Kêpki ¿ó³te powiek H02.7 Inne zmiany zwyrodnieniowe powiek i tkanek otaczaj¹cych ga³kê oczn¹ H02.8 Inne okreœlone zaburzenia powiek H02.9 Zaburzenia powiek, nieokreœlone H03.0 Inwazja paso¿ytów do powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H03.1 Zajêcie powiek w chorobach zakaŸnych sklasyfikowanych gdzie indziej H03.8 Zajêcie powiek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H04.0 Zapalenie gruczo³u ³zowego H04.1 Inne zaburzenia gruczo³u ³zowego H04.2 £zawienie spowodowane zaburzeniami w odp³ywie ³ez H04.3 Zapalenie dróg ³zowych ostre i nieokreœlone H04.4 Zapalenie dróg ³zowych przewlek³e H04.5 Zwê¿enie i niewydolnoœæ dróg ³zowych H04.6 Inne zmiany w drogach ³zowych H04.8 Inne zaburzenia narz¹du ³zowego H04.9 Zaburzenia narz¹du ³zowego, nieokreœlone H05.0 Zapalenie ostre oczodo³u H05.1 Przewlek³e zapalne choroby oczodo³u H05.2 Stany z wytrzeszczem H05.3 Zniekszta³cenie oczodo³u H05.4 Zapadniêcie ga³ki ocznej H05.5 Cia³o obce (stare) w nastêpstwie rany dr¹¿¹cej oczodo³u H05.8 Inne zaburzenia oczodo³u H05.9 Zaburzenia oczodo³u, nieokreœlone H06.0 Zaburzenia narz¹du ³zowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H06.1 Inwazja paso¿ytów do oczodo³u w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H06.2 Wytrzeszcz w zaburzeniach czynnoœci tarczycy (E05.-+) H06.3 Inne zaburzenia oczodo³u w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H10.0 Œluzowo-ropne zapalenie spojówek H10.1 Ostre atopowe zapalenie spojówek H10.2 Inne zapalenie spojówek H10.3 Ostre zapalenie spojówek, nieokreœlone H10.4 Przewlek³e zapalenie spojówek H10.5 Zapalenie brzegów powiek i spojówek H10.8 Inne zapalenia spojówek H10.9 Zapalenie spojówek, nieokreœlone H11.0 Skrzydlik H11.1 Zwyrodnienia spojówek i z³ogi H11.2 Blizny spojówkowe H11.3 Wylew spojówkowy H11.4 Inne zaburzenia naczyniowe spojówek i torbiele H11.8 Inne okreœlone zaburzenia spojówek H11.9 Zaburzenie spojówek, nieokreœlone H13.0 Inwazja nicieni do spojówek (B74.-+) H13.1 Zapalenie spojówek w zakaŸnych i paso¿ytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H13.2 Zapalenie spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H13.3 Pemfigoid oczny (L12.-+) H13.8 Inne zaburzenia spojówek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H15.0 Zapalenie twardówki H15.1 Zapalenie blaszki nadtwardówkowej H15.8 Inne zaburzenia twardówki H15.9 Choroby twardówki, nieokreœlone H16.0 Wrzód rogówki H16.1 Inne powierzchowne zapalenia rogówki bez zapalenia spojówek H16.2 Zapalenie rogówki i spojówki (keratoconjunctivitis) H16.3 Zapalenie rogówki mi¹¿szowe i g³êbokie H16.4 Nowotworzenie naczyñ w rogówce H16.8 Inne zapalenie rogówki H16.9 Zapalenie rogówki, nieokreœlone H17.0 Zrost przedni têczówki z rogówk¹ (leucoma adhaerens) H17.1 Inne centralne przymglenia rogówki H17.8 Inne blizny i przymglenia rogówki H17.9 Blizna rogówki i przymglenie, nieokreœlone H18.0 Zmiany barwnikowe i z³ogi rogówki H18.1 Zwyrodnienie pêcherzowe rogówki H18.2 Inne postacie obrzêku rogówki H18.3 Zmiany w b³onach rogówki H18.4 Zwyrodnienie rogówki H18.5 Dziedziczne zwyrodnienia rogówki H18.6 Sto¿ek rogówki H18.7 Inne zniekszta³cenia rogówki H18.8 Inne okreœlone zaburzenia rogówki H18.9 Zaburzenia rogówki, nieokreœlone H19.0 Zapalenie twardówki i blaszki nadtwardówkowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H19.1 Zapalenie rogówki lub zapalenie rogówki i spojówek wywo³ane wirusem opryszczki (B00.5+) H19.2 Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych zakaŸnych i paso¿ytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H19.3 Zapalenie rogówki i zapalenie rogówki i spojówek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H19.8 Inne choroby twardówki i rogówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H20.0 Zapalenie ostre i podostre têczówki i cia³a rzêskowego H20.1 Przewlek³e zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego H20.2 Zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego spowodowane antygenem soczewkowym (uveitis phacoanaphilactica) H20.8 Inne postacie zapalenia têczówki i cia³a rzêskowego H20.9 Zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego, nieokreœlone H21.0 Wylew krwi do komory przedniej oka H21.1 Inne zaburzenia naczyniowe têczówki i cia³a rzêskowego H21.2 Zwyrodnienia têczówki i cia³a rzêskowego H21.3 Torbiele têczówki, cia³a rzêskowego i przedniej komory oka H21.4 B³ony Ÿreniczne H21.5 Inne zrosty i rozerwania têczówki i cia³a rzêskowego H21.8 Inne okreœlone schorzenia têczówki i cia³a rzêskowego H21.9 Choroby têczówki i cia³a rzêskowego, nieokreœlone H22.0 Zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego w zakaŸnych i paso¿ytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H22.1 Zapalenie têczówki i cia³a rzêskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H22.8 Inne schorzenia têczówki i cia³a rzêskowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H25.0 Zaæma starcza pocz¹tkowa H25.1 Zaæma starcza j¹drowa H25.2 Zaæma starcza, typ Morgagniana H25.8 Inne postacie zaæmy starczej H25.9 Zaæma starcza, nie okreœlona H26.0 Zaæma dzieciêca, m³odzieñcza i przedstarcza H26.1 Zaæma urazowa H26.2 Zaæma wik³aj¹ca H26.3 Zaæma polekowa H26.4 Stany po zaæmie H26.8 Inne okreœlone postacie zaæmy H26.9 Zaæma, nie okreœlona H27.0 Bezsoczewkowoœæ H27.1 Przemieszczenie soczewki H27.8 Inne okreœlone zaburzenia soczewki H27.9 Zaburzenia soczewki, nie okreœlone H28.0 Zaæma cukrzycowa (E10-E14+ z wspóln¹ czwart¹ czêœci¹ .3) H28.1 Zaæma w innych endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach H28.2 Zaæma w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H28.8 Inne zaburzenia soczewki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H30.0 Zapalenie ogniskowe naczyniówki i siatkówki H30.1 Zapalenie rozsiane naczyniówki i siatkówki H30.2 Zapalenie tylnej czêœci cia³a rzêskowego H30.8 Inne stany zapalne naczyniówki i siatkówki H30.9 Zapalenie naczyniówki i siatkówki, nieokreœlone H31.0 Blizny naczyniówki i siatkówki H31.1 Zwyrodnienie b³ony naczyniowej H31.2 Dziedziczne zwyrodnienia b³ony naczyniowej H31.3 Wylew krwi i pêkniêcie naczyniówki H31.4 Odwarstwienie naczyniówki H31.8 Inne okreœlone zaburzenia b³ony naczyniowej H31.9 Zaburzenia b³ony naczyniowej, nieokreœlone H32.0 Zapalenie naczyniówki i siatkówki w zakaŸnych i paso¿ytniczych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H32.8 Inne zaburzenia naczyniówki i siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H33.0 Odwarstwienie siatkówki z przedarciem H33.1 Rozwarstwienie siatkówki i torbiele siatkówki H33.2 Odwarstwienie siatkówki surowicze H33.3 Przedarcie siatkówki bez odwarstwienia H33.4 Trakcyjne odwarstwienie siatkówki H33.5 Inne postacie odwarstwienia siatkówki H34.0 Przejœciowe zamkniêcie têtnicy siatkówki H34.1 Zamkniêcie têtnicy œrodkowej siatkówki H34.2 Inne przyczyny zamkniêcia naczyñ têtniczych siatkówki H34.8 Inne postacie zamkniêcia naczyñ siatkówki H34.9 Zamkniêcie naczyñ siatkówki, nieokreœlone H35.0 Retinopatia nieproliferacyjna i zmiany naczyniowe siatkówki H35.1 Retinopatia wczeœniaków H35.2 Inne zmiany rozrostowe siatkówki H35.3 Zwyrodnienie plamki i bieguna tylnego H35.4 Zwyrodnienie siatkówki obwodowe H35.5 Zwyrodnienie siatkówki dziedziczne H35.6 Krwotoki siatkówkowe H35.7 Oddzielenie warstw siatkówki H35.8 Inne okreœlone zaburzenia siatkówki H35.9 Zaburzenie siatkówki, nieokreœlone H36.0 Retinopatia cukrzycowa (E10-E14+ z wspóln¹ czwart¹ czêœci¹. 3) H36.8 Inne zaburzenia siatkówki w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H40.0 Podejrzenie jaskry H40.1 Jaskra pierwotna z otwartym k¹tem przes¹czania H40.2 Jaskra pierwotna z zamkniêtym k¹tem przes¹czania H40.3 Jaskra wtórna w urazach oka H40.4 Jaskra wtórna w stanach zapalnych oka H40.5 Jaskra wtórna w innych chorobach oka H40.6 Jaskra wtórna polekowa H40.8 Inne postacie jaskry H40.9 Jaskra, nieokreœlona H42.0 Jaskra w endokrynnych, pokarmowych i metabolicznych zaburzeniach H42.8 Jaskra w innych chorobach sklasyfikowanch gdzie indziej H43.0 Obkurczenie cia³a szklistego H43.1 Krwotok do cia³a szklistego H43.2 Krystaliczne z³ogi w ciele szklistym H43.3 Inne przyczyny zmêtnienia cia³a szklistego H43.8 Inne zaburzenia cia³a szklistego H43.9 Zaburzenia cia³a szklistego, nieokreœlone H44.0 Zapalenie ropne wnêtrza ga³ki ocznej (endophthalmitis) H44.1 Inne zapalenia wnêtrza ga³ki ocznej H44.2 Krótkowzrocznoœæ zwyrodnieniowa, postêpuj¹ca H44.3 Inne zmiany zwyrodnieniowe ga³ki ocznej H44.4 Obni¿one napiêcie ga³ki ocznej (hypotonia) H44.5 Stany zwyrodnieniowe ga³ki ocznej H44.6 Cia³o obce (stare) wewn¹trz ga³ki ocznej, magnetyczne H44.7 Cia³o obce (stare) wewn¹trz ga³ki ocznej, niemagnetyczne H44.8 Inne zaburzenia ga³ki ocznej H44.9 Zaburzenia ga³ki ocznej, nieokreœlone H45.0 Krwotok do cia³a szklistego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H45.1 Zapalenie wnêtrza ga³ki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H45.8 Inne zaburzenia cia³a szklistego i ga³ki ocznej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H46 Zapalenie nerwu wzrokowego H47.0 Zaburzenia nerwu wzrokowego, nigdzie niesklasyfikowane H47.1 Obrzêk zastoinowy tarczy nerwu wzrokowego, nieokreœlony H47.2 Zanik nerwu wzrokowego H47.3 Inne zaburzenia tarczy nerwu wzrokowego H47.4 Zaburzenia skrzy¿owania nerwów wzrokowych H47.5 Zaburzenia innych odcinków drogi wzrokowej H47.6 Zaburzenia kory wzrokowej H47.7 Zaburzenia drogi wzrokowej, nieokreœlone H48.0 Zanik nerwu wzrokowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H48.1 Zapalenie nerwu wzrokowego pozaga³kowe w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H48.8 Inne zaburzenia nerwu wzrokowego i drogi wzrokowej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H49.0 Pora¿enie nerwu okoruchowego (nerw III czaszkowy) H49.1 Pora¿enie nerwu bloczkowego (nerw IV czaszkowy) H49.2 Pora¿enie nerwu odwodz¹cego ( nerw VI czaszkowy) H49.3 Pora¿enie miêœni zewn¹trzga³kowych ca³kowite H49.4 Pora¿enie postêpuj¹ce miêœni zewn¹trzga³kowych H49.8 Inne zezy pora¿enne H49.9 Zez pora¿enny, nieokreœlony H50.0 Zez jawny, towarzysz¹cy, zbie¿ny H50.1 Zez jawny, towarzysz¹cy, rozbie¿ny H50.2 Zez pionowy H50.3 Zez okresowy H50.4 Inne i nieokreœlone zezy jawne H50.5 Zez ukryty (heterophoria) H50.6 Zez mechaniczny H50.8 Inne okreœlone postacie zeza H50.9 Zez, nieokreœlony H51.0 Pora¿enie skojarzonego spojrzenia H51.1 Niedomoga i skurcz konwergencji H51.2 Pora¿enie miêœni ga³kowych miêdzyj¹drowe H51.8 Inne okreœlone zaburzenia obuocznej motoryki H51.9 Zaburzenia obuocznej motoryki, nieokreœlone H52.0 Nadwzrocznoœæ H52.1 Krótkowzrocznoœæ H52.2 Niezbornoœæ H52.3 Ró¿nowzrocznoœæ (anisometropia) i ró¿nica wielkoœci obrazów na siatkówce (aniseikonia) H52.4 Starczowzrocznoœæ H52.5 Zaburzenia akomodacji H52.6 Inne zaburzenia refrakcji H52.7 Zaburzenia refrakcji, nieokreœlone H53.0 Niedowidzenie (amblyopia) z nieu¿ywania oka (anopsia) H53.1 Subiektywne zaburzenia widzenia H53.2 Dwojenie (diplopia) H53.3 Inne zaburzenia widzenia obuocznego H53.4 Zmiany w polu widzenia H53.5 Zaburzenia widzenia barw H53.6 Œlepota zmierzchowa H53.8 Inne zaburzenia widzenia H53.9 Zaburzenia widzenia, nieokreœlone H54.0 Œlepota obuoczna H54.1 Œlepota jednego oka, upoœledzenie widzenia drugiego oka H54.2 Upoœledzenie wzroku obuoczne H54.3 Nieokreœlona utrata wzroku, obuoczna H54.4 Œlepota jednego oka H54.5 Upoœledzenie widzenia jednego oka H54.6 Nieokreœlona utrata wzroku jednego oka H54.7 Nieokreœlona utrata wzroku H55 Oczopl¹s i inne nieregularne ruchy ga³ek ocznych H57.0 Zaburzenia czynnoœci Ÿrenicy H57.1 Ból oczny H57.8 Inne okreœlone zaburzenia oka i przydatków oka H57.9 Zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreœlone H58.0 Zaburzenia czynoœci Ÿrenicy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H58.1 Zaburzenia widzenia w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H58.8 Inne okreœlone zaburzenia oka i przydatków oka w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H59.0 Zmiany w ciele szklistym powsta³e w nastêpstwie operacji zaæmy H59.8 Inne pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka H59.9 Pooperacyjne zaburzenia oka i przydatków oka, nieokreœlone H60.0 Ropieñ ucha zewnêtrznego H60.1 Rozlane zapalenie (cellulitis) ucha zewnêtrznego H60.2 Z³oœliwe zapalenie ucha zewnêtrznego H60.3 Inne zakaŸne zapalenie ucha zewnêtrznego H60.4 Perlak ucha zewnêtrznego H60.5 Ostre, niezakaŸne zapalenie ucha zewnêtrznego H60.8 Inne zapalenie ucha zewnêtrznego H60.9 Zapalenie ucha zewnêtrznego, nieokreœlone H61.0 Zapalenie ochrzêstnej ucha zewnêtrznego H61.1 Zmiany ma³¿owiny usznej, niezapalne H61.3 Zwê¿enie przewodu s³uchowego zewnêtrznego nabyte H61.8 Inne okreœlone zaburzenia ucha zewnêtrznego H61.9 Zaburzenia ucha zewnêtrznego, nieokreœlone H62.0 Zapalenie ucha zewnêtrznego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej H62.1 Zapalenie ucha zewnêtrznego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej H62.2 Zapalenie ucha zewnêtrznego w grzybicach H62.3 Zapalenie ucha zewnêtrznego w innych chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H62.4 Zapalenie ucha zewnêtrznego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H62.8 Inne zaburzenia ucha zewnêtrznego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H65.0 Ostre surowicze zapalenie ucha œrodkowego H65.1 Inne ostre, nieropne zapalenie ucha œrodkowego H65.2 Przewlek³e, surowicze zapalenie ucha œrodkowego H65.3 Przewlek³e, œluzowe zapalenie ucha œrodkowego H65.4 Inne przewlek³e, nieropne zapalenie ucha œrodkowego H65.9 Nieropne, nieokreœlone zapalenie ucha œrodkowego H66.0 Ostre ropne zapalenie ucha œrodkowego H66.1 Przewlek³e ropne zapalenie tr¹bki s³uchowej i jamy bêbenkowej H66.2 Przewlek³e ropne zapalenie jamy nadbêbenkowej i sutkowej (epitymponalne, attykoantralne) H66.3 Inne przewlek³e ropne zapalenie ucha œrodkowego H66.4 Przewlek³e zapalenie ucha œrodkowego, nieokreœlone H66.9 Zapalenie ucha œrodkowego, nieokreœlone H67.0 Zapalenie ucha œrodkowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej H67.1 Zapalenie ucha œrodkowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej H67.8 Zapalenie ucha œrodkowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H68.0 Zapalenie tr¹bki s³uchowej Eustachiusza H69.0 Ziej¹ca tr¹bka s³uchowej Eustachiusza H70.0 Ostre zapalenie wyrostka sutkowatego H70.1 Przewlek³e zapalenie wyrostka sutkowatego H70.2 Zapalenie koœci skroniowej H70.8 Inne zapalenie wyrostka sutkowatego i stany zbli¿one H70.9 Zapalenie wyrostka sutkowatego, nieokreœlone H71 Perlak wyrostka sutkowatego H72.0 Centralny ubytek b³ony bêbenkowej H72.1 Perforacja (ubytek) b³ony bêbenkowej w czêœci nadbêbenkowej (pars flaccida) H72.2 Inne brze¿ne ubytki b³ony bêbenkowej H72.8 Inne perforacje (ubytki) b³ony bêbenkowej H72.9 Przebicie b³ony bêbenkowej, nieokreœlone H73.0 Ostre zapalenie b³ony bêbenkowej H73.1 Przewlek³e zapalenie b³ony bêbenkowej H73.8 Inne okreœlone zaburzenia b³ony bêbenkowej H74.0 Stwardnienie jamy bêbenkowej (tympanoskleroza) H74.1 Procesy zrostowe ucha œrodkowego H74.2 Przerwanie ci¹g³oœci i przemieszczenie kosteczek s³uchowych H74.3 Inne nabyte zniekszta³cenie kosteczek s³uchowych H74.4 Polip ucha œrodkowego H74.8 Inne okreœlone zaburzenia ucha œrodkowego i wyrostka sutkowatego H74.9 Zaburzenia ucha œrodkowego i wyrostka sutkowatego, nieokreœlone H75.0 Zapalenie wyrostka sutkowatego w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H75.8 Inne okreœlone zaburzenia ucha œrodkowego i wyrostka sutkowatego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H80.0 Otoskleroza obejmuj¹ca okienko owalne, niezarostowa H80.1 Otoskleroza obejmuj¹ca okienko owalne, zarostowa H80.2 Otoskleroza œlimakowa H80.8 Inna otoskleroza H80.9 Otoskleroza, nieokreœlona H81.0 Choroba Meniere'a H81.1 £agodne, napadowe zawroty g³owy H81.2 Zapalenie neuronu przedsionkowego H81.3 Inne zawroty g³owy pochodzenia obwodowego H81.4 Zawroty g³owy pochodzenia oœrodkowego H81.8 Inne zaburzenia uk³adu przedsionkowego H81.9 Zaburzenia uk³adu przedsionkowego, nieokreœlone H82 Zespo³y zawrotów g³owy w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H83.0 Zapalenie b³êdnika H83.1 Przetoka b³êdnika H83.2 Zaburzenia czynnoœci b³êdnika H83.3 Zmiana w uchu wewnêtrznym wywo³ana przez ha³as H83.8 Inne okreœlone choroby ucha wewnêtrznego H83.9 Choroby ucha wewnêtrznego, nieokreœlone H90.0 G³uchota przewodzeniowa obustronna H90.1 G³uchota przewodzeniowa jednostronna bez upoœledzenia s³uchu po stronie przeciwnej H90.2 G³uchota przewodzeniowa, nieokreœlona H90.3 G³uchota czuciowo-nerwowa obustronna H90.4 G³uchota czuciowo-nerwowa jednostronna bez upoœledzenia s³uchu po stronie przeciwnej H90.5 G³uchota czuciowo-nerwowa nieokreœlona H90.6 G³uchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa obustronna H90.7 G³uchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa jednostronna bez upoœledzenia s³uchu po stronie przeciwnej H90.8 G³uchota mieszana przewodzeniowa i czuciowo-nerwowa, nieokreœlona H91.0 G³uchota ototoksyczna H91.2 Nag³a g³uchota idiopatyczna H91.3 G³uchoniemota niesklasyfikowana gdzie indziej H91.8 Inne okreœlone postacie g³uchoty H92.1 Ropotok uszny H92.2 Krwawienia z ucha H93.0 Zaburzenia degeneracyjne i naczyniowe ucha H93.2 Inne zaburzenia percepcji s³uchowej H93.3 Schorzenia nerwu przedsionkowo-œlimakowego H93.8 Inne okreœlone zaburzenia ucha H94.0 Zapalenie nerwu przedsionkowo-œlimakowego w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej H94.8 Inne okreœlone zaburzenia ucha w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej H95.0 Nawrotowy perlak w jamie pooperacyjnej wyrostka sutkowatego H95.1 Inne zaburzenia po operacji ucha œrodkowego H95.8 Inne pooperacyjne zaburzenie ucha i wyrostka sutkowatego I00 Choroba reumatyczna bez wzmianki o zajêciu serca I01.0 Ostre reumatyczne zapalenie osierdzia I01.1 Ostre reumatyczne zapalenie wsierdzia I01.2 Ostre reumatyczne zapalenie miêœnia serca I01.8 Inne ostre choroby reumatyczne serca I01.9 Ostra choroba reumatyczna serca nieokreœlona I02.0 Pl¹sawica reumatyczna z zajêciem serca I02.9 Pl¹sawica reumatyczna bez zajêcia serca I05.0 Zwê¿enie lewego ujœcia ¿ylnego I05.1 Reumatyczna niedomykalnoœæ zastawki dwudzielnej I05.2 Zwê¿enie lewego ujœcia ¿ylnego z niedomykalnoœci¹ I05.8 Inne wady zastawki dwudzielnej I05.9 Wada zastawki dwudzielnej, nieokreœlona I06.0 Reumatyczne zwê¿enie têtnicy g³ównej I06.1 Reumatyczna niedomykalnoœæ zastawki têtnicy g³ównej I06.2 Reumatyczne zwê¿enie lewego ujœcia têtniczego z niedomykalnoœci¹ zastawek I06.8 Inne wady reumatyczne zastawki têtnicy g³ównej I06.9 Wada reumatyczna zastawki têtnicy g³ównej, nieokreœlona I07.0 Zwê¿enie zastawki trójdzielnej I07.1 Niedomykalnoœæ zastawki trójdzielnej I07.2 Zwê¿enie zastawki trójdzielnej z niedomykalnoœci¹ I07.8 Inne wady zastawki trójdzielnej I07.9 Wada zastawki trójdzielnej, nieokreœlona I08.0 Wady zastawek dwudzielnej i têtnicy g³ównej I08.1 Wady zastawek dwudzielnej i trójdzielnej I08.2 Wady zastawek têtnicy g³ównej i trójdzielnej I08.3 Skojarzone wady zastawek dwudzielnej, trójdzielnej i têtnicy g³ównej I08.8 Inne wady skojarzone wielu zastawek I08.9 Wady wielu zastawek, nieokreœlona I09.0 Reumatyczne zapalenie miêœnia serca I09.1 Reumatyczne choroby wsierdzia, zastawki, nieokreœlone I09.2 Przewlek³e reumatyczne zapalenie osierdzia I09.8 Inne okreœlone reumatyczne choroby serca I09.9 Choroba reumatyczna serca, nieokreœlona I10 Samoistne (pierwotne) nadciœnienie I11.0 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca, z (zastoinow¹) niewydolnoœci¹ serca I11.9 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca bez (zastoinowej) niewydolnoœci serca I12 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem nerek I12.0 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem nerek, z niewydolnoœci¹ nerek I12.9 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem nerek, bez niewydolnoœci nerek I13 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca i nerek I13.0 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca i nerek, z (zastoinow¹) niewydolnoœci¹ serca I13.1 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca i nerek, z niewydolnoœci¹ nerek I13.2 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca i nerek, tak z (zastoinow¹) niewydolnoœci¹ serca jak i niewydolnoœci¹ nerek I13.9 Choroba nadciœnieniowa z zajêciem serca i nerek, nieokreœlona I15.0 Nadciœnienie naczyniowo-nerkowe I15.1 Nadciœnienie wtórne do innej patologii nerek I15.2 Nadciœnienie wtórne do zaburzeñ uk³adu wewn¹trzwydzielniczego I15.8 Inne wtórne nadciœnienie I15.9 Nadciœnienie wtórne, nieokreœlone I20.0 Dusznica niestabilna I20.1 Dusznica bolesna z udokumentowanym skurczem naczyñ wieñcowych I20.8 Inne postacie dusznicy bolesnej I20.9 Dusznica bolesna, nieokreœlona I21.0 Ostry zawa³ serca pe³noœcienny œciany przedniej I21.1 Ostry zawa³ serca pe³noœcienny œciany dolnej I21.2 Ostry zawa³ serca pe³noœcienny o innej lokalizacji I21.3 Ostry zawa³ serca pe³noœcienny o nieokreœlonym umiejscowieniu I21.4 Ostry zawa³ serca podwsierdziowy I21.9 Ostry zawa³ serca, nieokreœlony I22.0 Ponowny zawa³ serca œciany przedniej I22.1 Ponowny ostry zawa³ serca œciany dolnej I22.8 Ponowny ostry zawa³ serca innych miejsc I22.9 Ponowny ostry zawa³ serca o nieokreœlonym umiejscowienu I23.0 Krwiak osierdzia jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.1 Ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.2 Ubytek przegrody miêdzykomorowej jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.3 Pêkniêcie œciany serca bez krwiaka osierdzia jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.4 Pêkniêcie strun œciêgnistych jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.5 Pêkniêcie miêœnia brodawkowatego jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.6 Skrzeplina przedsionka, uszka przedsionka i komory jako powik³anie wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I23.9 Inne powik³ania wystêpuj¹ce w czasie ostrego zawa³u serca I24.0 Zakrzepica têtnicy wieñcowej bez zawa³u serca I24.1 Zespó³ Dresslera I24.8 Inne postacie ostrej choroby niedokrwiennej serca I24.9 Ostra choroba niedokrwienna serca, nieokreœlona I25.0 Choroba serca i naczyñ krwionoœnych w przebiegu mia¿d¿ycy I25.1 Choroba serca w przebiegu mia¿d¿ycy I25.2 Stary (przebyty) zawa³ serca I25.3 Têtniak serca I25.4 Têtniak naczyñ wieñcowych I25.5 Kardiomiopatia niedokrwienna I25.6 "Ciche" (nieme) niedokrwienie serca I25.8 Inne postacie przewlek³ej choroby niedokrwiennej serca I25.9 Przewlek³a choroba niedokrwienna serca, nieokreœlona I26.0 Zator p³ucny ze wzmiank¹ o ostrym sercu p³ucnym I26.9 Zator p³ucny bez wzmianki o ostrym sercu p³ucnym I27.0 Pierwotne nadciœnienie p³ucne I27.1 Choroba serca w przebiegu kifoskoliozy I27.8 Inne okreœlone zespo³y sercowo-p³ucne I27.9 Zespó³ sercowo-p³ucny, nieokreœlony I28.0 Przetoka têtniczo-¿ylna naczyñ p³ucnych I28.1 Têtniak têtnicy p³ucnej I28.8 Inne okreœlone choroby naczyñ p³ucnych I28.9 Choroba naczyñ p³ucnych, nieokreœlona I30.0 Ostre nieokreœlone samoistne zapalenie osierdzia I30.1 Zapalenie osierdzia zakaŸne I30.8 Inne postacie ostrego zapalenia osierdzia I30.9 Ostre zapalenie osierdzia, nieokreœlone I31.0 Przewlek³e zarostowe zapalenie osierdzia I31.1 Przewlek³e zaciskaj¹ce zapalenie osierdzia I31.2 Krwiak osierdzia niesklasyfikowany gdzie indziej I31.3 P³yn w worku osierdziowym (niezapalny) I31.8 Inne okreœlone choroby osierdzia I31.9 Choroba osierdzia, nieokreœlona I32.0 Zapalenie osierdzia w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej I32.1 Zapalenie osierdzia w innych chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej I32.8 Zapalenie osierdzia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I33.0 Ostre i podostre zakaŸne zapalenie wsierdzia I33.9 Ostre zapalenie wsierdzia, nieokreœlone I34.0 Niedomykalnoœæ zastawki dwudzielnej I34.1 Wypadanie p³atka(-ów) zastawki dwudzielnej I34.2 Niereumatyczne zwê¿enie zastawki dwudzielnej I34.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej I34.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej, nieokreœlone I35.0 Zwê¿enie zastawki têtnicy g³ównej I35.1 Niedomykalnoœæ zastawki têtnicy g³ównej I35.2 Zwê¿enie zastawki têtnicy g³ównej z niedomykalnoœci¹ I35.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki têtnicy g³ównej I35.9 Zaburzenia funkcji zastawki têtnicy g³ównej, nieokreœlone I36.0 Niereumatyczne zwê¿enie zastawki trójdzielnej I36.1 Niereumatyczna niedomykalnoœæ zastawki trójdzielnej I36.2 Niereumatyczne zwê¿enie zastawki trójdzielnej z niedomykalnoœci¹ I36.8 Inne niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej I36.9 Niereumatyczne zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej, nieokreœlone I37.0 Zwê¿enie zastawki pnia p³ucnego I37.1 Niedomykalnoœæ zastawki pnia p³ucnego I37.2 Zwê¿enie zastawki pnia p³ucnego z niedomykalnoœci¹ I37.8 Inne zaburzenia funkcji zastawki pnia p³ucnego I37.9 Zaburzenia funkcji zastawki pnia p³ucnego, nieokreœlone I38 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreœlone I39.0 Zaburzenia funkcji zastawki dwudzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I39.1 Zaburzenia funkcji zastawki têtnicy g³ównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I39.2 Zaburzenia funkcji zastawki trójdzielnej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I39.3 Zaburzenia funkcji zastawki pnia p³ucnego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I39.4 Zaburzenia funkcji wielu zastawek w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I39.8 Zapalenie wsierdzia, zastawki, nieokreœlone, w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I40.0 Infekcyjne zapalenie miêœnia sercowego I40.1 Izolowane zapalenie miêœnia sercowego I40.8 Inne ostre zapalenie miêœnia sercowego I40.9 Ostre zapalenie miêœnia sercowego, nieokreœlone I41.0 Zapalenie miêœnia sercowego w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej I41.1 Zapalenie miêœnia sercowego w chorobach wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej I41.2 Zapalenie miêœnia sercowego w innych chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej I41.8 Zapalenie miêœnia sercowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I42.0 Kardiomiopatia rozstrzeniowa I42.1 Przerostowa kardiomiopatia zawê¿aj¹ca I42.2 Inne kardiomiopatie przerostowe I42.3 Choroba wsierdzia (eozynofilowa) I42.4 Zw³óknienie sprê¿yste wsierdzia (fibroelastoza wsierdzia) I42.5 Inne kardiomiopatie zaciskaj¹ce (restrykcyjne) I42.6 Kardiomiopatia alkoholowa I42.7 Kardiomiopatia wywo³ana przez leki i inne czynniki zewnêtrzne I42.8 Inne kardiomiopatie I42.9 Kardiomiopatia, nieokreœlona I43.0 Kardiomiopatia w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej I43.1 Kardiomiopatia w chorobach metabolicznych I43.2 Kardiomiopatia w chorobach z niedoborów pokarmowych I43.8 Kardiomiopatia w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I44.0 Blok przedsionkowo-komorowy pierwszego stopnia I44.1 Blok przedsionkowo-komorowy drugiego stopnia I44.2 Blok przedsionkowo-komorowy zupe³ny I44.3 Inne i nieokreœlone bloki przedsionkowo-komorowe I44.4 Blok przedniej ga³êzi lewej odnogi I44.5 Blok tylnej ga³êzi lewej odnogi I44.6 Inny i nieokreœlony blok ga³êzi I44.7 Blok lewej odnogi pêczka przedsionkowo-komorowego Hisa, nieokreœlony I45.0 Blok prawej odnogi I45.1 Inne i nieokreœlone bloki prawej odnogi pêczka przedsionkowo-komorowego Hisa I45.2 Blok dwuga³êziowy I45.3 Blok trójga³êziowy I45.4 Nieokreœlony blok wewn¹trzkomorowy I45.5 Inny okreœlony blok serca I45.6 Zespó³ preekscytacji I45.8 Inne okreœlone zaburzenia przewodnictwa I45.9 Zaburzenie przewodnictwa, nieokreœlone I46.0 Zatrzymanie kr¹¿enia ze skuteczn¹ resuscytacj¹ I46.1 Nag³a œmieræ sercowa, tak opisana I46.9 Zatrzymanie kr¹¿enia, nieokreœlone I47.0 Komorowe zaburzenia rytmu typu fali nawrotowej (re-entry) I47.1 Czêstoskurcz nadkomorowy I47.2 Czêstoskurcz komorowy I47.9 Czêstoskurcz napadowy, nieokreœlony I48 Migotanie i trzepotanie przedsionków I49.0 Migotanie i trzepotanie komór I49.1 Przedwczesna depolaryzacja przedsionkowa I49.2 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) z ³¹cza przedsionkowo-komorowego I49.3 Przedwczesna depolaryzacja (pobudzenie) komór I49.4 Inne i nieokreœlone przedwczesne depolaryzacje (pobudzenia) I49.5 Zespó³ chorej zatoki I49.8 Inne okreœlone zaburzenia rytmu serca I49.9 Zaburzenia rytmu serca, nieokreœlone I50.0 Niewydolnoœæ serca zastoinowa I50.1 Niewydolnoœæ serca lewokomorowa I50.9 Niewydolnoœæ serca, nieokreœlona I51.0 Ubytek przegody serca, nabyty I51.1 Pêkniêcie struny œciêgnistej niesklasyfikowane gdzie indziej I51.2 Pêkniêcie miêœnia brodawkowatego niesklasyfikowane gdzie indziej I51.3 Zakrzep (skrzeplina) wewn¹trzsercowy niesklasyfikowany gdzie indziej I51.4 Zapalenie miêœnia serca, nieokreœlone I51.5 Zwyrodnienie miêœnia serca I51.6 Choroby serca i naczyñ krwionoœnych, nieokreœlone I51.7 Powiêkszenie serca I51.8 Inne niedok³adnieokreœlone choroby serca I52.0 Inne zaburzenia funkcji serca w chorobach bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej I52.1 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej I52.8 Inne zaburzenia funkcji serca w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I60.0 Krwotok podpajêczynówkowy z syfonu lub rozwidlenia têtnicy szyjnej wewnêtrznej I60.1 Krwotok podpajêczynówkowy z têtnicy œrodkowej mózgu I60.2 Krwotok podpajêczynówkowy z têtnicy ³¹cz¹cej przedniej I60.3 Krwotok podpajêczynówkowy z têtnicy ³¹cz¹cej tylnej I60.4 Krwotok podpajêczynówkowy z têtnicy podstawnej I60.5 Krwotok podpajêczynówkowy z têtnicy krêgowej I60.6 Krwotok podpajêczynówkowy z innych têtnic wewn¹trzczaszkowych I60.7 Krwotok podpajêczynówkowy z têtnicy wewn¹trzczaszkowej, nieokreœlony I60.8 Inne krwotoki podpajêczynówkowe I60.9 Krwotok podpajêczynówkowy, nieokreœlony I61.0 Krwotok mózgowy do pó³kul, podkorowy I61.1 Krwotok mózgowy do pó³kul, korowy I61.2 Krwotok mózgowy do pó³kul, nieokreœlony I61.3 Krwotok mózgowy do pnia mózgu I61.4 Krwotok mózgowy do mó¿d¿ku I61.5 Krwotok mózgowy wewn¹trzkomorowy I61.6 Krwotok mózgowy o mnogim umiejscowieniu I61.8 Inne krwotoki mózgowe I61.9 Krwotok mózgowy, nieokreœlony I62.0 Krwotok pod opon¹ tward¹ (ostry) (nieurazowy) I62.1 Nieurazowy krwotok nad opon¹ tward¹ I62.9 Krwotok mózgowy (nieurazowy), nieokreœlony I63.0 Zawa³ mózgu wywo³any przez zakrzep têtnic przedmózgowych I63.1 Zawa³ mózgu wywo³any przez zator têtnic przedmózgowych I63.2 Zawa³ mózgu wywo³any przez nieokreœlon¹ niedro¿noœæ lub zwê¿enie têtnic przedmózgowych I63.3 Zawa³ mózgu wywo³any przez zakrzep têtnic mózgowych I63.4 Zawa³ mózgu wywo³any przez zator têtnic mózgowych I63.5 Zawa³ mózgu wywo³any przez nieokreœlon¹ niedro¿noœæ lub zwê¿enie têtnic mózgowych I63.6 Zawa³ mózgu wywo³any przez zakrzep ¿y³ mózgowych, nieropny I63.8 Inne zawa³y mózgu I63.9 Zawa³ mózgu, nieokreœlony I64 Udar, nieokreœlony jako krwotoczny lub zawa³owy I65.0 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnicy krêgowej I65.1 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnicy podstawnej I65.2 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnicy szyjnej wewnêtrznej I65.3 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnic przedmózgowych, mnogie i obustronne I65.8 Niedro¿noœæ i zwê¿enie innych têtnic przedmózgowych I65.9 Niedro¿noœæ i zwê¿enie nieokreœlonych têtnic przedmózgowych I66.0 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnicy œrodkowej mózgu I66.1 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnicy przedniej mózgu I66.2 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnicy tylnej mózgu I66.3 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnic mó¿d¿ku I66.4 Niedro¿noœæ i zwê¿enie têtnic mózgowych, mnogie i obustronne I66.8 Niedro¿noœæ i zwê¿enie innych têtnic mózgowych I66.9 Niedro¿noœæ i zwê¿enie nieokreœlonych têtnic mózgowych I67.0 Rozwarstwienie têtnic mózgowych, niepêkniête I67.1 Têtniak mózgu, niepêkniêty I67.2 Mia¿d¿yca têtnic mózgowych I67.3 Postêpuj¹ca naczyniowa leukoencefalopatia I67.4 Encefalopatia nadciœnieniowa I67.5 Choroba Moyamoya I67.6 Nieropny zakrzep uk³adu ¿ylnego wewn¹trzczaszkowego I67.7 Zapalenie têtnic mózgowych, niesklasyfikowanych gdzie indziej I67.8 Inne okreœlone choroby naczyñ mózgowych I67.9 Choroba naczyñ mózgowych, nieokreœlona I69.0 Nastêpstwa krwotoku podpajêczynówkowego I69.1 Nastêpstwa krwotoku mózgowego I69.2 Nastêpstwa innych nieurazowych krwotoków wewn¹trzczaszkowych I69.3 Nastêpstwa zawa³u mózgu I69.4 Nastêpstwa udaru nieokreœlone czy krwotoczny czy zawa³owy I69.8 Nastêpstwa innych i nieokreœlonych chorób naczyñ mózgowych I70.0 Mia¿d¿yca têtnicy g³ównej (aorty) I70.1 Mia¿d¿yca têtnicy nerkowej I70.2 Mia¿d¿yca têtnic koñczyn I70.8 Mia¿d¿yca innych têtnic I70.9 Uogólniona i nieokreœlona mia¿d¿yca I71.0 Têtniak rozwarstwiaj¹cy têtnicy g³ównej (ka¿dego odcinka) I71.1 Têtniak odcinka piersiowego têtnicy g³ównej, pêkniêty I71.2 Têtniak odcinka piersiowego têtnicy g³ównej, bez wzmianki o pêkniêciu I71.3 Têtniak odcinka brzusznego têtnicy g³ównej, pêkniêty I71.4 Têtniak odcinka brzusznego têtnicy g³ównej, bez wzmianki o pêkniêciu I71.5 Têtniak odcinka piersiowo-brzusznego têtnicy g³ównej, pêkniêty I71.6 Têtniak odcinka piersiowo-brzusznego têtnicy g³ównej, bez wzmianki o pêkniêciu I71.8 Têtniak têtnicy g³ównej o nieokreœlonym umiejscowieniu, pêkniêty I71.9 Têtniak têtnicy g³ównej o nieokreœlonym umiejscowieniu, bez wzmianki o pêkniêciu I72.0 Têtniak têtnicy szyjnej I72.1 Têtniak têtnicy koñczyny górnej I72.2 Têtniak têtnicy nerkowej I72.3 Têtniak têtnicy biodrowej (wspólnej) (zewnêtrznej) (wewnêtrznej) I72.4 Têtniak têtnicy koñczyny dolnej I72.8 Têtniak innych okreœlonych têtnic I72.9 Têtniak o nieokreœlonym umiejscowieniu I73.0 Zespó³ Reynauda I73.1 Zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyñ [Buergera] I73.8 Inne okreœlone choroby naczyñ obwodowych I73.9 Choroba naczyñ obwodowych, nieokreœlona I74.0 Zator i zakrzep brzusznej czêœci têtnicy g³ównej I74.1 Zator i zakrzep innych i nieokreœlonych odcinków têtnicy g³ównej I74.2 Zator i zakrzep têtnic koñczyn górnych I74.3 Zator i zakrzep têtnic koñczyn dolnych I74.4 Zator i zakrzep têtnic koñczyn, nieokreœlony I74.5 Zator i zakrzep têtnicy biodrowej (wspólnej) (zewnêtrznej) (wewnêtrznej) I74.8 Zator i zakrzep innych têtnic I74.9 Zator i zakrzep têtnicy, nieokreœlonej I77.0 Przetoka têtniczo-¿ylna (nabyta) I77.1 Zwê¿enie têtnicy I77.2 Pêkniêcie têtnicy I77.3 Dysplazja w³óknisto - miêœniowa têtnic I77.4 Zespó³ ucisku têtnicy krezkowej I77.5 Martwica têtnicy I77.6 Zapalenie têtnicy, nieokreœlone I77.8 Inne okreœlone zaburzenia têtnic i têtniczek I77.9 Zaburzenie têtnic i têtniczek, nieokreœlone I78.0 Dziedziczne, krwotoczne rozszerzenie naczyñ w³osowatych [teleangiectasia] I78.1 Znamiê, nienowowtworowe I78.8 Inne choroby naczyñ w³osowatych I78.9 Choroby naczyñ w³osowatych, nieokreœlone I79.0 Têtniak têtnicy g³ównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I79.1 Zapalenie têtnicy g³ównej w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I79.2 Angiopatia obwodowa w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I79.8 Inne zaburzenia czynnoœci têtnic, têtniczek i naczyñ w³osowatych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I80.0 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie ¿y³ powierzchownych koñczyn dolnych I80.1 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie ¿y³y udowej I80.2 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie ¿y³ innych naczyñ g³êbokich koñczyn dolnych I80.3 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie ¿y³ koñczyn dolnych, nieokreœlone I80.8 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie ¿y³ o innym umiejscowieniu I80.9 Zapalenie i zakrzepowe zapalenie ¿y³ o nieokreœlonym umiejscowieniu I81 Zakrzep ¿y³y wrotnej I82.0 Zespó³ Budda-Chiariego I82.1 Zapalenie zakrzepowe ¿y³, wêdruj¹ce I82.2 Zator i zakrzep ¿y³y g³ównej I82.3 Zator i zakrzep ¿y³y nerkowej I82.8 Zator i zakrzep innych okreœlonych ¿y³ I82.9 Zator i zakrzep ¿y³y, nieokreœlony I83.0 ¯ylaki koñczyn dolnych z owrzodzeniem I83.1 ¯ylaki koñczyn dolnych z zapaleniem I83.2 ¯ylaki koñczyn dolnych z owrzodzeniem i zapaleniem I83.9 ¯ylaki koñczyn dolnych bez owrzodzenia i zapalenia I84.4 Guzy krwawicze odbytu zewnêtrzne z innymi powik³aniami I84.5 Guzy krwawicze odbytu zewnêtrzne bez powik³añ I85.0 ¯ylaki prze³yku z krwawieniem I85.9 ¯ylaki prze³yku bez krwawienia I86.0 ¯ylaki podjêzykowe I86.4 ¯ylaki ¿o³¹dka I86.8 ¯ylaki innych okreœlonych miejsc I87.0 Zespó³ pozakrzepowy I87.1 Ucisk ¿y³y I87.2 Niewydolnoœæ ¿y³ (przewlek³a) (obwodowa) I87.8 Inne okreœlone zaburzenia funkcji ¿y³ I87.9 Zaburzenia funkcji ¿y³, nieokreœlone I88.0 Nieokreœlone zapalenie wêz³ów ch³onnych krezkowych I88.1 Przewlek³e zapalenie wêz³ów ch³onnych oprócz krezkowych I88.8 Inne nieokreœlone zapalenie wêz³ów ch³onnych I88.9 Zapalenie wêz³ów ch³onnych, nieokreœlone I89.0 Obrzêk ch³onny niesklasyfikowany gdzie indziej I89.1 Zapalenie naczyñ ch³onnych I89.8 Inne okreœlone niezakaŸne zaburzenia naczyñ i wêz³ów ch³onnych I89.9 NiezakaŸne zaburzenia naczyñ i wez³ów ch³onnych, nieokreœlone I95.0 Samoistne niedociœnienie têtnicze I95.1 Niedociœnienie têtnicze ortostatyczne I95.2 Niedociœnienie têtnicze wywo³ane przez leki I95.8 Inne niedociœnienie têtnicze I95.9 Niedociœnienie têtnicze, nieokreœlone I97.0 Zespó³ po kardiotomii I97.1 Inne zaburzenia czynnoœci uk³adu kr¹¿enia po operacjach serca I97.2 Zespó³ obrzêku ch³onnego po usuniêciu sutka I97.8 Inne pozabiegowe zaburzenia funkcji uk³adu kr¹¿enia, niesklasyfikowane gdzie indziej I97.9 Pozabiegowe zaburzenia funkcji uk³adu kr¹¿enia, nieokreœlone I98.2 ¯ylaki prze³yku w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej I99 Inne i nieokreœlone zaburzenia uk³adu kr¹¿enia J00 Ostre zapalenie nosa i gard³a (przeziêbienie) J01.0 Ostre zapalenie zatok szczêkowych J01.1 Ostre zapalenie zatok czo³owych J01.2 Ostre zapalenie komórek sitowych J01.3 Ostre zapalenie zatok klinowych J01.4 Ostre zapalenie wszystkich zatok J01.8 Inne ostre zapalenie zatok J01.9 Nieokreœlone ostre zapalenie zatok J02.0 Paciorkowcowe zapalenie gard³a J02.8 Ostre zapalenie gard³a spowodowane innymi okreœlonymi drobnoustrojami J02.9 Nieokreœlone ostre zapalenie gard³a J03.0 Zapalenie migda³ków paciorkowcowe J03.8 Zapalenie migda³ków spowodowane innymi okreœlonymi drobnoustrojami J03.9 Nieokreœlone ostre zapalenie migda³ków J04.0 Ostre zapalenie krtani J04.1 Ostre zapalenie tchawicy J04.2 Ostre zapalenie krtani i tchawicy J05.0 Ostre krupowe zapalenie krtani J05.1 Ostre zapalenie nag³oœni J06.0 Ostre zapalenie krtani i gard³a J06.8 Inne ostre zaka¿enie górnych dróg oddechowych o umiejscowieniu mnogim J06.9 Nieokreœlone ostre zaka¿enie górnych dróg oddechowych J10.0 Grypa z zapaleniem p³uc wywo³ana zidentyfikowanym wirusem grypy J10.1 Grypa z innymi objawami ze strony uk³adu oddechowego wywo³ana zidentyfikowanym wirusem grypy J10.8 Grypa z innymi objawami wywo³ana zidentyfikowanym wirusem grypy J11.0 Grypa z zapaleniem p³uc wywo³ana niezidentyfikowanym wirusem J11.1 Grypa z innymi objawami z dróg oddechowych wywo³ana niezidentyfikowanym wirusem J11.8 Grypa z innymi objawami wywo³ana niezidentyfikowanym wirusem J12.0 Zapalenie p³uc wywo³ane adenowirusem J12.1 Zapalenie p³uc wywo³ane wirusem RS J12.2 Zapalenie p³uc wywo³ane wirusem paragrypowym J12.8 Zapalenie p³uc wywo³ane innym wirusem J12.9 Nieokreœlone wirusowe zapalenie p³uc J13 Zapalenie p³uc wywo³ane paciorkowcami (Stereptococcus pneumoniae) J14 Zapalenie p³uc wywo³ane pa³eczk¹ grypy (Haemophilus influenzae) J15.0 Zapalenie p³uc wywo³ane pa³eczk¹ zapalenia p³uc (Klebsiella pneumonia) J15.1 Zapalenie p³uc wywo³ane przez Pseudomonas J15.2 Zapalenie p³uc wywo³ane przez gronkowce J15.3 Zapalenie p³uc wywo³ane przez paciorkowce grupy B J15.4 Zapalenie p³uc wywo³ane przez inne paciorkowce J15.5 Zapalenie p³uc wywo³ane przez pa³eczkê okrê¿nicy (Eschericha coli) J15.6 Zapalenie p³uc wywo³ane przez inne tlenowe bakterie Gram-ujemne J15.7 Zapalenie p³uc wywo³ane przez Mycoplasma pneumoniae J15.8 Zapalenie p³uc wywo³ane innymi bakteriami J15.9 Nieokreœlone bakteryjne zapalenie p³uc J16.0 Zapalenie p³uc wywo³ane przez chlamydie J16.8 Zapalenie p³uc wywo³ane przez inne okreœlone drobnoustroje J17.0 Zapalenie p³uc w przebiegu chorób (zakaŸnych) bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej J17.1 Zapalenie p³uc w przebiegu chorób zakaŸnych wirusowych sklasyfikowanych gdzie indziej J17.2 Zapalenie p³uc w przebiegu grzybicy J17.3 Zapalenie p³uc w przebiegu chorób paso¿ytniczych J17.8 Zapalenie p³uc w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej J18.0 Nieokreœlone odoskrzelowe zapalenie p³uc J18.1 Nieokreœlone p³atowe zapalenie p³uc J18.2 Nieokreœlone hipostatyczne zapalenie p³uc J18.8 Zapalenie p³uc wywo³ane innymi nieokreœlonymi drobnoustrojami J18.9 Nieokreœlone zapalenie p³uc J20.0 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez Mycoplasma pneumoniae J20.1 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez pa³eczkê grypy (Haemophilus influenzae) J20.2 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez paciorkowce J20.3 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez wirus Coxsackie J20.4 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez wirus paragrypy J20.5 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez wirus RS J20.6 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez rinowirus J20.7 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane przez echowirus J20.8 Ostre zapalenie oskrzeli wywo³ane innym okreœlonym drobnoustrojem J20.9 Nieokreœlone ostre zapalenie oskrzeli J21.0 Ostre zapalenie oskrzelików wywo³ane wirusem RS J21.8 Ostre zapalenie oskrzelików wywo³ane innymi okreœlonymi drobnoustrojami J21.9 Nieokreœlone ostre zapalenie oskrzelików J22 Nieokreœlone ostre zaka¿enie dolnych dróg oddechowych J30.0 Naczynioruchowe zapalenie b³ony œluzowej nosa J30.1 Uczuleniowe zapalenie b³ony œluzowej nosa spowodowane py³kami kwiatowymi J30.2 Inne sezonowe uczuleniowe zapalenie b³ony œluzowej nosa J30.3 Inne uczuleniowe zapalenie b³ony œluzowej nosa J30.4 Nieokreœlone uczuleniowe zapalenie b³ony œluzowej nosa J31.0 Przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej nosa J31.1 Przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej jamy nosowej i gard³a J31.2 Przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej gard³a J32.0 Przewlek³e zapalenie zatok szczêkowych J32.1 Przewlek³e zapalenie zatok czo³owych J32.2 Przewlek³e zapalenie komórek sitowych J32.3 Przewlek³e zapalenie zatok klinowych J32.4 Przewlek³e zapalenie wszystkich zatok przynosowych J32.8 Inne przewlek³e zapalenie zatok J32.9 Nieokreœlone przewlek³e zapalenie zatok J33.0 Polip jamy nosowej J33.1 Zwyrodnienie polipowate zatok J33.8 Inne polipy zatok J34.0 Ropieñ, czyrak mnogi i czyrak nosa J34.1 Torbiel i œluzowiak zatoki przynosowej J34.3 Przerost ma³¿owin nosowych J34.8 Inne okreœlone schorzenia nosa i zatok przynosowych J35.0 Przewlek³e zapalenie migda³ków J35.1 Przerost migda³ków podniebiennych J35.2 Przerost migda³ka gard³owego J35.3 Przerost migda³ków podniebiennych wspó³istniej¹cy z przerostem migda³ka gard³owego J35.8 Inne przewlek³e choroby migda³ków podniebiennych i migda³ka gard³owego J35.9 Nieokreœlona przewlek³a choroba migda³ków podniebiennych lub migda³ka gard³owego J36 Ropieñ oko³omigda³kowy J37.0 Przewlek³e zapalenie krtani J37.1 Przewlek³e zapalenie krtani i tchawicy J38.0 Pora¿enie strun g³osowych i krtani J38.1 Polip struny g³osowej lub krtani J38.2 Guzki strun g³osowych J38.3 Inne choroby strun g³osowych J38.4 Obrzêk krtani J38.5 Skurcz krtani J38.6 Zwê¿enie krtani J38.7 Inne choroby krtani J39.0 Ropieñ pozagard³owy i oko³ogard³owy J39.1 Inne ropnie gard³a J39.2 Inne choroby gard³a J39.3 Nadwra¿liwa reakcja górnych dróg oddechowych o nieokreœlonym umiejscowieniu J39.8 Inne okreœlone choroby górnych dróg oddechowych J40 Zapalenie oskrzeli nieokreœlone jako ostre albo przewlek³e J41.0 Przewlek³e proste zapalenie oskrzeli J41.1 Przewlek³e zapalenie oskrzeli œluzowo-ropne J41.8 Przewlek³e zapalenie oskrzeli mieszane: proste i œluzowo-ropne J42 Nieokreœlone przewlek³e zapalenie oskrzeli J43.0 Zespó³ MacLeoda J43.1 Rozedma ca³ego zrazika (p³uca) J43.2 Rozedma œrodkowej czêœci zrazika (p³uca) J43.8 Inna rozedma p³uc J43.9 Nieokreœlona rozedma p³uc J44.0 Przewlek³a zaporowa choroba p³uc z ostrym zaka¿eniem dolnych dróg oddechowych J44.1 Nieokreœlona przewlek³a zaporowa choroba p³uc w okresie zaostrzenia J44.8 Inna okreœlona przewlek³a zaporowa choroba p³uc J44.9 Nieokreœlona przewlek³a zaporowa choroba p³uc J45.0 Dychawica oskrzelowa w g³ównej mierze z przyczyn uczuleniowych J45.1 Dychawica oskrzelowa nieuczuleniowa J45.8 Dychawica oskrzelowa mieszana J45.9 Nieokreœlona dychawica oskrzelowa J46 Stan astmatyczny J47 Rozstrzenie oskrzeli J60 Pylica górników kopalñ wêgla J61 Pylica spowodowana azbestem lub innymi w³óknami mineralnymi J62.0 Pylica wywo³ana talkiem J62.8 Pylica wywo³ana innymi py³ami zawieraj¹cymi krzemionkê J63.0 Aluminoza (p³uca) J63.1 Zw³óknienie boksytowe (p³uca) J63.2 Beryloza (pylica berylowa) (Berylliosis) J63.3 Zw³óknienie grafitowe (p³uca) (pylica grafitowa) J63.4 Syderoza J63.5 Stannoza J63.8 Pylica wywo³ana innymi okreœlonymi py³ami nieorganicznymi J64 Nieokreœlona pylica p³uc J65 Pylica p³uc wspó³istniej¹ca z gruŸlic¹ J66.0 Bysynoza J66.1 Choroba obrabiaj¹cych len J66.2 Choroba palaczy haszyszu J66.8 Choroba dróg oddechowych wywo³ana innymi okreœlonymi py³kami organicznymi J67.0 P³uco rolnika J67.1 Bagasoza J67.2 P³uco hodowców ptaków J67.3 Korkowica (Suberosis) J67.4 P³uco pracuj¹cych przy s³odzie J67.5 P³uco pracuj¹cych przy przerobie grzybów J67.6 P³uco koruj¹cych klony J67.7 P³uco osób przebywaj¹cych w pomieszczeniach sztucznie klimatyzowanych lub nawil¿anych J67.8 Zapalenie p³uc z nadwra¿liwoœci wywo³ane innymi py³ami organicznymi J67.9 Zapalenie p³uc z nadwra¿liwoœci wywo³ane nieokreœlonym py³em organicznym J68.0 Zapalenie oskrzeli i p³uc wywo³ane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami J68.1 Ostry obrzêk p³uc wywo³any czynnikami chemicznymi, gazami lub parami J68.2 Zapalenie górnych dróg oddechowych wywo³ane czynnikami chemicznymi, gazami lub parami niesklasyfikowane gdzie indziej J68.3 Inne ostre lub podostre stany uk³adu oddechowego wywo³ane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary J68.4 Stany chorobowe przewlek³e uk³adu oddechowego wywo³ane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary J68.8 Inne choroby uk³adu oddechowego wywo³ane przez czynniki chemiczne, gazy lub pary J68.9 Nieokreœlona choroba uk³adu oddechowego wywo³ana czynnikami chemicznymi, gazami lub parami J69.0 Zapalenie p³uc wywo³ane zach³yœniêciem siê pokarmem lub wymiocinami J69.1 Zapalenie p³uc wywo³ane wdychaniem olejów lub smarów J69.8 Zapalenie p³uc wywo³ane innymi cia³ami sta³ymi lub ciek³ymi J70.0 Ostre objawy p³ucne wywo³ane napromieniowaniem J70.1 Przewlek³e i inne objawy p³ucne wywo³ane napromieniowaniem J70.2 Ostre zaburzenia tkanki œródmi¹¿szowej p³uc wywo³ane lekami J70.3 Przewlek³e zaburzenia tkanki œródmi¹¿szowej p³uc wywo³ane lekami J70.4 Nieokreœlone zaburzenia tkanki œródmi¹¿szowej p³uc wywo³ane lekami J70.8 Zaburzenia uk³adu oddechowego wywo³ane innymi okreœlonymi czynnikami zewnêtrznymi J70.9 Zaburzenia uk³adu oddechowego wywo³ane nieokreœlonymi czynnikami zewnêtrznymi J80 Zespó³ ciê¿kiej niewydolnoœci oddechowej u doros³ych J81 Obrzêk p³uc J82 Eozynofilia p³ucna niesklasyfikowana gdzie indziej J84.0 Choroby pêcherzyków p³ucnych i tkanki oko³opêcherzykowej J84.1 Inne choroby tkanki œródmi¹¿szowej p³uc ze zw³óknieniem J84.8 Inne okreœlone choroby tkanki œródmi¹¿szowej p³uc J84.9 Nieokreœlona choroba tkanki œródmi¹¿szowej p³uc J85.0 Zgorzel lub martwica p³uca J85.1 Ropieñ p³uca z zapaleniem p³uc J85.2 Ropieñ p³uca bez zapalenia p³uc J85.3 Ropieñ œródpiersia J86.0 Ropniak op³ucnej z przetok¹ J86.9 Ropniak op³ucnej bez przetoki J90 Wysiêk op³ucnowy niesklasyfikowany gdzie indziej J91 Wysiêk op³ucnowy w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej J92.0 Blaszka op³ucnej wspó³istniej¹ca z azbestoz¹ J92.9 Blaszka op³ucnej bez azbestozy J93.0 Odma op³ucnowa samoistna z wysi³ku J93.1 Inna samoistna odma op³ucnowa J93.8 Inna odma op³ucnowa J93.9 Nieokreœlona odma op³ucnowa J94.0 Wysiêk (op³ucnowy) mleczowy J94.1 Zaroœniêcie jamy op³ucnej J94.2 Krwiak op³ucnej J94.8 Inne okreœlone schorzenia op³ucnej J94.9 Nieokreœlona choroba op³ucnej J95.0 Nieprawid³owa czynnoœæ po tracheostomii J95.1 Ostra niewydolnoœæ p³ucna w nastêpstwie zabiegu chirurgicznego na klatce piersiowej J95.2 Ostra niewydolnoœæ p³ucna w nastêpstwie zabiegu chirurgicznego poza klatk¹ piersiow¹ J95.3 Przewlek³a niewydolnoœæ p³ucna w nastêpstwie zabiegu chirurgicznego J95.4 Zespó³ Mendelsona J95.5 Chirurgiczne podg³oœniowe zwê¿enie (krtani) J95.8 Inne chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenia uk³adu oddechowego J95.9 Nieokreœlone chirurgiczne (pozabiegowe) zaburzenie uk³adu oddechowego J96.0 Ostra niewydolnoœæ oddechowa J96.1 Przewlek³a niewydolnoœæ oddechowa J96.9 Nieokreœlona niewydolnoœæ oddechowa J98.0 Choroby oskrzela niesklasyfikowane gdzie indziej J98.1 Zapadniêcie siê p³uca J98.2 Rozedma œródmi¹¿szowa J98.3 Rozedma wyrównawcza J98.4 Inne choroby p³uc J98.5 Choroby œródpiersia niesklasyfikowane gdzie indziej J98.6 Choroby przepony J98.8 Inne okreœlone choroby uk³adu oddechowego J98.9 Nieokreœlona choroba uk³adu oddechowego J99.0 Reumatoidalna choroba p³uc (M05.1+) J99.1 Zaburzenia uk³adu oddechowego w innych rozlanych (uk³adowych) chorobach tkanki ³¹cznej J99.8 Zaburzenia uk³adu oddechowego w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej K00.6 Zaburzenia w wyrzynaniu siê zêbów K00.7 Zespó³ z¹bkowania K01.0 Wtopione zêby K01.1 Zaklinowane zêby K02.0 Próchnica ograniczona do szkliwa K02.1 Próchnica zêbiny K02.2 Próchnica cementu K02.3 Zatrzymana próchnica zêbów K02.4 Odontoklazja K02.8 Inne próchnice zêbów K02.9 Próchnica zêbów, nieokreœlona K03.1 Starcie zêbów pochodzenia mechanicznego K04.7 Ropieñ oko³owierzcho³kowy bez zajêcia zatoki szczêkowej K05.0 Ostre zapalenie dzi¹se³ K05.1 Przewlek³e zapalenie dzi¹se³ K05.2 Ostre zapalenie przyzêbia K05.3 Przewlek³e zapalenie przyzêbia K05.4 Desmodontoza K05.5 Inne choroby przyzêbia K05.6 Choroba przyzêbia, nieokreœlona K06.0 Zanik dzi¹se³ K06.1 Przerost dzi¹se³ K06.2 Uszkodzenie dzi¹se³ i bezzêbnego wyrostka zêbodo³owego zwi¹zane z urazem K06.8 Inne okreœlone zaburzenia dzi¹se³ i bezzêbnego wyrostka zêbodo³owego K06.9 Zaburzenia dzi¹se³ i bezzêbnego wyrostka zêbodo³owego, nieokreœlone K08.0 Eksfoliacja zêbów w wyniku przyczyn uk³adowych K08.1 Utrata zêbów z powodu wypadku, usuniêcia lub miejscowych chorób przyzêbia K08.2 Zanik grzbietu bezzêbnego wyrostka zêbodo³owego K08.3 Zatrzymany korzeñ zêba K08.8 Inne okreœlone zaburzenia zêbów i struktur podtrzymuj¹cych K09.0 Torbiele rozwojowe zêbopochodne K09.1 Torbiele rozwojowe (niezêbopochodne) okolicy jamy ustnej K09.2 Inne torbiele szczêk K09.8 Inne torbiele okolicy jamy ustnej niesklasyfikowane gdzie indziej K10.0 Zaburzenia rozwojowe szczêk i ¿uchwy K10.1 Ziarniniak olbrzymiokmórkowy, centralny K10.2 Stany zapalne szczêk i ¿uchwy K10.3 Zapalenie zêbodo³u szczêk i ¿uchwy K10.8 Inne okreœlone choroby szczêk i ¿uchwy K11.0 Zanik gruczo³u œlinowego K11.1 Przerost gruczo³u œlinowego K11.2 Zapalenie gruczo³u œlinowego K11.3 Ropieñ gruczo³u œlinowego K11.4 Przetoka gruczo³u œlinowego K11.5 Kamica œlinianek K11.6 Torbiel œluzowa [mukocele] K11.7 Zaburzenia wydzielania œliny K11.8 Inne choroby gruczo³ów œlinowych K12.0 Nawracaj¹ce afty jamy ustnej K12.1 Inne postacie zapalenia jamy ustnej K12.2 Zapalenie tkanki ³¹cznej i ropieñ jamy ustnej K13.0 Choroby warg K13.1 Nagryzanie policzka i wargi K13.2 Rogowacenie bia³e i inne choroby nab³onka jamy ustnej, w³¹czaj¹c jêzyk K13.3 W³ochate rogowacenie bia³e K13.4 Ziarniniak i ziarniniakopodobne choroby œluzówki jamy ustnej K13.5 Zw³óknienie podœluzowe jamy ustnej K13.6 Rozrost z podra¿nienia œluzówki jamy ustnej K13.7 Inne i nieokreœlone choroby œluzówki jamy ustnej K14.0 Zapalenie jêzyka K14.1 Jêzyk geograficzny K14.2 Zapalenie jêzyka poœrodkowe romboidalne K14.3 Przerost brodawek jêzyka K14.4 Zanik brodawek jêzyka K14.8 Inne choroby jêzyka K20 Zapalenie prze³yku K21.0 Zarzucanie (refluks) ¿o³¹dkowo-prze³ykowe z zapaleniem prze³yku K21.9 Zarzucanie ¿o³¹dkowo-prze³ykowe bez zapalenia prze³yku K22.0 Achalazja wpustu K22.1 Wrzód prze³yku K22.2 Niedro¿noœæ prze³yku K22.3 Przedziurawienie prze³yku K22.4 Dyskineza prze³yku K22.5 Uchy³ek prze³yku nabyty K22.6 ¯o³¹dkowo-prze³ykowe pêkniêcie œluzówki z krwawieniem K22.8 Inne okreœlone choroby prze³yku K22.9 Choroba prze³yku, nieokreœlona K23.0 GruŸlicze zapalenie prze³yku (A18.8+) K23.1 Prze³yk olbrzymi w chorobie Chagasa (B57.3+) K23.8 Zaburzenia prze³yku w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej K25.0 Wrzód ¿o³¹dka (ostry z krwotokiem) K25.1 Wrzód ¿o³¹dka (ostry z przedziurawieniem) K25.2 Wrzód ¿o³¹dka (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) K25.3 Wrzód ¿o³¹dka (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K25.4 Wrzód ¿o³¹dka (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem) K25.5 Wrzód ¿o³¹dka (przewlek³y lub nieokreœlony z przedziurawieniem) K25.6 Wrzód ¿o³¹dka (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem i z przedziurawieniem) K25.7 Wrzód ¿o³¹dka (przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K25.9 Wrzód ¿o³¹dka (nieokreœlony jako ostry lub przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K26.0 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem) K26.1 Wrzód dwunastnicy (ostry z przedziurawieniem) K26.2 Wrzód dwunastnicy (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) K26.3 Wrzód dwunastnicy (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K26.4 Wrzód dwunastnicy (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem) K26.5 Wrzód dwunastnicy (przewlek³y lub nieokreœlony z przedziurawieniem) K26.6 Wrzód dwunastnicy (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem i z przedziurawieniem) K26.7 Wrzód dwunastnicy (przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K26.9 Wrzód dwunastnicy (nieokreœlony jako ostry lub przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K27.0 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem) K27.1 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (ostry z przedziurawieniem) K27.2 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) K27.3 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K27.4 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem) K27.5 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (przewlek³y lub nieokreœlony z przedziurawieniem) K27.6 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem i z przedziurawieniem) K27.7 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K27.9 Wrzód trawienny o nieokreœlonym umiejscowieniu (nieokreœlony jako ostry lub przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K28.0 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (ostry z krwotokiem) K28.1 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (ostry z przedziurawieniem) K28.2 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (ostry z krwotokiem i przedziurawieniem) K28.3 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (ostry bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K28.4 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem) K28.5 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (przewlek³y lub nieokreœlony z przedziurawieniem) K28.6 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (przewlek³y lub nieokreœlony z krwotokiem i z przedziurawieniem) K28.7 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K28.9 Wrzód ¿o³¹dka i jelit (nieokreœlony jako ostry lub przewlek³y bez wzmianki o krwotoku lub przedziurawieniu) K29.0 Ostre krwotoczne zapalenie ¿o³¹dka K29.1 Inne ostre zapalenie ¿o³¹dka K29.2 Alkoholowe zapalenie ¿o³¹dka K29.3 Przewlek³e powierzchowne zapalenie ¿o³¹dka K29.4 Przewlek³e zanikowe zapalenie ¿o³¹dka K29.5 Przewlek³e zapalenie ¿o³¹dka, nieokreœlone K29.6 Inne zapalenia ¿o³¹dka K29.7 Zapalenie ¿o³¹dka, nieokreœlone K29.8 Zapalenie dwunastnicy K29.9 Zapalenie ¿o³¹dka i dwunastnicy, nieokreœlone K30 Dyspepsja K31.0 Ostra rozstrzeñ ¿o³¹dka K31.1 Zwê¿enie przerostowe odŸwiernika doros³ych K31.2 Przewê¿enie klepsydrowate lub zwê¿enie ¿o³¹dka K31.3 Kurcz odŸwiernika niesklasyfikowany gdzie indziej K31.4 Uchy³ek ¿o³¹dka K31.5 Niedro¿noœæ dwunastnicy K31.6 Przetoka ¿o³¹dka lub dwunastnicy K31.8 Inne okreœlone choroby ¿o³¹dka i dwunastnicy K31.9 Choroba ¿o³¹dka i dwunastnicy, nieokreœlone K35.0 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z rozlanym zapaleniem otrzewnej K35.1 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego z ropniem otrzewnej K35.9 Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreœlone K36 Inne zapalenie wyrostka robaczkowego K37 Zapalenie wyrostka robaczkowego, nieokreœlone K38.0 Rozrost wyrostka robaczkowego K38.1 Kamienie wyrostkowe K38.2 Uchy³ek wyrostka robaczkowego K38.3 Przetoka wyrostka robaczkowego K38.8 Inne okreœlone choroby wyrostka robaczkowego K38.9 Choroby wyrostka robaczkowego, nieokreœlone K40.0 Obustronna przepuklina pachwinowa, z niedro¿noœci¹ bez zgorzeli K40.1 Obustronna przepuklina pachwinowa, ze zgorzel¹ K40.2 Obustronna przepuklina pachwinowa, bez niedro¿noœci lub zgorzeli K40.3 Jednostronna lub nieokreœlona przepuklina pachwinowa z niedro¿noœci¹ bez zgorzeli K40.4 Jednostronna lub nieokreœlona przepuklina pachwinowa ze zgorzel¹ K40.9 Jednostronna lub nieokreœlona przepuklina pachwinowa bez niedro¿noœci lub zgorzeli K41.3 Jednostronna lub nieokreœlona przepuklina udowa, z niedro¿noœci¹ bez zgorzeli K42.0 Przepuklina pêpkowa, z niedro¿noœci¹ bez zgorzeli K42.9 Przepuklina pêpkowa bez niedro¿noœci lub zgorzeli K43.0 Przepuklina brzuszna z niedro¿noœci¹ bez zgorzeli K44.9 Przepuklina przeponowa bez niedro¿noœci lub zgorzeli K46.1 Nieokreœlone przepukliny brzuszne ze zgorzel¹ K50.0 Choroba Crohna jelita cienkiego K50.1 Choroba Crohna jelita grubego K50.8 Inne postacie choroby Crohna K50.9 Choroba Crohna, nieokreœlona K51.0 Wrzodziej¹ce (przewlek³e) zapalenie jelita cienkiego i grubego K51.1 Wrzodziej¹ce (przewlek³e) zapalenie jelita krêtego i grubego K51.2 Wrzodziej¹ce (przewlek³e) zapalenie prostnicy K51.3 Wrzodziej¹ce (przewlek³e) zapalenie prostnicy i esicy K51.4 Rzekoma polipowatoœæ jelita grubego K51.5 Œluzowe zapalenie prostnicy i okrê¿nicy K51.8 Inne wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego K51.9 Wrzodziej¹ce zapalenie jelita grubego, nieokreœlone K52.0 Zapalenie ¿o³¹dka, jelit i okrê¿nicy wywo³ane promieniowaniem K52.1 Toksyczne zapalenie ¿o³¹dka, jelit i okrê¿nicy K52.2 Uczuleniowe i zwi¹zane z dzia³aniem pokarmu zapalenie ¿o³¹dkowo-jelitowe i jelita grubego K52.8 Inne okreœlone niezakaŸne zapalenie ¿o³¹dkowo-jelitowe i jelita grubego K52.9 NiezakaŸne zapalenie ¿o³¹dkowo-jelitowe i jelita grubego, nieokreœlone K55.0 Ostre naczyniowe zaburzenia jelit K55.1 Przewlek³e naczyniowe zaburzenia jelit K55.2 Angiodysplazja jelita grubego K55.8 Inne naczyniowe zaburzenia jelit K55.9 Naczyniowe zaburzenia jelit, nieokreœlone K56.0 Niedro¿noœæ pora¿enna K56.1 Wg³obienie K56.2 Skrêt jelita K56.3 Niedro¿noœæ wywo³ana kamieniem ¿ó³ciowym K56.4 Inne postacie zatkania jelita K56.5 Zrosty jelitowe z niedro¿noœci¹ K56.6 Inne i nieokreœlone postacie niedro¿noœci jelitowej K56.7 Niedro¿noœæ, nieokreœlona K57.0 Choroba uchy³kowa jelita cienkiego z przedziurawieniem i ropniem K57.1 Choroba uchy³kowa jelita cienkiego bez przedziurawienia lub ropnia K57.2 Choroba uchy³kowa jelita grubego z przedziurawieniem i ropniem K57.3 Choroba uchy³kowa jelita grubego bez przedziurawienia lub ropnia K57.4 Choroba uchy³kowa jelita cienkiego i grubego z przedziurawieniem i ropniem K57.5 Choroba uchy³kowa jelita cienkiego i grubego bez przedziurawienia lub ropnia K57.8 Choroba uchy³kowa jelita, czêœci nieokreœlonej, z przedziurawieniem i ropniem K57.9 Choroba uchy³kowa jelita, czêœci nieokreœlonej, bez przedziurawienia lub ropnia K58.0 Zespó³ pobudliwego jelita z biegunk¹ K58.9 Zespó³ pobudliwego jelita bez biegunki K59.0 Zaparcie K59.1 Biegunka czynnoœciowa K59.2 Jelito neurogenne, niesklasyfikowane gdzie indziej K59.3 Okrê¿nica olbrzymia [megacolon], niesklasyfikowana gdzie indziej K59.8 Inne okreœlone czynnoœciowe zaburzenia jelit K59.9 Czynnoœciowe zaburzenia jelit, nieokreœlone K60.0 Ostra szczelina odbytu K60.1 Przewlek³a szczelina odbytu K60.2 Szczelina odbytu, nieokreœlona K60.4 Przetoka odbytnicza K60.5 Przetoka odbytowo-odbytnicza K61.0 Ropieñ odbytu K61.1 Ropieñ odbytniczy K61.2 Ropieñ odbytniczo-odbytowy K61.3 Ropieñ kulszowo-odbytniczy K61.4 Ropieñ wewn¹trzzwieraczowy K62.1 Polip odbytnicy K62.2 Wypadniêcie odbytu K62.3 Wypadniêcie odbytnicy K62.4 Zwê¿enie odbytu i odbytnicy K62.5 Krwawnienie z odbytu i odbytnicy K62.6 Wrzód odbytu i odbytnicy K62.7 Popromienne zapalenie prostnicy K62.8 Inne okreœlone choroby odbytu i odbytnicy K62.9 Choroby odbytu i odbytnicy, nieokreœlone K63.0 Ropieñ jelit K63.1 Przedziurawienie jelita (nieurazowe) K63.2 Przetoka jelitowa K63.3 Wrzód jelita K63.4 Opadniêcie trzewi K63.8 Inne okreœlone choroby jelit K63.9 Choroba jelita, nieokreœlona K65.0 Ostre zapalenie otrzewnej K65.8 Inne zapalenie otrzewnej K65.9 Zapalenie otrzewnej, nieokreœlone K66.0 Zrosty otrzewnowe K66.1 Krwiak otrzewnej K66.8 Inne okreœlone zaburzenia otrzewnej K66.9 Schorzenia otrzewnej, nieokreœlone K67.0 Zapalenie otrzewnej wywo³ane przez Chlamydie (A74.8+) K67.1 Rze¿¹czkowe zapalenie otrzewnej (A54.8+) K67.2 Ki³owe zapalenie otrzewnej (A52.7+) K67.3 GruŸlicze zapalenie otrzewnej (A18.3+) K67.8 Inne zaburzenia otrzewnej w chorobach zakaŸnych sklasyfikowanych gdzie indziej K70.0 Alkoholowe st³uszczenie w¹troby K70.1 Alkoholowe zapalenie w¹troby K70.2 Alkoholowe zw³óknienie i stwardnienie w¹troby K70.3 Alkoholowa marskoœæ w¹troby K70.4 Alkoholowa niewydolnoœæ w¹troby K70.9 Alkoholowa choroba w¹troby, nieokreœlona K71.0 Toksyczna choroba w¹troby z zastojem ¿ó³ci K71.1 Toksyczna choroba w¹troby z martwic¹ w¹troby K71.2 Toksyczna choroba w¹troby z ostrym zapaleniem w¹troby K71.3 Toksyczna choroba w¹troby z przewlek³ym przetrwa³ym zapaleniem w¹troby K71.4 Toksyczna choroba w¹troby z przewlek³ym zrazikowym zapaleniem w¹troby K71.5 Toksyczna choroba w¹troby z przewlek³ym aktywnym zapaleniem w¹troby K71.6 Toksyczna choroba w¹troby z zapaleniem w¹troby niesklasyfikowanym gdzie indziej K71.7 Toksyczna choroba w¹troby ze zw³óknieniem i marskoœci¹ w¹troby K71.8 Toksyczna choroba w¹troby z innymi zaburzeniami w¹troby K71.9 Toksyczna choroba w¹troby, nieokreœlona K72.0 Ostra i podostra niewydolnoœæ w¹troby K72.1 Przewlek³a niewydolnoœæ w¹troby K72.9 Niewydolnoœæ w¹troby, nieokreœlona K73.0 Przewlek³e przetrwa³e zapalenie w¹troby niesklasyfikowane gdzie indziej K73.1 Przewlek³e zrazikowe zapalenie w¹troby niesklasyfikowane gdzie indziej K73.2 Przewlek³e aktywne zapalenie w¹troby niesklasyfikowane gdzie indziej K73.8 Inne przewlek³e zapalenie w¹troby niesklasyfikowane gdzie indziej K73.9 Przewlek³e zapalenie w¹troby, nieokreœlone K74.0 Zw³óknienie w¹troby K74.1 Stwardnienie w¹troby K74.2 Zw³óknienie w¹troby ze stwardnieniem w¹troby K74.3 Pierwotna marskoœæ ¿ó³ciowa K74.4 Wtórna marskoœæ ¿ó³ciowa K74.5 Marskoœæ ¿ó³ciowa, nieokreœlona K74.6 Inna i nieokreœlona marskoœæ w¹troby K75.0 Ropieñ w¹troby K75.1 Zapalenie ¿y³y wrotnej K75.2 Nieokreœlone odczynowe zapalenie w¹troby K75.3 Ziarniniakowe zapalenie w¹troby niesklasyfikowane gdzie indziej K75.8 Inne okreœlone choroby zapalne w¹troby K75.9 Choroba zakaŸna w¹troby, nieokreœlona K76.0 St³uszczenie w¹troby niesklasyfikowane gdzie indziej K76.1 Przewlek³e przekrwienie bierne w¹troby K76.2 Centralna krwotoczna martwica w¹troby K76.3 Zawa³ w¹troby K76.4 Plamica w¹troby K76.5 Choroba w¹troby z zamkniêciem naczyñ ¿ylnych K76.6 Nadciœnienie wrotne K76.7 Zespó³ w¹trobowo-nerkowy K76.8 Inne okreœlone choroby w¹troby K76.9 Choroba w¹troby, nieokreœlona K77.8 Schorzenia w¹troby w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej K80.0 Kamica pêcherzyka ¿ó³ciowego z ostrym zapaleniem pêcherzyka ¿ó³ciowego K80.1 Kamica pêcherzyka ¿ó³ciowego z innym zapaleniem pêcherzyka ¿ó³ciowego K80.2 Kamica pêcherzyka ¿ó³ciowego bez zapalenia pêcherzyka ¿ó³ciowego K80.3 Kamica przewodu ¿ó³ciowego z zapaleniem (dróg ¿ó³ciowych) K80.4 Kamica przewodu ¿ó³ciowego z zapaleniem pêcherzyka ¿ó³ciowego K80.5 Kamica przewodu ¿ó³ciowego bez zapalenia pêcherzyka ¿ó³ciowego lub dróg ¿ó³ciowych K80.8 Inne kamice ¿ó³ciowe K81.0 Ostre zapalenie pêcherzyka ¿ó³ciowego K81.1 Przewlek³e zapalenie pêcherzyka ¿ó³ciowego K81.8 Inne zapalenie pêcherzyka ¿ó³ciowego K81.9 Zapalenie pêcherzyka ¿ó³ciowego, nieokreœlone K82.0 Niedro¿noœæ pêcherzyka ¿ó³ciowego K82.1 Wodniak pêcherzyka ¿ó³ciowego K82.2 Przedziurawienie pêcherzyka ¿ó³ciowego K82.3 Przetoka pêcherzyka ¿ó³ciowego K82.4 Zwyrodnienie cholesterolowe pêcherzyka ¿ó³ciowego [cholesterolosis] K82.8 Inne okreœlone choroby pêcherzyka ¿ó³ciowego K82.9 Choroba pêcherzyka ¿ó³ciowego, nieokreœlona K83.0 Zapalenie dróg ¿ó³ciowych K83.1 Niedro¿noœæ przewodów ¿ó³ciowych K83.2 Przedziurawienie przewodów ¿ó³ciowych K83.3 Przetoka przewodów ¿ó³ciowych K83.4 Kurcz zwieracza Oddiego K83.5 Torbiel ¿ó³ciowa K83.8 Inne okreœlone choroby przewodów ¿ó³ciowych K83.9 Choroba przewodów ¿ó³ciowych, nieokreœlona K85 Ostre zapalenie trzustki K86.1 Inne przewlek³e zapalenia trzustki K86.2 Torbiel trzustki K86.3 Torbiel rzekoma trzustki K86.8 Inne okreœlone choroby trzustki K86.9 Choroba trzustki, nieokreœlona K87.0 Schorzenia pêcherzyka ¿ó³ciowego i przewodów ¿ó³ciowych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej K90.0 Choroba trzewna [celiakia] K90.1 Sprue tropikalne K90.2 Zespó³ œlepej pêtli niesklasyfikowany gdzie indziej K90.3 T³uszczowa biegunka trzustkowa K90.4 Nieprawid³owe wch³anianie wywo³ane przez nietolerancjê, niesklasyfikowane gdzie indziej K90.8 Inne nieprawid³owe wch³anianie jelitowe K90.9 Nieprawid³owe wch³anianie jelitowe, nieokreœlone K91.0 Wymioty spowodowane zabiegami chirurgicznymi ¿o³¹dkowo-jelitowymi K91.1 Zespo³y po zabiegach chirurgicznych ¿o³¹dka K91.2 Nieprawid³owe wch³anianie po zabiegach chirurgicznych niesklasyfikowane gdzie indziej K91.3 Pooperacyjna niedro¿noœæ jelitowa K91.4 Nieprawid³owa czynnoœæ zespoleñ okrê¿niczych lub jelitowych (kolostomii, enterostomii) K91.5 Zespó³ po usuniêciu pêcherzyka ¿ó³ciowego K91.8 Inne pooperacyjne zaburzenia uk³adu pokarmowego niesklasyfikowane gdzie indziej K91.9 Pooperacyjne zaburzenia uk³adu pokarmowego, nieokreœlone K92.0 Wymioty krwawe K92.1 Stolce smo³owate K92.2 Krwotok ¿o³¹dkowo-jelitowy, nieokreœlony K92.8 Inne okreœlone choroby uk³adu pokarmowego K92.9 Choroba uk³adu pokarmowego, nieokreœlona K93.0 GruŸlicze zaburzenia jelit, otrzewnej i wêz³ów ch³onnych krezkowych (A18.3+) K93.8 Zaburzenia innych okreœlonych narz¹dów uk³adu pokarmowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej L00 Liszajec pêcherzowy noworodków L01.0 Liszajec [ka¿dej etiologii bakteryjnej] [ka¿dej okolicy] L01.1 Zliszajowacenie innych zmian skórnych L02.0 Ropieñ skóry, czyrak i czyrak gromadny twarzy L02.1 Ropieñ skóry, czyrak, czyrak gromadny szyi L02.2 Ropieñ skóry, czyrak, czyrak gromadny tu³owia L02.3 Ropieñ skóry, czyrak, czyrak gromadny poœadka L02.4 Ropieñ skóry, czyrak, czyrak gromadny koñczyny L02.8 Ropieñ skóry, czyrak, czyrak gromadny o innej lokalizacji L03.0 Zapalenie tkanki podskórnej palca rêki i stopy L03.1 Zapalenie tkanki l¹cznej innych czêœci koñczyny L03.2 Zapalenie tkanki ³¹cznej twarzy L03.3 Zapalenie tkanki ³¹cznej tu³owia L03.8 Zapalenie tkanki ³¹cznej o innej lokalizacji L03.9 Nieokreœlone zapalenie tkanki ³¹cznej L04.0 Ostre zapalenie wêz³ów ch³onnych twarzy, g³owy i szyi L04.1 Ostre zapalenie wêz³ów ch³onnych tu³owia L04.2 Ostre zapalenie wêz³ów ch³onnych koñczyny górnej L04.3 Ostre zapalenie wêz³ów ch³onnych koñczyny dolnej L04.8 Ostre zapalenie wêz³ów ch³onnych o innej lokalizacji L04.9 Nieokreœlone ostre zapalenie wêz³ów ch³onnych L05.9 Torbiel pilonidalna bez ropnia L08.0 Ropne zapalenie skóry L08.1 £upie¿ rumieniowy L08.9 Miejscowe zaka¿enia skóry i tkanki podskórnej, nieokreœlone L10.0 Pêcherzyca zwyk³a L10.1 Pêcherzyca bujaj¹ca L10.2 Pêcherzyca liœciasta L10.3 Pêcherzyca brazylijska [fogo selvagem] L10.4 Pêcherzyca rumieniowata L10.5 Pêcherzyca polekowa L10.8 Inna pêcherzyca L10.9 Nieokreœlona pêcherzyca L11.0 Nabyte rogowacenie mieszkowe L11.1 Przemijaj¹ca dermatoza z akantoliz¹ [choroba Grovera] L11.8 Inne okreœlone choroby skóry z akantoliz¹ L11.9 Schorzenia z akantoliz¹, nieokreœlone L12.0 Pemfigoid pêcherzowy L12.1 Pemfigoid bliznowaciej¹cy L12.2 Przewlek³a choroba pêcherzowa dzieci L12.3 Nabyte pêcherzowe oddzielanie siê naskórka L12.8 Inny pemfigoid L12.9 Nieokreœlony pemfigoid L13.0 Zapalenie skóry opryszczkowate L13.1 Dermatitis subcornealis pustulosa L13.8 Inne okreœlone choroby pêcherzowe L13.9 Nieokreœlone choroby pêcherzowe L14 Choroby pêcherzowe w przebiegu schorzeñ sklasyfikowanych gdzie indziej L20.0 Œwierzbi¹czka skazowa Besniera L20.8 Inne atopowe zapalenia skóry L20.9 Atopowe zapalenie skóry, nieokreœlone L21.0 £ojotok g³owy L21.1 Dzieciêce ³ojotokowe zapalenie skóry L21.8 Inne ³ojotokowe zapalenie skóry L21.9 Nieokreœlone ³ojotokowe zapalenie skóry L22 Pieluszkowe (serwetkowe) zapalenie skóry L23.0 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez kontakt z metalami L23.1 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez przylepiec L23.2 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane kosmetykami L23.3 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez kontakt leków ze skór¹ L23.4 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane barwnikami L23.5 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane innymi œrodkami chemicznymi L23.6 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane kontaktem pokarmu ze skór¹ L23.7 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane roœlinami, (z wyj¹tkiem ¿ywnoœci) L23.8 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane innymi czynnikami L23.9 Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry o nieokreœlonej przyczynie L24.0 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane przez kontakt z detergentami L24.1 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane przez kontakt z olejami i smarami L24.2 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane rozpuszczalnikami L24.3 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane kosmetykami L24.4 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane kontaktem z lekami L24.5 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane innymi œrodkami chemicznymi L24.6 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane kontaktem z produktami ¿ywnoœciowymi L24.7 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane roœlinami, z wyj¹tkiem ¿ywnoœci L24.8 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane innymi czynnikami L24.9 Kontaktowe zapalenie skóry z podra¿nienia wywo³ane przez nieokreœlone czynniki L25.0 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane kosmetykami L25.1 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez kontakt skóry z lekami L25.2 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane barwnikami L25.3 Nieokreœlone zapalenie skóry wywo³ane innymi substancjami chemicznymi L25.4 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez kontakt skóry z ¿ywnoœci¹ L25.5 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez roœliny, z wyj¹tkiem ¿ywnoœci L25.8 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez inne czynniki L25.9 Nieokreœlone kontaktowe zapalenie skóry wywo³ane przez nieokreœlone czynniki L26 Z³uszczaj¹ce zapalenie skóry L27.0 Uogólniona osutka skórna wywo³ana lekami i innymi œrodkami leczniczymi L27.1 Ograniczona osutka skórna wywo³ana lekami i innymi œrodkami leczniczymi L27.2 Zapalenie skóry wywo³ane spo¿yt¹ ¿ywnoœci¹ L27.8 Zapalenie skóry wywo³ane innymi substancjami wprowadzonymi do ustroju L27.9 Zapalenie skóry wywo³ane nieokreœlonymi substancjami wprowadzonymi do ustroju L28.0 Przewlek³y liszaj pospolity L28.1 Œwierzbi¹czka guzkowa L28.2 Inna œwierzbi¹czka L29.0 Œwi¹d odbytu L29.2 Œwi¹d pochwy L29.3 Œwi¹d okolic odbytu i narz¹dów p³ciowych, nieokreœlony L29.8 Inny œwi¹d L29.9 Œwi¹d, nieokreœlony L30.0 Wyprysk pieni¹¿kowaty L30.1 Potnica [pompholyx] L30.2 Autoalergizacja skórna L30.3 Dermatozy zakaŸne L30.4 Wyprzenie L30.5 £upie¿ bia³y [pityriasis alba] L30.8 Inne okreœlone zapalenie skóry L30.9 Nieokreœlone zapalenie skóry L40.0 £uszczyca pospolita L40.1 £uszczyca krostkowa uogólniona L40.2 Zapalenie ci¹g³e krostkowe koñczyn [acrodermatitis continua] L40.3 £uszczyca krostkowa d³oni i podeszw L40.4 £uszczyca grudkowa L40.5 £uszczyca stawowa (M07.0-M07.3, M09.0) L40.8 Inna ³uszczyca L40.9 Nieokreœlona ³uszczyca L41.0 Przy³uszczyca ostra [pityriasis lichenoides et varioliformis acuta] L41.1 Przy³uszczyca przewlek³a [pityriasis lichenoides chronica] L41.2 Lymphomatoid papulosis L41.3 Przy³uszczyca plackowata drobnoogniskowa L41.4 Przy³uszczyca plackowata wielkoogniskowa L41.5 Przy³uszczyca siatkowata L41.8 Inna przy³uszczyca L41.9 Nieokreœlona przy³uszczyca L42 £upie¿ ró¿owy Giberta [pityriasis rosea Gibert'] L43.0 Liszaj p³aski przerostowy L43.1 Liszaj p³aski pêcherzowy L43.2 Liszajowa reakcja polekowa L43.3 Podostry (aktywny) liszaj p³aski L43.8 Inny liszaj p³aski L43.9 Nieokreœlony liszaj p³aski L44.0 £upie¿ czerwony mieszkowy [pityriasis rubra piliaris] L44.1 Liszaj lœni¹cy [lichen nitidus] L44.2 Liszaj pasmowaty [lichen striatus] L44.3 Liszaj czerwony paciorkowaty [lichen ruber moniliformis] L44.4 Dzieciêce grudkowe zapalenie ci¹g³e skóry koñczyn [choroba Gianotti-Crosti] L44.8 Inne okreœlone choroby grudkowo-z³uszczaj¹ce L44.9 Nieokreœlone choroby grudkowo-z³uszczaj¹ce L45 Choroby grudkowo-z³uszczaj¹ce w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej L50.0 Pokrzywka alergiczna L50.1 Pokrzywka idiopatyczna L50.2 Pokrzywka wywo³ana zimnem i ciep³em L50.3 Pokrzywka dermograficzna L50.4 Pokrzywka wibracyjna L50.5 Pokrzywka cholinergiczna L50.6 Pokrzywka kontaktowa L50.8 Inna pokrzywka L50.9 Nieokreœlona pokrzywka L51.0 Niepêcherzowy rumieñ wielopostaciowy L51.1 Pêcherzowy rumieñ wielopostaciowy L51.2 Toksyczne martwicze oddzielanie siê naskórka [choroba Lyella] L51.8 Inny rumieñ wielopostaciowy L51.9 Rumieñ wielopostaciowy, nieokreœlony L52 Rumieñ guzowaty [erythema nodosum] L53.0 Rumieñ toksyczny L53.1 Rumieñ obr¹czkowaty odœrodkowy Dariera L53.2 Rumieñ brze¿ny L53.3 Inny przewlek³y rumieñ girlandowaty L53.8 Inne okreœlone stany rumieniowe L53.9 Stany rumieniowe, nieokreœlone L54.0 Rumieñ obr¹czkowaty w przebiegu ostrej gor¹czki reumatycznej (I00+) L54.8 Rumieñ w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej L55.0 Oparzenie s³oneczne pierwszego stopnia L55.1 Oparzenie s³oneczne drugiego stopnia L55.2 Oparzenie s³oneczne trzeciego stopnia L55.8 Inne oparzenie s³oneczne L55.9 Nieokreœlone oparzenie s³oneczne L56.0 Reakcja fototoksyczna indukowana lekiem L56.1 Reakcja fotoalergiczna wywo³ana lekiem L56.2 Fotokontaktowe zapalenie skóry [berloque dermatitis] L56.3 Pokrzywka œwietlna L56.4 Polimorficzna osutka œwietlna L56.8 Inne okreœlone ostre zmiany skórne wywo³ane promieniowaniem ultrafioletowym L56.9 Ostre zmiany skórne wywo³ane promieniowaniem ultrafioletowym, nieokreœlone L57.0 Rogowacenie zwi¹zane z promieniowaniem s³onecznym [Actinic keratosis] L57.1 Actinic reticuloid L57.2 Skóra bruzdowata karku (romboidalna) L57.3 Zanik pstry naczyniasty [Poikilodermia Civatte] L57.4 Zwiotczenie sprê¿yste skóry [cutis laxa senilis] L57.5 Actinic gramuloma L57.8 Inne zmiany skórne wywo³ane przewlek³¹ ekspozycj¹ na promieniowanie niejonizuj¹ce L57.9 Zmiany skórne wywo³ane przewlek³¹ ekspozycj¹ na promieniowanie niejonizuj¹ce, nieokreœlone L58.0 Wczesny odczyn porentgenowski L58.1 PóŸny odczyn porentgenowski L58.9 Nieokreœlone porentgenowskie uszkodzenie skóry L59.0 Rumieñ oparzeniowy [dermatitis ab igne] L59.8 Inne okreœlone choroby skóry i tkanki podskórnej zwi¹zane z napromieniowaniem L59.9 Choroby skóry i tkanki podskórnej zwi¹zane z napromieniowaniem, nieokreœlone L60.0 Wrastaj¹cy paznokieæ L60.1 Oddzielenie siê p³ytki paznokciowej [onycholysis] L60.2 Szponowatoœæ paznokci [onychogryphosis] L60.3 Dystrofia paznokcia L60.4 Linie Beau (bruzdowanie) L60.5 Zespó³ ¿ó³tych paznokci L60.8 Inne choroby paznokcia L60.9 Nieokreœlone choroby paznokcia L62.0 Przerost skóry i koœæca z paznokciami pa³eczkowatymi (M89.4+) L62.8 Choroby paznokci w schorzeniach sklasyfikowanych gdzie indziej L63.0 £ysienie (g³owy) ca³kowite L63.1 £ysienie uogólnione L63.2 Wy³ysienie pasmowate [ophiasis] L63.8 Inne ³ysienie plackowate L63.9 Nieokreœlone ³ysienie plackowate L64.0 £ysienie androgenne indukowane lekami L64.8 Inne ³ysienie androgenne L64.9 Nieokreœlone ³ysienie androgenne L65.0 Telogenowe wypadanie w³osów [telogen effluvium] L65.1 Anagenowe wypadanie w³osów [anagen effluvium] L65.2 Mucynoza mieszkowa [alopecia mucinosa] L65.8 Inna okreœlona niebliznowaciej¹ca utrata w³osów L65.9 Niebliznowaciej¹ca utrata w³osów, nieokreœlona L66.0 £ysienie rzekomoplackowate [pseudopalade] L66.1 Liszaj p³aski mieszkowy L66.2 Wy³ysiaj¹ce zapalenie mieszków w³osowych [folliculitis decalvans] L66.3 Zapalenie oko³omieszkowe g³owy ropowicze L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata L66.8 Inne ³ysienie bliznowaciej¹ce L66.9 Nieokreœlone ³ysienie bliznowaciej¹ce L67.0 £amliwoœæ w³osów wêz³owa [Trichorrhexis nodosa] L67.1 Zmiana zabarwienia w³osów L67.8 Inne nieprawid³owoœci zabarwienia i budowy w³osów L67.9 Nieprawid³owoœci zabarwienia i budowy w³osów, nieokreœlone L68.0 Ow³osienie patologiczne [hirsutyzm] L68.1 Nabyte nadmierne ow³osienie typu p³odowego L68.2 Ograniczone nadmierne ow³osienie L68.3 Nadmierne ow³osienie [politrichia] L68.8 Inne nadmierne ow³osienie L68.9 Nadmierne ow³osienie, nieokreœlone L70.0 Tr¹dzik pospolity [acne vulgaris] L70.1 Tr¹dzik skupiony [acne conglobata] L70.2 Tr¹dzik ospowaty [acne varioliformis] L70.3 Tr¹dzik tropikalny L70.4 Tr¹dzik dzieciêcy L70.5 Tr¹dzik z rozdrapania [acne excoriee des jeunes filles] L70.8 Inny tr¹dzik L70.9 Nieokreœlony tr¹dzik L71.0 Oko³oustne zapalenie skóry L71.1 Odmiana przerostowa tr¹dzika ró¿owatego [rhinophyma] L71.8 Inny tr¹dzik ró¿owaty L71.9 Nieokreœlony tr¹dzik ró¿owaty L72.0 Torbiel epidermalna L72.1 Torbiel os³onki w³osa L72.2 Mnogie torbiele ³ojowe [Steatocystoma multiplex] L72.8 Inne torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej L72.9 Torbiele mieszkowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreœlone L73.0 Tr¹dzik bliznowcowy L73.1 Rzekome ropne zapalenie mieszków w³osowych brody L73.2 Ropnie mnogie gruczo³ów apokrynowych pachy [hydradenitis suppurativa] L73.8 Inne okreœlone choroby mieszków w³osowych L74.0 Potówka czerwona (R61.-) L74.1 Potówka zwyk³a [miliaria crystallina] L74.2 Potówka g³êboka L74.3 Potówka, nieokreœlona L74.4 Brak potu [anhydrosis] L74.8 Inne choroby gruczo³ów potowych L74.9 Nieokreœlone choroby gruczo³ów potowych L75.0 Poty z³owonne [bromhidrosis] L75.1 Poty barwne [chromhidrosis] L75.2 Choroba Fox-Fordyce L75.8 Inne choroby gruczo³ów apokrynowych L75.9 Nieokreœlone choroby gruczo³ów apokrynowych L80 Bielactwo [vitiligo] L81.0 Nadmierna pigmentacja poinfekcyjna L81.1 Ostudy [chloasma] L81.4 Inne nadmierne gromadzenie melaniny L81.5 Odbarwienie skóry [leucoderma], niesklasyfikowane gdzie indziej L81.6 Inne choroby ze zmniejszonym tworzeniem melaniny L81.7 Barwnikowe-naczyniowe zmiany skórne L81.8 Inne okreœlone zaburzenia pigmentacji L81.9 Zaburzenia pigmentacji, nieokreœlone L82 Brodawka ³ojotokowa (rogowacenie ³ojotokowe) [seborrheic keratosis] L83 Rogowacenie ciemne L84 Nagniotki i modzele L85.0 Rybia ³uska nabyta L85.1 Nabyte rogowacenie d³oni i podeszew L85.2 Rogowacenie punktowe (d³oni i stóp) L85.3 Suchoœæ skóry [Xerosis cutis] L85.8 Inne okreœlone zgrubienie naskórka L85.9 Zgrubienie naskórka, nieokreœlone L86 Uogólnione rogowacenie skóry w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej L87.0 Rogowacenie mieszkowe i oko³omieszkowe wnikaj¹ce do skóry [choroba Kyrle] L87.1 Reaktywna perforuj¹ca kolagenoza L87.2 Elastosis perforans serpingiosa L87.8 Inne zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej L87.9 Zaburzenia eliminacji przeznaskórkowej, nieokreœlone L88 Ropne zgorzelinowe zapalenie skóry L89 Owrzodzenie odle¿ynowe L90.0 Liszaj twardzinowy i zanikowy L90.1 Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Schweninger-Buzzi L90.2 Zanik skórny plackowaty [Anetoderma] Jadassohn-Pellizzari L90.3 Zanik skóry Pasini i Pierini [Atrophoderma] L90.4 Przewlek³e zanikowe zapalenie skóry koñczyn [Acrodermatitis chronica atrophicans] L90.5 Stany bliznowacenia i w³óknienia skóry L90.6 Rozstêpy skórne [striae atrophicae] L90.8 Inne zanikowe choroby skóry L90.9 Zanikowe choroby skóry, nieokreœlone L91.0 Blizna keloidowa L91.8 Inne przerostowe choroby skóry L91.9 Przerostowe choroby skóry, nieokreœlone L92.0 Ziarniniak obr¹czkowaty L92.1 Obumieranie t³uszczowe, niesklasyfikowane gdzie indziej L92.2 Ziarniniak twarzy [eozynofilowy ziarniniak] L92.3 Ziarniniak cia³a obcego skóry i tkanki podskórnej L92.8 Inne choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej L92.9 Choroby ziarniniakowe skóry i tkanki podskórnej, nieokreœlone L93.0 Toczeñ rumieniowaty kr¹¿kowy L93.1 Podostry toczeñ rumieniowaty skórny L93.2 Inny miejscowy toczeñ rumieniowaty L94.0 Twardzina ograniczona [morphea] L94.1 Twardzina linijna na g³owie podobna do blizny po ciêciu szabl¹ [En coup de sabre] L94.2 Z³ogi wapniowe w skórze [calcinosis cutis] L94.3 Stwardnienie palców [Sclerodactylia] L94.4 Grudki Gottrona L94.5 Zanik pstry naczyniasty skóry L94.6 Ainhum L94.8 Inne okreœlone miejscowe choroby tkanki ³¹cznej L94.9 Ograniczone choroby tkanki ³¹cznej, nieokreœlone L95.0 Livedo-vasculitis L95.1 Rumieñ wynios³y i d³ugotrwa³y [Erythema elevatum et diutinum] L95.8 Inne zapalenie naczyñ ograniczone do skóry L95.9 Zapalenie naczyñ ograniczone do skóry, nieokreœlone L97 Owrzodzenie koñczyny dolnej, niesklasyfikowane gdzie indziej L98.0 Ziarniniak ropny L98.1 Zapalenie skóry wywo³ane L98.2 Dermatosis neutrophilica febrilis acuta [zespó³ Sweeta] L98.3 Eozynofilowe zapalenie tkanki podskórnej [choroba Wellsa] L98.4 Przewlek³y wrzód skóry, niesklasyfikowany gdzie indziej L98.5 Mucynoza skóry L98.6 Inne naciekowe choroby skóry i tkanki podskórnej L98.8 Inne okreœlone schorzenia skóry i tkanki podskórnej L98.9 Nieokreœlone schorzenia skóry i tkanki podskórnej L99.0 Amyloidoza skóry (E85.-+) L99.8 Inne okreœlone schorzenia skóry i tkanki podskórnej w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M00.0 Gronkowcowe zapalenie jedno- lub wielostawowe M00.1 Pneumokokowe zapalenie jedno- lub wielostawowe M00.2 Paciorkowcowe zapalenia jedno- lub wielostawowe M00.8 Inne bakteryjne zapalenia jedno- lub wielostawowe M00.9 Ropne zapalenia stawów, nieokreœlone M01.0 Meningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) M01.1 GruŸlicze zapalenie stawów (A18.0+) M01.2 Zapalenie stawów w chorobie z Lyme (A69.2+) M01.3 Zapalenie stawów towarzysz¹ce innym bakteryjnym chorobom sklasyfikowanym gdzie indziej M01.4 Zapalenie stawów w ró¿yczce (B06.8+) M01.5 Zapalenie stawów zwi¹zane z chorobami wirusowymi sklasyfikowanymi gdzie indziej M01.6 Grzybicze zapalenie stawów (B35-B49+) M01.8 Zapalenie stawów w przebiegu chorób zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej M02.0 Artropatia po dokonaniu bypassów jelitowych M02.1 Poczerwonkowe zapalenie stawów M02.2 Poszczepienne zapalenie stawów M02.3 Choroba Reitera M02.8 Inne reaktywne artropatie M02.9 Reaktywne artropatie, nieokreœlone M03.0 Pomeningokokowe zapalenie stawów (A39.8+) M03.1 Poinfekcyjna artropatia w przebiegu ki³y M03.2 Inne poinfekcyjne artropatie w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M03.6 Artropatie reaktywne w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M05.0 Zespó³ Felty`ego M05.1 Reumatoidalna choroba p³uc (J99.0*) M05.2 Reumatoidalne zapalenie naczyñ M05.3 Reumatoidalne zapalenie stawów z zajêciem innych narz¹dów i uk³adów M05.8 Inne sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów M05.9 Sero-dodatnie reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreœlone M06.0 Surowiczoujemne reumatoidalne zapalenie stawów M06.1 Choroba Stilla u osoby doros³ej M06.2 Reumatoidalne zapalenie kaletki maziowej M06.3 Guzek reumatoidalny M06.4 Zapalenie wielu stawów M06.8 Inne okreœlone reumatoidalne zapalenie stawów M06.9 Reumatoidalne zapalenie stawów, nieokreœlone M07.0 £uszczycowa artropatia z dominuj¹cymi zmianami w stawach miêdzypaliczkowych dalszych (L40.5+) M07.1 Okaleczaj¹ce zapalenie stawów (L40.5+) M07.2 £uszczycowa spondyloartropatia (L40.5+) M07.3 Inne ³uszczycowe artropatie (L40.5+) M07.4 Artropatia towarzysz¹ca chorobie Crohna (K50.-+) M07.5 Artropatia w przebiegu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (K51.+) M07.6 Inne artropatie towarzysz¹ce chorobom jelit M08.0 M³odzieñcze reumatoidalne zapalenie stawów M08.1 M³odzieñcze zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa M08.2 M³odzieñcze zapalenie stawów o pocz¹tku uogólnionym M08.3 M³odzieñcze zapalenie wielu stawów (sero-ujemne) M08.4 M³odzieñcze zapalenie stawów o pocz¹tku sk¹postawowym M08.8 Inne m³odzieñcze zapalenia stawów M08.9 M³odzieñcze zapalenie stawów, nieokreœlone M09.0 M³odzieñcze zapalenie stawów w ³uszczycy (L40.5+) M09.1 M³odzieñcze zapalenie stawów w chorobie Crohna [odcinkowym zapaleniu jelita] (K50.-+) M09.2 M³odzieñcze zapalenie stawów w przebiegu wrzodziej¹cego zapalenia jelita grubego (K51.-+) M09.8 M³odzieñcze zapalenie stawów w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej M10.0 Idiopatyczna dna moczanowa M10.1 Dna indukowana o³owiem M10.2 Dna indukowana lekami M10.3 Dna spowodowana niewydolnoœci¹ nerek M10.4 Inne wtórne przyczyny dny M10.9 Dna, nieokreœlona M11.0 Choroba spowodowana odk³adaniem siê hydroksyapatytów M11.1 Rodzinna chondrokalcynoza M11.2 Inne chondrokalcynozy M11.8 Inne okreœlone artropatie zale¿ne od obecnoœci kryszta³ów M11.9 Nieokreœlone artropatie zwi¹zane z odk³adaniem kryszta³ów M12.0 Przewlek³a poreumatyczna artropatia [Zespó³ Jaccoud] M12.1 Choroba Kaschin-Becka M12.2 Zapalenie b³ony maziowej kosmkowo-guzkowe M12.3 Reumatyzm palindromiczny M12.4 Nawracaj¹cy wysiêk w stawie M12.5 Artropatia pourazowa M12.8 Inne okreœlone artroptie niesklasyfikowane gdzie indziej M13.0 Nieokreœlone zapalenie wielostawowe M13.1 Zapalenie jednego stawu niesklasyfikowane gdzie indziej M13.8 Inne okreœlone zapalenie stawu M13.9 Nieokreœlone zapalenie stawu M14.0 Artropatia dnawa zwi¹zana z defektami enzymatycznymi i innymi dziedzicznymi zaburzeniami M14.1 Artropatia zwi¹zana z obecnoœci¹ kryszta³ów w innych chorobach metabolicznych M14.2 Artropatia cukrzycowa (E10-E14 + z czwartym znakiem kodu .6) M14.3 Lipidowe zapalenie skórno-stawowe (E78.8+) M14.4 Artropatia w przebiegu skrobiawicy (E85.-+) M14.5 Artropatia towarzysz¹ca innym zaburzeniom endokrynologicznym, od¿ywiania i chorobom metabolicznym M14.6 Artropatia zwi¹zana z chorobami neurologicznymi M14.8 Artropatia towarzysz¹ca innym okreœlonym chorobom sklasyfikownym gdzie indziej M15.0 Pierwotnie uogólniona choroba zwyrodnieniowa stawów M15.1 Guzki Heberdena (z artropati¹) M15.2 Guzki Boucharda ( z artropati¹) M15.3 Wtórna wielostawowa choroba zwyrodnieniowa stawów M15.4 Nad¿erkowa postaæ choroby zwyrodnieniowej stawów [Osteoarthritis erosiva] M15.8 Inne choroby zwyrodnieniowe wielostawowe M15.9 Nieokreœlone choroby zwyrodnieniowe wielostawowe M16.0 Pierwotna, obustronna koksartroza M16.1 Inne pierwotne koksartrozy M16.2 Obustronna koksartroza bêd¹ca wynikiem dysplazji M16.3 Inne dysplastyczne koksartrozy M16.4 Obustronna pourazowa koksartroza M16.5 Inne pourazowe koksartrozy M16.6 Inna wtórna obustronna koksartroza M16.7 Inna wtórna koksartroza M16.9 Nieokreœlona koksartroza M17.0 Pierwotna obustronna gonartroza M17.1 Inne pierwotne gonartrozy M17.2 Pourazowa obustronna gonartroza M17.3 Inne pourazowe gonartrozy M17.4 Inna wtórna obustronna gonartroza M17.5 Inna wtórna gonartroza M17.9 Nieokreœlona gonartroza M18.0 Pierwotna obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M18.1 Inne pierwotne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M18.2 Pourazowa obustronna choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M18.3 Inne pourazowe choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M18.4 Inne wtórne obustronne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M18.5 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M18.9 Nieokreœlone choroby zwyrodnieniowe pierwszego stawu nadgarstkowo-œródrêcznego M19.0 Pierwotna choroba zwyrodnieniowa innych stawów M19.1 Pourazowa choroba zwyrodnieniowa innych stawów M19.2 Inne wtórne choroby zwyrodnieniowe stawów M19.8 Inne okreœlone choroby zwyrodnieniowe M19.9 Nieokreœlone choroby zwyrodnieniowe M20.0 Zniekszta³cenie palca (palców) M20.1 Paluch koœlawy [Hallux valgus](nabyty) M20.2 Paluch sztywny [Hallux rigidus] M20.3 Inne znieksztalcenia palucha (nabyte) M20.4 M³otkowatoœæ innych palców (nabyta) M20.5 Inne znieksztalcenia palców stóp (nabyte) M20.6 Nieokreœlone nabyte zniekszta³cenia palców stóp M21.0 Zniekszta³cenia koœlawe niesklasyfikowane gdzie indziej M21.1 Znieksztalcenia szpotawe niesklasyfikowane gdzie indziej M21.2 Zniekszta³cenia zgiêciowe M21.3 Opadanie nadgarstka lub stopy (nabyte) M21.4 P³askostopie [pes planus] (nabyte) M21.5 Nabyta szpotawoœæ r¹k, koœlawoœæ r¹k, stopa szpotawa, stopa koœlawa M21.6 Inne nabyte zniekszta³cenia stawu skokowego i stopy M21.7 Nierówna d³ugoœæ koñczyn (nabyta) M21.8 Inne okreœlone nabyte zniekszta³cenia koñczyn M21.9 Nieokreœlone nabyte zniekszta³cenia koñczyn M22.0 Nawracaj¹ce przemieszczenie rzepki M22.1 Nawracaj¹ce nadwichniêcie rzepki M22.2 Konflikt rzepkowo-udowy M22.3 Inne uszkodzenia rzepki M22.4 Rozmiêkanie chrz¹stki rzepki M22.8 Inne choroby rzepki M22.9 Nieokreœlone choroby rzepki M23.0 £¹kotka cystowata M23.1 £¹kotka dyskowata (wrodzona) M23.2 Zestarza³e uszkodzenie ³¹kotki w wyniku przebytego urazu lub oderwania M23.3 Inne uszkodzenia ³¹kotki M23.4 Wolne cia³o w jamie stawu kolanowego M23.5 Przewlek³a niestabilnoœæ kolana M23.6 Inne spontaniczne zerwania wiêzade³ kolana M23.8 Inne wewnêtrzne uszkodzenia stawu kolanowego M23.9 Nieokreœlone wewnêtrzne uszkodzenia stawu kolanowego M24.0 Wolne cia³o w jamie stawowej M24.1 Inne choroby chrz¹stek stawowych M24.2 Choroby wiêzade³ M24.3 Patologiczne przemieszczenie i nieprawid³owe po³o¿enie stawu niesklasyfikowane gdzie indziej M24.4 Nawykowe przemieszczenia i podwichniêcia stawu M24.5 Przykurcz stawu M24.6 Zesztywnienie stawu M24.7 Wg³êbienie panewki M24.8 Inne okreœlone uszkodzenia stawu niesklasyfikowane gdzie indziej M24.9 Nieokreœlone uszkodzenia stawu M25.0 Krwiak œródstawowy M25.1 Przetoka stawu M25.2 Staw cepowaty M25.3 Inne niestabilnoœci stawu M25.4 Wysiêk w stawie M25.5 Ból stawu M25.6 Sztywnoœæ stawu niesklasyfikowana gdzie indziej M25.7 Osteofit M25.8 Inne okreœlone choroby stawów M25.9 Nieokreœlone choroby stawów M30.0 Guzkowe zapalenie naczyñ M30.1 Guzkowe zapalenie naczyñ z zajêciem p³uc [Zespó³ Churg-Straussa] M30.2 M³odzieñcze zapalenie wielotêtnicze M30.3 Zespó³ œluzówkowo-skórno-wêz³owy [Choroba Kawasaki] M30.4 Inne choroby zwi¹zane z guzkowym zapaleniem naczyñ M31.0 Alergiczne zapalenie naczyñ M31.1 Zakrzepowa mikroangiopatia M31.2 Ziarniniak linii poœrodkowej M31.3 Ziarniniakowatoœæ Wegenera M31.4 Zespó³ ³uku aorty [Zespó³ Takayasu] M31.5 Olbrzymiokomórkowe zapalenie têtnic ze wspó³istnieniem polimialgii reumatycznej M31.6 Inne olbrzymiokomókowe zapalenie têtnic M31.8 Inne okreœlone martwicze choroby naczyñ krwionoœnych M31.9 Nieokreœlone martwicze choroby naczyñ krwionoœnych M32.0 Toczeñ rumieniowaty uk³adowy indukowany lekami M32.1 Toczeñ rumieniowaty uk³adowy z zajêciem narz¹dów - Choroba Libman-Sacksa (I39.-*) M32.8 Inne postacie tocznia rumieniowatego uk³adowego M32.9 Nieokreœlony toczeñ rumieniowaty uk³adowy M33.0 M³odzieñcze zapalenie skórno-miêœniowe M33.1 Inne zapalenia skórno-miêœniowe M33.2 Zapalenie wielomiêœniowe M33.9 Nieokreœlone zapalenia skórno-wielomiêœniowe M34.0 Postêpuj¹ca twardzina uogólniona M34.1 Zespó³ CR(E)ST M34.2 Twardzina uk³adowa indukowana lekami i œrodkami chemicznymi M34.8 Inne postacie stwardnienia uk³adowego M34.9 Nieokreœlona twardzina uk³adowa M35.0 Zespó³ suchoœci [Zespó³ Sjögrena] M35.1 Inne zespo³y nak³adaj¹ce siê M35.2 Choroba Behceta M35.3 Polimialgia reumatyczna M35.4 Rozlane (eozynofilowe) zapalenie powiêzi M35.5 Wieloogniskowe zw³óknienie powiêzi M35.6 Nawracaj¹ce zapalenie podœció³ki t³uszczowej [Zespó³ Weber-Christiana] M35.7 Zespó³ nadmiernej ruchomoœci M35.8 Inne okreœlone uk³adowe zajêcie tkanki ³¹cznej M35.9 Nieokreœlone uk³adowe zajêcie tkanki ³¹cznej M36.0 Zapalenie skórno-(wielo)miêœniowe w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) M36.1 Artropatia w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) M36.2 Artropatia w przebiegu hemofilii (D66-D68+) M36.3 Artropatia w przebiegu innych chorób hematologicznych (D50-D76+) M36.4 Artropatia w przebiegu reakcji alergicznych sklasyfikowanych gdzie indziej M36.8 Uk³adowe choroby tkanki ³¹cznej w przebiegu innych schorzeñ sklasyfikowanych gdzie indziej M40.0 Skrzywienie krêgos³upa ku ty³owi [kifoza] zale¿ne od wadliwej postawy M40.1 Inne wtórne skrzywienie krêgos³upa ku ty³owi [kifoza] M40.2 Inna i nieokreœlona kifoza M40.3 "Zespó³ prostych pleców" M40.4 Inne skrzywienie krêgos³upa ku przodowi [lordoza] M40.5 Nieokreœlone lordozy M41.0 Idiopatyczna skolioza dzieciêca M41.1 Idiopatyczna skolioza m³odzieñcza M41.2 Inne idiopatyczne skoliozy M41.3 Skolioza wynikaj¹ca z budowy klatki piersiowej M41.4 Skolioza nerwowo-mêœniowa M41.5 Inne wtórne skoliozy M41.8 Inne postacie skoliozy M41.9 Nieokreœlone skoliozy M42.0 M³odzieñcza osteochondroza krêgos³upa M42.1 Osteochondroza krêgos³upa doros³ych M42.9 Nieokreœlone osteochondrozy M43.0 Krêgoszczelina [spondylolysis] M43.1 Krêgozmyk [spondylolisthesis] M43.2 Inne rodzaje zesztywnieñ krêgos³upa M43.3 Nawykowe nadwichniêcie w stawie szczytowo-obrotowym z uszkodzeniem rdzenia krêgowego M43.4 Inne nawykowe nadwichniêcia w stawie szczytowo-obrotowym M43.5 Inne nawracaj¹ce nadwichniêcia krêgów M43.6 Krêcz szyi M43.8 Inne okreœlone zniekszta³caj¹ce choroby grzbietu M43.9 Nieokreœlone zniekszta³caj¹ce choroby grzbietu M45 Zesztywniaj¹ce zapalenie stawów krêgos³upa M46 Inne zapalne choroby krêgos³upa M46.0 Entezopatia w zakresie krêgos³upa M46.1 Zapalenie stawów krzy¿owo-biodrowych [sacroilitis] niesklasyfikowanych gdzie indziej M46.2 Zapalenie koœci i jamy szpikowej krêgu M46.3 Infekcja kr¹¿ka miêdzykrêgowego (ropna) M46.4 Nieokreœlone zapalenie kr¹¿ka miêdzykrêgowego M46.5 Inne infekcyjne choroby krêgos³upa M46.8 Inne okreœlone zapalne choroby krêgos³upa M46.9 Nieokreœlone zapalne choroby krêgos³upa M47.0 Zespó³ ucisku têtnicy krêgowej i rdzeniowej przedniej (G99.2*) M47.1 Inne spondylozy z uszkodzeniem rdzenia krêgowego M47.2 Inne spondylozy z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych M47.8 Inne spondylozy M47.9 Nieokreœlone spondylozy M48.0 Zespó³ w¹skiego kana³u krêgowego M48.1 Zesztywniaj¹ca hiperostoza [choroba Forestiera] M48.2 Choroba Baastrupa M48.3 Pourazowa spondylopatia M48.4 Zmêczeniowe z³amanie krêgos³upa M48.5 Zapadniêcie krêgu niesklasyfikowane gdzie indziej M48.8 Inne okreœlone spondylopatie M48.9 Nieokreœlone spondylopatie M49.0 GruŸlica krêgos³upa (A18.0+) M49.1 Zapalenie stawów krêgos³upa w przebiegu brucellozy (A23.-+) M49.2 Zapalenie stawów krêgos³upa w przebiegu infekcji bakteriami jelitowymi (A01-A04+) M49.3 Spondylopatia w innych chorobach infekcyjnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej M49.4 Neuropatyczna spondylopatia M49.5 Zapadniêcie krêgu w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M49.8 Spondylopatia w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M50.0 Choroba kr¹¿ka miêdzykrêgowego szyjnego z uszkodzeniem rdzenia krêgowego (G99.2*) M50.1 Choroba kr¹¿ka miêdzykrêgowego szyjnego z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych M50.2 Inne przemieszczenia kr¹¿ka miêdzykrêgowego szyjnego M50.3 Inne zwyrodnienia kr¹¿ka miêdzykrêgowego szyjnego M50.8 Inne choroby kr¹¿ka miêdzykrêgowego szyjnego M50.9 Nieokreœlone choroby kr¹¿ka miêdzykrêgowego szyjnego M51.0 Choroby kr¹¿ków miêdzykrêgowych lêdŸwiowych i innych z uszkodzeniem rdzenia krêgowego (G99.2*) M51.1 Choroby kr¹¿ków miêdzykrêgowych lêdŸwiowych i innych z uszkodzeniem korzeni nerwów rdzeniowych M51.2 Inne okreœlone przemieszczenia kr¹¿ka miêdzykrêgowego M51.3 Inne okreœlone zwyrodnienia kr¹¿ka miêdzykrêgowego M51.4 Guzki Schmorla M51.8 Inne okreœlone choroby kr¹¿ka miêdzykrêgowego M51.9 Nieokreœlone choroby kr¹¿ka miêdzykrêgowego M53.0 Zespó³ szyjno-czaszkowy M53.1 Zespó³ szyjno-barkowy M53.2 Niestabilnoœæ krêgos³upa M53.3 Choroby koœci krzy¿owej i guzicznej niesklasyfikowane gdzie indziej M53.8 Inne okreœlone choroby grzbietu M53.9 Nieokreœlone choroby grzbietu M54.0 Zapalenie podœció³ki t³uszczowej okolicy karku i pleców M54.1 Choroby korzeni nerwów rdzeniowych [Zespo³y korzonkowe] M54.2 Bóle karku M54.3 Rwa kulszowa M54.4 Rwa kulszowa z bólem ³edŸwiowo-krzy¿owym M54.5 Ból okolicy lêdŸwiowo-krzy¿owej M54.6 Ból krêgos³upa piersiowego M54.8 Inne bóle grzbietu M54.9 Nieokreœlone bóle grzbietu M60.0 Infekcyjne zapalenie miêœni M60.1 Zapalenie miêœni œródmi¹¿szowe M60.2 Ziarniniak tkanek miêkkich spowodowany cia³em obcym niesklasyfikowany gdzie indziej M60.8 Inne zapalenie miêœni M60.9 Nieokreœlone zapalenie miêœni M61.0 Pourazowe kostniej¹ce zapalenie miêœni M61.1 Postêpuj¹ce kostniej¹ce zapalenie miêœni M61.2 Pora¿eniowe zwapnienie i skostnienie miêœni M61.3 Zwapnienie i skostnienie miêœni w przebiegu oparzenia M61.4 Inne kostniej¹ce zapalenie miêœni M61.5 Inne kostnienie miêœni M61.9 Nieokreœlone zwapnienia i skostnienia miêœni M62.0 Rozerwanie miêœni M62.1 Inne nieurazowe przyczyny przerwania miêœni M62.2 Niedokrwienny zawa³ miêœnia M62.3 Zespó³ unieruchomienia (paraplegiczny) M62.4 Przykurcz miêœni M62.5 Ubytek masy miêœniowej i zaniki niesklasyfikowane gdzie indziej M62.6 Zmêczenie miêœni M62.8 Inne okreœlone choroby miêœni M62.9 Nieokreœlone choroby miêœni M63.0 Zapalenie miêœni w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej M63.1 Zapalenie miêœni w przebiegu chorób pierwotniakowych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej M63.2 Zapalenie miêœni w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M63.3 Zapalenie miêœni w przebiegu sarkoidozy (D86.8+) M63.8 Inne choroby miêœni w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M65.0 Ropieñ pochewki œciêgna M65.1 Inne infekcyjne zapalenia b³ony maziowej i œciêgien M65.2 Wapniej¹ce zapalenie œciêgna M65.3 Palec "zatrzaskuj¹cy" M65.4 Choroba de Quervaina M65.8 Inne zapalenia b³ony maziowej i pochewki œciêgna M65.9 Nieokreœlone zapalenie b³ony maziowej i pochewki œciêgna M66.0 Pêkniêcie torbieli podkolanowej (Bakera) M66.1 Pêkniêcie torbieli maziówkowej M66.2 Samoistne pêkniêcie œciêgna prostowników M66.3 Samoistne pêkniêcie œciêgna zginaczy M66.4 Samoistne pêkniêcie innych œciêgien M66.5 Samoistne pêkniêcie nieokreœlonych œciêgien M67.0 Krótkie œciêgno Achillesa (nabyte) M67.1 Inne przykurcze œciêgien (pochewek) M67.2 Przerost b³ony maziowej niesklasyfikowany gdzie indziej M67.3 Przemijaj¹ce zapalenie b³ony maziowej M67.4 Ganglion M67.8 Inne okreœlone choroby b³ony maziowej i œciêgien M67.9 Nieokreœlone choroby b³ony maziowej i œciêgien M68.0 Zapalenie b³ony maziowej i pochewki œciêgna w przebiegu chorób bakteryjnych sklasyfikowanych gdzie indziej M68.8 Inne choroby b³ony maziowej i œciêgien w przebiegu chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M70.0 Przewlek³e suche zapalenie pochewek œciêgien miêœni w obrêbie rêki i nadgarstka M70.1 Zapalenie kaletki maziowej w obrêbie rêki M70.2 Zapalenie kaletki maziowej wyrostka ³okciowego M70.3 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu ³okciowego M70.4 Zapalenie kaletki maziowej przedrzepkowej M70.5 Zapalenie innych kaletek maziowych stawu kolanowego M70.6 Zapalenie kaletki maziowej krêtarza M70.7 Zapalenie innych kaletek maziowych miednicy M70.8 Inne choroby tkanek miêkkich zwi¹zane z ich u¿ywaniem, przeci¹¿eniem i uciskiem M70.9 Nieokreœlone choroby tkanek miêkkich zwi¹zane z ich u¿ywaniem, przeci¹¿eniem i przesileniem M71.0 Ropieñ kaletki maziowej M71.1 Inne infekcyjne zapalenia kaletki maziowej M71.2 Cysta podkolanowa [torbiel Bakera] M71.3 Inne torbiele kaletek maziowych M71.4 Z³ogi wapniowe w kaletce maziowej M71.5 Inne zapalenia kaletek maziowych niesklasyfikowane gdzie indziej M71.8 Inne okreœlone choroby kaletki maziowej M71.9 Nieokreœlone choroby kaletki maziowej M72.0 Przykurcz rozciêgna d³oniowego [przykurcz Dupuytrena] M72.1 Guzki na knykciach palców rêki M72.2 W³óknikowatoœæ rozciêgna podeszwowego M72.3 Guzkowe zapalenie powiêzi M72.4 W³óknikowatoœæ rzekomomiêsakowa M72.5 Zapalenie powiêzi niesklasyfikowane gdzie indziej M72.8 Inne choroby powiêzi M72.9 Nieokreœlone zaburzenia rozrostowe tkanki fibroblastycznej M75.0 Zapalenie zarostowe torebki stawu ramiennego M75.1 Zespó³ czepca œciêgnisto-miêœniowego M75.2 Zapalenie œciêgna miêœnia dwug³owego ramienia M75.3 Wapniej¹ce zapalenie œciêgien barku M75.4 Zespó³ wybitego barku M75.5 Zapalenie kaletek maziowych stawu ramiennego M75.8 Inne uszkodzenia barku M75.9 Nieokreœlone uszkodzenia barku M76.0 Zapalenie przyczepów miêœni poœladkowych M76.1 Zapalenie przyczepu miêœnia lêdŸwiowego M76.2 Ostroga grzebienia biodrowego M76.3 Zespó³ pasma biodrowo-piszczelowego M76.4 Zapalenie pobocznej piszczelowej kaletki maziowej [Zespó³ Pellegrini-Stieda] M76.5 Zapalenie wiêzade³ rzepki M76.6 Zapalenie œciêgna Achillesa M76.7 Zapalenie œciêgna miêœnia strza³kowego M76.8 Inne entezopatie koñczyny dolnej z wy³¹czeniem stopy M76.9 Nieokreœlone entezopatie koñczyny dolnej M77.0 Zapalenie nadk³ykcia przyœrodkowego M77.1 Zapalenie nadk³ykcia bocznego M77.2 Zapalenie oko³ostawowe nadgarstka M77.3 Ostroga koœci piêtowej M77.4 Bolesnoœæ œródstopia M77.5 Inne entezopatie stopy M77.8 Inne entezopatie niesklasyfikowane gdzie indziej M77.9 Nieokreœlone entezopatie M79.0 Reumatyzm, nieokreœlony M79.1 Miêœnioból [myalgia] M79.2 Nerwoból [neuralgia] i zapalenie nerwów, nieokreœlone M79.3 Zapalenie podœció³ki t³uszczowej, nieokreœlone M79.4 Przerost (podrzepkowego) cia³a t³uszczowego M79.5 Cia³o obce pozosta³e w tkankach miêkkich M79.6 Bóle koñczyn M79.8 Inne okreœlone choroby tkanek miêkkich M79.9 Nieokreœlone choroby tkanek miêkkich M80.0 Osteoporoza pomenopauzalna ze z³amaniem patologicznym M80.1 Osteoporoza po zabiegu usuniêcia jajników ze z³amaniem patologicznym M80.2 Osteoporoza z unieruchomienia ze z³amaniem patologicznym M80.3 Osteoporoza w nastêpstwie pooperacyjnego zespo³u upoœledzonego wch³aniania ze z³amaniem patologiczny M80.4 Osteoporoza indukowana lekami ze z³amaniem patologicznym M80.5 Osteoporoza idiopatyczna ze z³amaniem patologicznym M80.8 Inna osteoporoza ze z³amaniem patologicznym M80.9 Nieokreœlona osteoporoza ze z³amaniem patologicznym M81.0 Osteoporoza pomenopauzalna M81.1 Osteoporoza w nastêpstwie usuniêcia jajników M81.2 Osteoporoza w nastêpstwie unieruchomienia M81.3 Osteoporoza w nastêpstwie pooperacyjnego zespo³u upoœledzonego wch³aniania M81.4 Osteoporoza indukowana lekami M81.5 Osteoporoza idiopatyczna M81.6 Zrzeszotnienie koœci ograniczone [Lequesne`a] M81.8 Inna osteoporoza M81.9 Nieokreœlona osteoporoza M82.0 Osteoporoza w przebiegu szpiczaka mnogiego (C90.0+) M82.1 Osteoporoza w przebiegu chorób endokrynologicznych (E00-E34+) M82.8 Osteoporoza w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M83.0 Osteomalacja po³ogowa M83.1 Osteomalacja starcza M83.2 Osteomalacja doros³ych w nastêpstwie upoœledzonego wch³aniania M83.3 Osteoporoza doros³ych bêd¹ca wynikiem nieprawid³owego od¿ywiania M83.4 Choroba koœci na skutek przewlek³ego stosowania soli glinu M83.5 Inna osteomalacja doros³ych indukowana lekami M83.8 Inna osteomalacja doros³ych M83.9 Nieokreœlona osteomalacja doros³ych M84.0 Wadliwy zrost po z³amaniu M84.1 Brak zrostu po z³amaniu [staw rzekomy] M84.2 OpóŸniony zrost po z³amaniu M84.3 Z³amanie zmia¿d¿eniowe niesklasyfikowane gdzie indziej M84.4 Patologiczne z³amanie niesklasyfikowane gdzie indziej M84.8 Inne zaburzenia ci¹g³oœci koœci M84.9 Nieokreœlone zaburzenia ci¹g³oœci koœci M85.0 Dysplazja w³óknista (pojedynczej koœci) M85.1 Fluoroza koœæca M85.2 Przerost koœci czaszki M85.3 Osteoskleroza [osteitis condensans] M85.4 Pojedyncza torbiel koœci M85.5 Têtniakowata torbiel koœci M85.6 Inne torbiele koœci M85.8 Inne okreœlone zaburzenia mineralizacji i struktury koœci M85.9 Nieokreœlone zaburzenia mineralizacji i struktury koœci M86.0 Ostre krwiopochodne zapalenie koœci i szpiku M86.1 Inne ostre zapalenie koœci i szpiku M86.2 Podostre zapalenie koœci i szpiku M86.3 Przewlek³e wieloogniskowe zapalenie koœci i szpiku M86.4 Przewlek³e zapalenie koœci i szpiku z drenuj¹c¹ zatok¹ M86.5 Inne krwiopochodne przewlek³e zapalenie koœci i szpiku M86.6 Inne przewlek³e zapalenie koœci i szpiku M86.8 Inne zapalenie koœci i szpiku M86.9 Nieokreœlone zapalenia koœci i szpiku M87.0 Ja³owa samoistna martwica koœci M87.1 Martwica koœci w nastêpstwie stosowania leków M87.2 Martwica koœci w wyniku wczeœniejszego urazu M87.3 Inna wtórna martwica koœci M87.8 Inna martwica koœci M87.9 Nieokreœlona martwica koœci M88.0 Choroba Pageta dotycz¹ca czaszki M88.8 Choroba Pageta innych koœci M88.9 Choroba Pageta koœci, nieokreœlona M89.0 Algoneurodystrofia M89.1 Zahamowanie wzrostu nasady koœci M89.2 Inne zaburzenia rozwoju i wzrostu koœci M89.3 Przerost koœci M89.4 Inne przerostowe osteoartropatie M89.5 Osteoliza M89.6 Choroby koœci w nastêpstwie zapalenia wieloneuronowego rogów przednich rdzenia M89.8 Inne okreœlone choroby koœci M89.9 Nieokreœlone choroby koœci M90.0 GruŸlica koœci (A18.0+) M90.1 Zapalenie okostnej w przebiegu infekcji sklasyfikowanych gdzie indziej M90.2 Choroby koœci w przebiegu innych infekcyjnych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M90.3 Martwica koœci w przebiegu choroby kesonowej (T70.3+) M90.4 Martwica koœci w przebiegu hemoglobinopatii (D50-D64+) M90.5 Martwica koœci w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M90.6 Zniekszta³caj¹ce zapalenie koœci w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) M90.7 Z³amanie koœci w przebiegu chorób nowotworowych (C00-D48+) M90.8 Choroby koœci w przebiegu innych chorób sklasyfikowanych gdzie indziej M91.0 M³odzieñcza osteochondroza miednicy M91.1 Osteochondroza m³odzieñcza g³owy koœci udowej [choroba Legg-Calve-Perthesa] M91.2 Miednica p³aska [coxa plana] M91.3 Pseudocoxalgia M91.8 Inne osteochondrozy stawu biodrowego i miednicy M91.9 Nieokreœlone osteochondrozy m³odzieñcze stawu biodrowego i miednicy M92.0 Osteochondroza m³odzieñcza koœci ramiennej M92.1 Osteochondroza koœci ³okciowej i promieniowej M92.2 Osteochondroza m³odzieñcza rêki M92.3 Inne osteochondrozy m³odzieñcze koñczyny górnej M92.4 Osteochondroza m³odzieñcza rzepki M92.5 Osteochondroza m³odzieñcza piszczeli i strza³ki M92.6 Osteochondroza m³odzieñcza stêpu M92.7 Osteochondroza m³odzieñcza œródstopia M92.8 Inne okreœlone osteochondrozy m³odzieñcze M92.9 Nieokreœlone osteochondrozy m³odzieñcze M93.0 Z³uszczenie górnej nasady koœci udowej (nieurazowe) M93.1 Choroba Kienbocka doros³ych M93.2 Osteochondroza rozwarstwiaj¹ca M93.8 Inne okreœlone osteochondropatie M93.9 Nieokreœlone osteochondropatie M94.0 Zespó³ po³¹czenia chrzêstno-kostnego [choroba Tietzego] M94.1 Nawracaj¹ce zapalenie chrz¹stek M94.2 Rozmiêkanie chrz¹stki [chondromalacia] M94.3 Chondroliza M94.8 Inne okreœlone choroby chrz¹stki M94.9 Nieokreœlone choroby chrz¹stki M95.0 Nabyte zniekszta³cenie nosa M95.1 Kalafiorowate zniekszta³cenie ucha M95.2 Inne nabyte zniekszta³cenia g³owy M95.3 Nabyte zniekszta³cenia szyi M95.4 Nabyte zniekszta³cenia klatki piersiowej i ¿eber M95.5 Nabyte zniekszta³cenia miednicy M95.8 Inne okreœlone nabyte zniekszta³cenia uk³adu miêœniowo-szkieletowego M95.9 Nabyte zniekszta³cenia uk³adu miêœniowo-szkieletowego, nieokreœlone M96.0 Staw rzekomy po unieruchomieniu operacyjnym stawu M96.1 Zespó³ polaminektomijny, niesklasyfikowany gdzie indziej M96.2 Popromienna kifoza M96.3 Kifoza po zabiegu laminektomii M96.4 Lordoza po zabiegu operacyjnym M96.5 Popromienna skolioza M96.6 Z³amanie koœci w wyniku zastosowania implantu ortopedycznego, protezy stawu, p³ytki kostnej M96.8 Inne zaburzenia uk³adu miêœniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych M96.9 Nieokreœlone zaburzenia uk³adu miêœniowo-kostnego po zabiegach operacyjnych M99.0 Dysfunkcja segmentarna i somatyczna M99.1 Zespó³ nadwichniêcia krêgów M99.2 Zwê¿enie kana³u krêgowego w wyniku nadwichniêcia M99.3 Zwê¿enie kostnej czêœci kana³u krêgowego M99.4 Zwê¿enie ³¹cznotkankowej czêœci kana³u krêgowego M99.5 Zwê¿enie kana³u krêgowego przez przepuklinê kr¹¿ka miêdzykrêgowego M99.6 Zwê¿enie otworu miêdzykrêgowego przez przepuklinê kr¹¿ka miêdzykrêgowego i przerost wiêzade³ M99.7 Zwê¿enie otworu miêdzykrêgowego przez kr¹¿ek miêdzykrêgowy i tkankê ³¹czn¹ M99.8 Inne uszkodzenia biomechaniczne M99.9 Nieokreœlone uszkodzenia biomechaniczne N00.0 Ostry zespó³ zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) N00.1 Ostry zespó³ zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych ) N00.2 Ostry zespó³ zapalenia nerek (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N00.3 Ostry zespó³ zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N00.4 Ostry zespó³ zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N00.5 Ostry zespó³ zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N00.6 Ostry zespó³ zapalenia nerek (choroba gêstych depozytów) N00.7 Ostry zespó³ zapalenia nerek (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N00.8 Ostry zespó³ zapalenia nerek (inne) N00.9 Ostry zespó³ zapalenia nerek (nieokreœlone) N01.0 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) N01.1 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych ) N01.2 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N01.3 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N01.4 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N01.5 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N01.6 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (choroba gêstych depozytów) N01.7 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N01.8 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (inne) N01.9 Gwa³townie postêpuj¹cy zespó³ zapalenia nerek (nieokreœlone) N02.0 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (glomerulopatia submikroskopowa) N02.1 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych ) N02.2 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N02.3 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N02.4 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N02.5 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N02.6 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (choroba gêstych depozytów) N02.7 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N02.8 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (inne) N02.9 Nawracaj¹cy i uporczywy krwiomocz (nieokreœlone) N03.0 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (glomerulopatia submikroskopowa) N03.1 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych ) N03.2 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N03.3 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N03.4 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N03.5 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N03.6 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (choroba gêstych depozytów) N03.7 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N03.8 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (inne) N03.9 Przewlek³y zespó³ zapalenia nerek (nieokreœlone) N04.0 Zespó³ nerczycowy (glomerulopatia submikroskopowa) N04.1 Zespó³ nerczycowy (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych ) N04.2 Zespó³ nerczycowy (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N04.3 Zespó³ nerczycowy (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N04.4 Zespó³ nerczycowy (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N04.5 Zespó³ nerczycowy (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N04.6 Zespó³ nerczycowy (choroba gêstych depozytów) N04.7 Zespó³ nerczycowy (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N04.8 Zespó³ nerczycowy (inne) N04.9 Zespó³ nerczycowy (nieokreœlone) N05.0 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (glomerulopatia submikroskopowa) N05.1 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych) N05.2 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N05.3 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N05.4 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N05.5 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N05.6 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (choroba gêstych depozytów) N05.7 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N05.8 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (inne) N05.9 Zespó³ nerczycowy, nieokreœlony (nieokreœlone) N06.0 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (glomerulopatia submikroskopowa) N06.1 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia N06.2 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie nerek) N06.3 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne k³êbuszków nerkowych) N06.4 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N06.5 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N06.6 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (choroba gêstych depozytów) N06.7 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek) N06.8 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (inne) N06.9 Izolowany bia³komocz z okreœlonym uszkodzeniem morfologicznym (nieokreœlone) N07.0 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (glomerulopatia submikroskopowa) N07.1 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (ogniskowe i segmentalne uszkodzenia k³êbuszków nerkowych ) N07.2 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane b³oniaste k³êbuszkowe zapalenie N07.3 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe zapalenia mezangialne N07.4 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane rozrostowe endokapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N07.5 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane mezangio-kapilarne k³êbuszkowe zapalenie nerek) N07.6 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (choroba gêstych depozytów) N07.7 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (rozlane k³êbuszkowe zapalenie nerek z pó³ksiê¿ycami) N07.8 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (inne) N07.9 Nefropatia dziedziczna, niesklasyfikowana gdzie indziej (nieokreœlone) N08.0 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych zakaŸnych i paso¿ytniczych w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N08.1 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych w chorobach nowotworowych N08.2 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych w chorobach krwi i w zaburzeniach na pod³o¿u immunologicznym N08.3 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych w cukrzycy (E10-E14+ ze wspólnym czwartym znakiem .2) N08.4 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych w innych chorobach gruczo³ów dokrewnych, przemiany materii i ¿ywieniowych N08.5 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych w przebiegu uk³adowych chorób tkanki ³¹cznej N08.8 Zaburzenia k³êbuszków nerkowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N10 Ostre cewkowo-œródmi¹¿szowe zapalenie nerek N11.0 Niezaporowe przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek zwi¹zane z odp³ywem N11.1 Przewlek³e odmiedniczkowe zapalenie nerek zwi¹zane z przeszkod¹ dla odp³ywu moczu N11.8 Inne przewlek³e cewkowo-œródmi¹¿szowe zapalenie nerek N11.9 Przewlek³e cewkowo-œródmi¹¿szowe zapalenie nerek, nieokreœlone N12 Cewkowo-œródmi¹¿szowe zapalenie nerek nieokreœlone jako ostre lub przewlek³e N13.0 Wodonercze z przeszkod¹ w po³¹czeniu moczowodowo-miedniczkowym N13.1 Wodonercze ze zwê¿eniem moczowodu niesklasyfikowanym gdzie indziej N13.2 Wodonercze z przeszkod¹ spowodowan¹ kamic¹ nerek lub moczowodu N13.3 Inne i nieokreœlone wodonercze N13.4 Wodniak moczowodu N13.5 Zagiêcie lub zwê¿enie moczowodu bez wodonercza N13.6 Roponercze N13.7 Uropatia zwi¹zana z odp³ywem pêcherzowo-moczowodowym N13.8 Inna zaporowa i odp³ywowa uropatia N13.9 Zaporowa i odp³ywowa uropatia, nieokreœlona N14.0 Nefropatia wywo³ana przez œrodki przeciwbólowe N14.1 Nefropatia wywo³ana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne N14.2 Nefropatia wywo³ana przez nieokreœlony lek, substancjê lecznicz¹ lub biologiczn¹ N14.3 Nefropatia wywo³ana przez metale ciê¿kie N14.4 Nefropatia toksyczna, niesklasyfikowana gdzie indziej N15.0 Ba³kañskie endemiczne zapalenie nerek N15.1 Ropieñ nerkowy i oko³onerkowy N15.8 Inne okreœlone cewkowo-œródmi¹¿szowe choroby nerek N15.9 Choroba cewkowo-œródmi¹¿szowa nerek, nieokreœlone N16.0 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej N16.1 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w chorobach nowotworowych N16.2 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w chorobach krwi i zaburzeniach dotycz¹cych mechanizmów odpornoœciowych N16.3 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w chorobach przemiany materii N16.4 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w uk³adowych zaburzeniach tkanki ³¹cznej N16.5 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w odrzuceniu przeszczepu (T86.-+) N16.8 Zaburzenia cewkowo-œródmi¹¿szowe nerek w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N17 Ostra niewydolnoœæ nerek N17.0 Ostra niewydolnoœæ nerek z martwic¹ cewek N17.1 Ostra niewydolnoœæ nerek z ostr¹ martwic¹ kory nerek N17.2 Ostra niewydolnoœæ nerek z martwic¹ w czêœci rdzeniowej N17.8 Inna ostra niewydolnoœæ nerek N17.9 Ostra niewydolnoœæ nerek, nieokreœlona N18 Przewlek³a niewydolnoœæ nerek N18.0 Schy³kowa niewydolnoœæ nerek N18.8 Inna przewlek³a niewydolnoœæ nerek N18.9 Przewlek³a niewydolnoœæ nerek, nieokreœlona N19 Nieokreœlona niewydolnoœæ nerek N20.0 Kamica nerki N20.1 Kamica moczowodu N20.2 Kamica nerki z kamic¹ moczowodu N20.9 Kamica moczowa, nieokreœlona N21.0 Kamica pêcherza moczowego N21.1 Kamieñ cewki moczowej N21.8 Inny kamieñ dolnych dróg moczowych N21.9 Kamica dolnych dróg moczowych, nieokreœlona N22.0 Kamica moczowa w schistosomatozie (B65.-+) N22.8 Kamica dróg moczowych w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N23 Nieokreœlona kolka nerkowa N25.0 Nerkowa osteodystofia N25.1 Nerkopochodna moczówka prosta N25.8 Inne zaburzenia wynikaj¹ce z upoœledzonej czynnoœci cewek nerkowych N25.9 Zaburzenia wynikaj¹ce z upoœledzonej czynnoœci cewek nerkowych, nieokreœlone N26 Nieokreœlony zanik nerki N27.0 Nerka ma³a, jednostronnie N27.1 Nerka ma³a, obustronnie N27.9 Nerka ma³a, nieokreœlona N28.0 Niedokrwienie i zawa³ nerki N28.1 Torbiel nerki, nabyta N28.8 Inne okreœlone zaburzenia nerki i moczowodu N28.9 Zaburzenie nerki i moczowodu, nieokreœlone N29.0 Ki³a póŸna nerki (A52.7+) N29.1 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej N29.8 Inne zaburzenia nerki i moczowodu w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N30.0 Ostre zapalenie pêcherza moczowego N30.1 Œródmi¹¿szowe zapalenie pêcherza moczowego (przewlek³e) N30.2 Inne przewlek³e zapalenie pêcherza moczowego N30.3 Zapalenie trójk¹ta pêcherza moczowego N30.4 Popromienne zapalenie pêcherza moczowego N30.8 Inne zapalenie pêcherza moczowego N30.9 Zapalenie pêcherza moczowego, nieokreœlone N31.0 Pêcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej N31.1 Odruchowy pêcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej N31.2 Wiotki pêcherz neurogenny niesklasyfikowany gdzie indziej N31.8 Inna nerwowo-miêœniowa dysfunkcja pêcherza N31.9 Nerwowo-miêœniowa dysfunkcja pêcherza, nieokreœlona N32.0 Przeszkoda w szyi pêcherza moczowego N32.1 Przetoka pêcherzowo-jelitowa N32.2 Przetoka pêcherza, niesklasyfikowana gdzie indziej N32.3 Uchy³ek pêcherza moczowego N32.4 Pêkniêcie pêcherza moczowego nieurazowe N32.8 Inne okreœlone zaburzenia pêcherza moczowego N32.9 Zaburzenie pêcherza, nieokreœlone N34.0 Ropieñ cewki moczowej N34.1 Nieswoiste zapalenie cewki moczowej N34.2 Inne zapalenie cewki moczowej N34.3 Zespó³ cewkowy, nieokreœlony N35.0 Pourazowe zwê¿enie cewki moczowej N35.1 Pozapalne zwê¿enie cewki moczowej, niesklasyfikowane gdzie indziej N35.8 Inne zwê¿enie cewki moczowej N35.9 Zwê¿enie cewki moczowej, nieokreœlone N36.0 Przetoka cewkowa N36.1 Uchy³ek cewki moczowej N36.2 Miêsko cewkowe (caruncula urethralis) N36.3 Wypadniêcie b³ony œluzowej cewki moczowej N36.8 Inne okreœlone zaburzenie cewki moczowej N36.9 Zaburzenie cewki moczowej, nieokreœlone N39.0 Zaka¿enie uk³adu moczowego w czêœci nieokreœlonej N39.1 Bia³komocz uporczywy, nieokreœlony N39.2 Bia³komocz zwi¹zany z pozycj¹ cia³a (ortostatyczny), nieokreœlony N39.3 Nietrzymanie moczu wysi³kowe N39.4 Inne okreœlone nietrzymanie moczu N39.8 Inne okreœlone zaburzenia uk³adu moczowego N39.9 Zaburzenie uk³adu moczowego, nieokreœlone N40 Rozrost gruczo³u krokowego N41.0 Ostre zapalenie gruczo³u krokowego N41.1 Przewlek³e zapalenie gruczo³u krokowego N41.2 Ropieñ gruczo³u krokowego N41.3 Zapalenie gruczo³u krokowego i pêcherza moczowego N41.8 Inne choroby zapalne gruczo³u krokowego N41.9 Choroba zapalna gruczo³u krokowego, nieokreœlona N42.0 Kamica gruczo³u krokowego N42.1 Przekrwienie lub krwotok z gruczo³u krokowego N42.2 Zanik gruczo³u krokowego N42.8 Inne okreœlone zaburzenia gruczo³u krokowego N42.9 Zaburzenie gruczo³u krokowego, nieokreœlone N43.3 Wodniak j¹dra, nieokreœlony N44 Skrêt j¹dra N45.9 Zapalenie j¹dra, zapalenie naj¹drza oraz zapalenie j¹dra i naj¹drza bez ropnia N47 Nadmiar napletka, stulejka i za³upek N48.0 Rogowacenie bia³e pr¹cia (leukoplakia) N48.1 Zapalenie ¿o³êdzi pr¹cia i napletka N48.2 Inne choroby zapalne pr¹cia N48.3 Bolesny wzwód pr¹cia (priapismus) N48.4 Impotencja z przyczyn organicznych N48.5 Owrzodzenie pr¹cia N48.6 Zanikowe zapalenie ¿o³êdzi i blaszki wewnêtrznej napletka N48.8 Inne okreœlone zaburzenia pr¹cia N48.9 Zaburzenie pr¹cia, nieokreœlone N49.1 Choroby zapalne powrózka nasiennego, os³onki pochwowej j¹dra i nasieniowodu N49.2 Choroby zapalne moszny N49.8 Choroby zapalne innych okreœlonych mêskich narz¹dów p³ciowych N49.9 Choroby zapalne nieokreœlonego mêskiego narz¹du p³ciowego N50.1 Zaburzenia naczyniowe mêskich narz¹dów p³ciowych N50.8 Inne okreœlone zaburzenia mêskich narz¹dów p³ciowych N50.9 Zaburzenie mêskich narz¹dów p³ciowych, nieokreœlone N60.0 Samotna torbiel sutka N60.1 Rozlane torbielowate zwyrodnienie sutka N60.2 Gruczlokow³ókniakowatoœæ sutka N60.3 Stwardnienie tkanki w³óknistej sutka N60.4 Poszerzone przewody mlekowe sutka N60.8 Inna ³agodna dysplazja sutka N60.9 £agodna dysplazja sutka, nieokreœlona N61 Stany zapalne sutka N62 Przerost sutka N63 Nieokreœlony guzek w sutku N64.0 Szczelina i przetoka brodawki sutkowej N64.1 Martwica t³uszczowa sutka N64.2 Zanik sutka N64.3 Mlekotok nie zwi¹zany z porodem N64.4 Bolesnoœæ sutka (mastodynia) N64.5 Inne objawy ze strony sutka N64.8 Inne okreœlone zaburzenia sutka N64.9 Schorzenia sutka, nieokreœlone N70.0 Ostre zapalenie jajowodów i zapalenie jajników N70.1 Przewlek³e zapalenie jajowodów i zapalenie jajników N70.9 Zapalenie jajowodów i zapalenie jajników, nie okreœlone N71.0 Ostre zapalenie macicy N71.1 Przewlek³e zapalenie macicy N71.9 Zapalenie macicy, nie okreœlone N72 Zapalenie szyjki macicy N73.0 Ostre zapalenie przymacicza i tkanki ³¹cznej miednicy N73.1 Przewlek³e zapalenie przymacicza i tkanki ³¹cznej miednicy N73.2 Nieokreœlone zapalenie przymacicza i tkanki ³¹cznej miednicy N73.3 Ostre zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet N73.4 Przewlek³e zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet N73.5 Zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet, nieokreœlone N73.6 Zrosty otrzewnej miednicy mniejszej u kobiet N73.8 Inne okreœlone choroby zapalne miednicy mniejszej u kobiet N73.9 Zapalenie miednicy mniejszej u kobiet, nie okreœlona N74.0 Zaka¿enie gruŸlicze szyjki macicy (A18.1+) N74.1 GruŸlica miednicy mniejszej u kobiet (A18.1+) N74.2 Ki³owa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A51.4+, A52.7+) N74.3 Rze¿¹czkowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A54.2+) N74.4 Chlamydiowa choroba zapalna miednicy mniejszej u kobiet (A56.1+) N74.8 Zapalenia miednicy mniejszej u kobiet w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N75.0 Torbiel gruczo³u przedsionkowego wiêkszego N75.1 Ropieñ gruczo³u przedsionkowego wiêkszego N75.8 Inne choroby gruczo³u przedsionkowego wiêkszego N75.9 Choroba gruczo³u przedsionkowego wiêkszego, nie okreœlona N76.0 Ostre zapalenie pochwy N76.1 Podostre i przewlek³e zapalenie pochwy N76.2 Ostre zapalenie sromu N76.3 Podostre i przewlek³e zapalenie sromu N76.4 Ropieñ sromu N76.5 Owrzodzenie pochwy N76.6 Owrzodzenie sromu N76.8 Inne okreœlone stany zapalne pochwy i sromu N77.0 Owrzodzenie sromu w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej N77.1 Zapalenie pochwy, zapalenie sromu oraz zapalenie sromu i pochwy w chorobach zakaŸnych i paso¿ytniczych sklasyfikowanych gdzie indziej N77.8 Owrzodzenie i zapalenie sromu i pochwy w innych chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej N80.0 Gruczolistoœæ macicy N80.1 Gruczolistoœæ œrodmaciczna jajnika N80.2 Gruczolistoœæ œrodmaciczna jajowodu N80.3 Gruczolistoœæ œrodmaciczna otrzewnej miednicy mniejszej N80.4 Gruczolistoœæ œrodmaciczna przegrody odbytniczo-pochwowej i pochwy N80.5 Gruczolistoœæ œrodmaciczna jelita N80.6 Gruczolistoœæ œrodmaciczna w bliŸnie skórnej N80.8 Inna gruczolistoœæ œrodmaciczna o innej lokalizacji N80.9 Gruczolistoœæ œrodmaciczna, nie okreœlona N81.0 Uchy³ek cewki moczowej u kobiet N81.1 Uchy³ek pêcherza moczowego N81.2 Czêœciowe wypadanie macicy i pochwy N81.3 Ca³kowite wypadanie macicy i pochwy N81.4 Wypadanie macicy i pochwy, nieokreœlone N81.5 Przepuklina jelitowa w œcianie pochwy (enterocoele) N81.6 Uchy³ek odbytnicy N81.8 Inne wypadanie ¿eñskich narz¹dów p³ciowych N81.9 Wypadanie ¿eñskich narz¹dów p³ciowych, nie okreœlone N82.0 Przetoka pêcherzowo-pochwowa N82.1 Inne przetoki pomiêdzy uk³adem moczowym a ¿eñskimi narz¹dami p³ciowymi N82.2 Przetoka miêdzy pochw¹ a jelitem cienkim N82.3 Przetoka miêdzy pochw¹ a jelitem grubym N82.4 Inne przetoki miêdzy jelitami a ¿eñskimi narz¹dami p³ciowymi N82.5 Przetoki miêdzy ¿eñskimi narz¹dami p³ciowymi a skór¹ N82.8 Inne przetoki w ¿eñskim narz¹dzie rodnym N82.9 Przetoka w ¿eñskim narz¹dzie rodnym, nieokreœlona N83.0 Pêcherzykowa torbiel jajnika N83.1 Torbiel cia³ka ¿ó³tego N83.2 Inne i nie okreœlone torbiele jajnikowe N83.3 Nabyty zanik jajnika i jajowodu N83.4 Wypadanie i przepuklina jajnika i jajowodu N83.5 Skrêcenie jajnika, szypu³y jajnika i jajowodu N83.6 Krwiak jajowodu N83.7 Krwiak wiêzad³a szerokiego macicy N83.8 Inne niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i wiêzad³a szerokiego macicy N83.9 Niezapalne schorzenia jajnika, jajowodu i wiêzad³a szerokiego, nie okreœlone N84.0 Polip trzonu macicy N84.1 Polip szyjki macicy N84.2 Polip pochwy N84.3 Polip sromu N84.8 Polip innych czêœci ¿eñskiego narz¹du rodnego N84.9 Polip ¿eñskiego narz¹du rodnego, nie okreœlony N85.0 Rozrost gruczo³owy b³ony œluzowej macicy N85.1 Rozrost gruczolakowaty b³ony œluzowej macicy N85.2 Przerost macicy N85.3 Niedostateczne zwiniêcie siê macicy N85.4 Nieprawid³owe po³o¿enia macicy N85.5 Wynicowanie macicy N85.6 Zrosty wewn¹trzmaciczne N85.7 Krwiak œródmaciczny N85.8 Inne okreœlone niezapalne schorzenia macicy N85.9 Niezapalne zaburzenie macicy, nie okreœlone N86 Nad¿erka i wywiniêcie b³ony œuzowej kana³u szyjki macicy N87.0 £agodna dysplazja szyjkowa N87.1 Umiarkowana dysplazja szyjki macicy N87.2 Nasilona dysplazja szyjki macicy, niesklasyfikowana gdzie indziej N87.9 Dysplazja szyjki macicy, nie okreœlona N88.0 Rogowacenie bia³e szyjki macicy (leukoplakia) N88.1 Zastarza³e pêkniêcie szyjki macicy N88.2 Zwê¿enie kana³u szyjki macicy i zamkniêcia N88.3 Niewydolnoœæ szyjki macicy N88.4 Przerostowe wyd³u¿enie szyjki N88.8 Inne okreœlone niezapalne schorzenia szyjki macicy N88.9 Niezapalne schorzenia szyjki macicy, nie okreœlone N89.0 £agodna dysplazja pochwowa N89.1 Umiarkowana dysplazja pochwowa N89.2 Nasilona dysplazja pochwy niesklasyfikowana gdzie indziej N89.3 Dysplazja pochwy, nie okreœlona N89.4 Rogowacenie bia³e pochwy (leukoplakia) N89.5 Zwê¿enie i zaroœniêcie pochwy N89.6 Niepodatna b³ona dziewicza N89.7 Krwiak œródpochwowy N89.8 Inne okreœlone niezapalne schorzenia pochwy N89.9 Niezapalne schorzenia pochwy, nie okreœlone N90.0 £agodna dysplazja sromu N90.1 Umiarkowana dysplazja sromu N90.2 Nasilona dysplazja sromu N90.3 Dysplazja sromu, nie okreœlona N90.4 Rogowacenie bia³e sromu N90.5 Zanik sromu N90.6 Przerost sromu N90.7 Torbiel sromu N90.8 Inne okreœlone niezapalne schorzenia sromu i krocza N90.9 Niezapalne zaburzenie sromu i krocza, nie okreœlone N91.0 Pierwotny brak miesi¹czki N91.1 Wtórny brak miesi¹czki N91.2 Brak miesi¹czki, nie okreœlony N91.3 Pierwotnie sk¹pe lub rzadkie miesi¹czki (oligomenorrhoea primaria) N91.4 Wtórne sk¹pe i rzadkie miesi¹czki N91.5 Miesi¹czki sk¹pe lub rzadkie, nie okreœlone N92.0 Obfite i czêste miesi¹czki regularne N92.1 Obfite i czêste miesi¹czki nieregularne N92.2 Obfite krwawienia okresu pokwitania N92.3 Krwawienie owulacyjne (zwi¹zane z jajeczkowaniem) N92.4 Obfite krwawienie w okresie przedmenopauzalnym N92.5 Inne okreœlone nieregularne miesi¹czki N92.6 Nieregularne miesi¹czki, nie okreœlone N93.0 Krwawienie po stosunku p³ciowym i krwawienie kontaktowe N93.8 Inne okreœlone nieprawid³owe krwawienie maciczne i pochwowe N93.9 Nieprawid³owe krwawienia maciczne i pochwowe, nie okreœlone N94.0 Ból miêdzymiesi¹czkowy (Mittelschmerz) N94.1 Bolesne wspó³¿ycie p³ciowe (dyspaurenia) N94.2 Pochwica N94.3 Zespó³ napiêcia przedmiesi¹czkowego N94.4 Pierwotne bolesne miesi¹czkowanie N94.5 Wtórne bolesne miesi¹czkowanie N94.6 Bolesne miesi¹czkowanie, nie okreœlone N94.8 Inne okreœlone stany zwi¹zane z ¿eñskimi narz¹dami p³ciowymi i cyklem miesi¹czkowym N94.9 Nie okreœlony stan zwi¹zany z ¿eñskimi narz¹dami p³ciowymi i cyklem miesi¹czkowym N95.0 Krwawienie pomenopauzalne N95.1 Stany zwi¹zane z okresem przekwitania u kobiet N95.2 Pomenopauzalne zanikowe zapalenie pochwy N95.3 Stany zwi¹zane ze sztuczn¹ menopauz¹ N95.8 Inne okreœlone schorzenia zwi¹zane z przekwitaniem i z okresem oko³omenopauzalnym N95.9 Zaburzenie okresu przekwitania, nie okreœlone N96 Kobieta roni¹ca nawykowo N97.0 Niep³odnoœæ kobieca zwi¹zana z brakiem jajeczkowania N97.1 Niep³odnoœæ kobieca pochodzenia jajowodowego N97.2 Niep³odnoœæ kobieca pochodzenia macicznego N97.3 Niep³odnoœæ kobieca pochodzenia szyjkowego N97.4 Niep³odnoœæ kobieca zwi¹zana z czynnikami mêskimi N97.8 Niep³odnoœæ kobieca innego pochodzenia N97.9 Niep³odnoœæ kobieca, nie okreœlona N98.0 Zaka¿enie zwi¹zane ze sztucznym zap³odnieniem N98.1 Nadmierna stymulacja jajników N99.0 Pozabiegowa niewydolnoœæ nerek N99.1 Pozabiegowe zwê¿enie cewki moczowej N99.2 Pooperacyjne zrosty pochwowe N99.3 Wypadanie sklepienia pochwy po usuniêciu macicy N99.4 Pozabiegowe zrosty otrzewnej miednicy N99.5 Nieprawid³owa czynnoœæ cewki moczowej N99.8 Inne pozabiegowe schorzenia uk³adu moczowo-p³ciowego N99.9 Pozabiegowe zaburzenie uk³adu moczowo-p³ciowego, nie okreœlone O00.0 Ci¹¿a brzuszna O00.1 Ci¹¿a jajowodowa O00.2 Ci¹¿a jajnikowa O00.8 Inna ci¹¿a pozamaciczna O00.9 Ci¹¿a pozamaciczna, nieokreœlona O01.0 Klasyczny zaœniad groniasty O01.1 Niezupe³ny lub czêœciowy zaœniad groniasty O01.9 Zaœniad groniasty, nieokreœlony O02.0 Puste jajo p³odowe i zaœniad nie-groniasty O02.1 Poronienie chybione O02.8 Inne okreœlone nieprawid³owe jajo p³odowe O02.9 Nieprawid³owe jajo p³odowe, nieokreœlone O03.0 Poronienie samoistne (niezupe³ne, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych i narz¹dów miednicy mniejszej) O03.1 Poronienie samoistne (niezupe³ne, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O03.2 Poronienie samoistne (niezupe³ne, powik³ane zatorem) O03.3 Poronienie samoistne (niezupe³ne, z innymi i nieokreœlonymi powik³aniami) O03.4 Poronienie samoistne (niezupe³ne, bez powik³añ) O03.5 Poronienie samoistne (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych lub narz¹dów miednicy mniejszej) O03.6 Poronienie samoistne (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O03.7 Poronienie samoistne (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zatorem) O03.8 Poronienie samoistne (zupe³ne lub nieokreœlone, z innymi lub nieokreœlonymi powik³aniami) O03.9 Poronienie samoistne (zupe³ne lub nieokreœlone, bez powik³añ) O04.0 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (niezupe³ne, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych i narz¹dów miednicy mniejszej) O04.1 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (niezupe³ne, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O04.2 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (niezupe³ne, powik³ane zatorem) O04.3 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (niezupe³ne, z innymi i nieokreœlonymi powik³aniami) O04.4 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (niezupe³ne, bez powik³añ) O04.5 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych lub narz¹dów miednicy mniejszej) O04.6 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O04.7 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zatorem) O04.8 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (zupe³ne lub nieokreœlone, z innymi lub nieokreœlonymi powik³aniami) O04.9 Poronienie sztuczne (wywo³ane przez lekarza) (zupe³ne lub nieokreœlone, bez powik³añ) O05.0 Inne poronienie (niezupe³ne, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych i narz¹dów miednicy mniejszej) O05.1 Inne poronienie (niezupe³ne, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O05.2 Inne poronienie (niezupe³ne, powik³ane zatorem) O05.3 Inne poronienie (niezupe³ne, z innymi i nieokreœlonymi powik³aniami) O05.4 Inne poronienie (niezupe³ne, bez powik³añ) O05.5 Inne poronienie (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych lub narz¹dów miednicy mniejszej) O05.6 Inne poronienie (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O05.7 Inne poronienie (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zatorem) O05.8 Inne poronienie (zupe³ne lub nieokreœlone, z innymi lub nieokreœlonymi powik³aniami) O05.9 Inne poronienie (zupe³ne lub nieokreœlone, bez powik³añ) O06.0 Poronienie, nieokreœlone (niezupe³ne, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych i narz¹dów miednicy mniejszej) O06.1 Poronienie, nieokreœlone (niezupe³ne, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O06.2 Poronienie, nieokreœlone (niezupe³ne, powik³ane zatorem) O06.3 Poronienie, nieokreœlone (niezupe³ne, z innymi i nieokreœlonymi powik³aniami) O06.4 Poronienie, nieokreœlone (niezupe³ne, bez powik³añ) O06.5 Poronienie, nieokreœlone (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zaka¿eniem dróg rodnych lub narz¹dów miednicy mniejszej) O06.6 Poronienie, nieokreœlone (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane d³ugotrwa³ym lub nadmiernym krwawieniem) O06.7 Poronienie, nieokreœlone (zupe³ne lub nieokreœlone, powik³ane zatorem) O06.8 Poronienie, nieokreœlone (zupe³ne lub nieokreœlone, z innymi lub nieokreœlonymi powik³aniami) O06.9 Poronienie, nieokreœlone (zupe³ne lub nieokreœlone, bez powik³añ) O08.0 Zaka¿enia dróg rodnych i narz¹dów miednicy w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.1 D³ugotrwa³e lub nadmierne krwawienie w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.2 Zator w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.3 Wstrz¹s w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.4 Niewydolnoœæ nerek w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.5 Zaburzenia przemiany materii w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.6 Uszkodzenie narz¹dów i tkanek miednicy w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.8 Inne powik³ania w nastêpstwie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego O08.9 Powik³anie poronienia, ci¹¿y pozamacicznej i zaœniadu groniastego, nieokreœlone O10.0 Istniej¹ce uprzednio nadciœnienie samoistne wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O10.1 Isniej¹ca uprzednio choroba nadciœnieniowa serca wik³aj¹ca ci¹¿ê, poród i po³óg O10.2 Istniej¹ca uprzednio choroba nadciœnieniowa nerek wik³aj¹ca ci¹¿ê, poród i po³óg O10.3 Istniej¹ca uprzednio choroba nadciœnieniowa serca i nerek wik³aj¹ca ci¹¿ê, poród i po³óg O10.4 Istniej¹ce uprzednio wtórne nadciœnienie wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O11 Istniej¹ce uprzednio nadciœnienie z do³¹czaj¹cym siê bia³komoczem O12.0 Obrzêki ci¹¿owe O12.1 Bia³komocz ci¹¿owy O12.3 Obrzêki ci¹¿owe z bia³komoczem O13 Nadciœnienie ci¹¿owe (wywo³ane ci¹¿¹) bez znamiennego bia³komoczu O14.0 Umiarkowany stan przedrzucawkowy O14.1 Ciê¿ki stan przedrzucawkowy O15.0 Rzucawka w przebiegu ci¹¿y O15.1 Rzucawka w przebiegu czynnoœci porodowej O15.2 Rzucawka w przebiegu po³ogu O15.9 Rzucawka nieokreœlona co do czasu wyst¹pienia O16 Nieokreœlone nadciœnienie u ciê¿arnej O20.0 Poronienie zagra¿aj¹ce O20.8 Inny krwotok we wczesnym okresie ci¹¿y O21.0 £agodne niepowœci¹gliwe wymioty ciê¿arnych O21.1 Niepowœci¹gliwe wymioty ciê¿arnych z zaburzeniami przemiany materii O21.2 PóŸne wymioty ciê¿arnych O21.9 Wymioty ciê¿arnych, nieokreœlone O22.0 ¯ylaki koñczyn dolnych w ci¹¿y O22.1 ¯ylaki narz¹dów p³ciowych w ci¹¿y O22.2 Zakrzepowe zapalenia ¿y³ powierzchownych w ci¹¿y O22.3 Zakrzepica ¿y³ g³êbokich w ci¹¿y O22.4 Guzy krwawnicowe w ci¹¿y O22.5 Zakrzepica ¿y³ mózgowych w ci¹¿y O23.0 Zaka¿enia nerek w ci¹¿y O23.1 Zaka¿enia pêcherza moczowego w ci¹¿y O23.5 Zaka¿enia dróg rodnych w ci¹¿y O24.0 Istniej¹ca uprzednio cukrzyca insulinozale¿na O24.3 Istniej¹ca uprzednio cukrzyca, nieokreœlona O24.4 Cukrzyca pojawiaj¹ca siê w ci¹¿y O24.9 Cukrzyca w ci¹¿y BNO O26.6 Zaburzenia w¹trobowe w ci¹¿y, porodzie i po³ogu O29.0 Powik³ania p³ucne znieczulenia w czasie ci¹¿y O29.1 Powik³ania sercowe znieczulenia w czasie ci¹¿y O29.2 Powik³ania znieczulenia w czasie ci¹¿y ze strony oœrodkowego uk³adu nerwowego O29.3 Toksyczne reakcje na œrodki znieczulenia miejscowego w czasie ci¹¿y O30.0 Ci¹¿a bliŸniacza O30.1 Ci¹¿a trojacza O30.2 Ci¹¿a czworacza O30.8 Inna ci¹¿a mnoga O31.1 Dalsze trwanie ci¹¿y po poronieniu jednego lub wiêcej p³odów O31.2 Dalsze trwanie ci¹¿y po obumarciu (œmierci wewn¹rzmacicznej) jednego lub wiêcej p³odów O32.2 Opieka po³o¿nicza z powodu po³o¿enia poprzecznego lub skoœnego O33.5 Opieka po³o¿nicza z powodu niewspó³miernoœci porodowej spowodowanej niezwykle du¿ym p³odem O33.6 Opieka po³o¿nicza z powodu niewspó³miernoœci porodowej spowodowanej p³odem z wodog³owiem O34.0 Opieka po³o¿nicza z powodu wrodzonych wad rozwojowych macicy O34.1 Opieka po³o¿nicza z powodu guza trzonu macicy O34.3 Opieka po³o¿nicza z powodu niewydolnoœci szyjkowej O34.8 Opieka po³o¿nicza z powodu innych nieprawid³owoœci narz¹dów miednicy O35.0 Opieka po³o¿nicza z powodu (podejrzewanej) wady rozwojowej oœrodkowego uk³adu nerwowego u p³odu O35.3 Opieka po³o¿nicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia p³odu w nastêpstwie choroby wirusowej u matki O35.4 Opieka po³o¿nicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia p³odu przez alkohol O35.5 Opieka po³o¿nicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia p³odu przez leki O35.6 Opieka po³o¿nicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia p³odu wywo³anego napromienieniem O35.7 Opieka po³o¿nicza z powodu (podejrzewanego) uszkodzenia p³odu spowodowanego innym postêpowaniem lekarskim O35.8 Opieka po³o¿nicza z powodu innego (podejrzewanego) uszkodzenia lub nieprawid³owoœci p³odu O36.0 Opieka po³o¿nicza z powodu izoimmunizacji czynnikiem Rh O36.1 Opieka po³o¿nicza z powodu izoimmunizacji na inne czynniki O36.2 Opieka po³o¿nicza z powodu uogólnionego obrzêku p³odu O36.5 Opieka po³o¿nicza z powodu niskiej masy p³odu O36.6 Opieka po³o¿nicza z powodu nadmiernej masy p³odu O36.7 Opieka po³o¿nicza z powodu ¿ywego p³odu w ci¹¿y brzusznej O40 Wielowodzie O41.0 Ma³owodzie O41.1 Zaka¿enia pêcherza p³odowego i b³on p³odowych O42.2 Przedwczesne pêkniêcie b³on p³odowych, czynnoœæ porodowa opóŸniona w wyniku dzia³añ leczniczych O42.9 Przedwczesne pêkniêcie b³on p³odowych, nieokreœlone O43.0 Zespo³y przetoczenia ³o¿yskowego O43.1 Wada rozwojowa ³o¿yska O44.0 £o¿ysko przoduj¹ce, bez krwawienia O44.1 £o¿ysko przoduj¹ce, z krwawieniem O45.0 Przedwczesne oddzielenie ³o¿yska, z zaburzeniami krzepniêcia O45.8 Inne przedwczesne oddzielenie ³o¿yska O46.0 Krwawienie przedporodowe, z zaburzeniami krzepniêcia O46.8 Inne krwawienie przedporodowe O47.0 Poród fa³szywy przed ukoñczeniem 37 tygodnia ci¹¿y O47.1 Poród fa³szywy w 37 tygodniu ci¹¿y lub póŸniej O60 Poród przedwczesny O61.0 Nieskuteczne farmakologiczne wzniecanie czynnoœci porodowej O61.1 Nieskuteczne instrumentalne wzniecanie czynnoœci porodowej O61.8 Inne nieskuteczne wzniecanie czynnoœci porodowej O62.0 Pierwotne s³abe skurcze macicy O62.1 Wtórnie s³aba czynnoœæ skurczowa macicy O62.2 Inne rodzaje s³abej czynnoœci skurczowej macicy O62.3 Poród nag³y (uliczny) O62.4 Nieskoordynowane i przed³u¿one skurcze macicy z nadmiernym napiêciem miêœnia macicy O62.8 Inne nieprawid³owoœci czynnoœci skurczowej macicy w czasie porodu O62.9 Nieprawid³owoœæ czynnoœci skurczowej macicy w czasie porodu, nieokreœlona O63.0 Przed³u¿enie pierwszego okresu porodu O63.1 Przed³u¿enie drugiego okresu porodu O63.2 OpóŸniony poród drugiego bliŸniaka, trojaczka i.t.p. O63.9 Przed³u¿enie czynnoœci porodowej, nieokreœlone O64.0 Poród patologiczny spowodowany zaburzeniem w rotacji g³ówki p³odu O64.1 Poród patologiczny z powodu po³o¿enia miednicowego O64.2 Poród patologiczny z powodu u³o¿enia twarzowego O64.3 Poród patologiczny z powodu u³o¿enia czo³owego O64.4 Poród patologiczny z powodu przodowania barków O64.5 Poród patologiczny z powodu przodowania nieprawid³owego z³o¿onego O64.8 Poród patologiczny z powodu innych nieprawid³owych u³o¿eñ lub ustawieñ p³odu O64.9 Poród patologiczny z powodu nieprawid³owego u³o¿enia lub ustawienia p³odu, nieokreœlone O65.0 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana przez zniekszta³cenie miednicy O65.1 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana przez miednicê ogólnie œcieœnion¹ O65.2 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana przez miednicê p³ask¹ O65.3 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana przez œcieœnienie pró¿ni i wychodu miednicy O65.4 Niewspó³miernoœæ porodowa p³odowo-miednicza, nieokreœlona O65.5 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana zmianami patologicznymi narz¹dów miednicy matki O65.8 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana innymi anomaliami miednicy matki O65.9 Niewspó³miernoœæ porodowa spowodowana nieprawid³owoœciami miednicy, nieokreœlonymi O66.1 Poród patologiczny wywo³any przez bliŸniêta zahaczone O66.2 Poród patologiczny wywo³any przez niezwykle du¿y p³ód O66.3 Poród patologiczny wywo³any przez inne nieprawid³owoœci p³odu O66.4 Nieskuteczna próba wywo³ania czynnoœci porodowej, nieokreœlona O66.5 Nieskuteczne zastosowanie pró¿nioci¹gu lub kleszczy z nastêpowym porodem kleszczowym lub przez ciêcie cesarskie O66.8 Inny okreœlony poród patologiczny O66.9 Poród patologiczny, nieokreœlony O67.0 Krwawienie œródporodowe z zaburzeniami krzepniêcia O67.8 Inne krwawienie œródporodowe O67.9 Krwawienie œródporodowe, nieokreœlone O68.0 Czynnoœæ porodowa i poród powik³ane przez nieprawid³ow¹ czynnoœæ serca p³odu O68.1 Czynnoœæ porodowa i poród powik³ane przez obecnoœæ smó³ki w p³ynie owodniowym O68.2 Czynnoœæ porodowa i poród powik³ane przez nieprawid³ow¹ czynnoœæ serca, ze smó³k¹ w p³ynie owodniowym O68.3 Czynnoœæ porodowa i poród powik³ane przez biochemiczne wskaŸniki zagro¿enia p³odu O68.8 Czynnoœæ porodowa i poród powik³ane przez inne objawy zagro¿enia p³odu O68.9 Czynnoœæ porodowa i poród powik³any z zagro¿eniem (stresem) p³odu, nieokreœlonym O69.0 Poród powik³any przez wypadniecie pêpowiny O69.1 Poród powik³any przez pêpowinê okrêcon¹ wokó³ szyi, z jej uciœniêciem O69.2 Czynnoœæ porodowa i poród powik³ane przez inne zapêtlenie pêpowiny O69.3 Poród powik³any przez krótk¹ pêpowinê O69.4 Poród powik³any przez naczynia przoduj¹ce O69.5 Poród powik³any przez uszkodzenie naczyñ pêpowiny O69.8 Poród powik³any przez inne nieprawid³owoœci pêpowiny O69.9 Poród powik³any przez nieprawid³owoœæ pêpowiny, nieokreœlon¹ O70.0 Pêkniêcie krocza pierwszego stopnia w czasie porodu O70.1 Pêkniêcie krocza drugiego stopnia w czasie porodu O70.2 Pêkniêcie krocza trzeciego stopnia w czasie porodu O70.3 Pêkniêcie krocza czwartego stopnia w czasie porodu O70.9 Pêkniêcie krocza w czasie porodu, nieokreœlone O71.0 Pêkniêcie macicy przed rozpoczêciem czynnoœci porodowej O71.1 Pêkniêcie macicy w trakcie czynnoœci porodowej O71.2 Poporodowe wynicowanie macicy O71.3 Pêkniêcie szyjki macicy w czasie porodu O71.4 Wysokie rozerwanie pochwy w czasie porodu O71.5 Inne po³o¿nicze uszkodzenie narz¹dów miednicy O71.6 Po³o¿nicze uszkodzenie stawów i wiêzade³ miednicowych O71.7 Krwiak miednicy z przyczyn po³o¿niczych O71.8 Inny okreœlony uraz po³o¿niczy O71.9 Uraz po³o¿niczy, nieokreœlony O72.0 Krwotok w trzecim okresie porodu O72.1 Inny bezpoœredni krwotok poporodowy O72.2 PóŸny i wtórny krwotok poporodowy O72.3 Poporodowe zaburzenia krzepniêcia O73.0 Zatrzymanie ³o¿yska bez krwotoku O73.1 Zatrzymanie resztk ³o¿yska i b³on p³odowych, bez krwotoku O74.0 Zach³ystowe zapalenie p³uc wywo³ane przez znieczulenie w trakcie czynnoœci porodowej i porodu O74.1 Inne powik³ania p³ucne znieczulenia w trakcie czynnoœci porodowej i porodu O74.2 Powik³ania sercowe znieczulenia w trakcie czynnoœci porodowej lub porodu O74.3 Powik³ania ze strony oœrodkowego uk³adu nerwowego O74.4 Reakcje toksyczne na znieczulenie miejscowe w trakcie czynnoœci porodowej lub porodu O74.5 Ból g³owy wywo³any przez znieczulenie dokana³owe i nadoponowe w trakcie czynnoœci porodowej i porodu O74.6 Inne powik³ania znieczulenia podpajêczego i nadoponowego w trakcie czynnoœci porodowej i porodu O74.7 Nieudana lub utrudniona intubacja w trakcie czynnoœci porodowej lub porodu O74.8 Inne powik³ania znieczulenia w trakcie czynnoœci porodowej i porodu O74.9 Powik³anie znieczulenia w trakcie czynnoœci porodowej i porodu, nieokreœlone O75.0 Stan zagro¿enia matki w czasie czynnoœci porodowej i porodu O75.1 Wstrz¹s w czasie lub w nastêpstwie czynnoœci porodowej i porodu O75.2 Gor¹czka w czasie porodu, niesklasyfikowana gdzie indziej O75.3 Inne zaka¿enia w czasie porodu O75.4 Inne powik³ania operacji chirurgicznych i zabiegów po³o¿niczych O75.5 OpóŸniony poród po przebiciu pêcherza p³odowego O75.6 Opó¿niony poród po samoistnym lub nieokreœlonym pêkniêciu pêcherza p³odowego O75.7 Poród pochwowy po uprzednim ciêciu cesarskim O75.8 Inne okreœlone powik³ania czynnoœci porodowej i porodu O75.9 Powik³anie czynnoœci porodowej i porodu, nieokreœlone O80.0 Poród samoistny w u³o¿eniu pod³u¿nym potylicowym O80.1 Poród samoistny poœladkowy O81.0 Poród przy pomocy kleszczy wyjœciowych O81.1 Poród przy pomocy kleszczy pró¿niowych O81.2 Kleszcze pró¿niowe ze zwrotem g³ówki O81.4 Poród przy pomocy pró¿nioci¹gu O81.5 Poród przy pomocy kleszczy i pró¿nioci¹gu O82.0 Poród przez ciêcie cesarskie z wyboru (planowany) O82.1 Poród przez ciêcie cesarskie ze wskazañ nag³ych O82.2 Poród przez ciêcie cesarskie z wyciêciem macicy O82.8 Inny poród pojedynczy przez ciêcie cesarskie O82.9 Poród przez ciêcie cesarskie, nieokreœlony O83.0 Wydobycie poœladków, pomoc rêczna O83.1 Inny poród poœladkowy z udzieleniem pomocy po³o¿niczej O83.3 Poród ¿ywego p³odu w ci¹¿y brzusznej O83.4 Operacje pomniejszaj¹ce objêtoœæ p³odu O84.0 Poród mnogi w ca³oœci samoistny O84.1 Poród mnogi w ca³oœci przy pomocy kleszczy lub/ i pró¿nioci¹gu O84.2 Poród mnogi w ca³oœci przez ciêcie cesarskie O84.9 Poród mnogi, nieokreœlony O85 Zaka¿enie po³ogowe miejscowe i uogólnione O86.3 Inne zaka¿enia dróg moczowo-p³ciowych w nastêpstwie porodu O86.8 Inne okreœlone zaka¿enia po³ogowe O87.1 Zakrzepica ¿y³ g³êbokich w czasie po³ogu O87.3 Zakrzepica ¿y³ mózgowych w czasie po³ogu O87.8 Inne powik³ania ze strony uk³adu ¿ylnego w czasie po³ogu O88.0 Zator powietrzny z przyczyn po³o¿niczych O88.1 Zator p³ynem owodniowym O88.2 Zator skrzepem krwi z przyczyn po³o¿niczych O88.3 Zator ropny i septyczny z przyczyn po³o¿niczych O88.8 Inny zator z przyczyn po³o¿niczych O89.0 Powik³ania p³ucne spowodowane znieczuleniem w czasie po³ogu O89.1 Powik³ania sercowe spowodowane znieczuleniem w czasie po³ogu O89.2 Powik³ania ze strony oœrodkowego uk³adu nerwowego spowodowane znieczuleniem w czasie po³ogu O89.3 Reakcje toksyczne na œrodki znieczulaj¹ce w czasie po³ogu O89.5 Inne powik³ania znieczulenia podpajêczego i nadoponowego w czasie po³ogu O90.3 Kardiomiopatia w czasie po³ogu O90.4 Poporodowa ostra niewydolnoœæ nerek O90.5 Poporodowe zapalenie gruczo³u tarczowego O98.0 GruŸlica wik³aj¹ca ci¹¿ê, poród i po³óg O98.1 Ki³a wik³aj¹ca ci¹¿ê, poród i po³óg O98.4 Wirusowe zapalenie w¹troby wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O98.5 Inne choroby wirusowe wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O98.6 Choroby pierwotniakowe wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O98.8 Inne choroby zakaŸne i paso¿ytnicze u matki wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O98.9 Nieokreœlone choroby zakaŸne i paso¿ytnicze u matki wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.1 Inne choroby krwi i narz¹dów krwiotwórczych oraz pewne zaburzenia mechanizmów odpornoœciowych wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.2 Choroby gruczo³ów dokrewnych, przemiany materii i zaburzenia od¿ywienia wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.3 Zaburzenia psychiczne i choroby uk³adu nerwowego wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.4 Choroby uk³adu kr¹¿enia wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.5 Choroby uk³adu oddechowego wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.6 Choroby uk³adu pokarmowego wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg O99.7 Choroby skóry i tkanki podskórnej wik³aj¹ce ci¹¿ê, poród i po³óg P00.0 Stan p³odu i noworodka spowodowany nadciœnieniem u matki P00.1 Stan p³odu i noworodka spowodowany chorobami nerek i dróg moczowych u matki P00.2 Stan p³odu i noworodka spowodowany chorobami zakaŸnymi i paso¿ytniczymi u matki P00.3 Stan p³odu i noworodka spowodowany przez inne choroby uk³adu kr¹¿enia i uk³adu oddechowego u matki P00.5 Stan p³odu i noworodka spowodowany urazem u matki P01.1 Stan p³odu i noworodka spowodowany przedwczesnym pêkniêciem pêcherza p³odowego P01.2 Stan p³odu i noworodka spowodowany ma³owodziem P01.3 Stan p³odu i noworodka spowodowany wielowodziem P01.5 Stan p³odu i noworodka spowodowany ci¹¿¹ mnog¹ P01.6 Stan p³odu i noworodka spowodowany œmierci¹ matki P01.7 Stan p³odu i noworodka spowodowany nieprawid³owym u³o¿eniem p³odu przed rozpoczêciem czynnoœci porodowej P01.8 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi powik³aniami ci¹¿y u matki P01.9 Stan p³odu i noworodka spowodowany powik³aniami ci¹¿y u matki, nieokreœlonymi P02.0 Stan p³odu i noworodka spowodowany ³o¿yskiem przoduj¹cym P02.1 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi rodzajami oddzielenia ³o¿yska i krwawieniami P02.2 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi i nieokreœlonymi nieprawid³owoœciami morfologicznymi i czynnoœciowymi ³o¿yska P02.3 Stan p³odu i noworodka spowodowany zespo³ami przetoczenia krwi w obrêbie ³o¿yska P02.4 Stan p³odu i noworodka spowodowany wypadniêciem pêpowiny P02.5 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi stanami z uciœniêciem pêpowiny P02.6 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi i nieokreœlonymi stanami pêpowiny P02.7 Stan p³odu i noworodka spowodowany zapaleniem b³on p³odowych i ³o¿yska P02.8 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi nieprawid³owoœciami b³on p³odowych P03.0 Stan p³odu i noworodka spowodowany porodem poœladkowym i wydobyciem p³odu P03.1 Stan p³odu i noworodka spowodowany innym nieprawid³owym przodowaniem, u³o¿eniem i niewspó³miernoœci¹ podczas czynnoœci porodowej i porodu P03.2 Stan p³odu i noworodka spowodowany porodem kleszczowym P03.3 Stan p³odu i noworodka spowodowany zastosowaniem pró¿nioci¹gu P03.5 Stan p³odu i noworodka spowodowany porodem nag³ym P03.6 Stan p³odu i noworodka spowodowany nieprawid³ow¹ czynnoœci¹ skurczow¹ macicy P03.8 Stan p³odu i noworodka spowodowany innymi okreœlonymi powik³aniami czynnoœci porodowej i porodu P04.2 Stan p³odu i noworodka spowodowany u¿ywaniem przez matkê wyrobów tytoniowych P04.3 Stan p³odu i noworodka spowodowany piciem alkoholu przez matkê P04.4 Stan p³odu i noworodka spowodowany przyjmowaniem leków uzale¿niaj¹cych przez matkê P04.5 Stan p³odu i noworodka spowodowany pokarmowymi substancjami chemicznymi przyjmowanymi przez matkê P04.6 Stan p³odu i noworodka spowodowany nara¿eniem matki na œrodowiskowe substancje chemiczne P04.9 Stan p³odu i noworodka spowodowany szkodliwym wp³ywem u matki, nieokreœlonym P05.0 Niska urodzeniowa masa cia³a noworodka w stosunku do wieku p³odowego P05.1 Niskie urodzeniowe wymiary cia³a noworodka w stosunku do wieku p³odowego P05.2 Niedo¿ywienie (hypotrofia) p³odu bez wzmianki o niskiej urodzeniowej masie cia³a lub o niskich urodzeniowych wymiarach cia³a w stosunku do wieku p³odowego P05.9 OpóŸnienie wzrastania p³odu, nieokreœlone P07.0 Skrajnie niska urodzeniowa masa cia³a P07.1 Inna niska urodzeniowa masa cia³a P07.2 Skrajne wczeœniactwo P07.3 Inne przypadki wczeœniactwa P08.0 Noworodek hypertroficzny P08.1 Inne noworodki z bardzo du¿¹ w stosunku do wieku p³odowego mas¹ cia³a P08.2 Noworodek urodzony w wyliczonym terminie, nie wykazuj¹cy nadmiaru urodzeniowej masy cia³a lub wielkoœci w stosunku do wieku p³odowego P10.0 Krwotok podtwardówkowy spowodowany urazem porodowym P10.1 Krwawienie do mózgu spowodowane urazem porodowym P10.2 Krwotok dokomorowy spowodowany urazem porodowym P10.3 Krwotok podpajêczynówkowy spowodowany urazem porodowym P10.4 Rozdarcie namiotu mó¿d¿ku spowodowane urazem porodowym P10.8 Inne rozerwanie struktur œródczaszkowych i krwotoki spowodowane urazem porodowym P10.9 Nieokreœlone rozerwanie struktury œródczaszkowej i krwotok spowodowany urazem porodowym P11.0 Obrzêk mózgu spowodowany urazem porodowym P11.1 Inne okreœlone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym P11.2 Nieokreœlone uszkodzenie mózgu spowodowane urazem porodowym P11.3 Uraz porodowy nerwu twarzowego P11.4 Uraz porodowy innych nerwów czaszkowych P11.5 Uraz porodowy krêgos³upa i rdzenia krêgowego P11.9 Uraz porodowy oœrodkowego uk³adu nerwowego, nieokreœlony P12.0 Krwiak podokostnowy spowodowany urazem porodowym P12.1 Przedg³owie spowodowane urazem porodowym P12.2 Krwiak czaszki pod rozciêgnem spowodowany urazem porodowym P12.3 Zasinienie ow³osionej skóry g³owy spowodowane urazem porodowym P12.4 Uraz ow³osionej skóry g³owy spowodowany monitorowaniem stanu noworodka P12.8 Inne urazy porodowe skóry ow³osionej g³owy P12.9 Uraz porodowy ow³osionej skóry g³owy, nieokreœlony P13.1 Inne urazy porodowe czaszki P13.2 Uraz porodowy koœci udowej P13.3 Uraz porodowy innych koœci d³ugich P13.4 Z³amanie obojczyka spowodowane urazem porodowym P13.8 Urazy porodowe innych czêœci koœæca P13.9 Uraz porodowy koœci, nieokreœlony P14.0 Pora¿enie Erba spowodowane urazem porodowym P14.1 Pora¿enie Klumpkego spowodowane urazem porodowym P14.2 Pora¿enie nerwu przeponowego spowodowane urazem porodowym P14.3 Inne urazy porodowe splotu ramiennego P14.8 Urazy porodowe innych czêœci obwodowego uk³adu nerwowego P14.9 Uraz porodowy obwodowego uk³adu nerwowego, nieokreœlony P15.0 Uraz porodowy w¹troby P15.1 Uraz porodowy œledziony P15.2 Uraz porodowy miêœnia mostkowo-sutkowo-obojczykowego P15.3 Uraz porodowy oka P15.4 Uraz porodowy twarzy P15.5 Uraz porodowy zewnêtrzych narz¹dów moczowo-p³ciowych P15.6 Martwica podskórnej tkanki t³uszczowej spowodowana urazem porodowym P15.8 Inne okreœlone urazy porodowe P15.9 Uraz porodowy, nieokreœlony P20.0 Niedotlenienie wewn¹trzmaciczne stwierdzone przed rozpoczêciem czynnoœci porodowej P20.1 Niedotlenienie wewn¹trzmaciczne stwierdzone w czasie czynnoœci porodowej i porodu P20.9 Niedotlenienie wewn¹trzmaciczne, nieokreœlone P21.0 Ciê¿ka zamartwica urodzeniowa P21.1 Umiarkowana lub œredniego stopnia zamartwica urodzeniowa P21.9 Zamartwica urodzeniowa, nieokreœlona P22.0 Zespó³ zaburzeñ oddychania noworodka P22.1 Przemijaj¹cy szybki oddech (tachypnoe) noworodka P22.8 Inne zaburzenie oddychania noworodka P22.9 Zespó³ zaburzeñ oddychania noworodka, nieokreœlony P23.0 Wrodzone wirusowe zapalenie p³uc P23.1 Wrodzone zapalenie p³uc wywo³ane przez chlamydie P23.2 Wrodzone gronkowcowe zapalenie p³uc P23.3 Wrodzone zapalenie p³uc wywo³ane przez paciorkowce z grupy B P23.4 Wrodzone zapalenie p³uc wywo³ane przez pa³eczkê okrê¿nicy (E.coli) P23.5 Wrodzone zapalenie p³uc wywo³ane przez pa³eczkê ropy b³êkitnej (Pseudomonas) P23.6 Wrodzone zapalenie p³uc wywo³ane przez inne bakterie: P23.8 Wrodzone zapalenie p³uc wywo³ane innymi organizmami P23.9 Wrodzone zapalenie p³uc, nieokreœlone P24.0 Zach³yœniêcie siê smó³k¹ przez noworodka P24.1 Zach³yœniêcie siê wodami p³odowymi i œluzem przez noworodka P24.2 Zach³yœniêcie siê krwi¹ przez noworodka P24.3 Zach³yœniêcie siê mlekiem i zwróconym pokarmem przez noworodka P24.8 Inne zespo³y zach³yœniêcia u noworodka P24.9 Zespó³ zach³yœniêcia u noworodka, nieokreœlony P25.0 Rozedma œródmi¹¿szowa rozpoczynaj¹ca siê w okresie oko³oporodowym P25.1 Odma op³ucnowa rozpoczynaj¹ca siê w okresie oko³oporodowym P25.2 Odma œródpiersiowa rozpoczynaj¹ca siê w okresie oko³oporodowym P25.3 Odma osierdziowa rozpoczynaj¹ca siê w okresie oko³oporodowym P25.8 Inne stany zwi¹zane z rozedm¹ œródmi¹¿szow¹ rozpoczynaj¹ce siê w okresie oko³oporodowym P26.0 Krwotok tchawiczo-oskrzelowy rozpoczynaj¹cy siê w okresie oko³oporodowym P26.1 Masywny krwotok p³ucny rozpoczynaj¹cy siê w okresie oko³oporodowym P26.8 Inne krwotoki p³ucne zaczynaj¹ce siê w okresie oko³oporodowym P26.9 Nieokreœlony krwotok p³ucny rozpoczynaj¹cy siê w okresie oko³oporodowym P27.0 Zespó³ Wilsona-Mikity P27.1 Dysplazja oskrzelowo-p³ucna rozpoczynaj¹ca siê w okresie oko³oporodowym P27.8 Inne przewlek³e choroby oddechowe rozpoczynaj¹ce siê w okresie oko³oporodowym P27.9 Nieokreœlona przewlek³a choroba oddechowa rozpoczynaj¹ca siê w okresie oko³oporodowym P28.0 Pierwotna niedodma u noworodka P28.1 Inne i nieokreœlone niedodomy u noworodka P28.2 Napady sinicy u noworodka P28.3 Pierwotny bezdech w czasie snu u noworodka P28.4 Inny bezdech u noworodka P28.5 Niewydolnoœæ oddechowa noworodka P28.8 Inne okreœlone zaburzenia oddechowe u noworodka P28.9 Zaburzenie oddychania u noworodka, nieokreœlone P29.0 Niewydolnoœæ kr¹¿enia u noworodków P29.1 Zaburzenia rytmu serca u noworodków P29.2 Nadciœnienie u noworodków P29.3 Przetrwa³e kr¹¿enie p³odowe P29.4 Przemijaj¹ce niedotlenienie miêœnia sercowego u noworodków P29.8 Inne zaburzenia sercowo-naczyniowe rozpoczynaj¹ce siê w okresie oko³oporodowym P29.9 Zaburzenie sercowo-naczyniowe rozpoczynaj¹ce siê w okresie oko³oporodowym, nieokreœlone P35.0 Wrodzony zespó³ ró¿yczkowy P35.1 Wrodzone zaka¿enie wirusem cytomegalii P35.2 Wrodzone zaka¿enie wierusem opryszczki P35.3 Wrodzone wirusowe zapalenie w¹troby P35.8 Inne wrodzone choroby wirusowe P35.9 Wrodzona choroba wirusowa, nieokreœlona P36.0 Posocznica noworodka wywo³ana przez paciorkowca grupy B P36.1 Posocznica noworodka wywo³ana przez inne i nieokreœlone paciorkowce P36.2 Posocznica noworodka wywo³ana przez gronkowca z³ocistego P36.3 Posocznica noworodka wywo³ana przez inne i nieokreœlone gronkowce P36.4 Posocznica noworodka wywo³ana przez pa³eczkê okrê¿nicy P36.5 Posocznica noworodka wywo³ana przez beztlenowce P36.8 Inna posocznica bakteryjna noworodka P36.9 Posocznica bakteryjna noworodka, nieokreœlona P37.0 Wrodzona gruŸlica P37.1 Wrodzona toksoplazmoza P37.2 Wrodzona (rozsiana) listerioza P37.3 Wrodzona zimnica wywo³ana przez zarodŸca malarii P37.4 Inna wrodzona zimnica P37.5 Noworodkowa dro¿d¿yca P37.8 Inne okreœlone wrodzone zaka¿enia i choroby paso¿ytnicze P37.9 Wrodzone choroby paso¿ytnicze, nieokreœlone P38 Zapalenie pêpka noworodka z lub bez ³agodnego krwawienia P39.0 Noworodkowe infekcyjne zapalenie gruczo³u sutkowego P39.1 Noworodkowe zapalenie spojówek i woreczka ³zowego P39.2 Wewn¹trzowodniowe zaka¿enie p³odu, niesklasyfikowane gdzie indziej P39.3 Noworodkowe zaka¿enie dróg moczowych P39.4 Noworodkowe zaka¿enie skóry P39.8 Inne okreœlone zaka¿enia swoiste dla okresu oko³oporodowego P39.9 Zaka¿enie swoiste dla okresu oko³oporodowego, nieokreœlone P50.0 Utrata krwi p³odu z naczyñ przoduj¹cych P50.1 Utrata krwi p³odu z powodu rozerwania pêpowiny P50.2 Utrata krwi p³odu przez ³o¿ysko P50.3 Krwawienie do kr¹¿enia bliŸniaka P50.4 Krwawienie do kr¹¿enia matki P50.5 Utrata krwi p³odu z powodu przeciêcia pêpowiny bliŸniaka P50.8 Inna utrata krwi p³odu P50.9 Utrata krwi p³odu, nieokreœlona P51.0 Masywny krwotok z pêpka u noworodka P51.1 Inne krwotoki z pêpka u noworodka P51.9 Krwotok z pêpka u noworodka, nieokreœlony P52.0 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 1, u p³odu i noworodka P52.1 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 2, u p³odu i noworodka P52.2 Dokomorowy (nieurazowy) krwotok, stopnia 3, u p³odu i noworodka P52.3 Nieokreœlony dokomorowy (nieurazowy) krwotok u p³odu i noworodka P52.4 Œródmózgowy (nieurazowy) krwotok u p³odu i noworodka P52.5 Podpajêczynówkowy krwotok (nieurazowy) u p³odu i noworodka P52.6 Krwotok (nieurazowy) do mó¿d¿ku i tylnego do³u czaszki u p³odu i noworodka P52.8 Inne œródczaszkowe (nieurazowe) krwotoki u p³odu i noworodka P52.9 Œródczaszkowy (nieurazowy) krwotok u p³odu i noworodka, nieokreœlony P53 Choroba krwotoczna u p³odu i noworodka P54.0 Wymioty krwawe u noworodka P54.1 Smoliste stolce u noworodka P54.2 Krwotok z odbytnicy u noworodka P54.3 Inne krwotoki z przewodu pokarmowego u noworodka P54.4 Krwotok do nadnerczy u noworodka P54.5 Krwawienie do skóry u noworodka P54.6 Krwawienie z pochwy u noworodka P54.8 Inne okreœlone krwotoki u noworodka P54.9 Krwotok u noworodka, nieokreœlony P55.0 Izoimmunizacja w zakresie czynnika Rh u p³odu i noworodka P55.1 Izoimmunizacja w zakresie grup g³ównych ABO u p³odu i noworodka P55.8 Inne choroby hemolityczne u p³odu i noworodka P55.9 Choroba hemolityczna u p³odu i noworodka, nieokreœlona P56.0 Obrzêk uogólniony p³odu spowodowany izoimmunizacj¹ P56.9 Obrzêk uogólniony p³odu spowodowany inn¹ i nieokreœlon¹ chorob¹ hemolityczn¹ P57.0 ¯ó³taczka j¹der podkorowych spowodowana izoimmunizacj¹ P57.8 Inna okreœlona ¿ó³taczka j¹der podkorowych P57.9 ¯ó³taczka j¹der podkorowych o nieokreœlonej przyczynie P58.0 ¯ó³taczka noworodków spowodowana wylewami podskórnymi krwi P58.1 ¯ó³taczka noworodków spowodowana krwawieniem P58.2 ¯ó³taczka noworodków spowodowana zaka¿eniem P58.3 ¯ó³taczka noworodków spowodowana zagêszczeniem krwi P58.4 ¯ó³taczka noworodków spowodowana przez leki lub toksyny przekazywane od matki lub podawane noworodkowi P58.5 ¯ó³taczka noworodków spowodowana po³kniêciem krwi matki P58.8 ¯ó³taczka noworodków spowodowana inn¹ okreœlon¹ nadmiern¹ hemoliz¹ P58.9 ¯ó³taczka noworodków spowodowana nadmiern¹ hemoliz¹, nieokreœlon¹ P59.0 ¯ó³taczka noworodków zwi¹zana z porodem przedwczesnym P59.1 Zespó³ zagêszczonej ¿ó³ci P59.3 ¯ó³taczka noworodków spowodowana inhibitorem w mleku matki P59.8 ¯ó³taczka noworodków spowodowana innymi okreœlonymi przyczynami P59.9 ¯ó³taczka noworodków, nieokreœlona P60 Rozsiane wykrzepianie œródnaczyniowe u p³odu i noworodka P61.0 Przemijaj¹ca ma³op³ytkowoœæ noworodka P61.1 Zagêszczenie krwi noworodków P61.2 Niedokrwistoœæ wczeœniaków P61.3 Wrodzona niedokrwistoœæ z utraty krwi p³odu P61.4 Inne wrodzone niedokrwistoœci, niesklasyfikowane gdzie indziej P61.5 Przejœciowa neutropenia noworodków P61.6 Inne przemijajace zaburzenia krzepniêcia u noworodka P61.8 Inne okreœlone zaburzenia hematologiczne u noworodka P61.9 Oko³oporodowe zaburzenia hematologiczne, nieokreœlone P70.0 Zespó³ dziecka matki chorej na cukrzycê ciê¿arnych P70.1 Zespó³ dziecka matki cukrzycowej P70.2 Cukrzyca noworodków P70.3 Jatrogenna hipoglikemia noworodków P70.4 Inna hipoglikemia noworodków P70.8 Inne przemijaj¹ce zaburzenia przemiany wêglowodanów u p³odu i noworodka P70.9 Przemijaj¹ce zaburzenie przemiany wêglowodanów u p³odu i noworodka, nieokreœlone P71.0 Hipokalcemia spowodowana karmieniem mlekiem krowim P71.1 Inna hipokalcemia noworodków P71.2 Hypomagnezemia noworodków P71.3 Tê¿yczka noworodków bez niedoboru wapnia lub magnezu P71.4 Przemijaj¹ca niedoczynnoœæ przytarczyc noworodków P71.8 Inne przemijaj¹ce zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków P71.9 Przemijaj¹ce zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków, nieokreœlone P72.0 Wole noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej P72.1 Przemijaj¹ca nadczynnoœæ tarczycy noworodków P72.2 Inne przemijaj¹ce zaburzenia czynnoœci tarczycy noworodków, niesklasyfikowane gdzie indziej P72.8 Inne okreœlone przemijaj¹ce zaburzenia wewn¹trzwydzielnicze noworodków P72.9 Przemijaj¹ce zaburzenie wewn¹trzwydzielnicze noworodków, nieokreœlone P74.0 PóŸna kwasica metaboliczna noworodka P74.1 Odwodnienie noworodka P74.2 Zaburzenia równowagi sodowej noworodka P74.3 Zaburzenia równowagi potasowej noworodka P74.4 Inne przemijaj¹ce zaburzenia elektrolitowe noworodka P74.5 Przemijaj¹ca tyrozynemia noworodka P74.8 Inne przemijaj¹ce zaburzenia przemiany materii noworodka P74.9 Przemijaj¹ce zaburzenie przemiany materii noworodka, nieokreœlone P75 Niedro¿noœæ smó³kowa P76.0 Zespó³ czopa smó³kowego P76.1 Przemijaj¹ca niedro¿noœæ jelit noworodka P76.2 Niedro¿noœæ jelita spowodowana zagêszczonym mlekiem P76.8 Inna okreœlona niedro¿noœæ jelit noworodka P76.9 Niedro¿noœæ jelit noworodka, nieokreœlona P77 Martwicze zapalenie jelit p³odu i noworodka P78.0 Oko³oporodowa perforacja jelit P78.1 Inne zapalenie otrzewnej noworodka P78.3 NiezakaŸna biegunka noworodka P78.8 Inne okreœlone oko³oporodowe zaburzenia uk³adu pokarmowego noworodka P78.9 Oko³oporodowe zaburzenie uk³adu pokarmowego, nieokreœlone P80.0 Zespó³ urazu zimnego u noworodka P80.8 Inne obni¿enie ciep³oty cia³a noworodka P80.9 Hipotermia noworodka, nieokreœlona P81.0 Podwy¿szenie ciep³oty cia³a (hipertermia) noworodka spowodowane czynnikami œrodowiskowymi P81.8 Inne okreœlone zaburzenia regulacji ciep³oty cia³a u noworodka P81.9 Zaburzenie regulacji ciep³oty cia³a u noworodka, nieokreœlone P83.0 Martwica podskórnej tkanki t³uszczowej noworodków (sclerema) P83.1 Noworodkowy rumieñ toksyczny P83.2 Uogólniony obrzêk p³odu nie spowodowany chorob¹ hemolityczn¹ P83.3 Inny i nieokreœlony obrzêk swoisty dla p³odu i noworodka P83.4 Obrzêk gruczo³u sutkowego u noworodka P83.5 Wrodzony wodniak j¹dra P83.6 Polip pêpkowy u noworodka P83.8 Inne okreœlone stany dotycz¹ce pow³ok swoiste dla p³odu i noworodka P83.9 Stan dotycz¹cy pow³ok swoisty dla p³odu i noworodka, nieokreœlony P90 Drgawki noworodka P91.0 Niedokrwienie mózgu noworodka P91.1 Nabyta torbiel oko³okomorowa noworodka P91.2 Rozmiêkanie istoty bia³ej mózgu noworodka P91.3 Nadpobudliwoœæ mózgowa noworodka P91.4 Obni¿enie aktywnoœci mózgowej noworodka P91.5 Œpi¹czka noworodka P91.8 Inne okreœlone zaburzenia mózgowe noworodka P91.9 Zaburzenie mózgowe noworodka, nieokreœlone P92.5 Trudnoœci w karmieniu piersi¹ P92.8 Inne zaburzenie od¿ywiania noworodka P92.9 Zaburzenie od¿ywiania noworodka, nieokreœlone P93 Reakcje i zatrucia wywo³ane przez leki stosowane u p³odu i noworodka P94.0 Przemijaj¹ca noworodkowa miasthenia gravis P94.1 Wrodzone wzmo¿one napiêcie miêœniowe P94.2 Wrodzone obni¿one napiêcie miêœniowe P94.8 Inne zaburzenia napiêcia miêœniowego u noworodka P94.9 Zaburzenie napiêcia miêœniowego u noworodka, nieokreœlone P96.0 Wrodzona niewydolnoœæ nerek P96.1 Zespó³ odstawienia leku u noworodka matki uzale¿nionej od leku P96.2 Objawy odstawienia leku stosowanego u noworodka ze wskazañ terapeutycznych P96.3 Szerokie szwy czaszkowe u noworodka P96.4 Rozwi¹zanie ci¹¿y, stany dotycz¹ce p³odu i noworodka P96.5 Powik³ania zabiegów wewn¹trzmacicznych, niesklasyfikowane gdzie indziej P96.8 Inne okreœlone stany rozpoczynaj¹ce siê w okresie oko³oporodowym P96.9 Stan rozpoczynaj¹cy siê w okresie oko³oporodowym, nieokreœlony Q00.0 Bezmózgowie Q00.1 Rozszczep czaszki i krêgos³upa Q00.2 Rozszczep potylicy Q01.0 Przepuklina mózgowa czo³owa Q01.1 Przepuklina mózgowa nosowo-czo³owa Q01.2 Przepuklina mózgowa potyliczna Q01.8 Przepuklina mózgowa w innej lokalizacji Q01.9 Przepuklina mózgowa, nieokreœlona Q02 Ma³og³owie Q03.0 Wady rozwojowe wodoci¹gu mózgu Sylwiusza Q03.1 Zaroœniêcie otworów Magendiego i Luschki Q03.8 Wodog³owie wrodzone inne Q03.9 Wodog³owie wrodzone, nieokreœlone Q04.0 Wrodzone wady rozwojowe spoid³a wielkiego Q04.1 Brak wêchomózgowia (zespó³ arinencephalii) Q04.2 Przodomózgowie jednokomorowe (holoprosencephalia) Q04.3 Inne wady mózgu z ubytkiem tkanek Q04.4 Septo-optic dysplasia Q04.5 Mózg olbrzymi Q04.6 Wrodzone torbiele mózgu Q04.8 Inne okreœlone wady rozwojowe mózgu Q04.9 Wrodzone wady rozwojowe mózgu, nieokreœlone Q05.0 Rozszczep krêgos³upa szyjnego ze wspó³istniej¹cym wodog³owiem Q05.1 Rozszczep krêgos³upa piersiowego ze wspó³istniej¹cym wodog³owiem Q05.2 Rozszczep krêgos³upa lêdŸwiowego ze wspó³istniej¹cym wodog³owiem Q05.3 Rozszczep krêgos³upa krzy¿owego ze wspó³istniej¹cym wodog³owiem Q05.4 Nieokreœlony rozszczep krêgos³upa ze wspó³istniej¹cym wodog³owiem Q05.5 Rozszczep krêgos³upa szyjnego bez wodog³owia Q05.6 Rozszczep krêgos³upa piersiowego bez wodog³owia Q05.7 Rozszczep krêgos³upa lêdŸwiowego bez wodog³owia Q05.8 Rozszczep krêgos³upa krzy¿owego bez wodog³owia Q05.9 Rozszczep krêgos³upa, nie okreœlony Q06.0 Brak rdzenia Q06.1 Niedorozwój i dysplazja rdzenia krêgowego Q06.2 Rozdwojenie rdzenia Q06.3 Inne wrodzone wady rozwojowe ogona koñskiego Q06.4 Wodordzenie Q06.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe rdzenia krêgowego Q06.9 Wrodzone wady rozwojowe rdzenia krêgowego, nieokreœlone Q07.0 Zespó³ Arnolda-Chiariego Q07.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe uk³adu nerwowego Q07.9 Wrodzone wady rozwojowe uk³adu nerwowego, nieokreœlone Q10.0 Wrodzone opadanie powieki Q10.1 Wrodzone wywiniêcie powieki (ectropion) Q10.2 Wrodzone podwiniêcie powieki (entropion) Q10.3 Inne wrodzone wady rozwojowe powiek Q10.4 Brak i niewykszta³cenie aparatu ³zowego Q10.5 Wrodzone zwê¿enie przewodu ³zowego Q10.6 Inne wrodzone wady rozwojowe aparatu ³zowego Q10.7 Wrodzona wada rozwojowa oczodo³u Q11.0 Torbielowata ga³ka oczna Q11.1 Inne bezocze Q11.2 Ma³oocze Q11.3 Wielkoocze Q12.0 Wrodzona zaæma Q12.1 Wrodzone przemieszczenie soczewki Q12.2 Szczelina soczewki Q12.3 Wrodzony brak soczewki Q12.4 Soczewka kulista Q12.8 Inne wrodzone wady rozwojowe soczewki Q12.9 Wrodzona wada rozwojowa soczewki, nieokreœlona Q13.0 Szczelina têczówki Q13.1 Brak têczówki Q13.2 Inne wrodzone wady rozwojowe têczówki Q13.3 Wrodzone zmêtnienie rogówki Q13.4 Inne wrodzone wady rozwojowe rogówki Q13.5 Niebieskie twardówki Q13.8 Inne wrodzone wady rozwojowe przedniego odcinka oka Q13.9 Wrodzona wada rozwojowa przedniego odcinka oka, nieokreœlona Q14.0 Wrodzona wada rozwojowa cia³a szklistego Q14.1 Wrodzona wada rozwojowa siatkówki Q14.2 Wrodzona wada rozwojowa tarczy nerwu wzrokowego Q14.3 Wrodzona wada rozwojowa naczyniówki Q14.8 Inne wrodzone wady rozwojowe tylnego odcinka oka Q14.9 Wrodzona wada rozwojowa tylnego odcinka oka, nieokreœlona Q15.0 Jaskra wrodzona Q15.8 Inne okreœlone wady rozwojowe oka Q15.9 Wrodzona wada rozwojowa oka, nieokreœlona Q16.0 Wrodzony brak ma³¿owiny (usznej) Q16.1 Wrodzony brak, zaroœniêcie i zwê¿enie przewodu s³uchowego (zewnêtrznego) Q16.2 Brak tr¹bki Eustachiusza Q16.3 Wrodzona wada rozwojowa kosteczek s³uchowych Q16.4 Inne wrodzone wady rozwojowe ucha œrodkowego Q16.5 Wrodzona wada rozwojowa ucha wewnêtrznego Q18.0 Zatoka, przetoka i torbiel szczeliny skrzelowej Q18.1 Zatoka i torbiel przedma³¿owinowa Q18.2 Inne wrodzone wady rozwojowe szczeliny skrzelowej Q18.8 Inne okreœlone wady rozwojowe twarzy i szyi Q18.9 Wrodzona wada rozwojowa twarzy i szyi, nieokreœlona Q20.0 Wspólny pieñ têtniczy Q20.1 Odejœcie obu du¿ych naczyñ z prawej komory Q20.2 Odejœcie obu du¿ych naczyñ z lewej komory Q20.3 Nieprawid³owe po³¹czenia komorowo-têtnicze Q20.4 Odejœcie obu du¿ych naczyñ serca z jednej komory Q20.5 Nieprawid³owe po³¹czenia przedsionkowo-komorowe Q20.6 Izomeria uszek przedsionków serca Q20.8 Inne wrodzone wady rozwojowe jam i po³¹czeñ sercowych Q20.9 Wrodzona wada rozwojowa jam i po³¹czeñ sercowych, nieokreœlona Q21.0 Ubytek przegrody miêdzykomorowej Q21.1 Ubytek przegrody miêdzyprzedsionkowej Q21.2 Ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej Q21.3 Tetralogia Fallota Q21.4 Ubytek przegrody aortalno-p³ucnej Q21.8 Inna wrodzona wada rozwojowa przegród serca Q21.9 Wrodzona wada przegrody serca, nieokreœlona Q22.0 Zaroœniêcie zastawki pnia p³ucnego Q22.1 Wrodzone zwê¿enie zastawki pnia p³ucnego Q22.2 Wrodzona niedomykalnoœæ zastawki pnia p³ucnego Q22.3 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki pnia p³ucnego Q22.4 Wrodzone zwê¿enie zastawki trójdzielnej Q22.5 Choroba Ebsteina Q22.6 Zespó³ niedorozwoju prawej czêœci serca Q22.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki trójdzielnej Q22.9 Wrodzona wada rozwojowa zastawki trójdzielnej, nieokreœlona Q23.0 Wrodzone zwê¿enie ujœcia têtniczego lewego Q23.1 Wrodzona niedomykalnoœæ zastawki aorty Q23.2 Wrodzone zwê¿enie zastawki dwudzielnej Q23.3 Wrodzona niedomykalnoœæ zastawki dwudzielnej Q23.4 Zespó³ niedorozwoju lewej czêœci serca Q23.8 Inne wrodzone wady rozwojowe zastawki aorty i zastawki dwudzielnej Q23.9 Wrodzona wada zastawki aorty i zastawki dwudzielnej, nieokreœlona Q24.0 Prawostronne po³o¿enie serca Q24.1 Serce lewostronne Q24.2 Serce trójprzedsionkowe Q24.3 Wrodzone zwê¿enie sto¿ka têtniczego prawej komory Q24.4 Wrodzone zwê¿enie ujœcia têtniczego lewego podzastawkowe Q24.5 Wada rozwojowa naczyñ wieñcowych Q24.6 Wrodzony blok serca Q24.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe serca Q24.9 Wrodzona wada rozwojowa serca, nieokreœlona Q25.0 Dro¿ny przewód têtniczy Q25.1 Zwê¿enie cieœni aorty Q25.2 Zaroœniêcie aorty Q25.3 Zwê¿enie aorty Q25.4 Inne wrodzone wady rozwojowe aorty Q25.5 Zaroœniêcie pnia p³ucnego Q25.6 Zwê¿enie pnia p³ucnego Q25.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pnia p³ucnego Q25.8 Inne wrodzone wady rozwojowe du¿ych têtnic Q25.9 Wrodzona wada rozwojowa du¿ych têtnic, nie okreœlona Q26.0 Wrodzone zwê¿enie ¿y³y g³ównej Q26.1 Przetrwa³a p³odowa lewa górna ¿y³a g³ówna Q26.2 Ca³kowicie nieprawid³owe ujœcie ¿y³ p³ucnych Q26.3 Czêœciowo nieprawid³owe ujœcie ¿y³ p³ucnych Q26.4 Nieprawid³owe ujœcie ¿y³ p³ucnych, nieokreœlone Q26.5 Nieprawid³owe ujœcie ¿y³y wrotnej Q26.6 Przetoka pomiêdzy ¿y³¹ wrotn¹ a têtnic¹ w¹trobow¹ w³aœciw¹ Q26.8 Inne wrodzone wady rozwojowe du¿ych ¿y³ uk³adowych Q26.9 Wrodzona wada rozwojowa du¿ych ¿y³, nieokreœlona Q27.0 Wrodzony brak i niedorozwój têtnicy pêpkowej Q27.1 Wrodzone zwê¿enie têtnicy nerkowej Q27.2 Inne wrodzone wady rozwojowe têtnicy nerkowej Q27.3 Wady rozwojowe po³¹czeñ têtniczo-¿ylnych obwodowych Q27.4 Wrodzone rozszerzenie ¿y³ Q27.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe obwodowego uk³adu Q27.9 Wrodzona wada uk³adu naczyniowego obwodowego, nieokreœlona Q28.0 Wada rozwojowa po³¹czeñ têtniczo-¿ylnych naczyñ przedmózgowych Q28.1 Inne wady rozwojowe naczyñ przedmózgowych Q28.2 Têtniczo-¿ylne wady rozwojowe naczyñ mózgowych Q28.3 Inne wady rozwojowe naczyñ mózgowych Q28.8 Inne okreœlone wady rozwojowe uk³adu kr¹¿enia Q28.9 Wrodzone wady uk³adu naczyniowego, nieokreœlone Q30.0 Zaroœniêcie nozdrzy Q30.1 Agenezja lub niedorozwój nosa Q30.2 Szczelina, rozdwojenie i rozszczep nosa Q30.3 Wrodzona perforacja przegrody nosowej Q30.8 Inne wrodzone wady rozwojowe nosa Q30.9 Wrodzona wada rozwojowa nosa, nieokreœlona Q31.0 Przepona krtani (web of larynx) Q31.1 Wrodzone zwê¿enie podg³oœniowe Q31.2 Niedorozwój krtani Q31.3 Worek powietrzny krtani (laryngocoele) Q31.4 Wrodzony œwist krtaniowy Q31.8 Inne wrodzone wady rozwojowe krtani Q31.9 Wrodzona wada rozwojowa krtani, nieokreœlona Q32.0 Wrodzone rozmiêkanie tchawicy Q32.1 Inne wrodzone wady rozwojowe tchawicy Q32.2 Wrodzone rozmiêkanie oskrzeli Q32.3 Wrodzone zwê¿enie oskrzela Q32.4 Inne wrodzone wady rozwojowe oskrzeli Q33.0 Wrodzona torbielowatoœæ p³uc Q33.1 Dodatkowy p³at p³uca Q33.2 Oddzielenie siê (szczelina) p³uca Q33.3 Niewytworzenie p³uca Q33.4 Wrodzone rozstrzenie oskrzeli Q33.5 Tkanka ektopiczna w p³ucach Q33.6 Niedorozwój lub dysplazja p³uca Q33.8 Inne wrodzone wady rozwojowe p³uc Q33.9 Wrodzona wada rozwojowa p³uca, nieokreœlona Q34.0 Wada op³ucnej Q34.1 Wrodzona torbiel œródpiersia Q34.8 Inne okreœlone wady rozwojowe uk³adu oddechowego Q34.9 Wrodzona wada rozwojowa uk³adu oddechowego, nieokreœlona Q35.1 Rozszczep podniebienia twardego, jednostronny Q35.3 Rozszczep podniebienia miêkkiego, jednostronny Q35.5 Rozszczep podniebienia twardego i miêkkiego, jednostronny Q35.6 Rozszczep podniebienia poœrodkowy Q35.7 Rozszczep jêzyczka podniebienia Q35.9 Rozszczep podniebienia nieokreœlony, jednostronny Q36.0 Rozszczep wargi, obustronny Q36.1 Rozszczep wargi poœrodkowy Q36.9 Rozszczep wargi, jednostronny Q37.0 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, obustronny Q37.1 Rozszczep podniebienia twardego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny Q37.2 Rozszczep podniebienia miêkkiego wraz z rozszczepem wargi, obustronny Q37.3 Rozszczep podniebienia miêkkiego wraz z rozszczepem wargi, jednostronny Q37.8 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreœlony, obustronny Q37.9 Rozszczep podniebienia wraz z rozszczepem wargi nieokreœlony, jednostronny Q38.0 Wrodzone wady rozwojowe warg, niesklasyfikowane gdzie indziej Q38.1 Przyroœniêcie jêzyka Q38.2 Jêzyk olbrzymi Q38.3 Inne wrodzone wady rozwojowe jêzyka Q38.4 Wrodzone wady rozwojowe gruczo³ów i przewodów œlinowych Q38.5 Wrodzone wady rozwojowe podniebienia niesklasyfikowane gdzie indziej Q38.6 Inne wrodzone wady rozwojowe jamy ustnej Q38.7 Kieszonka gardzieli Q38.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gardzieli Q39.0 Zaroœniêcie prze³yku bez przetoki Q39.1 Zaroœniêcie prze³yku z przetok¹ tchawiczo-prze³ykow¹ Q39.2 Wrodzona przetoka tchawiczo-prze³ykowa bez zaroœniêcia Q39.3 Wrodzone zwê¿enie lub zaciœniênie prze³yku Q39.4 Przepona prze³yku Q39.5 Wrodzone poszerzenie prze³yku Q39.6 Uchy³ek prze³yku Q39.8 Inne wrodzone wady rozwojowe prze³yku Q39.9 Wrodzona wada rozwojowa prze³yku, nieokreœlona Q40.0 Wrodzone przerostowe zwê¿enie oddŸwiernika Q40.1 Wrodzona przepuklina rozworu prze³ykowego przepony Q40.2 Inne okreœlone wady rozwojowe ¿o³¹dka Q40.3 Wrodzona wada rozwojowa ¿o³¹dka, nieokreœlona Q40.8 Inne okreœlone wady rozwojowe górnego odcinka przewodu pokarmowego Q40.9 Wrodzona wada rozwojowa górnego odcinka przewodu pokarmowego, nieokreœlona Q41.0 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie dwunastnicy Q41.1 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie jelita cienkiego Q41.2 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie jelita krêtego Q41.8 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie innej okreœlonej czêœci jelita cienkiego Q41.9 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie nieokreœlonej czêœci jelita cienkiego Q42.0 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie odbytnicy z przetok¹ Q42.1 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie odbytnicy bez przetoki Q42.2 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie odbytu z przetok¹ Q42.3 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie odbytu bez przetoki Q42.8 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie innych czêœci jelita grubego Q42.9 Wrodzony brak, zaroœniêcie lub zwê¿enie jelita grubego, w czêœci nieokreœlonej Q43.0 Uchy³ek Meckela Q43.1 Choroba Hirschprunga Q43.2 Wrodzone czynnoœciowe zaburzenia jelita grubego Q43.3 Wrodzone wady rozwojowe umocowania jelit Q43.4 Zdwojenie jelita Q43.5 Odbyt przemieszczony Q43.6 Wrodzona przetoka odbytnicy i odbytu Q43.7 Przetrwa³y stek (kloaka) Q43.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe jelit Q43.9 Wrodzona wada rozwojowa jelit, nieokreœlona Q44.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój pêcherzyka ¿ó³ciowego Q44.1 Inne wrodzone wady rozwojowe pêcherzyka ¿ó³ciowego Q44.2 Zaroœniêcie przewodów ¿ó³ciowych Q44.3 Wrodzone zwê¿enie lub zaciœniêcie przewodów ¿ó³ciowych Q44.4 Torbiel przewodu ¿ó³ciowego wspólnego Q44.5 Inne wrodzone wady rozwojowe przewodów ¿ó³ciowych Q44.6 Torbielowatoœæ w¹troby Q44.7 Inne wrodzone wady rozwojowe w¹troby Q45.0 Niewytworzenie, zanik lub niedorozwój trzustki Q45.1 Trzustka pierœcieniowata Q45.2 Wrodzona torbiel trzustki Q45.3 Inne wrodzone wady rozwojowe trzustki i przewodu trzustkowego Q45.8 Inne okreœlone wady rozwojowe uk³adu pokarmowego Q45.9 Wrodzona wada uk³adu pokarmowego, nieokreœlona Q51.0 Niewytworzenie i zanik macicy Q51.1 Zdwojenie macicy wraz ze zdwojeniem szyjki i pochwy Q51.2 Inne zdwojenie macicy Q51.3 Macica dwuro¿na Q51.4 Macica jednoro¿na Q51.5 Niewytworzenie i zanik szyjki macicy Q51.6 Zarodkowa torbiel szyjki macicy Q51.7 Wrodzona przetoka miêdzy macic¹ a prrzewodem pokarmowym lub drogami moczowymi Q51.8 Inne wrodzone wady rozwojowe macicy i szyjki Q51.9 Wrodzona wada rozwojowa macicy i szyjki, nieokreœlona Q52.0 Wrodzony brak pochwy Q52.1 Zdwojenie pochwy Q52.2 Wrodzona przetoka odbytniczo-pochwowa Q52.3 Zaroœniêcie b³ony dziewiczej Q52.4 Inne wrodzone wady rozwojowe pochwy Q52.5 Zroœniêcie warg sromowych Q52.6 Wrodzona wada rozwojowa ³echtaczki Q52.7 Inne wrodzone wady rozwojowe sromu Q52.8 Inna okreœlona wrodzona wada rozwojowa narz¹dów p³ciowych ¿eñskich Q52.9 Wrodzona wada narz¹dów p³ciowych ¿eñskich, nieokreœlona Q53.0 J¹dro przemieszczone Q53.1 Niezst¹pienie j¹der, jednostronne Q53.2 Niezst¹pienie j¹der, obustronne Q53.9 Niezst¹pienie j¹der, nieokreœlone Q54.0 Spodziectwo ¿o³êdne Q54.1 Spodziectwo pr¹ciowe Q54.2 Spodziectwo pr¹ciowo-mosznowe Q54.3 Spodziectwo kroczowe Q54.4 Wrodzona strunowatoœæ pr¹cia Q54.8 Spodziectwo, inne Q54.9 Spodziectwo, nieokreœlone Q55.0 Brak lub aplazja j¹dra Q55.1 Niedorozwój j¹der i moszny Q55.2 Inne wrodzone wady rozwojowe j¹der lub moszny Q55.3 Zaroœniêcie nasieniowodu Q55.4 Inne wrodzone wady rozwojowe nasieniowodu, naj¹drza, pêcherzyków nasiennych i gruczo³u krokowego Q55.5 Wrodzony brak lub aplazja pr¹cia Q55.6 Inne wrodzone wady rozwojowe pr¹cia Q55.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe narz¹dów p³ciowych mêskich Q55.9 Wrodzona wada rozwojowa narz¹dów p³ciowych mêskich , nieokreœlona Q56.0 Obojniactwo, niesklasyfikowane gdzie indziej Q56.1 Mêskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej Q56.2 ¯eñskie obojniactwo rzekome, niesklasyfikowane gdzie indziej Q56.3 Obojniactwo rzekome, nieokreœlone Q56.4 P³eæ niezdeterminowana, nieokreœlona Q60.0 Agenezja nerki, jednostronna Q60.1 Agenezja nerki, obustronna Q60.2 Agenezja nerki, nieokreœlona Q60.3 Niedorozwój nerki, jednostronny Q60.4 Niedorozwój nerki, obustronny Q60.5 Niedorozwój nerek, nieokreœlony Q60.6 Zespó³ Pottera Q61.0 Wrodzona torbiel nerki Q61.1 Wielotorbielowatoœæ nerek, typu dzieciêcego Q61.2 Wielotorbielowatoœæ nerek, typu doros³ego Q61.3 Wielotorbielowatoœæ nerek, nieokreœlona Q61.4 Dysplazja nerek Q61.6 Rdzeniowa torbielowatoœæ nerek Q61.8 Inne torbielowate choroby nerek Q61.9 Choroba torbielowata nerek, nieokreœlona Q62.0 Wrodzone wodonercze Q62.1 Zaroœniêcie lub zwê¿enie moczowodu Q62.2 Wrodzony moczowód olbrzymi Q62.3 Inne wady miedniczki nerkowej i moczowodu z zastojem moczu Q62.4 Niewykszta³cenie moczowodu Q62.5 Zdwojenie moczowodu Q62.6 Nieprawid³owe po³o¿enie moczowodu Q62.7 Wrodzony odp³yw pêcherzowo-moczowodowo-nerkowy Q62.8 Inne wrodzone wady rozwojowe moczowodu Q63.0 Nerka dodatkowa Q63.1 Nerka p³atowata, podkowiasta lub z³¹czenie nerek Q63.2 Nerka przemieszczona (ektopowa) Q63.3 Nerka olbrzymia lub hyperplastyczna Q63.8 Inna okreœlona wada rozwojowa nerki Q63.9 Wrodzona wada rozwojowa nerki, nieokreœlona Q64.0 Wierzchniactwo Q64.1 Wynicowanie pêcherza moczowego Q64.2 Wrodzona zastawka cewki tylnej Q64.3 Inne zaroœniêcie lub zwê¿enie cewki i szyi pêcherza moczowego Q64.4 Wada rozwojowa przewodu omoczniowego Q64.5 Wrodzony brak pêcherza lub cewki moczowej Q64.6 Wrodzony uchy³ek pêcherza Q64.7 Inne wrodzone wady rozwojowe pêcherza i cewki moczowej Q64.8 Inne okreœlone wady rozwojowe uk³adu moczowego Q64.9 Wrodzona wada rozwojowa uk³du moczowego, nieokreœlona Q65.0 Wrodzone zwichniêcie stawu biodrowego, jednostronne Q65.1 Wrodzone zwichniêcie stawu biodrowego, obustronne Q65.2 Wrodzone zwichniêcie stawu biodrowego, nieokreœlone Q65.3 Wrodzone nadwichniêcie stawu biodrowego, jednostronne Q65.4 Wrodzone nadwichniêcie stawu biodrowego, obustronne Q65.5 Wrodzone nadwichniêcie stawu biodrowego, nieokreœlone Q65.6 Staw biodrowy niestabilny Q65.8 Inne wrodzone zniekszta³cenia stawu biodrowego Q65.9 Wrodzone zniekszta³cenie stawu biodrowego, nieokreœlone Q66.0 Stopa koñsko-szpotawa wrodzona Q66.1 Stopa piêtowo-szpotawa wrodzona Q66.2 Szpotawoœæ œródstopia wrodzona Q66.3 Inne wrodzone zniekszta³cenia szpotawe stopy Q66.4 Stopa piêtowo-koœlawa wrodzona Q66.5 Wrodzona stopa p³aska Q66.6 Inne wrodzone zniekszta³cenia koœlawe stopy Q66.7 Stopa wydr¹¿ona Q66.8 Inne wrodzone zniekszta³cenia stopy Q67.0 Asymetria twarzy Q67.1 Twarz zaciœniêta (compression facies) Q67.2 D³ugog³owie (dolichocephalia) Q67.3 Skoœnog³owie (plagiocephalia) Q67.4 Inne wrodzone zniekszta³cenia czaszki, twarzy i szczêk Q67.5 Wrodzone zniekszta³cenie krêgos³upa Q67.6 Klatka piersiowa szewska Q67.7 Klatka piersiowa kurza Q68.0 Wrodzone zniekszta³cenie miêœnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego Q68.1 Wrodzone zniekszta³cenie rêki Q68.2 Wrodzone zniekszta³cenie kolana Q68.3 Wrodzone wygiêcie koœci udowej Q68.4 Wrodzone wygiêcie piszczeli lub strza³ki Q68.5 Wrodzone wygiêcie koœci d³ugich koñczyny dolnej, nieokreœlone Q68.8 Inne okreœlone zniekszta³cenia miêœniowo-szkieletowe Q69.0 Dodatkowy(e) palec(ce) r¹k Q69.1 Dodatkowy(e) kciuk(i) Q69.2 Dodatkowy(e) palec(ce) stóp Q69.9 Palce dodatkowe, nieokreœlone Q70.0 Palce r¹k splecione Q70.1 Palce r¹k zroœniête Q70.2 Palce stóp splecione Q70.3 Zrost palców stóp Q70.4 Palce dodatkowe ze zrostem palców Q70.9 Zrost palców, nieokreœlony Q71.0 Wrodzony brak ca³kowity koñczyn(y) górn(ej)(ych) Q71.1 Wrodzony brak ramienia i przedramienia z zachowan¹ d³oni¹ Q71.2 Wrodzony brak przedramienia i d³oni Q71.3 Wrodzony brak d³oni i palców Q71.4 Pod³u¿ne zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koœci promieniowej Q71.5 Pod³u¿ne zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koœci ³okciowej Q71.6 Rêka przypominaj¹ca szczypce homara Q71.8 Inne zniekszta³cenia zmniejszaj¹ce koñczyn górnych Q71.9 Zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koñczyny górnej, nieokreœlone Q72.0 Wrodzony brak ca³kowity koñczyn(y) doln(ej)(ych) Q72.1 Wrodzony brak uda i podudzia z zachowan¹ stop¹ Q72.2 Wrodzony brak podudzia i stopy Q72.3 Wrodzony brak stopy i palców Q72.4 Pod³u¿ne zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koœci udowej Q72.5 Pod³u¿ne zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koœci goleniowej Q72.6 Pod³u¿ne zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koœci strza³kowej Q72.7 Rozszczep stopy Q72.8 Inne zniekszta³cenia zmniejszaj¹ce koñczn(y) doln(ej)(ych) Q72.9 Zniekszta³cenie zmniejszaj¹ce koñczyny dolnej, nieokreœlone Q73.0 Wrodzony brak koñczyn(y), nieokreœlon(ej)(ych) Q73.1 Wrodzony brak bli¿szych czêœci koñczyn(y), nieokreœlon(ej)(ych) Q73.8 Inne zmniejszaj¹ce zniekszta³cenia koñczn(y), nieokreœlon(ej)(ych) Q74.0 Inne wrodzone wady rozwojowe koñczyn(y) górne(ej)(ych), z w³¹czeniem obrêczy barkowej Q74.1 Wrodzone wady rozwojowe stawu kolanowego Q74.2 Inne wrodzone wady rozwojowe koñczyn(y) doln(ej)(ych), z w³¹czeniem obrêczy miednicznej Q74.3 Wrodzona sztywnoœæ wielostawowa Q74.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe koñczyn(y) Q75.0 Przedwczesne skostnienie szwów czaszkowych Q75.1 Dyzostoza czaszkowo-twarzowa Q75.2 Szerokie rozstawienie oczodo³ów Q75.3 Wielkog³owie Q75.4 Dyzostoza ¿uchwowo-twarzowa Q75.5 Dyzostoza oczno-¿uchwowa Q75.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe koœci czaszki i twarzy Q75.9 Wrodzona wada rozwojowa koœci czaszki i twarzy, nieokreœlona Q76.0 Utajony rozszczep krêgos³upa Q76.1 Zespó³ Klippel-Feila Q76.2 Wrodzony krêgozmyk Q76.3 Wrodzone skrzywienie boczne krêgos³upa spowodowane wrodzon¹ wad¹ rozwojow¹ koœci Q76.4 Inne wrodzone wady rozwojowe krêgos³upa nie zwi¹zane ze skrzywieniem bocznym Q76.5 ¯ebro szyjne Q76.6 Inne wrodzone wady rozwojowe ¿eber Q76.7 Wrodzona wada rozwojowa mostka Q76.8 Inne wrodzone wady rozwojowe klatki piersiowej kostnej Q76.9 Wrodzona wada rozwojowa klatki piersiowej kostnej, nieokreœlona Q77.0 Brak tkanki chrzêstnej (achondrogenezja) Q77.1 Kar³owatoœæ, postaæ œmiertelna (thanatophoric short stature) Q77.2 Zespó³ krótkiego ¿ebra Q77.3 Chondrodysplazja punktowa Q77.4 Achondroplazja Q77.5 Dystrophic dysplasia Q77.6 Dysplazja chondro-ektodermalna Q77.7 Dysplazja krêgowo-przynasadowa Q77.8 Inne osteochondrodysplazje z upoœledzeniem wzrostu koœci d³ugich i krêgos³upa Q77.9 Osteochondrodysplazja z upoœledzeniem wzrostu koœci d³ugich i krêgos³upa, nieokreœlona Q78.0 Kostnienie niedoskona³e Q78.1 Uogólnione w³óknisto-torbielowate zwyrodnienie koœci (polyostotic fibrous dysplasia) Q78.2 Marmurowatoœæ koœci Q78.3 Postêpuj¹ca sklerotyzuj¹ca dysplazja trzonów koœci d³ugich Q78.4 Chrzêstniakowatoœæ œródkostna wrodzona Q78.5 Dysplazja przynasadowa Q78.6 Mnogie wyroœla kostne wrodzone Q78.8 Inne okreœlone osteochondrodysplazje Q78.9 Osteochondrodysplazja, nieokreœlona Q79.0 Wrodzona przepuklina przeponowa Q79.1 Inne wrodzone wady rozwojowe przepony Q79.2 Przepuklina pêpowinowa Q79.3 Wytrzewienie (gastroschisis) Q79.4 Zespó³ suszonej œliwki (zespó³ wiotkiego brzucha) Q79.5 Inne wrodzone wady rozwojowe œciany jamy brzusznej Q79.6 Zespó³ Ehlersa-Danlosa Q79.8 Inne wrodzone wady rozwojowe uk³adu miêœniowo-szkieletowego Q79.9 Wrodzona wada rozwojowa uk³adu miêœniowo-szkieletowego, nieokreœlona Q80.0 Rybia ³uska, pospolita Q80.1 Rybia ³uska, zwi¹zana z chromosomem X Q80.2 Rybia ³uska, blaszkowata Q80.3 Wrodzony pêcherzowy rumieñ skóry podobny do rybiej ³uski Q80.4 P³ód arlekin Q80.8 Inna wrodzona rybia ³uska Q80.9 Wrodzona rybia ³uska, nieokreœlona Q81.0 Pêcherzowe oddzielanie naskórka proste Q81.1 Pêcherzowe oddzielanie naskórka, postaæ œmiertelna Q81.2 Pêcherzowe oddzielanie naskórka postaæ dystroficzna Q81.8 Inne oddzielanie pêcherzowe naskórka Q81.9 Pêcherzowe oddzielanie naskórka, nieokreœlone Q82.0 Wrodzony obrzêk ch³onny Q82.1 Skóra pergaminowata-barwnikowa Q82.2 Mastocytoza Q82.3 Nietrzymanie barwnika Q82.4 Dysplazja ektodermalna Q82.5 Wrodzone znamiê barwnikowe nie z³oœliwiej¹ce Q82.8 Inne okreœlone wady rozwojowe skóry Q83.0 Wrodzony brak gruczo³u sutkowego i brodawki sutkowej Q83.1 Gruczo³ sutkowy dodatkowy Q83.2 Brak brodawki sutkowej Q83.3 Dodatkowa brodawka sutkowa Q83.8 Inne wrodzone wady rozwojowe gruczo³u sutkowego Q83.9 Wrodzona wada rozwojowa gruczo³u sutkowego, nieokreœlona Q84.0 Wrodzone ³ysienie Q84.1 Wrodzone morfologiczne zaburzenia w³osów niesklasyfikowane gdzie indziej Q84.2 Inne wrodzone wady rozwojowe w³osów Q84.3 Brak paznokci Q84.4 Wrodzone bielactwo paznokci Q84.5 Powiêkszone i przeroœniête paznokcie Q84.6 Inne wrodzone wady rozwojowe paznokci Q84.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe pow³ok cia³a Q84.9 Wrodzona wada rozwojowa pow³ok cia³a, nieokreœlona Q85.0 Nerwiakow³ókniakowatoœæ niez³oœliwa Q85.1 Stwardnienie guzowate Q85.8 Inne fakomatozy niesklasyfikowane gdzie indziej Q85.9 Fakomatoza, nieokreœlona Q86.0 P³odowy zespó³ alkoholowy (dyzmorficzny) Q86.1 P³odowy zespó³ hydantoinowy Q86.2 Dyzmorfia spowodowana warfaryn¹ Q86.8 Inne zespo³y wrodzonych wad rozwojowych spowodowane przez znane czynniki zewnêtrzne Q87.0 Zespo³y wrodzonych wad rozwojowych dotycz¹ce g³ównie wygl¹du twarzy Q87.1 Zespo³y wrodzonych wad rozwojowych zwi¹zane g³ównie z niskim wzrostem Q87.2 Zespo³y wrodzonych wad rozwojowych dotycz¹ce g³ównie koñczyn Q87.3 Zespo³y wrodzonych wad rozwojowych zwi¹zane z wczesnym nadmiernym rozwojem Q87.4 Zespó³ Marfana Q87.5 Inne zespo³y wrodzonych wad rozwojowych ze zmianami szkieletowymi Q87.8 Inne okreœlone zespo³y wrodzonych wad rozwojowych niesklasyfikowane gdzie indziej Q89.0 Wrodzone wady rozwojowe œledziony Q89.1 Wrodzone wady rozwojowe nadnerczy Q89.2 Wrodzone wady rozwojowe innych gruczo³ów dokrewnych Q89.4 BliŸniêta zroœniête (zroœlaki) Q89.7 Mnogie wrodzone wady rozwojowe niesklasyfikowane gdzie indziej Q89.8 Inne okreœlone wrodzone wady rozwojowe Q89.9 Wrodzone wady rozwojowe, nieokreœlone Q90.0 Trisomia 21, mejotyczna nierozdzielnoœæ Q90.1 Trisomia 21, mozaika (mitotyczna nierozdzielnoœæ) Q90.2 Trisomia 21, translokacja Q90.9 Zespó³ Downa, nieokreœlony Q91.0 Trisomia 18, mejotyczna nierozdzielnoœæ Q91.1 Trisomia 18, mozaika (mitotyczna nierozdzielnoœæ) Q91.2 Trisomia 18, translokacja Q91.3 Zespó³ Edwardsa, nieokreœlony Q91.4 Trisomia 13, mejotyczna nierozdzielnoœæ Q91.5 Trisomia 13, mozaika (mitotyczna nierozdzielnoœæ) Q91.6 Trisomia 13, translokacja Q91.7 Zespó³ Pataua, nieokreœlony Q92.0 Trisomia ca³ego chromosomu, mejotyczna nierozdzielnoœæ Q92.1 Trisomia ca³ego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielnoœæ) Q92.2 Trisomia du¿a Q92.3 Trisomia ma³a Q92.4 Mikroduplikacje (duplikacje widzialne tylko podczas prometafazy) Q92.5 Duplikacje wspó³istniej¹ce z innymi z³o¿onymi przemieszczeniami Q92.6 Extra marker chromosomes Q92.7 Triploidia i poliploidia Q92.8 Inne okreœlone ca³kowite i czêœciowe trisomie autosomów Q92.9 Trisomia ca³kowita lub czêœciowa autosomów, nieokreœlona Q93.0 Monosomia ca³ego chromosomu, mejotyczna nierozdzielnoœæ Q93.1 Monosomia ca³ego chromosomu, mozaika (mitotyczna nierozdzielnoœæ) Q93.2 Chromosom przemieszczony z ringiem lub dicentryczny Q93.3 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 4 Q93.4 Delecja krótkiego ramienia chromosomu 5 Q93.5 Inne delecje czêœci chromosomów Q93.6 Mikrodelecje (delecje widzialne tylko podczas prometafazy) Q93.7 Delecje wspó³istniej¹ce z innymi z³o¿onymi przekszta³ceniami Q93.8 Inne delecje autosomów Q93.9 Delecja autosomów, nieokreœlona Q96.0 Kariotyp 45, X Q96.1 Kariotyp 46, X izo (Xq) Q96.2 Kariotyp 46, X z nieprawid³owym chromosomem p³ciowym, z wyj¹tkiem izo (Xq) Q96.3 Mozaika, 45, X /46, XX lub XY Q96.4 Mozaika, 45, X/inne linie komórkowe z nieprawid³owym chromosomem p³ciowym Q96.8 Inne warianty zespo³u Turnera Q96.9 Zespó³ Turnera, nieokreœlony Q97.0 Kariotyp 47, XXX Q97.1 Kobieta z wiêcej ni¿ trzema chromosomami X Q97.2 Mozaika, linie komórkowe z ró¿nymi iloœciami chromosomów X Q97.3 Kobieta z kariotypem 46, XY Q97.8 Inne okreœlone aberracje chromosomów p³ciowych z fenotypem ¿eñskim Q97.9 Aberracja chromosomów p³ciowych z ¿eñskim fenotypem, nieokreœlona Q99.0 Chimera 46, XX/46, XY Q99.1 46, XX obojnactwo prawdziwe Q99.2 £amliwy chromosom X Q99.8 Inne okreœlone aberracje chromosomowe Q99.9 Aberracja chromosomowa, nieokreœlona R00.0 Tachykardia, nieokreœlona R00.1 Bradykardia, nieokreœlona R00.2 Ko³atanie serca [uczucie bicia serca] R00.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia bicia serca R01.0 Szmery serca niewinne i przygodne R01.1 Szmer serca, nieokreœlony R01.2 Inne zjawiska os³uchowe w okolicy serca R02 Zgorzel [gangrena] gdzie indziej niesklasyfikowana R03.0 Podwy¿szone ciœnienie têtnicze krwi, bez rozpoznanego nadciœnienia têtniczego R03.1 Nieokreœlone niskie ciœnienie têtnicze krwi R04.0 Epistaxis R04.1 Krwotok z gard³a R04.2 Krwioplucie R04.8 Krwotok z innych miejsc dróg oddechowych R04.9 Krwotok z dróg oddechowych, nieokreœlony R06.0 Dusznoœæ R06.1 Stridor R06.2 Sapanie R06.3 Oddychanie okresowe R06.4 Hiperwentylacja R06.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia oddychania R07.1 Ból w klatce piersiowej podczas oddychania R07.2 Ból w okolicy przedsercowej R07.3 Inne bóle w klatce piersiowej R07.4 Ból w klatce piersiowej, nieokreœlony R09.0 Asfiksja [zamartwica] R09.1 Zapalenie op³ucnej R09.2 Zatrzymanie oddechu R09.3 Nieprawid³owa plwocina R09.8 Inne okreœlone objawy i oznaki chorobowe dotycz¹ce uk³adu kr¹¿enia i uk³adu oddechowego R10.0 Ostry brzuch R10.1 Ból zlokalizowany w nadbrzuszu R10.2 Ból w okolicy miednicy i krocza R10.3 Ból zlokalizowany w innych okolicach podbrzusza R10.4 Inny i nieokreœlony ból brzucha R11 Nudnoœci i wymioty R13 Dysfagia R16.0 Powiêkszenie w¹troby, gdzie indziej niesklasyfikowane R16.1 Powiêkszenie œledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane R16.2 Powiêkszenie w¹troby i œledziony, gdzie indziej niesklasyfikowane R17 ¯ó³taczka, nieokreœlona R18 Wodobrzusze R19.0 Wewn¹trzbrzuszny i wewn¹trzmiedniczny obrzêk, masa i guz R19.2 Widoczna perystaltyka jelitowa R19.8 Inne objawy podmiotowe i przedmiotowe dotycz¹ce przewodu pokarmowego i brzucha R20.0 Brak czucia R20.1 Hypoesthesia R20.2 Parestezje R20.3 Przeczulica R20.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia czucia skórnego R21 Rumieñ i inne nieswoiste wysypki skórne R22.0 G³owa, zlokalizowany obrzêk, guz i guzek R22.1 Szyja, zlokalizowany obrzêk, guz i guzek R22.2 Tu³ów, zlokalizowany obrzêk, guz lub guzek R23.0 Sinica R23.3 Samoistne podbiegniêcia krwawe R23.4 Zmiany w utkaniu skóry R23.8 Inne i nieokreœlone zmiany skórne R25.3 Dr¿enie pêczkowe miêœni R26.0 Chód ataktyczny R26.1 Chód paralityczny R26.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia chodu i poruszania siê R27.0 Ataksja, nieokreœlona R27.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia koordynacji ruchów R29.0 Tê¿yczka R29.1 Zapalenie opon R29.2 Nieprawid³owe odruchy R29.4 Biodro trzaskaj¹ce R29.8 Inne i nieokreœlone objawy chorobowe dotycz¹ce uk³adu nerwowego i miêœniowo-kostnego R30.0 Bolesne lub utrudnione oddawanie moczu (dyzuria) R30.1 Bolesne parcie na mocz R30.9 Bolesne oddawanie moczu, nieokreœlone R31 Krwiomocz, nieokreœlony R32 Nietrzymanie moczu, nieokreœlone R33 Zatrzymanie moczu R34 Bezmocz i sk¹pomocz R35 Wielomocz R36 Wydzielina z cewki moczowej R39.0 Przedostawanie siê moczu poza drogi moczowe R39.1 Inne trudnoœci w oddawaniu moczu R39.2 Mocznica pozanerkowa R39.8 Inne i nieokreœlone objawy chorobowe dotycz¹ce uk³adu moczowego R40.2 Œpi¹czka, nieokreœlona R42 Zawroty g³owy i odurzenie R43.0 Brak wêchu R43.1 Wêch opaczny lub omam wêchowy R43.2 Opaczne odczuwanie smaku R43.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia wêchu i smaku R47.0 Dysfazja i afazja R47.1 Dysartria i anartria R47.8 Inne i nieokreœlone zaburzenia mowy R49.0 Dysfonia R49.1 Afonia [bezg³os] R50.0 Gor¹czka z dreszczami R50.1 Gor¹czka ci¹g³a R50.9 Gor¹czka, nieokreœlona R51 Ból g³owy R55 Omdlenie i zapaœæ R56.0 Drgawki gor¹czkowe R56.8 Inne i nieokreœlone drgawki R57.0 Wstrz¹s kardiogenny R57.1 Wstrz¹s hipowolemiczny R57.8 Wstrz¹s inny R57.9 Wstrz¹s, nieokreœlony R58 Krwotok, gdzie indziej niesklasyfikowany R59.0 Lokalnie powiêkszone wêz³y ch³onne R59.1 Uogólnione powiêkszenie wêz³ów ch³onnych R59.9 Powiêkszenie wêz³ów ch³onnych, nieokreœlone R60.0 Obrzêk zlokalizowany R60.1 Obrzêk uogólniony R60.9 Obrzêk, nieokreœlony R61.0 Nadmierne pocenie miejscowe R61.1 Nadmierne pocenie uogólnione R61.9 Nadmierne pocenie, nieokreœlone R62.0 OpóŸnienie etapów rozwoju fizjologicznego R62.8 Inne braki w porównaniu do oczekiwanego prawid³owego rozwoju fizjologicznego: R62.9 Brak oczekiwanego prawid³owego rozwoju fizycznego, nieokreœlony R63.0 Anoreksja R63.1 Polidypsja R63.2 Polifagia R63.3 Trudnoœci w karmieniu i nieprawid³owe karmienie R63.4 Nieprawid³owa utrata ciê¿aru cia³a R63.5 Nieprawid³owe zwiêkszenie ciê¿aru cia³a R63.8 Inne oznaki i objawy dotycz¹ce od¿ywiania R64 Kacheksja R68.3 Pa³eczkowatoœæ palców R71 Nieprawid³owoœci krwinek czerwonych R72 Nieprawid³owoœci krwinek bia³ych gdzie indziej niesklasyfikowane R73.0 Nieprawid³owa krzywa cukrowa (test tolerancji glukozy) R73.9 Hiperglikemia, nieokreœlona R75 Laboratoryjne dowody wskazuj¹ce na zaka¿enie wirusem HIV R76.0 Podwy¿szony poziom przeciwcia³ R76.8 Inne okreœlone nieprawid³owe wyniki badañ immunologicznych surowicy krwi R76.9 Nieprawid³owe wyniki badañ immunologicznych surowicy krwi, nieokreœlone R78.8 Stwierdzenie we krwi innych okreœlonych substacji prawid³owo tam nieobecnych R79.0 Nieprawid³owy poziom sk³adników mineralnych we krwi R79.8 Inne okreœlone nieprawid³owoœci badañ biochemicznych krwi R79.9 Inne nieprawid³owoœci badañ biochemicznych krwi, nieokreœlone R80 Izolowany bia³komocz [proteinuria] R81 Glikozuria R82.0 Chyluria [ch³onkomocz] R82.1 Mioglobinuria R82.2 Biluria [wyst¹pienie sk³adników ¿ó³ci w moczu] R82.3 Hemoglobinuria R82.4 Acetonuria R82.5 Podwy¿szony poziom w moczu leków, substacji biologicznych R82.6 Nieprawid³owy poziom w moczu substancji nie leczniczego pochodzenia R82.7 Nieprawid³owe wyniki badañ mikrobiologicznych moczu R82.8 Nieprawid³owe wyniki badañ cytologicznych i histologicznych moczu R82.9 Inne i nieokreœlone nieprawid³owe wyniki badañ moczu R83.0 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owa aktywnoœæ enzymów) R83.1 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owy poziom hormonów) R83.2 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owy poziom innych œrodków, leków i substancji biologicznych) R83.3 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owy poziom substancji nieleczniczych) R83.4 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owe wyniki badañ immunologicznych) R83.5 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owe wyniki badañ mikrobiologicznych) R83.6 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owe wyniki badañ cytologicznych) R83.7 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owe wyniki badañ histologicznych) R83.8 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (inne nieprawid³owe wyniki) R83.9 Nieprawid³owe wyniki badañ p³ynu mózgowo-rdzeniowego (nieprawid³owe wyniki, nieokreœlone) R84.5 Nieprawid³owe wyniki materia³u pochodz¹cego z uk³adu oddechowego oraz klatki piersiowej (nieprawid³owe wyniki badañ mikrobiologicznych) R89.5 Nieprawid³owe wyniki badañ materia³u z innych narz¹dów, uk³adów, tkanek (nieprawid³owe wyniki badañ) R90.0 Uszkodzenie przestrzeni wewn¹trzczaszkowej R90.8 Inne nieprawid³owoœci centralnego systemu nerwowego stwierdzone badaniami obrazowymi R91 Nieprawid³owe wyniki badañ obrazowych p³uc R92 Nieprawid³owe wyniki badañ obrazowych sutka R93.0 Nieprawid³owe wyniki badañ obrazowych czaszki i g³owy, gdzie indziej niesklasyfikowane R93.1 Nieprawid³owe wyniki badañ obrazowych serca i kr¹¿enia wieñcowego R93.2 Nieprawid³owe wyniki badañ obrazowych w¹troby i dróg ¿ó³ciowych R93.4 Nieprawid³owe wyniki badañ obrazowych uk³adu moczowego R94.0 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych centralnego uk³adu nerwowego R94.1 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych obwodowego uk³adu nerwowego i okreœlonych narz¹dów czucia R94.2 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych p³uc R94.3 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych serca i naczyñ R94.4 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych nerek R94.5 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych w¹troby R94.6 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych tarczycy R94.7 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych innych gruczo³ów wydzielania wewnêtrznego R94.8 Nieprawid³owe wyniki badañ czynnoœciowych innych narz¹dów i uk³adów R95 Zespó³ nag³ej œmierci dziecka R96.0 Œmieræ natychmiastowa R96.1 Œmieræ w ci¹gu pierwszych 24 godzin od pojawienia siê objawów, nie daj¹ca siê wyt³umaczyæ inaczej S00.0 Powierzchowny uraz pow³ok g³owy S00.1 St³uczenie powieki i okolicy oka S00.2 Inne powierzchowne urazy powieki i okolicy oczodo³owej S00.3 Powierzchowny uraz nosa S00.4 Powierzchowny uraz ucha S00.5 Powierzchowny uraz wargi i jamy ustnej S00.7 Liczne powierzchowne urazy g³owy S00.8 Powierzchowny uraz innych czêœci g³owy S00.9 Powierzchowny uraz g³owy, czêœæ nieokreœlona S01.0 Otwarta rana pow³ok g³owy S01.1 Otwarta rana powieki i okolicy oczodo³owej S01.2 Otwarta rana nosa S01.3 Otwarta rana ucha S01.4 Otwarta rana policzka i okolicy skroniowo-¿uchwowej S01.5 Otwarta rana wargi i jamy ustnej S01.7 Liczne rany otwarte g³owy S01.8 Otwarta rana innych okolic g³owy S01.9 Otwarta rana g³owy, czêœæ nieokreœlona S02.0 Z³amanie koœci sklepienia czaszki S02.1 Z³amanie koœci podstawy czaszki S02.2 Z³amanie koœci nosowych S02.5 Z³amanie zêba S02.6 Z³amanie ¿uchwy S02.7 Wielokrotne z³amania koœci czaszki i twarzoczaszki S02.8 Z³amanie innych koœci czaszki i twarzoczaszki S02.9 Z³amanie koœci czaszki i twarzoczaszki, czêœæ nieokreœlona S03.0 Zwichniêcie ¿uchwy S03.1 Zwichniêcie przegrody chrzêstnej nosa S03.2 Zwichniêcie zêba S03.3 Zwichniêcie innych nieokreœlonych czêœci g³owy S03.4 Skrêcenie i naderwanie ¿uchwy S03.5 Skrêcenie i naderwanie stawów i wiêzade³ innych i nieokreœlonych czêœci g³owy S04.0 Uraz nerwu i dróg wzrokowych S04.1 Uraz nerwu okoruchowego S04.2 Uraz nerwu bloczkowego S04.3 Uraz nerwu trójdzielnego S04.4 Uraz nerwu odwodz¹cego S04.5 Uraz nerwu twarzowego S04.6 Uraz nerwu przedsionkowo-œlimakowego S04.7 Uraz nerwu dodatkowego S04.8 Uraz innych nerwów czaszkowych S04.9 Uraz nieokreœlonego nerwu czaszkowego S05.0 Uraz spojówki i abrazja rogówki bez wzmianki o ciele obcym S05.1 St³uczenie ga³ki ocznej i tkanek oczodo³u S05.2 Zranienie oka z pêkniêciem i wypadniêciem lub utrat¹ tkanek oka S05.3 Zranienie oka bez wypadniêcia lub utraty tkanek oka S05.4 Rana dr¹¿¹ca oczodo³u z lub bez cia³a obcego S05.5 Rana dr¹¿¹ca ga³ki ocznej z cia³em obcym S05.6 Rana dr¹¿¹ca ga³ki ocznej bez cia³a obcego S05.7 Wyrwanie oka S05.8 Inne urazy oka i oczodo³u S05.9 Uraz oka i oczodo³u, nieokreœlony S06.0 Wstrz¹œnienie S06.1 Urazowy obrzêk mózgu S06.2 Rozlany uraz mózgu S06.3 Ogniskowy uraz mózgu S06.4 Krwotok nadtwardówkowy S06.5 Urazowy krwotok podtwardówkowy S06.6 Urazowy krwotok podpajêczynówkowy S06.7 Uraz œródczaszkowy z d³ugotrwa³ym okresem nieprzytomnoœci S06.8 Inne urazy œródczaszkowe S06.9 Uraz œródczaszkowy, nieokreœlony S07.1 Uraz zmia¿d¿eniowy czaszki S07.8 Uraz zmia¿d¿eniowy innych czêœci g³owy S07.9 Uraz zmia¿d¿eniowy g³owy, czêœæ nieokreœlona S08.0 Oderwanie pow³ok g³owy S09.0 Uraz naczyñ krwionoœnych g³owy niesklasyfikowany gdzie indziej S09.1 Uraz miêœnia i œciêgna g³owy S09.2 Urazowe pêkniêcie b³ony bêbenkowej S09.7 Liczne urazy g³owy S09.8 Inne okreœlone urazy g³owy S09.9 Nieokreœlony uraz g³owy S10.0 St³uczenie gard³a S10.1 Inne nieokreœlone powierzchowne urazy gard³a S10.7 Liczne powierzchowne urazy szyi S10.8 Powierzchowne urazy innych czêœci szyi S10.9 Powierzchowny uraz szyi, czêœæ nieokreœlona S11.0 Otwarta rana obejmuj¹ca krtañ i tchawicê S11.1 Otwarta rana obejmuj¹ca gruczo³ tarczowy S11.2 Otwarta rana obejmuj¹ca gardziel i czêœæ szyjn¹ prze³yku S12.0 Z³amanie 1 krêgu szyjnego S12.1 Z³amanie 2 krêgu szyjnego S12.2 Z³amanie innego okreœlonego krêgu szyjnego S12.7 Liczne z³amania odcinka szyjnego krêgos³upa S12.8 Z³amanie innych elementów chrzêstno-kostnych szyi S12.9 Z³amanie w obrêbie szyi, czêœæ nieokreœlona S13.0 Urazowe pêkniêcie kr¹¿ka miêdzykrêgowego S13.1 Zwichniêcie krêgu odcinka szyjnego krêgos³upa S13.2 Zwichniêcie w innych i nieokreœlonych czêœciach odcinka szyjnego krêgos³upa S13.3 Liczne zwichniêcia odcinka szyjnego krêgos³upa S13.4 Skrêcenie i naderwanie odcinka szyjnego krêgos³upa S13.5 Skrêcenie i naderwanie rejonu tarczycy S13.6 Skrêcenie i naderwanie stawów i wiêzade³ innych i nieokreœlonych czêœci szyi S14.0 Wstrz¹œnienie i obrzêk odcinka szyjnego rdzenia krêgowego S14.1 Inne i nieokreœlone urazy odcinka szyjnego rdzenia krêgowego S14.2 Uraz korzeni nerwowych nerwów odcinka szyjnego rdzenia krêgowego S14.3 Uraz splotu ramiennego S14.4 Uraz obwodowych nerwów szyi S14.5 Uraz nerwów uk³adu sympatycznego szyi S14.6 Uraz innych i nieokreœlonych nerwów szyi S16 Uraz miêœnia i œciêgna na poziomie szyi S19.7 Liczne urazy szyi S19.8 Inne okreœlone urazy szyi S19.9 Nieokreœlony uraz szyi S20.1 Inne i nieokreœlone powierzchowne urazy sutka S20.2 St³uczenie klatki piersiowej S20.3 Inne powierzchowne urazy przedniej œciany klatki piersiowej S20.4 Inne powierzchowne urazy œciany tylnej klatki piersiowej S20.7 Liczne powierzchowne urazy klatki piersiowej S20.8 Powierzchowny uraz innych lub nieokreœlonych czêœci klatki piersiowej S21.1 Otwarta rana œciany przedniej klatki piersiowej S21.2 Otwarta rana œciany tylnej klatki piersiowej S21.7 Liczne otwarte rany œcian klatki piersiowej S21.8 Otwarta rana innych czêœci klatki piersiowej S21.9 Otwarta rana klatki piersiowej, czêœæ nieokreœlona S22.0 Z³amanie krêgów odcinka piersiowego krêgos³upa S22.1 Liczne z³amania odcinka piersiowego krêgos³upa S22.2 Z³amanie mostka S22.3 Z³amanie ¿ebra S22.4 Liczne z³amania ¿eber S22.8 Z³amanie innych czêœci rusztowania kostnego klatki piersiowej S22.9 Z³amanie rusztowania kostnego klatki piersiowej, nie okreœlone S23.0 Urazowe pêkniêcie kr¹¿ka miêdzykrêgowego odcinka piersiowego krêgos³upa S23.1 Zwichniêcie krêgu odcinka piersiowego krêgos³upa S23.2 Zwichniêcie innych i nieokreœlonych czêœci klatki piersiowej S23.3 Skrêcenie i naderwanie odcinka piersiowego krêgos³upa S23.4 Skrêcenie i naderwanie ¿eber i mostka S23.5 Skrêcenie i naderwanie innych i nieokreœlonych czêœci klatki piersiowej S24.0 Wstrz¹œnienie i obrzêk rdzenia krêgowego odcinka piersiowego krêgos³upa S24.1 Inne i nieokreœlone urazy rdzenia krêgowego odcinka piersiowego krêgos³upa S24.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka piersiowego krêgos³upa S24.3 Uraz obwodowych nerwów klatki piersiowej S24.4 Uraz nerwów uk³adu sympatycznego klatki piersiowej S24.5 Uraz innych nerwów klatki piersiowej S24.6 Uraz nieokreœlonego nerwu klatki piersiowej S25.3 Uraz ¿y³y ramienno-g³owowej lub podobojczykowej S26.0 Uraz serca z tamponad¹ worka osierdziowego S26.8 Inne urazy serca S26.9 Uraz serca, nieokreœlony S27.0 Urazowa odma op³ucnowa S27.1 Urazowy krwotok do jamy op³ucnowej S27.2 Urazowa odma op³ucnowa z krwotokiem do jamy op³ucnowej S27.3 Inne urazy p³uca S27.6 Uraz op³ucnej S27.7 Liczne urazy narz¹dów klatki piersiowej S28.0 Zmia¿d¿enie klatki piersiowej S28.1 Urazowa amputacja czêœci klatki piersiowej S29.0 Uraz miêœnia i œciêgna na poziomie klatki piersiowej S29.7 Liczne urazy klatki piersiowej S29.8 Inne okreœlone urazy klatki piersiowej S29.9 Nieokreœlony uraz klatki piersiowej S30.0 St³uczenie dolnej czêœci grzbietu i miednicy S30.1 St³uczenie œciany brzucha S30.2 St³uczenie narz¹dów p³ciowych zewnêtrznych S30.7 Liczne powierzchowne urazy brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S30.8 Inne powierzchowne urazy brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S30.9 Powierzchowny uraz brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy, czêœæ nieokreœlona S31.0 Otwarta rana dolnej czêœci grzbietu i miednicy S31.1 Otwarta rana œciany brzucha S31.2 Otwarta rana pr¹cia S31.3 Otwarta rana moszny i j¹der S31.4 Otwarta rana pochwy i sromu S31.5 Otwarta rana innych i nieokreœlonych narz¹dów p³ciowych zewnêtrznych S31.7 Liczne otwarte rany brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S32.0 Z³amanie krêgu odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa S32.1 Z³amanie koœci krzy¿owej S32.2 Z³amanie koœci guzicznej S32.3 Z³amanie koœci biodrowej S32.4 Z³amanie panewki stawu biodrowego S32.5 Z³amanie koœci ³onowej S32.7 Liczne z³amania odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa S32.8 Z³amanie innych i nieokreœlonych czêœci odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa i miednicy S33.0 Urazowe pêkniêcie kr¹¿ka miêdzykrêgowego odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa S33.1 Zwichniêcie krêgu odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa S33.2 Zwichniêcie stawu krzy¿owo-biodrowego i krzy¿owo-guzicznego S33.3 Zwichniêcie innych i nieokreœlonych czêœci odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa i miednicy S33.4 Urazowe rozerwanie spojenia ³onowego S33.5 Skrêcenie i naderwanie odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa S33.6 Skrêcenie i naderwanie stawu krzy¿owo-biodrowego S33.7 Skrêcenie i naderwanie innych i nieokreœlonych czêœci odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa i miednicy S34.0 Wstrz¹œnienie i obrzêk rdzenia krêgowego odcinka lêdŸwiowego krêgos³upa S34.1 Inny uraz rdzenia krêgowego czêœci lêdŸwiowej krêgos³upa S34.2 Uraz nerwów rdzeniowych odcinka lêdŸwiowego i krzy¿owego krêgos³upa S34.3 Uraz ogona koñskiego S34.4 Uraz splotu lêdŸwiowo-krzy¿owego S34.5 Uraz nerwów uk³adu sympatycznego czêœci lêdŸwiowej, krzy¿owej i miedniczej krêgos³upa S34.6 Uraz obwodowego nerwu (nerwów) brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S34.8 Uraz innych i nieokreœlonych nerwów na poziomie brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S35.1 Uraz ¿y³y g³ównej dolnej S35.2 Uraz pnia trzewnego i têtnicy krezkowej S35.4 Uraz naczyñ krwionoœnych nerki S36.1 Uraz w¹troby lub pêcherzyka ¿ó³ciowego S36.4 Uraz jelita cienkiego S36.6 Uraz prostnicy S37.3 Uraz cewki moczowej S37.6 Uraz macicy S38.2 Urazowa amputacja narz¹dów p³ciowych zewnêtrznych S39.0 Uraz miêœni i wiêzade³ brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S39.6 Uraz narz¹du (narz¹dów) jamy brzusznej wraz z narz¹dem (narz¹dami) miednicy S39.7 Inne mnogie urazy brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S39.8 Inne okreœlone urazy brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S39.9 Nieokreœlone urazy brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy S40.0 St³uczenie barku i ramienia S40.7 Mnogie powierzchowne urazy barku i ramienia S40.8 Inne powierzchowne urazy barku i ramienia S41.0 Otwarta rana barku S41.1 Otwarta rana ramienia S41.7 Mnogie otwarte rany barku i ramienia S41.8 Otwarta rana innych i nieokreœlonych czêœci obrêczy barkowej S42.0 Z³amanie obojczyka S42.1 Z³amanie ³opatki S42.2 Z³amanie nasady bli¿szej koœci ramiennej S42.3 Z³amanie trzonu koœci ramiennej S42.4 Z³amanie nasady dalszej koœci ramiennej S42.7 Mnogie z³amania obojczyka, ³opatki i koœci ramiennej S42.8 Z³amanie innych czêœci barku i ramienia S42.9 Z³amanie obrêczy barkowej, czêœæ nieokreœlona S43.0 Zwichniêcie stawu ramiennego S43.1 Zwichniêcie stawu barkowo-obojczykowego S43.2 Zwichniêcie stawu mostkowo-obojczykowego S43.3 Zwichniêcie innych i nieokreœlonych czêœci obrêczy barkowej S43.4 Skrêcenie i naderwanie stawu ramiennego S43.5 Skrêcenie i naderwanie stawu barkowo-obojczykowego S43.6 Skrêcenie i naderwanie stawu mostkowo-obojczykowego S43.7 Skrêcenie i naderwanie innych i nieokreœlonych czêœci obrêczy barkowej S44.0 Uraz nerwu ³okciowego na poziomie ramienia S44.1 Uraz nerwu poœrodkowego na poziomie ramienia S44.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie ramienia S44.3 Uraz nerwu pachowego S44.4 Uraz nerwu miêœniowo-skórnego S44.5 Uraz nerwu czuciowego na poziomie barku i ramienia S44.7 Uraz wielu nerwów na poziomie barku i ramienia S44.8 Uraz innych nerwów na poziomie barku i ramienia S44.9 Uraz nieokreœlonego nerwu na poziomie barku i ramienia S46.0 Uraz œciêgien rotatorów zewnêtrznych barku S46.1 Uraz miêœnia i œciêgna g³owy d³ugiej miêœnia dwug³owego ramienia S46.2 Uraz miêœnia i œciêgna innej czêœci miêœnia dwug³owego ramienia S46.3 Uraz miêœnia i œciêgna miêœnia trójg³owego ramienia S46.7 Uraz licznych miêœni i œciêgien na poziomie barku i ramienia S46.8 Uraz innych miêœni i œciêgien na poziomie barku i ramienia S46.9 Uraz nieokreœlonego miêœnia i œciêgna na poziomie barku i ramienia S48.0 Urazowa amputacja w miejscu stawu ramiennego S48.1 Urazowa amputacja na poziomie pomiêdzy barkiem i ³okciem S48.9 Urazowa amputacja barku i ramienia, poziom nieokreœlony S49.7 Mnogie urazy barku i ramienia S49.8 Inne okreœlone urazy barku i ramienia S49.9 Nieokreœlony uraz barku i ramienia S50.0 St³uczenie ³okcia S50.1 St³uczenie innych, nieokreœlonych czêœci przedramienia S50.7 Mnogie powierzchowne urazy przedramienia S50.8 Inne powierzchowne urazy przedramienia S51.0 Otwarta rana ³okcia S51.7 Mnogie rany otwarte przedramienia S51.8 Otwarta rana innych czêœci przedramienia S51.9 Otwarta rana przedramienia, czêœæ nieokreœlona S52.0 Z³amanie nasady bli¿szej koœci ³okciowej S52.1 Z³amanie nasady bli¿szej koœci promieniowej S52.2 Z³amanie trzonu koœci ³okciowej S52.3 Z³amanie trzonu koœci promieniowej S52.4 Z³amanie trzonów koœci ³okciowej i promieniowej S52.5 Z³amanie nasady dalszej koœci promieniowej S52.6 Z³amanie nasad dalszych koœci ³okciowej i promieniowej S52.7 Mnogie z³amania przedramienia S52.8 Z³amanie innych czêœci przedramienia S52.9 Z³amanie przedramienia, czêœæ nieokreœlona S53.0 Zwichniêcie g³owy koœci promieniowej S53.1 Zwichniêcie stawu ³okciowego, nie okreœlone S53.2 Urazowe pêkniêcie wiêzad³a pobocznego promieniowego S53.3 Urazowe pêkniêcie wiêzad³a pobocznego ³okciowego S53.4 Skrêcenie i naderwanie stawu ³okciowego S54.0 Uraz nerwu ³okciowego na poziomie przedramienia S54.1 Uraz nerwu poœrodkowego na poziomie przedramienia S54.2 Uraz nerwu promieniowego na poziomie przedramienia S54.3 Uraz nerwów czuciowych skórnych na poziomie przedramienia S54.7 Uraz licznych nerwów na poziomie przedramienia S54.8 Uraz innych nerwów na poziomie przedramienia S54.9 Uraz nieokreœlonego nerwu na poziomie przedramienia S55.0 Uraz têtnicy ³okciowej na poziomie przedramienia S55.1 Uraz têtnicy promieniowej na poziomie przedramienia S55.2 Uraz ¿y³ na poziomie przedramienia S55.7 Uraz licznych naczyñ krwionoœnych na poziomie przedramienia S55.8 Uraz innych naczyñ krwionoœnych na poziomie przedramienia S55.9 Uraz nieokreœlonego naczynia krwionoœnego na poziomie przedramienia S56.0 Uraz miêœnia i œciêgna d³ugiego zginacza kciuka na poziomie przedramienia S56.1 Uraz miêœnia i œciêgna innego palca (palców) na poziomie przedramienia S56.2 Uraz innego miêœnia i œciêgna zginacza na poziomie przedramienia S56.3 Uraz miêœnia i œciêgna prostownika lub d³ugiego odwodziciela kciuka na poziomie przedramienia S56.4 Uraz miêœnia i œciêgna prostownika innego palca (palców) na poziomie przedramienia S56.5 Uraz miêœnia i œciêgna innego prostownika na poziomie przedramienia S56.7 Uraz licznych miêœni i œciêgien na poziomie przedramienia S56.8 Uraz innych i nieokreœlonych miêœni i œciêgien na poziomie przedramienia S57.0 Uraz zmia¿d¿eniowy ³okcia S57.8 Uraz zmia¿d¿eniowy innych czêœci przedramienia S57.9 Uraz zmia¿d¿eniowy przedramienia, czêœæ nieokreœlona S58.0 Urazowa amputacja na poziomie ³okcia S58.1 Urazowa amputacja na poziomie miêdzy ³okciem i nadgarstkiem S58.9 Urazowa amputacja przedramienia, poziom nieokreœlony S59.7 Mnogie urazy przedramienia S59.8 Inne okreœlone urazy przedramienia S59.9 Nieokreœlony uraz przedramienia S60.1 St³uczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia S60.7 Mnogie powierzchowne urazy nadgarstka i rêki S61.0 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia S61.1 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia S61.7 Mnogie rany otwarte nadgarstka i rêki S61.8 Otwarta rana innych czêœci nadgarstka i rêki S61.9 Otwarta rana nadgarstka i rêki, czêœæ nieokreœlona S62.0 Z³amanie koœci ³ódeczkowatej S62.1 Z³amanie innej (innych) koœci nadgarstka S62.2 Z³amanie i koœci œródrêcza S62.3 Z³amanie innej koœci œródrêcza S62.4 Mnogie z³amania koœci œródrêcza S62.5 Z³amanie kciuka S62.6 Z³amanie innego palca S62.7 Mnogie z³amania palców S62.8 Z³amanie innej i nieokreœlonej czêœci nadgarstka i rêki S63.0 Zwichniêcie nadgarstka S63.1 Zwichniêcie palca S63.2 Mnogie zwichniêcia palców S63.3 Urazowe pêkniêcie wiêzad³a nadgarstka S63.4 Urazowe pêkniêcie wiêzad³a palca w stawach nadgarstkowo-œródrêcznych i miêdzypaliczkowych S63.5 Skrêcenie i naderwanie nadgarstka S63.6 Skrêcenie i naderwanie palca (palców) S63.7 Skrêcenie i naderwanie innej i nieokreœlonej czêœci rêki S64.0 Uraz nerwu ³okciowego na poziomie nadgarstka i rêki S64.1 Uraz nerwu poœrodkowego na poziomie nadgarstka i rêki S64.2 Uraz ga³êzi powierzchownej nerwu promieniowego na poziomie nadgarstka i rêki S64.3 Uraz nerwu kciuka S64.4 Uraz nerwu innego palca S64.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie nadgarstka i rêki S64.8 Uraz innych nerwów na poziomie nadgarstka i rêki S64.9 Uraz nieokreœlonego nerwu na poziomie nadgarstka i rêki S65.0 Uraz têtnicy ³okciowej na poziomie nadgarstka i rêki S65.1 Uraz têtnicy promieniowej na poziomie nadgarstka i rêki S65.2 Uraz naczyñ ³uku d³oniowego powierzchownego S65.3 Uraz naczyñ ³uku d³oniowego g³êbokiego S65.4 Uraz naczynia (naczyñ) krwionoœnego kciuka S65.5 Uraz naczynia (naczyñ) krwionoœnego innego palca S65.7 Uraz mnogich naczyñ krwionoœnych na poziomie nadgarstka i rêki S65.8 Uraz innych naczyñ krwionoœnych na poziomie nadgarstka i rêki S65.9 Uraz nieokreœlonego naczynia krwionoœnego na poziomie nadgarstka i rêki S66.0 Uraz miêœnia i œciêgna zginacza d³ugiego kciuka na poziomie nadgarstka i rêki S66.1 Uraz miêœnia i œciêgna zginacza innego palca na poziomie nadgarstka i rêki S66.2 Uraz miêœnia i œciêgna prostownika kciuka na poziomie nadgarstka i rêki S66.3 Uraz miêœnia i œciêgna prostownika innego palca na poziomie nadgarstka i rêki S66.4 Uraz miêœnia i œciêgna odwodziciela kciuka na poziomie nadgarstka i rêki S66.5 Uraz miêœnia i œciêgna w³aœciwego innego palca na poziomie nadgarstka i rêki S66.6 Uraz mnogich miêœni i œciêgien zginaczy na poziomie nadgarstka i rêki S66.7 Uraz mnogich miêœni i œciêgien prostowników na poziomie nadgarstka i rêki S66.8 Uraz innych miêœni i œciêgien na poziomie nadgarstka i rêki S66.9 Uraz nieokreœlonego miêœnia i œciêgna na poziomie nadgarstka i rêki S67.0 Uraz zmia¿d¿eniowy kciuka i innego palca (palców) S67.8 Uraz zmia¿d¿eniowy innych i nieokreœlonych czêœci nadgarstka i rêki S68.0 Urazowa amputacja kciuka (ca³kowita) (czêœciowa) S68.1 Urazowa amputacja pojedynczego, innego palca (ca³kowita) (czêœciowa) S68.2 Urazowa amputacja dwóch lub wiêcej palców (ca³kowita) (czêœciowa) S68.3 Z³o¿ona amputacja (czêœci) palca (palców) i innej czêœci nadgarstka i rêki S68.4 Urazowa amputacja rêki na poziomie nadgarstka S68.8 Urazowa amputacja innych czêœci nadgarstka i rêki S68.9 Urazowa amputacja nadgarstka i rêki, poziom nieokreœlony S69.7 Mnogie urazy nadgarstka i rêki S69.8 Inne okreœlone urazy nadgarstka i rêki S69.9 Nieokreœlony uraz nadgarstka i rêki S70.0 St³uczenie biodra S70.1 St³uczenie uda S70.7 Mnogie powierzchowne urazy biodra i uda S70.8 Inne powierzchowne urazy biodra i uda S70.9 Powierzchowny uraz biodra i uda, nie okreœlony S71.0 Otwarta rana biodra S71.1 Otwarta rana uda S71.7 Mnogie rany otwarte biodra i uda S71.8 Otwarta rana innych i nieokreœlonych czêœci obrêczy miedniczej S72.0 Z³amanie szyjki koœci udowej S72.1 Z³amanie przezkrêtarzowe S72.2 Z³amanie podkrêtarzowe S72.3 Z³amanie trzonu koœci udowej S72.4 Z³amanie nasady dalszej koœci udowej S72.7 Mnogie z³amania koœci udowej S72.8 Z³amanie innych czêœci koœci udowej S72.9 Z³amanie koœci udowej, czêœæ nieokreœlona S73.0 Zwichniêcie stawu biodrowego S73.1 Skrêcenie i naderwanie stawu biodrowego S74.0 Uraz nerwu kulszowego na poziomie biodra i uda S74.1 Uraz nerwu udowego na poziomie biodra i uda S74.2 Uraz nerwu skórnego czuciowego na poziomie biodra i uda S74.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie biodra i uda S74.8 Uraz innych nerwów na poziomie biodra i uda S74.9 Uraz nieokreœlonego nerwu na poziomie biodra i uda S76.0 Uraz miêœnia i œciêgna biodra S76.1 Uraz œciêgna i miêœnia czworog³owego uda S76.2 Uraz œciêgna i miêœni przywodz¹cych uda S76.3 Uraz œciêgien i miêœni tylnej grupy miêœni uda S76.4 Uraz innych nieokreœlonych miêœni i œciêgien na poziomie uda S76.7 Uraz mnogich miêœni i œciêgien na poziomie biodra i uda S77.0 Uraz zmia¿d¿eniowy biodra S77.1 Uraz zmia¿d¿eniowy uda S77.2 Uraz zmia¿d¿eniowy biodra i uda S78.0 Urazowa amputacja w stawie biodrowym S78.1 Urazowa amputacja na poziomie miêdzy biodrem i kolanem S78.9 Urazowa amputacja biodra i uda, poziom nieokreœlony S79.7 Liczne urazy biodra i uda S79.8 Inne okreœlone urazy biodra i uda S79.9 Nieokreœlony uraz biodra i uda S80.0 St³uczenie kolana S80.1 St³uczenie innych nieokreœlonych czêœci podudzia S80.7 Mnogie powierzchowne urazy podudzia S81.0 Otwarta rana kolana S81.7 Mnogie rany otwarte podudzia S81.8 Otwarta rana innych czêœci podudzia S81.9 Otwarta rana podudzia, czêœæ nieokreœlona S82.0 Z³amanie rzepki S82.1 Z³amanie nasady bli¿szej piszczeli S82.2 Z³amanie trzonu piszczeli S82.3 Z³amanie nasady dalszej piszczeli S82.4 Izolowane z³amanie strza³ki S82.5 Z³amanie kostki przyœrodkowej S82.6 Z³amanie kostki bocznej S82.7 Mnogie z³amania podudzia S82.8 Z³amanie innych czêœci podudzia S82.9 Z³amanie podudzia, czêœæ nieokreœlona S83.0 Zwichniêcie rzepki S83.1 Zwichniêcie stawu kolanowego S83.2 Rozdarcie ³¹kotki, œwie¿e S83.3 Rozdarcie chrz¹stki stawowej kolana, œwie¿e S83.4 Skrêcenie i naderwanie w obrêbie (strza³kowego) (piszczelowego) wiêzad³a pobocznego kolana S83.5 Skrêcenie i naderwanie w obrêbie (przedniego) (tylnego) wiêzad³a krzy¿owego kolana S83.6 Skrêcenie i naderwanie innych, nie okreœlonych czêœci kolana S83.7 Uraz kilku struktur kolana S84.0 Uraz nerwu piszczelowego na poziomie podudzia S84.1 Uraz nerwu strza³kowego wspólnego (powierzchownego) (g³êbokiego) na poziomie podudzia S84.2 Uraz czuciowego nerwu skórnego na poziomie podudzia S84.7 Uraz licznych nerwów na poziomie podudzia S84.8 Uraz innych nerwów na poziomie podudzia S84.9 Uraz nieokreœlonego nerwu na poziomie podudzia S85.1 Uraz (przedniej) (tylnej) têtnicy piszczelowej S86.0 Uraz œciêgna Achillesa S86.1 Uraz innego miêœnia (miêœni) i œciêgna (œciêgien) tylnej grupy miêœni podudzia S86.2 Uraz miêœnia (miêœni) i œciêgna (œciêgien) przedniej grupy miêœni podudzia S86.3 Uraz miêœnia (miêœni) i œciêgna (œciêgien) grupy miêœni strza³kowych na poziomie podudzia S86.7 Uraz licznych miêœni i œciêgien na poziomie podudzia S86.8 Uraz innych miêœni i œciêgien na poziomie podudzia S86.9 Uraz nieokreœlonego miêœnia i œciêgna na poziomie podudzia S87.0 Uraz zmia¿d¿eniowy kolana S87.8 Uraz zmia¿d¿eniowy innej i nieokreœlonej czêœci podudzia S88.0 Urazowa amputacja na poziomie kolana S88.1 Urazowa amputacja na poziomie miêdzy kolanem i stawem skokowym S88.9 Urazowa amputacja podudzia, poziom nieokreœlony S89.7 Mnogie urazy podudzia S89.8 Inne okreœlone urazy podudzia S89.9 Nieokreœlony uraz podudzia S90.2 St³uczenie palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia S90.7 Mnogie powierzchowne urazy stawu skokowego i stopy S91.0 Otwarta rana stawu skokowego S91.1 Otwarta rana palca (palców) bez uszkodzenia paznokcia S91.2 Otwarta rana palca (palców) z uszkodzeniem paznokcia S91.3 Otwarta rana innych czêœci stopy S91.7 Mnogie otwarte rany stawu skokowego i stopy S92.0 Z³amanie koœci piêtowej S92.1 Z³amanie koœci skokowej S92.2 Z³amanie innej (innych) koœci stêpu S92.3 Z³amanie koœci œródstopia S92.4 Z³amanie palucha S92.5 Z³amanie innego palca stopy S92.7 Mnogie z³amania koœci stopy S93.0 Zwichniêcie stawu skokowego S93.1 Zwichniêcie palca (palców) w: S93.2 Pêkniêcie wiêzade³ na poziomie stawu skokowego i stopy S93.3 Zwichniêcie innych i nieokreœlonych czêœci stopy S93.4 Skrêcenie i naderwanie stawu skokowego S93.5 Skrêcenie i naderwanie palca (palców) w: S93.6 Skrêcenie i naderwanie innych i nieokreœlonych czêœci stopy S94.0 Uraz nerwu podeszwowego bocznego S94.1 Uraz nerwu podeszwowego przyœrodkowego S94.2 Uraz nerwu strza³kowego g³êbokiego na poziomie stawu skokowego i stopy S94.3 Uraz nerwu skórnego na poziomie stawu skokowego i stopy S94.7 Uraz mnogich nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy S94.8 Uraz innych nerwów na poziomie stawu skokowego i stopy S94.9 Uraz nieokreœlonego nerwu na poziomie stawu skokowego i stopy S95.0 Uraz têtnicy grzbietowej stopy S95.1 Uraz têtnicy podeszwowej stopy S95.2 Uraz ¿y³y grzbietowej stopy S95.7 Uraz licznych naczyñ krwionoœnych na poziomie stawu skokowego i stopy S95.8 Uraz innych naczyñ krwionoœnych na poziomie stawu skokowego i stopy S95.9 Uraz nieokreœlonego naczynia krwionoœnego na poziomie stawu skokowego i stopy S96.0 Uraz œciêgna i miêœnia zginacza d³ugiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy S96.1 Uraz œciêgna i miêœnia prostownika d³ugiego palucha na poziomie stawu skokowego i stopy S96.2 Uraz œciêgna i miêœnia zginacza lub prostownika na poziomie stawu skokowego i stopy S96.7 Uraz mnogich miêœni i œciêgien na poziomie stawu skokowego i stopy S96.8 Uraz innych miêœni i œciêgien na poziomie stawu skokowego i stopy S96.9 Uraz nieokreœlonego miêœnia i œciêgna na poziomie stawu skokowego i stopy S97.0 Uraz zmia¿d¿eniowy stawu skokowego S97.1 Uraz zmia¿d¿eniowy palca (palców) stopy S97.8 Uraz zmia¿d¿eniowy innych czêœci stawu skokowego i stopy S98.0 Urazowa amputacja stopy na poziomie stawu skokowego S98.1 Urazowa amputacja jednego palca stopy S98.2 Urazowa amputacja dwóch lub wiêcej palców stopy S98.3 Urazowa amputacja innych czêœci stopy S98.4 Urazowa amputacja stopy, poziom nieokreœlony S99.7 Mnogie urazy stawu skokowego i stopy S99.8 Inne okreœlone urazy stawu skokowego i stopy S99.9 Nieokreœlony uraz stawu skokowego i stopy T00.0 Powierzchowne urazy obejmuj¹ce g³owê i szyjê T00.1 Powierzchowne urazy obejmuj¹ce klatkê piersiow¹, brzuch, doln¹ czêœæ grzbietu i miednicê T00.2 Powierzchowne urazy obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej T00.3 Powierzchowne urazy obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) dolnej T00.6 Powierzchowne urazy obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej i dolnej T00.8 Powierzchowne urazy obejmuj¹ce inne kombinacje okolic cia³a T00.9 Liczne powierzchowne urazy, nieokreœlone T01.0 Otwarte rany obejmuj¹ce g³owê i szyjê T01.1 Otwarte rany obejmuj¹ce klatkê piersiow¹, brzuch, doln¹ czêœæ grzbietu i miednicê T01.2 Otwarte rany obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej T01.3 Otwarte rany obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) dolnej T01.6 Otwarte rany obejmuj¹ce koñczynê (koñczyny) górn¹ z doln¹ T01.8 Otwarte rany obejmuj¹ce inne kombinacje okolic cia³a T01.9 Liczne otwarte rany, nieokreœlone T02.0 Z³amania obejmuj¹ce g³owê i szyjê T02.1 Z³amania obejmuj¹ce klatkê piersiow¹, doln¹ czêœæ grzbietu i miednicê T02.2 Z³amania obejmuj¹ce liczne okolice jednej koñczyny górnej T02.3 Z³amania obejmuj¹ce liczne okolice jednej koñczyny dolnej T02.4 Z³amania obejmuj¹ce liczne okolice obu koñczyn górnych T02.5 Z³amania obejmuj¹ce liczne okolice obu koñczyn dolnych T02.6 Z³amania obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej i koñczyny (koñczyn) dolnej T02.7 Z³amania obejmuj¹ce klatkê piersiow¹, doln¹ czêœæ grzbietu, miednicê i koñczynê (koñczyny) T02.8 Z³amania obejmuj¹ce inne kombinacje okolic cia³a T03.0 Zwichniêcia, skrêcenia i naderwania obejmuj¹ce g³owê i szyjê T03.1 Zwichniêcia, skrêcenia i naderwania obejmuj¹ce klatkê piersiow¹, doln¹ czêœæ grzbietu i miednicê T03.2 Zwichniêcia, skrêcenia i naderwania obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej T03.3 Zwichniêcia, skrêcenia i naderwania obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) dolnej T03.4 Zwichniêcia, skrêcenia i naderwania obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej i dolnej T03.8 Zwichniêcia, skrêcenia i naderwania obejmuj¹ce inne kombinacje okolic cia³a T04.0 Uraz zmia¿d¿eniowy obejmuj¹cy g³owê i szyjê T04.1 Urazy zmia¿d¿eniowe obejmuj¹ce klatkê piersiow¹, brzuch, doln¹ czêœæ grzbietu i miednicê T04.2 Urazy zmia¿d¿eniowe obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej T04.3 Urazy zmia¿d¿eniowe obejmuj¹ce liczne okolice koñczyny (koñczyn) dolnej T04.4 Uraz zmia¿d¿eniowy obejmuj¹cy liczne okolice koñczyny (koñczyn) górnej i dolnej T04.7 Uraz zmia¿d¿eniowy klatki piersiowej, brzucha, dolnej czêœci grzbietu, miednicy i koñczyny (koñczyn) T04.8 Uraz zmia¿d¿eniowy obejmuj¹cy inne kombinacje okolic cia³a T04.9 Liczne urazy zmia¿d¿eniowe, nieokreœlone T05.0 Urazowa amputacja obu r¹k T05.1 Urazowa amputacja jednej rêki i drugiej koñczyny górnej (na ka¿dym poziomie z wyj¹tkiem rêki) T05.2 Urazowa amputacja obu koñczyn górnych (ka¿dy poziom) T05.3 Urazowa amputacja obu stóp T05.4 Urazowa amputacja jednej stopy i drugiej koñczyny dolnej (ka¿dy poziom z wyj¹tkiem stopy) T05.5 Urazowa amputacja obu koñczyn dolnych (ka¿dy poziom) T05.6 Urazowa amputacja koñczyn górnych i dolnych, ka¿da kombinacja (ka¿dy poziom) T05.8 Urazowa amputacja obejmuj¹ca wszystkie inne kombinacje okolic cia³a T05.9 Liczne urazowe amputacje, nieokreœlone T06.0 Urazy mózgu i nerwów czaszkowych z obra¿eniami nerwów rdzeniowych i rdzenia krêgowego na poziomie szyi T06.1 Urazy nerwów rdzeniowych i rdzenia krêgowego obejmuj¹ce inne liczne okolice cia³a T06.2 Urazy nerwów obejmuj¹ce liczne okolice cia³a T06.4 Urazy miêœni i œciêgien obejmuj¹ce liczne okolice cia³a T06.8 Inne okreœlone urazy obejmuj¹ce liczne okolice cia³a T07 Nieokreœlone liczne urazy T08 Z³amanie krêgos³upa, poziom nieokreœlony T09.0 Powierzchowny uraz tu³owia, poziom nieokreœlony T09.1 Otwarta rana tu³owia, poziom nieokreœlony T09.3 Uraz rdzenia krêgowego, poziom nieokreœlony T09.4 Uraz nieokreœlonego nerwu, nerwu rdzeniowego i splotu tu³owia T09.5 Uraz nieokreœlonego miêœnia i wiêzad³a tu³owia T09.6 Urazowa amputacja tu³owia, poziom nieokreœlony T09.8 Inny okreœlony uraz tu³owia, poziom nieokreœlony T09.9 Nieokreœlony uraz tu³owia, poziom nieokreœlony T11.1 Otwarta rana koñczyny górnej, poziom nieokreœlony T11.3 Uraz nieokreœlonego nerwu koñczyny górnej, poziom nieokreœlony T11.8 Inne okreœlone urazy koñczyny górnej, poziom nieokreœlony T11.9 Nieokreœlony uraz koñczyny górnej, poziom nieokreœlony T13.1 Otwarta rana koñczyny dolnej, poziom nieokreœlony T13.2 Zwichniêcie, skrêcenie i naderwanie nieokreœlonego stawu i wiêzad³a koñczyny dolnej, poziom nieokreœlony T13.3 Uraz nieokreœlonego nerwu koñczyny dolnej, poziom nieokreœlony T13.8 Inne okreœlone urazy koñczyny dolnej, poziom nieokreœlony T13.9 Nieokreœlony uraz koñczyny dolnej, poziom nieokreœlony T14.0 Powierzchniowy uraz nieokreœlonej okolicy cia³a T14.1 Otwarta rana nieokreœlonej okolicy cia³a T14.4 Uraz nerwu (nerwów) nieokreœlonej okolicy cia³a T14.7 Uraz zmia¿d¿eniowy i urazowa amputacja nieokreœlonej okolicy cia³a T14.9 Uraz, nieokreœlony T15.0 Cia³o obce rogówki T15.1 Cia³o obce worka spojówkowego T15.8 Cia³o obce innego i mnogich zewnêtrznych czêœci oka T15.9 Cia³o obce zewnêtrznej czêœci oka, czêœæ nieokreœlona T16 Cia³o obce w uchu T17.0 Cia³o obce zatoki przynosowej T17.1 Cia³o obce nozdrzy T17.2 Cia³o obce gard³a T17.3 Cia³o obce krtani T17.4 Cia³o obce tchawicy T17.5 Cia³o obce oskrzeli T17.8 Cia³o obce innej lub mnogich czêœci dróg oddechowych T17.9 Cia³o obce dróg oddechowych, czêœæ nieokreœlona T18.0 Cia³o obce w ustach T18.1 Cia³o obce w prze³yku T18.2 Cia³o obce w ¿o³¹dku T18.3 Cia³o obce w jelicie cienkim T18.4 Cia³o obce w jelicie grubym T18.5 Cia³o obce w prostnicy i odbycie T18.8 Cia³o obce innej lub mnogich czêœci przewodu pokarmowego T18.9 Cia³o obce przewodu pokarmowego, czêœæ nieokreœlona T19.0 Cia³o obce cewki moczowej T19.1 Cia³o obce pêcherza moczowego T19.2 Cia³o obce sromu i pochwy T19.8 Cia³o obce innej lub mnogich czêœci uk³adu moczowo-p³ciowego T19.9 Cia³o obce uk³adu moczowo-p³ciowego, czêœci nieokreœlonej T20.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonego stopnia g³owy i szyi T20.1 Oparzenie termiczne I stopnia g³owy i szyi T20.2 Oparzenie termiczne II stopnia g³owy i szyi T20.3 Oparzenie termiczne III stopnia g³owy i szyi T20.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonego stopnia g³owy i szyi T20.5 Oparzenie chemiczne I stopnia g³owy i szyi T20.6 Oparzenie chemiczne II stopnia g³owy i szyi T20.7 Oparzenie chemiczne III stopnia g³owy i szyi T21.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonego stopnia tu³owia T21.1 Oparzenie termiczne I stopnia tu³owia T21.2 Oparzenie termiczne II stopnia tu³owia T21.3 Oparzenie termiczne III stopnia tu³owia T21.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonego stopnia tu³owia T21.5 Oparzenie chemiczne I stopnia tu³owia T21.6 Oparzenie chemiczne II stopnia tu³owia T21.7 Oparzenie chemiczne III stopnia tu³owia T22.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonego stopnia barku i koñczyny górnej, z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.1 Oparzenie termiczne I stopnia barku i koñczyny górnej z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.2 Oparzenie termiczne II stopnia barku i koñczyny górnej z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.3 Oparzenie termiczne III stopnia barku i koñczyny górnej z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonego stopnia barku i koñczyny górnej z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.5 Oparzenie chemiczne I stopnia barku i koñczyny górnej z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.6 Oparzenie chemiczne II stopnia barku i koñczyny górnej, z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T22.7 Oparzenie chemiczne III stopnia barku i koñczyny górnej, z wyj¹tkiem nadgarstka i rêki T23.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonego stopnia nadgarstka i rêki T23.1 Oparzenie termiczne I stopnia nadgarstka i rêki T23.2 Oparzenie termiczne II stopnia nadgarstka i rêki T23.3 Oparzenie termiczne III stopnia nadgarstka i rêki T23.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonego stopnia nadgarstka i rêki T23.5 Oparzenie chemiczne I stopnia nadgarstka i rêki T23.6 Oparzenie chemiczne II stopnia nadgarstka i rêki T23.7 Oparzenie chemiczne III stopnia nadgarstka i rêki T24.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonego stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokow T24.1 Oparzenie termiczne I stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.2 Oparzenie termiczne II stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.3 Oparzenie termiczne III stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonego stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokow T24.5 Oparzenie chemiczne I stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.6 Oparzenie chemiczne II stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokowego i stopy T24.7 Oparzenie chemiczne III stopnia biodra i koñczyny dolnej z wyj¹tkiem okolicy stawu skokowego i stopy T25.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.1 Oparzenie termiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.2 Oparzenie termiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.3 Oparzenie termiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonego stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.5 Oparzenie chemiczne I stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.6 Oparzenie chemiczne II stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T25.7 Oparzenie chemiczne III stopnia okolicy stawu skokowego i stopy T26.0 Oparzenie termiczne powieki i okolicy oczodo³owej T26.1 Oparzenie termiczne rogówki i worka spojówkowego T26.2 Oparzenie termiczne z nastêpowym jego pêkniêciem i zniszczeniem ga³ki ocznej T26.3 Oparzenie termiczne innych czêœci oka i przydatków oka T26.4 Oparzenie termiczne oka i przydatków oka, nieokreœlone T26.5 Oparzenie chemiczne powieki i okolicy oczodo³owej T26.6 Oparzenie chemiczne rogówki i worka spojówkowego T26.7 Oparzenie chemiczne z nastêpowym jego pêkniêciem i zniszczeniem ga³ki ocznej T26.8 Oparzenie chemiczne innych czêœci oka i przydatków oka T26.9 Oparzenie chemiczne oka i przydatków oka, nieokreœlone T27.0 Oparzenie termiczne krtani i tchawicy T27.1 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce krtañ, tchawicê i p³uca T27.2 Oparzenie termiczne innych czêœci dróg oddechowych T27.3 Oparzenie termiczne dróg oddechowych, nieokreœlone T27.4 Oparzenie chemiczne krtani i tchawicy T27.5 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce krtañ, tchawicê i p³uca T27.6 Oparzenie chemiczne innych czêœci dróg oddechowych T27.7 Oparzenie chemiczne dróg oddechowych, nieokreœlone T28.0 Oparzenie termiczne jamy ustnej i gard³a T28.1 Oparzenie termiczne prze³yku T28.2 Oparzenie termiczne innych czêœci uk³adu pokarmowego T28.3 Oparzenie termiczne narz¹dów moczop³ciowych wewnêtrznych T28.4 Oparzenie termiczne innych, nieokreœlonych narz¹dów wewnêtrznych T28.5 Oparzenie chemiczne jamy ustnej i gard³a T28.6 Oparzenie chemiczne prze³yku T28.7 Oparzenie chemiczne innych czêœci przewodu pokarmowego T28.8 Oparzenie chemiczne narz¹dów moczop³ciowych wewnêtrznych T28.9 Oparzenie chemiczne innych, nieokreœlonych narz¹dów wewnêtrznych T29.0 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nieokreœlonego stopnia T29.1 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie wiêksze ni¿ oparzenie I stopnia T29.2 Oparzenie termiczne mnogich okolic, nie wiêksze ni¿ oparzenie II stopnia T29.3 Oparzenie termiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia T29.4 Oparzenie chemiczne mnogich okolic cia³a, nieokreœlonego stopnia T29.5 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie wiêksze ni¿ I stopnia T29.6 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, nie wiêksze ni¿ II stopnia T29.7 Oparzenie chemiczne mnogich okolic, przynajmniej jedno III stopnia T30.0 Oparzenie termiczne nieokreœlonej okolicy cia³a, nieokreœlonego stopnia T30.1 Oparzenie termiczne I stopnia, okolica cia³a nieokreœlona T30.2 Oparzenie termiczne II stopnia, okolica cia³a nieokreœlona T30.3 Oparzenie termiczne III stopnia, okolica cia³a nieokreœlona T30.4 Oparzenie chemiczne nieokreœlonej okolicy cia³a, nieokreœlonego stopnia T30.5 Oparzenie chemiczne I stopnia, okolica cia³a nieokreœlona T30.6 Oparzenie chemiczne II stopnia, okolica cia³a nieokreœlona T30.7 Oparzenie chemiczne III stopnia, okolica cia³a nieokreœlona T31.0 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce mniej ni¿ 10% powierzchni cia³a T31.1 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 10-19% powierzchni cia³a T31.2 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 20-29% powierzchni cia³a T31.3 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 30-39% powierzchni cia³a T31.4 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 40-49% powierzchni cia³a T31.5 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 50-59% powierzchni cia³a T31.6 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 60-69% powierzchni cia³a T31.7 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 70-79% powierzchni cia³a T31.8 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 80-90% powierzchni cia³a T31.9 Oparzenie termiczne obejmuj¹ce 90% i wiêcej powierzchni cia³a T32.0 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce mniej ni¿ 10% powierzchni cia³a T32.1 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 10-19% powierzchni cia³a T32.2 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 20-29% powierzchni cia³a T32.3 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 30-39% powierzchni cia³a T32.4 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 40-49% powierzchni cia³a T32.5 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 50-59% powierzchni cia³a T32.6 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 60-69% powierzchni cia³a T32.7 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 70-79% powierzchni cia³a T32.8 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 80-89% powierzchni cia³a T32.9 Oparzenie chemiczne obejmuj¹ce 90% i wiêcej powierzchni cia³a T33.0 Powierzchowne odmro¿enie g³owy T33.1 Powierzchowne odmro¿enie szyi T33.2 Powierzchowne odmro¿enie klatki piersiowej T33.3 Powierzchowne odmro¿enie œciany brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy T33.4 Powierzchowne odmro¿enie koñczyny górnej T33.5 Powierzchowne odmro¿enie nadgarstka i rêki T33.6 Powierzchowne odmro¿enie biodra i uda T33.7 Powierzchowne odmro¿enie kolana i podudzia T33.8 Powierzchowne odmro¿enie okolicy stawu skokowego i stopy T33.9 Powierzchowne odmro¿enie innych i nieokreœlonych okolic T34.0 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki g³owy T34.1 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki szyi T34.2 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki klatki piersiowej T34.3 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki œciany brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy T34.4 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki koñczyny górnej T34.5 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki nadgarstka i rêki T34.6 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki biodra i uda T34.7 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki kolana i podudzia T34.8 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki okolicy stawu skokowego i stopy T34.9 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki innych i nieokreœlonych okolic T35.0 Powierzchowne odmro¿enie obejmuj¹ce mnogie okolice cia³a T35.1 Odmro¿enie z martwic¹ tkanki obejmuj¹ce mnogie okolice cia³a T35.2 Nieokreœlone odmro¿enie g³owy i szyi T35.3 Nieokreœlone odmro¿enie klatki piersiowej, brzucha, dolnej czêœci grzbietu i miednicy T35.4 Nieokreœlone odmro¿enie koñczyny górnej T35.5 Nieokreœlone odmro¿enie koñczyny dolnej T35.6 Nieokreœlone odmro¿enie obejmuj¹ce mnogie okolice cia³a T35.7 Nieokreœlone odmro¿enie, nieokreœlonej okolicy T36.0 Penicyliny T36.1 Grupa Cefalosporyny, inne T36.2 Grupa Chloramfenikolu T36.3 Makrolidy T36.4 Tetracykliny T36.5 Aminoglikozydy T36.6 Rifamycyny T36.7 Antybiotyki przeciwgrzybicze T36.8 Inne antybiotyki uk³adowe T36.9 Inne antybiotyki, nieokreœlone T37.0 Sulfonamidy T37.1 Lekami przeciwpr¹tkowe T37.2 Leki przeciwzimnicze (przeciwmalaryczne) i leki dzia³aj¹ce na inne pierwotniaki krwi T37.3 Inne leki przeciwpierwotniakowe T37.4 Leki przeciw robakom T37.5 Leki przeciwwirusowe T37.8 Inne leki przeciw zaka¿eniu i leki przeciwpaso¿ytnicze T37.9 Leki przeciw zaka¿eniu i przeciwpaso¿ytnicze, nieokreœlone T38.0 Glikokortykosteroidy i ich syntetyczne analogi T38.1 Hormony tarczycy i ich odpowiedniki T38.2 Leki przeciwtarczycowe T38.3 Insulina i doustne œrodki hipoglikemiczne (przeciwcukrzycowe) T38.4 Doustne œrodki antykoncepcyjne T38.5 Inne estrogeny i progestageny T38.6 Leki przeciwgonadotropinowe, przeciwestrogenowe i przeciwandrogenowe niesklasyfikowane gdzie indziej T38.7 Androgeny i pokrewne anaboliki T38.8 Inne nieokreœlone hormony i ich syntetyczne odpowiedniki T38.9 Inni i nieokreœleni antagoniœci hormonów T39.0 Salicylany T39.1 Pochodne 4-aminofenolu T39.2 Pochodne pyrazolonu T39.3 Inne niesteroidowe leki przeciwzapalne T39.4 Leki przeciwreumatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej T39.8 Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe i przeciwzapalne niesklasyfikowane gdzie indziej T39.9 Nieopioidowe œrodki przeciwbólowe, przeciwgor¹czkowe i przeciwreumatyczne, nieokreœlone T40.0 Opium T40.1 Heroina T40.2 Inne opioidy T40.3 Metadon T40.4 Inne narkotyki syntetyczne T40.5 Kokaina T40.6 Inne, nieokreœlone narkotyki T40.7 Pochodne Cannabis T40.8 Lisergid (LSD) T40.9 Inne, nieokreœlone leki psychodysleptyczne (halucynogenne) T41.0 Wziewne œrodki znieczulaj¹ce T41.1 Do¿ylne œrodki znieczulaj¹ce T41.2 Inne, nieokreœlone œrodki do znieczulenia ogólnego T41.3 Œrodki znieczulaj¹ce stosowane miejscowo T41.4 Œrodki znieczulaj¹ce, nieokreœlone T41.5 Gazy lecznicze T42.0 Pochodne hydantoiny T42.1 Iminostilbeny T42.2 Pochodne kwasu bursztynowego i oksazolidynodiony T42.3 Barbiturany T42.4 Benzodwuazepiny T42.5 Mieszane leki przeciwpadaczkowe, niesklasyfikowane gdzie indziej T42.6 Inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajaj¹co-nasenne T42.7 Leki przeciwpadaczkowe i uspokajaj¹co-nasenne, nieokreœlone T42.8 Leki przeciw chorobie Parkinsona i inne dzia³aj¹ce oœrodkowo depresyjnie na napiêcie miêœni T43.0 Leki przeciwdepresyjne trój- i czterocykliczne T43.1 Przeciwdepresyjne inhibitory monoaminopksydazy T43.2 Inne i nieokreœlone leki przeciwdepresyjne T43.3 Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny T43.4 Leki neuroleptyczne pochodne butyrofenonu i tioksantenu T43.5 Inne i nieokreœlone leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne T43.6 Leki pobudzaj¹ce uk³ad nerwowy mog¹ce powodowaæ nadu¿ycia T43.8 Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane gdzie indziej T43.9 Lek psychotropowy, nieokreœlony T44.0 Œrodki blokuj¹ce esterazê cholinow¹ T44.1 Inne leki parasympatykomimetyczne (cholinergiczne) T44.2 Leki blokuj¹ce zwoje, niesklasyfikowane gdzie indziej T44.3 Inne leki parasympatkolityczne (antycholinergiczne i przeciwmuskarynowe) i spazmolityczne, niesklasyfikowane gdzie indziej T44.4 Przewa¿nie agoniœci alfa-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej T44.5 Przewa¿nie agoniœci beta-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej T44.6 Antagoniœci alfa-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej T44.7 Antagoniœci beta-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej T44.8 Oœrodkowo dzia³aj¹ce œrodki blokuj¹ce neurony adrenergiczne, niesklasyfikowane gdzie indziej T44.9 Inne i nieokreœlone leki pierwotne dzia³aj¹ce na uk³ad nerwowy autonomiczny T45.0 Leki przeciwalergiczne i przeciwwymiotne T45.1 Leki immunosupresyjne i przeciwnowotworowe T45.2 Witaminy, niesklasyfikowane gdzie indziej T45.3 Enzymy, niesklasyfikowane gdzie indziej T45.4 ¯elazo i jego zwi¹zki T45.5 Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty) T45.6 Leki wp³ywaj¹ce na fibrynolizê T45.7 Antagoniœci antykoagulantów, witamina K i inne koagulanty T45.8 Inne œrodki dzia³aj¹ce uk³adowo i na sk³adniki krwi T45.9 Œrodki dzia³aj¹ce uk³adowo i na sk³adniki krwi, nieokreœlone T46.0 Pobudzaj¹ce serce glikozydy i leki o podobnym dzia³aniu T46.1 Leki blokuj¹ce kana³y wapniowe T46.2 Inne leki przeciwdzia³aj¹ce zaburzeniom rytmu, niesklasyfikowane gdzie indziej T46.3 Leki rozszerzaj¹ce naczynia wieñcowe, niesklasyfikowane gdzie indziej T46.4 Inhibitory enzymu konwertuj¹cego angiotensynê T46.5 Inne leki przeciwnadciœnieniowe, niesklasyfikowane gdzie indziej T46.6 Leki przeciwlipidowe i przeciwmia¿d¿ycowe T46.7 Leki rozszerzaj¹ce naczynia obwodowe T46.8 Leki przeciw¿ylakowe ³¹cznie ze œrodkami zarostowymi naczyñ T46.9 Inne i nieokreœlone leki dzia³aj¹ce pierwotnie na uk³ad sercowo-naczyniowy T47.0 Antagoniœci receptorów H T47.1 Inne leki alkalizuj¹ce i przeciwdzia³aj¹ce wydzielaniu ¿o³¹dkowemu T47.2 Leki przeczyszczaj¹ce dra¿ni¹ce T47.3 Leki przeczyszczaj¹ce solne i osmotyczne T47.4 Inne œrodki przeczyszczaj¹ce T47.5 Œrodki u³atwiaj¹ce trawienie T47.6 Leki przeciwbiegunkowe T47.7 Œrodki wymiotne T47.8 Inne œrodki dzia³aj¹ce pierwotnie na uk³ad pokarmowy T47.9 Œrodki dzia³aj¹ce pierwotnie na uk³ad pokarmowy, nieokreœlone T48.0 Leki dzia³aj¹ce pobudzaj¹co na macicê T48.1 Œrodki rozluŸniaj¹ce miêœnie szkieletowe (œrodki blokuj¹ce neurony miêœniowe) T48.2 Inne i nieokreœlone œrodki dzia³aj¹ce pierwotnie na miêœnie T48.3 Przeciwkaszlowe T48.4 Wykrztuœne T48.5 Leki przeciw przeziêbieniu T48.6 Leki przeciwastmatyczne, niesklasyfikowane gdzie indziej T48.7 Inne i nieokreœlone œrodki dzia³aj¹ce pierwotnie na uk³ad oddechowy T49.0 Leki przeciwgrzybicze przeciwzapalne i przeciwzakaŸne, dzia³aj¹ce miejscowo, niesklasyfikowane gdzie indziej T49.1 Leki przeciwœwi¹dowe T49.2 Œrodki œci¹gaj¹ce i detergenty T49.3 Œrodki dzia³aj¹ce zmiêkczaj¹co, ³agodz¹co i ochronnie T49.4 Œrodki keratolityczne, keratoplastyczne, inne preparaty do leczenia w³osów T49.5 Leki i preparaty okulistyczne T49.6 Leki i preparaty laryngologiczne T49.7 Leki stomatologiczne stosowane miejscowo T49.8 Inne œrodki stosowane miejscowo T49.9 Œrodek stosowany miejscowo, nieokreœlony T50.0 Mineralokortykosteroidy i ich antagoniœci T50.1 Leki moczopêdne pêtlowe T50.2 Inhibitory anhydrazy wêglanowej, benzotiadiazydy i inne leki moczopêdne T50.3 Elektrolity i œrodki reguluj¹ce gospodarkê wodn¹ i kaloryczn¹ T50.4 Œrodki wp³ywaj¹ce na przemianê kwasu moczowego T50.5 Œrodki obni¿aj¹ce ³aknienie T50.6 Odtrutki i zwi¹zki chelatuj¹ce, niesklasyfikowane gdzie indziej T50.7 Leki analeptyczne i antagoniœci receptorów opioidowych T50.8 Œrodki diagnostyczne T50.9 Inne i nieokreœlone leki, substancje farmakologiczne i substancje biologiczne T51.0 Etanol T51.1 Metanol T51.2 2-propanol T51.3 Fuzle T51.8 Inne alkohole T51.9 Alkohol, nieokreœlony T52.0 Produkty przerobu ropy naftowej T52.1 Benzen T52.2 Homologi benzenu T52.3 Glikole T52.4 Ketony T52.8 Inne rozpuszczalniki organiczne T52.9 Rozpuszczalniki organiczne, nieokreœlone T53.0 Czterochlorek wêgla T53.1 Chloroform T53.2 Trójchloroetylen T53.3 Czterochloroetylen T53.4 Dwuchlorometan T53.5 Chlorofluorokarbony T53.6 Inne chlorowcowe pochodne wêglowodorów alifatycznych T53.7 Inne chlorowcowe pochodne wêglowodorów aromatycznych T53.9 Pochodne chlorowcowe wêglowodorów alifatycznych i aromatycznych, nieokreœlone T54.0 Fenol i homologi T54.1 Inne ¿r¹ce zwi¹zki organiczne T54.2 Kwasy i kwasopodobne substancje ¿r¹ce T54.3 Zasady i zasadopodobne substancje ¿r¹ce T54.9 Substancja ¿r¹ca, nieokreœlona T55 Toksyczny efekt myde³ i detergentów T56.0 O³ów i jego zwi¹zki T56.1 Rtêæ i jej zwi¹zki T56.2 Chrom i jego zwi¹zki T56.3 Kadm i jego zwi¹zki T56.4 MiedŸ i jej zwi¹zki T56.5 Cynk i jego zwi¹zki T56.6 Cyna i jej zwi¹zki T56.7 Beryl i jego zwi¹zki T56.8 Inne metale T56.9 Metale, nieokreœlone T57.0 Arsen i jego zwi¹zki T57.1 Fosfor i jego zwi¹zki T57.2 Mangan i jego zwi¹zki T57.3 Cyjanowodór T57.8 Inne okreœlone substancje nieorganiczne T57.9 Nieorganiczne substancje, nieokreœlone T58 Efekt toksyczny tlenku wêgla T59.0 Tlenki azotu T59.1 Dwutlenek siarki T59.2 Aldehyd mrówkowy T59.3 Gazy lakrymatory T59.4 Chlor T59.5 Fluor i fluorowody T59.6 Siarkowodór T59.7 Dwutlenek wêgla T59.8 Inne okreœlone gazy, dymy i pary T59.9 Gazy i pary, nieokreœlone T60.0 Insektycydy fosforoorganiczne i karbaminianowe T60.1 Insektycydy chlorowcowe T60.2 Inne insektycydy T60.3 Herbicydy i fungicydy T60.4 Rodentycydy T60.8 Inne pestycydy T60.9 Pestycydy, nieokreœlone T61.0 Zatrucie ryb¹ Ciguatera T61.1 Zatrucie makrel¹ T61.2 Zatrucie inn¹ ryb¹ i skorupiakiem T61.8 Efekt toksyczny innych produktów morza T61.9 Efekt toksyczny nieokreœlonego produktu morza T62.0 Spo¿ycie grzybów T62.1 Spo¿ycie jagód T62.2 Spo¿ycie innych czêœci roœliny (roœlin) T62.8 Spo¿ycie innych okreœlonych substancji szkodliwych jako pokarm T62.9 Spo¿ycie szkodliwej substancji jako pokarm, nieokreœlonej T63.0 Jad ¿miji T63.1 Jad innych gadów T63.2 Jad skorpiona T63.3 Jad paj¹ka T63.4 Jad stawonogów T63.5 Toksyczny efekt kontaktu z ryb¹ T63.6 Efekt toksyczny kontaktu z innymi zwierzêtami morskimi T63.8 Efekt toksyczny kontaktu z innymi jadowitymi zwierzêtami T63.9 Efekt toksyczny kontaktu z nieokreœlonym zwierzêciem jadowitym T64 Efekt toksyczny aflatoksyn i innych mykotoksyn w produktach spo¿ywczych T65.0 Cyjanki T65.1 Strychnina i jej sole T65.2 Tytoñ i nikotyna T65.3 Pochodne nitrowe i aminowe benzenu i jego homologów T65.4 Dwusiarczek wêgla T65.5 Nitrogliceryna i inne kwasy i estry azotowe T65.6 Farby i barwniki, niesklasyfikowane gdzie indziej T65.8 Toksyczny efekt innej okreœlonej substancji T65.9 Toksyczny efekt nieokreœlonej substancji T66 Nieokreœlone skutki promieniowania T67.3 Wyczerpanie z gor¹ca z odwodnieniem T67.4 Wyczerpanie z gor¹ca spowodowane utrat¹ soli T68 Hypotermia T70.3 Choroba kesonowa (dekompresyjna) T71 Duszenie T74.1 Nadu¿ycie fizyczne T74.2 Nadu¿ycie seksualne T74.8 Inne zespo³y maltretowania T75.1 Toniêcie niezakoñczone zgonem T75.4 Skutki dzia³ania pr¹du elektrycznego T78.0 Wstrz¹s anafilaktyczny wskutek reakcji na po¿ywienie T78.1 Inna reakcja na po¿ywienie, niesklasyfikowana gdzie indziej T78.2 Wstrz¹s anafilaktyczny, nieokreœlony T78.3 Obrzêk naczynionerwowy T78.4 Alergia, nieokreœlona T78.8 Inne niekorzystne skutki niesklasyfikowane gdzie indziej T78.9 Niekorzystne skutki, nieokreœlone T79.0 Zator powietrzny (urazowy) T79.1 Zator t³uszczowy (urazowy) T79.3 Zaka¿enie rany pourazowej, niesklasyfikowane gdzie indziej T79.4 Wstrz¹s urazowy T79.5 Bezmocz pourazowy T79.6 Urazowe niedokrwienie miêœnia T79.9 Nieokreœlone, wczesne powik³anie pourazowe T80.0 Zator powietrzny po wlewie, transfuzji i wstrzykniêciu T80.1 Powik³anie naczyniowe po wlewie, transfuzji i wstrzykniêciu T80.2 Infekcja w nastêpstwie wlewu, transfuzji i wstrzykniêcia T80.3 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodnoœci, w uk³adzie ABO T80.4 Odczyn poprzetoczeniowy wskutek niezgodnoœci w uk³adzie Rh T80.8 Inne powik³ania po wlewie, transfuzji i wstrzykniêciu T81.0 Krwotok i krwiak wik³aj¹cy zabieg, niesklasyfikowany gdzie indziej T81.1 Wstrz¹s w trakcie lub bêd¹cy wynikiem zabiegu, niesklasyfikowany gdzie indziej T81.2 Przypadkowe przebicie lub rozdarcie podczas zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej T81.3 Rozerwanie rany operacyjnej, niesklasyfikowane gdzie indziej T81.4 Zaka¿enie po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej T81.5 Cia³o obce pozostawione przypadkowo w jamie cia³a lub ranie operacyjnej po zabiegu T81.6 Ostry odczyn na cia³o obce przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu T81.7 Powik³ania naczyniowe po zabiegu, niesklasyfikowane gdzie indziej T81.8 Inne powik³ania zabiegów, niesklasyfikowane gdzie indziej T81.9 Nieokreœlone powik³anie zabiegu T82.0 Mechaniczne powik³anie protezy zastawki serca T82.1 Mechaniczne powik³anie stosowania elektronicznego urz¹dzenia serca T82.2 Mechaniczne powik³anie przeszczepu têtnicy wieñcowej typu bypass i przeszczepów zastawek T82.3 Mechaniczne powik³anie innych przeszczepów naczyniowych T82.5 Mechaniczne powik³anie innych sercowych i naczyniowych urz¹dzeñ i wszczepów T83.0 Mechaniczne powik³anie cewnika moczowego za³o¿onego na sta³e T83.1 Mechaniczne powik³ania innych urz¹dzeñ i wszczepów uk³adu moczop³ciowego T83.2 Mechaniczne powik³anie przeszczepów narz¹du moczowego T83.3 Mechaniczne powik³anie zwi¹zane z wewn¹trzmacicznym œrodkiem antykoncepcyjnym T83.4 Mechaniczne powik³ania innych protez, wszczepów i przeszczepów w uk³adzie p³ciowym T84.0 Mechaniczne powik³anie wewnêtrznych protez stawów T84.1 Mechaniczne powik³anie stabilizatorów wewnêtrznych koœci koñczyny T84.2 Mechaniczne powik³anie stabilizatora wewnêtrznego innych koœci T84.3 Mechaniczne powik³ania innych urz¹dzeñ kostnych, wszczepów i przeszczepów T84.4 Mechaniczne powik³anie innych wewnêtrznych urz¹dzeñ ortopedycznych, wszczepów i przeszczepów T84.5 Zaka¿enie i odczyn zapalny spowodowany wewnêtrzn¹ protez¹ stawu T84.6 Zaka¿enie i odczyn zapalny spowodowany stabilizatorem wewnêtrznym w ka¿dym miejscu T84.7 Zaka¿enie i odczyn zapalny spowodowany innymi wewnêtrznymi wszczepami i przeszczepami T85.0 Mechaniczne powik³anie wewn¹trzczaszkowego zespolenia (po³¹czenia) komorowego T85.1 Mechaniczne powik³anie zwi¹zane z wszczepionym stymulatorem uk³adu nerwowego T85.2 Mechaniczne powik³anie zwi¹zane z wewn¹trzoczn¹ soczewk¹ T85.3 Mechaniczne powik³anie innych protez, wszczepów i przeszczepów ga³ki ocznej T85.4 Mechaniczne powik³anie protezy gruczo³u piersiowego T85.5 Mechaniczne powik³anie protez, wszczepów i przeszczepów przewodu pokarmowego T85.6 Mechaniczne powik³anie innej, okreœlonej protezy wewnêtrznej, wszczepu lub przeszczepu T85.7 Zaka¿enie i odczyn zapalny zwi¹zany z innymi urz¹dzeniami protezuj¹cymi, wszczepami i przeszczepam T85.9 Nieokreœlone powik³anie spowodowane wewnêtrznym urz¹dzeniem protezuj¹cym, wszczepem i przeszczepem T86.0 Odrzut przeszczepu szpiku kostnego T86.1 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nerki T86.2 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca T86.3 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu serca i p³uc T86.4 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu w¹troby T86.8 Niepowodzenie i odrzut innych przeszczepionych narz¹dów i tkanek T86.9 Niepowodzenie i odrzut przeszczepu nieokreœlonego narz¹du i tkanki T87.0 Powik³anie zwi¹zane z ponownym przyszyciem (czêœci) koñczyny górnej T87.1 Powik³anie zwi¹zane z ponownym przyszyciem (czêœci) koñczyny dolnej T87.2 Powik³anie zwi¹zane z ponownym przyszyciem innej czêœci cia³a T87.3 Nerwiak po amputacji kikuta T87.4 Zaka¿enie po amputacji kikuta T87.5 Martwica po amputacji kikuta T87.6 Inne i nieokreœlone powik³ania kikuta po amputacji T88.0 Zaka¿enie wskutek immunizacji T88.1 Inne powik³ania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej T88.6 Wstrz¹s anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawid³owo podanego T88.7 Nieokreœlony, niekorzystny skutek dzia³ania leków i œrodków leczniczych T90.0 Nastêpstwa powierzchownego urazu g³owy T90.1 Nastêpstwa rany otwartej g³owy T90.5 Nastêpstwa urazu œródczaszkowego T90.8 Nastêpstwa innych okreœlonych urazów g³owy T90.9 Nastêpstwa nieokreœlonego urazu g³owy T91.0 Nastêpstwa powierzchownego urazu i otwartej rany szyi i tu³owia T91.1 Nastêpstwa z³amania krêgos³upa T91.2 Nastêpstwa innego z³amania czêœci kostnych klatki piersiowej i miednicy T91.3 Nastêpstwa urazu rdzenia krêgowego T91.4 Nastêpstwa urazu narz¹dów klatki piersiowej T91.8 Nastêpstwa innych okreœlonych urazów szyi i tu³owia T91.9 Nastêpstwa nieokreœlonego urazu szyi i tu³owia T92.0 Nastêpstwa otwartej rany koñczyny górnej T92.1 Nastêpstwa z³amania koñczyny górnej T92.2 Nastêpstwa z³amania na poziomie nadgarstka i rêki T92.3 Nastêpstwa zwichniêcia, skrêcenia i naderwania koñczyny górnej T92.4 Nastêpstwa urazu nerwu koñczyny górnej T92.5 Nastêpstwa urazu miêœnia i œciêgna koñczyny górnej T92.6 Nastêpstwa urazu zmia¿d¿eniowego i amputacji koñczyny górnej T92.8 Nastêpstwa innych okreœlonych urazów koñczyny górnej T92.9 Nastêpstwa nieokreœlonego urazu koñczyny górnej T93.0 Nastêpstwa otwartej rany koñczyny dolnej T93.1 Nastêpstwa z³amania koœci udowej T93.2 Nastêpstwa innych z³amañ koñczyny dolnej T93.3 Nastêpstwa zwichniêcia, skrêcenia i naderwania koñczyny dolnej T93.4 Nastêpstwa urazu nerwu koñczyny dolnej T93.5 Nastêpstwa urazu miêœnia i œciêgna koñczyny dolnej T93.6 Nastêpstwa urazu zmia¿d¿eniowego i amputacji koñczyny dolnej T93.8 Nastêpstwa innych okreœlonych urazów koñczyny dolnej Z00.2 Badanie w okresie gwa³townego wzrostu w dzieciñstwie Z03.1 Obserwacja w kierunku podejrzewanego nowotworu z³oœliwego Z21 Bezobjawowy stan zaka¿enia wirusem HIV Z38.0 Pojedynczo urodzone w szpitalu Z38.1 Pojedynczo urodzone poza szpitalem Z38.2 Pojedynczo urodzone w nieokreœlonym miejscu urodzenia Z38.3 BliŸniaki urodzone w szpitalu Z38.4 BliŸniaki urodzone poza szpitalem Z38.5 BliŸniaki urodzone w nieokreœlonym miejscu urodzenia Z39.0 Opieka i badanie bezpoœrednio po porodzie Z39.2 Rutynowa obserwacja po porodzie Z43.0 Opieka nad pacjentami z tracheostomi¹ Z43.1 Opieka nad pacjentami z gastrostomi¹ Z43.2 Opieka nad pacjentami z ileostomi¹ Z43.5 Opieka nad pacjentami z cystostomi¹ Z43.6 Opieka nad pacjentami z innymi sztucznymi otworami w uk³adzie moczowym Z45.0 Dopasowanie i za³o¿enie rozrusznika serca Z46.6 Za³o¿enie i dopasowanie protez uk³adu moczowego Z51.0 Seanse radioterapii Z52.1 Dawca skóry Z76.2 Nadzór zdrowotny i opieka nad innymi zdrowymi noworodkami i dzieckiem Z85.6 W wywiadzie bia³aczka Z85.7 W wywiadzie inne nowotwory z³oœliwe tkanki limfatycznej i krwiotwórczej Z89.9 Nabyty brak koñczyn, nieokreœlony Z90.5 Nabyty brak nerek Z93.0 Tracheostomia Z93.1 Gastrostomia Z93.3 Kolostomia Z93.4 Inny sztuczny otwór w przewodzie pokarmowym Z93.6 Inne sztuczne otwory w przewodzie moczowym Z94.3 Transplantacja serca i p³uc Z94.4 Transplantacja w¹troby Z95.0 Obecnoœæ rozrusznika serca Z95.1 Obecnoœæ pomostów naczyniowych aortalnowieñcowych omijaj¹cych (bypass) Z95.2 Obecnoœæ protez zastawek serca Z95.9 Obecnoœæ wszczepów i przeszczepów sercowonaczyniowych, nieokreœlonych Z96.1 Obecnoœæ wewn¹trzocznych soczewek Z96.6 Obecnoœæ wszczepów ortopedycznych Z98.2 Obecnoœæ urz¹dzeñ do drena¿u p³ynu mózgowo-rdzeniowego
Fly UP