...

Raport DNB Bank Polska i Deloitte pt. „Kierunki 2014 – sektor energetyczny”

by deloitte-polska

on

Report

Download: 0

Comment: 0

569

views

Comments

Description

http://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/dnb-i-deloitte-energetyka.html

• Energochłonność polskiej gospodarki spada, jednak wciąż zapotrzebowanie na energię jest u nas dużo większe niż w krajach „starej Unii”

• Rentowność energetyki jest w Polsce wyższa niż sektora przedsiębiorstw ogółem, pomimo spadku dynamiki przychodów ze sprzedaży

• Ceny surowców w ciągu najbliższych dwóch dekad nie powinny negatywnie oddziaływać na ceny energii – ważniejsze będą: dynamika PKB, efektywność energetyczna i polityka klimatyczna UE

• Przy założeniu średnio 3 proc. rocznego wzrostu PKB do roku 2030 – zapotrzebowanie polskiej gospodarki na energię wynieść może 65,5 Mtoe

• Przy wolniejszym wzroście polskiego PKB - średnio 1,5 proc. rocznie do roku 2030 - zapotrzebowanie to wyniesie niemal 70 Mtoe
Download Raport DNB Bank Polska i Deloitte pt. „Kierunki 2014 – sektor energetyczny”

Transcript

 • 1. KIERUNKI 2014 SEKTOR ENERGETYCZNY
 • 2. Rola i wpływ energetyki na gospodarkę Wraz z efektem mnożnikowym energetyka tworzy 7,9% wartości dodanej; 612 tys. miejsc pracy bezpośrednio i w sektorach powiązanych; wartość dodana powstaje głównie w górnictwie, handlu, przemyśle i budownictwie. Wpływ sektora energetycznego na inne sekcje
 • 3. Uwaga: wielkimi literami oznaczono sekcje PKD, literami małymi – szczególnie istotne branże w ramach danej sekcji. Rola i wpływ energetyki na inne sekcje i branże gospodarki Największe znaczenie ma produkcja dla górnictwa węgla kamiennego i brunatnego (> 50%), niewielkie dla przemysłu przetwórczego (> 2%) Produkcja na rzecz sektora energetycznego
 • 4. Uwaga: *dotyczy podmiotów zatrudniających ponad 9 osób; ** dane w podziale na klasy i podklasy PKD 2007 dostępne od 2008 r.; *** klasy i grupy PKD, dla których brak danych z powodu tajemnicy statystycznej, zostały zaprezentowane łącznie. Przychody ze sprzedaży i rentowność energetyki Tendencje w przychodach dość niezależne od koniunktury, ale rosną różnice wśród branż sektora Energia elektryczna – wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i handel W tym: wytwarzanie energii elektrycznej W tym: przesyłanie i dystrybucja energii elektr. W tym: handel energią elektryczną
 • 5. Koszty pracy W skali całej gospodarki udział kosztów pracy w wytworzonej wartości dodanej jest w Polsce niższy niż w krajach UE, ale w energetyce jest na poziomie średniej UE Gospodarka Sektor energetyczny Koszty pracy w relacji do wartości dodanej w branżach polskiej energetyki
 • 6. Inwestycje Sektor energetyczny na inwestycje przeznacza ok. 37% wartości dodanej, czyli prawie 2-razy więcej niż sektor przedsiębiorstw. Efektywność tych inwestycji jest jednak niższa niż średnia dla sektora przedsiębiorstw. Sektor przedsiębiorstw ogółem Energia elektryczna ogółem Energia elektryczna – wytwarzanie Energia elektryczna – handel
 • 7. Prognozy ceny surowców – ropa naftowa Prognozy z lat 2009 i 2014 ceny ropy importowanej do USA (ceny stałe 2012) oraz bieżące ceny ropy (USD/baryłka) Prognozy DNB ceny ropy Brent (ceny stałe 2012), USD/baryłka.
 • 8. Prognozy ceny surowców – gaz i węgiel Prognozy z lat 2009 i 2014 ceny gazu w Henry Hub (ceny stałe 2012) oraz bieżąca ceny gazu (USD/1000m3) Prognozy z lat 2009 i 2014 ceny węgla (ceny stałe 2012) oraz bieżąca cena węgla ciepłowniczego (USD/t)
 • 9. Energochłonność gospodarki Energochłonność polskiej gospodarki zmalała o połowę od 1995 r. przy ponad 2- krotnym wzroście PKB, ale wciąż jest istotnie wyższa niż w krajach UE Energochłonność Polski na tle UE (kgoe/euro’05 PPP) W tym, przemysł i budownictwo (kgoe/euro’05) W tym, transport (kgoe/euro’05) W tym, usługi (kgoe/euro’05)
 • 10. Prognozy zużycia energii finalnej • Projekcje zużycie energii finalnej i energochłonności zależą od koniunktury i technologii. • Przyjęto założenie, że Polska w przyszłości będzie zmierzała do punktu, w którym jest obecnie gospodarka Niemiec. • Dwa równie prawdopodobne warianty wzrostu PKB mają duże znaczenie dla wyników prognozy ceteris paribus – Wariant „3%” daje większy spadek energochłonności i zużycia energii finalnej niż wariant „1,5%” • Różnica z prognozami MG jest dość znaczna od 4% do 9% w zależności od wariantu, czyli od 2,7 Mtoe do 6,8 Mtoe do 2030 r. Scenariusze zużycia energii finalnej w podziale na sektory w latach 2010-2030 (kgoe/euro w cenach 2005)
 • 11. Podsumowanie • Ceny surowców w ciągu najbliższych dwóch dekad nie powinny negatywnie oddziaływać na ceny energii – ważniejsze będą: dynamika PKB, efektywność energetyczna i polityka klimatyczna UE • Sektor energetyczny stanowi około 7,9 proc. wartości dodanej w całej gospodarce, a rentowność energetyki jest w Polsce wyższa niż sektora przedsiębiorstw ogółem, pomimo spadku dynamiki przychodów ze sprzedaży • Energochłonność polskiej gospodarki spadła o połowę przy 2-krotnym wzroście PKB od 1995 r., jednak wciąż zapotrzebowanie na energię jest u nas dużo większe niż w krajach „starej Unii” • Im wyższy wzrost gospodarczy, tym spadek energochłonności większy – Przy założeniu średnio 3 proc. rocznego wzrostu PKB do roku 2030 – zapotrzebowanie polskiej gospodarki na energię wynieść może 65,5 Mtoe – Przy wolniejszym wzroście polskiego PKB - średnio 1,5 proc. rocznie do roku 2030 - zapotrzebowanie to wyniesie niemal 70 Mtoe • Domknięcie efektywnościowej luki w zużyciu energii w Polsce może być kompromisowym rozwiązaniem w nowym pakiecie klimatycznym UE
 • Fly UP