...

Prezentacja oliwa&osowa odnowa przestrzeni publicznych w kontekście komunikacji

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Design

Download: 0

Comment: 0

5,566

views

Comments

Description

Download Prezentacja oliwa&osowa odnowa przestrzeni publicznych w kontekście komunikacji

Transcript

 • 1. Koncepcja rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznej w kontekście poprawy obsługi komunikacyjnejdzielnic Osowa i Stara (Górna) Oliwa w Gdańsku
 • 2. Gdańsk Oliwa
 • 3. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOUJĘCIE CAŁOŚCIOWEnatura Założenia parkowe Korytarze ekologiczne Trójmiejskie Park Krajobrazowy Oś widokowa Potoku Oliwskiego Zieleń przyulicznahistoria Historyczna zabudowa w małej skali Historyczny układ ulic- możliwość odtworzenia aleji Katedra i Park Oliwskiwoda Zlewisko Potoku Oliwskiego Walor rekreacyjny stanowiący o charakterze dzielnicysztuka Imprezy plenerowe w Parku Oliwskim Muzeum Narodowe w Pałacu Opatów (oddział Sztuki Współczesnej) Sztuka w przestrzeni miasta: muralesy, rzeźbyrzeźby: Magdalena Abakanowicz
 • 4. GDAŃSK OLIWALOKALIZACJA - TRANSPORT OBECNIE
 • 5. GDAŃSK OLIWARUCH PO ZAKOŃCZENIU PRZEBUDOWY
 • 6. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOGŁÓWNE ZAŁOŻENIA KOMUNIKACYJNEstan istniejący proponowane usprawnienie ruchu ruch kołowy ogólnodostępny ciągi pieszo-jezdne przejścia pieszeStary Rynek ul. Opata RybińskiegoStary Rynek ul. Opata RybińskiegoOliwskiOliwski
 • 7. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I STAREGO RYNKU OLIWSKIEGOGŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH● historyczny charakter dzielnicy● otoczenie wody i natury● sztuką poza murami Parku Oliwskiego rzeżby: M. Abakanowicz
 • 8. UL. OPATA RYBIŃSKIEGO i STARY RYNEK OLIWSKIPROPOZYCJA PRZEBUDOWYStary Rynek OliwskiPlac InwalidówUl. Opata Rybińskiego
 • 9. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWO TRAMWAJOWY skiegoybińpata Rul. O
 • 10. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANA ZMIANA UKŁADU DROGOWO TRAMWAJOWEGO
 • 11. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOSKMGdańGda sk ZMIANA TRASY TRAMWAJOWEJOOliwaCIĄGI PIESZE I PIESZO-JEZDNEtSopo cz zeszańs k WrGd ul .Opata Ry bi ńskiego
 • 12. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOCIĄGI PIESZE I PIESZO-JEZDNELOKALIZACJE PRZESTRZENI PUBLICZNYCHplac przy ul. Grunwaldzkiejna trasie pieszej do SKM(węzeł przesiadkowy) Plac Inwalidów proponowana lokalizacja przystanku tramwajowego Park Oliwski
 • 13. UL. OPATA RYBIŃSKIEGODOPEŁNIENIE KWARTAŁU - WARIANTYwariant Awariant B
 • 14. UL. OPATA RYBIŃSKIEGODOPEŁNIENIE KWARTAŁU
 • 15. AUL. OPATA RYBIŃSKIEGOANALIZA MOŻLIWYCH PRZEKROJÓW CIĄGU PIESZO-JEZDNEGO
 • 16. AUL. OPATA RYBIŃSKIEGOWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU ULICY AMATERIAŁY POSADZKI
 • 17. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOSTAN ISTNIEJĄCY
 • 18. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANE ROZWIĄZANIAWODA
 • 19. UL. OPATA RYBIŃSKIEGOPROPONOWANE ROZWIĄZANIASZTUKA
 • 20. UL. OPATA RYBIŃSKIEGODZIŚ I JUTRO
 • 21. SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWSTAN ISTNIEJĄCY
 • 22. SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 23. SKRZYŻOWANIE UL. OPATA RYBIŃSKIEGO I PLACU INWALIDÓWDZIŚ I JUTRO
 • 24. PLAC INWALIDÓWWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU PLACU AMATERIAŁY POSADZKIA
 • 25. PLAC INWALIDÓWSTAN ISTNIEJĄCY
 • 26. PLAC INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 27. PLAC INWALIDÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 28. PLAC INWALIDÓWDZIŚ I JUTRO
 • 29. TOROWISKO TRAMWAJÓWSTAN ISTNIEJĄCY
 • 30. TOROWISKO TRAMWAJÓWPROPONOWANE ROZWIĄZANIE
 • 31. TOROWISKO TRAMWAJÓWDZIŚ I JUTRO
 • 32. Gdańsk Osowa
 • 33. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. KILIŃSKIEGOUJĘCIE CAŁOŚCIOWE natura - bliskie sąsiedztwoTrójmiejskiegoParku Krajobrazowego rekreacja- tereny spacerowe i rekreacyjne- potencjalnie możliwe do realizacjiobiekty sportowe mieszkańcy - brak przestrzeni publicznych- potrzeba stworzenia reprezenta-cyjnej ulicy handlowo-usługowej
 • 34. GDAŃSK OLIWA - REJON UL. KIELNIEŃSKIEJGŁÓWNE ZAŁOŻENIA● nowa przestrzeń publicznawspółczesny charakter● pieszy dostęp do Parku Krajobrazowegoprzestrzenie rekreacyjne● pierzeja ulicyfunkcje usługowe
 • 35. GDAŃSK OSOWA - REJON UL KIELNIEŃSKIEJZMIANA UKŁADU DROGOWEGOstan istniejącyproponowane usprawnienie ruchu ul ul .K .Kie ieln ln ie ieńs ńska karuch kołowyogólnodostępnyciągi pieszo-jezdne
 • 36. UL. KIELNIEŃSKAISTNIEJĄCY UKŁAD DROGOWY skakaObwodnica trójmieska ul .Kieln ieńska
 • 37. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANA ZMIANA PRZEBIEGU TRASY WYLOTOWEJmie amieskaObwodnica trójmieskaul.K ie lnie ńs ka
 • 38. UL. KIELNIEŃSKA ZMIANA PRZEBIEGU TRASY WYLOTOWEJ CIĄG PIESZO-JEZDNYGdańskOliwakaies jmtró ica dn woObul.Kie lnień sk a
 • 39. UL. KIELNIEŃSKACIĄG PIESZO-JEZDNYPROPONOWANA LOKALIZACJA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH plac miejski z towarzyszącymi funkcjami usługowymi plac miejski w sąsiedztwie szkołypodstawowej
 • 40. UL. KIELNIEŃSKAWYBRANE ROZWIĄZANIE PRZEKROJU ULICY AMATERIAŁY POSADZKIA
 • 41. UL. KIELNIEŃSKASTAN ISTNIEJĄCY
 • 42. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 43. UL. KIELNIEŃSKADZIŚ I JUTRO
 • 44. UL. KIELNIEŃSKASTAN ISTNIEJĄCY
 • 45. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 46. UL. KIELNIEŃSKAPROPONOWANE ROZWIĄZANIA
 • 47. UL. KIELNIEŃSKADZIŚ I JUTRO
 • Fly UP