System is processing data
Please download to view
...

Prognoza - Czerwony Most

by trojmiastopl

on

Report

Category:

Design

Download: 1

Comment: 0

19,052

views

Comments

Description

 
Download Prognoza - Czerwony Most

Transcript

 • 1. DUcv LĄ ZESPÓŁ OCHRONY ŚRODOWISKA G .20 EG KO11 O W.10 ZN IS31 LIC OW DO UB OD 11 P ŚR.20 DO NA .10 GO IA 03 NE ANODOŻO ŁYWCH Ł IAIA WY DZDN U ODPrognoza oddziaływania na środowiskoprojektu miejscowegoplanuW AN ATEMAT zagospodarowania przestrzennego PL OZGdańsk Orunia – „Czerwony Most”w mieście GdańskuTU GN (nr planu 1603)DATA2011 r.EK PROAUTOR OPRACOWANIA mgr Ewa MączkaKIEROWNIK ZESPOŁU OCHRONY mgr Bogusław GrechutaOJŚRODOWISKAPRDYREKTOR BIURAmgr inŜ. Marek Piskorski
 • 2. Spis treści UStreszczenie w języku niespecjalistycznym ......................................................................................4 DLĄ1.Wprowadzenie ....................................................................................................................................81.1. Przedmiot i cel prognozy.............................................................................................................10G.20 EG KO 1.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy...................................................10 11 O W2.Uwarunkowania wynikające ze „Studium uwarunkowań i kierunków .10 ZN ISzagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”, innych dokumentówplanistycznych, inwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska. ....................13 31 LIC OW 2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska ......................................................................................................................13DO UB OD 2.2. Ustalenia obowiązujących planów miejscowych oraz planów na terenach przyległych ...............................................................................................................................1411 P ŚR 2.3. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracji trójmiejskiej w województwie pomorskim............................................................................15 .20 DO NA 2.4. Program ochrony środowiska przed hałasem ............................................................21 2.5. Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią ......................................23.10 GO IA3. Stan środowiska obszaru włączonego w granice projektu planu i bezpośrednioprzyległych. ...........................................................................................................................2503 NE AN4. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy dotychczasowym uŜytkowaniu terenuobjętego projektem planu....................................................................................................34 ODOŻO ŁYW5. Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowań określonych w opracowaniuekofizjograficznym podstawowym .....................................................................................356. Ustalenia analizowanego projektu planu.....................................................................................37 CH Ł IA 6.1. Cele sporządzenia projektu planu ................................................................................37 IA WY DZ 6.2. Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalne......................................................................37 DN U OD 6.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowej ............................397. Skutki środowiskowe związane z realizacją przyjętych ustaleń projektu planumiejscowego na obszarze włączonym w jego granice oraz na terenach W AN Aprzewidywanych oddziaływań ich realizacji .....................................................................41PL OZ 7.1.Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra kulturowe i wartości materialne.............................................................................................41 TU GN 7.2. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na budowę geologiczną.............................43 EK PRO 7.3. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi ...............................44 7.4. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia ruchami masowymi ziemi......................................................................................................................45 7.5. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na ochronę obszarów występowania surowców naturalnych............................................................................................................45OJ 7.6. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe i podziemne. ..............................................................................................................................45 PR 7.7. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia powodzi...........47 2
 • 3. 7.8. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na gleby oraz leśną i rolnicząU przestrzeń produkcyjną..........................................................................................................48D 7.9. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na faunę i florę oraz na ochronę LĄ róŜnorodności biologicznej ....................................................................................................49 7.10. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego .................50G.20 EG KO 11 O W 7.11. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny ..............................51 7.12. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na warunku klimatu akustycznego.........52 .10 ZN IS 7.13. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie dopuszczalnych 31 LIC OW poziomów pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania stacji bazowych telefonii komórkowych............................................................................................................54DO UB OD 7.14. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe...........................55 7.15. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegające11 P ŚR ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.....................................56 7.16. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpienia powaŜnych .20 DO NA awarii.........................................................................................................................................59 7.17. Oddziaływania transgraniczne w wyniku realizacji ustaleń projektu planu..........59.10 GO IA 7.18. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planu .............5903 NE AN8. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludzi ..........................................................609. Metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planu.........................................................60 ODOŻO ŁYWPodsumowanie.....................................................................................................................................61Wnioski 61 CH Ł IAi IA WY DZ DN U OD W AN APL OZ TU GN EK PROOJPR 3
 • 4. UStreszczenie w języku niespecjalistycznymD LĄNiniejszą prognozę oddziaływania na środowisko projektu planu sporządzono dlapotrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia –G.20 EG KO„Czerwony Most” (nr planu 1603) obejmującego obszar o powierzchni około 2215 ha, którego 11 O Wgranicę stanowi: .10 ZN IS - od północy: południowy brzeg Opływu Motławy oraz północny i wschodni brzeg rzeki 31 LIC OW Motławy, - od wschodu: wschodni brzeg rzeki Motławy,DO UB OD - od południa: tereny przyległe od strony południowej do ulic Ubocze, Wschodniej i Przy Torze,11 P ŚR - od zachodu: wschodni brzeg Kanału Raduni. .20 DO NA.10 GO IA03 NE AN ODOŻO ŁYW CH Ł IA IA WY DZ DN U OD W AN APL OZ TU GN EK PRORys. 1. PołoŜenie obszaru objętego mpzp „Gdańsk Orunia - Czerwony Most”.Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Biura Rozwoju Gdańska. Obszar objęty projektem planu miejscowego w środkowej części stanowią międzyinnymi nieuŜytkowane i opuszczone ogrody działkowe. W rejonie ulicy Trakt św. WojciechaOJzlokalizowanajest zabudowa mieszkaniowawielorodzinna,obiektyusługowei przemysłowe. Znaczący udział w uŜytkowaniu analizowanego obszaru mają terenyPRkolejowe dawnej stacji Gdańsk – Południe.4
 • 5. Projekt planu został opracowany na podstawie Uchwały nr LIII/1511/2010 RadyUMiasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. roku o przystąpieniu do sporządzenia DLĄmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia – „Czerwony Most”.Główne cele sporządzenia projektu planu to: G• .20 EG KOwprowadzenie węzła integracyjnego „Czerwony Most”,11 O W• wyznaczenie terenu dla zajezdni autobusowej i tramwajowej,.10 ZN IS• określenie przebiegu nowych tras komunikacyjnych,•31 LIC OWzlokalizowanie zbiornika retencyjnego, który będzie odprowadzał wody opadowez terenu górnego tarasu do rzeki Motławy,• DO UB ODustalenie zasad ochrony przeciwpowodziowej,• przekształcenie terenów substandardowej zabudowy kolonijnej na inne cele, 11 P ŚR• uporządkowanie terenów połoŜonych między ul. Trakt Św. Wojciecha a terenamikolejowymi,• .20 DO NAwyznaczenie i ustalenie warunków ochrony ekspozycji Głównego Miasta od stronypołudniowej. .10 GO IAW zatwierdzonym w 2007 roku Uchwałą Rady Miasta Gdańska „Studium uwarunkowań 03 NE ANi kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” analizowany fragmentdzielnicy Orunia określony został jako obszar przekształceń i rehabilitacji zainwestowaniaODOŻO ŁYWmiejskiego, z dominującym udziałem funkcji produkcyjno – usługowej. Projekt planu jestzgodny z polityką przestrzenną miasta określoną w „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.CH Ł IATeren objęty projektem planu znajduje się w obszarze szczególnego oraz potencjalnegoIA WY DZzagroŜenia powodzią co zawarto m. in. w „Studium uwarunkowań i kierunkówzagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.DN U ODSzczególne zagroŜenie powodzią na obszarze objętym projektem planu dotyczy fragmentówterenów znajdujących się w korytach regulacyjnych cieków. Potencjalne zagroŜenieW AN Apowodziowe to zagroŜenie od Motławy i Kanału Raduni, które powodować mogą okresowe PL OZwylewy wóddeszczowych oraz zagroŜenie podtopienia wylotów kanalizacyjnych,TU GNa takŜe przerwanie wałów przeciwpowodziowych.W analizowanym projekcie planu ustalono podział obszaru objętego projektem planu na 91EK PROterenów oznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 091. Na potrzeby analizowanegoprojektu planu zdefiniowano następujące strefy funkcyjne:•MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej,•M23 tereny zabudowy mieszkaniowej – wszystkie formy,•MW24 tereny zabudowy mieszkaniowej intensywnej,OJ•U33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne,PR5
 • 6. • M/U31 tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane terenyUmieszkaniowe: MN21 lub M23 i usługowe: U33,D• LĄP/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej,• Z64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej, G• .20 EG KOZD tereny ogrodów działkowych z dopuszczeniem altan i obiektów gospodarczych11 O Wpowierzchni zabudowy do 25 m2,.10 ZN IS• WS01 tereny wód powierzchniowych śródlądowych,31 LIC OW• KD80 tereny ulic dojazdowych,• KD81 tereny ulic lokalnych, DO UB OD• KD82 tereny ulic zbiorczych,• KD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych 11 P ŚR• KK91 tereny szlaków i bocznic kolejowych• KZ96 tereny zajezdni tramwajowych i autobusowych• .20 DO NAKZ94 tereny węzłów integracyjnych,• KZ95 tereny tras tramwajowych poza ulicami, tereny pętli tramwajowych poza .10 GO IAwęzłami integracyjnymi, tereny pętli autobusowych poza ulicami i poza węzłami 03 NE ANintegracyjnymi,• KK98 tereny szlaków i bocznic kolejowych wraz z dworcami i stacjami zwierająceODOŻO ŁYWtereny dotyczące urządzeń kolejowych KK91,• w terenach transportu zbiorowego, określonych w terenach KZ94 dopuszczono usługitowarzyszące z zakresu usług U33,CH Ł IA• E elektroenergetyka, np.: główne punkty zasilania elektroenergetycznego,IA WY DZ• D odprowadzeniewód opadowych, melioracje i urządzenia ochronyDN U ODprzeciwpowodziowej, np.: zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inneurządzenia przeciwpowodziowe, przepompownie melioracyjne, przepompowniedeszczowe.W AN A PL OZGłównymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza oraz hałasu w granicach obszaruobjętego projektem planu oraz w jego sąsiedztwie są:TU GN• komunikacja samochodowa zwłaszcza na ulicy Trakt Św. Wojciecha, która jest jednąz głównych arterii komunikacyjnych miasta Gdańska, charakteryzująca się znacznymEK PROnatęŜeniem ruchu samochodowego,• linia kolejowa linia E 65 Gdańsk/Gdynia-Tczew – Malbork - Warszawa (i dalej centralnamagistrala kolejowa) oraz linia CE 65 Gdańsk/Gdynia – Tczew – Bydgoszcz – Śląsk.• obiekty produkcyjno-usługowe,OJW projekcie planu przedstawiono szczegółowe zapisy dotyczące ochrony wódpodziemnych, ochrony powierzchni ziemi, przyrody oraz zdefiniowano zasady obsługiPRw zakresie obsługi infrastruktury technicznej.6
 • 7. W wyniku planowanego zagospodarowania na terenie objętym projektem planu prognozuje Usię następujące zmiany i przekształcenia w środowisku:D • LĄmiejscami częściowa likwidacja szaty roślinnej, •miejscami zmiana charakteru i gatunków istniejącej roślinności,G •.20 EG KOzmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, 11 O W •powstanie nawierzchni utwardzonych, .10 ZN IS •zmniejszenie moŜliwości infiltracyjnych wód opadowych i roztopowych, 31 LIC OW •miejscami zmiana klimatu lokalnego, •nieznaczne pogorszenie stanuaerosanitarnego–zwiększenieDO UB OD zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza (głównie z terenów produkcyjnych, dróg i ulic oraz z indywidualnych palenisk domowych),11 P ŚR •zmiana natęŜenia hałasu - pojawienie się nowych źródeł hałasu wzdłuŜ projektowanych ulic oraz ogólne zmniejszenie natęŜenia na pozostałym obszarze opracowania,.20 DO NA •zmiana fizjonomii krajobrazu,.10 GO IA •zmiana stosunków wodnych (moŜliwe wahania poziomów wód gruntowych03 NE AN oraz trwałe obniŜenie zwierciadła), •zwiększenie bezpieczeństwa przed powodzią, ODOŻO ŁYW •wzrostwartości materialnych oraz ochrona i rewitalizacja zabytkówi obiektów o wartościach kulturowych. CH Ł IAZ kolei nie przewiduje się wpływu realizacji ustaleń projektu planu (równieŜ z powodu braku IA WY DZwystępowania danego elementu na analizowanym obszarze) na:•powstanie zagroŜenia ruchami masowymi, DN U OD•ochronę występowania surowców naturalnych,•powstanie zagroŜenia powaŜnych awarii. W AN ANie przewiduje się negatywnego wpływu skutków realizacji ustaleń projektu planu na stanPL OZi funkcjonowanie obszarów włączonych i proponowanych do włączenia do Europejskiej SieciNatura 2000 orazinnychobszarów objętych prawną ochronąznajdującychsię TU GNw bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu. EK PROPodsumowując, naleŜy ocenić, Ŝe realizacja ustaleń projektu planu w granicach obszaruobjętego opracowaniem, jak teŜ na terenach przyległych nie spowoduje negatywnychi konfliktowych oddziaływań na środowisko i ekologicznewarunkiŜycia ludzi,a prognozowane zmiany są typowe i nieuniknione w sytuacji postępującej urbanizacji. OJPR7
 • 8. 1.WprowadzenieD UZgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym LĄzdnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717) projekt miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego sporządza się wraz z prognozą oddziaływania tego planuG.20 EG KO 11 O Wnaśrodowisko.Jesttowykonanieobowiązkujaki nakładaart. 46 ustawyz dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale .10 ZN ISspołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 31 LIC OW(Dz. U. Nr 199, poz. 1227).Podstawowym celem prognozy jest określenie, analiza i ocenaskutków, które mogą wyniknąć z planowanego przeznaczenia terenu dla wszystkichDO UB ODkomponentów środowiska i zdrowia ludzi oraz przedstawienie rozwiązań eliminujących lubograniczających jego (ewentualnie) negatywny wpływ na środowisko. Fakt opracowania11 P ŚRodrębnego rozporządzenia określającego kształt prognoz oddziaływania na środowiskoopracowywanych wraz z projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego .20 DO NAwskazuje na wyjątkowe miejsce tych prognoz w całym systemie ocen oddziaływania naśrodowisko określonym ustawą Prawo ochrony środowiska. Prognozy te są bowiem.10 GO IAdokumentami opracowywanymi w ramach szczególnego rodzaju projektowania jakim jest03 NE ANplanowanie zagospodarowania przestrzennego, prowadzące do ustanawiania lub zmianyprawa lokalnego, określającego zasady korzystania z przestrzeni na obszarze objętym ODOŻO ŁYWplanem. Jako akt prawa miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego pełni funkcjęregulacyjną, ustanawiając przeznaczenie terenów na określone cele i ustalając zasady ichzagospodarowania, godząc jednocześnie interes publiczny z punktu widzenia samorządu CH Ł IAlokalnego i interesy indywidualne mieszkańców. Dlatego zapisy planu są przede wszystkim IA WY DZodzwierciedleniem poŜądanego stanu docelowego, wynikającego z uwzględnienia wieluróŜnych przesłanek i interesów. Ustalenia planu muszą umoŜliwiać zarówno spełnienie DN U ODwymagań ochrony zasobów i funkcjonowania środowiska, jak i m.in. prowadzenie działalnościgospodarczej i zaspokojenie potrzeb społecznych, muszą być one takŜe zaakceptowane W AN Aprzez społeczność lokalną (wyłoŜenie planu do publicznego wglądu).PL OZRealizacja wielu uchwalonych planów zagospodarowania przestrzennego odbywa się TU GNcząstkowo (np. w kolejności, w jakiej poszczególni właściciele terenu dzielą lub zbywają swojenieruchomości), w długim okresie czasu (plan jest waŜny przeciętnie przez 10 - 15 lat), przez EK PROwiele niezaleŜnych od siebie podmiotów (fizycznych i prawnych właścicieli i władającychterenami), co utrudnia kontrolę osiąganych efektów. Niemal Ŝaden plan zagospodarowaniaprzestrzennego nie został zrealizowany w pełni, a sformułowanie ustaleń planu nie jestrównoznaczne z posiadaniem środków na jego realizację. OJPlan zagospodarowaniaprzestrzennegonieprzesądzao ostatecznymzagospodarowaniu i uŜytkowaniu terenu – jest to jedynie najbardziej ogólne i ramowePRustaleniewykorzystania dostępnej przestrzeni. PoniewaŜrealizacja jegoustaleń 8
 • 9. uwarunkowana jest przez wyŜej wspomniane okoliczności nie pozostające w gestii Uplanowania przestrzennego, moŜe się ona odbywać w sposób mniej lub bardziej korzystnyD LĄdla środowiska. Zatem realizacja planu zagospodarowania przestrzennego jest warunkiemkoniecznym, lecz niedostatecznym dla zapewnienia ochrony i właściwego wykorzystania Gśrodowiska, a osiągnięcie tego celu będzie skuteczne jedynie przy pełnej koordynacji wysiłku .20 EG KO11 O Wwszystkich uczestników kolejnych procesów decyzyjnych. Ze wskazanej wyŜej funkcji planu.10 ZN ISzagospodarowania przestrzennego i sposobu jego realizacji wynika, Ŝe ocena jego wpływui zmian środowiska spowodowanych jego ustaleniami jest zadaniem obarczonym wysokim31 LIC OWstopniem niepewności, a zakres i siła zmian moŜe nie być zaleŜna bezpośrednio odpropozycji planu. Ciągle nie są takŜe rozpoznane do końca konsekwencje działalności DO UB ODczłowieka w środowisku. Prognoza wpływu ustaleń planu na środowisko z samej swojej istoty 11 P ŚRzawiera więc oceny hipotetyczne, oparte bardziej na prawdopodobieństwie i zasadachlogicznego wnioskowania niŜ konkretnych wyliczeniach dla realizowanych w przyszłości.20 DO NAzamierzeń. Prognoza, analizując skutki najsilniej obciąŜające środowisko (takŜe sytuacjeawaryjne), pełni rolę informacyjną i ostrzegawczą w stosunku do późniejszych etapów .10 GO IAprojektowania inwestycji, wskazując jakie problemy z zakresu ochrony środowiska muszą byćw ich trakcie brane pod uwagę i rozwiązywane, a takŜe czym moŜe grozić brak odpowiednich 03 NE ANrozwiązań. Na etapie projektu planu sygnalizuje się dopiero moŜliwość wystąpienia zagroŜeńw przyszłości, ale mogą one nie wystąpić lub mieć inny (łagodniejszy) charakter, o ileODOŻO ŁYWpodejmie się odpowiednie działania zapobiegawcze na dalszych etapach projektowaniadopuszczonych przedsięwzięć. Prognoza moŜe teŜ wskazać preferowane z punktu widzeniaCH Ł IAochrony środowiska sposoby realizacji planu oraz działania, których nie moŜna zawrzećIA WY DZw ustaleniach planu ze względu na jego specyfikę prawną.DN U ODW AN A PL OZTU GNEK PROOJPR 9
 • 10. 1.1. Przedmiot i cel prognozy DUNiniejszą prognozę oddziaływania na środowisko projektu planu sporządzono dlaLĄpotrzeb projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia –G„Czerwony Most” (nr planu 1603) obejmującego obszar o powierzchni około 215 ha, którego.20 EG KO 11 O Wgranicę stanowi: - od północy: południowy brzeg Opływu Motławy oraz północny i wschodni brzeg rzeki .10 ZN IS Motławy, 31 LIC OW - od wschodu: wschodni brzeg rzeki Motławy, - od południa: tereny przyległe do ulicy Rejtana, Przy Torze, Wschodniej i ulicyDO UB OD Ubocze, - od zachodu: wschodni brzeg Kanału Raduni.11 P ŚROpracowanie składa się z: a) części opisowej, .20 DO NA b) części graficznej..10 GO IA Część opisowa prognozy zawiera charakterystykę struktury i stanu antropizacji03 NE ANśrodowiska, istotne z punktu widzenia środowiska ustalenia planu (dosłowne brzmienieustaleń nie zawsze jest cytowane) oraz ocenę oddziaływania projektu planu na to ODOŻO ŁYWśrodowisko. Praca zakończona jest syntezą, uwzględniającą wnioski dotyczące realizacjiplanu. Charakterystykę struktury i stanu antropizacji środowiska oparto na zaktualizowanym„Opracowaniu ekofizjograficznym dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania CH Ł IAprzestrzennego Gdańsk Orunia – „Czerwony Most”, sporządzonym w toku prac nad planem IA WY DZw roku 2002. W prognozie oddziaływania projektu planu na środowisko uwzględniono: DN U OD • oddziaływanie ustaleń projektu planu na obszar planu i tereny sąsiednie, • wpływ projektu planu na poszczególne elementy środowiska przyrodniczego W AN A i kulturowego,PL OZ • oddziaływanie zapisów ustaleń projektu planu na standardy jakości środowiska TU GN i warunki Ŝycia mieszkańców oraz na wartości kulturowe obszaru.Część graficzna prognozy zawiera: EK PRO • mapę pod tytułem „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu planu” w skali 1: 4000, stanowiącą integralną część opracowania.1.2. Metody zastosowane przy sporządzaniu prognozy OJNiniejsza prognoza została sporządzona w oparciu o następujące materiały wyjściowe:PR 10
 • 11. •Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk OruniaU– „Czerwony Most”, sporządzony w Biurze Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2010 r. orazD LĄzmodyfikowany w 2011r. •Ekofizjografia dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego G .20 EG KOGdańsk Orunia – „Czerwony Most”, sporządzona w Biurze Rozwoju Gdańska,11 O WGdańsk 2002 r., (aktualizacja 2010 r.),.10 ZN IS •Prognoza oddziaływaniana środowisko projektuplanu GdańskOrunia31 LIC OW– „Czerwony Most”, sporządzona w Biurze Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2002 r., •Bazowa mapa zanieczyszczeń gleby na terenie gminy Gdańsk, PIG, Oddział Geologii DO UB ODMorza, Gdańska, 2001, •Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla Aglomeracji Trójmiejskiej 11 P ŚRw Województwie Pomorskim”, Biuro Studiów i Pomiarów ProekologicznychEkometria, Gdańsk, maj 2007 r., •„Studium.20 DO NA obszarów bezpośredniego zagroŜeniapowodzią dlaterenównieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy od wody .10 GO IAo prawdopodobieństwie pojawienia się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wodyo prawdopodobieństwie pojawienia się 1%, 10% dla pozostałych terenów” Instytut 03 NE ANMeteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddział Morski w Gdyni, 2004 rok.ODOŻO ŁYW •Prace problemowe środowiska przyrodniczego miasta Gdańska, „Geoprojekt” Gdańsk1972, •Ocena stanu środowiska w gminie Gdańsk za rok 2008, Prezydent Miasta Gdańska,CH Ł IAwrzesień 2009,IA WY DZ •„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaGdańska” 20 grudnia 2007 r.,DN U OD •Uchwała nr 1203/XLIX/10 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010roku w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracjiW AN Atrójmiejskiej. PL OZ •Wartości środowiska kulturowego i postulaty konserwatorskie do miejscowego planuTU GNzagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia „Czerwony Most” w mieścieGdańsku, Biuro Rozwoju Gdańska, Gdańsk 2002 rok,EK PRO •dane uzyskane w trakcie wizji terenowych.Ponadto przeprowadzono szczegółową inwentaryzację w terenie objętym projektemplanumiejscowego,obejmującąwszystkie elementy środowiska przyrodniczego.Przeprowadzono takŜe konsultacje z projektantem projektu planu oraz z projektantami OJposzczególnych branŜ.PR 11
 • 12. W opracowaniu niniejszej prognozy uwzględniono wszystkie wnioski dotycząceUochrony środowiska, które napłynęły po ukazaniu się zawiadomienia o przystąpieniu do pracD LĄnad projektem planu miejscowego. Przy sporządzaniu niniejszej prognozy zwrócono szczególną uwagę na wartościGhistoryczne (kulturowe) terenu objętego projektem planu, w kontekście wysokich walorów.20 EG KO 11 O Wi zasobów historycznych terenów przyległych. Wszelkie działania zmierzające do .10 ZN ISuporządkowania funkcjonalno – przestrzennego terenów włączonych w granice projektuplanu powinny uwzględniaćnie tylkoochronę zasobówi walorów 31 LIC OW środowiskaprzyrodniczego, ale takŜe wartości historyczne tego fragmentu miasta. Określone nakazy,zakazy oraz zalecenia w maksymalnym stopniu uwzględniały wszystkie wymienioneDO UB ODuwarunkowania i ograniczenia.11 P ŚRZakres i stopień szczegółowości niniejszej prognozy został uzgodniony z: 1.Regionalnym DyrektoremOchronyŚrodowiska w Gdańsku, pismo .20 DO NA Nr RDOŚ-22-PN.II-58/10MP z dnia 24.11.2010 r. oraz 2.Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku, pismo.10 GO IA SE.ZNS-80/490p/38/GS/10 z dnia 22.11.2010 r..03 NE ANRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku zwrócił uwagę iŜ:1. w prognozie oddziaływania na środowisko muszą być zawarte wszystkie informacje ODOŻO ŁYW wyszczególnione w art. 51 ust. 2 według Ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, CH Ł IA poz. 1227 ze zm.) IA WY DZ2. informacje zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy DN U OD i metodoceny orazdostosowane do zawartości i stopniaszczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie W AN A opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem (art. 52 ust.1PL OZ ww. ustawy), TU GN3. W prognozie oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 51 ust. 1, naleŜy uwzględnić informacje zawarte w prognozachoddziaływaniana środowisko EK PRO sporządzonych dla innych, przyjętych juŜ, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu będącego przedmiotem postępowania (art. 52 ust.2 ww. ustawy). OJPR12
 • 13. 2. Uwarunkowania wynikające ze „Studium uwarunkowań Ui kierunków zagospodarowania przestrzennego miastaDGdańska”,innych dokumentów planistycznych, LĄinwentaryzacyjnych i studiów dotyczących środowiska.G.20 EG KO2.1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 11 O Wmiasta Gdańska .10 ZN IS 31 LIC OWW zatwierdzonym w 2007 roku Uchwałą Rady Miasta Gdańska „Studiumuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska” analizowanyDO UB ODfragment dzielnicy Orunia określony został jako obszarprzekształceńi rehabilitacji zainwestowania miejskiego, z dominującym udziałem funkcjiprodukcyjno11 P ŚR– usługowej. .20 DO NA.10 GO IA03 NE AN ODOŻO ŁYW CH Ł IA IA WY DZ DN U OD W AN APL OZ TU GN EK PROOJ Rys.2 Lokalizacja obszaru objętego projektem planu na tle struktur wyznaczonychPRw „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.13
 • 14. Projekt planu jest zgodny z polityką przestrzenną miasta określoną w „Studium Uuwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. Zgodnie zeD LĄ„Studium...” obszar projektu planu w większości przeznaczony jest pod zabudowęprodukcyjno–usługową, tereny połoŜone wzdłuŜ rzeki Motławy oraz na południe od ulicyGWschodniej na południe od ulicy Ubocze i w rejonie ulicy Równej (w rejonie szkoły).20 EG KO 11 O Wprzeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo–usługową. Północna część obszaru .10 ZN ISopracowania znajduje się w Centralnym Paśmie Usługowym, w granicach którego planujesię węzeł integracyjny „Czerwony Most”, w tym wielkopowierzchniowy obiekt handlowy 31 LIC OWo powierzchni sprzedaŜy do 12000 m2.Tereny dawnych fortów łącznie z Opływem Motławy oraz usytuowane wzdłuŜ Motławy,DO UB ODa takŜe obszar międzywala Kanału Radunii włączone zostały do Ogólnomiejskiego Systemu11 P ŚRTerenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) zgodnie z kierunkami rozwoju zagospodarowaniaprzestrzennego wyznaczonymi w „Studium...”. System ten wiąŜe ze sobą najbardziej .20 DO NAwartościowe, róŜnorodne tereny zieleni, fragmenty terenów otwartych (w tym wódpowierzchniowych) i wybrane tereny zainwestowania miejskiego o ograniczonej zabudowie,.10 GO IAa takŜe zapewnia ich powiązanie z odpowiednimi terenami pozamiejskimi.03 NE AN2.2. Ustalenia obowiązujących planów miejscowych oraz planów na terenachprzyległych ODOŻO ŁYW Na obszarze objętym projektem planu nie obowiązuje plan zagospodarowaniaprzestrzennego. Granica terenu objętego projektem planu Gdańsk – Orunia – „Czerwony CH Ł IAMost” sąsiaduje z granicami następujących planów zagospodarowania przestrzennego: IA WY DZ • 1114 mpzp Śródmieścia - Wyspa Spichrzów Południe, Stare Przedmieście w mieście Gdańsku XLIX/1463/02 z 23.05.2002, DN U OD • 1151 mpzp Stare Przedmieście rejon bastionu Św. Gertrudy i bastionu śubr w mieście Gdańsku XVII/392/07 z 29.11.2007, W AN A • 1608 mpzp Orunia rejon ulicy Trakt Św. Wojciecha i ulicy Gościnnej w mieściePL OZ Gdańsku, XXXVII/1067/09 z 25.06.2009, TU GN • 1609 mpzp Olszynka Zachód w mieście Gdańsku XXXIV/6955/09 z 26.03.2009, • 1123 mpzp Śródmieścia - rejon Biskupiej Górki w mieście Gdańsku XLI/1361/05 EK PRO z 25.08.2005, • 1731 Nowa Podmiejska na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni XLIX/1466/02 z 23.05.2002, • 1741 Chełm III – Anielinki XXII/589/08 28.04.2008,OJ W granicach obszaru objętego projektem planu dominuje funkcja produkcyjno-usługowa i kolejowa oraz w mniejszym stopniu mieszkaniowo - usługowa. NatomiastPRw granicach wyŜej wymienionych planów miejscowych, dominuje funkcja mieszkaniowa,14
 • 15. mieszkaniowo - usługowa i usługowa oraz tereny przeznaczone na zieleń wzdłuŜ OpływuUMotławy. Przy granicy wschodniej projektu planu znajdują się tereny ogrodów działkowych. DLĄFunkcja przemysłowa ma znaczenie marginalne i występuje na granicy z opracowywanymprojektem planu, w części północno - wschodniej. G .20 EG KO11 O W.10 ZN IS31 LIC OW DO UB OD 11 P ŚR.20 DO NA .10 GO IA 03 NE ANODOŻO ŁYWCH Ł IAIA WY DZDN U ODW AN A PL OZTU GN Rys. 3. Lokalizacja obszaru objętego analizami na tle planów sąsiednich. Źródło: Opracowanie własne na podstawie mpzp miasta Gdańska.EK PRO2.3. Program ochrony powietrza w zakresie pyłu PM10 dla aglomeracjitrójmiejskiej w województwie pomorskim.W 2010 roku uchwalony został program ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiejOJ(Uchwała nr 1203/XLIX/10 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 czerwca 2010 rokuPRw sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracji trójmiejskiej) mający 15
 • 16. na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10 oraz poziomuUdocelowego dla benzo[α]pirenu, których przekroczenia wskazały oceny jakości powietrza zaD LĄlata 2005-2008, wykonane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiskaw Gdańsku. StęŜenia pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów rokGkalendarzowy, pochodzące od całkowitej emisji, wskazują na dotrzymanie wartości.20 EG KO 11 O W .10 ZN IS 31 LIC OWDO UB OD11 P ŚR .20 DO NA.10 GO IA03 NE AN ODOŻO ŁYW CH Ł IA IA WY DZ DN U OD W AN APL OZ TU GN EK PROOJPR 16
 • 17. dopuszczalnychna obszarze całej aglomeracji trójmiejskiej. Natomiast rozkład Uwyznaczonych przez modelowanie stęŜeń pyłu zawieszonego PM10, pochodzących od emisji DLĄcałkowitej, wskazuje na istnienie kilku obszarów z przekroczonym poziomem dopuszczalnymstęŜeń o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny – rys.4, czerwone linie.G.20 EG KO 11 O W .10 ZN IS 31 LIC OWDO UB OD11 P ŚR .20 DO NA.10 GO IA03 NE AN ODOŻO ŁYW CH Ł IA IA WY DZ DN U OD W AN APL OZ TU GN EK PROOJPR 17
 • 18. PRKT OGU NOPL ZW AN ADN U ODIA WY DZCH Ł IAODOŻO ŁYW 03 NE AN .10 GO IA.20 DO NA 11 P ŚR DO UB OD31 LIC OW.10 ZN IS .20 EG KO11 O W G
 • 19. G .20 EG KO11 O W.10 ZN IS31 LIC OW DO UB OD 11 P ŚR.20 DO NA .10 GO IA 03 NE ANODOŻO ŁYWCH Ł IAIA WY DZDN U ODRys. 4. Rozkład stęŜeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników pomiarów 24 godziny z emisji całkowitej na trenie aglomeracjiW AN Atrójmiejskiej w 2008 r.PL ZU NOŹródło: Uchwała nr 1203/XLIX/10 Sejmiku Województwa PomorskiegoKT OG PR19
 • 20. PROJ EK PRO TU GNPL OZ W AN A DN U OD IA WY DZ CH Ł IA ODOŻO ŁYW03 NE AN.10 GO IA .20 DO NA11 P ŚRDO UB OD 31 LIC OW .10 ZN IS.20 EG KO 11 O WG LĄ D U
 • 21. UW Gdańsku obszary z przekroczonym poziomem dopuszczalnym występują na obszarzeDportu oraz wzdłuŜ Obwodnicy Trójmiasta, na odcinku między węzłami drogowymi LĄKarczemki i Matarnia. Teren objęty projektem planu nie został zaliczony do obszarów, dlaktórych wymagane będzie opracowanie programu naprawczego, o którym mówi się G .20 EG KOw Uchwale nr 1203/XLIX/10 sejmiku województwa pomorskiego z dnia 28 czerwca 201011 O Wroku..10 ZN IS2.4. Program ochrony środowiska przed hałasem31 LIC OWW 2009 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła „Program ochrony środowiska przed DO UB ODhałasem dla miasta Gdańska” (Załącznik do Uchwały Nr XLIV/1253/09 Rady MiastaGdańska z dnia 30 grudnia 2009 r.). W programie tym, na podstawie obowiązujących map 11 P ŚRakustycznych, przedstawiono diagnozę warunków klimatu akustycznego Gdańska.Wykonano równieŜ prognozę zmian warunków klimatu akustycznego w przyszłości, na.20 DO NApodstawie której wytypowano obszary do objęcia programem naprawczym.Analizowany teren objęty projektem planu, mimo występujących uciąŜliwości .10 GO IAakustycznych, nie został wskazany do objęcia programem naprawczym – rysunekponiŜej nr 5. 03 NE ANODOŻO ŁYWCH Ł IAIA WY DZDN U ODW AN A PL OZTU GNEK PRORys. 5. Obszary działań naprawczych dla hałasu drogowego do realizacji w okresie2009 – 2015.Źródło: „Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Gdańska”.OJPR 21
 • 22. W ramach działań w/w Programu obszar objęty projektem planu jak i całe miasto Ubędzie objęte działaniami krótkoterminowymi bieŜącymi, do których naleŜą:DDziałania techniczno-inŜynieryjne: LĄ • przebudowa i modernizacja nawierzchni ulic w szczególności tych przebiegających przez tereny mieszkaniowe,G.20 EG KO • 11 O W budowa ekranów akustycznych, wałów ziemnych, pasów zieleni wzdłuŜ ulic, • realizacja stref uspokojenia ruchu, .10 ZN IS • poprawa płynności ruchu pojazdów poprzez zastosowanie inteligentnej sygnalizacji 31 LIC OW świetlnej, • rozbudowa sieci linii autobusowych,DO UB OD • budowa systemu parkingów strategicznych powiązanych z moŜliwością dalszej jazdy z wykorzystaniem komunikacji zbiorowej,11 P ŚR • rozbudowa układu ścieŜek rowerowych oraz dla osób poruszających się na wrotkach, • .20 DO NA stosowanie stolarki okiennej o podwyŜszonej izolacyjności. Działania organizacyjno-porządkowe:.10 GO IA • zmiany w organizacji ruchu na ulicach przebiegających przez tereny zabudowy03 NE AN mieszkaniowej, w tym przede wszystkim eliminowanie ruchu tranzytowego i ruchu pojazdów uciąŜliwych, ODOŻO ŁYW • zmniejszenie prędkości ruchu na wybranych odcinkach ulic, • współpraca z policją w zakresie kontroli stanu technicznego środków transportu CH Ł IA oraz przestrzegania ograniczeń prędkości w terenach akustycznie chronionych, • IA WY DZ rozwój systemu ścieŜek rowerowych, wrotkarskich i ciągów pieszych, • zsynchronizowanie rozkładów jazdy autobusów i tramwajów z SKM. DN U OD Działania w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego • pełne wykorzystanie informacji zawartych na mapach akustycznych w procesie W AN A planistycznym,PL OZ • wprowadzanie doplanów miejscowych zapisówdotyczących klasyfikacji przeznaczenia terenów pod względem akustycznym, TU GN • stosowanie w planach miejscowych dla terenów niezabudowanych zasady EK PRO strefowania zabudowy, • wprowadzanie wplanach miejscowych zapisukonieczności stosowania podwyŜszonych izolacyjności elewacji i stolarki na terenach o wysokich poziomach hałasu w środowisku, • wskazywanie zmiany funkcji terenu i budynków na funkcje niechronioneOJ akustycznie na terenach zabudowanych, na których ograniczone są moŜliwościPR zastosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przed hałasem. 22
 • 23. 2.5. Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią D UTeren objęty projektem planu znajduje się w obszarze szczególnego orazLĄpotencjalnego zagroŜenia powodzią, o czym decydują uwarunkowania hydrograficzne orazukształtowanie terenu. Obszar jest płaski, lekko nachylony w kierunku wschodnim, rzeźbaG.20 EG KOnieurozmaicona, gdzie rzędne terenu w przewaŜającej części nie przekraczają 3 m n.p.m. 11 O WTeren otoczony jest od zachodu Kanałem Nowej Raduni, od wschodu rzeką Motławą, .10 ZN ISa w niedalekim sąsiedztwie od strony południowej rzeką Radunią. Ponadto analizowany 31 LIC OWobszar jak i tereny sąsiadujące poprzecinane są siecią rowów odwadniających. Szczególne zagroŜenie powodzią na obszarze objętym projektem planu dotyczyDO UB ODfragmentów terenów znajdujących się w korytach regulacyjnych cieków, stąd teŜ w11 P ŚR„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”,a takŜe „Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią dla terenów .20 DO NAnieobwałowanych rzek: Raduni, Motławy, Martwej Wisły, Rozwójki i Bielawy od wodyo prawdopodobieństwie pojawiania się 1% dla terenów zurbanizowanych, od wodyo prawdopodobieństwie pojawiania się 1%, 10 % dla pozostałych terenów” IMGW oddz..10 GO IAMorski w Gdyni zostały wyznaczone jako obszary szczególnego zagroŜenia powodzią. Na03 NE ANponiŜszym rysunku nr 6 przedstawiono fragment mapy szczególnego zagroŜenia powodzią(czerwony szraf) obejmującej teren objęty projektem planu. Pozostały teren objęty ODOŻO ŁYWprojektem planu naleŜy do terenów potencjalnie naraŜonych powodzią w wyniku awariisystemów i urządzeń hydrotechnicznych. Potencjalne zagroŜenie powodziowe dla CH Ł IAomawianego fragmentu miasta to zagroŜenie od Motławy i Kanału Raduni, którepowodować mogą okresowe wylewy wód deszczowych oraz zagroŜenie podtopienia IA WY DZwylotów kanalizacyjnych, a takŜe przerwanie wałów przeciwpowodziowych. W okresie DN U ODdeszczy nawalnych jakie wystąpiły w lipcu 2001 roku, nastąpiło przerwanie wału KanałuRaduni w dwóch miejscach (w rejonie ulicy Podmiejskiej i Parku Oruńskiego), skąd wody W AN Azalały tereny połoŜone na wschód od ulicy Trakt Św. Wojciecha. Zalane zostały terenyPL OZsubstandardowej zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulic Sandomierskiej, Równej, KoloniaRola, Kolonia Mysia, Kolonia Orka, Kolonia Zaranie. Ilość wody, jaka napłynęła w tak TU GNkrótkim okresie na wymienione tereny, nawet przy pełnej pracy przepompowni nr 21 nieograniczyła zalania znacznych obszarów istniejącej zabudowy mieszkaniowej. Wielkość EK PROzalanego obszaru, w znacznym przybliŜeniu, ograniczyła się na terenie objętym projektemplanu do przebiegu izohipsy 0 m npm.OJPR23
 • 24. DU G LĄ .20 EG KO11 O W.10 ZN IS31 LIC OW DO UB OD 11 P ŚR.20 DO NA .10 GO IA 03 NE ANODOŻO ŁYWCH Ł IAIA WY DZDN U ODW AN A PL OZTU GNRys. 6. Tereny bezpośredniego zagroŜenia powodzią w sąsiedztwie obszaru objętegoprojektem planu (czerwony szraf).EK PROŹródło: Opracowanie własne na podstawie „Studium obszarów bezpośredniego zagroŜenia powodzią...”OJPR 24
 • 25. 3. Stan środowiska obszaru włączonego w granice projektuUplanu i bezpośrednio przyległych.D LĄ• połoŜenie i zagospodarowanie G Przedmiotem opracowania są fragmenty dzielnicy Gdańsk Orunia, obejmujące .20 EG KO11 O Wtereny częściowo nie zabudowane,niegdyś wykorzystywane ogrodniczo.10 ZN ISi rolniczo (obecnie w większości to nieuŜytki) istniejącą zabudowę mieszkaniowąjednorodzinną a takŜe w mniejszym stopniu wielorodzinną, obiekty przemysłowo –31 LIC OWskładowe, usługowe i kolejowe połoŜone na wschód od Traktu św. Wojciecha oraz nazachód od Motławy w granicach polderu Olszynka. DO UB OD Zgodnie z podziałem na jednostki fizycznogeograficzne obszaru Polski 11 P ŚRJ. Kondrackiego, uszczegółowionym przez B. Augustowskiego i J. Szukalskiego,analizowany fragment dzielnicy urbanistycznej Orunia – Olszynka. połoŜony jest w.20 DO NApółnocno-zachodniej części mezoregionu śuławy Wiślane oraz w północno- zachodniejczęści regionu śuławy Gdańskie. Opierając się na podziale obszaru Polski na jednostkigeobotaniczne Wł. Szafera teren ten znajduje się w Krainie śuławy Wiślane. W podziale .10 GO IAaglomeracji gdańskiej na typy topoklimatu analizowany teren zaliczono do typu “klimat 03 NE ANlokalny północnej części śuław Wiślanych” (Trapp i inni.). Obszar włączony w graniceprojektu planu połoŜony jest w granicach zlewni rzeki Motławy.ODOŻO ŁYW• budowa geologiczna U podnóŜa strefy krawędziowej wysoczyzny, na stoŜkach napływowych dominująCH Ł IAutwory piaszczyste z przewagą piasków drobnoziarnistych lokalnie z wkładkami lubIA WY DZprzewarstwieniami utworów organicznych w postaci namułów i torfów. Maksymalny zasięgprzestrzenny (na wschód) tych utworów to nasyp linii kolejowej. Jedynie u wylotu dolinyDN U ODulic Małomiejskiej i Podmiejskiej utwory piaszczyste duŜo wcześniej ustępują miejscautworom iłowo – gliniastym i piaskom pylastym pochodzenia zastoiskowego. ZasięgW AN Awystępowania utworów osadowych akumulacyjnej działalności wód fluwioglacjalnych nie PL OZma juŜ cech układu pasmowego, gdyŜ został poprzerywany przez utwory pochodzeniaorganicznego, takie jak namuły organiczne, torfy przykryte lub przewarstwione mułamiTU GNi glinami próchnicznymi. Utwory te dominują na całym wschodnim fragmencie terenuEK PROobjętego projektem planu, aŜ do koryta Motławy. Płatowo pośród utworów organicznych,we wschodniej części analizowanego obszaru, w sąsiedztwie koryta Motławy, występująpiaski przewaŜnie drobnoziarniste o miąŜszości do 2 m, zalegające na wymienionychutworach organicznych. Utwory powierzchniowe, jakie występują na terenie objętym projektem planu, pozaOJutworami piaszczystymi zalegającymi u podnóŜa strefy krawędziowej wysoczyzny niePRnadają się do bezpośredniego posadowienia obiektów kubaturowych. MiąŜszość warstwy25
 • 26. gruntów nienośnych maleje od 15 m w sąsiedztwie koryta Motławy, do 5 m w okolicach Uulicy Przy Torze.D• wody podziemne LĄGłębokość zalegania pierwszego poziomu wód gruntowych związana jest z budową G .20 EG KOgeologiczną utworów powierzchniowych. Przebieg hydroizohips w generalnym zarysie11 O Wrównoległy jest do linii strefy krawędziowej wysoczyzny. W rejonie ulicy Trakt św. Wojciecha.10 ZN ISstatyczne zbliŜone do maksymalnego zwierciadło wody gruntowej występuje na głębokości31 LIC OWod 3,0 m do 5,0 m, ale juŜ w sąsiedztwie ulicy Przy Torze gwałtownie wzrasta i stabilizujesię juŜ na głębokości od 2,0 m do 3,0 m. W miarę zbliŜania się do koryta rzeki Motławy DO UB ODstatyczny poziom wód gruntowych stabilizuje się na głębokości 0,5 m ppt. Jedyniew bezpośrednim sąsiedztwie koryta rzeki poziom ten podnosi się do około 1,0 m. 11 P ŚRTereny o ustabilizowanym poziomie wód gruntowych na głębokości 0,5 mw okresach znacznych opadów deszczy są podtapiane, a nawet zalewane, jak to byłow lipcu 2001 roku..20 DO NAWody podziemne plejstoceńsko - holoceńskie, występujące na analizowanym .10 GO IAtereniebez izolacji, są silnie naraŜone na zanieczyszczenia antropogenicznez powierzchni, a głównie przez ścieki deszczowe, dopływ ścieków komunalnych 03 NE ANz nieszczelnych sieci kanalizacyjnych i suchych ustępów na terenie dawnych ogródkówODOŻO ŁYWdziałkowych oraz spływem innych zanieczyszczeń z terenów dawnych ogródkówdziałkowych.Południowa część obszaru włączona w granice projektu planu znajduje sięCH Ł IAw zasięgu obszarów ochronnych Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 112. ZgodnieIA WY DZz dokumentacją hydrogeologiczną zbiornik ten nie posiada naturalnych warunków ochronywystępujących poziomów wodonośnych.DN U OD• wody powierzchniowe i zagroŜenie powodzioweW AN AObszar włączony w granice projektu planu połoŜony jest na granicach zlewni rzeki PL OZMotławy, w ramach Polderu Orunia. Teren ten jest odwadniany poprzez układ rowówmelioracyjnych z rowem głównym „C”, spójnym z Motławą poprzez Kanał „A”TU GNi przepompownię wód nr 21. Istniejący układ rowów wyposaŜony jest w system zastawekpozwalający na odwodnienie lub nawodnienie terenów znajdujących się w granicachEK PROpolderu.Rów „C” przebiega równolegle do koryta Motławy i odbiera wody z północnej częścipolderu, odprowadzając je w kierunku południowym do przepompowni nr 21.Układ rowów odwadniających analizowanego terenu jest czytelny i dobrzeOJzachowany. WzdłuŜ wschodniej granicy obszaru objętego projektem planu znajduje sięszerokie na około 45 m koryto Motławy, które wyraźnie zaznaczone zostało przebiegiemPR26
 • 27. wału przeciwpowodziowego. Na tym odcinku rzeka cechuje się niewielkim przepływemUi spadkiem. D•warunki klimatu lokalnegoLĄ Występujące tutaj specyficzne warunki klimatyczne kształtowane są głównie przez G .20 EG KOwody Zatoki Gdańskiej i śuławy Wiślane. Stosunki termiczne, w okresie od kwietnia do11 O Wpaździernika, są tutaj bardzo podobne do występujących w pozostałych fragmentach.10 ZN ISpłaskiej strefy brzegowej Zatoki Gdańskiej. Natomiast od listopada do marca na31 LIC OWomawianym terenie jest wyraźnie chłodniej. Wpływ śuław zaznacza się przede wszystkimzwiększonym zachmurzeniem oraz podwyŜszoną wilgotnością względną powietrza. DO UB ODZwraca uwagę stosunkowo duŜa liczba dni z burzą oraz podwyŜszone, w stosunku dosąsiedniej platformy akumulacyjno – abrazyjnej, prędkości wiatru. 11 P ŚR Warunki topoklimatu analizowanego fragmentu dzielnicy kształtowane są z jednejstrony przez połoŜenie w “cieniu” aerodynamicznym strefy krawędziowej wysoczyzny.20 DO NAz drugiej zaś strony poprzez połoŜenie na terenie podmokłych i zmeliorowanych śuławGdańskich. PołoŜenie takie decyduje o mało korzystnych warunkach klimatycznych .10 GO IA(bioklimatycznych) jakie panują na tym terenie. Przejawiają się one stosunkowo niskimiwartościami nasłonecznienia względnego, wysokimi wartościami wilgotności względnej 03 NE ANpowietrza oraz wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia długookresowego zaleganiaODOŻO ŁYWchłodnego i wilgotnego powietrza w warstwie przyziemnej.•szata roślinna i róŜnorodność biologicznaCH Ł IA W przestrzennym rozkładzie poszczególnych elementów szaty roślinnej zauwaŜasię jej małe zróŜnicowanie, a jakość występujących zbiorowisk związana jest bezpośrednioIA WY DZz aktualnym stanem i formą ich uŜytkowania.DN U OD Na terenach trwałych uŜytków zielonych dominują zbiorowiska łąk wilgotnych.WzdłuŜ brzegów, najczęściej lokalnie i wąskim pasem, występują szuwary z trzciny,W AN Aoczeretu, lokalnie z pojedynczymi wierzbami i olszami. PL OZ Zbiorowiska te tworzą na znacznych odcinkach zwarte, ciągłe przestrzenne układy,które lokalnie niszczone są w czasie przeprowadzania prac techniczno-konserwacyjnychTU GNsieci rowów melioracyjnych. Występowanie najbardziej ciekawych i cennych zbiorowisk roślinnych związane jestEK PROz terenami połoŜonymi pomiędzy wałami rzek. Ograniczone uŜytkowanie tych terenówprzyczyniło się do sukcesji zbiorowisk bagiennych i przywodnych oraz zarośli olszowych.Zbiorowiska te wraz z występującymi dorosłymi egzemplarzami wierzby i olszy stanowiąo wysokiej wartości biotycznej i przyrodniczej tego fragmentu terenu. Jest on takŜeOJmiejscem Ŝerowania i lęgu szeregu gatunków drobnych zwierząt, a bezpośredniesąsiedztwo terenów o ograniczonym uŜytkowaniu i penetracji, jakimi są tereny pólPR 27
 • 28. uprawnych, trwałych gruntów rolnych oraz w większości nieuŜytkowanych ogródków Udziałkowych sprzyjają temu zjawisku. D Na części terenów ogródków działkowych dominują zbiorowiska roślin uŜytkowoLĄ– ozdobnych z pojedynczymi drzewami nieowocowymi, wśród których przewaŜają wierzbypłaczące, olsze, oraz inne odmiany topoli. Znaczna część zakrzewień i smug zadrzewień G .20 EG KO11 O Wolszowo – wierzbowych została zniszczona w czasie przeprowadzanie prac budowlano –konserwatorskich poszczególnych odcinków rowów odwadniających te tereny..10 ZN IS Na terenach nieuŜytkowanych pól uprawnych i trwałych uŜytków zielonych31 LIC OWdominują zbiorowiska segetalne i zauwaŜalna jest na wielu ich częściach sukcesjazbiorowisk ruderalnych. Na tych terenach brak jest natomiast wyraźnej sukcesji zarośli DO UB ODwierzbowo – olszowych. WzdłuŜ rowów, jednostronnie występują pojedyncze dorosłe,często w złym stanie zdrowotnym wierzby płaczące. Na drzewach tych widoczne są oznaki 11 P ŚRdawnych zabiegów pielęgnacyjnych, które zostały zaprzestane jakiś czas temu. WzdłuŜ ulic na terenach zabudowanych rosną dorosłe egzemplarze (okazy) olszy,.20 DO NAwierzby oraz znaczna ilość topól. Na terenach substandarowej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie .10 GO IAulic Kolonia Rola, Kolonia Orka, Kolonia Zaranie, Kolonia Mysia i Równej przewaŜa 03 NE ANroślinność uŜytkowo - ozdobna z pojedynczymi drzewami nieowocowymi z pojedynczymidrzewami pośród, których dominują brzozy, świerki, klony i topole.ODOŻO ŁYW Szata roślinna występująca na terenie objętym projektem planu, z wyłączeniemfragmentów połoŜonych pomiędzy wałami obu rzek, przedstawia zróŜnicowane wartościprzyrodnicze i cechuje się duŜą róŜnorodnością biologiczną odróŜniającą te tereny odCH Ł IAprzyległych terenów zabudowy mieszkaniowej.IA WY DZ Najcenniejsze pod względem przyrodniczym i charakteryzującym się duŜąróŜnorodnością biologiczną są tereny połoŜone pomiędzy wałami rzek Motławy i Raduni.DN U ODRóŜnorodność gatunków roślin, zbiorowisk roślin wodnych oraz nadwodnych sprawia, Ŝeteren ten jest niezwykle cenny i pełniący niezmiernie waŜną rolę w funkcjonowaniu całegoW AN Aekosystemu dolin rzecznych i ekosystemu śuław Gdańskich. PL OZ Doliny rzeczne są takŜe niezmiernie waŜnym ogniwem całego systemu obszarówTU GNcennych przyrodniczo włączonych do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów AktywnychBiologicznie, gdyŜ spinają niezwykle cenne tereny leśne Trójmiejskiego ParkuEK PROKrajobrazowego z lasami Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i terenamiObszaru Chronionego Krajobrazu śuław Gdańskich. Opierając się na zapisach ustawyo ochronie przyrody, doliny rzek Motławy i Kanału Raduni naleŜy traktować jako korytarzeekologiczne o znaczeniu co najmniej regionalnym.OJPR28
 • 29. • wartość rolniczej przestrzeni produkcyjnejUAnalizowany obszar w części zachodniej jest bardzo intensywnie zainwestowany, co Dprzyczyniło się do całkowitej likwidacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Jedynie lokalnie,LĄnaniewielkich niezainwestowanychpowierzchniachwystępujątutaj powierzchnieGzadarnione lub porośnięte roślinnością ruderalną. Grunty uŜytkowane rolniczo (w tym.20 EG KO 11 O WnieuŜytkowane ogrody działkowe) dominują we wschodniej części analizowanego obszaru. .10 ZN ISWartość uŜytkowa gleb na tych obszarach jest wysoka, o czym świadczą przedewszystkimpowierzchnie zajęte przez tereny obecnie nieuŜytkowanych ogródków 31 LIC OWdziałkowych występujących we wschodniej i południowej części analizowanego obszaru.MoŜliwości produkcyjne gleb tych obszarów pozwoliły na zaliczenie ich do zapleczaDO UB ODrolniczego miasta, a ich granice określone zostały w “Studium uwarunkowań i kierunków11 P ŚRzagospodarowania przestrzennego Gdańska”.•obszary i obiekty chronione .20 DO NATeren objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nienaleŜy do Ŝadnych form ochrony przyrody prawnie chronionej zgodnie z Ustawą o ochronie.10 GO IAprzyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.03 NE ANW czasie prac terenowych nie stwierdzono występowania stanowisk roślinchronionych lub objętych częściową ochroną. ODOŻO ŁYWW ramach prac nad “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Gdańska” wyznaczono Ogólnomiejski System Terenów AktywnychBiologicznie. Jedynie wschodnie fragmenty analizowanego obszaru obejmujące koryto rzeki CH Ł IAMotławy wraz z zabudową mieszkaniową w rejonie ulicy PrzybrzeŜnej znajdują się w całości IA WY DZw granicach wydzielonego systemu. Stanowią one niezwykle istotny element systemu, gdyŜłączą cenne tereny leśne Obszaru Chronionego Krajobrazu śuław Gdańskich z obszarami DN U ODparków z cennymi zadrzewieniami i zakrzewieniami, jakie znajdują się na terenach zwartejzabudowy Dolnego Miasta. W AN APL OZ•stan czystości powietrza atmosferycznegoO stanie czystości powietrza na terenie objętym projektem miejscowego planu TU GNdecyduje w pierwszej kolejności struktura i natęŜenie ruchu samochodowego wzdłuŜ ulicyTrakt Św. Wojciecha oraz linii kolejowej, indywidualne systemy grzewcze (paleniska EK PROwęglowe) oraz napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiednich.Podstawowymi wskaźnikami zanieczyszczeń powietrza są: dwutlenek siarki,dwutlenek azotu, tlenek węgla i pył ogółem, w tym pył zawieszony PM 10.W granicach terenu objętego projektem planu, a takŜe w jego sąsiedztwie brak jestOJpunktów pomiarowych zanieczyszczeń. NajbliŜsze stanowisko pomiarowe znajduje się naulicy Rajskiej, jednakŜe ze względu na znaczną odległość (ok. 2 km) oraz innePRuwarunkowania wyniki z powyŜszych punktów nie są reprezentatywne dla obszaru29
 • 30. objętego projektem planu. Analizowany teren znajduje się wzdłuŜ głównej osi komunikacji Udrogowej i kolejowej gdzie odbywa się modernizacja i restrukturyzacja istniejącychDobiektów. Dodatkowo na obszarze projektu planu jak i w jego sąsiedztwie zwłaszcza LĄwzdłuŜ ulicy Trakt Św. Wojciecha rozwija się funkcja produkcyjno – usługowa, powstająplacówki handlowo – usługowe , które stopniowo wypełniają tę strukturę. Wszelkie prace G .20 EG KO11 O Wbudowlane związane z realizacją poszczególnych inwestycji mają istotne znaczenie dlazawartości pyłu w powietrzu. Ponadto, zuboŜenie dzielnicy, w rejonie której znajduje się.10 ZN ISanalizowany obszar nasuwa podejrzenia, iŜ w domowych piecach spala się wszystko co31 LIC OWtylko moŜliwe jest do spalenia. Stąd teŜ, moŜna przypuszczać, iŜ poza wyŜejwymienionymi substancjami do powietrza emitowane są takŜe inne groźne toksyny. DO UB ODAnalizowany teren włączony w granice projektu planu nie został wskazany do objęciaprogramem naprawczym. 11 P ŚR Największy udział w emisji pyłu PM10 24h na terenie miasta ma emisjapowierzchniowa (44,05%) z indywidualnego ogrzewania węglem i innymi paliwami stałymi..20 DO NAW obszarach przekroczeń udział emisji powierzchniowej sięga nawet 86%. DuŜeznaczenie ma teŜ emisja liniowa (37,49%) związana głównie z pyłem unoszonym w czasie .10 GO IAruchu pojazdów (kurzem). Stosunkowo nieduŜy (18,46%) udział ma emisja punktowa. 03 NE ANWynika z powyŜszego, Ŝe za przekroczenia wartości normatywnych PM10 24h waglomeracji trójmiejskiej odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja z ogrzewaniaODOŻO ŁYWindywidualnego oraz emisja niezorganizowana z terenów przemysłowych.PoniŜsza tabela przedstawia sumy oraz gęstość emisji z poszczególnych typów źródeł.CH Ł IA Tabela 1 Sumy emisji PM10 [Mg/rok] oraz gęstość emisji [[Mg/rok/km2 w latach 2004i 2006 dla róŜnych typów źródeł zlokalizowanych na terenie aglomeracji trójmieskiejIA WY DZ 2004 rok2004 rok2006rok 2006 rokDN U OD TYP EMISJIPM10PM10PM10PM102 [Mg/rok] [Mg/rok/km ] [Mg/rok][Mg/rok/km2]W AN Apowierzchniowa2 687.6616.4792 369.3285.712 PL OZprzemysłowa 1 270.7763.0641 343.0433.238liniowa 2 287.4955.5152 431.3205.861TU GNw tym spaliny143.492 0.346152.8070.368w tym tarcie80.636 0.19486.024 0.207EK PROw tym kurz2 063.3644.9742 192.4935.288SUMA6 245.930 15.0586 143.690 14.811 Emisja przemysłowa w roku 2006 była nieco większa niŜ w roku 2004, szczególnieOJw zakresie emisji niezorganizowanej. Większe przeładunki w portach, rosnąca aktywnośćw wielu dziedzinach sprzyjała tendencji wzrostowej, choć zmiany są niewielkie.PR30
 • 31. RównieŜ w zakresie emisji pochodzącej od komunikacji zanotowano wzrostUzwiązany z większą liczbą pojazdów samochodowych. Globalnie, w skali całej aglomeracji Dnotuje się obniŜenie emisji powierzchniowej – rokrocznie do sieci ciepłowniczej podłączaneLĄsą budynki, a jednocześnie na obrzeŜach pojawiają się nowe osiedla domkówniejednokrotnie ogrzewanych indywidualnie. G .20 EG KO11 O W NaleŜy podkreślić, iŜ w roku 2006 emisja z komunikacji przewyŜszyła emisjęz ogrzewania indywidualnego..10 ZN IS StęŜenia średnioroczne PM10 24 - godzinne ze wszystkich rodzajów źródeł31 LIC OWzanieczyszczeń powietrza nie przekraczają 40 µg/m3 przy poziomie dopuszczalnymrównym 50 µg/ m3. DO UB OD Zgodnie z Programem ochrony powietrza (2007 r.) stęŜenie całkowite PM10 dlaokresu 24 - godzinnego ze wszystkich rodzajów źródeł zanieczyszczeń powietrza na 11 P ŚRanalizowanym obszarze przekracza dopuszczalne normy 50 µg/m3, a miejscami - wzdłuŜzachodniej granicy projektu planu oraz w rejonie skrzyŜowania ulic Sandomierskiej,.20 DO NARównej i śabiej przekracza nawet 55 µg/m3.• warunki klimatu akustycznego .10 GO IA Podstawowymi źródłami emisji hałasu do środowiska na obszarze objętym 03 NE ANprojektem planu oraz w jego sąsiedztwie są transport drogowy oraz kolejowy. AnalizowanyODOŻO ŁYWteren znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jednej z głównych arterii komunikacyjnychGdańska tj. ulicy Trakt Św. Wojciecha. Przez analizowany obszar przebiegają dwamagistralne połączenia kolejowe: linia E 65 Gdańsk/Gdynia-Tczew – Malbork - WarszawaCH Ł IA(i dalej centralna magistrala kolejowa) oraz linia CE 65 Gdańsk/Gdynia – TczewIA WY DZ– Bydgoszcz – Śląsk. UciąŜliwość akustyczna spowodowana ruchem na wymienionychtrasach kolejowych ogranicza się do obszarów połoŜonych w sąsiedztwie linii kolejowych.DN U OD Przylegający, od zachodu do analizowanego terenu ulica Trakt Św. Wojciechacechuje się znacznym natęŜeniem ruchu samochodowego, który jest istotnym źródłemW AN Aponadnormatywnego poziomu hałasu odczuwalnym przez mieszkańców. Wielkości PL OZnatęŜenia hałasu występujące wzdłuŜ linii kolejowej oraz ulica Traktu Św. Wojciechamieszczą się w przedziale 70 - 75 dB i w miarę oddalania się od źródeł hałasu wartości teTU GNmaleją.EK PRO W oparciu o przeprowadzone badania natęŜenia ruchu samochodowego przezPolitechnikę Gdańską określić moŜna, Ŝe natęŜenie ruchu na ulicy Trakt Św. Wojciechaw szczycie popołudniowym wynosi około1400 pojazdów wyjeŜdŜających z miasta i około950 pojazdów wjeŜdŜających do miasta, w tym 78% stanowiły samochody osobowea po 11% samochody dostawcze i cięŜarowe.OJ Rozkład natęŜenia hałasu zaleŜy od występującego zagospodarowania m.in.PRrodzaju zabudowy (zwarta, rozczłonkowana, niska, wysoka), a takŜe od naturalnych 31
 • 32. uwarunkowań np. skarp, nasypów oraz rodzaju zieleni, które stanowią naturalne barieryU ograniczające rozprzestrzenianie się natęŜenia hałasu.DGLĄ.20 EG KO 11 O W .10 ZN IS 31 LIC OWDO UB OD11 P ŚR .20 DO NA.10 GO IARys.7. Fragment mapy akustycznej miasta Rys.8. Fragment mapy akustycznej miasta03 NE ANGdańska dla obszaru objętego projektem planuGdańska dla obszaru objętego projektemdla hałasu kolejowego – wskaźnik LDWN planu dla hałasu drogowego – wskaźnikLDWN ODOŻO ŁYWwskaźnik LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB), wyznaczony w ciąguwszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru(od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00) CH Ł IA Oba wymienione źródła emisji hałasu do środowiska decydują o wysokim tle IA WY DZ akustycznym znacznej części terenów włączonych w granice projektu planu. Porównując jednak oba fragmenty map akustycznych widać wyraźnie, iŜ wartości natęŜenia hałasu są DN U OD zdecydowanie wyŜsze w przypadku hałasu kolejowego. Najbardziej niekorzystne warunki akustyczne występują pomiędzy ulicą Trakt Św. Wojciecha a ulicą Przy Torze. W miarę W AN A oddalania się na wschód od tych terenów warunki klimatu akustycznego zdecydowaniePL OZ poprawiają się, co widać na powyŜszych rysunkach nr 7 i 8. TU GN • stan czystości wód powierzchniowych EK PRO Obszar objęty projektem planu ograniczony jest od zachodu Kanałem Raduni, od wschodu Motławą. Wymienione cieki zostały objęte monitoringiem stanu czystości, który prowadzono przez cały rok 2008 z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Zakres badań obejmował oznaczanie 2 podstawowych wskaźników zanieczyszczenia bakteriologicznego (indeks bakterii coli i bakterii coli typu kałowego) i 10 wskaźników zanieczyszczenia OJ fizykochemicznego. Z mniejszą częstotliwością, 1 raz na kwartał, badano równieŜ PR zawartość metali cięŜkich (rtęć, kadm, ołów) oraz chlorofilu a, raz w roku olei mineralnych. 32
 • 33. Oceny badanych cieków dokonano na podstawie Rozporządzenia MinistraUŚrodowiska z dnia 11.02.2004 w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód Dpowierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobuLĄinterpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód.Biorąc pod uwagę udziały procentowe wyników w klasach jakości i średnie roczne G .20 EG KO11 O Wwartości oznaczanych wskaźników zanieczyszczenia badane cieki sklasyfikowano podwzględem fizykochemicznym w następujący sposób:.10 ZN IS•Kanał Raduni zaliczono do cieków lekko zanieczyszczonych - od 70,6 % do 77 %31 LIC OW wyników w klasach I i II i małe udziały od 0,9 do 3,7 % w klasie IV,•Motławę zaliczono do cieków dość znacznie zanieczyszczonych – udział wyników DO UB OD w klasach I i II nieco powyŜej 50 %, i znacznym, bo kilkunastoprocentowym, udziałem wyników w klasie V); 11 P ŚRW Kanale Raduni zaobserwowano pogorszenie jakości wody wzdłuŜ biegu cieku,natomiast nie stwierdzono istotnych zmian jakości wzdłuŜ biegu Motławy..20 DO NABiorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań mikrobiologicznych rozpatrywane wedługdwóch kryteriów oceny (udziały wyników w klasach jakości i średnie roczne wartości .10 GO IAlogarytmu NPL bakterii) stwierdzone w odcinkach ujściowych (lub w najbliŜszych ujścia) 03 NE ANbadanych cieków stopień ich mikrobiologicznego zanieczyszczenia określono następująco:• cieki lekko zanieczyszczone – MotławaODOŻO ŁYW• cieki wyraźnie zanieczyszczone –Kanał Raduni.Jeśli porównać stanowiska ujściowe cieków naleŜy stwierdzić, iŜ stan sanitarnyuległ poprawie w Motławie, natomiast pogorszył się w Kanale Raduni.CH Ł IAWyniki badań potwierdzająokresowe wahaniawzrostuzanieczyszczeniaIA WY DZbakteriologicznego po okresie wystąpienia opadów atmosferycznych. Głównym źródłemDN U ODtych zanieczyszczeń są nieszczelne i przepełnione zbiorniki na ścieki komunalne, jakiejeszcze znajdują się na terenie zlewni oraz zanieczyszczenia wymywane z ulic, chodników itrawników (głównie odchody zwierząt domowych).W AN A PL OZPrzeprowadzone w okresie letnim w 2009 roku prace terenowe wykazały lokalnieznaczne zanieczyszczenie rowów odwadniających tereny objęte projektem planu. W kilkuTU GNprzypadkach, w sąsiedztwie istniejącej substandardowej zabudowy mieszkaniowejwyczuwany był nieprzyjemny zapach charakterystyczny dla ścieków komunalnych, sinoEK PRO– szare zabarwienie wody z duŜą ilością odpadów stałych zalegających na dnie cieków.W rowach w sąsiedztwie ulic Wschodniej i Równej zauwaŜany był lokalnie „film”zanieczyszczeń ropopochodnymi. We wszystkich rowach w sąsiedztwie zabudowyzauwaŜane były zgromadzone odpady stałe w postaci opakowań z tworzyw sztucznych,OJpapiery itp.PR33
 • 34. 4. Prognoza dalszych zmian w środowisku przy Udotychczasowym uŜytkowaniu terenu objętego projektem DplanuLĄ Obszar objęty projektem miejscowego planu w znaczącej części był wykorzystanyjako ogrody działkowe – obecnie są opuszczone, nieuŜytkowane tak jak i dawne pola G .20 EG KO11 O Wuprawne, które stanowią nieuŜytki. W rejonie ulicy Trakt Św. Wojciecha, Przy Torze,Sandomierskiej znajduje się zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zaś wzdłuŜ ulicy.10 ZN ISPrzybrzeŜnej, Wschodniej, Śmętnej, Dalekiej znajduje się zabudowa jednorodzinna.31 LIC OWW analizowanych granicach obszaru objętego projektem planu znajdują się takŜe obiektyusługowe i przemysłowe. Znaczący udział w uŜytkowaniu analizowanego obszaru mają DO UB ODtereny kolejowe stacji Gdańsk – Południe. Po zalaniu w 2001 r. części analizowanego terenu w rejonie ulic Kolonia Rola, 11 P ŚRKolonia Zarania, Kolonia Mysia i Równej częściowo zlikwidowano istniejącą na tychterenach substandardową zabudowę mieszkaniową. Na terenie nieuŜytkowanych ogródków.20 DO NAdziałkowych składowane są róŜnego rodzaju odpady z innych terenów, które byłyporządkowane. Istniejące domki i altany stopniowo stały się miejscem stałego .10 GO IAzamieszkiwania nowych mieszkańców, co moŜe przyczynić się do opóźnienia w realizacji 03 NE ANzagospodarowania tych terenów. Zabudowa ta jest źródłem zanieczyszczenia wódpodziemnych i powierzchniowych ściekami bytowymi oraz pochodzącymi z hodowli zwierzątODOŻO ŁYWgospodarczych. Zachowanie dotychczasowego uŜytkowania analizowanego terenu powodowaćbędzie następujące skutki:CH Ł IApozytywne:IA WY DZ•utrzymanie ciągłości korytarza ekologicznego, jakim jest dolina Motławy, stanowiąca istotny elementy osnowy ekologicznej tego fragmentu miasta,DN U OD•utrzymanie znaczącego fragmentu powierzchni biologicznie czynnej oraz obszaru o podwyŜszonym poziomie wód gruntowych,W AN A• PL OZ zachowanie istniejących miejsc lęgowych i Ŝerowania drobnej zwierzyny,•zachowanie dawnych terenówogrodów działkowych wraz zezmianą ichTU GN dotychczasowego uŜytkowego charakteru na miejsca rekreacji mieszkańców miasta,•zachowanie znacznej powierzchni terenów otwartych połoŜonych w sąsiedztwieEK PRO powstających zespołów zabudowy mieszkaniowej,negatywne•niekontrolowana lokalizacja obiektów mieszkalnych lubinnych kubaturowych (gospodarczych) oraz składowanie i wysypywanie odpadów, co zagraŜać będzieOJ szacie roślinnej, gruntom oraz czystości wód powierzchniowych i podziemnych,•niekontrolowany dopływ do rowów melioracyjnych zanieczyszczeń z terenów ogrodówPR działkowych, 34
 • 35. •okresowe ograniczanie przepływu w rowach przepływających przez tereny ogrodów U działkowych w większości nieuŜytki opuszczone w czasie długotrwałej suszy, D•silna sukcesja zbiorowisk ruderalnych oraz samosiewów drzew i krzewów na terenyLĄ porolne,• G niekontrolowana wycinka drzew i krzewów, .20 EG KO11 O W•niszczenie szaty roślinnej, m.in. poprzez wydeptywanie czy wydobywanie gruntu, zagroŜenie powstawania poŜarów w wyniku wypalania traw lub spalania odpadów,.10 ZN IS31 LIC OW5. Wytyczne do projektu planu wynikające z uwarunkowańokreślonychwopracowaniuekofizjograficznym DO UB ODpodstawowymW opracowaniu ekofizjograficznym podstawowym pt.: Ekofizjografia dla potrzeb 11 P ŚRmiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gdańsk Orunia – „Czerwony Most”,sporządzonym w Biurze Rozwoju Gdańska w 2002 r., określono następujące kierunki.20 DO NAkształtowania i ochrony środowiska dla terenu objętego projektem miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego: .10 GO IA• utrzymanie spójności hydrograficznej rowów melioracyjnych, w układzie istniejącym i po 03 NE ANich przebudowie, z Motławą w celu ochrony terenów przyległych, przed zalaniem lubpodtopieniem,ODOŻO ŁYW• obudowa biologiczna rowów i planowanego zbiornika retencyjnegopoprzezzastosowanie materiałów naturalnych,•CH Ł IAutrzymanie ciągłości istniejącego elementu osnowy ekologicznej miasta, jakim jestkoryto rzeki Motławy poprzez zachowanie obecnego uŜytkowania terenów międzywalaIA WY DZoraz poprzezwzmocnienie wyznaczonych ciągów łączących podstawowe elementyDN U ODstruktury OSTAB,• utworzenie lokalnego, silnego biotycznie, układu terenów otwartych, tworzącychW AN Awspomnianą osnowę przyrodniczą miasta, poprzez uzupełnienie istniejących obszarów PL OZzadrzewionych i szpalerów drzew nowymi, zgodnymi z warunkami siedliskowymigatunkami drzew i krzewów,TU GN• nowe zadrzewienia wprowadzane wzdłuŜ istniejących i planowanych ulic winnyposiadać luźną strukturę aŜurową, tak aby nie utrudniały przewietrzania terenuEK PROi nie przyczyniały się do tworzenia lokalnych zastoisk chłodnego i wilgotnego powietrza,• rewitalizacja terenówistniejącej zabudowy mieszkaniowej dzielnicy wrazz wytworzeniem biologicznej strefy buforowej pomiędzy tymi terenami, a planowanymkomunikacyjnym węzłem integracyjnym,OJ• obiekty mieszkaniowe połoŜone w obszarze oddziaływań komunikacyjnych ulica TraktŚw. Wojciecha i linii kolejowej, winny zostać w pierwszej kolejności przeznaczone podPR 35
 • 36. funkcje produkcyjno-usługowe, usługowe, natomiast nowe obiekty mieszkaniowe naleŜy Ulokalizować w maksymalnym oddaleniu od tych ciągów,D• ze względu na wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia długo okresowego zalegania LĄchłodnego i wilgotnego powietrza w warstwie przyziemnej, naleŜy maksymalnieograniczyć wykorzystanie paliw stałych w ogrzewaniu, G .20 EG KO•11 O WnaleŜywykluczyć moŜliwośćzastosowania tymczasowychrozwiązańw zagospodarowaniu ścieków sanitarnych i deszczowych,.10 ZN IS• mechaniczne obniŜenia poziomu wód gruntowych na terenach przeznaczonych pod31 LIC OWlokalizację obiektów komunikacyjnych, usługowych z maksymalnym ograniczeniempodnoszenia rzędnej terenu poprzez nasypywanie gruntów, DO UB OD• usprawnienia swobodnego odpływu tych wód z całego terenu, a przede wszystkimz terenów górnego tarasu połoŜonych w zlewni Potoku Oruńskiego w kierunku, 11 P ŚR Napodstawieszczegółowychuwarunkowań środowiskaprzyrodniczego.20 DO NAanalizowanego terenu, charakterystyki procesów w nim zachodzących oraz określonejodporności poszczególnych jegoelementówna degradacjęprzedstawionych .10 GO IAw opracowaniu ekofizjograficznym określono następujące wytyczne do projektu planu dla 03 NE ANposzczególnych funkcji:• na terenach przeznaczonych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnejODOŻO ŁYWoznaczonej symbolem MN21 (domy wolnostojące jedno- lub dwumieszkaniowe), naleŜywprowadzić obowiązek zachowania bądź utworzenia co najmniej 60% ogólnejpowierzchni jako biologicznie czynnej, w tym 25% pod zadrzewienia, wskazana jestCH Ł IAlokalizacja grup drzew i krzewów na powierzchni nie mniejszej niŜ 50 m2, w przypadkuIA WY DZwłączenia takiego terenu do systemu OSTAB udział powierzchni biologicznie czynnej –minimum 70%,,DN U OD• na terenach przeznaczonych pod lokalizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnejoznaczonej symbolem M22 (domy mieszkalne do 4 mieszkań) co najmniej 50% ogólnejW AN Apowierzchni przeznaczyć jako biologicznie czynną. W tym 20% pod luźne układy PL OZzadrzewień, w przypadku włączenia takiego terenu do systemu OSTAB udziałpowierzchni biologicznie czynnej – minimum 70%,,TU GN• na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniowo-usługową oznaczonychEK PROsymbolem M/U31 odpowiednio 50% powierzchni biologicznie czynnej i 20% pod luźnezadrzewienia,• na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową oznaczonych symbolem U33– 30% powierzchni biologicznie czynnej i 20% pod zadrzewienia,• na terenach przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową oznaczonychOJsymbolem P/U41 strefy 41 – 20% powierzchni biologicznie czynnej i 15% podPRzadrzewienia, z wykluczeniem lokalizowania funkcji strefy 41 w obszarze OSTAB,36
 • 37. Ponadto podkreślono, iŜ na terenach połoŜonych w granicach OgólnomiejskiegoUSystemu Terenów Aktywnych Biologicznie minimalna powierzchnia wydzielanych działekDnie powinna być mniejsza niŜ 1000 m2, dopuszczalna wielkość pokrycia terenu LĄwydzielonych działek zabudową nie moŜe być większy niŜ 20%, zaś wysokość zabudowy1,5 kondygnacji. G .20 EG KO11 O W6. Ustalenia analizowanego projektu planu.10 ZN IS6.1. Cele sporządzenia projektu planu31 LIC OW Analizowany projekt planu miejscowego został opracowany na podstawie Uchwałynr LIII/1511/2010 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 października 2010 r. roku. DO UB ODGłówne cele sporządzenia projektu planu to:• wyznaczenie terenu pod lokalizację węzła integracyjnego „Czerwony Most”, 11 P ŚR• wyznaczenie terenu dla zajezdni autobusowej i tramwajowej,• określenie przebiegu nowych tras komunikacyjnych,•.20 DO NAwyznaczenie terenu pod lokalizację zbiornika retencyjnego,• ustalenie zasad ochrony przeciwpowodziowej, .10 GO IA• przekształcenie terenów substandardowej zabudowy kolonijnej na inne cele, 03 NE AN• uporządkowanie terenów połoŜonych między ul. Trakt Św. Wojciecha a terenamikolejowymi,ODOŻO ŁYW• wyznaczenie i ustalenie warunków ochrony ekspozycji Głównego Miasta od stronypołudniowej.CH Ł IA6.2. Wydzielone strefy (tereny) funkcjonalneIA WY DZ W projekcie planu ustalono podział przedmiotowego obszaru na 91 terenówoznaczonych symbolami trzycyfrowymi od 001 do 091. Na potrzeby analizowanegoDN U ODprojektu planu zdefiniowano następujące strefy funkcyjne:MN21 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy wolnostojące jedno- lubW AN Adwumieszkaniowe, PL OZM22 tereny zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej – domy mieszkalne do 4 mieszkańM23 tereny zabudowy mieszkaniowej - wszystkie formy,TU GNW terenach mieszkaniowych MN21, M23 i M22 dopuszczono:EK PRO1) usługi spełniające równocześnie poniŜsze warunki: a) brak kolizji z funkcją mieszkaniową, b) mieszczące się w lokalach uŜytkowych do 100 m2 powierzchni uŜytkowej, c) dysponujące odrębnym wejściem z zewnątrz lub wejściem z zewnątrzwspólnym z najwyŜej jednym mieszkaniem,OJPR37
 • 38. 2) wybrane budynki zamieszkania zbiorowego, niekolizyjne z funkcją mieszkaniową, np.:Uschronisko socjalne, internat, dom studencki, dom rencistów, dom zakonny, dom Ddziecka, z wyłączeniem obiektów hotelarskichLĄU33 tereny zabudowy usługowej komercyjne i publiczne, z wyłączeniem:1) rzemiosła produkcyjnego, G .20 EG KO11 O W2) stacji paliw,3) warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,.10 ZN IS4) stacji obsługi samochodów cięŜarowych i autobusów,31 LIC OW Dopuszczono:1) parkingi i garaŜe dla samochodów osobowych, DO UB OD2) salony samochodowe (z serwisem),3) małe hurtownie do 2000 m2 powierzchni uŜytkowej, 11 P ŚR4) budynki zamieszkania zbiorowego,5) mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.M/U31tereny .20 DO NA zabudowymieszkaniowo-usługowej zawierające wybrane terenymieszkaniowe: MN2, M22 lub M23 i usługowe: U33. .10 GO IAP/U41 tereny zabudowy produkcyjno-usługowej z wyłączeniem: 03 NE AN1) zakładówo zwiększonymalbo duŜym ryzyku wystąpienia powaŜnejawariiprzemysłowej,ODOŻO ŁYW2) składowania materiałów lub towarów pod gołym niebem ( oprócz materiałuszkółkarskiego i asortymentu ogrodniczego charakterystycznego dlasklepówogrodniczych) w odległości mniejszej niŜ 100 m od istniejących bądź planowanychCH Ł IAterenów mieszkaniowych,IA WY DZ3) obiektów generujących ruch powyŜej 3 pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej12 ton lub większej na godzinę, na ulicach lokalnych lub dojazdowych przebiegającychDN U ODprzez istniejące bądź planowane tereny zabudowy mieszkaniowej,4) obiektów emitujących intensywne zapachy, które odczuwalne są na znacznymW AN Aobszarze, PL OZ5) szpitali i domów opieki społecznej,TU GN6) budynków związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieŜy.Dopuszczono mieszkania integralnie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.EK PROZ64 tereny zieleni krajobrazowo-ekologicznej,ZD tereny ogrodów działkowych z dopuszczeniem altan i obiektów gospodarczycho powierzchni zabudowy do 25 m2,WS01 tereny wód powierzchniowych śródlądowych,OJKS tereny obsługi transportu drogowego,PR 38
 • 39. KD80 tereny ulic dojazdowych, UKD81 tereny ulic lokalnych,DKD82 tereny ulic zbiorczych, LĄKD83 tereny ulic głównych, ulic głównych przyspieszonych. GNa ww. terenach transportu drogowego dopuszczono obiekty stanowiące tradycyjne .20 EG KO11 O WwyposaŜenie ulic, np.: kioski z prasą, punkty sprzedaŜy biletów, budki telefoniczne, wiaty.10 ZN ISprzystankowe, nośniki reklamowe, w tym równieŜ na lokalizacjach tymczasowych.31 LIC OWKK91 tereny szlaków i bocznic kolejowychKZ96 tereny zajezdni tramwajowych i autobusowych DO UB ODKZ94 tereny węzłów integracyjnychKZ95 tereny tras tramwajowych poza ulicami, tereny pętli tramwajowych poza węzłami 11 P ŚRintegracyjnymi, tereny pętli autobusowych poza ulicami i poza węzłami integracyjnymi.Dopuszczono obiekty stanowiące tradycyjne wyposaŜenie ulic, np.: kioski z prasą, punktysprzedaŜybiletów, .20 DO NAbudki telefoniczne, wiaty przystankowe, nośniki reklamowe,a takŜe obiekty zaplecza techniczno-socjalnego końcowych przystanków komunikacji .10 GO IAmiejskiej, w tym równieŜ na lokalizacjach tymczasowych. 03 NE ANKK98 tereny szlaków i bocznic kolejowych wraz z dworcami i stacjami zwierające terenydotyczące urządzeń kolejowych KK91.ODOŻO ŁYWW terenach transportu zbiorowego, określonych w terenach KZ94 dopuszczono usługitowarzyszące z zakresu usług U33.E elektroenergetyka, np.: główne punkty zasilania elektroenergetycznegoCH Ł IAD odprowadzenie wód opadowych, melioracje i urządzenia ochrony przeciwpowodziowej,IA WY DZnp.: zbiorniki retencyjne przeciwpowodziowe, wały i inne urządzenia przeciwpowodziowe,przepompownie melioracyjne, przepompownie deszczoweDN U OD6.3. Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i drogowejW AN A• zaopatrzenie w wodę odbywa się i planuje z miejskiego systemu wodociągowego, PL OZ• odprowadzenie ścieków bytowych planuje się do kanalizacji sanitarnej, przemysłowezgodnie z obowiązującymi przepisami,TU GN• odprowadzenie wód opadowych planuje się do układu odwadniającego oraz zaleconogromadzenie wód opadowych w celu ich późniejszego wykorzystania.EK PRO• zaopatrzenie w energię elektryczną nowego zainwestowania realizowane będziez sieci elektroenergetycznej.• zaopatrzenie w gaz planuje się z sieci gazowej lub gaz bezprzewodowy. Obecnezaopatrzenie w gaz odbywa się poprzez gazociąg średniego ciśnienia w ulicachOJSandomierskiej, Przy Torze i Serbskiej oraz poprzez sieć niskiego ciśnienia – gazociągw ulicy Trakt Św. Wojciecha oraz sieć rozdzielczą. We wschodniej, depresyjnej częściPR 39
 • 40. obszaru planu, brak jest sieci gazowej. Zaspokojenie potrzeb zaopatrzenia w gazUw obrębie całego planu będzie moŜliwe po rozbudowie sieci rozdzielczej.D• zaopatrzenie w ciepło planuje się z sieci ciepłowniczej lub niskoemisyjnych źródeł LĄlokalnych,• Ggospodarka odpadami: odpady komunalne - po segregacji wywóz na składowisko .20 EG KO11 O Wmiejskie, pozostałe - zgodnie z obowiązującymi przepisami,Zasady obsługi komunikacyjnej i inŜynieryjnej..10 ZN IS• Obszar planu obsługiwany jest przez istniejące ulice m.in.: Trakt Św. Wojciecha,31 LIC OWSandomierską, Równą, Wschodnią, PrzybrzeŜną.• Docelowo przez obszar opracowania przebiegać będą takŜe projektowane ulice: Nowa DO UB ODPodmiejska, Nowa Cienista, Nowa 3 - go Maja, Nowa Sandomierska, Nowa Chmielnaoraz projektowane ulice dojazdowe umoŜliwiające obsługę komunikacyjna, terenów 11 P ŚRprzyległych.• Cały teren objęty granicami planu znajduje się w strefie C nieograniczonego.20 DO NAparkowania. Dla funkcji węzła integracyjnego ustalono dodatkowo minimum 1000miejsc postojowych ogólnodostępnych, dla pozostałych funkcji usługowych zgodnie ze .10 GO IAwskaźnikami parkingowymi. 03 NE AN• Ze względu na duŜe „obciąŜenie ruchem kołowym” ulicy Trakt Św. Wojciecha dlaterenu połoŜonego w północno – zachodniej część (między ulicą Trakt Św. WojciechaODOŻO ŁYWa projektowanymi ulicami Nową 3 - go Maja i Nową Cienistą) ograniczono ilość miejscparkingowych dla obiektów handlowych o powierzchni sprzedaŜy do 2000 m2, któraCH Ł IAwynosi 32 (±1 miejsce postojowe) miejsca postojowe dla samochodów osobowych na1000 m2 powierzchni sprzedaŜy.IA WY DZDN U ODW AN A PL OZTU GNEK PROOJPR40
 • 41. U7. Skutki środowiskowe związane z realizacją przyjętychDustaleń projektu planu miejscowego na obszarze włączonym LĄw jego granice oraz na terenach przewidywanychoddziaływań ich realizacjiG.20 EG KO7.1.Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zabytki, chronione dobra 11 O Wkulturowe i wartości materialne .10 ZN IS W granicach obszaru objętego projektem planu znajdują się następujące obszary 31 LIC OWi obiekty objęte ochroną konserwatorską: • obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków,DO UB OD • granice pomnika historii,11 P ŚR • granice strefy ochrony ekspozycji historycznego Śródmieścia, • strefy ochrony archeologicznej, • .20 DO NA obiekty o wartościach kulturowych,Tabela nr 2. Formy ochrony konserwatorskiej w wyznaczonych strefach funkcyjnych..10 GO IAForm y ochrony Tereny funkcyjne Ustalenia projektu planu03 NE AN konserwatorskiej1 001-P/U41, 002-D, 004–D, - zakaz lokalizacji reklam zaObiekty i obszary wpisane ODOŻO ŁYW005–D, wyjątkiem szyldów o maksymalnejdo rejestru zabytków 2007–D, 008–D, 014-KK98,powierzchni 0,5 m , związanych*062–M/U31, *063–WS01, z prowadzoną działalnością065-D, 066–Z64, 070-KD83,w miejscu jej prowadzenia071-KD83, 072-KD83,- dopuszcza się lokalizację szyldów CH Ł IA 2073-KD82, 074-KD82,o powierzchni powyŜej 0,5 m ,076–KD80, 078-KD83,związanych z prowadzoną IA WY DZ083-KD81, 084-KD81,działalnością, będących integralną085-KD80, budynek nr 57 przy częścią projektu elewacji lub DN U ODul. Trakt Św. Wojciecha, projektu zagospodarowania terenu, - zakaz lokalizacji reklam,3001-P/U41, 002–D, 014-KK98, - wszystkie powierzchnie pozaGranice pomnika historii *062 – M/U31, *063 – WS01,obiektami niezbędnymi do W AN A 070 – KD83, 076-KD80, eksploatacji kanału trasy rowerowej,PL OZ 073 – KD82przeznaczyć pod zieleń z zakazem wprowadzenia nowych nasadzeń na wale przeciwpowodziowym TU GN EK PROOJPR 41
 • 42. U Form y ochrony Tereny funkcyjne Ustalenia projektu planukonserwatorskiejD LĄ3*001-P/U41, 074-KD82, zakaz lokalizacji reklam zaGranice strefy ochrony 073-KD82, *014-KK98,wyjątkiem szyldów o maksymalnejekspozycji historycznego2 *015-P/U41, *016-KZ94,powierzchni 0,5m , związanych Gśródmieścia *017-P/U41, 078-KD83, z prowadzoną działalnością .20 EG KO 087-KD82, *077-KD81,w miejscu jej prowadzenia11 O W*076-KD80, *083-KD81,z zastrzeŜeniem pkt 6.3, *084-KD80, *062-M/U31,- dopuszcza się lokalizację szyldów.10 ZN IS 2 *063-WS01’ *066-Z64,o powierzchni powyŜej 0,5 m , *061-P/U41, *060-P/U41, związanych z prowadzoną31 LIC OW *056-M/U31, *057-M/U31, działalnością, będących integralną *058-M/U31, *059-P/U41, częścią projektu elewacji lub *086-KD80, *055-P/U41,projektu zagospodarowania terenu, DO UB OD *085-KD80,*064-WS01,- zakaz lokalizacji reklam, *065-D, *054-E, - wszystkie powierzchnie poza *053-M/U31,*067-D obiektami niezbędnymido 11 P ŚR4*002-D, 070-KD83, *004-D, eksploatacjikanału i ścieŜkiStrefy ochrony *005-D,071-KD83, *007-D,rowerowej, przeznaczyć pod zieleńarcheologicznejz zakazem wprowadzenia nowych *008-D, 078-KD83,.20 DO NA 072-KD83, 070-KD83, 001-P/U41, 014-KK98, nasadzeń przeciwpowodziowymnawale 016-KZ94, *015-P/U41, *076-KD80, *017-P/U41, .10 GO IA 077-KD81, 061-P/U41, 083-KD81, *062-M/U31, 03 NE AN *084-KD80, *063-WS01, 085-KD80, 065-D, 064-WS01ODOŻO ŁYW5Obiekty o wartościachpojedynczeobiektykulturowychzaznaczone narysunku projektu planuCH Ł IA*- tereny, które w całości objęte są formą ochrony konserwatorskiejIA WY DZ Północna część obszaru opracowania objęta jest strefą ochrony ekspozycjiDN U ODhistorycznego Śródmieścia oraz przedpola fortyfikacji bastionowych Gdańska. Ochrona tarespektowana jest poprzez zapisy projektu planu, które ograniczają wysokość planowanejW AN Azabudowy, lokalizację reklam, takŜe poprzez ustalenie zakazu nowych nasadzeń zieleni PL OZwysokiej drzew i krzewów w tym rejonie. Ponadto, w strefie w strefie ekspozycji oraz naterenach znajdujących się w Ogólnomiejskim Systemie Terenów Aktywnych BiologicznieTU GN(OSTAB), ustalono między innymi, iŜ części naziemne i nadziemne infrastrukturytelekomunikacyjnej naleŜy realizować w sposób zamaskowany. Wprowadzono takŜe zakazEK PROlokalizacji budowli i urządzeń mających negatywny wpływ na krajobraz kulturowychronionych obszarów. Obszar planu obejmuje fragmenty obiektów i zespołów wpisanych do rejestruzabytków:OJ- północna część stanowi fragment obszaru wpisanego do rejestru zabytków jakohistoryczny układ urbanistyczny miasta Gdańska oraz fragment obszaru uznanego zaPRpomnik historii,42
 • 43. - Kanał Raduni wraz z groblą, towarzysząca zabudową i zielenią wpisany jest do Urejestru zabytków, D- dom mieszkalny, dawny dom właściciela „Drukarni Gdańskiej” przy ul. TraktLĄŚw. Wojciecha 57 (kamienica wzniesiona pod koniec XIXw.). Zasady kształtowania struktury przestrzennej zapisane w ustaleniach projektu G .20 EG KO11 O Wplanu:•wschodnia część opracowania wraz z planowanym zbiornikiem retencyjnym.10 ZN IS suchym objęta jest Ogólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie31 LIC OW (OSTAB),•tereny zielone wzdłuŜ Kanału Raduni, na których wyznaczono ciągi łączące OSTAB DO UB OD przeznaczone są do zachowania. 11 P ŚRNa terenach zielonych połoŜonych wzdłuŜ Kanału Raduni oraz wzdłuŜ rzeki Motławywprowadzono zakaz lokalizacji reklam. Na terenach połoŜonych na zachód od ulicy.20 DO NAPrzybrzeŜnej, na południe od ulicy Wschodniej, w rejonie ulicy Ubocze, między ulicą TraktŚw. Wojciecha i terenami kolejowymi obowiązuje zakaz lokalizacji reklam za wyjątkiemszyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością .10 GO IAw miejscu jej prowadzenia z dopuszczeniem lokalizacji szyldów o powierzchni powyŜej 03 NE AN0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością, będących integralną częścią projektuelewacji lub projektu zagospodarowania terenu. Intencją tych ustaleń jest zachowanieODOŻO ŁYWw miarę moŜliwości krajobrazu pozbawionego agresywnych form niezharmonizowanychz duchem miejsca. Na pozostałych terenach ustalenia dotyczące moŜliwości lokalizacjiCH Ł IAnośników reklamowych nie są tak rygorystyczne.IA WY DZPrognozuje się, iŜ w wyniku realizacji ustaleń projektu planu nastąpi:•poprawa walorów wizualnych w kontekście cennych historycznie i krajobrazowoDN U OD terenów fortów obronnych, jakie znajdują się bezpośrednio za terenami kolejowymi postrzeganymi ze znacznych odcinków ul. Trakt Św. Wojciecha oraz linii kolejowej,W AN A•uporządkowaniefunkcjonalno– przestrzenne zmierzające do odtworzenia PL OZ i podkreślenia historycznego układu urbanistycznego oraz ekspozycji w kierunkuTU GN bastionów obronnych,•korzystny wpływ na otwarcie panoramy w kierunku bastionów obronnych,EK PRO•zachowaniehistorycznie ukształtowanegoładu przestrzennego połączone z uzupełnieniem lub wprowadzeniem nowej zabudowy nawiązującej stylem, formą oraz kubaturą do istniejących budynków mieszkalnych i gospodarskich.7.2. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na budowę geologicznąOJ W północnej części analizowanego obszaru występują nasypy o zróŜnicowanejgrubości. Największą miąŜszość, przekraczającą najczęściej 4,5 m osiągają w miejscachPRprzebiegu dawnych fos fortyfikacyjnych. Pod nasypami występują słabonośne utwory 43
 • 44. o miąŜszości ponad 4,5 m, są to przede wszystkim muły, gliny próchnicze, namuły Uorganiczne i torfy z wkładkami i przewarstwieniami piasku. W północno-zachodniej części Dterenu w podłoŜu występująpiaskiprzewaŜniedrobnoziarniste z wkładkamiLĄi przewarstwieniami utworów słabo przepuszczalnych (muły, gliny próchnicze, namułyorganiczne i torfy). Dlatego teŜ, prognozuje się iŜ realizacja nowej zabudowy oraz G .20 EG KO11 O Wwielkoprzestrzennych inwestycji wymagać będzie przeprowadzenia wyprzedzającychbadań geologicznych..10 ZN IS Nieodwracalne przekształcenia i zmiany w budowie geologicznej utworów31 LIC OWpowierzchniowych powstaną w wyniku przeprowadzonych prac ziemnych pod fundamentynowych obiektówkubaturowychorazpodziemne obiekty wraz z urządzeniami DO UB ODinfrastruktury technicznej i drogowej. Największe zmiany w budowie geologicznej będąmiały miejsce na terenach przeznaczonych pod zabudowę, w szczególności na tych, na 11 P ŚRktórych wymagane jestprzeprowadzenie badańarcheologicznychprzed ichzabudowaniem i zagospodarowaniem. Zmiany te będą typowe i nie do uniknięcia. Na.20 DO NApodstawie posiadanych materiałów archiwalnych prognozuje się konieczność wymianyczęści gruntów przed posadowieniem nowych budynków i obiektów na znacznych .10 GO IAfragmentach terenów włączonych w granice analizowanego projektu planu. 03 NE AN7.3. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powierzchnię ziemi Analizowany obszar objęty projektem planu w większości charakteryzuje się słabąODOŻO ŁYWmorfodynamiką, za wyjątkiem zachodniej części, gdzie obejmuje fragment strefykrawędziowej wysoczyzny wraz z prawostronną obudową Kanału Raduni. ŚrodkowaCH Ł IAi wschodnia część analizowanego obszaru jest lekko nachylona w kierunku wschodnim,prawie płaska o charakterze depresyjnym. Na działkach obecnie zainwestowanychIA WY DZnastąpiło juŜ przekształcenie i wyrównanie rzeźby.DN U ODRealizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie zarówno krótkotrwałymi jaki nieodwracalnymi zmianami w rzeźbie terenu. W trakcie prac ziemnych powstaną zmianyW AN Akrótkotrwałe, takie jak głębokie wykopy, zwałowiska, składowiska mas ziemnych oraz PL OZmateriałów budowlanych, które po ukończeniu procesu budowlanego znikną, a terenzostanie wyrównany, ale to nie oznacza, Ŝe przywrócona zostanie obecna rzeźba.TU GN Prognozowane nieodwracalne zmiany i przekształcenia terenu spowodowane będąpracami ziemnymipod fundamenty obiektów kubaturowych, realizację liniowejEK PROinfrastruktury technicznej oraz realizację dróg parkingów i miejsc postojowych orazpodziemnych urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej i drogowej. Na znacznychobszarach nastąpi dalsze wyrównanie rzeźby, likwidacji ulegną niewielkie pagórki, róŜnejwielkości zagłębienia, krawędzie i skarpy oraz powstaną nowe skarpy i powierzchnieOJo niewielkich spadkach. Największe przekształcenia powierzchni będą wiązały sięz przygotowaniem terenu do budowy dróg, zwłaszcza projektowanych na wiaduktachPR44
 • 45. tj. tzw. Nowej Podmiejskiej (078-KD83), Nowej 3-go Maja (oznaczonej symbolami U073-KD82) oraz Nowej Cienistej (oznaczonej symbolem 074 - KD82). D7.4. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia ruchamiLĄmasowymi ziemi.G.20 EG KO Na analizowanym terenie nie stwierdzono występowania aktywnych ruchów 11 O Wmasowych ziemi. Wykonane w 2005 roku przez firmę GEOTEST opracowanie mające na .10 ZN IScelu określenie i wytypowanie obszarów wymagających dalszych badań pod kątemzagroŜeń masowymi ruchami ziemi nie wskazało na terenie objętym projektem planu 31 LIC OWobszaru potencjalnego zagroŜenia tymi ruchami. W opracowaniu Akademii Górniczo – Hutniczej z Krakowa pod tytułem „RejestracjaDO UB ODi inwentaryzacja naturalnych zagroŜeń geologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem11 P ŚRosuwisk oraz innych zjawisk geodynamicznych) na terenie całego kraju”, na analizowanymterenie nie zarejestrowano terenów aktywnych osuwisk. Realizacja ustaleń projektu planu .20 DO NAnie będzie źródłem uruchomienia ruchów masowych ziemi na terenie włączonym w jegogranice oraz na terenach przyległych..10 GO IA7.5. Skutki realizacji ustaleńprojektuplanu na ochronęobszarów03 NE ANwystępowania surowców naturalnych. Naterenie objętym projektemplanu nie stwierdzono występowania ODOŻO ŁYWudokumentowanych oraz perspektywicznych złóŜ surowców naturalnych. Jednocześnierealizacja jego ustaleń nie będzie w Ŝaden sposób ograniczała moŜliwości wydobywaniatych surowców, gdyŜ na terenach przyległych nie stwierdzono ich występowania. CH Ł IA7.6. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na wody powierzchniowe IA WY DZi podziemne. DN U OD Obszar objęty projektem planu zróŜnicowany jest pod względem hydrograficznym.WzdłuŜ zachodniej granicy obszaru objętego projektem planu płynie Kanał Raduni, z kolei W AN Agranica wschodnia przebiega po prawobrzeŜnym wale przeciwpowodziowym Motławy.PL OZAnalizowany obszar poprzecinany jest systemem rowów odwadniających. TU GN Wody podziemne na przewaŜającym obszarze występują tuŜ pod powierzchnią ziemina głębokości ok. 0,5 m p.p.t. Głębokość ta wzrasta w kierunku zachodnim co związane jest EK PROmorfologią terenu oraz budową geologiczną. Planowana realizacja zbiornika retencyjnego wód opadowych na terenie 044 - Dkorzystnie wpłynie na ograniczenie dopływu zanieczyszczeń do Motławy. Na wylotachkolektorów deszczowych przedzbiornikiem retencyjnymzlokalizowane zostanąodpowiednie urządzenia do oczyszczania dopływających wód opadowych i roztopowych.OJ Zagospodarowanie terenów wraz z porządkowaniem sieci kanalizacji sanitarnejPRpołączona z likwidacją istniejących na terenach dawnej zabudowy mieszkaniowej45
 • 46. indywidualnych zbiorników na ścieki (szamb), rozbudowa lokalnych układów kanalizacjiUdeszczowej i włączenie ich do systemu miejskiego niewątpliwie zlikwiduje dotychczasoweDźródła zanieczyszczeń przedostających się do wód podziemnych. Jednocześnie planowane LĄwłączenie zabudowy mieszkaniowej wzdłuŜ ulicy PrzybrzeŜnej do zbiorczego układukanalizacji ściekowej pozwoli na zlikwidowanie istniejących zbiorników na ścieki bytowe. G .20 EG KO11 O W Pełna neutralizacja gruntów zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymii rekultywacja terenów dawnego dworca Gdańsk – Południe, takŜe przyczyni się do.10 ZN ISpoprawienia stanu czystości wód podziemnych.31 LIC OW Całkowita likwidacja pracowniczych ogródków działkowych będzie wiązała sięz likwidacją źródeł zanieczyszczenia wód gruntowych (suche ustępy), a takŜe DO UB ODzaprzestaniem stosowania nawozów sztucznych oraz wszelkich preparatów i środkówochrony roślin. 11 P ŚR W trakcie prac ziemnych mogą wystąpić czasowe wahania poziomu wódgruntowych, a po ich zakończeniu moŜe nastąpić nieznaczne aczkolwiek trwałe obniŜenieich zwierciadła..20 DO NA ZagroŜenia mogą pojawić się w przypadku awarii sieci kanalizacyjnych i urządzeń .10 GO IAsłuŜących do transportu ścieków. Podczas prac ziemnych do wód gruntowych mogą 03 NE ANprzedostać się róŜne substancje ropopochodne, a takŜe smary, oleje i inne substancje.W wyniku realizacji ustaleń projektu planu nie przewiduje się istotnego pogorszeniaODOŻO ŁYWjakości wód podziemnych. Planowane przeznaczenie analizowanego terenu,a przede wszystkim realizacja scentralizowanych systemów kanalizacji sanitarneji deszczowej obsługującej zabudowę mieszkaniową, usługową oraz terenyCH Ł IAprzemysłowe wraz z układem komunikacyjnym zdecydowanie ograniczą zagroŜenieIA WY DZzanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych. Obszar planu połoŜony jest w zachodniej części Głównego Zbiornika WódDN U ODPodziemnych (GZWP) nr 112 – śuławy Gdańskie piętra czwartorzędowego. Przez obszaropracowania biegną sieci magistralne: z ujęcia „Lipce” - posiadającej pozwolenieW AN Awodnoprawne – Decyzja nr ŚR/Ś-mm-V68112/4/04 z dnia 09.07. 2004 r. - zlokalizowane PL OZw południowo- zachodniej części planu oraz z ujęcia „Straszyn w liniach rozgraniczającychTU GNul. Trakt Św. Wojciecha. Południowy skraj obszaru planu (połoŜony na południe od ulicyWschodniej) objęty jest strefą ochrony pośredniej ujęcia wody „Lipce”.EK PROW północno - wschodniej części obszaru planu przewiduje się wykonanie ujęciadrenaŜowego, z drenem poziomym umieszczonym na głębokości około 17 m i długościokoło 600 m.OJPR 46
 • 47. 7.7. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na powstanie zagroŜenia Upowodzi. DAnalizowany obszar objęty projektem planu znajduje się w obrębie polderu „Orunia”.LĄRealizacja odwodnienia w obrębie planu obejmuje odprowadzenie wód opadowych oraz Gregulację stosunków gruntowo - wodnych. Z wyjątkiem kolektora w północnej części ulicy .20 EG KO11 O WTrakt Św. Wojciecha, włączonego do Opływu Motławy w rejonie Bastionu Św. Gertrudy,wszystkie przewody kanalizacji deszczowej, zlokalizowane w zachodniej części obszaru.10 ZN ISplanu odprowadzane są, z wykorzystaniem przepustów pod torami PKP, do otwartego31 LIC OWukładu odwadniającego części Ŝuławskiej z mechanicznym zrzutem do rzeki Motławypoprzez usytuowaną poza obszarem planu pompownię nr 21 „Orunia”. Pompownia ta DO UB ODprzystosowana jest do odwadniania terenów uŜytkowanych rolniczo, stąd odprowadzeniewód z obszaru objętego projektem planu jest realizowane w stopniu niedostatecznym. Rowy 11 P ŚRodprowadzające wypełniają się nadmiernie, powodując dalsze podwyŜszenie zwierciadławód gruntowych w depresyjnej części terenu..20 DO NAProjekt planu przewiduje zachowanie istniejącego układu odwadniającego, poprzezwydzielenie w odrębnej funkcji głównego rowu doprowadzającego oraz zarezerwowanie .10 GO IAterenu dla rowów istniejących w liniach rozgraniczających niektórych ulic. W obrębie 03 NE ANterenów, na których zlokalizowane są rowy odwadniające wprowadzono zapis o utrzymaniufunkcji układu odwadniającego terenów.ODOŻO ŁYW Usprawnienie odwodnienia terenów przewiduje się poprzez realizację pompowniprojektowanej dla zbiornika polderowego, która jest niezbędna ze względu na koniecznośćCH Ł IAodciąŜenia Kanału Raduni. Do planowanej pompowni nie zostanie włączone odwodnienieterenu połoŜonego na południe od istniejącej bocznicy kolejowej, realizowane poprzez rówIA WY DZw ulicy Wschodniej.DN U ODObszar objęty projektem planu zlokalizowany jest na terenie naraŜonym naniebezpieczeństwo powodzi w wyniku awarii lub zniszczenia urządzeń hydrotechnicznych.Prawostronna obudowa Kanału Raduni, w przewaŜającej części sklasyfikowana jako wałW AN A PL OZprzeciwpowodziowy, znajduje się, podobnie jak całe koryto Kanału, w bardzo złym stanietechnicznym; jego przepełnienie grozi przerwaniem zabezpieczeń i wylaniem się wody naTU GNtereny połoŜone poniŜej. W obszarze objętym projektem planu znajduje się odcinek Kanału,który uległ zniszczeniu podczas powodzi w roku 2001, powodując znaczne stratyEK PROmaterialne. W ramach realizacji programu ochrony Gdańska od wód ze zlewni KanałuRaduni, przewiduje się wykonanie zrzutu z Kanału z odprowadzeniem do planowanegow obszarze planu (w rejonie ulicy Równej) zbiornika retencyjnego „suchego”i odpompowaniem do rzeki Motławy poprzez projektowaną pompownię. Ta właśnieOJpompownia słuŜyć będzie, poza czasem prowadzenia wielkich wód, usprawnieniuodwodnienia obszaru objętego projektem planu. W planie przewidziano trasę przewoduPRprowadzącego wody ze zrzutu z Kanału Raduni. W części zachodniej planuje się47
 • 48. poprowadzenie kanału krytego pod estakadą projektowanej ulicy tzw. Nowej Podmiejskiej. UNatomiast w części wschodniej przewidziano trasę wzdłuŜistniejącego rowuDodwadniającego, dla której zarezerwowano korytarz infrastruktury o szerokości 10 m na LĄodcinku od linii rozgraniczających teren projektowanej ul. tzw. Nowej Podmiejskiej do ulicyRównej oraz 16 m na odcinku Ŝuławskim – do planowanego zbiornika retencyjnego. G .20 EG KO11 O W Budowa zbiornika retencyjnego skutkować będzie zmniejszeniem powierzchniterenów rolniczych, lokalizacją obcego elementu krajobrazu Ŝuławskiej strefy podmiejskiej.10 ZN ISmiasta, bardzo korzystnym zmniejszeniem zagroŜenia powodziowego na terenach zlewni31 LIC OWkolektora „Podmiejska”, powstaniem nowych, cennych elementów przyrodniczycho wysokich wartościach biotycznych i krajobrazowych (w tym środowiska dla fauny), DO UB ODzwiększeniem obszaru OSTAB oraz zwiększeniem jego potencjału przyrodniczego W obszarze objętym projektem planu znajduje się takŜe odcinek odbiornika wód – 11 P ŚRrzeki Motławy wraz z jej lewostronnym obwałowaniem. Lewostronne obwałowanie rzekiMotławy, ze względu na zlokalizowaną w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki ulicę PrzybrzeŜną.20 DO NAz istniejącą zabudową mieszkaniową, skonstruowano w postaci wąskiego wału ziemnegowzmocnionego betonową ścianką szczelną, którego celem jest ochrona przylegających .10 GO IAterenów zwłaszcza mieszkaniowych przed powodzią. 03 NE AN7.8. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na gleby oraz leśną i rolnicząprzestrzeń produkcyjnąODOŻO ŁYW Teren objęty granicami projektu planu znajduje się w zurbanizowanej części miasta.Ze względu na znaczny stopień przekształcenia antropogenicznego na omawianym terenieCH Ł IAbrak jest naturalnej pokrywy glebowej – przewaŜajątugleby pochodzeniaIA WY DZantropogenicznego. Na terenach nieuŜytkowanych ogrodów działkowych występują glebykulturoziemne typu ogrodowego hortisole, o głębokim poziomie akumulacyjnym oraz bogateDN U ODw próchnicę. Pierwotne właściwości fizyczne gleby zostały zmienione poprzez stosowanieśrodków ochrony roślin, preparatów chemicznych, a takŜe w wielu miejscach wymianęW AN Awierzchniej warstwy ziemi w celu uzyskania lepszej wydajności gleby pod uprawę roślin PL OZuŜytkowych i ozdobnych. Na terenach zajętych przez funkcje usługowo-mieszkaniowei przemysłowe występują gleby urbanoziemne i industrioziemne, w znacznym stopniuTU GNprzekształcone. Podobnie jak w przypadku wyŜej opisanych skutków realizacji ustaleń projektuEK PROplanu na wody podziemne zagospodarowanie terenów wraz z porządkowaniem siecikanalizacji sanitarnej połączonej z likwidacją istniejących na terenach dawnej zabudowymieszkaniowej zbiorników na ścieki oraz rozbudową lokalnych układów kanalizacjideszczowej i włączenie ich do systemu miejskiego niewątpliwie zlikwiduje dotychczasoweOJźródła zanieczyszczeń przedostających się do gleb. Zmiana przeznaczenia terenuogrodów działkowych wyeliminuje przedostawanie się nawozów sztucznych oraz wszelkichPR 48
 • 49. preparatów i środków ochrony roślin zmieniających właściwości fizycznych występującychUgleb. DPrzeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 016-KZ94 pod funkcję węzłaLĄintegracyjnego (pętlę autobusową, pętlę tramwajową, dworzec autobusowy, i miejscadostawcze, dworzec SKM i kolej dalekobieŜną, dworzec TAXI) będzie wymagało G .20 EG KO11 O Wprzeprowadzenia badań i analiz gruntu w miejscu dawnego składowiska odpadów, a w raziepotrzeby przeprowadzenia rekultywacji tego terenu..10 ZN ISZagroŜenia mogą pojawić się w przypadku awarii sieci kanalizacyjnych i urządzeń31 LIC OWsłuŜących do oczyszczania ścieków. Podczas prac ziemnych do gleby mogą przedostać sięróŜne substancje ropopochodne i inne substancje oraz materiały budowlane. DO UB ODRealizacjaustaleń projektuplanulikwiduje większą część istniejących,zaniedbanych i opuszczonych ogrodów działkowych zmniejszając ogólną powierzchnię 11 P ŚRrolniczej przestrzeni produkcyjnej. Projekt planu zachowuje jedynie ogrody działkowezlokalizowane wzdłuŜ ulicy Wschodniej przy południowej granicy analizowanego obszaru,.20 DO NAna terenie oznaczonym symbolem 034-ZD.Na terenach włączonych w granice analizowanego projektu planu tereny leśne nie .10 GO IAwystępują. 03 NE AN7.9. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na faunę i florę oraz na ochronęróŜnorodności biologicznejODOŻO ŁYWAnalizowanyterenobjęty projektem planu w znacznymstopniu jestzagospodarowany. Występują tu tereny mieszkaniowe, usługowe, przemysłowe orazCH Ł IAtereny niezabudowane. Fauna i flora w zdecydowanej większości została juŜIA WY DZprzekształcona, brak jest roślinności naturalnej.Realizacja projektu planu będzie wiązała się ze znacznym zmniejszeniemDN U ODpowierzchni biologicznie czynnych, a takŜe częściową likwidacją pokrywy roślinnej orazwprowadzeniem zieleni o odmiennym charakterze, często niezgodnej z miejscowymiW AN Awarunkami siedliskowymi. W miejscach, gdzie zmniejszeniu ulegnie powierzchnia PL OZbiologicznie czynna oraz nastąpi likwidacja pokrywy roślinnej nastąpi wyparcie drobnychorganizmów zwierzęcych. Realizacja ustaleń zapisów projektu planu przyczyni się doTU GNzmiany charakteru roślinności, zwłaszcza na terenach obecnych ogrodów działkowych,gdzie nastąpi likwidacja roślin uŜytkowych i ozdobnych, na rzecz nowych terenówEK PROfunkcyjnych, zwłaszcza produkcyjnych oraz mieszkaniowo-usługowych, wokół którychwprowadzona zostanie przyobiektowa zieleń urządzona w formie zadbanych skwerów,trawników czy zieleńców i obszarów zadrzewionych oraz pojedynczych drzew i krzewów.Nowe zagospodarowanie moŜe miejscami posiadać znacznie wyŜszą wartośćOJprzyrodniczą i potencjał biotyczny od aktualnie występujących na tych ternach.Całkowita likwidacja istniejącej szaty roślinnej nastąpi na terenie przeznaczonymPRpod węzeł integracyjny (pętlę autobusowe, pętlę tramwajowe, dworzec autobusowy,49
 • 50. dworzec SKM i kolei dalekobieŜnej, postój TAXI, parking dla autobusów oraz samochodów Uosobowych oraz WOH do 12 tys.m2 pow. sprzedaŜy) oznaczonego symbolem 016-KZ94. DWprowadzona zostanie tu zieleń urządzona o odmiennym charakterze.LĄ Obszar objęty projektem planu zachowuje wysokie właściwości przyrodniczeterenów wzdłuŜ Motławy, włączającje doosnowy ekologicznej miasta doG.20 EG KO 11 O WOgólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). W projekcie planudla terenów tych ustalono wymóg zachowania minimum 70% powierzchni biologicznie .10 ZN ISczynnej. Do terenów tworzących osnowę ekologiczną miasta zaliczono takŜe teren 31 LIC OWoznaczony symbolem 044-D, przeznaczony na zbiornik retencyjny suchy z przepompowniąodwodnieniowąi towarzyszącą infrastrukturą oraz KanałRaduni wraz z jegoDO UB ODprawobrzeŜnym wałem będącym w granicach projektu planu. W trakcie przeprowadzania prac konserwacyjnych wału Kanału Raduni istnieje11 P ŚRprawdopodobieństwo wycinki pojedynczych drzew i krzewów. W wyniku realizacji ustaleń planu nastąpi zmiana charakteru roślinności, .20 DO NAzmniejszeniu ulegnie obecny wysoki procent powierzchni biologicznie czynnej. Powstanienowej jakości środowiska przyrodniczego skutkować będzie zmniejszeniem powierzchni.10 GO IAsiedlisk występowania drobnych organizmów zwierzęcych.03 NE AN7.10. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na warunki klimatu lokalnego Warunki klimatyczne obszaru objętego projektem planu wynikają z usytuowania ODOŻO ŁYWw granicach śuław. Z powodu płytkiego zalegania wód gruntowych występuje duŜawilgotność powietrza. Z tego powodu oraz racji zwiększonego parowania temperatura CH Ł IApowietrza jest tu niŜsza, aniŜeli w wyŜej połoŜonych rejonach Gdańska. RównieŜ dlategowystępują tu częściej mgły. Dominują wiatry z sektora zachodniego. Analizowany teren IA WY DZto obszar w większości depresyjny, na który napływają zanieczyszczenia z Przeróbki, DN U ODStarego Miasta i Śródmieścia, które wpływają na pogorszenie stanu środowiskanaturalnego. Realizacja ustaleń projektu planu wpłynie istotnie na zmianę topoklimatu W AN Aanalizowanegoobszaru. Powstanie nowych obiektów, wprowadzeniesztucznychPL OZnawierzchni utwardzonych, dróg i ulic takŜe na wiaduktach, zmiana charakteru roślinnościoraz częściowa likwidacja powierzchni biologicznie czynnych wiąŜe się ze zmianą lokalnych TU GNwarunków klimatycznych. W związku z tym, nastąpi ograniczenie infiltracji, wzrostparowania ze sztucznych nawierzchni oraz zmniejszy się wilgotność powietrza. Przewiduje EK PROsię powstanie nowych powierzchni zacienionych. Zmieni się takŜe lokalna cyrkulacjapowierza na skutek powstania nowej zabudowy wraz z nowym układem komunikacyjnym naterenach dotychczas niezabudowanych, obiektów, zmiany rodzaju podłoŜa. Ograniczonezostanie przewietrzanie terenu. Zagospodarowanie obszaru objętego projektem planu moŜeOJprzyczynić się takŜe do lokalnego wzrostu temperatury powietrza.PR 50
 • 51. 7.11. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na stan aerosanitarny UObecnie głównymi źródłami zanieczyszczeń atmosfery w granicach projektu planu orazDw jego sąsiedztwie są: LĄ• komunikacja samochodowa zwłaszcza na ulicy Trakt Św. Wojciecha, która jest jedną Gz głównych arterii komunikacyjnych miasta Gdańska, charakteryzująca się znacznym .20 EG KO11 O WnatęŜeniem ruchu samochodowego,• linia kolejowa linia E 65 Gdańsk/Gdynia-Tczew – Malbork - Warszawa (i dalej centralna.10 ZN ISmagistrala kolejowa) oraz linia CE 65 Gdańsk/Gdynia – Tczew – Bydgoszcz – Śląsk.31 LIC OW• obiekty komunalne oraz indywidualne, związane z zabudową mieszkaniową, usługowąi przemysłową. DO UB OD Realizacja ustaleń projektu planu moŜe wpłynąć na nieznaczne pogorszenie stanuczystości powietrza atmosferycznego na analizowanym obszarze jak i w jego najbliŜszym 11 P ŚRsąsiedztwie. Prognozuje się, iŜ wraz ze wzrostem natęŜenia ruchu, powstaniem węzłaintegracyjnego, zajezdni: tramwajowej i autobusowej nastąpi zwiększenie emisji.20 DO NApochodzącej od komunikacji. Przewidywane okresowe zmiany wystąpią na etapieinwestycyjnym - budowlanym, które będą wiązały się z lokalnym, wzrostem emisji .10 GO IAzanieczyszczeń powietrza – zwłaszcza pyłu - na skutek prac ziemnych (wykopów, itp.), 03 NE ANwzrostem substancji spalinowych, których źródłem będą maszyny budowlane i sprzętcięŜki obsługujący poszczególne budowy. Realizacja wyznaczonego w projekcie planuODOŻO ŁYWmetropolitarnego węzła integracyjnego „Czerwony Most”, zawierającego pętlę autobusową,tramwajową, dworzec autobusowy, dworzec SKM i kolei dalekobieŜnej, postój Taxi,2CH Ł IAparking dla autobusów oraz samochodów osobowych oraz teren WOH – u do 12 tys. mpow. sprzedaŜy będzie wiązała się z szerokim zakresem prac ziemnych orazIA WY DZogólnobudowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych nastąpi zmniejszenie zawartościDN U ODzanieczyszczeń w powietrzu, jednakŜe ich wartości będą nieznacznie wyŜsze od obecniewystępujących.W AN A W rejonie węzła integracyjnego wyznaczono tereny przewidziane pod zajezdnię PL OZtramwajową i zajezdnię autobusową (parkingi min. 30 mp oraz 50 mp). Główną osiąkomunikacyjną obszarów połoŜonych na zachód od torów kolejowych jest istniejąca ulicaTU GNTrakt Św. Wojciecha przewidziana jako ulica główna. Projektowane ulice tzw. Nowa 3-goMaja i tzw. Nowa Sandomierska stanowić będą fragment docelowego układu ulicznegoEK PROw Śródmieściu Gdańska i wraz z ulicami 3-go Maja, Nową 3-go Maja i Nową Wałowąwytworzą obwiednię Śródmieścia umoŜliwiającą doprowadzenie ruchu kołowego do węzłaintegracyjnego „Czerwony Most”. Planuje się takŜe wykształcenie systemu powiązańumoŜliwiających bezkolizyjny dojazd ponad ulicą Trakt Św. Wojciecha poprzezOJprojektowane ulice Nową Podmiejską i Nową Cienistą. Odcinek ulicy Nowej Chmielnej jestkontynuacją ulicy wyznaczonej w planach na terenie Wyspy Spichrzów, połączonej z ulicąPRPodwale Przedmiejskie. Rozwój rozbudowanej infrastruktury komunikacyjnej spowoduje 51
 • 52. wzrostnatęŜenia ruchu samochodów osobowych,dostawczych i cięŜarowych Uobsługujących zakłady produkcyjne i usługowe na analizowanym terenie, które w dalszymDciągu będą głównym źródłem emisji substancji spalinowych w powietrzu. LĄ Jednocześnie projekt planu zakłada stopniową likwidację indywidualnych źródełciepła poprzez umoŜliwienie włączenie planowanej zabudowy do miejskiego układu G .20 EG KO11 O Wciepłowniczego oraz ustalono ogrzewanie z niskoemisyjnych źródeł lokalnych. UstaleniapowyŜsze pozwolą zminimalizować oddziaływanie realizacji ustaleń planu na warunki.10 ZN ISaerosanitarne.31 LIC OW7.12.Skutkirealizacjiustaleń projektuplanuna warunkuklimatuakustycznego DO UB ODPodobnie jak w przypadku zanieczyszczeń powietrza obecnie głównymi źródłami emisji 11 P ŚRhałasu do środowiska w granicach projektu planu oraz w jego sąsiedztwie są:• komunikacja samochodowa zwłaszcza na ulicy Trakt Św. Wojciecha, która jest jedną.20 DO NAz głównych arterii komunikacyjnych miasta Gdańska, charakteryzująca się znacznymnatęŜeniem ruchu samochodowego,• .10 GO IAlinia kolejowa linia E 65 Gdańsk/Gdynia-Tczew – Malbork - Warszawa (i dalej centralnamagistrala kolejowa) oraz linia CE 65 Gdańsk/Gdynia – Tczew – Bydgoszcz – Śląsk. 03 NE AN• obiekty produkcyjno-usługowe (w tym związane z ich funkcjonowaniem agregaty,ODOŻO ŁYWwentylatory i klimatyzatory oraz inne urządzenia produkcyjne). Aby zminimalizować natęŜenie hałasu oraz zabezpieczyć funkcje chronione przedhałasem w zapisach projektu planu ustalono, iŜ w pomieszczeniach przeznaczonych naCH Ł IApobyt ludzi naleŜy zastosować zabezpieczenia akustyczne doprowadzające poziom hałasuIA WY DZdo wartości zgodnych z obowiązującymi normami. Ponadto, w kartach terenu zawartododatkowe informacje, iŜ na terenach połoŜonych wzdłuŜ głównych ulic (m.in. od ulicyDN U ODTrakt Św. Wojciecha) oraz linii kolejowej występują wysokie poziomy hałasu w środowisku.Jednocześnie ustalono, iŜ przedmiotowe tereny połoŜone są w strefie śródmiejskiejW AN Aw rozumieniu przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, PL OZstąd teŜ dla terenów tych dopuszczalny długookresowy średni poziom dźwięku A w dB jestwyŜszy i wynosi 65 dla pory dziennej i 55 dla pory nocnej.TU GN PoniŜej przedstawiono fragment mapy akustycznej dla terenu objętego projektemEK PROplanu. Rysunek nr 9 przedstawia stan istniejący, natomiast rysunek nr 10 stanprognozowany na rok 2020.OJPR 52
 • 53. D UGLĄ.20 EG KO 11 O W .10 ZN IS 31 LIC OWDO UB OD11 P ŚR .20 DO NARys.9. Mapa akustyczna dla obszaru objętegoRys.10. Prognozowana mapa akustyczna dlaprojektem planu dla hałasu kolejowego –obszaru objętego projektem planu dla hałasu.10 GO IAwskaźnik LDWNdrogowego na lata 2020 – wskaźnik LDWN03 NE ANwskaźnik LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyraŜony w decybelach (dB), wyznaczony w ciąguwszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), pory wieczoru(od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (od godz. 22.00 do godz. 6.00) ODOŻO ŁYW Zarówno komunikacja drogowa jak i kolejowa stanowią główne źródła emisji hałasu do środowiska i decydują o wysokim tle akustycznym znacznej części terenów włączonych CH Ł IA w granice projektu planu. Najbardziej niekorzystne warunki akustyczne występują IA WY DZ pomiędzy ulicą Trakt Św. Wojciecha a ulicą Przy Torze. W miarę oddalania się na wschód od tych terenów warunki klimatu akustycznego zdecydowanie poprawiają się, co widać na DN U OD rysunku nr 9. Z kolei na rysunku nr 10 przedstawiono prognozowane natęŜenie hałasu na rok 2020 z uwzględnieniem projektowanych dróg. Jak widać, ogólne natęŜenie hałasu na W AN A całym obszarze objętym projektem planu jak i w jego sąsiedztwie kształtuje się na niŜszymPL OZ poziomie. Prognozowane niŜsze natęŜenie hałasu jest efektem kompleksowej rozbudowy infrastruktury drogowej miasta, powstaniem ramy komunikacyjnej, zwłaszcza Obwodnicy TU GN Południowej, która odciąŜy obecny, nadmierny ruch samochodowy w mieście. Wzrost EK PRO natęŜenia hałasu pojawia się wzdłuŜ planowanych nowych dróg, stąd teŜ w projekcie planu tereny przyległe przeznaczono na funkcje produkcyjno-usługowe i usługowe. Realizacja wyznaczonego w projekcie planu węzła integracyjnego metropolitarnego „Czerwony Most”, zawierającego pętlę autobusową, tramwajową, dworzec autobusowy, dworzec SKM i kolei dalekobieŜnej, postój Taxi, parking dla autobusów oraz samochodów OJ 2 osobowych oraz teren WOH – u do 12 tys. m pow. sprzedaŜy będzie nowym źródłem PR uciąŜliwości hałasowych. Stąd teŜ, w bezpośrednim sąsiedztwie projekt planu ustala funkcje 53
 • 54. produkcyjno – usługowe oraz komunikacyjne, które nie są chronione przed hałasem i nie Uwymagają zastosowania zabezpieczeń akustycznych obniŜających ponadnormatywne DnatęŜenie hałasu.LĄ7.13. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie dopuszczalnych Gpoziomów pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania stacji bazowych .20 EG KO11 O Wtelefonii komórkowych.10 ZN IS Przez obszar objęty projektem planu przebiega dwutorowa napowietrzna linia31 LIC OWwysokiego napięcia 110 kV relacji GPZ „Leśniewo” – GPZ „Chełm”, z wyprowadzeniem dopołoŜonego w obrębie planu GPZ „Czerwony Most”, dla której obowiązuje 40 metrowa DO UB ODstrefa ochronna. Obszar planu zasilany jest głównie z GPZ „Czerwony Most” 110/15 kV, poprzez 11 P ŚRlinie kablowe średniego i niskiego napięcia wraz ze stacjami transformatorowymi.Nie prognozuje się negatywnych skutków realizacji ustaleń projektu planu na zachowanie.20 DO NAdopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych. Funkcjonowanie stacji bazowychtelefonii komórkowych, które lokalizowane są zgodnie z przepisami nie stanowią .10 GO IAzagroŜenia dla ludności. NaleŜy stwierdzić, Ŝe prawidłowo funkcjonujące stacje bazowespełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa, a ich usytuowanie na dachach, masztach 03 NE ANlub elementach konstrukcji obiektów powoduje występowanie podwyŜszonych natęŜeń pólODOŻO ŁYWelektromagnetycznych w wolnej, niedostępnej dla ludzi przestrzeni. Ponadto nadajnikistosowane w telefonii komórkowej wykorzystują anteny kierunkowe, co powoduje, Ŝesygnał emitowany jest w wąskim paśmie przestrzeni wolnej od przeszkód, a jego natęŜenieCH Ł IApoza tym pasmem gwałtownie i radykalnie spada. Funkcjonowanie nadajników telefoniiIA WY DZkomórkowej w rejonie zabudowy mieszkaniowej nie jest więc uciąŜliwe. Pomimo brakujednoznacznych dowodów na szkodliwość telefonów komórkowych na zdrowie i Ŝycie ludziDN U ODlokalizacja stacji bazowych w rejonach zabudowy mieszkaniowej wzbudza wśródzamieszkujących je ludzi wiele kontrowersji i negatywnych reakcji. PrawidłowoW AN Afunkcjonujące stacje bazowe spełniają wszelkie standardy bezpieczeństwa, według PL OZliteratury przedmiotu, typowa stacja bazowa zlokalizowana na wysokości 20 m nadterenem, pracująca w sposób ciągły pełną mocą (2 kW ERP) wywołuje na poziomie gruntuTU GNnatęŜenie pola elektromagnetycznego co najwyŜej rzędu 0,02 mW/cm2. Wewnątrzbudynków wielkość ta jest od 3 do 20 razy mniejsza. Na podkreślenie zasługuje fakt, ŜeEK PROnadajniki RTV przy porównywalnej mocy są znacznie bardziej emisyjne. Dodatkowonadajniki stosowane w telefonii komórkowej wykorzystują anteny kierunkowe, copowoduje, Ŝe sygnał emitowany na kierunku głównym, do sygnału emitowanego wkierunku przeciwnym jest około 150 razy większy, zaś w stosunku do kierunku pionowegoOJw dół ponad dziesięć tysięcy razy większy.PR54
 • 55. Stąd teŜ, nie prognozuje się negatywnego wpływu skutków ustaleń projektu planów naUzachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, w tym funkcjonowania Dstacji bazowych telefonii komórkowych.LĄ7.14. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na walory krajobrazowe G Realizacja ustaleń projektu planu istotnie wpłynie na zmianę fizjonomii krajobrazu. .20 EG KO11 O WDo krótkotrwałych zmian w krajobrazie naleŜy zaliczyć przekształcenia powierzchniowe.10 ZN ISterenu, w tym powstałe nasypy kontrolowane, obniŜenie wartości przyrodniczych roślin,a niekiedy całkowitą ich likwidację. Po zakończeniu prac budowlanych zmiany te zostaną31 LIC OWczęściowo przywrócone do stanu pierwotnego, a w przypadku roślin odtworzone w formiezieleni urządzonej. Do zmian trwałych naleŜy zaliczyć lokalną zmianę krajobrazu DO UB ODanalizowanego terenu na skutek wprowadzenia obiektów kubaturowych na obszarze 11 P ŚRdotychczas niezabudowanym, powstanie ciągów komunikacyjnych – dróg, ulic i ciągówpieszych o nawierzchni utwardzonej oraz wprowadzenie zieleni ozdobnej, przyobiektowej.20 DO NAi przyulicznej. Największe zmiany będą zauwaŜalne w rejonie projektowanego węzłaintegracyjnego metropolitarnego „Czerwony Most”, gdzie powstanie pętla autobusowa,tramwajowa, dworzec autobusowy, dworzec SKM i kolej dalekobieŜna, a takŜe postój Taxi, .10 GO IAparking dla autobusów oraz samochodów osobowych oraz WOH do 12 tys. mieszkańców. 03 NE ANW obszarze niezabudowanym, porośniętym roślinnością nieurządzoną zarówno niską jaki wysoką, ze spontanicznie rosnącym drzewostanem i zakrzaczeniami, powstanie nowyODOŻO ŁYWkrajobraz zurbanizowanej części miasta. Powstaną wielkogabarytowe elementyinfrastruktury drogowej i kolejowej takie jak wiadukty, mosty, kładki, torowiska, przejazdyCH Ł IAitp. które zmienią dotychczasowy charakter analizowanego terenu. Na terenach zielonych wzdłuŜ Kanału Raduni oraz rzeki Motławy w projekcie planuIA WY DZwprowadzono zakaz lokalizacji reklam. TakŜe na terenach połoŜonych na zachód od ulicyDN U ODPrzybrzeŜnej, na południe od ulicy Wschodniej, w rejonie ulicy Ubocze, między ulicą TraktŚw. Wojciecha i terenami kolejowymi obowiązuje zakaz lokalizacji reklam za wyjątkiemW AN Aszyldów o maksymalnej powierzchni 0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością PL OZw miejscu jej prowadzenia z dopuszczeniem lokalizacji szyldów o powierzchni powyŜej0,5 m2, związanych z prowadzoną działalnością, będących integralną częścią projektuTU GNelewacji lub projektu zagospodarowania terenu. Intencją tych ustaleń było zachowaniew miarę moŜliwości krajobrazu pozbawionego agresywnych form niezharmonizowanychEK PROz otoczeniem. Na pozostałych terenach ustalenia dotyczące moŜliwości lokalizacji nośnikówreklamowych nie są tak rygorystyczne. Z uwagi na uwarunkowania krajobrazowe, środowiskowe i konserwatorskiew granicach terenów wpisanych do rejestru zabytków, objętych strefą ekspozycjiOJhistorycznego Śródmieścia, przedpolafortyfikacji bastionowych Gdańska orazOgólnomiejskim Systemem Terenów Aktywnych Biologicznie wprowadzono w projekciePRplanu zapisy ograniczające wysokości planowanej zabudowy, lokalizacji reklam, nowych55
 • 56. nasadzeń zieleni wysokiej, wykluczono stosowanie przęseł z prefabrykatów betonowychUoraz ustalono, iŜ części naziemne i nadziemne infrastruktury telekomunikacyjnej naleŜyDrealizować w sposób zamaskowany. LĄUstalenia projektu planu wpłyną na zmianę dotychczasowego charakteru analizowanegoobszaru uzupełniając i wprowadzając na większości obszaru funkcje produkcyjno G .20 EG KO11 O W- usługowe. Stąd teŜ, powstanie nowych obiektów, magazynów, baz składowych i halprodukcyjnych istniejących oraz powstających firm i zakładów spowoduje powstanie nowej.10 ZN ISjakości krajobrazu. Zagospodarowanie terenów będzie wiązało się takŜe z wprowadzeniem31 LIC OWprzyobiektowej zieleni urządzonej, ozdobnej, nowych nasadzeń drzew lub odtworzeniemwraz z uzupełnieniem istniejącego drzewostanu przyulicznego. Powstaną nowe, elementy DO UB ODprzyrodnicze o wysokich wartościach biotycznych i krajobrazowych (w tym środowiska dlafauny). W wielu miejscach nastąpi uporządkowanie terenu, likwidacja niezorganizowanych 11 P ŚRi nielegalnych skupisk odpadów róŜnego pochodzenia (m. in. odpady z gospodarstwdomowych, zuŜyty sprzęt AGD i RTV, a takŜe inne elementy i odpady budowlane)..20 DO NAPoprawiony zostanie stan techniczny dróg i ulic. Nastąpi uporządkowanie funkcjonalno -przestrzenne terenów poprzez likwidację istniejących substandardowych budynków, .10 GO IApodziałówwewnętrznych, ogrodzeń, dróg dojazdowych iwprowadzenie ładu 03 NE ANprzestrzennego odpowiedniego dla terenów bezpośredniego sąsiedztwa z historycznymiobiektami chronionymi. Realizacja powyŜszych działań będzie miała korzystny wpływ naODOŻO ŁYWotwarcie panoramy w kierunku bastionów obronnych w rejonie ulicy PrzybrzeŜnej.Realizacja zapisów projektu planu pozwoli na zachowanie malowniczego przebieguulicy PrzybrzeŜnej z ekspozycją w kierunku bastionów, bardzo korzystne odsłonięcieCH Ł IAperspektywy i wglądu na bastiony. Niewątpliwie panorama analizowanych terenówIA WY DZobjętych projektem planu postrzegana z bastionów oraz terenów przyległych będziezdecydowanie bardziej korzystna w przypadku realizacji jego ustaleń.DN U OD7.15. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na obszary i obiekty podlegająceW AN Aochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie PL OZprzyrody, w tym na obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000TU GNZgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 rokuzmieniającym rozporządzenie w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000EK PRO(DZ. U. Nr 25 z dnia 2011 r., poz.133) obszar objęty projektem planu nie został włączonyw granice wymienionych obszarów, a takŜe nie został włączony do specjalnych obszarówochrony siedlisk. NajbliŜej połoŜonym w stosunku do terenu objętego projektem planu są:są:OJ• Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Twierdza Wisłoujście o kodzie PLH 220030 –około 6 km na północPR 56
 • 57. • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja w ujściu Wisły o kodzie PLH 220044 –Uokoło 7 km na północny – zachód. D GLĄ .20 EG KO11 O W.10 ZN IS31 LIC OW DO UB OD 11 P ŚR.20 DO NA .10 GO IARys. 11. Obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w granicach miasta 03 NE ANGdańska.Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Biura Rozwoju Gdańska.ODOŻO ŁYWSpecjalny Obszar Ochrony Siedlisk Twierdza Wisłoujście (kod obszaru PLH220030)obejmuje największe w Gdańsku i drugie w województwie miejsce zimowania nietoperzyCH Ł IAChiroptera – przeciętnie 170 – 180 osobników, 3 – 6 gatunków. Jest to jedyne w regioniemiejsce zimowania nocka łydkowłosego, gatunek wymieniony w załączniku II DyrektywyIA WY DZSiedliskowej oraz wymieniony w Czerwonej Księdze Zwierząt. Stwierdzono równieŜ nockaDN U ODduŜego - gatunek wymieniony w załączniku II.Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Ostoja w Ujściu Wisły (kod obszaru PLH220044)W AN Aobejmuje 2 spośród kilku estuariów utworzonych przez ramiona Wisły, tzw. Wisły Śmiałej PL OZkoło Sobieszewa i Przekop koło Mikoszewa uchodzące do Zatoki Gdańskiej wrazz otaczającymi je piaszczystymi terenami, zwykle otwartymi, a takŜe fragmentamiTU GNporośniętymi lasem. Do obszaru naleŜą takŜe wody przybrzeŜne, szczególnie waŜne dlaptaków. Obszar obejmuje estuarium największej rzeki Polski – Wisły. Zarejestrowano naEK PROtym obszarze 7 typów siedlisk z Załącznika Dyrektywy Rady 92/43/EWG, stanowiącychtypowy kompleks nadmorskich, napiaskowych zbiorowisk roślinnych. Pomimo silnejantropopresji i znacznego przekształcenia tego terenu, dobrze zachowały się niektórezbiorowiska związane z wydmami.OJObszar objęty projektem planu znajduje się w sąsiedztwie obszarów wartościowychprzyrodniczo objętych róŜnymi formami ochrony przyrody. W najbliŜszym sąsiedztwiePRznajduje się:57
 • 58. • Obszar Chronionego Krajobrazu śuławy Gdańskie (oddalony o 1700 m w kierunkuUpołudniowym), D• Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Doliny Potoku Oruńskiego (oddalony o okołoLĄ500 m w kierunku wschodnim),• GuŜytek ekologiczny „Murawy kserotermiczne w Dolinie Potoku Oruńskiego” .20 EG KO11 O W(odległość około 700 m w kierunku wschodnim),• proponowany uŜytek ekologiczny „Bastion św. Gertrudy” (odległość około.10 ZN IS150 m w kierunku północnym),31 LIC OW• proponowany uŜytek ekologiczny „Międzywale Raduni i Motławy”, który przylega dopołudniowo-wschodniej granicy obszaru objętego projektem planu. DO UB ODW granicach analizowanego obszaru nie występują pomniki przyrody. 11 P ŚR.20 DO NA .10 GO IA 03 NE ANODOŻO ŁYWCH Ł IAIA WY DZDN U ODW AN A PL OZTU GNRys. 12. Formy ochrony przyrody prawnie chronionej w sąsiedztwie obszaru objętegompzp Gdańsk Orunia „Czerwony Most”.EK PROŹródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów Biura Rozwoju GdańskaAnalizującpołoŜenie obszaruobjętego projektemplanu, uwarunkowaniaprzyrodnicze oraz jego zapisy, prognozuje się, iŜ realizacja ustaleń projektu planu niewpłynie negatywnie na stan środowiska przyrodniczego, nie spowoduje pogorszenia stanuOJsiedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz nie wpłynie negatywnie na gatunki, dla którychzostały lub będą wyznaczone obszary Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000,PR58
 • 59. a takŜe na inne formy ochrony przyrody znajdujące się w sąsiedztwie, poza granicami Uobszaru objętego projektem planu. D7.16. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na ryzyko wystąpieniaLĄpowaŜnych awarii G .20 EG KOZgodnie z art. 3 ust. 23 ustawy – Prawo ochrony środowiska, powaŜną awarią jest11 O Wzdarzenie, w szczególności emisja, poŜar lub eksplozja, powstałe w trakcie procesu.10 ZN ISprzemysłowego, magazynowania lub transportu, w którym występuje jedna lub więcejniebezpiecznych substancji i które prowadzi do natychmiastowego powstania zagroŜenia31 LIC OWŜycia lub zdrowia ludzi czy środowiska lub powstania takiego zagroŜenia z opóźnieniem.Ustalenia projektu planu nie wykluczają lokalizacji instalacji lub obiektów mogących DO UB ODwywołać wystąpienie powaŜnych awarii. MoŜliwość zaistnienia tego rodzaju awarii na tym 11 P ŚRterenie będzie jednak uzaleŜniona od charakteru obiektów, które zostaną tamzlokalizowane, rodzaju procesów produkcyjnych, stosowanych substancji i technologii oraz.20 DO NApotencjalnego gromadzenia substancji w takich ilościach, które kwalifikowałyby planowaneobiekty produkcyjne do zaliczenia ich do obiektów o zwiększonym, bądź duŜym ryzyku .10 GO IAwystąpienia powaŜnych awarii przemysłowych zgodnie z rozporządzeniem MinistraGospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji 03 NE ANniebezpiecznych. W chwili obecnej kwestie te nie są moŜliwe do przewidzenia.ODOŻO ŁYWEwentualność wystąpienia ryzyka powaŜnych awarii powinna zostać ustalona na etapieuzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla konkretnych obiektówprodukcyjnych.CH Ł IA7.17. Oddziaływania transgraniczne w wyniku realizacji ustaleń projektuIA WY DZplanuRodzaj funkcji, które mogą być wprowadzone na teren objęty granicą projektuDN U ODplanu oraz lokalizacja analizowanego terenu nie stwarzają przesłanek o moŜliwościwystąpienia oddziaływania transgranicznego, jakie mogło by mieć miejsce w wynikuW AN Arealizacji ustaleń projektu planu. PL OZ7.18. Oddziaływania skumulowane skutków realizacji ustaleń projektu planuTU GNPrzez oddziaływanie skumulowane naleŜy rozumieć łączne oddziaływanie wszystkichźródeł emisji, jakie wystąpią w rejonie projektu planu, wraz ze źródłami związanymi z tymEK PROobszarem bezpośrednio i pośrednio (zewnętrznymi i wewnętrznymi). Ustalenia projektplanu nie wprowadzają nowych dróg, intensywnej zabudowy czy uciąŜliwych funkcji.Realizacja ustaleń projektu planu moŜe przyczynić się jedynie do okresowej (krótkotrwałej)kumulacji emisji zanieczyszczeń poprzez: zwiększenie ruchu samochodowego związanegoOJz wprowadzeniem zabudowy, nowej infrastruktury technicznej, realizacją parkingu lub ichmodernizacją, które będą realizowane w tym samym okresie czasu. Przy takim załoŜeniu,PRmoŜna prognozować, iŜ nastąpi czasowa kumulacja m.in. pyłu PM10 oraz nieznacznie 59
 • 60. moŜe dojść do zmiany klimatu akustycznego, co nie będzie w sposób znaczącyUoddziaływało na środowisko terenu objętego projektem planu jak i jego sąsiedztwo.D LĄ8. Skutki realizacji ustaleń projektu planu na zdrowie ludziSkutkiem realizacji ustaleń projektu planu będzie zachowanie obecnych warunków G .20 EG KOzdrowotnych analizowanego obszaru. Głównym czynnikiem wpływającym na zdrowie ludzi11 O Wpozostanie klimat akustyczny oraz stan aerosanitarny powietrza..10 ZN ISDominujący udział w emisji zanieczyszczeń na tym terenie będzie mieć emisja31 LIC OWkomunikacyjna związana z funkcjonowaniem istniejącego ciągu komunikacyjnegoulicy Trakt Św. Wojciecha oraz planowanego węzła komunikacyjnego (drogowo- DO UB ODkolejowego) o randze metropolitarnej wraz z nowym układem projektowanych ulic jakrównieŜ napływ zanieczyszczeń z terenów sąsiednich. 11 P ŚRRealizacja ustaleń projektu planu skutkować będzie polepszeniem obecnychwarunków klimatu akustycznego. Głównym czynnikiem kształtującym warunki klimatu.20 DO NAakustycznego analizowanego obszaru pozostanie emisja hałasu drogowego orazkolejowego, który w wyniku rozbudowy planowanego układu komunikacyjnego w mieście .10 GO IAGdańsku spowoduje odciąŜenie ruchu drogowego w centrum miasta, co wiąŜe się 03 NE ANz obniŜeniem natęŜenia hałasu m.in. w sąsiedztwie jak i na terenie obszaru objętegoprojektem planu. Lokalnie na terenie projektowanych terenów produkcyjno-usługowychODOŻO ŁYWmoŜe nastąpić nieznaczny wzrost natęŜenia hałasu, jednakŜe nie będzie on stanowiłuciąŜliwości dla terenów mieszkaniowych oraz innych funkcji chronionych. WzrostnatęŜenia hałasu pojawi się wzdłuŜ planowanych nowych dróg (m.in. Nowej Podmiejskiej,CH Ł IANowej Sandomierskiej, Nowej 3-go maja i Nowej Cienistej), stąd teŜ w projekcie planuIA WY DZtereny przyległe przeznaczono na funkcje przemysłowe i usługowe.DN U OD9. Metody analizy skutków realizacji ustaleń projektu planuZgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniuW AN Aprzestrzennym Prezydent miasta w celu oceny aktualności planów miejscowych dokonuje PL OZanalizy zmianwzagospodarowaniuprzestrzennymgminy,ocenia postępyTU GNw opracowywaniuplanów miejscowych i opracowuje wieloletnie programy ichsporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. W tym okresie dokonywana będzie ocenaEK PROskutków realizacji ustaleń, między innymi, analizowanego projektu planu w kontekściezgłoszonych wniosków o ich zmianę lub o zmianę studium. MoŜliwość realizacji tychwniosków będzie takŜe uzaleŜniona od skutków realizacji obowiązującego planu naśrodowisko przyrodnicze i warunki Ŝycia mieszkańców.OJPR60
 • 61. Podsumowanie UWymienione w niniejszej prognozie przekształcenia środowiska przyrodniczego Dtowarzyszące procesowi urbanizacji w większości są nieuniknione. W celu wyeliminowaniaLĄlub ograniczenia ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko naleŜy na etapie Grealizacji ustaleń planu uwzględnić szczegółowe uwarunkowania terenu i zastosować .20 EG KO11 O Wzapisy zawarte w projekcie planu, które zminimalizują lub z rekompensują powstałezaburzenia w środowisku analizowanego terenu jak i w jego otoczeniu. Faktyczny stopień.10 ZN ISprzekształceń i szkodliwości projektowanych inwestycji zaleŜeć będzie od rodzaju31 LIC OWi wielkości produkcji, a takŜe od zastosowanych technologii.W projekcie planu przedstawiono szczegółowe zapisy dotyczące ochrony wód DO UB ODpodziemnych, ochrony powierzchni ziemi, przyrody oraz zdefiniowano zasady obsługiw zakresie obsługi infrastruktury technicznej. 11 P ŚRW celu eliminacji, ograniczenialub kompensacji ewentualnych negatywnychoddziaływań na środowisko proponuje się podjąć następujące działania:•.20 DO NAograniczenie do niezbędnego minimum placu budowy w celu ochrony pokrywyglebowej, będącej podstawą dla ukształtowania docelowych terenów zieleni, .10 GO IA• ograniczenie do niezbędnego minimum makroniwelacji terenu, 03 NE AN• pozostawienie jaknajwiększejpowierzchni terenu bez pokryciasztucznyminawierzchniami,ODOŻO ŁYW• stosowanie nawierzchni umoŜliwiających infiltrację wody w podłoŜe, za wyjątkiemterenów komunikacyjnych,CH Ł IA• maksymalne zachowanie istniejącego drzewostanu,•IA WY DZwprowadzenie zieleni urządzonej i ozdobnej zgodnej z warunkami siedliskowymw formie grup drzew i krzewów.DN U ODWnioskiW AN ANiniejszą prognozę oddziaływania na środowisko przeprowadzono w związku PL OZz opracowaniem projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GdańskOrunia – „Czerwony Most” (nr planu 1603).TU GNUstalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaruEK PROsą zgodne z obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego miasta Gdańska” oraz z „Planem zagospodarowania przestrzennegowojewództwa pomorskiego”. W analizowanym projekcie planu uwzględniono charakter miasta, uwarunkowaniaprzyrodnicze oraz wynikające z nich ograniczenia. Zastosowane ustalenia projektu planuOJograniczają negatywne oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji, jednakŜePR 61
 • 62. prognozowane skutki wynikające z realizacji ustaleń projektu planu będą nieuniknioneUi typowe towarzyszące procesom budowlanym.D LĄ W wyniku planowanego zagospodarowania na terenie objętym projektem planuprognozuje się następujące zmiany i przekształcenia w środowisku: G .20 EG KO•miejscami częściowa likwidacja szaty roślinnej,11 O W•miejscami zmiana charakteru i gatunków istniejącej roślinności,.10 ZN IS•zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej,31 LIC OW•powstanie nawierzchni utwardzonych,•zmniejszenie moŜliwości infiltracyjnych wód opadowych i roztopowych DO UB OD•miejscami zmiana klimatu lokalnego,•nieznaczne pogorszenie stanu aerosanitarnego – zwiększenie zanieczyszczeń 11 P ŚR pyłowych i gazowych do powietrza (głównie z terenów produkcyjnych, dróg i ulic oraz z indywidualnych palenisk domowych),•zmiana natęŜenia .20 DO NA hałasu - pojawienie się nowych źródeł hałasu wzdłuŜ projektowanych ulic oraz ogólne zmniejszenie natęŜenia na pozostałym obszarze .10 GO IA opracowania, 03 NE AN•zmiany fizjonomii krajobrazu,•zmiana stosunków wodnych (moŜliwe wahania poziomów wód gruntowych orazODOŻO ŁYW trwałe obniŜenie zwierciadła),•zwiększenie bezpieczeństwa przed powodzią,•wzrostwartościmaterialnychorazochrona irewitalizacja zabytkówCH Ł IA i obiektów o wartościach kulturowych.IA WY DZ Z kolei nie przewiduje się wpływu realizacji ustaleń projektu planu (równieŜDN U ODz powodu braku występowania danego elementu na analizowanym obszarze) na:•powstanie zagroŜenia ruchami masowymi,W AN A•ochronę występowania surowców naturalnych, PL OZ•powstanie zagroŜenia powaŜnych awarii.TU GN Nie przewiduje się negatywnego wpływu skutków realizacji ustaleń projektu planuna stan i funkcjonowanie obszarów włączonych i proponowanych do włączenia doEK PROEuropejskiej Sieci Natura 2000 oraz innych obszarów objętych prawną ochronąznajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru objętego projektem planu. Podsumowując, naleŜy ocenić, Ŝe realizacja ustaleń projektu planu w granicachobszaru objętego opracowaniem, jak teŜ na terenach przyległych nie spowodujenegatywnych i konfliktowych oddziaływań na środowisko i ekologiczne warunki Ŝycia ludzi,OJa prognozowane zmiany są typowe i nieuniknione w sytuacji postępującej urbanizacji.PR62
 • Fly UP