System is processing data
Please download to view
...

Chemia a srodowisko

by karola11431

on

Report

Download: 0

Comment: 0

1,206

views

Comments

Description

po polsku
Download Chemia a srodowisko

Transcript

 • 1. Chemia a środowisko część 1
 • 2. Środowisko naturalne Ziemi obejmuje tzw. biosferę, czyli sferę życia organicznego na Ziemi. Biosferę tworzą:
  • Dolna część atmosfery
  • Powierzchniowa i górna warstwa skorupy ziemskiej wraz z glebą stanowiącą część litosfery
  • Wszystkie wody, czyli cała hydrosfera (oceany, morza, rzeki, jeziora, stawy)
  • Flora i fauna
  • Klimat i krajobraz
 • 3. Zanieczyszczenia atmosfery
  • W skład ziemskiej atmosfery wchodzą gazy, których ilość jest stała: azot, tlen, helowce oraz gazy, których ilość jest zmienna: para wodna, dwutlenek węgla i ozon.
  • Ilość pary wodnej w zależności od pogody i klimatu może się zmieniać od 0,1 do 5%.
  • Zawartość CO 2w atmosferze maleje nad powierzchnią wód i dużymi obszarami roślinności, wzrasta zaś tam, gdzie zachodzi spalanie i gnicie.
  • Ozon powstaje w górnych warstwach atmosfery na skutek reakcji inicjowanej przez nadfioletowe promieniowanie Słońca, a także pewne jego ilości tworzą się przy wyładowaniach atmosferycznych (podczas burzy) i pożarów lasów.
 • 4. Substancje szkodliwe wydzielane do atmosfery można podzielić na:
  • Cząstki stałe i aerozole
  • Substancje chemiczne o charakterze kwaśnym (H 2 S, SO 2 , SO 3 , tlenki azotu i fosforu, CO 2 )
  • Tlenek węgla, rtęć i inne metale oraz ich związki
  • Lotne rozpuszczalniki
 • 5.  
 • 6. Skład czystego powietrza, w częściach na milion (ppm) przyjmuje się za następujący:
  • N 2 - 780 900
  • O 2 - 209 500
  • Ar- 9 300
  • CO 2 - 300
  • Ne- 28
  • He- 5,2
  • CH 4 - 2,2
  • Kr- 1,0
  • N 2 O- 1,0
  • H 2 - 0,5
  • Xe- 0,08
 • 7. Dwutlenek siarki SO 2
  • Ma fatalny wpływa na środowisko naturalne.
  • Nawet małe ilości obniżają plony, atakują metale oraz różne materiały pochodzenia roślinnego i mineralnego.
  • Jest również szkodliwy dla organizmów żywych i to już przy stężeniu 1-2 ppm, a stężenie 400-500 ppm powoduje nagłą śmierć.
 • 8. Tlenki azotu (NO, NO2)
  • Są wydzielane do atmosfery m.in. przez zakłady produkujące kwas azotowy (V) HNO3 i jego sole.
  • Związki te są bardzo szkodliwe, działają zwłaszcza na hemoglobinę (czerwony barwnik krwi) powodując zahamowanie dostarczania tlenu do organizmu.
 • 9. Tlenek węgla CO
  • Silnie toksyczny
  • Produkt niecałkowitego spalania węgla i jego związków.
  • Przy stężeniu powyżej 60%, już po kilku oddechach, może spowodować śmierć.
  • Stanowi szczególne niebezpieczeństwo, ponieważ jest gazem bezbarwnym, bezwonnym i bez smaku.
  • Z gleby jest w dużym stopniu usuwany przez niektóre gatunki grzybów, w atmosferze ulega fotolitycznemu utlenianiu do CO 2 .
 • 10.
  • SO 2i NO 2mogą być w krótkim czasie wymywane z powietrza dzięki opadom atmosferycznym. W przypadku braku opadów oba te gazy mogą się przyczynić do wtórnego zanieczyszczenia atmosfery tworząc smogi.
 • 11. Smog typu londyńskiego
  • Powstaje z SO 2 , CO 2oraz pary wodnej skondensowanej na cząstkach pyłu i sadzy.
  • Przy braku wiatru i silnym nasłonecznieniu zawarte w pyłach metale (Al, Fe, Mn, Co, Cr, Ni, V) katalizują utlenianie SO 2do SO 3 .
  • Powstały smog jest właściwie aerozolem kwasu siarkowego (VI) z dodatkiem CO 2 .
 • 12. Smog
 • 13. Smog typu Los Angeles
  • Powstaje w słoneczne, bezwietrzne dni ze spalin samochodowych.
  • Wydalany z silników NO2 pod wpływem promieniowania nadfioletowego przechodzi cykl przemian, w wyniku których powstaje m.in. ozon. Reaguje on ze znajdującymi się w spalinach węglowodorami.
  • Powstają przy tym aldehydy, ketony i inne niezwykle toksyczne substancje.
  • Oprócz tego w gazach spalinowych występuje 3,4- benzopiren, który jest związkiem silnie rakotwórczym.
 • 14. Smog w Los Angeles
 • 15.
  • Spalanie węgla powoduje również przedostawanie się do atmosfery par rtęci oraz jej związków. Węgiel zawiera średnio ok. 1 ppm rtęci. Rtęć jest wydalana do atmosfery przez zakłady produkujące niektóre polimery, środki ochrony roślin i preparaty farmaceutyczne.
  • Głównym źródłem zanieczyszczenia atmosfery chlorem, chlorowodorem oraz chlorowymi pochodnymi węglowodorów są różnego rodzaju zakłady metalurgiczne i zakłady przemysłu chemicznego. Należą do nich zakłady, w których otrzymuje się chlor, kwas solny i metale lekkie.
  • Znaczne ilości (ok.. 20%) z emitowanego do atmosfery fluoru przypada na zakłady ceramiczne i elektrownie, w których stosuje się węgiel kamienny i brunatny. Związki fluoru są wydalane przez zakłady produkujące aluminium, nawozy fosforowe, flurowodór, kwas flurowodorowy i fluorik, a także związki fluoroorganiczne-freony i teflon.
 • 16. Freony
  • Znalazły powszechne zastosowanie w lodówkach, zamrażarkach, klimatyzatorach itd.
  • Są również stosowane do napełniana gaśnic i zasobników ciśnieniowych zawierających zawierających środki kosmetyczne- perfumy, wody kolońskie i dezodoranty.
  • Masowe ich użycie spowodowało przedostanie się ich do warstwy ozonowej, co grozi powiększeniem się dziury ozonowej.
 • 17. Źródła zanieczyszczeń powietrza:
  • Naturalne:
  • Wybuchy wulkanów
  • Wyładowania atmosferyczne
  • Pożary lasów
  • Procesy rozkładu obumarłych organizmów roślinnych i zwierzęcych
  • Działalność człowieka:
  • Energetyka oparta na spalaniu paliw
  • Przestarzały przemysł ciężki i chemiczny
  • Komunikacja wykorzystująca silniki spalinowe
  • Gospodarstwa domowe
 • 18.  
 • 19. Skutki degradacji środowiska można złagodzić stosując:
  • Wysokie kominy
  • Odpylanie i neutralizowanie szkodliwych gazów -cyklony -elektrofiltry -chemiczne wiązanie szkodliwych gazów
  • Wzbogacanie paliw
  • Pasy zieleni
  • Strefy ochronne
  • Budowanie osiedli z dala od zakładów przemysłowych
 • 20. Samooczyszczanie powietrza:
  • Wymywanie zanieczyszczeń przez opady.
  • Pochłanianie zanieczyszczeń przez podłoże ( glebę ).
  • Przez przemiany chemiczne
 • 21. Koniec części 1
  • Pracę przygotowała Katarzyna Wdowiak
  • z klasy 2a
 • Fly UP