...

Test na myślenie analityczne

by krzysztof-sliwinski

on

Report

Download: 0

Comment: 0

10,477

views

Comments

Description

Download Test na myślenie analityczne

Transcript

  • 1. Test Na Myślenie Analityczne ocena zdolnościpsychoMETRA.pl
  • 2. Przykładowe pytania wstępne• W jaki sposób dana osoba podejmuje decyzje?• Jaki jest dominujący styl pracy danej osoby przyzadaniach wymagających myślenia analitycznego?• Co odróżnia daną osobę od innych w zakresiemyślenia analitycznego?• Jakie specyficzne umiejętności danej osobywykorzystać w środowisku pracy? psychoMETRA.pl
  • 3. Test Na Myślenie Analityczne• Badanie w całości on-line• Czas wykonania testu ograniczony do 54 minut• Zawiera 37 pytań na trzech poziomach trudności• Zinformatyzowany proces badania, obliczania i interpretacji wyniku• Dostęp do automatycznie generowanego, syntetycznego raportu pozakończeniu badania• Oparty o logiczne zasady. Nie zawiera elementów wiedzymatematycznej, językowej czy jakiejkolwiek innej niż rozumieniereguł logicznych• Może uzupełniać test inteligencji o specyficzny wymiar psychoMETRA.pl
  • 4. Test Na Myślenie Analityczne• Narzędzie wystandaryzowane, znormalizowane, obiektywne,posiadające adekwatne wskaźniki dobroci pomiaru (wysokarzetelność i trafność diagnostyczna pomiaru), skonstruowanespecjalnie na potrzeby oceny zdolności analitycznego myślenia• Wersja on-line testu pozwala na bardzo dokładną obserwacjęprocesu i sposobu wypełniania testu przez osobę badaną• Dostarcza informacji o preferencji stylu i środowiska pracy• Przydatny w rekrutacji, selekcji, alokacji• Przydatny w procesie oceny i rozwoju pracowników, pozwalając naszczegółowe opracowanie indywidualnych działań rozwojowychpsychoMETRA.pl
  • 5. Test Na Myślenie Analityczne(przykładowe zadanie)psychoMETRA.pl
  • 6. Test Na Myślenie Analityczne (mierniki)• Wynik całościowy – liczba punktów za prawidłowo udzieloneodpowiedzi• Procent odpowiedzi poprawnych na każdym z poziomów trudności• Porównanie do średnich czasów• Ocena sposobu rozpoczynania pracy• Ocena sposobu rozwiązywania testu• Ocena dokonywania czynności sprawdzających• Ocena ilości wprowadzanych zmian w odpowiedziach• Ocena czasu między zmianami w odpowiedziach• Ocena ilości udzielonych odpowiedzi losowych• Ocena ilości powrotów do konkretnego zadania psychoMETRA.pl
  • 7. Test Na Myślenie Analityczne (raport)• Wynik liczbowy i jego interpretacja• Procent poprawnych odpowiedzi na pytania z poszczególnychpoziomów trudności• Opis procesu wypełniania i jego implikacje dla realnych zachowańosoby badanej w miejscu pracy• Opis poziomu umiejętności osoby badanej w zakresie myśleniaanalitycznego z przełożeniem tego poziomu na pracę zawodową• Opis w jakich warunkach i przy jakim typie zadań osoba badanabędzie działała najefektywniej• Raport zawiera od 14 do 18 stron psychoMETRA.pl
  • 8. Test Na Myślenie AnalityczneWięcej informacjiKrzysztof Śliwiński psycholog psychometra http://www.psychometra.pl k.sliwinski@psychometra.plpsychoMETRA.pl
  • Fly UP