...

Abc bezrobotnego

by doradcazawodowygwsh

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

434

views

Comments

Description

 
Download Abc bezrobotnego

Transcript

 • 1. PREZENTACJA INTERNETOWEJ STRONYpowiat POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GNIEŹNIE ABC BEZROBOTNEGO I POSZUKUJĄCYCH PRACY GWSH Gdaosk 2013 1
 • 2. ma TU JESTEŚMYGWSH Gdaosk 2013 2
 • 3. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieKONTAKT DO URZĘDU PRACYUL. SOBIESKIEGO 20, 62-200 GNIEZNOTEL. 61 426 16 49, FAX. 61 426 11 62E-MAIL: PUPGNIEZNO@PUP-GNIEZNO.PLPRZYJMOWANIE INTERESANTÓW:W PONIEDZIAŁKI- W GODZINACH 7:30 – 16:00WTOREK - PIĄTEK - W GODZINACH 7:30 - 15:30 KSIĄŻKA TELEADRESOWA PRACOWNIKÓW GWSH Gdaosk 2013 3
 • 4. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCHAKTUALNA STAWKA ZASIŁKU BRUTTO WYNOSI:794,20 ZŁ PRZEZ PIERWSZE 3 M-CE623,60 ZŁ PRZEZ KOLEJNE MIESIĄCE GWSH Gdaosk 2013 4
 • 5. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieABC BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY OKREŚLENIE STATUSU ODSŁUCHAJ BEZROBOTNEGO REJESTRACJA BEZROBOTNYCH REJESTRACJAPOSZUKUJĄCYCH PRACY FORMY AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH IPOSZUKUJĄCYCH PRACY GWSH Gdaosk 2013 5
 • 6. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. FINANSOWE FORMY WSPARCIA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJ DOKUMENTY DO POBRANIA AGENCJA ZATRUDNIENIA GWSH Gdaosk 2013 6
 • 7. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie. NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA I ODPOWIEDZI TERMINY PRZELEWÓW BANKOWYCH ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA GWSH Gdaosk 2013 7
 • 8. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie OKREŚLENIE STATUSU BEZROBOTNEGOKATALOG ZAWIERA NIEZBĘDNE INFORMACJE ORAZ PODSTAWĘPRAWNĄ DOTYCZĄCĄ ZAGADNIEOPRZYZNANIE STATUSU BEZROBOTNEGOUTRATA STATUSU BEZROBOTNEGOUTRATA STATUSU BEZROBOTNEGOREJESTRACJA BEZROBOTNYCH GWSH Gdaosk 2013 8
 • 9. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie REJESTRACJA BEZROBOTNYCHREJESTRACJA OSÓB NIE KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUGI INTERNETOWEJDOKUMENTY WYMAGANE DO PIERWSZEJ REJESTRACJI JAKO BEZROBOTNYDOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI OSÓB POWRACAJĄCYCH ZZATRUDNIENIA W KRAJACH UE/EOGDOKUMENTY WYMAGANE DO ZGŁOSZENIA CZŁONKÓW RODZINY DOUBEZPIECZENIA GWSH Gdaosk 2013 9
 • 10. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieOSOBA REJESTRUJĄCA SIĘ PRZEDKŁADA DO WGLĄDU PRACOWNIKOWIPOWIATOWEGO URZĘDU PRACY DOKONUJĄCEMU REJESTRACJI:DOWÓD OSOBISTY, A W PRZYPADKU JEGO BRAKU INNY DOKUMENT TOŻSAMOŚCI+ AKTUALNE POTWIERDZENIE ZAMELDOWANIADYPLOM, ŚWIADECTWO UKOOCZENIA SZKOŁY LUB ŚWIADECTWO SZKOLNE,ALBO ZAŚWIADCZENIE O UKOOCZENIU KURSU LUB SZKOLENIA;WSZYSTKIE ŚWIADECTWA PRACY ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DOUSTALENIA UPRAWNIEO;DOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIAOKREŚLONYCH PRAC, JEŻELI TAKI DOKUMENT POSIADA;OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA, OPRÓCZ DOKUMENTÓW· W/W PRZEDKŁADADOKUMENT POTWIERDZAJĄCY STOPIEO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI; GWSH Gdaosk 2013 10
 • 11. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieWYMAGANE DOKUMENTY W CELU USTALENIA UPRAWNIEO DONABYCIA PRAWA DO ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH:W PRZYPADKU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:DECYZJĘ O WYKREŚLENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O OPŁACANIU SKŁADEK Z TYTUŁU PROWADZENIAPOZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ;W PRZYPADKU ZAKOOCZENIA WSPÓŁPRACY PRZY POZAROLNICZEJDZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O OKRESACH OPŁACANIA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIESPOŁECZNE Z PODANĄ KWOTĄ STANOWIĄCĄ PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADEK NAUBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY GWSH Gdaosk 2013 11
 • 12. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieW PRZYPADKU PRZEBYWANIA NA RENCIE Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY:DECYZJĘ O PRZYZNANIU I WSTRZYMANIU PRAWA DO RENTY Z TYTUŁUNIEZDOLNOŚCI DO PRACY;W PRZYPADKU PRZEBYWANIA NA ZASIŁKU CHOROBOWYM, MACIERZYOSKIMLUB POBIERANIA ŚWIADCZENIA REHABILITACYJNEGO PO USTANIUZATRUDNIENIA:ZAŚWIADCZENIE Z ZUS O OKRESIE POBIERANIA WYŻEJ WYMIENIONEGO ZASIŁKUWRAZ Z UWZGLĘDNIENIEM PODSTAWY WYMIARU SKŁADKI TYCH ZASIŁKÓWW PRZYPADKU ZAWIESZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:ZAŚWIADCZENIE O ZAWIESZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, WYSTAWIONEPRZEZ ZAKŁAD UBEZPIECZEO SPOŁECZNYCH LUB PRZEZ URZĄD MIASTA/GMINY GWSH Gdaosk 2013 12
 • 13. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieW PRZYPADKU OSÓB ZATRUDNIONYCH W RAMACH UMOWY ZLECENIA,UMOWY AGENCYJNEJ LUB INNYCH UMÓW CYWILNO- PRAWNYCH:ZAŚWIADCZENIE O PODSTAWIE WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIESPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE MIESIĄCE ZTYTUŁU WYKONYWANIA PRACY W RAMACH W/W UMOWY;W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRACY W OKRESIE TYMCZASOWEGOARESZTOWANIA LUB ODBYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI:ZAŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU WRAZ Z WYKAZEM MIESIĘCZNYCH KWOTSTANOWIĄCYCH PODSTAWĘ WYMIARU SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE IFUNDUSZ PRACY; GWSH Gdaosk 2013 13
 • 14. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieW przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy:Zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu brutto( w rozbiciu naposzczególne miesiące) od którego istnieje obowiązek opłacania składek naFundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne;W przypadku opłacania składki na Fundusz Pracy w związku z zatrudnieniemlub wykonywaniem innej pracy za granicą u pracodawcy zagranicznego:Zaświadczenie o w/w okresie wydane przez stosowny urząd;W przypadku odbycia zasadniczej służby wojskowej:Książeczkę wojskową; GWSH Gdaosk 2013 14
 • 15. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie REJESTRACJA POSZUKUJĄCYCH PRACYDOKUMENTY WYMAGANE DO REJESTRACJI JAKO POSZUKUJĄCY PRACYDOWÓD OSOBISTY LUB INNY DOWÓD TOŻSAMOŚCI,DYPLOM, ŚWIADECTWO UKOOCZENIA SZKOŁY LUB ŚWIADECTWO SZKOLNE ALBOZAŚWIADCZENIA O UKOOCZENIU KURSU LUB SZKOLENIA,ŚWIADECTWO PRACY ORAZ INNE DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO USTALENIA JEJUPRAWNIEO,. GWSH Gdaosk 2013 15
 • 16. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieDOKUMENT STWIERDZAJĄCY PRZECIWWSKAZANIA DO WYKONYWANIA OKREŚLONYCHPRAC, JEŻELI TAKI DOKUMENT POSIADA,OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA DODATKOWO PRZEDKŁADA DOKUMENTPOTWIERDZAJĄCY STOPIEO NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI GWSH Gdaosk 2013 16
 • 17. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźniePRAWA I OBOWIĄZKI BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACYOSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK:INFORMOWANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GNIEŹNIE W TERMINIE 7 DNI OWSZELKICH ZMIANACH DANYCH ZAWARTYCH W KARCIE REJESTRACYJNEJ, ORAZ ZMIANACHMAJĄCYCH WPŁYW NA PODLEGANIE UBEZPIECZENIU ZDROWOTNEMU SAMEGOBEZROBOTNEGO ORAZ CZŁONKÓW RODZINY;ZGŁASZANIA SIĘ DO WŁAŚCIWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W GNIEŹNIE WWYZNACZONYM PRZEZ URZĄD TERMINIE W CELU PRZYJĘCIA PROPOZYCJI ODPOWIEDNIEJPRACY LUB INNEJ FORMY POMOCY PROPONOWANEJ PRZEZ URZĄD LUB W INNYM CELUWYNIKAJĄCYM Z USTAWY I OKREŚLONYM PRZEZ URZĄD PRACY, W TYM POTWIERDZENIAGOTOWOŚCI DO PODJĘCIA PRACY. GWSH Gdaosk 2013 17
 • 18. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieW PRZYPADKU NIESTAWIENIA SIĘ W WYZNACZONYM TERMINIE I NIEPOWIADOMIENIA W OKRESIE DO 7 DNI O UZASADNIONEJ PRZYCZYNIE TEGONIESTAWIENNICTWA NASTĘPUJE UTRATA STATUSU BEZROBOTNEGO.POZBAWIENIE STATUSU BEZROBOTNEGO NASTĘPUJE OD DNIA NIESTAWIENIA SIĘW PUP NA OKRES120 DNI W PRZYPADKU PIERWSZEGO NIESTAWIENNICTWA,180 DNI W PRZYPADKU DRUGIEGO NIESTAWIENNICTWA,270 DNI W PRZYPADKU TRZECIEGO I KAŻDEGO NASTĘPNEGONIESTAWIENNICTWA; GWSH Gdaosk 2013 18
 • 19. Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieOSOBA BEZROBOTNA MA PRAWO DO:OTRZYMANIA POMOCY W UZYSKANIU ODPOWIEDNIEGO ZATRUDNIENIA,KORZYSTANIA Z PORADNICTWA ZAWODOWEGO,KORZYSTANIA Z KURSÓW ZAWODOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ URZĄDPRACY,UBIEGANIA SIĘ O SFINANSOWANIE SZKOLENIA NA INDYWIDUALNY WNIOSEK LUBW RAMACH POŻYCZKI SZKOLENIOWEJ,ŚWIADCZEO PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ,OTRZYMYWANIA ZASIŁKU DLA BEZROBOTNYCH,OTRZYMYWANIA INNYCH ŚWIADCZEO PRZEWIDZIANYCH W USTAWIE DLA OSÓBBEZROBOTNYCH. GWSH Gdaosk 2013 19
 • 20. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie FORMY AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACYPOWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE REALIZUJE NASTĘPUJĄCE FORMY AKTYWIZACJIBEZROBOTNYCH:POŚREDNICTWO KRAJOWEPOŚREDNICTWO PRACY Z OBSZARU UE I EOG (EURES, W TYM USŁUGI TRANSGENICZNEPORADNICTWO ZAWODOWE I INFORMACJA ZAWODOWAPOMOC W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACYSZKOLENIA I INNE FORMY PODNOSZENIA KWALIFIKACJI GWSH Gdaosk 2013 20
 • 21. . Powiatowy Urząd Pracy w GnieźniePRZYGOTOWANIE ZAWODOWE DOROSŁYCHSTAŻEPRACE INTERWENCYJNEROBOTY PUBLICZNEPRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE.USŁUGI DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY
 • 22. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie FINANSOWE FORMY WSPARCIA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACYSTYPENDIUM Z TYTUŁU PODJĘCIA NAUKISTYPENDIUM Z TYTUŁU DOFINANSOWANIA DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCHPOŻYCZKA SZKOLENIOWAŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄCE ROLNIKOM ZWALNIANYM Z PRACYZASADY I TERMINARZ WYDAWANIA ŚWIADCZEODOTACJE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚRODKÓW PEFRONINNE FORMY WSPARCIA GWSH Gdaosk 2013 22
 • 23. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie .WYSOKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH I ZASIŁKÓWZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCHDODATEK AKTYWIZACYJNYJEDNORAZOWE ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJREFUNDACJA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM DO LAT 7 LUB OSOBĄ ZALEŻNĄZWROT KOSZTÓW DOJAZDU, ZWROT KOSZTÓW ZAKWATEROWANIA
 • 24. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie INFORMACJA DLA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UNII EUROPEJSKIEJINFORMACJE DLA CUDZOZIEMCÓW SPOZA UE I EOG POSZUKUJĄCYCH PRACY WPOLSCEZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI CUDZOZIEMCY SPOZA UE IEOG MOGĄ BYD ZATRUDNIENI NA TERENIE RP NA PODSTAWIE STOSOWNEGOZEZWOLENIA.WYJĄTEK STANOWIĄ OBYWATELE PAOSTW: REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKIGRUZJI, REPUBLIKI MOŁDOWY, FEDERACJI ROSYJSKIEJ I UKRAINY, KTÓRZY MOGĄBYD ZATRUDNIENI BEZ ZEZWOLENIA NA PRACĘ W OKRESIE DO SZEŚCIU MIESIĘCYW CIĄGU KOLEJNYCH DWUNASTU MIESIĘCY POD WARUNKIEM POSIADANIAPRZEZ NICH OŚWIADCZENIA POLSKIEGO PRACODAWCY O ZAMIARZEPOWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY. GWSH Gdaosk 2013 24
 • 25. Powiatowy Urząd Pracy w Gnieźnie DOKUMENTY DO POBRANIADLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACYREJESTRACJA BEZROBOTNYCHPRZYKŁADOWE LISTY CV I MOTYWACYJNEPOŚREDNICTWO PRACYPORADNICTWO ZAWODOWESZKOLENIAŚRODKI Z PEFRONDODATEK AKTYWIZACYJNY GWSH Gdaosk 2013 25
 • 26. . Powiatowy Urząd Pracy w GnieźnieDruki i zaświadczeniaFinansowanie studiów podyplomowychwniosek o refundacjeJednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczejDla pracodawców i przedsiębiorcówZgłoszenie ofert pracy przez emailRefundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy
 • 27. PODSUMOWANIE .Serwis internetowy Powiatowego Urzędu Pracy w Gnieźnie jest dostępny i użytecznyKażdy kto chce skorzystad ze strony może to zrobid w łatwy sposób.Minusem witryny jest jedynie brak możliwości rejestracji przez internet .Strona internetowa dostosowana jest aby przeglądad ją w różnych rozmiarach czcionki.Aby to uczynid należy skorzystad z przycisku "Wysoki kontrast" serwis zostanie wyświetlony wwiększym rozmiarze czcionki, w kolorach o wysokim kontraście.Można także użyd narzędzi wbudowanych w przeglądarki internetowe oraz linku"Powiększtekst" dostępnego na każdej stronie.MAPA STRONY - jest to specjalnie przygotowana podstrona na której znajdują się odnośnikido wszystkich innych podstron w serwisie. Jest „spisem treści” całej witryny i ma za zadaniepomóc użytkownikowi w poruszaniu się po stronie internetowej.
 • 28. .GŁÓWNE ODNOŚNIKI – Aktualne ofert pracy, ABC Bezrobotnego, ABCPracodawcy, Dotacje i refundacje, Oferty szkoleo znajdują się one na górzestrony oraz lewej części serwisu – są to „drzwi” do głównych sekcjiinformacyjnych naszego serwisu.ŚCIEŻKA NAWIGACJI – jest ona umieszczona na każdej podstronie iinformuje użytkownika serwisu w jakiej aktualnie lokalizacji stronyinternetowej się znajduje. GWSH Gdaosk 2013 28
 • 29. WYSZUKIWARKA - za pomocą wyszukiwarki możesz w szybki i prostu sposóbodnaleźd interesujące Cię informacje umieszczone na naszym serwisieinternetowym. Istnieje też możliwośd wyszukiwania zaawansowanego,która umożliwia szukanie konkretnego słowa w poszczególnych działach.LINKI – każdy link znajdujący się na tej stronie został oznaczony poprzezpodkreślenie, aby można było łatwiej nawigowad na stronie.Instrukcja-rezerwacji-numerkow-online - pobierz plik pdf (231 kB) GWSH Gdaosk 2013 29
 • 30. .DOKUMENTY DO POBRANIANiemal wszystkie dokumenty, które można pobrad ze strony są dostępne wprzynajmniej jednym z powszechnie stosowanych formatów takich jak:• Microsoft Word,• Microsoft Excel,• Adobe PDF. GWSH Gdaosk 2013 30
 • 31. .POSIADA WERSJĘ MOBILNĄWitryna została specjalnie przystosowana do małych ekranów telefonówkomórkowych. Wystarczy tylko uruchomid przeglądarkę w telefonie i wpisadadres: www.mobi.pup-gniezno.pl GWSH Gdaosk 2013 31
 • 32. iWebReaderiWebReader odczytuje treśd serwisu internetowego lektorskim głosem,czyniąc go bardziej atrakcyjnym i dostępnym dla wszystkich użytkowników. GWSH Gdaosk 2013 32
 • 33. PRZYDATNE DARMOWE PROGRAMY DO POBRANIA Z WITRYNY Program umożliwia wyświetlanie, drukowanie i kopiowanie dokumentów Program Excel Viewer umożliwia otwieranie, przeglądanie oraz drukowanie Program PowerPoint Viewer umożliwia przeglądanie w pełni przeglądarka plików w formacie PDF. Program nie umożliwia edycji plików. Program, pozwalający odtwarzad animacje, filmy, gry, prezentacje, a co najważniejsze oglądad strony internetowe stworzone w technice Flash. GWSH Gdaosk 2013 33
 • 34. . ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZAZ poziomu Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta jest możliwośd m.in.:przesyłania nowych pism w formie eFormularzy,podpisywania i szyfrowania przesyłki przy zastosowaniu podpisuelektronicznego,śledzenia toku postępowania sprawy,zaznajamiania się z listą spraw załatwianych w urzędzie,pobierania wzorów dokumentów.
 • 35. . .
 • 36. WITRYNA POSIADANEWSLETTERABY OTRZYMYWAD NAJNOWSZEOFERTY PRACY, SZKOLEO ORAZ INFORMACJE Z PUP GNIEZNO,WPISZ PONIŻEJ SWÓJ ADRES E-MAIL: GWSH Gdaosk 2013 36
 • 37. PRZYDATNYE STRONY INTERNETOWE GWSH Gdaosk 2013 37
 • 38. . DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ GWSH Gdaosk 2013 38
Fly UP