System is processing data
Please download to view
...

Illustrator 10/10 CE. Szybki start

by wydawnictwo-helion

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

1,415

views

Comments

Description

Adobe Illustrator to najpopularniejszy profesjonalny program służący do edycji grafiki wektorowej. Stał się on nieformalnym standardem w agencjach reklamowych, redakcjach i studiach graficznych. Illustrator jest rozbudowaną aplikacją o ogromnych możliwościach. Warto jednak włożyć trochę wysiłku, by go opanować. Dobra znajomość tego programu daje nie tylko ogromną satysfakcję, to także cenna i poszukiwana na rynku pracy umiejętność.

Książka "Illustrator 10/10 CE. Szybki start" jest doskonałym podręcznikiem dla początkujących grafików. Jak każda pozycja z serii "Szybki start" również i ta książka składa się z kilkudziesięciu rozdziałów, z których każdy przedstawia kolejne kroki, które należy wykonać, by osiągnąć zamierzony cel. Dodatkową zaletę stanowią liczne ilustracje. Z tą książką nie zgubisz się w labiryncie menu i palet Illustratora.

Opisano między innymi:

* Interfejs i podstawowe zasady działania Illustratora
* Tworzenie plików .EPS i .PDF
* Rysowanie i poprawianie obiektów wektorowych
* Zmiany kształtów i transformacje
* Różne rodzaje wypełnień obiektów
* Wprowadzanie i edycję tekstu
* Pracę na warstwach
* Użycie filtrów i efektów specjalnych
* Tworzenie grafiki na potrzeby stron WWW

Jesteś kreatywny? Adobe Illustrator może być jednym z Twoich ulubionych narzędzi, a książka "Illustrator 10/10 CE. Szybki start" jedną z ulubionych lektur.
Download Illustrator 10/10 CE. Szybki start

Transcript

 • 1. IDZ DOPRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE CI Illustrator 10/10 CE.Szybki startKATALOG KSI¥¯EKAutorzy: Elaine Weinmann, Peter Lourekas KATALOG ONLINE T³umaczenie: Anna i Iwo NowosielscyISBN: 83-7197-993-2ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Tytu³ orygina³u: Illustrator 10 for Windowsand Macintosh: Visual QuickStart GuideFormat: B5, stron: 576 TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA Adobe Illustrator to najpopularniejszy profesjonalny program s³u¿¹cy do edycji grafikiwektorowej. Sta³ siê on nieformalnym standardem w agencjach reklamowych,redakcjach i studiach graficznych. Illustrator jest rozbudowan¹ aplikacj¹ o ogromnychCENNIK I INFORMACJE mo¿liwo ciach. Warto jednak w³o¿yæ trochê wysi³ku, by go opanowaæ. Dobraznajomo æ tego programu daje nie tylko ogromn¹ satysfakcjê, to tak¿e cennaZAMÓW INFORMACJEi poszukiwana na rynku pracy umiejêtno æ.O NOWO CIACHKsi¹¿ka „Illustrator 10/10 CE. Szybki start” jest doskona³ym podrêcznikiem dlapocz¹tkuj¹cych grafików. Jak ka¿da pozycja z serii „Po prostu” równie¿ i ta ksi¹¿kaZAMÓW CENNIKsk³ada siê z kilkudziesiêciu rozdzia³ów, z których ka¿dy przedstawia kolejne kroki,które nale¿y wykonaæ, by osi¹gn¹æ zamierzony cel. Dodatkow¹ zaletê stanowi¹ liczneilustracje. Z t¹ ksi¹¿k¹ nie zgubisz siê w labiryncie menu i palet Illustratora.CZYTELNIA Opisano miêdzy innymi: FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE• Interfejs i podstawowe zasady dzia³ania Illustratora • Tworzenie plików .EPS i .PDF • Rysowanie i poprawianie obiektów wektorowych • Zmiany kszta³tów i transformacje • Ró¿ne rodzaje wype³nieñ obiektów • Wprowadzanie i edycjê tekstu • Pracê na warstwach • U¿ycie filtrów i efektów specjalnych • Tworzenie grafiki na potrzeby stron WWWJeste kreatywny? Adobe Illustrator mo¿e byæ jednym z Twoich ulubionych narzêdzi,a ksi¹¿ka „Illustrator 10/10 CE. Szybki start” jedn¹ z ulubionych lektur. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl
 • 2. Spis treści Spis treściRozdział 1. Interfejs Illustratora23 Narzędzia............................................................................................................... 23 Praca z paletą Toolbox (Paletą narzędziową)............................................................23 Paleta Toolbox (Paleta narzędziowa) .......................................................................24 Wydzielone paski narzędzi .......................................................................................25 Na ekranie.............................................................................................................. 26 Ekran Illustratora: Windows....................................................................................26 Ekran Illustratora: Mac OS ....................................................................................28 Menu Illustratora .................................................................................................. 30 U ywanie okien dialogowych................................................................................ 32 U ywanie palet ...................................................................................................... 33 Paleta Color (Kolor)...............................................................................................34 Spis treści Paleta Stroke (Obrys)..............................................................................................34 Paleta Swatches (Próbki) ........................................................................................35 Paleta Gradient (Gradient)......................................................................................35 Paleta Character (Typografia).................................................................................36 Paleta Multiple Masters Design (Projekt MM) ..........................................................36 Paleta Paragraph (Akapit) ......................................................................................37 Paleta Tab Ruler (Miarka tabulatora) ......................................................................37 Paleta Layers (Warstwy) .........................................................................................38 Paleta Info (Info) ....................................................................................................38 Paleta Align (Wyrównanie)......................................................................................39 Paleta Transform (Transformacje) ...........................................................................39 Paleta Actions (Zadania).........................................................................................40 Paleta Navigator (Nawigator)..................................................................................40 Paleta Links (Połączenia)........................................................................................41 Paleta Pathfinder (Filtry ście ek) .............................................................................41 Paleta Brushes (Pędzle) ..........................................................................................42 Paleta Transparency (Przezroczystość).....................................................................42 Paleta Styles (Style) ................................................................................................43 Paleta Appearance (Wygląd) ...................................................................................43 Paleta SVG Interactivity (Interakcyjność SVG)..........................................................44 Paleta Attributes (Atrybuty) .....................................................................................44 Paleta Document Info (Info o dokumencie)................................................................443
 • 3. Spis treściPaleta Magic Wand (Ró d ka) .................................................................................45 Paleta Symbols (Symbole) .......................................................................................45 Słowniczek............................................................................................................. 46 Mierzenie............................................................................................................... 49 Aby zmienić jednostki miary w aktualnym dokumencie ...............................................49 Cofanie kilku operacji .............................................................................................50 Menu kontekstowe...................................................................................................50Rozdział 2. Zasady działania Illustratora51 Wektory i rastry......................................................................................................51 Jak tworzone są obiekty...........................................................................................52 Słowo pisane ..........................................................................................................53 Narzędzia edycyjne .................................................................................................53 Jak wszystko nabiera kształtu...................................................................................54 Kolorowanie ..........................................................................................................55 Jak wszystko jest uło one.........................................................................................56 Kontrolowanie wyglądu ..........................................................................................56 Na ekranie .............................................................................................................57 Kiedy wszystko jest powiedziane i zrobione ...............................................................57Rozdział 3. Początek59 Spis treści Tworzenie nowych plików .................................................................................... 59 Aby uruchomić Illustratora (Windows) .....................................................................59 Aby uruchomić Illustratora (Mac OS).......................................................................60 Aby utworzyć nowy dokument ..................................................................................61 Aby zmienić wymiary obszaru rysunku......................................................................62 Aby utworzyć stronę w układzie poziomym ................................................................63 Aby zmienić poło enie przestrzeni wydruku w obszarze rysunku..................................64 Aby utworzyć poziomy obszar rysunku ......................................................................64 Aby podzielić obszar rysunku na wiele stron..............................................................64 Zapisywanie plików............................................................................................... 66 Aby zapisać plik w formacie Adobe Illustratora (.ai) ..................................................66 Aby zapisać istniejący plik .......................................................................................68 Aby zapisać kopię istniejącego pliku.........................................................................68 Aby przywrócić ostatnio zapisaną wersję pliku ..........................................................68 Aby zapisać plik jako EPS .......................................................................................69 Aby zapisać plik jako Adobe PDF.............................................................................72 Otwieranie plików ................................................................................................. 75 Aby otworzyć plik Illustratora ..................................................................................75 Zakończenie pracy z programem........................................................................... 76 Aby zamknąć plik....................................................................................................76 Aby zakończyć pracę Illustratora..............................................................................76 4
 • 4. Spis treści Rozdział 4. Widoki77 Zmiana widoków ................................................................................................... 77 Aby wykorzystać paletę Navigator (Nawigator) do zmiany stopnia powiększenia obrazka ..................................................................77 Aby wybrać ustalony stopień powiększenia................................................................78 Aby zmienić stopień powiększenia za pomocą narzędzia Zoom (Lupka)........................79 Aby zmienić stopień powiększenia za pomocą klawiatury............................................79 Aby zmienić widok ..................................................................................................80 Aby określić specjalne ustawienia widoku .................................................................81 Aby wybrać specjalne ustawienia widoku..................................................................81 Aby zmienić nazwę lub usunąć specjalne ustawienia widoku .......................................81 Aby pokazać ilustrację w dwóch oknach....................................................................82 Aby zmienić tryb wyświetlania ekranu ......................................................................83 Poruszanie się po dokumencie............................................................................... 83 Aby za pomocą narzędzia Hand (Rączka) przesunąć ilustrację w jej oknie ...................83 Aby przesunąć ilustrację w jej oknie za pomocą palety Navigator (Nawigator).............84Rozdział 5. Podstawy edycji obiektów 85 Usuwanie obiektów ............................................................................................... 85 Aby usunąć jeden obiekt ..........................................................................................85Spis treści Aby usunąć grupę obiektów .....................................................................................85 Rysowanie obiektów geometrycznych .................................................................. 86 Aby utworzyć prostokąt lub elipsę metodą przeciągania .............................................86 Aby utworzyć prostokąt lub elipsę, określając wymiary ..............................................86 Aby utworzyć zaokrąglony prostokąt.........................................................................87 Aby zaokrąglić naro niki istniejącego obiektu ...........................................................88 Aby utworzyć wielokąt za pomocą kliknięć ................................................................88 Aby utworzyć wielokąt za pomocą przeciągania.........................................................89 Aby kliknięciem utworzyć gwiazdę............................................................................89 Aby utworzyć gwiazdę metodą przeciągania..............................................................90 Aby utworzyć flarę, wprowadzając wartości ..............................................................91 Aby utworzyć flarę, korzystając z aktualnych ustawień Flare Tool Options (Opcje narzędzia Flara)..............................................................91 Aby utworzyć flarę metodą przeciągania...................................................................92 Aby edytować flarę .................................................................................................92 Aby rysować za pomocą narzędzia Line Segment (Segment linii).................................93 Aby narysować odcinek linii wpisując wartości .........................................................93 Aby narysować odcinek krzywej ...............................................................................94 Aby narysować odcinek łuku, wpisując jego parametry ..............................................94 Aby utworzyć spiralę, wpisując wartości ...................................................................95 Aby utworzyć spiralę metodą przeciągania................................................................95 5
 • 5. Spis treściAby utworzyć siatkę prostokątną metodą przeciągania ...............................................96 Aby utworzyć siatkę prostokątną, wprowadzając wartości ..........................................97 Aby utworzyć siatkę polarną metodą przeciągania .....................................................97 Aby utworzyć siatkę polarną, wprowadzając wartości ................................................98 Szkicowanie........................................................................................................... 99 Aby rysować za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) ...................................................99 Aby wybrać ustawienia narzędzia Pencil (Ołówek) ..................................................100Rozdział 6. Zaznacz i kopiuj101 Zaznaczanie ......................................................................................................... 101 Sześć narzędzi zaznaczania....................................................................................101 Aby zaznaczyć obiekt lub obiekty............................................................................103 Aby dodać lub usunąć zaznaczenie obiektów ...........................................................103 Aby zaznaczyć punkty kontrolne lub odcinki ............................................................104 Aby zaznaczyć za pomocą polecenia .......................................................................105 Aby zaznaczyć, korzystając z narzędzia Lasso (Lasso) ..............................................106 Aby wybrać opcje narzędzia Magic Wand (Ró d ka) ................................................107 Aby posłu yć się narzędziem Magic Wand (Ró d ka)................................................108 Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na ilustracji ..........................................................108 Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów ..........................................................108 Spis treści Aby usunąć wszystkie niezaznaczone obiekty i na odwrót..........................................108 Przesuwanie......................................................................................................... 109 Aby przesunąć obiekt metodą przeciągania .............................................................109 Aby wykorzystać inteligentne linie pomocnicze do wyrównywania obiektów...............110 Ukrywanie i blokowanie...................................................................................... 112 Aby ukryć punkty kontrolne i linie kierunkowe obiektu lub obiektów ..........................112 Aby ukryć lub wyświetlić punkty środkowe obiektów ................................................112 Aby ukryć obiekt lub obiekty ..................................................................................113 Aby ponownie wyświetlić wszystkie ukryte obiekty ...................................................113 Aby zablokować obiekt lub obiekty .........................................................................113 Aby odblokować wszystkie zablokowane obiekty ......................................................113 Kopiowanie.......................................................................................................... 114 Aby skopiować obiekt metodą przeciągania.............................................................114 Aby skopiować obiekt przez przepychanie ...............................................................114 Aby skopiować lub przesunąć obiekty z jednego dokumentu do drugiego za pomocą schowka ..............................................................................................115 Aby rozmieścić kopie ście ki ..................................................................................116Rozdział 7. Transformacje117 Podstawowe transformacje.................................................................................. 117 Korzystanie z narzędzi transformacji ......................................................................118 Aby korzystać z inteligentnych linii pomocniczych podczas obracania, skalowania lub pochylania obiektu .........................................................................1196
 • 6. Spis treściAby obrócić obiekt, korzystając z okna dialogowego ................................................120 Aby obrócić obiekt przez przeciąganie ....................................................................120 Aby skalować obiekt, korzystając z okna dialogowego..............................................121 Aby skalować obiekt przez przeciąganie..................................................................122 Aby odbić obiekt, korzystając z okna dialogowego ...................................................123 Aby odbić obiekt przez przeciąganie .......................................................................123 Aby pochylić obiekt, korzystając z okna dialogowego ...............................................124 Aby pochylić obiekt przez przeciąganie...................................................................124 Aby transformować obiekt, korzystając z obwiedni...................................................125 Aby przywrócić wyjściowy kształt obwiedni.............................................................125 Aby korzystać z narzędzia Free Transform (Przekształcanie swobodne) .....................126 Aby wykonać wiele transformacji za pomocą polecenia Transform Each (Transformuj ka dy) .....................................................................127 Aby korzystać z okna dialogowego Transform Effect (Efekt transformacji) do przypisywania efektów, które mo na edytować ....................................................128 Tworzenie ewolucji ............................................................................................. 129 Ewolucje yją! ......................................................................................................129 Aby dokonać ewolucji obiektów, korzystając z polecenia Make Blend (Utwórz ewolucję) ..............................................................................130 Aby usunąć ewolucję.............................................................................................130 Spis treści Aby wybrać lub zmienić opcje ewolucji ...................................................................131 Edycja ewolucji ....................................................................................................132 Aby odwrócić kolejność obiektów ewolucji w stosie .................................................133 Aby zmienić poło enie obiektów w ewolucji.............................................................133 Aby tworzyć ewolucje obiektów za pomocą narzędzia Blend (Ewolucje).....................134 Aby zastosować istniejącą ewolucję do ście ki.........................................................135 Skorzystaj z ewolucji, aby utworzyć efekt 3D ...........................................................136Rozdział 8. Zmiana kształtu 137 Elementy tworzące ście kę.....................................................................................137 Naro niki i krzywizny ......................................................................................... 138 Aby przesunąć punkt kontrolny lub odcinek .............................................................138 Aby zmienić kształt odcinka krzywej .......................................................................138 Aby zamienić naro ny punkt kontrolny w wygładzony punkt kontrolny .......................139 Aby zamienić wygładzony punkt kontrolny w naro ny punkt kontrolny .......................140 Aby załamać krzywą do środka ..............................................................................140 Dodawanie punktów............................................................................................ 141 Aby dodać punkty do ście ki ..................................................................................141 Aby dodać punkty kontrolne do ście ki za pomocą polecenia ....................................142 Aby dodać fragment do otwartej ście ki przy u yciu narzędzia Pencil (Ołówek)..........143 Aby dodać fragment do ście ki narysowanej za pomocą pędzla przy wykorzystaniu narzędzia Paintbrush (Pędzel)...................................................143 Aby dodać odcinek do otwartej ście ki ....................................................................1437
 • 7. Spis treściUsuwanie punktów .............................................................................................. 144 Aby usunąć punkt kontrolny ze ście ki.....................................................................144 Szybka zmiana kształtu obiektów........................................................................ 145 Aby usunąć fragment ście ki za pomocą narzędzia Erase (Gumka)............................145 Aby zmienić kształt ście ki za pomocą narzędzia Pencil (Ołówek) albo Paintbrush (Pędzel) .......................................................................................145 Aby wygładzić fragment istniejącej ście ki ..............................................................146 Aby wybrać ustawienia narzędzia Smooth (Gładzik).................................................146 Aby zastosować efekt Zig Zag (Zygzak) ...................................................................147 Aby skorzystać z narzędzia Twist (Skręcanie) ..........................................................147 Aby korzystać z narzędzia Reshape (Przekształcanie) ...............................................148 Narysuj pędzel za pomocą narzędzia Reshape (Przekształcanie) ...............................149 Uśrednianie punktów........................................................................................... 150 Aby uśrednić punkty..............................................................................................150 Łączenie............................................................................................................... 151 Aby połączyć dwa punkty końcowe .........................................................................151 Aby połączyć obiekty, korzystając z polecenia .........................................................153 Plastry i kostki ..................................................................................................... 154 Aby podzielić ście kę.............................................................................................154 Spis treści Aby podzielić ście kę przez usunięcie punktu lub odcinka .........................................154 Aby przecinać obiekty za pomocą polecenia Divide Objects Below (Podziel obiekty poni ej) .......................................................155 Aby pociąć obiekt na oddzielne ście ki....................................................................156 Zmień kwadrat w gwiazdę .....................................................................................157Rozdział 9. Wypełnienie i obrys159 Mieszanie i stosowanie kolorów ......................................................................... 159 Wypełnienia i obrysy.............................................................................................159 Szybki start — przeciąganie koloru.........................................................................160 Aby zastosować białe lub czarne wypełnienie albo obrys ..........................................160 Palety u ywane podczas kolorowania .....................................................................161 Podstawowe etapy nakładania koloru .....................................................................162 Aby zapisać aktualny kolor wypełnienia lub obrysu w postaci próbki.........................162 Kolory do druku ...................................................................................................163 Kolor Global (Ogólny) ..........................................................................................164 Kolory na potrzeby sieci ........................................................................................164 Aby wybrać wypełnienie lub obrys ście ki przed lub po jej utworzeniu.......................165 Aby zmienić tryb koloru dokumentu ........................................................................166 Aby zdefiniować kolor rozbarwiany ........................................................................167 Skróty wykorzystywane przy edycji kolorów ............................................................168 Przyciski Color (Kolor), Gradient (Gradient) i None ( adne) ...................................1688
 • 8. Spis treści Aby dodać kolory z systemu dopasowania barwlub z palety sieciowej do palety Swatches (Próbki)...................................................169Zmiana atrybutów obrysu.................................................................................... 170Aby zmienić grubość obrysu...................................................................................170Aby utworzyć obrys linią przerywaną .....................................................................171Aby zmodyfikować łączenia i (lub) zakończenia obrysu ............................................172Korzystanie z palety Swatches (Próbki).............................................................. 173Aby wybrać opcje wyświetlania próbek...................................................................173Aby załadować próbki z jednego pliku programu Illustrator do drugiego ...................174Aby przywrócić próbki domyślne do palety Swatches (Próbki) ..................................175Aby usunąć próbki ................................................................................................176Aby przesunąć próbkę lub próbki ...........................................................................177Aby powielić próbkę..............................................................................................177Rozwiązywanie konfliktów próbek ..........................................................................178Aby łączyć próbki kolorów dodatkowych.................................................................178Zmiana kolorów................................................................................................... 179Aby zaznaczyć obiekty o tych samych atrybutach koloru ...........................................179Aby odwrócić kolory .............................................................................................179Aby zamienić próbkę globalnie...............................................................................180Aby edytować kolor globalnie ................................................................................180Spis treściAby zmodyfikować lub przekonwertować kolory ......................................................181Aby przekonwertować kolory obiektu na inny tryb ...................................................181Aby posłu yć się narzędziem Paint Bucket (Wiadro z farbą)......................................182Aby wybrać atrybuty koloru pobierane przez narzędzie Eyedropper (Kroplomierz)lub stosowane przez narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) ...................................182Aby posłu yć się narzędziem Eyedropper (Kroplomierz)...........................................183Aby nasycić lub rozjaśnić kolory ............................................................................184Aby dokonać ewolucji kolorów wypełnienia pomiędzy obiektami...............................184Aby przekonwertować kolor rozbarwiany na kolor dodatkowy i na odwrót.................185Aby pokolorować jednobitowy obrazek TIFF...........................................................185Tworzenie wzorów wypełnienia.......................................................................... 186Aby utworzyć wzór wypełnienia..............................................................................186Aby zdefiniować wzór wypełnienia za pomocą prostokąta.........................................186Aby zmodyfikować wzór wypełnienia ......................................................................187Aby utworzyć geometryczny wzór wypełnienia.........................................................188Aby rozwinąć wzór wypełnienia w pojedyncze obiekty..............................................188Rozdział 10. Pióro 189Rysowanie za pomocą narzędzia Pen (Pióro) ..................................................... 189Co robi narzędzie Pen (Pióro) ...............................................................................189Aby narysować obiekt o prostych bokach za pomocą narzędzia Pen (Pióro)...............190Aby narysować ciągłe krzywe za pomocą narzędzia Pen (Pióro) ...............................1919
 • 9. Spis treści Aby skonwertować punkty wygładzone na naro ne podczas rysowania ......................193Aby skonwertować punkty w istniejącym obiekcie ....................................................194Aby skonwertować prostokąt na maskę na bal kostiumowy .......................................195Rozdział 11. Warstwy197Warstwa na warstwie........................................................................................... 197Aby wybrać opcje palety Layers (Warstwy) .............................................................198Tworzenie warstw ............................................................................................... 199Aby utworzyć nową warstwę główną.......................................................................199Aby utworzyć podwarstwę .....................................................................................200Aby utworzyć grupę ..............................................................................................201Aktywowanie warstw.......................................................................................... 202Aby aktywować warstwę, podwarstwę, grupę lub obiekt ...........................................202Aby aktywować wiele elementów ............................................................................203Aby deaktywować wszystkie warstwy ......................................................................203Zaznaczanie obiektów ......................................................................................... 204Aby zaznaczyć wszystkie obiekty na warstwie ..........................................................204Aby usunąć zaznaczenie wszystkich obiektów na warstwie ........................................204Aby zaznaczyć jeden obiekt ....................................................................................204Aby zaznaczyć liczne obiekty na ró nych warstwach ................................................205 Spis treściPraca z grupami ................................................................................................... 205Aby zaznaczyć wszystkie obiekty w grupie ...............................................................205Aby zaznaczyć niektóre obiekty w grupie.................................................................207Aby usunąć zaznaczenie jednego obiektu w grupie ...................................................207Aby skopiować jeden obiekt w grupie......................................................................207Aby umieścić istniejący obiekt (lub grupę) w grupie .................................................208Aby dodać nowy obiekt do grupy ............................................................................209Aby rozgrupować grupę ........................................................................................209Zmiana poło enia w stosie .................................................................................. 210Aby zmienić poło enie warstwy, grupy lub obiektu w stosie.......................................210Aby zmienić poło enie obiektu w stosie na przed lub za innym obiektem.....................211Aby zmienić poło enie w stosie za pomocą polecenia ...............................................211Powielanie ........................................................................................................... 212Aby powielić warstwę, podwarstwę lub obiekt .........................................................212Aby skopiować obiekty pomiędzy warstwami ...........................................................212Usuwanie ............................................................................................................. 213Aby usunąć warstwę, podwarstwę, grupę lub obiekt .................................................213Określanie opcji warstwy .................................................................................... 214Aby wybrać opcje warstwy lub obiektu....................................................................214Aby zablokować lub odblokować warstwy albo obiekty ............................................216Aby wyświetlić lub ukryć warstwy albo obiekty........................................................217 10
 • 10. Spis treści Aby zmienić widok warstwy głównej .......................................................................218Aby wyświetlić wszystkie warstwy główne poza jedną w widoku Outline (Obrysowanie) ....218Aby utworzyć warstwę-szablon...............................................................................219Zarządzanie warstwami ....................................................................................... 220Aby odnaleźć obiekt na palecie Layers (Warstwy) ....................................................220Aby przesunąć warstwy, podwarstwy, grupy lub obiekty do nowej warstwy ................220Aby przesunąć obiekty do nowych, oddzielnych warstw ............................................221Łączenie i spłaszczanie........................................................................................ 223Aby połączyć warstwy, podwarstwy, grupy i obiekty.................................................223Aby spłaszczyć obszar roboczy ...............................................................................224Obrysowywanie................................................................................................... 225Aby skorzystać z narzędzia Auto Trace (Auto-obrys) ................................................225Aby ręcznie obrysować litery .................................................................................226Aby ręcznie obrysować obrazek..............................................................................228Rozdział 12. Tworzenie tekstu 229Tworzenie tekstu.................................................................................................. 229Narzędzia tekstowe ...............................................................................................229Co trzeba wiedzieć o czcionkach ............................................................................230Aby utworzyć tekst samodzielny..............................................................................230Spis treściAby utworzyć prostokąt tekstu ................................................................................231Aby wpisać tekst do obiektu ...................................................................................232Aby zmienić cały blok poziomego tekstu na pionowy i na odwrót...............................232Aby umieścić tekst wzdłu ście ki obiektu ................................................................233Aby dostosować poło enie tekstu na ście ce ............................................................233Importowanie tekstu ............................................................................................ 234Aby importować tekst ............................................................................................234Łączenie tekstu .................................................................................................... 235Jeśli tekst mieści się w ramce .................................................................................235Aby przelać nadmiar tekstu do innego obiektu .........................................................235Aby zmienić kolejność, w jakiej tekst przepływa z jednego obiektu do drugiego ..........235Aby przelać nadmiar tekstu do kopii istniejącego obiektu .........................................236Aby rozłączyć dwa lub więcej obiektów tekstowych ..................................................236Aby usunąć jeden obiekt tekstowy z ciągu, nie przerywając przepływu tekstu..............236Kopiowanie tekstu ............................................................................................... 237Aby skopiować tekst i jego obiekt pomiędzy dokumentami programu Illustratoralbo pomiędzy programami Illustrator i Photoshop .................................................237Aby przenieść tekst z jednego obiektu do drugiego ...................................................237Tworzenie konturów............................................................................................ 238Aby utworzyć kontury tekstu...................................................................................238Tekst na kole ........................................................................................................239 11
 • 11. Spis treści Rozdział 13. Stylizacja i edycja tekstu241Zaznaczanie tekstu............................................................................................... 241Aby zaznaczyć tekst wraz z obiektem.......................................................................242Aby zaznaczyć wyłącznie obiekt tekstowy ................................................................243Aby zaznaczyć tekst bez obiektu..............................................................................243Stosowanie atrybutów tekstu ............................................................................... 244Palety kontrolujące wygląd tekstu ..........................................................................244Aby wybrać czcionkę.............................................................................................245Aby zmienić rozmiar tekstu ....................................................................................246Aby zmienić wielkość interlinii za pomocą palety Character (Typografia)..................247Aby zmienić interlinię za pomocą klawiatury ...........................................................248Aby zmienić kerning lub światło tekstu....................................................................248Aby zmienić wielkość liter......................................................................................249Aby dostosować tekst do kontenera.........................................................................250Aby skalować tekst poziomo i (lub) pionowo............................................................250Aby przywrócić zwykłe skalowanie .........................................................................250Aby przesunąć linię bazową tekstu..........................................................................251Aby wysunąć znaki interpunkcyjne..........................................................................251Aby zmienić wyrównanie akapitu............................................................................252 Spis treściAby zmienić wcięcie akapitu ..................................................................................253Aby dostosować odstępy między akapitami..............................................................254Przetwarzanie tekstu ............................................................................................ 255Aby znaleźć i zastąpić tekst ....................................................................................255Aby sprawdzić pisownię ........................................................................................256Aby edytować słownik zdefiniowany przez u ytkownika ............................................257Aby wyeksportować tekst .......................................................................................258Aby odnaleźć i zastąpić czcionkę ............................................................................258Układ tekstu......................................................................................................... 260Aby uło yć tekst w połączone rzędy i kolumny..........................................................260Aby utworzyć inteligentną interpunkcję...................................................................261Aby włączyć funkcję automatycznego dzielenia wyrazów ..........................................262Aby wstawić tabulatory do tekstu ...........................................................................263Aby ustawić lub zmodyfikować niestandardowe pozycje tabulacji..............................264Kopiowanie atrybutów tekstu.............................................................................. 265Aby skopiować atrybuty za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz)lub Paint Bucket (Wiadro z farbą) ..........................................................................265Aby wybrać atrybuty wskazane przez Eyedropper (Kroplomierz)lub zastosowane przez Paint Bucket (Wiadro z farbą)...............................................266Efekty specjalne związane z tekstem................................................................... 266Aby oblać obiekt tekstem .......................................................................................266Aby utworzyć tekst z cieniem..................................................................................267Aby pochylić blok tekstu ........................................................................................268 12
 • 12. Spis treści Rozdział 14. Importowanie grafiki269Otwieranie i umieszczanie obrazków w dokumencie.......................................... 269Jak pozyskiwać obrazki .........................................................................................269Aby otworzyć plik w programie Illustrator ..............................................................271Aby otworzyć plik za pomocą programu Mac OS Finder lub Windows Explorer .........272Aby umieścić obrazek z innej aplikacji w dokumencie programu Illustrator ...............272Aby wyświetlić umieszczony obrazek w widoku Outline (Obrysowanie)......................273Ponowne otwarcie pliku zawierającego dołączone obrazki .......................................273Z programu Photoshop do programu Illustrator ......................................................274Dołączanie obrazków........................................................................................... 276Aby edytować dołączony obrazek w aplikacji, w której został utworzony....................276Aby zastąpić dołączony obrazek innym ...................................................................277Aby odszukać dołączony obrazek w pliku programu Illustrator .................................277Aby obejrzeć informację o pliku dołączonego obrazka..............................................278Aby wybrać opcje wyświetlania palety Links (Połączenia) ........................................278Aby zaktualizować zmodyfikowany obrazek dołączony .............................................279Aby skonwertować połączony obrazek na osadzony .................................................280Przeciągnij i upuść............................................................................................... 281Aby przeciągnąć i upuścić obiekt............................................................................281Spis treści Rozdział 15. Pędzle 283U ywanie pędzli .................................................................................................. 283Aby rysować za pomocą narzędzia Paintbrush (Pędzel)............................................284Aby wybrać preferencje narzędzia Paintbrush (Pędzel) ............................................284Aby zastosować pociągnięcie pędzla do istniejącej ście ki ........................................285Aby dodać pędzle z innych bibliotek........................................................................286Aby usunąć pociągnięcie pędzla z obiektu ...............................................................287Aby skonwertować pociągnięcie pędzla na ście ki z konturami .................................287Aby wybrać opcje wyświetlania pędzla ...................................................................288Tworzenie i modyfikacja pędzli .......................................................................... 288Aby utworzyć lub zmodyfikować pędzel punktowy ....................................................288Aby utworzyć lub zmodyfikować pędzel kaligraficzny ...............................................290Aby utworzyć lub zmodyfikować pędzel artystyczny..................................................292Aby usunąć pędzel z palety Brushes (Pędzle) ...........................................................293Aby utworzyć płytki pędzla wzorku .........................................................................294Aby utworzyć pędzel wzorku ..................................................................................295Aby edytować pędzel wzorku za pomocą okna dialogowego jego opcji.......................296Aby ręcznie edytować pędzel punktowy, artystyczny lub wzorku ................................297Aby utworzyć nową bibliotekę pędzli ......................................................................298Aby zmienić opcje pociągnięcia dla pojedynczego obiektu ........................................299Aby powielić pędzel ..............................................................................................30013
 • 13. Spis treści Rozdział 16. Symbole301Korzystanie z palety Symbols (Symbole) ........................................................... 301Aby umieścić klony symbolu w dokumencie pojedynczo ............................................302Aby zmienić sposób wyświetlania palety Symbols (Symbole) .....................................303Aby korzystać z symboli pochodzących z innych bibliotek .........................................303Aby zastosować inny symbol do istniejącego klonu ..................................................304Aby utworzyć symbol z obiektu znajdującego się w obszarze twojego rysunku ............304Aby określić lub zmienić nazwę symbolu .................................................................305Aby usunąć symbol ...............................................................................................305Aby zmodyfikować klony........................................................................................306Aby powielić symbol .............................................................................................306Aby zredefiniować symbol .....................................................................................307Korzystanie z narzędzi symboli........................................................................... 308Aby skorzystać z narzędzia Symbol Sprayer (Rozpylanie symboli) .............................308Aby wybrać ogólne właściwości narzędzi symboli ....................................................309Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Sprayer (Rozpylanie symboli) ...........................310Aby dodać klony do zestawu ..................................................................................311Aby posłu yć się narzędziem Symbol Shifter (Przesuwanie symboli) ..........................312Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Shifter (Przesuwanie symboli)...........................312 Spis treściAby posłu yć się narzędziem Symbol Scruncher (Rozsuwanie symboli) ......................313Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Scruncher (Rozsuwanie symboli).......................313Aby posłu yć się narzędziem Symbol Sizer (Rozmiary symboli) .................................314Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Sizer (Rozmiary symboli)..................................314Aby posłu yć się narzędziem Symbol Spinner (Obracanie symboli)............................315Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Spinner (Obracanie symboli) ............................315Aby skorzystać z narzędzia Symbol Stainer..............................................................316Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Stainer (Kolorowanie symboli)..........................316Aby posłu yć się narzędziem Symbol Screener (Wyszarzanie symboli) .......................317Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Screener (Wyszarzanie symboli)........................317Aby skorzystać z narzędzia Symbol Styler (Stylizacja symboli) ..................................318Aby wybrać opcje narzędzia Symbol Styler (Stylizacja symboli) ................................318Aby rozwinąć klon lub zestaw symboli ....................................................................320Rozdział 17. Ścieżki złożone 321Tryby kształtu ...................................................................................................... 321Przyciski trybu kształtów .......................................................................................322Aby rozwinąć kształt zło ony..................................................................................322Aby rozbić kształt zło ony ......................................................................................323Filtry ście ek........................................................................................................ 323Aby zmienić obrys lub ście kę otwartą w obiekt z wypełnieniem ................................325 14
 • 14. Spis treści Ście ki zło one .................................................................................................... 325Aby utworzyć ście kę zło oną.................................................................................325Aby dodać obiekt do ście ki zło onej.......................................................................327Aby odwrócić wypełnienie obiektu w ście ce zło onej...............................................327Zasady wypełnienia...............................................................................................327Aby rozbić ście kę zło oną.....................................................................................328Rozdział 18. Gradienty329Podstawowe wiadomości o gradientach .............................................................. 329Aby wypełnić obiekt gradientem .............................................................................330Aby utworzyć i zapisać dwukolorowy gradient.........................................................331Aby przypisać nowe kolory do gradientu .................................................................332Aby dodać kolory do gradientu ..............................................................................333Aby wykorzystać narzędzie Gradient (Gradient) ......................................................334Aby rozciągnąć gradient na wiele obiektów.............................................................335Siatki gradientu.................................................................................................... 336Co to jest siatka gradientu? ...................................................................................336Bloki tworzące siatkę ............................................................................................336Aby skonwertować obiekt na siatkę gradientu za pomocą narzędzia Mesh (Siatka) .....337Aby skonwertować obiekt na siatkę gradientu za pomocą polecenia ..........................338Spis treściAby zmienić kolor siatki gradientu..........................................................................339Aby dodać punkty lub linie siatki ............................................................................340Aby dodać lub usunąć kwadratowe punkty ..............................................................340Aby usunąć punkt siatki .........................................................................................341Aby zmienić kształt linii siatki ................................................................................341Aby rozdzielić standardowy gradient na oddzielne obiekty........................................342Aby rozszerzyć radialny lub liniowy gradient w siatkę gradientu ...............................342Rozdział 19. Wygląd i style 343Wykorzystywanie opcji wyglądu......................................................................... 343Opcje wyglądu i warstwy.......................................................................................344Aby przypisać opcje wyglądu grupie lub warstwie ...................................................344Znaczenie ikon......................................................................................................345Aby skopiować lub przesunąć atrybuty wyglądu za pomocą palety Layers (Warstwy) .....345Aby zastosować atrybuty wyglądu ..........................................................................346Aby edytować lub zmienić kolejność atrybutów wyglądu...........................................347Aby poddać edycji atrybut wyglądu obrysu i wypełnienia .........................................347Aby usunąć pociągnięcie pędzla z atrybutu obrysu...................................................348Aby zastosować kilka atrybutów wypełnienia lub obrysu ..........................................348Aby powielić atrybut wyglądu ................................................................................349Aby usunąć atrybut wyglądu ..................................................................................349Aby usunąć wszystkie atrybuty wyglądu z pozycji.....................................................35015
 • 15. Spis treści Aby wybrać opcje wyglądu dla nowego obiektu .......................................................350Ewolucje i atrybuty wyglądu ..................................................................................351Wykorzystywanie stylów .................................................................................... 352Aby wybrać widok dla palety Styles (Style)..............................................................353Aby zastosować styl do obiektu ..............................................................................354Aby zastosować styl do warstwy, podwarstwy lub grupy ...........................................354Aby skopiować styl lub atrybut wyglądu z jednego obiektu do drugiego .....................355Aby zerwać połączenie pomiędzy stylem a warstwą, podwarstwą, grupą lub obiektem....356Aby utworzyć nowy styl, korzystając z obiektu .........................................................356Aby powielić styl...................................................................................................357Aby edytować styl .................................................................................................358Aby połączyć style.................................................................................................359Aby usunąć styl z palety Styles (Style) .....................................................................359Aby dodać styl z biblioteki lub innego dokumentu do palety Styles (Style)...................360Aby utworzyć bibliotekę stylów...............................................................................361Aby rozszerzyć atrybuty wyglądu obiektu ................................................................362Rozdział 20. Maski i przezroczystość 363Maski tnące.......................................................................................................... 364Aby utworzyć maskę tnącą .....................................................................................364 Spis treściAby zaznaczyć całą grupę tnącą .............................................................................365Aby zaznaczyć pojedynczą ście kę tnącą lub zamaskowany obiekt .............................365Aby zaznaczyć wszystkie maski tnące na ilustracji....................................................365Aby dodać obiekt do grupy tnącej...........................................................................365Aby zmienić poło enie zamaskowanego obiektu w obrębie jego grupy tnącej..............366Aby skopiować zamaskowany obiekt .......................................................................366Aby zablokować grupę tnącą lub obiekt wchodzący w jej skład .................................366Aby usunąć maskę z obiektu...................................................................................367Aby zmienić kolor ście ki tnącej .............................................................................367Aby rozbić grupę tnącą..........................................................................................368Aby rozbić zestaw tnący.........................................................................................368Przezroczystość.................................................................................................... 369Aby zmienić przezroczystość lub tryb mieszania obiektu, grupy albo warstwy.............370Aby zmienić krycie lub tryb mieszania tylko wypełnienia lub tylko obrysu obiektu.......370Tryby mieszania....................................................................................................371Aby ograniczyć efekt trybu mieszania do określonych obiektów.................................373Aby wyłączyć wzajemne przenikanie się obiektów w grupie.......................................374Aby wyłączyć opcję Knockout Group (Grupa odcinania) ..........................................374Aby wyświetlić (ukryć) siatkę przezroczystości.........................................................375Aby wybrać preferencje siatki przezroczystości........................................................375Aby spłaszczyć obiekty i zachować wygląd przezroczystości......................................37616
 • 16. Spis treści Maski krycia ........................................................................................................ 377Aby utworzyć maskę krycia ....................................................................................377Aby wybrać ustawienie Clip (Odetnij) dla maski krycia ............................................378Aby odwrócić maskę krycia....................................................................................378Aby zmienić kształt lub edytować krycie obiektu maskującego...................................379Aby zmiękczyć krawędzie obiektu maskującego........................................................379Aby przesuwać obiekty maski niezale nie od siebie ..................................................380Aby tymczasowo wyłączyć maskę............................................................................380Aby zwolnić maskę krycia ......................................................................................381Aby wykorzystać maskę krycia w obrębie grupy lub warstwy ....................................381Aby utworzyć cień.................................................................................................382Aby zastosować polecenia Hard Mix (Mieszanie twarde)i Soft Mix (Mieszanie miękkie) ...............................................................................384Rozdział 21. Zniekształcanie 385Narzędzia upłynniania ......................................................................................... 385Aby wybrać globalne wymiary pędzla .....................................................................386Aby wybrać opcje pojedynczego narzędzia upłynniania ............................................388Aby skorzystać z narzędzi Warp (Wypaczanie), Pucker (Wklęśnięcie)lub Bloat (Wybrzuszenie).......................................................................................389 Spis treściAby wykorzystać narzędzie Twirl (Wirówka) ...........................................................390Aby skorzystać z narzędzia Scallop (Ścieg ozdobny),Crystallize (Krystalizacja) lub Wrinkle (Marszczenie) ..............................................390Koperty ................................................................................................................ 392Aby utworzyć kopertę z siatką ................................................................................393Aby utworzyć kopertę wypaczenia ..........................................................................394Aby utworzyć kopertę z dowolnej ście ki .................................................................395Aby edytować kopertę ...........................................................................................396Aby edytować obiekty wewnątrz koperty .................................................................397Aby zwolnić kopertę ..............................................................................................398Aby rozwinąć kopertę............................................................................................398Aby wybrać opcje koperty......................................................................................399Rozdział 22. Efekty i filtry 401Efekty i filtry........................................................................................................ 401Korzystanie z efektów............................................................................................401Korzystanie z filtrów .............................................................................................402Stosowanie efektów i filtrów...................................................................................403Aby zastosować efekt.............................................................................................404Aby edytować efekt ...............................................................................................404Efekty Pathfinder (Filtry ście ek) ...........................................................................405Aby dodać do lub edytować efekt w stylu.................................................................406Aby usunąć efekt z warstwy, obiektu lub stylu ..........................................................406 17
 • 17. Spis treści Aby zastosować efekt Convert to Shape (Konwertuj na kształt)..................................407Aby wykorzystywać ywe kształty z tekstem..............................................................408Outline Object (Obrysuj obiekt) dla tekstu...............................................................408Aby zastosować efekt Inner Glow (Blask wewnętrzny)lub Outer Glow (Blask zewnętrzny) ........................................................................409Aby zastosować efekt Add Arrowheads (Dodaj groty strzałek) ..................................410Wybrane efekty i filtry wektorowe...................................................................... 411Aby gręplować lub skręcić obiekt ...........................................................................411Aby wprowadzić nierówności.................................................................................412Aby zakręcić punkty ście ki wokół środka obiektu ....................................................412Aby obiekt był wklęsły lub wybrzuszony ..................................................................413Efekty i filtry rastrowe......................................................................................... 413Aby poddać rasteryzacji obiekt ście ki ....................................................................415Aby zastosować filtr Object Mosaic (Mozaika obiektowa).........................................417Ilustrowane zestawienie filtrów rastrowych.............................................................418Filtry Pen and Ink (Pióro i tusz) .......................................................................... 426Aby zastosować filtr Pen and Ink (Pióro i tusz)........................................................426Aby utworzyć nowy wzór kreskowania ....................................................................427Aby edytować wzór kreskowania ............................................................................428Aby zapisać bibliotekę stylów kreskowania..............................................................428 Spis treściAby otworzyć bibliotekę kreskowania......................................................................428Aby skonwertować obrazek kolorowy na obrazek kreskowany...................................429Rozdział 23. Narzędzia precyzyjne 431Miarki i linie pomocnicze obiektów.................................................................... 431Aby przesunąć początek miarki ..............................................................................431Aby przywrócić domyślne poło enie początku miarki................................................432Aby wyświetlić (ukryć) linie pomocnicze .................................................................432Aby utworzyć linię pomocniczą ..............................................................................432Aby przekształcić obiekt w linię pomocniczą............................................................433Aby przekształcić linie pomocnicze obiektu z powrotem w obiekty .............................433Aby zmienić jedną linię pomocniczą z powrotem w obiekt.........................................433Aby zablokować lub odblokować wszystkie linie pomocnicze ....................................434Aby zablokować (odblokować) jedną linię pomocniczą.............................................434Aby usunąć jedną linię pomocniczą ........................................................................434Aby usunąć wszystkie linie pomocnicze ...................................................................434Aby umieścić miarki wokół obiektu lub utworzyć równo rozmieszczone miarki ...........435Korzystanie z siatki.............................................................................................. 436Aby wyświetlić (ukryć) siatkę .................................................................................436Aby wykorzystać polecenie Snap to Grid (Skocz do siatki) ........................................436Aby zmienić wartość Constrain Angle (Ogranicz kąt)...............................................43618
 • 18. Spis treści Transformacje za pomocą wartości ..................................................................... 437Aby przesunąć obiekt na określoną odległość ..........................................................437Aby przesunąć, przeskalować, obrócić lub pochylić obiektza pomocą palety Transform (Transformacje) .........................................................438Wyrównywanie i rozmieszczanie........................................................................ 440Aby wyrównać lub rozmieścić obiekty.....................................................................440Aby zmierzyć odległość za pomocą narzędzia Measure (Miarka)...............................442Rozdział 24. Zadania 443Zadania i paleta Actions (Zadania) ........................................................................443Aby utworzyć nowy zestaw zadań ...........................................................................444Aby nagrać zadanie ..............................................................................................444Aby wstawić pozycję menu do listy poleceń zadania .................................................445Aby wstawić polecenie stop do istniejącego zadania ................................................446Aby nagrać polecenia w istniejącym zadaniu...........................................................447Aby powtórzyć zadanie na obrazku.........................................................................447Aby wyeliminować lub włączyć polecenie podczas odtwarzania ................................448Aby włączyć pauzę okna dialogowego polecenia......................................................448Aby ponownie nagrać wartości wpisywane w okno dialogowe...................................448Aby przesunąć polecenie .......................................................................................449Spis treściAby skopiować polecenie.......................................................................................449Aby skopiować zadanie z jednego zestawu do drugiego ............................................449Aby usunąć zadanie lub polecenie ..........................................................................449Aby włączyć jedno zadanie do drugiego ..................................................................450Aby zapisać zestaw zadań ......................................................................................451Aby załadować zestaw zadań .................................................................................451Aby nagrać ście ki do wstawiania ..........................................................................451Gdy narzędzi nie mo na nagrać .............................................................................452Aby przywrócić zadania do zestawu domyślnego......................................................452Aby usunąć wszystkie zestawy zadań z palety...........................................................452Aby zastąpić wszystkie aktualne zestawy zadań........................................................452Aby dodać notatkę do obiektu ................................................................................453Aby zaznaczyć w zadaniu obiekt z dołączoną notatką ...............................................453Aby przetwarzać większą ilość plików lub folderów plików .......................................454Rozdział 25. Preferencje 455Aby utworzyć własny plik startowy .........................................................................455Preferencje ogólne................................................................................................456Preferencje Type & Auto Tracing (Tekst i Auto-obrys) .............................................458Preferencje Units & Undo (Jednostki i Cofnij) ........................................................459Preferencje Guides & Grid (Linie pomocnicze i siatka) ............................................460Preferencje Smart Guides & Slices (Inteligentne linie pomocnicze i odcięcia) ............461 19
 • 19. Spis treści Preferencje Hyphenation (Dzielenie wyrazów) ........................................................462Preferencje Plug-ins & Scratch Disks (Pluginy i dyski magazynujące).......................463Preferencje Files & Clipboard (Pliki i Schowek) .....................................................464Rozdział 26. Wydruk i eksport465Wydruk plików.................................................................................................... 466Aby drukować na czarno-białej lub kolorowej drukarce postscriptowej .....................466Aby utworzyć linie cięcia .......................................................................................468Aby usunąć linie cięcia utworzone za pomocą polecenia Crop Marks (Linie cięcia) ....469Aby utworzyć linie cięcia .......................................................................................469Aby wydrukować (we fragmentach) ilustrację większąod rozmiaru papieru w drukarce ............................................................................470Rozwiązywanie problemów drukowania..................................................................471Bardziej płynne ewolucje.......................................................................................473Aby obni yć rozdzielczość wyjściową dokumentu w celu ułatwienia drukowania.........474Aby wyświetlić informację o obiekcie lub całym dokumencie.....................................475Eksport plików..................................................................................................... 476Aby zapisać w formacie wcześniejszej wersji Illustratora..........................................476Aby wyeksportować plik ........................................................................................477Drugorzędne okna dialogowe eksportu ...................................................................478 Spis treściAby wyeksportować plik w formacie Flash ..............................................................481Inne formaty plików ..............................................................................................483Wklejanie z Illustratora .........................................................................................484Aby wyeksportować plik Illustratora do LiveMotion 1.0 ...........................................485Drukowanie i eksport przezroczystości....................................................................487Ustawienia rasteryzacji dla efektów........................................................................488Przycinanie regionów zło onych ............................................................................489Spłaszczanie ró nych rodzajów obiektów ................................................................489Eksport plików Illustratora podsumowanie .............................................................491Zarządzanie kolorem............................................................................................ 492Kalibracja............................................................................................................493Aby skalibrować monitor.......................................................................................493Aby wybrać predefiniowane ustawienie zarządzania kolorem....................................495Wybieranie indywidualnych ustawień przestrzeni roboczej .......................................495Aby dostosować sposób zarządzania kolorem ..........................................................497Aby dostosować opcje konwersji ............................................................................498Aby zmienić profil koloru dokumentu......................................................................499Aby wypróbować kolory ........................................................................................500Rozdział 27. Sieć 501Eksport grafiki sieciowej..................................................................................... 501Wielkość obrazka..................................................................................................502Aby określić właściwą objętość pliku ......................................................................502 20
 • 20. Spis treściGIF .....................................................................................................................503 Głębia koloru .......................................................................................................504 JPEG...................................................................................................................504 Dithering .............................................................................................................506 Brak wygładzania kontra wygładzanie ....................................................................506 PNG-8 i PNG-24 ..................................................................................................507 Cięcie................................................................................................................... 508 Aby utworzyć odcięcie dla obiektu lub tekstu ...........................................................508 Aby utworzyć odcięcie niestandardowe ...................................................................509 Aby wyświetlić lub ukryć odcięcia ..........................................................................509 Aby zaznaczyć odcięcie .........................................................................................509 Aby zmienić wielkość odcięcia ...............................................................................510 Aby przesunąć odcięcie .........................................................................................510 Aby powielić odcięcie............................................................................................510 Aby połączyć kilka odcięć niestandardowych w jedno ..............................................510 Aby podzielić cięcie na mniejsze.............................................................................511 Aby zmienić poło enie odcięcia w stosie..................................................................511 Aby zablokować wszystkie cięcia ............................................................................511 Aby zwolnić cięcie ................................................................................................511 Aby usunąć cięcie niestandardowe .........................................................................511Spis treści Aby wybrać opcje odcięć .......................................................................................512 Optymalizacja...................................................................................................... 514 Aby optymalizować ilustrację w formacie GIF lub PNG-8 ........................................516 Aby skorzystać z podglądów Save for Web (Zapisz dla Weba) ...................................518 Aby zapisać ustawienia Save for Web (Zapisz dla Weba) ..........................................518 Pliki w formacie JPEG a kolory bezpieczne dla sieci................................................519 Aby optymalizować ilustrację w formacie JPEG ......................................................519 Aby zachować wielopoziomową przezroczystość w obrazku PNG-24 .........................521 Aby zmienić obszary nieprzezroczystego koloru na bezpieczne dla sieci .....................521 Aby optymalizować pod kątem wielkości pliku .........................................................522 Aby zmienić rozmiary obrazka wyjściowego ............................................................522 Aby obejrzeć podgląd potencjalnego ditheringu przeglądarki w optymalizowanym obrazku .................................................................................523 SVG ..................................................................................................................... 524 Wskazówki dotyczące efektywnego wykorzystania formatu SVG ................................524 Aby zastosować efekt filtra SVG do obiektu .............................................................525 Optymalizuj jako SVG ...........................................................................................525 Aby zapisać plik w formacie SVG lub SVGZ ............................................................526 Aby dodać interaktywność do obrazka SVG.............................................................527 Eksport warstw CSS ............................................................................................ 528 Aby wyeksportować obiekty Illustratora jako warstwy CSS.......................................52821
 • 21. Spis treści Mapy obrazków ................................................................................................... 529Aby utworzyć mapę obrazka...................................................................................529Grafika sterowana za pomocą danych ....................................................................530Rozdział 28. Rozbarwienia531Ustawienia rozbarwień kolorów.......................................................................... 531Aby przygotować plik do rozbarwień ......................................................................532Nadrukowywanie ..................................................................................................532Aby skorzystać z okna dialogowego Separation Setup (Ustawienia rozbarwień) .........533Tworzenie zalewek .............................................................................................. 537Aby utworzyć zalewkę ręcznie ................................................................................537Aby ręcznie utworzyć zalewkę Choke (Zwę anie) .....................................................538Aby ręcznie utworzyć zalewkę dla linii ....................................................................538Aby nadrukować określony procent czerni ..............................................................539Aby automatycznie utworzyć zalewki ......................................................................540Aby utworzyć zalewki na wypełnieniu i obrysie (obejście).........................................540Dodatek ASkróty klawiaturowe541Dostosowywanie skrótów.................................................................................... 553Aby przypisać własne skróty ..................................................................................553 Spis treściAby wybrać, usunąć lub wydrukować zestaw klawiszy ..............................................554 Skorowidz555 22
 • 22. 13Stylizacja i edycja tekstuStylizacja i edycja tekstu Stylizacja i edycja tekstu W tym rozdziale nauczysz się zaznaczać tekst, a także dowiesz się, jak za pomocą palety Character (Typografia) stosować atrybuty typograficzne (jak: czcionka, wielkość, interlinia, kerning, światło, przesunięcie linii bazowej oraz skalowanie pionowe i poziome) i jak, korzystając z palety Paragraph (Akapit), zmieniać atrybuty akapitu (jak: wyrównanie, wcięcie, odstępy między akapitami, interpunkcja, odstępy między wyrazami i literami). Nauczysz się także używać narzędzi sprawdzania pisowni, eksportu tekstu oraz wyszukiwania i zmiany czcionek lub tekstu; tworzyć wiersze i kolumny tekstu; stosować profesjonalne znaki zecerskie; włączać dzielenie wyrazów i stosować tabulatory. Poznasz również kilka interesujących sztuczek, na przykład pobieranie próbek i stosowanie atrybutów tekstu za pomocą narzędzi Eyedropper (Kroplomierz) i Paint Bucket (Wiadro z farbą), oblewanie tekstem obiektu, tworzenie tekstu z cieniem i tekstu pochyłego. Informacje dotyczące stosowania wyglądów i stylów do tekstu znajdziesz Zaznaczanie tekstu w rozdziale 19., a na temat zmiany przezroczystości w rozdziale 20.Zaznaczanie tekstuAby móc zmodyfikować tekst, musisz go zaznaczyć. Jeśli korzystasz z narzędziaSelection (Zaznaczanie), zaznaczony zostanie tekst wraz z obiektem Ê. Jeślikorzystasz z narzędzia Direct-selection (Zaznaczanie bezpośrednie), mo eszzaznaczyć sam obiekt tekstowy albo obiekt tekstowy i tekst Ë. Jeśli korzystaszz narzędzia tekstowego, zaznaczony będzie tylko tekst, a nie obiekt tekstowy Ì.Ê Za pomocą narzędzia Ë Obiekt tekstowy zaznaczony Ì Tekst (bez obiektu)Selection (Zaznaczanie) za pomocą narzędzia Direct- zaznaczony za pomocązaznaczony został tekst selection (Zaznaczanienarzędzia Type (Tekst)wraz z obiektem bezpośrednie) 241
 • 23. Rozdział 13.Uwagi: U ywając tego sposobu zaznaczania, mo eszIstotna wskazówkaprzesuwać, transformować, zmieniać styl lub kolor całegobloku tekstu. Aby zmienić kształt lub kolor obiektu Jeśli za pomocą dowolnego narzędziatekstowego, skorzystaj z pierwszej metody na następnejzaznaczania dwukrotnie klikniesz znakstronie. Aby edytować tekst albo zmieniać styl czy kolortekstu w istniejącym obiekcie tekstowym,tekst oraz narzędzie Type (Tekst) zostanąfragmentu bloku tekstu, skorzystaj z drugiej metody podanejzaznaczone automatycznie.na następnej stronie.Aby zaznaczyć tekst wraz z obiektem:1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie) (V). Wygląd a tekst2. Włącz Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze)Związek pomiędzy kolorem tekstu (Ctrl+U/Cmd+U) z opcją Object Highlightinga wyglądem jest, w najlepszym razie, (Podświetlanie obiektu) (Edit>Preferences>Smartzagmatwany. Jeśli zaznaczysz obiekt Guides & Slices (Edycja>Preferencje>Inteligentne tekstowy za pomocą narzędzia Selection linie pomocnicze i odcięcia)). (Zaznaczanie), na górze palety Appearances(Wygląd) pojawi się Type (Tekst), a wśród3. Jeśli w Edit>Preferences>Type & Auto Tracing atrybutów znajdzie się Character (Typografia). (Edycja>Preferencje>Tekst i Auto-obrys) zaznaczona jest opcja Type Area Select (Zaznaczanie obszaru Jeśli wyró nisz znaki tekstu za pomocą tekstu), kliknij tekst. Albo kliknij obiekt tekstowy,narzędzia tekstowego, napis Character(Typografia) pojawi się na szczycie palety jeśli ma on wypełnienie Ê.Appearances (Wygląd), a po nim wystąpią lubatrybuty Stroke (Obrys) i Fill (Wypełnienie). Zaznaczanie tekstuDalsze informacje o palecie Appearance W widoku Outline (Obrysowanie) kliknij krawędź (Wygląd) znajdziesz w rozdziale 19. Aby obiektu tekstowego. W widoku Preview (Podgląd) pracować z kolorem i wyglądem tekstu, kliknij Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze) przeczytaj kroki 1 – 3 na stronie 346 oraz (Object Highlighting (Podświetlanie obiektu)). zajrzyj na stronę 372. lub Kliknij podstawę dowolnego znaku Ë. Jeśli zaznaczysz tekst samodzielny (tekst utworzony przez kliknięcie i wpisanie tekstu za pomocą narzędzia Type (Tekst) lub Vertical Type (Tekst pionowy)), Ê Aby zaznaczyć samodzielny tekst w widoku Outline będzie on miał zaczerniony punkt kontrolny, zanim(Obrysowanie), kliknij „×”. Jeśli włączona jest opcja pierwszy znak i wszystkie linie zostaną podkreślone. Type Area Select (Zaznaczanie obszaru tekstu), kliknij Jeśli obwiednia jest włączona (menu View (Widok)), sam tekst ona równie pojawi się na ekranie. Jeśli zaznaczysz połączony obiekt tekstowy, wraz z nim zaznaczone będą wszystkie połączone z nim obiekty.4 Aby zmodyfikować atrybuty koloru tekstu, skorzystajz palety Color (Kolor) (zobacz wskazówkę na stronieË Zaznaczony został tekst wraz z obiektem230).4 Aby przesunąć, przeskalować, obrócić, pochylićlub odbić tekst, skorzystaj z polecenia podmenuObject>Transform (Obiekt>Transformacje) alboz narzędzia transformacji.4 Jeśli zaznaczony jest tekst wraz z obiektem, a chcesz,by zaznaczony był jedynie obiekt, trzymając Shift,kliknij tekst za pomocą narzędzia Direct-selection(Zaznaczanie bezpośrednie). 242
 • 24. Stylizacja i edycja tekstu Wstawianie i usuwanie U yj tej metody jeśli chcesz zmieniać kształt obiektu tekstowego (a tym samym ukłąd tekstu) oraz jego kolor. Aby dodać tekst do istniejącego bloku tekstu, wybierz narzędzie Type (Tekst), Aby zaznaczyć wyłącznie obiekt tekstowy: kliknięciem utwórz punkt wstawiania, 1. Wybierz narzędzie Direct-selection (Zaznaczanie a potem zacznij wpisywać.bezpośrednie) (A). Aby usunąć jeden znak, wybierz narzędzie Type (Tekst), kliknij z prawej2. Kliknij krawędź obiektu tekstowego Ê – Ë. Skorzystaj strony znaku, który chcesz usunąć, ze Smart Guides (Inteligentne linie pomocnicze) (Object a potem naciśnij Backspace/Delete. Highlighting (Podświetlanie obiektu)), które ci pomogą, Aby usunąć ciąg tekstu, zaznacz go albo przejdź do widoku Outline (Obrysowanie). za pomocą narzędzia Type (Tekst) Wprowadzone od tej chwili zmiany dotyczyć będą i naciśnij Backspace/Delete.tylko obiektu tekstowego — nie tekstu. Za pomocą tej metody mo esz zaznaczać jedynie tekst — nie obiekt — aby móc go edytować albo zmieniać atrybuty jego znaków, akapitów i kolorów.Zaznaczanie obiektu tekstowego, a nie tekstu Aby zaznaczyć tekst bez obiektu: 1. Wybierz dowolne narzędzie tekstowego. Ê Zaznaczony jest obiekt tekstowy, ale sam2. Dla tekstu poziomego przeciągnij kursor tekstowy poziomo, tekst nieaby zaznaczyć i wyró nić słowo lub linię tekstu Ì.W przypadku tekstu pionowego przeciągnij pionowo.lubDla tekstu poziomego przeciągnij pionowo, aby zaznaczyćcałe linie tekstu. Dla tekstu pionowego przeciągnij poziomo. Ë Kształt obiektu tekstowego został zmienionylubDwukrotnie kliknij, aby zaznaczyć słowo.lubTrzykrotnie kliknij, aby zaznaczyć akapit.lubKliknij blok tekstu, a potem wybierz Select>All (Wybierz> Ì Zaznaczone zostały dwa słowa Wszystkie) (Ctrl+A/Cmd+A), aby zaznaczyć cały tekstbloku lub ście ki oraz tekst, z którym jest on połączony.lubKliknij, aby zacząć zaznaczenie. Potem przytrzymaj klawiszShift i kliknij w miejscu, w którym ma się kończyćzaznaczenie (przytrzymaj Shift i kliknij jeszcze raz,aby rozszerzyć zaznaczenie). 3. Po zmodyfikowaniu tekstu kliknij w dowolnym punkciebloku tekstu, aby usunąć jego zaznaczenie, i pozostawmigający znacznik wstawiania w bloku tekstu, aby móc4 Jeśli Smart Guides (Inteligentne liniego dalej edytować.pomocnicze) są włączone, a znakitekstu są wyró nione, po wybraniu lubkoloru wybierz narzędzie zaznaczania, Wybierz narzędzie zaznaczania, potem kliknij pozaaby zobaczyć zmianę.obiektem tekstowym, aby usunąć jego zaznaczenie.243
 • 25. Rozdział 13. Stosowanie atrybutów tekstu Palety kontrolujące wygląd tekstu 4 Naciśnij klawisz Tab, aby zatwierdzić wartość w jednym polu i wyró nić następne. 4 Naciśnij Shift+Tab, aby zatwierdzić wartość w jednym polu i wyró nić poprzednie. 4 Naciśnij Enter/Return, aby zatwierdzić wartość i opuścić paletę.Paleta Character (Typografia) Za pomocą palety Character (Typografia) (Ctrl+T/Cmd+T lub Window>Type>Character (Okno>Tekst>Typografia)) mo esz modyfikować krój czcionkę, rozmiar tekstu oraz wartości interlinii, kerningu i światła dla jednego lub więcej Ê Paleta Character (Typografia) wyró nionych znaków tekstu Ê. Wybierz polecenie Show Options (Poka opcje) z menu palety, aby rozwinąć paletę tak, aby uzyskać dostęp do pól przesunięcia linii bazowej, skalowania poziomego i pionowego.Paleta Paragraph (Akapit) Za pomocą palety Paragraph (Akapit) (Ctrl+M/Cmd+M) Palety tekstowe mo esz modyfikować atrybuty akapitu takie, jak wyrównanie i wcięcie Ë. Wybierz polecenie Show Options (Poka opcje) z menu palety, aby rozwinąć paletę dla odstępów między wyrazami i literami, automatycznego dzielenia wyrazów, znaków interpunkcyjnych i czcionek wschodnioazjatyckich. Aby zmienić atrybuty akapitu całego tekstu w obiekcie tekstowym lub na ście ce, zaznacz ten obiekt lub ście kę za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie). Aby wydzielić akapit albo ciąg akapitów, po prostu je zaznacz za pomocą narzędzia tekstowego.Ë Paleta Paragraph (Akapit) Uwagi: Akapit jest tworzony po naciśnięciu klawisza Enter/Return w bloku tekstu. Wybierz Type>Show Hidden Characters (Tekst>Poka ukryte znaki), aby zobaczyć symbole końców linii i spacji.Paleta MM Design (Projekt MM) Za pomocą palety Multiple Master (Projekt MM) mo esz modyfikować wartości Weight (Grubość), Width (Szerokość) i Design znaków w typu multipleÌ Paleta MM Design (Projekt MM) master (MM) Ì. Wybierz Window>Type>MM Design (Okno>Tekst>Projekt MM), kiedy tekst pisany czcionką MM jest wyró niony. Osie, które mo na dostosować, zale eć będą od czcionki MM. Skorzystaj z czcionki Multiple Master, jeśli potrzebujesz stylu tekstu, który będzie trochę cieńszy lub grubszy od istniejącego. Paleta połączy dwie istniejące grubości, aby utworzyć po ądaną grubość. 244
 • 26. Stylizacja i edycja tekstu Szybkie informacje Mo esz, rzecz jasna, wybrać czcionkę przedwpisaniem tekstu — po prostu pomiń etap Informacje dotyczące wielkości, czcionki i światła wybierania tekstu. zaznaczonego tekstu pojawią się na palecie Info (Info) Ê.Aby wybrać czcionkę:1. Wybierz dowolne narzędzie tekstowe, a potem zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować Ë. lub Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie), a potem kliknij obiekt tekstowy.2. Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy/ Control+kliknięcie i wybierz czcionkę z podmenu Ê Paleta Info (Info), kiedy zaznaczoneFont (Czcionka) menu kontekstowego Ì – Í. jest narzędzie Type (Tekst) lub Na palecie Character (Typografia) w systemie Windows wybierz z menu Font (Czcionka) i Style (Styl). W systemie Mac OS wybierz czcionkę z menu Font (Czcionka) (oraz z podmenu, jeśli przy nazwie czcionki widnieje strzałka). W systemie Windows kliknij pole FontWybieranie czcionki (Czcionka) na palecie Character (Typografia), a w Mac OS po prostu dwukrotnie kliknij pole Font (Czcionka) i zacznij wpisywać pierwsze Ë Zaznacz tekst, Ì Potem wybierzlitery po ądanej nazwy czcionki. Kiedy pojawi który chcesz czcionkę z menusię nazwa, naciśnij klawisz Tab. W przypadku zmodyfikować kontekstowegostylu innego ni Roman (lub Regular) zacznij wpisywać nazwę stylu w następne pole i naciśnij Enter/Return. Wpisz tylko kilka pierwszych liter nazwy czcionki lub stylu — w polu pojawi się nazwa lub styl, którego pisownia jest najbli sza wpisanym przez ciebie literom Î – Ï. Í Czcionka została zmieniona z Gill Sans Bold4 Mo esz równie wybrać z podmenu Type>Font na Bodoni Poster (Tekst>Czcionka).4 Naciśnij Ctrl+Alt+Shift+M/Cmd+Option+Shift+M, aby szybko wyró nić pole Font(Czcionka) na palecie Character (Typografia).Jeśli paleta jest jeszcze zamknięta, otworzy sięteraz. Î Paleta Character (Typografia) w systemie WindowsÏ Paleta Character (Typografia) w systemie Mac OS245
 • 27. Rozdział 13.Aby zmienić rozmiar tekstu:Zmień rozmiar przez przeciąganie1. Wybierz dowolne narzędzie tekstu, a potem wyró nijZaznacz tekst lub ście kę tekstową tekst, który chcesz zmodyfikować. za pomocą narzędzia Selection lub (Zaznaczanie), a potem przeciągnij uchwyt jego obwiedni Ê (wybierz View>Show Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie) (V), a potemBounding Box (Widok>Poka obwiednię), kliknij obiekt tekstowy.jeśli nie jest ona widoczna). Albo skaluj tekst i jego obiekt za pomocą narzędzia2. Na palecie Character (Typografia) (Ctrl+T/Cmd+T): Scale (Skalowanie). Aby skalować Wpisz rozmiar czcionki w pole Font Size (Rozmiarjednorodnie, korzystając z któregoś czcionki) (0,1 – 1296), i naciśnij Enter/Return, aby go z podanych sposobów, przytrzymaj klawisz Shift. zastosować i opuścić paletę, albo naciśnij Tab, aby zatwierdzić wartość i wyró nić następne pole Ë – Ì. Nie musisz ponownie wpisywać jednostki miary. Uwagi: Jeśli zaznaczony tekst zawiera fragmenty o ró nych rozmiarach czcionki, pole Font Size (Rozmiar czcionki) będzie puste. Wpisanie rozmiaru zmieni teraz rozmiar całego zaznaczonego tekstu. lub Wybierz rozmiar z menu Font Size (Rozmiar czcionki) lub kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół. Mo eszÊ Przytrzymaj Shift i przeciągnij uchwyt Zmiana rozmiaru tekstuobwiedni obiektu tekstowego, aby skalować te kliknąć pole Font Size (Rozmiar czcionki), a potemtekst proporcjonalnie naciśnij strzałkę w górę lub w dół na klawiaturze. lub Aby skorzystać z klawiatury, przytrzymaj Ctrl+Shift/ Cmd+Shift i naciśnij „/”, aby powiększyć, albo „<”, aby pomniejszyć czcionkę. Zmiana rozmiaru, jakiej poddawany jest tekst za ka dym razem, kiedy u ywasz tego skrótu jest określona w polu Size/Leading (Rozmiar/ Interlinia) w Edit>Preferences>Type & Auto Tracing (Edycja>Preferencje>Tekst i Auto-obrys). Wartość domyślna wynosi dwa punkty. Kombinacja Ctrl+Alt+ Ë Na palecie Character (Typografia) wpisz liczbęw pole Font Size (Rozmiar czcionki), kliknij strzałkę Shift/Cmd+Option+Shift powiększa (pomniejsza)w górę lub w dół albo wybierz rozmiar z menu rozmiar czcionki o wielkość pięć razy większą od aktualnego postępu Size/Leading (Rozmiar/Interlinia). Aby wybrać rozmiar za pomocą menu kontekstowego: Kliknij tekst prawym przyciskiem myszy/Control+ kliknięcie i wybierz rozmiar z menu kontekstowego. Wybranie opcji Other (Inny) z menu kontekstowego wyró ni pole rozmiaru na palecie Character (Typografia).4 Jeśli podczas wpisywania wartości na palecie Character(Typografia) skorzystasz z polecenia Undo (Cofnij),pole to pozostanie wyró nione.Ì Powiększony tekst4 Mo esz tak e wybrać rozmiar tekstu z podmenuType>Size (Tekst>Rozmiar). Jest to najwolniejszametoda.246
 • 28. Stylizacja i edycja tekstuInterlinia jest odległością pomiędzy liniamibazowymi dwóch wierszy tekstu, mierzonąw punktach. Ka da linia tekstu w bloku mo emieć inną wartość interlinii (aby dowiedzieć się,jak dostosować odstępy między całymi akapitami,zajrzyj na stronę 254).Uwagi: Aby zmienić pionowe odstępy w tekściepionowym, zmień światło w poziomie (zobacz Ê Na palecie Character (Typografia) w pole Leading instrukcje na następnej stronie). Zmiana interlinii (Interlinia) wpisz po ądaną wielkość interlinii wyra onąw tekście pionowym pociąga za sobą zmianę odstępów w punktach albo wybierz polecenie Auto lub wartość interlinii z menupoziomych pomiędzy kolumnami pionowymi. Aby zmienić wielkość interliniiza pomocą palety Character (Typografia):1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować: Kliknij w dowolnym miejscu bloku tekstu za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie), aby zmienić interlinię w całym bloku. lub Wyró nij cały akapit za pomocą narzędzia tekstowego (trzy razy kliknij w dowolnym miejscu akapitu), aby zmienić wielkość interlinii wszystkich jego linii. Interlinia lub Wyró nij całą linię za pomocą narzędziaËtekstowego (łącznie z odstępem na końcu), aby zmienić wielkość interlinii tej jednej linii.2. Na palecie Character (Typografia) (Ctrl+T/ Cmd+T): Wpisz liczbę w pole Leading (Interlinia), a potem zatwierdź klawiszem Enter/Return lub Tab Ê – Ì. lub Wybierz wartość z menu Leading (Interlinia) albo kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół. lub Wybierz polecenie Auto z menu, aby ustawić interlinię na 120% wielkości największego tekstu w ka dej linii. lubÌAby wartość interlinii odpowiadała wielkości tekstu mierzonej w punktach, sprawdź, czy cały tekst w bloku jest tej samej wielkości, a potem kliknij dwukrotnie przycisk interlinii. Jest to tak zwana „twarda” interlinia. 247
 • 29. Rozdział 13.Aby zmienić interlinię za pomocą klawiatury:Odstępy1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować 4 Aby dostosować odstępy pomiędzy (zobacz krok 1 na poprzedniej stronie). słowami lub literami w całym bloku tekstu,2. Trzymając klawisz Alt/Option, naciśnij klawiszskorzystaj z pól Word Spacing (Odstępy strzałki w górę, aby zmniejszyć interlinię, albosłów) i Letter Spacing (Odstępy znaków) na palecie Paragraph (Akapit) (zobacz strzałki w dół, aby ją zwiększyć. Postęp, o jaki informacje na stronie 254). zmienia się interlinia za ka dym razem, kiedy u ywasz tego skrótu, określony jest w polu4 Światło i kerning zmieniają pionowe odstępy pomiędzy znakami w tekście Size/Leading (Rozmiar/Interlinia) w Edit> pionowym. Preferences>Type & Auto Tracing (Edycja> Preferencje>Tekst i Auto-obrys). Przytrzymaj podczas naciskania strzałek klawisze Ctrl+Alt/Cmd+Option, aby zmienić interlinię o wielkość pięć razy większą od postępu Size/Leading (Rozmiar/Interlinia).Kerning jest powiększeniem albo pomniejszeniemodległości pomiędzy dwoma przylegającymi dosiebie znakami. Wartości kerningu dla określonychpar znaków (np. du ego „T” i małego „a”)są wbudowane do wszystkich czcionek. Owe Kerning i światło tekstuwbudowane wartości kerningu są odpowiedniedo małego tekstu (np. tekstu akapitu), ale niedo du ego (np. do nagłówków i logo). Te niezbytdobrze dobrane odległości mo na zmienić przezstaranne ręczne ustalenie wartości kerningu.Aby zmienić kerning pary znaków, nale ywstawić między nie kursor.Uwagi: Wbudowany kerning mo na włączaći wyłączać dla poszczególnych grup znaków.Zanim zaczniesz zmieniać kerning tekstu ręcznie,wyłącz wbudowany kerning, wybierając polecenieAuto z menu Kerning na palecie Character(Typografia) (Ê na następnej stronie), a potemwybierając lub wpisując 0.Światło jest równoczesnym dostosowaniemodstępów pomiędzy trzema lub więcej znakami.Jest zwykle stosowane do dłu szego tekstu— akapitu lub linii. Aby określić światło tekstu,najpierw wyró nij tekst, który chcesz modyfikować,za pomocą narzędzia tekstu, albo zaznacz cały bloktekstu za pomocą narzędzia zaznaczania. Aby zmienić kerning lub światło tekstu:1. Powiększ tekst, w którym chcesz zmienić kerning lub światło. Wybierz narzędzie tekstu, a potem kliknięciem utwórz punkt wstawiania pomiędzy dwoma znakami, dla których chcesz zmienić kerning, albo wyró nij obszar tekstu, w którym chcesz zmienić światło. lub248
 • 30. Stylizacja i edycja tekstuAby zmienić światło całego tekstu obiektu,wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie),a potem kliknij obiekt. 2. W polu Kerning lub Tracking (Światło)na palecie Character (Typografia) (Ctrl+Alt+K/Cmd+Option+K) wpisz wartość dodatnią,aby powiększyć odstęp między znakami, alboujemną, aby go pomniejszyć, a potem kliknijEnter/Return lub Tab Ê – Í. ÊlubWybierz wartość kerningu lub światła z menulub kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół.lubPrzytrzymaj Alt/Option i naciśnij na klawiaturze Ë Tekst normalnyklawisz strzałki w prawo, aby zwiększyćodstęp między literami, albo strzałki w lewo,aby go zmniejszyć. Wielkość powiększenialub pomniejszenia odstępu za ka dym razem,kiedy naciskasz strzałkę, jest określona w polu Ì Po powiększeniu odstępu pomiędzy pierwszymiTracking (Światło) w Edit>Preferences>Type & Zmiana wielkości liter dwoma znakami (kerning)Auto Tracing (Edycja>Preferencje>Teksti Auto-obrys). Przytrzymaj Ctrl+Alt/Cmd+Option, aby bardziej zwiększyć światło.lubU yj następującego skrótu: Ctrl+Shift+[ lub ]/ Í Po zmniejszeniu odstępu pomiędzy ostatnimi Cmd+Shift+[ lub ]. pięcioma znakami (kerning lub światło)Polecenie Change Case (Zmień wielkość liter) zmienia zaznaczony tekst na du e litery, małe litery albo Mixed Case (Mieszane) (du e litery tylko na początku wyrazów). Aby zmienić wielkość liter: 1. Wyró nij tekst, który chcesz zmodyfikować,za pomocą narzędzia tekstu. 2. Wybierz Type>Change Case (Tekst>Zmieńwielkość liter). Î Kliknij jedną z trzech opcji w oknie dialogowym Change Case (Zmień wielkość liter)3. Kliknij Upper Case (ABC) (Wielkie litery(ABC)); Lower Case (abc) (Małe litery (abc));lub Mixed case (Abc) (Mieszane (Abc))— pierwsza litera w ka dym wyrazie jest du a,a pozostałe są małe) Î. 4. Kliknij OK. 4 Niektóre czcionki, jak Lithos i Castellar, nie mają małych liter.249
 • 31. Rozdział 13.Polecenie Fit Headline (Dopasuj tytuł) wykorzystuje światło w celu dopasowania jednowierszowego akapitu poziomego lub pionowego obszaru tekstu do krawędzi jego kontenera.Aby dostosować tekst do kontenera:Ê Zaznaczony napis oryginalny 1. Wybierz dowolne narzędzie tekstu. 2. Wyró nij jednowierszowy akapit (nie linię w większymakapicie; mówimy tu o samodzielnej linii tekstu). 3. Wybierz Type>Fit Headline (Tekst>Dopasuj tytuł)Ê – Ë. Kiedy zastosujesz to polecenie do czcionkiMultiple Master, dostosuje ono zarówno grubość, Ë W tekście innym niMultiple Master polecenieFit Headline (Dopasuj tytuł) jedynie zwiększajak i światło Ì – Í.odstępy między znakami Funkcja Horizontal Scale (Skalowanie w poziomie) rozszerza lub zwę a tekst. Funkcja Vertical Scale (Skalowanie pionowe) sprawia natomiast, e tekst staje się wy szy lub ni szy. Skalowanie domyślne wynosi 100%. Uwagi: W czcionce Multiple Master i innych, które są Dopasowywanie tekstu do kontenera szerokie lub wąskie z zało enia (np. Univers ExtendedÌ Zaznaczone pierwotne znaki Multiple Master lub Helvetica Narrow), grubość, proporcje i odstępy (odstępy wewnętrzne) są dostosowywane wraz z szerokością. Dlatego te wyglądają one lepiej ni znaki Regular, które są rozszerzane lub zwę ane za pomocą poleceń Horizontal Scale (Skalowanie w poziomie) lub Vertical Scale (Skalowanie pionowe) programu Illustrator. Í Polecenie Fit Headline (Dopasuj tytuł)powiększa odstępy między znakami Multiple Aby skalować tekst poziomo i (lub) pionowo:Master i zmienia grubość tych znaków 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować, zmieńprocenty w polu Horizontal Scale (Skalowaniew poziomie) lub Vertical Scale (Skalowanie pionowe)na palecie Character (Typografia), a potem zatwierdźklawiszem Enter/Return lub Tab Î – Ï. Albo wybierzwbudowaną wartość z menu lub kliknij klawisz strzałkiw górę lub w dół. ÎlubAby ręcznie skalować tekst punktowy lub ście ki,zaznacz go za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie),a potem przeciągnij uchwyt boczny obwiedni, nie trzymającklawisza Shift.lubAby przeskalować zaznaczony blok tekstu o określonyprocent, dwukrotnie kliknij narzędzie Scale (Skalowanie),a następnie zmień wartość Non-uniform (Niejednolicie):Horizontal (Poziomo) lub Vertical (Pionowo).Ï Aby przywrócić zwykłe skalowanie: 1. Zaznacz tekst, a potem wybierz 100% w obu polachScale (Skalowanie) na palecie Character (Typografia)(Ctrl+Shift+X/Cmd+Shift+X).250
 • 32. Stylizacja i edycja tekstuPolecenie Baseline Shift (Przesunięcie linii bazowej)przesuwa znaki pod lub nad linię bazową. Za pomocątego polecenia mo esz odsunąć tekst od jego ście kialbo utworzyć znaki indeksu górnego lub dolnego.Program Illustrator nie ma stylu indeksu dolnegoani górnego — nie ma te przycisku do stosowaniakursywy ani podkreślenia. Musisz wybrać czcionkęz po ądanymi atrybutami.Aby przesunąć linię bazową tekstu:1. Wyró nij tekst, który chcesz zmodyfikować. Ê Pole Baseline Shift (Przesunięcie linii bazowej)2. W pole Baseline Shift (Przesunięcie linii bazowej) na palecie Character (Typografia) (jeśli nie jest ono widoczne, wybierz polecenie Show Options (Poka opcje) z menu palety) wpisz wartość dodatnią, aby przesunąć znaki nad podstawę, albo wartość ujemną, aby przesunąć znaki w dół, a potem zatwierdź klawiszem Przesunięcie linii bazowej, wysunięcie Ë Znaki na ście ce obni one względem linii bazowejEnter/Return Ê – Ì. Albo wybierz wartość z menu lub kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół. lub Trzymając Alt+Shift/Option+Shift, naciśnij klawisz strzałki w górę, aby przenieść wyró nione znaki w górę, albo klawisz strzałki w dół, aby przenieść wyró nione znaki w dół. Odległość, Ì „A” zostało obni one o 9 punktów względem linii o jaką tekst zostanie przesunięty za ka dym bazowej razem, gdy naciśniesz strzałkę, określona jest w oknie dialogowym w Edit>Preferences> Type & Auto Tracing (Edycja>Preferencje> Tekst i Auto-obrys). (Ctrl+Alt+Shift+strzałka/ Cmd+Option+Shift+strzałka, aby przesuwać z większym postępem).Skorzystaj z opcji wiszących znakówinterpunkcyjnych, aby krawędzie akapitu byłybardziej jednolite. Opcja ta zadziała tylko z obszaremtekstu. Zmiany dotyczą takich znaków, jak kropka,przecinek, cudzysłów, apostrof, myślnik, ukośnik,średnik i dwukropek. Aby wysunąć znaki interpunkcyjne: Í Niech sobie wisi1. Zaznacz akapit za pomocą narzędzia tekstowego. lub Zaznacz obiekt tekstowy za pomocą narzędzia zaznaczania.2. Zaznacz pole Hang Punctuation (Wiszące znaki interpunkcyjne) w obszarze Options (Opcje) na dole palety Paragraph (Akapit) Í. Jeśli opcja ta nie jest widoczna, z menu palety wybierz polecenie Show Options (Poka opcje).251
 • 33. Rozdział 13.Wartości wyrównania i wcięcia mają wpływ na cały Skróty do wyrównywania akapituakapit. Do lewej — Ctrl+Shift+L/Cmd+Shift+L4 Aby utworzyć nowy akapit, w bloku tekstunaciśnij Enter/Return. Tekst poprzedzający Do środka — Ctrl+Shift+C/Cmd+Shift+Ckoniec linii jest częścią akapitu; tekst Do prawej — Ctrl+Shift+R/Cmd+Shift+Rnastępujący po końcu linii jest częściąnastępnego akapitu. Tekst, który automatycznie Justify Full Lines (Justowanie pełnych wierszy)jest przenoszony do nowego wiersza, jest — Ctrl+Shift+J/Cmd+Shift+Jczęścią tego samego akapitu. Justify All Lines (Justowanie pełne) —Ctrl+4 Aby utworzyć koniec linii w akapicie tekstu, Shift+F/Cmd+Shift+Fnaciśnij Enter (na klawiaturze numerycznej)lub Shift+Return.Aby zmienić wyrównanie akapitu:1. Wybierz narzędzie tekstowe i kliknij akapit albo przeciągnij przez ciąg akapitów. lub Wybierz narzędzie zaznaczania i zaznacz obiekt tekstowy.2. Na szczycie palety Paragraph (Akapit) kliknij Wyrównanie akapitu przycisk wyrównania Align Left (Wyrównanie do lewej), Align Center (Wyrównanie do środka), Align Right (Wyrównanie do prawej), Justify Full Lines (Justowanie pełnych wierszy) lub Justify All Lines (Justowanie pełne) Ê – Ë. Ê Pięć przycisków Alignment (Wyrównanie) na palecie Paragraph (Akapit) lub Skorzystaj z jednego ze skrótów klawiaturowych podanych we wskazówkach na tej stronie.4 Nie stosuj wyrównania Justify Full Lines(Justowanie pełnych wierszy) ani Justify AllLines (Justowanie pełne) do tekstu na ście ceani samodzielnego (takiego, który nie znajdujesię w obiekcie ani bloku). Te obiekty tekstowenie mają krawędzi, nie ma więc do czegojustować tekstu. Ë Opcje wyrównania akapitu252
 • 34. Stylizacja i edycja tekstu Zaznaczanie akapitów przed modyfikacjąMo esz stosować wartości Left (Lewe) i (lub) Right Indent (Prawe wcięcie) do obszaru tekstu; w tekście Jeśli chcesz zmienić atrybuty akapitu całegosamodzielnym mo esz skorzystać jedynie z wartości tekstu w obiekcie tekstowym lub na ście ce, Left Indent (Lewe wcięcie). zaznacz obiekt lub ście kę za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie). Aby wydzielić akapit Aby zmienić wcięcie akapitu: lub ciąg akapitów, zaznacz tylko te akapity za pomocą narzędzia tekstowego.1. Wybierz narzędzie tekstu, a potem zaznacz akapit(y), które chcesz zmodyfikować, albo kliknięciem utwórz punkt wstawiania w pojedynczym akapicie. lub Wybierz narzędzie zaznaczania i zaznacz obiekt tekstowy.2. Na palecie Paragraph (Akapit): Zmień wartość Left (Lewe) i (lub) Right Indent (Prawe wcięcie), a potem zatwierdź klawiszem Enter/Return lub Tab Ê – Ë. lub Kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół. Ê Jeśli zapomnisz, do czego słu y odpowiednie pole Indent lub (Wcięcie) na palecie Paragraph (Akapit), umieść myszAby przesunąć tylko pierwszy wers ka dego Wcięcia akapitu nad ikoną — podpowiedź narzędzia ci to przypomni akapitu, wpisz wartość dodatnią w pole First Line Left Indent (Wcięcie pierwszego wiersza). 4 Mo esz wpisać wartość ujemną w pole Left Indent (Lewe wcięcie), First Line Indent (Wcięcie pierwszego wiersza) lub Right Indent (Prawe wcięcie), aby rozszerzyć rozmiar ka dej linii. Tekst zostanie wypchnięty poza obiekt, ale będzie widoczny i drukowany Ì. Ë Wcięcie z lewej Ì Aby utworzyć wcięcie wiszące, jak w ostatnim akapicie na tej ilustracji, wpisz wartość w pole Left Indent (Lewe wcięcie) i tę samą wartość ze znakiem minus w pole First Line Left Indent (Wcięcie pierwszego wiersza) 253
 • 35. Rozdział 13. Korzystaj z pola Space Before Paragraph (Odstęp przed akapitem) na palecie Paragraph (Akapit), aby powiększać lub pomniejszać odstęp między akapitami w obszarze tekstu. Funkcja ta nie modyfikuje tekstu punktowego. Aby dowiedzieć się, jak dostosować odstępy między wierszami tekstu w akapicie (interlinia), zajrzyj na strony 247 – 248. Aby dostosować odstępy między akapitami: Ê Pole Space Before Paragraph (Odstępprzed akapitem) na palecie Paragraph (Akapit) 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmodyfikować.Aby zmodyfikować odstęp przed jednymakapitem w bloku tekstu, zaznacz ten akapitza pomocą narzędzia tekstowego. Aby zmienićcały tekst w obiekcie, zaznacz obiekt za pomocąnarzędzia Selection (Zaznaczanie). 2. W pole Space Before Paragraph (Odstęp przedakapitem) na palecie Paragraph (Akapit) Êwpisz wartość dodatnią, aby powiększyć odstępmiędzy akapitami, albo ujemną, aby odstęp tenzmniejszyć, a potem zatwierdź klawiszem Enter/Return lub Tab Ë. Odstępy międzyakapitowelubKliknij klawisz strzałki w górę lub w dół. 4 Aby utworzyć nowy akapit, naciśnij Enter/ Return. Aby utworzyć koniec linii w obrębieË Do tych akapitów zastosowano wysze wartości akapitu, naciśnij Shift+Enter/Shift+Return.pola Space Before Paragraph (Odstęp przed akapitem),aby powiększyć nad nimi odstępÌ Normalne odstępy między wyrazami i literami Odstępy między wyrazami i literami Aby zmienić poziome odstępy między wyrazami i literami wyjustowanych akapitów, zmień procent w polach Minimum (Min), Desired (Opt.) lub Maximum (Maks) Word Spacing (Odstępy słów) Í Szerokie odstępy między literami albo Letter Spacing (Odstępy znaków) na palecie Paragraph (Akapit) Ì – Î (wybierz polecenie Show Options (Poka opcje) z menu palety Paragraph (Akapit), jeśli opcje te nie są widoczne). Do tekstu, który nie został wyjustowany, zastosowana mo e być tylko wartość Desired (Opt.). Nagłówki zwykle wyglądają lepiej, kiedy odstępy między wyrazami są mniejsze.Î Wąskie odstępy między wyrazami 254
 • 36. Stylizacja i edycja tekstu Przetwarzanie tekstu Za pomocą polecenia Change/Find (Znajdź/Zmień) mo esz wyszukać i zastąpić znaki. Aby znaleźć i zastąpić tekst: 1. Opcjonalne: Kliknij za pomocą narzędziapoczynając od obecnego poło enia kursoratekstowego, aby utworzyć punkt wstawiania, do końca obiektu tekstowego lub połączonychod którego zaczniesz poszukiwania. Jeśli tegoobiektów, a potem kontynuować poszukiwanianie zrobisz, szukanie zacznie się od ostatniood ostatnio utworzonego obiektu. Jeśli pole toutworzonego obiektu. nie będzie zaznaczone, poszukiwanie trwać będzie tylko od obecnego poło enia kursora do końca 2. Wybierz Type>Change/Find (Tekst>Znajdź/ danego obiektu tekstowego; aby wznowićZmień). poszukiwanie będziesz musiał kliknąć polecenie 3. Wpisz słowo lub zdanie, które chcesz odnaleźć, Find Next (Znajdź następną).w pole Find what (Znajdź) Ê. Zaznacz pole Search Backward (Szukaj wstecz), 4. Wpisz zastępcze słowo lub zdanie, na którą aby przeszukać w tył, zaczynając od bie ącegochcesz zmienić odnaleziony tekst, w pole poło enia kursora.Change to (Zmień na) Ë. Jeśli chcesz całkowicie Znajdowanie i zastępowanie tekstu 6. Kliknij pole Find Next (Znajdź następną),usunąć tekst z pola Find what (Znajdź), pozostawaby poszukać pierwszego wypadku wystąpieniapole Change to (Zmień na) puste.słowa lub frazy z pola Find what (Znajdź), 5. Wykonaj którąś z poni szych czynności:albo aby pominąć słowo Ì.Zaznacz pole Whole Word (Cały wyraz),7. Kliknij pole Change (Zmień), aby zastąpić tylkoaby odnaleźć litery z pola Find what (Znajdź),aktualnie wyszukany tekst.tylko jeśli występują one jako skończone słowo lub— a nie jako część dłu szego (np. „ruch” alenie „ruchomy”).Kliknij pole Change All (Zmień wszystkie), aby zastąpić wszystkie przypadki wystąpieniaZaznacz pole Case Sensitive (Uwzględniaj danego tekstu Í.wielkość liter), aby odnaleźć tylko wypadkiodpowiadające dokładnej konfiguracji małychlubi wielkich liter tekstu z pola Find what (Znajdź). Kliknij Change/Find (Zmień/Znajdź), abyJeśli pole to nie będzie zaznaczone, wielkośćzastąpić dany przypadek i szukać następnego.liter nie będzie kryterium. 8. Kliknij Done (Gotowe) (Enter/Return lub Esc).Zaznacz pole Wrap Around (Szukaj w całymUwa aj: Poprawione słowo otrzyma stylizacjędokumencie), aby przeszukać cały plik,testu poprzedzającego i straci swoją pierwotną.Ê Wpisz tekst, który chcesz odnaleźć,w pole Find what (Znajdź) Ì Kliknij Find Next (Znajdź następną) Ë Wpisz tekst, na którychcesz zmienić znaleziony tekst, w pole Í Kliknij Change(Zmień), Change All Change to (Zmień na)(Zmień wszystkie)lub Change/Find(Zmień/Znajdź)255
 • 37. Rozdział 13. Polecenie Check Spelling (Sprawdź pisownię) Sprawdzać pisownię holenderską? sprawdza pisownię w całym dokumencie, korzystając z wbudowanego słownika. Mo esz równie utworzyćKliknij Languages (Język) w oknie dialogowym i edytować własną listę słów dla funkcji Check Spelling Check Spelling (Sprawdź pisownię), odszukaj (Sprawdź pisownię). i wyró nij słownik, który chcesz u ywać, w folderze Adobe Illustrator 10>Plug-ins>Text Aby sprawdzić pisownię: Filters, a potem kliknij Open (Ot wórz).1. Wybierz Type>Check Spelling (Tekst>Sprawdź Uwagi: Polecenia Check Spelling (Sprawdźpisownię). Słowa nieznalezione w aplikacji pojawią pisownię) mo na u ywać tylko z czcionkami alfabetu romańskiego — nie z chińskimi,się na liście wyrazów obarczonych błędem japońskimi ani koreańskimi.(Misspelled Words (Nieznane wyrazy)) Ê. 2. Pozostaw zaznaczenie wyró nionego w danej chwiliwyrazu z błędem albo kliknij inne słowo na liście.Zaznaczone słowo z błędem zostanie wyró nione Ê Słowa z błędemna twojej ilustracji. 3. Opcjonalne: Zaznacz opcję Case Sensitive(Uwzględniaj wielkość liter), aby wyświetlić słowoz błędem na oba sposoby, jeśli zaczyna się onoz małej i z du ej litery (na przykład Słowo i słowo).Kiedy ta opcja jest wyłączona, na liście pojawi siętylko pierwszy przypadek u ycia tego słowa. Sprawdzanie pisowni 4. Jeśli wyraz o poprawnej pisowni pojawi się na liścieSuggested Correction (Wyrazy podobne), dwukrotnieje kliknij Ë. Aby zmienić wszystkie przypadki u yciasłowa z błędem, kliknij słowo o poprawnej pisowni,a potem Change All (Zmień wszystkie). Kolejnesłowo z błędem zostanie wyró nione.lubË Potencjalne poprawne słowa zastępczeJeśli na liście nie pojawia się poprawne słowo albonie ma na niej adnych słów (poniewa słownikprogramu Illustrator nie zna podobnych słów),wpisz poprawne słowo w pole na dole oknadialogowego. Potem kliknij Change (Zmień),aby zmienić tylko pierwszy przypadek u yciawyró nionego słowa z błędem na wyró nionew danej chwili Suggested Correction (Wyrazy podobne),albo kliknij Change All (Zmień wszystkie), abyzmienić wszystkie przypadki u ycia słowa z błędem.Dla ka dego słowa mo esz kliknąć Skip (Pomiń),aby pozostawić dany przypadek wyrazu z błędembez zmian, albo kliknąć Skip All (Pomiń wszystkie),aby pominąć wszystkie przypadki u ycia słowaz błędem. 5. Opcjonalne: Kliknij Add To List (Dodaj do listy),aby dodać wyró niony w danej chwili wyraz lubwyrazy z błędem do listy Learned Words (Wyrazydodane do listy). Aby dodać jednorazowo więcej nijedno słowo, najpierw musisz je kliknąć, trzymającCtrl/Cmd.256
 • 38. Stylizacja i edycja tekstu 6. Jeśli przejdziesz ju przez wszystkie znalezioneprzez program wyrazy, pojawi się podpowiedź.Kliknij OK, a potem Done (Gotowe) (Enter/Returnlub Esc). Mo esz tak e kliknąć Done (Gotowe)w dowolnej chwili, aby zakończyć sprawdzaniepisowni. 4 Uwa aj! Słowo zastępcze otrzyma stylizacjępoprzedzającego je tekstu, tracąc tym samymstylizację pierwotną.Aby edytować słownik zdefiniowanyprzez użytkownika: 1. Jeśli okno dialogowe Check Spelling (Sprawdźpisownię) nie jest otwarte, wybierz Type>CheckSpelling (Tekst>Sprawdź pisownię) Ê. 2. Kliknij Edit List (Edycja listy), aby otworzyćokno dialogowe Learned Words (Wyrazydodane do listy) Ë. 3. Kliknij słowo na liście, popraw je w polu na dole Edycja słownika użytkownikaokna dialogowego i kliknij Change (Zmień).lubKliknij słowo, a potem Remove (Usuń). Ê Okno dialogowe Check lub Spelling (Sprawdź pisownię)Wpisz całkiem nowe słowo w pole na doleokna dialogowego, a potem kliknij Add (Dodaj).Słowa połączone myślnikiem — jak pop-up— są równie dozwolone. 4 W systemie Windows słownik domyślny zapisany jest jako usEnglsh.dct w Plug-ins> Text Filters. Słownik zdefiniowany przez u ytkownika zapisany jest jako AIUser.dct.W systemie Mac OS domyślny słownik dlau ytkowników amerykańskich zapisany jestjako USEnglish 10.0 w Adobe Illustrator 10.0>Plug-ins>Text Filters. Słownik zdefiniowany przezu ytkownika zapisany jest jako AI User Dictionary. Ë Utwórz własną listę słów za pomocą okna dialogowego Learned Words (Wyrazy dodane do listy)257
 • 39. Rozdział 13.Za pomocą polecenia Export (Eksportuj) mo eszprzygotować tekst w programie Illustrator, by mo nago było importować i u ywać jako tekstu w innejaplikacji. Informacja o ście ce nie jest brana poduwagę.Aby wyeksportować tekst: 1. Zaznacz tekst, który chcesz wyeksportować,za pomocą narzędzia tekstowego lub narzędziazaznaczania. 2. Wybierz File>Export (Plik>Eksportuj). 3. Wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać pliktekstowy Ê. 4. Wpisz nazwę nowego pliku (Name (Nazwa)).Ê Wybierz Text Format (TXT) (Format tekstowy (TXT))dla zaznaczonego tekstu z menu Format Eksport tekstu, znajdowanie i zamiana czcionek 5. Wybierz Text Format (TXT) (Format tekstowy(TXT)) z menu Save As Type (Zapisz jako typ)(Windows)/Format (Format) (Mac OS).W formacie tym zapisywany jest wyłącznietekst (bez formatowania). 6. Kliknij Export (Eksportuj).Polecenia Find Font (Znajdź czcionkę) mo nau ywać do generowania listy czcionek u ywanychw danej chwili na ilustracji albo do zastępowaniaczcionek. Po zmianie czcionek atrybuty tekstu takie,jak kolor, kerning, światło i inne nie ulegają zmianie.Aby odnaleźć i zastąpić czcionkę: 1. Wybierz Type>Find Font (Tekst>Znajdźczcionkę). 2. W polu Include in List (Dołącz do listy) na doleokna dialogowego zaznacz Type 1, Standard,Roman, TrueType, CID, Multiple Master lubOTF, aby na rozwijanych listach pojawiały siętylko takie czcionki. Dla Multiple Masterszaznacz Type 1. 3. Aby lista czcionek zastępczych wyświetlałatylko te typy czcionek zaznaczonych w etapie 2,które są w danej chwili u ywane w twoimdokumencie, pozostaw opcję Document(w dokumencie) w menu Replace Font From(Zastąp czcionkę).lubWybierz opcję System (w systemie) z menuReplace Font From (Zastąp czcionkę), abywyświetlić na liście czcionek zastępczychwszystkie czcionki dostępne w danej chwiliw systemie. Jeśli opcja ta jest ci potrzebna,zachowaj cierpliwość podczas aktualizacji listy.258
 • 40. Stylizacja i edycja tekstu 4. Kliknij czcionkę, której chcesz poszukać, na rozwijanej liście Fonts inDocument (Czcionki w dokumencie) Ê. Pierwszy przykład u ycia tejczcionki zostanie wyró niony w twoim dokumencie. 5. Kliknij czcionkę zastępczą na liście czcionek zastępczych. 6. Kliknij Change (Zmień), aby zmienić tylko znalezione wystąpieniewyró nionej w danej chwili czcionki. lub Kliknij Change All (Zmień wszystkie), aby zmienić wszystkie przykłady u ycia wyró nionej w danej chwili czcionki. Kiedy wszystkie zostaną zastąpione, czcionka zostanie usunięta z listy Fonts in Document (Czcionki w dokumencie). lub Kliknij Find Next (Znajdź następną), aby poszukać kolejnego przykładu wyró nionej w danej chwili czcionki, albo kliknij ponownie nazwę tej czcionki na liście Fonts in Document (Czcionki w dokumencie). lub Kliknij Skip (Pomiń), aby pominąć aktualnie znalezione wystąpienieZnajdowanie i zamiana czcionek czcionki bez zmian i przejść do następnego wystąpienia u ycia danej czcionki. 7. Opcjonalne: Aby zapisać listę czcionek u ywanych w danej chwilina ilustracji w postaci dokumentu tekstowego, kliknij Save List (Zapisz),wpisz nazwę, wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik, i kliknijSave (Zapisz). Dokument tekstowy mo na potem otworzyć bezpośrednioz pulpitu albo importować do aplikacji edytującej tekst lub układ. 8. Kliknij Done (Gotowe). 4 Skorzystaj z polecenia Undo (Cofnij), aby cofnąć zmiany czcionek wprowadzone za pomocą Find Font (Znajdź czcionkę).Ê Kliknij czcionkę, której chcesz szukać, na rozwijanej liście Fonts in Document (Czcionki w dokumencie)259
 • 41. Rozdział 13. Układ tekstu Aby ułożyć tekst w połączone rzędy i kolumny: 1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie)(nie tekstu). 2. Zaznacz jeden obiekt tekstowy lub ciągpołączonych obiektów tekstowych.Nie ma mowy o tekście samodzielnym!4 Zanim przejdziesz dalej, utwórz kopię Ê Okno dialogowe Rows & Columns (Rzędy i kolumny)obiektu(ów) tekstowego. 3. Wybierz Type>Rows & Columns (Tekst>Rzędyi kolumny). 4. Zaznacz Preview (Podgląd), aby natychmiastzastosować zmiany Ê. Usuń zaznaczenie tegopolecenia, jeśli odświe anie jest zbyt powolne. 5. Kliknij klawisz strzałki w górę lub w dół alboË Jeden obiekt tekstowy…wpisz wartość w następujące pola, aby wybrać:Całkowitą liczbę rzędów i kolumn, które mająpowstać. Rzędy i kolumnyiWysokość ka dego rzędu i szerokość ka dejkolumny.iOdstęp między poszczególnymi rzędamii kolumnami.i Ì …został zamieniony na dwa rzędy i dwie kolumnyCałkowitą szerokość i całkowitą wysokośćcałego bloku rzędów i kolumn (Total (Razem)).Jeśli zmienisz wartości w polu Total (Razem),zmienią się równie wysokość i szerokość pól,ale nie wielkość odstępu. 6. Kliknij inny przycisk Text Flow (Przepływtekstu), aby kontrolować kierunek przepływutekstu. 7. Opcjonalne: Zaznacz polecenie Add Guides(Dodaj linie pomocnicze), aby wokół blokówtekstu pojawiły się linie pomocnicze. Jeśli sięna to zdecydujesz, sprawdź, czy początek miarkijest we właściwym miejscu. 8. Kliknij OK Ë – Ì. 4 Jeśli zaznaczysz cały blok rzędów i kolumn za pomocą narzędzia Selection (Zaznaczanie), a potem ponownie otworzysz okno dialogowe Rows & Columns (Rzędy i kolumny), wyświetlone zostaną aktualne ustawienia tego bloku.260
 • 42. Stylizacja i edycja tekstuPolecenie Smart Punctuation (Inteligentnadialogowego interpunkcjainterpunkcja) zmienia znaki przestankowe Inteligentna Opcja oknaKlawiaturawprowadzone z klawiatury w profesjonalneznaki zecerskie.Uwagi: W przypadku wszystkich czcionek pozaligaturą „fi”, która jest dostępna w większościczcionek serif w systemie Mac OS, aby móczastosować Ligatures (Ligatury) i Expert Fractions Ligatury, , ff, fi, ffi , ,(Ułamki (Expert)) dla u ywanej przez ciebie Ligatury, , ff, fl, ffl ,, czcionki, musi być dostępny zestaw czcionekAdobe Expert. Zestaw Expert jest wymagany Inteligentne' ''‘ „” ’ dla wszystkich ligatur w systemie Windows. cudzysłowy Inteligentne odstępy. T .T Aby utworzyć inteligentną interpunkcję: (jedna spacja po kropce)1. Opcjonalne: Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Półpauzy--–Type (Tekst), aby wprowadzić profesjonalneznaki interpunkcyjne w samym tekście. Pauzy --- —W przeciwnym razie polecenie to zadziała Wielokropki ... …w całym dokumencie. Ułamki (Ekspert)1/2 ½ 2. Wybierz Type>Smart Punctuation (Tekst>Inteligentna interpunkcja). Inteligentna interpunkcja 3. Zaznacz dowolne pola Replace Punctuation(Zastąp interpunkcję) Ê (i przeczytaj wskazówki). 4. Kliknij Replace In (Zastąp): Selected Text Only(Tylko w zaznaczonym tekście), jeśli zaznaczyłeśtekst w punkcie 1. W przeciwnym wypadkukliknij Entire Document (W całym dokumencie). 5. Opcjonalne: Zaznacz Raport Results (Raportujwyniki), aby wyświetlić listę wszystkich zmian. 6. Kliknij OK Ë – Ì.4 U ytkownicy systemu Windows powinniwłączyć Num Lock i wybrać jedną z poni szychkombinacji klawiszy, aby utworzyć ułamek: Ê Zaznacz opcje Replace Punctuation (Zastąp¼ = Alt+0188; ½ = Alt+0189; ¾ = Alt+0190. interpunkcję) w oknie dialogowym Smart Punctuation (Inteligentna interpunkcja) Ë Interpunkcja laika: proste cudzysłowy i podwójna Ì Interpunkcja profesjonalna: typograficzne cudzysłowy spacja po ka dej kropcei pojedyncza spacja po ka dej kropce 261
 • 43. Rozdział 13.Aby włączyć funkcjęautomatycznego dzielenia wyrazów:1. Funkcja automatycznego dzielenia wyrazów działa tylko w tekście zaznaczonym w danej chwili i utworzonym później. Jeśli chcesz przenieść istniejący tekst, zaznacz go teraz za pomocą narzędzia tekstowego lub zaznaczania.2. Na palecie Paragraph (Akapit) zaznacz Options (Opcje): Auto Hyphenate (Automatyczne dzielenie wyrazów) Ê. (Jeśli opcja ta nie jest widoczna, z menu palety wybierz polecenie Show Options (Poka opcje)).3. Aby wybrać opcję przenoszenia, z menu palety Paragraph (Akapit) wybierz polecenie Hyphenation (Dzielenie wyrazów). Ê Zaznacz polecenie Auto Hyphenate (Automatyczne4. W pole Hyphenate [ ] letters from beginning dzielenie wyrazów) na palecie Paragraph (Akapit) (Podziel jeśli [ ] liter(y) od początku) wpisz minimalną liczbę znaków, które muszą wystąpić Automatyczne dzielenie wyrazów przed łącznikiem Ë. Mniej ni trzy litery przed lub po łączniku mogą zmniejszyć czytelność.5. W pole Hyphenate [ ] letters from end (Podziel jeśli [ ] liter(y) od końca) wpisz minimalną liczbę znaków, które muszą być przeniesione po łączniku do następnej linijki Ì.6. W pole Limit consecutive hyphens to (Limit kolejnych podziałów) wpisz maksymalną mo liwą liczbę łączników w rzędzie Í. Więcej ni dwa łączniki w rzędzie zmniejszą czytelność i dra nią wzrok.7. Kliknij OK. Przejrzyj tekst z dodanymi łącznikami i popraw zbędne przerwy.4 Aby dodać łączniki, stosując zasady ró nychjęzyków tylko w bie ącym dokumencie, z menu Ë Minimalna liczba znakówpalety Character (Typografia) wybierz polecenie poprzedzających łącznikShow Multilingual (Poka Wielojęzykowe),a potem wybierz język z menu Language(Język). Mo na zmienić domyślne przenoszeniedo następnej linijki dla aplikacji w Edit>Preferences>Hyphenation (Edycja>Preferencje>Dzielenie wyrazów). Mo narównie wprowadzić wyjątki albo określićsposób przenoszenia poszczególnych słóww tym oknie dialogowym. Wyłącz funkcjęÌ Minimalna liczbaÍ Maksymalna liczbaAuto Hyphenate (Automatyczne dzielenieznaków po łącznikułączników w rzędziewyrazów), a potem włącz ją ponownie,aby zastosować zmiany w Preferences(Preferencje). Zobacz instrukcje na stronie 462.4 Aby przenieść dane słowo ręcznie: Ctrl+Shift+-(łącznik)/Cmd+Shift+-.262
 • 44. Stylizacja i edycja tekstu Z ukryciaAby poprawnie wyrównać kolumny tekstu,powinieneś skorzystać z tabulatorów — a nie spacji. Aby zobaczyć ukryte w twoim tekście znakiPaleta Tab Ruler (Miarka tabulatora) u ywana tabulatora razem z innymi znakami, których nie jest do ustawiania specjalnych tabulatorów widać w druku, jak końce akapitów, końce linii wyjustowanych do lewej i prawej strony, i spacje, wybierz Type>Show Hidden Characterswycentrowanych i dziesiętnych w tekście poziomym, (Tekst>Poka ukryte znaki). Znaki tabulatora wyświetlane są w postaci strzałek skierowanychoraz tabulatorów wyjustowanych do góry, dołu w prawo Ê. Ponownie wybierz to polecenie,i wycentrowanych w tekście pionowym. Domyślne aby wyłączyć tę opcję. odstępy tabulatora równe są pół cala.Aby wstawić tabulatory do tekstu:1. Naciśnij Tab jeden raz, aby wstawić kopię przed wpisaniem ka dej nowej kolumny. Kursor przeskoczy do następnej pozycji tabulacji. lub Aby dodać tabulator do ju wstawionego tekstu, kliknij z lewej strony tekstu, który ma być początkiem nowej kolumny, i naciśnij Tab. Tekst przesunie się do kolejnej pozycji tabulacji.Wstawianie tabulatorówAby dowiedzieć się, jak ustawić własne pozycjetabulacji, zajrzyj na następną stronę.Ê Tekst wyrównany za pomocą zdefiniowanych przez u ytkownika pozycji tabulacji 263
 • 45. Rozdział 13.Aby ustawić lub zmodyfikować Jak brzmi pytanie?niestandardowe pozycje tabulacji: Znaczniki tabulatora z pierwszej linijki1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie), a potemzaznaczonego tekstu pokazane są na kliknij obiekt tekstowy.linijce. Jeśli na linijce zamiast znacznika pojawia się znak zapytania, oznacza to, lub e znacznika tego nie ma w jednej Wybierz narzędzie tekstowego i zaznacz tekst. lub więcej linijek zaznaczonego tekstu. Kliknij znak zapytania, aby zastosować2. Wybierz Window>Type>Tab Ruler (Okno>Tekst>ten znacznik do całego zaznaczonego Miarka tabulatora) (Ctrl+Shift+T/Cmd+Shift+T).tekstu.3. Opcjonalne: Zaznacz Snap (Skocz), aby znacznik tabulatora został przyciągnięty do najbli szej podziałki linijki podczas wstawiania lub przesuwania. Aby włączać (wyłączać) funkcję Snap (Skocz) na określony czas (przeciwieństwo ciągłego stanu Snap (Skocz)), przytrzymaj Ctrl/Cmd i przeciągnij znacznik.4. Kliknij tu nad Tab Ruler (Miarka tabulatora), aby wstawić nowy znacznik (zaznaczony tekst zostanie wyrównany do tego miejsca) Ê, a potem kliknij przycisk wyrównania tabulatora znajdujący się w lewym górnym rogu palety. Definiowanie tabulatorów Albo przytrzymaj klawisz Alt/Option i kliknij znacznik tabulatora, by przejść przez ró ne typy wyrównania. Czynność powtórz, aby wstawić kolejne znaczniki.5. Opcjonalne: Aby usunąć znacznik tabulatora, przeciągnij znacznik zakładki w górę i poza linijkę. Podczas przeciągania na palecie wyświetli się wyraz *delete*. Trzymając Shift, przeciągnij, aby usunąć znacznik i wszystkie znaczniki w prawo.6. Opcjonalne: Aby przesunąć znacznik tabulatora, przeciągnij znacznik w lewo lub w prawo. Jego poło enie wyświetli się obok X. Trzymając Shift, przeciągnij znacznik, aby przesunąć wszystkie znaczniki w prawo.4 Podziałki Tab Ruler (Miarka tabulatora) wyświetlane sąw wybranej w danej chwili jednostce w Artboard(Obszar roboczy): Units (Jednostki) w File>DocumentSetup (Plik>Ustawienia dokumentu). Ê Paleta Tab Ruler (Miarka tabulatora) 264
 • 46. Stylizacja i edycja tekstuKopiowanie atrybutów tekstuKiedy klikniesz obiekt tekstowy za pomocąnarzędzia Eyedropper (Kroplomierz), pobierze onopróbkę atrybutów znaków, akapitów, wypełnienia,obrysu i wyglądu tekstu, skopiuje je do paletCharacter (Typografia), Paragraph (Akapit), Color(Kolor), Stroke (Obrys) i Appearance (Wygląd),a potem zastosuje do zaznaczonego w danej chwilitekstu — „arkusz stylów” gotowy w jednej chwili.Uwagi: Aby dowiedzieć się, jak wybrać atrybutypobierane przez narzędzie Eyedropper (Kroplomierz)albo stosowane przez narzędzie Paint Bucket Ê Zaznacz obiekt tekstowy,Ë Potem kliknij(Wiadro z farbą), zajrzyj na następną stronę. którego atrybuty chcesz zmienić za pomocą narzędzia Eyedropper Aby skopiować atrybuty (Kroplomierz)za pomocą narzędzia Eyedropper (Kroplomierz)Korzystanie z Kroplomierza i Wiadra z farbą na atrybutach, którelub Paint Bucket (Wiadro z farbą): chcesz skopiować1. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie), a potem zaznacz obiekt lub obiekty tekstowe, których atrybuty chcesz zmienić Ê.2. Wybierz narzędzie Eyedropper (Kroplomierz).3. Kliknij dowolny niezaznaczony tekst w oknie otwartego dokumentu posiadającego po ądane atrybuty Ë (obok kursora pojawi się małe t). Atrybuty tekstu zostaną skopiowane do palet Character (Typografia), Paragraph (Akapit), Color (Kolor) i Stroke (Obrys) oraz do zaznaczonego tekstu Ì. lub Ì Atrybuty zostały skopiowane do zaznaczonego tekstu Aby zastosować tylko atrybuty wypełnienia lub obrysu (w zale ności od tego, które pole jest aktywne na palecie Toolbox (Palecie narzędziowej) lub Color (Kolor)), trzymając klawisz Shift, kliknij niezaznaczony tekst o po ądanych atrybutach.4. Opcjonalne: Aby zastosować nowo pobrane próbki efektów i tekstu do innego obiektu tekstowego, trzymając klawisz Alt/Option, kliknij dowolny obiekt tekstowy (jest to tymczasowe narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą)).265
 • 47. Rozdział 13. Aby wybrać atrybuty wskazaneUsuń oblewanie tekstem przez Eyedropper (Kroplomierz) lub zastosowane przez Paint Bucket (Wiadro z farbą):Aby cofnąć oblewanie tekstem, zaznacz oba obiekty za pomocą 1. Dwukrotnie kliknij narzędzie Eyedropper (Kroplomierz)narzędzia Selection (Zaznaczanie),lub Paint Bucket (Wiadro z farbą). a potem wybierz Type>Wrap>Release (Tekst>Oblewanie>Zwolnij). 2. Kliknij trójkąt, aby rozwinąć listę Appearance (Wygląd),Character (Typografia) lub Paragraph (Akapit), a potemzaznacz lub usuń zaznaczenie poszczególnych atrybutów Ê.Domyślnie zaznaczone są wszystkie atrybuty.lubZaznacz lub usuń zaznaczenie funkcji Appearance (Wygląd),Fill (Wypełnienie), Stroke (Obrys), Character (Typografia)lub Paragraph (Akapit), aby włączyć lub wyłączyć wszystkieatrybuty danej kategorii. Opcje kroplomierza, rodzaje oblewania tekstem 3. Kliknij OK. Efekty specjalne związane z tekstem Aby oblać obiekt tekstem: Ê Wybierz atrybuty, które mają zostać pobrane 1. Utwórz wewnątrz obiektu obszar tekstu. przez narzędzie Eyedropper (Kroplomierz) (Eyedropper Picks Up (Kroplomierz wybiera)) 2. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie). lub zastosowane przez narzędzie Paint Bucket (Wiadro z farbą) (Paint Bucket Applies (Wiadro 3. Zaznacz obiekt, który ma być oblany tekstem Ë. Mo e z farbą stosuje))to być obrazek wraz ze ście ką odcinania, pochodzącyz programu Photoshop. 4. Wybierz Object>Arrange>Bring to Front (Obiekt>Ułó >Przesuń na wierzch) albo skorzystaj z palety Layers(Warstwy), aby przenieść obiekt do przodu (przeciągnijgo w górę). 5. Obwiedź oba obiekty ramką. 6. Wybierz Type>Wrap>Make (Tekst>Oblewanie>Utwórz) Ì.Blok tekstu i obiekt zapisane są teraz jako grupa na palecieLayers (Warstwy). 4 Za pomocą narzędzia Direct-selection (Zaznaczanie bezpośrednie) przesuń obiekt, który jest oblewany tekstem.Ë Zaznacz obiekt tekstowy (nie tekst lub W przypadku większej liczby obiektów najpierw kliknij je, ście kę tekstu) oraz obiekt, który ma on oblewać trzymając Shift. 4 Aby dostosować odstęp pomiędzy tekstem a oblanym obiektem, zmień wartość Left (Lewe) lub Right Indentation (Prawe wcięcie) dla tekstu na palecie Paragraph (Akapit). 4 Aby oblać tekstem części umieszczonego obrazka lub obiekt wektorowy, utwórz osobny obiekt o po ądanym kształcie, z wypełnieniem i obrysem None ( adne); zaznacz tekst i nowy obiekt, wybierz Type>Wrap>Make (Tekst> Oblewanie>Utwórz), a potem przenieś obrazek do przodu. Aby zmodyfikować oblewanie, przesuń punkty kontrolne i dostosuj kształt pustego obiektu za pomocą narzędzia Direct-selection (Zaznaczanie bezpośrednie).Ì Tekst oblewa palmę266
 • 48. Stylizacja i edycja tekstu Edycja cienia Zaleta korzystania z poni szej metody zamiast Effect> Stylize>Drop Shadow (Efekty>Stylizacja>Dodaj cień) 4 Za pomocą palety Layers (Warstwy) polega na tym, e cień jest niezale nym obiektem wektorowym.zaznacz obiekt tekstowy wrazz obiektem cienia. Aby utworzyć tekst z cieniem: 4 Za pomocą narzędzia Free1. Utwórz samodzielny tekst (zobacz instrukcje na stronie 230). Transform (Przekształcanie swobodne) mo esz skalować 2. Opcjonalne: Zaznacz tekst za pomocą narzędzia Type i ciąć blok tekstu w pionie (przesuń (Tekst), a potem zwiększ światło pomiędzy znakami środkowy górny uchwyt, aby (Alt/Option+strzałka w prawo). wykonać obie te czynności) (zobacz instrukcje na stronie 126). 3. Wybierz narzędzie Selection (Zaznaczanie), a potem kliknijblok tekstu. 4 Za pomocą narzędzia Free Transform (Przekształcanie4. Zastosuj ciemny kolor wypełnienia, obrys None ( adne). swobodne) mo esz odbijać blok cienia. Przeciągnij środkowy5. Przytrzymaj Alt/Option i przeciągnij blok tekstu odrobinę górny uchwyt w poprzek obiektu.w prawo i w dół. W pierwszej kolejności zwolnij przyciskmyszy. 6. Nie usuwając zaznaczenia kopii bloku tekstowego, rozjaśnijjej cień. 7. Na palecie Layers (Warstwy) przeciągnij kopię tekstuponi ej oryginału Ê. 8. Wybierz Effect>Stylize (w górnej części menu)>Feather Ê Cień został utworzony i przesunięty do tyłu(Efekty>Stylizacja>Wtapianie), zaznacz Preview (Podgląd),wybierz wartość Radius (Promień), kliknij OK, a potem Cień tekstuzmniejsz przezroczystość tego cienia. 9. Zmień poło enie któregoś bloku tekstu — naciśnij dowolnyklawisz strzałki, aby przesunąć go w małym postępie. Ë Cień został skrócony za pomocą narzędzia Scale (Skalowanie)Aby pochylić cień: 1. Zaznacz obiekt cienia za pomocą palety Layers (Warstwy). 2. Dwukrotnie kliknij narzędzie Scale (Skalowanie),kliknij Non-uniform (Niejednolicie), wpisz 100 w pole Ì Cień został pochylony za pomocą narzędziaHorizontal (Poziomo), 60 w pole Vertical (Pionowo), Shear (Pochylenie) a potem kliknij OK Ë. 3. Nie usuwając zaznaczenia cienia tekstu, dwukrotnie kliknijnarzędzie Shear (Pochylenie). 4. Wpisz 45 w pole Shear Angle (Kąt pochylenia) i kliknijAxis (Oś): Horizontal (Poziomo), a potem OK Ì. Í Tekst został odbity za pomocą narzędzia Reflect (Odbicie) 5. Za pomocą klawiszy strzałek przesuń podstawę cienia,tak aby wyrównał się do podstawy tekstu podstawowego.Aby odbić cień: 1. Zaznacz tekst cienia. 2. Dwukrotnie kliknij narzędzie Reflect (Odbicie),kliknij Axis (Oś): Horizontal (Poziomo), a potem OK. 3. Zsuń razem dwa bloki, aby ich podstawy się spotkały Í.267
 • 49. Rozdział 13. Aby pochylić blok tekstu:Skorzystaj z narzędzia 1. Wybierz narzędzie Rectangle (Prostokąt) (M) Shear (Pochylenie)i narysuj prostokąt.Za pomocą narzędzia Shear (Pochylenie) 2. Wybierz narzędzie Area Type (Obszar tekstu) . (w menu narzędzia Scale (Skalowanie)) mo esz 3. Kliknij krawędź prostokąta, a potem wpisz tekst Ë.pochylić blok tekstu Ê.4. Nie usuwając zaznaczenia prostokąta, dwukrotniekliknij narzędzie Rotation (Obrót). 5. Wpisz 30 w pole Angle (Kąt) i kliknij OK Ì. 6. Sprawdź, czy Smart Guides (Inteligentne liniepomocnicze) są włączone (Ctrl+U/Cmd+U)z opcją Object Highlighting (Podświetlanie obiektu)(Edit>Preferences>Smart Guides & Slices(Edycja>Preferencje>Inteligentne linie pomocniczei odcięcia)). Usuń zaznaczenie obiektu. 7. Wybierz narzędzie Direct-selection (Zaznaczaniebezpośrednie) (A) , potem przytrzymaj Shifti przeciągnij górny odcinek ukośnie w prawo,tak aby odcinki boczne stały się pionowe Í – Î. Ê Zaznacz tekst, kliknij za pomocą narzędzia Shear(Pochylenie) środek tekstu, a potem przeciągnij w górę 8. Opcjonalne: Przeciągnij prawy odcineklub w dół od krawędzi bloku tekstu (przytrzymaj Shift, Pochylanie tekstuprostokąta odrobinę w prawo, aby powiększyć aby zatrzymać ruch w pozycji poziomej lub pionowej)obiekt i zmienić kształt tekstu. Ë Oryginalny obiekt Ì Tekst obrócony o 30° Í Górny odcinekÎ Gotowy obiekt tekstowy przeciągnięty ukośnietekstowy w widokuw prawoPreview (Podgląd) 268
 • Fly UP