...

Matura 2015 - polski - poziom rozszerzony - odpowiedzi do arkusza maturalnego (www.studiowac.pl)

by studiowacpl01

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

37

views

Comments

Description

To są odpowiedzi do arkusza maturalnego. Jeśli szukasz arkusza maturalnego, znajdziesz go w portalu dla maturzystów Studiowac.pl. W serwisie poza arkuszami maturalnymi i odpowiedziami dostępna jest bogata baza uczelni wyższych, jak również szereg artykułów i poradników dla osób przygotowujących się do matury i zastanawiających się nad wyborem kierunku studiów. Zapraszamy!
Download Matura 2015 - polski - poziom rozszerzony - odpowiedzi do arkusza maturalnego (www.studiowac.pl)

Transcript

 • EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 FORMUŁA OD 2015 („NOWA MATURA”) JĘZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ MPO-R1 MAJ 2015
 • Strona 2 z 11 Temat 1. Określ, jaki problem podejmuje Umberto Eco w podanym tekście. Zajmij stanowisko wobec rozwiązania przyjętego przez autora, odwołując się do tego tekstu oraz innych tekstów kultury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu oceniania • Tekst teoretyczny dotyczy dwóch aspektów możliwych odczytań: o piękna jako absolutu/transcendecji, które według Umberto Eco istnieje poza światem o technik artystycznych służących ukazaniu piękna. • Inne dopuszczalne odczytania: o tekst o pięknie i o tym, jak ono jest osiągane o pokazanie względności piękna. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: PP 1.2) […] odczytuje zawarte w odbieranych tekstach informacje zarówno jawne, jak i ukryte 1.7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję PR 1.2) twórczo wykorzystuje wypowiedzi krytycznoliterackie i teoretycznoliterackie (np. recenzja, szkic, artykuł, esej). II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: PP 1.2) określa problematykę utworu 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty [...] PR 3.1) dostrzega i komentuje estetyczne wartości utworu literackiego 4.1) wskazuje różne sposoby wyrażania wartościowań w tekstach. III. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: PP 1.1) tworzy dłuższy tekst pisany lub mówiony ([…] interpretacja utworu literackiego lub fragmentu) zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej 1.2) przygotowuje wypowiedź (wybiera formę gatunkową i odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, […], dobiera właściwe słownictwo) 1.3) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki i retoryki.
 • St ro na 3 z 1 1 K R Y T E R IA O C E N Y W Y PO W IE D ZI A R G U M E N T A C Y JN E J (M A K SY M A LN IE 4 0 PU N K T Ó W ) A B C D E F G H O kr eśl en ie pr ob le m u Sf or m uło w an ie st an ow is ka w ob ec ro zw iąz an ia pr zy jęt eg o pr ze z au to ra te ks tu Po pr aw no ść rz ec zo w a Za m ys ł ko m po zy cy jn y Sp ój no ść lo ka ln a St yl te ks tu Po pr aw no ść jęz yk ow a Po pr aw no ść za pi su 9 O kr eśl en ie p ro bl em u zg od ne z te ks te m i p ełn e 9 St an ow is ko ad ek w at ne d o te ks tu i pe łne 2 B ra k błę dó w rz ec zo w yc h 6 K om po zy cj a fu nk cj on al na 2 Pe łna sp ój no ść w yp ow ie dz i l ub ni ez na cz ne za bu rz en ia sp ój n. 4 St yl st os ow ny 4 B ra k błę dó w lu b ni el ic zn e błę dy n ie ra żąc e 4 Za pi s w p ełn i po pr aw ny lu b ni el ic zn e błę dy ni er ażą ce 6 O kr eśl en ie p ro bl em u zg od ne z te ks te m , al e ni ep ełn e 6 St an ow is ko ad ek w at ne d o te ks tu , a le n ie pe łne 3 Za bu rz en ia fu nk cj on al no ści ko m po zy cj i 1 Zn ac zn e za bu rz en ia sp ój no ści 2 St yl c z ęś ci ow o st os ow ny 2 Li cz ne b łęd y ni er ażą ce lu b ni el ic zn e błę dy ra żąc e 2 L ic zn e błę dy ni er ażą ce lu b ni el ic zn e błę dy ra żąc e 3 O kr eśl en ie p ro bl em u cz ęśc io w o zg od ne z te ks te m 3 St an ow is ko cz ęśc io w o ad ek w at ne d o te ks tu 0 B ra k ok re śle ni a pr ob le m u lu b pr ob le m n ie zg od ny z te ks te m 0 B ra k st an ow is ka lu b st an ow is ko ni ea de kw at ne d o te ks tu 0 Je de n błą d lu b w ięc ej błę dó w rz ec zo w yc h 0 B ra k za m ys łu ko m po zy cy jn eg o 0 W yp ow ie dź ni es pó jn a 0 St yl ni es to so w ny 0 Li cz ne b łęd y ra żąc e 0 L ic zn e błę dy ra żąc e U W A G A Je śli w k at eg or ii A p ra ca u zy sk a 0 pu nk tó w , e gz am in at or n ie p rz yz na je p un kt ów w p oz os ta łyc h ka te go ri ac h. Je śli w k at eg or ii A p ra ca u zy sk a 3 pu nk ty , a w k at eg or ii B – 0 pu nk tó w , e gz am in at or n ie p rz yz na je p un kt ów w p oz os ta łyc h ka te go ri ac h. Je śli pr ac a sk ład a si ę z m ni ej n iż 3 00 słó w , e gz am in at or p rz yz na je p un kt y ty lk o w k at eg or ia ch A , B i C . Po ja w ie ni e si ę b łęd u ka rd yn al ne go d ys kw al ifi ku je p ra cę – zd aj ący o trz ym uj e 0 pu nk tó w .
 • St ro na 4 z 1 1 O bj aśn ie ni a do ty cz ące o ce ny w yp ow ie dz i a rg um en ta cy jn ej A . O kr eśl en ie p ro bl em u. Z da jąc y po w in ie n zr oz um ie ć, ja ki p ro bl em p od ej m uj e au to r w p rz ed st aw io ny m fr ag m en ci e te ks tu o ra z sf or m uło w ać te n pr ob le m . O kr eśl en ie p ro bl em u je st o ce ni an e ze w zg lęd u na to , c zy je st z go dn e z te ks te m i cz y je st p ełn e. O kr eśl en ie p ro bl em u uw aża si ę z a − pe łne , je śli pr ac a za w ie ra z ar ów no o dt w or ze ni e pr ob le m u (n p. w p os ta ci p yt an ia ), ja k i je go i nt er pr et ac ję, cz yl i um ie sz cz en ie t eg o pr ob le m u w o dp ow ie dn im k on te kśc ie . In te rp re ta cj a pr ob le m u po w in na b yć uz as ad ni on a (n p. w ag ę p ro bl em u m ożn a uz as ad ni ć j eg o hi st or yc zn ym i u w ar un ko w an ia m i l ub w sp ółc ze sn ym i i m pl ik ac ja m i). − ni ep ełn e, je śli pr ac a ni e za w ie ra in te rp re ta cj i t ra fn ie ro zp oz na ne go p ro bl em u. − cz ęśc io w o zg od ne z te ks te m , j eśl i z da jąc y ni e w p ełn i r oz po zn aj e pr ob le m g łów ny lu b w yd ob yw a z te ks tu ty lk o pr ob le m d ru go rz ędn y. B . S fo rm uło w an ie st an ow is ka z da jąc eg o w ob ec r oz w iąz an ia p rz yj ęte go p rz ez a ut or a te ks tu . U cz eń po w in ie n om ów ić i o ce ni ć r oz w ią z an ie z ap ro po no w an e pr ze z au to ra w p rz ed st aw io ny m te kśc ie . S fo rm uło w an ie s ta no w is ka z da jąc eg o w ob ec ro zw iąz an ia p rz yj ęte go p rz ez a ut or a te ks tu je st o ce ni an e ze w zg lęd u na to , c zy je st a de kw at ne d o te ks tu i cz y je st p ełn e. Sf or m uło w an ie st an ow is ka w ob ec r oz w iąz an ia p rz yj ęte go p rz ez a ut or a te ks tu u w aża si ę z a: − cz ęśc io w o ad ek w at ne d o te ks tu , g dy z ni ek sz ta łca ro zw iąz an ie p ro po no w an e pr ze z au to ra . − pe łne , gd y za w ie ra o no o dt w or ze ni e ro zw iąz an ia p rz yj ęte go p rz ez a ut or a te ks tu o ra z tra fn e od w oła ni a do i nn yc h te ks tó w k ul tu ry uz as ad ni aj ące st an ow is ko z da jąc eg o. − ni ep ełn e, k ie dy b ra k tra fn eg o od w oła ni a do in ny ch te ks tó w k ul tu ry u za sa dn ia jąc yc h st an ow is ko z da jąc eg o. C . P op ra w no ść rz ec zo w ą o ce ni a si ę n a po ds ta w ie li cz by b łęd ów rz ec zo w yc h. P om yłk i ( np . w n az w ac h w łas ny ch lu b da ta ch ) n ie w pły w aj ące n a sf or m uło w an ie st an ow is ka w ob ec ro zw iąz an ia p rz yj ęte go p rz ez a ut or a te ks tu u w aża si ę z a us te rk i, a ni e błę dy rz ec zo w e. Błą d ka rd yn al ny t o błą d rz ec zo w y św ia dc ząc y o ni ez na jo m ośc i (1 ) te ks tu k ul tu ry , do k tó re go o dw ołu je s ię zd aj ący , or az ( 2) k on te ks tu in te rp re ta cy jn eg o pr zy w oła ne go p rz ez z da jąc eg o. D . K om po zy cj a oc en ia na j es t ze w zg lęd u na f un kc jo na ln ość s eg m en ta cj i i up or ząd ko w an ie t ek st u zg od ni e z w yb ra ny m p rz ez z da jąc eg o ga tu nk ie m w yp ow ie dz i. N al eży w zi ąć po d uw ag ę, cz y w t ek ści e zo st ały w yo dr ębn io ne – j ęzy ko w o i gr af ic zn ie – c zęś ci p ra cy o ra z ak ap ity ni ez będ ne d la j as ne go s fo rm uło w an ia s ta no w is ka i u za sa dn ia jąc yc h je a rg um en tó w , a ta kże c zy w yo dr ębn io ne c zęś ci i a ka pi ty s ą l og ic zn ie i k on se kw en tn ie u po rz ądk ow an e (b ez lu k i z będ ny ch p ow tó rz eń) . K om po zy cj a je st fu nk cj on al na , j eśl i p od zi ał t ek st u na se gm en ty (c zęś ci ) i ic h po rz ąde k są ści śle p ow iąz an e z po rz ą dk ie m tr eśc i i re al iz ow an ym i w te kśc ie fu nk cj am i r et or yc zn ym i. O de jśc ie o d za sa dy tr ój dz ie ln ej k om po zy cj i n ie je st b łęd em , j eśl i s eg m en ta cj a je st fu nk cj on al na .
 • St ro na 5 z 1 1 W ag ę z ab ur ze ni a fu nk cj on al no ści o ce ni a eg za m in at or n a po ds ta w ie c ało ści p ra cy (n p. b ra k za ko ńcz en ia w p ra cy , w k tó re j u cz eń ja sn o ro zw ija sw oj ą m yśl , u zn aj e si ę z a ni ew ie lk ie z ab ur ze ni e, n at om ia st b ra k ro zd zi el en ia in te rp re ta cj i p ro bl em u od in te rp re ta cj i r oz w iąz an ia lu b po dw aże ni e w z ak oń cz en iu w cz eśn ie js zy ch w yw od ów – z a zn ac zn e za bu rz en ie ). E. S pó jn ość l ok al ną o ce ni a si ę n a po ds ta w ie z go dn ośc i lo gi cz ne j i gr am at yc zn ej m ięd zy k ol ej ny m i, zn aj du jąc ym i si ę w b ez po śre dn im sąs ie dz tw ie z da ni am i w a ka pi ta ch . Zn ac zn e za bu rz en ia s pó jn ośc i w yp ow ie dz i to n p. a ka pi ty z bu do w an e z se kw en cj i zd ań ni ep ow iąz an yc h ze so bą an i l og ic zn ie , a ni g ra m at yc zn ie (p ot ok lu źny ch m yśl i, sk oj ar ze ń). F. S ty l t ek st u oc en ia si ę z e w zg lęd u na st os ow no ść. St yl u zn aj e si ę z a: − st os ow ny , j eśl i z ac ho w an a je st z as ad a de co ru m (d ob ór śro dk ów jęz yk ow yc h je st c el ow y i a de kw at ny d o w yb ra ne go p rz ez u cz ni a ga tu nk u w yp ow ie dz i, sy tu ac ji eg za m in ac yj ne j, te m at u i i nt en cj i w yp ow ie dz i o ra z od m ia ny p is an ej ję zy ka ). D op us zc za s ię dr ob ne , s po ra dy cz ne od st ęps tw a od st os ow no ści . − cz ęśc io w o st os ow ny d ot yc zy w yp ow ie dz i, w k tó re j zd aj ący n ie fu nk cj on al ni e łąc zy r óżn e st yl e, n ie k on tro lu je j ed no lit ośc i st yl u, np . w w yp ow ie dz i po ja w ia ją si ę w yr az y i ko ns tru kc je z j ęzy ka p ot oc zn eg o, n ie of ic ja ln eg o, w trę ty z e st yl u ur zęd ow eg o, n ad m ie rn a m et af or yk a. M ie sz an ie ró żny ch st yl ów w yp ow ie dz i u zn aj e si ę z a uz as ad ni on e, je śli je st fu nk cj on al ne . − ni es to so w ny , j eśl i w yp ow ie dź za w ie ra n p. w ul ga ry zm y lu b m a ch ar ak te r o br aźl iw y. St yl w yp ra co w an ia n ie m us i b yć zg od ny z u po do ba ni am i s ty lis ty cz ny m i e gz am in at or a. G . P op ra w no ść jęz yk ow a oc en ia na je st z e w zg lęd u na li cz bę i w ag ę b łęd ów s kła dn io w yc h, le ks yk al ny ch , s łow ot w ór cz yc h, f ra ze ol og ic zn yc h, fle ks yj ny ch i st yl is ty cz ny ch . B łąd s ty lis ty cz ny to k on st ru kc ja z go dn a z no rm ą j ęzy ko w ą, al e ni ew łaś ci w a w s yt ua cj i, w k tó re j p ow st aj e te ks t, or az n ie od po w ie dn ia d la s ty lu , w ja ki m t ek st j es t pi sa ny , np . ud zi w ni on a m et af or a, n ie fu nk cj on al ny k ol ok w ia liz m , w ul ga ry zm , ni eu za sa dn io ne p ow tó rz en ie l ek sy ka ln e lu b sk ład ni ow e. B łęd ów lo gi cz ny ch n ie u zn aj e si ę z a błę dy st yl is ty cz ne . H . Po pr aw no ść za pi su o ce ni a si ę z e w zg lęd u na l ic zb ę b łęd ów o rto gr af ic zn yc h i in te rp un kc yj ny ch ( sz ac ow an ą o dp ow ie dn io d o ob jęt ośc i te ks tu ) o ra z ic h w ag ę ( błę dy r ażą ce i ni er ażą ce ). Za b łąd r ażą cy u zn aj e si ę b łąd , k tó ry p ol eg a na n ar us ze ni u og ól ne j r eg uły o rto gr af ic zn ej lu b in te rp un kc yj ne j w z ap is ie s ł ów l ub f ra z o w ys ok ie j fr ek w en cj i. Ew en tu al ne w ątp liw ośc i ro zs trz yg aj ą us ta le ni a R ad y Jęz yk a Po ls ki eg o i k la sy fik ac ja b łęd ów in te rp un kc yj ny ch Je rz eg o Po dr ac ki eg o.
 • Strona 6 z 11 Temat 2. Dokonaj interpretacji porównawczej podanych tekstów. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 300 słów. Szczegółowe ustalenia dotyczące sposobu oceniania • Koncepcja interpretacyjna zdającego musi być widoczna w pracy, choć nie musi być wyrażona w formie tezy, może wynikać pośrednio z wywodu. • Przywołany przez zdającego kontekst powinien być sfunkcjonalizowany (nawiązujący do tekstów i pogłębiający koncepcję interpretacyjną). Nie wystarczy samo jego wskazanie lub hasłowe odwołanie się do niego. • Proste odczytanie (parafrazowanie, streszczanie) tekstów danych w zadaniu nie jest ich interpretacją. • W pracach powinny zostać wskazane płaszczyzny porównania (np.: kontrast między perspektywą ogólną a jednostkową, patetyczny język a język relacjonujący obserwowane zjawiska, historia Polski a historia jednostek, Syberia jako metafora polskich losów). • Możliwe jest interpretowanie tekstów danych w zadaniu poza ich kontekstem macierzystym. Wymagania ogólne Wymagania szczegółowe I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Zdający: 1.1) odczytuje sens całego tekstu 1.4) wskazuje charakterystyczne cechy stylu danego tekstu, rozpoznaje zastosowane w nim środki językowe i ich funkcje w tekście 1.7) rozpoznaje w wypowiedzi ironię, objaśnia jej mechanizm i funkcję. II. Analiza i interpretacja tekstów kultury. Zdający: 1.1) prezentuje własne przeżycia wynikające z kontaktu z dziełem sztuki 1.2) określa problematykę utworu 1.3) rozpoznaje konwencję literacką […] 2.1) wskazuje zastosowane w utworze środki wyrazu artystycznego i ich funkcje […] oraz inne wyznaczniki poetyki danego utworu (z zakresu podstaw wersyfikacji, kompozycji, genologii) i określa ich funkcje 2.4) rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego i bohatera ([…] sytuacja liryczna […]) 2.5) porównuje utwory literackie lub ich fragmenty (dostrzega cechy wspólne i różne) PR 2.1) wskazuje związki między różnymi aspektami utworu (estetycznym, etycznym i poznawczym) PR 2.3) rozpoznaje aluzje literackie i symbole kulturowe […] oraz ich funkcję ideową i kompozycyjną, a także znaki tradycji […]
 • Strona 7 z 11 3.1) wykorzystuje w interpretacji elementy znaczące dla odczytania sensu utworu (np. słowa- klucze, wyznaczniki kompozycji) 3.2) wykorzystuje w interpretacji utworu konteksty [...] 3.3) porównuje funkcjonowanie tych samych motywów w różnych utworach literackich 3.4) odczytuje treści alegoryczne i symboliczne utworu PR 3.2) przeprowadza interpretację porównawczą utworów literackich. III. Tworzenie wypowiedzi. Zdający: 1.1) tworzy dłuższy tekst pisany […] zgodnie z podstawowymi regułami jego organizacji, przestrzegając zasad spójności znaczeniowej i logicznej 1.2) przygotowuje wypowiedź […] (wybiera […] odpowiedni układ kompozycyjny, analizuje temat, wybiera formę kompozycyjną, sporządza plan wypowiedzi, dobiera właściwe słownictwo) 1.3) tworzy samodzielną wypowiedź argumentacyjną według podstawowych zasad logiki lub retoryki (stawia tezę lub hipotezę, dobiera argumenty, porządkuje je, hierarchizuje, dokonuje ich selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, podsumowuje, dobiera przykłady ilustrujące wywód myślowy, przeprowadza prawidłowe wnioskowanie).
 • St ro na 8 z 1 1 K R Y TE R IA O C EN Y IN T E R PR E TA C JI P O R Ó W N A W C ZE J (M A K SY M A LN IE 4 0 PU N K TÓ W ) A B C D E F G H K on ce pc ja po ró w ny w an ia ut w or ów U za sa dn ie ni e te zy in te rp re ta cy jn ej Po pr aw no ść rz ec zo w a Za m ys ł ko m po zy cy jn y Sp ój no ść lo ka ln a St yl te ks tu Po pr aw no ść jęz yk ow a Po pr aw no ść za pi su 6 K on ce pc ja ni es pr ze cz na z ut w or am i i s pó jn a 12 U za sa dn ie ni e tr af ne , po głę bi on e 2 B ra k błę dó w rz ec zo w yc h 6 K om po zy cj a fu nk cj on al na 2 Pe łna sp ój no ść w yp ow ie dz i l ub ni ez na cz ne za bu rz en ia sp ój no ści 4 St yl st os ow ny 4 B ra k błę dó w lu b ni el ic zn e błę dy n ie ra żąc e 4 Za pi s w p ełn i po pr aw ny lu b ni el ic zn e błę dy ni er ażą ce 4 K on ce pc ja ni es pr ze cz na z ut w or am i i c zęś ci ow o sp ój na 8 U za sa dn ie ni e tr af ne , a le ni ep og łęb io ne 2 St yl c zęś ci ow o st os ow ny 2 Li cz ne b łęd y ni er ażą ce lu b ni el ic zn e błę dy ra żąc e 2 L ic zn e błę dy ni er ażą ce lu b ni el ic zn e błę dy ra żąc e 2 K on ce pc ja cz ęśc io w o sp rz ec zn a z ut w or am i 4 U za sa dn ie ni e cz ęśc io w o tr af ne 3 Za bu rz en ia fu nk cj on al no ści ko m po zy cj i 1 Zn ac zn e za bu rz en ia sp ój no ści 0 K on ce pc ja sp rz ec zn a z ut w or am i l ub br ak k on ce pc ji 0 B ra k tr af ny ch ar gu m en tó w uz as ad ni aj ący ch in te rp re ta cj ę po ró w na w cz ą 0 Je de n błą d lu b w ięc ej b łęd ów rz ec zo w yc h 0 B ra k za m ys łu ko m po zy cy jn eg o 0 W yp ow ie dź ni es pó jn a 0 St yl ni es to so w ny 0 Li cz ne b łęd y ra żąc e 0 L ic zn e błę dy ra żąc e U W A G A Je śli w k at eg or ii A p ra ca u zy sk a 0 pu nk tó w , e gz am in at or n ie p rz yz na je p un kt ów w p oz os ta łyc h ka te go ri ac h. Je śli w k at eg or ii A p ra ca u zy sk a 2 pu nk ty , a w k at eg or ii B – 0 pu nk tó w , e gz am in at or n ie p rz yz na je p un kt ów w p oz os ta łyc h ka te go ri ac h. Je śli pr ac a sk ład a si ę z m ni ej n iż 3 00 słó w , e gz am in at or p rz yz na je p un kt y ty lk o w k at eg or ia ch A , B i C . Po ja w ie ni e si ę b łęd u ka rd yn al ne go d ys kw al ifi ku je p ra cę – zd aj ący o trz ym uj e 0 pu nk tó w .
 • St ro na 9 z 1 1 O bj aśn ie ni a do ty cz ące o ce ny in te rp re ta cj i p or ów na w cz ej A . K on ce pc ja in te rp re ta cj i p or ów na w cz ej je st e fe kt em p os zu ki w an ia p rz ez z da jąc eg o se ns ów w yn ik aj ący ch z z es ta w ie ni a te ks tó w i w ym ag a us ta le ni a pe w ny ch o bs za ró w p or ów na ni a, w k tó ry ch sz uk a si ę p od ob ie ńst w i/ lu b ró żni c m ięd zy u tw or am i, a na st ępn ie w yc iąg a z te go w ni os ki . K on ce pc ja je st o ce ni an a ze w zg lęd u na to , c zy je st n ie sp rz ec zn a z ut w or am i i c zy je st sp ój na . K on ce pc ja je st : − ni es pr ze cz na z u tw or am i, je śli zn aj du je p ot w ie rd ze ni a w o bu te ks ta ch , p rz y cz ym p or ów ny w an e ob sz ar y są dl a te ks tó w tr af ne i is to tn e, a ni e dr ug or zęd ne . − cz ęśc io w o sp rz ec zn a z ut w or am i, je śli je dy ni e w e fr ag m en ta ch ( lu b fr ag m en ci e) z na jd uj e po tw ie rd ze ni e w t ek st ac h lu b po ró w ny w an e ob sz ar y są dl a te ks tó w d ru go rz ędn e. − ca łko w ic ie sp rz ec zn a z ut w or am i, je śli na w et w e fr ag m en ta ch (l ub fr ag m en ci e) n ie z na jd uj e po tw ie rd ze ni a w te ks ta ch . K on ce pc ja je st : − sp ój na , g dy w yp ow ie dź w sp os ób w ys ta rc za jąc y dl a uz as ad ni en ia te zy /h ip ot ez y in te rp re ta cy jn ej o be jm uj e i łą cz y w c ało ść se ns y ob u ut w or ów . − cz ęśc io w o sp ój na , g dy w yp ow ie dź ob ej m uj e i łą cz y se ns y ob u ut w or ów , a le w sp os ób n ie w ys ta rc za jąc y dl a uz as ad ni en ia te zy /h ip ot ez y in te rp re ta cy jn ej . − ni es pó jn a, g dy w yp ow ie dź ob ej m uj e se ns y ka żde go te ks tu , a le ic h ni e łąc zy (t zn . w yp ow ie dź sk ład a si ę z d w óc h ni ep ow iąz an yc h ze so bą in te rp re ta cj i). B ra k ko nc ep cj i t o br ak w sk az an ia z as ad y ze st aw ie ni a ut w or ów . B . U za sa dn ie ni e in te rp re ta cj i j es t o ce ni an e ze w zg lęd u na to , c zy je st tr af ne i cz y je st p og łęb io ne . U za sa dn ie ni e tr af ne z aw ie ra w yłą cz ni e po w iąz an e z te ks ta m i a rg um en ty n a rz ec z od cz yt an ia se ns ów w yn ik aj ący ch z z es ta w ie ni a ut w or ów . A rg um en ty m us zą w yn ik ać ze sf un kc jo na liz ow an ej a na liz y, to z na cz y w yw od zi ć s ię z fo rm y lu b/ i t re ści te ks tó w . U za sa dn ie ni e je st : − cz ęśc io w o tr af ne , j eśl i w p ra cy – o pr óc z ar gu m en tó w n ie po w iąz an yc h z te ks ta m i l ub /i ni ew yn ik aj ący ch z e sf un kc jo na liz ow an ej a na liz y – po ja w i s ię p rz yn aj m ni ej je de n ar gu m en t p ow iąz an y z te ks ta m i i w yn ik aj ący z e sf un kc jo na liz ow an ej a na liz y. − po głę bi on e, j eśl i zn aj du je p ot w ie rd ze ni e ni e ty lk o w t ek st ac h, a le t ak że w k on te ks ta ch ( np . bi og ra fic zn ym , hi st or yc zn ol ite ra ck im , fil oz of ic zn ym , k ul tu ro w ym ). Zd aj ący p ow in ie n ch oć cz ęśc io w o ro zw in ąć pr zy w oła ny k on te ks t, ab y uz as ad ni ć je go p oj aw ie ni e si ę. − ni ep og łęb io ne , g dy w sz ys tk ie a rg um en ty są sf un kc jo na liz ow an e, a le z da jąc y pr zy w oła ł je ty lk o z te ks tó w a lb o ty lk o z ko nt ek st ów . C . P op ra w no ść rz ec zo w ą o ce ni a si ę n a po ds ta w ie li cz by b łęd ów rz ec zo w yc h. P om yłk i ( np . w n az w ac h w łas ny ch lu b da ta ch ) n ie w pły w aj ące n a ko nc ep cj ę in te rp re ta cy jn ą u w aża si ę z a us te rk i, a ni e błę dy rz ec zo w e. Błą d ka rd yn al ny t o błą d rz ec zo w y św ia dc ząc y o ni ez na jo m ośc i (1 ) te ks tu k ul tu ry , do k tó re go o dw ołu je s ię zd aj ący , or az ( 2) k on te ks tu in te rp re ta cy jn eg o pr zy w oła ne go p rz ez z da jąc eg o.
 • St ro na 1 0 z 11 D . K om po zy cj a oc en ia na j es t ze w zg lęd u na f un kc jo na ln ość s eg m en ta cj i i up or ząd ko w an ie t ek st u zg od ni e z w yb ra ny m p rz ez u cz ni a ga tu nk ie m w yp ow ie dz i. N al eży w zi ąć po d uw ag ę, cz y w t ek ści e zo st ały w yo dr ębn io ne – j ęzy ko w o i gr af ic zn ie – c zęś ci p ra cy o ra z ak ap ity ni ez będ ne d la ja sn eg o pr ze ds ta w ie ni a ko nc ep cj i i nt er pr et ac yj ne j i u za sa dn ia jąc yc h ją ar gu m en tó w , a ta kże c zy w yo dr ębn io ne c zęś ci i ak ap ity s ą lo gi cz ni e or az k on se kw en tn ie u po rz ądk ow an e (b ez lu k i z będ ny ch p ow tó rz eń) . K om po zy cj a je st f un kc jo na ln a, j eśl i po dz ia ł t ek st u na s eg m en ty ( cz ęśc i) i ic h po rz ąde k (u kła d) s ą ś ci śle p ow iąz an e z po rz ądk ie m t re ści i r ea liz ow an ym i w t ek ści e fu nk cj am i re to ry cz ny m i. O de jśc ie o d za sa dy t ró jd zi el ne j ko m po zy cj i ni e je st b łęd em , je śli se gm en ta cj a je st fu nk cj on al na . E. S pó jn ość l ok al ną o ce ni a si ę n a po ds ta w ie z go dn ośc i lo gi cz ne j i gr am at yc zn ej m ię d zy k ol ej ny m i, zn aj du jąc ym i si ę w b ez po śre dn im sąs ie dz tw ie z da ni am i w a ka pi ta ch . Z na cz ne z ab ur ze ni a sp ój no ści w yp ow ie dz i t o np . a ka pi ty z bu do w an e z se kw en cj i z da ń n ie po w iąz an yc h ze so bą an i l og ic zn ie , a ni g ra m at yc zn ie (p ot ok lu źny ch m yśl i, sk oj ar ze ń). St yl u zn aj e si ę z a: − st os ow ny , j eśl i z ac ho w an a je st z as ad a de co ru m ( do bó r śro dk ów ję zy ko w yc h je st c el ow y i a de kw at ny d o w yb ra ne go p rz ez u cz ni a ga tu nk u w yp ow ie dz i, sy tu ac ji eg za m in ac yj ne j, te m at u i in te nc ji w yp ow ie dz i or az o dm ia ny p is an ej j ęzy ka ). D op us zc za s ię dr ob ne , sp or ad yc zn e od st ęps tw a od st os ow no ści . − cz ęśc io w o st os ow ny , do ty cz y w yp ow ie dz i, w k tó re j zd aj ący n ie fu nk cj on al ni e łąc zy r óżn e st yl e, n ie k on tro lu je j ed no lit ośc i st yl u, n p. w w yp ow ie dz i p oj aw ia ją s ię w yr az y i k on st ru kc je z jęz yk a po to cz ne go , n ie of ic ja ln eg o, w trę ty z e st yl u ur zęd ow eg o, n ad m ie rn a m et af or yk a. M ie sz an ie ró żny ch st yl ów w yp ow ie dz i u zn aj e si ę z a uz as ad ni on e, je śli je st fu nk cj on al ne . − ni es to so w ny , j eśl i w yp ow ie dź za w ie ra n p. w ul ga ry zm y lu b m a ch ar ak te r o br aźl iw y. St yl w yp ra co w an ia n ie m us i b yć zg od ny z u po do ba ni am i s ty lis ty cz ny m i e gz am in at or a. G . P op ra w no ść jęz yk ow a oc en ia na je st z e w zg lęd u na li cz bę i w ag ę b łęd ów s kła dn io w yc h, le ks yk al ny ch , s łow ot w ór cz yc h, f ra ze ol og ic zn yc h, fle ks yj ny ch i st yl is ty cz ny ch . B łąd s ty lis ty cz ny to k on st ru kc ja z go dn a z no rm ą j ęzy ko w ą, al e ni ew łaś ci w a w s yt ua cj i, w k tó re j p ow st aj e te ks t, or az n ie od po w ie dn ia d la s ty lu , w ja ki m t ek st j es t pi sa ny , np . ud zi w ni on a m et af or a, n ie fu nk cj on al ny k ol ok w ia liz m , w ul ga ry zm , ni eu za sa dn io ne p ow tó rz en ie l ek sy ka ln e lu b sk ład ni ow e. B łęd ów lo gi cz ny ch n ie u zn aj e si ę z a błę dy st yl is ty cz ne . H . Po pr aw no ść za pi su o ce ni a si ę z e w zg lęd u na l ic zb ę b łęd ów o rto gr af ic zn yc h i in te rp un kc yj ny ch ( sz ac ow an ą o dp ow ie dn io d o ob jęt ośc i te ks tu ) o ra z ic h w ag ę ( błę dy r ażą ce i ni er ażą ce ). Za b łąd r ażą cy u zn aj e si ę b łąd , k tó ry p ol eg a na n ar us ze ni u og ól ne j r eg uły o rto gr af ic zn ej lu b in te rp un kc yj ne j w z ap is ie s ł ów l ub f ra z o w ys ok ie j fr ek w en cj i. Ew en tu al ne w ątp liw ośc i ro zs trz yg aj ą us ta le ni a R ad y Jęz yk a Po ls ki eg o i k la sy fik ac ja b łęd ów in te rp un kc yj ny ch Je rz eg o Po dr ac ki eg o.
 • Strona 11 z 11 INFORMACJA O ZASADACH OCENIANIA PRAC Z JĘZYKA POLSKIEGO UCZNIÓW ZE STWIERDZONYMI DYSFUNKCJAMI 1. W pracy maturalnej z języka polskiego autorstwa ucznia, u którego stwierdzono dysleksję i dysortografię, nie należy uwzględniać w ocenie następujących błędów: a. zmienionej kolejności liter w wyrazach, b. wstawionych dodatkowo liter w wyrazie, opuszczonych lub przestawionych liter, c. opuszczonego początku lub końca wyrazu, d. występowania w wyrazach głosek dźwięcznych zamiast bezdźwięcznych i odwrotnie, e. mylenia głosek „i” i „j”, głosek nosowych z końcówką fleksyjną, np.: ę-em, ą-om, f. mylenia przedrostków z przyimkami, np.: pode szły; błędnego zapisywania przyimków z rzeczownikami i przysłówkami, np.: wklasie, zachwilę, napewno, g. niewłaściwego zapisu spółgłosek miękkich, np.: rosinie zamiast rośnie, skosiny zamiast skośny, h. pisowni niezgodnej z zasadami ortografii [od uczniów wymaga się dobrej znajomości zasad ortografii, co powoduje nadmierne do nich zaufanie i schematyczne ich stosowanie, np.: startóje bo startować, błędnej pisowni wyrazów, którymi nie rządzą zasady ortograficzne (których pisownię trzeba zapamiętać)], i. błędnego stosowania lun niestosowania znaków interpunkcyjnych. 2. Uczeń, u którego stwierdzono dysgrafię ma prawo pisać bardzo wolno i stawiać niekształtne litery, pisać mało czytelnie i poza liniami. 3. Wszystkie inne uchybienia w pracy nie są uzasadnione wymienionymi dysfunkcjami. /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /CropGrayImages true /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /CropMonoImages true /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /CheckCompliance [ /None ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName () /PDFXTrapped /False /CreateJDFFile false /Description > /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure false /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed false >> ] >> setdistillerparams > setpagedevice
Fly UP