...

Mieszkania dla mlodych – limity cenowe

by publicon-sp-z-oo

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments

Description

Mieszkania dla mlodych – limity cenowe
Download Mieszkania dla mlodych – limity cenowe

Transcript

 • Mieszkanie dla Młodych – limity cenowe Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku
 • Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku  Podstawa prawna:  „Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi”  „Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie umów oraz informacji o udzielonym finansowym wsparciu”  Rządowy program wsparcia młodych osób w nabyciu pierwszego, nowego mieszkania/domu, zaspokajającego własne potrzeby mieszkaniowe nabywcy  O dofinansowanie można starać się w związku z ubieganiem się o kredyt na nabycie mieszkania lub domu jednorodzinnego  Pomoc polega na dofinansowaniu wkładu własnego oraz dodatkowo na jednorazowym finansowym wsparciu w formie spłaty części kredytu, gdy w rodzinie pojawi się trzecie lub kolejne dziecko własne lub przysposobione  Program będzie obowiązywać w latach 2014 - 2018  Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) kontroluje prawidłowość wykorzystania finansowego wsparcia, współpracuje z bankami udzielającymi kredyty hipoteczne w ramach MdM Program Mieszkanie dla Młodych (MdM) 22
 • Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku  Na realizację programu przeznaczonych zostało ok. 3,6 mld zł  Maksymalny limit środków, nie może przekroczyć w poszczególnych latach w 2014 r. – 600 mln zł w 2015 r. – 715 mln zł w 2016 r. – 730 mln zł w 2017 r. – 746 mln zł w 2018 r. – 762 mln zł  Decyduje data wpłaty ostatniej raty  Niewykorzystana w danym roku pula środków nie może być przesuwana na rok następny 3 Program Mieszkanie dla Młodych (MdM)
 • MdM - warunki Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku Nabywana nieruchomość • Lokal mieszkalny ≤ 75 (85) m2 • Dom ≤ 100 (110) m2 • Przeznaczenie - na własne cele mieszkaniowe • Zakup na rynku pierwotnym • Nieruchomość znajduje się na terytorium Polski • Cena mieszkania musi odpowiadać wyznaczonym limitom Umowa kredytowa • Kwota kredytu ≥ 50% ceny zakupu nieruchomości • Kredyt w złotych • Okres kredytowania ≥ 15 lat • Nabywca musi być stroną umowy kredytowej • Istnieje możliwość przystąpienia współkredytobiorców (przy braku zdolności kredytowej) Nabywca • Małżeństwo, singiel, osoba samotnie wychowująca dziecko • Wiek do 35 lat • Nie posiada/ł prawa własności lub współwłasności do innego lokalu mieszkalnego lub domu, także w przeszłości 4
 • MdM – kwota dofinansowania Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku Powierzchnia mieszkania (P) P ≤ 50 m2 P [m2] P > 50 m2 50 [m2] Procent dofinansowania 10% dla małżeństw bezdzietnych i osób samotnych 15% dla małżeństw z dziećmi i osób samotnie wychowujących dzieci 5% z tytułu urodzenia trzeciego lub kolejnego dziecka * Limit * procent dofinansowania Sposób obliczenia dofinansowania wkładu własnego dotyczy spłaty części kredytu 5
 • Wyznaczanie limitu cenowego MdM Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku  Podstawa prawna - art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  Średni wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych – średnia arytmetyczna wartości wskaźnika ogłoszonego w dwóch ostatnich okresach dla • miasta będącego siedzibą wojewody lub sejmiku województwa • gmin sąsiadujących z miastem będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa • pozostałych gmin w województwie  Cena zakupu mieszkania nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn współczynnika 1,1 oraz powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie. Limit określa maksymalną cenę 1 m2. 6
 • Wskaźnik przeliczeniowy kosztu odtworzenia 1 m2 Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku GUS Wojewoda Państwowy Nadzór Budowlany GUS zawiadamia inwestora o konieczności wypełnienia B-09 Inwestor (Deweloper, Spółdzielnia Mieszkaniowa, TBS) informuje GUS o zakończeniu budowy danej inwestycji W ciągu 3 dni roboczych inwestor odsyła wypełniony B- 09 ogłasza wskaźnik kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni mieszkalnej B -09 W okresach półrocznych Wojewoda obwieszcza wysokość ustalonego na sześć miesięcy wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych: • dla miasta wojewódzkiego • dla województwa z wyłączeniem miasta wojewódzkiego 7
 • Formularz B-09 Kiedy wypełnić – Sprawozdanie o nakładach na budowę nowych budynków mieszkalnych oddanych do użytkowania Kogo dotyczy – Inwestorów oddających do użytkowania nowe budynki mieszkalne Kiedy wypełnić – GUS przesyła informacje o objęciu firmy obowiązkiem sprawozdawczym W jakim terminie – w ciągu 3 dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia o obowiązku sprawozdawczym Podstawa prawna – art. 30 ust. 3 ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 591, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na 2014 r. (Dz. U. 2013 r. poz. 1159). Podmiot odpowiedzialny - Ośrodek Statystyki Budownictwa - Urząd Statystyczny w Lublinie, 20-068 Lublin, ul. St. Leszczyńskiego 48. Ośrodek organizuje i realizuje badania z zakresu statystyki budownictwa (w tym B-09) na terenie całego kraju oraz opracowuje wyniki tych badań. Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku 8
 • B-09 - informacje o nieruchomości Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku 1 i 2 liczba mieszkań wg opisu Przez powierzchnię użytkową budynku mieszkalnego należy rozumieć powierzchnię wszystkich pomieszczeń budynku w świetle konstrukcji nośnych i nienośnych (tj. powierzchnię netto budynku mieszkalnego), pomniejszoną o: − powierzchnię ruchu (przeznaczoną do ogólnej komunikacji), − powierzchnię pomieszczeń przeznaczonych na usytuowanie instalacji i urządzeń technicznych, − powierzchnię pomieszczeń przynależnych do samodzielnych lokali zlokalizowanych w budynku (np. piwnica, strych, komórka) - powierzchnię garaży. Przez powierzchnię użytkową mieszkania rozumie się powierzchnię wszystkich pomieszczeń w mieszkaniu. Nie zalicza się powierzchni balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek, a także garaży, hydroforni i kotłowni. Data rozpoczęcia budowy budynku, zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409), to data rozpoczęcia prac przygotowawczych na terenie budowy (wytyczenia geodezyjnego obiektów w terenie, wykonania niwelacji terenu, zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy). Data oddania budynku do użytkowania, zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, to data przystąpienia do użytkowania budynku, które może nastąpić co najmniej 21 dni po zawiadomieniu przez inwestora powiatowego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy (jeśli organ ten nie zgłosił sprzeciwu, w drodze decyzji, w ciągu 21 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia), lub data wydania, przez wyżej wymieniony organ, decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku. 9
 • B-09 - Nakłady poniesione na budowę budynku Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku Dotyczą WSZYSTKICH KOSZTÓW poniesionych do momentu ZAKOŃCZENIA BUDOWY oraz PROGNOZOWANYCH do poniesienia po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie W kosztach budowy należy uwzględnić koszty: W szczególności: Koszty nabycia działki budowlanej  cenę nabycia,  opłatę z tytułu wieczystego użytkowania poniesione przez inwestora  opłaty notarialne oraz wieczystoksięgowe Koszty przygotowania działki budowlanej i uzbrojenia zewnętrznego  geodeta  uzbrojenie zewnętrzne Koszty adiacenckie Koszty wzniesienia budynku  koszty robót budowlanych koszty konstrukcji budowlanych Koszty urządzeń technicznych i instalacji budynku  koszty urządzeń związanych z budynkiem – służących do ogólnego korzystania  opłaty przyłączeniowe  koszty urządzeń instalacyjnych Dodatkowe koszty budowy  koszty inwestorskie  koszty planowania przestrzennego  koszty dokumentacji i ekspertyz oraz doradztwa projektowego  opłaty związane z zawarciem umów notarialnych  opłaty wpisów do księgi wieczystej,  koszty nadzoru, kierowania budową i rozliczania robót Koszty finansowania  uzyskania kredytu (prowizje i opłaty) spłaty odsetek Podatek VAT  VAT naliczony i zapłacony w związku z realizacją danej inwestycji budowlanej w przypadku, gdy nie podlega on zwrotowi lub odliczeniu od podatku VAT należnego 10
 • 1. Zaniżenie NAKŁADÓW PONIESIONYCH NA BUDOWĘ BUDYNKU [rubryka 5 formularza], tj.  pominięcie kosztów nabycia działki  pominięcie dodatkowych kosztów budowy (nie bezpośrednio związanych z budową, ale niezbędnych do realizacji inwestycji)  pominięcie kosztów finansowych  pominięcie kosztów rezerwy (kosztów budowy prognozowanych do poniesienia po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie) 2. Zawyżenie POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU [rubryka 5 formularza], tj.  Zaliczenie do powierzchni użytkowej budynku powierzchni garaży i powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokali Błędy mające wpływ na wysokość kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku 11
 • Przykład obliczania limitu Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku Przykład dla Łodzi Data obwieszczenia przez wojewodę Wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wrz-12 mar-13 wrz-13 mar-14 Okres obowiązywania IV kw 2012 - I kw 2013 II - III kw 2013 IV kw 2013 - I kw 2014 II - III kw 2014 Wskaźnik 4 650 4 598 4 550 4 354 Średni wskaźnik - średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich opublikowanych wskaźników 4 624 4 574 4 452 Limit - średni wskaźnik powiększony o 10% 5 086,40 5 031,40 4 897,20 zmiana półroczna limitu -1,1% -2,7% zmiana roczna limitu -3,7% Przykład dla Warszawy Data obwieszczenia przez wojewodę Wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wrz-12 mar-13 wrz-13 mar-14 Okres obowiązywania IV kw 2012 - I kw 2013 II - III kw 2013 IV kw 2013 - I kw 2014 II - III kw 2014 Wskaźnik 5 678 5 405 5 258 5 882 Średni wskaźnik - średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich opublikowanych wskaźników 5 542 5 332 5 570 Limit - średni wskaźnik powiększony o 10% 6 095,65 5 864,65 6 126,90 zmiana półroczna limitu -3,8% 4,5% zmiana roczna limitu 0,5% Dla Gdańska Data obwieszczenia przez wojewodę Wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych cze-12 gru-12 cze-13 gru-13 Okres obowiązywania II poł 2012 I poł 2013 II poł 2013 I poł 2014 Wskaźnik 5 377 5 178 5 219 5 112 Średni wskaźnik - średnia arytmetyczna z dwóch ostatnich opublikowanych wskaźników 5 278 5 199 5 166 Limit - średni wskaźnik powiększony o 10% 5 805,25 5 718,35 5 682,05 zmiana półroczna limitu -1,5% -0,6% zmiana roczna limitu -2,1% 12
 • Limity cenowe za 1 m2 w zależności od lokalizacji w II kw. 2014 r. Łódź, dnia 26 czerwca 2014 rokuŹródło: opracowanie własne na podstawie danych BGK pomorskie 5 682 5 172 4 662 Limit ceny w zł/m2 w: Stolicy województwa Gminach sąsiadujących ze stolicą Województwie (z pominięciem stolicy i gmin sąsiadujących) wielkopolskie 5 907 5 029 4 191 mazowieckie 6 127 4 458 3 715 łódzkie 4 897 4 368 3 840 dolnośląskie 4 984 4 365 3 747 małopolskie 5 014 4 679 4 345 podlaskie 4 283 4 002 3 721 lubelskie 4 270 3 731 3 191 podkarpackie 4 337 3 857 3 376 warmińsko - mazurskie 4 859 4 247 3 634 kujawsko-pomorskie 4 415 4 020 3 626 zachodnio-pomorskie 4 499 4 207 3 915 lubuskie 4 252 3 961 3 670 opolskie 4 213 4 044 3 874 świętokrzyskie 4 549 3 716 3 097 śląskie 4 703 4 291 3 880 13
 • Limity cen za m2 w I i II kw. 2014 r. Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku Warszawa 5 864,65 6 126,90 4,5% Białystok 4 225,10 4 283,40 1,4% Wrocław 4 774,00 4 983,55 4,4% Gdańsk 5 682,05 5 682,05 0 % Kraków 4 894,45 5 013,80 2,4% Poznań 5 604,50 5 907,00 5,4% Łódź 5 031,40 4 897,20 -2,7% Limit w I kw. 2014 r., w zł Limit w II kw. 2014 r., w zł Dynamika w % 14
 • Transakcje odpowiadające limitom cen MdM w I kw. 2014 r. Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku * Średnia cena lokali mieszkalnych o metrażu do 75 m2 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BGK, AMRON Warszawa 15% Białystok 37% Wrocław 17% Gdańsk 66% Kraków 7% Poznań 50% Łódź 86% 15
 • Wykorzystanie limitów MdM Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku 600 715 730 134 (22,31%) 27 (3,83%) 1 (0,13%) 0 100 200 300 400 500 600 700 800 2014 2015 2016 M ln z ł Limit dofinansowania Wartość zaakceptowanych wniosków do maja 2014 r. Źródło: BGK 16
 • Dziękuję za uwagę Krzysztof Suskiewicz Łódź, dnia 26 czerwca 2014 roku 17
Fly UP