System is processing data
Please download to view
...

Nowa Panorama Bolesławiecka nr 3 1995

by dominik-broniszewski

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

212

views

Comments

Description

Nowa Panorama Bolesławiecka nr 3 1995
Download Nowa Panorama Bolesławiecka nr 3 1995

Transcript

  • ISSn~r 3 SIERPIEŃ 1 9 9 5 C e n a 7 0 g r ( 7 OOOzł) M a g a z y n społeczno- . k u l t u r a l n y Bolesławca i o k o l i c N a właścicieli g r u b y c h p o r l e - l i czekają k o l e j n e s k r a w k i ~f()l\\1 A \ l IVA\~f()ll2A\A~L~ lljl()ILI~~LA\ l\\'III~~Cił\~ :r:~~~~~:d ~~~b:~;7J BOLESŁAW l E C S M R Ó D O C Z Y S Z C Z A N I A uchwałę w s p r a w i e p r z e z n a c z e - niakolejnychdziałekdosprze- SPADŁZE S Z C Z Y T U N A D N O ? ! daży w d r o d z e p r z e t a r g u . " N o w i n y J e l e n i o g ó r s k i e " n r 2 9 z d n . 1 8 . 0 7 . 9 5 zamieszczają Mieszkańcy u l i c przyle::ają­ Uchwała d o t y c z y działek p r z y r a n k i n g g m i n p r z y g o t o w a n y p r z e z r e d . M a r k a Lis~ z k t ó r e g o c y c h d o o c z y s z c z a l n i ściE~ków u l . D o l n e Młyny, A r m i i W P i d o w i a d u j e m y się, że " T a k m i a s t o j a k i g m i n a dokonały e f e k - znoszą d o t k l i w e s k u t k i tegoż K o n s t y t u c j i 3 . M a j a . Działki t e t y w n e g o u p a d k u z 4 . p o z y c j i ( w 1 9 9 2 r . ) n a s a m e doły t a b e l i sąsiedztwa. W ciepłe d n i ( n i e są p r z e z n a c z o n e p o d b u d o w - ( m i a s t o - 2 7 , g m i n a - 3 1 ) . T y m t r u d n i e j t o uzasadnić, że o b i e j e d - mówiąc o upałach) i p r z y o d - n i c t w o n u e s z k a n i o w e i usługo- n o s t k i samorządu t e r y t o r i a l n e g o uchodzą z a j e d n e z n a j l e p i e j l ' p o w i e d n i m k i e r u n k u w i a t r u są w e . ( i n f ) zarządzanych". ciąg d a l s z y n a s t r . 2 z m u s z e n i d o p r z e b y w a n i a w ------~- 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - s z c z e l n i e zamkniętych d o m a c h . B L U E S N A D B O B R E M Będzie trwał w t y m r o k u o d 1 2 . - d o 2 0 . s i e r p n i a , a r o z p o c z - n i e się w a m f i t e a t r z e p r z y u l . G ó r n i k ó w 1 3 . V I I I o g . 1 9 " ) ' - stępem g r u p " N o C o m m e n t s " i " S w a w o l n y D y z i o " . P o n a d t o , c o r o k u - p r o w a d z o n e p r z e z n a j l e p s z y c h p o l s k i c h b l u e s m a - n ó w w a r s z t a t y , c o d z i e n n e j a m s e s s i o n s , k o n c e r t y w mieście i w i e l e i n n y c h a t r a k c j i . W k o n - c e r c i e finało"')'m, p o z a t r a d y - cyjną czołówkąpolskich z e s p o - łów ")'Stąpi także L i t t l e E g o i - s t s z C a r l o s e m J o h n s o n e m . ( i m p ) W N U M E R Z E : - S z a n s a d l a k r ó l i k ó w i w i e w i ó r e k - M . O l c z a k r o z m a w i a z L.Jęczmykiem o s z a n - s a c h m e d i ó w l o k a l n y c h , - o Bolesławiakach p i s z e p . P . Niewodniczański, - g d z i e t u się kąpać? - n a r o w e r o w y m s z l a k u - h e r b o w a pomyłka - p r a w i c a w Bolesławcu - d l a k o m p u t e r o w c ó w m a s a k r a c y f r o w a i s z y b k a k a r t a g r a f i k i . FINAŁ S P R A W Y B A N K U ŚPÓŁDZIELCZEGO ? • S p r a w a B a n k u Spółdzielczego w Bolesławcu d o b i e g a koń­ c a . M i n i s t e r F i n a n s ó w n a wypłaty w i e r z y c i e l o m przekazał 1 7 6 m l d s t a r y c h złotych. Pełnomocnik S y n d y k a ·upadłego B a n k u Spółdzielczego- A n d r z e j N a u m o w - t w i e r d z i , że d l a n i k o g o n i e z a b r a k n i e pieniędzy. Pieniądze n a ")'płaty w r a m a c h g w a r a n c j i S k a r b u Państwa p r z e - k a z a n e p r z e z M i n i s t r a F i n a n s ó w znajdują się już n a k o n c i e B a n k u Spółdzielczego, k t ó r y j e s t p r o w a d z o n y p r z e z B a n k G o - s p o d a r k i Żywnościowej w J e l e n i e j G ó r z e . Łącznie z pieniędz­ m i , k t ó r e zostały p r z e k a z a n e i ")'płacone n a początku c z e r w c a j e s t t o t a k a k w o t a o jaką b a n k ubiegał się w l u t y m , żądając ")'płat w r a m a c h G w a r a n c j i S k a r b u Państwa. szczegóły s t r . 9 C Z Y KĄSAJĄ W B O R A C H DOLNOŚLĄSKICH ? W l i p c u p o mieście krążyła p l o t k a głosząca, że d o o k o l i c z - n y c h l a s ó w w p u s z c z o n o d w i e w a n n y ( ? ! ) żmij. Nadleśniczy k o - mentując t e s e n s a c j e stwierdził, że t y l e w n i c h p r a w d y i l e w r o z p o w s z e c h n i a n y c h s w e g o c z a s u w w o j . l e g n i c k i m o p o w i e - ściach o m y s z a c h z r z u c a n y c h z s a m o l o t ó w . Żmij n i e należy się obawiać-twierdzi nadleśniczy o i l e n i e drażni się i c h i n i e s t a - w i a w s y t u a c j i , w k t ó r e j żmija n i e m a możliwości u c i e c z k i . P o z a t y m , z d a n i e m nadleśniczego, n i e " ) ' d a j e się a b y p o p u l a c j a żmij w l a s a c h wokół Bolesławca wzrosła. Należy więc ograniczyć się d o z a c h o w a n i a n o r m a l n y c h , d y k t o w a n y c h p r z e z rozsądek środków ostrożności . W i z y t y w l a s a c h n i e sąjednak w s k a z a n e z i n n y c h p o w o d ó w . Ogłoszono naj"')'ższy stopień zagrożenia pożarowego. W i l g o t - ność w przybolesławieckich l a s a c h " ) ' n o s i średnio 7 % . D l a p o r ó w n a n i a wilgotność w y s u s z o n e g o s i a n a " ) ' n o s i 1 5 % . ( R a t ) A n a zewnątrz . . . h u l a s m l ' b d . . . T a d r a m a t y c z n a s y t u a c j a ' " v i e l u l u d z i zamieszkujących u l i n : o d K r a s z e w s k i e g o d o ( p r z y " s p r z y - jających" w a n m k a c h ) S t a s z i c a w najbliższej przyszłości u l e : g n i e z n l i a n i e . J a k w i a d o m o p r z y c z y - ną t e j z a p a c h o w e j uciążliwości był b r a k pieniędzy n a zakOlłeze­ n i e b u d o " ) ' o c z y s z c z a l n i . 1 1 . l i p c a p o d c z a s p o s i e d < : e n i a R a d y N a d z o r c z e j W o j e w ó d l k i e - g o F u n d u s z u O c h r o n y Środowi­ s k a podjęto uchwałę o p r z y z n a - n i u 7 , 5 m l d zł d o t a c j i i 7 _ 5 m l d zł k r e d y t u n a kontynuację b u d o - " ) ' m i e j s k i e j o c z y s z c z a l n i ście­ k ó w . ( i n t ) Z M I A N A P L A N U Z A - G O S P O D A R O W A N I A G M I N Y W I E J S K I E J P o d c z a s X . S e s j i R a d y G m i n y W i e j s k i e j Bolesławiec jednogło­ śnie podjęto uchwałę w s p r a w i e z m i a n y p l a n u z a g o s p o d a r o w a n i a g n l i n y . Z m i a n a t a d o t y c z y l o k a - l i z a c j i zakładu u t y l i z a c j i o d p a d ó w k o m u n a l n y c h w e w s i Trzebień. Z a n i m j e d n a k p i e r w s z y t r a n s p o r t o d p a d ó w " w y j e d z i e " d o T r z e b i e - n i a t r z e b a g r u n t o w n i e opracować p r o j e k t y dotyczące s a m e j b u d o " ) ' zakładu, o p t y m a l i z a c j i t r a n s p o r - t u o r a z z a b e z p i e c z e n i a i r e k u l t y - w a c j i istniejącego " ' ) ' S y p i s k a śmieci w Łące. ( i n t )
  • 2~~[)13 WIADOMOŚCI N A GORĄCO N r 3 Sierpień 1 9 9 5 r . . . . spadł n a d n o ? ! Konstruując r a n k i n g r e d a k t o r " N J " oparł się n a d a n y c h dotyczących b e z r o b o - c i a ( s t o p a b e z r o b o c i a w g r u d n i u 9 4 i t e m - p o j e g o w z r o s t u w o d n i e s i e n i u d o r o k u 9 3 ) , d a n y c h dotyczących o d s e t k a mieszkańców żyjących dzięki o p i e c e społecznej, a k t y w - ności g o s p o d a r c z e j o b y w a t e l i , a także d o - c h o d u budżetu g m i n w p r z e l i c z e n i u n a j e d - n e g o mieszkańca. Bolesławiec z a l i c z o n y został d o W i e l k i c h p r z e g r a n y c h c z e g o p r z y c z y n " N J " upatrują w b r a k u "~nty­ l a bezpieczeństwa, k t ó r y n a i n n e j płaszczy- A i 1 4 • ',.~J • C A E n A H D B C C C P 3 2 / 0 4 / 8 - 5 6 1 8 nX3 · r . B A L ' W A B A A o n . M A P K H P D B K A 3 6 - l t d / 7 - 1 7 8 1 źnie g o s p o d a r c z e j pozwoliłby przetrwać l t y byłeś o b y w a t e l e m Związku R a d z i e c k i e g o t r u d n e c z a s y " , a k t ó r y m dysponują g m i - n y , k t ó r e wciągu o s t a t n i c h t r z e c h l a t d o - O d p ó r d l a n i e o d p o - jął decyzję ooznak?waniuprzejść d l a p i e - konały s o l i d n e g o posunięcia n a p r z ó d . Z a • • , • • s z y c h . N a o b w o d n 1 c y w 4 . ( j a k u s t a l o n o ) t a k i ~n tył r e d . L i s uważa, j a k należy są- W l e d z l a l n o s c l k l e - n a j b a r d z i e j n i e b e z p i e c z n y c h m i e j s c a c h - dzić: b o g a t e sąsiedztwo z a c h o d n i c h g m i n " będą u s t a w i o n e pulsujące światła- i n f o r - ( g r a n i c a ) , a także rolę t u r y s t y c z n e g o r o w c o w mujące i ostrzegające k i e r o w c ó w z a p o - p r z e d p o l a . Komentując s u k c e s y i prężność C k d h . . . 1 minających często o i s t n i e n i u także n i e - . o r o u n a r o g a c g r m e W i e e . . , , zwyc1ęskich g m i n " N J " zwracają uwagę ' b p d k ' z m o t o r y z o w a n y c h u z y t k o w m k o w d r o g . . . . o s o . r z y c z y n y w y p a o w są p 1 · , · ł b d · n a w y k o r z y s t a m e w s z y s t k i c h s w o t c h , . . . u sujące S W l a t a ę ą u s t a W J o n e n a s z a n s , racjonalną i efektywną politykę r o z n e . _Jedną. z m c h j e s t złe .~~na- przejściu p r z y W o j e w ó d z k i m S z p i t a l u d l a gminną, mądry samorząd będący w b l i - k ? w a m e ( l u b j e g o b r a k ) p r z e j s C d l a N e r w o w o i P s y c h i c z n i e C h o r y c h , p r z y s k i m k o n t a k c i e z mieszkańcami i w y r a z i - p i e s z y c h . d a w n e j " B a r b u r c e " , n a przejściu p r z y b u - ście pracujący n a i c h r z e c z , a także n i e W w y n i k u a n a l i z y o r g a n i z a c j i d y n k u p o l i c j i o r a z p r z y t a r g o w i s k u m i e j - t r a c e n i e e n e r g i i n a pałaco~ r e w o l u c j e i r u c h u d r o g o w e g o , a c o z a t y m i d z i e b e z - s k i m , w pobliżu u l i c P o d g ó r n e j i K o m u - jało~ s p o r y . ( i m p ) p i e c z n y c h u l i c , zespół f a c h o w c ó w p o d - n y P a r y s k i e j . ( i n f ) , , Z A I N W E S T U J W J A K O S C ! A D A P T A C J E POMIESZCZEŃ P O D K L U C Z - b u d y n k i m i e s z k a l n e -aranżacja i wyposażenie wnętrz - b i u r a - b a n k i - h o t e l e N O W O C Z E S N E S Y S T E M Y B U D O W L A N E , b o . ~~b ~4/y f . t . r l ' y Z L 0 3 . 0 7 BOLESłAWIEC ~~,('s 19~M C':'yo/4'~/ f e i . ( D 7 9 5 } 3 8 9 J o 4 1 8 . D D · 2 2 . D D t e l . k o m . ( 0 9 0 } 6 6 l 675"f17.oo-ł8.oo
  • N r 3 Sier_Qień 9 5 r . I N F O R M A C J E BIEŻĄCE S E Z O N O W Y H A N D E L E K każdym z a l a n y m wodą d o l e , o k t ó r y m w i a - d o m o , że kąpią się w n i m l u d z i e , u s t a w i o - S e z o n o w i p r o d u c e n c i żywności (dział- n e są t a b l i c z k i informujące o z a k a z i e v . t : h o - k o w i c z e ) mają w r e s z c i e stałe m i e j s c e , d z e n i a d o \ \ O d y . D l a t e g o też z a p r z y t a s z c z e - g d z i e będą m o g l i sprzedawać s w o j e n i e z e sobą d o d o m u półpaśca, g r z y b i c y , w a r z y w a i o w o c e . c z y rzęsistka odpowiadają s a m i a m a t o r z y O d d a w n a już n a t a r g o w i s k a c h m i e j - m o k r e j r e k r e a c j i . Łamiesz p r a \ \ - 0 - t o m a s z . s k i c h b r a k u j e m i e j s c a d l a s e z o n o w y c h A s\\-Oją drogą może b y t a k w t r o s c e o , że h a n d l a r z y żywności , a obowiązująca, t a k p o w i e m d o b r o mieszkańców, zlecić przyjęta p r z e z Radę Miejską uchwała o e p i d e m i o l o g o m zaczerpnięcie c i e c z y d o z a k a z i e h a n d l u w m i e j s c a c h d o t e g o n i e p r o b ó w k i ? - może wyrośnie coś c i e k a V J e - w y z n a c z o n y c h , skłoniła d r o b n y c h k u p - g o ? F a k t , że l u d z i e korzystają z d z i k i c h c ó w d o p o s z u k a n i a s o b i e odrębnego, I e - kąpielisk p o z o s t a n i e f a k t e m . Może więc g a l n e g o m i e j s c a . P o u s t a l e n i a c h z wła- opieczętowane s t w i e r d z e n i e , że w t e j w o - d z a m i m i a s t a " z i e l e n i a k " p o w s t a n i e w d z i e pływają c h o r o b y miałoby wpływ n a o k o l i c y zakładów c e r a m i c z n y c h , w a t r a k - z m n i e j s z e n i e i n n e g o r y z y k a - u t r a t y życia? c y j n y m ciągu h a n d l o w y m , p r z y u l . G ó r - W t y m r o k u , VJedług i n f o r m a c j i s z e f a p o - n e Młyny ( i n g ) l i c j i , w niestrzeżonych m i e j s c a c h utonęły - - - - - - - - - - - już d w i e o s o b y (Krępnica i żwirownia n a • • , Z a b o b r z u ) . A l e c z y s t w i e r d z e n i e : " o d pół­ G d z i e się kąp a c ? paścajeszcze n i k t n i e umarł" może u c h r o - nić p r z e d utonięciem? ( t e t ) N a j l e p i e j kąpać się n a b a s e n a c h . W o d a j e s t c z y s t a ( w t y m r o k u b a d a n a była już 5 r a z y i w y n i k i były z a w s z e p o z y t y w n e ) a n a d bezpieczeńst\Vem kąpiących się c z u - wają r a t o w n i c y . W i e l e j e d n a k o s ó b w o l i pławić się w w o - d z i e n i e k o n i e c z n i e w p u s z c z o n e j d o b a s e - n o V J e j n i e c k i . T e o s o b y wybierają d z i k i e kąpieliska, k t ó r y c h w o k o l i c a c h Bolesław­ c a m a m y p o d d o s t a t k i e m . Popularność t y c h m i e j s c o p i e r a się n a p o t r z e b i e z a - czerpnięcia świeżego p o w i e t r z a , o b c o w a - n i a z naturą z d a l a o d i n n y c h ( t u mówię : : a s i e b i e - p r z y p a u t . ) . N i e s t e t y r z e c z y w i - stość, przeważnie o d w r o t n i e p r o p o r c j o n a l - n a d o oczekiwań, z m u s z a d o k o n t a k t ó w z tłumnie przybyłymi wszędobylskimi . A c i o p r ó c z własnego k r z y k u , p i s k u d z i e c i i "Mydełka F a " o d t w a r z a n e g o z r a d i o m a - g n e t o f o n ó w mogą zaoferować j e s z c z e coś miłego, m a l u t k i e g o . . . S a n e p i d n i e m a żadnych d a n y c h n a t e - m a t s t a n u \ \ O d y d z i k i c h kąpielisk. W y - n i k a t o z t e g o , że n i k t n i g d y badań s t w i e r - dzających s t a n j e j czystości n i e zlecił . P r z y N a p y t a n i e odpowiedzieć p o m o g l i : p . W a n d a D r a j , p . R y s z a r d P o r n i c h t e r z S A N E P I D - u o r a z k o m e n d a n t p o l i c j i p . A d a m Różycki. J e s t n a s ~niej Z r o k u n a r o k o b s e r w u j e się s p a d e k l i c z - b y urodzeń . W Urzędzie S t a n u C y w i l n e - g o , wBolesławcu (do 1 4 . 0 6 . ) " z a r e j e s t r o - w a n o " 4 2 5 n o w o r o d k ó w . P a t r y c j a K a m i - l a i J u s t y n a t o i m i o n a najczęściej n a d a - w a n e d z i e w c z y n k o m , n a t o m i a s t chłopców r o d z i c e obdarowująnajchętniej i m i o n a m i : K a c ( s ) p e r , K a m i l , D a w i d i M a t e u s z . I m i o n a wyrażające p o d z i w r o d z i c ó w d l a b o h a t e r ó w u l u b i o n y c h s e r i a l i t e l e w i z y j - n y c h , t j . : A x e l , N i c o l , D e n i s , P a o l a , B e - r e n i k a - także będą niedługo p o b r z m i e - wać z n a d p o d w ó r k o w e j p i a s k o w n i c y . M i m o , że r o d z i się m n i e j d z i e c i n i e z a n o - t o w a n o ( w p o r ó w n a n i u d o ubiegłego r o k u ) s p a d k u z a w i e r a n y c h małżeństw. W ciągu p i e r w s z e g o półrocza o d n o t o w a n o 1 3 7 p a r , k t ó r e zmieniły s t a n c y w i l n y . Najczęściej "ślub biorą" l u d z i e o k . 2 2 . r o k u życia. P o l s k i e p r a w o określa w i e k k o b i e t y m o - gącej wstąpić wzwiązek małżeński n a 1 8 . l a t , a mężczyzny n a 2 1 . l a t . Często więc d e c y z j a o z a w a r c i u małżeństwa o p i e r a się o sąd. W s t o s u n k u d o z a w i e r a n y c h małżeństw ciągle n o t u j e się sporą liczbę r o z w o d ó w . B a r d z o często p a r y n i e wytrzymują z sobą 3 . l a t , n i e mówiąc już o przysłowiowych 7 . , k i e d y t o następuje (ponoć) p i e r w s z y małżeński k r y z y s . N i e k t ó r z y o życiu mówią, że " N a j p i e r w się człowiek r o d z i a później u m i e r a " . W t y m r o k u d o 1 4 . 0 6 . o d n o t o w a n o 2 5 5 z g o - n ó w . J e s t t o l i c z b a , k t ó r a m n i e j więcej ~V13~3 o d p o w i a d a l i c z b i e z ubiegłego r o k u . LUBAŃSKIE R O Z M O W Y O M E D I A C H L O K A L N Y C H ( i n t ) 1 8 . 0 7 . 9 5 r . odbyła się z o r g a n i z o w a n a p r z e z lubański oddział A r c h i w u m Pań­ s t w o V J e g o \ \ I e Wrocławiu i redakcję n a - s z e j g a z e t y d y s k u s j a poświęcona o p i n i o - t w ó r c z e j i d o k u m e n t a c y j n e j r o l i m e d i ó w l o k a l n y c h w s t r u k t u r z e samorządow:lj . W s p o t k a n i u udział wzięli p r z e d s t a w i c i e l e r e d a k c j i 4 . g a z e t l o k a l n y c h ( " Z i e m i a L u - bańska", "Przegląd Lubański", "Głos Bolesłav.t:a", N P B " ) i d w ó c h t e l e w i z j i ( l u - bańska T V " S " , S T L z Bolesłav.t:a). N i e p r z y b y l i p r z e d s t a w i c i e l e p r y w a t n e j T V " K o m s a t " z L u b a n i a . W c z a s i e s p o t k a n i a próbowaliśmy u s t a - lić, j a k i e są z a p a t r y w a n i a p o s z c z e g ó l n y c h r e d a k c j i n a kwestię f u n k c j i spełnianych p r z e z l o k a l n e m e d i a , p o r u s z a n o także p r o - b l e m i c h niezależności , k r y t e r i ó w , w g k t ó r y c h p l a n u j e się p r o g r a n 1 T V , c z y t•!ż treść g a z e t , a także k w : l s t i e f i n a n s o w a n i a i s w o b o d y dostępu d o i n f o r n 1 a c j i . Dość długo d y s k u t o w a n o n a d rolą istniejących p r z y r e d a k c j a c h r a d p r o g r a m o w y c h - i c h f u n k c j i i k o m p e t e n c j i w o d n i e s i e n i u d o k o m p e t e n c j i r e d a k t o r ó w n a c z e l n y c h i k o l e g i ó w r e d a k c y j n y c h . R a d y p r o g r a m o - w e istnieją głównie p r z y m e d i a c h zwią­ z a n y c h budżetowo z samorządem . R a d a p r o g r a m o w a działająca p r z y lubańskiej T V " S " spełnia funkcję konsultacyjną, a w skład j e j wchodzą specjaliści z różnych d z i e d z i n . R e d . n a c z . "Przeglądu Lubań­ s k i e g o " p . J . Skowroński odniósł się k r y - t y c z n i e d o p o t r z e b y i s t n i e n i a r a d p r o g r a - m o w y c h p r z y l o k a l n y c h m e d i a c h w o g ó l e - określając j e m i a n e m " c z a p y " . N a z a - kończenie o m a w i a n o m e t o d y a r c h i w i z a - c j i materiałów g r o m a d z o n y c h p r z e z r e - d a k c j e t e l e w i z j i . ( i m p ) P O W I E D Z I E L I , N A P I S A L L . . - " A p a n myśli, źe w t e j Jugosławii t o d l a - c z e g o strzelają? R a n o w s t a n i e , z j e śniada­ n i e , p o t e m p o s t r z e l a d o 1 _ 4 - t e j , w y d n p c y jaką babę, ~e o b i a d . L e p i e j j a k n a b e z r o b o c i u . W p r a w d z i e k u l a t r a f i c z a s e m , a l e kolegę n i e m n i e " . JanuŚz B r y c z k o w s k i - " P a r t i a n i c z e g o . n i e obiecywała i słowa dotrzymała". Władysław G o m u l k n
  • 4~~1)1j W Y W I A D Y , , S Z A N S A D L A K R O L I K O W I , W I E W I O R E K - n a t e m a t m e d i ó w l o k a l n y c h z p . L e c h e m Jęczmykiem r o z m a - wiał M a r i u s z O l c z a k M . O . P o 1 9 8 9 w r a z z r o z k w i t e m samorządów t e r y t o r i a l n y c h nastąpił d y n a m i c z n y r o z - w ó j r y n k u l o k a l n y c h m e d i ó w . Patrząc z p e r s p e k t y w y 1 9 9 5 r . o k a z u j e się j e d n a k , że n i e w s z y s t k i e tytuły wytrzymały próbę c z a s u i zakończyły f u n k c j o n o w a n i e , najczęściej z p r z y c z y n f i n a n s o w y c h . J a k oceniłbyś z k i l k u l e t n i e j p e r s p e k t y w y r y n e k l o k a l n e j p r a s y ? L . J . O p r a s i e l o k a l n e j można powiedzieć j e d n o . W P o l s c e j e s t o n a n i e d o c e n i a n a . Wszę­ d z i e n a świecie j e s t t a k , że największe g a z e t y , d z i e n n i k i , k t ó r e są własnością w i e l k i c h k o n s o r c j ó w kapitałowych , reprezentują, o d z i w o , o p c j e l i b e r a l n e , n a t o m i a s t p r a s a l o - k a l n a o d z w i e r c i e d l a poglądy mieszkańców m i a s t i m i a s t e c z e k , społeczności przywią­ z a n y c h d o b a r d z i e j t r a d y c y j n y c h wartości . M . O J a k i e w i d z i s z więc zagrożenia d l a f u n k c j o n o w a n i a l o k a l n y c h m e d i ó w ? L . J . Mówiłbym r a c z e j o s z a n s a c h p r a s y l o k a l n e j . W y d a w a n i e g a z e t o g ó l n o k r a j o w y c h t o są o l b r z y m i e pieniądze i n i e p r a w d o p o d o b n e k o s z t y , n a t o m i a s t p r a s a l o k a l n a m a moż­ liwość w c i s k a n i a się w s z c z e l i n y między działaniem t y c h w i e l k i c h g i g a n t ó w , n p . d o t y - c z y t o chociażby r e k l a m . P r a s a o g ó l n o k r a j o w a z b i e r a r e k l a m y o d f u m , k t ó r e działają n a t e r e n i e całego k r a j u . P r a s a l o k a l n a może korzystać z r e k l a m l o k a l n e g o c u k i e r n i k a i p i e k a r z a , l o k a l n y c h zakładów l u b j a k i c h k o l w i e k p o d m i o t ó w g o s p o d a r c z y c h o l o k a l - n y m zasięgu i może z a małe pieniądze reklamować zakłady t y c h l u d z i , jednakże t e pieniądze wystarczają n a w y d a w a n i e t e j g a z e t y , c z y l i t o j e s t t a k , że są t e w i e l k i e b l o k i p r a s o w e , g d z i e działają potężne siły i pomiędzy n i m i są s z c z e l i n y , całe p o l a d o działal­ ności l o k a l n y c h m e d i ó w . J e s t t o b a r d z o ważne . Właściwie można powiedzieć, że o d l O d o 2 0 małych l o k a l n y c h g a z e t może kształtować opinię publiczną w t y m s a m y m s t o p - n i u , c o j e d n a w i e l k a . M . O . C z y t w o i m z d a n i e m l o k a l n y r y n e k m e d i ó w może funkcjonować b e z d o t a c j i , c z y t o z e s t r o n y samorządu, c z y też i n n y c h i n s t y t u c j i państwowych . C z y j e s t w s t a n i e s a - m o d z i e l n i e się utrzymać? L . J . P o w i n n a być t a k a s z a n s a . W s y t u a c j i z o r g a n i z o w a n i a w s p o s ó b p r o f e s j o n a l n y , l o - k a l n y c h r e k l a m o r a z jeżeli t r a f i się w z a i n t e r e s o w a n i a l o k a l n e j społeczności. Myślę , że p o w m . i i ·' ! - być t a k a s z a n s a . Osobiście byłem zresztą współautorem t a k i e g o p r o g r a m u f i - n a n s o w a n e g o p r z e z P H A R E , k t ó r y miał poprawić i ukierunkować działanie l o k a l n y c h r e d a k c j i . T _ o c z a s a m i można robić z a b a r d z o małe pieniądze . K i e d y byłem w A n g l i i widziałem ' n p . szkoły średnie, k t ó r e wydają r o c z n i k i a b s o l w e n t ó w z e zdjęciami i b i o - g r a f i a m i u c z i p ó w , k t ó r z y kończą w d a n y m r o k u szkołę . Było t o b a r d z o ładnie o p r a c o - w a n e i wyda~, a f i n a n s o w a n e p r z e z l o k a l n e r e k l a m y i t o n a w e t n i e z m i a s t a , a l e z l o k a l n e j dziehńcy z o t o c z e n i a t e j szkoły. T o się p o p r o s t u opłaca. T a m się~ zareklamują p r a l n i e , c u k i e r n i e , k w i a c i a r n i e . D z i e n n i k a r z e muszą t a k i e r z e c z y wyłapywać i p o p r o - s t u w t o wchodzić . M . O . Jesteś j e d n y m z n i e w i e l u d z i e n n i k a r z y usiłujących udzielać się w p o l i t y c e . L . J . J a n i e uważam się z a d z i e n n i k a r z a . Byłem wydawcą i j e s t e m tłumaczem książek. D o d z i e n n i k a r s t w a właściwie zmusił m n i e s t a n w o j e n n y . Byłem współredaktorem i współautorem , później r e d a k t o r e m k i l k u tytułów p o d z i e m n e j p r a s y . Później p r a c o w a - łem w t y g o d n i k u " S p o t k a n i a " , a l e t o n i g d y n i e było m o i m głównym zajęciem . N i e mogę powiedzieć, że uważam się z a d z i e n n i k a r z a . C z a s a m i coś p o p r o s t u piszę . M . O . N a zakończenie, jaką byś dał radę l o k a l n y m zespołom d z i e n n i k a r s k i m ? L . J . J e s z c z e r a z powtórzę . J e s t t o s z a n s a d l a l o k a l n e g o kapitału , d l a l o k a l n y c h p r z e d - sięwzięć, s z a n s a n a kształtowanie o p i n i i , n a p o d a w a n i e s z y b k i e j i n f o r m a c j i o małym zasięgu. Pomiędzy t y m i d i n o z a u r a m i j e s t dość m i e j s c a d l a k r ó l i k ó w i w i e w i ó r e k . L e c h Jęczmyk - p i s a n , d z i e n n i k a n , tłumacz l i t e r a t u r y angloamerykań­ s k i e j , były r e d . n a c z . " F a n t a s t y k i " , współtwórca , , N o w e j F a n t a s t y k i " , z - c a r e d . n a c z . t y g o d n i k a " S p o t k a n i a " , s z e f działu p u b l i c y s t y k i T V P S . A . N r 3 Siereień 1 9 9 5 r . WARTOŚĆ BOLESŁAWlAKA W c z a s i e u r o c z y s t y c h o b c h o d ó w 5 0 . r o c z n i c y w y z w o l e n i a Bolesławca p a n Włodzi­ m i e r z K o w a l s k i wspominał l a t a c z t e r d z i e s t e . Mówił , że bolesławieccy p i o n i e r z y określali s i e b i e , n i e j a k o Bolesławiaków, l e c z j a k o Wołyniaków, L w o w i a k ó w , W i l n i a k ó w . . . , a p r z y b y l i t u t a j d l a t e g o , że i c h w y r z u c o n o z r o - d z i n n y c h s t r o n . J e s t e m L u b i n i a n i n e m i Bolesławia­ k i e m . D o L u b i n a z Bolesławca n i e dotarłem d l a t e g o , że m n i e skądś w y r z u c o n o . Przywę­ drowałem z a m i e s z k a n i e m i pracą, , , n a c h w i - lę" . T o , że t r w a t o 1 7 l a t t o i n n a s p r a w a . W p i e r w s z y c h d n i a c h p o b y t u w m o i m o b e c n y m mieście odwiedziłem znajomą m o i c h r o d z i - c ó w . G d y szedłem n a o s t a t n i e piętro b l o k u , w k t ó r y m mieszkała, mijałem d r z w i , n a k t ó r y c h wisiały w i z y t ó w k i z e z n a n y m i m i n a z w i s k a - m i . Okazało się, że cała k l a t k a s c h o d o w a z a - m i e s z k a n a j e s t p r z e z Bolesławiaków. W s z y - s c y p r z y b y l i d o L u b i n a n a początku l a t sześć­ dziesiątych . P r z e d t e m w s z y s c y p r a c o w a l i w k o p a l n i " K o m a d " , a następnie s t w o r z y l i t r z o n k a d r y " n o w e g o zagłębia m i e d z i o w e g o " . Później napłynęły następne f a l e i m i g r a n t ó w z Bolesławca - i w l a t a c h siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Z w y c z a j o w y m p o w i e d z e - n i e m w s z y s t k i c h t y c h o s ó b było, i j e s t , s t w i e r - d z e n i e : " J a też j e s t e m z Bolesławca". C i , k t ó r z y p r z y b y l i d o L u b i n a z G ó r n e g o Śląska l u b i n n y c h r e g i o n ó w P o l s k i n i e używają t e g o t y p u określeń. K i l k a l a t t e m u , z w i e l o m a p r z y - p a d k o w o d o b r a n y m i o s o b a m i , budowaliśmy garaże . W c z a s i e p r z e r w y p r z y k o p a n i u r o w - k ó w p o d f u n d a m e n t y j e d e n z " k o p a c z y " , o p a r - t y o s z p a d e l , zagadnął : " J a też j e s t e m z B o l e - sławca . Pański o j c i e c przyjmował m n i e n a świat". I n n a s y t u a c j a . J e d n a z m o i c h p a c j e n - t e k , zupełnie b e z p o w o d u , p r z e r y w a ćwicze­ n i a i m ó w i . . . t e s a m e z d a n i a , k t ó r e w y p o w i e - dział wyżej w s p o m n i a n y b u d o w n i c z y garażu . I n n y m r a z e m p r a c o w n i c a m o j e g o s z p i t a l a p y t a m n i e o t o , c o p o r a b i a m ó j b r a t ; b o o n a c h o - dziła z n i m d o szkoły. K o l e j n a o s o b a s t w i e r - d z a , że chodziła z e mną d o szkoły . W c z a s i e r o z m o w y w y c h o d z i n a j a w , że o w s z e m a l e z m o i m d r u g i m b r a t e m . N a j b a r d z i e j z a s t a n a w i a - jące z d a r z e n i e przeżyłem p o o s t a t n i c h w y b o - r a c h samorządowych. N a p r z y s t a n k u a u t o b u - s o w y m zagadnęła m n i e n i e z n a n a m i p a n i mówiąc : "Głosowałam n a p a n a . j a też j e s t e m z Bolesławca". Czyżby b y c i e Bolesławiakiem j e s t wartością samą w s o b i e . . . oczywiście p o - zytywną. Paweł Niewodniczański l
  • N r 3 Sierpień 9 5 r . M I A S T O l O K O L I C E - T U R Y S T Y K A N A RO\Vb_RO\Vy~ 6 Z L A i ( U N R l : c A g d y c h c e s z być pięknym, młodym, s i l n y m . . . Wyjście n a t e n s z l a k j e s t Państwu z n a n e - j e s t t o d r o g a z Bolesławca n a północ. O d r a z u d y g r e s j a : Różni się n a s z k r a j p o d p e w n y m i względami o d i n - n y c h . W o b y c z a j u n a s z y m - d z i s i e j s z y m , b a r d z o p a s y w n e spędzanie w o l n e g o c z a s u , z a r ó w n o p r z e z s t a r y c h j a k i młodych, b u d z i z d z i w i e n i e i n i e d o w i e r z a n i e . P a r a d o k s e m j e s t b o w i e m t o , że r o w e r y g ó r s k i e p r o d u c e n c i n i e s p r z e d a l i N i e m - c o m ( i o w s z e m w jakimś t a m s t o p n i u także), n i e C z e c h o m , n i e B e l g o m a l e p r z e d e w s z y s t k i m n a m P o l a k o m ' C o r a z b a r d z i e j n i e p o k o i m n i e myśl, c z y c z a s e m n i e d l a n i c h s a m y c h , d l a r o w e r ó w - d l a s a m e g o p o s i a d a n i a r o w e r u niezwykłego! G d y w A l p a c h , w A u s t r i i ściągałem z bagażnika s a r n o c h o d o w e g o r o w e r , t o b e z z d z i w i e n i a własnego i o t o - c z e n i a : była t o b o w i e m czynność n a t u r a l n a , dopełniająca - k o n s e k w e n c j a t a m t e j - s z e j kułtury t u r y s t y c z n e j , a może kułtury w p o s t a c i c z y s t e j : m a p a r o w e r o w a o k o - l i c y czekała n a m n i e w najbliższej r e c e p c j i czegokołwiek- d o m u , h o t e l u , p e n s j o - n a c i k u . T r a s a wokół a l p e j s k i e g o j e z i o r a p r z e j e c h a n a n a r o w e r z e o słonecznym p o r a n k u - pęd p o p r z e z k r y s t a l i c z n e i leśne w a r s r n y p o w i e t r z a d e l i k a t n i e m u s k a - jącego w y e k s p o n o w a n e s t r o j e m r o w e r z y s t y ciało - t o t y l k o j e d n a z w i e l u n a g r ó d z a t r u d p o s i a d a n i a r o w e r u . Bołesławieckie t r a s y r o w e r o w e , t e s e t k i k i l o m e t r ó w n i e p r a w d o p o d o b n i e pięknych d r ó g - są d o d z i s i a j wyłączną moją własnością. P o c o miałbym z d o b y - wać b i e g u n północny, c z y południowy, g d y w każdej w o l n e j c h w i l i przeżywam r ó w n i e m o c n o p r z y g o d y n a r o w e r o w y m s z l a k u . T e r a z zaproponuję Państwu s z l a k mogący być namiastką r e a l i ó w dżungli amazońskiej -może o n w y r w i e W a s z d o t y c h c z a s o w e j s o b o t n i o - n i e d z i e l n e j gnuśności . Dzielę się n i m z W a m i n i e b e : k żalu - całe 3 5 k m t a j e m n i c , r y z y k a spotkań z d z i k i m z w i e r z e m , p u s t e l n i k a m i , rzeką k t ó r a przeraża i z a c h w y c a , c z a p l a m i , wężanil o m e t r o w y c h długościach : więc bądzcie uważni - m i e j c i e o c z y o t w a r t e , słuch w y o s t r z o n y ! Więc d o z o b a c z e n i a n a F a l k l a n d a c h w s o b o t n i p o r a n e k , t a m n a p a r k i n g u z o s t a w i m y s a m o c h o d y i przesiądziemy się n a r o w e r y . P o j e d z i e m y ( n i e o d r a z u ) w dół l e w e g o b r z e g u B o b r u . P o d r o d z e p o p r z e z t r z y m o s t y będzie można c z a s e m powrócić d o c y w i l i z a c j i . D o z a p o r y i r o z l e w i s k a r z e k i d o t r z e m y już n a d s a m y m b r z e g i e m . M i n i e m y w y s p y z c z a p l a m i - obyście i c h n i e wypłoszyli z a n a d t o , l e - p i e j f o t o g r a f u j c i e b a r d z i e j o b y t e z człowiekiem b o c i a n y : p i e r w s z e g o z n i c h n a p o - t k a c i e w F a r k o s z o w i e - p o z d r ó w c i e g o o d e m n i e ' W F a r k o s z o w i e piłem n a j l e p - s z e m l e k o w t e j części świata. J e s t t o w i o s k a przylegająca d o l a s u , k t ó r y c h r o n i w i e l e t a j e m n i c . N i e skręcajcie w l a s n a Południe a l b o w i e m możecie d r o g o zapła­ cić z a taką nierozwagę : największego p o s o w i e c k i e g o p o l i g o n u b r o n i p a n c e r n e j pilnują t e r a z pszczoły, mogą o n e sprawić, że z o s t a n i e c i e a b s o l u t n y m i m i s t r z a n 1 i świata w jeździe n a c z a s ! D l a Państwajuż d a l s z e s a r n o d z i e l n e o d k r y w a n i e n i e c h będzie n i e z b y w a l - n y m p r a w e m z zastrzeżeniem, że N o w a P a n o r a m a będzie mogła liczyć n a w z a - jemność : proszę napisać d o n a s - p r z e k o n a m y się c z e g o n i e dostrzegliśmy . N a j - l e p s z e o p i s y o p u b l i k u j e m y i n a g r o d z i m y . M i e j c i e Państwo s w ó j udział w o d k r y w a n i u świata' S . P o m i a n B r o n i s z e w s k i K A S f . T t t A U D I O i i ' = t i i E : J O . i i E L i i i ' C A 9 ; 1 . € ~ d Y f a G · 3 . ~ega S u o r n i a k D 4 · . . , . . a r i u s A , . m m e , ' L , . 0 / y k . ' o p 1 w t a n ) ( , . . , , t s 9 S . Ąk; ~ ' v o J 3 ' 1 2 / t 'S-ró~n c e n t · -ró~ · W y k . W y k _ . P r o 1 ~o
  • 6~~1)1] M I A S T O l O K O L I C E - T E C H N I K A fiT]~[!)rnl@l0[JJ[[][IJ [ E ) [ ) @ ) [ ! ) P L -Tmm:ńUJ k i m H e m i n g w a y ' e m , c z y humanistą C a - m u s e m ? P i e r w s z y n i e krył, że z n a j d u j e przyjemność w przyglądaniu się j a k m o r - dują b y c z k i n a a r e n i e , d r u g i zaś, b y n a j - m n i e j n i e z m u s z a n y , komentował z e z n a w - s t w e m m e c z e b o k s e r s k i e . C Y F R O W A M A S A K R A PIŁĄ MECHANICZNĄ A mówią, że j a t k i fascynująjedynie u m y - H y d r a u l i c z n e d r z w i otwierają się z e szczę- słowości p r y m i t y w n e . Cóż, możesz j e d y - k i e r n . Z a n i m i czekajuż n a c i e b i e r o g a t e n i e dodać, że W e s C r a w e n - t w ó r c a F r e d i e - i n d y w i d u u m n a k o z i c h n o g a c h . G d y r y - g o K r u g e r a dorobił się r z e k o r n o d o k t o r a - cząc b i e r z e z a m a c h l e k k o trącasz k l a w i s z t u z f i l o z o f i i . m y s z k i . W j e d n e j c h w i l i eksplodująca r a - Może j e d n a k w s z y s t k i e t e p r z y p a d - k i e t a z a m i e n i a p o t w o r a w walające się p o k i , j a k i t w ó j , t o r o d z a j v v y p i e r a n e j p s y - podłodze ochłapy mięsa. K r e w t r y s k a n a c h o p a t i i . Może jesteś p o t e n c j a l n y m k a n - ściany . P o c h w i l i w c i e m n y m t u n e l u p o j a - d y d a t e m n a s e r y j n e g o mordercę . P r z y j - wiają się następni p r z e d s t a w i c i e l e c y f r o - r z y j się s o b i e w m o m e n c i e , g d y z a pośre­ w e j f a u n y . J e d n o naciśnięcie k l a w i s z a i d o d n i c t w e m m y s z k i n a c i s k a s z s p u s t s u p e r - t v v y c h u s z u d o c h o d z i miła d l a u c h a m u z y - s h o t g u n a ! K t o w i e c o mógłbyś w r z e c z y - k a pracującej piły m o t o r o w e j . T a k i e c i a r - wistości zrobić, g d y b y n i e okazywało się, k i n i e przechodzą c i p o p l e c a c h a n i p o d - że p o odejściu o d k o m p u t e r a jesteś t a k c z a s l e k t u r y spłatterpunka a n i w c z a s i e wrażlivvy, że m d l e j e s z n a samą myśl o p o - p r o j e k c j i h o r r o r ó w g o r e . T y l k o o d c z a s u b i e r a n i u k r w i . d o c z a s u t w o j e doskonałe s a m o p o c z u c i e p s u j e pojawiające się ~ch p y t a n i e - należało- K A T O W A N O W ZESZŁYM T Y G O D N I U : S 3 T R I O 6 4 P C I R A F się w pełni t a k w w a - N r 3 Sierpień 1 9 9 5 r . rozdzielczość ( 6 4 0 x 4 8 0 - 1 2 8 0 x 1 0 2 4 ) , ilość b a r w ( o d 1 6 . d o t z w . t r u e c o l o r 1 6 , 7 m l n o d c i e n i ) , i adekwatną d o pozostałych p a - r a m e t r ó w częstotliwość odświeżania o b r a - z u (obsługuje także niższe częstotliwości , w związku z c z y m n i e t r z e b a n a t y c h m i a s t vvymieniać s t a r e g o m o n i t o r a n a m u l t i s c a - n a z a 7 0 b a l o n ó w ) . T e s t dzielności s k i a - dał się z k i l k u zadań, k t ó r e uznaliśmy z a ważne opierając się n a w s k a z a n i a c h p r a k - t y k i . Obejmował o n : - o d r y s o w a n i e p r z e s t r z e n n e g o , b a r w n e g o t e k s t u ( 1 2 l i t e r ) w p r o g r a m i e C o r e l D r a w ' -ocenę jakości o d t w a r z a n i a s e k w e n c j i w i - d e o ( f o r m a t * . a v i ) przedstawiających b i e - ! ! ! \ . . . . . " , ---~ ®/~ b o j u j a k i vvytężonej gnącego B a b e r u t h a ( l ) i latający wahadło­ sprzętu k o m - w i e c . się w k r z e p - - w s k a z a n i a vvydajności p r o g r a m u W i n - czający się z a j e g o I J l " ' ' - ' d J . W m u chwilę wcześniej wlał d o m i s k i , właśnie r o z w i e r a l t ; J \ . . H u a szczękę. c z y m , p o można odpalić m a s z v n e ' ści i efektywności D O S - i e n i e m a współcześnie s e n s u d l a przeciętnego użytkowruka t o więc t y l k o wspomnieć, że T R I O sażone j e s t w d r i v e r y d o większości p o - ważnych p r o g r a m ó w wspomagających Może p r z y n a j m n i e j , j a k n i e j a k i p r o j e k t o w a n i e . M i c r o s t a t i o n p r z y k l a d o \ W , S e n e k a , powinieneś wstydzić się r e a k c j i nakomputerzezkartąS3TRIO, przy4MB p r y m i t y w n e j części t w o j e g o umysłu-gdy R A M - u działa z n a c z n i e s z y b c i e j niż z t z w . t r a f i a s z d o k o l o s e u m udawać, że jesteś t a m zwykłą kartą ( h e , h e ) . p r z y p a d k i e m i że s p o d z i e w a s z się, iż v v y - Jeśli zaś i d z i e o g r y c z w a r t e j g e n e r a c j i stawią " P i n o k i a " l u b zaprezentują p o k a z ( k r e w l e j e się z f l o p ó w ) . . . - i d z i e t o p i o r u - woltyżerki . Później zaś vvysłać p r z y j a c i e - n e m . l o w i l i s t z e świadczącym o s w o i s t e j f a s c y - O b i e k t y w n i e j skuteczność k a r t można o c e - n a c j i o b s z e r n y m i b o g a t y m w szczegóły nić w Łindołsach ( W i n d o w s ) . D o zarzą­ o p i s e m t e g o , c o czynią s o b i e g l a d i a t o r z y d z a n i a s t e r o w n i k a m i , i n s t a l o w a n y j e s t j a k o z a pomocą pięści, m i e c z y i trójzębów. odrębna g r u p a , p r o g r a m i k G a l i l e o . W Zresztą p a l l i c h o Senekę. C o z t a - G a l i l e o vvybrać można interesującą n a s S o c k . W p o s z c z e g ó l n y c h d y s c y p l i n a c h k a r t a p l a - sowała się n a p o z y c j a c h b a r d z i e j niż d o - b r y c h uzyskując w e współpracy z k o m p u - D X 1 0 0 / 1 6 M B R A M następujące v v y c i s k a o k . t e k s t u w rozdzielczości c o l o r ) trwało 7 s e k u n d . v v y n i k t o 6 s e k . , a · P C I , n a j g o r s z y - uzyskał. zaś przebiły n a '-aLuwatlą konkurencję i l c u c t " ' l l U w i z j i średnio rozdzielczości J w u a 1 1 i a T r i d e n t A G i Podsumowując : S 3 T R I O 6 4 j e s t dobrą, vvydajną kartą v i d e o , k t ó r a zaspokoić p o - w i n n a p o t r z e b y n a w e t vvymagających użyt­ k o w r r i k ó w , używających k o m p u t e r a t a k - że d o p r a c y . Szczególną zaletąjest r ó w - nież j e j n i s k a , w s t o s u n k u d o vvydajności c e n a - o k . 3 0 0 zł b r u t t o . C z u k & G i e p e N i e z a w o d n y
  • N r 3 Sierpień 1 9 9 5 r . M I A S T O l O K O L I C E ~1)13~7 P A N O R A M A P O L I T Y C Z N A M I A S T A 1 1 . K A D E N C J I R A D Y część I I I . l A D A M B A N I E C K I l K O M I T E T W Y B O R C Z Y " T E R A Z B O L E S L A W I E C " W p r o w a d z l l d o R a d y M i e j s k i e j 8 . r a d n y c h . Bazą K o m i t e t u j e s t U n i a Wolności i laąg j e j s y m p a t y k ó w . Podstawę p r o g r a m u s t a n o w i założenie r ó w n o m i e m e g o r o z w o j u m i a - s t a . Doświadczenia R a d y I k a d e n c j i pozwoliły n a j a s n e r o z g r a n i c z e n i e zadań n a t e , k t ó r e są z a d a n i a m i własnymi, a więc leżą w s f e r z e d e c y - z y j n e j samorządu i t e , k t ó r e leżą p o z a tą strefą, l e c z mogą być w s p i e - r a n e w miarę możliwości z budżetu m i e j s k i e g o . Dzięki t a k i m założe­ n i o m p r o g r a m U n i i Wolności c e c h u j e się wyraźnym s k o n l a e t y z o w a - n i e m zadań i świadomością ograniczeń . W y s z c z e g ó l o w i o n o z a d a n i a w p o s z c z e g ó l n y c h d o m e n a c h samorzą­ d u . O g r z e w a n i e mieszkań m a być e k o l o g i c z n e i t e m u c e l o w i służyć bę­ d z i e p o p i e r a n i e p r y w a t n y c h i n w e s t o r ó w o r a z m o d e r n i z a c j a kotłowni w mieście . Ukończona m a być b u d o w a o c z y s z c z a l n i ścieków, z b u d o - w a n e w y s y p i s k o śmieci o r a z o b w o d n i c a . Z m o d e r n i z o w n e będą r o z - wiązania k o m u n i k a c y j n e , z l i k w i d o w a n e b a r i e r y d l a niepełnospraw­ n y c h . P o w i n n y być podjęte działania p r o e k o l o g i c z n e _ , j a k z a d r z e w i a - n i e m i a s t a i w s p a r c i e młodzieżowego r u c h u e k o l o g i c z n e g o . W g o s p o d a r c e m i e s z k a n i o w e j z a a k c e n t o w a n o konieczność b u d o w n i c - t w a m i e s z k a n i o w e g o d l a najuboższych, s k o m u n a l i z o w a n i e h o t e l u Z G " K o n r a d " , prywatyzację mieszkań k o m u n a l n y c h , a p o t e m l o k a l i użyt­ k o w y c h z p r e f e r e n c j a m i d l a i c h d o t y c h c z a s o w y c h użytkowników, sprzedaż b u d y n k ó w d o k a p i t a l n y c h r e m o n t ó w o r a z p r z y g o t o w a n i e t e r e n ó w d l a b u d o w n i c t w a i n d y w i d u a l n e g o i k o m u n a l n e g o . W z a l a e s i e r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o dostrzeżono konieczność uporząd­ k o w a n i a g o s p o d a r k i g r u n t a m i p o d działalność gospodarczą z p r e f e r o - w a n i e m sprzedaży w m i e j s c e w i e c z y s t e j dzierżawy , d o p r o w a d z e n i e d o p o w s t a n i a p u n k t u m a k l e r s k i e g o , dążenie d o p r y w a t y z o w a n i a usług k o m u n a l n y c h . Pozostałe działania miałyby c h a r a k t e r s t y m u l a c j i p o - p r z e z dążenie d o pobudzeoła p o d m i o t ó w g o s p o d a r c z y c h o r a z r e a l i z a - cję zadań sprzyjających r o z w o j o w i b u i s s n e s u : t e l e k o m u n i k a c j a , p r o - m o c j a , r o z p a t r y w a n i e o f e r t n a p r z e t a r g i p u b l i c z n e p o d kątem z a t r u - d n i e n i a Bolesławian , c z y powołanie Bolesławieckiego C e n t r u m B u - i s s n e s u z z a p l e c z e m i n f o r m a t y c z n o i n f o r m a c y j n y m . P r o b l e m y b e z r o - b o c i a stanowią e l e m e n t i n t e g r a l n y r o z w o j u g o s p o d a r c z e g o m i a s t a , k t ó r e p o z a t y m organizować m a p r a c e i n t e r w e n c y j n e i r o b o t y p u b l i c z n e . O p i e k a społeczna w i d z i a n a j e s t p r z e d e w s z y s t k i m p o p r z e z k o n i e c z - ność s z e r o k i e g o r o z p o z n a n i a p o t r z e b . M a być powołana R a d a O p i e - kuńcza , T e l e f o n Z a u f a n i a , B a n k Żywności , P o g o t o w i e I n t e r w e n c j i Społecznej . Szczególną troską w i n n i być o t o c z e n i renciści i e m e r y c i ( D o m D z i e n n e g o P o b y t u ) . Oświata z n a j d u j e się p o z a strefą samorządową, a l e U n i a w i d z i k o - nieczność p r z y g o t o w a n i a m i a s t a d o przejęcia s z k ó l p o p r z e z p r z e p r o - w a d z e n i e niezbędnych r e m o n t ó w . K o n i e c z n a j e s t r o z b u d o w a S . P . n r 9 o r a z b u d o w a s a l i g i m n a s t y c z n e j w I L O . W s p i e r a n a także w i n n a być b u d o w a Państwowej Szkoły M u z y c z n e j . N a d t o k o n i e c z n y m j e s t d o s t o s o w a n i e s z k o l n i c t w a z a w o d o w e g o d o p o t r z e b m i a s t a . Z d r o w i e i r o z w ó j f i z y c z n y u z n a n o z a podstawę w s z e l k i c h działań, stąd p o w i n n o się dążyć d o p o w s t a n i a ośrodków s p o r t u w o p a r c i u o istniejącą bazę, a także w o p a r c i u o d o t a c j e c e l o w e - wesprzeć w y b r a - n e d y s c y p l i n y . P r o b l e m y k u l t u r y w i n n y być rozwiązywane k o m p l e k s o w o . Z a p r o p o - n o w a n o więc M o d e l F u n k c j o n o w a n i a Kułtury n a R z e c z Społeczności L o k a l n e j . O p a r t o g o n a t r z e c h f i l a r a c h : i n t e g r a c j i , c z y l i współdzia­ łaniu p o d m i o t ó w k u l t u r o t w ó r c z y c h ( t e p o d m i o t y t o B O K , M D K , P S M , M u z e u m C e r a m i k i , B i b l i o t e k a M i e j s k a , T M B , T o w . F o t o g r a - f i c z n e ) ; współdziałaniu oświaty z kulturą w myśl z a s a d y : "Szkoła a n i m a t o r e m k u l t u r y " ; o r a z w y c h o w a n i u " k u s z t u c e " , c z y l i w s p a r c i u zanikających kół zainteresowań ( n a b a z i e szkół średnich i T o w a r z y - s t w a N a u c z y c i e l i T w ó r c z y c h ) . P o n a d t o z a p r o p o n o w a n o w p r o w a d z e - n i e m e c e n a t u n a d i m p r e z a m i a r t y s t y c z n y m i , organizację D N I B O - LESŁAWCA, a w m i e j s c e T a r g ó w C e r a m i k i Bolesławieckiej w p r o - w a d z e n i e Bolesławieckich T a r g ó w C e r a m i k i . Z w r ó c o n o uwagę n a konieczność w s p a r c i a działalności p o p u l a r y z a t o r s k o - w y d a w n i c z e j , dokumentującej d o r o b e k i historię m i a s t a . Bezpieczeństwo m i a s t a u z n a n o z a niezadowalające , stąd d o s t r z e - żono konieczność r z e c z o w e g o w s p a r c i a p o l i c j i o r a z powołanie Straży M i e j s k i e j . U n i a zapowiedziała p o s z e r z e n i e z a l a e s u działania Telewi~i L o k a l - n e j i j e j otwartość . Opowiedziała się także z a I l e t a p e m r e f o r m y a d m i n i s t r a c y j n e j . R a d n i K o m i t e t u W y b o r c z e g o T e r a z Bolesławiec sprawują następu­ jące f u n k c j e : - J ó z e f K r ó l - P r e z y d e n t M i a s t a , - J a n J a s i u k i e w i c z - Z - c a P r e z y d e n t a M i a s t a , - E d m u n d Maliński - Z - c a Przewodniczącego R a d y M i e j s k i e j , - P i o t r R o m a n - Przewodniczący S e j m i k u Samorządowego G m i n W o j e w ó d z t w a J e l e n i o g ó r s k i e g o , - Z e n o n F i l a r s k i - Członek K o m i s j i R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o i F i n a n s ó w . w następnym n u m e r z e F o r u m W y b o r c z e N a R z e c z M i a s t a i J e g o Mieszkańców K t o się b o i mi1ości o j c a r e w o l u c j i ? d r z w i t r a n s f o r m a t o r a p r z y u l . B r o n i e w s k i e g o H E R B O W A P O M Y L K A W B r a m i e P i a s t o w s k i e j o r a z Pałacu Ślubów można z o b a - czyć powiększone w i z e r u n k i pieczęci m i e j s k i e j o p i s a n e j j a k o " p i e - częć ławnicza" z 1 4 4 7 r . P r o b l e m w t y m , że n i e j e s t t o t a pieczęć, l e c z m a m y d o c z y n i e n i a z wielką pieczęcią miejską użytą w k a n c e - l a r i i m i e j s k i e j d o s y g n o w a n i a d o k u m e n t ó w d n i a 2 9 . I X . 1 6 2 4 r . D z i w n e , że d o t e j p o r y n i k t n i e zwrócił u w a g i n a łaciński n a p i s n a pieczęci : + S I G I L L U M C I V I T A T I S B O L E S L A V I E N S I S c z y l i p i e - częć m i a s t a Bolesławca . Pieczęci ławnicze nosiły wyraźne o z n a - c z e n i e d o k o g o należały, t a k j a k w X V - w i e c z n e j S I G i L L U M S C A - B I N O R U M C I V I T A T I S B O L E S L A V I E N S I S c z y l i pieczęć ławni­ k ó w m i a s t a Bolesławca . P o d o b n i e błędnie określono t e n h e r b w a r t y k u l e Z . Szczepańskiego i P . Śliwko , " Z d z i e j ó w h e r b u m i a s t a Bolesławca". W i e l k a p o r a n a zmianę t a b l i c z e k błędnie opisujących pieczęć . M a r i u s z O l c r ; a k
  • 8~~1)13 M I A S T O l O K O L I C E N r 3 Sierpień 1 9 9 5 r . P R A W I C A W BOLESŁAWCU R u c h d l a R z e c z y p o s p o l i t e j powstał w 1 9 9 2 r o k u p o o b a l e n i u rządu p r e m i e r a J a n a O l s z e w s k i e g o i był odpowiedzią n a w y r a - źne z a t r z y m a n i e z m i a n p o l i t y c z n o - g o s p o d a r c z y c h i postawę dużej części ó w c z e s n y c h e l i t , k t ó r e uznały, że głębsze z m i a n y s y s t e m o w e są zbędne i wręcz n i e b e z p i e c z n e d l a stabilności i c h własnej p o z y c j i . " A f e r a t e c z k o w a " była j e d y n i e p r e t e k s t e m i spowodowała konsolidację s e j m o w e j o p o z y c j i p r z e c i w rządowi . F a k t y c z n i e chodziło o p r z y g o t o w a n i e p r z e z rząd z m i a n y w p r a - w i e b a n k o w y m i g o s p o d a r c e , k t ó r e mogłyby doprowadzić d o p o z b a w i e n i a n o m e n k l a t u r i części d o t y c h c z a s o w e j o p o z y c j i udziału w p o d z i a l e majątku n a r o d o w e g o . R d R próbował być alternatywą d l a powracającej p e e r e l o w s k o - l e w i c o w e j o p c j i p o - j e d n e g o r a d n e g o - p . E u g e n i u s z a K o w a l s k i e g o , n a t o m i a s t k i l k u r a d n y c h u t r z y m u j e b l i s k i e k o n t a k t y z R u c h e m . O d p o n a d pół r o k u s t a r a się uzyskać o d władz m i a s t a p o m i e s z c z e n i e n a l o k a l o r g a n i z a c y j n y , j e d n a k j a k d o t e j p o r y b e z s k u t e c z n i e . L i c z y m y , że t y m r a z e m p . P r e z y d e n t M i a s t a załatwi p o z y t y w n i e kolejną złożoną u n i e g o prośbę i w następnym n u m e r z e będziemy m o g l i podać a d r e s b i u r a o r g a n i z a c y j n e g o w Bolesławcu . N a t e r e n i e n a s z e g o w o j e w ó d z t w a s t r u k t u r y r u c h u istnieją w k i l - k u miejscowościach i rozbudowują się. W c z e r w c u t e g o r o k u pełnomocnikiem R d R n a t e r e n i e w o j . j e l e n i o g ó r s k i e g o został m i a n o w a n y D a r i u s z G ó r e c k i z Bolesławca. W s z y s t k i c h chętnych d o współpracy l u b przystąpienia d o R u - c h u d l a R z e c z p o s p o l i t e j p r o s i m y o k o n t a k t z pełnomocnikiem w o j e w ó d z k i m - p . D a r i u s z e m G ó r e c k i m , teł. 8 0 - 9 0 l u b p a n a m i : r a d n y m E u g e n i u s z e m K w i a t k o w s k i m o r a z Wiesławem O g r o - d n i k i e m . D A R I U S Z G Ó R E C K I W o j e w ó d z k i Pełnomocnik R d R l i t y c z n e j . ; = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = : : ; W skład r u c h u weszły : F r a k c j a Chrześcijańsko- D e m o k r a t y c z - . . ~.· , . . . · . . M· ' . 1 \ J [· A M· f - n a związana z J a n e m O l s z e w s k i m , a wywodząca się z P o r o z u - .. • -~~ m i e n i a C e n t r u m ; P o l s k a P a r t i a Niepodległościowa R o m u a l d a f f '; w\ • S z e r e m i e t i e w a - j e d n a z n a j i n t e n s y w n i e j t r o p i o n y c h w c z a s i e !i~ . . . . . . . m o l l c z n ; K R Ó f f ( / P R l t u L I } D P L O T t K s t a n u w o j e n n e g o a n t y k o m u n i s t y c z n y c h o r g a n i z a c j i k o n s p i r a - [__---~~-~-~~-----__.:_---~------1 c y j n y c h , o r a z p o m n i e j s z e o r g a n i z a c j e i s t o w a r z y s z e n i a o k i e - C O N S E N S U S M A S O W E G O r u n k u niepodległościowym . P o w y b o r a c h p a r l a m e n t a r n y c h w • 1 9 9 3 . r o k u , k t ó r e okazały się klęską p r a w i c y , w dużej m i e r z e z R A Z E N l A w i n y j e j s a m e j , w R d R nastąpiły i s t o t n e z m i a n y . N a zjeździe w g r u d n i u 1 9 9 3 . n o w y m przewodniczącym został R . S z e r e m i e - t i e w (położył n a c i s k n a potrzebę z j e d n o c z e n i a p r a w i c y w silną formację, mającą r e a l n y wpływ n a s p r a w y państwa), n a t o m i a s t J . O l s z e w s k i zrezygnował z członkostwa w R u c h u , k t ó r y wszedł d o " P r z y m i e r z a d l a P o l s k i " o b o k Z C H N , P C , o r a z P S L - P L . O b e c n i e R d R b i e r z e udział w p r a c a c h K o n w e n t u Św. K a t a r z y - n y n a d wyłonieniem w s p ó l n e g o k a n d y d a t a p r a w i c y n a p r e z y - d e n t a R P . N a t e r e n i e Bolesławca R d R i s t n i e j e p r a k t y c z n i e o d początku s w e g o p o w s t a n i a . O b e c n i e s k u p i a 2 2 o s o b y j a k o członków p a r - t i i i kilkadziesiąt będących s y m p a t y k a m i . W r a d z i e m i a s t a m a W y j a z d o w e m u p o s i e d z e n i u Zarządu M i a s t a i R a d y M i e j s k i e j B o - lesławca, k t ó r e odbyło się 0 9 . 0 6 . 9 5 w pen~onacie , , F o r t u n a " w Świe­ c a d o w i e "Słowo P o l s k i e " poświęciło w l i p c u aż d w a o d c i n k i . Z p i e r w - s z e g o d o w i a d u j e m y się, iż n a r e p o r t e r z e "Słowa" w i e l k i e wrażenie wywarła niezwykła zgodność z jaką współdziałali n a t a n e c m y m p a r - k i e c i e p r z e d s t a w i c i e l e i p r z e d s t a w i c i e l k i różnych ugrupowań p o l i - t y c z n y c h n a s z e g o m i a s t a . - " R a d n i z l e w i c y pląsali p o p a r k i e c i e z p r z e d s t a w i c i e l k a m i p r a w i c y , w s z y s c y się d o s i e b i e w z a j e m n i e uśmie­ c h a l i , p o d s u w a l i t a l e r z e z wędliną, p r o p o n o w a l i w y p i c i e w o d y m i - n e r a l n e j . S z c z e g ó l n y a p l a u z wzbudzały t a n e c m e p o p i s y r z e c z n i k a Zarządu M i a s t a p a n a Pawła Śliwki" - n a p i s a n o w "Słowie". I d a l e j - " . . . N a d r u g i dzień, p o g o d z . 1 0 . 0 0 , o b r a d y były k o n t y n u o w a n e , t a k - że p r z y w s p ó l n y m s t o l e . Z c i e k a w s z y c h i n t e r p e l a c j i n a s z r e p o r t e r - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , zanotował następujące : B I E R S I N s 8 N Z A P R A S Z A M Y D O WSPÓŁPRACY! Jesteśmy j e d y n y m w P o l s c e p r o - d u c e n t e m p r z e w o d ó w przyłącze­ n i o w y c h d o m a s z y n szyjących t y p u Łucznik i S i n g e r . P o n a d t o p r o d u k u j e m y : - p r z e w o d y przyłączeniowe j e d n o s t r o n n e z różnego t y p u w t y c z k a m i , o różnej obciążalności, także z n a s a d k a m i umożliwiającymi przyłączenie d o w o l n e g o o d b i o r n i k a , -przedłużacze różnego t y p u i o różnej długości, -rozgałęźniki , a także g n i a z d a w i e l o k r o t n e d o z a m o n t o - w a n i a n a p r z e w o d z i e . P r o p o n u j e m y : Możliwość n e g o c j o w a n i a w a r u n k ó w płatności z a n a s z e w y r o b y , p r z y większych z a m ó w i e n i a c h i zapłacie g o - t ó w k o w e j - r a b a t y , p r z y współpracy k o o p e r a c y j n e j i s t n i e j e moż­ liwość n e g o c j o w a n i a c e n . B I E R U T O W S K A SPÓŁOZIELNIA N I E W I D O M Y C H 5 6 - 4 2 0 B i e r u t ó w , u l P o l n a 1 a t e l . / f a x 1 4 - 6 3 - 6 0 ZAKŁAD P R A C Y C H R O N I O N E J Oddział 5 9 - 7 0 0 Bolesławiec ui.Starzyńskiego 2 2 ( p a w i l o n ) t e i . 0 7 9 5 / 4 6 - 9 1 , , Z a z d r o w i e pań! " " O b y n a m się! " " W pańskie ręce, p a n i e p r e z y d e n c i e ! " P o g o d z . 1 1 . 0 0 bolesławieccy r a d n i u d a l i się d o i n n e j s a l i , a b y k o n - tynuować p o s i e d z e n i e " . W d r u g i m o d c i n k u seńalu p . t . , , A g d z i e śniadanie?" r e d a k t o r z y "Sło­ w a P o l s k i e g o " n a p i s a l i ( u w a g a n a k a s k a d o w e c y t a t y ! ) : , , K i l k a t y g o - d n i t e m u pochwaliliśmy n a t e j s t r o n i e bolesławieckich r a d n y c h , k t ó r z y w świeradowskim p e n s j o n a c i e " F o r t u n a " p r z e b y w a l i n a s z k o l e n i u . P r z y dźwiękach d y s k o t e k o w e j m u z y k i chłonęli wiedzę z g o d n i e , n i e bacząc n a dzielące i c h podziały p o l i t y c m e . Byliśmy c i e k a w i j a k n a - radę tę o p i s z e "Głos Bolesławca", uchodzący z a o r g a n władz m i a s t a , z e względu n a osobę r e d a k t o r a n a c z e l n e g o , k t ó r y j e s t jednocześnie r z e c z n i k i e m Zarządu . W o s t a t n i m , w a k a c y j n y m n u m e r z e n a p i s a n o między i n n y m i : ,~potkanie miało też s w ó j w y m i a r i n t e g r a c y j n o - t o - w a r z y s k i , b o n i e obyło się b e z s k l a d k a w e g o w i e c z a r / m r o z r y w k o w e g o i u r o c z y s t e j k a l a c j i , a więc o k a z j i d o n i e f o r m a l n e j w y m i a n y poglą­ d ó w i o p i n i i . W t y m z a k r e s i e też można odnotować pełny c o n s e n - s u s . . . " . B a r d z o t o ładne s t w i e r d z e n i e , a l e n i e d o końca s z c z e r e . C y - t o w a n e b o w i e m p r z e z n a s i n t e r p e l a c j e t y p u : " Z a z d r o w i e pań! ", c z y też " O b y n a m się!" usłyszeliśmy p o d c z a s śniadania . W i e c z o r e m byłoby t o niemożliwe, b o w i e m "wymianę poglądów i o p i n i i " zagłu­ szała m u z y k a " . Oryginały d o p r z e j r z e n i a w l i p c o w y c h n u r n e r a c h "Słowa", w d z i a l e r e d a g o w a n y m p r z e z W a l d e m a r a C h u d z i a k a .
  • N r 3 Sierpień 1 9 9 5 r . R Y N E K ~[)1]~9 FINAŁ S P R A W Y B A N K U SPÓŁDZIELCZEGO? N a t e m a t t e c h n i c z n e j s t r o n y wypłacania pieniędzy w i e r z y c i e l o m B S r o z m o w a z Pełnomocnikiem S y n - d y k a B S w Bolesławcu - A n d r z e j e m N a u m o w e m . E . T . - W j a k i s p o s ó b będą d o k o n y w a n e wypłaty ? A N . - Pieniądze wypłacane będą w g z a s a d określonych p r z e z M i n i s t r a F i n a n s ó w w p r z e k a z a n e j n a m i n s t r u k c j i . Według s t a - n u n a dzień 1 5 . l u t e g o w s z y s t k i e wkłady zostaną p r z e l i c z o n e , p r z y założeniu, że 1 5 . 0 2 . j e s t d n i e m w y p o w i e d z e n i a p r z e z wkład­ cę u m o w y o lokatę terminową Wypłaty pieniędzy będą d o k o - n y w a n e a l f a b e t y c z n i e . N i e zakładamy żadnych możliwości z m i a n y t e g o u s t a l e n i a . N i e będziemy uwzględniać żadnej a r g u - m e n t a c j i , mającej przyspieszyć d o k o n a n i e wypłaty. A w s z y s t k o d l a t e g o , że wkładców, k t ó r y m mają być wypłacone pieniądze j e s t p o n a d 4 0 0 0 tysiące . W t e j s y t u a c j i założenia, że jakieś s z c z e - g ó l n e względy z d r o w o t n e , c z y społeczne miałyby zadecydować o t y m , że ktoś " w y c h o d z i p r z e d kolejkę" spowodowałyby p r a w - d o p o d o b n i e lawinę różnego rociząju zaświadczeń - o d o p i n i i l e - k a r s k i c h p o a k t y z g o n u . C h c e m y uniknąć r o z s t r z y g a n i a o t y m k t o j e s t b a r d z i e j potrzebujący - c z y ktoś k t o m a chorą głowę, c z y chorą nogę, c z y śmierć d z i e c k a b a r d z i e j u z a s a d n i a p r z y - s p i e s z e n i e wypłaty, c z y śmierć r o d z i c a ? C h c e m y uniknąć t a - k i c h s y t u a c j i , d l a t e g o teżjeszcze r a z p o w t a r z a m - n i e będziemy uwzględniać żadnych w n i o s k ó w o s z y b s z e d o k o n a n i e wypłaty. Kolejność a l f a b e t y c z n a będzie p r z e s t r z e g a n a r y g o r y s t y c z n i e . E . T . - K t o będzie czuwał n a d prawidłowym p r z e b i e g i e m w y - płat? A N . - I z b a S k a r b o w a w J e l e n i e j G ó r z e , d y s p o n e n t t y c h pienię­ d z y . E . T . - J a k długo będzie trwała t a p r o c e d u r a ? t e r m i n o w o . C i rzeczywiście stracą, b o p r z y założeniu, że 1 5 . l u t e g o u m o w a o lokatę z o s t a j e z e r w a n a t o o p r o c e n t o w a n i e n i e będzie n a l i c z a n e według z a s a d obowiązujących w u m o w i e . W t a k i c h p r z y p a d k a c h będzie obowiązywało o p r o c e n t o w a n i e a ' v i s t a , c z y l i w t y m b a n k u - 5 % w s t o s u n k u r o c z n y m , a n i e 3 2 i 3 3 % ( d o t y c z y t o l o k a t 6 . miesięcznych i dłuższych). rozmawiała: Elżbieta T y c M i m o szczęśliwego finału s p o r u o pieniądze Koło W i e r z y c i e l i B S w Bolesławcu będzie istnieć. Myślę, że jesteśmy j e s z c z e p o t r z e b n i l u d z i o m , a l f a b e t kończy się n a " z " - m ó w i przewodniczący Koła W i e r z y c i e l i - R a j - m u n d Bączyk. Koło W i e r z y c i e l i rozwiążemy d o p i e r o w t e d y , k i e d y p r z e k o n a m y się o s p r a w n y m p r z e b i e g u w y p l a t n a s z y c h pieniędzy. N a r a z i e mogą się przydarzyć różne n i e p r z e w i d z i a n e s y t u a - c j e , n a d k t ó r y m i chcielibyśmy j a k o p r z e d s t a w i c i e l e wkład­ c ó w sprawować kontrolę. ) a • • ( e A N . -Biorąc p o d uwagę liczbę wkładców i możliwości b a n k u , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ( c h o d z i o skład o s o b o w y p r a c o w n i k ó w m e r y t o r y c z n y c h - p r z y p . r e d . ) , myślę, że wypłacanie pieniędzy p o t r w a o k . 4 . miesięcy. Będziemy się s t a r a l i zrobić w s z y s t k o żeby t e n c z a s skrócić. W t y m m i e j s c u chciałbym zwrócić uwagę n a t o , że f a k t p o s i a d a n i a p r z e z wkładców r a c h u n k u oszczędnościowo - r o z l i c z e n i o w e g o S P O T K A N I E ŚRODOWISK G O S P O D A R C Z Y C H Z WŁADZAMI M I A S T A w d o w o l n y m b a n k u w P o l s c e , z n a c z n i e skróciłoby c z a s o c z e k i - środowisko działaczy g o s p o d a r c z y c h , z r z e s w n e w C e c h u R z e - w a n i a n a pieniądze. P o z a t y m , n i e muszę już c h y b a dodawać, miosł Różnych, S t o w a r z y s z e n i u K u p c ó w Bolesławieckich o r a z że d o d a t k o w y m a t u t e m t a k i e g o rozwiązania j e s t bezpieczeń- Bolesławieckim T o w a r z y s t w i e G o s p o d a r c z y m w s w y m piśmie s t w o . z 1 0 . 0 6 . 9 5 r . k i e r o w a n y m d o p r e z y d e n t a m i a s t a zwróciło się E . T . - C z y B a n k Spółdzielczy p r e f e r u j e jakiś b a n k , jeśli c h o - d o władz samorządowych Bolesławca o p r z e d s t a w i e n i e s w e j d z i o d o k o n a n i e p r z e l e w u ? p o l i t y k i w z a k r e s i e l o k a l i użytkowych stanowiących własność A N . - J e s t n a m zupełnie obojętne, w k t ó r y m z b a n k ó w k l i e n t g m i n y m i e j s k i e j - w p e r s p e k t y w i e bieżącej k a d e n c j i , w r a z z p o s i a d a r a c h u n e k . Ważne j e d y n i e j e s t a b y był t o r a c h u n e k m e r y t o r y c z n y m u z a s a d n i e n i e m przyjętej k o n c e p c j i . oszczędnościowo- r o z l i c z e n i o w y . Wyżej w y m i e n i o n e środowiska wyraziły także chęć o d b y c i a w E . T . - D l a c z e g o n i e może t o być książeczka oszczędnościowa? j a k n a j s z y b s z y m t e r m i n i e s p o t k a n i a zarządów i c h o r g a n i z a c j i z A N . - D l a t e g o , że z a p r z e k a z (przele~) pieniędzy n a k o n t o , władzami m i a s t a , a także zwróciły się d o Przewodniczącego n p . P K O , p r z y w s k a z a n i u , że t e pieniądze mają się znależć n a R a d y M i e j s k i e j o umożliwienie u c z e s t n i c z e n i a i c h p r z e d s t a w i - k o n k r e t n e j książeczce oszczędnościowej p o b i e r a n a j e s t 0 , 5 % c i e l i w p o s i e d z e n i a c h K o m i s j i R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o . p r o w i z j a . I z b a S k a r b o w a z d e c y d o w a n i e o d m a w i a p o k r y c i a j a - k i c h k o l w i e k d o d a t k o w y c h k o s z t ó w związanych z wypłatą p i e - niędzy. W y n i k a t o z d e k l a r a c j i Sędziego K o m i s a r z a , k t ó r y o k r e - ślił konkretną sumę jaką b a n k w y a s y g n u j e n a p o k r y c i e k o s z t ó w m a n i p u l a c y j n y c h n a l 0 0 m l n s t a r y c h złotych. E . T . - A l e n i e w s z y s c y są z a d o w o l e n i z d e c y z j i M i n i s t r a F i n a n - s ó w . . . A N . - Każde rozwiązanie byłoby krzywdzące d l a różnych o s ó b . W t e j s y t u a c j i p o k r z y w d z e n i czują się l u d z i e mający n a k o n c i e s t o s u n k o w o nieduże pieniądze u l o k o w a n e w B S długo- S p o t k a n i e środowisk g o s p o d a r c z y c h z władzami m i a s t a odbyło się 2 0 . 0 7 . 9 5 r . W j e g o t r a k c i e u s t a l o n o m . i n . , że u m o w y dzierżawy l o k a - l i użyt!;owych z a w a r t e w 1 9 9 3 r . obowiązują n a d a l L o k a l e użytkowe będą s p r z e d a w a n e j e d y n i e w t y c h b u d y n k a c h , w k t Q r y c h 1 0 0 % m i e - szkań s t a n i e się własnością prywatną. Przewodnicząca K o m i s j i R o z w o j u G o s p o d a r c z e g o i F i n a n s ó w s p r z e - ciwiła się obecności p r z e d s t a w i c i e l i środowisk g o s p o d a r c z y c h p o d - c z a s p r a c k o m i s j i motywując t o e w e n t u a l n y m zakłóceniem i c h p o - rządku. (inł) i d o k u m e n t y
  • 10~NV13 R O Z R Y W K A N r 3 Sierl!ień 1 9 9 5 r . Krzyżówka n r 3 P O Z I O M O : A ) u t w ó r l i r y c z n y • p s i a k o m e n d a B ) k r a s n a l C ) p a p i e r o w e śmieci D ) żona radży • k l u b s p o r t o w y w Bolesławcu E ) n p . p i e r w s z a w piłce nożnej • p r o s t a k , c h a m F ) j e d n o s t k a p o w i e r z c h n i z i e m i ( 4 0 4 6 , 9 m k w . ) • złoże n p . m i e d z i G ) gramocząsteczka • zespół łącznie pracujących m a s z y n H ) z i e m i a stanowiąca własność wolną o d zobowiązań i cięża­ r ó w f e u d a l n y c h • z w ó j materiału I ) Cembrzyńska • . . . T s e T u n g • j e d n a z n u t w z a p i s i e s o l m i z a - c y j n y m J ) j e d e n z mieszkańców półwyspu S k a n d y n a w s k i e g o • t e r m i n brydżowy K ) . . . mówią z a s i e b i e • o s t o j a L ) stopień w w o j s k u L ) j e d n a z l i t e r g r e c k i c h M ) j e d n a z bogiń p r z e z n a c z e n i a i l o s u człowieka • s t y l s z t u k i w średniowieczu N ) zespół n a j b a r d z i e j sprzyjających w a r u n k ó w O ) b a r w n a p a p u g a • posąg a t l e t y c z n e g o mężczyzny użyty j a k o p o d p o r a b a l k o n o w a R . A . L . P I O N O W O : Rozwiązania p r o s i m y przesłać n a a d r e s r e d a k c j i d o 1 S września. C z e - k a n a g r o d a - n i e s p o d z i a n k a ! P r o s i m y załączać własny a d r e s . Spośród prawidłowych rozwiązań p o p r z e d n i e j krzyżówki s i e r o t k a wybrała nadesłaną p r z e z p . P . Niewodniczańskiego z L u b i n a , k t ó r y o t r z y m a nagrodę-książkę. P r z e p r a s z a m y także z a zmyłkę-poprzednia krzyżówka n i e miała hasła. O d p o w i e d z i a l n y z a błąd d u c h d r u k a r s k i został u m y t y mydełkiem F a i d w o m a w j e d n y m . K I N O " O R Z E L " 0 1 . - 0 6 . V I I I - L e o n , U S A , g . 1 7 ( P t . , s o b . , n i e d z . - g . 2 1 ) 0 1 . - 0 6 . V I I I - Głupi i głupszy, U S A , g . 1 9 0 8 . - 1 3 . V I I I - W i c h r y namiętności,USA, g . 1 9 1 5 . - 2 0 . V I I I - Księga dżungli, U S A , g . 1 7 1 5 . - 2 0 . V I I I - P u l p F i c t i o n , U S A , g . 1 9 2 2 . - 2 7 . V I I I - P r o w o k a t o r , U S A , g . 1 7 2 2 . - 2 7 . V I I I - Z n a k S m o k a , U S A , g . 1 9 2 9 . V I I I - 0 3 . 1 X - P r i s c i l l a , U S A , g . 1 7 2 9 . V I I I - 0 3 . 1 X - Młode W i l k i , P o l . , g . 1 9 0 1 . - 0 6 . V I I I - R o b R o y , U S A , g . 1 7 i 1 9 0 8 . - 1 3 . V I I I - W d o w y , U S A g . 1 9 0 8 . - 1 3 . V I I I - S y r e n y , U S A , g . 1 7 1 5 . - 2 0 . V I I I - F r a n k e n s t e i n , U S A , g . 1 9 2 2 . - 2 7 . V I I I - L a s s i e , U S A , g . 1 7 2 2 . - 2 7 . V I I I - W e s e l e M u r i e l , U S A , g . 1 9 2 9 . V I I I - 0 3 . 1 X - Chłopaki n a b a l e , U S A , g . 1 7 2 9 . V I I I - 0 3 . 1 X - F r a n c u z k a , F r a n . , g . 1 9 } Q ] v - 0 ' ' P o 'Ił%,, L I S T A P R Z E B O J Ó W V I D E O W 1.POŁOWIE C Z E R W C A P r z y g o t o w i A l e M A D V I D E O l A l . C V i o p i V I a 1 3 . 1 . Nieśmiertelny 3 , - S . F . , U S A 2 . D z i k a r z e k a , d r a m . , U S A 3 . E k s t r a d y c j a ( 2 . c z . ) , k o m . , p o l . 4 . Niańki,- k o m . . , U S A 5 . S t a n zagrożenia, - s e n s . , U S A M a d V i d e o p r o p o V I I A . k ? . 1 . B e z lęku, o b y c z . , U S A 2 . M r . J o n e s , s e n s . , U S A 3 . P i k n i k p o d wiszącą skałą, d r a m . , a u s t . 4 . N a z n a c z o n a , k r y m . , U S A 5 . Pomiędzy n i e b e m a ziemią,dram., U S A l ) p o k a r m d l a z w i e r z y n y • g r e c k i bożek miłości 2 ) b u d y n e k m i e s z k a l n y • r ó g myśliwski używany p r z e z R o - l a n d a 3 ) j e d n o s t k a p o w i e r z c h n i z i e m i • e k s p e r t w p o p r a w n y m m y - śleniu • p a p i e r y sądowe 4 ) K e l v i n a l u b C e l s j u s z a • a u t o r , , B o s k i e j K o m e d i i " • w a l u t a włoska 5 ) wykręt • R z y m w o r y g i n a l e 6 ) skład, p r z y g o t o w a n i e d o d r u k u , d r u k o w a n i e • t e r m i n b r y - dżowy 7 ) j e d n o s t k a o p o r u e l e k t r y c z n e g o 8 ) d a w n i e j oddział w o j s k a • X . . . - k i n o 9 ) u p r a w n a w a r s t w a z i e m i • n a d n i m leży M a l b o r k 1 0 ) w n i m w s z y s c y s p o c z n i e m y • e k s p e r t b u d o w y i d z i e j ó w Z i e m i 1 1 ) j e d e n z d w ó c h k w a s ó w n u k l e i n o w y c h • n a n i m kończy się E u r o p a • s t r o n n i c t w o p o l i t y c z n e 1 2 ) nieczuły mężczyzna 1 3 ) szał, s t a n niepoczytalności • k o r a b • p i e s : i l e z n i m żyje 1 4 ) żargon R e k l a m y i ogłoszenia t e l / f a x . { 0 - 7 9 5 } 3 7 - 9 1 ~()W4. VAN()V~ 13()Ll'SLAlłii:O\.A W y d a w c a : A g e n c j a W y d a w n i c z o - R e k l a m o w a ' ' B R O N I M A R K T " . A d r e s " Y d a w c y i r e d a k c j i : 5 9 - 7 0 0 Bolesławiec, u l . Starzyńskiego 7 2 , t e l . / f a x 0 - 7 9 5 / 3 7 - 9 1 R e d a g u j e zespół: A d a m B a n i e c k i , M a r i u s z O l c z a k , S t a - nisław B r o n i s z e w s k i , Elżbieta T y c , R o l a n d L i p p i k . , Rafał K l i m e k , T o m a s z B r o n i s z e w s k i ( r e d . n a c z . ) i współpra­ c o w n i c y . W p i s y w a n i e t e k s t ó w , skład-własne. · D r u k : P O L I G R A F I A T . D w n a , Lubań, u l . Z g o r z e l e c k a 1 1 . Z a treść ogłoszeń ijakość wkładekredakcja n i e o d p o w i a d a i r e z e r w u j e s o b i e p r a w o d o s k r a c a n i a m a t e r i a łównie z a m ó w i o n y c h . N u m e r zamknięto 3 0 . 0 7 . 9 5 r .
Fly UP