System is processing data
Please download to view
...

Planeta Nowa 1 Sprawdzian procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi odpowiedzi

by macieekprocyk

on

Report

Category:

Documents

Download: 60

Comment: 0

52,053

views

Comments

Description

Download Planeta Nowa 1 Sprawdzian procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi odpowiedzi

Transcript

grupa a grupa a Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano . . . . . . . . . . . . . . . . liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Klasa Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia. 0–2 p. a) W procesie tym rozwój i aktywność życiowa organizmów roślinnych oraz zwierzęcych powoduje zmiany fizyczne oraz chemiczne skał. biologiczne b) Pod wpływem czynników fizycznych skała rozpada się na bloki, okruchy i pył. Jej skład chemiczny pozostaje jednak niezmieniony. fizyczne . 2. Rozpoznaj i podpisz rodzaj ruchów masowych przedstawiony na fotografii zamieszczonej obok. 0–3 p. Opisz, na czym polega ten proces. Następnie wpisz nazwę formy rzeźby terenu oznaczonej na ilustracji strzałką. Rodzaj ruchów masowych: odpadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis: spadające kamienie żłobią rowek zwany żlebem Forma rzeźby terenu: żleb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Podkreśl czynnik sprzyjający procesom krasowym. 0–1 p. a) Duża grubość warstw skał wulkanowych. b) Ujemna temperatura powietrza. c) Duża częstotliwość zamarzania I rozmarzania wody w szczelinach skalnych. @@@@@@@@@@@ d) Brak opadów atmosferycznych. 4. Podkreśl nazwy form krasu powierzchniowego. 0–3 p. żłobek krasowy, stalaktyt, lejek krasowy, polie, stalagnat, komin krasowy, mogot 5. Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 0–1 p. W dolnym biegu rzeki przeważa... a) erozja boczna b) akumulacja rzeczna c) erozja wgłębna d) abrazja 6. Zaznacz ilustrację przedstawiającą typ doliny utworzonej w wyniku rzeźbotwórczej 0–1 p. działalności rzeki. v-kształtna 7. Wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku 0–2 p. działalności lodowców górskich. · Dolina u-kształtna........................................................... · jezioro morenowe .................................................................... 8. Podaj nazwę typu wybrzeża przedstawionego 0–2 p. na poniższej ilustracji. Następnie opisz sposób jego powstawania. Typ wybrzeża : Zalewowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sposób powstawania: Częściowe odcięcie zatoki od otwartego morza . w wyniku akumulacji materiału naniesionego przez prądy morskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 0–4 p. a) Oz to blok skalny zdarty z podłoża i przeniesiony przez lądolód na znaczenie odległości. F b) Abrazja jest procesem polegającym na niszczeniu brzegów przez fale morskie. P c) „Takyr” to nazwa pustyni ilastej stosowana w Azji Środkowej. F Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Forma rzeźby terenu Piasek i wiatr korazja Grzyby skalne Fale morskie abrazja Platforma akumulacyjna lodowiec górski Lodowiec pogłębia i poszerza dolinę v-kształtna dolina U-kształtna fale morskie Fale wyrzucają na brzeg morza piasek i inny materiał plaża d) Bruk deflacyjny stanowi warstwę większych fragmentów skalnych, która powstała wskutek wywiania przez wiatr drobniejszego materiału skalnego. P 10. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy czynników i procesów rzeźbotwórczych oraz nazwy 0–3 p. grupa b Procesy zewnętrzne kształtujące powierzchnię Ziemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Imię i nazwisko Poniższy test składa się z 10 zadań. Przy każdym poleceniu podano . . . . . . . . . . . . . . . . liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Klasa Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 22 punkty. 1. Na podstawie poniższych opisów rozpoznaj, a następnie podaj nazwy rodzajów wietrzenia. 0–2 p. a)Główną rolę w tym rodzaju wietrzenia, powodującym zmianę składu chemicznego skał, odgrywają woda oraz rozpuszczone w niej związki chemiczne. Wietrzenie chemiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Efektem tego procesu, zachodzącego na skutek działania lodu w szczelinach skalnych, są rumowiska skalne nazywane gołoborzami. wietrzenie mrozowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozpoznaj i podpisz rodzaj ruchów masowych przedstawiony na fotografii zamieszczonej obok. 0–3 p. Opisz, na czym polega ten process. Następnie wpisz nazwę formy rzeźby terenu oznaczonej na ilustracji strzałką. Rodzaj ruchów masowych: odpadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opis: spadające kamienie tworzą górkę zwana stożkiem usypiskowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Forma rzeźby terenu: stożek usypiskowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Podkreśl czynnik sprzyjający wietrzeniu mrozowemu. 0–1 p. a) Bogata szata roślinna. b) Dodatnia temperatura powietrza. c) Podłoże skalne zbudowane ze skał węglanowych. d) Duża częstotliwość zamarzania i rozmarzania wody w szczelinach skalnych. 4. Podkreśl nazwy form krasu podziemnego. 0–3 p. mogot, stalagmit, studnia krasowa, żłobek krasowy, stalaktyt, polie, jaskinia 5. Zaznacz poprawne zakończenie zdania. 0–1 p. W wyniku erozji bocznej i akumulacji materiału transportowanego przez rzekę powstają... a) delty b) doliny V-kształtne c) meandry d) ławice 6. Zaznacz ilustrację przedstawiającą typ doliny utworzonej w wyniku działalności 0–1 p. lodowców górskich. dolina u-kształtna 7. Wymień dwa przykłady elementów krajobrazu polodowcowego powstałego w wyniku 0–2 p. działalności lądolodu i wód polodowcowych. · jezioro morenowe........................................................................ · sandr......................................................................... 8. Podaj nazwę typu wybrzeża przedstawionego 0–2 p. na poniższej ilustracji. Następnie opisz sposób jego powstawania. Typ wybrzeża: . riasowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sposób powstawania: . . . . zalanie dolin górskich . przez to góry stały się wyspami lub pół wyspami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Wpisz obok zdania prawdziwego literę P, a obok fałszywego – literę F. 0–4 p. a) Mierzeja to piaszczysty wał odcinający wody zatoki od otwartego morza. P b) Wybrzeża fiordowe powstają w wyniku zalania przez morze dolin polodowcowych P c) Proces korozji polega na wywiewaniu przez wiatr drobnego materiału skalnego. F d) W polu firnowym śnieg przeobraża się w firn, a następnie w lód lodowcowy P 10. Uzupełnij tabelę, wpisując właściwe nazwy czynników i procesów rzeźbotwórczych oraz nazwy 0–3 p. form rzeźby terenu. Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Forma rzeźby terenu wiatr akumulacja barchan wiatr deflacja Niecka deflacyjna wody rzeki erozja wgłębna Dolina v kształtna Lądolód Akumulacja lodowcowa wzniesienia moreny czołowej Sorry że takie trochę mało czytelne :p � EMBED Word.Picture.8 ��� � EMBED Word.Picture.8 ��� � EMBED Word.Picture.8 ��� � EMBED Word.Picture.8 ��� _1368204790.doc _1368202796.doc
Fly UP