...

Planeta Nowa 3 (klucze odpowiedzi)

by agnieszkaduczynska

on

Report

Category:

Documents

Download: 121

Comment: 0

171,758

views

Comments

Description

Klucze odpowiedzi do sprawdzianów NPP z geografii.
Download Planeta Nowa 3 (klucze odpowiedzi)

Transcript

  • Nr zad. Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1. a) punkty B i C zaznaczone we właÊci- wych miejscach na mapie b) 24°09'E – 14°07'E = 10°02' a) punkty A i D zaznaczone we właÊci- wych miejscach na mapie b) 54°50'N – 49°00'N = 5°50' 1 p. za ka˝de prawidłowe ozna- czenie punktu na mapie, 1 p. za prawidłowe obliczenie, 1 p. za prawidłowy wynik obliczenia, razem 4 p. 2. a) 1. dolnoÊlàskie – Wrocław, 2. podlaskie – Białystok b) zamalowanie obszaru właÊciwego województwa c) mazowieckie a) 1. zachodniopomorskie – Szczecin, 2. podkarpackie – Rzeszów b) zamalowanie obszaru właÊciwego województwa c) małopolskie 1 p. za ka˝de prawidłowo roz- poznane województwo, 1 p. za podanie prawidłowej nazwy sto- licy województwa, 1 p. za zamalowanie właÊciwego obszaru, 1 p. za podanie pra- widłowej nazwy województwa, razem 6 p. 3. a) powstanie fundamentu platformy wschodnioeuropejskiej, utworzenie gnejsów w Górach Sowich b) kaledoƒskie ruchy górotwórcze c) utworzenie pokładów w´gla brunat- nego a) utworzenie pokładów w´gla kamien- nego b) powstanie wapieni na Wy˝ynie Krakowsko-Cz´stochowskiej c) powstanie Morza Bałtyckiego, wypi´t- rzenie Karpat 1 p. za prawidłowe dopasowa- nie dwóch wydarzeƒ, 2 p. za dopasowanie trzech wydarzeƒ 4. rynny polodowcowe, pradoliny, równiny sandrowe ozy, powierzchnia moreny dennej, wznie- sienia moreny czołowej 1 p. za prawidłowe podkreÊle- nie dwóch form, 2 p. za prawid- łowe podkreÊlenie trzech form 5. a) dolina U-kształtna b) południowopolskie c) polodowcowe d) szkierowe e) szelfowe a) północnopolskie b) ozy c) bagna d) deltowe e) krasowe 1 p. za ka˝de prawidłowe uzu- pełnienie zdania, razem 5 p. 6. A – rudy miedzi i srebra B – ropa naftowa C – w´giel brunatny A – gaz ziemny B – w´giel kamienny C – sól kamienna 1 p. za ka˝de prawidłowe roz- poznanie surowca, razem 3 p. 7. np. uzyskiwanie energii elektrycznej, produkcja tworzyw sztucznych, farb, lekarstw np. uzyskiwanie energii elektrycznej, otrzymywanie benzyny, oleju nap´do- wego, mazutu 1 p. za podanie dwóch prawid- łowych przykładów 8. a) Łysica – 612 m n.p.m. b) Rysy – 2499 m n.p.m. a) Ânie˝ka – 1602 m n.p.m. b) Łysica – 612 m n.p.m. 1 p. za ka˝dà prawidłowà nazw´ szczytu, 1 p. za ka˝dà prawid- łowà wysokoÊç, razem 4 p. 9. np. długoÊç okresu wegetacyjnego wynosi od 180 do ponad 220 dni, naj- krótszy jest okres wegetacyjny w górach, krótki okres wegetacyjny jest na Pojezie- rzu Mazurskim, bardzo długi okres wege- tacyjny jest na Nizinie Âlàskiej np. izotermy majà przebieg południkowy, Êrednia temperatura powietrza obni˝a si´ w kierunku wschodnim, najni˝sza tempe- ratura jest w górach, najwy˝sza – m.in. na Nizinie Szczeciƒskiej 1 p. za podanie ka˝dej prawid- łowej cechy, razem 3 p. 10. powietrze polarne kontynentalne, strzałka skierowana od pn.-wsch. (lub wsch.) powietrze polarne morskie, strzałka skie- rowana od pn.-zach. (lub zach.) 1 p. za podanie prawidłowej nazwy, 1 p. za prawidłowe oznaczenie kierunku, razem 2 p. 11. a) bielicowe, brunatne, płowe, czarno- ziemy b) r´dzina c) gleba górska a) czarne ziemie, górskie, mady, r´dziny b) czarnoziem c) gleba bielicowa 1 p. za wymienienie dwóch pra- widłowych gleb strefowych, 2 p. za wymienienie trzech gleb, 1 p. za podanie prawidłowej nazwy gleby, 1 p. za prawidłowe rozpoznanie gleby, razem 4 p. 12. np. parki narodowe, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody, pomniki przyrody np. bory, gràdy, lasy ł´gowe 1 p. za prawidłowe wymienienie dwóch form ochrony przyrody, 2 p. za wymienienie trzech form 13. a) np.: Białowieski PN, Narwiaƒski PN, Roztoczaƒski PN, Poleski PN b) np.: Woliƒski PN, PN „UjÊcie Warty”, Drawieƒski PN a) np.: Babiogórski PN, Tatrzaƒski PN, Pieniƒski PN, Bieszczadzki PN b) np.: Słowiƒski PN, Woliƒski PN, Wigierski PN, PN „Bory Tucholskie” 1 p. za ka˝de dwa prawidłowe przykłady parków, razem 2 p. Ârodowisko przyrodnicze Klucz odpowiedzi a b
  • Klucz odpowiedzi a b Nr zad. Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1. a) 8 b) przyrost naturalny c) łódzkim a) 38 b) 2002 c) pomorskim 1 p. za podkreÊlenie ka˝dej pra- widłowej informacji, razem 3 p. 2. np. rodzi si´ wi´cej chłopców ni˝ dziew- czynek, do około 45. roku ˝ycia w społe- czeƒstwie jest wi´cej m´˝czyzn, liczba m´˝czyzn w podeszłym wieku jest znacz- nie mniejsza od liczby kobiet np. rodzi si´ mniej dziewczynek ni˝ chłopców, powy˝ej 45. roku ˝ycia w spo- łeczeƒstwie jest wi´cej kobiet, liczba kobiet w podeszłym wieku jest znacznie wi´ksza od liczby m´˝czyzn 1 p. za podanie ka˝dej prawid- łowej cechy, razem 3 p. 3. budowa linii kolejowych i dróg, wyst´po- wanie czarnoziemów, wyst´powanie w´gla kamiennego brak surowców mineralnych, wyst´powa- nie obszarów bagiennych, długie i surowe zimy 1 p. za podkreÊlenie dwóch prawidłowych cech, 2 p. za podkreÊlenie trzech prawidło- wych cech 4. a) 416 440 – 379 400 = 37 040 b) 15 300 – 30 100 = –14 800 c) 37 040 – 14 800 = 22 240 d) 38 116 000 + 22 240 = 38 138 240 a) 389 710 – 377 200 = 12 510 b) 15 000 – 35 500 = –20 500 c) 12 510 – 20 500 = –7990 d) 38 132 000 – 7990 = 38 124 010 1 p. za ka˝de prawidłowe obli- czenie, 1 p. za ka˝dy prawid- łowy wynik, razem 8 p. 5. c b 1 p. za prawidłowy wybór 6. a) P, b) F, c) F a) P, b) F, c) P 1 p. za dwa prawidłowe okre- Êlenia, 2 p. za trzy prawidłowe okreÊlenia 7. np. emigracja ekonomiczna Polaków do Wielkiej Brytanii, otwieranie zakładów przemysłowych w Polsce przez mi´dzy- narodowe koncerny np. zamykanie du˝ych paƒstwowych zakładów przemysłowych, likwidacja paƒstwowych gospodarstw rolnych 1 p. za podanie ka˝dej prawid- łowej przyczyny, razem 2 p. 8. np. podkarpackie, Êwi´tokrzyskie, mało- polskie, lubelskie np. zachodniopomorskie, pomorskie, dolnoÊlàskie, Êlàskie 1 p. za podanie ka˝dej prawid- łowej nazwy, razem 3 p. 9. a) 2,5 mln – 1,6 mln = 0,9 mln Odpowiedê: na wsi mieszkało wówczas 0,9 miliona ludzi. b) np. 2 500 000 – 100% 1 600 000 – x x = 1 600 000 · 100% : 2 500 000 x = 64% Odpowiedê: wskaênik urbanizacji w tym województwie wynosił 64%. a) 2,1 mln – 1 mln = 1,1 mln Odpowiedê: na wsi mieszkało wówczas 1,1 mln ludzi. b) np. 2 100 000 – 100% 1 000 000 – x x = 1 000 000 · 100% : 2 100 000 x ≈ 47,6% Odpowiedê: wskaênik urbanizacji w tym województwie wynosił około 48%. 1 p. za podanie liczby osób mieszkajàcych na wsi, 1 p. za prawidłowe obliczenia, 1 p. za prawidłowy wynik obliczeƒ, razem 3 p. 10. a c 1 p. za prawidłowy wybór 11. a) aglomeracja policentryczna (konurba- cja) b) np. aglomeracja górnoÊlàska, Trójmiasto a) aglomeracja monocentryczna b) np. aglomeracja warszawska, łódzka, krakowska 1 p. za ka˝dà prawidłowà odpo- wiedê, razem 2 p. 12. 1 – Szczecin, 2 – Kraków, 3 – Bydgoszcz, 4 – Wrocław 1 – Poznaƒ, 2 – Łódê, 3 – Gdaƒsk, 4 – Białystok 1 p. za podanie dwóch prawid- łowych nazw, razem 2 p. LudnoÊç i urbanizacja
  • Klucz odpowiedzi a b Nr zad. Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1. a) F, b) P, c) F a) P, b) F, c) P 1 p. za dwa prawidłowe wybory, 2 p. za trzy prawidłowe wybory 2. a) zachodniopomorskie, warmiƒsko- -mazurskie b) np. du˝e obszarowo gospodarstwa sà pozostałoÊcià po paƒstwowych gospodarstwach rolnych a) np. małopolskie, podkarpackie b) np. gospodarz dzielił ziemi´ mi´dzy swoich spadkobierców, w wyniku czego nastàpiło rozdrobnienie gruntów 1 p. za ka˝dà prawidłowà nazw´ województwa, 1 p. za odpowiedni przykład, razem 3 p. 3. c a 1 p. za prawidłowy wybór 4. a) indywidualne b) 15% c) 10 ha a) grunty orne b) mniejszà ni˝ 5 ha c) roÊnie 1 p. za dwa prawidłowe podkre- Êlenia, 2 p. za trzy prawidłowe podkreÊlenia 5. a) buraki cukrowe b) Pogórzu Karpackim c) Góry Kalwarii, Grójca a) ˝yta b) Nizinie Âlàskiej, Wy˝ynie Lubelskiej c) Êliwek 1 p. za ka˝de prawidłowe uzu- pełnienie, razem 4 p. 6. roÊlina: pszenica region uprawy: np. ˚uławy WiÊlane, Wy˝yna Lubelska, Nizina Âlàska roÊlina: ziemniaki region uprawy: np. Wy˝yna Małopolska, Kotlina Sandomierska, Pogórze Karpac- kie, Karpaty, Nizina Mazowiecka 1 p. za prawidłowe rozpoznanie roÊliny, 1 p. za prawidłowy region upraw, razem 2 p. 7. A – Bydgosko-Toruƒski Okr´g Przemy- słowy B – Warszawski Okr´g Przemysłowy C – Wrocławski Okr´g Przemysłowy D – Karpacki Okr´g Przemysłowy A – Sudecki Okr´g Przemysłowy B – Staropolski Okr´g Przemysłowy C – Poznaƒski Okr´g Przemysłowy D – GórnoÊlàski Okr´g Przemysłowy 1 p. za dwie prawidłowe nazwy, 2 p. za trzy, 3 p. za cztery pra- widłowe nazwy 8. a) podpisuje Gdaƒski Okr´g Przemy- słowy we właÊciwym miejscu na mapie b) np. Gdaƒsk, Gdynia, Rumia c) np. chemiczny, elektroniczny i elektro- techniczny, spo˝ywczy, drzewny i papierniczy a) podpisuje Legnicko-Głogowski Okr´g Przemysłowy we właÊciwym miejscu na mapie b) np. Legnica, Głogów, Lubin, Polko- wice c) np. hutniczy, lekki, metalowy i maszy- nowy, spo˝ywczy 1 p. za prawidłowe oznaczenie na mapie, 1 p. za podanie nazw dwóch oÊrodków, 1 p. za poda- nie nazw dwóch działów prze- mysłu, razem 3 p. 9. np. baza energetyczna, wysoko wykwali- fikowana kadra pracownicza, rynek zbytu, infrastruktura komunikacyjna np. baza surowcowa, dost´p do wody 1 p. za podanie prawidłowego czynnika, razem 2 p. 10. Obliczenia: 9 700 000 t – x 0,1 t – 1 dt x = 9 700 000 · 1 dt : 0,1 t x = 97 000 000 dt plony = zbiory : powierzchnia plony = 97 000 000 dt : 510 000 ha = 190,2 dt/ha Odpowiedê: Plony ziemniaków w Polsce w 2009 roku wyniosły 190,2 dt/ha. Obliczenia: 9 700 000 t – x 0,1 t – 1 dt x = 9 700 000 · 1 dt : 0,1 t x = 97 000 000 dt plony = zbiory : powierzchnia plony = 97 000 000 dt : 2 300 000 ha = 42,2 dt/ha Odpowiedê: Plony pszenicy w Polsce w 2009 roku wyniosły 42,2 dt/ha. 1 p. za prawidłowy zapis działa- nia, 1 p. za prawidłowà zamian´ jednostek, 1 p. za prawidłowy wynik, razem 3 p. 11. a) Lubin, Polkowice b) Bełchatów, Bogatynia c) Kłodawa d) Ostrów Wielkopolski a) Barnówko b) Strzegom, Strzelin c) Ruda Âlàska, Bogdanka d) Chełm 1 p. za ka˝de prawidłowe przy- porzàdkowanie, razem 4 p. 12. a) cieplne opalane w´glem brunatnym b) wodne szczytowo-pompowe c) cieplne opalane w´glem kamiennym a) cieplne opalane w´glem kamiennym b) wodne przepływowe c) cieplne opalane w´glem brunatnym 1 p. za ka˝de prawidłowe przy- porzàdkowanie, razem 3 p. 13. d c 1 p. za prawidłowy wybór Rolnictwo i przemysł
  • Klucz odpowiedzi a b Usługi Nr zad. Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1. ŁàcznoÊç to przesyłanie informacji za pomocà usług pocztowych i tele- komunikacyjnych. Transport to przewóz osób i ładunków za pomocà Êrodków lokomocji. 1 p. za prawidłowà definicj´ 2. np. ochrona zdrowia, oÊwiata, edukacja, turystyka, doradztwo finansowe np. transport, łàcznoÊç, handel, prace monta˝owe, naprawy 1 p. za ka˝de dwie poprawne nazwy usług, razem 2 p. 3. b b 1 p. za prawidłowy wybór 4. np. nierównomiernie rozwini´ta sieç kole- jowa, zły stan techniczny torowisk, prze- starzałe systemy sterowania ruchem, ograniczona pr´dkoÊç pociàgów, coraz mniejsza liczba przewozów pasa˝erskich, mo˝liwoÊç przewo˝enia tirów na platfor- mach kolejowych, modernizacja taboru dzi´ki funduszom unijnym, rozwini´ta sieç tramwajowa w du˝ych miastach np. doÊç g´sta i równomiernie rozmiesz- czona sieç dróg kołowych, zły stan tech- niczny nawierzchni dróg, niedostateczna liczba autostrad i dróg ekspresowych, cz´ste korki w du˝ych miastach 1 p. za ka˝de dwie prawidłowe cechy, razem 2 p. 5. a) samochodowy b) Êlàskim c) podlaskim d) jamalski a) 6,5 km b) podlaskim c) Êlàskim d) samochodowy 1 p. za ka˝dy poprawny wybór, razem 4 p. 6. – – 1 p. za ka˝de poprawne ozna- czenie na mapie, razem 6 p. 7. od góry: komunikacja, łàcznoÊç, tele- komunikacja, telefonia, internet od góry: wodny, làdowy, samochodowy, przesyłowy, Êródlàdowy 1 p. za trzy prawidłowe wpisy do schematu, 2 p. za cztery prawidłowe wpisy, 3 p. za wszystkie prawidłowe wpisy, razem 3 p. 8. c b 1 p. za prawidłowy wybór 9. drewno, silniki spalinowe, szkło leki, produkty przemysłu high-tech, ropa naftowa 1 p. za dwa prawidłowe podkre- Êlenia, 2 p. za trzy prawidłowe podkreÊlenia 10. a) Niemcy b) 6; 10,2 c) wybrane dwa: Niemcy, Włochy, Francja, Czechy, Holandia a) 9,9; ok. 21 b) Niemcy c) wybrane dwa: Niemcy, Czechy, Rosja 1 p. za ka˝de prawidłowe uzu- pełnienie, razem 5 p. 11. np. Zakopane, Muszyna, Krynica, Wisła, Ustrzyki np. Szklarska Por´ba, Karpacz, Kudowa- -Zdrój, Làdek-Zdrój 1 p. za podanie dwóch prawid- łowych nazw 12. przyrodnicze: np. lasy, jeziora, urozmai- cona rzeêba terenu pozaprzyrodnicze: np. zabytki, imprezy kulturalne, uzdrowiska, parki narodowe, mo˝liwoÊç uprawiania sportów wodnych przyrodnicze: np. szerokie i piaszczyste pla˝e, klify, morze, ruchome wydmy pozaprzyrodnicze: np. zabytki, imprezy kulturalne, uzdrowiska, parki narodowe, mo˝liwoÊç uprawiania sportów wodnych 1 p. za ka˝dy prawidłowy przy- kład, razem 4 p. 13. 1 – Park Mu˝akowski, 2 – Êredniowieczny zespół miejski Torunia, 3 – zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce lub historyczne centrum Krakowa, 4 – zamek krzy˝acki w Malborku 1 – Puszcza Białowieska, 2 – Stare Miasto w Warszawie, 3 – Hala Stulecia we Wrocławiu, 4 – Stare Miasto w ZamoÊciu 1 p. za ka˝dà prawidłowà nazw´ obiektu, razem 4 p.
  • Klucz odpowiedzi a b Nr zad. Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1. 1 – Wie˝yca 2 – Dylewska Góra 1 – Raczki Elblàskie 2 – Szeska Góra 1 p. za ka˝dy prawidłowy wpis do tabeli, razem 2 p. 2. – – 1 p. za ka˝dy prawidłowy zapis na mapie, razem 3 p. 3. a) polodowcowe morenowe b) przybrze˝ne c) deltowe a) polodowcowe morenowe b) polodowcowe rynnowe c) przybrze˝ne 1 p. za dwa prawidłowe przypo- rzàdkowania, 2 p. za trzy pra- widłowe przyporzàdkowania 4. np. Krajobraz młodoglacjalny charaktery- zujà liczne i dobrze zachowane formy polodowcowe. np. Krajobraz staroglacjalny to krajobraz, w którym formy polodowcowe uległy znacznej denudacji. 1 p. za podanie prawidłowego znaczenia terminu 5. forma: klif wyst´powanie: np. okolice Mi´dzy- zdrojów, Trz´sacza, Jastrz´biej Góry, wybrze˝e Zatoki Gdaƒskiej forma: mierzeja wyst´powanie: Mierzeja Helska, Mierzeja WiÊlana 1 p. z prawidłowà nazw´ formy rzeêby terenu, 1 p. za dwa pra- widłowe miejsca wyst´powania, razem 2 p. 6. a) P, b) F, c) P a) F, b) F, c) P 1 p. za dwa prawidłowe okreÊ - lenia, 2 p. za trzy prawidłowe okreÊlenia 7. mierzeja – morze, wydma – wiatr, k´pa – làdolód wydma – wiatr, pradolina – wody polodowcowe, klif – morze 1 p. za dwa prawidłowe połà- czenia, 2 p. za trzy prawidłowe połàczenia 8. a) W – nad morzem, N – nad làdem b) strzałka skierowana w stron´ làdu c) powietrze chłodne i wilgotne a) W – nad làdem, N – nad morzem b) strzałka skierowana w stron´ morza c) powietrze chłodne i suche 1 p. za dwa prawidłowe wpi- sane symbole, 1 p. za prawid- łowy kierunek strzałki, 1 p. za ka˝dà prawidłowà cech´, razem 4 p. 9. a) Gdynia, Sopot b) Poznaƒ, Konin c) Opole d) Olsztyn a) Radom, Warszawa b) Szymbark c) Koszalin, Słupsk d) Kalisz 1 p. za ka˝de dwa prawidłowe przyporzàdkowania, razem 3 p. 10. np. Drawieƒski PN, Wielkopolski PN, PN „Bory Tucholskie”, PN „UjÊcie Warty”, Wigierski PN np. Kampinoski PN, Białowieski PN, Nar- wiaƒski PN, Biebrzaƒski PN, Podlaski PN 1 p. za ka˝dà prawidłowà nazw´, razem 2 p. 11. a) Puszcza Drawska, Puszcza Augus- towska b) Bory Stobrawskie, Puszcza Kampi- noska a) Bory Tucholskie, Puszcza Romincka b) Bory DolnoÊlàskie, Puszcza Biało- wieska 1 p. za dwa prawidłowe przypo- rzàdkowania, 2 p. za trzy, 3 p. za cztery prawidłowe przypo- rzàdkowania 12. rudy miedzi, w´giel brunatny, w´giel kamienny gaz ziemny, ropa naftowa, sól kamienna 1 p. za dwa prawidłowe pod- kreÊlenia, 2 p. za trzy prawid- łowe podkreÊlenia, razem 2 p. 13. np. rozwini´ta gospodarka morska (rybo- łówstwo, budowa i remonty statków), wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej (rafineria w Gdaƒsku), dobrze rozwini´ta turystyka np. dobrze rozwini´ta turystyka, przemysł drzewny, przemysł gumowy, produkcja maszyn i artykułów chemicznych, rozwija si´ tak˝e przemysł wysokiej technologii 1 p. za dwie prawidłowe cechy, 2 p. za trzy prawidłowe cechy 14. miasto: Wrocław kraina geograficzna: Nizina Âlàska miasto: Gdaƒsk kraina geograficzna: Pobrze˝e Gdaƒskie 1 p. za prawidłowà nazw´ miasta, 1 p. za prawidłowà nazw´ krainy, razem 2 p. Przeglàd regionów geograficznych – cz´Êç I
  • Klucz odpowiedzi a b Nr zad. Oczekiwana odpowiedê Kryterium punktowania Grupa A Grupa B 1. 1. Wy˝yna Âlàska, 2. Karkonosze, 3. Wy˝yna Kielecka, 4. Kotlina Kłodzka, 5. Kotlina Sandomierska 1. Kotlina OÊwi´cimska, 2. Tatry, 3. Wy˝yna Lubelska, 4. Bieszczady, 5. Wy˝yna Krakowsko-Cz´stochowska 1 p. za ka˝dà prawidłowà nazw´ regionu, razem 5 p. 2. a) A – Tarnów, B – Cz´stochowa, C – Chełm, D – Zakopane b) Cz´stochowa (B), Chełm (C) a) A – Kielce, B – Kraków, C – Wałbrzych, D – Nowy Sàcz b) Wałbrzych (C), Nowy Sàcz (D) 1 p. za ka˝de prawidłowe dopa- sowanie, 1 p. za dwie prawid- łowe nazwy miast, razem 5 p. 3. a) Ânie˝ka b) Wielki Dział c) Góra Êw. Anny a) Łysica b) Wysokie Skałki c) Rysy 1 p. za ka˝de prawidłowe przy- porzàdkowanie, razem 3 p. 4. np. granie, turnie, piargi, ˝leby np. jaskinie, nacieki (np. stalaktyty), bramy, ostaƒce 1 p. za dwie prawidłowe formy rzeêby, 2 p. za trzy prawidłowe formy rzeêby, razem 2 p. 5. b c 1 p. za prawidłowy wybór 6. a) Wy˝yna Âlàska b) Wy˝yna Krakowsko-Cz´stochowska c) Wy˝yna Kielecka (Góry Âwi´tokrzyskie) a) Niecka Nidziaƒska b) Wy˝yna Kielecka (Góry Âwi´tokrzyskie) c) Wy˝yna Lubelska 1 p. za ka˝dà prawidłowà nazw´ regionu, razem 3 p. 7. siarka – Kotlina Sandomierska w´giel kamienny – Wy˝yna Âlàska kreda piszàca – Wy˝yna Lubelska rudy cynku i ołowiu – Wy˝yna Âlàska granit – Przedgórze Sudeckie w´giel kamienny – Wy˝yna Lubelska 1 p. za dwa prawidłowe połà- czenia, 2 p. za trzy prawidłowe połàczenia 8. od dołu: regiel górny (do 1450 m n.p.m.), kosodrzewina (do 1850 m n.p.m.), turnie (powy˝ej 2250 m n.p.m.) od dołu: pogórze (do 650 m n.p.m.), regiel dolny (do 1050 m n.p.m.), hale (do 2250 m n.p.m.) 1 p. za dwie prawidłowe nazwy pi´ter, 2 p. za trzy prawidłowe nazwy 9. np. krajobraz wysokogórski, krajobraz krasowy, stawy, wodospady, park naro- dowy, Zakopane, Kumotersko Goƒba np. stawy, rumowiska skalne, skałki gra- nitowe o ró˝norodnych kształtach, Êwià- tynia Wang w Karpaczu 1 p. za dwa prawidłowe przy- kłady walorów, 2 p. za trzy przy- kłady, 3 p. za cztery przykłady, razem 3 p. 10. a) P, b) P, c) F a) P, b) F, c) F 1 p. za dwa prawidłowe okre- Êlenia, 2 p. za trzy prawidłowe okreÊlenia 11. uczeƒ podkreÊla: Wy˝yna Âlàska argumenty: np. surowce mineralne, du˝a g´stoÊç dróg i sieci kolejowej, du˝e zasoby siły roboczej, du˝y lokalny rynek zbytu, zaplecze naukowo-badawcze uczeƒ podkreÊla: Wy˝yna Lubelska argumenty: np. urodzajne gleby, brak ucià˝liwego przemysłu, czyste Êrodowi- sko przyrodnicze 1 p. za wybranie właÊciwego regionu, 1 p. za ka˝dy prawid- łowy argument, razem 3 p. 12. Tarnobrzeg, Wieliczka, Sandomierz Tarnów, Mielec, Kraków 1 p. za dwa prawidłowe podkre- Êlenia, 2 p. za trzy prawidłowe podkreÊlenia, razem 2 p. 13. obiekt: historyczne centrum Krakowa pas ukształtowania: Kotliny Podkarpackie obiekt: Kopalnia soli w Wieliczce pas ukształtowania: Kotliny Podkarpackie 1 p. za prawidłowà nazw´ miasta, 1 p. za prawidłowà nazw´ krainy, razem 2 p. 14. Nazywamy je tak, poniewa˝ składajà si´ ze zr´bów (obszarów wzniesionych) i rowów tektonicznych (obszarów obni˝o- nych) utworzonych wzdłu˝ uskoków wskutek ruchów tektonicznych. Nazywamy je tak, poniewa˝ zbudowane sà z fałdów, czyli nasuni´tych na siebie, sfałdowanych oraz wypi´trzonych warstw skalnych. 1 p. za prawidłowe wyjaÊnienie Przeglàd regionów geograficznych – cz´Êç II
Fly UP