System is processing data
Please download to view
...

Pomysł Kasomatu na biznes: kredyty chwilówki

by kasomatpl

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

1,629

views

Comments

Description

Puls Biznesu 27-29 lipca 2012
Download Pomysł Kasomatu na biznes: kredyty chwilówki

Transcript

 • 1. INNY WYMIAR CODZIENNOŚCI. TYLKO DLA PRENUMERATORÓWGabinetyPortret Mój światBARDAN. BIAŁYSOBIERAJ. KOŁNIERZYKPREZESNA WODZIEZ OPENSPACE’Uwww.pb.plPiątek-Niedziela 27-29 lipca 2012 Na początku SIWICKI.KURZEWSCYROK W WOJSKU,PISZĄ SCENARIUSZ ROK W RZĄDZIE, 20 LAT WJAK Z SERIALUFUNDUSZU danecena 4,99 zł (w tym 8% VAT) USDEURCHFWIG20DAXz godz. 18.00NR 144 (3662) INDEKS 349 127 WYD. A+B z 26.07 3,40 PLN 4,14 PLN 3,45 PLN –0,19% +2,36%DeregulacjiPulsDniaAlior znów szukainwestoraDoradca pomaga bankowiznaleźć kupca. Giełdowydebiut Aliora też nie jestwykluczony. 2nie będzieJacek Rostowski stawia weto reformie Waldemara Pawlaka 4Olimpijski biznes:sponsoring i hazardPolskie firmy raczej nie liczą,że pieniądze wydane na sportim się zwrócą. Bukmacherzyprzeciwnie — obstawiająfinansowy sukces. 6-7Wierzyciele chcąupadłości AltercoDo sądu wpłynęły aż czterywnioski. Zbigniew Zuzelski,prezes spółki, zapewniajednak, że nie straciła onatrwale płynności. 8PulsFirmyDają rady i kapitałFundacja ObserwatoriumZarządzania pomaga MSPw pozyskiwaniu kapitału. 12Elastyczne lokatyFirmy mogą wynegocjowaćw banku odsetki lepsze niżw standardowej ofercie. 14PulsInwestoraZbuduj sobiebezpieczny portfelEksperci radzą, jak rozsądnieinwestować na rynkachMinisterstwo Finansów wyliczyło, że korzystne dla podatników zmiany, zaproponowane przez resort gospodarki, kosztowałyby rocznie budżet państwa nawet finansowych w niepewnych10,5 mld zł. Rada Ministrów nie może go więc przyjąć. Projekt czeka teraz trudna przeprawa w trakcie dalszych uzgodnień międzyresortowych.warunkach. 16-17
 • 2. 2 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012PulsDniaGRY RZĄDOWEMiędzy namikoalicjantami Alior ponownie szuka inwestoraJACEK ZALEWSKIj.zalewski@pb.pl Bank wynajął doradcę. Ale planu IPO nie zawiesza1,5 radcę, bank inwestycyjny UBS, do rozpo- znania rynku i znalezienia potencjalnychEugeniuszPo opublikowaniu przez „PB” taśm obnażają-zainteresowanych kupnem.cych funkcjonowanie partyjnych folwarkówTwaróg— Sentyment rynkowy nie sprzyja de-sami byliśmy zaskoczeni szybkością politycz- biutom. Wyceny giełdowe nie są tak wyso-nego odstrzału ministra Marka Sawickiego.e.twarog@pb.pl 22-333-97-01 kie, jak życzyłby sobie właściciel — twier-mln tylu klientów obsługuje Alior BankJego dymisję PSL ogłosiło po… 36 godzinach. Aledzi jeden z bankowców.350procedura powoływania nowego ministra bije rekordy Z rynku płyną sprzeczne sygnały co doślamazarności. Premier Donald Tusk postanowiłplanów giełdowych Alior Banku. Według Właściciel na lewarzeprzeczołgać koalicjanta. Zrozumiała jest irytacjajednych informacji rozpoczął on właśnie Niedługo po tym, jak rozeszła się wieśćWaldemara Pawlaka, który w odruchu oporu postano-poszukiwania agencji PR-owej do obsługi o planach giełdowych Aliora, pojawiły sięwił upublicznić kandydaturę Stanisława Kalemby.projektu IPO. informacje, że Carlo Tassara szacuje war-— To mogłoby oznaczać, że prospekt tość banku na około 3 mld zł. Od tamtego mln zł Taki ma być zysk netto za 2012 r.Najbardziej zdumiewa, że na kalendarzową obstruk-już wkrótce trafi do Komisji Nadzorumomentu zmieniła się sytuacja rynkowa15,4cję przyzwolił prezydent Bronisław Komorowski. Finansowego — mówi jeden z naszych roz- oraz samego akcjonariusza. Na rynku sły-Konstytucyjny art. 161 jest suchy: „Prezydentmówców. chać pogłoski, że właściciel Aliora liczyRzeczypospolitej, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, na pieniądze z IPO, żeby spłacić niektóredokonuje zmian w składzie Rady Ministrów”. Nie okre- Trzy ścieżkizobowiązania wobec włoskich banków.śla, jak szybko od złożenia wniosku oraz ile czasu wi- Czy aby na pewno? Alior nigdy oficjalnieNieoficjalnie mówi się, że terminy zapa-nien trwać odstęp między odwołaniem a powołaniem.nie potwierdził, że przygotowuje się do dalności przypadają w przyszłym roku.mld zł Taka była suma bilansowa bankuStandardem III RP stało się niezwłoczne odwoływaniedebiutu, choć tajemnicą poliszynela jest,— Akcjonariusz Aliora i banki finansujące na koniec 2011 r.ministra oraz powoływanie następcy na tej samejże prospekt dla banku pisze Ipopema widzą przyrost wartości banku praktycz-uroczystości, choć w tej kwestii bywały odstępstwa.Securities. Wojciech Sobieraj, twórca nie z każdym dniem. To przemawiałobySkoro prezydent otrzymał wniosek w czwartek 19 lip-banku, powtarzał często, że od samego za jak najpóźniejszą datą sprzedaży bądź1,5 mln klientów, ma jedną z największychca, to powinien wyznaczyć najpóźniej na poniedziałek początku pod uwagę brane są trzy źródła oferty publicznej. Z drugiej strony rynki sieci placówek w kraju, liczącą ponad23 lipca odwołanie Marka Sawickiego, co przymusiłoby pozyskania kapitału: giełda, inwestor, za-kapitałowe są obecnie trudne, a na pewno400 oddziałów (własnych i partnerskich).koalicjantów do szybkiego uzgodnienia następcy.trzymane zyski. istnieje graniczna data rozliczenia sie grupy Suma bilansowa zbliża się do 16 mld, co— W środę zarząd spotkał się z inwe- Carlo Tassara z bankami — komentuje Jacek daje mu miejsce pod koniec drugiej dzie-Niestety, roztrwoniony został cały tydzień, a pa-storami w londyńskim Citi. Miało onoChwedoruk, prezes Rothschild Polska.siątki banków w kraju. Zysk za 2011 r. wy-nowie Tusk i Pawlak nie zdążyli nawet na 26 lipca. charakter czysto informacyjny, zaprezen- Jego zdaniem, wśród zainteresowanych niósł 100 mln zł, a w tym roku zarząd za-Połówkowa ceremonia tylko odwołania ministra oka-towano bank. Nie było mowy ani o IPO, polskimi bankami średniej wielkości mogąpowiada wynik na poziomie 350-400 mlnzała się dla władzy tak wstydliwa, że została utajnionaani o szukaniu inwestora — mówi jeden być duże fundusze typu private equity orazzł. W czerwcu bank uruchomił internetowąprzed mediami, które mogły zrelacjonować ją społe- z bankowców.banki spoza Unii Europejskiej, np. Rosji, markę Alior Sync, tylko do zdalnej obsłu-czeństwu tylko przez kraty ogrodzenia Belwederu.Według innych przedstawicieli bran-Chin czy Turcji.gi klientów. Do 2016 r. chce ich pozyskaćPamiętam tylko jeden przypadek takiego potraktowa- ży, o ile kilka miesięcy temu Alior kładł— Banki europejskie nie mają obecnie 1 mln. Do wczoraj rachunki osobiste otwo-nia konstytucyjnego aktu państwowego — gdy braciamocny nacisk na przygotowania do giełdy,zdolności akwizycyjnej — stwierdza pre- rzyło już 40 tys. osób. Projekt, który kosz-Kaczyńscy drugi raz wyrzucali Andrzeja Leppera, to to ostatnio jego zapał do upublicznieniazes Chwedoruk.tował 50 mln zł, ma uzyskać próg rentow-również dopełnili formalności cichcem, późną nocą, nieco osłabł. Więcej, zarząd wrócił do Alior jest jednym z najszybciej rozwija- ności w ciągu dwóch lat.po zatrzymaniu dziennikarzy przed kratami. Jedynakoncepcji pozyskania inwestora i, jak do- jących się banków w Polsce. Wystartował Alior Bank odmówił komentarza do na-różnica — wtedy był to płot Pałacu Prezydenckiego. wiedzieliśmy się nieoficjalnie, wynajął do- przed czterema laty, a dzisiaj obsługujeszych informacji.Kreską na olimpiadęUstawy śmieciowej obejść się nie da PKPP Lewiatan i firmy— Lewiatan obawiał się, że Inowrocławia, są próbą uciecz- Najwyraźniej Lewiatan nie zro- alarmują: samorządy wejście w życie tzw. ustawy śmie- ki od nowych zasad w ostat-zumiał intencji miasta — mówi mogą obchodzić ustawę ciowej może prowadzić do elimi- niej chwili — mówi Jean-Michel Monika Chylaszek, rzeczniczka nacji przedsiębiorstw prywatnychKaleta, prezes Sita Polska.prezydenta Krakowa. śmieciową. Resort z rynku. Jeśli odpady będą prze- Sita i Polska Izba GospodarkiA resort środowiska uspokaja. środowiska uspokaja.kazywane spółkom gminnym, Odpadami zapowiedziały, że— Podejście takich miast to system będzie nieefektywny.sprawę krakowskich uchwałjak Inowrocław jest niepo- Do 1 lipca 2013 r. samorządyA takie przypadki obserwujemy zgłoszą wojewodzie małopolskie-ważne. To próba naruszenia przejmą odpowiedzialność za w Inowrocławiu, gdzie prezydent mu i zaskarżą je do sądu. Może porządku prawnego. Nie ma organizację systemu gospodar- w liście do premiera wzywa do nie będzie takiej potrzeby.marginesu swobody, by obejść ki odpadami komunalnymi.ignorowania obowiązku organi-— Zasada organizowania prze-ustawę — przekonuje Piotr Zdaniem Polskiej Konfederacji zacji przetargów, i w Krakowie, targów w Krakowie nie będzie Woźniak, podsekretarz stanu Pracodawców Prywatnychgdzie rada miasta podjęła uchwa-zachwiana. Zdecydowaliśmy, w Ministerstwie Środowiska. Lewiatan (PKPP), niektóre samo- ły o powierzeniu systemu go-że MPO, a nie miasto, będzieJego zdaniem, nowy system rządy bez obowiązkowych prze- spodarki odpadami Miejskiemuzarządzać systemem, bo dzię- gospodarki odpadami nie bę- targów (narzuca je nowa ustawa, Przedsiębiorstwu Oczyszczania ki temu będzie to kosztowaćdzie tani, ale z tym trzeba się nazywana śmieciową) powierza- (MPO) — mówi Daria Kulczycka, 0,5 mln zł, a nie 3-4 mln zł.pogodzić. ją nadzór nad wywozem odpa- z departamentu energii i ochronyMPO jest przygotowane do or-— A tych, którzy złamią pra- dów własnym spółkom. A to klimatu w PKPP Lewiatan.ganizacji przetargów. Zostanie wo, będzie można łatwo na grozi powstaniem lokalnych mo- — Widzimy zagrożenia i ta- z niego wyodrębniona spółka, tym złapać — zapewnia Piotr [RYS. PATRYK WOJTYSIAK] nopoli i wzrostem cen.kie deklaracje, jak prezydentaktóra wystartuje w przetargach.Woźniak. [ANP]
 • 3. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 3Boris Johnson Mitt Romneyburmistrz olimpijskiego Londynu republikański kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Wektor na otwarcie Igrzysk XXX Olimpiady z kibicowskimi życzeniami, Na początku objazdu Wielkiej Brytanii, Izraela i Polski popełnił nietakt aby metropolia nad Tamizą się nie zakorkowała, aby w metrze i nigdzie indziej jako gość Igrzysk XXX Olimpiady. W wywiadzie dla telewizji lekceważąco nie zaatakowali terroryści oraz aby przez najbliższe dwa tygodnie nie lałowypowiedział się o możliwościach Londynu udźwignięcia organizacji imprezy. tak bez przerwy. Bo wszystko inne na pewno się Londynowi uda. [JAZ] Od razu doczekał się kontry od premiera Davida Camerona. [JAZ]REKLAMA 26895Kulczyktrafił gazw AfryceSpółka z portfela JanaKulczyka zaliczyław Gwinei Równikowejtrzeci dobry strzał— odkryła ogromnezłoże gazu.Afrykańskie projekty JanaKulczyka dają mu powody dozadowolenia. I potwierdzają, żeAfryka Wschodnia wyrasta nagazowego giganta w skali świata. Najnowszego odkrycia doko-nał Ophir Energy, którego polskibiznesmen jest współwłaścicie-lem poprzez firmę inwestycyjnąKulczyk Investments. Odkrył gazw jednym z odwiertów na terenieGwinei Równikowej, a objętośćtego złoża szacuje na 800 mldstóp sześciennych (22,6 mld msześc.) To już trzeci celny strzałw tym kraju — łącznie dysponujetam już 2,2 bln stóp sześciennychgazu (62,3 mld m sześc.) I jest jużo krok od celu. — Najnowsze odkrycie zbliżaOphir do progu wymaganego dobudowy dwóch linii LNG (będąskraplały gaz i ładowały go nastatki), czyli 2,5 bln stóp sześcien-nych — podkreśla spółka w komu-nikacie. W planach są kolejne odwier-ty w Gwinei Równikowej, którauchodzi za region niezbadanyi bez długiej historii prac poszu-kiwawczych. Ale nie tylko tam.Ophir, który prowadzi łącznie22 projekty poszukiwawczo-wy-dobywcze w Afryce, wierci teżw Tanzanii. Zrobił tam cztery od-wierty i łącznie, po siedmiu od-kryciach, jego złoża szacowane sąna 11 bilionów stóp sześciennychgazu (311 mld m sześc). — Siedem kolejnych spektaku-larnych odkryć gazu w Tanzaniii Gwinei Równikowej dowodziwartości naszych koncesji, aleteż kompetencji spółki — pod-kreśla krótko Jarosław Pączekz Kulczyk Investments. W Nigerii Jan Kulczyk dzia-ła przez konsorcjum NecondeEnergy, w którym jest jed-nym z głównych partnerów.Konsorcjum ma 45 proc. udzia-łów w koncesji wydobywczejobejmującej 12 pól produkcyjnychw Delcie Nigru w Nigerii. I rozwa-ża poważne inwestycje — m.in.budowę rafinerii w Nigerii. [GRA] 12 mld zł Taką kapitalizację ma dziś Ophir Energy. Od debiutu w lipcu 2011 r. kurs wzrósł o ponad 135 proc. Kulczyk Investments ma w nim 10,2 proc.
 • 4. 4 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 60 PulsDnia mln zł Taką nadwyżkę w budżecie ma po półroczu Białystok.Zadłużenie miasta spadło o 21 mln zł. Dochód miasta było 135 mln zł wyższy niż przed rokiem, w czym spora zasługawpływów z biletów komunikacji miejskiej. [GN]Rostowski miażdżypakiet Pawlaka WOJNA GIGANTÓW: Minister finansów Jacek Rostowski nie chce słyszeć o podatkowych propozycjach ministra gospodarki Waldemara Pawlaka. Twierdzi, że są bardzo niebezpieczne dla stabilności finansówpublicznych. Sam jednak nie proponuje zmian oczekiwanych przez przedsiębiorców. [FOT. WM]Podatkowe zapędy resortu gospodarki mogą odebrać budżetowi państwaponad 10 mld zł rocznie – wyliczył resort finansów. To po reformie podatkowa „reforma” zderzyła się więc z lokomotywą. Nie ma żadnych szans Akcja i reakcja Jarosław— uważa Jarosław Neneman, były wicemi- Wybrane zmiany podatkowe z projektu tzw. deregulacji III Królaknister finansów. Teraz resortPropozycja Ministerstwa Gospodarki Stanowisko Ministerstwa FinansówTak samo twierdzi inny były wicemini- finansów1. Skrócenie terminu zwrotu wszystkich Sprzeciw. Rocznie 5 mld zł stratj.krolak@pb.pl 22-333-98-13ster finansów, prof. Witold Modzelewski. podatków z 60 do 30 dnidla budżetu— Nie chcę oceniać propozycji MG. ubiera się2. Rozliczanie VAT od importu w dekla- Sprzeciw. Rocznie 4 mld zł stratMinisterstwo Finansów (MF) postawi-Uważam, że resort gospodarki chciał sięw togę obroń- racjach, a nie w ciągu 10 dnidla budżetuło stanowcze weto bardzo korzystnymwykreować na dobrego wujaszka i poka-3. Podniesienie z 3,5 tys. zł do 6 tys. zł Sprzeciw. Rocznie 0,6 mld zł stratdla przedsiębiorców zmianom po-zać, że MF jest hamulcowym oczekiwa- cy interesówpułapu wydatków od razu wrzucanych dla budżetudatkowym, zaproponowanym przez nych przez przedsiębiorców zmian podat-budżetu.do kosztów uzyskania przychodówMinisterstwo Gospodarki (MG). Resort kowych. Inna sprawa, że resort finansówA jego błędy4. Objęcie statusem „małego podatnika” Sprzeciw. Rocznie 0,5 mld zł stratJacka Rostowskiego nie zostawia suchej od lat blokuje wszelkie konieczne zmiany większej grupy przedsiębiorców dla budżetunitki na prawie wszystkich 50 pomysłachw systemie podatkowym — mówi prof. legislacyjne(ułatwienia podatkowe)podatkowych resortu Waldemara PawlakaModzelewski. popełniane5. Uiszczanie VAT dopiero po otrzymaniuSprzeciw. Ryzyko nadużyć(wszystkich zmian jest 77). Ekspert zarzuca MF hipokryzję.zapłaty od kontrahenta (metoda kasowa) Jacek Dominik, wiceminister finansów,— Teraz resort finansów ubiera sięod 2007 r.6. Zniesienie opłaty skarbowej (170 zł)Sprzeciw. Straty dla budżetów gminw swojej opinii zauważa, że propozycje w togę obrońcy interesów budżetu.spowodowa-za zgłoszenie rejestracyjne VAT-R (29 mln zł rocznie)MG sprowadzają się w zasadzie do ob- A jego błędy legislacyjne popełniane od7. Skrócenie do 24 h wszystkich czynnościSprzeciw. Celnicy nie odpowiadająniżki podatków i poszerzenia fiskalnych2007 r. spowodowały, że do kasy pań-ły, że do kasyurzędowych w portach morskichza wszystkie procedurypreferencji, co doprowadziłoby do wie- stwa nie wpłynęło nawet kilkadziesiątpaństwa nie 8. Jednorazowe rozliczanie straty podatkowej Sprzeciw. Straty dla budżetu państwalomiliardowych strat budżetu państwa.miliardów złotych — twierdzi Witoldwpłynęło9. Skrócenie z 5 do 2 lat obowiązkuSprzeciw. Utrudnienie kontroliStwierdza, że projekt nie może zostaćModzelewski. przechowywania papierowych dokumentacjiprzyjęty przez Radę Ministrów, bo nie Deregulację III, czyli projekt ustawy nawet kil-paragonów fiskalnychzawiera wyliczeń skutków planowanych o redukcji niektórych obciążeń administra- kadziesiąt10. Podniesienie ze 150 do 250 tys. EURSprzeciw. Brak zainteresowaniazmian dla budżetu. cyjnych w gospodarce, czeka więc trudnapułapu rocznych przychodów dla ryczałtupodatników MF wyręczyło resort gospodarki i poli-przeprawa w trakcie dalszych uzgodnieńmiliardów ewidencjonowanegoczyło, że wejście w życie najdalej idących międzyresortowych. złotych 11. Podniesienie limitów zwolnienia z VATSprzeciw. MF ma własne propozycjezmian kosztowałoby rocznie budżet nawet Najważniejszą jego częścią są postulo-prezentów o małej wartości (mniej korzystne dla firm)10,5 mld zł. Co na to resort gospodarki? wane przez organizacje przedsiębiorcówWitold 12. Uproszczenie zasad podatkowego Sprzeciw. Należy czekać — Analizujemy opinie nadesłane do pro-rozwiązania podatkowe, mające na celuModzelewski rozliczania najmudo wyroku ETSjektu. Na razie nie komentujemy — ucinaskuteczną walkę z zatorami płatniczymi.13. Zwolnienie z VAT darmowego Sprzeciw.Emilia Chmiel z biura prasowego MG.MG zaproponowało upowszechnienie przekazywania żywności osobomNiezgodność z prawem UE Eksperci nie mają złudzeń co do losów m.in. kasowej metody rozliczania VAT,niezamożnymreformy, nazywanej deregulacją III.czyli płacenia podatku dopiero po uzyska-14. Zniesienie VAT od darmowej Sprzeciw. — Minister Pawlak chciał zyskać niu płatności od kontrahenta. Dziś przed-pomocy prawnej Potrzebne zmiany systemowew oczach opinii publicznej jako obroń- siębiorcy narzekają, że muszą płacić VAT 15. Zastąpienie każdorazowychZgodaca i dobrodziej podatników i wziął się zaod sprzedaży towarów i usług, za które oświadczeń przy sprzedaży olejówcoś, co nie leży w gestii jego ministerstwa. nie dostali zapłaty od klientów. Uderza to opałowych oświadczeniami okresowymi.Zapewne spodziewał się konfliktu. Od po- w płynność firm i potęguje zatory płatni-Zniesienie sankcyjnej stawki akcyzydatków jest Ministerstwo Finansów. Jegocze na rynku.
 • 5. REKLAMA 26977
 • 6. 6PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012PulsDnia Mario Draghi, prezes EBC: Europejski Bank Centralny jest gotowy zrobić wszystko, co jest niezbędne, aby utrzymać jednośćstrefy euro.Ta deklaracja nieco złagodziła napięcia na rynkach finansowych. Odżyły nadzieje inwestorów, że EBC wejdzie na rynek i pomożezadłużonym krajom. Euro i złoty momentalnie się umocniły. [JKW]Dla polskiego biznesu sponFirmy znad Wisły zakładają, że pieniądzełożone na sport się nie zwrócą. Chyba,że trafi się olimpijskie złotościciel CCC, sponsora Mai Włoszczowskiej,ZAKŁADYmurowanej kandydatki do medalu w kolar-W GÓRĘ: Czy Karolstwie górskim. ktoś zna któregoś Jedliński — Tak, Majka ma rozwaloną nogę, nie poje- z pięciu sponsorówdzie w Londynie. Szukając pozytywów, moż-tyczkarki Annyk.jedlinski@pb.pl 22-333-99-21na cieszyć się z zamieszania wokół jej kontuzji. Rogowskiej? JeśliWszędzie jej pełno, wszędzie jest z logo mojej wygra (bukmache-Układy taneczne, odwołania do starożytności firmy — przekonuje Dariusz Miłek, były kolarz. rzy za 1 funta na jeji nowoczesności, światło, muzyka, show. To Czy przelicza sponsoring na realne zyski, złoto dają 18) to nieobejrzą dziś wieczorem 4 miliardy par oczu. a może wspiera dyscyplinę, którą kocha?tylko Nike, ale i PGETyle osób ma obejrzeć zapewne efektowną,Raczej to drugie.oraz Green-Up będąale też przydługą ceremonię otwarcia igrzysk — Wierzę, że to jest ważna cegiełka w stra- miały swoje 5 minut.w Londynie. Będzie się działo? Owszem, aletegii reklamowej, bezpośrednio na tym nieJeśli wygra… [FOT. ]niekoniecznie dla polskich firm, sponsoru-zarabiam. Ale to i tak lepsze niż te skóro-jących większość ze sportowców występu- kopy, które zarabiają kosmiczne pieniądze,jących na igrzyskach. Na arenach zmagań a potem przegrywają mecz za meczem, nie?olimpijczyków dopuszczone są tylko marki— przekonuje biznesmen.sponsorujące Międzynarodowy KomitetOlimpijski (MKOl). Kulczyk Holding czy LottoZłoto w złociewstępu nie mają. Jednak jak pokazują badania„Skórokopy” to piłkarze, których ostatnio bezGrant Thornton, dla polskich firm igrzyska, skrupułów zostawił Janusz Wojciechowski,nawet bez zakazów MKOl, nie byłyby wiel-właściciel JW Construction.kim świętem. Ponad 80 proc. średnich i du- — Tyle pieniędzy już włożyłem. Nie chcężych firm z naszego kraju deklaruje, że nie naśladować innych ludzi, którzy włożyli na-są zaangażowane w sport, także pod kątemście razy więcej i dalej się łudzą, że coś osią-sponsoringu. To rekord świata, podobny po-gną — mówił jeszcze przed sprzedażą klubu.ziom obojętności prywatnego biznesu wobecPiłki za skarby nie tykają się bankowcy,sportowców jest tylko w Grecji i… Botswanie.wolą być kojarzeni choćby z żeglarstwem. — Nie oszukujmy się, sponsorowanie np.Majka, noga, logo windsurferów, którzy wystąpią na igrzyskach,Średnia europejskiego niezaangażowaniato zaszczyt, ale też raczej mało komercyjnywe wsparcie sportu oscyluje wokół 45 proc.projekt. Rozpatruję go bardziej w ramach spo-Dlaczego tak się dzieje? Zdaniem eksper-łecznej odpowiedzialności biznesu — przyzna-tów, winne są kryzys i kiepska organizacjaje Maciej Bardan, prezes Kredyt Banku.struktur związków sportowych. A do tegoChoć, jeśli któryś z żeglarzy zdobędziebrak wybitnych wyników, np. kadra pływa-medal, niechby i złoty, będzie to woda naków, której gwiazdy przestały świecić przez marketingowe młyny banku. Pytanie, czyostatnie pięć lat, marketingowo szybko po-szanse na złoto nie są mniejsze niż ilość zło-szła pod wodę. Niektórzy sponsorzy mają ta w złotym medalu olimpijskim. A tego jestteż po prostu pecha, jak Dariusz Miłek, wła-ledwie 1,2 proc..Orlen popatrzy na Neste Mocne uderzenie BZ WBKPaliwowy koncern „PB”. Finowie uznali, że konceptprzebadania fińskich stacji.Zarząd liczy na Tomasz Bursa, analityk datki administracyjne, w tymprzyjrzy się sieci Neste,się nie sprawdził, zwłaszczaZainteresowanie sygnalizowałdwucyfrowy wzrostIpopema Securities, ocenia, żeosobowe. W „Bezecie” trwa peł-którą właściciel wystawiaw obliczu szalejących cen ropywcześniej „PB” również Lotos. wyniku netto. Nawetbank odcina kupony od kampaniizająca restrukturyzacja zatrud- naftowej, które zjadają marże — Dla Lotosu, który ma siećrachunków osobistych z 2010 r., nienia. Od I kwartału 2011 r. licz-na sprzedaż. Konkurowaćna benzynie. Nie oferując usług mniejszą od naszej [370 placó-budowlanka tego planuza które Gerard Depardieu płaciłba etatów skurczyła się o ponadmoże z nim Lotos.dodatkowych (kawiarnia, sklep wek — red.], taka transakcjanie zawali.po 100 zł od sztuki.700. Z drugiej strony, w ciągu czy myjnia), Neste nie ma gdzie mogłaby mieć większe znacze-— To są konta transakcyj-roku przeciętne wynagrodze-Choć strategia największej polskiejszukać dodatkowych zysków.nie strategiczne. Dałaby sko- Takich wyników nie powsty- ne, na które klienci przelewają nie w banku wzrosło o przeszłofirmy paliwowej zakłada przede W 2010 r. firma miała straty, kowy wzrost — przyznaje dziłby się sam Chuck Norris. BZwynagrodzenia. Osady są na- 200 zł miesięcznie.wszystkim rozwój organiczny, a wyników za 2011 r. nie ujawnia. Sławomir Jędrzejczyk. WBK przebił wszystkie rynkowetomiast nieoprocentowane.Nie było zaskoczenia, jeślito zarząd nie zamyka się na do- — Jeśli chodzi o teoretyczne Dlatego zainteresowanie prognozy. W II kwartale zarobiłWartość depozytów bieżących chodzi o odpisy, które wyniosłybre okazje do przejęć. Zwłaszcza efekty synergii, to wyobrażam so- Orlenu siecią Neste będzie zale-380 mln zł, podczas gdy najbar-wzrosła prawie o 24 proc. rok 140 mln zł. Tomasz Bursa uwa-w segmencie detalicznym. bie, że my — jako największa sieć żało od ceny. Na rynku mówi się dziej optymistyczne prognozy za- do roku, podczas gdy termi- ża, że nawet gdyby w kolejnych — Z pewnością przyjrzymyw Polsce — moglibyśmy spraw-o poziomie 250 mln zł. Orlen do kładały zysk na poziomie 350 mln nowych o 12,1 proc. — mówikwartałach rezerwy na budow-się ewentualnej ofercie sprzeda- nie wprowadzić do stacji Nestetej kwestii się nie odnosi. zł. Analityków najbardziej zasko-Tomasz Bursa. lankę były takie jak w II kwarta-ży sieci Neste — deklaruje Jacek element pozapaliwowy — argu-— Tego rodzaju transakcję sfi-czył wynik z czystej działalności Drugą rzucającą się w oczy le, to zysk za cały rok może byćKrawiec, prezes PKN Orlen. mentuje Sławomir Jędrzejczyk, nansujemy bez większego wysił-bankowej, przed rezerwami, któ-pozycją w rachunku wynikówo 10 proc. wyższy niż w 2011 r. O tym, że fiński właściciel sie-wiceprezes PKN Orlen. ku, opierając się na przepływachry wzrósł o 13 proc. rok do roku.są koszty. Spadły w skali rokuZarząd banku powiedział wczo-ci stacji bezobsługowych NesteSieć Orlenu liczy 1700 placó-operacyjnych i otwartych liniachPrzychody odsetkowe poszły o 3 proc., a gdyby nie liczyć kosz- raj, że liczy na wypracowanieszykuje się do wystawienia jej nawek, a Neste — 106. Orlen nie konsorcjalnych — zapewnia w górę o 14 proc. Marża wzbiła się tów integracji z Kredyt Bankiem,dwucyfrowego wzrostu zyskusprzedaż, pisaliśmy w środowym będzie jedynym chętnym do Sławomir Jędrzejczyk. [GRA] na historyczny poziom 4,32 proc. byłoby to 5 proc. Bank ściął wy-netto. [ET]
 • 7. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 75 TURYSTYKA Wczoraj w urzędzie marszałkow- upadło biuro podróży Alba Tour, Jego zdaniem, polisa skim województwa mazowiec- z którym współpracowaliśmy. ubezpieczeniowa wystarczy Alba Tour kiego wniosek o niewypłacalność złożyło biuro Blue Rays. Za grani-Agenci, którzy z namiwspółpracowali, przestali płacićna pokrycie kosztów powrotuturystów do Polski i zwrot części ciągnie w dół cą znajduje się 412 klientów tej firmy — wszyscy w Egipcie.nam zaliczki, w związku z tymutraciliśmy płynność finansowązaliczek na wyjazdy (dotyczy to500 osób). Po upadku Alba Tourproc. Już tylebiur podróży Blue Rays — Nasze problemy zaczęły się około dwóch tygodni temu, kiedy— wyjaśnia Daniel Lubaszka,prezes firmy.zbankrutowało już biuro AfricanoTravel. [PAP, MAG]wpadło w kłopotyw tym sezonie.nsoring sportu to ruletkaFirmy angażują się w sport, bo……chcą zwiększyć rozpoznawalność marki Jeśli EURO 2012 było festiwalem gier bukmacherskich, to to,PolskaUSA 8 8 co przygotowano na Olimpiadę, to prawdziwe igrzyskaW. Brytania 14Niemcy27 Taka kasa to także oczywiście źródło po- robić. W STS 15 złotych za każdego posta-Francja 24kus i problemów. Dlatego MKOl zabroniłwionego złotego, a w Toto-Mix 7,50. W obuŁukaszsportowcom obstawiania, a przedstawicie-firmach większymi faworytkami są SerenaRosja3OstruszkaTurcja 6Londyńscy le świata sportu, branży bukmacherskiej Williams, Maria Szarapowa, Petra Kvitovai policji mają codziennie stawiać się na ro-i Victoria Azarenka. Zgodnie z turniejowąFinlandia 46bukmacherzy boczych spotkaniach. Wszystko po to, by drabinką możliwa jest powtórka z niedaw- — Staramy się zaspokoić gusta większości spodziewają tropić podejrzane zakłady. Sami obstawia- nego Wimbledonu, czyli finał Williams…chcą wesprzeć lokalną społeczność ludzi — mówi agencji Associated Press Joesię, że jący nie powinni zapominać, że chęć zysku — Radwańska. Crilly, rzecznik prasowy w William Hill, nie może przysłaniać zdrowego rozsądku,I na koniec coś szalonego. ZastanawiaciePolska16 znanej firmie bukmacherskiej z Wielkiejw czasiebo o bankructwo w ferworze olimpijskich się, kto zapali olimpijski znicz podczas ce-USA 19 Brytanii, która oferuje zakłady w 182 kra- igrzysk, któreemocji nietrudno. remonii otwarcia? Bukmacherzy też mająW. Brytania 22 jach. Dużym wyzwaniem dla domów bukma- ten dylemat. Fortuna płaci 600 złotychNiemcy29Joe jest trochę zbyt skromny. Tak trwają do cherskich będą zakłady w mało znanych za każdego postawionego złotego na to,Francja 12 naprawdę bukmacherzy przygotowali12 sierpnia,zawodach, których przecież na igrzyskachże dokona tego Eddie „Orzeł” Edwards,Rosja3 w tym roku ofertę dla każdego, bo cośprzyjmą nie brakuje. Masa zakładów w dyscyplinach słynny brytyjski skoczek narciarski. dla siebie znajdą nawet najwięksi ekscen-konnych czy kajakarstwie górskim to tylko W trakcie kariery rzadko kiedy nie byłTurcja 4zakłady trycy. Przykład? Tysiąc funtów można przykłady. Bukmacherzy uspokajają, że ostatni, a na gogle zakładał okulary,Finlandia 50 zarobić na jednym postawionym w zakła- olimpijskie przed igrzyskami stworzono zespoły, które żeby lepiej widzieć. Nieco mniej warte dzie o to, że podczas piątkowej ceremo-„zanurzały się” w faktach i liczbach mniejjest zapalenie znicza przez Sex Pistols…duża część trzyma się od sportu z dalekanii otwarcia nad stadionem pojawi się… o rekordowejznanych dyscyplin. Tam także ma być ogra- (400), a jeszcze mniej przez Spice Girls, latający spodek. wartościniczone pole do nadużyć.księcia Karola czy królową ElżbietęPolska82Sporo mniej, bo tylko 33 GPB, zyskać(wszyscy po 200). Najbardziej praw-USA 58 można, obstawiając, że burmistrz Londynu100 mln GBP Polacy też grajądopodobne, według bukmacherów, żeW. Brytania 54 zapali sobie włosy od pochodni olimpij-(530 mln zł). Zakłady przyjmują też polscy bukmache-zrobi to były lekkoatleta ThompsonNiemcy53 skiej. Boris Johnson to polityk ekstra-rzy. Największe emocje wzbudzać będzieDaley (1,5).Francja 67 wagancki, ale żeby aż do tego stopnia? pewnie rywalizacja w siatkówce mężczyzn,Rosja 36 Niemniej oryginalni są bukmacherzy bo startuje polska reprezentacja, która z firmy Ladbrokes, którzy przyjmują za-wygrała niedawno Ligę Światową. W STS ▶ więcej o igrzyskach olimpijskichTurcja72przeczytasz w tabletowym dzienniku kłady na to, że brytyjski sportowiec zosta-największym faworytem jest Brazylia (2,5),Finlandia 16„Puls Biznesu+” nie sfotografowany podczas smakowaniaa zaraz potem Rosja i Polska (3,5). Najwięcej Big Maca.zarobić można na wygranej w tym turnie-Czy w firmie będziecie śledzić rywaliza-ju gospodarzy, czyli Brytyjczyków (750).cję podczas igrzysk w Londynie? Miliardowa branżaW Toto-Mix i Fortunie podobny układ sił.Tak Nie, działamy Żarty na bok. Zakłady to potężny biznes.U tego ostatniego bukmachera sporo jak nas czytać? jak zwyklePolska16 78Londyńscy bukmacherzy spodziewająmożna zyskać natomiast na totalnej klapie tablet.pb.plUSA 25 75się, że w czasie igrzysk, które trwają doPolaków. Za każdego złotego postawionegoW. Brytania 35 6212 sierpnia, przyjmą zakłady olimpijskie na brak awansu z grupy można w przy-Niemcy41 58o rekordowej wartości 100 mln GBPpadku celnego trafienia zarobić 100. Tego PartnerFrancja 13 84 otwarcia aplikacji: (530 mln zł). Sam Ladbrokes zaoferu- biało-czerwonym jednak nie życzymy.Rosja 25 73 je klientom 11 tys. różnych zakładów. Nie tylko siatkarze będą nas rozgrzewaćTurcja 6 76Finlandia 38 58Według wyliczeń Deloitte, cała brytyjska podczas igrzysk. Spore szanse ma na to branża bukmacherska warta jest nawet także nasza królowa tenisa, czyli AgnieszkaWszystkie dane w proc., Źródło Grant Thornton IBR 2012 9 mld GBP (47,7 mld zł) rocznie. Radwańska. Na jej wygranej też można za- OLT Express wpada Vanquis Bank już działa w korkociąg Bank ma na raziesię już do KRS, ma adres, nu- warunków. Vanquis specjalizu-Szefem polskiego oddziału tylko wpis do KRS,mer telefonu i zatrudnia kilkuje się na Wyspach w wydawaniu jest Anthony Pringle, zawia- Przewoźnik miałdzi do spółki, czy nie — mówiwarszawski adrespracowników. Nie ma jeszcze kart kredytowych klientom, któ- dujący start-upem z Bradford zamknąć 14 tras od Jarosław Frankowski, dyrektorstrony internetowej, tylko wizy-rzy w innych bankach mają pro-w Wielkiej Brytanii. Na miej-zarządzający OLT Express.i kilka osób załogi,tówkę w sieci. Jak dowiedział się blemy z zaciągnięciem kredytu scu oddział buduje natomiast 10 sierpnia, ale zrobił ale w ramach pilotażu Na problemy konkurenta„Puls Biznesu”, odsłona oficjal-ze względu na kiepską historięDariusz Tryniecki. Tzw. back to już wczoraj. Eurolotzareagował Eurolot, którywydał już kilkasetnej witryny i otwarcie oddziału kredytową albo niską zdolność.office i call center znajdują się wyciąga rękę dozaproponował niedoszłymkart kredytowych. planowane są na wrzesień. Od roku przyjmuje również de- na Wyspach, ale stopniowo nie- niedoszłych klientów.pasażerom OLT Express bile- Pomimo szczupłej obsadypozyty. Na brytyjskim rynku które funkcje będą przenoszonety w cenie konkurenta na tra-Kto powiedział, że Brytyjczycy to polska ekspozytura banku od ten model biznesowy świetniedo Polski. Wczoraj OLT Express odwołałsach z Krakowa do Gdańskaraczej powolna nacja? W marcu początku bierze się ostro do pra- się sprawdza. Podczas gdy spół-Według naszych informa- nieoczekiwanie wszystkie połą- i Szczecina. Przedstawiciele KNF przyjęła do wiadomości, cy. Vanquis wydał już w Polsceka matka Provident Financial, cji, bank będzie sprzedawał czenia wykonywane samolotami Eurolotu zapewniają, że to nie że Provident Financial (nie my- kilkaset kart. Dystrybucją zaj- która udziela szybkich poży-karty kredytowe z pomocą ATR. Dzień wcześniej przedsta- koniec i firma może ogłosićlić z działającym już w Polscemuje się niewielka firma bro- czek (na takich zasadach jakbrokerów, ale duży nacisk wiciele linii zapowiedzieli, żeuruchomienie lotów na nie- Providentem, należącym do in- kerska z Rybnika. To na razie znany w Polsce Provident, czyli położy na dystrybucję za po- zrobią to, ale od 10 sierpnia. których zamkniętych przeznej brytyjskiej spółki IPF) chciał- pilotaż, który potrwa do końcaw domu klienta), notuje „pła- średnictwem internetu. Cele— Zrobiliśmy to na prośbę OLT trasach. Eurolot chce mieć by nad Wisłą uruchomić bank.roku. Dla Brytyjczyków jest toskie” dynamiki przychodów,sprzedażowe i biznesowe nie inwestora, który nie chce kupo-w tym roku 120-150 tys. pasaże-Minęło kilka miesięcy. I oto jest.pierwsza zagraniczna inwesty- zysk Vanquis Banku wzrósł są na razie znane. Jak dowie- wać spółki obciążonej długami. rów. OLT Express w swojej do-W Warszawie zainstalował sięcja i chcą dobrze sprawdzić, jakw pierwszym półroczu 2012 r.dział się „PB”, Vanquis nie W ciągu kilkunastu godzin będę tychczasowej historii przewiózłVanquis Bank Limited Oddziałdziałają systemy i dostosować aż o 60 proc. z 17,6 mln GBP do będzie w Polsce zbierał de- wiedział, czy inwestor wcho- już 320 tys. osób. [MAG] w Polsce, w organizacji. Wpisał model biznesowy do polskich 28,2 mln GBP. pozytów. [ET]
 • 8. 8PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 185 PulsDnia mln zł Tyle mają w przyszłym roku kosztowaćpodatników świadczenia posłów — wynikaze wstępnego projektu budżetu Kancelarii Sejmu.[GN, PAP]PNI pogrążaBudimexSpółka walczy o coraz mniejszekontrakty. W przyszłości woli Alterco na krawędzisię skurczyć, niż utrzymywać Wierzyciele giełdowej spółki tracą cierpliwość i występująduży przerób.Dno problemów sektora budowlanego o ogłoszenie upadłościprzyjdzie na przełomie tego i następne-go roku — uważa Dariusz Blocher, prezes — „w rozmowach z przedstawicielami wie-Budimeksu. Według niego, rękę do tego rzyciela dłużnik potwierdzał, że brak reali-przykłada państwo, mimo deklaracjiDawid zacji zobowiązań wynika z braku środkówTokarzpomocy dla sektora. W środę GDDKiA Choć bory- finansowych”. Czy w tej sytuacji zarządwypowiedziała konsorcjum z upadłymi Alterco sam nie powinien złożyć wnioskuHydrobudową i PBG umowę na budowęd.tokarz@pb.pl 22-333-99-30 kamy się o upadłość?jednego z odcinków A4. Wcześniej to samo z problemami— Nie zrobiliśmy tego, bo choć boryka-spotkało trzy inne firmy.W ciągu dwóch miesięcy do warszawskie-charaktery-my się z problemami charakterystycznymi— Ostatni przetarg na remont mo- go sądu wpłynęły aż cztery wnioski o upa-dla innych spółek z branży nieruchomości,stu Grota-Roweckiego miał wprowadzić dłość Alterco, notowanej na GPW firmy stycznymito trwale nie utraciliśmy płynności — za-nowe zasady w zamówieniach drogo-z branży nieruchomości. Jak dowiedziałdla innych pewnia Zbigniew Zuzelski.wych. Okazało się, że zamawiający chce się „Puls Biznesu”, jeden wniosek zostałWniosek Palucha sąd zwrócił, m.in.zrzucić wszystkie ryzyka na wykonawcę. już wycofany, drugi — zwrócony przez spółek dlatego, że nie wspomniał w nim o innychIndeksacja cen jest, ale ograniczona dosąd, trzeci jest rozpatrywany, a czwarty, z branży wierzycielach. Tych jednak najwyraźniej1 proc. rocznie — mówi Dariusz Blocher.który wpłynął we wtorek, na razie zostałnierucho-nie brakuje. Już 13 czerwca o upadłośćBudimex do listopada zakończy budo-jedynie zarejestrowany.DŁUG Z BONIFIKATĄ?: W ostatnich Alterco wystąpił kolejny podmiot: cypryj-wę swojego odcinka A4 i chętnie dokoń-— Nic nie wiemy o złożonych wnioskachmości, todniach na rynku pojawiły się pogłoski, że ska spółka CDZ & KS Investment Holdingsczyłby sąsiednie, niedokończone przezo upadłość, poza jednym, o którym do- trwale nie ktoś chce skupić długi Alterco za połowęLtd. Jej dyrektorem jest Maciej Kotlicki,Hydrobudowę i Radko. wiedzieliśmy się po zawiadomieniu przezwartości. — Ja nikomu nie przekazywa- członek zarządu NFI Midas i wspólnik— Jednak na zdrowych zasadach. Żebysąd, że został wycofany — mówi Zbigniew utraciliśmyłem takiej informacji. Nic o tym nie wiem,w kancelarii Chajec, Don-Siemion & Żyto.te budowy przejąć i zinwentaryzować, Zuzelski, wiceprezes Alterco. płynności. chociaż w dobie kryzysu zdarzają się takieZ naszych informacji wynika, że Andrzejpotrzeba czasu. Realne też powinny byćJego zdaniem, w ostatnim czasie częstotransakcje — mówi Zbigniew Zuzelski, wice-Chajec, który był członkiem rady nadzor-terminy zakończenia budowy — mówi pre- się zdarza, że wnioski o upadłość różnych Zbigniew Zuzelskiprezes Alterco. [FOT. WM] czej Alterco, rozstał się ze spółką w atmos-zes Budimeksu. spółek składane są jako element presji ferze sporu. Wczoraj, mimo prób, nie udałoSpółka w pierwszym półroczu zdoby- negocjacyjnej i nie wynikają z rzeczywi- dlatego spółka wnosiła o zabezpieczenie nam się skontaktować ani z Chajcem, aniła kontrakty o wartości 921 mln zł. Rokstej niewypłacalności. majątku Alterco przez wyznaczenie nad-z Kotlickim. Nie dotarliśmy też do szcze-wcześniej było to o 2 mld zł więcej. Czekazorcy sądowego. 30 maja Polapart wycofałgółów ostatniego z wniosków o upadłość,też na podpisanie kontraktów o wartościLawina wnioskówjednak wniosek, bo — jak wynika z infor-który wpłynął trzy dni temu. Wiadomo1,3 mld zł.Pierwszy wniosek 25 maja złożyła spółkamacji „PB” — dług wreszcie odkupiła CCjedynie, że złożyła go osoba prowadząca— Są mniejsze niż przed rokiem i jestPolapart, która od AgioFunds TFI odkupiła(by zaraz go sprzedać). działalność gospodarczą pod nazwą Sogo.ich więcej. Nie zamierzamy zdobywaćobligacje Alterco warte 5 mln zł. Papiery 6 czerwca o upadłość Alterco wystą-kontraktów, by utrzymać zatrudnie- miały być wykupione 27 marca 2012 r.,pił kolejny z wierzycieli — Karol Paluch. Fundusze w opałachnie. Wolimy zmniejszyć skalę i prze- ale tak się nie stało. Fiaskiem zakończyły Z jego wniosku wynika, że we wrześniu Gros zadłużenia Alterco stanowią obli-trzymać następne dwa-trzy lata — mówisię też trójstronne porozumienia z połowy2011 r. podpisał z giełdową spółką przed- gacje, które obejmowały m.in. TFI. Z da-Dariusz Blocher. maja, zgodnie z którymi obligacje z 20-pro-wstępną umowę sprzedaży nieruchomo- nych na koniec 2011 r. wynika, że pozaSpółka w pierwszej połowie rokucentowym dyskontem miała przejąć gieł- ści za 14 mln zł. Większa część transakcji, AgioFunds papiery Alterco miały teżwypracowała 2,88 mld zł przychodów dowa Calatrava Capital (CC), a resztę ceny bo 10 mln zł, została rozliczona akcjamiIdea TFI (10,7 mln zł) i Pioneer Pekao TFI— o 28 proc. więcej niż w analogicznym Alterco miało spłacić do listopada 2012 r. Alterco, resztę — 4 mln zł giełdowa firma (20 mln zł). Warto jednak pamiętać, że tyl-okresie 2011 r. Zysk netto wyniósł 67 mln zł Zdaniem Polaparta, negocjacje nie prowa- miała zapłacić do 1 maja 2012 r. Tak sięko w I kwartale 2012 r. zobowiązania z ty-— to spadek ze 120 mln zł w zeszłym roku.dziły do spłaty, ale przeciągania sporu. Tojednak nie stało, bo — jak twierdzi Paluchtułu obligacji wzrosły o kolejne 50 mln zł.Prezes ocenia, że w całym roku Budimexnie utrzyma poziomu rentowności z ze-szłego roku, która wynosiła 4,7 proc. netto.— Trudno oczekiwać, że Budimex unik-nie problemów, które dotykają obecniebranżę budowlaną. Spółka ma w port- Minister kultury chce mieć polski Mosfilmfelu nierentowne kontrakty drogowe,a na wynikach już ciąży restrukturyzacja Resort pracuje nad— To Mosfilm po polsku. Jeślipod obrady Sejmu we wrze-reżyser, prezes Stowarzyszeniakolejowego Przedsiębiorstwa Napraw ustawą, która ma otrzymam kompletną analizęśniu — mówił Piotr Żuchowski Film 1,2 i inicjator apelu prze-Infrastruktury (PNI) — mówi Cezarywpływu tej instytucji na rynek, posłom komisji.ciwko powołaniu polskie- stworzyć państwowyBernatek z KBC Securities. konglomerat filmowy.to być może poprę tę koncep-Jest to odtwa- — Obawiam się, że ta insty- go Mosfilmu.To właśnie koszty i rezerwy związanecję. Na razie mi się ona nie po-tucja i powiązani z nią twór- — Jest to odtwarzaniez restrukturyzacją PNI odpowiadają zaTo Mosfilm i Elewarr doba — mówi Iwona Śledzińska-rzanie starychcy byliby najpoważniejszym starych struktur naczelne-tak duży spadek zysku budowlanej gru-w jednym Katarasińska, przewodniczącastrukturbeneficjentem dotacji PISF.go zarządu kinematografii.py. Spółka kosztowała 225 mln zł, ale posejmowej Komisji Kultury. naczelnegoMłodzi twórcy mieliby wte- Obawiam się, że prywatni pro-analizie jej kontraktów Budimex odpisał — twierdzą przeciwnicy. Posłowie pytali wczorajdy problem ze zdobyciemducenci będą załatwiać własnejej wartość na 180 mln zł. Trochę po cichu w minister-Piotra Żuchowskiego, wicemi-zarządu kine- pieniędzy na filmy — mówiinteresy na boku. Odtwarzamy— Dziś mamy problem, bo kontraktystwie kultury pojawiła się nistra kultury, i Jerzego Barta matografii. Anna Grodzka, posłanka instytucję na kształt gigantycz-PNI są nierentowne. Do tego PKP zarazkoncepcja Polskiego Centrumz PISF-u, co to właściwie maRuchu Palikota.nego Elewarru — mówi Piotrpo sprzedaży odcięło ją od kontraktów na Kinematografii — bytu kon- być za instytucja, po co po-Piotr SzulkinTen pomysł to skok na kasęSzulkin, producent filmowy,utrzymanie torów, które odpowiadały za solidującego przemysł fil- wstaje i ile ma kosztować.producent filmowy — oceniają filmowcy. Pod ape-sygnatariusz apelu.20 proc. przychodów i zatrudniały 45 proc. mowy w Polsce. Ma produ-— Chcemy zachować in-lem przeciwko takim zmianom — Podpisałem apel, bo chcęjej pracowników. Prawdopodobnie wej- kować filmy i pełnić rolęstytucje, które w rynkowych w kinematografii podpisało wspierać młodych filmowców.dziemy ze sprzedającym w spór, bo tenedukacyjną — na kształtrealiach nie mają szans funk- się 380 osób, m.in. KazimierzAle być może pomysł Centrumzobowiązał się do wspierania działań spół- Centrum Nauki Kopernik.cjonowania. Trzeba tworzyćKutz, Krzysztof Krauze czy Kinematografii jest dobry.ki — mówi Dariusz Blocher. Bazą ma być Wytwórniamechanizmy, które dadzą Maciej Strzembosz. Widzę, co się stało z polskim— Spór z kolejami jest ryzykowny, bo Filmów Dokumentalnychszanse na pojawienie się rze-— Ładowanie grubych pie-przemysłem filmowym i mamto główny zamawiający w tym segmen-i Fabularnych, ale ma do niejczy istotnych z punktu widze- niędzy w olbrzymią inwestycję, nadzieję, że uda się uratowaćcie. Jeśli do niego dojdzie, pod znakiem zostać włączona też Filmotekania kultury wyższych wartości szacowaną na 100-300 mln zł, resztki dawnej świetności — ko-zapytania stoi sens całej transakcji — mówiNarodowa (choć jej szef na ra- (…)Przekształcenia mogą się w obecnej sytuacji gospodar- mentuje Kazimierz Kutz, reży-Cezary Bernatek. zie nic o tych planach nie wie). odbyć tylko i wyłącznie naczej, może się okazać ruchem ser filmowy.Emil Górecki Mówi się również o quasi-pań-podstawie autonomicznej usta- pozbawionym ekonomicznego Magdalena Wierzchowskae.gorecki@pb.pl 22-333-98-19 stwowych studiach filmowych. wy, która ma być przedłożonasensu — mówi Sebastian Buttny,m.wierzchowska@pb.pl 22-333-99-99
 • 9. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 9GIEŁDASpółka kupiła od Selgrosu działkęgalerii handlowych, które PA Nova Ewa Bobkowska, prezes PA Novy.w rodzimych Gliwicach, za którątakże realizuje.Spółka we wrześniu wypłaci dywiden-Duża umowazapłaci 30 mln zł. Zbuduje na niejobiekt handlowy dla jednej z sieci — To będzie jedna z większych trans- akcji tego typu, które realizujemy, dę w wysokości 0,5 zł na akcję. Jak zakończyło się dla niej półrocze?PA Novy handlowych, z którą już pracuje:Kaufland, Tesco lub Netto. To in- a rocznie jest ich 10-12. W najbliż- szym roku przygotujemy dokumenta- — Bronimy się, wyniki półrocza będą zupełnie inne niż w całej branżywestycje proste i znacznie bardziejcję dla tej inwestycji. Budowę i sprze- budowlanej — zapowiada Ewarentowne od skomplikowanychdaż zakończymy w 2014 r. — mówi Bobkowska. [EG]Spalarniowy przykład idzie z PoznaniaPoznań chce pomóc i je rozliczymy. Jeśli przejdzie-Jeśli przejdziemy przez wyłoniony partner będzie mieć nie oferty wiążącej. Poza tym JUŻ PISALIŚMYinnym miastom wejść namy przez procedurę, która jest procedurę, która jest możliwość przyłączenia do sieci konsorcjantem jest w nim nienajtrudniejsza, bo pilotażowa,najtrudniejsza, bo pilotażowa, ciepłowniczej, której w Poznaniugiełdowe PBG, ale jego spółka „PB” z 3.07.2012 r.ścieżkę PPP z projektamibędziemy chcieli pomóc wszyst-to będziemy chcieli pomócwłaścicielem jest Dalkia. PBG Operator, która jest odręb-spalarni. Sam jestkim innym projektom spalarniwszystkim innym projektom — Mamy podpisane wszystkie nym podmiotem — mówi dyrek-na ostatniej prostej. w PPP. Będą mieć łatwiej, bo my spalarni w PPP. Będą miećumowy z Dalkią na odbiór ciepła tor wydziału.już wiemy, z jakimi problemamiłatwiej, bo my już wiemy,— zapewnia Bożena Przewoźna.Przypomina, że będzie jesz-Jeszcze rok temu Ministerstwo trzeba się zmierzyć — uważa z jakimi problemami trzeba się cze czas na sprawdzenie złożo-Rozwoju Regionalnego, które Bożena Przewoźna, dyrektorzmierzyć.Kwestia PBG nych ofert i wówczas pod uwagęwspiera poznański projekt spa-wydziału gospodarki komunal- Jednocześnie nie obawia się będzie brana sytuacja finansowalarni w formule partnerstwa pu- nej i mieszkaniowej w poznań- Bożena Przewoźna, dyrektor o to, że w Poznaniu może dojśćpodmiotów.bliczno-prywatnego (PPP) m.in.skim ratuszu. wydziału gospodarki komunal- do powtórki sytuacji z Krakowa. PBG i jego konsorcjanci niew zakresie doradztwa, alarmo- To dobra informacja dla nej i mieszkaniowej w poznań-Tam za najkorzystniejszą (powidzą problemu.wało, że może zabraknąć czasu władz, m.in. Łodzi czy Gdańska, skim ratuszu.wykluczeniu oferty Mostostalu — Z formalnego punktu widze- 4 mld zł będzie kosztowaćna wykorzystanie dotacji unij-które chcą iść poznańską ścieżką.Warszawa) uznano ofertę kon-nia nie ma ryzyka wykluczenia PBG sześć inwestycji spalarni, którenych dla tej inwestycji.— W najbliższym czasie za-Remondis Waste to Energy,sorcjum z udziałem giełdowego Operator z postępowania przetar-mają otrzymać łącznie 1,7 mld Na razie jednak władze prosimy firmy z krótkiej listy do Sita–Zielona Energia oraz kon- PBG. Jednak inna firma odwołała gowego — mówi Kinga Banaszak- zł z dotacji unijnych. StaniePoznania są spokojne o realiza- składania wiążących ofert — za- sorcjum firm Dalveo Poznań,się od tej decyzji, argumentując-Filipiak, rzeczniczka PBG. się tak, jeśli pomyślnie przejdącję zadania w terminie, mimopewnia Bożena Przewoźna.Dalveo Poznań OPCO (z grupyto sytuacją PBG, które złożyło— Nie chcę komentować przez procedury przetargoweże harmonogram postępowania Nie podaje konkretnej Dalkia), CNIM Poznań (Veolia)wniosek o upadłość układową.sytuacji PBG, ale zapewniam,i realizację projektów. Na raziezostał już zaktualizowany.daty. A czeka na nią pięć i PBG Operator (z portfela gieł- I wygrała.że mamy zaufanie do naszych jednak zamawiający zmagająpodmiotów. To Articulus (po-dowego PBG).— Przede wszystkim nie partnerów w przetargu nasię z wieloma problemami,Firmy czekają wiązana z koncernem WasteDyrektor z poznańskiego ra- wiadomo, czy konsorcjum,poznańską spalarnię — mówiw tym głównie z lawiną odwo-— Podtrzymujemy, że do grudniaManagement), Itpok (z nie-tusza zapewnia, że bez wzglę-które jest na naszej krótkiej Pascal Bonne, prezes Dalkii łań firm.2015 r. wydamy dotacje unijne mieckim koncernem E.ON),du na wynik przetargu każdyliście, zdecyduje się na złoże- Polska. [ANP]REKLAMA26962
 • 10. 10 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 20122,07PulsDnia mld EUR Tyle wynosi osobi- sty majątek Alexandre Soaresa Daje mu to tytuł najbogatszego człowieka w Portugalii (w Polsce byłby trzeci, za Janem Kulczykiem dos Santosa, szefa i głównego i Zygmuntem Solorzem-Żakiem). Jeszcze w 2004 r. majątek udziałowca Jeronimo Martins,Soaresa dos Santosa wyceniano właściciela m.in. Biedronki.na 330 mln EUR.Solorz możebudować siećNSA wydał wyrok, który przywracaMidasowi prawo do budowy sieci Druga fala kryzysuLTE. Ale to nie koniec rozgrywkio częstotliwości.Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wy-dał wczoraj wyrok korzystny dla ZygmuntaSolorza-Żaka, kontrolującego NFI Midas na rynku pracyi Polkomtela. Sprawa dotyczy decyzji UrzęduKomunikacji Elektronicznej (UKE) o rezerwa-cji częstotliwości 1800 MHz dla Centernetu Bezrobocie spada, ale dwukrotnie wolniej, niż powinnoi Mobylandu, które należą obecnie do Midasa.Fundusz i Polkomtel budują na nich sieć szyb-kiego internetu LTE. NSA skierował sprawędo ponownego rozpatrzenia w sądzie niższej Psuje się nam rynek pracyJacekDynamika liczby bezrobotnych w porów- Liczba osób, o które zmniejszyła sięinstancji, a w konsekwencji — przywrócił waż-Kowalczyknaniu z analogicznym okresem ubiegłego w czerwcu liczba bezrobotnych w stosunkuność decyzji o przyznaniu rezerwacji. Dzięki Sytuacja na roku ( w proc.)do stanu na koniec maja (w tys.)temu mogą one bez przeszkód budować sieć.Przez ostatnie prawie 1,5 roku nie miały ta- j.kowalczyk@pb.pl 22-333-99-38rynku pracy4,54,3100kiej możliwości, ponieważ Wojewódzki Sąd okazuje się3,680Administracyjny uchylił decyzję rezerwacyj-Miniony czerwiec był teoretycznie wyma- gorsza, niżną. W konsekwencji spółki z grupy Midasa rzonym okresem dla polskiego rynku pra-2,760(konkretnie Aero2) i Polkomtel budowałycy. Po pierwsze, to wiosna, a o tej porze prognozo-sieć LTE na podstawie tymczasowych zezwo-roku zawsze powstaje wiele miejsc pracy.wano.1,840leń na stacje bazowe (UKE wydaje odrębne Po drugie, pogoda była przyzwoita, więczezwolenie dla każdej stacji). prac sezonowych nie powinno brakować.Maja Goettig0,920Prawnicy szacują, że sprawa będzie się to- Po trzecie, mieliśmy mistrzostwa EURO KBC Securities0,0 0czyła jeszcze przez dwa lata w sądach niższej2012, co dodatkowo powinno wspierać XI’10I11I12VI05 06 07 08 09 10 11 12instancji i po tym okresie ponownie trafi do zapotrzebowanie na pracowników.Źródło: GUSNSA. W tym czasie Zygmunt Solorz-Żak za-pewne zbuduje sieć LTE.Piłkarze nie pomogliAle to nie koniec perturbacji wokół prze-Niestety, nawet w tych idealnych wa-— mówi Maja Goettig, główna ekonomistka Słabnący rynek pracy przekłada się jużtargu. Druga, bardziej istotna sprawa dotyczyrunkach euforii na rynku pracy nie było.KBC Securities.na obroty w handlu. Sprzedaż detalicznaważności samego przetargu, zakwestionowa-Grono bezrobotnych zmniejszyło sięNa koniec czerwca zarejestrowanych nadal rośnie, ale znacznie wolniej niż jesz-nego przez T-Mobile. To słynna sprawa pa-w czerwcu zaledwie o 49,5 tys. osób,w urzędach pracy było 1964 tys. osób, czy- cze na początku roku. W drugim kwartalerafki, której zabrakło na jednej stronie doku- czyli o 2,5 proc. — podał Główny Urządli o 4,2 proc. więcej niż w analogicznym statystyczny Kowalski zrobił w dużych skle-mentów przetargowych PTC i o którą rozbiła Statystyczny. To dwukrotnie mniejszy spa- okresie ubiegłego roku. Tak ujęte bezrobo- pach zakupy o 2,9 proc. większe niż przedsię sprawa przetargu. Tutaj orzecznictwo jestdek, niż prognozowali ekonomiści. Stopa cie rośnie i w dodatku przyspiesza. W maju rokiem. W pierwszym kwartale dynamikana razie niekorzystne dla miliardera. Wyroki bezrobocia obniżyła się z 12,6 do 12,4 proc.dynamika rok do roku wynosiła 2,6 proc., była trzykrotnie wyższa — wynosiła 8,6 proc.NSA i WSA uznają, że przetarg powinien (analitycy obstawiali, że będzie to 12,2a w marcu 0,4 proc. — Polska jest nadal jedną z najszybciejzostać powtórzony. Jeśli UKE będzie musiał proc.). Ten nienaturalnie powolny spa- rozwijających się gospodarek tej częścipowtórzyć przetarg, w skrajnym przypad-dek bezrobocia oznacza, że rynek pracyDalsze hamowanie świata. Dane o sprzedaży i bezrobociuku może oznaczać, że Zygmunt Solorz-Żakrealnie (przy założeniu, że nie ma wiosny — Główną przyczyną pogarszania się sytu- pokazują jednak, że nie uda jej się całkowi-zbuduje sieć LTE, a za kilka lat, gdy zostanie ani EURO) przeżywa poważne problemy.acji na rynku pracy jest utrzymujący się odcie uniknąć kryzysu obecnego w Europie.wyczerpana cała ścieżka sądowa, zostaną — Sytuacja na rynku pracy okazuje siępoczątku roku spadek nowych zamówień W drugim kwartale wzrost gospodarczymu odebrane częstotliwości, na podstawie gorsza, niż prognozowano. Efekt sezo- w sektorze przedsiębiorstw. Ponadto sytuacja spowolnił do około 3 proc. z 3,5 proc.których świadczy usługę. Biznesmen kiedyśnowy jest słaby, a efektu EURO 2012 wła-jest niepewna, dlatego firmy wstrzymują sięw pierwszym kwartale. W drugim półro-wspominał, że w takim wypadku będzie do- ściwie wcale nie zanotowano. Na jesieni z inwestycjami i tworzeniem nowych miejscczu 2012 r. zobaczymy dalsze hamowaniechodził roszczeń od skarbu państwa. W sieć bezrobocie znowu zacznie rosnąć i napracy — tłumaczy Wiktor Wojciechowski, — twierdzi William Jackson, ekonomistaLTE chce zainwestować 2 mld zł. [MEW]koniec roku powróci powyżej 13 proc.główny ekonomista Invest Banku.Capital Economics.LOT Catering: piłkarski rekord Contel wnosi o upadłość12,9 mln zł przychodówklientem pozostanie WizzAir,specjalnych połączeń samo-Już nie tylko wierzycielSpółka przeniosła się do ambitnymi planami rozwo-w czerwcu, w tym 1,8na szczęście nic się nie zmie-lotowych z VIP-ami i kibicami chce bankructwa Cafe Poznania kilka tygodni temu,ju. Zapowiadał otwieranieniło. Nie zakładaliśmy współ- przyniosła 900 tys. przycho- wynajmując wirtualny adres10-12 kawiarni rocznie. Pomln zł od kibiców i UEFA. Club. Spółka przyznałapracy z OLT, którą — wbrewdów, a przychody z obsługi od jednej ze specjalizujących siedmiu latach działalno-Spółka pręży muskułypojawiającym się informacjomMiędzynarodowego Centrumsię do niewypłacalności. się w takich usługach firm. ści spółka ma 34 placówki.przed inwestorami.— kontynuujemy. Efekt EURONadawczego UEFA sięgnęłyLiczy na układ.Wzory umów przesyłane W samej Warszawie miała2012 był trudny do oszacowa-800 tys. zł. Zamówienia specjal- potencjalnym franczyzo- w 2012 r. otworzyć kolejnychW tym roku LOT Catering,nia. Na dodatek nasz zysk net-ne dla zorganizowanych grup W sądach leżą dwa wnioskibiorcom wciąż zawierają jed-6-7. Ówczesny prezes Arturktóry należy do Regionalnegoto jest obciążony odsetkami kibiców przyniosły 125 tys. zł. o upadłość szczecińskiej spół- nak poprzedni, szczecińskiJasiński, jeden z czterechFunduszu Gospodarczegoz tytułu 43 mln zł pożyczki na LOT Catering coraz więcejki Contel, która zarządza siecią adres spółki. Przed sądem wspólników Contela, dekla-(RFG), miał zarobić na czysto zakup nieruchomości [zakładuprzychodów, 27 proc., zdoby-kawiarni Cafe Club. Pierwszy w Szczecinie odbyły się do- rował poszukiwanie inwesto-2,5 mln zł — połowę tego, coprodukcyjnego przy lotnisku wa na ziemi.złożył w czerwcu wierzycieltychczas dwie rozprawy ma-ra finansowego i rozmowyw ubiegłym. Ale już po pierw- im. Chopina — red.] — mówi — Utrzymanie obecnego tren-— San Development. Teraz dojące rozstrzygnąć w sprawie z funduszami, które wyłoży-szym półroczu spółka ma 3,6 Krzysztof Wiśniewski, prezesdu wzrostowego pozwala z opty-niewypłacalności przyznała upadłości spółki z tytułu nie-łyby pieniądze na rozbudowęmln zł zysku netto. Przychody LOT Catering. mizmem patrzeć w przyszłość się sama spółka. regulowania opłat za wynajemsieci kawiarni.od stycznia do czerwca byłyEURO 2012 bardzo firmietakże w kontekście trwającego— 12 lipca wpłynął do nas powierzchni w przemyskiejTeraz spółka nie ma preze-wyższe od oczekiwań o 8,7 pomogło. W dni meczoweprocesu sprzedaży udziałówwniosek o ogłoszenie upa-Galerii Sanowa, należącej dosa, lecz prokurenta, którymmln zł. zamówień było tak dużo, żeLOT Catering. Zainteresowanie dłości z możliwością zawar-San Development. Wierzyciel został inny ze wspólników — Byliśmy ostrożni w pro-cztery zakłady LOT Catering:jest spore, zgłosiły się więcej niż cia układu. Wniosek został określił wartość wierzytelno- — Miron Stasik. Nie udałognozach. Nie wiedzieliśmy, czyw Warszawie, Poznaniu,dwie spółki, polskie i zagranicz- złożony przez Contel — mówiści na 300 tys. zł. nam się jednak skontakto-po przeniesieniu operacji doGdańsku i Krakowie pracowałyne — mówi Agnieszka Celińska, Beata Piątkowska z Sądu Contel jeszcze na po-wać z żadnym z jej przedsta-Modlina od 18 lipca naszympo 16 godzin na dobę. Obsługa prezes RFG. [MAG] Rejonowego w Poznaniu. czątku czerwca chwalił sięwicieli. [MICH]
 • 11. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 11SUROWCE Kazakchmys, czołowy producent szym półroczu firma wyproduko-miedzi w Azji Środkowej, zapowie- wała 135 tys. ton miedzi, 5,6 mlnKazachski KGHMdział inwestycje na poziomie6 mld USD (20,4 mld zł) w ciąguuncji srebra i 52,6 tys. uncji złota.Dla porównania produkcja KGHM,zainwestuje pięciu lat w rozwój projektówwydobywczych Bozszakol, Aktogajpo przejęciu Quadry, to 650-670tys. ton rocznie. Spółka ma także6 mld USD i Buzanczi — podała agencjaNowosti-Kazachstan. W pierw-20-procentowy udział w produkcjiprądu w Kazachstanie. [GN, PAP]Spadki Medyczny smartfon rozbudził wyobraźnięw sklepach Medicalgorithmics zebrał z małej giełdyMedicalgorithmics, spółkatelemedyczna, pozyskał bli-ny. Wcześniej rekordzistą byłBiomed Lublin z 35 mln zł.będzie kontynuowała ekspan-sję w Ameryce. Na oku ma kil-cunków spółki, jest on wart1,7 mld zł, z czego większośćsko 56 mln zł. To najwięk- — Zrealizowaliśmy 75 proc. ka podmiotów działających przypada właśnie na USA.Praktikera prawie 56 mlnemisja To rekordowa zł.sza emisja na małej giełdziew 2012 r. Choć miała byćemisji, co — biorąc pod uwagęjej skalę i obecną niepewnąna rynku Cardiac Safety, z wy-ceną na poziomie 10-20 mlnDla warszawskiej spółki jużdzisiaj jest to kluczowy ry-w 2012 r. jeszcze większa — we wcze-sytuację makroekonomiczną USD. Amerykańskie spółki na nek, generujący większośćNiemieckie marketyśniejszych komunikatach — uważam za duży sukces — zlecenie dużych koncernów przychodów, które jeszczebudowlane Małe przenośne urządze- Medicalgorithmics wspomi- mówi Marek Dziubiński, prezes farmaceutycznych monitoru-się zwiększą, gdy w 2013 r. donie Pocket ECG, które przez nał o 70, a nawet 110 mln i założyciel Medicalgorithmics. ją, jak serce pacjenta reagujegrupy dołączy nowy nabytek.tracą klientówcałą dobę monitoruje pra- zł. Zebranie takiej kwoty nieDo spółki wejdzie 20 no- na nowy lek. Zdaniem MarkaPo zakończeniu transakcji te-w Polsce, cę serca, przekonało inwe-udało się dotychczas żadnej wych inwestorów, wśródDziubińskiego, światowy ry- lemedyczna spółka planujeale zwiększająstorów. W ramach emisji notowanej na małej giełdzie których dużą grupę stanowią nek Cardiac Safety jest bardzoprzeskoczyć z małej giełdyobroty w internecie.prywatnej na NewConnect spółce z obszaru biomedycy- OFE. Za ich pieniądze spółkaperspektywiczny. Według sza-na dużą. [AT]Polska stała się najwięk-szym zagranicznym rynkiem REKLAMA 26802niemieckiego Praktikera.Właściciele sieci marketów dlamajsterkowiczów powodów doświętowania jednak nie mają.W drugim kwartale sprzedażPraktikera nad Wisłą sięgnęła53 mln EUR. Było to aż o 10,6proc. mniej niż w ubiegłymroku. Gorzej z ośmiu zagranicz-nych rynków niemieckiej sieciwypadła tylko największa dotej pory, ale pogrążona w kry-zysie Grecja (sprzedaż spadłao ponad 20 proc.), a takżeWęgry (-17 proc.). Po uwzględ-nieniu osłabienia złotego sprze-daż polskiego oddziału spadłao 3,9 proc. Na poprawę się niezanosi. — Choć rynkowe wa-runki w krajach jak Polskaczy Rumunia są lepsze niżw Grecji, nie można oczeki-wać tam wzrostu konsump-cji i prywatnego popytu— mówi Markus Schürholz,CFO Praktikera. Zagranica odpowiada zajedną czwartą przychodówniemieckiej grupy, której ob-roty w pierwszym półroczusięgnęły 1,55 mld EUR. Stratanetto w tym okresie to 96,7mln EUR. — Wyniki jasno pokazują, żemusimy przyspieszyć restruk-turyzację. Dobrze radzą sobiesklepy Max Bahr i to z nichuczynimy główną linię han-dlową w Niemczech — mówiMarkus Schürholz. Sieć zapowiada, że do koń-ca 2013 r. co najmniej 120 nie-mieckich Praktikerów zmieniszyld na Max Bahr (sklepyz szerszą ofertą ogrodniczą).Nie wiadomo, jaki los czekapolski oddział, liczący 25 hiper-marketów — według nieoficjal-nych informacji kupcy już sąposzukiwani, a przy transakcjima doradzać KPMG. Praktiker próbuje podbićwyniki sprzedażą interneto-wą — uruchomił m.in. mobilnągazetkę i o połowę zwiększyłwartość zakupów po wizytachz e-mail marketingu. Nic dziw-nego. — W branży dom i ogródinternet wpływa na ponad50 proc. decyzji zakupowychpodejmowanych w skle-pach — mówi Marek Górecki,doradca ds. e-commercew Divante, współpracującymz Praktikerem. [MZAT]
 • 12. 12 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 PulsFirmy Wspieramy przedsiębiorców także na firma.pb.plKOMENTARZ PARTNERAWstrzymanie dostawzgodnie z prawem FOZ radzi MSP, KAJETAN KUJAWIAK skąd wziąć kapitał radca prawny, Associate, SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Finansowanie Fundacja Obserwatorium Zarządzania pomaga małym i średnim przedsiębiorcom w pozyskiwaniu kapitału.B essa na rynku towarów i usług budowlanych budzi coraz większe obawy wśród dostaw- ców towarów realizujących umowy zawarte w czasach, w których prognozy rynku byłybardziej optymistyczne. Pojawiają się wątpliwości, czy Sama również inwestuje w ciekawe projektyodbiorcy towarów będą wywiązywali się z zaciągnię-tych zobowiązań — płatności za dostarczone wyroby. WSPARCIE PLUSPrzecież „wczorajsi” leaderzy rynku budowlanegoKAPITAŁ: Fundacjadziś stają przed widmem bankructwa. Obawy dostaw- MartaObserwatoriumców są spotęgowane opóźnieniami w płatnościach za Bellon Zarządzania, którąjuż dostarczone towary. Pojawia się zatem pytanie, kieruje Ireneusz m.bellon@pb.pl 22-333-97-33jakie są prawne środki umożliwiające choć w części Tomczak, pomagazabezpieczenie interesów dostawców?MSP w zdobyciuRozwiązanie wydaje się proste — wystarczy sięgnąć do Poszukujesz pieniędzy na rozwój firmy?kapitału i pozyska-art. 552 k.c., który znajduje zastosowanie do umów sprze-Chcesz wprowadzić do swojej działalno-niu inwestorów.daży oraz umów dostawy. Przepisu, którego znaczenieści innowacyjne rozwiązanie? Możesz za- Zarządza też fundu-wzrasta szczególnie w czasach kryzysu i zwiększonego pukać do drzwi Fundacji Obserwatorium szem zalążkowym,ryzyka obrotu gospodarczego. Zarządzania (FOZ) — instytucji otoczenia biz- który inwestuje nesu, która udziela wsparcia małym i śred-w przedsięwzięciaW jego myśl sprzedawca/dostawca może wstrzymać nim przedsiębiorcom w działalności B2B. do 200 tys. EUR.dostawy oraz zażądać ustanowienia zabezpieczenia [MBE, FOT. ARC]płatności w przypadku wystąpienia jednej z poniższychDroga po kapitałprzesłanek:FOZ realizuje autorskie programy badaw-1) kupujący dopuścił się zwłoki z zapłatą ceny za dostar-czo-rozwojowe poświęcone strategii pro- czoną część rzeczy sprzedanych albo wadzenia biznesu, wykorzystaniu nowo-2) ze względu na stan majątkowy kupującego jest wąt- czesnych form zarządzania, rynku pracy, pliwe, czy zapłata ceny za część rzeczy, które mają technologii ICT czy dostępu do kapitału dla być dostarczone później, nastąpi w terminie (wątpli-MSP. Fundacja pomaga małym i średnim wości co do stanu majątkowego odbiorcy pojawią sięprzedsiębiorcom przy tworzeniu innowacji,— Weryfikujemy je na podstawie oceny— Jeżeli inkubowana firma będzie po- np. w związku z informacją prasową o grożącej muich wprowadzaniu oraz finansowaniu. ich sytuacji finansowej. Udzielamy wsparciatrzebowała od nas dodatkowego wsparcia upadłości) . — Trzy lata temu zaczęliśmy edukować tym przedsiębiorstwom, które dobrze radząw zarządzaniu czy wcielaniu w życie planówNieustanowienie zabezpieczenia w wyznaczonym MSP w zakresie pozyskiwania kapitałusobie na rynku. Firma, która chce skorzystać rozwojowych, to oczywiście dostarczymy jejterminie będzie uprawniało sprzedawcę/dostawcę do— doradzaliśmy im, jak należy się przy- z naszej pomocy, musi przysłać zgłoszenietej pomocy. Skorzystamy przy tym z naszychodstąpienia od zawartej wcześniej umowy. Formułującgotować do tego, by rozmowa z bankiem z krótkim opisem wykonywanej działalnościdoświadczeń, zdobywanych przy wszystkichpismo do kontrahentów, należy pamiętać, że termin na lub inwestorem zakończyła się sukcesem. wraz ze sprawozdaniem finansowym — tłu-innych projektach adresowanych do MSPustanowienie zabezpieczenia płatności powinien realnie Staramy się również budować wokół siebiemaczy prezes Tomczak.— podkreśla prezes FOZ.umożliwić odbiorcy spełnienie świadczenia. środowisko inwestorów, głównie indywi- W sierpniu FOZ wystartuje z kolejną turąOd początku roku do FOZ wpłynęło około dualnych, którzy poszukują ciekawychseminariów informacyjnych na temat pro-1500 zgłoszeń od pomysłodawców. FundacjaPrzy zastosowaniu przepisu art. 552 k.c. pojawia się okazji do inwestycji — mówi Ireneuszjektu „Katalizator inwestycji”. Ich uczestnicy zorganizowała około stu spotkań, a 15 przed-jednak praktyczne pytanie, jakich zabezpieczeń możeTomczak, prezes FOZ.będą mogli spotkać się z ekspertami fundacji sięwzięć przechodzi w tej chwili proces pre-żądać dostawca? Ustawodawca tego nie określił, równieżObecnie fundacja realizuje dwa projekty, i dowiedzieć się, na czym dokładnie polega inkubacji.orzecznictwo sądów nie udziela odpowiedzi na to pytaniektóre mogą zainteresować przedsiębiorców. projekt oraz podpytać o możliwości pozy- — Oceniając pomysły, które do nas wpły-(zresztą brak orzecznictwa do art. 552 k.c. może świad-Pierwszym z nich jest „Katalizator inwestycji”. skania finansowania. Spotkania odbędą sięwają, w pierwszej kolejności bierzemy podczyć o rzadkim stosowaniu tego przepisu w praktyce).To program skierowany do firm śred-w Warszawie, Radomiu, Płocku i innychuwagę model biznesowy, a następnie do-Z uwagi na tę lukę w przepisie logicznym rozwiązaniemniej wielkości, które chciałyby zrealizo- mniejszych miastach. świadczenie i osobowość pomysłodawcówbyłoby żądanie przez sprzedawcę jednego z tych zabez-wać projekty o wartości od 1 mln zł do — podkreśla Ireneusz Tomczak.pieczeń, które są powszechnie stosowane w obrocie5 mln zł. Dostają w pakiecie cztery usługiDo 200 tys. EUR za pomysłW siedzibie fundacji na spółki, które prze-gospodarczym, tj. m.in. gwarancji bankowej, gwarancjidoradcze — eksperci FOZ wskazują im Fundacja zarządza też funduszem zaląż- chodzą proces inkubacji, czekają biura wypo-ubezpieczeniowej, oświadczenia o dobrowolnym pod-odpowiednie źródła finansowania, po-kowym „Nowy horyzont” z kapitałemsażone w sprzęt komputerowy oraz ekspercidaniu się egzekucji, oświadczenia o przekazie itd. Forma magają w wyborze optymalnej struktury w wysokości 10 mln zł. W ramach tego pro-gotowi do udzielenia wsparcia.zabezpieczenia powinna być adekwatna do wartości do- finansowania, opracowują wraz z firmą jektu prowadzi Inkubator Obserwatorium FOZ nie tylko realizuje projekty adresowa-starczanych towarów, rozmiarów realizowanej inwestycji biznesplan, wyceniają dany projekt lubZarządzania. Inwestuje do 200 tys. EUR ne do MSP, ale koordynuje również działal-oraz realnych zagrożeń związanych z brakiem płatności. przedsiębiorstwo oraz pomagają w rela-w przedsiębiorców, którzy mają już pewne ność klastra technologicznego „Nowe MediaWarto jednak pamiętać, że ustanowienie nawet najbar- cjach z inwestorami lub instytucjami fi-doświadczenia w zarządzaniu biznesem.w edukacji”. Skupia on około 40 podmiotówdziej wyszukanych zabezpieczeń nigdy nie będzie w pełninansującymi. Oceniają również wiarygod-— Interesują nas pomysłodawcy, którzy — firm szkoleniowych, doradczych, techno-gwarantowało dokonania płatności przez kupującego. ność firmy ubiegającej się o kredyt (tzw. pracowali w dużych firmach, mają pewienlogicznych oraz uczelni, które obrały sobie scoring kredytowy). W ramach projektu pomysł i chcieliby przekuć go w innowacyj- za cel budowanie społeczeństwa opartegoWarto zaznaczyć, że przepis art. 552 k.c. nie może być FOZ udziela przedsiębiorcom pomocy de ny produkt. Szukamy zarówno przedsiębior-na wiedzy i cyfryzację wiedzy.interpretowany w sposób rozszerzający jego zastoso-minimis. Docelowo z usług oferowanych ców, jak i tzw. spin-offów. KoncentrujemyFundacja chce stworzyć w Warszawiewanie. Zatem sprzedawca nie może z niego skorzystaćw ramach „Katalizatora inwestycji” będzie się głównie na firmach z branży B2B oraz Centrum Nowoczesnych Technologiiw przypadku wystąpienia innych przyczyn, nawet gdyby mogło skorzystać 165 firm. KilkudziesięciuICT — mówi Ireneusz Tomczak. — Knowledge Village. Liczy na unijną do-były one podobne do tych wymienionych w art. 552 przedsiębiorców już zwróciło się o takie Do końca września fundacja zamierza tację. Jeżeli inwestycja dojdzie do skutku,k.c. Chociażby oświadczenie odbiorcy, że nie zapłaci zawsparcie do fundacji. Firmy wciąż mogązaangażować się w dwa projekty, a co pół podmioty obecnie zrzeszone w klastrze będątowar, nie będzie uprawniało sprzedawcy/dostawcy dosię zgłaszać poprzez serwis internetowy:roku planuje poszerzać portfolio o kolejne pracowały tam nad produkcją i digitalizacjąwstrzymania dostaw i żądania zabezpieczenia. katalizatorinwestycji.pl. trzy nowe spółki.materiałów szkoleniowych.
 • 13. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 13BADANIE Mali i średni przedsiębiorcy Keralla Research na zlecenie Wciąż mniej popularne są MSP chętniej sięgają po roz-chętnie korzystają z progra- marki Quatra. Z rozwiązańzaawansowane rozwiązania,wiązania w chmurze. 50 proc.Programymów komputerowych, wspo-magających zarządzanie pro- księgowych korzysta 78,5 proc. badanych, z programów dotakie jak programy służącedo zarządzania relacjami badanych wskazało, że chętnie zakupiłoby oprogramowaniepomagającesami biznesowymi – wynikaz badania „Oprogramowanie fakturowania — 86,7 proc. badanych, a z systemów doz klientami. Tylko 18,7 proc.MSP używa profesjonalnych w modelu SaaS (Software as a Service). 62 proc. mikrofirmw biznesiewspierające pracę MSP” prze-prowadzonego przez Instytut zarządzania personelem — 68 proc. respondentów.narzędzi typu CRM (CustomerRelationship Management). nie rozważa zakupu oprogra- mowania w tym modelu. [MBE] Informacje z małych i średnich przedsiębiorstwPomysł Kasomatu na biznes:Creotech liczyna zastrzyk gotówkikredyty „chwilówki” Naukowcy w biznesie liczyć ludzi czy przedmioty.Chcemy skomercjalizować tęnie mają lekko.Państwo bierze się a dotyczą Kasomatu, spółkiUrządzenia pomiarowewiedzę — rozwijamy techno- wchodzącej w skład grupy OLS. Parabanki wypierają bankilogie, których używano przyza parabanki, ale mają im pomóc Oferuje ona szybkie pożyczkiEksperci Deloitte w raporcie „Doświadczenie klienta w relacjilotach kosmicznych i w pro-tymczasem firmy w zdobyciu inwestora. do 500 zł dla konsumentów.z bankami w Polsce” oceniają, że indywidualna obsługa, per-jektach naukowych, ale rów-oferujące szybkieMa ok. 1 tys. stałych użytkow-sonalizacja oferty oraz wysoka elastyczność wobec zdolnościnie dobrze można je stosowaćpożyczki rozwijają ników, a ostatnio odnotowałakredytowych klientów powodują, że niepodlegające prawu ban-DobrzebyćAlbertem w domu, by np. kontrolowaćsię prężnie. Kasomat.prawie 4 tys. zarejestrowanychkowemu parabanki coraz częściej wypierają banki z ich natural- Einsteinem, ale jeszcze lepiejzdalnie zużycie prądu — mówi pożyczkobiorców. Potrzebują nych obszarów funkcjonowania. Te ostatnie mają znaczne braki być Billem Gatesem — wie- Grzegorz Brona.pl jeszcze w tym średnio 180 zł. Pierwsza pożycz-w obsłudze klienta i personalizacji oferty, które są głównymidzą o tym twórcy CreotechSpółka rozmawiała m.in.roku zaoferuje dwa ka na maksymalnie 30 dni może czynnikami wpływającymi na satysfakcję klientów. Mogą im toInstruments, spółki, która ma z jednym z przedsiębiorstwnowe produkty. wynieść do 250 zł, a kolejne do zapewnić parabanki. Ich zaletą jest m.in. bezpośredni kontaktw praktyce wykorzystywać na-autobusowych w sprawie sys- 500 zł. Jej koszt można sobie przedstawicieli z osobami chcącymi zaciągnąć pożyczkę. ukowe odkrycia. temu monitorującego pracęPaństwo zainteresowało się dzia- wyliczyć na stronie interneto-Portale internetowe, takie jak Zopa, Prosper czy polski Kokos.— W firmie pracuje niecałe kierowcy. Na rozwój produkcjiłalnością parabanków. KNF, NBP,wej Kasomatu. Np. pożyczone pl, umożliwiają udzielanie i branie pożyczek od innych użyt- 20 osób — w tym trzy z tytu-potrzebuje jednak pieniędzyUOKiK i resort finansów chcą się 250 zł za 30 dni trzeba będziekowników portalu, z pominięciem sektora bankowego. Stały łem doktora. Mamy na pokła- — a debiut na NewConnectpoważnie zająć uregulowaniem zwrócić w kwocie 331 zł, a 180 zł się one alternatywnym kanałem oferującym atrakcyjniejsze dzie doktorantów i studen-przesunął się w czasie, bo au-takich instytucji i przestrzec po takim samym czasie urośnie oprocentowanie przy niższych kosztach działania. Banki prze- tów, głównie z Politechniki toryzowanym doradcą spółkiprzed ich usługami. Obecnie ry-do 238,32 zł. grywają także na rynku płatności internetowych i mobilnych,Warszawskiej i Akademii było GoAdvisers, które straci-nek parabanków nie jest objętyJuż w październiku będzieten obszar został zdominowany przez niezależne platformy:Górniczo-Hutniczej, choćło licencję.żadnym nadzorem. Jednak mimo można pożyczyć więcej (do PayPal, Przelewy24. [SW, PAP]uczelnie czasami z podejrzli-— Procedury się przedłu-zastrzeżeń regulatorów instytu-1500 zł) i na dłużej (do 80 dni).wością patrzą na działalnośćżyły, ale chcemy zadebiuto-cje parabankowe nie narzekająWrocławska spółka pilotuje komercyjną, nawet jeśli mia-wać na NewConnect jeszczena brak klientów. Rynek tennowy produkt, tzw. kasówkę.A jak wyglądają koszty szyb- Spółka myśli również łaby prowadzić do naukowych w tym roku i zebrać 1-1,5 mlnw Polsce może być wart nawet— W odróżnieniu od naszegokich pożyczek w innych firmach?o kolejnych rozwiązaniach, tak-innowacji — mówi dr Grzegorzzł. W ostatnich latach zwięk-kilkadziesiąt miliardów złotych. flagowego produktu w tym przy- Różnie. Np. miesięczny koszt po- że niezwiązanych z pożyczkami. Brona, wiceprezes Creotechszaliśmy przychody o 200-Np. polski Provident na koniec padku koszty mają maleć w mia- życzki w wysokości 500 zł w VIASpadku zainteresowania klientówInstruments, pracujący rów- -300 proc. Z kapitałem na2011 r. obsługiwał 834 tys. osób rę wydłużania okresu pożyczki, SMS to 100 zł, a w Marce SA jużnie przewiduje. Wręcz przeciw- nież na UW. inwestycje w budowę la-i wypracował zysk na poziomieczyli im dłużej, tym będzie taniej.165, 32 zł.nie. Zapotrzebowanie na szybkie Creotech opiera się na czte- boratorium i rozwój działu66 mln GBP brutto. Profi Credit, Dokładny poziom kosztów poży-Drugim produktem, który tra- pożyczki jest i będzie duże. rech biznesowych nogach. Jaksprzedaży będziemy w sta-pożyczający także firmom, tylkoczek jest w trakcie ustaleń — mówi fi do rąk klientów jeszcze w tym — To szybkie i łatwe pieniądze mówi wiceprezes, z naukowe- nie utrzymać to tempo, choćw czerwcu br. udzielił pożyczekMaciej Doliński, prezes Kasomatu.roku, będą karty prepaid, którew potrzebie. W dodatku poży- go punktu widzenia najważ-prawdziwy skok zapewniłbyna kwotę 15,1 mln zł. Jednak cena z pewnością również umożliwią korzystanieczamy niewielkie kwoty, którychniejszy jest system pomiaru nam inwestor branżowy, któ- nie będzie odbiegać od tego, coz pożyczek. Kasomat.pl liczy chwilowy brak może czasem po-czasu White Rabbit, opraco- rego chcemy znaleźć — zapo-Jeszcze więcej i na dłużej może zaoferować konkurencja. na 3 tys. osób korzystającychpsuć jakieś plany czy uniemoż- wany w szwajcarskim CERNwiada Grzegorz Brona.Na rynku pojawiają się kolejne— Nie chcemy konkurować z takich kart na koniec roku liwić realizację ważnej inwesty- i rozwijany przez warszawską Dziś Creotech — któregofirmy. Przykładem jest grupa cenami. Będą one na podob- i 1500 stałych klientów w przy-cji. Trzeba też pamiętać, że ok. spółkę. Nie brakuje jednakzeszłoroczne obroty sięgnęłyOnline Loan Services, któranym poziomie, jaki oferują padku kasówki. 3 mln osób w Polsce jest wyklu-projektów, które przynoszą1,3 mln zł — działa w Piasecznie.w tym roku chce wyemitować inne podmioty udostępniająceczonych z kredytowania przez gotówkę.Spółce marzy się jednakobligacje na rynku Catalyst. szybkie pożyczki. Przewagę Pożyczali i będą pożyczaćbanki — twierdzi Maciej Doliński. — Tworzymy systemy M2M nowa siedziba.Pierwsza emisja ruszy w II po- chcemy budować innowacjami Na koniec roku grupa OLS maW pierwszym półroczu 2012 r. (służące komunikacji między— Warszawa to jedyne takłowie sierpnia, a druga pod ko-technologicznymi. Dążymy doodnotować przychód z tytułuspółka pożyczyła ok. 0,5 mln zł. różnymi urządzeniami), sys- duże miasto w Polsce bez par-niec roku. Z obu chce pozyskać tego, żeby wszystko można było udzielonych pożyczek w wy- Co miesiąc ta wartość rośnie ok. temy mierzące parametry ku naukowo-technologiczne-po 700 tys. zł. Pieniądze sięzałatwić przez internet w pro- sokości 1 mln zł. Z tego ok. 30 proc. energetyczne i kamery wrazgo. Jeśli zostanie stworzony,przydadzą na nowe projekty,sty i szybki sposób — tłumaczy 10 proc. powinno być czy-Sylwia Wedziuk z oprogramowaniem, po-od razu się do niego zgłosimyktóre ruszą jeszcze w tym roku,Maciej Doliński. stym zyskiem. s.wedziuk@pb.pl22-333-9728zwalającym m.in. dokładnie— mówi wiceprezes. [MZAT]YourPerfectDress: start w Polsce, finisz w USA FUZJE I PRZEJĘCIALaureaci Startup będziemy go dopracowywać i po- klientek rezygnuje z zakupukursu, z zespołu wykreowanego Technoboard łączy spółkiWeekend Warsaw 2012szukiwać sklepów do współpracy.ubrań w sieci ze względu na nie- na potrzeby warsztatów możneZarządy funduszu zalążkowego TechnoBoard oraz spółki Ale działalność chcemy prowa-właściwe dopasowanie stroju. powstać firma, a do tego zyskać Kvadratco Services podpisały list intencyjny, dotyczący fuzjiskorzystają z okazji dzić nie w Polsce, ale w Stanach— Wybieramy projekty, któ-dokapitalizowanie i wypuścićpomiędzy kilkoma spółkami z portfela TechnoBoard. Do reali-i spróbują swoich siłZjednoczonych — zaznacza Zofia re najlepiej rokują, ale do suk- aplikację mobilną wspomagającązacji zamierzeń listu wykorzystana będzie nowa spółka akcyjnaw USA. Ostoja Starzycka, pomysłodaw-cesu, szczególnie globalnego,naukę języków obcych. iBusiness, która docelowo ma znaleźć się na rynku NewConnect. czyni YourPerfectDress.pozostaje długa droga — mówi— Kilka tygodni temu wrócili-Fuzja dotyczy spółek RedBelt (guarda.pl), Panoko (mobile4biznes.Są studentami informatyki Zdaniem Jakuba Proboli z PTCDariusz Żuk, prezes Polski śmy z Finlandii, gdzie uczestni-pl), e-Cop (e-cop.pl) oraz A4B (2buymedia.com). [DI]Uniwersytetu Warszawskiego,T-mobile, jurora tegorocznegoPrzedsiębiorczej, juror Startupczyliśmy w akceleratorze Startupspotkali się w lipcu na Startupkonkursu dla start-upów, w kon-Weekend Warsaw.Sauna. Pomogło nam to przy- TELEKOMUNIKACJAWeekend Warsaw. Terazcepcie (choć potrzebny mu jesz- Wygrana pomogła zespołowi śpieszyć prace nad produktem. Aiton Caldwell wychodzi za oceanwspólnie będą pracować nad cze biznesowy szlif ) drzemiepostawić pierwszy krok — zyskali Za miesiąc zamierzamy wydaćYourPerfectDress, platformą po-spory potencjał, bo odpowiadadostęp do serwerów, pomoc gra- nową aplikację. Wtedy też zaczy-Aiton Caldwell — polska firma z Gdańska, działająca na rynkuzwalającą na idealne dopasowa- na realną potrzebę rynkową.fika i darmową domenę. Teraz namy poszukiwania inwestora hostowanych usług telekomunikacyjnych dla MSP i klientów in-nie ubrań zamawianych onlinePotwierdzają to wyliczeniao miejsce na rynku muszą już w Dolinie Krzemowej — mówidywidualnych, zawarła umowę partnerską ze spółką ze Stanówdo sylwetki klientek.IMRG (branżowy portal zajmu- walczyć sami. Ale jak pokazuje Michał Karmiński z EduKoala.Zjednoczonych — Aiton Caldwell Inc. Amerykańska firma— Jesteśmy na początku dro-jący się e-commerce) — z danychprzykład firmy EduKoala, laure-Anna Bełcik rozszerzy swoją dotychczasową ofertę o telefonię VoIP wrazgi. Mamy już prototyp platformy, wynika, że w USA ok. 70 proc.ata ubiegłorocznej edycji kon-a.belcik@pb.pl 22-333-98-51z usługami w modelu SaaS dla klientów biznesowych. [MBE] Podziel się tym, co dzieje się w Twojej firmie. Napisz na msp@pb.pl
 • 14. 14 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 20128 VIII PulsFirmy Tego dnia w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym odbędzie się bezpłatne seminarium pod hasłem „Patent na finansowanie inwestycji”. Poruszony zostanie m.in. temat prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w firmach. Udział można zgłaszać do 3 sierpnia. [MBE]Krakowskioutsourcing Oprocentowanie lokatwalczy o swojeMałopolska branża BPO/SSCczeka na większe wsparcie zestrony administracji publicznejnie jest sztywnei ułatwień w dostępie dofinansowania. Usługi dla MSP Na lokacie firmy mogą wynegocjowaćCo decyduje o wyborze lokalizacji dlainwestycji w sektorze usług outsourcin- wyższy procent. Trzeba tylko wiedzieć kiedy, jak i gdziegowych (BPO) i usług wspólnych (SSC)?Menedżerowie z małopolskich firm napierwszym miejscu wskazują dostępnośćwykwalifikowanych pracowników. Liczą Wynegocjuj więcejsię także niższe koszty pracy. Zdaniem SylwiaJak?Wybór banku zależy też od tego, jakąprzedstawicieli Centrum Business inWedziuk Jeśli chcesz wynegocjować wyższe opro-kwotę chcesz zdeponować. WiększośćMałopolska, autorów badania przeprowa- Klienci centowanie lokaty, zgłoś się do departa-banków umożliwia negocjacje od 50 tys. złdzonego wśród uczestników konferencji s.wedziuk@pb.pl22-333-97-28pragnącymentu skarbu swojego banku. Przeważniealbo 100 tys. zł, a niektóre od 25 tys. zł.„How big can we grow?”, branża BPO otrzymaćtakie sprawy załatwia się telefonicznie.Kiedy?opiera się głównie na zasobach ludzkich,Przedsiębiorcom najwygodniej lokować nad-Gdzie?Nie dzwoń z propozycją negocjacji opro-dlatego wynagrodzenie pracowników wyżki na kontach oszczędnościowych albodobre stawkiNajlepiej negocjować w swoim banku, centowania lokat po godzinie 14.jest jednym z najbardziej kosztownych na lokatach. Z tych dwóch metod korzystniej- depozytów ponieważ oprócz wysokości kwoty i ter-Najlepiej, żeby to nie był ostatni tydzieńelementów utrzymania firm. Możemy się szą mogą być lokaty, ponieważ zwykle ich minu, na jaki chcesz złożyć depozyt, bank miesiąca.więc spodziewać, że kraje o mniejszychoprocentowanie jest wyższe. Ograniczeniem na dłuższezwraca również uwagę na historię współ- Próbuj pod koniec każdego kwartału.wymaganiach płacowych wkrótce staną jest konieczność nienaruszalności depozytu,terminy pracy. Ważne będzie dla niego m.in., czyJeśli akurat zbliża się koniec roku — lepiejsię dla nas konkurencją. Potrzebne jest za- podczas gdy z kont oszczędnościowych zwy-powinni roz-korzystasz też z innych jego produktów. nie mogłeś trafić.tem wsparcie ze strony administracji pu-kle można korzystać.blicznej.Dane zebrane przez nas od 9 bankówważyć zało- Sami przedsiębiorcy oczekują w tym (BGŻ, BPH, Deutsche Bank, FM Bank, Ideażenie lokaty— Firmy, które współpracują z nami dłużej — W cyklach rocznych najczęściej zauwa-zakresie zwłaszcza wsparcia finansowe-Bank, ING, Meritum, PBP, Pekao) pokazują, i korzystają także z innych produktów oraz żalna jest tendencja do stosowania wyższegogo, w tym ulg fiskalnych, grantów, zwięk- że bywa także na odwrót, to konta oszczęd- w ciągu mie- usług, mogą wynegocjować korzystniejszeoprocentowania lokat dla klientów z segmen-szenia dostępności do funduszy regional-nościowe są oprocentowane wyżej. siąca z pomi-warunki — przyznaje Piotr Pazdan, dyrektor tów małych i średnich przedsiębiorstw oraznych, a także doradztwa i pomocy prawnej Tak jest np. w ING, gdzie najwyżej opro-nięciembiura rozwoju produktów klienta biznesowe- klientów korporacyjnych w czwartym kwar-(56 proc.). Współpraca z instytucjami centowany depozyt dla firm sięga 3 proc., go w Banku Pekao.tale — ujawnia Adam Orzechowski, zastępcapublicznymi w zakresie after care, czylia na rachunku oszczędnościowym można ostatniegoAle depozyty mogą negocjować nie tylkodyrektora Departamentu Produktów i Usługjuż po uruchomieniu inwestycji, ma dlazarobić do 5,5 proc. Podobnie w banku BPH, tygodnia.klienci danego banku.Bankowości Instytucjonalnej w banku BGŻ.przedsiębiorców mniejsze znaczenie niżgdzie najwyższe oprocentowanie lokat ter-— Oferujemy również możliwość nego-Są też okresy, w których banki wiedzą,przy jej rozpoczynaniu. Oczekuje jej tylkominowych dla klientów z segmentu MSPMałgorzata Łojekcjowania lokaty przez klientów firmowych,że mogą spodziewać się większego napływu7 proc. badanych. Partnerami w tym za-wynosi 3,1 proc., a konto oszczędnościowePolski Bankktórzy nie są klientami Meritum Banku, bez gotówki.kresie są dla przedsiębiorców regionalneSymetria Profit daje 3,7 proc. w skali roku. Przedsiębiorczości konieczności zakładania konta firmowego — Firmy handlowe mają więcej pienię-agencje rozwoju (52 proc.), izby przemy- Ale przedsiębiorcy nie muszą się godziću nas — mówi Piotr Stankiewicz, dyrektor dzy pod koniec roku, kiedy rosną ich obroty,słowo-handlowe i samorządy lokalne (pona oprocentowanie depozytu proponowanebiura produktów depozytowych i inwesty-a np. firmy z branży turystycznej i gastrono-51 proc. wskazań).przez bank. Mogą wynegocjować lepsze. cyjnych w Meritum Banku. micznej chętniej zakładają lokaty po sezonie Natomiast problemy, z jakimi borykają Do tego negocjować można telefonicznie, wakacyjnym — zauważa Piotr Pazdan.się przedsiębiorcy na terenie KrakowskiegoPo znajomości a samo założenie lokaty odbywa się już w stuPonadto, lokatę lepiej zakładać rano niżObszaru Metropolitalnego, to biurokracjaWśród 9 banków, które udzieliły nam in- procentach online. po południu. Granicą jest godzina 14.(tak wskazało 42 proc. menedżerów), słaba formacji, najwyższe oprocentowanie loka-— Po tym czasie wzrasta płynnośćinfrastruktura komunikacyjna (31 proc.),ty terminowej proponuje Idea Bank. To ażTrzeba wiedzieć kiedyw związku z większą aktywnością bankówrosnące koszty prowadzenia działalności 6,54 proc. na lokacie WIBOR Plus na 36 mie- Banki w większości twierdzą, że zawsze sąna rynku międzybankowym i wtedy stawkigospodarczej i wzrost konkurencji na ryn- sięcy. Podobnie w Idea Banku można liczyć gotowe do rozmów z klientem, niezależnie oprocentowania w szczególności na krótkieku lokalnym (po ok. 20 proc.).maksymalnie na 6,5 proc., deponując pie-od pory dnia i pory roku. Można jednak terminy, tj. od 1 dnia do 1 tygodnia, mogą być — Konkuruje się nie tylko o klienta, niądze na kwartał. Najniższe oprocentowa- wyróżnić pewne okresy, w których bardziejniższe — radzi Małgorzata Łojek.ale również o pracowników — zaznaczanie (3 proc.) dają Deutsche Bank i ING. Przybędą skłonne do ustępstw. Jednym z nich Lepiej unikać zakładania lokat w ostatnimJacek Adamczyk z Małopolskiej Agencji tym ING zakłada lokaty od 50 tys. zł firmom jest koniec każdego kwartału. To wtedy tygodniu miesiąca.Rozwoju Regionalnego. z rocznymi przychodami powyżej 1,2 mlnbanki poprawiają swoją płynność i w celu— Klienci pragnący otrzymać dobre staw- Pojawia się więc potrzeba przeana- EUR i prowadzących pełną księgowość.pozyskania dodatkowych pieniędzy mogąki depozytów na dłuższe terminy powinnilizowania potencjału nowych miejsc. Wszystkie banki umożliwiają negocjacjebyć gotowe więcej płacić za depozyty.rozważyć założenie lokaty w ciągu miesiącaWskazania padają na Nowy Sącz i Tarnów. oprocentowania, ale przeważnie zastrzegająSzczególnie dobrze o lokacie pomyśleć podz pominięciem ostatniego tygodnia — twier- — Najpierw jednak miasta te musząsobie pewną kwotę, od której mogą zacząćkoniec roku. dzi Małgorzata Łojek.spełnić wymagania stawiane przez inwe-rozmawiać. Tylko Idea Bank nie określa mi-storów, czyli zwiększyć dostępność po-nimalnej kwoty, zaznaczając, że wszystkowierzchni biurowej, poprawić infrastruk-zależy od indywidualnej sytuacji klienta. BankOd jakiej kwoty Najwyżej oprocentowanaturę i podnieść potencjał zatrudnieniaW pozostałych bankach trzeba mieć co naj- można negocjowaćlokata bez negocjacji— zaznacza Jacek Adamczyk.mniej 50 tys. zł albo 100 tys. zł. Najniższej BGŻ 50 tys. zł4,24% — lokaty zakładane w internecie (eBGŻ Firma) Anna Bełcikkwoty wymaga Bank Pekao i Deutsche Bank dla kwot od 1 mln zł na 12 miesięcya.belcik@pb.pl 22-333-98-51 (25 tys. zł). Przy tym to, czy i ile uda się wy-BPH 50 tys. zł3,1% dla lokaty 3-miesięcznejnegocjować zależy od wielu czynników. Deutsche Bank 25 tys. zł3% lokata standardowa na 12 miesięcyNajważniejsze są trzy: kwota, okres, na który FM Bank 100 tys. zł 6,54% na lokacie WIBOR Plus na 36 miesięcy Przedsiębiorcy chcemy złożyć depozyt, oraz relacje międzyIdea Bank brak limitu do 6,5% na lokacie kwartalnej oczekują wsparciaklientem a bankiem. ING 50 tys. zł3% na kwotę od 100 tys. na okres 3 miesięcy.— Im dłuższy termin i większa kwota,Meritum 100 tys. zł (przy kwotach od5,5% dla lokaty na 12 miesięcy od 1 tys. zł zakładanejfinansowego, w tymtym stawka oprocentowania może być wyż- 10 tys. zł do 100 tys. zł lokatyw Bankowości Elektronicznej.ulg fiskalnych, grantów,sza — mówi Małgorzata Łojek, menedżer negocjowane zakładane sąw Departamencie Skarbu w Polskim Bankuwedług stawek z tabeli negocjacji).zwiększenia dostępności Przedsiębiorczości. PBP 100 tys. zł stawka WIBID rynku międzybankowego na dowolny termindo funduszy regionalnych, FM Bank wskazuje również długość relacjii kwotę powyżej 100 tys. zł.a także doradztwa z bankiem jako ważny argument w negocja-Pekao 25 tys. zł4% (oprocentowanie zmienne) dla lokaty na 36 miesięcy,cji, a m.in. Idea Bank fakt, czy przedsiębiorca minimalna kwota — 1 tys. złi pomocy prawnej. korzysta z innych produktów w banku.
 • 15. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 15SPOTKANIE Wrocławska Agencja Rozwoju działalności gospodarczejszanie udziału. Należy to zrobić się m.in. jakie warunki powinienRegionalnego (WARR)w dziedzinie gospodarkinajpóźniej do godz. 14, prze-spełniać projekt oraz na jakieAbecadłoi Polska Agencja RozwojuPrzedsiębiorczości (PARP) elektronicznej” w ramach Programu Operacyjnegosyłając imię i nazwisko osobyzgłaszającej się, nazwę przed- wydatki można uzyskać dofi- nansowanie. Liczba miejsc jeste-dotacji specjalnie dla przedsiębior-ców przygotowały spotkanie Innowacyjna Gospodarka (POIG). Odbędzie się onosiębiorstwa i numer telefonukontaktowego na adres: poig@ ograniczona — decyduje kolej- ność zgłoszeń. Więcej informa-informacyjne na temat naboru 1 sierpnia we Wrocławiu, ale warr.pl. Udział w spotkaniu jest cji można uzyskać na stroniez działania 8.1 „Wspieraniedziś jest ostatni dzień na zgła- bezpłatny. Uczestnicy dowiedzą http://www.warr.pl. [SACH]Docenią innowatorów dotacjami Izmir oknem na światdla wielu branż 17.09Lubuscy przedsiębiorcy dowę lub utworzenie nowegoinwestujący w nowe przedsiębiorstwa oraz zmia- ny w produkcji polegające narozwiązania mają szansę31.07 wprowadzenie nowych dodat- Polskie firmy mogąwystawiają się m.in. dostawcyna spory zastrzykkowych produktów i usług.promować się na przemysłu motoryzacyjnego,gotówki. Czeka na nichDo tego dnia można składaćProponowane we wnio-największych targachbranży meblarskiej, artykułówłącznie 25 mln zł. wnioski w naborze.skach projekty powinny być dekoracyjnych i urządzeń elek- zrealizowane w ciągu roku, w Turcji, które tronicznych. Nie brakuje takżeTaka możliwość dla regio-Więcej informacji a rezultatem przedsięwzięcia co roku odwiedzaDo tego dnia osoby zain-firm związanych z produkcjąnalnych firm szybko sięSzczegółów na temat zasad musi być wprowadzenie na ry- ponad milion osób.teresowane misją powinnysprzętu sportowego, kosmety-nie powtórzy. W lubuskim i procedur ubiegania sięnek nowego produktu, usługiprzesłać wypełnione formu-ków, odzieży i przetworzonychruszył konkurs z działania o wsparcie udziela: lub technologii. Przed polskimi przedsiębiorcami larze zgłoszeniowe. Można artykułów spożywczych.2.2 „Poprawa konkurencyjno-Departament RPOCo ważne, jeden przed-pojawia się szansa na nawiązanieje znaleźć na stronie www.Polskie firmy wezmą teżści małych i średnich przed- Urzędu Marszałkowskiego siębiorca może złożyć tylkokontaktów handlowych z turec- bpmazovia.org.pl. udział w spotkaniach bilate-siębiorstw poprzez inwesty-Województwa Lubuskiegojeden wniosek o dofinansowa- kimi partnerami. Okazją do tego ralnych z importerami, dys-cje” Regionalnego Programu Wydział Informacji i Promocji nie. Z możliwości otrzymania będzie misja gospodarcza do trybutorami i hurtownikamiOperacyjnego. W puli jestul. Kościelna 2, 65-065 wsparcia są wyłączone firmyIzmiru, która odbędzie się odTargach Wielobranżowychw Izmirskich Izbach Handlowo-łącznie 25 mln zł. Zostanie onaZielona Góradziałające m.in. w branży3 do 7 września. Wyjazd dla firm w Izmirze. To najstarsze i naj--Przemysłowych. Będą one or-podzielona między firmy, któ-tel.: +68 456-51-10, 11, 19 pośrednictwa finansowego znad Wisły organizuje Polsko-większe tego typu wydarzenie ganizowane indywidualnie podre zaproponują wprowadzeniee-mail: informacja@lrpo.i ochrony zdrowia. Projekty-Turecka Izba Gospodarczaw Turcji. Co roku swoje wy-kątem każdego uczestnika misji.na rynek innowacji procesowejlubuskie.pl można składać lub przesyłaćwe współpracy z Wydziałemroby oferuje tu 900-1000 wy- Firmy mogą się ubiegać o czę-lub produktowej na poziomiewww.lrpo.lubuskie.plpocztą do departamentu LRPOPromocji Handlu i Inwestycji stawców, a imprezę odwiedzaściową refundację kosztów zwią-co najmniej województwa. Urzędu Marszałkowskiego(WPHI) Ambasady RP w Ankarze średnio 1,3 mln osób. W Izmirzezanych z misją. Więcej informa- Wybrane projekty mogą Województwa Lubuskiego i biurem promocji Mazovia. reprezentowana jest bardzo sze-cji w biurze promocji Mazovia,liczyć na dofinansowaniedotacja dla jednej firmy tow Zielonej Górze lub wydzia- Głównym punktem pro- roka gama produktów i usługtel.: 602-307-720 lub w Polsko-w wysokości 35 proc. kosztów2 mln zł. Te pieniądze będziełu zamiejscowego w Gorzowiegramu misji będzie udziałz różnych sektorów działalno--Tureckiej Izbie Gospodarczej,kwalifikowanych. Maksymalna można przeznaczyć na rozbu-Wielkopolskim. [SACH]w 81 Międzynarodowychści przemysłowej. Na targach tel.: 508-615-798. [SACH]REKLAMA Trzymaj rękę na Pulsie. Gdziekolwiek jesteś. Zabierz na wakacje najświeższe informacje gospodarcze. Nie przegap żadnej okazji biznesowej. Zamów prenumeratę „Pulsu Biznesu” w formie e-wydania. E-wydanie „PB” jest dostępne już o godz. 24.00 na smartfonie, laptopie, tablecie.acen je a ac ak na szż wNi JAK ZAMÓWIĆ? Wejdź: sklep.pb.plZadzwoń: (22) 333 98 33Napisz: prenumerata@pb.pl
 • 16. 16 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 PulsInwestoraWspieramy inwestorówtakże na pulsinwestora.plCO MYŚLI RYNEKDziałania, któremoże podjąć EBC Czas na przetW najbliższych miesiącach inwestorzy powinni KONRAD RYCZKOwybierać bezpieczne formy lokowania kapitału. DM BOŚInwestycja w akcje zaprocentuje w przyszłości Przeczytaj, zanim zainwestujeszW czorajszy handel przebiegał spokojnie do 1 czasu, jak prezes EBC Mario Draghi pod- Jagoda czas wystąpienia w Londynie powiedział, FrycInwestując terminowo, zastanówmy się, czy że Europejski Bank Centralny gotów jest jesteśmy gotowi ponieść ryzyko utraty płynnościj.fryc@pb.pl 22-333-98-14podjąć wszelkie działania w ramach swojego mandatu,naszych pieniędzy.aby wesprzeć rynki i obniżyć rentowności europejskiego 2długu na rynku wtórnym. Mimo że wypowiedzi MarioDruga połowa roku upłynie pod znakiem Nie wybierajmy funduszy, których politykiDraghiego przyjęły bardzo ogólny charakter, warto za- wysokiej zmienności na rynkach finanso-znaczyć, że prezes EBC wspomniał o bardzo interesują- wych. Za pogorszeniem sytuacji na parkie- inwestycyjnej nie rozumiemy. 3cej kwestii, a mianowicie, że jeżeli rentowności obligacjicie przemawiają przedłużający się kryzyspaństwowych zaburzają działanie „transmisji politykiw Europie, pogarszające się dane makroZbadajmy deklarowaną politykę inwestycyjną funduszu,pieniężnej”, to reakcja na tego typu zdarzenia mieści się poszczególnych krajów i wyniki spółek.który jest nam oferowany.w ramach mandatu instytucji centralnej. Tym samym Zmiany w popycie i podaży powodują, żeodrzucona zostaje główna przeszkoda przed aktywizacjąEBC na rynku. W reakcji na te słowa rentowności 10-let-niego hiszpańskiego długu spadły poniżej kluczowejgranicy 7 proc.wycena rynkowa instrumentów finanso-wych często odbiega od wycen wynikają-cych z modeli finansowych i fundamentówstojących za danymi papierami. 4Zwróćmy szczególną uwagę na strukturę inwestycji(akcje/papiery dłużne), bo od tego zależą potencjalne zyski lub straty. — Nerwowość inwestorów widać w wyso-Pytanie, jakie działania może podjąć EBC? Wydaje się,że potencjalne ponowne zainicjowanie programu SMP(europejski rynek długu) to zbyt mało, aby uspokoićkiej zmienności na GPW, a kolory notowańsą uwarunkowane napływającymi infor-macjami o kryzysie zadłużenia strefy euro. 5 Nie inwestujmy w fundusz zamknięty, zakładając, że w razie nagłej potrzeby sprzedamy certyfikaty przed terminem zakończenia działalności przez fundusz.inwestorów na rynkach. Warto pójść szlakiem ostat-Brak poprawy w sytuacji finansowej krajównich spekulacji związanych z wypowiedzią Ewalda takich jak Grecja czy Hiszpania sprawia, żePrzedwczesna sprzedaż certyfikatów obarczona jestNowotnego, który zasugerował, że niedziałający jesz-próżno doszukiwać się jakichkolwiek oznakcze wehikuł finansowy ESM mógłby operować na ba-powrotu hossy — mówi Marek Gąd, analityk ryzykiem poniesienia straty na takiej inwestycji (dyskontozie licencji bankowej. Bezpośrednio pozwoliłoby muinwestycyjny Trinity.względem wyceny księgowej, prowizje i inne opłaty mogąto na partycypowanie w operacjach płynnościowych Od dłuższego czasu wpływ na rynki mająbyć wyższe niż wzrost wartości księgowej certyfikatu).EBC oraz udział w operacjach międzybankowych, coprzede wszystkim decyzje polityków. 6skutecznie zwiększyłoby „siłę ognia” tego wehikułu.— Pozytywne informacje z banków cen- Postarajmy się ocenić umiejętności zarządzającychtralnych mogą wspierać giełdę, a to może sięWarto jednak pamiętać, że przy obecnie skrajnie pesymi- przełożyć na zwyżki na rynku akcji — uważaoferowanym funduszem, analizując dotychczasowestycznym rynku stanowisko przedstawicieli EBC należySzymon Borawski-Reks, zarządzający fundu-wyniki funduszy, którymi zarządzają.w dużej mierze traktować jako werbalną interwencję, szami BZ WBK TFI. 7Postarajmy się ocenić realną stopę zwrotu funduszua nie jako twarde zapowiedzi działań. Przeciw wyżejWiększość specjalistów spodziewa się wy-wymienionym propozycjom stoją przede wszystkim nie- sokiej zmienności kursów również na rynkumieckie jastrzębie w osobach Angeli Merkel, Wolfganga dłużnym. Zarówno zwyżki, jak i spadki mogąw okresie inwestycji. Deklarowane przez zarządzającychSchäuble i Jensa Weidmanna oraz przedstawiciele mieć gwałtowny charakter, a impulsami do za- funduszami stopy zwrotu mogą być trudne do osiągnięcia.Finlandii i Holandii, a więc krajów, które w przyszłościkupów i sprzedaży obligacji na rynku między-miałyby gwarantować swoimi ratingami niskie opro- bankowym będą, zwłaszcza dla zagranicznych W kalkulacji tej uwzględnijmy wszystkie koszty. 8centowanie wspólnych euroobligacji. Tak więc pomimo inwestorów, zmiany w ocenach głębokości re-dość zaskakującej zmiany stanowiska w sprawie funkcji cesji w krajach Europy. Nie dajmy się ponieść chciwości i nie kierujmy sięEBC na rynku (mandat instytucji centralnej) wczorajsze — Krótkoterminowe zwyżki cen będą wy- możliwymi maksymalnymi stopami zwrotu, alewypowiedzi traktować należy w dalszym ciągu jakowoływane zapowiedziami bardziej aktyw- realnymi, możliwymi zyskami. Nie ma cudownychczęść werbalnego zarządzania kryzysem w strefie euro, nych działań państw strefy euro oraz EBCa nie szukania długoterminowych rozwiązań.nakierowanych na obniżenie kosztu finanso- wehikułów, które pozwoliłyby nam ponadprzeciętniewania państw peryferyjnych strefy. Działania zarobić bez ponoszenia dodatkowego ryzyka. [EBE]te nie rozwiązują problemów związanychz nadmiernym zadłużeniem, ale jedynie NUMIZMATYKAłagodzą ich objawy, po okresach ożywienia by angażować kapitał w akcje i fundusze akcje (spółek najbardziej płynnych, o so- 60 lat historii igrzysk zaklęte w monetach będzie więc powracać pesymizm — twierdziakcyjne. Koniunktura na giełdzie jest bar-lidnych fundamentach), ale tylko pod wa- W ofercie Skarbnicy Narodowej pojawił się zestaw Witold Garstka, zarządzający funduszami BZdzo niepewna i stosunek ryzyka do ewen- runkiem, że stanowić one będą pierwszy 25 monet, na których zapisano historię igrzysk z lat 1952- WBK TFI.tualnego zysku jest niekorzystny nie tylkoetap do tworzenia strategii na dłuższy -2012. To gratka dla kolekcjonerów — światowa limitacja Wielu inwestorów zastanawia się, jak w tak dla inwestorów o niskiej skłonności dookres. Jeśli inwestor zakłada definitywne zestawu wynosi tylko 1000 sztuk. Zestaw powstał z okazji niepewnych warunkach zbudować solidny ryzyka, jak i tych bardziej agresywnych.zakończenie inwestycji z końcem roku 60. rocznicy wyemitowania pierwszej oficjalnej srebrnejportfel inwestycyjny. Które aktywa wybrać,Inwestorzy zachowawczy, którzy chcielibyi wycofanie pieniędzy, od akcji i funduszy monety olimpijskiej, która upamiętniała Letnie Igrzyskaa z których lepiej zrezygnować? Wszystko za-zbudować portfel inwestycyjny na najbliż- akcyjnych lepiej trzymać się z daleka — tłu- Olimpijskie w Helsinkach w 1952 r. Każda z monet została leży od horyzontu inwestycyjnego i poziomusze kilka miesięcy, powinni ograniczyć sięmaczy Roman Przasnyski. zatwierdzona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski.akceptacji ryzyka. Ponadto powtarzane jak wyłącznie do bezpiecznych instrumentów:Jego zdaniem, Rada Polityki Pieniężnej Wszystkie, z wyjątkiem monety „Sapporo ’72”, zostały mantra zdanie o konieczności dywersyfikacji lokat, bonów (krótkoterminowo) oraz jed-prawdopodobnie nie zdecyduje się na ob- wybite w srebrze. Białym krukiem kolekcji jest najstarszarównież nabiera ogromnego znaczenia.nostek uczestnictwa złotowych funduszyniżkę stóp procentowych w najbliższych i niezwykle rzadka moneta „Helsinki ’52”. Jej wyjątkowogotówkowych i pieniężnych.miesiącach, jeśli już, to raczej na początku niska limitacja — 18,5 tys. sztuk — sprawia, że jest ona Na krótko tylko bezpiecznie— Inwestorom o większej akceptacji ry- przyszłego roku. Nawet jeśli doszłoby do uważana za jedną z najbardziej niedostępnych olimpijskichDo końca roku pozostało pięć miesięcy.zyka można polecić angażowanie niewiel- obniżki pod koniec tego roku, to banki nie emisji na rynku. [EBE] Zdaniem Romana Przasnyskiego, anali-kiej części kapitału (jedna trzecia) w fun- zmniejszą oprocentowania założonych te-tyka Open Finance, to okres zbyt krótki,dusze akcyjne lub samodzielnie wybieraneraz lokat 3- czy 6-miesięcznych.
 • 17. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012 17 REKOMENDACJE 12%O tyle, zdaniem DM PKO BP: rekomenduje „trzymaj” JSW Analitycy DM PKO BP podtrzymali rekomendację „trzymaj” dla walorów JSW. Cena docelowa wynosi 102 zł za akcję. Oczekują ponad 1,5 mld PLNto zmniejszyć koszty jednostkowe, dzięki rozbiciu wysokich kosztówstałych. Niepokój specjalistów budzi jednak słaba sytuacja na rynku analityków DM PKO BP, zysku netto w 2012 r. dzięki słabemu złotemu, wysokiej produkcji, dobrej europejskim, niski wolumen sprzedaży, a w konsekwencji rosnące zapasy wzrośnie kurs JSW.cenie za węgiel energetyczny oraz konsolidacji koksowni Victoria.węgla. W sytuacji silnego spowolnienia spółka powinna sobie jednak Spółka zwiększy w tym roku wydobycie węgla o 8 proc. r/r. Pozwoliporadzić dzięki wysokiej płynności oraz słabej walucie. [MBL]asowanie portfeli— Na fundusze dłużne i pieniężne per-przynieść wysokie zyski. Istnieje równieżspektywa obniżenia stóp przez RPP niemożliwość lokowania pieniędzy w instru-Portfele funduszowe długoterminowe według „PB”ma jednoznacznie negatywnego wpływu. menty pochodne oraz na rynku forex,Może wręcz stanowić szansę do osiągnięciapozwalające w krótkim terminie zarównoOd dłuższego Inwestor zachowawczy, chroniący kapitałprzez nie stóp zwrotu wyższych niż lokatypodwoić kapitał, jak również całkowicie czasu wpływA. Portfel polskich funduszyDołączenie do portfela funduszybankowe. Obniżenie stóp procentowych,go stracić. Inną ciekawą długoterminową40 proc. — Quercus Ochrony Kapitału stabilnego wzrostu i alokacji pozwoli naa nawet sama perspektywa takiego posu- alternatywą jest również fizyczne złoto,na rynki 40 proc. — BPS Pieniężnypoprawienie wyniku w przypadku poprawynięcia w przyszłym roku, może spowodo- którego wartość w ciągu kilku ostatnich lat mają przede10 proc. — Credit Agricole Stabilnego koniunktury na giełdzie. W portfelu dlawać wzrost cen papierów dłużnych o sta-sukcesywnie rośnie — dodaje Marek Gąd. Wzrostu inwestora zachowawczego nie powinno byćłym oprocentowaniu. Wówczas funduszeZdaniem Adama Zaremby, czarne chmu-wszystkim10 proc. — Altus Absolutnej Stopy funduszy zagranicznych, które w przypadkuobligacji, które mają dużo w swoich port-ry zbierają się nad rynkiem surowców. decyzjeZwrotu Rynku Polskiegodenominacji w walutach obcych narażająfelach papierów o stałym oprocentowaniu — Choć ostatnie tygodnie przyniosły pew- polityków. na dodatkowe ryzyko kursowe. Możnalub dyskontowych, mają szansę osiągnąć ną poprawę nastrojów na tych rynkach, jed- ewentualnie wybrać fundusz w złotych, alespore zyski — dodaje Roman Przasnyski. nak spowolnienie gospodarcze w Chinach przy obecnym otoczeniu makroekonomicz-W przypadku lokat i funduszy papierówi USA oraz recesja w Europie to zdecydowa- nym, ryzyko i tak byłoby większe.dłużnych spore znaczenie dla ich opłacalno-nie nie są warunki, które rynki surowcoweści może mieć również inflacja. W przypad- lubią najbardziej — dodaje Adam Zaremba. Inwestor dopuszczający niewielkie ryzykoku jej obniżenia atrakcyjność lokat i inwesty-cji w fundusze papierów dłużnych rośnie.A. Portfel polskich funduszy W przypadku inwestorów dopuszczają-— Spadek inflacji wcale nie jest jed- Portfele według specjalistów25 proc. — Quercus Ochrony Kapitału cych niewielkie ryzyko inwestycji portfelnak pewny ze względu na wysokie ceny Roman Przasnyski, Open Finance 25 proc. — BPS Pieniężnyuzupełniamy funduszem PZU Energiapaliw i energii oraz rosnące ceny niektó- 20 proc. — PZU Energia Medycyna EkologiaMedycyna Ekologia, który do 50 proc.rych ważnych surowców rolnych, jak ku-1. Inwestor zachowawczy 30 proc. — Credit Agricole Stabilnego portfela inwestuje w akcje, ale w bardzokurydza czy pszenica, co jest związane33 proc. — lokata bankowa Wzrostu perspektywiczne branże. Ma też bardzoz klęską suszy w Stanach Zjednoczonych33 proc. — fundusz obligacji (można dobre wyniki inwestycyjne zarównoi niekorzystnymi warunkami pogodowy-tolerować obligacje korporacyjne) B. Portfel z uzupełnieniem funduszy w dłuższym, jak i krótszym terminie.mi w innych częściach świata — tłumaczy 33 proc. — fundusze stabilnego wzrostuzagranicznych Nordea 1 — Global High Yield Bond Fund,Roman Przasnyski. 25 proc. — Quercus Ochrony Kapitału inwestuje w papiery dłużne o stałej2. Inwestor dopuszczający niewielkie30 proc. — BPS Pieniężnyi zmiennej stopie procentowej. Jego zaletąDługoterminowo akcje są w cenie ryzyko25 proc. — Nordea 1 — Global High Yield jest denominacja w złotych.Zdaniem Adama Zaremby, głównego eko-33 proc. — lokata bankowa Bond Fund (PLN)nomisty Idea TFI, pomimo ostatniej za-33 proc. — fundusz stabilnego wzrostu 20 proc. — Altus Absolutnej Stopywieruchy na rynkach finansowych akcje 33 proc. — fundusz aktywnej alokacjiZwrotu Rynku Polskiegonieustannie pozostają atrakcyjną lokatą.Wprawdzie krajową gospodarkę czeka3. Inwestor dopuszczający średnieInwestor dopuszczający średni poziom ryzykaostre hamowanie, a inwestorzy na razieryzykostronią od ryzykownych aktywów, jednak33 proc. — fundusz obligacjiA. Portfel polskich funduszyPortfel bezpieczny został w niewielkimwłaśnie dzięki temu wyceny krajowych33 proc. — fundusz aktywnej alokacji25 proc. — Quercus Ochrony Kapitału stopniu uzupełniony funduszempapierów udziałowych są tak atrakcyjne. 33 proc. — fundusz akcji25 proc. — Skarbiec III Filar akcji. Zaletą funduszu Copernicusa — Klasyczne wskaźniki ewaluacyjne kra- 20 proc. — Copernicus Akcji Akcji Dywidendowych są dobre wynikijowych firm — jak ceny do zysku czy ceny do 4. Inwestor agresywny Dywidendowych zarządzania. W portfelu uzupełnionymwartości księgowej — oscylują wokół histo-33 proc. — fundusz aktywnej alokacji30 proc. — Altus Absolutnej Stopy funduszami zagranicznymi wybraliśmyrycznych minimów. Rzecz jasna nie przesą- 33 proc. — fundusz akcjiZwrotu Rynku Polskiegotakie, które mają najlepsze wynikidza to jeszcze o krótkoterminowej hossie, ale 33 proc. — fundusz surowcowy (ropa, ener- inwestycyjne, a jednocześnie sąwskazuje, że warto strategicznie przeważaćgia, surowce rolne, metale przemysłowe) B. Portfel z uzupełnieniem funduszy denominowane w złotych, aby ograniczyćakcje — tłumaczy Adam Zaremba.lub fundusz akcji rynków wschodzących zagranicznych ryzyko kursowe. Podobnego zdania są zarządzający z BZ(Azja, Turcja, BRIC, Europa Środkowo- 25 proc. — Quercus Ochrony KapitałuWBK TFI. Jako zwolennicy fundamental- -Wschodnia, nowe rynki wschodzące)20 proc. — WIOF Global Listed Utilitiesnego podejścia i inwestowania w dłuższymFund — Class A (PLN)terminie zwracają uwagę na atrakcyjneŁukasz Tokarski, doradca inwestycyjny30 proc. — Nordea 1 — Global High Yieldpoziomy wycen spółek, o czym świadczą Superfund TFI Bond Fund (PLN)pojawiające się w ostatnim czasie wezwa-20 proc. — Altus Absolutnej Stopynia na akcje (np. rosyjskiego Acronu na 1. Inwestor zachowawczy Zwrotu Rynku PolskiegoAzoty Tarnów).50 proc. — fundusze pieniężne — Cierpliwy inwestor mający przed50 proc. — fundusze dłużnesobą kilkuletni horyzont inwestycyjny nieInwestor agresywnypowinien stronić od rynku akcji i szukać2. Inwestor dopuszczający niewielkieA. Portfel polskich funduszyOba portfele są przeznaczone dlana nim okazji. Mimo gorszej koniunktury ryzyko20 proc. — Copernicus Akcji inwestorów, którzy liczą siębędą spółki, które trudny czas wykorzysta-40 proc. — fundusze pieniężne Dywidendowych z ewentualnymi stratami, ale jednocześnieją do podniesienia swojej efektywności i w40 proc. — fundusze dłużne30 proc. — Altus Absolutnej Stopy są gotowi na ryzyko, aby w przypadkuprzyszłości przyniosą inwestorom godziwedo 20 proc. — fundusze akcji (w zależno-Zwrotu Rynku Polskiegodobrej koniunktury jak najwięcej zarobić.zwroty — uważa Szymon Borawski-Reks.ści od przewidywanej koniunktury) 20 proc. — Quercus AgresywnyW portfelu uzupełnionym o fundusze Inwestorzy o średniej akceptacji ry- 30 proc. — PKO Akcji Małych i Średnichzagraniczne znalazły się takie, które majązyka powinni kierować swoją uwagę na3. Inwestor dopuszczający średnie Spółek Plus stosunkowo niewielkie aktywa, a więcakcje dużych i średnich spółek. Wahania ryzykosą w stanie szybko reagować na zmianę,koniunktury rynkowej sprawiają jednak,od 40 proc. do 60 proc. — funduszeB. Portfel z uzupełnieniem funduszy a jednocześnie inwestują na dobrzeże inwestowanie w tego typu instrumen-pieniężne i dłużnezagranicznych rokujących rynkach. Ich wyniki historycznety jest dobrym rozwiązaniem w długimod 20 proc. do 40 proc. akcji (w zależności 25 proc. — PKO Akcji Małych i Średnichsą dodatkowym atutem. [EBE]terminie, natomiast w krótkim najlepiej od przewidywanej koniunktury) Spółek Plusskoncentrować się na największych pod-20 proc. — fundusze managed futures 20 proc. — HSBC GIF Turkey Equitymiotach o stabilnej kondycji finansowej.EC (EUR) — Agresywni inwestorzy, chcący osią- 4. Inwestor agresywny 35 proc. — Franklin Biotechnologygnąć wysokie stopy zwrotu kosztem pono- do 40 proc. — fundusze pieniężne i dłużne Discovery A (acc) (USD)szenia dużego ryzyka, powinni zainwesto-od 40 proc. do 80 proc. — fundusze akcji20 proc. — Copernicus Akcjiwać w małe spółki w początkowym okresie 20 proc. — fundusze managed futures Dywidendowychdziałalności, mogące w dłuższym terminie
 • 18. 18 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012PulsInwestoraStopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M) Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y) REKLAMAData Zmiana Zmiana ZmianaData Zmiana Zmiana Zmianawww.quercustfi.plAKCJI POLSKICH tydzień miesiąc 3 mies. AKCJI POLSKICH 6 mies. 12 mies. 3 latae-mail: biuro@quercustfi.pl [%] [%] [%][%][%][%]infolinia: (22) 338 91 141. Alior Short Equity (Alior SFIO)07-243.13.8 -1.1 1. Quercus short (Parasolowy SFIO) 07-24 4.5 20.1 -2. Quercus short (Parasolowy SFIO)07-243.33.6 -1.1 2. Alior Short Equity (Alior SFIO) 07-24 4.0 15.4 -Subfundusz/FunduszDataWycenaZmianaZmiana 12 mies. [PLN] [%][%]3. UniAkcje Małych i Średnich Spółek07-25 -1.11.90.5 3. Copernicus Akcji Dywidendowych (Copernicus FIO) 07-24 7.37.3 -4. UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO) 07-25 -1.31.31.7 4. PKO Akcji Małych i Średnich Spółek Plus 07-24 2.7 -0.3 -QUERCUS Ochrony Kapitału 2012-07-25124.110.024.81QUERCUS Selektywny 2012-07-25115.91 -0.090.735. KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 07-24 -1.7 -0.2 -1.5 5. Quercus Agresywny (Parasolowy SFIO) 07-24 2.6 -8.644.2QUERCUS Agresywny2012-07-25124.49 -0.38 -9.07 Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO)07-24 -0.9 -0.20.3Arka Prestiż Akcji Polskich (Arka Prestiż SFIO) 07-24 2.8-11.8 -QUERCUS Bałkany i Turcja 2012-07-25113.740.740.54 Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO)07-24 -1.8 -0.40.1PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO07-24 1.5-12.211.5QUERCUS Rosja2012-07-25 89.940.03-19.70QUERCUS lev2012-07-25 75.520.20-43.66 PKO Akcji Małych i Średnich Spółek FIO 07-24 -1.9 -0.4 -4.0 PZU Akcji Małych i Średnich Spółek 07-24 2.2-13.4 7.7QUERCUS short2012-07-25101.54 -0.09 19.47 BNP Paribas Akcji (BNP Paribas FIO)07-24 -2.6 -0.61.3Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO)07-24 1.7-13.722.8QUERCUS Absolute Return FIZ2012-06-29 1101.84 -4.33 -9.98QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 2012-06-29 1059.61 -1.14 -1.93 ING Średnich i Małych Spółek (ING FIO) 07-24 -1.4 -0.7 -5.6Allianz Selektywny (Allianz FIO)07-24 -14.2-13.8 -QUERCUS Gold lev 2012-07-25100.273.36 Arka BZ WBK Akcji (Arka BZ WBK FIO)07-24 -2.2 -0.70.2KBC Akcji Małych i Średnich Spółek FIO07-24 4.4-13.815.0QUERCUS Gold short 2012-07-25100.35 -1.60 Pioneer Akcji - Aktywna Selekcja (Pioneer FIO) 07-24 -1.4 -0.81.5Allianz Akcji (Allianz FIO) 07-24-6.5-14.4 1.6QUERCUS Oil lev2012-07-25 85.531.93QUERCUS Oil short2012-07-25104.68 -0.70 Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) 07-24 -2.2 -0.9 -4.8Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO)07-24 3.3-14.923.0QUERCUS Wheat lev2012-07-25211.475.21 Eques Akcji (Eques SFIO) 07-24 -0.8 -0.9-UniKorona Akcje (UniFundusze FIO) 07-25-1.6-15.116.5QUERCUS Wheat short2012-07-25 67.28 -2.49 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek07-24 -2.1 -1.0 -0.9Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) 07-24 3.5-15.1 8.9REKLAMA Ipopema m-INDEKS FIO 07-24 -0.2 -1.0 -3.4Millennium Dynamicznych Spółek (Millennium FIO) 07-24 1.4-15.3 1.3 Pramerica Życie TUiR SA Pioneer Małych i Średnich Spółek Rynku Polskiego 07-24 -1.6 -1.0 -3.7PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO) 07-24-1.8-15.3 4.3 Spółka Grupy Prudential Financial, Inc.* Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO) 07-24 -1.2 -1.1 -8.0Copernicus Akcji (Copernicus FIO) 07-24 0.6-15.4 -al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa ING Akcji 2 SFIO 07-24 -2.3 -1.2 -1.2Nordea 1 - Polish Equity Fund E (PLN) 07-24-3.2-15.6 -tel: (+48 22) 329 3000, fax: (+48 22) 329 3010 UniKorona Akcje (UniFundusze FIO)07-25 -2.1 -1.20.2PKO Akcji FIO 07-24-1.3-15.8 1.5NAZWA DATA WYCENA Ipopema Agresywny (Ipopema SFIO) 07-24 -1.5 -1.41.5Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek 07-24-0.9-15.817.6 Superfund Akcji (EUR) (Superfund SFIO) 07-24 -3.0 -1.5 -8.0Legg Mason Akcji FIO07-24-2.4-15.911.1UFK Pramerica - Arka BZ WBK Akcji 2012-07-2429.09UFK Pramerica - Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu2012-07-2426.28 PKO Akcji FIO07-24 -2.5 -1.5 -0.2Aviva Investors Nowych Spółek (Aviva Investors FIO) 07-24-1.7-16.032.1UFK Pramerica - Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych2012-07-2418.13 Copernicus Akcji (Copernicus FIO)07-24 -2.6 -1.50.9ING Akcji 2 SFIO07-24-1.4-16.5 9.1UFK Pramerica - Legg Mason Akcji2012-07-24 300.69UFK Pramerica - Legg Mason Senior 2012-07-24 263.15 Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO) 07-24 -2.4 -1.6 -0.2UniAkcje Sektory Wzrostu (UniFundusze FIO)07-25-0.8-16.512.0UFK Pramerica - Legg Mason Obligacji2012-07-24 243.84 PKO Akcji Plus (Parasolowy FIO)07-24 -2.5 -1.6 -1.2 KBC Portfel Akcji Średnich Spółek07-24 3.4-16.621.3UFK Pramerica - Pioneer Akcji Polskich2012-07-2419.99 ING Akcji (ING FIO)07-24 -2.8 -1.6 -0.3Skarbiec - Top Funduszy Akcji SFIO07-24-2.5-16.7 5.5UFK Pramerica - Pioneer Stabilnego Wzrostu2012-07-24 176.19UFK Pramerica - Pioneer Obligacji Plus2012-07-2450.17 Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) 07-24 -2.5 -1.6 -0.9UniAkcje Małych i Średnich Spółek (UniFundusze FIO) 07-25 1.8-16.9 1.1UFK Pramerica - PKO Akcji 2012-07-24 257.90 Allianz Akcji (Allianz FIO)07-24 -1.5 -1.6 -3.0Polbank (LF) Zagr. Subfundusz Dynamiczny (PLN)07-24-1.9-17.0 8.0UFK Pramerica - PKO Stabilnego Wzrostu2012-07-24 125.15UFK Pramerica - PKO Obligacji 2012-07-24 256.02 KBC Akcyjny (KBC FIO)07-24 -2.7 -1.9 -0.0BPS Akcji (BPS FIO) 07-24-5.0-17.7 -*Prudential Financial, Inc. (PFI), spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych. PFI nie jest powiązany w żaden sposób BPH Akcji Dynamicznych Spółek (BPH FIO Parasolowy) 07-24 -3.0 -1.9 -4.1Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy FIO)07-24 1.1-17.8 8.4z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii. Millennium Akcji (Millennium FIO)07-24 -2.7 -2.1 -0.9Aviva Investors Małych Spółek (Aviva Investors FIO) 07-24 0.0-18.026.7 Aviva Investors Polskich Akcji (Aviva Investors FIO) 07-24 -2.5 -2.1 -2.6Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek (Allianz FIO)07-24 -11.2-18.612.8REKLAMA ING Selektywny (ING FIO) 07-24 -1.1 -2.1-10.9Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO)07-24-1.7-18.8-5.3 Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO)07-24 -3.2 -2.20.0Investor Top 25 Małych Spółek FIO 07-24 0.1-18.9-3.4 Amplico Małych i Średnich Spółek (Krajowy FIO) 07-24 -2.2 -2.2 -3.6Skarbiec Akcja (Skarbiec FIO) 07-24-0.7-19.0-4.0Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M) Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y) ISINWal SubfunduszKlasaData NAVNAV-1Data Zmiana Zmiana ZmianaData Zmiana Zmiana ZmianaLU0088340160 PLN BNPP L1 Akcji Eur. R. Wsch. Classic2012-07-253491.08 3506.44 tydzień miesiąc 3 mies.6 mies. 12 mies. 3 lata LU0095490057 PLN BNPP L1 Akcji Najl. Wyb. Azja (bez Jap.)Classic2012-07-251202.23 1206.21OBLIGACJIOBLIGACJILU0269742325 PLN BNPP L1 Akcji Rosja Classic2012-07-25 364.89367.26 [%] [%] [%][%][%][%]LU0081706904 PLN BNPP L1 Akcji Sw. R. Wsch.Classic2012-07-251254.71 1256.041. KBC Delta SFIO07-240.2 1.63.2 1. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 07-244.811.724.2LU0212963689 PLN BNPP L1 Akcji TurcjaClassic2012-07-25 777.44776.21LU0120291959 PLN BNPP L1 Globalnych Mozliwosci Classic2012-07-25 307.21308.432. Aviva Investors Obligacji Dynamiczny07-240.1 1.62.9 2. UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 07-255.7 9.027.3LU0377127369 PLN BNPP L1 Globalnych Spólek Nieruchomosci Classic2012-07-25 118.34118.373. Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 07-25 -0.2 1.52.4 3. ING Obligacji 2 SFIO07-245.1 8.823.4LU0185157764 PLN BNPP L1 OBAM Akcji SwiatClassic2012-07-25347.9348.324. Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych07-240.3 1.42.3 4. Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych07-245.2 8.520.8LU0088340673 PLN BNPP L1 Obl. Eur. R. Wsch Classic2012-07-251036.19 1040.29LU0377069900 PLN BNPP L1 Obligacji Swiat High YieldClassic2012-07-25 136.47136.965. PZU Papierów Dłużnych POLONEZ 07-24 -0.3 1.22.4 5. Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 07-244.3 8.322.7LU0251280102 PLN BNPP L1 Obl. Sw. R. Wsch. w Wal. Lok. Classic2012-07-25 386.45388.61 UniKorona Obligacje (UniFundusze FIO) 07-25 -0.0 1.22.6Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 07-244.3 8.3 -LU0293287909 PLN BNPP L1 Obl. Zam. Sw. PLN Hedged Classic H PLN 2012-07-25 332.71331.49LU0229438048 PLN BNPP L1 Swiatowe SurowceClassic2012-07-25 290.94289.72 Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych07-24 -0.1 1.12.4Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)07-245.0 8.125.1 Skarbiec Obligacja Instrumentów Dłużnych07-240.2 1.13.3ING Obligacji (ING FIO) 07-244.6 8.119.1REKLAMA IRFU-PDP_UN 07-25 -0.0 1.12.4BPS Obligacji (BPS FIO) 07-244.3 8.0 - Amplico Obligacji (Krajowy FIO) 07-24 -0.1 1.12.3Novo Papierów Dłużnych (Novo FIO) 07-254.8 7.820.2 Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO) 07-24 -0.0 1.12.4IRFU-PDP_UN 07-254.4 7.720.9 ING Obligacji 2 SFIO07-240.0 1.12.7PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 07-244.5 7.723.6 BPH Obligacji 2 (BPH FIO Parasolowy)07-240.1 1.01.2SKOK Obligacji (SKOK PARASOL FIO) 07-243.9 7.626.5Nazwa DataWycenaZmiana3M 12M ING Obligacji (ING FIO) 07-240.0 1.02.8Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 07-245.6 7.5 -wyceny [PLN]dzienna [%] [%] [%] Skarbiec Depozytowy DPW (Skarbiec FIO)07-240.2 1.02.4Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO 07-243.9 7.4 -AXA Equity AAA 2012-07-24 93.77 0.07 -9.29 -21.81 Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych 07-240.1 0.92.0PKO Obligacji FIO 07-244.1 7.220.6AXA Akcji „Big Players”2012-07-24 93.75 0.47 -4.14 -19.19AXA Akcji2012-07-24 89.53 0.24 -6.79 -22.38 DB Fund Instrumentów Dłużnych (DB Funds FIO)07-240.1 0.91.7Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych07-244.9 7.221.2AXA Zrównoważony 2012-07-24 96.50 0.02 -3.41 -11.78 Ipopema Obligacji (Ipopema SFIO)07-240.2 0.92.5Legg Mason Obligacji FIO07-244.4 7.116.2AXA Stabilnego Wzrostu 2012-07-24102.34-0.04 -1.04-4.22 Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO)07-24 -0.0 0.91.9 Copernicus Dłużnych Papierów Korporacyjnych07-242.4 7.1 -AXA Obligacji2012-07-24111.73-0.222.23 7.09AXA Bond AAA 2012-07-24110.30-0.242.21 6.72 Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych07-240.0 0.92.0AXA Obligacji (AXA FIO) 07-244.0 7.0 -AXA Lokacyjny2012-07-24108.61 0.001.08 4.49 Legg Mason Obligacji FIO07-24 -0.1 0.92.5PKO Obligacji Długoterminowych FIO07-244.0 7.021.3 Aviva Investors Obligacji (Aviva Investors FIO) 07-240.0 0.82.0KBC Portfel Obligacyjny (KBC Portfel VIP SFIO)07-244.8 6.919.9REKLAMA PKO Papierów Dłużnych Plus (Parasolowy FIO) 07-24 -0.0 0.81.9Opera Avista.pl (Opera FIO) 07-254.7 6.918.3Stopy zwrotu — krótki dystans (1T, 1M, 3M) Stopy zwrotu — długi dystans (6M, 12M, 3Y)Data Zmiana Zmiana ZmianaData Zmiana Zmiana ZmianaSTABILNEGO WZROSTU tydzień miesiąc 3 mies. STABILNEGO WZROSTU 6 mies. 12 mies. 3 lata [%] [%] [%][%][%][%]1. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu07-24-0.70.62.2 1. Credit Agricole Stabilnego Wzrostu07-245.71.1 16.32. Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu07-24-0.90.62.4 2. KBC Stabilny (KBC FIO)07-243.8 -0.1 21.93. BNP Paribas Stabilnego Wzrostu (BNP Paribas FIO)07-24-0.80.51.9 3. PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)07-242.3 -0.6 14.34. UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)07-25-0.80.21.4 4. PKO Stabilnego Wzrostu FIO07-242.2 -1.1 12.2 UniLokata (PLN)2012-07-25102,65 0,01-*5. KBC Stabilny (KBC FIO)07-24-0.90.22.6 5. UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO)07-251.7 -1.2 22.8 UniWIBID (PLN) 2012-07-25 1560,10 0,012,58 ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO)07-24-0.90.11.6Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 07-243.6 -1.7 17.5 UniEURIBOR (EUR) 2012-07-25 1134,38 0,002,91 PKO Stabilnego Wzrostu Plus (Parasolowy FIO)07-24-0.80.00.6Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu (Arka BZ WBK FIO)07-244.7 -1.9 15.3 Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO07-24-0.60.00.2SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 07-241.3 -1.97.9 UniDolar Pieniężny (USD) 2012-07-2538,430,032,18 SKOK Stabilny Zmiennej Alokacji 07-24-0.6 -0.00.9Legg Mason Senior SFIO07-240.5 -1.9 10.6 UniObligacje: Nowa Europa (PLN)2012-07-25167,77 -0,2117,44 PKO Stabilnego Wzrostu FIO07-24-1.0 -0.00.6Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)07-243.5 -2.6 13.5 UniObligacje Aktywny (PLN) 2012-07-25120,21 -0,1914,78 Amplico Stabilnego Wzrostu (Krajowy FIO)07-24-1.1 -0.00.9 Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus07-240.4 -2.9 13.7 Legg Mason Senior SFIO07-24-0.6 -0.10.6Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO) 07-241.5 -3.5 13.4 UniStabilny Wzrost (PLN) 2012-07-25144,18 0,22 -1,24 Aviva Investors Stabilnego Inwestowania 07-24-0.8 -0.20.0Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus07-244.9 -3.5- UniKorona Zrównoważony (PLN) 2012-07-25259,89 0,22 -5,79 Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO) 07-24-1.1 -0.30.7ING Stabilnego Wzrostu (ING FIO)07-242.5 -3.6 12.0 UniKorona Akcje (PLN)2012-07-25159,97 0,77-15,12 * zmiana od utworzenia Portfela Subfunduszu 2012-01-31REKLAMA25000REKLAMA 26974 Robeco Capital Growth Funds (zwana również „Spółką”) Société d’Investissement à Capital Variable Siedziba: 69, route d’Esch, L-1470 Luksemburg R.C.S. Luksemburg B 58 959 Informujemy akcjonariuszy i inwestorów Spółki, że nowy prospekt emisyjny Spółki z lipca 2012r. zacznie obowiązywać dnia 27 lipca 2012r. Pewne zmiany dotyczące polityki inwestycyjnej, profilu ryzyka oraz opłat za zarządzanie, zaczną obowiązywać odpowiednio 1 wrzesień 2012r. Przypominamy naszym akcjonariuszom, że istnieje opcja bezpłatnego wykupienia swoich udziałów, zgodnie z warunkami określonymi w prospekcie, do dnia 31 sierpnia 2012r., do godziny 16:00 (w przypadku funduszu RCHF – Robeco Emerging Enhanced Index Equities - do godziny 9:00), (czasu luksemburskiego). Szczegółowe pismo do akcjonariuszy oraz robocza wersja prospektu znajdują się w siedzibie Spółki, u dystrybutorów oraz na stronie www.robeco.com/luxembourg. Zarząd Luksemburg, 27 lipca 2012r.
 • 19. PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 201219 PulsInwestoraRYNKI WALUTYCeny surowców szybują, Draghi umocnił euro„Puls Biznesu”Tel. 22-333-99-99, fax 22-333-99-98 ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, e-mail: puls@pb.pl C zwartkowa wypowiedź interweniować na europej- redaktor naczelny:a gospodarka zwalnia szefa Europejskiego skim rynku długu. NowotnyTomasz Siemieniec, t.siemieniec@pb.pl Banku Centralnego jednak dodał, że żadne tego zastępcy redaktora naczelnego:Marcin Goralewski, m.goralewski@pb.plna konferencji w Londynietypu rozwiązania nie były Grzegorz Nawacki, g.nawacki@pb.pldoprowadziła do wyraźnegojeszcze rozważane. To jednak redaktor naczelny pb.pl:umocnienia się euro, ale też wystarczyło do tego, aby EUR/Przemek Barankiewicz, Świat wspomagane wzrostem cenosłabienia dolara względem USD gwałtownie wzrósł. Tym p.barankiewicz@pb.pl przygotowujesurowców. Pierwszy znalazł głównych walut.samym doszło do naruszenia Puls Dnia: Andrzej wsparcie po publikacji rapor- ograniczenia kanału spadko-Tadeusz Markiewicz, t.markiewicz@pb.pl Kiedrowicz się na nowy kryzys tu polityki monetarnej Banku Mario Draghi przyznał, żewego na 1,2206. Nie oczekuj-Puls Firmy:Katarzyna Latek, k.latek@pb.plEasy Forex Tradingżywnościowy, Kanady, który pokazał, że jest strefa euro jest obecnie my jednak, że tak dobra passa Puls Inwestora: on najsilniejszym z banków znacznie mocniejsza niżzdoła się utrzymać. Szczyt nanapięcia na Bliskimcentralnych G7. Pozycję dola-wcześniej, a ostatni szczyt UE EUR/USD został ustanowiony Kamil Zatoński, k.zatonski@pb.plDział dodatków i sekcji tematycznych,Wschodzie orazApetyt na ryzy- ra australijskiego wzmocniły po raz pierwszy od kilku lat na 1,2328 i trudno będzie goredaktor prowadzący gazele.pl:ko wzrósł porozwój sytuacji na informacje, że Niemcy pla- zakończył się sukcesem. Dodałpobić w najbliższych godzi- Wojciech Kowalczuk, w.kowalczuk@pb.ploświadczeniu nują ulokować część swoich też, że EBC zrobi wszystko nach. Dzisiaj mamy koniec dyrektor artystyczny:przewodniczącegorynkach obligacjirezerw w walucie, która była w ramach obowiązującegotygodnia i kluczowe dane Tomasz Młynarski, t.mlynarski@pb.plRezerwy Federalnej Bena Hiszpanii i Włoch. blisko osiągnięcia rekordowejmandatu, aby zachować sta- z USA, które mogą (choć nie Dział foto:Grzegorz Kawecki, g.kawecki@pb.plBernankego, który wyjawił, wartości względem euro. Jenbilność strefy euro, i to może muszą) negatywnie zaskoczyć.Bonnier Business (Polska)że Bank Centralny jest gotowyjapoński dalej wzmacnia sięokazać się wystarczające. NiePreferowanym scenariuszemsp. z o.o.złagodzić politykę monetarną, i Meteorologicznej, wyższe dzięki niepewnym zapatry-ma tu żadnych konkretów, ale byłby powrót EUR/USD prezes: Patricia Deynajeżeli amerykańska gospodar-niż zazwyczaj temperaturywaniom na ryzyko i ostat-inwestorzy zestawili te słowaw ciągu najbliższych 12 godzinka będzie tego potrzebować. i mniejsza liczba opadów niej decyzji Banku Japonii,z wcześniejszą opinią Ewalda w okolice 1,2200-1,2210, czylidyrektor handlowy (biuro reklamy i konferencje):Rynki akcji i surowców wzro-mogą utrzymać się do paź-dotyczącej wstrzymania Nowotnego, który zasugero- do naruszonego dzisiaj ograni-Krzysztof Zarzeczny, k.zarzeczny@pb.plsły, a dolar osłabł. Tuż przeddziernika, co wpłynęłoby nadalszego łagodzenia polityki wał, że ESM mógłby otrzy-czenia kanału spadkowego.tel. 22-333-98-98weekendem pojawiły się oba- dalszy wzrost cen zbóż. Mimo monetarnej.mać licencję bankową i tymMarek Rogalskidyrektor sprzedaży(nakład i konferencje):wy inwestorów, że Hiszpania że wskaźniki ekonomicznesamym EBC mógłby pośrednio główny analityk walutowy DM BOŚ Marcin Krawczak, m.krawczak@pb.plmoże potrzebować dodat- sugerują spowolnienie gospo- Indeks PMI Chin był małotel. 22-333-98-22kowej pomocy. W Europie darki światowej i USA, cenyzdecydowany,  inwestorzyEUR/PLNUSD/PLN CHF/PLNdyrektor marketingu:ceny akcji gwałtownie spadły, surowców ciągle rosną, cobędą więc szukać znaków,4,1375-1,17% 3,3691 -2,36% 3,4460 -1,17% Magdalena Karda, m.karda@pb.pltel. 22-333-98-01nastąpiła korekta cen surow-w konsekwencji może jeszczeże Chiny planują wdrożenie4,40 3,58 3,64Design Director Bonnier Business Press:ców, a dolar amerykańskibardziej zahamować global- nowego pakietu stymulujące-Jacek Utko, j.utko@pb.plsię ustabilizował.ny rozwój. go. Na razie brak wyraźnych 4,33 3,49 3,59 Biuro reklamy: sygnałów, że Chiny są gotowe 22-333-98-88, reklama@pb.pl 4,26 3,40 3,54Kukurydza podrożała doEuro podrożało względemdo działania, co stanowi Obsługa prenumeraty:8 USD za buszel, a soja dolara przed weekendowym kolejny znak zapytania dla4,19 3,31 3,49 0-801-801-771, 22-333-98-32 (pn.-pt. w godz. 8-16) prenumerata@pb.pl, fax 081-462-09-99powyżej 17 USD. Ceny ropy spadkiem spowodowanymświatowej gospodarki. Zamówienia na prenumeratę przyjmują też jednostki kolportażowe Ruch, prywatni kolporterzy (Kolporter,przekroczyły 91 USD zaskokiem obligacji WłochŚwiat przygotowuje się na 4,12 3,22 3,44Garmond Press, GLM, AS Press) oraz urzędy pocztowe.ISSN 1427-6852. Za treść ogłoszeń nie odpowiadamy. 26.06.1226.07.1226.06.12 26.07.1226.06.12 26.07.12baryłkę, do czego przyczy-i Hiszpanii oraz raportemnowy kryzys żywnościo-Źródło: notowania.pb.pl Źródło: notowania.pb.plŹródło: notowania.pb.plDruk: Polskapresse Sp. z o.o.,Oddział Poligrafia, drukarnia w Warszawieniło zmniejszenie rezerwy Wall Street Journal, który wy- wy, napięcia na BliskimCopyright: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o.Ostrzeżenie: Kopiowanie, powielanie, przedruk lubdo ryzyka, malejące zapasykazał, że EBC może rozważyćWschodzie oraz rozwój reprodukcja gazety w całości lub w części jest możliwaZAGRANICAwyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody wydawcy.i zwiększone napięcia naswoje stanowisko w sprawie sytuacji na rynkach obligacjiRegulamin znajdziesz na stronieBliskim Wschodzie. Wysocy podziału obciążeń. FuntHiszpanii i Włoch. Dane teksty.pb.pl.urzędnicy USA ostrzegli,że Syria wymyka się spodbrytyjski doświadczył silnejnadwyżki popytu nad podażą PMI z sektora produkcji i usług Europy, wskaźnik IFO Szef EBC zasiałkontroli, a Izrael oskarżył Iranpo opublikowaniu danychNiemiec, dane PKB Wielkiejwspierany przez organiza-cję Hezbollah o zamachz sektora finansów publicz-nych, które wzmogły obawy, Brytanii oraz napływające z USA dane o sprzedażyoptymizm na rynkachDołącz do fanóww Bułgarii, w którym zginęłoczy kraj osiągnie zamierzone domów i środków trwałychPośmiu izraelskich turystów. cele fiskalne. oraz tygodniowe wskaźniki aneuropejski Stoxxsię akcje spółek najbardziej bezrobocia i PKB to kluczoweEurope 600 wzrósł zaangażowanych na rynku ob-Zdaniem Amerykańskiej Najlepiej radziły sobie dolardane, które należy śledzićw czwartek najbar-ligacji: banków, ubezpieczenio-Narodowej Służby Oceanicznejkanadyjski i australijskiw najbliższym czasie.dziej od początku lipca. Towych i użyteczności publicznej.zasługa Mario Draghiego, We Frankfurcie najmocniej 4 SPOSOBY, ŻEBYszefa Europejskiego Bankuwśród blue chipów drożały:ZAPRENUMEROWAĆ WIG20Centralnego (EBC), który dał Commerzbank, Deutsche PULS BIZNESU Kurs w pkt 26.07.12 (w pkt)wczoraj do zrozumienia, że Bank, RWE i E.ON. W Londynie2114,71 EBC Eurolandu będzie broniłinwestorzy kupowali papiery 2540 2150projektu wspólnej europejskiejwaluty. Odebrano to jako moż- spółki ubezpieczeniowej Aviva, a w Paryżu Societe Generale, 1Przez internet:sklep.pb.pl 2405 2140liwość bardziej zdecydowanychi niekonwencjonalnych działań BNP i Credit Agricole.  2Przez telefon:801 801 77122 333 98 33 2270 2130EBC w najbliższym czasie, np.W USA inwestorzy także zaczęliinterwencji na rynku obliga- kupować bardziej ryzykowne 2135 2120cji państw strefy euro, gdziew ostatnich dniach rekordy biły aktywa, ignorując jednocześnie wiadomość o zaskakującym 3E-mailem:prenumerata@pb.plrentowności Hiszpanii i Włoch. spadku indeksu realizowanych 20003.01.1226.07.122110 9.00 17.30 Reakcją rynku był atak popytu sprzedaży domów. Indeksy mocno wzrosły na otwar- 4 Faksem: 81 462 09 99 Źródło: notowania.pb.plna rynkach akcji, umocnienie ciu, drożały wszystkie blueeuro i mocny spadek rentow-chipy ze średniej Dow Jones.ności długu największych dłuż- Największym popytem cieszyłyników ze strefy euro. Wzrosłasię akcje spółek z segmentównależą do grupy wydawniczejwartość wszystkich europej-technologicznego, energiiskich indeksów branżowych. i dóbr codziennego użytku.Największym popytem cieszyłyMarek Druś, dziennikarz NETTabela NBP i krzyżowe notowania walut Kursy walut NBP*Kraj 26.07.2012Kurs PLN AUD CZKDKK EEKJPYCADNOK CHFSEK EUR USD HUFGBP XDRRUB 26z.07.2012 celny* średniKraj Waluta Kurs w zł 1 mies.POLSKA 1 złoty PLN- 1,0000 0,2808 6,09761,7771- 0,2264 0,29421,7618 0,28702,0182 0,2389 0,2897 0,68690,18710,1932 9,4697LITWAlit 1,2121-1,7110AUSTRALIA1 dolar AUD 3,4129 3,5615-21,71656,3293- 0,8062 1,04806,2747 1,02207,1877 0,8510 1,0316 2,44640,66640,688133,7263JAPONIAjen 4,4174 2,8091CZECHY 1 korona CZK0,1671 0,1640 0,0460-0,2915- 0,0371 0,04830,2889 0,04710,3310 0,0392 0,0475 0,11270,03070,0317 1,5530EUGIW euro 4,1853-1,7074DANIA1 korona DKK0,5718 0,5627 0,1580 3,4311 -- 0,1274 0,16560,9914 0,16151,1356 0,1344 0,1630 0,38650,10530,1087 5,3286USAdolar 3,4523 1,2761JAPONIA100 jen JPY 4,2399 4,4174 1,240326,93547,8504-- 1,29987,7826 1,26778,9150 1,0555 1,2796 3,03430,82650,853541,8314SZWAJCARIAfrank3,4847-1,7370W. BRYTANIA funt 5,3445 0,4643KANADA 1 dolar CAD 3,2900 3,3985 0,954220,72266,0396- 0,7693-5,9875 0,97536,8587 0,8120 0,9844 2,33450,63590,656732,1828TURCJA lira1,8891 0,6661NORWEGIA 1 korona NOK0,5653 0,5676 0,1594 3,46101,0087- 0,1285 0,1670 - 0,16291,1455 0,1356 0,1644 0,38990,10620,1097 5,3750ŁOTWAłat 6,0090-1,7222SZWAJCARIA 1 frank CHF 3,5397 3,4847 0,978421,24826,1928- 0,7889 1,02546,1394-7,0327 0,8326 1,0094 2,39370,65200,673332,9991ROSJArubel 0,1056 2,6239SZWECJA1 korona SEK0,4806 0,4955 0,1391 3,02130,8806- 0,1122 0,14580,8730 0,1422 - 0,1184 0,1435 0,34040,09270,0957 4,6922AUSTRALIAdolar 3,5615 4,1313EUGIW 1 euro EUR 4,2503 4,1853 1,175225,52017,4379- 0,9475 1,23157,3737 1,20118,4466- 1,2123 2,87490,78310,808739,6335KANADA dolar 3,3985 2,4231USA1 dolar USD 3,3471 3,4523 0,969321,05066,1352- 0,7815 1,01586,0823 0,99076,9673 0,8249- 2,37140,64600,667032,6922WĘGRY forint 1,4558-1,9333WĘGRY 100 forint HUF 1,4779 1,4558 0,4088 8,87682,5872- 0,3296 0,42842,5648 0,41782,9380 0,3478 0,4217-0,27240,281313,7860CZECHY korona0,1640-0,3645W.BRYTANIA1 funt GBP 5,2642 5,3445 1,500632,58849,4980- 1,2099 1,57269,4160 1,5337 10,7861 1,2770 1,5481 3,6712 -1,032750,6108DANIAkorona0,5627-1,7633MFW(SDR)1 XDR5,1220 5,1755 1,453231,55799,1976- 1,1716 1,52299,1182 1,4852 10,4450 1,2366 1,4991 3,55510,9684 -49,0104NORWEGIA korona0,5676 0,0705SZWECJAkorona0,4955 2,6943Kursy celne obowiązują od 01.07.2012 godz. 0:00 do 31.07.2012 godz. 24:00 *fixing Źródło: NBP „PB”
 • 20. 20 PULS BIZNESU, 27-29 LIPCA 2012WIG39 213,05 pkt–0,08% WIG202114,71 pkt –0,19% mWIG40 2235,01 pkt +0,16%40680 [pkt] 39610 [pkt][ranking spółek] 2300 [pkt] 2424 [pkt]39320 39340133awans2210 9 2326 1837960 3907086 bez2120 2228 5zmian 11 1736600 388001202030 2130 spadek25.06.12 26.07.12 9.00 17.30 25.06.12 26.07.1225.06.12 26.07.12 INWESTYCJEMAKROEKONOMIA Nowa pomoc dla Hiszpanii Leksykalny niezbędnikSüddeutsche Zeitung” poinformował, że strefa eurorozważa skupowanie hiszpańskiego długu na rynkuwtórnym przez fundusz ratunkowy EFSF. Takiedziałania podejmował EBC.— Przekształcenie EFSF w instytucję bankową omawiane giełdowego inwestorajest od dłuższego czasu, więc prawdopodobnie do tegodojdzie — uważa Jarosław Jarecki, główny ekonomistaSociete Generale.Podajemy zestaw siedmiu słów,Zatwierdzony 20 lipca program wsparcia hiszpańskiegosektora bankowego 100 mld EUR nie uspokoił rynku.dzięki którym zabrzmisz jak rekin finansjeryRentowność hiszpańskich papierów dłużnych oscyluje 2wokół 7 proc.— Hiszpania nadal nie ma rozwiązanego problemu z dłu- Premia chwili oczekuje rynek (to właśnie jestgoterminowym finansowaniem. Problem ten dotyczy za ryzykoimplikowana zmienność). W ten sposóbnie tylko obligacji 10-letnich, ale całej krzywej dochodo-Marekpowstaje indeks strachu, czyli VIX.wości — dodaje specjalista. Wierciszewski To miara pozwalająca sprawdzić, jakIm bardziej inwestorzy się boją, tymZdaniem eksperta, program oszczędnościowy na najbliż-daleko posunęła się awersja do ryzyka.większych wahań cen oczekują w przy-sze 2 lata, wprowadzony przez rząd w Madrycie, możem.wierciszewski@pb.pl22-250-11-92 Mierzy, jakiego dodatkowego wynagro-szłości.okazać się zbyt radykalny. Wczoraj oliwy do ognia dolali dzenia oczekują inwestorzy za posia- S 5także analitycy banku Citi. W ich opinii prawdopodo- łowniczek złożony z haseł „hossa”,danie akcji zamiast bezpieczniejszychbieństwo że Grecja opuści strefę euro w ciągu najbliż- „bessa”, „stopa zwrotu” i „dywi-obligacji skarbowych. Im premia wyższa,szych 12-18 miesięcy, wzrosło do 90 proc. W poprzednim denda” to już za mało, by opisaćtym ceny akcji niższe. W USA przekro-Korelacjaraporcie takie ryzyko oszacowano na 50-75 proc. [MBL]rynki finansowe. Aby rozumieć to, coczyła 6 pkt proc. O tyle więcej co roku Mówi o tym, jak bardzo związane ze dzieje się na giełdzie, lepiej wiedzieć,będą teoretycznie zarabiać kupujący ak- sobą były stopy zwrotu z poszczególnych że „delewarowanie” to nie operacja na cje w porównaniu z kupującymi obliga- inwestycji. Korelacja sięgająca 1 ozna- owocach z pestką, „awersja do ryzyka” cje. To może oznaczać dobry moment do cza, że ceny danych aktywów podążająCYTAT DNIA to nie termin rodem z Freuda, a o „im-giełdowych zakupów. Oferowana premiaw tę samą stronę, korelacja ujemna to plikowanej zmienności” nie dowiemy sięnależy do najwyższych w historii. odwrotna zależność, a gdy wynosi 0, z podręcznika fizyki kwantowej. brakuje związku między stopami zwrotu. 3 Markus Soeder:Gdy budujemy portfel, bezpieczniej bę- To ważne, bo brak opanowania giełdowego dzie dobrać do niego aktywa o jak najniż- Jeśli na przykładzie Grecji słownictwa może szkodzić, tak jak szkodziDelewarowanieszych, najlepiej ujemnych, korelacjach.nie pokażemy innym, że kto nieznajomość prawa. Spadające rentow- Lewar to w finansowym żargonie użycie Wtedy straty na jednych wyrównają nam ności obligacji to wcale nie przyczynapożyczonych pieniędzy do zakupówzyski na innych. Przykładem aktywów,nie wywiązuje się z uzgodnień, zmartwień posiadaczy funduszy dłużnych. akcji, obligacji czy nieruchomości. Możektórych ceny często poruszają się w prze-musi opuścić strefę euro, to całaWręcz przeciwnie — źródło ich zysków. być niebezpiecznie. Jeżeli aktywa stracąciwnym kierunku, są obligacje dolarowe na wartości, to korzystający z niego in-i akcje notowane na GPW.strefa będzie wielką wspólnotą Teorie finansowe często nie są pro- westor może ponieść straty przekracza- 6redystrybucyjną. ste. Większość inwestorów wie, co tojące wartość jego pierwotnej inwestycji. premia za ryzyko, nie wszyscy jednakW takiej sytuacji znalazło się wieleminister finansów niemieckiego landu Bawaria potrafią sobie uświadomić, że jej skokamerykańskich i europejskich banków. Rentowność może oznaczać załamanie giełdowychW wyniku kryzysu ceny aktywów w ich To stopa zwrotu, jaką się uzyska, jeżeli indeksów. Aby łatwiej było odnaleźć się portfelach mocno spadły. Gdyby nie pań- zatrzyma się obligacje do wykupu. Ich w analizach i komentarzach specjalistów,stwowa pomoc, wiele z nich musiałobyposiadacze korzystają, gdy rentowność przygotowaliśmy listę 7 słów z języka ogłosić niewypłacalność. Aby zabezpie-spada (rosną wtedy ich ceny). Kupili pa-GIEŁDA rekinów finansjery. czyć się przed takim scenariuszem napiery, gdy oferowały wyższe zyski. Teraz przyszłość, banki będą musiały w więk-mogą zdecydować, czy trzymać je do wy- 1 szym stopniu finansować inwestycjekupu, czy zrealizować zyski. W drugimRynki czeka ostra przecena Awersja z własnych kapitałów, czyli zmniejszyćprzypadku mogą sprzedać je tym, którzy do ryzyka lewar, z którego korzystają. To oznacza są chętni kupić je drożej, zgadzając się naMając na uwadze spowolnienie tempa wzro-Jednym z najważniejszych kryteriówkonieczność sprzedaży wielu aktywów,inwestycję, która do wykupu przyniesiestu na większości głównych rynków, Bob podziału aktywów jest ich reakcja naw szczególności tych ryzykownych, coniższe stopy zwrotu.Janjuah z banku Nomura prognozuje mocnedobre wieści z gospodarki. Te, którym wywiera presję na ich ceny. 7straty na akcjach w III kwartale, mimo nadziei związa- dobra koniunktura pomaga, są potocznieAlokacja 4nych z dalszymi działaniami. nazywane ryzykownymi (akcje, obligacje Implikowana— Od sierpnia do listopada oczekuję mocnego spadku korporacyjne, waluty rynków wschodzą- aktywówindeksu S&P500 z około 1400 pkt do 1100-1000 pkt.cych). Te, które wolą stagnację, zyskały zmiennośćTo sposób, w jaki podzielimy nasz port-Spodziewam się w ciągu kolejnych czterech miesięcy prze- miano aktywów bezpiecznych (obligacje Większość inwestorów nie lubi dużychfel między najważniejsze klasy aktywówceny sięgającej 20-25 proc. na światowych giełdach i han-bezpiecznych krajów, dolar), choć w rze-wahań notowań. Boją się ich, bo im— akcje, obligacje, lokaty i surowce. To,del poniżej dołków z 2011 r. — przekonuje Bob Janjuah. czywistości stracić można na obu ro-bardziej zmienne są kursy, tym trudniej jakie wagi należy przyznać każdej z nich, dzajach inwestycji. Ostatnio inwestorzy przewidzieć ostateczny wynik inwestycji.zależy od skłonności do ryzyka danegoJego prognoza może się urzeczywistnić, a przynajmniejchętnie kupują aktywa bezpieczne, a teInwestorzy z Nowego Jorku mają jednak inwestora, liczby lat, jaka pozostaław jakiejś części, biorąc pod uwagę, że ostrzegał on przeduzależnione od wzrostu gospodarczegosposób, żeby sprawdzić, czy w najbliż-mu do emerytury i aktualnej sytuacjiwyprzedażą akcji w II kwartale. Co prawda zakładał oko-popadają w coraz większą niełaskę. Efektszej przyszłości nie szykują się rynkowegospodarczej. Właściwa strategia alokacjiło 10-procentową korektę, tymczasem wszystkie główne to słaby złoty i wyśrubowane do graniczawirowania. Obserwują notowania opcjiaktywów może być dużo ważniejsza odindeksy na rozwiniętych giełdach zakończyły minionywyceny obligacji niemieckich i amery- na główne indeksy. Z ich wycen możnawyboru konkretnych inwestycji w ra-kwartał stratą, ale nie aż tak dużą. [WST, CNBC] kańskich. odczytać przyszłą zmienność, jakiej w tej mach dostępnych grup.GIEŁDA Dzisiaj na małym parkiecie z zamiarem stworzenia Spółka Elkop Energy zasiliWyjściowa kapitalizacja spółki zadebiutują akcje dwóch spółek grupy kapitałowej poprzez natomiast szeregi sektora wynosi 25,27 mln zł, a kursPodwójny debiutz portfela Mariusza Patrowicza — Fly.pl oraz Elkop Energy.przejęcia spółek zajmującychsię usługami turystycznymiEco-energia. Firma rozpoczęłaswoją działalność w 2010 r. wodniesienia 777,7 zł.Jest to już 57. i 58. tegorocznyna NewConnectPierwszy emitent to internetowy operatorsprzedawanymi w internecie.Wyjściowa kapitalizacjasektorze energii odnawialnej,pozyskiwanej ze źródełdebiut na alternatywnym rynkuakcji. Łączna liczba notowanych turystyczny. Firma to 20,8 mln zł. Kursnaturalnych — energii wiatru, spółek na NewConnect powstała w 2011 r. odniesienia wynosi 0,5 zł.biomasy i energii wody. wynosi 406. [MBL]
 • Fly UP