...

Rozmowki Polsko Portugalskie

by elena-pasarica

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

130

views

Comments

Description

Download Rozmowki Polsko Portugalskie

Transcript

Rozmó l polsko-portugolskie ROZ|hóWKI polsko-portugalskie WARSZAWA1997 polsko-portugalskie Material zebrala:UrszulaMichalska Opracowanie uklad: PÍotr Wrzosek i hojekt okladki i strony tytulowej: Cecylia Staniszewskn Tlumaczenie:Ewa l-ukaszyk,RadoslawKuraszewicz Wstçp Seria WydawnictwaKRAM jest adresowana poldo skich turystów wyjeldLaj4cychza granicç. Rozmówki obejmuj4ce zwroty potoczne, pytania i odpowiedzi ulatwiaj4 porozumiewaniePolaków-cudzoziemcóww ró2nychsytuacjach w hotelu,u lekanp. Íza, na poczcie,w aptece,na przejíciu granicznym. Opis ró2nych zdarzert, jakimi moZesiç spotkaóruz granic4jest poprzedzony krótkim zarysemgrarystaza matyki jgzykajak równieZ zasadamiwymowy. W nawiasach[...] podanazosalawymowa, a znak,,"' stoi przed sylab4akcentowan4. Liczymy, 2e przejrzysty uklad Rozmówek pomoZe wielu turystom latwiej odnaleíó, w konkretnychsysiç tuacjach,z jakimi musi siç spotkaó wyjeãdlaj4c poza granicePolski. Druk: DrukarniauniwersytetuJagieltoúskiego 3t-ll0 Kraków, czapskich4, tel./fax zz-5g-41 rsBN 83-86075-27-9 O Copl'right by WydawnictwoKRAM Warszawa199? Wydawnictwo,,KRAM", 02-036Warszawa ul. Uniwersytecka pok. 7, Akademik ,,Pineska" 5, tel./fax 10-04-79,tel. 660-43-74,668-92-62w. 43-74 Sklad:,,ISKRA",Warszawa, (O-22)18 94 24,39 90 83 tel. gffie ffi JEDZENIE I PICIE Restauracje Co powiedziei Skargi.Reklamacje... Slownictwo Jedzenie Daniaíniadaniowe... Znpy . Ryby . Owoce morza itp. Drób . Dziczyzna Dania miçsne Sposoby przyrz4dzania Przyprawy, sosy i dodatki Sosy Watzywa Salatki . Owoce . Orzechy Desery . Sery .. Napoje . Napoje gor4ce 19 19 20 22 24 25 26 2'l 28 29 29 30 30 33 33 Y 35 36 37 38 38 39 40 40 # ry Napojechlodz4ce Alkohole 4l 4l 44 PODRÓZ SAMOLOTEM Slownictwo PODRÓZOWANTE SAMOCHODEM Na stacji benzynowej Slownictwo Czçíci i wyposazenie Terminologia. Narzçdzia 84 86 89 9l 94 95 l0l W HOTELU Recepcja Wybór hotelu nnzyjazd do hotelu Opuszczaj4c hotel 44 45 48 51 53 f) Slownictwo BAGAZ llaga2e . W urzçdziecelnym r02 106 lO7 ll0 110 111 113 116 118 l2l 122 122 124 lz+ W PODRÓZY. BIUROPODRóZY Slownictwo 59 U FRYZJERÂ.HIGIENA OSOBISTA 61 63 64 67 ó8 69 70 7l 76 78 78 80 82 U fryzjera Slownictwo Higienaosobista. Kosmetyka Przybory toaletowei kosmetyki ZAKUPY ZWIEDZANIE Slownictwo publiczne Ogloszenia Rozrywki Gry PODRÓZOWANIE KOLEJA Przykasie biletowej Podró2kolej4 Slownictwo U krawca W sklepiez obuwiem Slownictwo PODRÓZSTATKIEM Przy kasiebiletowej Na statku Slownictwo Kolory . Iloié Ksztalt . Waga . Wiek. . Wygl4d i konsystencja lZ5 125 125 t26 9 Co powiedzieó Slownictwo Odziei . Nakrycia glowy . Obuwie Biàuteria Tytoú . Artykuly papiernicze Atykuty fotogrúczne i optyczne Slownictwo Artykuly optyczne W krviaciarni Kwiaty ciçte 126 128 t28 l 3l 131 t32 r33 t33 134 135 136 137 138 139 t39 l4l 144 145 146 t47 148 150 150 r52 153 155 r59 Slownictwo Czçíci ciala ....... 16l 162 l& 165 165 l7O 172 174 176 176 177 179 180 180 182 182 184 185 185 186 186 186 187 Organy wewnçtrzne, uklad kostny, uklad krwionoíny ZWROTY CODZIENNE Zwroty gnecznoíciowe hzedstawianie siç. Zaproszenia. Pytaniacodzienne Powiedzenia codzienne Wizyty . ï)tulowanie Pokrewieístwo Pogoda Czas Dni tygodnia Miesi4ce,íwiçta itp. Liczebniki Liczebniki glówne . Liczebniki porz4dkowe Wagi i miaq' Miary wagi Miary dlugoíci Miarypowierzchni... Miary przestrzenne M i a r y o b j ç t o S c i. . . . . SPORT Pojçciasportowe .... Sporty indywidualne . Gry zespolowe Sporty zimowe Sporty wodne Wçdkarstwo Polowanie Alpinizm Na wycieczce Slownictwo NIESZCZ4SLIWE ZDARZENTA U lekarzai dentysty Choroby iç. KRÀIE I NARODO\MOSCI Kontynenty t87 190 l1 ZAWODY POCZT TELEFON,TELEGRAF A, Na poczcie Telefonowanie Telegramy 191 Wskazówki dotycz4ce wymowy Jçzyk portugalskijest jednym z jçzyków o zasiçguogólnoíwiatowym. Jest u2ywany nie tylko w Portugalii, ale równie2 w Brazylii oraz w wielu paústwachafrykaískich. Dla celów niniejszych rozi mówek przyjçliímy za punkt wyjícia normç ortograficzn4 wymowç w obowi4zuj4c4 Portugalii. Pod wzglçdem wymowy, jçzyk portugalski nie okazuje siç zbyt trudnl' dla Polaków. Wymowa jest zawsze regularna, tzn. pÍzy odpowiadaíciíle pisowni.Zasadyte dotyuwzglçdnieniukilku zasad cz4 takichzjawiskjak: w zwlaszczz - przejície o nieakcentowanego [u] (charakterystyczne na koícu wyrazu); - przejície spólgloskis przed inn4 spólglosk4lub na koúcu wyrazu w dZwiçk zbli2onydo polskiego[sz]. S po którym nastçpuje samogloska zachowuje wartoíó fonetyczn4 [s]. Natomiast s miçdzy jest czyl.ane jako [z], chyba,2e litera s jest dwoma samogloskami podwojona,np. w wyrazie tosse- kaszel. Znak graftcznyç to we wszystkichpozycjachzapis dZwiçku [s]. po Literze c odpowiadadZwiçk [k] je2eli nastçpuje niej a, o, u lub przedi lub e, c jest czyanejako [s]. Natomiast dowolnaspólgloska. Literzeg odpowiada dZwiçkzbli2onydo polskiego[Z], gdy wystQpujest jako [g]. je po niej i lub e. W pozostalych przypadkach wymawiane jest nieme. IÍ Portugalskie jest zbli2onedo polskiegow. r Dwuznakcft we wszystkichpozycjachoraze na koícu wyrazujest jak wymawiane [sz]. Spólgloskip i c przedinn4 spólglosk4w niektórych przypadkach nie s4 wymawiane,np. acção (akcja) [asãu],a nie *[aksãu], itp. Portugalskie i nh to oddzielnespólgloski.Pierwsz4z nich zapilh szemydla ulatwieniajako [1j], a drug4jako [õ], czyli polskie Í. IJ r93 r93 197 198 TRANSAKCJE BANKOWE W banku SÌownictwo Zwroty przydatnew interesach r99 r99 200 201 Wjçzyku portugalskimistnieje az 14 samoglosek. ulatwienia, Dla w naszychrozmówkachzaproponowaliímyuproszczonyzapis wymowy,który sprowadza zró2nicowane portugalskie ich samogloski do najbli2szychpolskich odpowiedników.Przyjçre przez nas znaki [ã] i [õ] zbli2ones4 do polskich nosówek€ i 4. Najwiçksz4 trudnoíó sprawiaj4 Polakom portugalskie dyftongi. Najczçstszy nich,ão, orazjego odpowiednikw liczbie mnogiej,ões, z pojawia siç z reguly na koúcu wyrazu, np. pdo (chleb),situação(sytuacja), situações(sytuacje) itp. ProponujemyPaústwujego uproszczon4rvymowq jako [ãu] i, w liczbie mnogiej, [õjisz], np. si íuação lsiltra'sãu),situações Isitua'sõjisz]. Akcent w jçzyku portugalskimpadanajczçsciej, jak po polsku, tak na przedostatni4 sylabç.W przypadkach innegoakcentowania, oznaczanìyto przez znak'. W przypadkuprzymiotników, Iiczbç mnog4tworzy siç równie?za pomoc4koúcówki -s, natomiastrodzaj 2eíski za pomocakoúcówki a, tylko wtedy jednak, kiedy dany przymiotnik koúczy siç w rodzaju mçskim na -a. hzymiotniki o zakoúczeniu lub -/ posiadaj4tylko -e jednEformç dla obu rodzajów,np. pequeno(maly) - pequena(mala) novo (nowy) - nova (nowa), ale grande (duLy) - grande (duLa) Przyslówki tworzymy dodaj4ckoícówkç -mentedo form 2eúskich przymiotników,np. rápido (szybki) - rápida (szybka)- rapidamente(szybko) Mo2emystopniowaó przymiotniki i przyslówkidodaj4cslíwka mals (bardziej)i menos(mniej) w stopniuwy2szymoraz te sameslowa poprzedzone rodzajnikiemokreílonym w stopniunajwy2szym, np. velho (stuy) - mais vclho (starszy)- o mais velho (najstarszy) (szybko) - mais rapidamente(szybciej)- o mais rarapidamente pidamente(najszybciej) Niektóre przymiotniki i przyslówki posiadaj4nieregularne formy stopniowania, np. grande (du|y) - maior (wiçkszy) - o maior (najwiçkszy) pequeno(maly) - menor (mniejszy)- o menor (najmniejszy) bom (dobry) - melhor (lepszy)- o melhor (najlepszy) mau (zly) - pior (gorszy)- o pior (najgorszy) Zaimki osobowew funkcji podmiotuto: ea-ja nós-my tu - ly ele -on ela - ona vocês- wy eles- oni elas - one Najkrótszy zarys gramatyki portugalskiej W jçzyku portugalskimrzeczownikjest najczqíciej poprzedzony rodzajnikicm. Wystçpuj4rodzajniki nieokreílone i okeílone w rodzaju rnçskimi 2eískim. 54 to: Nieokreílone Okreílone Ltm o utta a, które w liczbie mnogiej przybieraj4formç os i as. Istniejq formy íci4gniçte skladaj4ce z przyimka de (2, od), em siç (w), a (do), por (przez)i rodzajnika.Formy te to np. da, dos (de + a, de + os),pelo Qtor + o), aos (przyimek a + os),nos (em + os), itp. Rzeczowniki posiadaj4rodzaj mçski lub 2eríski oraz przybieraj4 liczbEpojedyncz4lub mnog4.Liczba mnogacharakteryzuje koúsiQ cówk4 -s, np. (a) mesa(stót) - (as) mesas(sÍoly) 14 t5 Zaimki zastçpujqce dopelnieniedalszestoj4 zazwyczajpo czasowniku. Sa to formy takiejak: Dó-me a caneta.- Daj mi pióro. Dou-te a minhafotografia. -Dajg ci moje zdjçcie. Dott-lhe a minha morada.- Dajç mu mój adres. EIedá-nosum bocadode dinheiro.-Ondaje nam trochçpieniçdzy. Dou-voso meu lapiz. - Dajç wam mój olówek. Damos-lhesos ,lossos passaportes. -Dajemy im naszepaszporty. Zaimki Copelnienia bli2szego to: Dou-o ao policia. - Dajç go policjantowi. l)ou-a ao nteupai. - Dajç ja mojemuojcu. Dou-os... Dou-as... Dajç je../ Zaimki dzierLawcze popÍzedzone s4 rodzajnikiemokreílonym: o meu I a nrinlza(mój I noja) o nosso / a nossa(nasz/ nasza) o teu / a nn (íwój / twoja) o vosso a vossa(wasz/ wasza) / o seu/ a sua (jego lub jej) o seu/ a sua (ìch) (istniej4równie2 formy dele - jego,dela - jej, delesi delas - ich) os meus/ as minhas(moje) os nossos as nossas(nasze) / os teus/ as Íltos (twoje) os vossos as vossas (wasze) / os seus/ as suas (iego lub jej) os seus/ as suas(ich) Zaimki wskazuj4ce wystçpuj4w trzechseriach,których :uíyciezale2y od polo2eniaprzestrzennego przedmiotu.54 to: wskazywanego este,essei aquele(ten blizszy, ten dalszy,tamten).KaZdy z tych zaimków odmienia siç przez rodzajei liczby (este,esta, estes,estas= ten,ta, ci, te, ìtd.) Czasownikw jçzyku portugalskimodmieniasiç przez osoby,liczby, czasy,tryby i strony.Istniej4trzy koniugacje.Do pierwszejz nich 16 naleZ4czasownilj zakoúczone -ar, do drugiej, na -er, do trzeciej na zaí na -ir. W czasieteraZniejszym, czasownikiregularneodmieniaj4 wzoru: siç wedlug nastçpujqcego Ficar - zosta:waé eufico tu frcss ele/ ela fica nós.ficamos vocêsficam eles/ elasficam Comer - je{é eu como tu comes nós comemos vocêscomem ele / ela come eles/ elas conwm Partir - wyje2d2aé, eu parto tu partes nós partimos vocêspartem ele/ ela parte eles/ elaspartem Najprostszyczes przyszly mozemy utworzyó za pomocQczasovr'nika posilkowego (iíé) i bezokolicznika ír odmienianego czasownika, np. euvou partir (\vyjadç) nós vamospartir tuvais partir ele/ elavai partir vocêsvão partir eles/ elas vão partir A oto koúcówki czasuprzeszlego dokonanego I i II koniugacji: w Tomar -wzt4íé eu tomei tu tomaste ele/ ela tomou nós tomámos voces tomÃ,ro,rn eles/ elas tonurram 1t Escolher - wybraé eu escolhi nós escolhemos tu cscolheste vocêsescolheram ele / ela escolhzu eles escolheram W jçzyku portugalskimistniej4równie2 czasownikizwrotne,które odmieniaj4siç w nastçpuj4cy sposób: Chamar-se- nazywaé, eu chamo-me (nazywamsiç) nós charnamo_nos tu clramas-te ele / ela chama-se tocôs chamam-se eles / elas chamam-se (de O restaurante resztaurante] [u primeira categoria/ de cinco estrelas) [de primejra katego'rija] piwiarnia A cervejaria[a serve2a'rija] bar O bar [u 'bar] kawiarnìa O café [u ka'fe] restauracja íwie2ym powietrzu A esplanada szplanada] na [a herbaciarnia O salãode chá [u sa'lãude 'sza] glówny kelncr O empregado-dirigente empre[u gadu diriZentel kelner O empregado empregadu] [u kelnerka A empregada empregada] [a barman O barman[u barman] szatnia O vestiário[u vesztjarju] stolik najedn4osobç A mesa para uma pessoa[meza parauma pe'soa] stolik na dwie osoby A mesaparaduaspessoas [...para pe'soasz] duasz a) obrus a) a toalha[a to'alja] b) krzesÌo b) a cadeira[cadejraj jadlospis,menu A ementa[ementa] serwetki Os guardanapos Iguardanapusz] (I restauracja kategorii) t8 19 Czy mo2emi pan (pani) polecii Poderecomendar-me bom reum dobr4restauracjç? staurante?[pode recomen'darme um bom resztaurantel Czy móglbym pana (pani4) za- Posso convidá-lo? [possu coprosió? nvi'dalu] Czy macie stolik dla ... osób? Têm uma mesapara ... pessoas? ['tefrjejuma mez para... pe'soasj Wolalbymstolik przy oknie. Prefiro uma mesaperto da janela. [prefiru urna mezapcrtu daLaneial Cdzie mogç umyé rçce? Onde é que possolavar as mãos? [onde e ke possu la'var asz mãuszl lÌoszQ o kaitç. Pode passar-me ementa,se faz a favor? [podepa'sarmea ementa] Chcielibyímy: Queríamos: [ke'rijamusz] a) porann4 kawç z.-. a) um café com... [um ka'fe kom...l b) íniadanie b) o pequeno-almoço pekenu [u almosu] c) lunch c) o lanche[u lansze] d) obiad e) kolacjç 0 herbatç WeZmiemy specjalno5i kuchni. d) o almoço [u almosu] e) ojantar [u 2an'tar] f) um chá [um 'sza] Vamosencomendar especialidaa de da casa.[vamuszenkomen'dar a szpesjali'dade kaza) da Vamosencomendar algumacoisa da ementa.[... algumakojza da ementa] Przepraszam, tego nie ma. dzií Desculpe, isto hoje não temos. isztu nãu temusz] [deszkulpe Daniepozasezonowe. O prato fora da época[u pratu fora da 'epokal Co mo2epan (pani) polecié? O que é que me aconselha? ke [u e ke me aconseljal Proszçpodaémi... Passe-me..., faz favor.['pasese me ... se fasz favor] Proszç przynieíi porcjç... mi Traga-me uma dosede ..., se faz favor. ['tragameuma doze de ...] Tylko polowç porcji. Só uma meia-dose. uma meja [so dozel jednq Traga-memais uma dose, se faz Proszçmi przynieíéjeszcze porciç... favor.[... maiszuma doze...] Proszç nas oisko a uzjl rro Cvplom 1: nai :ìnisz gacz iapitan
Fly UP