...

Siostry Sigmara 2.0

by quidamcorvus

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

620

views

Comments

Description

Download Siostry Sigmara 2.0

Transcript

Fantasy S k irmish SWIETY ZAKON SIOSTR SIGMARA Począ tki Świętego Za konu Sióstr Sigma ra sięga ją końca VII wieku, niespokojnych i niepewnych politycznie czasów formowania struktur Kościoła Sigma ra ora z powsta nia ka pła ńskich za konów Srebrnego Młota , Pochodni i Kowa dła . W AS999 po wielu miesią cach, zdawałoby się daremnych prób i zabiegań, niemłoda już arystokratka Johanna von Schwarzherz stanęła przed obliczem Wielkiego Teogonisty. W pełnych pasji słowa ch Joha nna von Schwarzherz opowiedziała arcykapłanowi Kultu Młotodzierżcy o wizji, którą obda rzył ją sa m Sigma r. W cią gu następnych tygodni Wielki Teogonista wielokrotnie wzywał i przesłuchiwał Joha nnę, wypytując arystokratkę o szczegóły wizji, szukając ja kichkolwiek nieścisłości i herezji. Choć hierarchą targały wątpliwości to widząc zapał i wiarę arystokratki postanowił zda ć się na wolę Sigma ra i wykorzysta ć wizję a rystokra tki dla dobra Kościoła . 18 Sigma rzeita AS999 powoła ł do życia Święty Za kon Sióstr Sigma ra , które obok Templa riuszy Płoną cego Serca Sigma ra , sta nowić mia ły pa ncerne ra mię Kultu Młotodzierżcy. Wielki Teogonista powierzył Johannie von Schwarzherz zorga nizowa nie zgroma dzenia i uczynił ją Matkę Przełożoną zakonu, zaś na siedzibę wyzna czył na leżą cy niegdyś do a rystokra tki za mek Sigma rgestein położony na wzgórza ch Mordheim. Grube mury za mku Sigmargestein stały się schronieniem dla hardych, krną brnych i niepokornych panien z arystokratycznych domów Imperium - młode arystokratki, którym nie w głowie było zamążpójście i rodzenie dzieci jako alternatywę wydziedziczenia często wybiera ły wstą pienie do zgroma dzenia Oblubienic Sigma ra ora z złożenie ślubów za konnych. Natomiast w niektórych prowincja ch Imperium, szczególnie w regiona ch zdominowanych przez Kult Młotodzierżcy, a rystokra tyczne rodziny za punkt honoru poczytywa ły sobie za łożenie przez córkę za konnego ha bitu. Da rzone szacunkiem i strachem zgromadzenie rozwijało się ora z rosło w siłę. Przez niema l tysiąc trudnych dla Imperium la t Siostry Sigma ra wiernie służyły Kościołowi Sigma ra, z gorliwością wypełniając wolę Wielkiego Teogonisty ora z hiera rchów kultu, którzy coraz częściej wykorzystywali zgromadzenie do własnych, politycznych rozgrywek. Co więcej, niektórzy hierarchowie kultu, którym nie podobała się rosnąca potęga zakonu i cora z większe wpływy Matki Przełożonej na politykę Imperium, bez skrupułów, pod byle pretekstem posyłali zbrojne oddziały Sióstr Sigmara, a niekiedy nawet ca łe mona styry na pewną śmierć. Napięta sytuacja osiągnęła a pogeum w AS1999 gdy Wielki Teogonista i hiera rchowie Kultu Młotodzierżcy ogłosili Święty Zakon Sióstr Sigmara winnym katastrofy ja ka dotknęła Mordheim, zaś wszystkie zakonnice uznano za czarownice, heretyczki ora z kultystki Chaosu i obłożono anatemą . Prześla dowa ny przez łowców cza rownic za kon niema l przestał istnieć, a wszystkie wytropione przez Inkwizycję Siostry Sigma ra były nierza dko bez procesu pa lone na stosa ch. Święty Za kon Sióstr Sigma ra , rezydują cy przed wieka mi w zniszczonym przez kometę Mordheim, przez dziesięciolecia uzna wa ny był za heretycką sektę, za ś Święte Oficjum Sigma ra ścigało zakonnice równie zawzięcie jak pluga we kulty Bogów Cha osu. Przez kolejne trzy wieki zgromadzenie Oblubienic Sigma ra zosta ło ogniem i mieczem niema l wymazane z pamięci obywateli pogrążonego w anarchii Imperium. Jednak wbrew przekona niu wielu dostojników Kultu Młotodzierżcy ukrywające się w Mordheim Siostry Sigma ra nie zginęły. Ukryte za murami zamku Sigmargestein Oblubienice Sigmara toczyły ska za ną na porażkę walkę z plądrującymi mroczne miasto zbrojnymi kompa nia mi ludzi, kra snoludów, Skavenów, Zielonoskórych ora z Kultystów Mrocznych Bogów, którzy zwa bieni pokusą bogactwa przelewali krew pośród ruin mia sta poszukują c przeklętego Upiorytu. I choć do obłożonego anatemą monastyru wciąż przybywały poszukujące a zylu a rystokra tki to z ka żdą deka dą liczba za konnic ma la ła . Gdy w AS2301 do monastyru dotarły wieści o przerażają cej Hordzie Cha osu, która na jecha ła północne ziemie Starego Świata Matka Przełożona podjęła decyzję o opuszczeniu względnie bezpiecznych murów zamku Sigmargestein. Po trzystu latach zbrojne kompanie Sióstr Sigmara dowodzone przez Ma tkę Przełożoną wyruszyły w stronę Kisleva , gdzie Siostry Sigmara dołą czyły do prowa dzonej przez Ma gnusa Pobożnego a rmii, która w AS2303 w bitwie U bra m Kisleva odpa rła Inwa zję Cha osu. Pod odparciu Hord Cha osu i powrocie do Altdorfu, w AS2304 kierowa ny wolą Młotodzierżcy Magnus Pobożny mając w pamięci poświęcenie Sióstr Sigma ra przekona ł Wielkiego Teogonistę by ten zniósł ciążącą na zgromadzeniu ana temę. Pomimo z trudem skrywa nego oburzenia Wielkiego Teogonisty hiera rchowie Kultu Sigma ra nie śmią c przeciwsta wić się Impera torowi, który przez większość obywa teli Imperium, w tym zna czną część Prezbiterów Sigmara, uznawany był za wcielenie Młotodzierżcy, popa rli reforma cję, postawili jednak kilka warunków: siedziba zgromadzenia Sióstr Sigmara została przeniesiona do Glaubenniedrich, twierdzy którą Oblubienice Młotodzierżcy dzielą ze Świętym Oficjum Sigmara, ponadto zgromadzenie zostało podporządkowa ne Wielkiemu Teogoniście, a do zbrojnych kompanii Sióstr Sigma ra zostali przydzieleni czuwa ją cy na d pra wością i posłuszeństwem za konnic Prezbiterzy Sigma ra Na czele zreformowanego zgromadzenia Oblubienic Sigmara stoi Matka Przełożona , wybiera na przez konklawe hierarchów Kultu Młotodzierżcy, której podlegają dowodzą ce zbrojnymi kompaniami i monastyrami Przeorysze. Nieco niżej w hierarchii zgromadzenia zna jdują się Siostry Bitwy, twarde, doświadczone wojowniczki, które przewodzą Siostrom Sigma ra i stawiane są za wzór przechodzącym nowicjat zakonnicom. Wbrew powszechnej opinii, nie wszystkie Siostry Sigmara są wojowniczkami. Niektóre z Oblubienic Sigma ra , zwa ne Szpitalniczkami obdarzone zostały prze Młotodzierżcę niezwykłym cha ryzma tem uzdra wiania i leczenia, który z pożytkiem dla całego Kultu Sigmara wykorzystują na polach bitew, a w rzadkich chwilach pokoju także wewnątrz murów osad Imperium, niosąc ulgę i wytchnienie cierpią cych z powodu ra n i chorób. Święty Za kon Sióstr Sigma ra to schronienie także dla kobiet grzesznych, a także córek i żon heretyków, których dusza i cia ło zostało oczyszczone w płomieniach wznieconych przez Święte Oficjum. Niesła wne Pokutniczki to na wpół obłąkane, opętane żądzą odkupienia kobiety, które w cierpieniu, bólu, krwi i śmierci widzą odkupienie własnych win. Na d pra wością i posłuszeństwem zbrojnych kompanii Oblubienic Sigmara czuwają fanatyczni i surowi Prezbiterzy Sigmara, którzy bezlitośnie piętnują wszelkie odstępstwa i przewinienia . Dowodzone przez Przeorysze zbrojne kompanie Sióstr Sigmara to zdyscyplinowa ne, świetnie wyszkolone, zahartowane w krwi poległych sióstr wojowniczki, które recytują c bezlitosne wersety Litanii Nienawiści mierzą się z najpotężniejszymi nawet przeciwnikami Kultu Sigmara i Imperium, gotowe bez wahania poświecić własne życie w obronie Lenna Młotodzierżcy. Obecnie Matką Przełożoną Świętego Za konu Sióstr Sigma ra jest siostra Sa evia , posta wna, siwowłosa kobieta po pięćdziesiątce o surowym spojrzeniu i ogorza łem cerze, która od ponad dekady żela zną ręką przewodzi zgroma dzeniu. Niewiele osób wie, że stoją ca na czele zgromadzenia kobieta to Agnes von Tasseninck, pochodzą ca z Ostla ndu siostra Wielkiego Księcia Ha lsa von Ta ssenincka – Elektora Ostla ndu. Agnes von Ta sseninck ku radości rodziców wstąpiła do zgromadzenia w wieku 12 la t, by cztery la ta później złożyć śluby za konne. Siostra Saevia cieszy się wśród Sióstr Sigmara niekwestionowa nym a utorytetem, a wiele spośród zakonnic uważa ją za żyjącą świętą, prawdziwą Oblubienicę Sigmara, która w niezliczonych bitwa ch udowodniła swą wierność Kultowi Sigma ra i Impera torowi. 65 | S t r o n a Wa rhe im Siostry Sigmara: więty Zakon Sióstr Sigmara, rezydujący przed wiekami w zniszczonym przez kometę Mordheim, przez dziesięciolecia uznawany był za heretycką sektę, zaś Święte Oficjum Sigmara ścigało zakonnice równie zawzięcie jak kulty Mrocznych Bogów. Dopiero reformacja i oczyszczenie przeprowadzone przez Magnusa Pobożnego zmusiły hierarchów Kościoła Sigmara do uznania Oblubienic Sigmara za część Kultu Młotodzierżcy. Zakon Sióstr Sigmara przez wieki był azylem dla hardych, krnąbrnych i niepokornych panien z arystokratycznych domów Imperium. Młode arystokratki, którym nie w głowie było zamążpójście jako alternatywę wydziedziczenia często wybierały wstąpienia do monastyru Sióstr Sigmara i złożenie ślubów zakonnych. Natomiast w niektórych prowincjach Imperium, szczególnie w regionach zdominowanych przez Kult Sigmara, arystokratyczne rodziny za punkt honoru poczytywały sobie założenie przez córkę habitów zakonnych. I choć w czasach wyklęcia prześladowany przez łowców czarownic zakon niemal przestał istnieć, a wytropione Siostry Sigmara były często bez procesu palone na stosach, to po reformacji i oczyszczeniu zakon powoli się odradza, a liczba wstępujących do monastyru nowicjuszek powoli rośnie. Od czasów Magnusa Pobożnego siedzibą Świętego Zakonu Sióstr Sigmara jest Glaubenniedrich, twierdza którą zakonnice dzielą ze Świętym Oficjum Sigmara. Przeniesienie Sióstr Sigmara do Glaubenniedrich było jednym z warunków jakie postawili hierarchowie Kultu Sigmara, kolejnym było absolutne podporządkowanie zakonu Wielkiemu Teogoniście oraz przydzielenie Prezbiterów Sigmara do zbrojnych kompanii Sióstr Sigmara. Na czele zgromadzenia Sióstr Sigmara stoi Matka Przełożona, wybierana przez konklawe hierarchów Kultu, której podlegają dowodzące zbrojnymi kompaniami i monastyrami Przeorysze. Niżej w hierarchii zakonnej znajdują się Siostry Bitwy, doświadczone wojowniczki, które przewodzą Siostrom Sigmara i stawiane są za wzór przechodzącym nowicjat zakonnicom. Niektóre z Oblubienic Młotodzierżcy, zwane Szpitalniczkami obdarzone zostały niezwykłym charyzmatem uzdrawiania i leczenia, który z pożytkiem dla całego Kultu Sigmara wykorzystują na polach bitew, a w krótkich czasach pokoju także wewnątrz murów osad Imperium, niosąc ulgę i wytchnienie cierpiącym z powodu ran i chorób. Święty Zakon Sióstr Sigmara to schronienie nie tylko dla niepokornych arystokratek, które swe życie i czystość postanowiły oddać Młotodzierżcy, to także azyl dla kobiet grzesznych, a także córek oraz żon heretyków, których dusza i ciało zostało oczyszczone w płomieniach Świętego Oficjum. Niesławne Pokutniczki to na wpół obłąkane, opętane żądzą odkupienia kobiety, które w cierpieniu, bólu, krwi i śmierci widzą odkupienie własnych win. Nad prawością i posłuszeństwem zbrojnych kompanii czuwają fanatyczni i surowi Prezbiterzy Sigmara, którzy bezlitośnie piętnują wszelkie odstępstwa i przewinienia. Dowodzone przez Przeorysze zbrojne kompanie Oblubienic Sigmara to zdyscyplinowane, świetnie wyszkolone, zahartowane krwią poległych sióstr wojowniczki, które recytując bezlitosne wersety Litanii Nienawiści mierzą się z najpotężniejszymi nawet przeciwnikami Imperium, gotowe bez wahania zginąć w obronie Lenna Młotodzierżcy. S Wybór postaci: Drużyna Sióstr Sigmara musi zawierać nie mniej niż 3 i nie więcej niż 15 modeli. Gracz ma 500 złotych koron, które musi przeznaczyć na rekrutację postaci do swojej kompanii. Bohater owie: PRZEORYSZA: Kompanią Sióstr Sigmara musi dowodzić Przeorysza. Przeorysza może być tylko jedna! PREZBITER SIGMARA: Przeorysza musi liczyć się z radą i pomocą Prezbitera Sigmara. S IOSTRA B ITWY: W szeregi kompanii można wcielić dwie Siostry Bitwy. S ZPITALNICZKA: W szeregi kompanii można wcielić jedną Szpitalniczkę. NOWICJUSZKA: Przeorysza może wcielić do drużyny Sióstr Sigmara dowolną ilość Nowicjuszek (należy jednocześnie pamiętać o zasadzie ograniczającej liczbę modeli drużyny Sióstr Sigmara do 15 postaci). S IOSTRA SIGMARA: W drużynie może służyć maksymalnie pięć Sióstr Sigmara. POKUTNICZKA: Przeorysza może wcielić w szeregi kompanii Sióstr Sigmara maksymalnie pięć Pokutniczek. Str onnicy : Machiny : B ITEWNY OŁTARZ SIGMARA: Przeorysza może wyposażyć kompanię Sióstr Sigmara w jeden Bitewny Ołtarz Sigmara. Najemne Ostr za: Siostry Sigmara są fanatycznymi, bezwzględnymi sługami Wielkiego Teogonisty. Zakonnice znane są z zapiekłej nienawiści jaką darzą wszystkich wrogów Imperium. W bitwie są niebywale wręcz agresywne, a wrogów Imperatora zabijają z wersami Litanii Nienawiści na ustach. Siostry Sigmara mogą zatrudnić następujące Najemne Ostrza: kartograf, kupiec, łowca nagród, pogromca trolli, rycerz najemny, skryba, strażnik dróg, tileański kusznik, zwiadowca. Początkowa liczba Punktów Doświadczenia: PRZEORYSZA rozpoczyna grę z 20 Punktami Doświadczenia. PREZBITER S IGMARA rozpoczyna grę z 12 Punktami Doświadczenia. S IOSTRA B ITWY rozpoczyna grę z 8 Punktami Doświadczenia. S ZPITALNICZKA rozpoczyna grę nie posiadając Punktów Doświadczenia. S TRONNICY rozpoczynają grę nie posiadając Punktów Doświadczenia. Tabe la umie ję tności S ióstr S igmara S TRZE LANIE WALKA P RZEORYSZA P REZBITER S IGMARA S IOSTRA BITWY S ZPITALNICZKA AKADE MICKIE S IŁA S ZYB KOŚĆ S PEC JALNE N at u r a: NEUTRALNA. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Lista umiejętności dostępna dla Prezbitera Sigmara umieszczona została w ROZDZIALE XXIIII: MODLITWY . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Umiejętności specjalne: Bohater kompanii Sióstr Sigmara, który osiągnął kolejny poziom doświadczenia i w ramach rozwoju wylosował NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może nabyć umieszczone poniżej umiejętności specjalne. Więcej informacji na temat nauki umiejętności zamieszczono w R OZDZIALE VII: KAMPANIA. Zasady specjalne: W przypadku Sióstr Sigmara mają zastosowanie poniższe zasady specjalne: Or do Administr atu m: Wszelki ekwipunek posiadany przez Siostry Sigmara musi przejść przez biurokratyczną machinę Ordo Administratum. Specjalne reguły jakim podlega procedura zaopatrzenia zakonu Sióstr Sigmara oznacza dodatkowe koszty związane z pozyskaniem najpospolitszych nawet przedmiotów. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z którą Siostry Sigmara za każdy zakupiony w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce przedmiot muszą zapłacić dodatkowym złotem. I tak, wartość przedmiotu którego cena nie przekracza 20 ZK wzrasta o kolejne K6 ZK; ekwipunek którego wartość podstawowa oscyluje w granicach od 21 ZK do 50 ZK zostaje zwiększona o kolejne 2K6 ZK, zaś za przedmioty, których cena podstawowa przekracza 51 ZK muszą dopłacić kolejne 3K6 ZK. Z drugiej jednak strony, władza i wpływy jakimi dysponuje Ordo Administratum sprawia, że Siostry Sigmara otrzymują modyfikator +1 do rzutu na DOSTĘPNOŚĆ ekwipunku, w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce. Ponadto, nakaz zachowania uświęconych przez Ordo Administratum zasad i postów oraz wymóg składania ofiar wymaga od drużyny sporych nakładów finansowych. W grze odzwierciedla to zasada zgodnie z którą w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzedaży Łupów kompania Sióstr Sigmara traktowana jest tak jakby liczba modeli w drużynie była o jeden poziom większa, niż ma to faktycznie miejsce. Char akter nik: Siostry Sigmara słyną ze swej wyjątkowej odwagi i fanatyzmu z jakim zwalczają Chaos. Bohater może przerzucić nieudany test STRACHU i GROZY. Wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Ponadto, model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. Char y zmaty (ty lko Siostr y Sigmar a): Każda z Sióstr Sigmara stawia sobie za wzór Sigmara Młotodzierżcę, a dokładniej dąży do naśladowania jednej z charakterystycznych cech jego osobowości lub zdolności, z której był znany. Bohater, który w trakcie rozgrywania potyczki zgromadzi odpowiednią ilość Punktów Doświadczenia i w ramach rozwoju wylosuje NOWĄ UMIEJĘTNOŚĆ może wybrać jeden z charyzmatów. Należy zauważyć, że określony charyzmat może występować w kompanii tylko raz. Co więcej, jeden bohater może wybrać tylko jeden Charyzmat z poniższej listy: CHARYZMAT BESTIOBÓJCY: Pow iadają, że obdarzone tymcharyzm atem Siostry Sigm zdolne są pokonać w ara w alce najpotężniejszych naw przeciw et ników . Bestiobójca posiada osobliwą zdolność, która podnosi efektywność w walce wręcz ze szczególnie odpornymi przeciwnikami. W rzutach na zranienie SIŁA Bestiobójcy przed uwzględnieniem modyfikatorów broni rośnie, dopóki nie zrówna się ze współczynnikiem WT przeciwnika, aż do maksymalnego poziomu 6. Wyznaczona tak SIŁA używana jest również do modyfikacji Ochrony Pancerza celu. 66 || S t r o n a Fantasy S k irmish CHARYZMAT DOSKONAŁOŚCI: Niew Sióstr Sigm iele ara obdarzonych zostaje charyzm atem doskonałości, te które z pokorą przyjm dar stają się niezrów ą nanym w i ojow niczkam i. Szczęście: Wierne Młotodzierżcy Siostry Sigmara zdają się wychodzić obronną ręką z najgorszych opresji. W czasie każdej potyczki lub w następującej po niej sekwencji po potyczce model bohatera może przerzucić jeden dowolny rzut, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Dzięki biegłości, z jaką bohater posługuje się swoim orężem, na początku każdej fazy walki wręcz rycerz może, dzięki zastosowaniu odpowiedniej techniki fechtunku, posługiwać się orężem tak, jakby broń posiadała jedną z następujących cech: DRUZGOCZĄCY, PRECYZYJNE UDERZENIE, PRZEBICIE PANCERZA lub SZYBKI. Jeśli broń posiada już którąś z cech oręża, charyzmat nie wpływa na broń, chyba że bohater wybierze cechę, której broń nie posiada. Ponadto, model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. Woźnica: Bohater potrafi powozić wozem, powozem, a nawet rydwanem. Dzięki umiejętności model może przerzucić nieudany test powożenia, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Zab ójczy cios: Dzięki uczestnictwu w wielu walkach z niezliczonymi kultystami i mutantami toczącymi Imperium niczym rak, Siostry Sigmara osiągnęły doskonałość w sztuce zabijania plugawych sług Chaosu i czynią to nad podziw szybko i gładko. Wszystkie ATAKI wykonane przez bohatera w fazie walki wręcz podlegają zasadzie specjalnej ZABÓJCZY CIOS. CHARYZMAT DYSCYPLINY: Zdyscyplinow ane Siostry Sigm ara, którymnieobcy jest post i m odlitw znane są z a biegłości z jaką w ładają orężemi odw agi, dzięki której stają naprzeciwliczniejszych naw przeciw et ników . Bohater obdarzony Charyzmatem Dyscypliny może w każdej fazie walki wręcz przerzucić wszystkie nieudane rzuty na trafienie. Ponadto, model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. CHARYZMAT GNIEWU (ZAKLĘTY CZAR. POZIOMMOCY 5. JEDNOKROTNE UŻYCIE): Nikt kto spotkał na sw drodze Siostry Sigm nie w ej ara ątpi, że w sercach zakonnic goreje ogień gniew zdolny pow na ziem słabych duchemprzeciw u, alić ię ników . Niew ielu, których dosięgnął gniewOblubienicy Sigm zdolnych było pow ara stać z kolan. Bohaterowie: Siostry Sigmara to charyzmatyczne, cechujący się fanatyzmem obywatelki Imperium. To właśnie modele takich bohaterów tworzą trzon drużyny oraz stanowią o zamożności i prestiżu kompanii. Drużyna Sióstr Sigmara może posiadać do sześciu bohaterów, z których jeden musi pełnić rolę przywódcy. Jednocześnie należy jednak zauważyć, że szóstym bohaterem może zostać, w drodze awansu, jedynie jeden ze stronników (więcej informacji znajduje się w ROZDZIALE XIII: KAMPANIE). Modele bohaterów, w odróżnieniu od stronników, mogą posługiwać się znacznie szerszym wachlarzem ekwipunku, mogą dzierżyć magiczną broń a także posługiwać się innymi, rzadko spotykanymi przedmiotami zdobytymi w czasie kampanii. Udane rzucenie zaklętego czaru sprawia, że dowolny wrogi model wybrany przez gracza (bez żadnych ograniczeń wynikających z zasięgu czaru czy pola widzenia) musi wykonać test CP. Nieudany test oznacza, że ofiara zaklęcia traci K3 punkty ŻW bez możliwości skorzystania z Ochrony Pancerza, Magicznej Ochrony czy też REGENERACJI. CHARYZMAT POBOŻNOŚCI: Pr zeor ysza: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 1 65 ZK Siostry Sigmara, rezydujące w zniszczonym przez kometę Mordheim, przez wiele dziesięcioleci uznawane były za heretycką sektę, zaś Święte Oficjum Sigmara ścigało zakonnice równie zawzięcie jak kultystów Mrocznych Bogów. Dopiero reformy wprowadzone przez Magnusa Pobożnego zmusiły hierarchów Kościoła Sigmara do uznania zreformowanego Świętego Zakonu Sióstr Sigmara za część Kultu Młotodzierżcy. Na czele Zakonu Sióstr Sigmara stoi Matka Przełożona, której podlegają dowodzące zbrojnymi kompaniami i mniejszymi monastyrami Przeorysze. Przeorysze to charyzmatyczne przywódczynie Sióstr Sigmara, dowodzące zbrojnymi drużynami zakonnic. Przeorysze, recytując Litanie Nienawiści walczą na zroszonych krwią pobojowiskach i zasłanych trupami ulicach miast Imperium., gdzie toczą niekończące się krwawe krucjaty. Przeorysze w większości rekrutują się spośród krnąbrnych, hardych córek możnych arystokratów, które po złożeniu ślubów zakonnych przeżyły kilka krwawych potyczek i zajęły miejsce poległych przywódczyń. Przeorysze wiedzą, co naprawdę liczy się na polu bitwy. CHARAKTERYSTYKA PRZEORYSZY: PRZEORYSZA S Z WW US S WT ŻW I A CP Początkowa 4 4 4 3 3 1 4 1 8 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Przeorysza posiada SZTYLET i MŁOT BOJOWY, gracz wedle uznania może wyposażyć dowódcę w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU SIÓSTR SIGMARA. ZASADY SPECJALNE: NIENAWIŚĆ. D OWÓDCA: Siostry Sigmara to świetnie wyszkolone, odważne i lojalne Świątyni Sigmara wojowniczki, dowodzone przez charyzmatyczne i doświadczone Przeorysze. W grze odzwierciedla to zasada wedle której postać (bohater lub stronnik), która znajduje się w odległości nie przekraczającej 12” od swojego dowódcy, może użyć jako podstawę testu wartość współczynnika CECHY PRZYWÓDCZE swojego przywódcy. Należy pamiętać, że zasada ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy Przeorysza jest Oszołomiona!, została Powalona na ziemię! lub Ucieka!. Gorliw i bogobojne Siostry Sigm cieszą się w e ara yjątkow troską sw ą oich Cherubów Stróżów które chronią zakonnice przed w , rogim ciosam i plugaw i zaklęciam i i ym i. Bohater obdarzony Charyzmatem Pobożności uzyskuje Magiczną Ochronę na 6+ oraz ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (1). Ponadto, model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. CHARYZMAT WIARY: Pobożne i pełne w iary Siostry Sigm zdolne są odeprzeć szarżę konnicy, bez lęku ara stają naprzeciwszarżujących bestii i potw orów . Bohater obdarzony Cnotą Wiary w każdej fazie walki wręcz traktowany jest tak, jakby bronił przeszkody (zobacz R OZDZIAŁ X: ELEMENTY TERENU NA POLU BITWY). Ponadto, model automatycznie zdaje testy SAM W WALCE. Dowodzenie (ty lko dowódca): Korzystający z tej umiejętności Przeorysza cieszy się posłuchem u podwładnych. Umiejętność pozwala wszystkim postaciom (bohaterom lub stronnikom), którzy znajdują się w odległości nie przekraczającej 12” od bohatera, przerzucić nieudany test CECH PRZYWÓDCZYCH, wynik drugiego rzutu jest ostateczny. Należy pamiętać, że umiejętność ta nie ma zastosowania w przypadku, gdy dowódca jest Oszołomiony!, został Powalony na ziemię! lub Ucieka!. Gniew Sigmar a!: Sigmar Młotodzierżca sprzyja swym wybrańcom. Bohater zadaje trafienia krytyczne jeżeli w rzucie na zranienia wypadnie niemodyfikowalna 5 lub 6. Kr zepki: Bohater, który posiada tę zdolność, w czasie wielu wędrówek i potyczek nabrał niesamowitej krzepy. Może nosić pancerze ignorując ujemne modyfikatory do I i S Z. Ponadto, bohater wyekwipowany w pawęż (zobacz R OZDZIAŁ XIIII: EKWIPUNEK) może biegać. List a e k wip u n k u BOHATEROWIE B ROŃ DO WALKI WRĘCZ Broń wielka Bicz Buława Gwiazda zaranna Kadzielnica ognia Miecz Młot bojowy Sztylet 15 zk 15 zk 3 zk 5 zk 20 zk 10 zk 3 zk 2 zk 10 zk 10 zk 20 zk 5 zk 20 zk 50 zk 3 zk 5 zk 5 zk Broń wielka Buława Cep bojowy Gwiazda zaranna Korbacz Maczuga Młot bojowy Sztylet S ió st r S ig mara STRONNICY STRONNICY – P OKUTNICZKI B ROŃ DO WALKI WRĘCZ 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 5 zk 3 zk 3 zk 2 zk 10 zk 15 zk 5 zk 10 zk 5 zk 20 zk 3 zk 5 zk 5 zk Broń wielka Bicz Buława Cep bojowy Gwiazda zaranna Kadzielnica ognia Korbacz Młot bojowy 15 zk 15 zk 3 zk 15 zk 5 zk 20 zk 5 zk 3 zk B ROŃ DO WALKI WRĘCZ B ROŃ DYSTANSOWA Broń miotana (noże) Pistolet Pistolet pojedynkowy B ROŃ DYSTANSOWA Broń miotana (noże) Oszczep Proca Sieć B ROŃ DYSTANSOWA PANCERZ - PANCERZ Lekki Średni Ciężki Puklerz Tarcza Hełm PANCERZ Lekki Średni Puklerz Tarcza Hełm 67 | S t r o n a Wa rhe im Pr ezb iter Sigmara ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 45 ZK Prezbiterzy - kapłani Sigmara przynależą do jednego z czterech zakonów, określa to ich zadania wewnątrz organizacji. Kapłani-wojownicy - należą do Zakonu Srebrnego Młota, którego członkowie przemierzają Imperium, wzmacniając wiarę, tropiąc heretyków i przynosząc chwałę Sigmarowi. Jako kapłani wędrowni są zobowiązani płacić Świątyni część swych dochodów, dodatkowo można od nich wymagać, by jeden tydzień w roku spędzili jako Strażnicy Świątyni lub ochroniarze dygnitarza Kultu. Wojownicy-kapłani są zobowiązani do odprawienia uroczystego nabożeństwa dziękczynnego raz w tygodniu, a nie codziennie jak prezbiterzy należący do Zakonu Pochodni, zdolni są także do wykonywania innych posług religijnych, lecz spowiedzi wysłuchują jedynie wtedy, gdy brak jest przedstawiciela zakonu eklezjastycznego. Zbrojni kaznodzieje, należący do Zakonu Srebrnego Młota, wędrują po Imperium by słowem, ogniem i siłą swego ramienia umacniać wiarę wśród mieszkańców Imperium oraz niszczyć wszelkie oznaki Chaosu. Prezbiterzy Sigmara niemal we wszystkich prowincjach darzeni są takim samym poważaniem, choć w prowincjach gdzie przeważa Kult Ulryka, szacunek ten wynika raczej ze strachu przed zemstą Templariuszy Płonącego Serca niż prawdziwej wiary. Szpitalniczka: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 30 ZK Niektóre z Sióstr Sigmara obdarzone zostały niezwykłym charyzmatem uzdrawiania i leczenia, który z pożytkiem dla całego Kultu Młotodzierżcy wykorzystują na polach bitew, a w krótkich czasach pokoju także wewnątrz murów imperialnych osad, niosąc ulgę i wytchnienie cierpiącym z powodu ran i chorób. Szpitalniczki ciesząc się pozwoleniem hierarchów Kultu Sigmara zgłębiają tajemnice anatomii, by efektywniej zwalczać choroby oraz zszywać i opatrywać rany. Nie obce jest im także wykonywanie poważniejszych zabiegów, takich jak nastawianie złamanych kości albo leczenie poparzeń. Niektóre Szpitalniczki, mając dostęp do świeżych ciał, często eksperymentują, szukając nowych lekarstw i opracowując bardziej efektywne metody leczenia. CHARAKTERYSTYKA SZPITALNICZKI: SZPITALNICZKA Początkowa Maksymalna SZ WW US S WT ŻW I A CP 4 2 2 3 3 1 3 1 6 CHARAKTERYSTYKA PREZBITERA SIGMARA: PREZBITER S Z WW US S WT ŻW I A CP Początkowa 4 3 3 3 3 1 3 1 8 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Prezbiter Sigmara posiada SZTYLET i MŁOT BOJOWY, gracz wedle uznania może wyposażyć kapłana w dodatkowy oręż i pancerz odpowiedni dla Kościoła Sigmara (zobacz ROZDZIAŁ XXIIII:MODLITWY). ZASADY SPECJALNE: B ŁOGOSŁAWIEŃSTWO SIGMARA: Prezbiterzy Sigmara mogą wznieść modły do swego boga, by ten obdarzył ich ochroną przed magiczną mocą wrogów. Dopóki Prezbiter Sigmara znajduje się na polu bitwy (i nie Ucieka!, nie został Powalony na ziemię! lub Oszołomiony!), generuje na potrzeby gracza dwie Kostki Rozproszenia. D UCHOWNY: Prezbiter Sigmara zna jedną z MODLITW DO SIGMARA wyszczególnioną w R OZDZIALE XXIIII: MODLITWY. KAPŁAN-WOJOWNIK: Prezbiter Sigmara może nosić zbroję i odmawiać Modlitwy do Sigmara. M ODLITWY DO SIGMARA: Prezbiterzy Sigmara otrzymują od swego boga niezwykłe moce, którymi razić mogą swych wrogów w bitwie. W fazie magii DUCHOWNI mogą wznieść dwie różne modlitwy. Modlitwy działają tak samo jak zaklęte czary o poziomie mocy 5. O ile nie podano inaczej w ich opisie, można ich użyć w stosunku do samego DUCHOWNEGO, tudzież dowolnej postaci (bohatera lub stronnika) w odległości do 12” od Prezbitera Sigmara. S ŁUSZNY GNIEW: Prezbiterzy Sigmara potrafią swymi płomiennymi kazaniami rozbudzić prawdziwą pasję i gorzką nienawiść do wroga. Prezbiter pała NIENAWIŚCIĄ do wszystkich modeli wroga. 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Każda Szpitalniczka posiada SZTYLET, gracz wedle uznania może wyposażyć model w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU SIÓSTR S IGMARA. ZASADY SPECJALNE: NIENAWIŚĆ. S ZPITALNICZKA: Jeżeli Szpitalniczka nie została Wyłączona z akcji! może użyć swych zdolności by pomóc jednemu Wyłączonemu z akcji! modelowi bohatera lub stronnika. Jeżeli zakonnica zajmuje się stronnikiem to gracz nie wykonuje rzutu na T ABELĘ POWAŻNYCH OBRAŻEŃ, uznaje się że rany stronnika uleczyła Szpitalniczka. Jeżeli Siostra szpitalniczka opiekuje się modelem bohatera to gracz wykonując rzut K66 w TABELI POWAŻNYCH OBRAŻEŃ dla Wyłączonego z akcji! bohatera traktuje wyniki MARTWY, WIELOKROTNIE ZRANIONY, RANA NOGI, RANA RĘKI, STRZASKANA NOGA, RANA KLATKI PIERSIOWEJ, OŚLEPIONY, STARE WOJENNE RANY, USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO, RANA DŁONI, GŁĘBOKIE RANY jako POWRÓT DO ZDROWIA. Stronnicy: W drużynie Sióstr Sigmara modele stronników reprezentują przedstawicieli fanatycznych wyznawców Sigmara, gorliwie służących Świątyni Sigmara, reprezentowanej przez modele bohaterów. Ponadto, należy zauważyć że sami stronnicy nie tworzą jednolitej grupy, lecz dzielą się na dwie podgrupy. Pierwszą z nich reprezentują modele Nowicjuszek, Sióstr Sigmara i Pokutniczek, które w miarę postępu kampanii zdobywają doświadczenie oraz ekwipunek, podnosząc swoje współczynniki i umiejętności. Wszyscy stronnicy, należą do jednej z grup stronników liczących od jednego do pięciu modeli reprezentujących postacie tego samego rodzaju. Modele należące do grupy stronników zdobywają tyle samo doświadczenia oraz nabywają te same rozwinięcia co ich towarzysze. Siostr a Bitwy: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-2 40 ZK Darzone przez obywateli Imperium strachem i nieufnością Siostry Bitwy to oddane zakonowi, świetnie wyszkolone i fanatyczne wojowniczki, które nieraz na polach bitew wykazywały się wyjątkowym opanowaniem, zdolnościami dowodzenia oraz cnotami i charyzmatami. Stojące na straży prawości zakonu Siostry Bitwy są przykładem dla młodych Nowicjuszek i wzorem, który z zapałem naśladują służące w szeregach zakonu Siostry Sigmara. Siostry Bitwy walczą w pierwszym szeregu, gdzie ramię w ramię w Przeoryszą, recytując Litanie Nienawiści składają swych przeciwników w ofierze Młotodzierżcy. Z pola bitwy zaś schodzą jako ostatnie, zbrojnym ramieniem osłaniając działania niosących pomoc Szpitalniczkom. CHARAKTERYSTYKA SIOSTRY BITWY: S IOSTRA BITWY S Z WW US S WT ŻW I A CP Początkowa 4 4 3 3 3 1 3 1 7 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Każda Siostra Bitwy posiada SZTYLET i MŁOT BOJOWY, gracz wedle uznania może wyposażyć model w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU SIÓSTR SIGMARA. ZASADY SPECJALNE: NIENAWIŚĆ. Nowicju szka: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0+ 25 ZK Zakon Sióstr Sigmara od wieków był schronieniem dla krnąbrnych, hardych i niepokornych panien z arystokratycznych rodów Imperium. Młode arystokratki, którym nie w głowie było zamążpójście jako alternatywę wydziedziczenia otrzymywały propozycję wstąpienie do monastyru Sióstr Sigmara. Natomiast w niektórych regionach Imperium, szczególnie w prowincjach zdominowanych przez Kult Sigmara, arystokratyczne rodziny za punkt honoru poczytywały sobie złożenie przez córkę ślubów zakonnych. I choć w czasach wyklęcia prześladowany przez Łowców czarownic zakon niemal przestał istnieć, a wytropione Siostry Sigmara były palone na stosach, to po reformacji i oczyszczeniu zakon powoli się odradza, a liczba wstępujących do monastyru nowicjuszek powoli rośnie. CHARAKTERYSTYKA NOWICJUSZKI: NOWICJUSZKA S Z WW US S WT ŻW I A CP Początkowa 4 2 2 3 3 1 3 1 7 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Nowicjuszka posiada SZTYLET, gracz wedle uznania może wyposażyć postać w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU SIÓSTR S IGMARA. ZASADY SPECJALNE: NIENAWIŚĆ. CHORĄŻY: W trakcie rekrutacji modelu, kosztem kolejnych 25 zk można awansować jedną Nowicjuszkę na chorążego drużyny. S YGNALISTA: W trakcie rekrutacji modelu, kosztem kolejnych 20 zk można awansować jedną Nowicjuszkę na sygnalistę drużyny. 68 || S t r o n a Fantasy S k irmish Siostr a Sigmara: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-5 40 ZK Siostry Sigmara stanowią trzon monastyru oraz stanowią o sile zakonu. To dumne, harde, niepokorne, oddane Sigmarowi wojowniczki, które recytując Litanie Nienawiści niosą śmierć wrogom Imperium. W Starym Świecie, wstrząsanym nieustającymi krucjatami, zawsze znajdzie się zajęcie Sióstr Sigmara. Zakonnice są w powszechnym mniemaniu mistrzami w walce wręcz, śmiałymi, wyszukującymi najlepszych wojowników wroga, by w pojedynku dowieść swych umiejętności, męstwa i oddania Młotodzierżcy. Machiny: Machiny stanowią wyposażenie bohaterów służących w szeregach doświadczonych i bogatych drużyn. Do najbardziej spektakularnych machin zniszczenia zaliczyć należy samobieżne Czołgi Parowe oraz latające Żyrokoptery. Jednak ich wytwarzanie jest trudne, a sekrety konstrukcji są pilnie strzeżone. Inne rasy budują szybkie rydwany, które mogą wedrzeć się w szeregi wrogiej drużyny i skosić ją niczym zboże wyposażonymi w ostrza kołami. Należy zauważyć, że jedynie modele bohaterów mogą powozić Bitewnym Ołtarzem Sigmara. CHARAKTERYSTYKA SIOSTRY BITWY: S IOSTRA BITWY S Z WW US S WT ŻW I A CP Początkowa 4 4 3 3 3 1 3 1 7 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Każda Siostra Sigmara posiada SZTYLET i MŁOT BOJOWY, gracz wedle uznania może wyposażyć model w dodatkowy oręż i pancerz z LISTY EKWIPUNKU SIÓSTR SIGMARA. ZASADY SPECJALNE: NIENAWIŚĆ. Bitewny Ołtarz Sigmara: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-1 150 ZK Kiedy obowiązek wzywa na pole bitwy Siostry Sigmara, kiedy groźna duchowego skażenia i moralnej deprawacji jest równie silna, co groźna śmierci, Przeorysza wraz z Prezbiterem Sigmara ruszają na czele kompanii, spoglądając wokół z wyżyn potężnego Bitewnego Ołtarza Sigmara i krzycząc bezlitosne wersety z Litanii Nienawiści, by przepełnić żołnierzy Sigmara słusznym gniewem oraz chronić ich dusze przed wszelką grozą, której przyjdzie im stawić czoła. Zbudowane za czasów Magnusa Pobożnego, masywne Bitewne Ołtarze Sigmara są potężnymi rydwanami, a ich bogate zdobienia i górująca nad nimi statua Złotego Gryfona rażą wzrok swym blaskiem. Gryfon jest symbolem urzędu Wielkiego Teogonisty i tarczą wiary. Poku tniczka: ILOŚĆ MODELI W DRUŻYNIE: KOSZT REKRUTACJI: 0-5 50 ZK Święty Zakon Sióstr Sigmara to schronienie nie tylko dla niepokornych arystokratek, które swe życie i czystość postanowiły oddać Młotodzierżcy, to także azyl dla kobiet grzesznych, a także córek oraz żon heretyków, których dusza i ciało zostało oczyszczone w płomieniach Świętego Oficjum. Pokutniczki to na wpół szalone, opętane żądzą odkupienia wojowniczki, które w cierpieniu, bólu, krwi i śmierci widzą odkupienie własnych win. Pokutniczki okrutnie okaleczają swe ciała, biczując się ciężkimi, zakończonymi ciężarkami biczami i łańcuchami. Wiele spośród Pokutniczek zadaje sobie rany tak okrutne, że metalowe zakończenia batów odrywają się i wbijają głęboko w ciało. Pokutniczki wierzą, że jedynie w ten sposób wybawią swoją duszę od wiecznego potępienia. Wiele Pokutniczek nacina nadgarstki lub przebija gwoździami dłonie, inne wielokrotnie wyrzynają na swoich ciała słowa lub symbole pochodzące z Litanii Nienawiści, która jest fundamentem istnienia zakonu, jeszcze inne wyłupują sobie oczy. Radykalne i okrutne praktyki umartwiania czynią Pokutniczki niemal niewrażliwymi na ból i bardzo trudne do zabicia. CHARAKTERYSTYKA POKUTNICZKI: POKUTNICZKA S Z WW US S WT ŻW I A CP Początkowa 4 3 3 4 4 1 3 1 10 Maksymalna 5 6 6 4 4 3 6 4 9 B ROŃ/PANCERZ: Każda Pokutniczka posiada CEP BOJOWY, gracz wedle uznania może wyposażyć model w dodatkowy oręż z LISTY EKWIPUNKU SIÓSTR S IGMARA. ZASADY SPECJALNE: FANATYK, FURIA, NIENAWIŚĆ. CHARAKTERYSTYKA BITEWNEGO OŁTARZA SIGMARA: RYDWAN Rydwan Koło Koń Koń SZ WW US S WT ŻW I A CP 8 8 3 3 0 0 5 3 3 5 6 3 3 4 1 1 1 3 3 1 1 5 5 ZASADY SPECJALNE: D UŻY CEL. B ITEWNY OŁTARZ SIGMARA: Święte pieczęcie, symbole Sigmara i pergaminy na których wypisano bezlitosne wersety z Litanii Nienawiści skutecznie chronią Bitewny Ołtarz Sigmara przed wrogą magią. Rydwan oraz wszystkie modele znajdujące się na pokładzie Bitewnego Ołtarza Sigmara otrzymują ODPORNOŚĆ NA MAGIĘ (2). OSTRZA: W trakcie rekrutacji modelu rydwanu, kosztem kolejnych 25 ZK można wyposażyć rydwan w ostrza na kołach. M ACHINA WOJENNA: Rydwan traktowany jest jak machina wojenna w tym sensie, że podlega działaniu zaklęć i efektom magicznym skierowanym właśnie przeciwko machinom wojennym. OCHRONA PANCERZA: Solidna konstrukcja zapewnia rydwanowi Ochronę Pancerza na 4+. Ponadto, dzięki solidnej konstrukcji modele woźnicy i pasażerów otrzymują modyfikator +2 do Ochrony Pancerza lub otrzymują Ochronę Pancerza na 5+ jeśli nie posiadają zbroi. RYDWAN: Lekkie i szybkie rydwany mogą przewozić woźnicę i 2 pasażerów wielkości człowieka lub mniejszych (na rydwan nie może zatem wejść model na podstawce 40x40 mm i większej). Należy zauważyć, że w odróżnieniu od powozów, mniejsze rydwany nie mogą przewozić żadnych towarów. U TRZYMANIE: Naprawa i konserwacja pojazdów oraz zaopatrzenie zwierząt pociągowych wymagają sporych nakładów finansowych. W grze odzwierciedla to zasada, zgodnie z którą w czasie rozgrywania sekwencji po potyczce, na potrzeby zasad sprzedaży Łupów model pojazdu wraz z zaprzężonymi zwierzętami pociągowymi liczony jest podwójnie. 69 | S t r o n a
Fly UP