System is processing data
Please download to view
...

WLOSKI - Rozmowki

by abc

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

6

views

Comments

Description

Rozmówki polsko-włoskie LINGO
Download WLOSKI - Rozmowki

Transcript

 • r�:WROTY�I�SÐWKA�NIEZBÇDNE�W�PODRÐ�Y r�$IALOGI�Z�œYCIA�WZIÇTE r�/D�ROZMÐW�O�POGODZIE�DO�WYSYANIA�E MAILI 7YDAWNICTWO�,).'/ ZE�SOWNICZKIEM 2OZMÐWKI
 • Tadeusz Wasiucionek, Tomasz Wasiucionek Powiedz to! W¸OSKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Sara Zerbo
 • Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos Redakcja: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Mi∏ogost Reczek, Sara Zerbo Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-01-5 ISBN-13: 978-83-60287-01-9
 • Wst´p 4 Wymowa 6 1. Najwa˝niejsze 8 zwroty 2. Podró˝ i zwiedzanie 20 3. Zakwaterowanie 31 4. Jedzenie 40 5. Rozrywki i sport 52 6. Praca i biznes 62 7. Relacje 70 mi´dzyludzkie 8. Zakupy i us∏ugi 77 9. Bank i pieniàdze 87 10. Poczta i telefon 94 11. Komputer 102 i internet 12. Nag∏e wypadki 108 13. Tablice 117 14. Zarys gramatyki 138 15. S∏owniczek 147 polsko-w∏oski Spis treÊci
 • Materiały audio w formacie MP3 do pobrania tutaj
 • 4 Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” u∏atwi Ci porozu- miewanie si´ w j´zyku w∏oskim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. � Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). � Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni W∏osi, bez obaw mo˝esz po nich pow- tarzaç. Wst´p
 • www.WydawnictwoLingo.pl 5 � S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi W∏oszkami i W∏ochami W S T ¢ P
 • 6 Wy mo wa w j´ zy ku w∏o skim nie po win na spra wiaç Po la kom wi´ k szych k∏o po tów. Je ste Êmy w sta nie na uczyç si´ jej do brze w sto sun ko wo krót kim cza sie, gdy˝ ma - my do czy nie nia z dêwi´ ka mi w wi´ k szo Êci po dob ny mi do wy st´ pu jà cych w j´ zy ku pol skim. Tak ˝ e ak cen to wa nie nie stwa rza pro ble mów, gdy˝ naj cz´ Êciej ak cent pa da na przed ostat nià sy la b´ (oczy wi Êcie wy st´ pu jà wy jàt ki). � Alfabet Alfabet w∏oski sk∏ada si´ z 26 nast´pujàcych liter (po myÊlniku podano ich nazwy w∏oskie): Wymowa A – a B – bi C – czi D – di E – e F – effe G – d˝i H – akka I – i J – i lunga K – kappa L – elle M – emme N – enne O – o P – pi Q – ku R – erre S – esse T – ti U – u V – vu, vi W – vu doppio X – iks Y – ipsilon Z – dzeta Litery j, k, w, x, y wyst´pujà jedynie w wyrazach obcych. � Samog∏oski Samog∏oskami sà: a, e, i, o, u. Ich brzmienie pokrywa si´ z wymowà pol- skà, ale samog∏oski e, o mogà byç otwarte lub zamkni´te. W tym drugim przypadku ich wymowa ró˝ni si´ nieco od wymowy spó∏g∏oski otwartej (np.: bello, re, nove, sole). � Spó∏g∏oski Ró˝nice w wymowie dotyczà spó∏g∏osek c, g, h, q, s, v, z oraz po∏àczenia niektórych liter: c – przed sa mo g∏o ska mi a, o, u, przed h oraz in ny mi spó∏ g∏o ska mi wy ma - wia si´ jak k, np.: ca sa (ka za), co me (ko me), ami co (ami ko); c – przed e, i wymawia si´ jak cz, np.: dolce (dolcze), bacio (baczio), cena (czena);
 • www.WydawnictwoLingo.pl W Y M O W A 7 ch – wymawiamy jak k, np.: chiaro (kiaro), chi (ki), chitarra (kitarra); g – przed a, o, u, h brzmi jak g, gamba (gamba), guerra (guerra), golfo (golfo); g – przed e, i wymawia si´ jak d˝, np.: gente (d˝ente), gita (d˝ita), giorno (d˝iorno); gl – przed a, o, u wymawia si´ podobnie jak po polsku gl, np.: gloria (gloria), globo (globo), glucosio (glukozio); gli – wymawiamy mi´kko jak lj (li) podobnie jak w s∏owie konwalie, np.: aglio (alio), figlio (filio), foglio (folio); gn – wymawia si´ jak ƒ, np.: bagno (baƒjo), signore (siƒjore), cagna (kaƒja); h – jest bezdêwi´czne i nie wymawia si´ go, pisane po c lub g wzmacnia twardà wymow´ tych spó∏g∏osek, np.: hanno (anno), laghi (lagi); qu – wymawia si´ jak k∏, np.: cinque (czink∏e), acqua (ak∏a), quando (k∏ando); s – zazwyczaj wymawia si´ bezdêwi´cznie jak polskie s, np.: scopo (skopo), persona (persona), senso (senso), ale mi´dzy samog∏oskami brzmi jak z, np. rosa (roza), cosa (koza); sci – brzmi jak szi, np.: sciagura (sziagura), liscio (liszio), uscita (uszita); sce – brzmi jak sze, np.: scendere (szendere), scena (szena), scelta (szelta); sch – brzmi jak sk, np.: schianto (skjanto), scherzo (skerco), scheda (skeda); v – wymawia si´ jak polskie w, np.: vento (wento), volo (wolo), piovra (piowra); z – wymowa tej spó∏g∏oski jest zró˝nicowana w zale˝noÊci od pisowni s∏owa oraz od regionu W∏och. JeÊli po z wyst´puje dwug∏oska ia, ie, io wymawia si´ jà jak polskie c, np.: vizio (wicjo), grazia (gracja), marzo (marco). Na poczàtku wyrazu z przewa˝nie brzmi jak dz, np.: zampa (dzampa), zanzara (dzandzara). zz – podwójne „z” najcz´Êciej wymawia si´ jak dzdz lub cc, np.: mezzo (medzdzo), prezzo (precco), ragazzo (ragacco).
 • 8 1. Najwa˝niejsze zwroty Frasi di base Dzieƒ dobry Buongiorno Dobry wieczór Buonasera Do widzenia Arrivederci Dobranoc Buonanotte Do jutra A domani CzeÊç Ciao Nazywam si´... Mi chiamo... Jestem cudzoziemcem (-kà). Sono straniero (straniera). Jestem Polakiem (Polkà). Sono polacco (polacca). Jestem z Warszawy. Sono di Varsavia. Oto moja wizytówka. Ecco il mio biglietto da visita. Mój numer telefonu Il mio numero di telefono Oto mój adres. Ecco il mio indirizzo. Mieszkam w hotelu Sto in albergo (na kempingu). (in campeggio). Czy mówi pan (pani) Parla polacco po polsku (angielsku, (inglese, tedesco, niemiecku, francusku)? francese)? Powiedz to1.1
 • FRASI DI BASE 1. 1 9www.WydawnictwoLingo.pl Nie rozumiem. Non capisco. Prosz´ mówiç wolniej. La prego di parlare lentamente. Prosz´ powtórzyç. Potrebbe ripetere? Prosz´ to napisaç. Me lo potrebbe scrivere? Tak Si Nie No Prosz´ Per favore Prosz´ o... Vorrei… Przepraszam Chiedo scusa Dzi´kuj´ Grazie Przepraszam pana (panià). Mi scusi signore (signora). Przepraszam ci´. Scusami. Przykro mi. Mi dispiace. Jak si´ pan (pani) nazywa? Come si chiama Lei? Czy mo˝e mi pan (pani) pomóc? Mi può aiutare? Pomocy! Aiuto! Zgubi∏em (-am) si´. Mi sono perso (-a). Gdzie znajduje si´ polska Dove si trova l’ambasciata ambasada? polacca?
 • NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY 10 Gdzie jest postój taksówek? Dove si trova la stazione dei taxi? Zgubi∏em (-am) dokumenty. Ho perso i documenti. Nie wiem. Non so. Nie chc´. Non voglio. Nie mog´. Non posso. Nie mówi´ po w∏osku. Non parlo italiano. Mówi´ po angielsku. Parlo inglese. Prosz´ mi powiedzieç... Mi dica per favore... Jak nazywa si´...? Come si chiama...? W którà stron´ mam iÊç Da che parte devo andare (w lewo, w prawo, prosto)? (a sinistra, a destra, dritto)? Gdzie mog´ znaleêç...? Dove posso trovare...? Czym mog´ dojechaç do Come faccio per arrivare hotelu (dworca, lotniska)? in albergo (alla stazione, in aeroporto)? Co to jest? Che cos’¯? Szukam tego adresu. Cerco questo indirizzo. Spiesz´ si´. Vado di fretta. Czy mog´? Posso?
 • FRASI DI BASE 1. 1 11www.WydawnictwoLingo.pl Ile mamy czasu? Quanto tempo abbiamo? Jutro Domani Dzisiaj Oggi Jestem zm´czony (-a). Sono stanco (-a). Chcia∏bym odpoczàç. Vorrei riposarmi. Jestem Êpiàcy. Ho sonno. Jestem g∏odny. Ho fame. Chcia∏bym coÊ zjeÊç. Vorrei mangiare qualcosa. Chc´ piç. Vorrei da bere. Chcia∏bym (chcia∏abym) pójÊç Vorrei andare a (visitare, (zwiedziç, zobaczyç, kupiç)... vedere, comprare)... Prosz´ pokazaç mi... Mi faccia vedere, per favore... Prosz´ daç mi... Mi dia, prego... Prosz´ otworzyç (zamknàç). Apra (chiuda), per favore. Do kogo? A chi? Od kogo? Da chi? Zaraz wracam. Torno subito. Z przyjemnoÊcià Con piacere
 • NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY 12 OczywiÊcie Certo Gdzie mog´ zaparkowaç? Dove posso parcheggiare? Kto? Chi? Co? Cosa? Kiedy? Quando? Dlaczego? Perch¯? Ile? Quanto? Skàd? Da dove? Dokàd? Dove? Miejsce urodzenia Luogo di nascita Data urodzenia Data di nascita Gdzie pan pracuje? Dove lavora? Jaki jest paƒski zawód? Che lavoro fa? Ja jestem... Sono… Mam 30 lat. A pan? Ho trent’anni. E Lei? Czy mówi pan po angielsku? Parla inglese? Jest pan W∏ochem? Lei ¯ italiano? Nie rozumiem pana. Non La capisco. Skàd pan pochodzi? Da dove viene Lei?
 • FRASI DI BASE 1. 1 13www.WydawnictwoLingo.pl Gdzie pan mieszka? Dove abita? Miejsce zamieszkania Luogo di residenza Bardzo mi przykro. Mi spiace molto. Jestem pewny, ˝e... Sono sicuro che... Czy pan s∏ysza∏...? Ha sentito...? Czy pan widzia∏...? Ha visto...? Czy to prawda, ˝e...? È vero che...? Czy pan wie...? Sa che...? Co pan myÊli o...? Che cosa ne pensa di...? Jest pan pewien? È sicuro? Czyja to wina? Di chi ¯ la colpa? To nie moja wina. Non ¯ colpa mia. Czy mo˝na tu paliç? Si può fumare qui? Id´ do... Vado da... Prosz´ pana! Signore! Prosz´ pani! (do panny) Signorina! Prosz´ pani! (do m´˝atki) Signora! Panie i panowie! Signore e Signori! Panie dyrektorze! Signor Direttore!
 • NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY 14 – Mi scusi, parla italiano? Przepraszam, czy pan mówi po w∏osku? – Ancora no, purtroppo. Niestety, jeszcze nie. – Ma mi capisce quando parlo? Ale rozumie pan, jak mówi´? – Capisco un po’, ma non tutto. Tak, rozumiem troch´, ale nie wszystko. – Che lingue conosce? A jakie zna pan j´zyki? – Posso parlare in iglese e in russo. Mog´ rozmawiaç po angielsku i po rosyjsku. – Bene, allora parliamo in inlgese. Dobrze, rozmawiajmy po angielsku. – Buongiorno, che programmi ha per oggi? Dzieƒ dobry, jakie ma pan plany na dzisiaj? – Penso di andare al mare. MyÊl´ o wyjeêdzie nad morze. – Buona idea, c’¯ il sole ed ¯ bel tempo. Dobry pomys∏, jest s∏oƒce i ∏adna pogoda. – Ci va da solo? Jedzie pan sam? Porozmawiaj1.2
 • FRASI DI BASE 1. 2 15www.WydawnictwoLingo.pl – No, vado con una mia amica in macchina. Nie, jad´ samochodem z mojà przyjació∏kà. – Buon viaggio e buon divertimento. Przyjemnej podró˝y i dobrej zabawy. – Mi potrebbe dire dove si trova l’ambasciata polacca? Ho perso i documenti! Czy mo˝e mi pan powiedzieç, gdzie znajduje si´ polska ambasada? Zgubi∏em dokumenty! – Mi sembra in via Rubens 20. Wydaje mi si´, ˝e na ul. Rubensa 20. – È lontano da qui? Czy to daleko stàd? – Si, abbastanza lontano. Tak, doÊç daleko. – Come posso fare per arrivarci? Jak mog´ tam dojechaç? – Può prendere l’autobus, ma la cosa migliore ¯ pren- dere il taxi. Mo˝na autobusem, ale najlepiej taksówkà. – Domani vorrei andare a Firenze e vedere quella famosa galleria d’arte. Chcia∏bym pojechaç jutro do Florencji i zwiedziç t´ s∏ynnà galeri´.
 • NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY 16 – Non ti ricordi come si chiama? Nie pami´tasz, jak ona si´ nazywa? – Forse la galleria degli Uffizi? Chyba galeria Uffizi? – Ma non sei stanco? È un viaggio lungo. A nie jesteÊ zm´czony? To d∏uga podró˝. – No, prenderemo l’autostrada e ci fermeremo per riposare. Nie, pojedziemy autostradà i zatrzymamy si´, aby odpoczàç. Ci sono tantissime opere d’arte che vale la pena vedere. Jest tam wiele ciekawych dzie∏ sztuki wartych obejrzenia. – È gi∫ la terza volta che vengo in Italia e parlo un pò l’italiano. Jestem ju˝ trzeci raz we W∏oszech i troch´ mówi´ po w∏osku! – Ma lo parla benissimo, capisco tutto. Ale˝ mówi pan doskonale, wszystko rozumiem. – Molto gentile, faccio del mio meglio, ma ¯ molto difficile. Bardzo pan uprzejmy, staram si´, ale jest to trudne. – A quanto vedo, non ¯ cosi difficile. Ha frequentato un corso d’italiano? Nie takie trudne, jak widaç. Ucz´szcza∏ pan na kurs j´zyka w∏oskiego?
 • FRASI DI BASE 1. 2 17www.WydawnictwoLingo.pl – No, studio da solo. Torno sempre volentieri in Italia. È un bellissimo paese. Nie, ucz´ si´ sam. Zawsze ch´tnie wracam do W∏och. To pi´kny kraj. – Ciao, mi chiamo Pietro, vengo da Varsavia. E tu? CzeÊç, mam na imi´ Piotr, przyjecha∏em z Warszawy. A ty? – Tommaso, sono di Roma. Stai in albergo o in campeggio? Tomek, jestem z Rzymu. Mieszkasz w hotelu czy na kempingu? – In albergo. Ecco il mio indirizzo e il numero di telefono. W hotelu. Oto mój adres i telefon. – Sei da solo? JesteÊ sam? – No, sono con i miei genitori. Magari possiamo vederci domani sera in discoteca? Nie, przyjecha∏em z rodzicami. Mo˝e spotkamy si´ jutro wieczorem na dyskotece? – Volentieri, ti chiamerò nel pomeriggio. Ch´tnie, zatelefonuj´ do ciebie po po∏udniu.
 • NAJWA˚NIEJSZE ZWROTY 18 adres l’indirizzo blisko vicino brzydki brutto byç mo˝e può darsi byç essere chcieç volere ch∏opiec il ragazzo co? cosa? czekaç aspettare czyj? di chi? daleko lontano dlaczego? perch¯? dobrze bene dziecko il bambino dzisiaj oggi gdzie? dove? historia la storia imi´ il nome jechaç andare jutro domani kogo? chi? kraj il paese kto? chi? kultura la cultura ∏adny bello mieç avere mo˝e forse mówiç parlare nazwisko il cognome nie no nie mog´ non posso nie mo˝na non si può nie wiem non so nie zga- non sono dzam si´ d’accordo nie, dzi´kuj´ no, grazie nigdy mai S∏ówka1.3
 • FRASI DI BASE 1. 3 19www.WydawnictwoLingo.pl niski basso obywatel il cittadino oczywiÊcie certo pan il signore pani la signora paszport il passaporto podró˝ il viaggio po∏udnie sud pó∏noc nord przyjazd l’arrivo robiç fare tak si to prawda ¯ vero turystyka il turismo urlop le ferie wakacje le vacanze wiek l’et∫ wracaç tornare wschód est wyjazd la partenza wyje˝d˝aç partire wysoki alto zachód ovest zwierz´ l’animale êle male
 • 20 2. Podró˝ i zwiedzanie Viaggio e turismo Powiedz to2.1 � Samolotem In aereo Prosz´ o paszport. Mi dia il passaporto, per favore. Czy potrzebna jest wiza? Serve il visto? Czy ma pan coÊ do oclenia? Ha qualcosa da dichiarare? To jest mój baga˝. Questo ¯ il mio bagaglio. Prosz´ otworzyç walizk´. Apra la valigia, per favore. Czy szczepienie jest Il vaccino ¯ obbligatorio? obowiàzkowe? Gdzie jest mój baga˝? Dov’¯ il mio bagaglio? Ile kosztuje bilet tam Quanto costa un biglietto i z powrotem do…? andata e ritorno per...? O której godzinie odlatuje A che ora parte l’aereo samolot do…? per...? Czy mog´ zmieniç Posso cambiare rezerwacj´? la prenotazione? Jak d∏ugo trwa lot? Quanto dura il volo? Prosz´ wezwaç stewardess´! Mi chiami un’assistente di volo, per favore!
 • www.WydawnictwoLingo.pl 2. 1 21 Poprosz´ o coÊ do picia. Vorrei qualcosa da bere. Prosz´ zapiàç pas. Allacciare le cinture prego. Kiedy làdujemy? Quando atterriamo? � Pociàgiem In treno Gdzie jest informacja? Dov’¯ l’ufficio informazioni? Czy to pociàg do...? È questo il treno per...? Na którym peronie...? Su quale binario...? Szukam przechowalni baga˝u. Cerco il deposito bagagli. Czy sà wolne miejsca? Ci sono posti liberi? Czy zdà˝´ na pociàg do...? Faccio in tempo a prendere il treno per...? Czy jest po∏àczenie do...? C’¯ la coincidenza per...? Prosz´ miejsce przy oknie. Mi dia il posto al finestrino, per favore. Czy sà zni˝ki dla studentów? Ci sono riduzioni per gli studenti? Pociàg jest opóêniony Il treno ¯ in ritardo o 10 minut. di 10 min. Przedzia∏ dla niepalàcych Scompartimento per non fumatori V I A G G I O E T U R I S M O
 • P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E 22 � Samochodem lub autobusem In macchina o in autobus Kiedy odje˝d˝a najbli˝szy Quando parte il prossimo autobus do…? autobus per...? Gdzie staje autobus? Dove si ferma l’autobus? Gdzie mog´ kupiç bilety? Dove posso comprare i biglietti? Czy sà bilety dzienne/ Ci sono biglietti tygodniowe? giornalieri/settimanali? Gdzie musz´ wysiàÊç? Dove devo scendere? Prosz´ mnie zawieêç do… Per favore, mi porti a… Prosz´ si´ zatrzymaç. Si fermi, per favore. Chcia∏bym wynajàç Vorrei noleggiare una samochód na trzy dni. macchina per tre giorni. Która droga prowadzi do…? Quale via porta a…? Czy autostrada jest p∏atna? L’autostrada ¯ a pagamento? Trzeba jechaç drogà Bisogna andare verso na Berlin. Berlino. Gdzie tu jest stacja Dove posso trovare benzynowa? un benzinaio qui? Prosz´ do pe∏na! Il pieno, grazie!
 • www.WydawnictwoLingo.pl 23 2. 1 � Zwiedzanie Turismo Poprosz´ o przewodnik Una guida in polacco, po polsku. per favore. Chc´ zwiedziç centrum Vorrei visitare il centro historyczne. storico. Poprosz´ o plan miasta. Potrei avere la piantina della citt∫? Chcia∏bym kupiç map´ Vorrei comprare una samochodowà. cartina stradale. Czy mog´ dostaç plan metra? Posso avere la piantina della metropolitana? O której godzinie otwierane/ A che ora aprono/ zamykane sà muzea? chiudono i musei? Co trzeba koniecznie Che cosa vale la pena zobaczyç? vedere? Ile czasu zajmie Quanto tempo impieghere- zwiedzanie…? mo per visitare…? O której godzinie wyruszamy? A che ora partiamo? Gdzie jest najbli˝szy postój Dov’¯ la stazione di taxi taksówek? più vicina? Gdzie jest najbli˝sza stacja Dov’¯ la stazione più vicina metra? della metropolitana? Gdzie jest przystanek Dov’¯ la fermata autobusowy? dell’autobus? V I A G G I O E T U R I S M O
 • 24 Czy doje˝d˝a tam linia 15? Ci arriva la linea quindici? Chcia∏bym zobaczyç... Vorrei vedere... Czy planuje si´ zwiedzanie Abbiamo in programma miasta? di visitare la citt∫? Czy jest przewodnik mówiàcy C’¯ una guida che parla po polsku? polacco? Gdzie si´ spotkamy? Dove ci incontriamo? Kiedy mo˝na zwiedzaç Quando ¯ possibile Koloseum? visitare il Colosseo? Ile kosztuje wst´p? Quanto costa l’entrata? Chcia∏bym kupiç jakàÊ Vorrei comprare qualche pamiàtk´. souvenir. Kiedy jest wst´p wolny Quando c’¯ l’ingresso do galerii? libero alla galleria? Z którego wieku pochodzi A quale secolo risale ten pa∏ac? questo castello? Co to za budynek? Che edificio ¯? Czyj to pomnik? Chi raffigura questa statua? Prosz´ mi pokazaç, Mi fa vedere dov’¯...? gdzie jest…? Co tu mo˝na obejrzeç? Cosa c’¯ da visitare qua? P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 25 2. 1 Gdzie znajduje si´ ta galeria? Dove si trova questa galle- ria d’arte? Co mo˝na zwiedziç Cosa si può visitare w Watykanie? in Vaticano? Gdzie sà wejÊcia do Dove sono le entrate alle katakumb? catacombe? Gdzie jest Kapitol? Dov’¯ il Campidoglio? Któr´dy idzie si´ do...? Come si arriva a...? Chodêmy do parku. Andiamo al parco. Chc´ zobaczyç panoram´. Voglio vedere il panorama. Czy to daleko stàd? È lontano da qui? Niedaleko stàd. Non lontano da qui. Jak nazywa si´ ta ulica? Come si chiama questa via? Trzeba iÊç prosto. Bisogna andare dritto. Prosz´ skr´ciç w lewo/ Deve girare a sinistra/ w prawo. a destra. Czy mo˝e mi pan pomóc? Scusi, mi può aiutare? Zgubi∏em si´. Mi sono perso. Czy daleko jeszcze do hotelu? È lontano l’albergo? V I A G G I O E T U R I S M O
 • 26 Porozmawiaj2.2 – Mi dia il Suo passaporto. Poprosz´ o paƒski paszport. – Ha qualcosa da dichiarare? Czy ma pan coÊ do oclenia? – No, ho solo cose personali. Nie, mam tylko rzeczy osobiste. – Grazie, benvenuto in Italia! Dzi´kuj´, witamy we W∏oszech! – Mi dia due biglietti per Roma nel vagone per non fumatori, per favore. Poprosz´ dwa bilety do Rzymu w wagonie dla niepalàcych. – Interi o ridotti? Normalne czy ulgowe? – Uno intero e uno ridotto. Jeden normalny i jeden ulgowy. – Per il treno rapido o l’espresso? Pociàg poÊpieszny czy ekspresowy? – Per l’Intercity. Intercity. P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 27 2. 2 V I A G G I O E T U R I S M O – Come faccio per arrivare dall’aeroporto in centro? Jak dojechaç z lotniska do centrum miasta? – Può prendere l’autobus, ma fa prima con il taxi. Mo˝e pan pojechaç autobusem, ale najszybciej taksówkà. – Dov’¯ la stazione di taxi più vicina? Gdzie jest najbli˝szy postój taksi? – È vicina all’uscita del terminal degli arrivi. Jest w pobli˝u wyjÊcia z hali przylotów. – Oggi vorrei visitare il Foro Romano. Dzisiaj chcia∏bym zwiedziç Forum Romanum. – Benissimo. Posso farti compagnia? Doskonale. Czy mog´ ci towarzyszyç? – Certo. Ci vediamo dopo la colazione davanti all’alber- go. OczywiÊcie. Spotkamy si´ przed hotelem po Êniadaniu. – Mi può indicare sulla cartina dove si trova il museo? Prosz´ pokazaç mi na planie, gdzie znajduje si´ muzeum? – È vicino allo stadio olimpico. Jest ono w pobli˝u stadionu olimpijskiego. – Allora vado a piedi. W takim razie pójd´ pieszo.
 • 28 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E S∏ówka2.3 autobus l’autobus autostop l’autostop autostrada l’autostrada baga˝ il bagaglio podr´czny a mano bilet il biglietto bilet powrotny il biglietto di ritorno bilet ulgowy il biglietto ridotto bilet z miejs- il biglietto cówkà con posto riservato biuro podró˝y l’agenzia di viaggi dla niepalà- per non cych fumatori dla palàcych per fumatori dworzec la stazione kolejowy ferroviaria ekspres l’espresso kasa biletowa lo sportello dei biglietti lot il volo lotnisko l’aeroporto nadbaga˝ l’eccesso di bagaglio odloty le partenze odprawa l’accettazione lotniskowa opóênienie il ritardo paszport il passaporto peron il binario pociàg il treno poczekalnia la sala d’aspetto � Podró˝ Viaggio
 • www.WydawnictwoLingo.pl 29 2. 3 podró˝owaç viaggiare po∏àczenie collegamento bezpoÊrednie diretto port il porto powrót il ritorno prawo jazdy la patente prom il traghetto przedzia∏ il comparti- mento przesiadka la coinciden- za przyloty gli arrivi rozk∏ad lotów l’orario dei voli samochód la macchina statek la nave steward l’assistente di volo torba podró˝na borsa da viaggio urzàd celny la dogana wagon il vagone sypialny letto walizka la valigia wa˝noÊç biletu la validit∫ del biglietto wózek il carrello baga˝owy zni˝ka la riduzione V I A G G I O E T U R I S M O � Zwiedzanie Turismo antyczny antico audiencja l’udienza barokowy barocco centrum il centro historyczne storico centrum il centro miasta della citt∫
 • 30 P O D R Ó ˚ I Z W I E D Z A N I E ciekawy/wart interessante obejrzenia dzielnica il quartiere galeria la galleria gotycki gotico katedra la cattedrale koÊció∏ la chiesa metro la metropo- litana most il ponte muzeum il museo nowoczesny moderno pamiàtka il souvenir park il parco park il parco narodowy nazionale pielgrzymka il pellegri- naggio plac la piazza plan miasta la pianta della cit∫ pomnik il monu- mento przedmieÊcie la periferia przewodnik la guida przystanek la fermata renesansowy rinascimen- tale romaƒski romanico rzymski romano skrzy˝owanie l’incrocio toaleta il gabinetto tramwaj il tram tramwaj il vaporetto wodny ulica la via zwiedzaç visitare
 • www.WydawnictwoLingo.pl 31 3. 1 3. Zakwaterowanie Alloggi Czy sà wolne miejsca? Ci sono posti liberi? Chcia∏bym zostaç na Vorrei rimanere per due dwie noce. notti. Nie mamy wolnych pokoi. Non abbiamo camere libere. Ile kosztuje doba? Quanto costa per una notte? Czy w cenie noclegu jest La colazione ¯ inclusa? Êniadanie? Ile kosztuje pokój z ca∏o- Quanto costa una camera dziennym wy˝ywieniem? a pensione completa? Czy jest jakaÊ zni˝ka dla C’¯ qualche sconto per dzieci/studentów? i bambini/gli studenti? Czy sà zni˝ki posezonowe? Ci sono delle riduzioni di bassa stagione? Jaki pokój pan sobie ˝yczy? Che camera desidera? Zarezerwowa∏em pokój Ho prenotato una camera na nazwisko… a nome… To jest potwierdzenie Questa ¯ la conferma della rezerwacji. prenotazione. Prosz´ wype∏niç ten Prego, compili questo formularz. modulo. Powiedz to3.1
 • Z A K W A T E R O W A N I E 32 Prosz´ wpisaç imi´ Metta il nome e il i nazwisko. cognome, prego. Pokój jednoosobowy Una camera singola con z ∏azienkà. il bagno. Pokój dwuosobowy Una camera doppia con z prysznicem. la doccia. Pokój z widokiem na morze. Una camera con vista sul mare. Chcia∏bym apartament. Vorrei un appartamento. Ten jest za drogi. Questo ¯ troppo caro. Na którym pi´trze jest A che piano ¯ la camera? ten pokój? Czy w pokoju jest telefon? C’¯ il telefono in camera? Czy w pokoju jest ciep∏a C’¯ l’acqua calda woda? in camera? Czy pokój jest klimaty- C’¯ l’aria condizionata zowany? in camera? Czy w pokoju jest lodówka? C’¯ il frigo in camera? Chcia∏bym zobaczyç Vorrei vedere questa ten pokój. camera. Chcia∏bym wi´kszy/mniejszy Vorrei una camera più pokój. grande/più piccola. Bior´ ten pokój. Prendo questa camera.
 • www.WydawnictwoLingo.pl A L L O G G I 33 3. 1 Prosz´ zanieÊç walizki Mi porti le valigie do pokoju. in camera, per favore. Chcia∏bym zatelefonowaç do… Vorrei telefonare a… Wyje˝d˝am za dwa dni. Parto tra due giorni. Wyje˝d˝am jutro rano. Parto domani mattina. O której godzinie nale˝y A che ora bisogna liberare zwolniç pokój? la camera? Prosz´ przygotowaç Mi prepari il conto, per rachunek. favore. Chcia∏bym uregulowaç Vorrei pagare il conto. rachunek. O której godzinie jest A che ora c’¯ la colazione? Êniadanie? W jakich godzinach A che ora sono serviti sà posi∏ki? i pasti? Prosz´ o Êniadanie do pokoju. Potrei avere la colazione in camera? W moim pokoju jest In camera mia fa troppo za goràco. caldo. Prosz´ nie sprzàtaç. Per favore, non pulisca. Prosz´ o klucz do pokoju Vorrei la chiave della ca- nr 24. mera numero ventiquattro. Gdzie mo˝na prasowaç? Dove posso stirare?
 • 34 Chcia∏bym po˝yczyç ˝elazko. Vorrei noleggiare un ferro da stiro. Prosz´ o wymian´ poÊcieli. Vorrei chiedere il cambio delle lenzuola. Prosz´ mnie obudziç jutro Mi svegli domani alle o 5.00. cinque, per favore. Czy pan Kowalski jest Il signor Kowalski ¯ in w pokoju? camera? Czy sà listy do mnie? C’¯ posta per me? Czy ktoÊ o mnie pyta∏? Qualcuno ha chiesto di me? W moim pokoju nie dzia∏a L’aria condizionata in klimatyzacja. camera mia non funziona. Czy mog´ wynajàç Vorrei affittare bungalow? un bungalow. Ile wynosi op∏ata A quanto ammonta turystyczna? la tassa di soggiorno? Jakie sà op∏aty za Quanto si paga per il wypo˝yczenie… noleggio di… Gdzie mo˝na rozbiç namiot? Dove potrei piantare la tenda? Czy mo˝na przyjechaç Posso portare il cane? z psem? Gdzie jest ∏azienka? Dov’¯ il bagno? Z A K W A T E R O W A N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 35 3. 1 Chcia∏bym si´ wykàpaç. Vorrei fare un bagno. Czy ∏azienka jest wolna? È libero il bagno? Czy mo˝na korzystaç È possibile usare z natrysków? la doccia? Czy mo˝na korzystaç Si può usare la cucina? z kuchni? Gdzie znajduje si´ Dove si trova la presa pod∏àczenie do pràdu? della corrente? Czy jest tu woda pitna? L’acqua ¯ potabile? Gdzie mog´ nape∏niç butle Dove posso riempire gazowe? la bombola del gas? Czy mo˝na tu rozpaliç È possibile accendere ognisko? un falò qui? Gdzie mog´ zaparkowaç Dove posso parcheggiare samochód? la macchina? Czy to jest biuro kwater È questo l’ufficio degli prywatnych? alloggi privati? Czy jest tu schronisko C’¯ un’ostello per m∏odzie˝owe? la gioventù qui? Oto moja legitymacja Ecco la mia tessera dello studencka. studente. A L L O G G I
 • 36 – Cerco un alloggio nel centro della citt∫. Szukam zakwaterowania w centrum miasta. – C’¯ un albergo non troppo costoso vicino a Piazza Venezia. Jest niedrogi hotel w pobli˝u Placu Weneckiego. – È lontano da qui? Czy to daleko stàd? – No, ci arriva con un autobus. Nie, dojedzie pan autobusem. – Buongiorno. Avete camere disponibili? Dzieƒ dobry. Czy sà wolne pokoje? – Che camera desidera? O jaki pokój panu chodzi? – Una doppia con il bagno. Dwuosobowy z ∏azienkà. – Ce n’¯ una con vista sul mare. Jest jeden z widokiem na morze. – Benissimo. La prendo. Doskonale. Bior´ go. – Quanto costa una camera singola? Ile kosztuje pokój jednoosobowy? – A pensione completa? Z pe∏nym wy˝ywieniem? Porozmawiaj3.2 Z A K W A T E R O W A N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 37 3. 2 – No, solo pernottamento e prima colazione. Nie, tylko ze Êniadaniem. – 50 Euro. 50 euro. – Solo? Tylko? – Si, siamo gi∫ fuori stagione. Tak, jesteÊmy ju˝ po sezonie. – Parto domani mattina, mi potrebbe preparare il conto? Wyje˝d˝am jutro rano, prosz´ o przygotowanie rachunku. – Ha usato il telefono o ha consumato qualcosa dal frigo in camera? Czy korzysta∏ pan z lodówki i telefonu w pokoju? – Si, metta tutto sul conto, per favore. Tak, prosz´ to doliczyç do rachunku. – Ho prenotato una camera a nome Kowalski. Zarezerwowa∏em pokój na nazwisko Kowalski. – Si, in fatti, una camera doppia. Tak, zgadza si´, dwuosobowy. – Potrei cambiare la prenotazione da sabato a venerdi? Czy móg∏bym zmieniç rezerwacj´ z soboty na piàtek? – Certo. OczywiÊcie. – La ringrazio molto. Dzi´kuj´ bardzo. A L L O G G I
 • 38 ad res l’in di riz zo ba ga ˝ e i ba ga gli ba sen la pi sci na gniazd ko la pre sa del- elek trycz ne la cor ren te ho tel l’al ber go ja dal nia la sa la da pran zo ka te go ria la ca te go ria kem ping il cam peg gio kli ma ty za cja l’aria con- di zio na ta klucz la chia ve koc la co per ta ko la cja la ce na kuch nia la cu ci na le gi ty ma cja la tes se ra lo dów ka il fri go ri fe ro ∏a zien ka il ba gno miej sce il po sto na miot la ten da noc leg il per not ta - men to obiad il pran zo ogrze wa nie il ri scal da - men to pa pier la car ta to a le to wy igie ni ca par king il par cheg - gio pen sjo nat la pen sio ne pi´ tro il pia no po dusz ka il cu sci no po kój la ca me ra dwu oso bo wy dop pia po kój la ca me ra jed no oso bo wy sin go la po le il cam peg gio na mio to we S∏ówka3.3 Z A K W A T E R O W A N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 39 3. 3 A L L O G G I po Êciel la bian che - ria pràd la cor ren te elek trycz ny elet tri ca prysz nic la doc cia prze Êcie ra d∏o il len zu olo przy cze pa la ro ulot te kem pin go wa ra chu nek il con to re cep cja la re cep tion re stau ra cja il ri sto ran te re zer wa cja la pre no ta - zio ne r´cz nik l’asciu ga- ma no schro ni sko il ri fu gio di gór skie mon ta gna schro ni sko l’ostel lo del- m∏o dzie ˝ o we la gio ventù sto ∏ów ka la men sa sy pial nia il do rmi to rio Êmie ci la spaz za tu ra Ênia da nie la co la zio ne umy wal ka il la van di no wo da cie p∏a l’acqua cal da wo da pit na l’acqua po ta - bi le wo da zim na l’acqua fred da wy jazd la par ten za za mel do wa nie la re gi stra - zio ne
 • 40 4. Jedzenie Mangiare Gdzie mo˝na dobrze zjeÊç? Dove si mangia bene? Chcia∏bym zarezerwowaç Vorrei prenotare stolik. un tavolo. Czy ten stolik jest wolny? È libero questo tavolo? Nie ma wolnego miejsca. Non ci sono posti liberi. Potrzebuj´ stolik dla 4 osób. Ho bisogno di un tavolo per quattro. Czy mo˝emy usiàÊç Possiamo accomodarci na zewnàtrz? all’aperto? Poprosz´ o kart´ daƒ. Mi dia il menù, per favore. Czy jest menu dla turystów? C’¯ un menù turistico? Co pan poleca? Che cosa ci consiglia? Jaka jest specjalnoÊç dnia? Qual’¯ la specialit∫ del giorno? Jaka jest specjalnoÊç Qual’¯ la specialit∫ locale? regionalna? Prosz´ o porcj´... Per me una porzione di... Prosz´ o kawa∏ek... Prenderei un pezzo di... Chcia∏bym zjeÊç... Vorrei mangiare... Powiedz to4.1
 • www.WydawnictwoLingo.pl 41 4. 1 Chcia∏bym wypiç... Vorrei bere... Czy mo˝na dostaç pó∏ Potrei avere una mezza- porcji...? porzione...? Jestem na diecie. Sono a dieta. Nie lubi´ ostrych potraw. Non mi piacciono i piatti piccanti. Dobrze wysma˝ony Ben fritto To jest niesmaczne. Non ¯ di mio gradimento. Ta potrawa jest doskona∏a! Questo piatto ¯ squisito! Moje danie jest zimne! Il mio piatto ¯ freddo! Nie zamawia∏em tego. Non avevo ordinato questo. Prosz´ to zabraç! Lo porti via, per favore! Mo˝e napijemy si´ czegoÊ? Prendiamo qualcosa da bere? Mam ochot´ na piwo. Ho voglia di una birra. Wino wytrawne czy s∏odkie? Vino secco o dolce? Prosz´ o kart´ win. Mi porti la carta dei vini, per favore. Prosz´ daç mi coÊ do picia. Mi porti qualcosa da bere, per favore. Nie pij´ alkoholu. Non bevo alcolici. Poprosz´ o jeszcze jednà Mi porti un altro bicchiere, szklank´. per favore. M A N G I A R E
 • J E D Z E N I E 42 Prosz´ mi podaç butelk´ Mi porti una bottiglia di czerwonego wina. vino rosso, per favore. Prosz´ jeszcze jednà butelk´. Mi porti un’altra bottiglia, per favore. Co mo˝emy dostaç na deser? Cosa possiamo prendere per dessert? Poprosz´ o ciastko i lody. Mi porti un dolce e un gelato, per favore. Poprosz´ o kaw´ i owoce. Un caff¯ e della frutta, per favore. Prosz´ o cytryn´ i cukier. Potrei avere limone e zuc- chero? Czy tu mo˝na paliç? Si può fumare qui? Smacznego! Buon appetito! Na zdrowie! Alla salute! Czy mo˝e mi pan Mi potrebbe portare...? przynieÊç...? Gdzie jest toaleta? Dov’¯ il bagno? Gdzie jest szatnia? Dov¯ il guardaroba? Poprosz´ o fili˝ank´ kawy. Un caff¯, per favore. Prosz´ przynieÊç mi Il conto, per favore. rachunek.
 • www.WydawnictwoLingo.pl M A N G I A R E 43 4. 1 Prosz´ policzyç osobno. Per favore, mi faccia un conto separato. Dzi´kuj´, reszty nie trzeba. Grazie, tenga il resto. Pan si´ pomyli∏. Si ¯ sbagliato. W rachunku jest b∏àd. C’¯ un’errore nel conto. P∏ac´ kartà. Pago con la carta. boczek la pancetta jajka sadzone le uova al tegame kanapka il tramezzino z chleba tostowego kanapka la tartina naleÊniki le cr¯pes owoce morza i frutti di mare pasztet il pat¯ p∏atki kuku- i cornflakes, rydziane i cereali salami il salame sa∏atka l’insalata jarzynowa russa szynka il prosciutto gotowana cotto szynka surowa il prosciutto (w´dzona) crudo (affumicato) wo∏owina la bresaola marynowana i suszona � Przystawki Antipasti
 • 44 baranina la carne di montone befsztyk la bistecca alla fiorenti- na bitki wo∏owe le fettine di manzo battute ciel´cina la carne di vitello drób il pollame flaki la trippa kotlet la cotoletta panierowany alla milanese kotlet z rusztu la braciola kotlet la cotoletta kurczak il pollo � Pierwsze dania Primi piatti � Drugie dania Secondi piatti kie∏basa la salsiccia kluski gli gnocchi ziemniaczane makaron la pasta makaron la pastasciu- z sosem tta al sugo piero˝ki z mi´- i ravioli sem lub serem kasza la polenta kukurydziana risotto il risotto ai z grzybami funghi rosó∏ il brodo rurki nadzie- i cannelloni wane mi´sem lub warzywami sos mi´sny il ragù zupa la zuppa di jarzynowa verdura, il minestrone zupa rybna la zuppa di pesce J E D Z E N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 45 4. 1 M A N G I A R E pieczeƒ l’arrosto di ciel´ca vitello pieczeƒ la carne z rusztu alla griglia pieczeƒ l’arrosto pieczone la porchetta prosi´ ró˝ne ryby il misto di pieczone pesce arrosto wybór ryb il fritto sma˝onych misto ryba il pesce karkówka la lonza (schab karkowy) stek la bistecca wieprzowina la carne di maiale wo∏owina il brasato duszona wo∏owina la carne di manzo zrazy ciel´ce le scalop- pine bak∏a˝any le melan- sma˝one zane fritte frytki le patate fritte grzyby i funghi karczochy i carciofi sa∏ata l’insalata sa∏atka l’insalata di z pomidorów pomodori surówka l’insalata di z jarzyn verdure crude warzywa verdure marynowane marinate dip – sos il pinzimonio do warzyw ziemniaki go- le patate towane lesse � Dodatki Contorni
 • 46 herbata il t¯ kawa il caff¯ mocna il caff¯ kawa ristretto kawa il caff¯ mro˝ona freddo s∏aba il caff¯ kawa lungo kawa z dodat- il caff¯ kiem alkoholu coretto kawa il caff¯ z ekspresu espresso kawa il caffelatte z mlekiem kawa z odro- il caff¯ binà mleka macchiato kawa il caff¯ con ze Êmietankà panna piwo la birra sok pomaraƒ- il succo czowy d’arancia babka il panettone dro˝d˝owa bita Êmietana la panna montata ciastko il dolce herbatniki i biscotti jab∏ko la mela lody il gelato placek la crostata owocowy di frutta pomaraƒcza l’arancia sa∏atka la macedo- owocowa nia tort la torta truskawka la fragola � Owoce i s∏odycze Frutta e dolci � Napoje Bevande J E D Z E N I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 47 4. 1 M A N G I A R E sok z wyciÊ- la spremuta ni´tej d’arancia pomaraƒczy wino bia∏e il vino bianco wino il vino czerwone rosso wino il vino wytrawne secco wino s∏odkie il vino dolce wino w∏asnej il vino produkcji della casa wino musujàce lo spumante wino sto∏owe il vino da tavola woda l’acqua mineralna minerale woda l’acqua wódka la vodka il Bel Paese ser kremowy il gorgonzola gorgonzola, rodzaj sera pleÊniowego il Grana ser twardy, Padano podobny do parmezanu il mascar- ser Êmietan- pone kowy (s∏odki) il parmigiano parmezan (twardy) il pecorino ostry ser owczy la ricotta twaróg � Sery Formaggi
 • 48 J E D Z E N I E – Dove si mangia bene? Gdzie mo˝emy dobrze zjeÊç? – A pranzo o a cena? Chcia∏by pan obiad czy kolacj´? – Penso a una cena con gli amici. MyÊl´ o kolacji z przyjació∏mi. – C’¯ un buon ristorante nella parte vecchia della citt∫. Hanno un’ottima cucina regionale. Jest dobra restauracja na starym mieÊcie. Majà doskona∏à kuchni´ regionalnà. – Ci sono posti liberi? Czy sà wolne miejsca? – Per quante persone? Dla ilu osób? – Per quattro. Dla 4. – Prego, quel tavolo vicino alla finestra ¯ libero. Prosz´ bardzo, ten stolik pod oknem jest wolny. – Potremmo mangiare all’aperto? Czy moglibyÊmy zjeÊç na zewnàtrz? – Certo, accomodatevi in terrazza. OczywiÊcie, zapraszam na taras. – Che cosa mi consiglia dei primi? Co mo˝e mi pan zaproponowaç z pierwszych daƒ? Porozmawiaj4.2
 • www.WydawnictwoLingo.pl 49 4. 2 – Abbiamo un’ottimo risotto ai funghi e spaghetti con le vongole. Mamy doskona∏e risotto z grzybami oraz spaghetti z ma∏˝ami. – Allora, due piatti di spaghetti con le vongole e una bottiglia di vino bianco, per favore. Poprosz´ dwie porcje spaghetti z wongolami oraz butelk´ bia∏ego wina. – Porto anche l’acqua? Czy podaç te˝ wod´? – Si grazie, naturale. Tak, niegazowanà. – Mi porterebbe qualcosa da bere? Prosz´ przynieÊç mi coÊ do picia. – Va bene acqua minerale? Czy mo˝e byç woda mineralna? – No, preferirei una birra. Nie, wola∏bym piwo. – E per i bambini? A dla dzieci? – Due succhi d’arancia, per favore. Poprosz´ dwa soki pomaraƒczowe. – Cameriere, vorremmo ordinare un dessert. Kelner, chcielibyÊmy zamówiç deser. M A N G I A R E
 • S∏ówka4.3 50 bar il bar bar la panino- kanapkowy teca bar samo- il self-servis obs∏ugowy bar z goràcymi la tavola daniami calda chleb il pane danie dnia il piatto del giorno J E D Z E N I E – Volete dei dolci o gelati? CoÊ z ciast czy lody? – Per me un gelato e una fetta di torta. Dla mnie lody oraz kawa∏ek tortu. – Porto anche il caff¯? Czy podaç te˝ kaw´? – Certo, tre caff¯ e un t¯. OczywiÊcie, trzy kawy i jednà herbat´. – Il conto per favore. Poprosz´ o rachunek. – Lo porto subito. Ju˝ przynosz´. – Posso pagare con la carta di credito? Czy mog´ zap∏aciç kartà? – No, mi dispiace. Accettiamo solo contanti. Niestety, nie. Przyjmujemy tylko gotówk´.
 • www.WydawnictwoLingo.pl 51 4. 3 M A N G I A R E gospoda l’osteria, la trattoria gotowany bollito w wodzie gotowany/ cotto/arrosto pieczony grill la rosticce- ria kawiarnia il caff¯ kelner il cameriere kolacja la cena ∏y˝ka il cucchiaio mi´so la carne nó˝ il coltello obiad il pranzo ocet l’aceto oliwa l’olio op∏ata za il coperto nakrycie pieprz il pepe piwiarnia la birreria pizzeria la pizzeria popielniczka il portace- nere przekàska lo spuntino przyprawy i condimenti rachunek il conto restauracja il ristorante ser il formaggio sma˝ony fritto sos la salsa sól il sale surowy crudo sztuçce le posate Êniadanie la colazione talerz il piatto trattoria la trattoria VAT l’IVA widelec la forchetta
 • 52 � Rozrywki Diverimenti 5. Rozrywki i sport Divertimenti e sport Co robimy dziÊ wieczorem? Che facciamo stasera? Spotykamy si´ przy wejÊciu. Ci vediamo all’entrata. Idziemy si´ gdzieÊ zabawiç. Andiamo a divertirci. Id´ do teatru. Vado a teatro. Gdzie znajduje si´ kasa? Dove si trova la biglietteria? Ile kosztuje bilet? Quanto costa un biglietto? Prosz´ o miejsce na Vorrei un posto in platea/ parterze/balkonie. in galleria. Czy sà zni˝ki dla dzieci? Ci sono sconti per i bambini? Czy miejsca sà numerowane? I posti sono numerati? O której zaczyna si´ A che ora comincia spektakl? lo spettacolo? Bilety wyprzedane Biglietti esauriti Gdzie jest szatnia? Dov’¯ il guardaroba? Zachowaç cisz´ Mantenere il silenzio Kto gra g∏ównà rol´? Chi recita la parte di pro- tagonista? Powiedz to5.1
 • www.WydawnictwoLingo.pl 53 5. 1 Czy to jest premiera? È la prima dello spettacolo? Interesujàcy film Un film interessante Film dla doros∏ych Film per adulti Film dubbingowany Film doppiato Film w wersji oryginalnej Film in versione originale Id´ do kina. Vado al cinema. Gwiazda filmowa La stella del cinema Film z udzia∏em… Un film con la parteci- pazione di… S∏ucham muzyki. Ascolto la musica Lubi´ muzyk´. Mi piace la musica. Gdzie jest dyskoteka? Dov’¯ la discoteca? Gram na gitarze. Suono la chitarra. Dobrze taƒczysz! Balli bene! Id´ potaƒczyç! Vado a ballare. Zataƒczysz? Ti va di ballare? Chc´ kupiç ksià˝k´. Voglio comprare un libro. Chc´ wypo˝yczyç ksià˝k´. Voglio prendere in prestito un libro. Czytam ksià˝k´. Leggo un libro. Oglàdam telewizj´. Guardo la televisione. D I V E R T I M E N T I E S P O R T
 • R O Z R Y W K I I S P O R T 54 W∏àcz telewizor/radio! Accendi la tv/la radio, per favore! WiadomoÊci telewizyjne Il telegiornale Sp´dzam wolny czas na... Passo il tempo libero a... Lubi´ spacerowaç. Mi piace passeggiare. Zrobi´ zdj´cia. Faccio le foto. Lubi´ rozwiàzywaç Mi piace fare il krzy˝ówki. cruciverba. Gram w szachy. Gioco a scacchi. Je˝d˝´ konno. Vado a cavallo. Trenuj´ jazd´ figurowà Pratico il pattinaggio na lodzie. artistico. To by∏a Êwietna impreza! È stata una festa stupenda! Uprawiam sport. Pratico uno sport. Id´ na stadion. Vado allo stadio. Lubi´ p∏ywaç. Mi piace nuotare. Gram w pi∏k´ no˝nà. Gioco a calcio. Zwyci´stwo dwa do zera Una vittoria per due a zero Przegrana trzy do jednego Una sconfitta per tre a uno � Sport Sport
 • www.WydawnictwoLingo.pl D I V E R T I M E N T I E S P O R T 55 5. 1 Wynik koƒcowy Risultato finale Zdoby∏ bramk´. Ha segnato un gol. Strzeli∏ karnego. Ha segnato un calcio di rigore. Jestem kibicem... Sono un tifoso... Zdobyç mistrzostwo kraju Vincere il campionato Pobiç rekord Battere il record Gram w tenisa. Gioco a tennis. Chcia∏bym zarezerwowaç Vorrei prenotare il campo kort. da tennis. Sporty wodne Gli sport nautici Je˝d˝´ na nartach wodnych. Pratico lo sci d’acqua. Kurs windsurfingu Il corso di windsurf Zawody p∏ywackie La gara di nuoto Sporty zimowe Gli sport invernali OÊrodek sportów narciarskich La localit∫ sciistica Wypo˝yczalnia sprz´tu Noleggio attrezzature da sci narciarskiego Chcia∏bym wypo˝yczyç Vorrei noleggiare degli sci narty na dwie doby. per due giorni. Poprosz´ karnet na wyciàg. Vorrei comprare uno ski pass.
 • 56 Czy ta trasa narciarska jest È difficile questa pista? trudna? Lubi´ jeêdziç na nartach. Mi piace sciare. Je˝d˝´ na rowerze. Vado in bicicletta. Uprawiam kolarstwo. Pratico il ciclismo. ¸owi´ ryby na w´dk´. Pesco con la lenza. Opalam si´ na pla˝y. Prendo il sole sulla spiaggia. Czy mo˝na si´ tu kàpaç? Si può fare il bagno qua? Chcia∏bym wypo˝yczyç Vorrei noleggiare le˝ak. un lettino. Uprawiam jogging. Faccio jogging. Lubi´ chodziç na wycieczki. Mi piace fare delle escur- sioni. – Ci sono biglietti per lo spettacolo di questa sera? Czy sà bilety na dzisiejszy seans wieczorny? – Si abbiamo ancora posti liberi in ultima fila. Tak, mamy jeszcze wolne miejsca w ostatnim rz´dzie. – Due biglietti prego. Poprosz´ dwa bilety. Porozmawiaj5.2 R O Z R Y W K I I S P O R T
 • www.WydawnictwoLingo.pl 57 5. 2 – Ridotti? Ulgowe? – No, normali. Nie, normalne. – Mi scusi, questo posto ¯ mio. Przepraszam, to miejsce jest moje. – Oh, mi sono sbagliato! Mi sposto subito. Och, pomyli∏em si´! Ju˝ zmieniam miejsce. – Grazie. Dzi´kuj´. – Qual’¯ il tuo sport preferito? Jaki sport lubisz najbardziej? – Il calcio. Pi∏k´ no˝nà. – Per chi fai il tifo? Jakiej dru˝ynie kibicujesz? – Sono tifoso del Milan. Jestem kibicem Milanu. – Ciao. Ti va di giocare con noi? CzeÊç. Masz ochot´ z nami zagraç? – Non so. È da molto che non gioco. Nie wiem, dawno nie gra∏em. D I V E R T I M E N T I E S P O R T
 • 58 – Non ti preoccupare. Vieni! Nie przejmuj si´, chodê! – Ti va di andare a ballare in discoteca oggi? Chcesz iÊç dzisiaj potaƒczyç do dyskoteki? – No, perch¯ non andiamo a vedere il concerto di Laura Pausini? Nie, proponuj´ iÊç na koncert Laury Pausini. – Hai voglia di andare in discoteca stasera? Masz ochot´ iÊç dziÊ wieczorem na dyskotek´? – No, magari un’altra volta, sono stanco. Nie, mo˝e innym razem, jestem zm´czony. – Buongiorno, vorrei noleggiare un paio di sci. Dzieƒ dobry, chcia∏bym wypo˝yczyç narty. – Prego, desidera qualcos’altro? Prosz´, coÊ jeszcze? – Si, avete anche lo snowboard? Tak, macie równie˝ deski snowboardowe? – Nel tempo libero spesso vado al cinema. E tu? W wolnym czasie cz´sto chodz´ do kina. A ty? – Io preferisco leggere i libri. Sono più interessanti. Ja wol´ czytaç ksià˝ki. Sà ciekawsze. R O Z R Y W K I I S P O R T
 • S∏ówka5.3 www.WydawnictwoLingo.pl 59 5. 3 – Dopo la colazione andiamo in spiaggia a prendere il sole. Po Êniadaniu idziemy na pla˝´ opalaç si´. – Benissimo, ma dobbiamo prendere una buona crema protettiva. Il sole ¯ molto forte. Doskonale, ale musimy wziàç dobry krem do opalania. Jest silne s∏oƒce. � Rozrywki Diverimenti bilet il biglietto dyskoteka la discoteca ekran lo schermo kabaret il cabaret kasa la biglietteria kino il cinema koncert il concerto kulisy le quinte malarstwo la pittura miejsce il posto muzeum il museo muzyka la disco dyskotekowa music muzyka la musica powa˝na classica obraz il quadro, il dipinto ogród il giardino botaniczny botanico pierwszy akt il primo atto piosenka la canzone D I V E R T I M E N T I E S P O R T
 • 60 program il programma rozrywkowy di variet∫ przedstawienie lo spettacolo przewodnik la guida re˝yser il regista rock il rock rzàd la fila scena il palco- scenico seans lo spettacolo Êcie˝ka la colonna dêwi´kowa sonora taniec il ballo taƒczyç ballare teatr il teatro widownia il pubblico wycieczka la gita, l’es- cursione wystawa la mostra (dzie∏ sztuki) d’arte zespó∏ il complesso muzyczny musicale � Sport Sport basen la piscina boisko il campo sportivo boks il pugilato czarna flaga la bandiera di pericolo czerwona il cartellino kartka rosso deska snow- lo snow- boardowa board fale le onde faul il fallo jeêdziectwo l’equita- zione kolarstwo il ciclismo kort tenisowy il campo da tennis R O Z R Y W K I I S P O R T
 • www.WydawnictwoLingo.pl 61 5. 3 kostium il costume kàpielowy da bagno koszykówka la palla- canestro krem do la crema opalania solare lekkoatletyka l’atletica leggera le˝ak la sedia a sdraio maska do la maschera nurkowania da sub morze il mare narty gli sci narty wodne gli sci d’ac- qua parasol l’ombrel- pla˝owy lone pi∏ka il pallone pi∏ka no˝na il calcio pla˝a la spiaggia p∏etwy le pinne p∏ywanie il nuoto ratownik il bagnino sala gimna- la palestra styczna sanki la slitta siatkówka la pallavolo slalom lo slalom sport lo sport stadion lo stadio stok la pista tenis il tennis wiàzania gli attacchi narciarskie wyciàg la sciovia narciarski wypo˝yczalnia il noleggio zjazd la discesa libera ˝aglówka la barca a vela D I V E R T I M E N T I E S P O R T
 • 62 6. Praca i biznes Lavoro e affari Szukam pracy. Cerco lavoro. Jestem bez pracy. Sono senza lavoro. Mam dobrà prac´. Ho un buon lavoro. Znalaz∏em prac´. Ho trovato lavoro. Jestem bezrobotny. Sono disoccupato. Z∏o˝y∏em podanie o prac´. Ho presentato una domanda d’assunzione. Z∏o˝y∏em wypowiedzenie. Ho presentato le dimis- sioni. Pracuj´ na pe∏nym etacie. Lavoro a tempo pieno. Mog´ pracowaç jako… Posso lavorare come… Pracuj´ na w∏asny rachunek. Ho un’attivit∫ in proprio. Jestem na zwolnieniu Sono in congedo per lekarskim. malattia. Gdzie pan pracuje? Dove lavora? Jaki ma pan zawód? Che fa di professione? Ile pan ma lat? Quanti anni ha? Do kogo mog´ si´ zwróciç? A chi devo rivolgermi? Powiedz to6.1 � Praca Il lavoro
 • www.WydawnictwoLingo.pl L A V O R O E A F F A R I 63 6. 1 � Biznes Il bisnes Jakie ma pan wykszta∏cenie? Che grado d’istruzione ha? Jestem in˝ynierem Sono ingegnere meccanico. mechanikiem. Pracuj´ w biurze. Sono un impegato. Pracuj´ w handlu. Lavoro nel commercio. Prowadz´ ksi´gowoÊç. Tengo la contabilit∫. Dosta∏em podwy˝k´. Mi hanno dato un aumento. Jakie sà godziny pracy? Qual’¯ l’orario lavorativo? Jakie jest wynagrodzenie? Qual’¯ lo stipendio? Wynagrodzenie jest za niskie. Lo stipendio ¯ troppo basso. Czy mog´ wziàç urlop? Posso prendere le ferie? Nazywam si´… Mi chiamo… Oto moja wizytówka. Ecco il mio biglietto da visita. Jestem umówiony z... Ho un’appuntamento con... Chcia∏bym rozmawiaç Vorrei parlare con il z dyrektorem. direttore. Czy mog´ wys∏aç faks? Posso mandare un fax?
 • P R A C A I B I Z N E S 64 Prosz´ mi zrobiç kopi´. Mi faccia una fotocopia, per favore. Pismo na blankiecie Un documento su carta firmowym intestata Czy mog´ skorzystaç Posso usare il telefono? z telefonu? Czy mog´ zostawiç Posso lasciare un wiadomoÊç? massaggio? Prosz´ o telefon do... Vorrei il numero di tele- fono di... Skàd mog´ wys∏aç e-mail? Da dove posso mandare un e-mail? Gdzie odb´dzie si´ spotkanie? Dov’¯ l’appuntamento? Gdzie sà biura? Dove sono gli uffici? To jest moje upowa˝nienie. Ecco la mia autorizza- zione. Oto wyciàg z rachunku Ecco l’estratto conto. bankowego. Termin wa˝noÊci La data di scadenza Stan konta Il saldo del conto Jakie sà warunki kontraktu? Quali sono le condizioni del contratto? Negocjacje odb´dà si´ jutro. Le trattative si svolgeran- no domani.
 • www.WydawnictwoLingo.pl 65 6. 1 Jakie sà warunki p∏atnoÊci? Quali sono i termini di pagamento? ChcielibyÊmy podpisaç Vorremmo firmare il con- umow´. tratto. Kiedy nastàpi podpisanie Quando verr∫ stipulato il umowy? contratto? Czy b´dzie potrzebny Servir∫ un’interprete? t∏umacz? Poprosz´ o ofert´. Mi dia l’offerta, per favore. Poprosz´ o katalog wyrobów. Vorrei un catalogo dei prodotti. Czy mog´ dostaç folder? Potrei ricevere un’opuscolo informativo? Jaka jest aktualna cena netto? Qual’¯ il prezzo netto attuale? Termin wysy∏ki towaru Il termine della spedizione Potwierdzenie dostawy La conferma della consegna Jakie sà warunki po˝yczki? Quali sono le condizioni del prestito? Udzia∏ w targach La partecipazione alla handlowych fiera commerciale Reklama wyrobów Pubblicit∫ dei prodotti nei w mediach media L A V O R O E A F F A R I
 • 66 – Che stipendio proponete? Jakie wynagrodzenie proponujecie? – Per iniziare cinque Euro all’ora. Na poczàtek 5 euro za godzin´. – Qual’¯ l’orario di lavoro? Jakie sà godziny pracy? – Dalle otto alle sedici con la pausa pranzo. Od 8 do 16 z przerwà na obiad. – Come ha saputo che cerchiamo personale da assumere? Skàd dowiedzia∏ si´ pan, ˝e poszukujemy pracowników? – Ho trovato un’annuncio sul giornale. Z og∏oszenia prasowego. – Le vanno bene le nostre condizioni? Odpowiadajà panu nasze warunki? – Si. Tak. – Allora lasci il suo corriculum in segreteria. To prosz´ zostawiç swoje CV w sekretariacie. – Pronto, parla Tomasz Kowalski della Roma. Potrei parlare col signor Rossi? Halo, tu mówi Tomasz Kowalski z firmy Roma. Czy móg∏bym rozmawiaç z panem Rossim? Porozmawiaj6.2 P R A C A I B I Z N E S
 • S∏ówka6.3 www.WydawnictwoLingo.pl 67 6. 2 – Mi dispiace, in questo momento non c’¯. Niestety, w tej chwili go nie ma. – Allora, mi potrebbe passare il diettore commerciale? To mo˝e po∏àczy mnie pani z dyrektorem handlowym? – Vedo se c’¯. Attenda. Sprawdz´, czy jest u siebie. Prosz´ poczekaç. – Buongiorno, ho un’appuntamento con il signor Montella. Dzieƒ dobry, jestem umówiony z panem Montellà. – Per la firma del contratto? Czy w sprawie podpisania umowy? – Si, lo dobbiamo firmare oggi. Tak, mieliÊmy jà podpisaç w∏aÊnie dzisiaj. – Venga, il direttore l’aspetta. Prosz´, pan dyrektor oczekuje pana. bezrobocie la disoccu- pazione biuro poÊred- l’ufficio di nictwa pracy collocamento d∏ugotermi- a lungo nowy termine bud˝et il bilancio dni robocze i giorni lavorativi doÊwiadczenie l’esperienza zawodowe professio- nale dyrektor il direttore emerytura la pensione L A V O R O E A F F A R I
 • 68 finanse la finanza handlowiec il commer- ciante honorarium l’onorario izba handlowa la camera di commercio kodeks pracy il codice del lavoro kontrakt il contratto krótkotermi- a breve ter- nowy mine lider na rynku il leader di mercato list motywa- lettera di cyjny accompag- namento lista p∏ac il foglio paga miejsce pracy il posto di lavoro negocjacje le trattative obrót il giro handlowy d’affari oferta pracy l’offerta di lavoro oferta zakupu l’offerta di acquisto okres próbny il periodo di prova pensja lo stipendio p∏aca il salario, la paga p∏atnoÊç il paga- mento podanie la domanda o prac´ di lavoro podatek l’imposta dochodowy sul reddito podró˝ il viaggio s∏u˝bowa d’affari praca il lavoro praca fizyczna il lavoro fisico praca na il lavoro in czarno nero pracowaç lavorare pracownik il lavoratore P R A C A I B I Z N E S
 • www.WydawnictwoLingo.pl 69 6. 3 produkt naro- il prodotto dowy brutto nazionale lordo siedziba la sede sk∏adka na la rata ubezpieczenie d’assicura- zione spó∏ka akcyjna la societ∫ (SA) per azioni (SpA) spó∏ka z o.o. la societ∫ a responsa- bilita limita- ta (Srl) sta˝ pracy l’anzianit∫ strajk lo sciopero strata la perdita szef il capo umowa il contratto o prac´ di lavoro urlop il congedo, le ferie wizytówka il biglietto da visita wspó∏pra- il collabo- cownik ratore wyjazd la trasferta s∏u˝bowy wykszta∏cenie grado d’istruzione wypowie- il preavviso dzenie di licenzia- mento zarobki i guadagni zawód la profes- sione zeznanie il rendiconto podatkowe finanziario zwiàzek il sindicato zawodowy zwolnienie il licenzia- z pracy mento zysk il profitto ˝yciorys curriculum vitae L A V O R O E A F F A R I
 • 70 7. Relacje mi´dzyludzkie Rapporti interpersonali Powiedz to7.1 Jak si´ masz? Come stai? Jak si´ czujesz? Come ti senti? Jak leci? Come va? Jak si´ nazywasz? Come ti chiami? Nazywam si´… Mi chiamo… Dzi´kuj´, bardzo dobrze. Molto bene, grazie. Ju˝ dawno ci´ nie widzia∏em! È da molto che non ti vedo! Ciesz´ si´, ˝e ci´ widz´! Sono contento di vederti! Co za niespodzianka! Che sorpresa! Mi∏o ci´ s∏yszeç! Che bello sentirti! Bardzo si´ ciesz´! Sono felice! ¸adnie wyglàdasz! Stai benissimo! Dzi´kuj´ za zaproszenie. Grazie per l’invito. Serdeczne ˝yczenia z okazji… Migliori auguri di… Wszystkiego najlepszego! Tanti auguri! Weso∏ych Âwiàt! Buon Natale! (Bo˝ego Narodzenia) Szcz´Êliwego Nowego Roku! Felice Anno Nuovo!
 • www.WydawnictwoLingo.pl R A P P O R T I I N T E R P E R S O N A L I 71 7. 1 Dzi´kuj´ za ˝yczenia. Grazie per gli auguri. Jestem zachwycony. Sono incantato. Jestem zadowolony. Sono contento. Nie ma za co! Non c’¯ di che! Mo˝emy si´ spotkaç? Possiamo incontrarci? Chcia∏bym zaprosiç ci´… Vorrei invitarti a… Gdzie si´ spotkamy? Dove ci incontriamo? Jest zimno. Fa freddo. Jest ciep∏o. Fa caldo. Pada deszcz. Piove. Wieje wiatr. Tira vento Jest goràco. Fa molto caldo. Jest ∏adna pogoda. È bel tempo. ˚a∏uj´, ale jestem zaj´ty. Mi dispiace, ma sono occupato. Czy mog´ si´ przysiàÊç? Posso sedermi? Pozwoli pan, ˝e si´ Lasci che mi presenti. przedstawi´. Przepraszam, ˝e niepokoj´. Scusate il disturbo. Mi∏o by∏o panià poznaç. Piacere di averLa conosciuta. Chcia∏bym mówiç z panem… Vorrei parlare con il signor…
 • R E L A C J E M I ¢ D Z Y L U D Z K I E 72 Ma pan chwil´ czasu? Ha un momento libero? Jak panu na imi´? Come si chiama? Skàd pan pochodzi? Da dove viene Lei? Dzisiaj sà moje urodziny. Oggi ¯ il mio compleanno. Czy jest pan ˝onaty? È sposato? Jestem kawalerem. Sono libero. Mam troje dzieci. Ho tre bambini. Jakie sà paƒskie Quali sono i suoi hobby? zainteresowania? Czy interesuje si´ pan Si interessa di sport? sportem? Ile mamy czasu? Quanto tempo abbiamo? Przepraszam na chwil´. Mi scusi un momento. Mo˝emy porozmawiaç? Possiamo parlare? Prosz´ niech pan siada. Prego, si sieda. Czy mo˝e mi pan Mi potrebbe dire…? powiedzieç...? Co mi pan radzi zrobiç? Cosa mi consiglia di fare? Prosz´ mi wybaczyç. Mi perdoni. Czy nie przeszkadzam? Disturbo? Przepraszam pana za k∏opot. Scusi il disturbo.
 • www.WydawnictwoLingo.pl 73 7. 2 Umówi∏em si´ z... Ho preso appuntamento con... Dokàd pójdziemy? Dove andiamo? Chcia∏bym... Vorrei... Mo˝e pójdziemy do...? Ti va di andare a…? Co robisz jutro? Che fai domani? Kiedy si´ spotkamy? Quando ci vediamo? Czy mog´ panià odprowadziç? Posso accompagnarLa? Masz ochot´ na spacer? Ti va di fare una passeg- giata? Czy mog´ przyjÊç do ciebie? Posso venire da te? Czy mo˝esz przyjÊç do mnie? Puoi venire da me? Musimy si´ po˝egnaç. Dobbiamo salutarci. Porozmawiaj7.2 – Buongiorno. Suo marito ¯ in casa? Dzieƒ dobry. Czy zasta∏em w domu pani m´˝a? – Si, entri prego. L’aspetta in salotto. Tak, prosz´ wejÊç. Czeka na pana w salonie. – Mi perdoni il ritardo. Przepraszam za spóênienie. R A P P O R T I I N T E R P E R S O N A L I
 • 74 – Non c’¯ problema. Nic nie szkodzi. – Ciao, ti ricordi dell’appuntamento di oggi? CzeÊç, pami´tasz o dzisiejszym spotkaniu? – Certo. OczywiÊcie. – Lasci che mi presenti. Sono Tomasz Kowalski. Pozwoli pani, ˝e si´ przedstawi´. Jestem Tomasz Kowalski. – Piacere. Anna Prati. È mai stato a Roma? Bardzo mi mi∏o. Anna Prati. Czy bywa∏ pan wczeÊniej w Rzymie? – Si, vengo spesso per lavoro. Tak, przyje˝d˝am cz´sto s∏u˝bowo. – Di che cosa si occupa? A czym si´ pan zajmuje? – Sono una guida turistica. Jestem przewodnikiem wycieczek. – Vorrei invitarti a cena stasera. Conosco un buon ristorante. Chcia∏bym zaprosiç ci´ dzisiaj na kolacj´. Znam niez∏à restauracj´. – Molto volentieri, ma non posso tornare tardi a casa. Bardzo ch´tnie, ale nie mog´ wróciç póêno do domu. R E L A C J E M I ¢ D Z Y L U D Z K I E
 • S∏ówka7.3 www.WydawnictwoLingo.pl 75 7. 3 – Non ti preoccupare, ti accompagno volentieri. Nie martw si´, ch´tnie ci´ odwioz´. – Allora va bene. W takim razie zgoda. bierzmowanie la cresima bliski krewny un parente stretto brat il fratello brzydka il cattivo/ pogoda brutto tempo burza il temporale chrzest il battesimo ch∏opak il ragazzo ciotka la zia córka la figlia daleki krewny un parente lontano deszcz la pioggia drzewo genea- l’albero logiczne genealogico dzieci i bambini dziewczyna la ragazza kobieta la donna kolega il compagno krewni i parenti matka la madre mà˝ il marito m´˝czyzna l’uomo niepogoda il maltempo niskie la bassa ciÊnienie pressione ojciec il padre R A P P O R T I I N T E R P E R S O N A L I
 • 76 pierwsza la prima komunia comunione podobaç si´ piacere a komuÊ qualcuno pogoda il tempo powitanie il benvenuto po˝egnanie l’addio prawdopodo- probabil- bnie mente przyjaciel l’amico przyjació∏ka l’amica rodzice i genitori rodzina la famiglia rozmowa la conver- sazione rozumieç capire sàsiad il vicino smutny triste spotkaç si´ incontrarsi spotkanie l’incontro student lo studente studentka la studen- tessa studia gli studi syn il figlio Êlub il matrimonio tata il pap∫ urlop le ferie urodziny il comple- anno wesele le nozze weso∏y allegro wuj lo zio wysokie l’alta ciÊnienie pressione zadowolony contento zaproszenie l’invito zar´czyny il fidanza- mento zawód la professione zgadzam si´ sono d’accordo ˝ona la moglie ˝yczenia gli auguri R E L A C J E M I ¢ D Z Y L U D Z K I E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 77 8. 1 8. Zakupy i us∏ugi Spese e servizi Gdzie mog´ kupiç? Dove posso comprare? Gdzie jest bazar? Dov’¯ il mercato? Ile to kosztuje? Quanto costa? To za drogo. È troppo caro. Czy sà taƒsze? Ce ne sono di meno cari? Kiedy zaczynajà si´ obni˝ki Quando iniziano i saldi? cen? Chcia∏bym obejrzeç… Vorrei vedere… Prosz´ pokazaç mi… Mi faccia vedere, per favore… Prosz´ o… Vorrei… Szukam czegoÊ na prezent. Cerco qualcosa per regalo. Prosz´ paczk´ papierosów. Vorrei un pacchetto di sigarette. Prosz´ pó∏ kilo sera. Vorrei mezzo chilo di for- maggio. Prosz´ mi zwa˝yç... Mi può pesare...? Powiedz to8.1 � Zakupy Spese
 • Z A K U P Y I U S ¸ U G I 78 Czy sà zabawki dla ma∏ych Ci sono dei giocattoli per dzieci? bambini piccoli? Czy ma pani kwiaty? Ha dei fiori? Jaki rozmiar? Che misura? Buty sà troch´ ciasne. Le scarpe sono un pò strette. Prosz´ o numer wi´ksze. Me le dia di un numero più grandi, per favore. Te sà wygodne. Queste sono comode. Czy mog´ przymierzyç? Posso provarlo? Prosz´ o inny. Me ne dia uno diverso, per favore. Jaki kolor? Di che colore? Ja tylko oglàdam. Sto solo guardando. Czy coÊ jeszcze? Vuole qualcos’altro? Nie, dzi´kuje, to wszystko. No, grazie, ¯ tutto. Prosz´ to zapakowaç! Me lo impacchetti, per favore! Ile p∏ac´? Quanto pago? Gdzie mam zap∏aciç? Dove posso pagare? Czy mog´ p∏aciç kartà Posso pagare con la carta kredytowà? di credito? Sklep dobrze zaopatrzony. Il negozio ben fornito.
 • www.WydawnictwoLingo.pl S P E S E E S E R V I Z I 79 8. 1 Chcia∏bym wywo∏aç film. Vorrei sviluppare una pel- licola. Chcia∏bym naprawiç buty. Vorrei riparare le scarpe. Kiedy b´dà gotowe zdj´cia? Quando saranno pronte le foto? Ile kosztuje naprawa? Quanto costa la riparazione? Czy ma pan gwarancj´? Ha la garanzia? Jak d∏ugo trzeba czekaç? Quanto bisogna aspettare? Ile to potrwa? Quanto ci vuole? Chcia∏bym wymieniç te Vorrei cambiare questi okulary. occhiali. Chcia∏bym umyç w∏osy. Vorrei lavarmi i capelli. Prosz´ mi skróciç w∏osy. Mi accorci i capelli, per favore. Czy mo˝e to pan wyczyÊciç? Potrebbe smacchiarlo? Praç czy czyÊciç na sucho? Si deve lavare o pulire a secco? Praç oddzielnie. Lavare separatamente. Nie prasowaç. Non stirare. � Us∏ugi Servizi
 • 80 Gdzie jest najbli˝szy warsztat Dov’¯ l’officina più vicina? samochodowy? Chcia∏bym oddaç samochód Vorrei fare il tagliando do przeglàdu. della macchina. Kiedy b´dzie gotowy? Quando sar∫ pronta? Prosz´ zmieniç olej. Bisogna cambiare l’olio. P∏ac´ teraz czy przy Pago subito o alla odbiorze? consegna? – Dov’¯ il negozio di alimentari più vicino? Gdzie jest najbli˝szy sklep spo˝ywczy? – Dietro l’angolo. Tu˝ za rogiem. – È aperto di notte? Czy jest on czynny w nocy? – No, solo fino alle venti. Nie, tylko do godz. 20. – Mi dia quattro panini, del burro e due jogurt. Poprosz´ 4 bu∏ki, mas∏o i 2 jogurty. – Desidera qualcos’altro? Co jeszcze pan sobie ˝yczy? Porozmawiaj8.2 Z A K U P Y I U S ¸ U G I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 81 8. 2 – Un etto di prosciutto cotto. 10 deko szynki gotowanej. – Le consiglio il prosciutto di Parma. Proponuj´ szynk´ parmeƒskà. – Va bene. Quant’¯? Zgoda. Ile p∏ac´? – Buongiorno. Cerco delle scarpe comode. Dzieƒ dobry. Szukam wygodnych butów. – Ne abbiamo tante. Vorrebbe un modello classico o sportivo? Mamy du˝y wybór. Chodzi panu o buty klasyczne czy sportowe? – Preferisco sportivo. Wol´ sportowe. – Provi queste. Prosz´ przymierzyç te. – Il giornale di oggi, per favore. Prosz´ mi podaç dzisiejszà gazet´. – Potrei vedere delle cartoline? Czy móg∏bym obejrzeç widokówki? – Certo. Queste sono di Roma. OczywiÊcie. Te sà z Rzymu. – Prendo queste due. Wezm´ te dwie. S P E S E E S E R V I Z I
 • S∏ówka8.3 82 1 kg un chilo 1 metr un metro 1 sztuka un pezzo 10 dag un etto cena il prezzo karta la carta di kredytowa credito kasa la cassa kiosk z gaze- l’edicola tami ksi´garnia la libreria kupowaç comprare litr un litro mniej meno opakowanie un pacco di… – Potrebbe guardare perch¯ il mio orologio non fun- ziona? Czy móg∏by pan sprawdziç, dlaczego mój zegarek nie dzia∏a? – Prego, lo guardo subito. Prosz´ bardzo, zaraz go obejrz´. – Sar∫ complicato ripararlo? Quanto tempo dovrò aspettare? Czy naprawa b´dzie skomplikowana? Jak d∏ugo b´d´ musia∏ czekaç? – Non ¯ nulla di grave. Cambierò solo la batteria. To nic powa˝nego. Wymieni´ tylko bateri´. Z A K U P Y I U S ¸ U G I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 83 8. 3 para un paio paragon lo scontrino piekarnia il forno pó∏ mezzo pó∏ litra mezzo litro reklamacja il reclamo reszta il resto rozmiar il numero sklep mi´sny la macelle- ria sklep la calzole- obuwniczy ria sklep il negozio di odzie˝owy abbiglia- mento sklep il negozio di spo˝ywczy alimentari sklep la latteria z nabia∏em sklep z wyro- il ferra- bami metalo- menta wymi supermarket il supermer- cato targ, rynek il mercato torba plasti- il sacchetto kowa di plastica tuzin una dozzina wi´cej più wózek il carrello sklepowy wyprzeda˝ i saldi bu∏ki i panini cukier lo zucchero herbata il t¯ jajko l’uovo kawa il caff¯ kurczak il pollo � Artuku∏y spo˝ywcze Alimentari S P E S E E S E R V I Z I
 • 84 makaron la pasta mas∏o il burro màka la farina mi´so la carne mleko il latte olej l’olio owoce la frutta pieczywo il pane piwo la birra pomidory i pomodori ryby i pesci szynka il prosciutto warzywa la verdura w´dliny i salumi wino il vino winogrona l’uva woda l’acqua mineralna minerale aparat la macchina fotograficzny fotografica apteka la farmacia bateria la pila buty le scarpe chusteczki i fazzoletti do nosa dezodorant il deodorante d∏ugopis la penna a sfera drogeria la profume- ria film (b∏ona la pellicola, fotograficzna) il rullino gazeta il giornale jubiler la gioielleria kaseta la cassetta koperta la busta koszula la camicia � Inne Altri Z A K U P Y I U S ¸ U G I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 85 8. 3 krem la crema kwiaty i fiori mapa la carta marynarka la giacca myd∏o il sapone odzie˝ l’abbiglia damska mento da donna odzie˝ m´ska l’abbiglia- mento da uomo papier listowy la carta da lettere papier la carta toaletowy igienica papierosy le sigarette pasta do il dentifricio z´bów pchli targ il mercato delle pulci p∏yta il disco pocztówka la cartolina proszek il detersivo do prania radio la radio spodnie i pantaloni spódnica la gonna srebro l’argento szampon lo sciampo szczoteczka lo spazzolino do z´bów wyroby la tabac- tytoniowe cheria zabawki i giocattoli zapalniczka l’accendino zegarek l’orologio z∏oto l’oro znaczek il francobollo pocztowy S P E S E E S E R V I Z I
 • 86 � Us∏ugi Servizi fotografia la fotografia kolorowa a colori fryzjer damski il parruc- chiere fryzjer m´ski il barbiere fryzura la pettina- tura golenie la rasatura krawiec il sarto lampa il flash b∏yskowa myjnia l’autolavaggio samochodowa naprawa la ripara- zione odbitka la stampa okulary gli occhiali optyk l’ottico praç r´cznie lavare a mano pralnia la lavande- ria pralnia il lavasecco chemiczna przeglàd la revisione strzy˝enie il taglio dei w∏osów capelli szewc il calzolaio trwa∏a la perma- ondulacja nente warsztat l’officina samochodowy wàsy i baffi w∏osy i capelli wywo∏ywaç sviluppare zegarmistrz l’orologiaio Z A K U P Y I U S ¸ U G I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 87 9. 1 9. Bank i pieniàdze Banca e moneta Gdzie jest najbli˝szy Dov’¯ il bancomat più bankomat? vicino? Czy banki sà czynne Sono aperte le banche di w sobot´? sabato? Do której godziny bank jest Fino a che ora ¯ aperta la czynny? banca? Czy wp∏yn´∏y pieniàdze na Sono gi∫ entrati i soldi sul moje konto? mio conto corrente? W jakim banku ma pan In quale banca ha il conto konto? corrente? Kto jest w∏aÊcicielem tego Chi ¯ titolare del conto? konta? Jaki jest numer paƒskiego Qual’¯ il numero del suo konta? conto corrente? Jestem klientem banku… Sono un cliente della banca… Ile ma pan pieni´dzy? Quanti soldi ha? P∏ac´ kartà kredytowà. Pago con la carta di credito. Zgubi∏em kart´ kredytowà. Ho perso la carta di credito. Chcia∏bym zablokowaç kart´ Vorrei bloccare la mia kredytowà. carta di credito. Jakà ma pan kart´ kredytowà? Che carta di credito ha? Powiedz to9.1
 • B A N K I P I E N I Ñ D Z E 88 Zapomnia∏em numeru PIN. Ho dimenticato il codice PIN. Mo˝e pan zap∏aciç przelewem. Può pagare con un bonifico. Nie przyjmujemy gotówki. Non accettiamo contanti. P∏ac´ gotówkà. Pago in contanti Czy ma pan potwierdzenie Ha una conferma del przelewu? bonifico? Oto dowód wp∏aty. Ecco la conferma del pagamento. Jaki jest limit dzienny? Qual’¯ il limite gior- naliero? Chc´ wp∏aciç na konto... Vorrei versare sul conto... Chc´ przelaç na konto... Vorrei trasferire sul conto... Chcia∏bym wymieniç Vorrei cambiare i soldi. pieniàdze. Gdzie mo˝na wymieniç Dove si possono cambiare walut´? i soldi? Czy w hotelu jest kantor C’¯ un’ufficio di cambio wymiany walut? in albergo? Ile chce pan wymieniç? Quanto vuole cambiare? Chcia∏bym wymieniç 100 Vorrei cambiare 100 USD dolarów na euro. in Euro. Jaki jest aktualny kurs Qual’¯ il valore attuale wymiany? di cambio?
 • www.WydawnictwoLingo.pl B A N C A E M O N E T A 89 9. 1 Czy dzisiejszy kurs jest È conveniente il valore korzystny? di cambio di oggi? Ile dostan´ za…? Quanto mi da per…? Czy mo˝e mi pan rozmieniç Mi potrebbe cambiare 50 euro na drobne? cinquanta euro in monete? Czy nie ma pan drobnych? Non ha degli spiccioli? Nie mam pieni´dzy. Non ho soldi. Wyda∏em wszystkie Ho speso tutti i soldi. pieniàdze. Prosz´ udaç si´ do okienka Prego, vada allo sportello nr 5. numero cinque. Prosz´ podejÊç... Si avvicini, prego... W jakiej walucie mam In che valuta devo wyp∏aciç? pagare? Poprosz´ o wyp∏at´ w euro. Vorrei prelevare in euro. Woli pan w dolarach czy Preferisce in dollari o in frankach? franchi? Prosz´ przeliczyç. Li riconti, per favore. Prosz´ sprawdziç. Controlli, per favore. Prosz´ tu podpisaç. Firmi qui. Prosz´ wype∏niç ten Compili questo modulo, formularz. prego. Chcia∏bym zablokowaç konto. Vorrei bloccare il conto.
 • 90 Chcia∏bym zrealizowaç czek. Vorrei riscuotere un assegno. Gdzie mo˝na zrealizowaç Dove posso realizzare ten czek? questo assegno? Czy mog´ zap∏aciç czekiem? Posso pagare con un assegno? To jest czek bez pokrycia. È un assegno a vuoto. Prosz´ o paƒski paszport. Mi dia il suo passaporto, per favore. Prosz´ podpisaç czek. Firmi l’assegno, per favore. Czy ten bankomat akceptuje Questo bancomat accetta karty VISA? le carte VISA? Prosz´ wpisaç swój PIN. Inserisca il codice PIN, prego. Bankomat nie zwróci∏ mi Il bancomat non mi ha karty. ridato la carta. Chcia∏bym zdeponowaç Vorrei depositare dei pieniàdze. soldi. Ten banknot jest fa∏szywy. Questa bancanota ¯ falsa. Czy dostajesz kieszonkowe? Ti danno la paghetta? JesteÊ tu na stypendium? Sei qui per una borsa di studio? B A N K I P I E N I Ñ D Z E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 91 9. 2 – Dove posso cambiare i soldi? Gdzie mog´ wymieniç pieniàdze? – Sicuramente trover∫ un‘ufficio di cambio in aeroporto. Na pewno znajdzie pan kantor wymiany na lotnisku. – Non farò in tempo. Nie zdà˝´. – Allora può farlo nella banca vicina all’albergo. W takim razie mo˝e pan to zrobiç w banku obok hotelu. – Ho perso la mia carta di credito. Vorrei bloccarla. Zgubi∏em kart´ kredytowà i chcia∏bym jà zablokowaç. – Mi dia il numero del suo conto e un documento d’identit∫. Poprosz´ o numer paƒskiego konta i dokument to˝samoÊci. – Va bene il passaporto? Mo˝e byç paszport? – Certo. OczywiÊcie. – Avrei urgenza di prelevare del denaro. Musz´ pilnie wyp∏aciç pieniàdze. – C’¯ una banca non lontano da qui. Niedaleko stàd jest bank. – Immagino ci sar∫ fila allo sportello. Obawiam si´, ˝e b´dzie kolejka do kasy. Porozmawiaj9.2 B A N C A E M O N E T A
 • S∏ówka9.3 92 – Allora Le consiglio di usare il bancomat. È molto più vicino. To proponuj´ skorzystaç z bankomatu. Jest znacznie bli˝ej. – Accetta la carta visa? Czy akceptuje on karty VISA? – Certo. Na pewno. – Vorrei realizzare questo assegno. Chcia∏bym zrealizowaç ten czek. – Lo compili e lo firmi, prego. Prosz´ go wype∏niç i podpisaç. – Ritiro da Lei i contanti? Czy pieniàdze otrzymam od pani? – No, deve andare alla cassa numero tre. Nie, musi pan przejÊç do kasy numer trzy. bank la banca banknoty le bancanote bankomat lo sportello automatico czek l’assegno czek bez l’assegno a pokrycia vuoto czek na l’assegno okaziciela al portatore debet il conto in ros- so, il debito dewizy la valuta estera drobne gli spiccioli emerytura la pensione B A N K I P I E N I Ñ D Z E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 93 9. 3 gotówka i contanti kantor l’ufficio wymiany di cambio karta la carta kredytowa di credito kasa la cassa kieszonkowe la paghetta kod il codice konto il conto cor- rente bancario kredyt il credito kurs il valore wymiany di cambio makler il mediatore gie∏dowy di borsa odsetki gli interessi okienko lo sportello oszcz´dnoÊci i risparmi pieniàdze il denaro PIN (numer il numero identyfika di identifi- cyjny) cazione podatek la tassa podjàç prelevare pieniàdze i soldi po˝yczka il prestito prowizja la commi- ssione przekaz il vaglia pocztowy postale przelew il versamento, il bonifico rachunek il conto rachunek il conto a vista a vista saldo il saldo di un rachunku conto bancario stan konta il saldo del conto stopa il tasso procentowa stypendium la borsa di studio wp∏ata na il versamen- konto to sul conto wyciàg l’estratto z konta conto wyciàg il rendi- z rachunku conto bankowego wymiana il cambio B A N C A E M O N E T A
 • 94 10. Poczta i telefon Ufficio postale e telefono Gdzie jest najbli˝sza poczta? Dov’¯ l’ufficio postale più vicino? Chcia∏bym nadaç ten list Vorrei mandare questa let- jako polecony. tera per posta prioritaria. Chcia∏bym znaczki na list. Vorrei dei francobolli da lettera. Ile wynosi op∏ata za list Quanto costa mandare una do Polski? lettera in Polonia? Prosz´ o znaczek do… Mi dia un francobollo per... Prosz´ o znaczek za… Vorrei un francobollo da… Prosz´ o blankiet na przekaz. Vorrei un modulo per il vaglia. Ile kosztuje list polecony? Quanto costa mandare una lettera per posta priori- taria? Kiedy ten list dotrze do Quando arriver∫ al desti- adresata? natario questa lettera? Gdzie mog´ kupiç kartk´ Dove posso comprare pocztowà? una cartolina? � Poczta Ufficio postale Powiedz to10.1
 • www.WydawnictwoLingo.pl U F F I C I O P O S TA L E E T E L E F O N O 95 10 .1 Wrzuciç list do skrzynki Imbucare la lettera nella pocztowej. cassetta della posta. Czy ma pani listy na Ha qualche lettera nazwisko…? a nome…? Czy sà dla mnie listy? C’¯ posta per me? Czy by∏ dzisiaj listonosz? È gi∫ passato il postino? Czekam na listonosza. Aspetto il postino. Czekam na list z Warszawy. Aspetto una lettera da Varsavia. Jaki jest adres do...? Qual’¯ l’indirizzo di...? Gdzie mog´ nadaç...? A quale sportello posso spedire...? Ile wa˝y ta paczka? Quanto pesa questo pacco? Prosz´ wpisaç nadawc´. Scriva il nome del mittente, prego. Prosz´ wpisaç dok∏adny adres. Scriva l’indirizzo esatto, prego. Prosz´ dopisaç kod pocztowy. Metta anche il codice postale, prego. Przy którym okienku mo˝na A quale sportello posso nadaç telegram? spedire un telegramma? Poprosz´ o blankiet Vorrei un modulo per telegramu. telegramma. Kiedy telegram b´dzie Quando verr∫ consegnato dor´czony? il telegramma?
 • P O C Z T A I T E L E F O N 96 Gdzie jest telefon? Dove si trova il telefono? Chcia∏bym wys∏aç faks. Vorrei mandare un fax. Potrzebuj´ troch´ drobnych Mi servono un pò di spi- do telefonu. ccioli per il telefono. Poprosz´ o ˝etony do telefonu. Vorrei dei gettoni per tele- fonare. Poprosz´ o kart´ telefonicznà. Vorrei una scheda telefo- nica. Poprosz´ o ksià˝k´ Vorrei un elenco telefonico. telefonicznà. Jaki jest numer kierunkowy Qual’¯ il prefisso per la do Polski? Polonia? Od której godziny rozmowy A partire da che ora le sà taƒsze? telefonate costano di meno? Chcia∏bym zatelefonowaç Vorrei telefonare a do Warszawy. Varsavia. Rozmowa na koszt La telefonata a carico del odbierajàcego. destinatario. Ile kosztuje 1 minuta Quanto costa un minuto di rozmowy? conversazione telefonica? Prosz´ nie odk∏adaç La prego di non attaccare. s∏uchawki. � Telefon Telefono
 • www.WydawnictwoLingo.pl 97 10 .1 Kto mówi? Chi parla? Przepraszam, pomyli∏em Mi scusi, ho sbagliato numer! numero! Nie s∏ysz´ pana dobrze! Non la sento bene! Nic nie s∏ysz´! Non sento niente! Prosz´ mówiç g∏oÊniej. Parli più forte. Numer jest zaj´ty. Il numero ¯ occupato. Nikt nie odpowiada. Non risponde nessuno. Telefon jest zepsuty. Il telefono ¯ guasto. Sieç telefonii komórkowej Rete della telefonia mobile Operatorzy telefonii Gli operatori della rete komórkowej della telefonia mobile Czy mam w∏àczony roaming? Il serivizio roaming ¯ atti- vato? Gdzie mog´ do∏adowaç kart´? Dove posso fare la ricarica? Poprosz´ do∏adowanie za Mi dia una ricarica da 50 euro. cinquanta Euro. Zapomnia∏em numeru PIN. Ho dimenticato il codice PIN. Zgubi∏em swój telefon. Ho perso il mio telefono. Chcia∏bym zablokowaç Vorrei bloccare il mio telefon. telefono. U F F I C I O P O S TA L E E T E L E F O N O
 • P O C Z T A I T E L E F O N 98 – Dove si trova l’ufficio postale più vicino? Gdzie znajduje si´ najbli˝sza poczta? – Vicino alla stazione dei treni. Niedaleko dworca kolejowego. – Si può spedire un pacco da li? Czy mo˝na tam nadaç paczk´? – Certo. È aperto tutto il giorno. OczywiÊcie. Jest czynna ca∏à dob´. – Vorrei mandare questa lettera in Polonia. Chcia∏bym wys∏aç ten list do Polski. – La mandiamo per posta prioritaria o ordinaria? Teraz nie mog´ odebraç Non posso rispondere telefonu. in questo momento. Po sygnale zostaw wiadomoÊç. Dopo il segnale acustico registri il suo messaggio. Abonent jest chwilowo L’utente non ¯ raggiungi- niedost´pny. bile. Abonent ma wy∏àczony L’utente ha il telefono telefon. spento. Nie ma takiego numeru. Il numero selezionato ¯ inesistente. Porozmawiaj10.2
 • www.WydawnictwoLingo.pl 99 10 .2 Wysy∏amy go jako list zwyk∏y czy polecony? – Vorrei che venisse consegnata il prima possibile. Chcia∏bym, aby dotar∏ jak najszybciej. – Allora ¯ meglio mandarla per via aerea. W takim razie lepiej wys∏aç go pocztà lotniczà. – Quanto coster∫ questo telegramma per la Polonia? Ile b´dzie kosztowa∏ ten telegram do Polski? – Esattamente 4 euro. Dok∏adnie 4 euro. – Lo segni come molto urgente. Prosz´ oznaczyç go jako bardzo pilny. – Va bene, lo mandiamo subito. Dobrze, wysy∏am go natychmiast. – Dove posso trovare un telefono? Gdzie mog´ znaleêç telefon? – A sinistra ci sono le cabine telefoniche. Po lewej stronie sà kabiny telefoniczne. – Mi dia un pò di gettoni. Qual’¯ il prefisso per Roma? Poprosz´ kilka ˝etonów. Jaki jest numer kierunkowy do Rzymu? – Zerosei. 06. – Pronto! È il numero…? Halo! Czy to numer…? U F F I C I O P O S TA L E E T E L E F O N O
 • P O C Z T A I T E L E F O N 100 adresat il desti- natario aparat telefoni-il telefono czny na kart´ a scheda magnetycznà magnetica aparat telefoni- il telefono czny wrzutowy a gettone blankiet il modulo budka la cabina telefoniczna telefonica centrala il centralino faks il fax informacja il servizio informazioni karta la scheda, telefoniczna la carta telefonica kartka la cartolina pocztowa postale kod pocztowy il codice postale koperta la busta ksià˝ka l’elenco tele- telefoniczna fonico, le pa- gine gialle kurier il corriere list la lettera list ekspresowy l’espresso list lotniczy la lettera per via aerea – Si, cosa desidera? Tak, s∏ucham pana. – Vorrei parlare con il signor Rossi. Chcia∏bym rozmawiaç z panem Rossim. – Glielo passo. Attenda. Prze∏àcz´ pana. Prosz´ poczekaç. S∏ówka10.3
 • www.WydawnictwoLingo.pl 101 10 .3 list polecony la racco- mandata listonosz il postino nadawca il mittente numer il numero di alarmowy emergenza numer il prefisso kierunkowy numer il numero telefonu di telefono numer il numero wewn´trzny interno oddzwoniç richiamare okienko lo sportello paczka il pacco poczta la posta przekaz il vaglia pieni´˝ny postale rozmowa la comuni- bezp∏atna cazione gra- tuita rozmowa la telefonata telefoniczna sekretarka la segreteria automatyczna telefonica skrzynka la buca pocztowa delle lettere s∏uchawka la cornetta taryfa la tariffa telefon il cellulare, komórkowy il telefonino telefonowaç telefonare telegram il telegram- ma wiadomoÊç il messaggio wybraç numer comporre telefoniczny il numero wys∏aç mandare wys∏aç faks mandare un fax za pobraniem il contras- segno zadzwoniç chiamare zaj´ty occupato znaczki i francobolli pocztowe U F F I C I O P O S TA L E E T E L E F O N O
 • 102 11. Komputer i internet Computer e internet Czy jest tu kawiarenka C’¯ un’internet caf¯ qui? internetowa? Chcia∏bym troch´ posurfowaç Vorrei navigare un pò su w internecie. internet. Czy mog´ za∏o˝yç konto Posso aprire una casella internetowe? di posta elettronica? W∏àcz IE klikajàc dwa razy Avvia Internet Explorer na ikon´. facendo doppio clic sull’i- cona. Jaki jest twój adres e-mail? Qual’¯ il tuo indirizzo e- mail? Moja skrzynka pocztowa La mia casella di posta jest pe∏na. elettronica ¯ piena. Chcia∏bym wys∏aç wiadomoÊç.Vorrei inviare un messag- gio. Dlaczego nie mog´ odebraç Perch¯ non riesco a scari- poczty? care la posta? Jaka jest pojemnoÊç skrzynki? Qual’¯ la capienza della casella postale? � Internet Internet Powiedz to11.1
 • www.WydawnictwoLingo.pl C O M P U T E R E I N T E R N E T 103 11 .1 � Komputer Computer Skrzynka o pojemnoÊci La casella di posta da 50 MB 50 MB Jaki jest link do tej strony Qual’¯ il link a questa www? pagina web? Czy komputer pracuje Il computer ¯ collegato w sieci? alla rete? Wpisz has∏o dost´pu. Inserisci la parola d’accesso. Zmieƒ has∏o. Cambia password. Zapomnia∏em has∏a. Ho dimenticato la pass- word. Dlaczego nie dzia∏a? Perch¯ non funziona? W∏àcz komputer. Accendi il computer. Wy∏àcz komputer. Spegni il computer. Nale˝y zresetowaç komputer. Bisogna resettare il com- puter. Jak to si´ robi? Come si fa? Jak si´ robi kopi´ Come si fa la copia bezpieczeƒstwa? di sicurezza? Otwórz/zamknij plik. Apri/chiudi un documento. Chc´ skopiowaç na dyskietk´. Vorrei copiare su un dischetto.
 • K O M P U T E R I I N T E R N E T 104 Chc´ zapisaç na dysku... Vorrei salvarlo sul disco... Sformatowaç dyskietk´ Formattare un dischetto Usuƒ. Cancella. WyjÊç z programu Uscire dal programma Zainatalowaç program Installare un programma Pisaç na komputerze Scrivere al computer Chc´ wydrukowaç stron´. Vorrei stampare una pagina. Zapisaç w pami´ci Memorizzare Wymieƒ toner w drukarce. Cambia il toner nella stampante. – Il tuo computer funziona gi∫? Czy twój komputer jest ju˝ sprawny? – Si, ho anche cambiato il disco rigido. Tak, wymieni∏em równie˝ twardy dysk. – Hai installato qualche programma nuovo? A zainstalowa∏eÊ jakieÊ nowe programy? – Prima di tutto un programma antivirus buono. Przede wszystkim dobry program antywirusowy. Porozmawiaj11.2
 • www.WydawnictwoLingo.pl 105 11 .2 – Non riesco a stampare un documento. Nie mog´ wydrukowaç dokumentu. – Hai controllato se la stampante ¯ accesa? A sprawdzi∏eÊ czy drukarka jest w∏àczona? – Certo. OczywiÊcie. – Allora forse bisogna cambiare il toner. W takim razie mo˝e nale˝y wymieniç toner? – Mi puoi dare il tuo indirizzo di posta elettronica? Czy mo˝esz podaç mi swój adres poczty elektronicznej? – Ti riferisci all’indirizzo e-mail? Chodzi ci o adres e-mail? – Si. Tak. – Non ho l’accesso a internet a casa, ti do quello di lavoro. Nie mam w domu dost´pu do internetu, ale podam ci mój adres do pracy. – Vorrei comprare un computer. Che cosa mi consiglia? Chcia∏bym kupiç komputer. Co mi pan doradzi? – Vorrebbe un computer fisso o un portatile? Chcia∏by pan komputer stacjonarny czy przenoÊny? – Un portatile, sono spesso in giro per lavoro. Raczej przenoÊny, cz´sto podró˝uj´ s∏u˝bowo. C O M P U T E R E I N T E R N E T
 • 106 adres e-mail l’indirizzo email aktywacja l’attivazione arkusz il foglio di kalkulacyjny calcolo baza danych la base dati CD-Rom il CD-Rom czytnik il lettore domena il dominio drukarka la stampante atramentowa a getto d’in- chiostro drukarka la stampante laserowa a laser dysk optyczny il disco ottico dysk twardy il disco rigido dyskietka il dischetto d˝ojstik la leva di comando/ joystick edytor tekstu l’editore di testi ekran lo schermo gra kompu- il videogioco terowa hardware l’hardware has∏o dost´pu la parola d’accesso/ password ikona l’icona interfejs l’interfaccia internet l’internet j´zyk oprogra- il linguaggio mowania di program- mazione kawiarenka l’internet internetowa caff¯ klawiatura la tastiera klawisz il tasto kompatybilny compatibile komputer il personal osobisty computer K O M P U T E R I I N T E R N E T S∏ówka11.3
 • www.WydawnictwoLingo.pl 107 11 .3 konwertowaç convertire kursor il cursore laptop il computer portatile ma∏pa @ chiocciola mikroprocesor il micro- processore modem il modem monitor il monitor myszka il mouse nagrywarka il masteriz- DVD zatore DVD numer IP il numero IP okno la finestra pami´ç la memoria pami´ç RAM la memoria RAM pami´ç ROM la memoria ROM plik il file pojemnoÊç la capacit∫ pami´ci di memoria program il program- ma sieç la rete skaner lo scanner skrzynka la casella di poczty posta elet- elektronicznej tronica spacja la barra spaziatrice stacja dysków il disc drive strona www pagina web wirus il virus wtyczka la spina wydruk la stampata C O M P U T E R E I N T E R N E T
 • 108 12. Nag∏e wypadki Emergenze Gdzie jest najbli˝szy szpital? Dov’¯ l’ospedale più vicino? Jestem ubezpieczony. Sono assicurato. Chcia∏bym umówiç si´ na Vorrei prendere un appun- wizyt´. tamento. Lekarz przyjmuje codziennie. Il medico riceve tutti i giorni. Badanie lekarskie La visita medica Czy jest pan ubezpieczony? Ha un’assicurazione? Chce mi si´ wymiotowaç. Mi viene da vomitare. Czuj´ si´ êle. Mi sento male. Jestem przezi´biony. Ho il raffredore. Mam goràczk´. Ho la febbre. Boli mnie gard∏o. Ho mal di gola. Boli mnie ˝o∏àdek. Ho mal di stomaco Mam zawroty g∏owy. Mi gira la testa. Zwichnà∏em nog´ w kostce. Mi sono slogato la caviglia. � U lekarza Dal medico Powiedz to12.1
 • www.WydawnictwoLingo.pl E M E R G E N Z E 109 12 .1 Boli mnie zàb. Ho mal di denti. Boli mnie tutaj. Mi fa male qui. Nie mog´ zasnàç. Non riesco a dormire. Za˝ywam leki. Prendo delle medicine. Jestem uczulony na... Sono allergico a... Jestem szczepiony Sono vaccinato contro... przeciwko... Jestem w cià˝y. Sono incinta. Gdzie pana boli? Dove le fa male? Prosz´ otworzyç usta. Apra la bocca. Prosz´ oddychaç g∏´boko. Respiri profondamente. Prosz´ si´ rozebraç. Si spogli per favore. Czy to coÊ groênego? È qualcosa di grave? To nic powa˝nego. Non ¯ nulla di grave. Prosz´ zg∏osiç si´ do Venga per un controllo kontroli za... tra... Do jakiego szpitala mnie In quale ospedale mi zabieracie? portate? Jak d∏ugo pozostan´ Per quanto tempo resterò w szpitalu? in ospedale? Prosz´ powiadomiç mojà Informate la mia famiglia. rodzin´.
 • N A G ¸ E W Y P A D K I 110 Wypad∏a mi plomba. Mi ¯ saltata l’otturazione. Czy mo˝e pan wyleczyç Mi può curare questo ten zàb? dente? Gdzie jest najbli˝sza apteka? Dove si trova la farmacia più vicina? Potrzebuj´ czegoÊ na... Ho bisogno di qualcosa contro... Prosz´ o Êrodek Mi dia un antidolorifico, przeciwbólowy. per favore. Jak mam to za˝ywaç? Come lo devo prendere? Czy ma pan recept´? Ha la ricetta? Prosz´ to za˝ywaç co 8 Lo prenda ogni otto ore. godzin. Ile kosztuje wizyta? Quanto costa una visita? Gdzie jest posterunek policji? Dov’¯ un commisariato di polizia? Co si´ sta∏o? Cosa ¯ successo? Prosz´ wezwaç policj´. Chiamate la polizia. Prosz´ wezwaç karetk´ Chiamate un’ambulanza, pogotowia. per favore. � Inne problemy Altri problemi
 • www.WydawnictwoLingo.pl 111 12 .1 Wezwij stra˝ po˝arnà. Chiama i pompieri. Zadzwoƒ po pomoc drogowà. Chiama il carroattrezzi. Zepsu∏ mi si´ samochód. Mi si ¯ rotta la macchina. Z∏apa∏em gum´. Ho bucato una gomma. Jestem na 15 km autostrady Sono al quindicesimo chi- A1. lometro dell’autostrada A1. Chcia∏bym zg∏osiç wypadek. Vorrei segnalare un’inci- dente. Czy sà Êwiadkowie wypadku? Ci sono dei testimoni del- l’incidente? Prosz´ o dokumenty pojazdu. Mi dia i documenti della macchina, prego. Prosz´ o polis´ ubezpie- Vorrei una polizza czeniowà. d’assicurazione. Kto spowodowa∏ wypadek? Chi ha provocato l’incidente? Sà ci´˝ko ranni. Ci sono feriti gravi. Jakà ma pan grup´ krwi? Qual’¯ il suo gruppo san- guigno? Chcia∏bym zg∏osiç kradzie˝. Vorrei denunciare un furto. Prosz´ podpisaç protokó∏. Firmi il verbale, per favore. E M E R G E N Z E
 • 112 Poprosz´ o kopi´ protoko∏u. Posso avere una copia del verbale? Winda stan´∏a. L’ascensore si ¯ fermato. Zgubi∏em moje dokumenty. Ho perso i miei documenti. Skradziono mi pieniàdze Mi hanno rubato soldi i dokumenty. e documenti. Chcia∏bym rozmawiaç Vorrei parlare con il z polskim konsulem. console polacco. Chc´ skontaktowaç si´ Voglio contattare il mio z moim adwokatem. avvocato. – Quando riceve il medico ? W jakich godzinach przyjmuje lekarz? – Dalle otto a mezzogiorno. Od 8 do po∏udnia. – Vorrei prendere un appuntamento. Chcia∏bym zamówiç wizyt´. – Ha la febbre? Czy ma pan goràczk´? – No, però mi sento male. Nie, ale êle si´ czuj´. – Mi fa male la testa e la gola. Boli mnie g∏owa i gard∏o. N A G ¸ E W Y P A D K I Porozmawiaj12.2
 • www.WydawnictwoLingo.pl 113 12 .2 – Apra la bocca. Prosz´ otworzyç usta. – È qualcosa di serio? Czy to coÊ groênego? – No, ma prenda queste medicine. Ecco la ricetta. Nie, ale prosz´ za˝yç te leki. Oto recepta. – Quale dente le fa male? Który zàb pana boli? – Quello in fondo. Ten zàb na dole. – Infatti. Non si preoccupi, lo cureremo. Zgadza si´. Prosz´ si´ nie obawiaç, wyleczymy go. – Mi può fare l’anestesia? Czy mo˝e mi pan zrobiç znieczulenie? – Certo. OczywiÊcie. – Dottore, devo per forza rimanere in ospedale? Panie doktorze, musz´ koniecznie zostaç w szpitalu? – Si, dobbiamo farle delle analisi. Tak, musimy panu zrobiç badania. – Quanto ci vorr∫. Jak d∏ugo to potrwa? – Circa quattro giorni. Oko∏o 4 dni. E M E R G E N Z E
 • 114 – Mi hanno scassinato la macchina! W∏amano si´ do mojego samochodu! – È stato rubato qualcosa? Czy coÊ zosta∏o ukradzione? – La mia borsa. Moja torebka. – Si sieda, dobbiamo scrivere il verbale. Prosz´ usiàÊç, musimy sporzàdziç protokó∏. – Pronto, ¯ il pronto soccorso? Vorrei segnalare un incidente stradale. Halo, czy to pogotowie? Chcia∏bym zg∏osiç wypadek dro- gowy. – Dov’¯ avvenuto l’incidente? Gdzie wydarzy∏ si´ wypadek? – All’incrocio delle via Sabato e Domenica. Na skrzy˝owaniu ulic Sabato i Domenica. – Ci sono dei feriti? Czy sà osoby ranne? – Si, uno credo gravemente. Tak, jedna chyba ci´˝ko. – Mandiamo subito un’ambulanza. Natychmiast wysy∏amy karetk´. N A G ¸ E W Y P A D K I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 115 12 .3 analiza krwi l’analisi del sangue apteka la farmacia banda˝ la benda ból il dolore ból brzucha il mal di pancia ból gard∏a il mal di gola ból g∏owy il mal di testa ból z´bów il mal di denti choroba la malattia chory il malato cukrzyca il diabete dentysta il dentista gard∏o la gola goràczka la febbre grypa l’influenza karabinierzy i carabinieri konsulat il consolato kradzie˝ il furto krwawienie l’emorragia lekarz il medico lekarz dy˝urny il medico di turno mierzenie la misura- ciÊnienia zione della pressione Na pomoc! Aiuto! nadciÊnienie l’iperten- sione oparzenie l’ustione opatrunek il bendaggio piel´gniarka l’infermiera pilne urgente plaster il cerotto plomba l’otturazione pogotowie il pronto ratunkowe soccorso E M E R G E N Z E S∏ówka12.3
 • 116 policja la polizia pomoc il soccorso drogowa stradale pragnienie la sete przezi´bienie il raffred- dore rana la ferita stra˝ po˝arna i vigili del fuoco szpital l’ospedale tabletka la compres- sa ubezpieczenie l’assicu- razione uczulenie l’allergia udar l’insola- s∏oneczny zione utrata Êwia- la perdita domoÊci dei sensi woda l’acqua utleniona ossigenata wypadek l’incidente drogowy stradale zapalenie l’infi- ammazione zapalenie p∏uc la polmonite zastrzyk l’iniezione zatrucie l’intossi- cazione zawa∏ serca l’infarto car- diaco z∏amanie la rottura ˝o∏àdek lo stomaco N A G ¸ E W Y P A D K I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 13. Tablice 117 13 .1 0 zero 1 uno 2 due 3 tre 4 quattro 5 cinque 6 sei 7 sette 8 otto 9 nove 10 dieci 11 undici 12 dodici 13 tredici 14 quattordici 15 quindici 16 sedici 17 diciassette 18 diciotto 19 dicianove 20 venti 21 ventuno 22 ventidue 28 ventotto 29 ventinove 30 trenta 40 quaranta 50 cinquanta 55 cinquantacinque 60 sessanta 70 settanta 80 ottanta 90 novanta 100 cento 101 centouno 200 duecento Liczebniki g∏ówne i porzàdkowe13.1
 • T A B L I C E 118 300 trecento 400 quattrocento 505 cinquecentocinque 1000 mille 2000 duemila 50 000 cinquan- tamila 100 000 centomila 1 000 000 un millione 1 000 000 000 un miliardo pierwszy (-a) primo (-a) drugi (-a) secondo (-a) trzeci (-a) terzo (-a) czwarty (-a) quarto (-a) piàty quinto szósty sesto siódmy settimo ósmy ottavo dziewiàty nono dziesiàty decimo jedenasty undicesimo dwunasty dodicesimo trzynasty tredicesimo czternasty quattordicesimo pi´tnasty quindicesimo szesnasty sedicesimo siedemnasty diciassettesimo osiemnasty diciottesimo dziewi´t- diciannovesimo nasty dwudziesty ventesimo dwudziesty ventunesimo pierwszy dwudziesty ventiduesimo drugi trzydziesty trentesimo czterdziesty quarantesimo pi´çdziesiàty cinquantesimo szeÊçdzie- sessantesimo siàty
 • www.WydawnictwoLingo.pl T A B L I C E 119 siedemdzie- settantesimo siàty osiemdzie- ottantesimo siàty dziewi´çdzie-novantesimo siàty setny centesimo tysi´czny millesimo tysi´czny millesimo pierwszy primo dwutysi´- duemillesimo czny dwudziesto- ventimillesimo tysi´czny stutysi´czny centomillesimo Która jest godzina? Che ore sono?, Che ora ¯? Jest 1.10. È l’una e dieci. Jest 2.10. Sono le due e dieci. Jest 2.15. Sono le due e un quarto. Jest 2.30. Sono le due e mezzo./Sono le due e trenta. Jest 2.45. Sono le tre meno un quarto./ Sono le due e quarantacinque. Jest 19.07. Sono le diciannove e zero sette. Jest 23.40. Sono le ventidue e quaranta. Jest po∏udnie. È mezzogiorno. Godzina i czas13.2 13 .2
 • 120 Jest pó∏noc. È mezzanotte. O której godzinie? A che ora? O 7.00 Alle sette. Teraz jest... Adesso sono… Za ile minut? Fra quanti minuti? Za trzy godziny. Fra tre ore. oko∏o ósmej verso le otto za póêno troppo tardi za wczeÊnie troppo presto co pó∏ godziny ogni mezz’ora od siódmej do ósmej dalle sette alle otto dzisiaj oggi jutro domani wczoraj ieri rano di mattina po po∏udniu di pomeriggio wieczorem di sera nocà di notte T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 121 13 .3 poniedzia∏ek lunedi wtorek martedi Êroda mercoledi czwartek giovedi piàtek venerdi sobota sabato niedziela domenica Kalendarz13.3 � Dni tygodnia I giorni della settimana � Miesiàce I mesi dell’anno � Pory roku Le stagioni dell’anno styczeƒ gennaio luty febbraio marzec marzo kwiecieƒ aprile maj maggio czerwiec giugno lipiec luglio sierpieƒ agosto wrzesieƒ settembre paêdziernik ottobre listopad novembre grudzieƒ dicembre wiosna la primavera lato l’estate jesieƒ l’autunno zima l’inverno T A B L I C E
 • 122 Jaki jest dzisiaj dzieƒ? Che giorno ¯ oggi? Którego mamy dzisiaj? Quanti ne abbiamo oggi? nast´pny tydzieƒ la settimana prossima ubieg∏y rok l’anno scorso poprzedniego dnia il giorno prima w chwili obecnej in questo momento w tym tygodniu questa settimana w zesz∏ym tygodniu la settimana scorsa teraz adesso pierwszy stycznia il primo gennaio dziesiàty kwietnia il dieci aprile drugi lutego il due febbraio � Wyra˝enia Afryka l’Africa Ameryka l’America Antarktyda l’Antartide Australia l’ Australia i Oceania e l’ Oceania Azja l’Asia Europa l’Europa Kontynenty, kraje, narodowoÊci13.4 � Kontynenty Continenti T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 123 13 .4 Anglia/Anglik Inghilterra/inglese Argentyna/Argentyƒczyk Argentina/argentino Austria/Austriak Austria/austriaco Belgia/Belg Belgio/belga Bia∏oruÊ/Bia∏orusin Bielorussia/belorusso Brazylia/Brazylijczyk Brasile/brasiliano Bu∏garia/Bu∏gar Bulgaria/bulgaro Chiny/Chiƒczyk Cina/cinese Chorwacja/Chorwat Croazia/croato Czechy/Czech Repubblica Ceca/ceco Dania/Duƒczyk Danimarca/danese Egipt/Egipcjanin Egitto/egiziano Estonia/Estoƒczyk Estonia/estone Francja/Francuz Francia/francese Grecja/Grek Grecia/greco Gruzja/Gruzin Georgia/georgiano Hiszpania/Hiszpan Spagna/spagnolo Holandia/Holender Olanda, Paesi Bassi/ olandese Indie/Hindus India/indiano � Kraje/narodowoÊci Paesi/nazionalit∫ T A B L I C E
 • 124 Irak/Irakijczyk Iraq/iracheno Irlandia/Irlandczyk Irlanda/irlandese Japonia/Japoƒczyk Giappone/giapponese Kanada/Kanadyjczyk Canada/canadese Litwa/Litwin Lituania/lituano ¸otwa/¸otysz Lettonia/lettone Meksyk/Meksykanin Messico/messicano Niemcy/Niemiec Germania/tedesco Norwegia/Norweg Norvegia/norvegese Polska/Polak Polonia/polacco Portugalia/Portugalczyk Portogallo/portoghese Rosja/Rosjanin Russia/russo Rumunia/Rumun Romania/romeno S∏owacja/S∏owak Slovacchia/slovacco Stany Zjednoczone/ Stati Uniti d’America/ Amerykanin americano Szkocja/Szkot Scozia/scozzese Szwajcaria/Szwajcar Svizzera/svizzero Szwecja/Szwed Svezia/svedese Turcja/Turek Turchia/turco Ukraina/Ukrainiec Ucraina/ucraino T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 125 13 .5 W´gry/W´gier Ungheria/ungherese Wielka Brytania/Brytyjczyk Gran Bretagna/britannico W∏ochy/W∏och Italia/italiano Amsterdam Amsterdam Asy˝ Assisi Barcelona Barcellona Belgrad Belgrado Berlin Berlino Berno Berna Bruksela Bruxelles Budapeszt Budapest Bukareszt Bucarest Drezno Dresda Florencja Firenze Gdaƒsk Danzica Genua Genova Haga L’Aja Hamburg Amburgo Hawana L’Avana Kair Il Cairo Katowice Katowice Kijów Kiev Kolonia Colonia Kopenhaga Copenaghen Kraków Cracovia Londyn Londra Lublin Lublino Lwów Leopoli Madryt Madrid Marsylia Marsiglia Mediolan Milano Mesyna Messina Moskwa Mosca Miasta Citt∫13.5 T A B L I C E
 • 126 Neapol Napoli Nowy Jork New York Padwa Padova Pary˝ Parigi Pekin Pechino Piza Pisa Rzym Roma Szczecin Stettino Sztokholm Stoccolma Warszawa Varsavia Wenecja Venezia Wiedeƒ Vienna Wilno Vilnius Wroc∏aw Breslavia Zurych Zurigo Nowy Rok il Capodanno Rocznica Wyzwolenia W∏och la Liberazione (25 kwietnia) Proklamacja Republiki la Fondazione della (2 czerwca) Repubblica Âwi´ta narodowe i koÊcielne13.6 � Âwi´ta narodowe Festivit∫ nazionali � Âwi´ta koÊcielne Festivit∫ religiose Âwi´to Niepokalanego l’Immacolata Concezione Pocz´cia (8 grudnia) Wigilia la vigilia di Natale T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 127 13 .7 WielkoÊci i miary Misure13.7 Bo˝e Narodzenie il Natale (25 grudnia) drugi dzieƒ Êwiàt Santo Stefano Trzech Króli l’Epifania (6 stycznia) Wielki Piàtek il Venerdì Santo Wielkanoc la Pasqua poniedzia∏ek wielkanocny il Lunedì dell’Angelo Zielone Âwiàtki la Pentecoste Wniebowzi´cie NMP l’Assunzione della Maria (15 sierpnia) Vergine, il Ferragosto Wszystkich Âwi´tych Tutti i Santi (1 listopada) metr il metro centymetr il centimetro milimetr il millimetro kilometr il chilometro stopa il piede cal il pollice metr il metro kwadratowy quadrato ar l’ara hektar l’ettaro metr il metro szeÊcienny cubo litr il litro T A B L I C E
 • 128 be˝owy beige bia∏o-czerwony bianco rosso bia∏y bianco b∏´kitny azzurro bràzowy marrone bursztynowy giallo ambrato ciemno- rosso scuro czerwony ciemny scuro czarny nero czerwony rosso granatowy blu groszkowy verde pisello 1/4 litra un quarto di litro kilogram il chilo- grammo gram il grammo dekagram il decagram- mo 10 dekagra- un etto mów kwintal il quintale tona la tonnellata uncja un’oncia 10o Celsjusza un grado butelka una bottiglia paczka un pacchetto para un paio plasterek una fetta porcja una porzione pó∏ kilograma mezzo chilo pude∏ko una scatola tuzin una dozzina Kolory Colori13.8 T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 129 indygo indaco jasnobràzowy marrone chiaro jasnozielony verde chiaro jasny chiaro kanarkowy giallo canarino khaki cachi koralowy corallino kremowy crema liliowy lilla ∏ososiowy salmone mahoniowy mogano miedziany color rame miodowy miele morski verde mare niebieski celeste, azzurro oliwkowy verde oliva orzechowy nocciola pastelowy pastello piaskowy sabbia pomaraƒczowy arancio popielaty grigio cenere ró˝owy rosa rudy rosso seledynowy verde pallido srebrny argenteo stalowy grigio acciaio szary grigio szmaragdowy smeraldo turkusowy turchino zielony verde z∏oty dorato ˝ó∏ty giallo 13 .8 T A B L I C E
 • 130 acqua non woda niezdat- potabile na do picia acqua woda zdatna potabile do picia affitasi do wynaj´cia albergo hotel alimentari artyku∏y spo˝ywcze aperto otwarte arrivi przyjazdy/ przyloty attenzione uwaga banca bank barbiere fryzjer biglietteria kasa biletowa binario nr... tor nr... caff¯ kawiarnia camere pokoje do wynaj´cia cassa kasa chiuso zamkni´te circonval- objazd lazione controllo odprawa passaporti paszportowa curva niebezpieczny pericolosa zakr´t divieto di kàpiel balneazione wzbroniona divieto di zakaz caccia polowania divieto di zakaz postoju sosta dogana urzàd celny edicola kiosk z gaze- tami enoteca probiernia win entrata wejÊcie farmacia apteka fermata przystanek Napisy informacyjne, wywieszki, szyldy Indicazioni 13.9 T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 131 freno di hamulec bez- emergenza pieczeƒstwa gabinetti toalety gasolio olej nap´dowy il viale aleja informazione informacja ingresso wst´p gratuito bezp∏atny ingresso wst´p wolny libero l’ingresso wst´p vietato wzbroniony la piazza plac la polizia policja stradale drogowa la via ulica lavori in roboty corso drogowe libero wolny libreria ksi´garnia macelleria sklep mi´sny medico lekarz (punkt sanitarny) non toccare nie dotykaç occupato zaj´ty orario rozk∏ad jazdy/lotów pagamento op∏ata za pedaggio przejazd autostradà parcheggio parking custodito strze˝ony parcheggio parkowanie vietato zabronione partenze odjazdy/odloty passaggio przejÊcie pasticceria cukiernia pensione pensjonat per fumatori dla palàcych per non dla niepalà- fumatori cych pericolo niebez- pieczeƒstwo pittura fresca Êwie˝o malo- wane posteggio a postój p∏atny pagamento 13 .9 T A B L I C E
 • 132 prenotato zarezer- wowany rallentare zwolniç sala fumatori palarnia sconti obni˝ka cen senso unico ruch jedno- kierunkowy soccorso pomoc stradale drogowa spiaggia pla˝a libera bezp∏atna spiaggia pla˝a privata prywatna spingere pchaç strada droga privata prywatna super senza benzyna piombo bezo∏owiowa super benzyna 98. oktanowa svendita wyprzeda˝ tabacchi artyku∏y tytoniowe tirare ciàgnàç uscita di wyjÊcie bez- sicurezza pieczeƒstwa uscita wyjÊcie, zjazd z autostrady vietato palenie fumare wzbronione Imi´ Nome Nazwisko Cognome Nazwisko Cognome da panieƒskie nubile Imiona Nome dei rodziców genitori Imi´ ojca Nome del padre Dane osobowe Dati personali13.10 T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 133 13 .10 Imi´ matki Nome della madre Imi´ m´˝a Nome del marito Imiona dzieci Nomi dei figli Data urodzenia Data di nascita Wiek Et∫ Miejsce Luogo di urodzenia nascita Obywatelstwo Cittadinanza NarodowoÊç Nazionalit∫ P∏eç Sesso Zawód Professione Miejsce pracy Posto di lavoro Wykszta∏cenie Titolo di studio Szko∏a Scuola podstawowa elementare Szko∏a Êrednia Scuola media Szko∏a wy˝sza Scuola supe- riore Stan cywilny Stato civile ˝onaty coniugato kawaler celibe panna nubile wdowiec vedovo rozwiedziony divorziato Miejsce Luogo di zamieszkania residenza Adres Indirizzo Adres aktualny Indirizzo attuale Zawód Professione Numer pasz- Numero del portu/dowodu passaporto/ osobistego della carta d’identit∫ T A B L I C E
 • 134 Dzieƒ dobry! Buongiorno! Dobry wieczór! Buona sera! Dobranoc! Buona notte! CzeÊç! Ciao! Witaj! Salve! Jak si´ masz? Come stai? Jak leci? Come va? Jak si´ pan Come sta? ma? Trzymaj si´! Stammi bene! Do widzenia! Arrivederci! ˚egnam pana! La saluto! Do zobaczenia! Ci vediamo! Do us∏yszenia! Ci sentiamo! Do zobaczenia A presto! wkrótce! Do jutra! A domani! Powitania i po˝egnania Saluti 13.11 administrator l’amminis- tratore agent ubezpie- l’agente di czeniowy assicu- razione aktor l’attore barman il barista biznesmen l’uomo d’affari celnik il doganiere chemik il chimico dentysta il dentista dyrektor il direttore dziennikarz il giornalista Zawody Professioni13.12 T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 135 13 .12 ekonomista l’economista elektryk l’elettricista emeryt il pensionato farmaceuta il farmacista fizyk il fisico fotograf il fotografo górnik il minatore handlowiec il commer- ciante historyk lo storico hotelarz l’albergatore informatyk l’informatico in˝ynier l’ingegnere kelner il cameriere kierowca l’autista kosmetyczka l’estetista krawiec il sarto ksiàdz il prete ksi´gowy il ragioniere kucharz il cuoco lekarz il medico malarz il pittore mechanik il meccanico menad˝er il manager nauczyciel l’insegnante naukowiec lo scienziato notariusz il notaio optyk l’ottico piekarz il panettiere piel´gniarka l’infermiera pilot l’accompa- wycieczek gnatore turi- stico pi∏karz il calciatore policjant il poliziotto polityk il politico pose∏ il deputato prawnik il legale T A B L I C E
 • 136 przedsi´biorca l’imprendi- tore przewodnik la guida wycieczek turistica re˝yser il regista rolnik l’agricoltore rybak il pescatore rzeênik il macellaio sekretarka la segretaria s´dzia il giudice sprzàtaczka l’addetta alle pulizie sprzedawca il commesso stra˝ak il vigile del fuoco student lo studente szewc il calzolaio Êpiewak il cantante taksówkarz il tassista t∏umacz l’interprete trener l’allenatore urz´dnik l’impiegato zegarmistrz l’orologiaio ˝o∏nierz il militare zawodowy ˚ycz´ panu... Le auguro... Prosz´ przyjàç... Voglia gradire... Moje najlepsze ˝yczenia! I miei migliori auguri! Wyrazy uznania! Complimenti! Gratulacje! Congratulazioni! ˚yczenia Auguri13.13 T A B L I C E
 • www.WydawnictwoLingo.pl 137 Powodzenia! Buona fortuna! Szcz´Êliwej podró˝y! Buon viaggio! Dobrej zabawy! Buon divertimento! Na zdrowie! Salute! Wszystkiego najlepszego! Tante belle cose!/Tanti auguri! Wszystkiego najlepszego Buon onomastico! z okazji imienin! Wszystkiego najlepszego Buon compleanno! z okazji urodzin! Weso∏ych Âwiàt! Buone Feste! Weso∏ych Âwiàt Bo˝ego Buon Natale! Narodzenia! Szcz´Êliwego Nowego Roku! Felice Anno Nuovo! Weso∏ych Âwiàt Buona Pasqua! Wielkanocnych! 13 .13 T A B L I C E
 • 138 14. Zarys gramatyki W j´ zy ku w∏o skim wy st´ pu jà dwa ro dza je: m´ ski i ˝eƒ ski. W wi´k szo Êci wy pad ków rze czow ni ko wi to wa rzy szy ro dzaj nik, okre Êla jà cy ro dzaj rze czow ni ka oraz licz b´. Mo gà to byç ro dzaj - ni ki okre Êlo ne, nie okre Êlo ne i czàst ko we. Rzeczownik14.1 Ro dzaj m´ ski Ro dzaj ˝eƒ ski l. poj. l. mn. l. poj. l. mn. Ok re Êl on y Ro dz aj ni k Ni eo kr eÊ lo ny Cz às tk ow y il przed spó∏ g∏o skà; lo przed s+ spó∏ g∏o ska: gn, ps, x, z; l’ przed sa mo g∏o skà i gli gli la przed spó∏ - g∏o skà; l’ przed sa mo - g∏o skà le un przed spó∏ g∏o skà; un’ przed sa mo g∏o skà; uno przed s+spó∏ g∏o - ska: gn, ps, x, z dei de gli de gli una przed spó∏ g∏o skà; un’ przed sa mo g∏o skà del le del przed spó∏ g∏o skà; dell’ przed sa mo g∏o skà; del lo przed s+spó∏ g∏o - ska: gn, ps, x, z dei de gli de gli del la przed spó∏ g∏o skà; dell’ przed sa mo g∏o skà del le
 • www.WydawnictwoLingo.pl 139 Licz b´ mno gà rze czow ni ków two rzy si´ po przez zmia n´ koƒ ców ki: w ro dza ju m´ skim z -o, -e, -a na -i, np: il pa dre – oj ciec i pa dri – oj co wie lo stu den te – stu dent gli stu den ti – stu den ci l’al be ro – drze wo gli al be ri – drze wa w ro dza ju ˝eƒ skim z -a na -e oraz z -e na -i, np: la ca sa – dom le ca se – do my la not te – noc le not ti – no ce Przy im ki pro ste a, di, da, in, con, su ∏à czà si´ z ro dzaj ni kiem okre Êlo nym two rzàc przy im ki ro dzaj ni ko we s∏u ˝ à ce do od mia ny rze czow ni ków w∏o skich (ich koƒ ców ki po zo sta jà nie zmie nio ne). 14 .1 il lo la l’ i gli le a (w, do) al al lo al la all’ ai agli al le di (z, od) del del lo del la dell’ dei de gli del le da (od, u) dal dal lo dal la dall’ dai da gli dal le in (w, do) nel nel lo nel la nell’ nei ne gli nel le con (z) col con lo con la con l’ coi con gli con le su (na) sul sul lo sul la sull’ sui su gli sul le Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • Z A R Y S G R A M A T Y K I 140 Przy k∏ad: il pa dre – oj ciec i pa dri – oj co wie del pa dre – oj ca dei pa dri – oj ców al pa dre – oj cu ai pa dri – oj com il pa dre – oj ca i pa dri – oj ców con il pa dre – oj cem con i pa dri – oj ca mi nel (sul) pa dre – w (na) oj cu nei (sui) pa dri – w (na) oj cach Przy miot nik zga dza si´ w ro dza ju i licz bie z rze czow ni kiem, do któ re go si´ od no si. Przy miot ni ki ro dza ju m´ skie go ma jà w l. poj. koƒ ców k´ -o lub -e (bel lo – pi´k ny, gran de – wiel ki). Je ˝ e li m´ - ska for ma przy miot ni ka koƒ czy si´ na -o, je go for m´ ˝eƒ skà two - rzy si´ zmie nia jàc koƒ ców k´ na -a (bel lo – pi´k ny, bel la – pi´k - na). Przy miot ni ki ro dza ju m´ skie go za koƒ czo ne na -e za cho wu - jà rów nie˝ t´ sa mà koƒ ców k´ w ro dza ju ˝eƒ skim (gran de – wiel - ki, wiel ka). W licz bie mno giej koƒ ców ka -o prze cho dzi w -i, zaÊ koƒ ców ka -a w -e (bel li – pi´k ni, bel le – pi´k ne). Przy miot ni ki za koƒ czo ne na -e w oby dwu ro dza jach, w licz bie mno giej zmie nia jà t´ koƒ ców k´ na -i (gran di – wiel cy, wiel kie). Przymiotnik14.2
 • www.WydawnictwoLingo.pl 141 14 .2 licz ba po je dyn cza licz ba mno ga ro dzaj m´ ski bel lo gran de bel li gran di ro dzaj ˝eƒ ski bel la gran de bel le gran di Sto pieƒ wy˝ szy przy miot ni ka po wsta je ze stop nia rów ne go przez do da nie przy s∏ów ka più (wi´ cej) lub me no (mniej). Sto pieƒ naj - wy˝ szy po wsta je ze stop nia wy˝ sze go przez do da nie w∏a Êci we - go ro dzaj ni ka okre Êlo ne go, np: bel lo – più bel lo – il più bel lo ∏ad ny – ∏ad niej szy – naj ∏ad niej szy; lar go – me no lar go – il me no lar go sze ro ki – mniej sze ro ki – naj mniej sze ro ki. Sto pieƒ naj wy˝ szy two rzy si´ tak ˝ e do da jàc do te ma tu koƒ ców k´ -is si mo, -is si ma, np: bel lo – bel lis si mo, gran de – gran dis si mo (gran dis si ma). Stop nie wy˝ szy i naj wy˝ szy od nie któ rych przy miot ni ków ma jà oprócz form re gu lar nych tak ˝ e for my nie re gu lar ne, np: bu ono – mi glio re – il mi glio re – ot ti mo do bry – lep szy – naj lep szy – Êwiet ny al to – su pe rio re – il su pre mo – som mo wy so ki – wy˝ szy – naj wy˝ szy – bar dzo wy so ki pic co lo – mi no re – il mi no re – mi ni mo ma ∏y – mniej szy – naj mniej szy – mi ni mal ny. Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • 142 io (ja) me mi mnie mi mnie tu (ty) te ti cie bie ti to bie lui (on) lui lo je go gli je mu lei (ona) lei la jà le jej noi (my) noi ci nas ci nam voi (wy) voi vi was vi wam lo ro (oni) lo ro li ich lo ro, gli im lo ro (one) lo ro le je lo ro, gli im Zaimki osobowe14.3 Zaimki dzier˝awcze14.4 Do pe∏ nie nie po cza sow ni ku Do pe∏ nie nie przed cza sow ni kiem chi? ko go? a chi? ko mu? Wy bór w∏a Êci we go za im ka za le ˝ y od for my do pe∏ nie nia (bli˝ sze - go lub dal sze go). I tak po wie my: ve do te – wi dz´ ci´ ti ve do – wi dz´ cie bie dò a te – da j´ to bie ti dò – da j´ ci ro dzaj m´ ski il mio mój il tuo twój il suo je go (swój) il no stro nasz il vo stro wasz il lo ro ich ro dzaj ˝eƒ ski la mia mo ja la tua two ja la sua jej (swo ja) la no stra na sza la vo stra wa sza la lo ro ich l. po j. Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 143 14 .5 Zaimki wkazujàce14.5 ro dzaj m´ ski i miei moi i tu oi twoi i su oi je go (swoi) i no stri na si i vo stri wa si i lo ro ich ro dzaj ˝eƒ ski le mie mo je le tue two je le sue jej (swo je) le no stre na sze le vo stre wa sze le lo ro ich l. m n. Je ˝ e li u˝y wa my za im ka przy rze czow ni ku ozna cza jà cym bli skie po kre wieƒ stwo, bez przy miot ni ka i w licz bie po je dyn czej, ro dzaj nik si´ opusz cza. Po wie my np: mia ma dre (mo ja mat ka), mio fra tel lo (mój brat), ale la mia ca ra ma dre (mo ja dro ga mat ka), il mio po ve ro fra tel lo (mój bied ny brat). l. poj. qu esto ten qu esta ta qu el lo (qu el) tam ten qu el la, qu ell’ tam ta l. mn. qu esti ci qu este te qu el li, qu egli, qu ei tam ci qu el le tam te Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • 144 chi? kto? che? co? qu ale? ja ki, któ ry? di chi? czyj? di che? cze go? di qu ale? ja kie go? a chi? ko mu? a che? cze mu? a qu ale? ja kie mu? chi? ko go? che? co? qu ale? ja kie go? da chi? od ko go? da che? od cze go? da qu ale? od ja kie go? qu an to? ile? che co sa? co? Zaimki pytajàce14.6 Czasownik14.7 W za le˝ no Êci od koƒ ców ki bez oko licz ni ka, cza sow ni ki w j´ zy ku w∏o skim mo ˝ e my po dzie liç na trzy gru py. Cz´Êç z nich od mie nia si´ przez oso by re gu lar nie, a cz´Êç nie re gu lar nie. Przy k∏a do wa od mia na w po szcze gól nych gru pach wy glà da na st´ pu jà co: -are par la re mó wiç -ere pren de re braç -ire par ti re wy je˝ d˝aç nie re gu- lar ny an da re iÊç io ja tu ty lui, lei on, ona noi my voi wy lo ro oni par lo par li par la par lia mo par la te par la no pren do pren di pren de pren dia mo pren de te pren do no par to par ti par te par tia mo par ti te par to no va do vai va an dia mo an da te van no Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • www.WydawnictwoLingo.pl 145 14 .1 Cza sow ni ka mi po si∏ ko wy mi s∏u ˝ à cy mi do two rze nia cza sów z∏o ˝ o nych sà ave re (mieç) oraz es se re (byç). Je den z pod sta wo wych cza sów prze sz∏ych z∏o ˝ o nych two rzy si´ za po mo cà cza su te raê niej sze go cza sow ni ka ave re lub es se re i od po wied nie go imie s∏o wu cza su prze sz∏e go. Przy k∏ad od mia ny kil ku cza sow ni ków w pod sta wo wych cza sach przed sta wio no w po ni˝ szej ta be li. bez oko licz nik czas te raê niej szy czas przy sz∏y czas prze sz∏y ave re mieç es se re byç so no sei ¯ sia mo sie te so no sarò sa rai sa r∫ sa re mo sa re te sa ran no so no sta to (-a) sei sta to (-a) ¯ sta to (-a) sia mo sta ti (-e) sie te sta ti (-e) so no sta ti (-e) ho hai ha ab bia mo ave te han no avrò avrai avr∫ avre mo avre te avran no ho avu to hai avu to ha avu to ab bia mo avu to ave te avu to han no avu to Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • 146 bez oko licz nik czas te raê niej szy czas przy sz∏y czas prze sz∏y man gia re jeÊç man gio man gi man gia man gia mo man gia te man gia no man gierò man gie rai man gie r∫ man gie re mo man gie re te man gie ran no ho man gia to hai man gia to ha man gia to ab bia mo man gia to ave te man gia to han no man gia to ve de re wi dzieç ve do ve di ve de ve dia mo ve de te ve do no vedrò ve drai ve dr∫ ve dre mo ve dre te ve dra no ho vi sto hai vi sto ha vi sto ab bia mo vi sto ave te vi sto han no vi sto apri re otwie raç apro apri apre apria mo apri te apro no aprirò apri rai apri r∫ apri re mo apri re te apri ran no ho aper to hai aper to ha aper to ab bia mo aper to ave te aper to han no aper to Z A R Y S G R A M A T Y K I
 • 15. S∏owniczek www.WydawnictwoLingo.pl 147 administrator l’amminis- tratore adres l’indirizzo adres e-mail l’indirizzo email adresat il desti- natario Afryka Africa agent ubezpie- l’agente di czeniowy assicu- razione agroturystyka l’agriturismo aktor l’attore aktywacja l’attivazione aleja il viale Ameryka America analiza l’analisi Antarktyda Antartide aparat la macchina fotograficzny fotografica aparat telefo- il telefono a niczny na scheda kart´ magne- magnetica tycznà aparat telefoni- il telefono a czny wrzutowy gettoni apteka la farmacia ar l’ara audiencja l’udienza Australia Australia autobus l’autobus Azja Asia babka il panettone dro˝d˝owa baga˝ il bagaglio a podr´czny mano baga˝e i bagagli bajt il byte bak∏a˝an la melanzana banda˝ la benda bank la banca bank la banca handlowy commerciale bank paƒ- la banca stwowy dello stato banki danych le banche dati 1 5
 • S ¸ O W N I C Z E K 148 banknoty le bancanote bankomat lo sportello automatico, il bancomat bar il bar bar kanapkowy la paninoteca bar samo- il self-servis obs∏ugowy bar z gorà- la tavola cymi daniami calda baranina la carne di montone barman il barista bateria la pila baza danych la base di dati befsztyk la bistecca alla fiorenti- na bezrobocie la disoccu- pazione be˝owy beige bia∏o-czerwony bianco rosso bia∏y bianco bilet il biglietto bit il bit bita Êmietana la panna montata bitki wo∏owe le fettine di manzo battute biuro podró˝y l’agenzia di viaggi biuro poÊre- l’ufficio di dnictwa pracy collocamento biznesmen l’uomo d’affari blankiet il modulo blisko vicino b∏´kitny azzurro boczek la pancetta ból il dolore ból brzucha il mal di pancia ból gard∏a il mal do gola ból g∏owy il mal di testa
 • www.WydawnictwoLingo.pl S ¸ O W N I C Z E K 149 15 ból z´bów il mal di denti bràzowy marrone broda la barba brzydki brutto budka telefo- la cabina niczna telefonica bud˝et il bilancio bu∏ki i panini bursztynowy giallo ambrato butelka una bottiglia butla gazowa la bombola del gas buty le scarpe byç essere byç mo˝e può darsi cal il pollice CD-ROM il CD-ROM celnik il doganiere cena il prezzo centrala il centralino centymetr il centimetro chcieç volere chemik il chimico chleb il pane ch∏opak il ragazzo choroba la malattia chusteczki i fazzoletti do nosa ciastko il dolce ciàgnàç tirare ciel´cina la carne di vitello ciemnoczer- rosso scuro wony ciemny scuro co? cosa? cukier lo zucchero cukiernia la pasticce- ria cukrzyca il diabete czarna flaga la bandiera di pericolo
 • 150 czarny nero czek l’assegno czek bez l’assegno a pokrycia vuoto czek na l’assegno al okaziciela portatore czekaç aspettare czerwiec giugno czerwona il cartellino kartka rosso czerwony rosso czwartek giovedì czyj? di chi? czytnik il lettore daleko lontano danie dnia il piatto del giorno debet il conto in rosso, il debito dentysta il dentista deska snow- lo snow- boardowa board deszcz la pioggia dewizy la valuta estera dezodorant il deodo- rante dla niepa- per non làcych fumatori dla palàcych per fumatori dlaczego? perch¯? d∏ugopis la penna a sfera d∏ugoter- a lungo minowy termine dni robocze i giorni lavorativi do kogo? a chi? dobrze bene dolar il dollaro domena il dominio doskonale perfetto doÊwiadczenie l’esperienza zawodowe professionale drobne gli spiccioli S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 151 15 drogeria la profume- ria drób il pollame drukarka la stampante drukarka la stampante atramentowa a getto d’in- chiostro drukarka la stampante laserowa a laser dworzec la stazione kolejowy ferroviaria dyrektor il direttore dysk optyczny il disco ottico dysk twardy il disco rigido dyskietka il dischetto dyskoteka la discoteca dziecko il bambino dziennikarz il giornalista dziewczyna la ragazza dzisiaj oggi dziÊ rano stamattina d˝ojstik la leva di comando edytor tekstu l’editor di testi ekonomista l’economista ekran lo schermo elektryk l’elettricista emeryt il pensionato emerytura la pensione Europa Europa fale le onde farmaceuta il farmacista faks il fax faul il fallo finanse la finanza fizyk il fisico flaki la trippa fotograf il fotografo frytki le patate fritte fryzjer il parruc- chiere S ¸ O W N I C Z E K
 • 152 fryzjer damski il parruc- chiere fryzjer m´ski il barbiere fryzura la pettinatura gard∏o la gola gazeta il giornale gdzie? dove? gie∏da la borsa gniazdko la presa elektryczne della corrente golenie la rasatura goràczka la febbre gospoda l’osteria, la trattoria gotowany bollito w wodzie gotowany/ cotto/ pieczony arrosto gotówka i contanti górnik il minatore góry le montagne gra kompu- il videogioco terowa gram il grammo granatowy blu grill la rosticceria groszkowy verde pisello grudzieƒ dicembre grypa l’influenza grzyby i funghi handlowiec il commer- ciante hardware l’hardware has∏o dost´pu la parola d’acceso, la password hektar l’ettaro herbata il t¯ herbatniki i biscotti historia la storia historyk lo storico hobby l’hobby honorarium l’onorario S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 153 15 hotel l’albergo hotelarz l’albergatore ikona l’icona imi´ il nome indygo indaco informacja il servizio informazioni informatyk l’informatico interfejs l’interfaccia równoleg∏y parallela interfejs l’interfaccia szeregowy seriale internet l’internet in˝ynier l’ingegnere izba handlowa la camera di commercio jab∏ko la mela jadalnia la sala da pranzo jajka sadzone le uova al tegame jajko l’uovo jasnobràzowy marrone chiaro jasnozielony verde chiaro jasny chiaro jechaç andare jesieƒ l’autunno j´zyk oprogra- il linguaggio mowania di progra- mazione jubiler la gioielleria jutro domani kanapka la tartina kanapka il tramezzino z chleba tostowego kanarkowy giallo canarino kantor l’ufficio wymiany di cambio karabinierzy i carabinieri karczochy i carciofi karta la carta kredytowa di credito S ¸ O W N I C Z E K
 • 154 karta tele- la scheda, foniczna a carta tele- fonica kartka la cartolina pocztowa postale kasa biletowa lo sportello dei biglietti, la bigliette- ria kasa la cassa kaseta la cassetta katedra la cattedrale kategoria la categoria kawa il caff¯ kawa mocna il caff¯ ristretto kawa mro˝ona il caff¯ freddo kawa s∏aba il caff¯ lungo kawa z doda- il caff¯ tkiem alkoholu corretto kawa il caff¯ z ekspresu espresso kawa il caffelatte z mlekiem kawa z odro- il caff¯ binà mleka macchiato kawa ze il caff¯ con Êmietankà panna kawaler celibe kawiarenka l’internet internetowa caf¯ kawiarnia il caff¯ kelner il cameriere kemping il campeggio khaki cachi kie∏basa la salsiccia kierowca l’autista kieszonkowe la paghetta kilogram il chilo- grammo kilometr il chilometro kino il cinema kiosk l’edicola z gazetami klawiatura la tastiera klawisz il tasto S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 155 15 klucz la chiave kluski gli gnocchi ziemniaczane kobieta la donna koc la coperta kod il codice kod pocztowy il codice postale kodeks pracy il codice del lavoro kogo? chi? kolacja la cena kompatybilny compatibile komputer il personal osobisty computer konto il conto ban- cario kontrakt il contratto koperta la busta koralowy corallino kort tenisowy il campo da tennis kosmetyczka l’estetista kostium il costume kàpielowy da bagno koszula la camicia koszykówka la palla- canestro koÊció∏ la chiesa kotlet la cotoletta kotlet la cotoletta panierowany alla mila- nese kotlet z rusztu la braciola kradzie˝ il furto kraj il paese krawiec il sarto kredyt il credito krem la crema krem do la crema opalania solare kremowy crema krótkoter- a breve minowy termine krwawienie l’emorragia S ¸ O W N I C Z E K
 • 156 ksiàdz il prete ksià˝ka l’elenco tele telefoniczna fonico, le pagine gialle ksi´garnia la libreria ksi´gowy il ragioniere kto? chi? kucharz il cuoco kuchnia la cucina kulisy le quinte kultura la cultura kupowaç comprare kurczak il pollo kurs wymiany il corso di cambio kursor il cursore kwiaty i fiori kwiecieƒ aprile kwintal il quintale laptop il computer portatile lato l’estate legitymacja la tessera lekarz il medico lekarz dy˝urny il medico di turno le˝ak la sedia a sdraio lider na rynku il leader di mercato liliowy lilla lipiec luglio list la lettera list ekspresowy l’espresso list lotniczy la lettera per via aerea list polecony la racco- mandata lista p∏ac il foglio paga listonosz il postino listopad novembre litr il litro lodówka il frigorifero S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 157 lody il gelato lot il volo lotnisko l’aeroporto luty febbraio ∏adny bello ∏apówka la bustarella ∏azienka il bagno ∏ososiowy salmone ∏y˝ka il cucchiaio mahoniowy mogano maj maggio makaron la pasta makaron la pasta z sosem al sugo makler il mediatore gie∏dowy di borsa malarstwo la pittura malarz il pittore mapa la carta margines il margine marka il marco niemiecka tedesco marynarka la giacca marzec marzo maska do la maschera nurkowania da sub mas∏o il burro màka la farina mà˝ il marito mechanik il meccanico menad˝er il manager metr il metro metr kwadra- il metro towy quadrato metr szeÊ- il metro cienny cubo metro la metropoli- tana m´˝czyzna l’uomo mieç avere miedziany color rame miejsce il posto 1 5 S ¸ O W N I C Z E K
 • 158 miejsce pracy il posto di lavoro mierzenie la misura- ciÊnienia zione della pressione mi´so la carne mikroprocesor il micro- processore milimetr il millimetro miodowy miele mleko il latte mniej meno modem il modem monitor il monitor morski verde mare morze il mare mo˝e forse mówiç parlare msza la messa muzeum il museo muzyka il disco dyskotekowa myd∏o il sapone myszka il mouse nadawca il mittente nadciÊnienie l’iperten- sione naleÊniki le cr¯pes namiot la tenda napiwek la mancia narodowoÊç la naziona- lit∫ narty gli sci narty wodne gli sci d’acqua nauczyciel l’insegnante naukowiec lo scienziato nazwisko il cognome negocjacje le trattative nie no nie mog´ non posso nie mo˝na non si può nie wiem non so S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 159 nie zgadzam non sono si´ d’accordo niebieski celeste, azzurro niedziela domenica nigdy mai niski basso nocà di notte nocleg il pernotta- mento notariusz il notaio nó˝ il coltello numer il numero di alarmowy emergenza numer IP il numero IP numer il prefisso kierunkowy numer rejestra- il numero di cyjny samo- targa chodu numer il numero telefonu di telefono numer il numero wewn´trzny interno obiad il pranzo obraz il quadro, il dipinto obrót il giro handlowy d’affari obywatel il cittadino obywatelstwo la cittadi- nanza ocet l’aceto oczywiÊcie certo od kogo? da chi? oddzwoniç richiamare odloty le partenze odpoczywaç riposare odprawa l’accettazione lotniskowa odsetki gli interessi odtwarzacz CD il lettore CD odzie˝ damska l’abbiglia- mento da donna odzie˝ m´ska l’abbiglia- mento da uomo 1 5 S ¸ O W N I C Z E K
 • 160 oferta pracy l’offerta di lavoro oferta zakupu l’offerta di acquisto ogrzewanie il riscalda- mento okienko lo sportello okno la finestra okres próbny il periodo di prova okulary gli occhiali olej l’olio oliwa l’olio oliwkowy verde oliva opakowanie un pacco di... oparzenie l’ustione opatrunek il bendaggio op∏ata za il coperto nakrycie opóênienie il ritardo optyk l’ottico orzechowy nocciola oszcz´dnoÊci i risparmi otwarte aperto owoce la frutta owoce morza i frutti di mare paczka il pacco pamiàtka il souvenir pami´ç la memoria pami´ç RAM la memoria RAM pami´ç ROM la memoria ROM pan il signore pani la signora panna nubile papier listowy la carta da lettere papier la carta toaletowy igienica papierosy le sigarette para un paio S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 161 15 paragon lo scontrino parasol l’ombrellone pla˝owy park il parco parking il parcheggio pasta do z´bów il dentifricio pastelowy pastello paszport il passaporto pasztet il pasticcio, il pat¯ paêdziernik ottobre pchaç spingere pchli targ il mercato delle pulci pensja lo stipendio pensjonat la pensione peron il binario piaskowy sabbia piàtek venerdì pieczeƒ l’arrosto pieczeƒ l’arrosto ciel´ca di vitello pieczeƒ la carne alla z rusztu griglia pieczone la porchetta prosi´ pieczywo il pane piekarnia la panette- ria, il forno piekarz il panettiere piel´gniarka l’infermiera pielgrzymka il pellegri- naggio pieniàdze il denaro pieprz il pepe piero˝ki z mi´-i ravioli sem lub serem pierwszy akt il primo atto pi´tro il piano pilot l’accompag- wycieczek natore turis- tico pi∏ka no˝na il calcio pi∏karz il calciatore S ¸ O W N I C Z E K
 • 162 PIN (numer il numero di identyfika- identifi- cyjny) cazione piosenka la canzone piwiarnia la birreria piwo la birra pizzeria la pizzeria plac la piazza placek la crostata owocowy di frutta plan miasta la pianta della citt∫ plaster il cerotto plasterek una fetta pla˝a la spiaggia plecak lo zaino plik il file plomba l’otturazione p∏aca il salario, la paga p∏atki i cornflakes, kukurydziane i cereali p∏atnoÊç il pagamento p∏eç il sesso p∏etwy le pinne p∏yta il disco p∏yta kompa- il compact ktowa disc po po∏udniu di pomerig- gio pociàg il treno poczta la posta pocztówka la cartolina podanie la domanda o prac´ di lavoro podatek la tassa podatek l’imposta sul dochodowy reddito podobaç si´ piacere komuÊ a qualcuno podró˝ il viaggio podró˝ il viaggio s∏u˝bowa d’affari podró˝owaç viaggiare poduszka il cuscino pogoda il tempo S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 163 15 pogotowie il pronto ratunkowe soccorso pojemnoÊç la capacit∫ pami´ci di memoria pokój la camera dwuosobowy doppia pokój jedno- la camera osobowy singola pole il campeggio namiotowe polenta la polenta policja la polizia policjant il poliziotto polityk il politico po∏udnie sud pomaraƒcza l’arancia pomaraƒczowy arancio pomidor il pomodoro pomnik il monu- mento pomoc il soccorso drogowa stradale poniedzia∏ek lunedì popielaty grigio cenere popielniczka il porta- cenere porcja una porzione pose∏ il deputato poÊciel la biancheria powitanie il benvenuto po˝egnanie l’addio po˝yczka il prestito pó∏ mezzo pó∏ kilograma mezzo chilo pó∏ litra mezzo litro pó∏noc nord praca il lavoro praca fizyczna il lavoro fisico praca na il lavoro czarno in nero pracowaç lavorare pracownik il lavoratore S ¸ O W N I C Z E K
 • 164 pragnienie la sete pralnia la lavanderia prawdopo- probabil- dobnie mente prawnik il legale pràd ele- la corrente ktryczny elettrica produkt naro- il prodotto dowy brutto nazionale lordo program il programma proszek do il detersivo prania prowizja la commis- sione prysznic la doccia przedsi´biorca l’imprendi- tore przedstawienie lo spettacolo przedzia∏ il comparti- mento przejÊcie il passagio przekaz il vaglia pocztowy postale przekàska lo spuntino przelew il versamento przeÊcierad∏o il lenzuolo przewodnik la guida przewodnik la guida wycieczek turistica przezi´bienie il raffred- dore przyczepa la roulotte kempingowa przyjaciel l’amico przyjació∏ka l’amica przyjazd l’arrivo przyloty gli arrivi przyprawy i condimenti przystanek la fermata pude∏ko una scatola rachunek il conto rachunek il conto a vista a vista radio la radio rana la ferita S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 165 15 rano di mattina ratownik il bagnino recepcja la reception restauracja il ristorante rezerwacja la preno- tazione re˝yser il regista r´cznik l’asciuga- mano risotto il risotto z grzybami ai funghi robiç fare rock il rock rodzina la famiglia rolnik l’agricoltore rosó∏ il brodo rozk∏ad lotów l’orario dei voli rozmiar il numero rozmowa la conver- sazione rozmowa la comuni- bezp∏atna cazione gra- tuita rozmowa la telefonata telefoniczna rozmównica il telefono telefoniczna pubblico rozumieç capire rozwiedziony divorziato ró˝owy rosa rudy rosso ryba il pesce rybak il pescatore rzàd la fila rzeênik il macellaio rzymski romano salami il salame saldo il saldo di rachunku un conto bancario sa∏ata l’insalata sa∏atka l’insalata jarzynowa russa S ¸ O W N I C Z E K
 • 166 sa∏atka la macedonia owocowa sa∏atka l’insalata z pomidorów di pomodori sanki la slitta scena il palcos- cenico schab karkowy il capocollo suino schronisko il rifugio górskie di montagna schronisko l’ostello della m∏odzie˝owe gioventù seans lo spettacolo sekretarka la segretaria sekretarka la segreteria automatyczna telefonica seledynowy verde pallido ser il formaggio s´dzia il giudice siatkówka la pallavolo sieç la rete siedziba la sede sierpieƒ agosto skaner lo scanner sklep mi´sny la macelleria sklep la calzoleria obuwniczy sklep odzie- il negozio di ˝owy abbiglia- mento sklep il negozio di spo˝ywczy alimentari sklep z na- la latteria bia∏em sklep z wyro- il ferramenta bami meta- lowymi sk∏adka na la rata d’as- ubezpieczenie sicurazione skrzynka la buca pocztowa delle lettere skrzynka la casella di poczty elektro- posta elet- nicznej tronica slalom lo slalom S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 167 15 s∏oƒce il sole s∏uchawka la cornetta sma˝ony fritto smutny triste sobota sabato software il software sok pomaraƒ- il succo czowy d’arancia sok z wyci- la spremuta Êni´tej poma- d’arancia raƒczy sos la salsa sos mi´sny il ragù sól il sale spacja la barra spaziatrice spaghetti gli spaghetti z wongolami alle vongole spodnie i pantaloni sport lo sport spotkaç si´ incontrarsi spotkanie l’incontro, l’appunta- mento spódnica la gonna spó∏ka akcyjna la societ∫ (SA) per azioni (SpA) spó∏ka z o.o. la societ∫ a responsabi- lit∫ limitata (Srl) sprzàtaczka l’addetta alle pulizie sprzedawca il commesso srebrny argenteo srebro l’argento stacja dysków il disc drive stalowy grigio acciaio stan konta il saldo del conto sta˝ pracy l’anzianit∫ stek la bistecca steward l’assistente di volo stok la pista sto∏ówka la mensa S ¸ O W N I C Z E K
 • 168 stopa il piede stopa il tasso procentowa strajk lo sciopero strata la perdita stra˝ po˝arna i vigili del fuoco stra˝ak il vigile del fuoco strona www pagina web strzy˝enie il taglio dei w∏osów capelli student lo studente studentka la studen- tessa studia gli studi styczeƒ gennaio stypendium la borsa di studio supermarket il supermer- cato surowy crudo surówka l’insalata di z jarzyn verdure crude sypialnia il dormitorio szampon lo sciampo szary grigio szczoteczka lo spazzolino do z´bów szef il capo szewc il calzolaio szmaragdowy smeraldo szpital l’ospedale sztuçce le posate szynka il prosciutto szynka il prosciutto gotowana cotto szynka surowa il prosciutto w´dzona crudo affu- micato Êcie˝ka la colonna dêwi´kowa sonora Êmieci la spazzatura Êniadanie la colazione S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 169 15 Ênieg la neve Êpiewak il cantante Êroda mercoledì Êwietnie benissimo tabletka la compressa tak sì taksówkarz il tassista talerz il piatto targ, rynek il mercato taryfa la tariffa teatr il teatro tej nocy stanotte telefon il cellulare, komórkowy il telefonino telefonowaç telefonare telegram il telegram- ma t∏umacz l’interprete tona la tonnellata toner do il toner drukarki tor il binario torba il sacchetto plastikowa di plastica torba podró˝na borsa da viaggio tort la torta tramwaj il tram tramwaj il vaporetto wodny trattoria la trattoria trener l’allenatore truskawka la fragola trwa∏a la perma- (ondulacja) nente turkusowy turchino turystyka il turismo tuzin una dozzina uczulenie l’allergia udar s∏oneczny l’insolazione ulica la via umowa il contratto o prac´ di lavoro S ¸ O W N I C Z E K
 • 170 umywalka il lavandino uncja un’oncia urlop il congedo, le ferie urzàd celny la dogana urz´dnik l’impiegato utrata Êwia- la perdita domoÊci dei sensi VAT l’IVA wagon il vagone sypialny letto wakacje le vacanze walizka la valigia warsztat l’autofficina samochodowy warzywa la verdura wa˝noÊç biletu la validit∫- del biglietto wàsy i baffi wczoraj ieri wdowiec il vedovo wejÊcie l’entrata weso∏y allegro w´dliny i salumi wiadomoÊç il messaggio wiatr il vento wiàzania gli attacchi narciarskie widelec la forchetta widownia il pubblico wieczorem di sera wiek l’et∫ wieprzowina la carne di maiale wi´cej più wino il vino wino bia∏e il vino bianco wino czerwone il vino rosso wino domowe il vino della casa wino lo spumante musujàce wino sto∏owe il vino da tavola S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 171 15 winogrona l’uva wiosna la prima- vera wirus il wirus w∏osy i capelli woda l’acqua woda ciep∏a l’acqua calda woda l’acqua mineralna minerale woda pitna l’acqua potabile woda l’acqua utleniona ossigenata woda zimna l’acqua fredda wo∏owina la carne di manzo wo∏owina il brasato duszona wo∏owina la bresaola marynowana i suszona wódka la vodka wózek il carrello baga˝owy wp∏ata na il versamento konto sul conto wracaç tornare wrzesieƒ settembre wschód est wspó∏pra- il collabora- cownik tore wtorek martedì wtyczka la spina wybraç numer comporre il telefoniczny numero wyciàg la sciovìa narciarski wyciàg l’estratto z konta conto wyciàg il rendiconto z rachunku bankowego wydruk la stampata wyjazd la partenza S ¸ O W N I C Z E K
 • 172 wyjazd la trasferta, s∏u˝bowy il viaggio di lavoro wyje˝d˝aç partire wyjÊcie l’uscita di awaryjne emergenza wymiana il cambio wypadek l’incidente drogowy stradale wypowie- il preavviso dzenie di licenzia- mento wypo˝yczalnia il noleggio wyprzeda˝ i saldi wyroby la tabac- tytoniowe cheria wys∏aç mandare wysoki alto wystawa la mostra (dzie∏ sztuki) d’arte wywo∏ywaç sviluppare za pobraniem il contra- ssegno zabawki i giocattoli zachód ovest zadowolony contento zadzwoniç chiamare zaj´ty occupato zameldowanie la regis- trazione zamkni´te chiuso zapalenie l’infi- ammazione zapalenie p∏uc la polmonite zapalniczka l’accendino zaproszenie l’invito zarobki i guadagni zastrzyk l’iniezione zatrucie l’intossi- cazione zawa∏ serca l’infarto car- diaco zawód la profes- sione zegarek l’orologio S ¸ O W N I C Z E K
 • www.WydawnictwoLingo.pl 173 15 zegarmistrz l’orologiaio zespó∏ il complesso muzyczny musicale zeznanie la dichiara- podatkowe zone del reddito zgadzam si´ sono d’ac- cordo zielony verde ziemniaki le patate gotowane lesse zima l’inverno zjazd la discesa libera z∏àcze USB l’interfaccia USB z∏amanie la rottura z∏oto l’oro z∏oty dorato znaczek il franco- pocztowy bollo zrazy ciel´ce le scalop- pine zupa la zuppa di jarzynowa verdura zupa rybna la zuppa di pesce zwiàzek il sindacato zawodowy zwiedzaç visitare zwierz´ l’animale zwolnienie il licenzia- z pracy mento zysk il profitto ˝aglówka la barca a vela ˝o∏àdek lo stomaco ˝o∏nierz il militare zawodowy ˝ona la moglie ˝onaty coniugato ˝ó∏ty giallo ˝yczenia gli auguri êle male S ¸ O W N I C Z E K
Fly UP