System is processing data
Please download to view
...

XIII Kongres Uzdrowisk Polskich Nałęczów 30.09 - 03.10. 2004 roku

by thane

on

Report

Category:

Documents

Download: 0

Comment: 0

73

views

Comments

Description

XIII Kongres Uzdrowisk Polskich Nałęczów 30.09 - 03.10. 2004 roku. „Możliwość pozyskiwania środków finansowych z UE dla gmin i firm uzdrowiskowych” Jadwiga Jaszczyk Dyrektor Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia. Fundusze Strukturalne. - PowerPoint PPT Presentation
Download XIII Kongres Uzdrowisk Polskich Nałęczów 30.09 - 03.10. 2004 roku

Transcript

 • XIII Kongres Uzdrowisk Polskich Nałęczów 30.09 - 03.10. 2004 roku
 • „Możliwość pozyskiwania środków finansowych z UE dla gmin i firm uzdrowiskowych” Jadwiga Jaszczyk Dyrektor Biura ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia
 • Fundusze Strukturalne Celem ich jest zniwelowanie różnic w poziomie życia i rozwoju gospodarczym pomiędzy najbiedniejszymi a najbogatszymi regionami państw członkowskich Unii Europejskiej. Do realizacji tych celów powołano cztery fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (ERDF) Europejski Fundusz Społeczny (ESF) Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EAGGF) Instrument Finansowy Rybołówstwa (FIFG)
 • Fundusze Strukturalne w latach 2004-2006 12 mld EUR
 • DOKUMENTY PROGRAMOWE I. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006 Dokument programowy, przygotowany przez dane państwo członkowskie Podstawa planowania poszczególnych działań interwencyjnych z funduszy strukturalnych oraz wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym Określa Programy Operacyjne. II. PWW- Podstawy Wsparcia Wspólnoty Zawiera strategię i priorytety działań, cele szczegółowe, wielkość wkładu funduszy strukturalnych i innych środków finansowych. PWW wdrażane są poprzez programy operacyjne. Komitet Monitorujący PWW najważniejszy organ nadzorujący i korygujący udzielaną pomoc regionalną rozpoczął działanie 23 lutego 2004 roku działa przy Ministerstwie Gospodarki i Pracy
 • Programy operacyjne Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR ( środki EFRR i EFS) Sektorowe Programy Operacyjne - SPO: Rozwoju Zasobów Ludzkich (EFS) Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (EFRR) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Rybołówstwo i przetwórstwo ryb Transport i gospodarka morska Wdrażają strategie rozwojowe zawarte w dokumentach NPR i PWW w poszczególnych sektorach. Przedstawiają ogólny zakres działań i warunków ich wdrożenia, umożliwiających realizację celu strategicznego i celów cząstkowych NPR.
 • Uzupełnienia Programów Zawierają dokładne i usystematyzowane opisy działań w ramach poszczególnych programów operacyjnych: cele działań, sposoby ich realizacji, kryteria wyboru projektów, typy beneficjentów, wielkość i formy pomocy, poziom współfinansowania projektów, wskaźniki monitorowania tryb rozpatrywania wniosków.
 • Fundusze Strukturalne Pozyskanie środków wymaga: Współfinansowania projektów ze środków własnych: 25% kwalifikujących się wydatków publicznych 50% kwalifikujących się wydatków publicznych - w przypadku, gdy inwestycje generują znaczący dochód netto. Prefinansowania projektów poprzez przejściowe finansowanie zadań. Refundacji poniesionych kosztów (tylko kwalifikowalnych!).
 • MONTAŻ FINANSOWY Montaż finansowy - polega na zidentyfikowaniu możliwości źródeł finansowania projektu oraz określeniu ich procentowego udziału. Klasyfikacja kosztów projektu przez pryzmat ich kwalifikowalności określenie źródeł prefinansowania projektu określenie źródeł współfinansowania projektu określenie możliwości wniesienia na rzecz projektu „wkładu rzeczowego” dobór innych instrumentów finansowych i produktów bankowych ułatwiających i usprawniających przebieg realizacji projektu. Poziom dofinansowania projektów zgodnie z zapisami dokumentów programowych
 • MONTAŻ FINANSOWY Wszyscy potencjalni beneficjenci składający wnioski o dofinansowanie projektu są obowiązani do wypełnienia tablicy wskazującej całkowity koszt projektu (koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne), źródła finansowania projektu oraz profil wydatkowania środków w trakcie jego realizacji. Beneficjent przedkładając wniosek o dofinansowanie powinien wykazać, że w przypadku wyboru projektu będzie posiadał środki własne oraz dostęp do innych źródeł finansowania, np. do kredytów bankowych. Środki z funduszu beneficjent otrzyma dopiero na podstawie opłaconych faktur. Oznacza to, że podmiot planujący przyszłe działania powinien sobie zapewnić środki finansowe umożliwiające sfinansowanie luki czasowej, która powstanie pomiędzy dniem zapłacenia za fakturę a dniem, w którym nastąpi refundacja poniesionych wydatków z funduszy strukturalnych.
 • Schemat montażu finansowego całkowity koszt projektu koszty niekwalifikowalne środki własne beneficjenta kredyt koszty kwalifikowalne wkład własny środki własne beneficjenta wkład rzeczowy dotacje kredyt dofinansowanie z funduszu strukturalnego
 • Działania w ramach ZPORR PRIORYTET 1 „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów” Działanie 1.4. „Rozwój turystyki i kultury”
 • Działanie 1.4 Rozwój turystyki i kultury Do głównych celów tego Działania należą: wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionów z uwzględnieniem potrzeby zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska; ułatwienie dostępu do obiektów kultury i turystyki, między innymi poprzez rozbudowę infrastruktury oraz rozwijanie kompleksowego systemu informacji kulturalnej i turystycznej; wydłużenie sezonu turystycznego; zwiększenie zagranicznej turystyki przyjazdowej do Polski oraz turystyki krajowej poprzez podniesienie konkurencyjności regionalnych produktów turystycznych i kulturowych zarówno na rynkach zagranicznych, jak i na krajowym;
 • Działanie 1.4. rodzaje projektów Projekty infrastrukturalne o minimalnej wartości całkowitej 1 mln euro, pod warunkiem, że ich realizacja ma znaczący wpływ ekonomiczny na rozwój regionalny i prowadzi do tworzenia stałych miejsc pracy. Projekty kwalifikujące się: adaptacja zabytków techniki i architektury celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej regionu, rozwój i modernizacja infrastruktury noclegowej i innej infrastruktury turystycznej, rozwój i modernizacja infrastruktury gastronomicznej, między innymi w obiektach podkreślających specyfikę regionu, np. młyny, kuźnie, obiekty podworskie, opracowanie i utworzenie systemów i centrów informacji turystycznej, w tym nowoczesnej, interaktywnej sieci informacji internetowej, rozwój i modernizacja infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki, w tym budowa i modernizacja obiektów sportowych i rekreacyjnych, projekty inwestycyjne gmin uzdrowiskowych związane z rozwojem funkcji leczniczo-wypoczynkowych
 • Działanie 1.4. rodzaje beneficjentów 1. jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego; 2. związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (gmin i powiatów, województw); 3. regionalne organizacje turystyczne nie działające w celu osiągnięcia zysku 4. organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe; 5. jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych, w tym instytucje turystyczne, sportowe i kulturalne dla których organem założycielskim są jednostki administracji rządowej lub samorządowej; 6. organy administracji rządowej w województwie.
 • Działania w ramach ZPORR PRIORYTET 1 “Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów” Działania 1.3. “Regionalna infrastruktura społeczna” Poddziałanie 1.3.2 „Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia”
 • Poddziałanie 1.3.2. - rodzaje projektów: dotyczące przebudowy, modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia, dotyczące wymiany wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, termoizolacja budynków, przebudowa i wyposażenie sal operacyjnych, dostosowanie obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie, zakup sprzętu komputerowego, modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych, budowa i wyposażenie Centrów Powiadamiania Ratunkowego, adaptacja wyposażenia zakładów opieki zdrowotnej na potrzeby Ratownictwa Medycznego, zakup i wyposażenie środków transportu sanitarnego (karetki: reanimacyjne, wypadkowe, noworodkowe) oraz modernizacja samolotów i helikopterów na potrzeby Ratownictwa Medycznego, certyfikaty zarządzania jakością.
 • Poddziałanie 1.3.2. - rodzaje projektów cd. W ramach poddziałania 1.3.2 realizowane będą projekty polegające na zakupie sprzętu do diagnostyki i terapii, w szczególności: chorób układu krążenia oraz chorób nowotworowych, m.in.: Mammografy, Tomografy, Sprzęt do angiografii inwazyjnej, Sprzęt do koronarografii, Sprzęt dla ratownictwa medycznego, Sprzęt radiologiczny z możliwością tworzenia obrazów cyfrowych i możliwością analizy telemetrycznej, Aparaty USG, Aparaty EEG, Aparaty EKG, Aparaty do hemodializy, Endoskopy z torem wizyjnym wraz z osprzętem do sterylizacji.
 • Poddziałanie 1.3.2. - rodzaje beneficjentów Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), ambulatoryjna (przychodnie), dla których podmiotami tworzącymi są: samorządy wojewódzkie, powiaty, Akademie Medyczne, Minister Zdrowia, Prezes Rady Ministrów, Minister właściwy Jednostki samorządu terytorialnego szczebla wojewódzkiego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne. Jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego lub działające w jego imieniu jednostki organizacyjne, Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, utworzone przez jednostki wymienione w punktach: 1, 2, 3, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność non profit w obszarze ochrony zdrowia
 • Działania w ramach ZPORR PRIORYTET 3 “Rozwój lokalny” Działanie 3.5. “Lokalna infrastruktura społeczna” Poddziałanie 3.5.2. “Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”
 • Poddziałanie 3.5.2. - rodzaje projektów dotyczące przebudowy i modernizacji obiektów związanych z infrastrukturą ochrony zdrowia o znaczeniu lokalnym, wymiany wyeksploatowanych nośników energii na bardziej ekonomiczne i ekologiczne, termoizolacji budynków, przebudowy i wyposażenia sal zabiegowych, dostosowania obiektów do potrzeb pacjentów, w szczególności osób niepełnosprawnych, zakup systemów informatycznych poprawiających zarządzanie, w tym: zakup sprzętu komputerowego, modernizacja oraz zakup nowych urządzeń medycznych m.in. sprzętu do diagnostyki, terapii i rehabilitacji.
 • Poddziałanie 3.5.2. - rodzaje beneficjentów Jednostki samorządu terytorialnego: gmina i powiat lub jednostki organizacyjne wykonujące zadania jednostek samorządu terytorialnego Związki, porozumienia i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego Jednostki organizacyjne, w tym spółki prawa handlowego, nie działające w celu osiągnięcia zysku, utworzone przez jednostki wymienione w pkt 1 i 2, prowadzące działalność w zakresie ochrony zdrowia. Zakłady opieki zdrowotnej – opieka stacjonarna (szpitale), dla których podmiotami tworzącymi są powiaty. Ośrodki zdrowia, w tym przychodnie i poradnie- zakłady opieki zdrowotnej sprawujące opiekę ambulatoryjną, dla których podmiotami tworzącymi są: samorząd powiatowy i samorząd gminny. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej świadczące usługi medyczne na rzecz społeczności lokalnej w publicznym systemie ochrony zdrowia. Organizacje pozarządowe nie działające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, kościoły i związki wyznaniowe prowadzące statutową działalność w obszarze ochrony zdrowia.
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Ustawa została podpisana przez Prezydenta RP 22 lipca 2004 r. i weszła w życie 21 sierpnia 2004 r. ZPORR (Działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa) SPO - WKP Przedsiębiorstwa Mikro Małe Średnie Zatrudnienie Poniżej 10 pracowników Poniżej 50 pracowników Od 50 do 249 pracowników Przychód netto ze sprzedaży Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 50 mln euro Suma aktywów z bilansu Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 43 mln euro
 • Działania w ramach ZPORR dla mikroprzedsiębiorstw PRIORYTET 3 “Rozwój lokalny” Działanie 3.4. “Mikroprzedsiębiorstwa”
 • Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” Rodzaje projektów Projekty związane z: rozbudową lub nabyciem przedsiębiorstwa; rozszerzeniem zakresu działalności gospodarczej; rozpoczęciem w przedsiębiorstwie działań obejmujących dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego; zmianą wyrobu lub usługi, w tym także zmianą w zakresie sposobu świadczenia usług; unowocześnieniem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej firmy; modernizacją środków produkcji
 • Działanie 3.4. „Mikroprzedsiębiorstwa” Rodzaje beneficjentów Mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą (dzień uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców) nie wcześniej niż 36 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 • SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Głównym celem programu jest poprawa pozycji konkurencyjności przedsiębiorstw, działających na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego. Realizacja tego celu odbywa się w ramach dwóch priorytetów: rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu, bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw. Drugi priorytet jest ukierunkowany na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wsparcie inwestycji poprawiających poziom technologiczny i/lub organizacyjny przedsiębiorstw, także w zakresie ochrony zdrowia i poprawy bezpieczeństwa pracowników, ochrony środowiska oraz ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług doradczych dla przedsiębiorstw.
 • SPO WKP - typy projektow, m.in.: doradztwa w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy, uzyskania doradztwa w zakresie wdrażania strategii rozwoju przedsiębiorstw w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne inwestycji w nowe technologie, wspólnych inwestycji kilku podmiotów, modernizacji, udziału w zagranicznych misjach gospodarczych oraz imprezach targowo wystawienniczych, inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorców w zakresie dostosowania do wymogów ochrony środowiska:
 • SPO WKP - rodzaje beneficjentów Mikroprzedsiębiorstwa (prowadzące działalność ponad 3 lata) Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa Duże przedsiębiorstwa
 • SPO Rozwój Zasobów Ludzkich Celem programu jest tworzenie społeczeństwa informacyjnego opartego na wiedzy poprzez działania zmierzające do rozwoju zasobów ludzkich, takie jak aktywne formy walki z bezrobociem, szkolenia czy wszelkie formy kształcenia ustawicznego. SPO RZL będzie realizował cele poprzez działania określone w trzech priorytetach, m.in. : 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracja zawodowa i społeczna, 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.
 • PRIORYTET 2 „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy” Działanie 2.3 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Rodzaje beneficjentów Schemat a) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (konkurs) Projektodawcy: – instytucje szkoleniowe, – szkoły – ich organy założycielskie oraz szkoły wyższe, – jednostki naukowe, – organizacje pracodawców i przedsiębiorców, związki zawodowe. Ostateczni beneficjenci (bezpośrednio korzystający z wdrażanej pomocy): – Przedsiębiorstwa i ich pracownicy
 • PRIORYTET 2 „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy” Działanie 2.3 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” typy projektów schemat a) szkolenia i pomoc doradcza dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw, podwyższenie kwalifikacji, nabycie nowych kwalifikacji i umiejętności praktyczne szkolenia i staże dla pracowników przedsiębiorstw
 • PRIORYTET 2 „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy” Działanie 2.3 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” rodzaje beneficjentów Schemat b) Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr (tryb pozakonkursowy) Projektodawcy – PARP Ostateczni beneficjenci (bezpośrednio korzystający z wdrażanej pomocy): – przedsiębiorstwa i ich pracownicy – media, – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, – jednostki naukowe, – organizacje przedsiębiorców, związki zawodowe, – placówki kształcenia dorosłych, – szkoły wyższe, – ośrodki wspierania przedsiębiorczości.
 • PRIORYTET 2 „Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy” Działanie 2.3 - „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” typy projektów schemat b) pilotażowe projekty szkoleniowo-doradcze w zakresie pracy atypowej (np. rotacja pracy, telepraca), wdrażanie projektów skierowanych na rozwój kadr przedsiębiorstw o charakterze ponadlokalnym, regionalnym, krajowym, oraz o znaczeniu sektorowym, np. BHP, HACCP, języki obce.
 • Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy w latach 2004-2009 Układ o utworzeniu Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), który wszedł w życie 1 stycznia 1994 r. obejmuje 25 państw członkowskich Unii Europejskiej oraz 3 państwa członkowskie Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu – EFTA (Islandia, Lichtenstein i Norwegia) Umożliwił on państwom członkowskim EFTA korzystanie z czterech swobód Rynku Wewnętrznego UE, w zamian za co państwa te przyczyniają się do zmniejszenia różnic gospodarczych i społecznych w obrębie EOG, udzielając pomocy państwom obszaru. Kwota dostępnych środków dla Polski na lata 2004-2009 w ramach Mechanizmu Finansowego EOG (MF EOG) to 280,8 mln euro, a w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF) 277, 83 mln euro.
 • Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Dla obszaru ochrony zdrowia przewidziano 53,4 mln euro w zakresie priorytetu „opieka zdrowotna i opieka nad dzieckiem”. Głównym celem priorytetu jest poprawa warunków zdrowotnych społeczeństwa poprzez m.in.: programy promocji zdrowia i profilaktyki, poprawę jakości usług w jednostkach ochrony zdrowia, zwiększenie dostępności i usprawnienie podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej. Projekty realizowane w ramach priorytetu powinny w znacznej mierze dotyczyć małych miast i terenów wiejskich, gdzie dostępność mieszkańców do usług zdrowotnych a także informacji medycznej jest w znacznym stopniu ograniczona.
 • Finansowy Mechanizm EOG Dofinansowanie Udział państw EFTA we współfinansowaniu projektów może sięgać: 85% kosztów całkowitych przedsięwzięć finansowanych z budżetu centralnego, regionalnego lub samorządowego 60% kosztów całkowitych w pozostałych przypadkach.
 • Finansowy Mechanizm EOG Ministerstwo Gospodarki i Pracy jako Instytucja Zarządzająca 14.10.2004r. planowane jest podpisanie Memorandum of Understanding, które definiuje priorytetowe obszary oraz ramy administracyjne i finansowe
 • NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM ZDROWIA PUBLICZNEGO 2003-2008 UCZESTNICY PROGRAMU: Instytucje z: krajów członkowskich Unii Europejskiej państw EFTA-EEA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia) NURTY TEMATYCZNE PROGRAMU: Poprawa informacji i wiedzy służąca rozwojowi zdrowia publicznego. Zwiększenie zdolności szybkiego reagowania na zagrożenia zdrowotne w sposób skoordynowany. Promocja zdrowia i zapobieganie chorobom poprzez oddziaływanie na czynniki determinujące zdrowie. WYSTĘPOWANIE O FUNDUSZE: Call for proposals: plan pracy na dany rok formularz zgłoszeniowy zasady, kryteria, procedury selekcji
 • NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM ZDROWIA PUBLICZNEGO 2003-2008 Więcej informacji na stronie naszego Biura: w zakładce Programy Wspólnotowe – Zdrowie Publiczne. Termin składania wniosków do DG SANCO w Luksemburgu już upłynął, lecz forma zgłoszenia w przyszłym roku powinna być podobna. Plan prac na rok 2005 zostanie najprawdopodobniej ogłoszony przez Komisję Europejską na przełomie bieżącego i przyszłego roku.
 • NOWY WSPÓLNOTOWY PROGRAM ZDROWIA PUBLICZNEGO Biuro ds. Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia decyzją Ministra Zdrowia wyznaczone zostało jako KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY ul. Aleje Jerozolimskie 155 00 326 Warszawa strona internetowa Biura www.bpz.gov.pl Kontakt: Sekretariat bpz@bpz.gov.pl Pani Krystyna Drogoń tel. 659 85 01 k.drogoń@bpz.gov.pl Pani Barbara Budkiewicz tel. 658 09 60 barbara.budkiewicz@bpz.gov.pl
 • Nowa Perspektywa Finansowa na lata 2007 – 2013 Narodowy Plan Rozwoju Narodowa Strategia Zdrowia Rozporządzenie Ogólne Rady UE wprowadzającego ogólne przepisy dotyczące: - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - Europejskiego Funduszu Społecznego i - Funduszu Spójności. Polska może otrzymać w latach 2007-2013 50 mld EUR
 • Dziękuję Państwu za uwagę
Fly UP