...

Zadania z kalkulacji kosztów

by bla777

on

Report

Category:

Documents

Download: 7

Comment: 0

6,626

views

Comments

Description

Download Zadania z kalkulacji kosztów

Transcript

Kalkulacja podziałowa prosta1 Zadanie 1 Pozycje kalkulacyjne Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Całkowite koszty produkcji (w zł) Ilość wyrobów Koszt jednostkowy gotowych (w szt) (w szt) 500 1 000 9 500 11 000 100 100 100 300 5 10 95 110 Zadanie 2 Po rozliczeniu kosztów produkcji pomocniczej i kosztów wydziałowych koncie „Produkcja podstawowa” zgrupowano koszty produkcji składające się z następujących pozycji: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 3 2 1 7 550 485 775 810 zł, zł, zł, zł. W bie ącym miesiącu wytworzono 80 szt. jednorodnych wyrobów gotowych oraz 40 szt. półfabrykatów, które z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji przerobiono w 50% w stosunku do wyrobów gotowych. Półfabrykaty wyceniono według kosztu planowanego, uzyskując następujący koszt ich wytworzenia składający się z poszczególnych pozycji kalkulacyjnych kosztów: materiały bezpośrednie place bezpośrednie koszty wydziałowe razem 710 497 355 1 562 zł, zł, zł, zł. Przykład zostanie rozwiązany z zastosowaniem dwóch wariantów wyceny produkcji nie zakończonej (półfabrykatów): Wariant I Produkcję nie zakończoną wycenia się według planowanego technicznego kosztu wytworzenia Wariant II Produkcję nie zakończoną przelicza się na wyroby gotowe przy zastosowaniu procentu zaawansowania tej produkcji. Zadanie 3 W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 1000 t wyrobów gotowych i 200 t półfabrykatów przerobionych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu. Koszty produkcji bie ącego miesiąca w układzie pozycji kalkulacyjnych były następujące: materiały bezpośrednie płace bezpośrednie koszty wydziałowe razem 691 200 zł, 237 600 zł, 118 800 zł, 1 047 600 zł Materiały do produkcji wydawane są w momencie jej rozpoczęcia. 1 Por. J. Matuszewicz, Zbiór zadań do podręcznika Rachunek kosztów, FINANS-SERVIS, Warszawa 2001. Zadanie 4* Jednostka gospodarcza w bie ącym miesiącu zaewidencjonowała na koncie „Produkcja podstawowa” następujące koszty: materiały bezpośrednie w cenie nabycia płace bezpośrednie wraz z narzutami koszty wydziałowe 24 000 zł 2 200 zł 3 300 zł Materiały wydawane są w całości z chwilą rozpoczęcia produkcji wyrobów. Dane ilościowe o produkcji: a) w bie ącym miesiącu przekazano do magazynu l 000 sztuk wyrobów gotowych, b) remanent końcowy robót w toku stanowiło 200 sztuk wyrobów przerobionych w 50% z punktu widzenia kosztów przerobu. Na podstawie powy szych informacji nale y skalkulować koszt wytworzenia wyrobów gotowych i produkcji nie zakończonej przyjmując kolejno następujące warianty wyceny produkcji nie zakończonej: 1) produkcja nie zakończona kalkulowana jest w pełnym układzie kalkulacyjnym (materiały bezpośrednie + płace bezpośrednie + koszty wydziałowe), 2) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów bezpośrednich, 3) produkcja nie zakończona jest kalkulowana w wysokości kosztów materiałów bezpośrednich (wsadu materiałowego). *Na końcu rozwiązanie☺ Kalkulacja podziałowa prosta z remanentem początkowym2 Zadanie 5 Za pomocą kalkulacji podziałowej prostej oblicz koszty produktów gotowych i produkcji nie zakończonej, je eli remanent początkowy produkcji w toku wynosi 1.800 zł, zaś koszty okresu 9.000 zł. W bie ącym okresie przekazano do magazynu 110 szt. wyrobów gotowych oraz wytworzono 40 szt. produkcji nie zakończonej, która z punktu widzenia poniesionych kosztów produkcji była przerobiona w 25%. Zadanie 6 Przedsiębiorstwo o produkcji jednorodnej wykazywało na początek okresu sprawozdawczego stan produkcji w toku obejmujący 500 szt. wyrobów. Przeciętne zaawansowanie tej produkcji w procesie technologicznym oszacowano na 40%. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 1.000 szt. wyrobów, a produkcja w toku na koniec okresu sprawozdawczego obejmowała 200 szt. wyrobów o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym 50%. Koszt wytworzenia produkcji w toku na początek okresu wynosił 12.200 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty w wysokości 64.800 zł. l. Oblicz wartość produkcji w toku i produkcji zakończonej na podstawie przeciętnego kosztu jednostkowego uwzględniającego zarówno koszty poniesione w okresie sprawozdawczym, jak i część kosztów okresu poprzedniego produkcji nie zakończonej, 2. Oblicz wartość produkcji w toku na koniec okresu według aktualnego kosztu jednostkowego ustalonego na podstawie kosztów poniesionych w okresie sprawozdawczym oraz koszt wytworzenia produkcji zakończonej obejmujący ró nicę między kosztami jednostkowymi okresu poprzedniego i sprawozdawczego. 2 Por. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowinska, H. Poetschke, Rachunkowosc zarzadcza, PWE, Warszawa 2000. Kalkulacja podziałowa współczynnikowa3 Zadanie 7 Zakłady przemysłu chemicznego produkują opakowania do kremów o wadze 100 g i 150 g. W ciągu bie ącego okresu wyprodukowano 15 300 opakowań do kremów o wadze 100 g oraz, 6 000 o wadze 150 g. Za przedmiot kalkulacji przyjmuje się 100 opakowań ka dego rodzaju. Koszty produkcji są proporcjonalne do wagi tych opakowań. Poniesione w ciągu miesiąca koszty produkcji opakowań są następujące: - materiały bezpośrednie 1350 zł, - płace bezpośrednie 540 zł, - koszty wydziałowe 378 zł, - razem 2 268 zł. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów. Zadanie 8 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca trzy rodzaje wyrobów: A, B i C. W okresie sprawozdawczym wyprodukowano 600 szt. wyrobów A, 500 szt. wyrobów B oraz 400 szt. wyrobów C, ponosząc koszty w wysokości 236 500 szt., w tym koszty materiałowe 110 000 zł. Ustal koszty jednostkowe poszczególnych wyrobów, przyjmując, e: 1) koszty materiałowe poszczególnych wyrobów są proporcjonalne do ich cię aru A przy czym wyrób A jest dwa razy cię szy od wyrobu B, a ten z kolei jest trzy razy cię szy od wyrobu C, 2) pozostałe koszty są proporcjonalne do czasu pracy potrzebnego na wytworzenie poszczególnych wyrobów, przy czym na wyprodukowanie wyrobu A potrzeba cztery razy mniej godzin pracy ni na wyprodukowanie wyrobu B, a pięć razy mniej ni na wyprodukowanie wyrobu C. Kalkulacja podziałowa ze współczynnikami z remanentem początkowym4 Zadanie 9 Przedsiębiorstwo produkuje z tego samego surowca dwa rodzaje produktów A i B. Na początek okresu sprawozdawczego przedsiębiorstwo wykazało 100 szt. półfabrykatowi, których przeciętne zaawansowanie w procesie technologicznym oszacowano na 20% oraz 200 szt. półfabrykatów B zaawansowanych w procesie technologicznym w 50%. W okresie sprawozdawczym zakończono produkcję 900 szt. wyrobowi oraz 700 szt. wyrobów 5. Produkcja nie zakończona na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 200 szt. półfabrykatów A o przeciętnym zaawansowaniu w procesie technologicznym; 60% oraz 250 szt. półfabrykatów B, których zaawansowanie oszacowano na 40%. Koszty wytworzenia produkcji nie zakończonej na początek okresu wynosiły 12.000 zł, a poniesione koszty bie ące okresu l.000.000 zł. Koszty materiałowe stanowiły przeciętnie 40% całkowitych kosztów produkcji i ponoszone były w całości na początku procesu produkcyjnego. Dokonaj wyceny produkcji nie zakończonej na koniec okresu sprawozdawczego opierając się na kosztach jednostkowych obliczonych wyłącznie na podstawie kosztów do poniesionych w okresie sprawozdawczym przy zało eniu, e koszty są proporcjonalne do cię aru wyrobów gotowych, gdy wyrób B wa y dwa razy więcej ni wyrób A. 3 4 Por. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000. Por. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000. Kalkulacja procesowa5 Zadanie 10 Przedsiębiorstwo produkujące masowo wyrób X wytworzyło w okresie sprawozdawczym w fazie I – 100 szt. półfabrykatów A, w fazie II – 80 szt. półfabrykatów B, w fazie III – 75 szt. wyrobów gotowych. Ró nice ilościowe odpowiadają końcowym remanentom półfabrykatów, przy czym nie było początkowych remanentów półfabrykatów. Koszty produkcji przedsiębiorstwa w okresie sprawozdawczym wynosiły: Koszty poszczególnych faz (w zł) I Koszty bezpośrednie Koszty pośrednie Razem (techniczny koszt wytworzenia) Oblicz rzeczywisty koszt wytworzenia wyrobu X. 15 000 5 000 20 000 II 17 000 15 000 32 000 III 5 000 10 000 15 000 37 000 30 000 67 000 Wyszczególnienie Razem Zadanie 11 W przedsiębiorstwie o produkcji jednorodnej są trzy wydziały produkcji podstawowej, które odpowiadają kolejnym fazom procesu technologicznego. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto proces technologiczny i wyprodukowano: - 25 000 kg półfabrykatów w fazie I; - 11 000 mb półfabrykatów w fazie II o wy szym stopniu przerobu; w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 23 000 kg półfabrykatów po fazie I; - 9 000 mb wyrobów gotowych w fazie III; w ciągu okresu pobrano z magazynu międzywydziałowego 10000 mb półfabrykatów po fazie II; ponadto w fazie III, według stanu na koniec okresu sprawozdawczego, występuje produkcja w toku obejmująca 1000 mb wyrobów, które ukończone zostaną w okresie następnym. Na techniczny koszt wytworzenia 1 mb produkcji w toku składają się koszt półfabrykatów po fazie II oraz 80% jednostkowych technicznych kosztów wytwarzania fazy III. W okresie sprawozdawczym przedsiębiorstwo poniosło: a) koszty bezpośrednie w wysokości 160 000 zł, w tym: - koszty fazy I - koszty fazy II - koszty fazy III b) koszty wydziałowe w wysokości 44 400 zł w tym: - koszty wydziału pierwszego - koszty wydziału drugiego - koszty wydziału trzeciego c) koszty zarządu w wysokości 110 000 zł, 30 000 zł, 20 000 zł, 15 20 9 35 000 000 400 880 zł, zł, zł, zł. Oblicz rzeczywisty jednostkowy koszt wytworzenia wyrobów gotowych, półfabrykatów oraz produkcji w toku, przyjmując, e: 1) międzyfazowe rozliczenia półfabrykatów dokonywane są według rzeczywistych kosztów wytworzenia, 2) koszty zarządu obcią ają wyłącznie produkty fazy III proporcjonalnie do technicznego kosztu ich wytworzenia. 5 Por. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000. Zadanie 12 Przedsiębiorstwo produkuje z takich samych surowców i w podobnym procesie technologicznym dwa rodzaje wyrobów A i B. Produkcja odbywa się w dwóch fazach pokrywających się z wydziałami produkcyjnymi: a) w fazie I wytwarzane są półfabrykaty X, b) w fazie II wytwarzane półfabrykaty są poddawane dalszemu przerobowi, w wyniku którego uzyskuje się wyroby A lub B. Na koniec grudnia stany wybranych kont kosztów kształtowały się następująco: a) koszty produkcji podstawowej w wysokości 5500 zł, w tym: Faza I Faza II - materiały bezpośrednie 1 500 zł - płace bezpośrednie 2 500 zł 1 500 zł b) koszty wydziałowe w wysokości 2 750 zł, w tym: - koszty wydziału pierwszego - koszty wydziału drugiego 2 000 zł, 750 zł. W fazie I wytworzono 400 szt. półfabrykatów X przetworzonych w 100% oraz 200 szt. przetworzonych w 50% z punktu widzenia kosztów produkcji. Do fazy II przekazano 300 szt. półfabrykatów. W ciągu miesiąca oddano do magazynu 60 szt. wyrobów A i 40 szt. wyrobów B. Remanent końcowy w fazie II stanowiło 20 szt. wyrobów A przetworzonych w fazie II w 50 % oraz część nie zu ytych półfabrykatów X Zu ycie półfabrykatów w fazie II kształtowało się następująco: na wyrób A – 2 szt., na wyrób B – 3 szt. Koszty przerobu wyrobu A w stosunku do kosztów przerobu wyrobu B kształtowały się jak 1 : 2. Oblicz całkowite koszty jednostkowe wyrobów A i B. Kalkulacja doliczeniowa6 Zadanie 13 W miesiącu sprawozdawczym jednostka gospodarcza wykonywała dwa zlecenia produkcyjne: zlecenie 1 5 szt. wyrobów X i zlecenie 2 - 10 szt. wyrobów Y. Koszty produkcji zaewidencjonowane na odpowiednim koncie syntetycznym w przekroju pozycji kalkulacyjnych przedstawiają się następująco: Koszty ogółem (w zł) 100 40 60 200 Koszty zlecenia 1 (w zł) 40 15 ? Koszty zlecenia 2 (w zł) 60 25 ? - Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Nale y sporządzić kalkulację wyrobów, wiedząc, e produkcja wszystkich wyrobów została zakończona, a koszty wydziałowe są rozliczane w stosunku do płac bezpośrednich. Zadanie 14 Zało enia: 1. Przedsiębiorstwo produkuje dwa asortymenty wyrobów gotowych A i B. Bezpośrednie koszty produkcji tych wyrobów na koniec okresu byty następujące (w zł): Pozycja kalkulacyjna Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Razem Wyrób A 7 000 3 000 10 000 Wyrób B 12 000 5 000 17 000 Razem 19 000 8 000 27 000 2. Koszty wydziałowe poniesione w bie ącym okresie sprawozdawczym wyniosły 16 000 zł, których podstawę rozliczenia stanowi suma płac bezpośrednich. 3. W bie ącym okresie wyprodukowano 500 szt. wyrobów gotowych A i 200 szt. wyrobów nie zakończonych A, przetworzonych w 50% z punktu widzenia poniesionych kosztów przerobu, oraz 1000 szt. wyrobów gotowych B. Zało enie: Materiały wydawane są do produkcji bezpośrednio. 6 Por. W. Gabrusewicz, A. Kamela-Sowińska, H. Poetschke, Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000. Zadanie 15 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji seryjnej ma trzy wydziały produkcji podstawowej, w których wytwarza ró norodne wyroby według otrzymanych zleceń. W bie ącym okresie sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: 1) materiały bezpośrednie 125 000 zł, z czego przypada na: a) koszty zlecenia pierwszego 15 000 zł, b) koszty zlecenia drugiego 24 000 zł, 2) wynagrodzenia bezpośrednie 136 000 zł, z czego przypada na: a) koszty wydziału pierwszego 50 000 zł, w tym: - koszty zlecenia pierwszego 6 000 zł, - koszty zlecenia drugiego 8 000 zł, b) koszty wydziału drugiego 38 000 zł, w tym: - koszty zlecenia drugiego 18 000 zł, c) koszty wydziału trzeciego 48 000 zł, w tym: - koszty zlecenia pierwszego 17 000 zł, - koszty zlecenia drugiego 25 000 zł, 3) koszty wydziałowe 221 800 zł, w tym: a) koszty wydziału pierwszego 100 000 zł, b) koszty wydziału drugiego 57 000 zł, c) koszty wydziału trzeciego 64 800 zł, 4) koszty zarządu 608 260 zł. Oblicz koszty poniesione w związku z rozpoczętą w okresie sprawozdawczym realizacją zleceń pierwszego i drugiego, przyjmując, e: a) koszty wydziałowe ponoszone przez wydziały pierwszy i drugi są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich tych wydziałów, a koszty wydziału trzeciego proporcjonalnie do liczby maszynogodzin; w okresie sprawozdawczym czas pracy maszyn na tym wydziale wynosił ogółem 5400 godz., z czego przypada na zlecenie pierwsze 450 godz., a na zlecenie drugie 150 godz.; b) koszty zarządu są doliczane proporcjonalnie do kosztu przerobu. Zadanie 16 Przedsiębiorstwo przemysłowe o produkcji sprawozdawczym poniesiono następujące koszty: jednostkowej wytwarza ró ne wyroby. W okresie 1) zu ycie materiałów bezpośrednich 43 000 zł, w tym; a) narzut debetowych odchyleń od stałych cen ewidencyjnych materiałów b) narzut kosztów zakupu 2) wynagrodzenia bezpośrednie 3) narzuty na te wynagrodzenia 4) koszty wydziałowe 5) koszty zarządu 20 000 zł, 3 000 zł, 40 000 zł, 94 500 zł. l 000 zł, 2 000 zł, Przeprowadź kalkulację kosztu jednostkowego wyrobu X, przyjmując, e: a) zu ycie materiałów bezpośrednich do produkcji tego wyrobu wyceniono według stałych cen ewidencyjnych na kwotę 6000 zł, b) wynagrodzenia bezpośrednie dotyczące tego wyrobu wynosiły 4000 zł, c) koszty wydziałowe są rozliczane proporcjonalnie do wynagrodzeń bezpośrednich bez narzutów, d) koszty zarządu są rozliczane proporcjonalnie do kosztów przerobu. Szczególne metody kalkulacji I. Kalkulacja produktów łącznych - przy produkcji określonego wyrobu, przy której występują produkty uboczne i odpady Metody kalkulacji produktów łącznych 1. Metoda resztowa 2. Metoda podziałowa a) proporcjonalna b) współczynnikowa 1. Metoda resztowa stosuje się gdy powstaje jeden produkt główny i jeden lub kilka produktów ubocznych całkowity koszt produkcji łącznej – wartość sprzeda y produktów ubocznych = koszt wytworzenia produktu głównego w metodzie tej przyjmuje się zało enie e koszt wytworzenia produkcji ubocznej jest równy jej cenie sprzeda y jednostkowy koszt wytworzenia produktu głównego obliczamy następująco: n m i ∑k k j − ∑ k =1 p ju × q ju = i =1 qg 2. Metoda podziałowa - stosuje się gdy występuje więcej ni jeden produkt główny a) proporcjonalna zakłada dobór wskaźników z przyczynowo – skutkową zasadą powstawania kosztów wskaźnikami podziału kosztów między produkty mogą być wielkości ilościowe i wartościowe koszt jednostkowy wyrobu obliczamy następująco: k× kj = wi n ∑w t =1 i qj Przykład Spółka węglowa oprócz wydobycia węgla kamiennego zajmuje się równie jego przeróbką. Najwa niejszą metodą przeróbki węgla kamiennego jest proces koksowania. Polega ona na ogrzaniu węgla w tzw. bateriach koksowniczych do temperatury około 1000 0C bez dostępu powietrza. Dla jednostki głównym produktem tej reakcji jest gaz koksowniczy. Pozostałe efekty stanowią produkty uboczne, a są nimi koks, smoła węglowa, woda pogazowa. W ciągu okresu wytworzyła 3 mln m3 gazu, co stanowi 1565 ton i poniosła koszty w wysokości 25.235.000 zł Wielkości wytworzonych produktów ubocznych określone zostały w tabeli poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Tony 20 5 10 35 Polityką jednostki jest sprzeda produktów ubocznych, dla których znajdzie nabywcę na rynku. Aby jednak móc sprzedać produkty uboczne musi ponieść dodatkowe koszty ich obróbki i sprzeda y. Koszty obróbki i sprzeda y, a tak e cenę sprzeda y produktów ubocznych przedstawia tabela poni ej: Produkty uboczne Koks Smoła węglowa Woda pogazowa Razem Koszty obróbki i sprzeda y 180 000 zł 80 000 zł 120 000 zł 380 000 zł Cena sprzeda y 28 000 zł 75 000 zł 30 000 zł 133 000 zł Oblicz koszt jednostkowy produktów ubocznych (na 1 tonę) i produktu głównego (na 1 tonę i m3) b) współczynnikowa współczynnikami podziału kosztów między produkty łączne są przewidywane bądź realizowane ceny rynkowe poszczególnych wyrobów. II. Kalkulacja ABC (Activity Based Costing) – rachunek kosztów działań Stanowi rozwinięcie kalkulacji doliczeniowej (mo na powiedzieć, e kalkulacja doliczeniowa jest szczególnym przypadkiem kalkulacji ABC) Koszty pośrednie dolicza się do działa Idea rachunku kosztów działań: identyfikacja istoty działań (zaopatrzenie w materiały, magazynowanie materiałów, techniczne przygotowanie produkcji, utrzymanie maszyn, kontrola jakości, itp.) określenie jednostek pomiaru dla ka dego działania ustalenie kosztów ka dego działania rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na rodzaje wytwarzanych wyrobów Etapy 1. Ustalenie liczby jednostek miary i-tego działania 2. Rozdzielenie kosztów wytwarzania wyrobów na pule kosztowe stosownie do działań 3. Ustalenie stawki kosztów ka dej puli 4. Ustalenie kj pośrednich dla poszczególnych produktów dzieląc koszty pośrednie przydzielone tym produktom przez wielkość produkcji. Rozwiązanie zadania 4 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25,00 zł * 1000 szt. 22,50 zł * 200 szt. 1 200 1 100 1 100 =25 000 =4 500 20 2 3 25,00 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 50% od 3 = 1,5 22,50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25,30 zł * 1000 szt. 21,00 zł * 200 szt. 1 200 1 100 1 000 =25 300 =4 200 20,00 2,00 3,30 25,30 100% od 20 = 20 50% od 2 = 1 22,50 Pozycje kalkulacyjne 1 Całkowite koszty produkcji (w zł) 2 Produkcja (w szt.) 3 Koszt wyrobu gotowego (w zł) 4 Koszt wytworzenia półfabrykatu (w zł) 5 Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Koszty wydziałowe Razem Wartość wyrobów gotowych Wartość remanentu końcowego 24 000 2 200 3 300 29 500 25,50 zł * 1000 szt. 20,00 zł * 200 szt. 1 200 1 000 1 000 =25 500 =4 000 20,00 2,20 3,30 25,50 100% od 20 = 20 20,00
Fly UP