...

Broker informacji - istota zawodu

by sabina-cisek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

11,832

views

Comments

Description

 
Download Broker informacji - istota zawodu

Transcript

 • 1. Broker informacji w społeczeństwie wiedzy: istota zawodu Dr Sabina Cisek Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytet Jagielloński
 • 2. Plan prezentacji
  • Terminologia
  • Istota profesji brokera informacji
  • Broker informacji jako pośrednik ( information intermediary ) w społeczeństwie wiedzy: wybrane aspekty
  • Co sprzedaje broker informacji?
  • Co to są odpowiednie umiejętności i wiedza?
  • Wykorzystane piśmiennictwo
 • 3. Terminologia
 • 4. Nazwa zawodu
  • W języku polskim: broker informacji = infobroker
  • W języku angielskim:
   • częściej information broker niż infobroker
   • inne określenia – independent information professional , info-entrepreneur [zob. http://www.batesinfo.com/info-brokering.html ]
  • W języku niemieckim: infobroker
 • 5. Nazwa działalności i dziedziny
  • W języku polskim:
   • działalność – infobrokering, infobroking
   • dziedzina (praktyka i teoria?) – infobrokerstwo
   • Uwaga! Występuje też termin „ infobrokerstwo systemowe ” – propagowany przez dr. Tadeusza Wojewódzkiego i serwis http://www.infobrokerstwo.pl/ ; „infobroker systemowy” = CIO?
  • W języku angielskim:
   • Information brokering, Information brokerage, Information broking
   • INFO-ENTREPRENEURSHIP
 • 6. Istota profesji brokera informacji
 • 7. Cechy definicyjne brokera informacji (warunki konieczne)
  • Jest pośrednikiem ( information intermediary ) pomiędzy zasobami informacyjnymi a ludźmi i organizacjami, którzy informacji potrzebują
  • Jest niezależny ( independent information professional ) – prowadzi własną działalność gospodarczą , ewentualnie jest zatrudniony w firmie infobrokerskiej
  • Swoje usługi oferuje odpłatnie
  • Sprzedaje NIE informację (w sensie – wiadomość, treść) – ale usługę informacyjną
  • Posiada odpowiednie umiejętności i wiedzę, kieruje się etyką zawodową , korzysta jedynie z legalnych źródeł informacji
 • 8. Czym zajmuje się broker informacji? Funkcje i obszary działalności
  • Podstawowe zadanie (warunek sine qua non bycia infobrokerem)
   • Mediacja w świecie informacji: określenie potrzeby informacyjnej; wyszukiwanie, filtracja, przetwarzanie, akredytacja, udostępnianie informacji; odpowiedź na pytanie klienta / zaspokojenie potrzeby informacyjnej
   • Infobrokerska mediacja powoduje przetworzenie informacji w wiedzę?
  • Inne / opcjonalne zadania
   • Monitoring – Internetu, konkurencji, mediów, newsów
   • Szkolenie użytkowników, udzielanie porad
   • Weryfikacja danych, faktów
   • Zarządzanie informacją / zarządzanie wiedzą
   • Usługi tekstowe / copywriting
 • 9. Czym różni się broker informacji (infobroker) od bibliotekarza?
  • rejestrem funkcji/zadań :
   • infobroker: przede wszystkim ma zadania informacyjne
   • bibliotekarz: oprócz funkcji informacyjnej pełni jeszcze inne – edukacyjną, intelektualną, estetyczną, rozrywkową, integracyjną, substytutywną oraz obywatelską
  • komercjalizacją usług: broker informacji oferuje swoje usługi odpłatnie w ramach własnej działalności gospodarczej, usługi biblioteczne są darmowe dla użytkowników
  • zakresem przetwarzania informacji : infobroker najczęściej przetwarza informację w większym stopniu/zakresie niż bibliotekarz
  • indywidualizacją i personalizacją usług: broker informacji z reguły oferuje usługi i treści bardziej spersonalizowane i zindywidualizowane niż czyni to bibliotekarz
 • 10. Broker informacji jako pośrednik ( information intermediary ) w społeczeństwie wiedzy: wybrane aspekty
 • 11. Na czym polega bycie pośrednikiem – czyli mediacja? Etapy działania brokera informacji
  • Kompetentne identyfikowanie/ustalanie rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów/odbiorców/użytkowników
  • Pozyskiwanie informacji ze źródeł różnego typu (Internet – różne narzędzia/usługi, komercyjne serwisy informacyjne, biblioteki, archiwa, wywiadownie gospodarcze etc.)
  • Wybór – wartościowanie – powtórny wybór zasobów/źródeł/treści = filtracja informacji
  • Przetwarzanie informacji : analiza, synteza, tworzenie źródeł pochodnych zgodnie z zapotrzebowaniem klienta
  • Akredytacja informacji : gwarancja jakości
  • Udostępnianie informacji : odpowiedź na pytanie/zamówienie klienta, a nawet – zaspokojenie jego potrzeb informacyjnych (jeżeli to możliwe)
 • 12. Co trzeba umieć i wiedzieć aby być kompetentnym pośrednikiem w świecie informacji?
  • Z jednej strony – znać zasoby informacyjne i umieć pozyskiwać z nich informację; nadto: wyszukaną informację wartościować, filtrować, następnie – przetwarzać, udostępniać i rekomendować. Efektem wymienionych działań jest akredytacja informacji
  • Z drugiej strony – rozumieć/znać aktualnych/potencjalnych klientów/użytkowników, w tym – ich potrzeby i zachowania informacyjne
 • 13. W jaki sposób poznać i zrozumieć potrzeby i zachowania informacyjne klientów?
  • (A) Na poziomie „teoretycznym”: na podstawie literatury przedmiotu (koncepcje, modele, wyniki badań empirycznych) z zakresu nauki o informacji, ekonomiki informacji (bada m.in. potrzeby informacyjne podmiotów gospodarczych), nauk o zarządzaniu
  • (B) Na poziomie „praktycznym”: na podstawie komunikacji z klientem, wywiadu informacyjnego
  • Umiejętne połączenie (A) i (B)  sukces. Przykład: identyfikacja rzeczywistych potrzeb informacyjnych klientów
 • 14. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (1)
  • Wiedza z zakresu inib
   • Potrzeby i zachowania informacyjne (np. zadawane pytania) to NIE jest to samo
   • Potrzeby informacyjne są dynamiczne, zmieniają się również w trakcie pozyskiwania i przetwarzania informacji
   • Potrzeby informacyjne nie zawsze są uświadomione
   • Na potrzeby informacyjne wpływa wiele czynników, także – „niemerytoryczne”
 • 15. Problem: pytanie/zamówienie klienta – a jego rzeczywiste potrzeby informacyjne Kompetentna identyfikacja i charakterystyka potrzeb informacyjnych klientów (2)
  • Doświadczenia praktyków [zob. np. Pastuszka 2007]
   • Nie zawsze zadawane/zgłaszane pytania odzwierciedlają faktyczne potrzeby informacyjne klienta/użytkownika
   • Broker informacji musi określić – w komunikacji z klientem – jego rzeczywiste potrzeby informacyjne, to jest sprawa kluczowa dla sukcesu infobrokera
   • W trakcie współpracy z klientem często następuje modyfikacja, rozszerzenie, zmiana potrzeb i pytań: trzeba ten proces ustawicznie monitorować
 • 16. Co sprzedaje broker informacji?
 • 17. Co sprzedaje broker informacji?
  • Informacja jako towar w gospodarce opartej na wiedzy = wyrób lub usługa lub dostęp [Materska 2007, s. 207-212]
  • Broker informacji sprzedaje usługę informacyjną polegającą na pośredniczeniu pomiędzy utrwalonym zasobem informacji/wiedzy a jego użytkownikami
  • Albo: Infobroker sprzedaje usługę informacyjną , polegającą na zaspokojeniu konkretnych, zindywidualizowanych potrzeb informacyjnych jednostek bądź organizacji (głównie firm)
  • Albo: Broker informacji sprzedaje usługę informacyjną , polegającą na przekształceniu informacji w zindywidualizowaną wiedzę (?)
  • Albo: Infobroker sprzedaje swoją umiejętność zaspokojenia konkretnych potrzeb informacyjnych … / przekształcania informacji w zindywidualizowaną wiedzę
 • 18. Dlaczego „niebezpiecznie” jest twierdzić, że infobroker sprzedaje informację?
  • To zależy – rzecz jasna – od definicji informacji 
  • Informacja (w sensie: wiadomość, wiedza, treść) jest z reguły czyjąś własnością (zatem infobroker nie może jej sprzedawać – bo nie należy do niego!) albo stanowi dobro publiczne (czy wolno sprzedawać dobro publiczne?)
 • 19. Co to są odpowiednie umiejętności i wiedza?
 • 20. Kwalifikacje zawodowe brokera informacji
  • Kwalifikacje biznesowe – w zakresie etyki oraz pragmatyki zawodowej (prowadzenie działalności gospodarczej)
  • Kwalifikacje informacyjne
   • Zna istniejące zasoby informacyjne, nie tylko elektroniczne
   • Potrafi opracować i zastosować odpowiednią strategię wyszukiwawczą
   • Umie trafnie dobrać źródła informacji, dokonać wyboru oraz oceny
   • Umie odpowiednio opracować, przetworzyć i przedstawić informację – dokonać analizy i syntezy, sporządzać bazy danych, bibliografie, notatki, prezentacje, raporty, streszczenia, wykazy, zestawienia, także – serwisy WWW
  • Kwalifikacje komunikacyjne – komunikacja interpersonalna z klientami, marketing i PR
  • Kwalifikacje pedagogiczne – prowadzenie kursów, szkoleń, udzielanie porad
  • Kwalifikacje techniczne – znajomość technologii informacyjnej
 • 21. Wykorzystane piśmiennictwo
  • Broker informacji (2007) [dok. elektr.]. W: Wikipedia [wersja w języku polskim]. Dostępny w WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Broker_informacji
  • Cisek, Sabina (2007) [dok. elektr. prezentacja .ppt]. Infobrokerstwo w Polsce. Stan obecny i perspektywy. Dostępny w WWW: http://149.156.160.7/~cisek/broker%20_informacji/Cisek_infobrokerstwo_w_Polsce.ppt lub http://www.slideshare.net/sabinacisek/
  • Materska, Katarzyna (2007). Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP
  • Nowak, Elżbieta Paulina (2006). Broker informacji – odpowiedź na zapotrzebowanie XXI wieku. Zagadnienia Informacji Naukowej nr 1 (87), s. 51-63
  • Pastuszka, Bartosz (2007). Infobroker w świecie biznesu – kiedy i do jakich zadań przedsiębiorstwa potrzebują usług brokera informacji? W: III Seminarium z cyklu Infobroker: Efektywne wykorzystanie zasobów informacyjnych sieci (2007). Warszawa: Centrum Promocji Informatyki
  • Reitz, Joan M. (2007) [dok. elektr.]. Information broker. W: Online Dictionary for Library and Information Science. Dostępny w WWW: http://lu.com/odlis/odlis_i.cfm
Fly UP