...

Emerytury prezentacja

by hoszwar

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,128

views

Comments

Description

 
Download Emerytury prezentacja

Transcript

 • 1. Emeryturaemerytura pomostowaświadczenia dlanauczycieli
 • 2. ABY UNIKNĄĆ W PRZYSZŁOŚCI POWAŻNEJ CHOROBYJUŻ OD NIEMOWLĘCIA MUSIMY SIĘ ZABEZPIECZYĆ!!!!
 • 3. Przewidywana wysokość emerytury luka kapitałowaOFE ok. 40%ZUSNauka PracaEmerytura Czas
 • 4.  Nauczyciele są jedyną grupą zawodową, która korzystać może zprzywileju wcześniejszej emerytury, emerytury pomostowej bądź zeświadczeń kompensacyjnych. Stare zasady przyznawanianauczycielom wcześniejszej emerytury wygasły w grudniu 2008roku, niemniej jednak osoby, które do końca roku 2008 spełniłyokreślone warunki i nabyły prawo do wcześniejszych emeryturwciąż mogą skorzystać z tego przywileju na dotychczasowychwarunkach.Zawód nauczyciela, poza warunkami wyjątkowymi, nie znalazł się nasporządzonej przez ustawodawcę liście profesji o szczególnymcharakterze, objętych nowymi regulacjami o emeryturach pomostowych. W zamian za utratę tych przywilejów przyznano nauczycielom specjalne tzw. świadczenia kompensacyjne, z których można skorzystać do 2032 roku.
 • 5. Komu przysługują świadczenia kompensacyjne?Świadczenie kompensacyjne otrzyma nauczyciel, który spełniwszystkie poniższe warunki:ma 30 latach stażu ubezpieczeniowego, z wliczeniem studiów, w tym 20 lat przepracował w placówkach oświatowych (co najmniej na pół etatu)ukończył 55 lat w latach 2009-2014 (potem wiek emerytalny będzie wydłużany do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, zgodnie z zamieszczoną niżej tabelą)rozwiązał umowę o pracębądź stracił pracę na skutek likwidacji szkoły lub zmniejszenia ilości klas.
 • 6. Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli (do końca roku 2014 obowiązują te same zasady dla kobiet i mężczyzn)l.p. lata kobiety mężczyźni12009-1455 lat (rocznik 1954-59)55 lat (rocznik 1954-59)22015-1655 lat (rocznik 1960-61)56 lat (rocznik 1959-60)32017-1855 lat (rocznik 1962-63)57 lat (rocznik 1960-61)42019-2055 lat (rocznik 1964-65)58 lat (rocznik 1961-62)52021-2255 lat (rocznik 1966-67)59 lat (rocznik 1962-63)62023-2455 lat (rocznik 1968-69)60 lat (rocznik1963-64)72025-2656 lat (rocznik 1969-70)61 lat (rocznik 1964-65)82027-2857 lat (rocznik 1970-71)62 lata (rocznik 1965-66)92029-3058 lat (rocznik 1971-72)63 lata (rocznik 1966-67)10 2031-3259 lat (rocznik 1972-73)64 lat (rocznik 1967-68)Kapitalna Przyszlość 2011
 • 7. Świadczenie kompensacyjne przysługuje nauczycielom:przedszkoli publicznych i prywatnychszkół publicznych i prywatnychmłodzieżowych ośrodków socjoterapiispecjalnych ośrodków wychowawczych i szkolno-wychowawczychpublicznych i niepublicznych ośrodków kształcenia ustawicznegointernatów.
 • 8. Jaka jest wysokość świadczenia kompensacyjnego?Świadczenie kompensacyjne jest tak samo wysokie jak emerytura pomostowa  dla pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach, wykonujących  prace w szczególnym charakterze. Na świadczenie kompensacyjne składa  się suma składek zgromadzonych na koncie emerytalnym. Oznacza to, że  im dłużej nauczyciel będzie wykonywał swój zawód, tym więcej odłoży i wyższe będzie przyznane mu świadczenie. Do wyliczenia wysokości  świadczenia uwzględnia się również składki z OFE, jeśli nauczyciel należał  do II filaru. Składki dzielone są przez przewidywany czas dalszego trwania  życia dla osób w wieku 60 lat, zgodnie z danymi Głównego Urzędu  Statystycznego na dany rok.Nauczyciel, który zdecyduje się na otrzymywanie świadczenia kompensacyjnego  rezygnuje z prawa do rekompensaty. Na świadczenie kompensacyjne  nauczyciel może przejść na własny wniosek. Aż do czasu uzyskania  ustawowej emerytury jest ono waloryzowane na zasadach ogólnych.
 • 9. Komu przysługuje emerytura pomostowa?Prawo do pomostówek przysługuje tylko niewielkiej grupie nauczycieli  zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i socjoterapii,  ośrodkach szkolno-wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach  poprawczych. Warunkiem przyznania świadczenia jest ukończenie 55 lat w przypadku kobiet i 60 lat w przypadku mężczyzn.Wymagany jest również przynajmniej 20-letni dla kobiet i 25-letni dla mężczyzn staż ubezpieczeniowy, a w wymienionych instytucjach nauczyciele starający się o emerytury pomostowe przepracować powinny na pełnym etacie 15 lat, z tego przynajmniej 1 dzień przed 1 stycznia 1999 roku i po 31 grudnia 2008 roku. Nauczyciel, który nie pracował w wymaganym okresie na pełen etatnie otrzyma pomostówki, skorzystać może jedynie ze świadczenia kompensacyjnego w takiej samej wysokości.
 • 10. Komu przysługuje rekompensata?O rekompensaty dla nauczycieli ubiegać się mogą osoby urodzone po 31 grudnia 1948 roku, które pracowały w zawodzie co najmniej 15 lat, ale przed 1 stycznia 2009 roku. Podobnie jak w przypadku pomostówekustawodawca stawia warunek zatrudnienia na pełnym etacie oraz bezżadnych przerw. Wysokość rekompensaty obliczana jest według specjalnego wzoru  oddzielnie dla mężczyzn i kobiet. Pod uwagę bierze się m.in. wiek  wnioskującego o rekompensatę, okresy składkowe i nieskładkowe, długość  pracy w zawodzie. Wyliczona w ten sposób rekompensata jest dodawana do  kapitału początkowego obliczonego na dzień 1 stycznia 1999 roku. Wniosek o przyznanie rekompensaty można składać wraz z osiągnięciem wieku emerytalnego, a więc ukończenia przez kobiety 60 lat, a przez mężczyzn –  65 lat.Jak już wspomniano rekompensata nie przysługuje nauczycielom, który zdecydowali się na świadczenia kompensacyjne lub emeryturępomostową.
 • 11. Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?Dotychczasowe, dość korzystne dla nauczycieli zasady przechodzenia przez  przedstawicieli tej grupy zawodowej na wcześniejsze emerytury  obowiązywały do końca 2008 roku. Ustawodawca pozostawił taką  możliwość, stawiając jednak dodatkowe obostrzenia. Osoby urodzone po 31  grudnia 1948 roku, wykonujące zawód nauczyciela mogą przejść na  wcześniejszą emeryturę na zasadach określonych w art. 184 ustawy  emerytalnej, a więc po wykazaniu, że na dzień 1 stycznia 1999 roku przepracowali 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn,  z czego 15 lat w szkolnictwie. Ubiegać się o wcześniejszą emeryturę można  po ukończeniu 55 lat przez kobiety, a 60 przez mężczyzn, z zastrzeżeniem,  że konieczne jest rozwiązanie umowy o pracę i wystąpienie z OFE.Bez względu na wiek nauczyciele mogą przejść na wcześniejszą emeryturę w oparciu o regulacje zawarte w Karcie Nauczyciela. Konieczne jest  spełnienie warunku przepracowania do 31 grudnia 2008 roku 30 lat, z czego  20 lat w oświacie przynajmniej na pół etatu.
 • 12. Czego nie wlicza się do stażu pracy nauczyciela?Do czasu pracy nauczyciela nie wlicza się:czasu pobierania zasiłku chorobowego, opiekuńczego, macierzyńskiego i  świadczenia rehabilitacyjnego po 14 listopada 1991 roku,pobytu na urlopie wychowawczym, bezpłatnym, dla poratowania zdrowia,  szkoleniowym oraz pozostawania w stanie nieczynnym,okresów niezdolności do pracy i usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za  które nauczyciel otrzymał po 14 listopada 1991 roku do 31 lipca 1992 roku  wynagrodzenie na podstawie Karty Nauczyciela.
 • 13. Ile można dostać Świadczenia kompensacyjne nie będą wysokie. Nauczyciele dostaną o 20  proc. mniej pieniędzy niż inne zawody objęte pomostówkami. Zgodnie z  zapisem w ustawie: 80 proc. kwoty będącej wynikiem podzielenia podstawy  obliczenia emerytury przez średnie dalsze trwanie życia dla osób w wieku 60  lat (ustala się je według tablic ogłaszanych każdego roku przez GUS).  Wysokość świadczenia zależy m.in. od sumy zgromadzonych składek (im  dłużej nauczyciel pracował, tym więcej pieniędzy dostanie). Według ekspertów świadczenia kompensacyjne dla nauczycieli będą bardzo  niskie - mogą wynosić tylko 700 zł. Ministerstwo Pracy wyliczyło wysokość świadczenia dla nauczycieli  urodzonych w 1954 r. - pierwszych, którzy mogliby odejść z pracy na  zasadach nowej ustawy z 1 lipca 2009 r. Kobieta dostałaby 1055 zł brutto, a  mężczyzna - 1 tys. zł brutto. Oboje mieliby wówczas 55 lat, 30 lat pracy (przy  założeniu, że pracowali od 25. roku życia, czyli całe 30 lat to ich okres  składkowy), w tym 20 lat pracy w szkole. 
 • 14. Nauczyciele nie chcą iść na żebracze emeryturyMiesięcznie nauczyciel dyplomowany zarabia ok. 4,5 tysiąca złotych brutto (wg  tabeli płac). A gdy przejdzie na emeryturę będzie musiał przeżyć za ok. 1,3  tysiąca złotych. – To żebracza emerytura dla człowieka, który około 30 lat  pracował i ma wyższe wykształcenie
 • 15. Starasz się o emeryturę? Zadbaj o wszystkie dokumenty!Składając wniosek o emeryturę, musimy złożyć kilka rodzajów dokumentów, które są potrzebne ZUS-owi do obliczenia i przyznania nam świadczenia. Najlepiej zacząć od wypełnienia trzech wymaganych przez ZUS druków, ZUS Rp-1 (wniosek o emeryturę), ZUS Rp-6 (kwestionariusz dotyczący okresów składkowych i nieskładkowych) oraz ZUS Rp-7 (zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu). Druki te otrzymamy w każdym oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, możemy je także pobrać ze strony internetowej instytucji. Podstawowym dokumentem jest druk ZUS Rp-1, który składamy osobiście lub  przez pełnomocnika. W tym wypadku należy pamiętać, iż osoba, która w  naszym imieniu składa wniosek musi posiadać naszą pisemną zgodę, w  przeciwnym razie pracownik ZUS-u  nie przyjmie dokumentu. Dane, które  wypełniamy we wniosku muszą być koniecznie zgodne z tym, co mamy w  dowodzie osobistym (jeśli nie posiadamy tego dokumentu, przepisujemy  dane z paszportu lub karty stałego pobytu). Bardzo ważne jest również, aby podać miejsce zameldowania, ponieważ decyzje w sprawach emerytury są podejmowane (a emerytura wypłacana) przez organy rentowe, które znajdują się na terenie miejsca naszego zameldowania.
 • 16. Druk ZUS Rp-1 należy wypełnić drukowanymi literami. Do wniosku o emeryturę  załączamy wspomniane wcześniej druki ZUS Rp-6 oraz ZUS Rp-7, który  musi być wypełniony przez każdego pracodawcę. Respektowana jest  również legitymacja ubezpieczeniowa, która zawiera wpisy o naszych  okresach zatrudnienia i osiąganych dochodach.  Kolejnymi niezbędnymi  dokumentami, które przedkładamy w ZUS są:- dokument potwierdzający datę urodzenia (najlepiej akt urodzenia),- dokumenty potwierdzające istnienie okresów składkowych inieskładkowych, które wydawane są przez pracodawców lub inneupoważnione do tego instytucje (np. świadectwo pracy, dyplomukończenia szkoły, książeczka wojskowa).- Jeśli przyznanie emerytury jest uzależnione od zaliczenia nas do grupyinwalidzkiej, przedkładamy ZUS-owi odpowiednie zaświadczenie oistnieniu inwalidztwa.Bardzo ważne jest aby wszystkie dokumenty, które składamy w Zakładzie  Ubezpieczeń Społecznych były oryginalne i a wniosek ZUS RP-p-1 musi być  podpisany.
 • 17. URODZENI PO 1 STYCZNIA 1969r.Obowiązujący od stycznia 1999 r. nowy system emerytalny uzależnia otrzymanie przyszłej emerytury jedynie od ukończenia odpowiedniegowieku. Generalnie, obowiązującym wiekiem emerytalnym, zwanym dalejpowszechnym, w przypadku emerytury przyznawanej na dotychczasowych zasadach, jest 60 lat dla kobiet i 65 lat dlamężczyzn. Od ubiegających się o przyznanie tej emerytury, przepisydodatkowo wymagają udowodnienia okresu składkowegoi nieskładkowego, wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dlamężczyzn.
 • 18. Jak obliczyć swoją emeryturę?Obliczenie wysokości przyszłej emerytury nie stanowi trudnego zadania, jednakże może być pewnym problemem dla osób, dla których niektóre terminy związane z ubezpieczeniami społecznymi nie mówią zbyt wiele. Dlatego też osoby te warto odesłać do źródła, czyli do podstawowegoaktu prawnego, regulującego funkcjonowanie systemu emerytalnego wPolsce, jakim jest ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach irentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153,poz. 1227).Obliczenia przyszłej emerytury można dokonać obecnie już nie tylko za pomocą tradycyjnej metody, czyli kartki i długopisu, ale także przy wykorzystaniu licznych kalkulatorów emerytalnych, które można odnaleźć na stronach internetowych  http://mojaemerytura.zus.pl/
 • 19. JUŻ TERAZ ZADBAJ O SWOJĄ EMERYTURĘ     Wielu młodym osobom z pewnością nie  przeszło przez myśl, że rozpoczynając swoją  pierwszą pracę zaczynają pracować nie tylko  na swoje bieżące utrzymanie, ale także na  przyszłą emeryturę. Przed każdym z nas jest  jednak czas aktywności zawodowej, jak i czas  zasłużonego odpoczynku, który można  traktować jako przedłużony urlop - noszący co  prawda nazwę „emerytura”, ale dla wielu osób  stanowiący okres przeżywania drugiej  młodości. Wiele bowiem osób, przechodząc na  emeryturę, wreszcie znajduje czas nie tylko dla  siebie, ale przede wszystkim dla swoich  bliskich, ciesząc się wspólnie spędzanymi  chwilami.
 • 20. W jaki sposób oszczędzamy naemeryturę?
 • 21. System emerytalnyw PolsceJakie będzie Twoje najważniejsze źródłodochodu w okresie emerytalnym?45% Polaków liczy głównie na emeryturę z budżetu państwaTylko 16% z nas uważa, że ich głównym źródłem dochoduna emeryturze, będą dodatkowe, regularne oszczędnościCo 7 osoba stawia na plan emerytalny firmy oferującej usługi finansowe. 24% Polaków odpowiedziało „inne źródło dochodu”  
 • 22. Firma AVIVA oferuje dla Państwa 3 plany emerytalne  - Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego - Program Inwestycyjny Kapitalna Przyszłość - Grupowe Ubezpieczenie „Zespół”  z możliwością odkładania kapitału
 • 23. Indywidualne KontoZabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)
 • 24. Nowe ubezpieczenie w ofercie1 stycznia 2012 r.Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie wprowadza do swojej oferty Indywidualne KontoZabezpieczenia Emerytalnego.
 • 25. Co to jest IKZE?IKZE to nowy produkt dobrowolnego oszczędzania, który pozwala odliczyć zainwestowane kwoty od dochodu będącego podstawą opodatkowania PIT.Pozwala regularnie oszczędzać na przyszłą emeryturę, a jego największą zaletą jest możliwośćnatychmiastowego korzystaniaz ulgi podatkowej.Ulga podatkowa – korzystaj już teraz!
 • 26. Podstawowe zasadyW Avivie oferowany jako produkt samodzielny, w formie ubezpieczenia na życie.Produkt długoterminowy z założeniem, że pierwsze środki będą wypłacane po 65 roku życia ubezpieczonego.Możliwość skorzystania z ulgi podatkowej  i odpisania zaalokowanych środków od podstawy opodatkowania.Wypłacane w przyszłości środki będą stanowiły dochód i będą opodatkowane podatkiem dochodowym.Brak podatku „Belki”.
 • 27. Pamiętaj o podatku dochodowymulga teraz – zapłacisz w przyszłości Przejście klienta na emeryturę Ulga podatkowaPodatek dochodowyWiek klienta ..(w latach)85  25  30  35 50  60 65 70  75  80  Wpłata składek Wypłata środków Brak podatku od zysku 19%
 • 28. Kto może zawrzeć to ubezpieczenie?• Do IKZE mogą przystąpić wszystkie osoby, które odprowadzają podatek dochodowy i mają ukończone minimum 16 lat (wiek kalendarzowy),• ubezpieczony = ubezpieczający,• można mieć tylko jedno IKZE w danym momencie,• umowę można zawrzeć tylko w wersji indywidualnej.
 • 29. WariantyAviva IKZE może występować w następujących wariantach:IKZEIKZEstandardowepromocyjneWariantWariantWariantWariant StandardowyPremiowy StandardowyPremiowyPoszczególne warianty różnią się sumą ubezpieczeniai wysokością alokacji wpłat.
 • 30. Ochrona ubezpieczeniowa
 • 31. Ochrona ubezpieczeniowa• Wysokość świadczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego zależy od wwybranego przez niego wariantu,• pełna ochrona rozpoczyna się od dnia rejestracji wniosku w biurze    głównym,• brak ochrony tymczasowej. Twoje oszczędności nie przepadną – otrzymają je Twoi bliscy!
 • 32. Ochrona ubezpieczeniowa Wariant Wariant StandardowyPremiowyWartość środków  Wartość środków  zgromadzonych na rachunku  zgromadzonych na rachunku++1% wartości środków, nie mniej 20% wartości środków niż 100 zł. +3000 zł, jeżeli śmierć  nastąpiła wskutek NW.
 • 33. Wpłaty
 • 34. Wpłata maksymalna• Niezależnie od swojego limitu indywidualnego ubezpieczony nie może zainwestować więcej niż 4% trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia za rok poprzedni,• maksymalna kwota podlegająca odliczeniu w roku 2012 wynosi 4030,80 zł.Pamiętaj: Indywidualny limit ubezpieczonego nie może być wyższy niż maksymalny limit ustawowy.
 • 35. Ile mogę wpłacać?• Każdy ubezpieczony posiada swój indywidualny limit wpłat, który wynosi 4% podstawy składki na ubezpieczenie emerytalne za rok poprzedni,• wysokość składki w roku 2012 zależy od podstawy z roku 2011,• niezależnie od indywidualnego limitu ustawa o IKZE określa minimalny i maksymalny poziom wpłat.
 • 36. Kiedy dostanę zwrot podatku?PodstawaWpłatyZwrot do odliczeniana IKZEpodatkuRok2011 2012 2013 2014
 • 37. Gdzie znajdę podstawę do odliczenia?Zwróć uwagę klientowi, że:• PIT zawiera jedynie informacje o przychodzie – to nie zawsze to samo co podstawa wymiaru składek na fundusz emerytalny i rentowy. DziałalnośćPracownik gospodarczaPodstawę wymiaru składki należy  Podstawę wymiaru składki należy odnaleźć na 12 drukach ZUS odnaleźć na 12 drukach ZUS RCA RMUA (za każdy miesiąc) i  i dodać ją do siebiedodać ją do siebie Mniejszy podatek – więcej pieniędzy zostaje dla Ciebie!
 • 38. Główne zalety• Ulga podatkowa stanowi wymierną,    natychmiast odczuwalną korzyść,• środki finansowe zgromadzone na   rachunku IKZE są dziedziczone,• zebrane środki finansowe nie podlegająpodatkowi Belki,• klienci mogą zapewnić sobie dodatkoweśrodki na emeryturę,• w wariancie Premiowym dodatkowe     ubezpieczenie pokrywające podatek w przypadku dziedziczenia środków z IKZE.
 • 39. Ubezpieczenie InwestycyjneKapitalna Przyszłość
 • 40. długoterminowy program inwestycyjny w formie ubezpieczenia na życie,warunki przystąpienia: ubezpieczający – minimum18 lat,ubezpieczony – nie ukończony 70 rok życia – tylko wersja indywidualna, – wiek bez ograniczeń, – bez badań medycznych,ochrona bezterminowa 24 godziny na całym świecie
 • 41. Kapitalna Przyszłość – wpłatyMinimalna kwota wpłaty regularnej:• 200 zł miesięcznie• 600 zł kwartalnie• 1200 zł półrocznie• 2400 zł rocznieMaksymalna kwota wpłaty regularnej:• 2000 zł miesięcznie• 6000 zł kwartalnie• 12000 zł półrocznie• 24000 zł rocznieSzkolenie podstawowe Kapitalna Przyszłość
 • 42. Kapitalna Przyszłość – inwestycja•inwestycja bezterminowa,•częstotliwość wpłat: miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna•do wyboru 12 funduszy kapitałowych lub Program Parasol Zysków,•możliwość wykorzystania kapitału w dowolnej chwili,•dostęp do rachunku przez internetoweBiuro Obsługi Klienta (iBOK)Szkolenie podstawowe Kapitalna Przyszłość
 • 43. Rachunek podstawowy • 100% inwestycji rachunek- brak opłaty alokacyjnej, czyli   podstawowy   cała składka jest inwestowana •  co miesiąc z rachunku podstawowego jest pobierana    opłata administracyjna:
 • 44. Rachunek podstawowy W okresie pierwszych pięciu lat trwania umowy,  rachunekw każdą miesięcznicę polisy, potrącamy opłatę transakcyjną  podstawowy Jest ona równa 0,1625% jednostek zarachowanych na rachunku i jest potrącana proporcjonalnie do udziału  funduszy w wartości podstawowej w dniu potrącenia.Rocznica V rok polisy VI rok polisy brak opłatyWartość rachunku  16000 zł 16300 złKolejne miesięcznicePobrana opłata miesięczna   26 zł 26,49 zł w styczniu w lutym
 • 45. Częściowa wypłata kapitałurachunek podstawowy jest możliwa po 3 latach trwania  umowy i opłacania składek minimalna wartość rachunku po  wypłacie to 100 % składki  urocznionej Towarzystwo pobiera opłatę   równa większej z kwot: opłata   likwidacyjna lub opłata   operacyjna (50 zł) 
 • 46. Pełna ochrona ubezpieczeniowaprzyjęcie wniosku przez doradcę= zawarcie umowy rejestracja wnioskudoręczenie polisy Ubezpieczającemutymczasowej= rocznica umowy = zawarcie umowyochrona tymczasowa pełna ochrona
 • 47. Kapitalna Przyszłość – suma ubezpieczenia na życieSuma ubezpieczenia z tytułu śmierci ubezpieczonego to 103% wartości rachunku podstawowego.** koszt ryzyka ubezpieczeniowego nie jest pobierany z rachunku
 • 48. ZespółUbezpieczenie grupowe
 • 49. Zespół – cel ubezpieczenia ZespółZapewnienie finansowej gromadzenie dodatkowegorekompensaty w razie kapitałuutraty życia i zdrowiawskutek nieprzewidzianych zdarzeń objętych ochroną
 • 50. Ubezpieczenie Grupowe ZespółUbezpieczyciel umAviva Towarzystwo Ubezpieczeń owa  u na Życie SA bez piecz eniaUbezpieczający pracodawcaUczestnicy- właściciel- współmałżonek właściciela- pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru lub mianowania- pracownicy  zatrudnieni na umowę zlecenie- osoby współpracujące w ramach przepisów o ubezpieczeniu społecznym
 • 51. Zespół - charakterystyka minimalna liczba uczestników: 2 osoby brak badań lekarskich – tylko krótka ankieta medyczna (gwarancja objęcia ubezpieczeniem bez względu na stan zdrowia) możliwość wyboru spośród 7 umów dodatkowych (jednakowy zakres dla całej grupy) składka i wysokość sum ubezpieczenia dostosowana indywidualnie do potrzeb Uczestników składka podzielona na ochronną i kapitałową możliwość inwestowania składki kapitałowej w 11 funduszach możliwość kontynuowania ubezpieczenia w formie indywidualnej
 • 52. Zespół – podział składkiSkładka regularnaSkładka ochronna Składka kapitałowa 10% – 65% 35% – 90% Kalkulowana dla każdego opłata administracyjna Uczestnika indywidualnie Zależna od: - wieku, płci, zawodu alokacja - wysokości SU - wyniku ankiety medycznej Jednostki UFK
 • 53. Inż.Robert HoszwaDoradca finansowo-ubezpieczeniowyFirmy AVIVALubasz 102 33-230 Szczucintelefon 785547372hoszwar@op.pl
 • 54. DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ
 • Fly UP