...

Noble Bank - oferta Metrobanku

by wojciech-boczon

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,254

views

Comments

Description

 
Download Noble Bank - oferta Metrobanku

Transcript

  • 1. Mini Procent – zagwarantuj sobie o niŜszą ratę kredytu walutowego w niepewnych czasach
  • 2. Diagnoza sytuacji ekonomicznej Od lipca 2007 r. obserwujemy nieuchronnie kolejne odsłony kryzysu światowej gospodarki. To co początkowo wydawało się dotyczyć wyłącznie inwestorów i finansistów i definiowano wyłącznie jako kryzys na rynku nieruchomości w USA przerodziło się w kryzys finansowy, który dotknął wielkie amerykańskie banki inwestycyjne. Niestety narastające kłopoty i brak recept na ich rozwiązanie spowodowały eskalację problemów, co doprowadziło do głębokiego kryzysu instytucji finansowych właściwie na całym świecie a nawet postawieniu na krawędzi faktycznego bankructwa w większym lub mniejszym stopniu krajów takich jak Islandia, Irlandia, Wielka Brytania, Ukraina czy Węgry. Jednocześnie przez bardzo długi okres czasu wydawało się, Ŝe Polska pozostanie jednym z krajów, w których kryzys znajdzie odzwierciedlenie jedynie w lekkim spowolnieniu tempa rozwoju gospodarczego. Niestety system zaleŜności gospodarczych i finansowych przy tak głębokim kryzysie światowej gospodarki i światowych finansów zaczął dotykać takŜe polskie społeczeństwo. Początkowo uwidoczniło się to poprzez gwałtowny wzrost kursów walut obcych, ostatnio niestety takŜe poprzez gwałtowny spadek eksportu, wzrostu gospodarczego, inwestycji i tym samym zagroŜenie dla dochodów firm i społeczeństwa oraz powrót widma bezrobocia. Wobec tej sytuacji wielu z Państwa zgłasza nam zaniepokojenie wysokością obciąŜeń kredytowych.
  • 3. Propozycja Wychodząc naprzeciw Państwa prośbom przygotowaliśmy następujące rozwiązanie: • W celu ograniczenia obciąŜeń przez 2 lata co miesiąc wymagamy spłaty jedynie raty odsetkowej w wysokości obliczonej przy zastosowaniu oprocentowanie kredytu na stałym poziomie 0,5% dla JPY oraz 1% dla CHF, USD, EUR •Natychmiastowo rata kredytu spada w zaleŜności od indywidualnych parametrów kredytu o 20 % do nawet 80 % •Po 2 latach sumę odroczonych rat doliczamy do salda zadłuŜenia • Dodatkowo jednocześnie aneks znosi opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu po 2 latach
  • 4. Przykład praktyczny nr 1 Przykład nr 1: • kredyt w wysokości 150.000 CHF (około 450 000 PLN) • aktualna marŜa 1,95 % • pozostał okres spłaty 29 lat tj. kredyt udzielony rok temu na okres 30 lat Aktualna rata 1 819 PLN w tym rata kapitałowa to tylko 880PLN Rata Mini Procent 380 PLN zmniejszenie miesięcznego obciąŜenia o 1 439PLN Po okresie 2 lat: Rata pierwotnej części kredytu 1 819 PLN Rata kredytu wynikła z odroczenia odsetek 142 PLN
  • 5. Przykład praktyczny nr 2 Przykład nr 2: • kredyt w wysokości 700 000 CHF ( około 2,1 mln pln) • aktualna marŜa 1,95 % • pozostał okres spłaty 49 lat tj. kredyt udzielony rok temu na okres 50 lat Aktualna rata 6 258 PLN w tym rata kapitałowa to tylko 1 868 PLN Rata Mini Procent 1 777 PLN zmniejszenie miesięcznego obciąŜenia o 4 481 PLN Po okresie 2 lat: Rata pierwotnej części kredytu 6 258 PLN Rata kredytu wynikła z odroczenia odsetek 475 PLN
  • 6. Korzyści • Zagwarantowanie raty na akceptowalnym i bezpiecznym poziomie dla Państwa finansów • Znaczące obniŜenie poziomu raty na okres 24 miesięcy, co w perspektywie ogólnego spowolnienia gospodarczego oznacza olbrzymi komfort w zarządzaniu prywatną sytuacją finansową • W/w obniŜenie raty pozwala dostosować obciąŜenia ratalne do aktualnych dochodów lub stwarza moŜliwość zbudowania poduszki finansowego bezpieczeństwa poprzez odkładanie tych oszczędności • RozłoŜenie spłaty odroczonych odsetek nawet przez okres 50 lat • Nieznaczna wysokość spłat odroczonych odsetek w stosunku do róŜnicy w racie •W okresie promocji (do 30 kwiecień 2009r.) prowizja za Mini Procent w wysokości 0 % • Dodatkowo bank znosi opłatę za wcześniejszą spłatę kredytu po zakończeniu oferty Mini % II oraz wydłuŜa karencję do 24 miesięcy
  • 7. Parametry Dostępne dla dla Klientów; którzy uruchomili juŜ kredyt oraz nie skorzystali z oferty Kredytu z zamroŜeniem rat oraz nie zaciągnęli kredytu korzystając z oferty Mini Rata Rata spłacana przez 2 lata spłacana jest rata odsetkowa obliczona przy zastosowaniu stałego oprocentowania 1 % dla CHF; USD, EUR; 0,5 % dla JPY Co się dzieje z róŜnicą w racie? Bank dokonuje co miesiąc obliczeń i odracza płatność części odsetkowej raty obliczonej wg następującej formuły: Oprocentowanie wg dotychczasowego harmonogramu powiększone o 1,25 % Co się dzieje z Suma odroczonych odsetek z okresu obowiązywania produktu zostaje odroczonymi odsetkami? po 2 latach doliczana do salda zadłuŜenia Prowizja 2,0 % w okresie promocji tj. do 30 kwietnia 2009 r. prowizja wynosi 0 % Forma prawna aneks do umowy kredytu
  • 8. Przedstawione symulacje i obliczenia prezentowanego produktu finansowego mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz naleŜy je odczytywać jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 k.c. Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie informacyjny, w związku z czym treści w niej zawarte nie naleŜy interpretować jako wyraźnego lub dorozumianego doradztwa inwestycyjnego, podatkowego i prawnego. Mimo, iŜ dołoŜono naleŜytych starań w celu zapewnienia rzetelności zaprezentowanych informacji, autorzy nie gwarantują ich poprawności i kompletności, jak równieŜ nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu ich wykorzystania, a w szczególności za jakiekolwiek szkody stanowiące rezultat działań podjętych w oparciu o te informacje. Ponadto, ani Spółka ani jej przedstawiciele nie ponoszą pod Ŝadnym względem odpowiedzialności (w skutek zaniedbań czy z innego powodu) za jakiekolwiek straty lub szkody powstałe w związku z podjęciem decyzji lub działaniem na podstawie informacji zawartych w prezentacji lub teŜ w inny sposób mogących powstać w związku z informacjami stanowiącymi część niniejszej prezentacji. Prezentacja moŜe ponadto zawierać odnośniki do określonych ustaw i przepisów, które okresowo podlegają nowelizacji, stąd powinny one być interpretowane jedynie w kontekście okoliczności, w których są cytowane.
Fly UP