...

Oferta Millennium Bank

by accadia-biuro

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,616

views

Comments

Description

Miło nam poinformować, iż dzięki współpracy z Millenium bank, jako jedyni na rynku możemy Państwu zaproponować kompleksową ofertę obsługi płatności masowych w rewelacyjnej cenie.
Download Oferta Millennium Bank

Transcript

  • 1. dla Instytucji Płatniczych oraz Biur Usług PłatniczychRACHUNEK ROZLICZENIOWYRachunek rozliczeniowy jest podstawowym produktem oferowanym Klientom Banku Millennium.Bank Millennium oferuje swoim Klientom dwa rodzaje rachunków rozliczeniowych:  Rachunki bieżące – służą do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w zakresie podstawowej działalności.
  • 2. RACHUNEK ROZLICZENIOWYRachunek rozliczeniowy jest podstawowym produktem oferowanym Klientom Banku Millennium.Bank Millennium oferuje swoim Klientom dwa rodzaje rachunków rozliczeniowych:  Rachunki bieżące – służą do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza rachunku oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych w zakresie podstawowej działalności.  Rachunki pomocnicze – służą do dokonywania innych niż bieżące rozliczeń pieniężnych lub do generowania środków, które zostały przeznaczone na ściśle określony cel, jak również przeprowadzania w tym zakresie rozliczeń (rachunki pomocnicze do gromadzenia środków finansowych do obsługi płac, VAT, funduszu remontowego, ZFŚS, rachunki do rozliczeń z określonymi kontrahentami, itp.).Bank prowadzi rachunki rozliczeniowe (bieżące oraz pomocnicze) w następujących walutach:  PLN,  w podstawowych walutach wymienialnych: USD, EUR, GBP, CHF,  oraz innych walutach: AUD, CAD, DKK, JPY, NOK, SEK, CZK, HUF.BANKOWOŚĆ INTERNETOWA MILLENETBank Millennium oferuje serwis bankowości elektronicznej Millenet – system oparty nawykorzystaniu przeglądarki internetowej.Oferujemy możliwość korzystania z systemu bankowości elektronicznej Millenet, który zapewniPaństwu:  szybką, łatwą i bezpieczną komunikację z bankiem w dowolnym czasie,  możliwość monitorowania sald i obrotów na rachunkach w trybie ONLINE,  szybki dostęp do wyciągów oraz szczegółowych informacji o bieżących operacjach w trybie ONLINE,  dostęp do aktualnych tabel kursów walut,  dostęp do informacji o limitach kredytowych, ich wykorzystaniu i harmonogramie spłat (oczywiście dla osób przez Państwa upoważnionych),  możliwość pobrania elektronicznych protokołów różnic (wpłaty zamknięte).System Millenet umożliwia równoczesny dostęp do informacji o transakcjach dla kilkuużytkowników.
  • 3. Każda z osób obsługująca system może mieć zdywersyfikowane, indywidualne uprawnienia zarównodo funkcjonalności, jak i do rachunków. Dodatkowo istnieje możliwość sparametryzowania nawettrójstopniowego schematu akceptacji dla poszczególnych typów zleceń, co gwarantuje wysokipoziom bezpieczeństwa oraz umożliwia dostosowanie się do wewnętrznych reguł autoryzacjistosowanych w danej firmie.Wymiana danych z systemami bankowości internetowejNasz system bankowości internetowej może zostać zintegrowany z Państwa systemem finansowo-księgowym.Przygotowane zlecenia płatnicze mogą zostać zaimportowane do naszego systemu, w którymodbywa się ich autoryzacja i przekazanie Bankowi do realizacji. Millenet dla Przedsiębiorstwprzygotowany jest do importu płatności w następujących formatach: Millenet dla Przedsiębiorstw  IMP (płatności krajowe – Videotel), Płatności krajowe  PLI (ELIXIR O, płatności krajowe – MultiCash)  IMP (płatności zagraniczne – Videotel), Płatności zagraniczne  PLI (SWIFT MT103, płatności krajowe – MultiCash),  CitiDirect Przekazy pocztowe  CitiDirectSystem udostępnia również kilka opcji raportów, w tym historia transakcji za wybrany okres (np.dzień) zawierająca min:- szczegóły zlecenia- indywidualne ID transakcji z systemu FK (podawane przez Państwa przy imporcie przelewów)- status zleceniaPRZELEWY KRAJOWEPolecenie przelewu umożliwia bezgotówkowe regulowanie zobowiązań za pośrednictwem rachunkubankowego oraz dokonywanie i przyjmowanie płatności przez przedsiębiorców na rzecz innychprzedsiębiorców, osób fizycznych, ZUS czy organów podatkowych.Przelewy krajowe mogą być rozliczane: wewnętrznie – przelewy pomiędzy rachunkami w Banku Millennium, systemem ELIXIR (rozlicza transakcje w 3 sesjach w ciągu dnia) – przelewy poniżej 1 mln złoraz wszystkie przelewy krajowe na rzecz ZUS oraz organów podatkowych, bez względu na kwotę,
  • 4.  systemem SORBNET (rozlicza transakcje w czasie rzeczywistym) – przelewy wysokokwotowe,ale także pozostałe przelewy krajowe, które zostały zadeklarowane do rozliczenia w tym systemie.Godziny graniczne realizacji przelewów krajowych w Banku Milennium S.A. Przelew wewnętrzny: - co najmniej do 21.00/ wysłanie w tym samym dniu Przelew krajowy w PLN, realizacja systemem ELIXIR: - do 08:10 na I sesję ELIXIR (3 taryfa) - do 12:10 na II sesję ELIXIR (3 taryfa) Przelew krajowy w PLN, realizacja systemem SORBNET: - do 15:00 – wysyłane w tym samym dniu Przekaz pocztowy: - do 10:00 – wysyłane w tym samym dniu Przelewy krajowe złożone po wymienionych w tabeli godzinach granicznych w dniu roboczym, ale przed godziną 21.00, obciążą rachunek w tym samym dniu, przelew zostanie jednak wysłany do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. Przelewy krajowe US wysyłane są do banku odbiorcy w następnym dniu roboczym. Wszyscy klienci Banku Millennium S.A. w standardzie mają ustawiony tzw Młynek płynnościowy czyli możliwość oczekiwania przelewu krajowego na środki do godziny 21:00. Przelew realizowany jest niezwłocznie po pojawieniu się środków na rachunku. Funkcjonalność ta umożliwia wydłużenie czasu oczekiwania na środki do kilku dni.PRZELEWY ZAGRANICZNEBank Millennium oferuje w standardzie zarówno tradycyjne przelewy zagraniczne, jak i przelewySEPA z bardzo korzystną, jednodniową datą waluty.Przelewy SEPA to przelewy bez ograniczeń kwotowych, realizowane w EUR do krajów UE, Islandii,Norwegii, Lichtensteinu i Szwajcarii.Dodatkowo, w ramach usługi przelewu zagranicznego, Bank oferuje tzw. „tryby wykonania”, któreoznaczają możliwość wskazania daty waluty w realizowanym przez Klienta przelewie zagranicznym.System TARGET2 odpowiednik systemu SORBNET w walucie euro. Umożliwia realizację przelewóww tej walucie w czasie rzeczywistym. Systemem TARGET2 realizowane są przelewy expressowe, podwarunkiem, że bank odbiorcy jest bezpośrednim lub też pośrednim uczestnikiem tego systemu.
  • 5. Przy płatnościach za pośrednictwem systemu SWIFT dostępne są następujące tryby: standard (D+2), pilny (D+1), expres (D).System bankowości internetowej Millenet w momencie zapisania płatności weryfikuje iinformuje o granicznej godzinie wysłania zlecenia do realizacji i tym samym o kanale którympłatność zostanie wysłana do banku beneficjenta (SEPA, TARGET 2, SWIFT)Korzyści Najprostsza, najszybsza i najpopularniejsza forma regulowania należności i zobowiązań wobrocie międzynarodowym. Wywiązywanie się z zobowiązań finansowych w obrocie międzynarodowym, bez względu nawysokość zobowiązania.Jak działa przelew zagraniczny?WPŁATY ZAMKNIĘTEWpłaty gotówkowe w formie zamkniętej to usługa, która umożliwia deponowanie gotówki bezkonieczności jej przeliczania w momencie przekazania. Tego typu wpłat mogą dokonywać zarównopracownicy Klienta, jak i osoby zatrudnione w zewnętrznych firmach transportowychwspółpracujących z Klientem.Wpłaty gotówkowe w formie zamkniętej są przyjmowane w placówce Banku, sieci wrzutni Banku lubbezpośrednio w jednostce firmy współpracującej z Bankiem – tzw. liczarni.Rachunek Klienta jest uznawany kwotą podaną w dowodzie wpłaty.
  • 6. W przypadku stwierdzenia różnicy pomiędzy kwotą deklarowaną przez Posiadacza rachunku a kwotąwynikającą z przeliczenia, Bank dostarczy protokół różnicy i na jego podstawie dokona obciążenialub uznania rachunku Klienta.Korzyści• Wygoda dokonywania wpłat.• Księgowanie wpłat w momencie ich dokonywania (wpłaty zamknięte w oddziale / kasie)• Krótki czas dokonania transakcji.• Możliwość dokonywania wpłat 24h/dobę (wrzutnia).• Niższe koszty obsługi w porównaniu z wpłatami w formie otwartej.• Bezpieczeństwo powierzonych środków.KARTY PRZEDPŁACONEKarty przedpłacone (prepaid) MasterCard Prepaid Commercial są usługą przeznaczoną dla firmchcących w sposób bezgotówkowy przekazywać środki swoim kontrahentom, pracownikom czyklientom (Użytkownikom kart), którzy nie posiadają rachunków bankowych lub z rożnych przyczynprzelewanie środków na ich rachunki jest niemożliwe.Usługa ta jest więc idealnym narzędziem służącym m.in. do: przekazywania wszelakiego rodzajuświadczeń (np. bony świąteczne), wypłacania zaliczek na podróże służbowe czy wypłacania pensjipracownikom okresowym.Rola firmy ogranicza się jedynie do wręczenia Użytkownikowi karty przedpłaconej (którą wcześniejdostarczy Bank), a następnie przelania środków na rachunek tej karty. Po doładowaniukarta staje się w pełni funkcjonalną kartą płatniczą: można nią płacić w dowolnych punktachhandlowych na całym świecie, a także wypłacać gotówkę w bankomacie czy też dokonywaćpłatności w Internecie.Karty przedpłacone są kartami niespersonalizowanymi dlatego może z nich korzystać dowolnaosoba, której została przekazana karta.Przed pierwszym użyciem karty Użytkownik karty ustala jedynie swój indywidualny kod PIN iaktywuje kartę.Korzyści• Szybki i prosty sposób wnioskowania i dostarczenia kart.• Zasilenie kart wybraną kwotą, do wysokości której można zawierać transakcje.
  • 7. • Szybki i wygodny dostęp do środków zgromadzonych na karcie (transakcje gotówkowe i bezgotówkowe, także w Internecie).• Pełna kontrola nad środkami i transakcjami zawieranymi kartą.• Wygodny sposób wydawania pracownikom zaliczek, premii, bonusów itp.• Bezpieczeństwo wynikające przede wszystkim z braku powiązania kart z rachunkiem bieżącym.Jak działają karty przedpłacone?Przewagi konkurencyjne• Mamy jedne z najlepszych na rynku kursów przeliczeniowych dla transakcji w walutach obcych.• Oferujemy pełen on-line i tryb 24 h dla zasileń rachunku.• Jako jeden z niewielu banków w Polsce dajemy podgląd do autoryzacji on-line (wraz z numeremreferencyjnym transakcji do automatycznej rekoncyliacji).• Możemy wygenerować i udostępnić raporty elektroniczne dla rekoncyliacji transakcji.• Wydajemy karty z mikroprocesorem (mniej reklamacji, mniej problemów z akceptacją w EU).• Predefiniowany PIN – mniej problemów z zagubionymi przesyłkami pocztowymi.• Szeroki wachlarz aktywacji kart.
  • 8. OPŁATY I PROWIZJEOpłaty do rachunkuOtwarcie rachunku Bez opłatProwadzenie rachunku w PLN, EUR, USD – opłata miesięczna 15,00 PLN za rachunekWyciągi bankowe elektroniczne Bez opłatWpłaty Gotówkowe na rachunek złotowyWpłaty gotówkowe na rachunek złotowy w formie zamkniętej w 5,00 PLN *oddzialeWpłaty gotówkowe na rachunek złotowy w formie otwartej w 5,00 PLN *oddzialeBankowość elektroniczna MillenetUruchomienie systemu Bez opłatAbonament miesięczny 0,00 PLNCzytnik kart procesorowych do podpisu elektronicznego 25,00 PLNKarta procesorowa do podpisu elektronicznego 25,00 PLNOpłata za SMS do autoryzacji zleceń 0,15 PLNPłatności wewnętrzne i płatności krajowePrzelew na rachunki prowadzone w Banku Millennium 0,14 PLN Do 49.999 szt. 0,14 PLN miesięcznie Od 50.000 do 99.999 0,13 PLNPrzelew wychodzący wysyłany w formie elektronicznej szt. miesięczniedo innego banku krajowego za pomocą ELIXIR – 3 taryfakosztowa (za pojedyncze zlecenie) Od 100.000 – do 199.000 0,12 PLN szt. miesięcznie Powyżej 200.000 szt. 0,11 PLN miesięcznie
  • 9. Przekazy pocztowe Wysłanie przekazu pocztowego przez Pocztę Polską (za 1,00 % + 5,20 PLN każdy przelew) – stawka Poczty Polskiej Realizacja przekazu przez Bank 0,25 PLN Płatności zagraniczne standard 15,00 PLN 15,00 PLN + Przelewy w walutach obcych, w tym na rachunki w pilny 15,00 PLN ** innych bankach krajowych, oraz dokonywane w złotych 15,00 PLN + do banków zagranicznych (poprzez Millenet, za expres 25,00 PLN ** pojedyncze zlecenie): polecenie przelewu 5,00 PLN SEPA w EUR dodatkowa opłata za 50,00 PLN ** opcję kosztów OUR* Maksymalna łączna dzienna kwota wpłat w formie otwartej i zamkniętej to 50.000 PLN Odnadwyżek powyżej tej kwoty będziemy pobieramy prowizje w wysokości 0,05% min. 7 PLN** Dodatkowe opłaty o których mowa powyżej mają charakter dodatkowy w stosunku dopodstawowej opłaty za przelew zagraniczny.Ufamy, iż zaproponowane przez Bank Millennium rozwiązania spełnią Państwa oczekiwania.W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących omawianych zagadnień pozostajemydo Państwa dyspozycji.
Fly UP