...

Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe

by wojciech-boczon

on

Report

Download: 0

Comment: 0

20,386

views

Comments

Description

Download Podwyżki w T-Mobile Usługi Bankowe

Transcript

  1. 1. Szanowni Państwo, informujemy, że 1 kwietnia 2015 roku zmienia się Taryfa Opłat i Prowizji oraz Tabela Oprocentowania dla Klientów Indywidualnych T-Mobile Usługi Bankowe. Poniżej znajdą Państwo zestawienie najważniejszych zmian: T-Mobile konto Od 1 czerwca 2015 r. zmieniają się warunki korzystania z karty do konta. Miesięczna opłata za kartę do konta nie będzie pobierana, jeśli dokonają nią Państwo transakcji bezgotówkowych na kwotę co najmniej 200 zł miesięcznie. W przeciwnym razie, opłata będzie wynosiła 6 zł miesięcznie. Pozostałe przywileje, jakie oferuje T-Mobile konto, nie ulegają zmianie, tj.: • 0 zł za prowadzenie konta • 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i na świecie • 0 zł za krajowe przelewy internetowe • 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych co miesiąc Warto mieć też na uwadze, że T-Mobile konto może być oprocentowane na 3% - wystarczy przelewać na nie wynagrodzenie. Limit odnawialny Od 1 kwietnia 2015 r. opłata za przyznanie oraz podwyższenie limitu odnawialnego będzie wynosiła 1% min. 30 zł. Konto walutowe Od 1 czerwca 2015 r. wypłaty z bankomatów w kraju i zagranicą z konta walutowego będą darmowe. Jednocześnie, wprowadzona zostanie opłata za wydanie lub wznowienie karty debetowej do konta walutowego w wysokości 10 zł. Szczegółowy zakres zmian Taryfy Opłat i Prowizji oraz Tabeli Oprocentowania znajdą Państwo poniżej. Pełna treść dokumentów znajduje się w załączniku wiadomości i na www.t-mobilebankowe.pl W przypadku pytań lub wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z Wirtualnym Oddziałem lub Infolinią pod numerem 19 506. Z poważaniem, Zespół T-Mobile Usługi Bankowe Oprocentowanie 3,00% w skali roku w T-Mobile koncie dotyczy kwot do 5000 zł i rachunków otwartych od dnia 1 maja 2014, na których w poprzednim miesiącu kalendarzowym odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS; w przeciwnym wypadku oraz dla środków powyżej 5000 zł, oprocentowanie wynosi 0%. Promocja obowiązuje od 1 października 2014 (pod warunkiem zaksięgowaniu wpływów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym we wrześniu 2014) do 30 września 2015. Usługi Bankowe świadczy Alior Bank Spółka Akcyjna ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000305178, REGON: 141387142, NIP: 1070010731 Kapitał zakładowy: 725 216 080 PLN (opłacony w całości). Niniejsza korespondencja nie jest komunikatem marketingowym. Wiadomość została wysłana zgodnie z zapisami §60 "Regulaminu obsługi produktów T-Mobile Usługi Bankowe".
  2. 2. Wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od 1 kwietnia 2015 r.: Postanowienia ogólne WYPŁATY GOTÓWKI W PLACÓWCE T-MOBILE USŁUGI BANKOWE T-MOBILE KONTO Obowiązuje do 31 marca 2015 r Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Kwota wymagająca wcześniejszej notyfikacji 5 000 zł 20 000 zł Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY WYŻSZY ZYSK Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Wprowadzenie do Taryfy nowego rachunku oszczędnościowego Wyższy Zysk - pełna lista pozycji w ujednoliconym dokumencie załączonym do wiadomości Rozdział IV. Limit odnawialny w koncie LIMIT ODNAWIALNY W KONCIE T-MOBILE KONTO Obowiązuje do 31 marca 2015 r Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Opłata za przyznanie limitu 0,5%, min. 25 zł 1%, min. 30 zł Opłata za podwyższenie limitu 0,5%, min. 25 zł 1%, min. 30 zł Rozdział VII. Ubezpieczenia do kart kredytowych UBEZPIECZENIA DO KART KREDYTOWYCH KARTA KREDYTOWA MASTERCARD / SYNC CREDIT MASTERCARD WORLD (wycofana z oferty) Obowiązuje umowy zawarte do 31 marca 2015 r. Obowiązuje umowy zawarte od 1 kwietnia 2015 r. Ubezpieczenie na życie w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń na życie Ergo Hestia SA 0,25% salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego wycofane z oferty Ubezpieczenie spłaty salda zadłużenia na wypadek utraty pracy lub czasowej niezdolności do pracy w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń Ergo Hestia SA 0,25% salda zadłużenia na ostatni dzień cyklu rozliczeniowego wycofane z oferty
  3. 3. Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od 1 kwietnia 2015 r.: Rozdział II. Oprocentowanie Rachunku Oszczędnościowego OPROCENTOWANIE RACHUNKU RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY WYŻSZY ZYSK Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Oprocentowanie nowego rachunku oszczędnościowego Wyższy Zysk WIBID 1M - 0,4 p.p. 1 1 Oprocentowanie rachunku oszczędnościowego w PLN ustalane jest co miesiąc w oparciu o stawkę WIBID1M z 10. dnia kalendarzowego danego miesiąca pomniejszoną o marżę wskazaną w tabeli powyżej. W przypadku, gdy 10. dzień danego miesiąca będzie dniem wolnym od pracy, Bank przyjmuje stawkę WIBID1M z poprzedniego dnia roboczego. Zmienione oprocentowanie obowiązuje od 11. dnia kalendarzowego danego miesiąca. Rozdział III. Oprocentowanie Lokat standardowych TERMIN LOKATY OPROCENTOWANIE LOKATY Obowiązuje do 31 marca 2015 r Obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lokata na 125 dni 3,40% 1,50% Wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od 1 czerwca 2015 r.: Postanowienia ogólne WYPŁATY GOTÓWKI W PLACÓWCE T-MOBILE USŁUGI BANKOWE T-MOBILE KONTO Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Maksymalna kwota wypłaty - 50 000 zł Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo–rozliczeniowe RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO -ROZLICZENIOWY T-MOBILE KONTO KONTO WALUTOWE Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Przelew krajowy Elixir, w przypadku, gdy odbiorcą jest T-Mobile Polska S.A. realizowany w Bankowości Telefonicznej / Wirtualnym Oddziale 5 zł 0 zł bez zmian bez zmian Przelew krajowy Elixir, w przypadku, gdy odbiorcą jest T-Mobile Polska S.A. realizowany w Placówce T-Mobile Usługi Bankowe 0 zł / 5 zł 2 0 zł bez zmian bez zmian Przelew europejski realizowany w Bankowości Internetowej 0 zł 5 zł 0 zł 5 zł
  4. 4. 2 Opłata nie jest pobierana w miesiącu następującym po miesiącu, w którym na rachunku odnotowano wpływ z tytułu wynagrodzenia dokonany przez pracodawcę bądź wpływ z tytułu stypendium dokonany przez uczelnię wyższą bądź wpływ z tytułu renty lub emerytury dokonany przez ZUS lub posiadacz rachunku jest posiadaczem lub współposiadaczem rachunku pożyczki/ kredytu gotówkowego/ rachunku karty kredytowej (umowa zawarta z T-Mobile Usługi Bankowe) lub do rachunku przyznano limit odnawialny w rachunku. Rozdział II. Karty płatnicze debetowe dla rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych KARTY DEBETOWE T-MOBILE KONTO KONTO WALUTOWE Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Wydanie i wznowienie karty debetowej MasterCard bez zmian bez zmian 0 zł 10 zł Opłata miesięczna za Kartę 0 zł 0 zł / 6 zł 3 bez zmian bez zmian Zmiana PIN w Bankomacie 1 zł 3 zł 1 zł 3 zł Wypłata gotówki w Bankomatach w Polsce i za granicą bez zmian bez zmian 5 zł 0 zł Sprawdzenie salda rachunku w Bankomacie 0 zł 1 zł 0 zł 1 zł 3 0 zł pod warunkiem wykonania przez Klienta i rozliczenia przez Bank transakcji bezgotówkowych na kwotę minimum 200 zł dokonanych Kartą debetową w danym miesiącu rozliczeniowym, liczone dla każdej wydanej do rachunku Karty indywidualnie. Opłata niepobierana, gdy właściciel rachunku, do którego wydana jest Karta, nie ukończył 19 roku życia. Opłata jest pobierana od Kart ze statusem „Do Aktywacji”, „Aktywna” lub „Zablokowana” – z wykluczeniem miesiąca w którym Karta została wysłana., przy czym w przypadku Kart ze statusem „Do Aktywacji” opłata jest pobierana od momentu, w którym Klient miał możliwość aktywowania Karty. Rozdział III. Rachunki oszczędnościowe RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY W PLN RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY WALUTOWY Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Przelew własny 4 realizowany w Bankowości Internetowej / Bankowości Mobilnej - druga i kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 1 zł 5 zł 1 zł 5 zł Przelew w ramach T-Mobile Usługi Bankowe obcy oraz krajowy Elixir realizowany w Bankowości Internetowej / Bankowości Mobilnej - druga i kolejna transakcja w miesiącu kalendarzowym 2 zł 5 zł 2 zł 5 zł KARTY DEBETOWE DLA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Zmiana PIN w Bankomacie 1 zł 3 zł 1 zł 3 zł Sprawdzenie salda rachunku w Bankomacie 0 zł 1 zł 0 zł 1 zł 4 Przelew w ramach T-Mobile Usługi Bankowe pomiędzy rachunkami należącymi to tego samego Klienta.
  5. 5. Rozdział IV. Limit odnawialny w koncie LIMIT ODNAWIALNY W KONCIE OPROCENTOWANIE LOKATY Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Opłata za przedłużenie limitu na kolejny okres 0,5%, min. 25 zł 1%, min. 30 zł Rozdział V. Karta kredytowa KARTA KREDYTOWA KARTA KREDYTOWA MASTERCARD SYNC CREDIT MASTERCARD WORLD (wycofana z oferty) Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Zmiana PIN w Bankomacie 1 zł 3 zł 1 zł 3 zł Wypłata gotówki w Bankomatach w Polsce i za granicą 3%, min. 7 zł 4%, min. 10 zł 3%, min. 7 zł 4%, min. 10 zł Prowizja za przelew z rachunku karty kredytowej 3%, min. 7 zł 4%, min. 10 zł 3%, min. 7 zł 4%, min. 10 zł Wykaz zmian w Tabeli Oprocentowania T-Mobile Usługi Bankowe dla Klientów Indywidualnych obowiązujących od 1 czerwca 2015 r.: LIMIT ODNAWIALNY W KONCIE OPROCENTOWANIE LOKATY Obowiązuje do 31 maja 2015 r Obowiązuje od 1 czerwca 2015 r. Mnożnik oprocentowania
Fly UP