...

Preferencyjny Kredyt Studencki

by guest43bc2

on

Report

Download: 0

Comment: 0

55,833

views

Comments

Description

Najważniejsze informacje nt. Preferencyjnego Kredytu Studenckiego. Po szczegóły zapraszam na www.KredytStudencki.com.pl
Download Preferencyjny Kredyt Studencki

Transcript

 • 1. Preferencyjny Kredyt Studencki (KS) 10 października 2008 www.KredytStudencki.com.pl
 • 2. Kto może ubiegać się o KS?
  • wszyscy Studencibez względu na typ uczelni (publiczna, niepubliczna) i tryb studiów (stacjonarny, niestacjonarny),pod warunkiem, że rozpoczęli studiaprzed ukończeniem 25 roku życia .
 • 3. Na jaki okres udzielany jest KS?
  • Kredyt wypłacany jest przez cały okres studiów
  • Kredyt wypłacany jest przez10 miesięcyw roku akademickim , zaśmiesięczna transza kredytu wynosi600 zł.
  • Zatem przez okres 5 lat studiów można otrzymać 30’000 zł, dodając jeszcze 4 lata studiów doktoranckich otrzymujemy w sumie 54’000 zł .
 • 4. Co z odsetkami?
  • W okresie studióworazwokresie 2 lat po ich ukończeniukredytobiorca niczegonie spłaca (!)nawetodsetekod kredytu. Odsetki te pokrywa BGK ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich.Spłatę odsetek student rozpoczyna wraz ze spłatą kredytu dopiero po 2 latach od momentu ukończenia studiów. Wysokość odsetek płaconych przez studenta wynosipołowę stopy redyskontowej NBP (obecnie zaledwie3,125%) .  
 • 5. Kiedy rozpoczyna się spłata kredytu?
  • Spłata kredytu rozpoczyna się dwa lata od daty ukończenia studiów i trwa co najmniej dwa razy dłużej niż okres pobierania kredytu.
  • Zatem student pobiera kredyt 5 lat (50 miesięcy), 2 lata trwa karencja, a spłaca go aż przez 8 lat i 4 miesiące (100 miesięcy)!
  • Rata kredytu wynosi połowę miesięcznej transzy – 300 zł + odsetki (zaledwie 3,125%)
 • 6. W jakich przypadkach kredyt może być umorzony?
  • Kredyt jest umarzany w 20% kredytobiorcom, którzy ukończyli studia w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni (poinformuj o tym swoich przyjaciół!).
  • 20 % z 30 000 zł to 6 000 zł!
  • W szczególnych przypadkach kredyt może być umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuacja życiową (choroba, wypadek) lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań (niepełnosprawność).
 • 7. Które banki udzielają KS?
  • Banki, z którymi Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowę określających zasady korzystania ze środków Funduszu Pożyczek i Kredytów Studenckich, to:
  • Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.,
  • Bank PEKAO S.A.,
  • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A,
  • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
  • PKO Bank Polski S.A.
  • Aby dowiedzieć się jaki bank oferuje najlepsze warunki – odwiedźwww . KredytStudencki . com . pl
 • 8. Gdzie i do kiedy należy składać wniosek?
  • Wnioski o kredyt składa siętylko w jednym , dowolnym, wybranymbanku .Student może złożyć tylko i wyłącznie jeden wniosek! Tylko i wyłącznie w jednym banku!
  • Termin składania wniosku o kredyt w roku akademickim 2008/2009 upływa15 listopada 2008 r.
 • 9. Czy każdy student, który złożył wniosek, otrzyma kredyt?
  • CorocznieMinister Edukacji Narodowejustala maksymalną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o kredyt studencki. Próg dochodu uprawniający do otrzymania kredytu będzie możliwy do oszacowania dopiero w połowie grudnia 2008 r., po złożeniu przez studentów wniosków o kredyt.
  • W roku akademickim 2003/2004 dochód na osobę w rodzinie studenta uprawniający do otrzymania kredytu nie przekraczał 1.400 zł,w roku akademickim 2004/2005 jak i 2005/2006 – 1.600 zł, w 2006/2007 1.900 zł,a w 2007/2008 2.200 zł (brutto, bez składek ZUS) . Analizując te wartości oraz znając makroekonomiczne dane nt. polskiej gospodarki można wysnuć wniosek, że w roku obecnym kwota ta nie powinna zmaleć, a raczej wzrosnąć.
 • 10. Co zrobić, gdy bank wymaga wysokiego poręczenia?
  • W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu ( generalnie banki akceptują 2 rodziców z dochodami ok. śr. krajowej – tj. 3000zł, jednak zabezpieczenie to sprawa indywidualna i będzie inna dla każdego studenta! ). Osoby mniej zamożne mogą ubiegać się oporęczenie udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego z Funduszu Poręczeń Kredytowych .Obecnie poręczenie BGK wynosi70%kredytu (kapitału), a w przypadku sierot -100%.
  • W 2001 roku wprowadzono możliwość udzielania poręczeń spłaty kredytów studenckichARMiR .O poręczenie Agencji mogą ubiegać sięstudenci zamieszkujący na obszarze wsi .W zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie Agencja może poręczać do80%lub do100%wykorzystanej kwoty kredytu –tylko dla studentów ubiegających się o KS w BGŻ lub BPS .
 • 11. OK…ale ja nie potrzebuję Kredytu Studenckiego.
  • Inwestycje –przede wszystkim Fundusze Inwestycyjne, przy inwestowaniu 300zł/mies. i średniorocznej stopie zwrotu z inwestycji 13%, kredyt studencki spłaca się sam, zatem połowę miesięcznej transzy można spokojnie przejeść.
  • Nieruchomości –na ogół mieszkania kupują rodzice swoim studiującym dzieciom (najczęściej 2 pok.). Student dzięki KS spłaca raty kredytu hipotecznego, dodatkowo czerpie dochód z wynajmu pokoju 1 lub 2 współlokatorom. W zależności od występowania zysku z najmu może szybciej spłacać kredyt hipoteczny lub inwestować.
  • Szansa na dodatkowy kapitał w trudnej sytuacji życiowej –w życiu są różne przypadki… lepiej weź kredyt jeśli możesz teraz,ale nie przejadaj go ! Oszczędzaj i inwestuj!
 • 12.
  • Więcej informacji na stronie internetowej
  • www . kredytstudencki . com . pl
  • [niestety nie wszystkie informacje nt. Preferencyjnego Kredytu Studenckiego da się przekazać w tak krótkiej prezentacji...]
  • Pytania związane z Kredytem Studenckim można zadawać na forum internetowym
  Dziękuję za uwagę
 • Fly UP