...

Raport 5 lat New Connect

by

on

Report

Download: 0

Comment: 0

12,083

views

Comments

Description

Pod względem ilości notowanych spółek, polski NewConnect jest drugim - po londyńskim AIM - rynkiem alternatywnym w Europie! Taki wynik udało się osiągnąć od czasu gdy 30 sierpnia 2007 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie uruchomiła nową platformę obrotu, dedykowaną innowacyjnym przedsiębiorstwom poszukującym kapitału: NewConnect.
Download Raport 5 lat New Connect

Transcript

1 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Raport: 5 lat NewConnect Podsumowanie rozwoju

Sierpień 2012

2 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

01 Wstęp do raportu 3

02 Podsumowanie 5 lat rozwoju 4

Indeksy rynkowe 4

Aktywność emitentów 5

Aktywność inwestorów 6

Kapitalizacja emitentów 7

Migracja emitentów na Rynek Główny GPW 8

NewConnect Lead 9

NewConnect HLR i SHLR 10

NCX Life Science 11

Analiza sektorowa emitentów 12

Lokalizacja emitentów 13

Spółki zagraniczne na NewConnect 14

03 Okiem emitenta 16

Podsumowanie debiutów 16

Wielkość przeprowadzanych ofert 17

Charakterystyka ofert 18

Podział sektorowy debiutantów 19

Akcje emitentów na NewConnect 20

Kolejne emisje 21

Proces upubliczniania spółki 22

04 Okiem inwestora 24

Aktywność inwestorów 24

Analiza stóp zwrotu w dniu debiutu 25

Analiza liczby transakcji 26

Analiza wartości obrotów 27

05 Autoryzowani Doradcy 28

Ranking Autoryzowanych Doradców 29

„O debiucie na NewConnect mogą myśleć nie tylko

przedsiębiorstwa z pewną historią biznesową, ale także

te w początkowej fazie rozwoju (start-up), zarówno pro-

wadzące typową działalność gospodarczą, jak i wysoce

specjalistyczne biznesy, oparte na myśli naukowej i tech-

nologicznej.”

Zawartość

3 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Wstęp do raportu

5 lat temu, tj. 30.08.2007 roku, Giełda Papierów

Wartościowych w Warszawie uruchomiła nową plat-

formę obrotu NewConnect, dedykowaną innowacyj-

nym przedsiębiorstwom poszukującym kapitału.

U podstaw powołania rynku alternatywnego sta-

nęły dwa główne cele:

 umożliwienie małym i średnim spółkom pozy-

skanie środków finansowych, w sposób szybki, prosty

i relatywnie tani, zwykle w drodze sprzedaży akcji

w ramach oferty prywatnej,

 udostępnienie inwestorom platformy inwesty-

cyjnej grupującej zweryfikowane przez autoryzowa-

nych doradców spółki o dużym potencjale wzrostu.

Oba postawione cele zostały z sukcesem zrealizo-

wane. Nowy rynek wypełnił lukę kapitałową, rozsze-

rzając wachlarz dostępnych źródeł finansowania,

z którego skorzystało już ponad 400 spółek pozysku-

jąc na rozwój łącznie niemal 1,4 mld zł. Ponadto,

NewConnect wzmocnił ofertę GPW dla inwestorów,

także tych zagranicznych, przyczyniając się do budo-

wy środkowo-europejskiego centrum finansowego

w Warszawie. Nie bez znaczenia jest także „efekt

uboczny” powstania rynku alternatywnego, w postaci

rozwoju usług doradczych oraz wzrostu świadomości

zagadnień rynku kapitałowego wśród polskich przed-

siębiorstw.

Sukces nowego rynku należy także oceniać przez

pryzmat okresu, w którym mógł się rozwijać. Uru-

chomienie NewConnect zbiegło się bowiem w czasie

z początkiem kryzysu gospodarczego o ogólnoświato-

wym zasięgu, w szczególności kryzysu zaufania do

instytucji finansowych. Był to okres niezwykle trudny

zarówno dla inwestorów, jak i dla emitentów. Spółki

niejednokrotnie odkładały decyzje dotyczące debiutu,

czekając na poprawę koniunktury giełdowej. Pomimo

niesprzyjających czasów, NewConnect w ciągu 5 lat

istnienia osiągnął drugą pozycję pod względem liczby

notowanych emitentów wśród wszystkich europej-

skich rynków alternatywnych.

Raport Grant Thornton podsumowujący 5 lat

rozwoju NewConnect przedstawia obraz rynku

o rosnącej pozycji, cieszącego się coraz większym

zaufaniem interesariuszy, który na dobre wpisał się

w mapę miejsc spotkań przedsiębiorców i inwesto-

rów.

„W ciągu 5 lat na rynku NewConnect zadebiutowało 418

spółek, które pozyskały łącznie niemal 1,4 mld zł.”

______________________

Damian Atroszczak

Menedżer Zespołu

Transakcji Kapitałowych

Grant Thornton

4 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

-90%

-70%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

2007-08-30 2008-06-20 2009-04-07 2010-01-22 2010-11-05 2011-08-24 2012-06-12

Podsumowanie 5 lat rozwoju

Indeksy rynkowe

Zainteresowanie inwestorów rynkiem alternatyw-

nym ilustrują zmiany NCIndex—głównego indeksu

NewConnect—na tle najważniejszych indeksów GPW.

Moment uruchomienia NewConnect zbiegł się

w czasie z początkiem najostrzejszego od II wojny

światowej kryzysu gospodarczego, który podważył

zaufanie inwestorów do instytucji finansowych oraz

spowodował olbrzymie spadki na rynkach kapitało-

wych. W rezultacie, kryzys gospodarczy miał decydują-

cy wpływ na zmiany kursów spółek notowanych na

nowo powołanym rynku alternatywnym.

W pierwszych tygodniach swojego funkcjonowania,

NCIndex tracił w stosunku do tradycyjnych rynków

GPW ponad 30%, jednak odbicie przed końcem ’07

pozwoliło mu zamknąć rok ze stopą zwrotu +44,2%.

Pogorszenie się sytuacji gospodarczej w Polsce i na

świecie uruchomiło falę spadków w całym 2008 roku.

Trend ten został zahamowany wraz z początkiem roku

2009. Od marca ’09 obserwowaliśmy powolną odbu-

dowę wszystkich indeksów GPW, która trwała—

z różną dynamiką—do końca sierpnia 2010 roku.

Niemal w całym okresie funkcjonowania NCIndex

dotknęły głębsze spadki w porównaniu do tradycyj-

nych indeksów GPW. W okresie od 30.08.2007 do

30.06.2012, wartość NCIndex spadła o ponad 60%,

podczas gdy WIG stracił około 30%.

NewConnect grupuje perspektywiczne, ale wysoce

ryzykowne spółki, dlatego wartość NCIndex charakte-

ryzuje się dużą zmiennością, wynikającą z ograniczone-

go zaufania inwestorów. NewConnect był pierwszym

rynkiem GPW od którego inwestorzy rozpoczęli

ucieczkę po pojawieniu się symptomów kryzysu

i prawdopodobnie będzie ostatnim rynkiem, na który

powrócą po uzyskaniu przekonania o trwałej poprawie

sytuacji gospodarczej.

Wykres 1. Indeksy GPW w okresie 30.08.2007 – 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

______________________

Agata Brzyska

Konsultant w Zespole

Transakcji Kapitałowych

Grant Thornton

5 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

„Pomimo ucieczki inwestorów z rynków kapitałowych, New-

Connect zdołał przyciągnąć nowych emitentów, stając się najdy-

namiczniej rozwijającą się platformą obrotu w Europie.”

Wykres 2. Liczba oraz kapitalizacja emitentów na NewConnect w okresie 30.08.2007 – 30.06.2012

-

2 000

4 000

6 000

8 000

20

80

140

200

260

320

380

440

Liczba emitentów Kapitalizacja (mln zł) Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Aktywność emitentów

Sukces rynku NewConnect byłby niemożliwy bez

dopływu kolejnych emitentów, którzy w całej, niemal

pięcioletniej historii jego funkcjonowania podtrzymy-

wali zainteresowanie rynkiem wśród inwestorów.

W okresie od 01.08.2007 do 30.06.2012 na rynku

alternatywnym zadebiutowało 418 emitentów. Na

koniec analizowanego okresu na NewConnect noto-

wanych było jednak 397 spółek. Różnica wynika

z wycofania przez Zarząd GPW dwudziestu jeden

emitentów z obrotu giełdowego. Osiemnaście spółek

zmieniło system notowań przechodząc na rynek głów-

ny GPW (w tym jedna poprzez połączenie ze spółką

notowaną na rynku regulowanym). Pozostałe trzy

Spółki zostały wycofane z obrotu z powodu upadło-

ści.

Stały dopływ nowych emitentów umożliwił wzrost

kapitalizacji NewConnect niemal w całym okresie

funkcjonowania rynku. W najtrudniejszym momencie

dla giełd papierów wartościowych, tj. od stycznia 2008

do marca 2009, kapitalizacja NewConnect oscylowała

pomiędzy 1,1 mld zł a 1,2 mld zł, co było zasługą

dopływu nowych spółek oraz rejestracji kolejnych

uczestników rynku. Na koniec badanego okresu kapi-

talizacja wszystkich spółek wyniosła 8,3 mld zł.

6 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Aktywność inwestorów

Analizując rozwój rynku NewConnect warto zwró-

cić uwagę na liczbę zawieranych transakcji oraz na

wartość generowanych obrotów.

W ciągu pierwszych kilku miesięcy od uruchomie-

nia rynku alternatywnego, tj. do lutego 2008 r., można

było zaobserwować gwałtowny wzrost liczby zawiera-

nych transakcji oraz wartości obrotów. Wzrost aktyw-

ności inwestorów został jednak zahamowany wraz

z pogłębiającą się recesją na rynkach kapitałowych.

W okresie od marca ‘08 r. do lipca ‘09 r. zauważalna

była stagnacja w handlu akcjami.

Poprawa atmosfery wśród inwestorów nastąpiła

dopiero w połowie 2009 roku. Do marca ‘10, mie-

sięcznie obroty na akcjach wzrosły ponad pięciokrot-

nie, z 70 do ponad 380 mln zł. Podobna tendencja

dotyczyła liczby miesięcznie zawieranych transakcji,

których ilość w tym okresie wzrosła ponad cztero-

krotnie, z 20 tys. do niemal 90 tys.

Zahamowanie aktywności inwestorów nastąpiło

w kwietniu 2010 roku. Obroty na akcjach spadły w

ciągu tego miesiąca o ponad 50%, tj. z 380 mln zł do

160 mln zł, a po kolejnych dwóch miesiącach osiągnę-

ły poziom 111 mln zł.

Początek wakacji ‘10, podobnie jak w 2009 roku,

przyniósł ożywienie na rynku. Trend ten trwał przez

trzy kolejne miesiące, osiągając w październiku obroty

przekraczające 471 mln zł.

Przełom 2010/2011 roku to drastyczny, ponad

dwukrotny spadek obrotów. Wynikał on przede

wszystkim ze zmiany sposobu ustalania i publikowa-

nia ich wartości. Od pierwszej sesji 2011 roku wartość

obrotów odzwierciedla wartości transakcji (wcześniej

obroty oznaczały sumę wartości kupna i wartości

sprzedaży akcji).

Kwiecień i maj ‘11 przyniosły wzrost aktywności

inwestorów na NewConnect. Tendencja ta nie zdołała

utrzymać się zbyt długo. Trudna sytuacja gospodarcza

państw strefy euro odbiła się również na rodzimym

rynku alternatywnym. Utrata zaufania inwestorów do

rynków finansowych spowodowała stopniowy spadek

obrotów w drugiej połowie 2011 roku.

W czerwcu 2012 roku, wartość obrotów wyniosła

139,9 tys. zł przy niemal 51,0 tys. zawartych transak-

cjach.

Łącznie, w ciągu niemal pięcioletniej historii funk-

cjonowania rynku alternatywnego, zawarto około 3,0

mln transakcji, generując około 8,3 mld zł obrotów.

Wykres 3. Liczba transakcji oraz wartość obrotów w okresie 30.08.2007 – 30.06.2012

„Wartość obrotów sesyjnych oraz liczba zawieranych

transakcji najlepiej obrazują skalę zainteresowania

inwestycjami w spółki notowane w alternatywnym

systemie obrotu.”

-

100

200

300

400

500

-

20

40

60

80

100

120

140

W ar

to ść

o b

ro tó

w s

es yj

n yc

h a

kc ja

m i (

m ln

z ł)

L ic

zb a

tr an

sa kc

ji (w

t ys

.)

Wartość obrotów sesyjnych akcjami (oś prawa) Liczba transakcji (oś lewa)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

7 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Kapitalizacja emitentów

Na koniec sesji 30.06.2012 r. łączna wartość wszyst-

kich 397 notowanych na rynku NewConnect podmio-

tów wyniosła 8,3 mld zł. Oznacza to, że przeciętna

spółka z rynku alternatywnego wyceniana była na

20,8 mln zł.

W rzeczywistości emitenci obecni na NewConnect

charakteryzują się znaczącą dysproporcją rozmiarów.

Na rynku dominują małe i bardzo małe podmioty.

Około 55,7% wszystkich spółek posiada kapitalizację

poniżej 10 mln zł. Wartość co czwartej spółki mieści

się w przedziale od 10 mln zł do 25 mln zł. Na rynku

alternatywnym nie brakuje jednak dużych przedsię-

biorstw. Wartość nieco ponad 4% ogółu spółek prze-

kracza 100 mln zł.

Na koniec czerwca 2012 roku najdroższą spółką

notowaną na NewConnect okazała się PCZ S.A.,

z sektora ochrony zdrowia (kapitalizacja na poziomie

511,1 mln zł). Wyprzedziła tym samym Platinum Pro-

perties Group S.A., spółkę z sektora nieruchomości,

której kapitalizacja oscylowała wokół poziomu

328,1 mln zł. Na trzeciej pozycji uplasowała się spółka

DTP S.A., działająca w branży usług finansowych. Jej

kapitalizacja wyniosła 317,9 mln zł.

Najmniejszą pod względem wartości rynkowej spół-

ką była Komfort Klima S.A. z sektora budowlanego,

wyceniana na 480 tys. zł. Kolejną spółką pod względem

niskiej kapitalizacji była BM Medical S.A., z sektora

handlowego, której wycena rynkowa wynosiła 520 tys.

zł. Na trzecim miejscu ex aequo, jako jedne z najmniej-

szych spółek, o kapitalizacji wynoszącej 600 tys. zł,

znalazły się Internet Works S.A. (sektor informatyczny)

oraz Reklamofon.pl S.A. (sektor medialny).

Warto zaznaczyć, że pod koniec czerwca 2012 r.

Komfort Klima S.A. została zaliczona do segmentu

SHLR, natomiast BM Medical S.A. oraz Internet

Works S.A. do segmentu HLR.

Lp. Nazwa spółki Kapitalizacja

(w mln zł)

1. PCZ 511,1

2. Platinum Properties Group . 328,1

3. DTP 317,9

Tabela 1. Ranking spółek o największej kapitalizacji na 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

0

40

80

120

160

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 4. Rozkład emitentów według kapitalizacji na 30.06.2012

8 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Migracja emitentów na Rynek Główny GPW

Rynek NewConnect traktowany jest często jako tzw.

„przedsionek” Rynku Głównego GPW. Oznacza to, że

celem wielu emitentów jest przeniesienie notowań

i debiut na tzw. „dużej giełdzie”.

W dotychczasowej historii NewConnect już 17 spó-

łek wykorzystało swój potencjał, zamieniając rynek

alternatywny na rynek regulowany. Ponadto, jedna ze

spółek poprzez połączenie ze spółką z rynku głównego,

również stała się jego uczestnikiem.

Pierwszą spółką, która przeszła proces przeniesienia

notowań była MW Trade S.A., spółka z sektora usług

finansowych. Miało to miejsce w grudniu 2008 roku,

czyli nieco ponad rok po wprowadzeniu jej do alterna-

tywnego systemu obrotu. Zaraz po niej, na początku

stycznia ‘09, rynek notowań zmieniła Centrum Klima

S.A., spółka z branży budowlanej.

Najwięcej emitentów przeniosło notowania na rynek

regulowany w 2010 roku (8 spółek), natomiast w 2011

roku było to 6 spółek.

Przeciętnie, emitenci którzy zmienili system noto-

wań spędzili na rynku alternatywnym 2,5 roku. W tym

czasie mieli szansę—poprzez rzetelne wypełnianie obo-

wiązków informacyjnych oraz poprawę wyników finan-

sowych—budować swój wizerunek jako atrakcyjnej

formy lokowania kapitału oraz umacniać swoją wiary-

godność i stabilność finansową.

W bieżącym roku na zmianę rynku notowań zdecy-

dowała się jedynie spółka Mo-BRUK S.A. (sektor recy-

klingu).

Najwięcej emitentów przechodzących na „dużą gieł-

dę” pochodzi z województwa mazowieckiego (5) oraz

dolnośląskiego (4). Spółki, których akcje zmieniły rynek

notowań działały głównie w sektorze inwestycyjnym (5

emitentów) oraz usług finansowych (3 emitentów).

Lp. Nazwa emitenta Data debiutu na

NewConnect

Data debiutu

na GPW

1. MW Trade 2007-09-28 2008-12-19

2. Centrum Klima 2008-05-27 2009-01-06

3. Fast Finance 2008-05-06 2010-03-30

4. Pragma Inkaso 2008-04-14 2010-05-07

5. LST Capital (dawniej Lusatia) 2008-08-13 2010-05-26

6. Tesgas 2009-07-08 2010-07-21

7. Krynicki Recykling 2008-02-14 2010-10-26

8. Trans Polonia 2008-09-12 2010-11-25

9. PTI 2009-05-18 2010-12-01

10. Eko-Export 2009-07-16 2010-12-28

11. PPH Wadex 2008-06-03 2011-01-12

12. Euroimplant 2008-03-18 2011-03-29

13. Quercus TFI 2008-09-11 2011-03-31

14. ADV (dawniej ADV.pl) 2007-10-09 2011-04-13

15. IQ Partners 2007-12-04 2011-04-13

16. WDM 2007-08-30 2011-07-19

17. Mo-BRUK 2010-06-29 2012-04-25

Tabela 2. Spółki które zmieniły rynek notowań

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

9 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

NewConnect Lead

16 marca 2010 r. Giełda Papierów Wartościowych

w Warszawie utworzyła specjalny segment dla spółek

notowanych na NewConnect, tj. NewConnect Lead.

Głównym celem utworzenia tego segmentu było

wyróżnienie największych i najbardziej płynnych spó-

łek, które spełniają kryteria związane z przyszłym

dopuszczeniem na główny parkiet GPW.

Do segmentu NC Lead mogą przynależeć jedynie

spółki, które spełniają zarówno parametry ilościowe

(np. kapitalizacja, płynność obrotu, czas bycia spółką

publiczną) jak i jakościowe, odnoszące się do stosowa-

nia dobrych praktyk oraz rzetelnego wykonywania

obowiązków informacyjnych. Istotne jest to, aby każ-

da spółka zakwalifikowana do tego prestiżowego seg-

mentu spełniała wszystkie z narzucanych przez Giełdę

kryteriów.

Aktualizacja składu segmentu NC Lead następuje

raz na kwartał, po zakończeniu ostatniej sesji giełdo-

wej w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Zarząd

Giełdy dokonuje weryfikacji wspomnianych wcześniej

danych z ostatniego półrocza działalności spółek.

Dotychczas, spółkami które zostały dopuszczone

na parkiet główny GPW, po wcześniejszej obecności

w NewConnect Lead są: m.in.: Pragma Inkaso S.A.,

LST Capital S.A., Krynicki Recykling S.A., Polskie

Towarzystwo Inwestycyjne S.A., Euroimplant S.A.,

Quercus TFI S.A., IQ Partners S.A. oraz WDM S.A..

Na dzień 30 czerwca 2012 roku w segmencie

NewConnect Lead było notowanych 6 spółek.

Tabela 3. Spółki wchodzące w skład segmentu NewConnect Lead na 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Lp. Nazwa spółki Ticker Kapitalizacja (w mln zł) na 30.06.2012 r.

Sektor

1. ATON-HT ATO 28,6 Recykling

2. EGB Investments EGB 35,1 Usługi finansowe

3. E-Kancelaria EKA 47,5 Usługi finansowe

4. Internity INT 43,3 Budownictwo

5. Mabion MAB 105,6 Ochrona zdrowia

6. Telestrada TLS 44,0 Telekomunikacja

„Segment NewConnect Lead skupia liderów rynku,

dlatego powinien być traktowany jako ostatnia prosta

przed wejściem na rynek główny GPW”

10 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

NewConnect HLR i SHLR

W maju 2012 roku na rynku alternatywnym wpro-

wadzone zostały dwa nowe segmenty, tj. NewConnect

High Liquidity Risk (HLR) oraz NewConnect Super

High Liquidity Risk (SHLR) - stworzone dla spółek

o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.

Do segmentu NC High Liquidity Risk zaliczone

zostały spółki, których wartość akcji w wolnym obro-

cie nie przekraczała 1 mln zł. Na 30.06.2012 r. seg-

ment ten skupiał 107 spółek.

Indeks Super High Liquidity Risk grupuje spółki,

których kapitalizacja w wolnym obrocie jest mniejsza

od 1 mln zł, a dodatkowo spełniony jest jeden

z dwóch warunków: przeciętny kurs akcji nie przekra-

cza 10 gr lub średnia zmienność kursu jest większa niż

10%. Do tego segmentu zaliczone zostały także firmy

w stanie upadłości. Zakwalifikowanie do NC SHLR

oznacza również przeniesienie spółki do jednolitego

systemu notowań.

Spółki zaliczone do któregokolwiek z tych seg-

mentów otrzymały szczególne oznaczenie w serwisach

informacyjnych NewConnect, a zarazem zostały usu-

nięte z indeksów giełdowych.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Tabela 4. Spółki wchodzące w skład segmentu NewConnect Super High Liquidity Risk na 30.06.2012

Lp. Nazwa spółki Średnia wartość akcji w wolnym obrocie (tys. zł)

Sektor

1. BUDOSTAL-5 478,3 Budownictwo

2. GEOINVENT 915,8 Technologie

3. HMSG 822,1 Informatyka

4. INWAZJAPC 237,9 Handel

5. KOMFORT-KLIMA 338,3 Budownictwo

6. KUPIEC 466,4 Usługi inne

7. LANGLOO.COM 664,9 Usługi inne

8. LAUREN PESO POLSKA Usługi inne 892,7

9. LIBERTY GROUP Media 470,2

10. MOBINI Usługi inne 483,7

11. ONERAY INVESTMENT Inwestycje 731,9

12. POLSKA AKADEMIA RACHUNKO- WOŚCI

Usługi inne 298,9

13. SITE Informatyka 769,0

14. TONSIL ACOUSTIC COMPANY Handel 645,4

15. YELLOW HAT Media 836,8

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

18%

15%

13%

9%

8%

6%

5%

6%

6%

4% 4%

3%

2% 1%

0% Usługi inne

Handel

Informatyka

Usługi finansowe

Media

Wypoczynek

Budownictwo

Inwestycje

Technologie

Nieruchomości

Telekomunikacja

E-handel

Eco-energia

Recykling

Ochrona zdrowia

Wykres 5. Rozkład sektorowy emitentów z segmentu HLR na 30.06.2012

0

5

10

15

20

25

30

do 200 tys. zł 200-400 tys. zł 400-600 tys. zł 600-800 tys. zł powyżej 800 tys. zł

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 6. Rozkład spółek z segmentu HLR według średniej wartości akcji w wolnym obrocie na 30.06.2012

„NewConnect HLR i SHLR grupuje spółki,

których papiery wartościowe wykazują duże

wahania kursowe, niską cenę i niewielką war-

tość całkowitego obrotu”

11 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

NCX Life Science

Na trzecią rocznicę funkcjonowania rynku New-

Connect Zarząd GPW utworzył indeks skupiający

spółki innowacyjne, z branży szeroko rozumianej

ochrony zdrowia: NCX Life Science. Jest to indeks

dochodowy, a więc uwzględniający ceny akcji oraz

dochody z dywidend.

Aby znaleźć się w tym indeksie, należy spełnić

określone wymagania stawiane przez Zarząd GPW.

Badany jest przede wszystkim przedmiot działalności

emitenta, struktura aktywów oraz wyników finanso-

wych. Oprócz tego istotne są informacje o posiada-

nych patentach, które spółka wykorzystuje w prowa-

dzonej działalności gospodarczej.

Obecnie indeks NCX Life Science grupuje 10 emi-

tentów.

NCX Life Science jest jednym z nielicznych indek-

sów, który oparł się mocnej przecenie walorów na

rynku kapitałowym rozpoczętej w sierpniu 2011 r.

W okresie do 30.06.2012 NC Index spadł o 28,7%,

WIG o 12,8% a NCX Life Science pozostał względ-

nie na tym samym poziome.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Tabela 5. Spółki wchodzące w skład indeksu NCX Life Science na 30.06.2012

Lp. Nazwa spółki Ticker Sektor

1. BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek

BML Ochrona zdrowia

2. Pharmena PHR Ochrona zdrowia

3. Mabion MAB Ochrona zdrowia

4. Read-Gene RDG Technologie

5. Biomaxima BMX Ochrona zdrowia

6. Blirt BLR Ochrona zdrowia

7. Genomed GEN Ochrona zdrowia

8. Biogened BGD Ochrona zdrowia

9. Selvita SLV Ochrona zdrowia

10. Stemcells SCS Ochrona zdrowia

Wykres 7. Wartość NCX Life Science

30

45

60

75

90

105

120

2010-09-20 2011-02-11 2011-07-07 2011-11-29 2012-04-23

NCX Life Science NCIndex

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

12 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

18%

13%

10%

10%8%

8%

7%

7%

6%

5%

2% 2%2%

1%1%

Ochrona zdrowia (1523,7 mln zł)

Handel (1107,8 mln zł)

Technologie (829,7 mln zł)

Usługi finansowe (807,0 mln zł)

Usługi inne (661,3 mln zł)

Inwestycje (655,0 mln zł)

Nieruchomości (611,7 mln zł)

Budownictwo (537,4 mln zł)

Media (529,6 mln zł)

Informatyka (366,4 mln zł)

Telekomunikacja (200,3 mln zł)

Eco-energia (145,4 mln zł)

Recykling (119,2 mln zł)

Wypoczynek (100,0 mln zł)

E-handel (80,4 mln zł)

16%

13%

9%

9% 8%

8%

8%

6%

5%

4%

3%

3% 3%

3% 2%

Handel (63 emitentów)

Usługi inne (51 emitentów)

Informatyka (37 emitentów)

Media (35 emitentów)

Usługi finansowe (32 emitentów)

Technologie (31 emitentów)

Budownictwo (30 emitentów)

Inwestycje (24 emitentów)

Ochrona zdrowia (21 emitentów)

Nieruchomości (17 emitentów)

Wypoczynek (14 emitentów)

E-handel (12 emitentów)

Telekomunikacja (12 emitentów)

Eco-energia (11 emitentów)

Recykling (7 emitentów)

Wykres 8. Struktura emitentów według sektorów na 30.06.2012

Analiza sektorowa emitentów

Na koniec czerwca 2012 roku Spółki notowane na

NewConnect reprezentowały niemal wszystkie sektory

gospodarki.

Najliczniejszą grupę stanowiły spółki handlowe

(63 podmioty). Oznacza to, że co szósta spółka noto-

wana na rynku alternatywnym zajmuje się właśnie tą

branżą. Drugi najbardziej popularny sektor to

„Informatyka”, do którego zaliczonych zostało 37

emitentów, co stanowi 9% wszystkich notowanych

spółek. Niemal co dziesiąta spółka prowadzi działal-

ność w sektorze medialnym (35 emitentów). Bardzo

liczną grupę stanowią przedsiębiorstwa niezaliczane

do żadnego z głównych sektorów. Sektor „Usługi

inne” na koniec półrocza obejmował 51 emitentów.

Biorąc pod uwagę kapitalizację spółek z danego

sektora, na pierwszym miejscu znalazła się „Ochrona

zdrowia”. Na 30 czerwca 2012 roku łączna wartość

spółek reprezentujących tę branżę wyniosła

1,5 mld zł. Na drugim miejscu plasowały się spółki

z sektora handlowego, wyceniane na 1,1 mld zł. Trze-

cie miejsce przypadło spółkom technologicznym, któ-

re odpowiadały za 10% kapitalizacji NewConnect. Ich

łączna wartość wynosiła 0,8 mld zł.

Wykres 9. Struktura sektorów NewConnect według kapitalizacji emitentów na 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

13 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Lokalizacja emitentów NewConnect

Na NewConnect notowane są spółki wywodzące się

ze wszystkich regionów Polski. Wśród nich dominują te

z województwa mazowieckiego, głównie mające siedzi-

bę w Warszawie. Mazowsze reprezentowane jest przez

156 emitentów, którzy stanowią 39,3% ogółu spółek

z rynku alternatywnego.

Przewagę Mazowsza widać zarówno w rozkładzie

liczebności, jak i kapitalizacji emitentów. Po pierwszym

półroczu spółki z tego regionu warte były 3,5 mld zł,

co stanowiło 41,9% całego rynku.

Drugim w kolejności ośrodkiem tworzącym rynek

alternatywny jest województwo dolnośląskie, z którego

pochodzi 57 notowanych emitentów o łącznej wartości

ok 1,3 mld zł. Województwo dolnośląskie odpowiada

zatem za 15,2% kapitalizacji całego rynku.

Trzecie miejsce przypada województwu śląskiemu,

z 49 emitentami. Na pozostałe województwa przypada

łącznie 128 emitentów, czyli 32,2% rynku.

Przyglądając się kapitalizacji emitentów wg woje-

wództw, widać przede wszystkim wyraźną dominację

wspomnianego wcześniej Mazowsza. Spółki z tego

regionu niemal 3-krotnie przewyższają wartością drugie

w kolejności województwo, dolnośląskie. Warto ponad-

to podkreślić, że kapitalizacja emitentów z trzynastu

pozostałych województw odpowiada za 31,0% całego

rynku.

Średnio, spółka z województwa mazowieckiego na

dzień 30.06.2012 r. warta była 22,2 mln zł, natomiast

spółki z województwa dolnośląskiego i śląskiego odpo-

wiednio 22,0 mln zł i 18,5 mln zł. Najwyżej wyceniane

były spółki z województwa lubelskiego, średnio po 71,5

mln zł. Wpływ na tę wartość ma jednak głównie jedna

ze spółek z tego województwa.

Wykres 11. Kapitalizacja emitentów według województw na

30.06.2012 (w mln zł)

Wykres 10. Rozkład emitentów według województw na 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

14 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Spółki zagraniczne na NewConnect

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest

największą giełdą regionu Europy Środkowo-

Wschodniej. Zarówno rynek główny GPW jak i New-

Connect cieszą się coraz większym zainteresowaniem

inwestorów zagranicznych, co ma odzwierciedlenie

w rosnącej liczbie spółek spoza Polski. Na koniec

pierwszego półrocza 2012 roku, na NewConnect noto-

wanych było 7 spółek z 4 krajów europejskich, których

wartość rynkowa wyniosła 118,6 mln zł.

Pierwsza spółka zagraniczna na NewConnect rozpo-

częła notowania 16 października 2008 roku. Była to

Photon Energy A.S., czeska spółka z sektora eco-

energii. Debiut można było zaliczyć do bardzo uda-

nych. W ofercie prywatnej spółce udało się pozyskać

ponad 2 mln zł, a kurs w dniu debiutu zamknął się na

niemal 500% plusie. Na koniec I półrocza 2012 r., na

NewConnect notowane były łącznie 4 spółki z Repu-

bliki Czeskiej.

W sierpniu 2010 roku na NewConnect zadebiutowa-

ła pierwsza i jak dotąd jedyna spółka z Bułgarii: działa-

jąca w sektorze inwestycyjnym Intercapital Property

Development ADSIC.

W 2011 roku miały miejsce 4 debiuty spółek zagra-

nicznych. Po raz pierwszy na NewConnect wprowa-

dzona została spółka z Ukrainy, Agroliga Group PLC,

zaliczona do sektora „Usługi inne”.

W 2011 roku na parkiecie małej giełdy zadebiutowa-

ły spółki z Wielkiej Brytanii: AerFinance PLC oraz jej

spółka portfelowa Avtech Aviation & Engineering

PLC. Po raz pierwszy także przeprowadzona została

oferta publiczna spółki zagranicznej (AerFinance),

z której emitent pozyskał ponad 6,8 mln zł.

Kontrowersyjny okazał się debiut wspomnianej już

Avtech Aviation & Engineering, która po niespełna pół

roku funkcjonowania na NewConnect ogłosiła upa-

dłość. Przykład ten pokazuje, że rynki zagraniczne to

nie tylko szansa dla rozwoju rynku alternatywnego, ale

również wyzwanie dla organizatora rynku. Przy tego

typu projektach najbardziej istotne jest rzetelne wyko-

nywanie obowiązków przez Autoryzowanych Dorad-

ców oraz—w miarę możliwości—współpraca z partne-

rami zagranicznymi, znającymi wewnętrzną specyfikę

danego rynku.

57%

15%

14%

14%

Czechy Bułgaria Ukraina Wielka Brytania

Wykres 12. Spółki zagraniczne notowane na NewConnect na

30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

„Na NewConnect zadebiutowało już 7 spółek

zagranicznych, które przyciągają uwagę między-

narodowych obserwatorów polskiego rynku kapi-

tałowego.”

83%

13%

2% 2%

Czechy Ukraina Wielka Brytania Bułgaria

Wykres 13. Spółki zagraniczne na Newconnect według kapitali-

zacji na 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

15 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

„Spółki debiutujące na NewConnect to przedsiębiorstwa o dużym potencjale rozwoju, pozytywnie zweryfikowa-

ne przez Autoryzowanych Doradców”

16 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

0

30

60

90

120

150

180

210

0

10

20

30

40

50

60

III k

w ar

ta ł*

IV k

w ar

ta ł

I k w

ar ta

ł

II kw

ar ta

ł

III k

w ar

ta ł

IV k

w ar

ta ł

I k w

ar ta

ł

II kw

ar ta

ł

III k

w ar

ta ł

IV k

w ar

ta ł

I k w

ar ta

ł

II kw

ar ta

ł

III k

w ar

ta ł

IV k

w ar

ta ł

I k w

ar ta

ł

II kw

ar ta

ł

III k

w ar

ta ł

IV k

w ar

ta ł

I k w

ar ta

ł

II kw

ar ta

ł

2007 2008 2009 2010 2011 2012

W ar

to ść

p o

zy sk

an yc

h śr

od kó

w (w

m ln

z ł)

Pozyskane środki Liczba debiutów

L ic

zb a

d eb

iu tó

w n

a N

ew C

o n

n ec

t

* Dane za III kw 2007 obejmują okres od 30.08 do 30.09 Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Podsumowanie debiutów

W ciągu niemal pięciu lat funkcjonowania „małej

giełdy”, na debiut na NewConnect zdecydowało się 418

spółek, które dzięki tej decyzji zdobyły zainteresowanie

inwestorów, mediów oraz—w zdecydowanej większości

przypadków—pozyskały finansowanie dalszego rozwo-

ju. Wszystkie spółki dokapitalizowane zostały na łączną

sumę niemal 1,4 mld zł, z czego 1,2 mld zł przypadło na

środki z emisji nowych akcji, a blisko 0,2 mld zł na

sprzedaż akcji dotychczasowych właścicieli.

Od samego początku „mały rynek” cieszył się rosną-

cym zainteresowaniem inwestorów. Dowodem tego jest

fakt, że pod względem ilości notowanych spółek, New-

Connect jest drugim—po londyńskim AIM—rynkiem

alternatywnym w Europie.

Na koniec 2007 roku, czyli po około 4 miesiącach

funkcjonowania, na NewConnect notowanych było 27

podmiotów, które łącznie pozyskały 150,6 mln zł.

W 2008 roku na parkiet „małej giełdy” przybyło 61 no-

wych spółek, a łączna wartość ofert wyniosła 180,4 mln

zł. Wyraźny spadek w całym badanym okresie, zarówno

liczby nowych emitentów jak i wartości ofert, nastąpił w

2009 roku, co było wynikiem pogłębiającego się kryzysu

na rynkach kapitałowych. Tylko 26 spółek zdecydowało

się na debiut w tym szczególnie trudnym czasie, pozy-

skując łącznie ponad 52,4 mln zł.

Znaczne ożywienie można było zaobserwować

w 2010 roku, kiedy to miało miejsce 86 debiutów,

a kapitał jaki pozyskano sięgnął 211,9 mln zł, czyli po-

nad czterokrotnie więcej niż w roku poprzedzającym.

Najbardziej aktywny okres debiutów od początku

działalności rynku przypadł w 2011 roku, podczas któ-

rego na NewConnect pojawiło się 172 nowych emiten-

tów, a wartość ofert wyniosła blisko 720 mln zł.

Wiele wskazuje na to, że w bieżącym roku NewCon-

nect dotknie spowolnienie, które przełoży się na spadek

dynamiki wzrostu liczby emitentów i ich kapitalizacji.

W trakcie pierwszego półrocza 2012 r. do alternatywne-

go systemu obrotu wprowadzonych zostało 49 spółek,

które pozyskały 69,4 mln zł. Dla porównania, w analo-

gicznym okresie roku 2011 wartości te wynosiły odpo-

wiednio: 80 i 262,5 mln zł.

Należy podkreślić, że w całym okresie funkcjonowa-

nia, NewConnect cieszył się większą lub mniejszą popu-

larnością. Pomimo okresowych trudności, na rynku al-

ternatywnym nie odnotowano żadnego kwartału, pod-

czas którego nie pojawiliby się nowi emitenci. Ten suk-

ces NewConnect okazał się fenomenem na skalę mię-

dzynarodową i spowodował awans polskiego rynku al-

ternatywnego do światowej czołówki.

Wykres 14. Rozkład debiutów oraz wartość pozyskanych środków przez emitentów w okresie 30.08.2007 — 30.06.2012

Okiem emitenta

______________________

Agnieszka Tucholska

Senior Konsultant w Zespole

Transakcji Kapitałowych

Grant Thornton

17 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

„Spółki zainteresowane debiutem na NewConnect mo-

gą pozyskiwać kapitał w skali od kilkuset tysięcy do

kilkudziesięciu milionów złotych, zarówno w trybie

oferty publicznej, jak i oferty prywatnej.”

Wielkość przeprowadzonych ofert

Rynek NewConnect zdominowany jest

przez małe lub bardzo małe oferty. Ponad

83% debiutów było poprzedzonych ofertami

nieprzekraczającymi 5 mln zł lub zostało

przeprowadzonych bez oferty. Około 7%

debiutów było połączone z ofertami na kwo-

tę przekraczającą 10 mln zł.

Co trzeci debiut na NewConnect to oferty

nieprzekraczające 1 mln zł, a co czwarty, to

oferty w granicach 1-2,5 mln zł. Zgodnie

z założeniem, rynek alternatywny jest miej-

scem dla spółek małych, w początkowej fazie

rozwoju, jednak w przypadku mniejszych

emisji istnieje ryzyko nadużyć i manipulacji

kursem.

Dotychczasowym rekordzistą pod wzglę-

dem wielkości emisji jest Dom Maklerski

TMS BROKERS S.A., który w ofercie pu-

blicznej pozyskał 85,1 mln zł. Największa

oferta prywatna natomiast dotyczyła spółki

DTP S.A., z sektora usług finansowych, która

pozyskała 67,6 mln zł.

Łącznie emitenci pozyskali od inwestorów

niemal 1,4 mld zł, co oznacza, że przeciętny

debiut wiązał się z ofertą na kwotę nieco po-

nad 3,3 mln zł.

Wykres 15. Rozkład debiutów według wartości oferty

0

25

50

75

100

125

150

L ic

zb a

em it

en tó

w

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 16. Struktura debiutów według wartości oferty

Tabela 6. Ranking największych debiutów od początku działalności NewConnect

Lp. Nazwa spółki Wartość ofer-

ty (mln zł) Rodzaj oferty

1. Dom Maklerski TMS BROKERS 85,1 oferta publiczna

2. DTP 67,6 oferta prywatna

3. BIOMED-LUBLIN 35,6 oferta prywatna

4. Budus 28,9 oferta prywatna

5. MO-BRUK 26,0 oferta prywatna

6. Scanmed Multimedis 25,7 oferta prywatna

7. GC Investment 23,2 oferta prywatna

8. MABION 22,8 oferta prywatna

9. LUG 20,7 oferta prywatna

10. Voxel 19,0 oferta prywatna

5%

34%

29%16%

9%

5%

2%

Do 1 mln zł (140 debiutów)

1 - 2,5 mln zł (121 debiutów)

2,5 - 5 mln zł (68 debiutów)

5 - 10 mln zł (39 debiutów)

10 - 20 mln zł (22 debiutów)

Bez środków (19 debiutów)

powyżej 20 mln zł (9 debiutów)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

18 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Charakterystyka ofert

Pozyskanie kapitału przez spółkę może odbywać

się na jeden z dwóch sposobów: ofertę prywatną lub

ofertę publiczną.

Na rynku NewConnect dominują przede wszyst-

kim debiuty poprzedzone ofertami prywatnymi

(93% debiutów ogółem). W większości przypadków

wynika to z niewielkiej aktywności doświadczonych

domów maklerskich oraz niskiej wartości przeciętnej

oferty, co powodowało konieczność plasowania jej

przy ograniczonym budżecie. Ponadto, procedura

oferty prywatnej jest dużo mniej skomplikowana

oraz znacznie mniej kosztowna niż procedura oferty

publicznej.

Na NewConnect nie zabrakło jednak ofert prze-

prowadzanych w trybie publicznym. Towarzyszyły

one 3,6% przeprowadzonych debiutów. Warto zau-

ważyć, że 14 debiutów odbyło się bez plasowania

jakiejkolwiek oferty.

Nie każdy debiut i nie każda oferta wiązała się

z dokapitalizowaniem spółki. Około 12% środków

pozyskanych w ramach wszystkich ofert (łącznie

164,0 mln) wiązało się ze sprzedażą akcji przez do-

tychczasowych właścicieli.

Ze sprzedaży nowo wyemitowanych akcji debiu-

tującym na rynku alternatywnym spółkom udało się

pozyskać na rozwój łącznie ponad 1,2 mld zł.

Wykres 18. Struktura przeprowadzonych ofert

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

93,0%

3,6%

3,4%

Oferty prywatne (383 debiuty)

Oferty publiczne (15 debiutów)

Wprowadzenia bez oferty (14 debiutów)

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 17. Struktura debiutów według rodzaju przeprowadzonej oferty na 30.06.2012

88%

12%

Srzedaż akcji nowych emisji (1227 mln zł)

Sprzedaż akcji istniejących (164 mln zł)

19 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

15%

13%

9%

9%

8% 8%

8%

7%

5%

4%

3% 3%

3% 3% 2%

Handel (64 debiuty)

Usługi inne (54 debiuty)

Informatyka (38 debiutów)

Media (36 debiutów)

Usługi finansowe (35 debiutów)

Budownictwo (32 debiuty)

Technologie (32 debiuty)

Inwestycje (30 debiutów)

Ochrona zdrowia (22 debiuty)

Nieruchomości (17 debiutów)

Wypoczynek (14 debiutów)

E-handel (12 debiutów)

Telekomunikacja (12 debiutów)

Eco-energia (11 debiutów)

Recykling (9 debiutów)

14%

13%

12%

12%10%

7%

6%

6%

4%

4%

4%

2% 2%

2% 2% Inwestycje (190,6 mln zł)

Ochrona zdrowia (183,0 mln zł)

Usługi finansowe (173,5 mln zł)

Budownictwo (160,1 mln zł)

Handel (141,7 mln zł)

Technologie (96,5 mln zł)

Usługi inne (83,6 mln zł)

Nieruchomości (76,9 mln zł)

Recykling (61,9 mln zł)

Informatyka (56,1 mln zł)

Media (55,2 mln zł)

Eco-energia (34,9 mln zł)

Wypoczynek (25,9 mln zł)

Telekomunikacja (24,3 mln zł)

E-handel (22,8 mln zł)

Podział sektorowy debiutantów

Ze względu na fakt, że część notowanych spółek

zmienia rynek notowań lub zostaje wycofana z obrotu

z powodu ogłoszenia upadłości, struktura debiutów

różni się nieco od struktury emitentów notowanych

na NewConnect.

Najczęściej debiutującymi spółkami na NewCon-

nect były dotychczas spółki z sektorów: handlowego

(64 debiutantów), informatycznego (38 debiutantów)

oraz medialnego (36 debiutantów). Licznie reprezen-

towanymi sektorami były także usługi finansowe,

budownictwo oraz technologie.

Struktura debiutantów wg wartości przeprowadzo-

nych ofert różniła się od struktury ilościowej. Z rynku

NewConnect najwięcej pozyskali emitenci z sektorów:

inwestycyjnego (190,6 mln zł), ochrony zdrowia

(183,0 mln zł) oraz usług finansowych (173,5 mln zł).

Dotychczas największe oferty pod względem war-

tości przeprowadzane były wśród spółek z sektora

ochrony zdrowia (średnio 8,3 mln zł). Spółki z sekto-

ra recyklingu pozyskiwały średnio 6,9 mln zł, nato-

miast z sektora inwestycyjnego 6,4 mln zł.

Wśród debiutantów dominują spółki w początko-

wej fazie rozwoju. Ponad połowę stanowią emitenci,

których historia funkcjonowania nie przekracza 5 lat

(52,5%). Niemal co 5 wprowadzana do obrotu spółka

to start-up, co oznacza, że zawiązana została w okre-

sie krótszym niż rok przed debiutem. Dodatkowo,

część z nich w momencie debiutu nie generowała

jeszcze przychodów. Na rynku alternatywnym nie

brakuje również emitentów dojrzałych, w późniejszej

fazie rozwoju. Spółki, które powstały przed 2000 ro-

kiem stanowią 26,1% debiutantów.

Wykres 21. Struktura debiutów według wartości przeprowadzonych ofert

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 19. Struktura debiutów według sektorów

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 20. Struktura debiutów według okresu funkcjonowania emi- tentów przed debiutem

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

spółki typu start-up spółki funkcjonujące do 5 lat

spółki powstałe przed rokiem 2000

20 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Akcje emitentów na NewConnect

Przeciętnie emitenci wprowadzają do obrotu na

„małą giełdę 24,8% swoich akcji. Największa część

emitentów (39,7%) wprowadza 10-25% swoich akcji do

obrotu giełdowego. Wśród 35,7% emitentów wskaźnik

ten kształtuje się w granicach 25-50%.

Przyglądając się bliżej ilości akcji w obrocie z niemal

5-cio letniej perspektywy działalności NewConnect,

można zaobserwować tendencję emitentów do wpro-

wadzania do obrotu coraz większej części swojego kapi-

tału. O ile w pierwszych latach działalności rynku alter-

natywnego największy udział miały spółki, dla których

wskaźnik ten stanowił 25-50% wszystkich akcji, tak w

ostatnich dwóch latach coraz więcej emitentów decydu-

je się na upublicznienie 50-75% akcji.

Analizując ilość akcji w obrocie ze względu na sek-

tor emitenta, wyraźnie widać, że największą część kapi-

tału do obrotu wprowadzają spółki z sektora recyklingu

(41,6%). Kolejne miejsce zajmują spółki działające

w branży eco-energii (30,8%). Na trzecim miejscu ex

aequo plasują się spółki z sektora medialnego i inwesty-

cyjnego (29,3%).

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

0-10% 10-25% 25-50% 50-75% >75%

Wykres 21. Struktura emitentów według procentowej ilości akcji w obrocie na 30.06.2012

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 24. Struktura akcji emitentów w obrocie na NewConnect w podziale na lata debiutu

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 23. Procent akcji emitentów w obrocie na NewConnect w podziale na sektory

0,0%

15,0%

30,0%

45,0%

60,0%

75,0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012

0-10% 10-25% 25-50% 50-75% >75%

21 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Kolejne emisje

Spółki notowane na rynku alternatywnym mogą po-

zyskać kapitał z emisji kolejnych serii swoich akcji. Na

dzień 30.06.2012 r., 34,4% notowanych emitentów sko-

rzystało z tej szansy, a 37,0% z nich (12,7% emitentów

ogółem) przeprowadziło więcej niż jedną dodatkową

emisję.

Analizując wtórne oferty akcji pod kątem debiutują-

cych w poszczególnych latach spółek, można zauważyć,

że spośród emitentów, których akcje zostały wprowa-

dzone do obrotu w 2009 roku aż 70% dokonało kolej-

nych emisji. Równie wysoko wskaźnik ten kształtuje się

dla spółek debiutujących w 2008 roku (55,7%) oraz

w roku 2007 (50,0%). Średnio, kolejne emisje następo-

wały w okresie 16 miesięcy po debiucie.

Najwięcej dodatkowego kapitału na rozwój potrze-

bowali emitenci z sektora handlowego (19% wtórnych

ofert). Na kolejnej pozycji plasują się emitenci z sektora

inwestycyjnego (12% wtórnych ofert) i informatyczne-

go (11% wtórnych ofert).

Struktura terytorialna wtórnych emisji, kształtuje się

podobnie do struktury terytorialnej notowanych emi-

tentów. Największa część emisji wtórnych przeprowa-

dzana była przez spółki z województwa mazowieckiego

(około 50%), dolnośląskiego (16,8%) oraz śląskiego

(12,8%). Spółki z województw: zachodniopomorskiego,

małopolskiego oraz podkarpackiego dotychczas nie

przeprowadziły wtórnych emisji akcji.

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

2007 2008 2009 2010 2011

Wykres 27. Emitenci decydujący się na kolejne emisje w podziale na województwa.

Wykres 25. Odsetek emitentów NewConnect decydujących się na kolejne emisje w podziale na lata debiutów

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

19%

12%

11%

8%7%

7%

7%

6%

5%

5%

3% 3%

3% 2% 2%

Handel

Inwestycje

Informatyka

Usługi inne

Budownictwo

Media

Technologie

Usługi finansowe

E-handel

Ochrona zdrowia

Eco-energia

Nieruchomości

Wypoczynek

Recykling

Telekomunikacja

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Wykres 26. Struktura emitentów NewConnect decydujących się na kolejne emisje w podziale na sektory

0

15

30

45

60

75

22 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Proces upublicznienia spółki

Aby zadebiutować na rynku NewConnect muszą

zostać spełnione następujące wymogi:

 spółka musi posiadać status spółki akcyjnej lub

komandytowo-akcyjnej,

 zbywalność emitowanych instrumentów finan-

sowych nie może być ograniczona,

 w stosunku do emitenta nie może toczyć się

postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,

 spółka musi korzystać z pomocy Autoryzowa-

nego Doradcy oraz Animatora Rynku/Market

Makera,

 spółka musi sporządzić publiczny dokument

informacyjny.

Gotowość spółki do wprowadzenia akcji do Alter-

natywnego Systemu Obrotu ocenia niezależny pod-

miot pełniący rolę Autoryzowanego Doradcy.

Głównymi zadaniami Autoryzowanych Doradców

wobec przyszłych emitentów jest opracowanie odpo-

wiednich dokumentów ofertowych, organiza-

cja prezentacji spółki przed inwestorami, wsparcie

podczas negocjacji, których zwieńczeniem jest podpi-

sanie umów inwestycyjnych i dokapitalizowanie spółki.

Autoryzowany Doradca na wstępie pomaga spółce

określić wielkość potrzeb kapitałowych, a także bada

wstępne zainteresowanie inwestorów projektem. Dzia-

łania te potwierdzają zasadność przeprowadzania całe-

go procesu i zwiększają prawdopodobieństwo zakoń-

czenia go z sukcesem. W dalszym etapie, Autoryzowa-

ny Doradca odpowiada za opracowanie Dokumentu

Informacyjnego zgodnego z regulaminem Alternatyw-

nego Systemu Obrotu i dopełnienie procedur formal-

nych związanych z dopuszczeniem akcji do obrotu

giełdowego. Ostatnim etapem jest debiut spółki na

NewConnect i otrzymanie przez nią statusu spółki

publicznej.

Poza Autoryzowanym Doradcą, w procesie upu-

bliczniania spółki biorą udział także inne podmioty, w

tym: kancelaria prawna, agencja Public Relations oraz

Dom Maklerski.

Rysunek 1. Typowy proces wprowadzenia spółki do obrotu na NewConnect w ramach subskrypcji prywatnej

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

23 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

„Inwestorzy instytucjonalni coraz częściej decydują się na objęcie akcji spółek wprowadzanych na NewConnect.

Zainteresowani są najbardziej perspektywicznymi branżami, gwarantującymi wysoką stopę zwrotu z inwestycji.”

24 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

„Na NewConnect dominują inwestorzy indywidualni,

którzy odpowiadają za 78% obrotów. Coraz większe

znaczenie mają także inwestorzy instytucjonalni (19%

obrotów) oraz inwestorzy zagraniczni (3% obrotów).

Aktywność inwestorów

Jednym z celów powołania alternatywnego rynku

NewConnect było udostępnienie inwestorom platfor-

my inwestycyjnej grupującej spółki o dużym poten-

cjale wzrostu, przy jednocześnie podwyższonym ry-

zyku inwestycyjnym.

Z perspektywy inwestora duże znaczenie na po-

wodzenie inwestycji ma płynność rynku mierzona

liczbą przeprowadzonych transakcji i wartością obro-

tów. Wskaźniki te obrazują skalę zainteresowania

spółkami notowanymi w alternatywnym systemie

obrotu. Pomimo dużych fluktuacji tych wielkości,

w pięcioletnim horyzoncie czasowym odnotowuje się

ich systematyczny wzrost, co świadczy o coraz więk-

szym zainteresowaniu inwestorów tym rynkiem.

Szczegółowa analiza omawianych wartości, istot-

nych z punktu widzenia potencjalnego inwestora,

znajduje się w dalszej części raportu.

Aktualne działania Giełdy Papierów Wartościo-

wych w Warszawie mają na celu przede wszystkim

zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów. Segmenta-

cja rynku, zwiększenie zakresu obowiązków

informacyjnych oraz wzmożona kontrola dotycząca

ich egzekwowania, a zarazem możliwość nakładania

kar finansowych przez GPW na tych emitentów,

którzy ich prawidłowo nie wypełniają, w dłuższej

perspektywie przyniesie korzyści wszystkim podmio-

tom związanym z NewConnect.

Kolejnym krokiem w stronę ochrony interesu in-

westorów jest nałożenie przez Giełdę obowiązku

publikowania przez emitentów raportu dotyczącego

stosowania przez nich zasad ładu korporacyjnego,

a także informowania inwestorów w raportach bieżą-

cych o przypadku ich naruszania.

Podnoszenie obowiązujących na rynku alternatyw-

nym standardów wpływa na jego przejrzystość i sta-

bilność, co jest warunkiem dopływu większej ilości

kapitału oraz zwiększenia zainteresowania ze strony

inwestorów instytucjonalnych. To z kolei, w dłuższej

perspektywie, przyczyni się do poprawy płynności na

NewConnect i urealni wyceny notowanych na nim

walorów.

______________________

Paweł Duszek

Asystent w Zespole

Transakcji Kapitałowych

Grant Thornton

Okiem inwestora

25 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Wykres 29: Stopy zwrotu z inwestycji w ofertach w dniu debiutu na NewConnect w okresie 30.08.2007 – 30.06.2012

Analiza stóp zwrotu w dniu debiutu

Przyglądając się bliżej zachowaniu cen akcji w dniu

debiutu na NewConnect wyraźnie rysuje się znacząca

przewaga dodatnich stóp zwrotu (około 65,8%). Ceny

akcji 6,0% emitentów zrównały się na zamknięciu

z cenami emisyjnymi. Natomiast około 28,2% spo-

śród debiutujących spółek odnotowało ujemną stopę

zwrotu.

Historycznie najlepszy debiut pod względem osią-

gniętej stopy zwrotu miał miejsce na samym początku

funkcjonowania NewConnect. Akcjonariusze Virtual

Vision S.A., spółki z sektora medialnego, uzyskali

1.875,0% zwrot z inwestycji. Kolejną spółką pod

względem wysokości stopy zwrotu w dniu debiutu

(900,0%) była Serenity S.A., z sektora ochrony zdro-

wia. Na trzecim miejscu w tej klasyfikacji uplasowała

się Veno S.A. (630,0%), spółka z sektora inwestycyj-

nego.

Największa strata w dniu debiutu od początku ist-

nienia NewConnect wynosi -91,6% i dotyczy Urlo-

py.pl S.A. (dawniej Holiday Planet S.A.) - spółki

z sektora wypoczynkowego. Następnym w kolejności

emitentem w tej klasyfikacji jest spółka z sektora eco-

energii, Atlantis Energy S.A., której akcje zanotowały

w dniu debiutu spadek o –90,6%. Trzecie miejsce

zajmuje Legal Stream S.A., której walory na koniec

pierwszego dnia notowań wyceniane były o 68,0%

poniżej ceny emisyjnej.

Wykres 28. Rozkład stóp zwrotu z akcji w dniu debiutu

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

-100%

-50%

0%

50%

100%

150%

66%

28%

6%

Dodatnie stopy zwrotu

Ujemne stopy zwrotu

Stopy zwrotu na poziomie 0%

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

26 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Analiza liczby transakcji

Analiza średniej dziennej liczby transakcji na walo-

rach notowanych na NewConnect ukazuje największą

dysfunkcję tego rynku - niską płynność.

W przypadku 68,5% spośród notowanych spółek,

przeciętnie w trakcie sesji zawieranych jest poniżej 10

transakcji na ich walorach. Na akcjach co piątego emi-

tenta zawieranych jest średnio 10-25 transakcji na

sesję. Jedynie w przypadku 3% notowanych podmio-

tów aktywność inwestorów przewyższała 50 transakcji

na sesję, a powyżej 100 transakcji na sesję dla 1,3%

z nich.

Powyższe statystyki wskazują, że relatywnie wyso-

kim zainteresowaniem wśród inwestorów cieszą się

akcje niewielkiej grupy emitentów, podczas gdy akcje

większości z nich charakteryzują się ograniczoną

płynnością.

Liderami płynności obrotu w 2012 roku były akcje

ZWG S.A. z sektora technologicznego (169,6 mln zł);

PSW Capital S.A. z sektora handlowego (23,8 mln zł)

oraz ATON-HT S.A. (8,7 mln zł) z sektora recyklin-

gu.

Analiza sektorowa emitentów pozwala stwierdzić,

że najbardziej płynne są walory spółek z sektora wy-

poczynkowego (średnio 28 transakcji na sesję). Pozy-

tywnie pod tym względem wyróżniają się także spółki

z sektora e-handlu (średnio 21 transakcji na sesję)

oraz technologicznego (średnio 19 transakcji na sesję).

Wykres 30. Rozkład emitentów wg średniej dziennej liczby transakcji

Wykres 31. Rozkład emitentów według średniej liczby transakcji na sesji w podziale na sektory

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

-2

3

8

13

18

23

28

0

50

100

150

200

250

300

poniżej 10 transakcji

10 - 25 transakcji

25 - 50 transakcji

50 - 100 transakcji

powyżej 100 transakcji

27 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Analiza wartości obrotów

Analiza średniej dziennej wartości obrotów spółek

potwierdza przekonanie o niewielkiej płynności akcji

notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Zdecydowaną większość (47,6% emitentów) stano-

wią spółki, których dzienna wartość obrotu nie prze-

kracza 5 tys. zł. Dla 26,4% wartość ta mieści się w

granicach 5-15 tys. zł, a dla 14,4% w granicach 15-30

tys. zł. Bardziej płynne spółki, których średni dzienny

obrót przekracza 30 tys. zł to około 11,6% spośród

wszystkich emitentów.

Na koniec pierwszego półrocza 2012 r., najbardziej

płynną spółką na NewConnect była ZWG S.A., nale-

żąca do sektora technologicznego. Średnia dzienna

wartość obrotów na jej akcjach przekroczyła

1,3 mln zł. Następne w kolejności spółki to firmy

z sektorów e-handlu (Alejasamochodowa.pl S.A.—

średnio 349 tys. zł obrotu) oraz ochrony zdrowia

(Serenity S.A.—średnio 349,1 tys. zł obrotu).

Analiza wielkości obrotów w podziale na sektory

działalności pokazuje, że najbardziej płynny jest sektor

technologiczny. Średnia dzienna wartość obrotów

spółek należących do tego sektora przekracza 50,4 tys.

zł. Dużą płynnością cechuje się także e-handel

(średnio 35,2 tys. zł dziennie) oraz sektor wypoczyn-

kowy (średnio 34,4 tys. zł dziennie).

Wykres 32. Rozkład emitentów wg średniej dziennej wartości obrotów na 30.06.2012 r.

Wykres 33. Rozkład emitentów według średniej dziennej wartości obrotów na sesji w podziale na sektory

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

Źródło: Opracowanie Grant Thornton

0

10

20

30

40

50

60

0

40

80

120

160

200

poniżej 5 tys. zł 5 - 15 tys. zł 15 - 30 tys. zł powyżej 30 tys. zł

28 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Autoryzowany Doradca (AD) to pod-

miot, którego podstawowym zadaniem jest

wsparcie spółki w procesie ubiegania się

o dopuszczenie do obrotu giełdowego na

rynku NewConnect.

Autoryzowanym Doradcą może być wy-

łącznie spółka która otrzymała autoryzację

Giełdy Papierów Wartościowych w Warsza-

wie i została wpisana na listę autoryzowa-

nych doradców na rynku NewConnect. Wy-

mogi autoryzacji GPW spełniają przedsię-

biorstwa będące firmami inwestycyjnymi lub

podmiotami świadczącymi usługi związane

z obrotem gospodarczym, w tym doradztwo

finansowe, doradztwo prawne lub audyt

finansowy.

Na 30 czerwca 2012 roku lista autoryzowanych

doradców obejmowała 89 podmiotów.

Każdy Autoryzowany Doradca jest zobowiązany

do zatrudnienia co najmniej dwóch pracowników

posiadających specjalny Certyfikat nadawany przez

GPW. Osoba posiadająca taki Certyfikat może być

zatrudniona tylko w jednej z firm pełniącej funkcje

AD. Egzamin ma na celu sprawdzenie wiedzy osoby

ubiegającej się o Certyfikat w zakresie niezbędnym do

realizacji zadań przypisanych Autoryzowanemu Do-

radcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.

Zmiany regulacji związanych z rynkiem alternatyw-

nym coraz bardziej zaostrzają kryteria wpisania pod-

miotów na listę autoryzowanych doradców. Coraz

trudniej jest taki status uzyskać, natomiast coraz ła-

twiej jest go utracić. Każdego roku GPW weryfikuje

działalność Autoryzowanych Doradców. Dokonując

oceny brane są pod uwagę różne kryteria powiązane

z właściwym wypełnianiem obowiązków wobec emi-

tentów, inwestorów oraz funkcjonowania NewCon-

nect. Kolejnym istotnym czynnikiem uwzględnianym

przy okazji oceny AD są działania mające na celu pro-

pagowanie wiedzy na temat alternatywnego rynku

NewConnect.

Zaostrzenie przepisów dotyczących funkcjonowa-

nia Autoryzowanych Doradców należy odczytać jako

dobry znak zarówno dla spółek ubiegających się

o debiut na alternatywnym rynku, jak i dla inwestorów

zainteresowanych lokowaniem kapitału na NewCon-

nect.

„Każdy Autoryzowany Doradca zobowią-

zany jest zatrudniać co najmniej dwie osoby

certyfikowane przez GPW”

Autoryzowani Doradcy

29 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Tabela 7. Ranking Autoryzowanych Doradców NewConnect na 30.06.2012

Ranking Autoryzowanych Doradców

Przedstawiony poniżej Ranking Autoryzowanych

Doradców bierze pod uwagę trzy główne kryteria:

ilość wprowadzonych spółek (waga 0,33), ogólną war-

tość pozyskanego kapitału (waga 0,33) oraz średnią

wartość przeprowadzanej oferty (waga 0,33).

Po pięciu latach funkcjonowania rynku alternatyw-

nego, niekwestionowanym liderem zarówno pod

względem ilości wprowadzonych spółek (44), jak i pod

względem łącznej wartości pozyskanego kapitału

(przeszło 185,1 mln zł) jest WDM Autoryzowany Do-

radca Sp. z o.o. Średnia wartość oferty przeprowadzo-

nej przez tego Doradcę wyniosła 4,2 mln zł, co daje

mu 15 pozycję śród wszystkich AD*. Dodatkowo na-

leży wspomnieć, że 3 spośród spółek wprowadzonych

przez tego Doradcę** przeniosły swoje notowania na

rynek główny GPW.

Drugie miejsce w rankingu zajmuje Rubicon Part-

ners Corporate Finance S.A. - Autoryzowany Doradca,

który pozyskał kapitał w wysokości 117,2 mln zł dla

11 spółek. Wartość oferty przeprowadzanej przez tego

AD to średnio 10,6 mln zł, dzięki czemu plasuje się on

na trzeciej pozycji pod tym względem.

Ostatnie miejsce na podium zajmuje Grant Thorn-

ton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k., dzięki wsparciu emisji

o wartości ponad 42,1 mln zł kapitału i wprowadzeniu

do obrotu na NewConnect 4 spółek. Pod względem

średniej wartości przeprowadzonej oferty doradca ten

zajmuje czwartą pozycję spośród wszystkich AD

z wynikiem na poziomie 10,5 mln zł. Grant Thornton

przeprowadził również proces przeniesienia notowań

jednej z wprowadzonych spółek na rynek główny

GPW.

Źródło: Opracowanie Grant Thornton * W analizie autoryzowanych doradców pod względem średniej wartości oferty brane były pod uwagę firmy, które od momentu powstania NewConnect doradzały przy co najmniej jednym debiucie. ** Do września 2010 r. WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. działała pod nazwą CEE Capital Sp. z o.o.

Miejsce Nazwa spółki

Liczba

zdobytych

punktów

Średnia wartość

przeprowadzonej

oferty (mln zł)

Łączna wartość

pozyskanego

kapitału

Liczba

wprowadzonych

spółek

1. WDM Autoryzowany Doradca Sp. z o.o. 62,0 4,2 185,1 44

2. Rubicon Partners Dom Maklerski S.A. 56,3 10,7 117,2 11

3. Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. 52,0 10,5 42,1 4

4. Trigon Dom Maklerski S.A. 51,7 7,3 51,0 7

5. Copernicus Securities S.A. 51,3 7,8 46,6 6

6. ACADIA Sp. z o.o. S.K.A. 51,0 13,0 25,9 2

7. INVESTcon Group S.A. 49,7 1,2 51,4 42

8. Navigator Capital Sp. z o.o. 49,3 11,5 23,0 2

9. Capital One Advisers Sp. z o.o. 49,,0 2,4 50,5 21

10. BRE Corporate Finance S.A. 48,7 8,4 25,2 3

30 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Tabela 8. Lista spółek notowanych na NewConnect w dniu 30.06.2012 r.

Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja

1 11 BIT STUDIOS 11B 17,82 51 BIOMAX BIM 60,16

2 4STUDIO 4ST HLR 0,9 52 BIOMAXIMA BMX 14,3

3 5TH AVENUE 5AH 30,3 53 BIO-MED INV. BMV 21,2

4 FORMUŁA 8 8FO HLR 1,3 54 BIOMED-LUBLIN BML 250,6

5 ABAK ABK HLR 4,9 55 BLACK POINT BPN 21,2

6 ABEONET ABO HLR 2,0 56 BLIRT BLR 8,0

7 ABS INVESTMENT AIN 12,7 57 BLOOBER TEAM BLO 14,0

8 ACARTUS ACA HLR 1,9 58 BLUE TAX BTG 2,0

9 ACREO ACR HLR 3,0 59 BLUMERANG INV. BLU 7,3

10 AD ASTRA EXECUTIVE ADA HLR 5,9 60 BM MEDICAL BMM HLR 0,5

11 ADMASSIVE AMG 9,4 61 BLACK PEARL CAP. BPC HLR 8,3

12 ADMIRAL BOATS ADM 26,7 62 BLU PRE IPO BPI HLR 1,3

13 ADVERTIGO AMU 4,5 63 BRIJU BRI 87,0

14 ADUMA ADU 14,1 64 BROAD GATE BDG 10,6

15 AEDES AED 8,7 65 BUDOSTAL5 BL5 SHLR 1,9

16 AERFINANCE AER HLR 2,4 66 KPBP BUDUS BDS 59,0

17 AGROLIGA GROUP AGL 15,2 67 CALL2ACTION C2A 42,8

18 AGROMA AGM HLR 7,0 68 CALESCO CLS HLR 4,0

19 AIR MARKET AIR HLR 1,7 69 CASPAR CSR 73,7

20 AITON CALDWELL AIT 19,7 70 CALL CT CCT 3,0

21 AKCEPT FINANCE AFC 6,5 71 CERABUD CER 2,1

22 ALDA ALD HLR 3,5 72 CENTRUM FIN BPS CFB 47,2

23 ALEJASAM. ALS 2,1 73 CLOUD TECH. CLD 6,4

24 ALKAL ALK 16,4 74 CODEMEDIA COD 42,0

25 ALUMAST ALU 2,9 75 COMPERIA.PL CPL 35,0

26 ANALIZY ONLINE AOL 15,2 76 COMPRESS COM HLR 2,7

27 APACHE QUEST APQ 2,0 77 COOL MARKETING CLM HLR 4,0

28 A.PL INTERNET API 15,9 78 COPERNICUS SEC. CRS 160,6

29 APOLONIA MEDICAL APO HLR 1,6 79 CSY CSY 13,0

30 AUTOMATYKA P.S. APS 10,1 80 CWPE CWP HLR 2,0

31 AQUA B-B AQU 129,2 81 DA ABBEY HOUSE DAH 108,9

32 AQUA POZNAŃ AQA 16,5 82 DANKS ECDP DNS 6,4

33 ARTEFE ART 5,0 83 DASE FG DFG HLR 1,8

34 ART NEW MEDIA ANM HLR 2,1 84 DEKTRA DKR 14,3

35 ASSETUS ASS 29,9 85 DE MOLEN DEM 15,5

36 ASTRO ASR HLR 34,7 86 DENT-A-MED. DAM 47,9

37 ATC CARGO ATA 37,6 87 DEPEND DEP HLR 3,0

38 ATON-HT ATO NC LEAD 28,6 88 DFP DOR. FIN. DFP 2,1

39 ATLANTIS ENERGY ATE 3,5 89 DIGITAL DGL 6,4

40 AUTO-SPA ASP 38,5 90 DIRECT ES. DES 2,4

41 ECA AUXILIUM AUX 19,8 91 DOBRA NASZA DNA HLR 4,5

42 AZTEC INT. AZC 15,4 92 DOMENOMANIA.PL DOA 3,1

43 BABY BAB 3,3 93 DOMEX-BUD DEV. DMX HLR 6,6

44 BALTICON BLT 49,5 94 DOM LEKARSKI DLK 26,0

45 BALTONA BAL 69,2 95 INTERNETOWY DZ DMZ 6,3

46 BGE BGE HLR 1,3 96 DORADCY24 D24 3,7

47 BGS ENERGY PLUS BGS 37,9 97 DR KENDY DRK HLR 0,7

48 BINARY HELIX BHX 3,8 98 DRUK-PAK DRU 75,1

49 BIOERG BER 7,1 99 DTP DTP 317,9

50 BIOGENED BGD 57,7 100 D&D DXD HLR 4,3

31 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja

101 DYWILAN DYW 21,14 151 GO TFI GTF HLR 17,38

102 EASTSIDECAPITAL ESC 6,2 152 GPF CAUSA GPF 6,9

103 EASYCALL.PL ECL HLR 1,7 153 GPPI GPP HLR 1,5

104 ECOTECH POLSKA ECO 12,7 154 GRAPHIC GRP 53,8

105 EDISON EDN HLR 3,6 155 DBB GREEN ENERGY GRE 9,0

106 EFICOM EFI 2,2 156 GREEN TECHNOLOGY GRT 4,0

107 EGB INVESTMENTS EGB NC LEAD 35,1 157 GREMPCO GRM 9,8

108 E-KANCELARIA EKA NC LEAD 47,5 158 GRUPA JAGUAR GJA HLR 1,9

109 E-KIOSK EKS 3,1 159 GRODNO GRN 24,6

110 EKOBOX EBX 24,1 160 GRUPA HRC HRC HLR 4,2

111 EKOKOGENERACJA EKG 5,6 161 GRUPA RECYKL GRC 24,8

112 EKOPOL EGH 10,3 162 GUARDIER GRD 1,5

113 EMMERSON CAPITAL ECP 7,9 163 GWARANT A.O. GWR 15,0

114 EMMERSON EMM 10,3 164 HEFAL HEF 4,8

115 ELEKTROMONT ELM HLR 2,9 165 HMSG HMS SHLR 1,8

116 EMPORIUM EMR HLR 1,1 166 HORTICO HOR 27,5

117 E-MUZYKA EMU 7,1 167 HOTBLOK HOT 5,6

118 EO NETWORKS EON 22,5 168 HURTIMEX HRT 3,5

119 EAST PICTURES EAP HLR 1,2 169 HYDRAPRES HPS 14,7

120 EPIGON EPI 17,4 170 I3D I3D 20,4

121 EUROSYSTEM ERS HLR 3,0 171 IAI IAI HLR 11,0

122 ESKIMOS ESK HLR 8,3 172 ICOM VISION HOLDING ICM 2,8

123 ESOTIQ&HENDERSON EAH 47,1 173 INTERCAPITAL PROP. ICD 2,3

124 EUROSNACK ECK 7,0 174 IDH IDH 35,2

125 EURO-TAX.PL ETX 22,3 175 IGORIA TRADE IGT HLR 2,6

126 EX-DEBT EXD 6,5 176 INTERNET MEDIA SV. IMS 39,2

127 EZO EZO 24,6 177 INBOOK INB 5,6

128 F24 F24 1,3 178 INCANA ICA HLR 5,5

129 FABRYKA FORMY FFO 10,0 179 INDEXMEDICA INX 3,9

130 FACHOWCY.PL VENT. FAV HLR 0,9 180 INFOSYSTEMS IFS 10,0

131 THE FARM 51 GROUP F51 11,2 181 INNO-GENE IGN 15,1

132 FINHOUSE FIN HLR 1,2 182 IN POINT IPT 9,6

133 FINANCIAL INT. PL FIP HLR 0,8 183 INTELIWISE ITL 7,5

134 FITEN FTN 52,7 184 INTERNITY INT NC LEAD 43,3

135 FLUID FLD 12,3 185 INTERNET WORKS IWS HLR 0,6

136 FM OŻARÓW FMO 3,1 186 INVENTI IVT 11,0

137 FON ECOLOGY FNE 15,3 187 INVEST-REMEX ITX 14,9

138 FOREVER ENTERT. FOR 11,3 188 INVICO IVC 26,7

139 FORPOSTA FPO 19,8 189 INVISTA INV 58,4

140 FUTURIS FUT 9,2 190 INWAZJAPC IPC SHLR 0,9

141 GALVO GAL 4,2 191 INWESTYCJE.PL INW HLR 3,5

142 GC INVESTMENT GCI 72,5 192 IPO DS IOD HLR 2,4

143 GENESIS ENERGY GNR 27,6 193 IPO ISA HLR 1,5

144 GENOMED GEN 18,5 194 IQ MEDICA IQM 2,9

145 GEOINVENT GEO SHLR 1,7 195 ISIAG ISG 8,1

146 GKS KATOWICE GKS HLR 6,4 196 INTERNET UNION IUS 9,3

147 GLOBAL TRADE GTR 15,2 197 IZO-BLOK IZB 23,8

148 GRUPA MENNICE KR. GMK 5,7 198 JDB JDB 3,3

149 GOADVISERS GOA 2,5 199 KBJ KBJ HLR 7,2

150 GOLAB GOL HLR 1,5 200 KCSP KCS HLR 2,1

32 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja

201 CONCEPTO KIN 3,25 251 MOTORICUS MTR 6,9

202 K&K HERBAL PL KKH 1,85 252 MPAY MPY HLR 9,41

203 KLON KLN 12,14 253 MPL VERBUM VER HLR 2,32

204 KME-PDA KME 1,46 254 MOTOR TRADE MTC 1,66

205 KOMFORT KLIMA KKM SHLR 0,48 255 MW TENIS MWS HLR 2,85

206 GK KOMPLEKS KMS 4,52 256 NANOTEL NAN HLR 1,86

207 KB KOPAHAUS KOP 72,97 257 NAVIMOR-INVEST NIN 14,16

208 KORBANK KOR 6,52 258 NEMEX NMX HLR 1,5

209 KUPIEC KPC SHLR 4,41 259 NOWOCZESNA FIRMA NFP 26,81

210 LANGLOO.COM LAN SHLR 1,44 260 NICOLAS GAMES NGS 11,28

211 LAUREN PESO LPS SHLR 2 261 NOTORIA SERWIS NTS HLR 4,18

212 LEGAL STREAM LEG 3,7 262 NOVAINVEST NOV 1,71

213 LEŚNE RUNO LES 1,84 263 NOVIAN NVN 17,56

214 LIBERTY GROUP LTG SHLR 1,43 264 NWAI DM NWA 10,29

215 LOKATY BUDOWLANE LBD HLR 21,25 265 OSTATNIEMIEJSCA.PL OEM 11,48

216 LS TECH-HOM LSH 19,04 266 ONERAY INVESTMENT ORI SHLR 1,52

217 LUG LUG 25,19 267 ONICO ONC 42,74

218 LUXIMA LUX 5,9 268 OPEN-NET OPE 20,86

219 LZMO LZM 28,93 269 OPTIZEN LABS OPT 3,38

220 M10 M10 HLR 1,44 270 OPTONET OTN HLR 0,72

221 M4B M4B HLR 2,75 271 ORGANIC FZ ORG 32,04

222 MABION MAB NC LEAD 105,57 272 ORION INVESTMENT ORN 45,46

223 MAGNIFICO MGF HLR 1,63 273 ORZEŁ ORL 19,3

224 MAKOLAB MLB 7 274 PA RACHUNKOWOŚCI PAK SHLR 1,13

225 MAKORA KHS MRA 8,08 275 PARTEX PAR HLR 0,9

226 MAŁKOWSKI MMA HLR 7,72 276 PARTNER NIER. PRN 6

227 MARKA MRK 33,6 277 PCZ PCZ 511,13

228 MARSOFT MAR HLR 1,57 278 PFH PFH 41,59

229 MAXIMUS MAX HLR 2,63 279 PGS SOFTWARE PSW 46,16

230 MAXIPIZZA MXP HLR 1,65 280 PHARMENA PHR 108,76

231 MOBILE FACTORY MBF 1,91 281 PHOTON ENERGY PHO 12,19

232 MOBILE PARTNER MBP 10,1 282 PLASMA SYSTEM PSM 14

233 M DEVELOPMENT MDE 1,77 283 PLATIGE IMAGE PLI 116,37

234 MEDIACAP MCP 6,24 284 PLAYMAKERS PMK HLR 2,33

235 MEDIAN POLSKA MDN HLR 2,13 285 POLMAN PLM 10,42

236 MEDICALGORITHMICS MDG 149,54 286 PÓŁNOC NIER. PNR 3,7

237 MERA MER 27,86 287 POLSKI HR PLH HLR 3,19

238 MEW MSA 12,59 288 POLTRONIC PTN HLR 1,95

239 MICROTECH INT MIC HLR 3,11 289 POSITIVE ADVISORY POS 16,63

240 MILKPOL MLP HLR 5,81 290 PLATINUM PROP. PPG 328,09

241 MINERAL MIDRANGE MND HLR 5,31 291 POWER PRICE PPR HLR 3,38

242 MINOX MNX 17,95 292 PREFABET PBB 17,44

243 MM CONFERENCES MMC HLR 2,78 293 PREMIUM FOOD PFR HLR 5,54

244 MOBINI MOB SHLR 2,94 294 PROGRES INV. PRG 106,56

245 MODE MOE HLR 5,68 295 PROXYAD PXY 4,87

246 MODECOM MOD 14,01 296 PSW CAPITAL PCA 34,63

247 MOMO MOM 9,12 297 QUART DEV. QRT 46,83

248 MONDAY DEV. MDV 11,75 298 RAJDY 4X4 4X4 HLR 7,03

249 MONTU HOLDING MTH HLR 1,14 299 R&C UNION RCU 13,29

250 MORIZON MZN 13,9 300 READ-GENE RDG 23,58

33 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja Lp. Nazwa spółki Ticker Segment Kapitalizacja

301 REKLAMOFON.PL RPL 0,6 351 TELEMEDYCYNA PL TMP 21,46

302 RELIGA DEV. REL 5,1 352 TELESTO TLO HLR 2,4

303 REMEDIS REM HLR 10,6 353 TELESTRADA TLS NC LEAD 44,0

304 RICHTER MED RMS HLR 4,6 354 TELIANI VALLEY TLV 2,1

305 ROBINSON EUROPE RBS 12,9 355 TERRA TRA HLR 1,9

306 ROCCA RCA HLR 14,4 356 TILIA TIL 113,0

307 RODAN SYSTEMS ROD 10,8 357 TMS BROKERS TMS 194,2

308 ROTOPINO.PL ROT 30,0 358 TONSIL ACOUSTIC TAC SHLR 0,8

309 ROVITA ROV HLR 4,9 359 TELE-POLSKA HLD TPH 38,2

310 RSY RSY 11,0 360 TRICEPS.PL TRC 7,2

311 RUCH CHORZÓW RCW 17,6 361 TRO MEDIA TRO 10,2

312 RUNICOM RUN 23,4 362 TWIGONET EUROPE TWI 45,8

313 S4E S4E 10,3 363 UBOAT-LINE UBT 5,6

314 SAKANA SKN HLR 2,6 364 URLOPY.PL URL 16,8

315 SARE SAR 8,8 365 VENTURE CAPITAL PL VCP 3,8

316 SCANMED MM SCM 12,7 366 VEDIA VED 9,8

317 SCO-PAK SCO 208,3 367 VELTO VEL 2,2

318 SEKA SEA 26,5 368 VENITI VNT HLR 5,6

319 SELVITA SLV 42,3 369 VENO VEN 2,3

320 SERENITY SRT 12,5 370 VENTURE INC. VTI HLR 2,2

321 SEVENET SEV HLR 3,9 371 VERBICOM VRB 11,9

322 SFD SFD HLR 6,7 372 V GROUP VGS 25,4

323 SITE STE SHLR 2,0 373 VIAGUARA VGR 2,8

324 SOCIALIZER SLR 21,1 374 VICTORIA AM VIC 2,3

325 SMOKE SHOP SMK HLR 2,7 375 VIDIS VDS HLR 5,5

326 SMS KREDYT SMS 41,7 376 VIRTUAL VISION VIV 7,5

327 SMT SOFTWARE SMT 61,4 377 VIVID GAMES VVD 6,3

328 SOBET SOB 3,8 378 VOXEL VOX 116,8

329 SPC GROUP SPC 12,5 379 WASPOL WAP 10,9

330 SSI SSI 14,7 380 WEALTH BAY WBY 7,9

331 STANUSCH TECHN. STT HLR 2,2 381 WDB BU WDB HLR 3,0

332 STAR FITNESS SFI 3,7 382 WEEDO WDO 2,1

333 STARK DEVELOPMENT STR 13,0 383 WĘGLOPEX WPX 55,2

334 STEM CELLS SPIN SCS 10,1 384 WERTH-HOLZ WHH HLR 21,1

335 STI GROUP STI HLR 1,3 385 WEST REAL ESTATE WRE HLR 6,7

336 STOCKINFO STC 2,6 386 WIDOK ENERGIA WDK HLR 24,6

337 STOPKLATKA STK HLR 3,2 387 WIERZYCIEL WRL 6,7

338 SUNEX SNX HLR 34,1 388 WIND MOBILE WMO 36,3

339 SUNTECH SUN 6,2 389 WODKAN PWK WOD 27,1

340 SURFLAND SK SSK HLR 3,4 390 XPLUS XPL 13,3

341 SWISSMED PSM SWP 5,5 391 XSYSTEM XSM 9,0

342 SYMBIO POLSKA SYM 4,0 392 YELLOW HAT YEL SHLR 3,3

343 SYNEKTIK SNT 86,9 393 YOUR IMAGE YOU 2,5

344 SYNKRET SYN 86,5 394 YURECO YCO 8,8

345 SZAR SZR 9,9 395 ZAKUPY.PL ZAK 5,4

346 T2 INVESTMENT T2I 4,4 396 ZOO CENTRUM ZOC HLR 3,1

347 TABLEO TAB 5,8 397 ZWG ZWG 60,7

348 TAMEX OS TOS 44,7

349 TAX-NET TXN HLR 4,6

350 TAXUS FUND TXF HLR 2,3

34 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Grant Thornton na świecie

Grant Thornton w Polsce

Zakres kompetencji Grant Thornton

Badanie sprawozdań

finansowych

Prospekty emisyjne

MSSF

Inne usługi atestacyjne

Rynek kapitałowy

Fuzje i przejęcia

Management consulting

Audyt wewnętrzny

Bieżące doradztwo podatkowe

Doradztwo transakcyjne

Due diligence

Ceny transferowe

Audyty podatkowe

Outsourcing księgowości

Outsourcing płac i kadr

Audyt

Doradztwo

gospodarcze

Outsour-

cing rachunko-

wości

Doradztwo

podatkowe

KLIENT

35 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Kontakt

Damian Atroszczak

Menedżer

T +48 661 530 314

E damian.atroszczak@pl.gt.com

Maciej Richter

Partner Zarządzający

T +48 607 679 096

E maciej.richter@pl.gt.com

Agnieszka Tucholska

Certyfikowany Doradca w ASO nr 63/2011

Senior Konsultant

T +48 697 890 942

E agnieszka.tucholska@pl.gt.com

Agata Brzyska

Certyfikowany Doradca w ASO nr 72/2011

Konsultant

T +48 601 722 439

E agata.brzyska@pl.gt.com

Paweł Duszek

Makler Papierów Wartościowych nr 2525

Asystent

T +48 661 530 376

E pawel.duszek@pl.gt.com

Warszawa

al. Jana Pawła II 15

00-828 Warszawa

T +48 22 20 54 800

F +48 22 20 54 801

Poznań

ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E

61-131 Poznań

T +48 61 62 51 100

F +48 61 62 51 101

Wrocław

ul. Włodkowica 21 lok 12

50-072 Wrocław

T +48 71 73 37 560

F +48 71 73 37 561

Katowice

ul. Francuska 34

40-028 Katowice

T +48 32 72 13 700

F +48 32 72 13 701

Kraków

ul. Kamieńskiego 51

30-653 Kraków

T +48 12 37 64 100

F +48 12 37 64 101

36 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter ogólny i poglądowy. Nie stwarzają one stosun-

ku handlowego ani stosunku świadczenia usług doradztwa finansowego, inwestycyjnego, podatkowego, prawnego,

rachunkowego lub innego profesjonalnego doradztwa. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skontaktować

się z profesjonalnym doradcą w celu uzyskania porady dostosowanej do indywidualnych potrzeb.

Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dołożyła wszelkich starań, aby infor-

macje znajdujące się w niniejszym dokumencie były kompletne, prawdziwe i bazowały na wiarygodnych źródłach.

Grant Thornton nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne błędy lub braki zawarte w dokumencie oraz

błędy wynikające z nieaktualności przedstawionych w nim danych. Grant Thornton nie ponosi odpowiedzialności

za skutki będące rezultatem użycia tych informacji.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie przeznaczone są do wiadomości odbiorcy i nie mogą być wykorzysty-

wane do innych celów, w szczególności komercyjnych. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie części lub całości

niniejszego dokumentu wymaga pisemnej zgody Grant Thornton.

Zastrzeżenia

37 Raport: 5 lat NewConnect—podsumowanie rozwoju

www.grantthornton.pl Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. Sp. k. ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E , 61-131 Poznań NIP: 778-14-76-013, REGON: 301591100 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 369868

Fly UP