...

IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x

by aga-szajda

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

40,163

views

Comments

Description

 
Download IPET upośledznie umiarkowane i wada wzroku dziecko x

Transcript

  • 1. ARKUSZ INDYWIDUALNEGO PROGRAMU EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNEGOImię i nazwisko ucznia XXXKlasa I wiek 14 latWychowawca XX, pedagog wspierający YYIndywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny na rok szkolny 2011/2012Nr orzeczenia XX/2010/2011 z dnia 01.01.2010 r.Rodzaj niepełnosprawności: upośledzenie umiarkowane i wada wzroku Cele edukacyjne Cele terapeutyczneOgólne: Ogólne:  rozwijanie autonomii  usprawnianie zaburzonych funkcji psychomotorycznych:  wdrażanie do funkcjonowania społecznego, rozumienia  usprawnianie technik szkolnych i uznawania norm społecznych  budzenie wiary we własne siły, adekwatnego obrazu własnej  wyposażenie w takie umiejętności i wiadomości, które pozwolą osoby na postrzeganie siebie jako osoby niezależnej  wspomaganie samodzielności społecznej  bogacenie sposobów porozumiewania się z otoczeniem  kształcenie maksymalnej samodzielności i zaradności w sytuacjach życia codziennego Szczegółowe:  wdrażanie do samodzielnego decydowania o sobie  usprawnianie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej,  wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach życia  rozwijanie percepcji słuchowej, słuchu fonematycznego społecznego i kulturalnego  kształtowanie uwagi dowolnejSzczegółowe:  doskonalenie pamięci mechanicznej na drodze słuchowej  poszerzenie wiedzy o świecie i wzrokowej  rozwijania umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk  kształcenie spontanicznej ekspresji słownej przyrody  rozwijanie sfery poznawczej i intelektualnej  kształcenie umiejętności eksperymentowania i formułowania  nabywanie umiejętności przeprowadzania prostych operacji wniosków umysłowych: porównywania, odwzorowywania,  wzbogacenie słownika biernego i czynnego porządkowania, klasyfikowania, szeregowania, uogólniania  doskonalenie techniki czytania  rozumienie związków przyczynowo – skutkowych  zwiększenie stopnia zrozumienia czytanego tekstu  nabywanie umiejętności wchodzenia w interakcje społeczne  kształcenie umiejętności analizy treści prostych tekstów  oddziaływanie psychoterapeutyczne: budzenie wiary we własne literackich, historycznych, przyrodniczych siły, poczucia własnej wartości, umiejętności radzenia sobie ze  kształcenie umiejętności budowy krótkich wypowiedzi stresem pisemnych
  • 2.  rozwijanie umiejętności nadawania i odbierania informacji drogą werbalną i pozawerbalną  poszerzenie zakresu liczbowego do 1000000  kształcenie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 1000  kształcenie umiejętności mnożenia i dzielenia w zakresie 100  kształcenie umiejętności posługiwania się pieniędzmi  kształcenie umiejętności posługiwania się zegarkiem  kształcenie umiejętności mierzenia, ważenia  kształcenie umiejętności rozpoznawania prostych procentów, ułamków zwykłych i dziesiętnych przydatnych w sytuacjach życiowych  doskonalenie umiejętności samoobsługowych  zdobycie sprawności dotyczących umiejętności i nawyków związanych z higieną i kulturą osobista oraz ochroną przed szkodliwymi czynnikami  doskonalenie sprawności manualnej i rozwijanie aktywności twórczej i wyobraźni  rozwijanie sprawności psychofizycznej  poznawanie najbliższego otoczenia: urzędów, instytucji, placówek kulturalnych, usługowych i handlowych  nabywanie umiejętności i nawyków poprawnego zachowania się w miejscach publicznych  rozwijanie zaradności w życiu codziennym  nabywanie poczucia sprawczości  przestrzeganie norm współżycia społecznego  rozwijanie preorientacji zawodowejTreści:funkcjonowanie w środowisku:język polski: wypowiadanie się swobodne i na zadany temat, udział w dyskusji,słuchanie: tekstów czytanych, wypowiedzi, poleceo, rozpoznawanie poszerzenie słownika czynnego, budowanie pytao i odpowiedzi,emocji, źródeł dźwięków, układanie tytułów do tekstów i ilustracji, układanie zdao z podanymimówienie: wyrażanie swoich myśli w zrozumiały sposób, wyrazami, układanie zdao z rozsypanki wyrazowej, układanie
  • 3. krótkiego opisu i opowiadania, układanie życzeo, ogłoszenia, planu, odczytywanie temperaturylistu ważenie, mierzenie długości i objętości, zapis wynik z użyciemczytanie: czytanie kilkuzdaniowych tekstów literackich i użytkowych i jednostekodpowiadanie na pytania do tekstu, czytanie z odpowiednią przeliczanie pieniędzy, podawanie wyliczonej kwoty, planowanieintonacją, czytanie z podziałem na role zakupów, wydawanie resztypraca z tekstem: określanie czasu, miejsca akcji, bohaterów, zapisywanie i odczytywanie daty, odszukiwanie daty w kalendarzudostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych w tekstach, nauka rozwiązywanie prostych zadao tekstowychkrótkich tekstów na pamięd biologia:pisanie: bezbłędne przepisywanie tekstu, pisanie ze słuchu, dbanie o higienę osobistąutrwalanie zasad ortograficznych, posługiwanie się słownikiem higiena okresu dojrzewaniaortograficznym troska o zdrowie: zdrowe odżywianie, higiena pracy, formygramatyka: rozpoczynanie zdao wielka litera i kooczenie kropką, odpoczynku, czynniki i sytuacje sprzyjające lub zagrażające zdrowiu,wykrzyknikiem, znakiem zapytania, różnicowanie głosek i liter, pierwsza pomocsamogłosek i spółgłosek, sylab, odróżnianie czasowników, dobór stroju do warunków pogodowych i sytuacji, estetyka ubiorurzeczowników i przymiotników, liczebników, prawidłowa odmiana zwierzęta i rośliny , ich warunki życia i zwyczajerozwijanie zdao rozpoznawanie drzew, warzyw, owoców, roślin ozdobnychmatematyka: budowa ciała człowiekaszeregowanie przedmiotów według intensywności określonej cechy choroby roślin i zwierzątklasyfikowanie obiektów według 1 i 2 kryteriów wirusy, bakterie, pasożyty wpływające negatywnie na zdrowierozpoznawanie figur i brył geometrycznych na kartce i w otoczeniu człowieka i ochrona przed nimimierzenie długości boków figury, obliczanie obwodu dbałośd o środowisko przyrodnicze, zapobieganie zanieczyszczeniomokreślanie sąsiadów liczb, ochrona przyrody, zwierzęta i rośliny chronione,zapis i odczytywanie liczb w zakresie 1000000porównywanie liczb trzycyfrowych WOS:stosowanie znaków matematycznych odpowiednie zachowanie i korzystanie z placówek kultury: kina,liczenie pełnymi dziesiątkami, piątkami, dwójkami teatru, muzeumdodawanie i odejmowanie na konkretach, palcach i kalkulatorze znajomośd danych osobowych, adresów zamieszkania i naukimnożenie i dzielenie na konkretach i kalkulatorze znajomośd praw i obowiązków ucznia, przestrzeganie ichdodawanie i odejmowanie pisemne wykonywanie poleceo rodziców i nauczycielimnożenie pisemne kulturalne zachowanie względem rówieśników i dorosłychodczytywanie ułamków zwykłych i dziesiętnych w sytuacjach znajomośd członków własnej rodziny, stosunków rodzinnychzwiązanych z życiem codziennym znajomośd praw i obowiązków członków rodzinykolejnośd działao z wykorzystaniem nawiasów znajomośd symboli narodowych Polskizapis i odczytywanie dat z użyciem znaków rzymskich geografia:odczytywanie czasu na zegarze wskazówkowym i elektronicznym znajomośd regionu zamieszkania
  • 4. znajomośd głównych miast, rzek i cech krajobrazu Polski nazwy postaci historycznych, obiektów historycznychpodstawowa orientacja w mapie Polski chemia:odczytywanie legendy, odszukiwanie obiektów na mapie właściwości substancji spotykanych w życiu codziennymokreślanie zjawisk pogodowych, obserwacja pogody procesy fizyczne i chemiczne obserwowane w życiu codziennymkierunki świata w terenie i na mapie oznaczenie chemiczne spotykane w sytuacjach życiowych (np.kontynenty, oceany, ich miejsce na mapie, charakterystyczne cechy podstawowe symbole chemiczne, znaki ostrzegawcze)wybrane paostwa świata, ich charakterystyczne cechy wykonywanie prostych doświadczeo, formułowanie wnioskówgłówne rzeki, góry świata fizyka:krajobrazy charakterystyczne dla różnych części świata odczytywanie temperaturyhistoria: ważenie, mierzenie długości i objętości, zapis wynik z użyciemznajomośd podstawowych faktów historycznych omawianych na jednosteklekcjach wykonywanie prostych doświadczeo, formułowanie wnioskówodczytywanie dat, wieków, określanie kolejności wydarzeo dostrzeganie praw fizycznych w sytuacjach życiowychhistorycznychmuzyka z rytmikąsłuchanie muzyki określanie tempa i rytmu utworuśpiew solowy i w grupie rozpoznawanie instrumentów muzycznychodtwarzanie rytmów odróżnianie muzyki poważnej i rozrywkowejgranie na instrumentach perkusyjnych ruch przy muzyceplastykarozpoznawanie kolorów, odróżnianie kolorów zimnych i ciepłych posługiwanie się różnymi technikami plastycznyminazwy przyborów plastycznych i materiałów używanych w szkole projektowanie, ilustrowanie, tworzenie kompozycji abstrakcyjnychwykonywanie pracy plastycznej na dowolny i podany temattechnikaposługiwanie się sztudcami i naczyniami praca przedstawicieli zawodów budzących zainteresowanieprzygotowywanie posiłków uczennicyzasady zachowania się przy stole nazwy materiałów i narzędzinakrywanie do stołu podstawy szycia, wyszywaniaporządkowanie stanowiska pracy kompozycje ze sznurków, tektury, kartonu, papierubezpieczna obsługa urządzeo gospodarstwa domowego informatyka:znajomośd podstawowych przepisów ruchu drogowego włączanie i wyłączanie komputerazasady podróżowania środkami komunikacji publicznej uruchamianie programów
  • 5. pisanie w edytorze tekstu wykonywanie prostych prezentacji w Power Pointrysowanie w programie graficznym zapisywanie danychposługiwanie się przeglądarka internetową posługiwanie się pocztą elektronicznąwychowanie fizycznebezpieczne poruszanie się w najbliższym otoczeniu rzut piłką lekarską i piłeczkamisprawnośd motoryczna: chód, bieg, pokonywanie przeszkód, piłka siatkowa, koszykówka, piłka ręczna – podania i odbiór piłki,poruszanie się z utrudnieniem, przeskoki, przysiady, przechodzenie podstawowe zasady gry, rzuty do kosza, strzały na bramkę, odbijanieprzez obręcz, siatkę piłki przez siatkędwiczenia ogólnorozwojowe gra fair playskoki w dal Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp.Indywidualizowanie Pedagog wspierający – Zajęcia Rodzice Porady W razie Nie mapracy z uczniem prowadzi zajęcia rewalidacyjne utrzymują i konsultacje potrzeby potrzebyw toku prowadzonych rewalidacji (1 godzina systematyczny prowadzone konsultacjezajęd lekcyjnych ze indywidualnej i wspiera tygodniowo) kontakt z przez zwszystkich ucznia na 19 godzinach poświęcone wychowawcą wychowawcę pracownikamiprzedmiotów zajęd lekcyjnych usprawnianiu klasy i klasy, poradni tygodniowo, zaburzonych funkcji pedagogiem pedagoga psychologicznodostosowanie przygotowuje i rozwijaniu wspierającym wspierającego -pedagogicznejwymagao indywidualne karty samodzielności biorąc udział w i psychologaedukacyjnych do pracy, dostosowuje i umiejętności comiesięcznych szkolnegoindywidualnych zakres treści, pomoce samoobsługowych zebraniach w miaręmożliwości dydaktyczne, dobiera klasowych potrzebpsychofizycznych odpowiednie metody Warsztaty terapii i pracy, ocenia postępy zajęciowej indywidualnychzwolnienie z nauki edukacyjne (1 godzina konsultacjach.drugiego języka i zachowanie tygodniowo) poświęconeocena opisowa nauczyciele rozwijaniu
  • 6. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp.uwzględniająca wkład przedmiotów – umiejętnościpracy, zaangażowanie, włączają uczennicę manualnych,obowiązkowośd, w pracę całej klasy, aktywności twórczej,aktywnośd oceniają postępy wyobraźni, edukacyjne wyciszającenieprzystępowanie do i zachowanie, i wzbogacająceegzaminu umiejętnościgimnazjalnego wychowawca klasy – interpersonalne dba o integracjęwsparcie pedagoga społeczną, ocenia zajęcia usprawnianiawspierającego zachowanie, ruchowegopodczas 19 godzin dostosowuje działania (1 godzinalekcyjnych wychowawcze do tygodniowo)tygodniowo specyficznych potrzeb i możliwości indywidualnedostosowanie podejście narozmiaru materiałów rehabilitant – prowadzi wszystkich zajęciachdydaktycznych do zajęcia usprawniania edukacyjnych,możliwości ruchowego realizacjapercepcyjnych indywidualnegouczennicy instruktor terapii programu zajęciowej – prowadzi edukacyjnegowsparcie integracji ze warsztaty terapiiśrodowiskiem zajęciowej, ocena opisowarówieśniczym dostosowuje tematykę uzyskanych i techniki pracy do sprawności zainteresowao i opanowanych i możliwości uczennicy umiejętności preferowane metody
  • 7. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. pracy: samodzielnych doświadczeo, dwiczeo praktycznych, dwiczeo utrwalających, stymulacja polisensoryczna, stymulacja usprawniania, dwiczenia relaksacyjne, gry symulacyjne, gry planszowe i komputerowe, naśladownictwo pozytywnych postaw i zachowao, wycieczki, dwiczenia doskonalące funkcje perepcyjno – motoryczne i techniki szkolne, dwiczenia poprawiające orientację w terenie, karty pracy i karty dwiczeo, obcowanie z książką i prasą,
  • 8. Zakres dostosowao Rodzaj i zakres Formy metody pracy Rodzaj i zakres Działania Rodzaj i zakres Rodzaj i zakres zintegrowanych działao z uczniem współpracy wspierające współdziałania współdziałania nauczycieli i specjalistów nauczycieli rodziców ucznia z poradniami z innymi i specjalistów psychologiczno- instytucjami z rodzicami pedagogicznymi itp. nieustanne odwoływanie się do konkretu, doświadczeo życiowych i sytuacji z życia codziennegoDataPodpisy członków Zespołu Podpis rodziców
Fly UP