...

KIPU_jak i dla kogo?

by aga-szajda

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

63,243

views

Comments

Description

Download KIPU_jak i dla kogo?

Transcript

 • 1. KARTA INDYWIDUALNYCH POTRZEB UCZNIA (KIPU)
  • Imię i nazwisko ucznia
___________________________________________________
 • Szkoła
____________________________________________________
 • Klasa
____________________________________________________
 • Rokszkolny
____________________________________________________
 • Podstawa założenia karty:
__________________________________________________________________________
 
__________________________________________________________________________
(orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej, wtym poradni specjalistycznej, z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia/opinii)
 
lub
 
__________________________________________________________________________
(potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną, stwierdzoną w wyniku przeprowadzonych działań pedagogicznych o których mowa w § 18 ust 1).
 • 2. Zespół na posiedzeniu w dniu __________________________________ustalił na rok szkolny 2011/2012
  [do 30 kwietnia 2010/11 klasy II i III
  niezwłocznie 2011/12 – klasy I ]
  Zakres (obszary) w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne:
  (tu wpisz ustalenia zespołu dotyczące zakresu pomocy zawarte w opinii psychologiczno-pedagogicznej oraz informacje uzyskane na podstawie obserwacji własnej. Skorzystaj z poniższych uwag).
  • Indywidualizacja i dostosowanie wymagań do możliwości ucznia w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności szkolnych.
  Mocne strony ucznia
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Słabe strony ucznia:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Objawy trudności:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Dostosowanie wymagań:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Dostosowanie warunków egzaminacyjnych:
  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 3.
  • Funkcjonowanie społeczno – emocjonalne (jako ucznia i uczestnika społeczności klasowejmotywacja do nauki, pracy.
  [W przypadku kategorii uczeń można wziąć poduwagę,np. samoocenę, sukces, porażkę, radzenie sobie ze stresem; w przypadku kategorii uczestnik społeczności klasowej, np. sposób funkcjonowania w grupie, nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi, itp.]
  Mocne strony ucznia
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  Słabe strony ucznia
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
  • Zaburzenia komunikacji językowej ucznia
  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 • 4. Zalecane przez zespół formy, sposoby okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
 • 5. Opracował zespół w składzie:
 • 6. Ustalone przez dyrektora szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012
  ______________________________ _____________________________
  (miejscowość, data) (podpis dyrektora szkoły)
 • 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno - pedagogicznej w roku szkolnym 2011/2012
  (tu krótko należy wpisać ustalenia oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, którą uczeń był objęty)
  Oceny dokonał zespół w składzie:
  ____________________________ ____________________________
  (miejscowość, data) (podpis dyrektora szkoły)
 • 8. KIPU – Karta Indywidualnych Potrzeb Uczniów
  • Klasy II i III – KIPU już opracowane
 • 9. Klasy I – do NIEZWŁOCZNEGO opracowaniaNiezwłocznie tzn. (zgodnie z art. 35 kodeksu postępowania administracyjnego) szkoła zobowiązana jest załatwić sprawy bez zbędnej zwłoki).
  • Wypełnianie formularza komputerowo! Karta „wędruje” za uczniem do następnej szkoły !!!
 • Fly UP