...

Rosyjski rozmowki

by kiosk-za-rogiem

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

732

views

Comments

Description

Jezyk Rosyjski: rozmowki
Download Rosyjski rozmowki

Transcript

 • 1. Rozmówki ze s∏owniczkiem • Zwroty i s∏ówka niezb´dne w podró˝y • Dialogi z ˝ycia wzi´te • Od rozmów o pogodzie do wysy∏ania e-maili wydawnictwo LINGO
 • 2. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Kiosk za rogiem.
 • 3. Miros∏aw Zybert Powiedz to! ROSYJSKI Rozmówki ze s∏owniczkiem Konsultacja j´zykowa: Nina Gierus
 • 4. Projekt ok∏adki serii: Marcin Rojek, 2-arts.com Projekt makiety i opracowanie graficzne: Studio 27, studio27@qdnet.pl Zdj´cie na ok∏adce: Corel Professional Photos Redakcja: Pawe∏ Pokora Lektorzy: Nina Gierus, Mi∏ogost Reczek Dêwi´k i monta˝: Dawid Czernicki Sk∏ad i ∏amanie: Studio 27 Druk i oprawa: Pozkal © Copyright by Wydawnictwo Lingo sp.j., Warszawa 2006 www.WydawnictwoLingo.pl ISBN-10: 83-60287-04-X ISBN-13: 978-83-60287-04-0
 • 5. Spis treÊci Wst´p 4 8. Zakupy i us∏ugi 68 Wymowa 6 9. Sport i rekreacja 77 1. Podró˝ 9 10. Rozrywki 84 2. W hotelu 20 11. Z wizytà 92 3. Na ulicy. 28 12. Praca i biznes 100 Zwiedzanie 13. Tablice 108 4. Pieniàdze 38 14. Zarys gramatyki 118 5. Poczta, telefon, 44 internet 15. S∏owniczek 149 polsko-rosyjski 6. Zdrowie 52 7. Jedzenie 60
 • 6. Wst´p Âmia∏o! „Powiedz to!” Publikacja Wydawnictwa Lingo z serii „Powiedz to!” u∏atwi Ci porozu- miewanie si´ w j´zyku rosyjskim w ka˝dych okolicznoÊciach. Korzysta si´ z niej bardzo prosto, a jej zawartoÊç jest w stu procentach aktualna, nowoczesna i sprawdzona w praktyce. Cz´Êç g∏ówna to rozmówki podzielone na dwanaÊcie rozdzia∏ów tematycznych, a ich dodatkowym, praktycznym uzupe∏nieniem sà tablice, regu∏y gramatyczne i s∏owniczek, umo˝liwiajàce budowanie w∏asnych wypowiedzi. Ka˝dy z dwunastu rozdzia∏ów rozmówek dzieli si´ na trzy cz´Êci. Powiedz to – zawiera to, co najwa˝niejsze w rozmówkach, czyli wybór najpotrzebniejszych zwrotów. U∏o˝one sà one w porzàdku rzeczowym – wystarczy znaleêç ten, który pasuje do Twojej sytuacji i ju˝ wiesz, co powiedzieç. Przyjdzie Ci to tym ∏atwiej, ˝e wszystkie zwroty zosta∏y nagrane na p∏ycie CD (dotyczy wersji z do∏àczonà p∏ytà audio; jeÊli kupi∏eÊ wersj´ z samà ksià˝kà, CD mo˝esz w ka˝dej chwili zamówiç w internecie na stronie www.WydawnictwoLingo.pl). Porozmawiaj – to krótkie, z ˝ycia wzi´te dialogi, ilustrujàce przyk∏adowe u˝ycie zwrotów i wyra˝eƒ zawartych w cz´Êci „Powiedz to”. Tak mówià wspó∏czeÊni Rosjanie, bez obaw mo˝esz po nich powtarzaç. 4
 • 7. WST¢P S∏ówka – to starannie wybrane, najcz´Êciej u˝ywane i najwa˝niejsze dla danego tematu s∏ownictwo. W celu u∏atwienia szybkiego znalezienia potrzebnego s∏ówka zosta∏y one umieszczone na koƒcu ka˝dego z rozdzia∏ów tematycznych w porzàdku alfabetycznym. NowoÊcià jest zestawienie najcz´Êciej poszukiwanych s∏ów i informacji w Tablicach. Dzi´ki nim szybko powiesz, jakiego koloru ubrania szukasz, podasz dat´ swojego przyjazdu, lub zrozumiesz napis informacyjny na wywieszce. Zarys gramatyki to z kolei b∏yskawiczna Êciàga, potrzebna zw∏aszcza, gdy chcesz samodzielnie konstruowaç wypowiedzi w oparciu o materia∏ zgromadzony w rozmówkach. A do czego mo˝e si´ przydaç zamieszczony na koƒcu S∏owniczek, nie musimy chyba wyjaÊniaç. Z ˝yczeniami samych mi∏ych konwersacji Zespó∏ autorów i redaktorów Lingo wraz z zaprzyjaênionymi Rosjankami i Rosjanami 5
 • 8. Wymowa Akcent Akcent w j´zyku rosyjskim jest ruchomy, tzn., ˝e w ró˝nych formach tego samego wyrazu mo˝e on si´ przemieszczaç, na przyk∏ad: oкно+ (mianownik l. poj.), о+кна (mianownik l. mn.). Samog∏oska ё jest zawsze akcentowana. Wymowa Wymowa niektórych samog∏osek zale˝y od pozycji akcentu, szczególnie samog∏oski o. Je˝eli samog∏oska о znajduje si´ przed akcentem, wymawiamy jà jak a, np.: окно+ (akno), natomiast, gdy znajduje si´ w pozycji po akcencie wymawiamy jà jak krótki dêwi´k poÊredni mi´dzy a i y, np.: э+то. Samog∏osk´ o wymawiamy jak o jedynie wtedy, gdy jest ona akcen- towana, np.: по+чта. Wymawiamy jà jednak nieco inaczej ni˝ w j´zyku polskim: d∏u˝ej i mocniej, z wi´kszym zaokràgleniem ust Spó∏g∏oska ч nale˝y do spó∏g∏osek, które w j´zyku rosyjskim wymawiamy zawsze mi´kko, np.: по+чта. Jednak w niektórych wyrazach, jak na przyk∏ad что, spó∏g∏osk´ t´ wymawiamy jako sz (szto) Rosyjskà spó∏g∏osk´ л (∏) wymawia si´ dotykajàc koƒcem j´zyka do górnych z´bów, na przyk∏ad: лодка (∏ódka), лампа (lampa) Litera л s∏u˝y zarówno do oznaczania spó∏g∏oski ∏, jak i spó∏g∏oski l. Wymawia si´ jà jak l wówczas, gdy wyst´puje po niej znak mi´kki ь и, , , , , lub е ё ю я na przyk∏ad: улица – ulica, Олег – Al.’eg, лён (len) – l’on, Люба – L’uba, Коля – Kol’a 6
 • 9. WYMOWA Rosyjskie spó∏g∏oski ж i ц, podobnie jak ш, wymawia si´ zawsze twardo, np.: живу – ˝ywu; жить – ˝yt’; на улице Герцена – na ulice G’ercena; цена – cena; цирк – cyrk; цифра – cyfra Litery rosyjskie е, ё, ю, я, nazywane równie˝ samog∏oskami jotowanymi, mogà odpowiadaç ró˝nym g∏oskom, zale˝nie od pozycji, w której wystepujà: – po spó∏g∏osce odpowiadajà samog∏oskom e, o, u, a, jednoczeÊnie oznaczajàc mi´kkoÊç spó∏g∏oski, która je poprzedza, na przyk∏ad: (w transkrypcji: znak ’ oznacza mi´kkoÊç) дядя – d’ad’a, метро – m’etro, тётя – t’ot’a, бюро – b’uro – po samog∏osce lub na poczàtku wyrazu litery te odpowiadajà po∏àczeniom g∏osek je, jo, ju, ja i tak je wymawiamy, na przyk∏ad: едет – jed’et, Юра – Jura, моя – maja, роет (ryje – czynnoÊç) – rojet, моё дерево (moje drzewo) – majo d’er’ewo Rosyjskà spó∏g∏osk´ л (∏) wymawia si´ dotykajàc koƒcem j´zyka do górnych z´bów, na przyk∏ad: лодка (∏ódka), лампа (lampa) Litera л s∏u˝y zarówno do oznaczania spó∏g∏oski ∏, jak i spó∏g∏oski l. Wymawia si´ jà jak l wówczas, gdy wyst´puje po niej znak mi´kki ь, и lub е, ё, ю, я, na przyk∏ad: улица – ulica, Олег – Al.’eg, лён (len) – l’on, Люба – L’uba, Коля – Kol’a Rosyjskie spó∏g∏oski ж i ц, podobnie jak ш, wymawia si´ zawsze twar- do, np.: живу – ˝ywu, жить – ˝yt’, на улице Герцена – na ulice G’ercena, цена – cena, цирк – cyrk, цифра – cyfra 7
 • 10. WYMOWA ь – znak mi´kki jest literà, która nie oznacza g∏oski. Pe∏ni on kilka ró˝nych funkcji: – oznacza mi´kkoÊç poprzedzajàcej go spó∏g∏oski, np.: Гданьск, конь, a tak˝e w zakoƒczeniach bezokolicznika wi´kszoÊci czasow- ników, np.: жить, спать; – wyst´puje zawsze w koƒcówce 2 os. l. poj. czasowników w czasie teraêniejszym, np.: ты живёшь, ты спишь; – gdy wyst´puje po spó∏g∏osce, a przed samog∏oskami jotowanymi е, ё, ю, я pe∏ni wówczas funkcj´ rozdzielajàcà, t.j. oddziela w wymowie spó∏g∏osk´ od nast´pujàcej po niej samog∏oski jotowanej, np.: семья – s’emja, здоровье (zdrowie) – zdarowje. Samog∏oski jotowane wymawiamy wówczas jako je, ja, ju, jo, czyli tak samo jak na poczàtku wyrazu lub po samog∏osce. Rosyjskà spó∏g∏osk´ щ, podobnie jak ч wymawia si´ zawsze mi´kko, np.: щётка, плащ, борщ, ещё, щуплый. Znak twardy rozdzielajàcy ъ to litera nie oznaczajàca ˝adnego dêwi´ku. Pe∏ni ona funkcj´ rozdzielajàcà. W koƒcówkach -ого, -его dope∏niacza przymiotników, zaimków i liczebników spó∏g∏osk´ г wymawiamy jako (w), na przyk∏ad.: красивого (krasiwowo), летнего (lietniewo), кого (kawo), первого (pierwowo), пятого (piatowo), Ковальского (Kowalskowo). Intonacja W j´zyku rosyjskim zdania pytajàce wypowiadamy z intonacjà wznoszàcà na sylabie akcentowanej, natomiast zdania oznajmujàce wypowiadamy z intonacjà opadajàcà. 8
 • 11. 1. Podró˝ èÛÚ¯Â+ÒÚ‚Ë 1.1 1.1 Powiedz to Pociàgiem ç‡ ÔÓ+ÂÁ‰Â + Gdzie jest dworzec kolejowy? Где железнодорожный + вокзал? O której godzinie odje˝d˝a В котором часу+ + pociàg do...? + + отправляется поезд в...? Czy mo˝na tam dojechaç Можно ли туда+ доехать + + pociàgiem podmiejskim? на при+городном поезде? + Z jakiego dworca odje˝d˝ajà С како+го вокзала + pociàgi do...? отправляются поезда+ + в.../до...? Z którego peronu odje˝d˝a + + От какой платформы pociàg do...? + + отправляется поезд в...? Gdzie jest kasa + Где касса przedsprzeda˝y? + предварительной + продажи? Ile kosztuje bilet do...? Ско+лько сто+ит биле+т в...? Z którego dworca odje˝d˝ajà С како+го вокзала + pociàgi do...? отправляются поезда+ + в...? 9
 • 12. Podró˝ Prosz´ o bilet na pociàg + + Дайте, пожалуйста, pospieszny do... + + + билет на скорый поезд в...? Deklaracj´ celnà otrzyma + + Таможенную декларацию pan od konduktora. + вы получите + у проводника. Czy w sk∏adzie pociàgu jest + + В составе поезда есть wagon restauracyjny? + + вагон-ресторан? + + Jakà trasà jedzie ten pociàg? По какому маршруту + + + следует этот поезд? O której godzinie ten pociàg В котором часу+ этот + + przyje˝d˝a do...? + + поезд прибывает в...? Nasz wagon jest w Êrodku + + Наш вагон в середине sk∏adu. + состава. + + Poprosz´ o bilet w pierwszej Дайте, пожалуйста, /drugiej klasie. билет в мя+гкий + /жёсткий вагон.+ Wed∏ug rozk∏adu pociàg + + По расписанию поезд przyje˝d˝a o godzinie 9.00. + прибывает в 9.00 + (девять ноль ноль). Przepraszam, gdzie jest + + Извините, где камера przechowalnia baga˝u? + хранения багажа? + Czy ten pociàg kursuje Э+тот поезд следует + + codziennie? + ежедневно? 10
 • 13. è Û Ú Â ¯ Â+ Ò Ú ‚ Ë Â Chc´ oddaç na przechowanie Я хочу+ сдать на хранение + 1.1 t´ walizk´. + этот чемодан.+ Paliç mo˝na tylko na + + + Курить можно только pomoÊcie wagonu. + в тамбуре. Czy to przedzia∏ dla + Это купе+ для niepalàcych? + некурящих? To jest wagon + + + Это плацкартный вагон. z miejscówkami. + + + To jest wagon bez przedzia∏ów. Это общий вагон. Bilet jest wa˝ny do... + + Билет действителен до... Poprosz´ o miejsce na dole + + Дайте, пожалуйста, /na górze. + + + нижнее/верхнее место. + + + Czy ten pociàg jedzie przez...? Этот поезд следует + через...? Samolotem ç‡ Ò‡ÏÓÎfiÚ Czy za∏atwi∏eÊ wszystkie + Ты оформил все dokumenty wyjazdowe? + + документы на выезд? Poprosz´ o bilet na rejs + + Дайте, пожалуйста, numer... w klasie + + билет на рейс номер... в ekonomicznej. + экономический класс. www.WydawnictwoLingo.pl 11
 • 14. Podró˝ Bilet jest wa˝ny jeden rok + + Билет действителен od daty lotu. + + один год от даты полёта. Gdzie mo˝na zarezerwowaç + Где можно bilet na lot do...? + + забронировать билет на рейс в...? Czy mo˝na zarezerwowaç + + Можно ли забронировать bilet przez internet? + + билет по Интернету? Czy mam p∏aciç gotówkà, + Как мне платить: czy kartà kredytowà? + наличными или + + кредитной карточкой? + + Jaka mo˝e byç waga baga˝u? Какой может быть вес багажа?+ + + + Ile trzeba p∏aciç za kilogram Сколько нужно платить nadbaga˝u? + за килограмм + сверхнормативного багажа?+ Sklep bezc∏owy znajduje si´ + + Магазин беспошлинной w sali odlotów. + + торговли находится + + в зале вылета. Prosz´ mnie zawieêç do + Отвезите меня,+ portu lotniczego... + пожалуйста, + в аэропорт... Podczas startu i làdowania + + Во время старта и palenie jest wzbronione. + + посадки курить + воспрещается. 12
 • 15. è Û Ú Â ¯ Â+ Ò Ú ‚ Ë Â Prosz´ zapiàç pasy. + Застегните, 1.1 + + пожалуйста, ремни. Zaczyna si´ odprawa + + Начинается посадка на na lot numer... do... + рейс номер... в... Ile czasu trwa lot do...? + + Сколько времени + продолжается полёт в...? + + Do odprawy trzeba zg∏osiç si´ На посадку нужно godzin´ przed odlotem. + + явиться за час до вылета. Gdzie mog´ wymieniç Где я могу+ обменя+ть pieniàdze? де+ньги? + + Pieniàdze mo˝e pan wymieniç Деньги вы можете w kantorze lub w banku. + + обменять в обменном + + + пункте или в банке. Chc´ wymieniç euro Я хочу+ обменять евро на + + na ruble. + рубли. Lot numer... jest odwo∏any + + Рейс номер... отменяется z powodu z∏ej pogody. + из-за нелётной погоды. Prosz´ okazaç paszport. + Предъявите, + + пожалуйста, паспорт. Ma pan (pani) niewa˝nà + + Ваша виза wiz´. + недействительна. Czy mog´ usiàÊç przy oknie? Могу+ ли я сесть у окна? + www.WydawnictwoLingo.pl 13
 • 16. Podró˝ Samochodem ç‡ Ï‡¯Ë+Ì Gdzie jest najbli˝sza stacja + Где ближайжая benzynowa? + автозаправка + /автозаправочная + станция? Prosz´ zatankowaç mój + + Заправьте, пожалуйста, samochód. мою+ машину. + Ile benzyny mam nalaç? + + Сколько бензина + налить? Prosz´ nalaç pe∏en zbiornik. + + Налейте, пожалуйста, + полный бак. Prosz´ te˝ sprawdziç + + Проверьте также poziom oleju. + + уровень масла. Czy mo˝e mi pan wymieniç + + Можете поменять мне olej? + масло? Prosz´ wymyç przednià + + Вымойте, пожалуйста, szyb´. + + лобовое стекло. Popsu∏ mi si´ samochód. Моя+ маши+на слома+лась. Gdzie mog´ napompowaç Где я могу+ накачать + opony? + шины? Czy daleko stàd do warsztatu Далеко+ ли отсюда + samochodowego? + автосервис + /авторемонтная мастерская? + 14
 • 17. è Û Ú Â ¯ Â+ Ò Ú ‚ Ë Â Czy móg∏by pan (pani) Вы не могли+ бы вызвать + 1.1 wezwaç pomoc technicznà? + техпомощь? Ile b´dzie kosztowaç + + + Сколько будет стоить naprawa? + ремонт? Z jakà pr´dkoÊcià mo˝na + + + С какой скоростью можно jeêdziç autostradà? + + ездить на автостраде? Przekroczy∏ pan (pani) + Вы превысили dozwolonà pr´dkoÊç. + + дозволенную скорость. Prosz´ wezwaç pogotowie + + Вызовите, пожалуйста, ratunkowe. + + скорую помощь. Mój samochód jest Моя+ машина + ubezpieczony. + застрахована. To moja polisa + + Это мой страховой ubezpieczeniowa. + полис. Gdzie jest najbli˝szy + Где ближайшая parking strze˝ony? + + охраняемая стоянка? Czy mo˝e mi pan (pani) Не могли+ бы вы показать + pokazaç drog´ na mapie? мне доро+гу на карте? + Tutaj nie mo˝na wyprzedzaç. Здесь нельзя+ обгонять. + P∏aci pan (pani) mandat! + Платите штраф! Kto jest kierowcà tego + + Кто водитель этой samochodu? + машины? www.WydawnictwoLingo.pl 15
 • 18. Podró˝ Prosz´ okazaç prawo jazdy! + + Предъявите ваше + водительское + удостоверение! + + Prosz´ o dowód rejestracyjny Дайте, пожалуйста, paƒskiego samochodu. + + технический паспорт + + вашей машины. 1.2 Porozmawiaj – В котором часу+ отправляется ближайший поезд + + + + + в Казань? O której godzinie odje˝d˝a najbli˝szy pociàg do Kazania? + – В 16.00 (шестнадцать ноль ноль). O godz. 16.00 + + + + – Это скорый или пассажирский поезд? + To pociàg pospieszny, czy osobowy? + – Скорый. Pospieszny. + + + + – Дайте, пожалуйста билет на завтра в Санкт- + + Петербург? Poprosz´ bilet na jutro do Sankt-Petersburga. + + – На какой поезд? Na który pociàg? 16
 • 19. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez NetPress Digital Sp. z o.o., operatora sklepu na którym można nabyć niniejszy tytuł w pełnej wersji. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody NetPress oraz wydawcy niniejszej publikacji. Zabrania się jej od-sprzedaży, zgodnie z regulaminem serwisu. Pełna wersja niniejszej publikacji jest do nabycia w sklepie internetowym Kiosk za rogiem.
Fly UP