System is processing data
Please download to view
...

Świat się zmienia dzięki ludzkiej kreatywności

by marcin-polak

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

40,848

views

Comments

Description

Prezentacja Małgorzaty Taraszkiewicz przygotowana na potrzeby publikacji artykułu o kreatywności w szkole na łamach portalu o nowoczesnej edukacji Edunews.pl.
Download Świat się zmienia dzięki ludzkiej kreatywności

Transcript

 • 1. Świat  się  zmienia...   ...dzięki  ludzkiej   kreatywności   Małgorzata Taraszkiewicz, 2011
 • 2. 2
 • 3. -­‐  jej  konstrukcja  posłużyła  późniejszym  twórcom    (głównie  Johnowi  von  Neumannowi)    do  opracowania  dzisiejszych  komputerów.    Formalnie  rzecz  biorąc,  zaprojektowana  przez    Babbagea  maszyna  analityczna  mieściła  się  w    późniejszej  definicji  komputera,  będąc  zdolną  do    wykonywania  dowolnych  ciągów  instrukcji  oraz    operowania  na  danych.   3
 • 4. że  pod  względem  wyników  na  polu  innowacyjności  można  wyróżnić  w  Europie  cztery  grupy  państw:  •     Leading  Countries  –  kraje-­‐liderzy  •     Average  Performance  Countries  –  przeciętniacy  •     Catching-­‐up  Countries  –  kraje  nadrabiające  dystans  •     Loosing  Ground  Countries  –  kraje  tracące  grunt.  Do  której  grupy  zalicza  się  Polska?  Do  tej  ostatniej...  EUROSTAT  szacuje,  że  niektóre  z  krajów  należących  do  trzeciej  grupy  mają  szansę  osiągnąć  średnią  UE  w  przeciągu  20  lat,  ale  dla  tych  tracących  grunt  konwergencja  może  potrwać  znacznie  dłużej.  Czy  powinniśmy  niepokoić  się  o  Polskę?  
 • 5. Jak  wynika  z  międzynarodowych  badań    PISA  czy  PIRLS...  polscy  uczniowie  dobrze  wypadają  w  zadaniach  wymagających  prostych  umiejętności,  np.  odtwarzania  informacji,  ale  znacznie  gorzej  w  rozwiązywaniu  problemów,  formułowaniu  wniosków  i  sądów,  w  myśleniu  krytycznym,  twórczym  czy  naukowym.  
 • 6.      nowego  zestawu  umiejętności,  dzięki  którym  będą  mogli  w  pełni  korzystać  z  praw  i  możliwości  rozwijającego  się  społeczeństwa  wiedzy.          Amerykańskie  organizacje,  Partnerstwo  na  rzecz  Umiejętności  XXI  Wieku  i  Narodowa  Rada  ds.  Studiów  Społecznych,  przygotowały  mapę  kompetencji  społecznych,  na  miarę  wyzwań  XXI  wieku.  
 • 7.   kreatywność  i  innowacyjność,    krytyczne  myślenie  i  rozwiązywanie  problemów,    komunikowanie,    kolaboracja  -­‐  współpraca  w  ramach  grupy/ społeczności,    alfabetyzm  informacyjny  (umiejętność  wyszukiwania,   analizowania  i  zarządzania  informacją),    alfabetyzm  medialny  (umiejętność  korzystania  z   cyfrowych  mediów),      sprawność  posługiwania  się  narzędziami  technologii   informacyjno-­‐komunikacyjnej  (czyli  ICT),
 • 8.   elastyczność  i  adaptacyjność  (umiejętność   dostosowywania  się  do  zmieniających  się   warunków),    inicjatywa  i  samodecydowanie  o  swoim  życiu,    umiejętność  funkcjonowania  w  zróżnicowanym  i   wielokulturowym  środowisku,      produktywność,    umiejętności  liderskie  i  odpowiedzialność.  Więcej w Edunews.pl: http://www.edunews.pl/images/pdf/umiejetnoscixxi_pl.pdf
 • 9. NIE  –  jak  rozbudzać  kreatywność  dziecka?   ale  JAK  JEJ  NIE  GASIĆ!    JAK  NIE  WYŁĄCZAĆ  KREATYWNOŚCI     U  DZIECI?  
 • 10. Wypowiedź  ucznia:  „Lubię  szkołę.  Tam  nie  trzeba  myśleć  –    wszystko  powiedzą  ci  sami.  
 • 11. Kreatywność  w  szkole  metaforycznie  -­‐  wygląda  jak  sieć  polskich  autostrad...  
 • 12. To  pewien  sposób  funkcjonowania.  Nie  można  być  trochę  kreatywnym!  Lub  kreatywnym  na  polecenie!  
 • 13. jest  powiązana  z  „gimnastyką”     funkcji  prawej  półkuli  mózgu  
 • 14.   “staranie się”  “działanie”  język   obrazy  logika LINIOWA przyczynowo-   logika MOZAIKOWA intuicyjna skutkowa  naturalna kontrola  świadoma kontrola   zorientowana na “TU i TERAZ”  tworzy plany, projektuje przyszłość   rytm, podtekst psychologiczny  sens  i emocjonalny  zdolności matematyczne  humanistyczna  analiza   synteza  drukowane litery  pisemne litery   asymetria  symetria   przestrzeń 3D  przestrzeń 2D   figury przestrzenne  analiza kształtów   kolory  biało-czarne, cienie  przedmiotowe-obrazowe  abstrakcja  czasowniki działania, akcji  czasowniki obowiązku i modalne  kinestetyka, emocje  logika
 • 15. 21
 • 16. DLACZEGO  NIE?  Jaki  wynalazek  przydałby     się  w  szkole?  
 • 17. To  chodzenie  po  nieprzetartych  ścieżkach    Patrzenie  na  rzeczy  na  nowo  …  nawet  na  muchy!  
 • 18. Bo  narażamy  się  na  porażki…  
 • 19. 31
 • 20. Zadanie:Co widzisz przeglądając czyste kartki papieru?
 • 21. – 1.  lingwistyczna  (werbalna)    – 2.  logiczno-­‐matematyczna  (numeryczno-­‐logiczna)    – 3.  muzyczna    – 4.  wizualno-­‐przestrzenna    – 5.  kinestetyczna  (inteligencja  ciała)    – 6.  przyrodniczo-­‐ekologiczna    – 7.  interpersonalna    – 8.  intrapersonalna  (refleksyjna,  duchowa)    
 • 22. Na  różne  sposoby!  Dalej przykłady wybitnych osób, którychtalenty są związane z określonym profilemwielorakiej inteligencji i dominantąokreślonej inteligencji (według HowardaGardnera)
 • 23. www.sklep.wsip.plMalgorzata.taraszkiewicz@wp.pl 44
 • Fly UP