...

Zakończenie przykład

by zespol-szkol-w-kotomierzu

on

Report

Category:

Education

Download: 0

Comment: 0

42,009

views

Comments

Description

 
Download Zakończenie przykład

Transcript

  • 1. ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI Podsumowanie przeprowadzonej analizy wyników badań rozpocznę od ponownego przedstawienia problemu głównego, problemów szczegółowych oraz przyjętych hipotez. Problemem głównym niniejszej pracy jest: Jaką wartość stanowi praca zawodowa dla osób bezrobotnych, a jaką dla osób pozostających w zatrudnieniu? W odniesieniu do problemu zasadniczego wyłoniłam trzy problemy szczegółowe: 1. Jakie wartości pracy cenią osoby bezrobotne? 2. Jakie wartości pracy preferują osoby czynne zawodowo? 3. Czy i w jakim zakresie nastąpiła zmiana systemu wartości pracy u osób obecnie pracujących, które przed podjęciem zatrudnienia były bezrobotne? Natomiast przyjęte przeze mnie hipotezy są następujące: 1. Zakładam, że najbardziej cenionymi wartościami pracy przez osoby bezrobotne są wartości z grupy STABILNOŚĆ, czyli: korzyści materialne, bezpieczeństwo, ściśle określone zasady pracy i możliwość izolacji. 2. Osoby pracujące za najbardziej cenione wartości pracy uznają, wartości z grupy INDYWIDUALNY ROZWÓJ, tj. wiedzę, samorealizację, pobudzenie intelektualne i samodzielność. 3. Zakładam, że u osób będących bezrobotnymi, w wyniku podjęcia pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu nastąpiła zmiana systemu wartości pracy, tj. z grupy wartości pracy STABILNOŚĆ na grupę INDYWIDUALNY ROZWÓJ. Zastosowanie przyjętych metod, techniki i narzędzia badań jakim był kwestionariusz ankiety, w oparciu o który przeprowadzono analizę wypowiedzi respondentów, stanowiło podstawę dla ustalenia, czy przyjęte hipotezy znalazły potwierdzenie w zebranym materiale badawczym. 1
  • 2. Z weryfikacji zebranych danych wynika, że ponad połowa badanych osób bezrobotnych – 55%, za najbardziej cenione wartości pracy zawodowej uznały: bezpieczeństwo, korzyści materialne, ściśle określone zasady pracy oraz możliwość izolacji, utożsamiając je z przyjętym dla potrzeb niniejszej pracy zbiorem wartości pracy pod nazwą STABILNOŚĆ. Uzasadnienie powyższego wyboru pośród badanych było zbliżone, bowiem te wartości pracy zawodowej zapewniają zarówno pewność jutra, stabilizację, byt rodzinie, możliwość realizacji planów zawodowych oraz opiekę dla dzieci. Zważywszy, że osoby bezrobotne najczęściej borykają się z podstawowymi problemami wynikającymi z bieżących potrzeb, taki wybór można uznać za całkowicie zasadny. Należy jednak podkreślić, iż 25% badanych opowiedziało się za wyborem zbioru wartości utożsamianych z INDYWIDUALNYM ROZWOJEM i były to osoby w wieku 20 – 30 lat oraz powyżej 41 lat. Natomiast respondenci z grupy wiekowej 31-40 lat skłonili się ku wartościom pracy ze zbioru STABILNOŚĆ. Powyższe dane potwierdzają przyjętą hipotezę nr 1, czego dowodem są tabele dokonanych wyborów od 16 do 19 oraz opis wypowiedzi respondentów Dalsza analiza wyników badań potwierdziła również hipotezę nr 2, bowiem 55% badanych osób czynnych zawodowo, głównie w wieku 31 – 40 lat oraz legitymujący się wykształceniem średnim, opowiedzieli się za wyborem wartości pracy utożsamianych z INDYWIDUALNYM ROZWOJEM, do którego przypisano: wiedzę, samorealizację, pobudzenie intelektualne i samodzielność. Uzasadnieniem dokonanych wyborów była w szczególności chęć dalszego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji, satysfakcja z wykonywanej pracy, spełnienie zawodowe, odpowiedzialność za realizację zadań zawodowych oraz stwierdzenie, że człowiek uczy się przez całe życie. Przedstawione wyniki badań obrazują tabele: 39, 40, 41 i 42. Z kolei z dokonanej analizy porównawczej cenionych wartości pracy przez osoby czynne zawodowo z pozycji osoby pozostającej bez pracy wynika, iż w okresie bycia bezrobotnym, najbardziej cenione i pożądane wartości pracy zawodowej to STABILNOŚĆ – takiego wyboru dokonało 55% badanych. Zatem zważywszy, że badana grupa pracowników urzędu pracy obecnie ceni wartości pracy utożsamiane z INDYWIDUALNYM ROZWOJEM (wybór 55% badanych), a z pozycji osoby bezrobotnej uznawali wartości pracy zawarte w zbiorze STABILNOŚĆ (w takim samym wyniku procentowym), bezspornym jest, iż w konsekwencji podjęcia pracy nastąpiła zmiana systemu wartości pracy. Tym samym została potwierdzona hipoteza nr 3, czego dowodem są dane zawarte w tabelach: 56, 57, 58 i 59. 2
  • 3. Ponadto odnosząc się do przyjętych zmiennych zależnych i wskaźników, należy podkreślić, że zarówno badana grupa bezrobotnych, jak osób pozostających w zatrudnieniu koncentrowała się głównie na dwóch zbiorach wartości pracy, tj. INDYWIDUALNYM ROZWOJU oraz STABILNOŚCI, natomiast wartości kojarzone z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPOŁECZNĄ i WŁADZĄ nie spotkały się z akceptacją badanych. Ma to swoje uzasadnienie m.in. w analizie wyboru cenionych postaw wobec pracy, z których za najmniej ważne uznano opiekuńczość i odwagę przypisując im ostatnie miejsce - 10 w przyjętej klasyfikacji, co obrazują tabele: 21 i 44. Również ocena postrzegania pracy zawodowej z pozycji osoby bezrobotnej, która w opinii 85% badanych nie jest narzuconą koniecznością i zbliżone procentowo wypowiedzi badanych z pozycji osoby czynnej zawodowo (90% wyborów), jest budująca nawet w sytuacji, gdy prawie cała badana grupa pracujących (za wyjątkiem 1 osoby) utożsamia świadczenie pracy m.in. jako jedną z możliwości zarobkowania. Powyższe wnioski potwierdza również analiza traktowania pracy zawodowej przedstawiona w podrozdziale 3.2.1.2., dotycząca postrzegania pracy zawodowej przez grupę badanych bezrobotnych, z których 85% populacji uznało, iż jest jedną z możliwości zarobkowania. Podsumowując przyznaję, że potwierdzenie w wyniku przeprowadzonych badań przyjętych hipotez, znajduje swoje odzwierciedlenie również w moich osobistych obserwacjach z pozycji pracownika instytucji, która stanowiła obrany teren badań. Niemniej biorąc pod uwagę sytuację na rynku pracy, przyjęte standardy życia oraz fakt, że coraz więcej ludzi kształci się podnosząc swoje kwalifikacje, przyznaję, iż postrzeganie wartości pracy zawodowej przez pryzmat zarówno bezpieczeństwa, korzyści materialnych, wiedzy czy samorealizacji, nie pozostaje w sprzeczności lecz wzajemnie się uzupełnia. 3
  • 4. STRESZCZENIE Tematem niniejszej pracy jest ocena wartości pracy zawodowej przez osoby bezrobotne i czynne zawodowo. W rozdziale 1 przedstawiono podstawowe pojęcia związane z pracą zawodową, tj. definicje pracy oraz elementy składające się na proces pracy i realizację zadań zawodowych. Koniecznym zatem było zarówno zdefiniowanie, jak i omówienie kwestii kwalifikacji i kompetencji pracowniczych. Zważywszy, iż w badaniach dla potrzeb niniejszej pracy wzięły udział osoby dorosłe, dokonano ogólnej charakterystyki człowieka dorosłego, osób bezrobotnych i czynnych zawodowo w odniesieniu do obowiązującego ustawodawstwa, a także przeprowadzono analizę podobieństw i różnic. W dalszej części rozdziału 1 omówiono pojęcie wartości i przedstawiono ich klasyfikacje w ujęciu różnych autorów, nawiązując do roli i funkcji wartości w życiu człowieka oraz ich wpływie na podejmowane decyzje i działania, także w odniesieniu do czynności zawodowych. Ponadto w ogólnym zarysie nawiązano również do postrzegania pracy z perspektywy historycznej, obrazując jednocześnie prawo człowieka do pracy i związane z tym obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracobiorcy w świetle obowiązującego prawa. Niemniej koncentrując się przede wszystkim na wartościach pracy i jej wpływie na kształtowanie potrzeb, postaw i systemów wartości, w części końcowej scharakteryzowano postawy wymagane od człowieka pracy. Natomiast w rozdziale 2 będącym metodyką badań własnych przedstawiono przedmiot i cel badań oraz sformułowane problemy i hipotezy badawcze z uwzględnieniem zmiennych i ich wskaźników. Ponadto zaprezentowano przegląd metod, technik i narzędzi badawczych w ujęciu różnych autorów literatury przedmiotu, dokonując jednocześnie ich doboru dla potrzeb badawczych niniejszej pracy. Kolejny, 3 rozdział to analiza problemów badawczych dokonana w oparciu o wypowiedzi osób biorących udział w badaniach zawarte w kwestionariuszach ankiet, które stanowiły narzędzie badawcze. Część pierwsza tego rozdziału pracy została poświęcona omówieniu wartości pracy zawodowej, cenionych przez osoby bezrobotne w świetle wyników badań w odniesieniu do przyjętych zmiennych i ich wskaźników. Dokonane przez respondentów wybory zostały zaprezentowane zarówno w formie opisowej, jak również tabelarycznie oraz zobrazowane za pomocą wykresów. 4
  • 5. Drugą część rozdziału 3 stanowią analizy wypowiedzi badanych osób czynnych zawodowo w kwestii preferowanych wartości pracy zawodowej. Zebrane dane zostały opracowane i przedstawione analogicznie jak w przypadku badanych bezrobotnych. Zważywszy, że badana grupa osób czynnych zawodowo, to pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu, którzy przed podjęciem zatrudnienia w tej instytucji byli bezrobotni, dalszą część rozdziału 3 stanowi komparatystyczne ujęcie dokonanych wyborów przez pracujących z perspektywy bycia osobą bezrobotną. Należy wspomnieć, iż w rozdziale ukazującym wyniki badań występują powtórzenia badanych kwestii. Niemniej jest to konsekwencją przyjętych założeń metodologicznych, których celem była chęć scharakteryzowania stosunku do wartości pracy zawodowej dwóch grup osób badanych, w tym także analiza porównawcza w odniesieniu do osób czynnych zawodowo dla ustalenia, czy w wyniku podjęcia pracy nastąpiła u tych badanych zmiana systemu wartości pracy. Jednakże istotnym jest, że przeprowadzone badania potwierdziły wszystkie przyjęte hipotezy, czyli skłanianie się osób bezrobotnych ku wartościom pracy utożsamianym ze stabilizacją, dobrami materialnymi i bezpieczeństwem, natomiast osoby czynne zawodowo dokonały wyboru wartości pracy koncentrując się na czynnikach mających wpływ na ich indywidualny rozwój, samorealizację i samodzielność z pokreśleniem istoty wiedzy. 5
Fly UP