...

Ceryfikowany instalator oze_2

by amp

on

Report

Category:

Engineering

Download: 1

Comment: 0

5,330

views

Comments

Description

 
Download Ceryfikowany instalator oze_2

Transcript

 • 1. Certyfikowany instalator OZE
 • 2. Certyfikacja instalatorów Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych, przez podnoszenie kwalifikacji instalatorów. Wdrażanie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009r Certyfikowany Instalator OZE 2
 • 3. Po co certyfikat instalatorowi ? Certyfikat nie jest obowiązkowy, ale stanowi potwierdzenie posiadanych przez instalatora kwalifikacji do instalowania następujących rodzajów odnawialnych źródeł energii (OZE):  kotłów na biomasę  kolektorów słonecznych  systemów fotowoltaicznych  pomp ciepła  płytkich systemów geotermalnych Certyfikat wydawany jest dla danego źródła energii – instalator może uzyskać 5 certyfikatów. Certyfikowany Instalator OZE 3
 • 4. Po co certyfikat instalatorowi ?  zaufanie klientów – potwierdzenie że mają doczynienia z fachowcem, „który zna się na rzeczy”  możliwość łatwego sprawdzenia kto ma certyfikat - dane instalatora zostaną umieszczone w Rejestrze certyfikowanych instalatorów, oaz w Rejestrze wydanych certyfikatów  dofinansowanie – montaż instalacji przez certyfikowanego instalatora OZE może być warunkiem dofinansowania lub kredytowania inwestycji, np. program Prosument-NFOŚiGW Certyfikowany Instalator OZE 4
 • 5. Jak otrzymać certyfikat ? Certyfikaty wydawane są przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego. UDT (Urząd Dozoru Technicznego): www.udt.gov.pl „ Urząd Dozoru Technicznego jest państwową osobą prawną działającą w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń technicznych. Głównym zadaniem UDT jest ocena zgodności urządzeń technicznych z odpowiednimi przepisami i specyfikacjami technicznymi w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji. Urząd jest organizacją niezależną zarówno pod względem finansowym, jak i w obszarze działalności technicznej…” Więcej o UDT: http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=124&Itemi d=492 Certyfikowany Instalator OZE 5
 • 6. Jak otrzymać certyfikat ?  o wydanie certyfikatu może się ubiegać praktycznie każdy instalator, właściciel firmy, wspólnik  w pierwszej kolejności trzeba zaliczyć „szkolenie podstawowe” z zakresu danego OZE, organizowane przez akredytowany ośrodek szkoleniowy (akredytacja UDT)  następnie trzeba pozytywnie zdać egzamin, przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną (UDT)  certyfikat wydawany jest na 5 lat  ważność certyfikatu może zostać przedłużona na kolejne 5 lat pod warunkiem ukończenia przez instalatora „szkolenia przypominającego” (potwierdzone zaświadczeniem akredytowanego organizatora szkoleń). Certyfikowany Instalator OZE 6
 • 7. Jak otrzymać certyfikat ? Instalator, który posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, lub dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lub w specjalności w zakresie odnawialnych źródeł energii, albo urządzeń i instalacji sanitarnych, elektroenergetycznych, grzewczych, chłodniczych, cieplnych i klimatyzacyjnych lub elektrycznych. łatwo może uzyskać certyfikat/certyfikaty… c.d. Certyfikowany Instalator OZE 7
 • 8. Jak otrzymać certyfikat ? bez „szkolenia podstawowego” i bez konieczności zdawania egzaminu. Żeby otrzymać certyfikat wystarczy złożyć wniosek o jego wydanie (dla danego OZE) i wnieść opłatę za „wydanie certyfikatu”. Koszt wydania jednego certyfikatu wynosi: 182,50 zł Dla uzyskania wszystkich 5-ciu certyfikatów, dla wszystkich 5-ciu odnawialnych źródeł energii, trzeba:  złożyć 5 wniosków i  wnieść opłatę za wydanie poszczególnych certyfikatów: 5 x 182,50 zł Certyfikowany Instalator OZE 8
 • 9. Ile to kosztuje ? Urząd Dozoru Technicznego:  egzamin: 730,01 zł/dane OZE (20% kwoty przeciętnego wynagrodzenia)  wydanie certyfikatu: 182,50 zł/dane OZE (5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia)  przedłużenie ważności certyfikatu: ok. 360 zł/dane OZE (10% kwoty przeciętnego wynagrodzenia) Akredytowany organizator szkoleń:  szkolenie podstawowe: od 1.000 do 1.500 zł  szkolenie przypominające: ustala organizator, realizacja za 5 lat Certyfikowany Instalator OZE 9
 • 10. Akredytacja i certyfikacja w zakresie OZE www.udt.gov.pl Stan na 10.09.2014: Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń: http://www.udt.gov.pl/wykazy/osrodki_szkoleniowe_OZE.html?OZE Rejestr certyfikowanych instalatorów OZE: http://www.udt.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=8 15&Itemid=1021 Certyfikowany Instalator OZE 10
 • 11. Akty prawne Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz 505) http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/505/1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (dz.U. z 2014 r. poz 425). http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/425/1 Prawo energetyczne, link do pobrania pliku PDF: http://isap.sejm.gov.pl/Download?id=WDU20120001059&type=3 Certyfikowany Instalator OZE 11
 • 12. Branża OZE - gwarancja zatrudnienia W 2020r., w bilansie końcowego zużycia energii, 15% mają stanowić odnawialne źródła energii Stwarza to dobrą perspektywę zatrudnienia, szacowaną na 66 000 miejsc pracy w sektorze OZE. Stabilny i pewny wzrost branży - każdego roku wzrasta sprzedaż urządzeń i instalacji OZE Źródło: Rynek Energii Odnawialnej (reo.pl) Certyfikowany Instalator OZE 12
 • 13. Branża OZE - gwarancja zatrudnienia Krajowy cel na 2020r. oraz przewidywania dotyczące wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych [%]: Źródło: Ministerstwo Gospodarki (mg.gov.pl) Certyfikowany Instalator OZE 13
 • 14. Branża OZE - gwarancja zatrudnienia Stan zatrudnienia w poszczególnych sektorach OZE w Europie i w Polsce – liczba miejsc pracy, 2012r.: Źródło: www.eurobserv-er.org Certyfikowany Instalator OZE 14
 • 15. Branża OZE - gwarancja zatrudnienia Zatrudnienie w OZE w Polsce:  2010r.: 28 450 miejsc pracy  2012r.: 33 835 miejsc pracy  przyrost w ciągu 2 lat o 5 385 miejsc pracy: 2010r. Źródło: www.eurobserv-er.org Raporty EurObserv, od 2003 do 2013r., do pobrania ze strony www IEO: http:// www.ieo.pl/pl/component/docman/cat_vie w/59-barometry-oze.html Certyfikowany Instalator OZE 15
 • 16. Certyfikowany Instalator OZE Waldemar Ałdaś
Fly UP