...

Jak wykorzystać wiedzę w biznesie – źródła i zasoby Biblioteki Głównej AGH dla przedsiębiorcy

by abe-ips

on

Report

Category:

Engineering

Download: 0

Comment: 0

593

views

Comments

Description

Download Jak wykorzystać wiedzę w biznesie – źródła i zasoby Biblioteki Głównej AGH dla przedsiębiorcy

Transcript

 • Jak wykorzystać wiedzę w biznesie – źródła i zasoby Biblioteki Głównej AGH dla przedsiębiorcy Agnieszka Podrazik Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Biblioteka Główna Innowacyjność a nauka i gospodarka – seminarium AGH – ABE IPS, ACMiN AGH, Kraków, 24.11.2014
 • ”Zamożność narodów tworzy się, a nie dziedziczy. Nie wyrasta z naturalnych bogactw kraju, jego siły roboczej, jego stóp procentowych ani z wartości jego waluty, jak utrzymuje ekonomia klasyczna. Konkurencyjność narodu zależy od zdolności jego przemysłu do innowacji i do podnoszenia swojego poziomu” (źródło: M.E. Porter, Porter o konkurencji, Warszawa 2001)
 • Znaczenie wiedzy dla przedsiębiorstwa • Fundamentem gospodarki opartej na wiedzy jest edukacja, nauka oraz rozwój społeczeństwa informacyjnego. • W społeczeństwie informacyjnym o wartości przedsiębiorstwa decydują zawarta w nim wiedza. • W gospodarkach opartych na wiedzy efektywne jej wykorzystanie może zadecydować o przewadze konkurencyjnej. (źródło: M.Kłak, Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Kielce 2010)
 • Biblioteka Główna AGH  jedna z największych bibliotek technicznych w kraju posiadająca zbiory liczące ponad milion jednostek (książki, czasopisma, zbiory specjalne)  dostęp do ponad 70 baz danych bibliograficzno‐abstraktowych, faktograficznych i pełnotekstowych  rocznie: odwiedziny w czytelniach - 25 tysięcy zbiory udostępniane w czytelniach – 40-50 tysięcy wypożyczenia książek – 82 tysiące  zakres tematyczny zbiorów i baz danych zgodny z tematyką prowadzonych w Uczelni badań oraz kierunków studiów
 • Biblioteka Główna AGH w nowej odsłonie Biblioteka Główna – 1966 r. 2014 r. – gmach po rozbudowie i gruntownym remoncie
 • fot. Z.Sulima
 • fot. Z.Sulima fot. Z.Sulima
 • www.bg.agh.edu.pl
 • E-źródła w Bibliotece Głównej AGH – zasoby elektroniczne podstawą warsztatu informacyjnego biblioteki •kolekcje e-books - 93 tysiące tytułów •kolekcje e-czasopism – 10 tysięcy prenumerowanych tytułów •bazy danych – 70 baz danych
 • Lista A-Z http://www.bg.agh.edu.pl/e-sources 142 tysiące tytułów na liście !!! narzędzie służące do wyszukiwania czasopism i książek elektronicznych udostępnianych w sieci AGH. dostęp na stronie internetowej BG w zakładce E-źródła i katalogi wyszukiwanie poprzez: • tytuł, wydawcę, ISSN/ISBN, • dziedziny • kolekcje/dostawcy
 • Źródła elektroniczne prezentowane są w układzie alfabetycznym i dziedzinowym
 • Źródła elektroniczne prezentowane są w układzie alfabetycznym i dziedzinowym
 • Kontakt w sprawie korzystania z e-źródeł i zasobów informacyjnych BG AGH Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Główna AGH I p., pok. 121 al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków tel.: 12 617 32 15, e-mail: oin@bg.agh.edu.pl - realizacja kwerend dla przemysłu - cennik na stronie domowej BG AGH http://www.bg.agh.edu.pl/pl/node/215
 • Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH  jedyne miejsce w Małopolsce oferujące dostęp do kompletu Polskich Norm i wyposażone w bogaty warsztat informacyjny  PIN BG AGH prowadzi pełną obsługę użytkowników w zakresie informacji normalizacyjnej - prostej m.in. aktualności norm, zastąpień norm, cen dokumentów - specjalistycznej m.in. dotyczącej powiązań Polskich Norm z normami międzynarodowymi i regionalnymi  dostęp do zbiorów papierowych i elektronicznych na miejscu w Czytelni Norm, Patentów i Zbiorów Kartograficznych  zbiory normalizacyjne oraz bazy danych udostępniane są wszystkim zainteresowanym bezpłatnie
 • Punkt Informacji Normalizacyjnej BG AGH PIN BG AGH wdrożył, utrzymuje i doskonali System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO/IEC 27001:2007
 • Zbiory norm w PIN BG AGH  komplet Polskich Norm (PN)  normy branżowe (BN)  normy i komentarze SEP - Stowarzyszenie Elektryków Polskich  standardy IGG - Izba Gospodarcza Gazownictwa  normy ASTM - American Society for Testing and Materials  normy IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers  normy DIN - Deutsches Institut für Normung - wybór  normy i wytyczne DWA - German Association for Water, Wastewater and Waste  wybór norm zagranicznych różnych organizacji normalizacyjnych  przewodniki ISO/IEC - ISO/IEC Guides  specyfikacje i raporty techniczne ISO, IEC, CEN, CENELEC
 • Bazy danych w PIN BG AGH Katalog Polskich Norm - http://sklep.pkn.pl/catalogsearch/advanced/ bibliograficzna baza - bibliograficzna baza - faktograficzna baza – pełnotekstowa baza - ASTM Standards Source pełnotekstowa baza - Sammlung Plannen und Bauen DIN pełnotekstowa baza -
 • IHS Standards EXPERT - kilka kroków do zakupu normy logowanie: http://www.ihserc.com/
 • IHS Standards EXPERT - kilka kroków do zakupu normy logowanie: http://www.ihserc.com/
 • IHS Standards EXPERT - zakup normy
 • IHS Standards EXPERT - zakup normy
 • Regionalny Ośrodek Informacji Patentowej PATLIB w Bibliotece Głównej AGH http://www.bg.agh.edu.pl http://patenty.bg.agh.edu.pl
 • Usługi oferowane w ośrodku informacji patentowej BG AGH  udostępnianie i dostarczanie dokumentacji patentowej wszystkim zainteresowanym  kwerendy informacyjne dotyczące patentów, znaków towarowych i innych przedmiotów ochrony własności intelektualnej  udzielanie wstępnej informacji na temat procedur postępowania przed Urzędem Patentowym oraz podstawowych informacji z zakresu prawa własności przemysłowej  pomoc użytkownikom w prowadzeniu wyszukiwań w bazach danych  badania patentowe – proste (bibliograficzne, stan prawny)  badania patentowe – zaawansowane (stan techniki, nowość)  szkolenia
 • Po co przedsiębiorcy znak towarowy? Dobra opinia o towarach czy usługach oznaczonych znakiem towarowym stanowi decydujący czynnik stanowiący o sukcesie na rynku.  budowanie renomy, promocja towarów (usług) przedsiębiorstwa  pozyskiwanie lojalnych klientów  podnoszenie wartości przedsiębiorstwa Ponadto znaki towarowe:  mogą być użyteczne w procesie pozyskiwania zewnętrznego finansowania  mogą stanowić przedmiot umów franchisingowych  prawo ochronne na znak towarowy jest zbywalne i podlega dziedziczeniu .
 • Znaki towarowe Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. (Art. 120 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej )
 • Wartość znaków towarowych – cenny kapitał przedsiębiorstwa ranking Interbrand 2013 - www.interbrand.com
 • Ochrona znaku towarowego WAŻNE jest by znak towarowy był właściwie chroniony. Właściwym sposobem ochrony znaku towarowego jest: • uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP • prawa z rejestracji znaku towarowego w odpowiednim krajowym, regionalnym lub międzynarodowym urzędzie ds. ochrony własności przemysłowej
 • Bazy danych znaków towarowych www.uprp.pl - znaki towarowe w procedurze krajowej www.wipo.int/romarin - znaki towarowe w procedurze międzynarodowej www.oami.europa.eu - znaki towarowe Wspólnoty Europejskiej www.tmdn.org/tmview/welcome - znaki towarowe poszczególnych urzędów patentowych
 • „The patent literature represents a valuable source of knowledge for creative minds anywhere in the world” źródło: 2011 WIPO Report: The Changing Face of Innovation Zasoby informacji patentowej są przydatne nie tylko dla rzeczników patentowych oraz ekspertów urzędów patentowych Jej stałymi odbiorcami powinni się stać:  wynalazcy,  pracownicy naukowi,  studenci,  przedsiębiorcy,  doradcy biznesowi  kadra kierownicza wyznaczająca strategie biznesowe. Dla kogo informacja patentowa?
 • Wartość informacji patentowej  informacja aktualna i szybko publikowana (18 miesięcy od zgłoszenia)  informacja szczegółowa i usystematyzowana  wskazuje obszary prawnie chronione  aż 85% wiedzy technicznej zawarta jest w dokumentacji patentowej (źródło: European Patent Office)  informacja bardzo obszerna  ponad 70 milionów dokumentów patentowych opublikowanych do chwili obecnej  niemal 2 miliony nowych zgłoszeń patentowych dokonywanych rocznie (źródło: WIPO) Najwcześniej i najpełniej sygnalizuje tendencje i zmiany w technice światowej
 • informacji technicznej - istota wynalazku jest ujawniona w sposób jasny, jednoznaczny i zrozumiały dla znawcy danej dziedziny informacji prawnej – stan prawny chronionych rozwiązań, zakres ochrony prawnej rozwiązań (ochrony przedmiotowej, czasowej, terytorialnej) informacji biznesowej – konkurencja, partnerzy, istniejące produkty, analiza rynku, trendy technologiczne, aktywność patentowa przedsiębiorstw Informacja patentowa to źródło:
 • Wykorzystanie badań patentowych  wyszukiwanie stanu techniki przed zgłoszeniem patentowym:  identyfikacja najbliższego stanu techniki,  ustalenie zakresu ochrony dla rozwiązania zgłaszanego do opatentowania  uniknięcie niepotrzebnych kosztów na prowadzenie badań nad czymś co jest już znane  zidentyfikowanie i ocena technologii, którą chcielibyśmy nabyć  zidentyfikowanie alternatywnych technologii  śledzenie najnowszych technologii z „naszej” dziedziny  znalezienie gotowych rozwiązań technicznych problemów  inspiracja dalszych pomysłów wynalazczych
 • Wykorzystanie badań patentowych informacja patentowa umożliwia firmom:  uniknięcia ewentualnych naruszeń praw wyłącznych  ocenę zdolności patentowej własnych wynalazków  zablokowanie udzielenie patentu, który naruszałby nasze prawa Z punktu widzenia strategii komercyjnej przedsiębiorstw informacja patentowa umożliwia:  zidentyfikowanie partnerów biznesowych  zlokalizowanie materiałów i dostawców  monitorowanie działalności konkurencji  zidentyfikowanie nisz na rynku
 •  zarządzanie działalnością badawczo-rozwojową  zarządzanie strategią licencyjną  zarządzanie fuzjami i przejęciami  zarządzanie zasobami ludzkimi Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy? źródło: Soonwoo Hong, The Magic of Patent Information, [on-line]. [Dostęp 01.10.2014]. Dostępny w World Wide Web: :http://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/patent_information.pdf
 • Zarządzanie R&D badania i analizy patentowe umożliwiają:  efektywne planowanie działalności R&D (unikanie duplikacji prac), wyznaczenie kierunku badań,  stworzenie całościowego obrazu technologii,  podejmowanie decyzji o wejściu na rynek,  identyfikacja rozwiązań stosowanych w konkurencyjnych firmach,  ochrona przed naruszeniami,  identyfikacja „mocnych” wartych nabycia patentów (analiza cytowań patentowych). Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy?
 • Zarządzanie strategią licencyjną odpowiednie analizy, badania patentowe odpowiedzą na pytania: zakup licencji  Czy interesująca technologia nie stanowi już domeny publicznej?  (brak ochrony, wygaśnięcie, nieuiszczone opłaty, unieważnienie  w postępowaniu sądowym)  Czy nie istnieje zagrożenie, że zostanie wniesione przeciwko nam postępowanie o naruszenie cudzych praw, co naraziłoby firmę na płacenie odszkodowań?  Czy technologia nie jest przeszacowana lub niedoszacowana w porównaniu do podobnych lub alternatywnych technologii? Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy?
 • sprzedaż licencji  Kto mógłby zostać nabywcą naszej technologii na rynku?  Jak wartościowa jest nasza technologia?- celem przygotowania atrakcyjnej oferty  Czy jest to nasza kluczowa technologia, co stanie się jeśli oddamy ją licencjobiorcom? licencje krzyżowe  która z firm posiada bardziej wartościowe portfolio patentów?  które patenty są kluczowe?  kto ma komu zapłacić, jaką kwotę? Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy?
 • Zarządzanie fuzjami i przejęciami analizy, badania patentowe umożliwiają:  identyfikację patentów/technologii, które nas interesują  identyfikację firm posiadających patenty z interesującej nas dziedziny  analiza pod kątem ewentualnego przejęcia/fuzji  czy firma jest wyceniona właściwie, czy interesująca nas technologia jest rzeczywiście tak dobra jak się wydaje  jacy są kluczowi wynalazcy i czy pozostaną w firmie w przypadku fuzji lub przejęcia? Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy?
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi analizy patentowe umożliwiają wskazanie kluczowych dla danej dziedziny wynalazców, co ma znaczenie dla pozyskiwania specjalistów i wpływ na rozwój firmy Czy informacja patentowa potrzebna jest przedsiębiorcy?
 • Źródła literatury patentowej - POLSKA strona internetowa UPRP – www.uprp.pl
 • Źródła literatury patentowej - międzynarodowa dokumentacja strona internetowa EPO – www.epo.org/searching.html
 • Bazy patentowe online - bezpłatne  http://pubserv.uprp.pl- polskie  http://worldwide.espacenet.com - międzynarodowe  http://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf- międzynarodowe  http://depatisnet.dpma.de/DepatisNet- niemieckie i międzynarodowe  http://patft.uspto.gov- amerykańskie  http://www.google.com/patents- amerykańskie  http://www.chinatrademarkoffice.com/index.php/ptsearch/- chińskie  http://eng.kipris.or.kr/ - koreańskie  http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl -japońskie
 • Baza patentowa ORBIT Questel www.orbit.com Baza ORBIT to profesjonalne narzędzie online do prowadzenia poszukiwań w światowej literaturze patentowej – dostępna w ośrodku informacji patentowej BG AGH  obejmuje dokumentację z ponad 70 najważniejszych urzędów patentowych z całego świata pogrupowaną wg rodzin patentów.  posiada zaawansowane funkcje wyszukiwania
 • Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe Słowa kluczowe: inject*, syring* - strzykawka needleless*, needle free - bezigłowa pressur* - ciśnienie skin* - skóra Strzykawka bezigłowa nowa technologia podawania leków przy użyciu strzykawek, w których nie jest wymagane zastosowanie igieł, opracowana przez naukowców z Massachusetts Institute of Technology. Zasada działania tej strzykawki polega na wyrzuceniu bardzo cienkiego strumienia leku z olbrzymią prędkością przez końcówkę strzykawki przyłożoną bezpośrednio do skóry, dzięki czemu lek przenika przez tkanki bez konieczności nakłucia
 • Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe
 • Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe Symbol klasyfikacji MKP: A61M5/30 Strzykawki do zastrzyków działające pod ciśnieniem bez użycia igły, np. z wymienną ampułką lub wkładem
 • Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe
 • Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe (syring* or inject*) and (needleless or „needle free”) and skin* and pressur*
 • Badanie stanu techniki przykład: strzykawki bezigłowe
 • Wynalazek dotyczący „rękawic czyszczących” Rękawice z różnymi elementami czyszczącymi. Elementy czyszczące to np. gąbki, szczotki, innego rodzaju przyklejane nakładki czyszczące przymocowane do całej rękawicy lub palców Stan techniki: rękawice czyszczące
 • TITLE = glove* TITLE = glove* TITLE or ABSTRACT= (wash* OR clean*) AND (sponge* OR brush* OR pad*) 180 rekordów
 • TITLE or ABSTRACT= clean* or wash* AND sponge* or brush* or pad* TITLE = glove* Baza ORBIT 254 rekordów
 • Stan techniki: rękawice czyszczące
 • IPC = A41D19/00 A46B5/04 TITLE = glove* TITLE or ABSTRACT= clean* or wash* AND sponge* or brush* or pad*
 • Kontakt w sprawie korzystania z zasobów patentowych i normalizacyjnych BG AGH Oddział Zbiorów Specjalnych Biblioteka Główna AGH II p., pok. 213 al. A. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków tel.: 12 617 32 17, e-mail: ozs@bg.agh.edu.pl
 • Dziękuję za uwagę !!! Agnieszka Podrazik Biblioteka Główna AGH al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków agnieszka.podrazik@bg.agh.edu.pl tel. 12 6173217
Fly UP