...

Masterplan Przedmieście Oławskie ()

by wroclawskarewitalizacja

on

Report

Category:

Engineering

Download: 0

Comment: 0

3,005

views

Comments

Description

Download Masterplan Przedmieście Oławskie ()

Transcript

 1. 1. 1 PRZEDMIEŚCIE OŁAWSKIE MASTERPL ANWROCŁAWSKA REWITALIZACJA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
 2. 2. 2
 3. 3. 3 Zleceniodawca: Miasto Wrocław pl. Nowy Targ 1/8 50-138 Wrocław www.wroclaw.pl Wykonawca: Wrocławska Rewitalizacja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kuźnicza 56 50-138 Wrocław www.w-r.com.pl Zespół autorski: Grażyna Adamczyk-Arns Justyna Dudek Emilia Grotowska Karolina Wiatrzyk Paweł Wojdylak Wrocław, listopad 2013 Masterplan PRZEDMIEŚCIEOŁAWSKIE
 4. 4. 4
 5. 5. 5 spis treści wprowadzenie 7 Masterplan 8 Masterplan: struktura 9 cel strategiczny 11 cele operacyjne 13 wykorzystanie potencjału bliskości sąsiadujących stref 14 główne pola i rodzaje działań 16 cel operacyjny: kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych 19 uporządkowanie przestrzeni ulicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym 24 uspokojenie ruchu 26 rozważenie nowej lokalizacji przystanków komunikacji publicznej 28 remonty nawierzchni ulic oraz chodników  30 wyposażenie przestrzeni wspólnych w małą architekturę oraz zieleń  34 oświetlenie przestrzeni publicznej  36 wprowadzenie systemu informacji miejskiej oraz turystycznej 38 cel operacyjny: rewitalizacja i modernizacja przestrzeni wewnątrzkwartałowych 43 zintegrowane działania we wspólnych częściach przestrzeni wewnątrzkwartałowych  46 wdrożenie modelowego projektu z udziałem mieszkańców 48 stworzenie systemu powiązań funkcjonalno przestrzennych pomiędzy podwórzami 50 stworzenie systemu połączeń pomiędzy podwórzami 52 wyposażenie przestrzeni wewnątrzkwartałowych w małą architekturę, oświetlenie, zieleń, itp. 54 cel operacyjny: poprawa jakości środowiska naturalnego 57 poprawa jakości środowiska naturalnego  58 cel operacyjny: modernizacja terenów nabrzeżnych Oławy 63 modernizacja terenów nabrzeżnych Oławy 64 aktywne nabrzeża - schemat ideowy  67 cel operacyjny: wzmocnienie funkcji mieszkaniowej 73 wzmocnienie funkcji mieszkaniowej 76 cel operacyjny: poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury 79 cel operacyjny: poprawa infrastruktury socjalnej i oferty spędzania czasu wolnego 83 cel operacyjny: wspieranie aktywności i partycypacji społeczności lokalnych. tworzenie i wspieranie sieci społecznych 87 poprawa warunków dla rozwoju lokalnego handlu detalicznego 94 harmonogram 2014 -2018 96 obszary priorytetowe  97 projekty zdefiniowane  98 projekty zdefiniowane w ramach Masterplanu 100 inwestycje planowane 2013-2017 102 inwestycje miejskie do 2015 r. 104 planowane inwestycje (2013+) 106 podsumowanie 108 źródła ilustracji 109 literatura 110
 6. 6. 6 Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Pułaskiego Piłsudskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Zgodna Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Szybka Traugutta Traugutta Traugutta Plac Zgody ŻabiaŚcieżka Walońska Most Oławski Walońska Pułaskiego Więckowskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konsty-tucji 3 Maja Małachowskiego Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m
 7. 7. 7 Istotą niniejszego dokumentu jest sfor- mułowanie wytycznych i zasad postępo- wania dla procesu rewitalizacji i rozwoju Przedmieścia Oławskiego. Fundamentalną częścią opracowania są analizy, które udokumentowano w od- dzielnej publikacji. Analizy były również podstawą do konsultacji merytorycznych w gronie eksperckim oraz do zainicjowa- nia szeregu konsultacji społecznych. W oparciu o pozyskaną wiedzę – również o wnioski wysnute na podstawie rozmów z mieszkańcami i zainteresowanymi – sformułowano cel strategiczny i cele ope- racyjne dla procesu rewitalizacji i rozwoju Przedmieścia Oławskiego. Przy tak złożonym, wielowątkowym i kosztownym procesie jakim jest proces rewitalizacji, konieczne jest „uporządko- wanie” głównych pól działania. Służą temu m.in. cele operacyjne. Cele operacyjne dotyczą różnych aspektów – odnoszą się zarówno do zagadnień o charakterze ad- ministracyjnym jak i przestrzenno-funk- cjonalnym, gospodarczym, społecznym czy środowiskowym. Ich suma tworzy zdefiniowany nadrzędny cel strategiczny dla Przedmieścia Oławskiego. wprowadzenie Dla każdego z celów operacyjnych okre- ślono cele i pola działań, które w bardziej precyzyjny sposób opisują każdy z celów. W ten sposób stworzono podstawę do for- mułowania konkretnych projektów. Następnym krokiem jest wybór i realiza- cja projektów priorytetowych o najwięk- szym potencjale oddziaływania, do reali- zowania których należy dążyć w założonej perspektywie czasowej i w ramach możli- wych do zaangażowania środków. Istotnym jest przy tym kompleksowe spojrzenie i elastyczność postępowania, tzn. aktualizacja zamierzeń w celu reago- wania na zmieniające się uwarunkowania. Postulowane działania mają charakter interdyscyplinarny i komplementarny. Masterplan ma na celu ułatwienie podej- mowania decyzji zarządczych zarówno dla przedstawicieli instytucjonalnych jak i in- westorów prywatnych. Dokument będzie pełnił funkcję "mapy działań w procesie rewitalizacji" pozwalającej prowadzić pra- ce etapami, ale w sposób zgodny z zało- żonymi celami. W oparciu o Masterplan możliwe będzie wykonanie szczegółowych projektów koncepcyjnych dla wybranych podobsza- rów, kwartałów, obiektów. Kompleksowe spojrzenie na Przedmie- ście Oławskie umożliwi skoordynowanie, uporządkowanie i sformułowanie zadań z różnych dziedzin.
 8. 8. 8 Pod pojęciem Masterplanu rozumie się strategiczny dokument planistyczny, któ- rego celem jest określenie sposobu przy- szłego postępowania na danym obszarze miasta – a zatem opracowanie logicz- nego systemu przygotowania i realizacji działań planistycznych, inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. Ze względu na fakt, iż rewitalizacja jest zagadnieniem wielodyscyplinarnym, dla pomyślnego sterowania tym procesem konieczne jest stworzenie dokumentu uwzględniającego różnorodne aspekty i zjawiska, które doprowadziły konkretne miejsce do stanu kryzysowego i wskaza- nie środków służących trwałemu wypro- wadzeniu go z tego stanu. Zjawiska kryzysowe w najbardziej wyra- zisty sposób uwidaczniają się w sferach funkcjonalno-przestrzennej, społecznej, gospodarczej i środowiskowej – rzetelne pozyskanie wiedzy o obszarze w kontek- ście tych sfer jest konieczne w celu opra- cowania stosownych metod postępowa- nia w przyszłości. Tym samym analizy są fundamentalnym elementem Masterplanu. Mają one za zadanie dostarczyć materiał wyjściowy do konsultacji społecznych i fachowych, aby możliwe było określenie celów strate- gicznych i operacyjnych rozwoju i odnowy Nadodrza – a co za tym idzie, stworzenie podstaw dla koncepcji przyszłych działań procesu rewitalizacji, rozpoznanie priory- tetów i kompetencji oraz wygenerowanie konkretnych projektów. Analizy opierają się z jednej strony na liczbach i twardych faktach (jak dane do- tyczące liczby bezrobotnych czy zdanych na pomoc społeczną), ale jednocześnie zawierają szereg spostrzeżeń wynikają- cych z doświadczenia i wiedzy fachowej autorów – przede wszystkim w sferze przestrzenno- funkcjonalnej, gdzie niekie- dy trudno o wprowadzenie obiektywnych kryteriów. Niemniej jednak w każdym przypadku starano się opisać zauważone zjawiska i sytuacje w sposób możliwie neutralny, unikano ocen opartych na su- biektywnej interpretacji, gustach czy aktu- alnych modach. Masterplan • wytycza drogę całego procesu • zapewnia kompleksowe spojrzenie na problematykę • definiuje pola działań i kompetencje • tworzy hierarchię działań • pośredniczy między nadrzędnymi wytycznymi a konkretnymi działaniami • ułatwia komunikację i współpracę pomiędzy uczestnikami procesu • jest instrumentem elastycznym dzięki możliwości i konieczności aktualizacji Masterplan Analiza Cele Koncepcja Sposób realizacji • obszary z koniecznością interwencji • harmonogram działań • pozyskanie wiedzy • interpretacja • ocena i wnioski • konsultacje społeczne • konsultacje z UM • cel strategiczny • cele operacyjne • proprytetowe pola działań • uczestnicy • projekty Masterplan, odnoszący się do problema- tyki obszaru w sposób interdyscyplinarny, jest dokumentem niezbędnym do podej- mowania decyzji zarządczych. Będzie on pełnił funkcję „mapy działań w procesie rewitalizacji“ pozwalającej prowadzić pra- ce etapami, ale w sposób skoordynowany i zgodny z założonymi celami. W oparciu o Masterplan możliwe będzie wykonanie szczegółowych projektów koncepcyjnych dla podobszarów, kwartałów lub obiek- tów, stworzenie harmonogramów dla poszczególnych działań, określenie na- kładów finansowych oraz pozyskiwanie funduszy. Ponadto dokument ten służyć będzie po- glądowej prezentacji planowanych zmian i umożliwiać aktywniejsze włączenie mieszkańców i potencjalnych inwestorów w proces rewitalizacji. W tym kontekście celem Masterplanu jest wskazanie pól działania i konkretnych za- mierzeń, do realizowania których należy dążyć w założonej perspektywie czasowej i w ramach możliwych do zaangażowania środków. Kompleksowe spojrzenie umożliwi upo- rządkowanie, wzajemne skoordynowa- nie i ewentualne uzupełnienie zadań z różnych dziedzin, a elastyczny charakter dokumentu pozwoli na jego konieczną aktualizację w celu reagowania na zmie- niające się uwarunkowania. Wobec wielu niewiadomych występują- cych przy tego typu wieloaspektowych, długofalowych projektach transformacji, jest to idealny instrument sterowania pośredniczący pomiędzy dalekosiężnymi, nadrzędnymi priorytetami a konkretnymi działaniami.
 9. 9. 9 Masterplan: struktura a. funkcjonalno- przestrzenne / komunikacyjne b. gospodarcze d. społeczne e. środowiskowe Analizy pozyskanie wiedzy interpretacja Cele operacyjne Cele strategiczne Koncepcja Sposób realizacji Konsultacje eksperckie Konsultacje społeczne Analizy do masterplanu Koncepcja 1. przestrzenie publiczne 2. nabrzeża 3. podwórka 4. mieszkalnictwo 5. infrastruktura społeczna Główne obszary działań koncepcyjnych Główne rodzaje działań
 10. 10. 10
 11. 11. 11 Zrównoważony rozwój Przedmieścia Oławskiego w sposób adekwatny do jego roli i znaczenia w kontekście Wrocławia, a tym samym podniesienie jakości życia, mieszkania i pracy. cel strategiczny Cel strategiczny to nadrzędny cel określający kierunki rozwoju obszaru. Realizacja zdefiniowanego celu strategicznego będzie możliwa za pomocą realizacji celów operacyjnych, które pojedynczo składają się na wspólne dążenie do zamierzonego stanu. Masterplan definiuje te działania i umożliwia określenie priorytetów – w obrębie całych obszarów przedsięwzięć jak i w doborze kroków najważniejszych i najskuteczniej prowa- dzących do postulatu celu strategicznego. Znajdą one swoje miejsce w proponowanym harmonogramie postępowania. Poszczególne cele dedykowane są różnym aspektom, które na podstawie analiz i konsultacji społecznych zdefiniowano jako problematyczne i ważne dla Przedmieścia Oławskiego. Określają, jakie powinno ono być, aby osiągnąć cel strategiczny – w którym zawiera się wizja osiedla samowystarczalnego i przyjaznego miejsca życia, pracy i zamieszkiwania. Propozycje działań i projektów wynikają z celu strategicznego, celów operacyjnych i przeprowadzonych analiz i konsultacji. Zwrotnie – wszystkie podjęte kroki mają dążyć do opi- sanego zamierzenia i je systemowo współtworzyć.
 12. 12. 12
 13. 13. 13 Stworzenie warunków dla przeprowadzenia procesu rewitalizacji Wykorzystanie istniejących potencjałów osiedla Usunięcie istotnych mankamentów natury strukturalnej i funkcjonalnej Wzmocnienie powiązań przestrzenno-funkcjonalnych wynikających z lokalizacji w kontekście miasta Ochrona dziedzictwa kulturowego Odnowa przestrzeni publicznych w sposób respektujący charakter osiedla przy jednoczesnej modernizacji i dostosowaniu do dzisiejszych wymogów Wprowadzanie i pielęgnacja terenów zielonych jako miejsc spędzania czasu wolnego, sportu i rekreacji Zachowanie, odbudowa i rozwój struktur zabudowy kwartałowej i wewnątrzkwartałowej, w tym oficyn Poprawa jakości środowiska naturalnego Stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego systemu komunikacji Wzmocnienie funkcji mieszkaniowej i dostosowanie warunków mieszkaniowych do dzisiejszych potrzeb, w tym także poprawa otoczenia mieszkaniowego, modernizacja wnętrz kwartałowych Poprawa warunków dla rozwoju edukacji, nauki i kultury Poprawa infrastruktury socjalnej i oferty spędzania czasu wolnegoWspieranie aktywności i partycypacji społeczności lokalnych / Tworzenie i wspieranie sieci społecznych Wzmocnienie lokalnej gospodarki, tworzenie nowych miejsc pracy Zapobieganie przestępczości i poprawa bezpieczeństwa Wdrażanie działań sprzyjających wzmocnieniu poczucia tożsamości i identyfikacji z miejscem zamieszkania, wsparcie inicjatyw i aktywności mieszkańców oraz tworzenie sieci współpracy Ochrona i wzmocnienie walorów gospodarczych, poprawa warunków dla działalności gospodarczej, przede wszystkim dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw Wdrażanie działań skutkujących poprawą jakości środowiska cele operacyjne 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. W celu zapewnienia kompleksowości procesu konieczne jest określenie celów operacyjnych, których realizacja w długofalowej perspektywie doprowadzi do osiągnięcia celu strategicznego. Finalnym krokiem jest wybór projektów priorytetowych i rezerwowych, tak aby zagwarantowana była możliwość dopasowywania ich realizacji do aktualnych możliwości. Zadaniem projektów priorytetowych jest wywołanie impulsów dla dalszych działań, również sektora prywatnego. W procesie rewitalizacji ważna jest każda inicjatywa – zarówno zagospodarowanie przestrzeni publicznych i podwórek, remonty kamienic i tworzenie przyjaznych warunków mieszkaniowych, ale też każda pojedyncza inicjatywa mieszkańców czy NGOsów jak festyn podwórkowy czy pomoc sąsiedzka. Tylko wspólna dbałość o obszar pozwala zabezpieczyć osiągnięcia procesu rewitalizacji.
 14. 14. 14 wykorzystanie potencjału bliskości sąsiadujących stref Przedmieście Oławskie położone jest w sąsiedztwie atrakcyjnych stref Wrocławia Bezpośrednie sąsiedztwo Przedmieścia Oławskiego z centrum Wrocławia jest jego bezprzecznym atutem. Myśląc o re- witalizacji Przedmieścia Oławskiego nale- ży uwzględniać projekty planowane bądź realizowane w obszarach sąsiadujących, a także próbować tworzyć projekty o wy- dźwięku ponadlokalnym. W bezpośrednim otoczeniu obszaru jest wiele miejsc, dla których warto planować i realizować działania, ponieważ mogą okazać się impulsem rozwojowym także dla Przedmieścia Oławskiego. Wśród takich miejsc wskazać można Wzgórze Partyzantów zlokalizowane przy Fosie Miejskiej. Jest to pozostałość po miejskim systemie fortyfikacji Wrocławia. Obecnie obiekt znajduje się w podupa- dajacym stanie. W kazamatach mieś- cił się klub, w budynku Obserwatorium znajdowała się restauracja. Stworzenie tutaj miejsca o charakterze rekreacyj- nym wzbogaciłoby ofertę spędzania cza- su wolnego zarówno dla mieszkańców Przedmieścia Oławskiego, Wrocławian, jak i turystów. Kompleks edukacyjno-badawczy Geo- Centrum Politechniki Wrocławskiej zlo- kalizowany został w strefie nabrzeży Oławy, przy ulicy Na Grobli. W przyszło- ści planowany jest kolejny etap inwesty- cji. Sąsiedzwo uczelnianego kampusu z Przedmieściem Oławskim może pozy- tywnie wpłynąć na obszar, na przykład po- przez wykorzystanie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej przez studentów. Ważnym dla Przedmieścia Oławskiego miejscem było targowisko na stadionie przy ul. Niskie Łąki, które zlikwidowano w 2008 roku. Oprócz funkcji handlowej po- siadało skromną ofertę gastronomiczną. Cotygodniowe niedzielne targi były okazją do nieformalnych spotkań Wrocławian i mieszkańców Przedmieścia Oławskiego. Obecnie na terenie pomiędzy ulicą Niskie Łąki, torem wyścigów PZMotu i boiskiem klubu Polonia Wrocław mieści się park na Niskich Łąkach. Są to bardzo atrak- cyjne tereny zielone, dobrze dostępne dla mieszkańców poprzez Most Żabia Ścieżka oraz Most Rakowiecki. Z obszarem Przedmieścia Oławskiego są- siaduje również zakład uzdatniania wody MPWiK z zabytkowym gmachem Wieży Ciśnień Na Grobli. W przyszłości ten zaby- tek techniki może zostać wyremontowany i udostępniony dla zwiedzających. Przedmieście Oławskie od południa ograniczone jest zamkniętymi terenami kolejowymi, które oddzielają obszar od osiedla Huby. Dawniej te osiedla łączyła kładka piesza, która umożliwiała przej- ście nad torami między ulicami Śwista- ckiego i Paczkowską. Obecnie kładka jest nieczynna. Ważną inwestycją dla Wrocławia była przebudowa Dworca Głównego, który zmienił swój wizerunek przed Euro 2012. Remont dworca stał się on impulsem do kolejnych inwestycji – planowana jest przebudowa Dworca Autobusowego oraz przebudowa węzłów komunikacji publicz- nej w otoczeniu obydwu dworców. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka zostanie przeniesiony do nowo budowanego obiektu na Stabłowicach w 2014 roku. Szpitalny kompleks, atrakcyj- nie usytuowany nad nabrzeżem Oławy, będzie mógł zostać zagospodarowany na inne funkcje. Tereny kolejowe ograniczają obszar opra- cowania od południa. Rewitalizacja tere- nów pokolejowych jest szansą na powsta- nie nowych osiedli w sąsiedztwie centrum Wrocławia. Tereny przemysłowe położone wzdłuż uli- cy Krakowskiej mają charakter handlowo- -usługowy i przemysłowy. Obecnie obszar posiada nieuporządkowany charakter. Możliwa jest przebudowa obiektów prze- mysłowych, związana z przeniesieniem najbardziej uciążliwych działalności prze- mysłowych w inne miejsca. Powstanie nowego Placu Społecznego wraz z nową zabudową spowoduje, że Przedmieście Oławskiego znajdzie się w bezpośrednim sąsiedztwie dwóch cen- trów Wrocławia.
 15. 15. 15 ŻabiaŚcieżka PLAC GRUNWALDZKI STREFA RYNKU PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY (PLAC SPOŁECZNY) ULICA KRAKOWSKA KAMPUS POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ ULICAKOŁŁĄTAJA ULICAŚWIDNICKA OSIEDLE HUBY D W O R Z E C GŁOWNY I AUTOBUSOWY ODRA OŁAWA TEREN MIEJSKICH WODOCIĄGÓW Miejsce dawnej zatoki Oławy "Widokowej" Wzgórze Partyzantów Park na Niskich Łąkach Tereny kolejowe
 16. 16. 16 Główneobszarydziałańkoncepcyjnych Rodzaje działań Główne pola i rodzaje działań a. funkcjonalno-przestrzenne c. komunikacyjne b. gospodarcze d. społeczne e. środowiskowe O. HASŁA • wykorzystanie bezpośredniego sąsiedztwa centrum • potrzeba poprawy jakości życia • potencjał do lokalizacji funkcji turystyki i rekreacji • degradacja zabudowy i przestrzeni • duże obciążenie komunikacyjne ulic Małachowskiego, Pułaskiego i Traugutta • wąskie gardła komunikacyjne • nieuporządkowany problem parkowania • bliskość dużych zakładów i pracodawców • duże zróżnicowanie możliwości lokalowych dla różnego rodzaju usług i aktywności • odczarowanie negatywnego wizerunku obszaru • stygmatyzacja młodzieży z obszaru w szkołach • eurosieroty • dążenie do opuszczenia obszaru • konieczność wzmocnienia działań o charakterze społecznym • odwrócenie Wrocławia do rzeki • potencjał obszaru Niskie Łąki • hałas • niska emisja 1. PRZESTRZENIE PUBLICZNE • stopniowa modernizacja przestrzeni publicznych i poprawa ich wizerunku (oświetlenie, nawierzchnie, mała architektura) • utrzymanie czystości przestrzeni publicznej • remonty i modernizacja ulic • uspokojenie ruchu w wybranych ulicach • tworzenie połączeń pieszych • rozważenie nowej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej • aktywizacja ulic (partery) • stworzenie koncepcji zarządzania handlem detalicznym w obszarze • poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej • aktywizacja społeczna mieszkańców • obniżenie poziomu hałasu • wprowadzanie i pielęgnacja zieleni 2. NABRZEŻA • zagospodarowanie nabrzeży z wprowadzeniem funkcji sportu i rekreacji o charakterze ponadlokalnym (również drugiego brzegu) • World Games 2017 szansą dla stworzenia trwałej infrastruktury sportowej wzdłuż Oławy • komunikacja wodna szansą na aktywizację nadbrzeży • przystań wodna dla całego miasta • cieć połączeń pieszych i rowerowych wzdłuż i w kierunkurzeki Oławy • stworzenie oferty turystycznej i usługowej w strefie rzeki Oławy • poprawa bezpieczeństwa wzdłuż nadbrzeży • poprawa jakości wody • wprowadzanie i pielęgnacja zieleni wzdłuż nadbrzeży • wykorzystanie potencjału obszaru Niskie Łąki
 17. 17. 17 a. funkcjonalno-przestrzenne c. komunikacyjne b. gospodarcze d. społeczne e. środowiskowe 3. KWARTAŁY ZABUDOWY I PODWÓRKA • stworzenie systemu połaczeń międzykwartałowych • zintegrowane działania w obrębie kwartałów • realizacja projektów modelowych z wydzieleniem stref przestrzennych dla różnych grup / funkcji • uporządkowanie systemu parkowania w podwórkach • opracowanie i wdrożenie programu aktywizacja gospodarczej obszaru • wprowadzenie nowych usług • stworzenie warunków działalności dla sektora MŚP • lokalizacja funkcji sportu i rekreacji o wymiarze lokalnym we wnętrzach kwartałowych • tworzenie miejsc dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców w celu ich aktywizacji • menadżer kwartału • wprowadzenie i pielęgnacja zieleni we wnętrzach kwartałów • poprawa jakości gleb • utrzymanie czystości w podwórkach 4. MIESZKAL- NICTWO • zabudowa: remonty i modernizacje wraz ze zmianą funkcji w wybranych obiektach • uporządkowanie systemu parkingów dla mieszkańców • efektywne wykorzystanie gruntów i obiektów: oficyny, pustostany • tworzenie warunków dla mieszkania dla młodych rodzin oraz studentów • wprowadzanie modelowych, innowacyjnych rozwiązań • regulacje: stworzenie regulacji dedykowanych obszarowi • modernizacja skierowana na poprawę efektywności energetycznej budynków / termomodernizacja • modernizacja systemu ogrzewania 5. INFRA- STRUKTURA SPOŁECZNA • uzupełnienie infrastruktury o konienczne nowe obiekty, remonty i modernizacje istniejących obiektów • wsparcie nowych form zarządzania i współpracy międzysektorowej • wprowadzenie nowych form działalności gospodarczej wykorzystujacych potencjał społeczny (spółdzielnie socjalne) • centrum edukacji szkół średnich • oferta spędzania czasu wolnego dla mieszkańców • edukacja ekologiczna Główneobszarydziałańkoncepcyjnych Rodzaje działań
 18. 18. 19 cel operacyjny kompleksowa rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych w celu poprawy uwarunkowań przestrzenno-funkcjonalnych, środowiskowych, gospodarczych i społecznych w sposób adekwatny do rangi obszaru w mieście oraz jego wartości historyczno-kulturowych i funkcjonalno-przestrzennych
 19. 19. 20 cele działań działania proponowane projekty • uporządkowanie przestrzeni pod kątem funkcjonalnym i estetycznym w sposób adekwatny do rangi i funkcji poszczególnych ulic i placów w strukturze obszaru • opracowanie spójnej koncepcji zagospodarowania i wystroju przestrzeni publicznych • zdefiniowanie projektów priorytetowych -- remont i modernizacja ulic -- remont i modernizacja ważnych węzłów: -- modernizacja infrastruktury technicznej -- uporządkowanie miejsc parkingowych wzdłuż ulic, -- przebudowa placów oraz skwerówstworzenie przestrzeni dla mieszkańców, -- wyposażenie przestrzeni wspólnych w małą architekturę, oświetlenie -- stworzenie miejsc dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby starsze), remonty chodników, nawierzchni, • stworzenie funkcjonalnego, nowoczesnego systemu komunikacji • stworzenie koncepcji uspokojenia ruchu dla wybranych ulic, • stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji rowerowej i pieszej, • wykorzystanie potencjału połączeń wewnątrzkwartałowych • preferowanie i promocja ekologicznych środków komunikacji • uwzględnienie potrzeb pieszych, rowerzystów i osób niepełnosprawnychi • wprowadzenie komunikacji wodnej wzdłuż rzeki oławy -- kampanie informacyjne i działania profilaktyczne w celu zwiększenia świadomości nadużywania przepisów ruchu drogowego, -- remonty i modernizacja nawierzchni głównych ulic -- rozważenie nowej lokalizacji przystanków komunikacji publicznej -- stworzenie parkingów zorganizowanych poza wnętrzami kwartałowymi -- poprawa oznakowania pionowego i poziomego, głownie w sąsiedztwie szkół -- rozbudowa sieci dróg rowerowych -- rozbudowa systemu roweru miejskiego • stworzenie miejsc potrzebnych i atrakcyjnych dla mieszkańców i odwiedzających • wprowadzenie funkcji uzupełniających • uzupełnienie przestrzeni publicznej elementami zieleni • wyodrębnienie przestrzeni pod działalność gospodarczą, kulturalną i artystyczną -- kiermasze, boiska, wydarzenia lokalne) w ramach zagospodarowania przestrzeni publicznej – działania pilotażowe -- wprowadzenie elementów zieleni na ulicach i placach -- zdefiniowanie 3 miejsc, w których możliwa jest realizacja modelowych projektów modernizacji wraz z zaangażowaniem lokalnych podmiotów • poprawa wizerunku przestrzeni Przedmieścia Oławskiego • utrzymanie czystości w przestrzeni publicznej • poprawa funkcjonowania miejsc gromadzenia odpadów stałych we wnętrzach wewnątrzkwartałowych • wprowadzenie systemu identyfikacji przestrzennej -- zwiększenie ilości koszy na śmieci, -- umieszczenie nowych elementów systemu informacji miejskiej rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych
 20. 20. 21 Przestrzenie publiczne są miejscem wielu różnorodnych aktywności życia miejskiego: nie tylko przestrzenią dla komunikacji, ale też handlu, usług, spędzania czasu wolnego. Po lewej stronie: Paryż. Po prawej od góry Girona, od dołu: Drezno cele działań działania proponowane projekty • wykorzystanie zaangażowania społeczności lokalnej • konsultacje społeczne dotyczące wszelkich planowanych działań w przestrzeniach wspólnych, -- stworzenie projektów modelowych umożliwiających zaangażowanie mieszkańców w działania w przestrzeni publicznej • utworzenie i wzbogacenie terenów zielonych • ... zwiększenie terenów biologicznie czynnych, utworzenie programu/budżetu wspierającego pielęgnację i nowe nasadzenia roślinności; zintegrowany system nasadzenia drzew. -- wprowadzenie elementów zieleni na ulicach i placach • poprawa bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej, również na drodze oraz zapobieganie przestępczości • wprowadzenie systemu monitoringu w kluczowych miejscach, • organizacja otwartych spotkań z policją i strażą miejską, zajęć w przedszkolach i szkołach, • wprowadzenie monitoringu, zwiększenie ilości patroli policji, straży miejskiej, promowanie wrażliwości mieszkańców na ich otoczenie, uświadamianie zagrożeń i sposobu postępowania oraz potrzeby oddolnego dozoru • poprawa warunków pracy policji, straży miejskiej i państwowej straży pożarnej -- poprawa oświetlenia przestrzeni publicznej i poprawa wystroju miejsc leżących na uboczu, -- program bezpieczeństwa nad wodą -- wprowadzenie oznakowania poziomego i pionowego, głównie wzdłuż szkół, wprowadzenie monitoringu, uspokojenie ruchu
 21. 21. 22 rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych Wszystkie działania realizowane w prze- strzeni publicznej wpływają bezpośrednio na jakość życia i przebywania w danym obszarze miasta. Przestrzeń publiczna, jej wizerunek i charakter, postrzegane są przez wszystkich użytkowników miasta i mają decydujący wpływ na reputację miejsca. Nie bez powodu kształtowanie przestrzeni publicznych wysokiej jakości jest jednym z priorytetów rewitalizacji zdefiniowanym w tzw. Karcie Lipskiej, ratyfikowanej również przez polskie władze. zagospodarowanie przestrzeni publicznych, w których możliwe będzie zaspokojenie dzisiejszych potrzeb w sposób zrównoważony i adekwatny do historycznej rangi obszaru, jest jednym z podstawowych wyzwań rewitalizacji. „Jakość przestrzeni publicznych, miejskie krajobrazy stworzone przez człowieka, ar- chitektura oraz rozwój miejski są istotne z punktu widzenia warunków życia ludności miejskiej. Jako „miękkie czynniki lokalizacji” od- grywają one ważną rolę w przyciąganiu przedsiębiorstw opartych na wiedzy, wy- kwalifikowanej i twórczej siły roboczej oraz turystyki. Dlatego należy zwiększyć wzajemne oddziaływanie architektury, planowania infrastruktury i planowa- nia miejskiego, aby stworzyć atrakcyjne, przyjazne dla użytkownika przestrzenie publiczne i osiągnąć wysoki standard środowiska życia – „kultury budowlanej” (Baukultur). Kulturę budowlaną powinno się rozumieć w najszerszym znaczeniu tego słowa, jako sumę wszystkich aspektów kulturowych, gospodarczych, technologicznych, spo- łecznych i ekologicznych, które wpływają na jakość i proces planowania oraz budo- wania. (…) Jest to szczególne ważne dla zachowania dziedzictwa architektonicznego. Budynki historyczne, przestrzenie publiczne oraz ich wartość miejska i architektoniczna muszą zostać zachowane. Tworzenie oraz ochrona funkcjonalnych i dobrze zaprojektowanych przestrzeni publicznych, infrastruktury oraz usług jest zadaniem, które musi być realizo- wane wspólnie przez państwo, władze lokalne i regionalne oraz obywateli i przedsiębiorstwa.” Przykłady różnych typów przestrzeni publicznej w Dreźnie: Od prawej strony: ulica - deptak, przykład aranżacji placu w centrum, plac o funkcji targowej, gdzie odbywają się sezonowe wydarzenia (np. festyny).
 22. 22. 23 Ulica TrauguttaUlica Komuny Paryskiej Ulica Kościuszki , , , ,, , , , 0 0 b b b 0 0 X X U U 2 2 2 2 X R B R a S X X X p F m S n n p b b p R B , F F F F F F F F 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 , 3 główne ulice Przedmieścia Oławskiego: ulica Traugutta, ulica Kościuszki oraz ulica Komuny Paryskiej. Każdą z wymienionych ulic cechuje inne parametry przestrzenne, rozkład lokali użytkowych, natężęnie ruchu koncentracja odrębnych problemów. Wzdłuż nich należy lokalizować różnorodne funkcje, tak aby zaspokoić potrzeby mieszkańców oraz osób spoza Wrocławia. Przy ulicach znajdują się również skwery czy węzły przesiadkowe, których stan jest niezadowalający.
 23. 23. 24 uporządkowanie przestrzeni ulicznej pod kątem funkcjonalnym i estetycznym W obrębie Przedmieścia Oławskiego można wyróżnić kilka typów ulic. W więk- szości przypadków typowe przekroje ulic są niewydolne wobec nasilonego ruchu samochodowego oraz dzisiejszego zapo- trzebowania na miejsca postojowe. W ramach projektów przebudowy ulic wskazane jest uporządkowanie prze- strzeni ulicy, tak aby poszczególni jej użyt- kownicy mogli swobodnie korzystać. Podejmowane działania w zakresie prze- budowy ulic powinne być częścią dłu- gofalowego projektu w obszarze całego osiedla. Dzisiaj na mapie Przedmieścia Oławskie- go możemy wyodrębnić ulice, wzdłuż których zlokalizowana jest większa liczba lokali usługowych lub handlowych. Są to ulice: Traugutta, Komuny Paryskiej, oraz Kościuszki. Należy dążyć do podtrzymy- wania warunków dla funkcjonowania tego typu działalności - ich obecność przyczynia się do ożywienia przestrzeni, ze względu na klientów, zarówno mieszkań- ców osiedla, jak i pozostałych wrocławian. Podstawowym typem przestrzeni publicznej na Przed- mieściu Oławskim są ulice. Oprócz ulic o charakterze handlowym, dominująca grupa ulic posiada szerokość od 15-18 metrów, przeważnie jezdnię z kostki brukowej oraz chodniki z płyt ka- miennych lub kostki brukowej. Ulice te są mniej obciążone ruchem kołowym, wzdłuż nich występuje nasilony problem parkowania. Ulice te można określić jako "wewnętrzne', służące głównie mieszkań- com osiedla. Jest to okazją do wprowa- dzenia uspokojonego ruchu w ich obrębie, uporządkowania parkowania, umieszcze- nia zieleni ulicznej, wprowadzenie stref wyłącznie pieszych, z elementami małej architektury (ławek, oświetlenia, mebli miejskich). Przykład jednokierunkowej ulicy w strefie ruchu uspokojonego w Dreźnie.
 24. 24. 25 Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Pułaskiego Piłsudskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Zgodna Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Szybka Traugutta Traugutta Traugutta Plac Zgody ŻabiaŚcieżka Walońska Most Oławski Walońska Pułaskiego Więckowskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konstytu-cji 3 Maja Małachowskiego Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m , , , , , , , , , , , , ,, , , ,, , , , , , , , , , , , ,, , , , , , , , , , , ,, ,,,,,, , , , Ulica Traugutta jest obecnie uciążliwą arterią komunikacyjną. System ulic Szlaki handlowe Ulice nietypowe Ulice wewnętrzne Wzdłuż głównych szlaków handlowych wy- stępuje intensywny ruch samochodowy oraz parkowanie Przestrzenie publiczne dla ludzi czy dla samochodów? Niejednokrotnie trudno pogodzić interesy wszystkich użytkowników miasta.
 25. 25. 26 uspokojanie ruchu Wzrastający ruch samochodowy w obszarze jest coraz większym problemem. dla pieszych i rowerzystów Intensywny ruch samochodowy wzdłuż głownych ulic tranzytowych przyczynia się do dużego dyskomfortu pieszych i rowerzystów. Zagadnieniem uciążliwym jest również kwestia parkowania samo- chodów wzdłuż ulic oraz we wnętrzach kwartałowych. Wśród licznych metod ograniczania ruchu w mieście dla Przedmieścia Oławskie- go najbardziej interesujace wydają się być działania określane jako uspokojenie ruchu. Ich nadrzędnym celem jest przy- wrócenie ulicom dawnej wieloużytkowej funkcji oraz ograniczenie uciążliwego ru- chu samochodowego, będącego barierą dla użytkownika pieszego. Oprócz poprawy ładu przestrzennego i estetyki najważniejsze efekty to m.in. po- prawa stanu środowiska (przez zmniej- szenie emisji spalin i hałasu) i bezpieczeń- stwa na drodze. Wśród środków uspokajania ruchu na- leży wymienić środki prawne, budowla- ne oraz dotyczące organizacji ruchu. Do środków uspokojenia ruchu z zakresu organizacji ruchu zalicza się m.in.: • wyznaczanie tzw. „stref 30”, czyli wy- dzielonych obszarów o ograniczonej prędkości z wyraźnie oznakowanymi granicami i zmienionym charakterem podkreślającym uprzywilejowanie pie- szych i rowerzystów w strefie; • tworzenie zamkniętych enklaw w celu eliminacji ruchu tranzytowego przez obszar uspokajany; • wyznaczenie ciągów ulic jednokierun- kowych; • zamknięcie przejazdu przez niektóre ulice (z ewentualnym dopuszczeniem komunikacji zbiorowej); • zastępowanie skrzyżowań z pierw- szeństwem przejazdu skrzyżowaniami równorzędnymi lub rondami; • odpowiednia polityka parkingowa; • optyczne zawężenie pasów ruchu za pomocą oznakowania poziomego; Do budowlanych środków uspokojenia ru- chu zalicza się m.in.: • progi zwalniające • skrzyżowania z wyniesioną powierzch- nią, wyniesione przejścia dla pieszych • zwężenia pasów ruchu • wyspy „kanalizujące” ruch, azyle dla pieszych • mini i małe ronda • esowanie pasów ruchu, szykany • zamknięcie przejazdu dla samochodów (całkowite lub otwarte jedynie komuni- kacji zbiorowej) • bramy wjazdowe do strefy Wdrożenie wybranych działań w zakresie uspokajania ruchu jest nie tylko sposo- bem na racjonalne wykorzystanie prze- strzeni ulic, ale może przyczynić się do "odzyskania" ich dla innych aktywności. Szczegółowa analiza parametrów ulic będzie podstawą do stworzenia koncepcji uspokojenia ruchu. Kwartałowy układ ur- Ulica Dąbrowskiego. Ruch 2-kierunkowy oraz obustronne parkowanie równoległe Ulica Kościuszki (po zachodniej stronie ulicy Pułaskiego). Cofnięcie linii zabudowy w stosunku do historycznej. Ruch 2-kierunkowy (3 pasy ruchu), obustronne parkowanie równoległe, szerokie chodniki. Ulica Chudoby. Ruch 2-kierunkowy, parkowanie obustronne pod kątem 60°, wąskie chodniki. Schematy wykorzystania przestrzeni ulic na Przedmieściu Oławskim. Stan istniejący Ulica Kościuszki (po wschodniej stronie ulicy Pułaskiego). Ruch 2-kierunkowy, parkowanie obustronne pod kątem 60°, wąskie chodniki. Tory tramwajowe obecnie nie są wykorzystywane. Przykład organizacji ruchu w XIX-wiecznej dzielnicy Drezna - Neustadt. Po jednej stronie jezdni występuje parkowanie równoległe, po drugiej prostopadłe. Między miejscami postojowymi wprowadzono zieleń.
 26. 26. 27 banistyczny sprzyja przekształceniu we- wętrznych ulic na jednokierunkowe. Pas o szerokości 4 m umożliwi wydzielenie od- powiedniej ilości miejsc postojowych oraz zapewni komfortową szerokość chodni- ków. Możliwe jest również zachowanie ruchu 2-kierunkowego z wprowadzeniem obustronnego parkowania równoległego oraz wprowadzenie zieleni. Efektem opisanych działań jest zwiększe- nie przestrzeni w obrębie ulicy możliwej do zagospodarowania na inne cele, m.in. lokalizacja ogródków kawiarnianych, gab- lot eksponujących towary oferowane w położonych przy ulicy działalnościach go- spodarczych, wprowadzenie elementów zieleni, parkingów rowerowych, itp. Ruch 2-kierunkowy szer. jezdni 6 m, szer. chodnika 2 m parkowanie po obu stronach, równoległe Ruch 1-kierunkowy szer. jezdni 4 m, szer. chodnika 3 m parkowanie po obu stronach, równoległe wzdłuż fasad strefa ekspozycyjna Ruch 2-kierunkowy szer. jezdni 6 m, szer. chodnika 2 m parkowanie po obu stronach równoległe, nasadzenia zieleni Ruch 1-kierunkowy szer. jezdni 4 m, szer. chodnika 3 m parkowanie po jednej stronie 60°, wzdłuż jednej fasady strefa ekspozycyjna Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Pułaskiego Piłsudskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Zgodna Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Szybka Traugutta Traugutta Traugutta Plac Zgody ŻabiaŚcieżka Walońska Most Oławski Walońska Pułaskiego Więckowskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konstytu-cji 3 Maja Małachowskiego Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m Przykłady ulic, które mogłyby funkcjonować jako jednokierunkowe. Schematy wykorzystania przestrzeni ulic na Przedmieściu Oławskim – propozycje.
 27. 27. 28 rozważenie nowej lokalizacji przystanków komunikacji publicznej Dostęp do komunikacji publicznej jest jednym z ważnych aspektów wpływających na jakość życia w mieście. Przedmieście Oławskie to obszar o sto- sunkowo dobrym dostępie do komunika- cji tramwajowej i autobusowej. W trakcie konsultacji społecznych i w rozmowach z mieszkańcami zostały po- ruszone wątki dotyczące funkcjonowania miejskiego transportu. Zdaniem miesz- kańców obecnie odległości pomiędzy przystankami są zbyt duże. Jako kolejny mankament określono or- ganizację tras kursowania tramwajów – stwierdzono utrudnienia w połączeniu z pobliskimi strefami Wrocławia. Zdaniem mieszkańców brakuje na przy- kład dobrej komunikacji tramwajowej pomiędzy Dworcem Głównym a Placem Grunwaldzkim. Ulica Kościuszki na od- cinku pomiędzy ulicami Pułaskiego a Krakowską posiada awaryjne torowisko tramwajowe. Ze względu na zły stan tech- niczny nie może być ono wykorzystywane regularnie. Poprawa stanu technicznego jezdni na tym odcinku może być okazją do przywrócenia kursowania tramwaju. W ramach tworzenia zrównoważonego systemu komunikacji ważne jest zapew- nienie jak najlepszego dostępu wszystkim mieszkańcom. Ponadto należy dążyć do przystosowania przystanków dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przystanki są ważne nie tylko jako ele- menty infrastruktury komunikacji zbioro- wej. Są one zarówno istotnymi elementa- mi wystroju przestrzeni publicznych jak i miejscami o potencjale aktywności. W ich otoczeniu powinny znajdować się kioski, punkty małej gastronomii, elementy sy- stemu informacji przestrzennej miasta. Szczególną uwagę należy zwrócić na wę- zły przesiadkowe, czyli miejsca, w których krzyżują się trasy kursowania różnych linii. Przykład przystanku autobusowego w Barcelonie. W posadzce zastosowano materiał o specjalnej fakturze, ułatwiający komunikację osobom niewidomym. Powyżej i po prawej: przystanek w Zurychu. W obiekcie zintegrowano automat do sprzedaży biletów i informację o rozkładzie jazdy. Ponadto przeszklona ściana nie tylko umożliwia kontakt wzrokowy z otoczeniem, ale wykorzystana może być jako ławka dla czekających.
 28. 28. 29 Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Zgodna Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Szybka Traugutta Traugutta Traugutta Plac Zgody ŻabiaŚcieżka Walońska Most Oławski Walońska Więckowskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konstytu-cji 3 Maja Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m 149146145A145146A 901 900L 120 114 250240 901900L120114 901 900L 120 114 120 243114901900L N N 240 250 409406 149146145A406 146145K253D243241 3 5 0P 0L 0P 259811 259811 0P 0L 3 5 0P 3 5 0L 3 5 10 5 4 33+ 3 5 10 5 4 33+ Komunikacja publiczna Trasy komunikacji autobusowej Trasy komunikacji tramwajowej Przystanki autobusowe Przystanki tramwajowe Propozycje miejsc,w których można rozważyć wprowadzenie dodatkowych przystanków
 29. 29. 30 remonty nawierzchni ulic oraz chodników Stan nawierzchni ulic oraz chodników wpływa na bezpieczeństwo użytkowania przestrzeni. Na podstawie przeprowadzonych w ob- szarze opracowania analiz można wska- zać odcinki jezdni oraz chodników, których stan techniczny utrudnia korzystanie z nich. (por. Masterplan Analizy str. 56-57) Większość ulic kwalifikuje się do prze- prowadzenia kompleksowego remontu, w którego zakresie jest wymiana, remont lub rekonstrukcja nawierzchni, wprowa- dzenie nowego oświetlenia, elementów małej architektury, zieleni, ale i moderni- zacja podziemnej infrastruktury. W przypadku remontów ulic w obrębie głównych ulic tranzytowych wskazane jest stosowanie nawierzchni asfalto- wych, które minimalizują hałas. W ulicach o mniejszym natężeniu ruchu słuszne jest zachowanie i użycie oryginalnego materiału. Przy prowadzeniu remontów chodników należy w jak największym stopniu dążyć do wykorzystania istniejącego materiału budowlanego. Zakładając, że koszt remontu 100 mb. nawierzchni ulicy mieści się w przedziale 730.000 – 1.000.000 zł (źródło: gdansk.pl/ cennik), na kompleksowe remonty ulic w skali tak dużego osiedla jak Przedmieście Oławskie należałoby przeznaczyć kilka- dziesiąt milionów złotych, Znacznie korzystniej pod względem eko- nomicznym kształtuje się koszt remontu chodnika (ok. 22.500 zł za 100 mb). Biorąc pod uwagę wysoki sumaryczny koszt remontów ulic, należy działania te należą etapować i w sposób rozważny koordynować z innymi działaniami (np. remontami obiektów czy podwórzy). Ponadto istnieje szereg działań "nisko budżetowych", których efekt pozytywnie wpływa na jakość przestrzeni publicznych i poruszania się. Do takich działań należy porządkowanie miejsc parkingowych, wy- noszenie przejść dla pieszych, wydzielanie na jezdni pasa rowerowego (lub kontrapa- sa), wprowadzanie zieleni itp. Strefa piesza wyłożona została dużymi płytami z granitu, które ułatwiają komunikację. Po obu stronach uzupełnienie z małej kostki. Opisane rozwiązanie jest typowe dla XIX wiecznych dzielnic. Na Przedmieściu Oławskim jest to pożądane rozwiązanie. Fragment ulicy w Dreźnie. Przemyślany rysunek posadzki. Jest ona funkcjonalna oraz estetyczna. Uwagę zwracają elementy przymocowane do parapetów, umożliwiają one spożywanie napojów oraz przekąsek serwowanych w restauracji.
 30. 30. 31 Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Pułaskiego Piłsudskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Zgodna Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Szybka Traugutta Traugutta Traugutta Plac Zgody ŻabiaŚcieżka Walońska Most Oławski Walońska Pułaskiego Więckowskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konstytu-cji 3 Maja Małachowskiego Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m0 100 200 300 400 500 m Na rysunku zaznaczono fragmenty ulic których stan jezdni oraz chodników jest zły. Powyżej przykład nawierzchni w strefie uspokojonego ruchu w Dreźnie. Użyte materiały wyznaczają osobne strefy funkcjonalne ulicy. Po lewej: strefa piesza ulicy może być przestrzenią rekreacji. Mieszkańcy używają własnych mebli, aby korzystać z atrakcyjnej przestrzeni publicznej. Po prawej: Przykład systemu odwodnienia szczelinowego. Jest to niezwykle estetyczna i funkcjonalna metoda odwodnienia ulicy.
 31. 31. 32 rewitalizacja i modernizacja przestrzeni publicznych Przestrzenie publiczne to ulice, place, skwery czy tereny zielone takie jak parki i zieleńce. W postrzeganiu miasta przestrze- nie publiczne spełniają kluczową rolę – ich funkcjonalność i wizeru- nek budują obraz miejsca, sprawiają, czy jest ono odbierane jako przyjazne i atrakcyjne dla użytkowników. Modernizacja i zagospodarowanie prze- strzeni publicznych jest jednym z prio- rytetowych zadań rewitalizacji – przede wszystkim dlatego, że takie działania przynoszą pozytywne efekty dla szcze- gólnie wielu mieszkańców i odwiedzają- cych, ale też ze względu na impulsy dla kolejnych inwestycji, jakie mogą zostać wywołane poprzez działania takie jak uporządkowanie funkcjonalne, remonty nawierzchni, oświetlenie, umeblowanie, wprowadzenie zieleni. Działania w przestrzeni publicznej powin- ne być realizowane z myślą o wszystkich jej użytkownikach. Wypracowanie opty- malnych rozwiązań ułatwić może nawią- zanie dialogu społecznego (np. w formie konsultacji społecznych). Przedmieście Oławskie to obszar o XIX-wiecznym rodowodzie. Jego cha- rakterystyczny wizerunek budują kwartały zabudowy kamienicowej i ulice o zwartych pierzejach. Ze względu na przeobrażenia na przestrzeni ostatnich 200 lat, występu- ją też strefy, których wizerunek odbiega od historycznego charakteru Przedmieścia Oławskiego. Jednym z podstawo- wych wyzwań rewita- lizacji miast jest rów- noważenie interesów poszczególnych grup korzystających z prze- strzeni publicznej i dzia- łających w niej. Na potrzeby masterplanu wybrano na Przedmieściu Oławskim kilka przykłado- wych miejsc, w których zauważono naj- wyższy stopień zdegradowania przestrze- ni oraz kumulację różnych problemów. Wybrane ulice i węzły przestrzenne tworzą system przestrzeni publicznych. Ich funk- cjonowanie zależy od wielu czynników: struktury zabudowy, parametrów fizycz- nych przestrzeni, zlokalizowanych funkcji (również w bezpośrednim sąsiedztwie), rodzaju i liczby poruszających się użyt- kowników (piesi, rowerzyści, kierowcy, itp.). Szczególną uwagę skoncentrowano na miejsca węzłowe, stąd też wskazano przestrzenie publiczne zlokalizowane przeważnie w sąsiedztwie przystanków komunikacji publicznej. W ramach modernizacji przestrzeni pub- licznych wraz z poprawą jej funkcjonalno- ści i ładu przestrzennego należy dążyć do działań zwiększających komfort jej użyt- kowania, np. poprzez uspokojenie ruchu, poprawę bezpieczeństwa, zmniejszenie hałasu oraz poprawę jakości środowiska. Przestrzenie publiczne są własnością Gminy Wrocław, której organy odpowia- dajązajejzagospodarowanieiutrzymanie. Przestrzenie publiczne powinne być tworzone z myślą o poszczególnych jej użytkownikach. W ramach rewitalizacji przestrzeni publicznej należy dążyć do stworzenia różnorodnych miejsc, tak aby korzystała z nich jak największa liczba użytkowników
 32. 32. 33 Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Pułaskiego Piłsudskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Traugutta Traugutta Traugutta ŻabiaŚcieżka Most Oławski Walońska Pułaskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konstytu-cji 3 Maja Małachowskiego Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m 1. 2. 5. 6. 4. 9. 8. 7. Propozycja modernizacji przestrzeni publicznych Plac Zgody 3. Szybka WięckowskiegoZgodna Skwery Przestrzenie publiczne w rejonie węzłów komunikacyjnych Nabrzeże Oławy Połączenie pomiędzy ulicą Traugutta a nabrzeżem Oławy
 33. 33. 34 wyposażenie przestrzeni wspólnych w małą architekturę oraz zieleń Jakość przestrzeni publicznych zależy w dużej mierze od ich wystroju – począwszy od nawierzchni, poprzez rodzaj oświetlenia, zieleń aż do wyposażenia. Układ elementów, zastosowany typ i jakość decydują niejednokrotnie o charakterze miejsca. Ich odpowied- ni dobór i aranżacja warunkują właściwy odbiór kategorii i przeznaczenia miejsca. Starannie zaprojektowane elementy wystroju przestrzeni publicznej: przykłady różnych typów ławek: wolnostojące , stojące w rzędzie, równolegle do fasady czy jako podest między rzędem drzew. W pobliżu węzłów komunikacyjnych ważne jest lokalizowanie parkingów rowerowych Po lewej: Pożądanym elementem wyposażenia miejskiej przestrzeni są toalety. Brak toalet jest często przeszkodą w korzystaniu z terenów rekreacyjnych w mieście przez osoby starsze oraz matki z dziećmi. Po prawej: przestrzenie, w których zastosowano nawierzchnie z dużych płyt w posadzce. x
 34. 34. 35 Poniżej: przykłady wkomponowania nowo nasadzonych drzewek w posadzce. Elementy te również mogą wpływać na wystrój przestrzeni publicznej. Od lewej: Zurych i Barcelona Zieleń w mieście może występować w różnych formach: parki, zieleńce, zielone skwery, rabaty czy donice – starannie wprowadzona i zaaranżowana zieleń pozytywnie wpływa na wizerunek przestrzeni publicznych i podnosi jakość życia mieszkańców Powyżej: przykład przestrzeni publicznej w Dreźnie. Zieleń nasadzona została w liniach prostych. Wymaga ona pielęgnacji,ale osiągnięto spójną kompozycję przestrzenną, która sprzyja rekreacji. Po prawej: przykłady współczesnych form siedzisk w Barcelonie. Tworząc zagospodarowanie przestrzeni wzdłuż Oławy możliwe jest wykorzystanie nowoczesnego wzornictwa, zachęcającego do korzystania z tych obiektów
 35. 35. 36 oświetlenie przestrzeni publicznej Większość ulic w obszarze opracowania jest oświetlona – jedynie fragment ulicy Haukego-Bosaka jest zupełnie pozbawio- ny oświetlenia. W obszarze zidentyfikowano 3 podsta- wowe typy latarni: wiszące, wolnostojące oraz latarnie mocowane na budynkach. Stan techniczny większości oceniono jako zadowalający. Dominuje oświetlenie elek- tryczne z lampami sodowymi, dającymi kolor żółty, słabo oświetlające przestrze- nie publiczne. Myśląc o oświetleniu przestrzeni wspól- nych należy mieć na uwadze wiele funk- cji jakie posiada światło. Oprócz poprawy funkcjonalności obszaru po zmroku oraz zapewnienia bezpieczeństwa, światło może pełnić funkcje dekoracyjne poprzez wykorzystanie go do iluminacji, podkre- ślania charakterystycznych form i cech przestrzeni. Koncepcja oświetlenia może być pomoc- na w świadomym strefowaniu obszaru, tj. przy wyznaczaniu miejsc, które nocą mogą być wykorzystywane aktywnie i ta- kich, które powinny być ciche. Aspekty środowiskowe, ale też ekono- miczne są okazją do rozważenia wprowa- dzenia oświetlenia energooszczędnego. Jednym z możliwych rozwiązań jest za- Oświetlenie przestrzeni publicznej jest istotnym elementem wpływającym zarówno na estetykę, jak i poczucie komfortu i bezpieczeństwa. stosowanie oświetlenia w bezobsługowej technologii LED. Oświetlenie uliczne wy- maga częstego serwisowania i naprawia- nia – technologia LED stanowi praktyczną oraz ekonomiczną alternatywę, ponieważ "zużywa" minimalną ilość energii elek- trycznej, biorąc pod uwagę ilość emito- wanego światła" i jest bardziej przyjazna dla środowiska niż tradycyjne oświetlenie świetlówkowe, trudniejsze w utylizacji. Ponadto poprawę efektów oświetlenia ulicznego może przynieść zastosowanie lamp umocowanych nisko. W obrębie ce- lowo wybranych lokalizacji wskazane jest wprowadzenie lamp na wysokości ok. 4 m w formie lamp wolnostojących lub latarni mocowanych na budynkach – na przykład. przy głównych szlakach handlowych Trau- gutta, Komuny Paryskiej oraz Kościuszki. Ważną kwestią jest zadbanie o jednolitą estetykę elementów oświetlenia – wypo- sażenie spójne dla całego obszaru Przed- mieścia Oławskiego, przyczyni się do po- prawy estetyki osiedla. Zagadnieniem pokrewnym jest kwestia estetyki i oświetlenia witryn w parterach ulic oraz oświetlenia przystanków, któ- re powinny być również traktowane jako źródła oświetlenia przestrzeni publicz- nych. Aktywizacja ulic handlowych może być okazją do poprawy estetyki witryn sklepowych, również po zmroku. Projektując oświetlenie ulic należy mieć na uwadze także koszty realizacji. Posta- wienie latarni ulicznej kosztuje ok. 8500 zł, natomiast miesięczny koszt oświetlenia ulic to ok. 154 zł/100 mb. W długofalowej perspektywie należy roz- ważyć iluminacje obiektów charaktery- stycznych dla obszaru.
 36. 36. 37 Ulica Haukego-Bosaka jest pozbawiona oświetlenia wysokiego. W ramach porządkowania przestrzeni możliwe jest wprowadzenie oświetlenia niskoumocowanego. Po lewej: przykłady kształtowania oświetlenia przestrzeni publicznej. Dobór odpowiedniego typu oświetlenia do charakteru przestrzeni wpływa na odbiór przestrzeni po zmroku.
 37. 37. 38 wprowadzenie systemu informacji miejskiej oraz turystycznej System Informacji Miejskiej (SIM) jest sposobem oznakowania miasta oraz prowadzenia po mieście. W ramach SIM oznakowane są kamienice, atrakcje tu- rystyczne oraz komunikacja miejska. Jednolity system oznakowania prze- strzeni miejskiej powinien obejmować wszystkie obiekty użyteczności publicz- nej oraz te, które posiadają znaczenie dla lokalnej społeczności. Efekt stosowania SIM to poprawa czytelności miasta dla mieszkańców oraz turystów, lepszy do- stęp do informacji. Jednolitość przyjętych rozwiązań może pozytywnie przyczynić się do poprawy ładu przestrzennego. We Wrocławiu SIM wprowadzany jest od 2006 roku. Wprowadzenie Systemu Informacji Miejskiej i turystycznej przyczynia się do czytelności miasta. Jednym z działań w ramach rewitalizacji obszaru może być poprawa systemu po- przez uzupełnienie go o dodatkowe ele- menty, np. • pulpity prezentujące obiekty zabytkowe oraz rzeźby, • tablice mapowe informujące o dzielnicy Przedmieście Oławskie, • tablice tematyczne o Przedmieściu Oławskim w kontekście jego historii i specyfiki, • tablice tematyczne z informacją na temat dawnych fabryk, obiektów użyteczności publicznej, terenów zieleni wraz ze historycznymi zdjęciami obszaru. Obecnie w granicach opracowania zlo- kalizowano 5 bezobsługowych punktów informacyjnych: • nr 3 - Przedmieście Oławskie, ul. Międzyrzecka/Na Grobli, • nr 50.1 - Plac Wróblewskiego, • nr 50.2 - ul. Traugutta / Na Niskich Łąkach, • nr 50.3 - ul. Pułaskiego / Kościuszki (Starostwo Powiatowe), • nr 80 - ul. Małachowskiego (PKP). W sąsiedztwie punktów informacyjnych powinno się lokalizować elementy uzu- pełniające system. Na mapie Przedmieś- cia Oławskiego istnieje wiele miejsc, w których brakuje informacji miejskiej oraz turystycznej. Bezobsługowy punkt informacyjny przy ulicy Małachowskiego. W jego otoczeniu brakuje tablicy tematycznej o Przedmieściu Oławskim.
 38. 38. 39 Brakinformacjinatemat obiektów sakralnych Możliwość wprowadze- nia informacji na temat reprezentacyjnej archi- tektury wzdłuż Podwala oraz pobliskiego Wzgó- rza Partyzantów Ulica Miernicza zasłu- guje na odrebną tablicę informacyjną ze wzglę- du na stopień zacho- wania oryginalnej XIX architektury W pobliżu Muzeum Et- nograficznego należy wprowadzić informa- cję na temat dawnego przemysłowego cha- rakteru osiedla oraz ważnej roli rzeki Oławy w przeszłości. W pobliżu istniejącyh bezobsługowych punk- tów informacyjnych należy wprowadzać bardziej szczegółowe informacje o Przed- mieściu Oiławksim System informacji miejskiej i turystycznej Istniejące bezobsługowe punkty informacyjne Propozycje stref lokali- zacji elementów systemu informacji n n n n n n n n n
 39. 39. 40 tworzenie miejsc dedykowanych grupom mieszkańców – na przykład dzieciom, młodzieży, seniorom Strefa nabrzeży może być wykorzystana jako miejsce rekreacji szczególnie w okresie wiosennym i letnim. Jednym z możliwych rozwiązań jest stworzenie klubokawiarni, która będzie udostępniać leżaki. Po prawej stronie przykłady przestrzeni publicznych w Barcelonie wykorzystywanych przez młodzież do jazdy na deskorolce.
 40. 40. 41 Po lewej: 3 przykłady przestrzeni dla najmłodszych w postaci placów zabaw. Place zabaw projektowane są z myślą o konkretnych grupach wiekowych. Na Przedmieściu Oławskim należy stworzyć sieć placów zabaw, tak aby umożliwić miejsce spędzania czasu wolnego jak najszerszej grupie dzieci. Projektując przestrzenie publiczne nie należy zapominać o potrzebach osób starszych. F 2 X RU ¶ Z _ p Przedmieście Oławskie to miejsce zamieszkania ok. 24 tysięcy osób. Definiując priorytetowe projekty w ramach rewitalizacji osiedla należy dążyć do uwzględnienia potrzeb jak największej grupie odbiorców. Poszczególne projekty będą lokalizowane wzdłuż głównych ulic, co pozwoli na stworzenie systemu przestrzeni publicznych. Jego rolę w mieście można przyrównać do roli krwiobiegu w organizmie człowieka.
 41. 41. 43 rewitalizacja i modernizacja przestrzeni wewnątrzkwartałowych cel operacyjny
 42. 42. 44 cele działań działania proponowane projekty • zagospodarowanie przestrzeni kwartałowych jako pełnowartościowych elementów funkcjonalno- przestrzennego systemu osiedla • opracowanie spójnej koncepcji przeznaczenia wnętrz kwartałowych dla całego obszaru opracowania • opracowanie koncepcji połączeń przestrzenno-funkcjonalnych pomiędzy podwórzami • stworzenie sieci zaintersowanych aktywnym współdziałaniem przy realizacji projektów • opracowanie projektów modelowych • zwiekszenie terenow biologicznie czynnych, -- wybór podwórek nadających się do przeprowadzenia działań modelowych -- realizacja modelowego projektu dla przestrzeni wewnątrzkwartałowych, -- uporządkowanie stref funkcjonalnych we wnętrzach kwartałowych (parkowanie, itp.), -- wyposażenie przestrzeni wewnątrzkwartałowych w małą architekturę, oświetlenie, zielen itp. • rewitalizacja i modernizacja przestrzeni wewnątrzkwartałowych • koncepcja zintegrowanych działań we wspólnych częściach przestrzeni wewnątrzkwartałowych, realizacja modelowego projektu dla przestrzeni wewnątrzkwartałowych, uporządkowanie stref funkcjonalnych we wnętrzach kwartałowych (parkowanie, itp.), wyposażenie przestrzeni wewnątrzkwartałowych w małą architekturę, oświetlenie, zielen itp., opracowanie modelowego projektu z udziałem partycypacji mieszkańców i inicjatyw oddolnych, remonty chodników. • utrzymanie czystości w przestrzeni półpublicznej • zwiększenie ilości koszy na śmieci, poprawa funkcjonowania miejsc gromadzenia odpadów stałych we wnętrzach wewnątrzkwartałowych • wykorzystanie zaangażowania społeczności lokalnej w trakcie projektowania przestrzeni wspólnych • konsultacje społeczne dotyczące wszelkich planowanych działań w przestrzeniach wspólnych, udostępnienie terenów zielonych w dyspozycję społeczności lokalnej, • utworzenie programu/budżetu wspierającego pielęgnację i nowe nasadzenia roślinności; zintegrowany system nasadzenia drzew. -- opracowanie modelowego projektu z udziałem partycypacji mieszkańców i inicjatyw oddolnych -- koncepcja zintegrowanych działań we wspólnych częściach przestrzeni wewnątrzkwartałowych rewitalizacja i modernizacja przestrzeni wewnątrzkwartałowych
 43. 43. 45 Proponowane działania dla wnętrz kwartałowych powinny wykorzystywać istniejące zagospodarowanie – w ten sposób podniesienie estetyki może odbyć się przy niewielkich nakładach finansowych. Na Przedmieściu Oławskim wnętrza kwartałowe są stosunkowo duże i mieszczą wiele funkcji. W większości wnętrz kwartałowych Przedmieścia Oławskiego zidentyfikowano zły stan lub brak zieleni. Obecność uporządkowanej zieleni w podwórkach korzystnie wpływa na wizerunek przestrzeni. Jednym z wielu problemów jest nieuporządkowana kwestia gromadzenia odpadów stałych. Tworząc koncepcje zagospodarowania poszczególnych podwórzy należy mieć na uwadze ten problem. Poniżej: Przykład zagospodarowania wnętrza kwartałowego w Dreźnie. Przykład ten cechuje uporządkowanie poszczególnych elementów: posadzki, małej architektury, zieleni.
 44. 44. 46 zintegrowane działania we wspólnych częściach przestrzeni wewnątrzkwartałowych W obszarze objętym opracowaniem można wskazać wiele typów wnętrz wewnątrzkwartałowych. W analizach do masterplanu rozpatrzono wnętrza kwar- tałowe po kątem ich układu urbanistycz- nego, zagospodarowania przestrzennego, struktur własnościowych oraz stanu tech- nicznego. Na podstawie wieloaspektowej analizy podzielono wnętrza kwartałowe ze względu na ich wielkość, sposób wygro- dzenia oraz przeprowadzony remont. Dominującym problemem podwórzy jest nieuporządkowane parkowanie. Samo- chody we wnętrzach kwartałowych stoją Katalizatorem procesu rewitalizacji może być realizacja modelowego kompleksowego projektu zagospodarowania wybranego wnętrza podwórzowego. Proponowane działania dla wnętrz kwartałowych powinny wykorzystywać istniejące zagospodarowanie – w ten sposób podniesienie estetyki może odbyć się przy niewielkich nakładach finansowych. w miejscach do tego nie przeznaczonych, uniemożliwiają mieszkańcom nie tylko przebywanie na podwórku, ale też w mia- rę wygodne przemieszczanie się. Kwestia parkowania samochodów jest jednym z najpilniejszych problemów do rozwiąza- nia, wymagającym systemowych działań. Ponadto istotnym problemem są miejsca gromadzenia odpadów stałych. Zwiększe- nieilościkontenerównaodpadykomunal- ne, szkło, makulaturę i tworzywa sztuczne oraz zmiana częstotliwości ich wywożenia spotęgowała chaos przestrzenny i wyma- ga pilnych działań zaradczych. W tworzeniu projektów zagospodarowa- nia wnętrz kwartałowych istotne jest indywidualne podejście, uwzględniające aspekty ww. analiz. Pozytywny efekt może przynieść opraco- wanie modelowego projektu dla wybra- nego podwórka, zawierającego ogólne wskazania w zakresie wydzielenia stref przeznaczonych dla różnych grup miesz- kańców. Proponowany model postępo- wania powinna cechować elastyczność, to znaczy określony sposób postępowania powinien być adaptowalny dla kolejnych podwórek w obszarze Przedmieścia Oławskiego. W ramach proponowanych działań możliwe jest wskazanie kilku wa- riantów postępowania. Wybór pierwszego kwartału, w którym wdrożona zostanie koncepcja zintegrowa- nych działań powinien poprzedzony zostać fazą testową, w ramach której odbędą się konsultacje z mieszkańcami, realizacja wybranych działań oraz ewaluacja projek- tu (ocena trafności przyjętych rozwiązań). Celem modelowego sposobu postępowa- nia jest stworzenie korzystnych warun- ków dla istniejących i planowanych funkcji w obrębie podwórzy, zminimalizowanie konfliktów powstających w fazie projekto- wania oraz realizacja potrzeb jak najwięk- szej liczby użytkowników. Działania zintegrowane cechuje moduło- wa i kompleksowa organizacja, dotyczą- ca wszystkich aspektów funkcjonowania podwórek. Ważnym aspektem projektowania po- dwórek modelowych jest konsultowanie wszelkich działań z mieszkańcami pod- czas trwania całego procesu. Aby usystematyzować proces projekto- wania wskazano 5 priorytetowych grup działań: a. przestrzenne, b. gospodarcze, c. komunikacyjne, d. społeczne, e. środo- wiskowe. Zintegrowany projekt powinien łączyć możliwie jak największą ilość róż- nych działań, które przyniosą pożądane efekty.
 45. 45. 47 Wybór 'modelowego podwórka' będzie im- pulsem dla działań w kolejnych kwartałach. Projekt powinien uwzględniać działa- nia w poszczególnych grupach: Projekty we wnętrzach kwartałowych należy po- wiązać z działaniami w przestrzeniach publicznych na Przedmieściu Oławskim Należy pamiętać o tworzeniu po- łączeń pomiędzy poszczególnymi podwórzami.
 46. 46. 48 wdrożenie modelowego projektu z udziałem mieszkańców Współdecydowanie mieszkańców w procesie projektowania podwórka jest przykładem partycypacyjnego modelu planowania. Działaniem poprzedzającym proces projektowania jest rozważenie mode- lowych wariantów zagospodarowania wnętrz kwartałowych oraz scenariuszy strategicznych określających sposoby postępowania. Z perspektywy kompleksowej rewitali- zacji ważne jest stworzenie modelowego projektu zagospodarowania wybranego podwórka, tak aby na konkretnym przy- kładzie przetestować zarówno możliwości zagospodarowaniajakiformywspółpracy. Zaangażowanie lokalnej społeczności podczas projektowania posiada wiele za- let – jedną z nich jest budowanie poczucia własności do terenu, która przekłada się na poczucie odpowiedzialności za prze- strzeń. Dla projektantów i decydentów jest to okazja do poznania rzeczywistego zapotrzebowania mieszkańców Nadrzędnym celem jest stworzenie prze- strzeni służącej mieszkańcom i podmio- tom działającym w przestrzeni podwórka, Należy dążyć do współpracy projektantów z mieszkańcami. Ich zaangangażowanie może być gwarancją realności propono- wanych rozwiązań. Ponadto warsztaty projektowe dotyczące zagospodarowania podwórek mogą okazać się okazją do budowania sieci społecznych pomiędzy mieszkańcami, co pozytywnie wpłynie na poczucia odpowiedzialności za wspólną przestrzeń. Po lewej: zdjęcie z pierwszego etapu konsultacji społecznych dotyczących przyszłości Przedmieścia Oławskiego, które odbyły się 20 listopada 2013 r. w IV liceum ogólnokształcącym przy ulicy Świstackiego. Po prawej: konsultacje dotyczące wariantów zagospodarowania wnętrza kwartałowego mogą odbywać się z wykorzystaniem makiety, co usprawni komunikację pomiędzy mieszkańcami a projektantami.
 47. 47. 49 Efektem projektu modelowego może być podniesienie estetyki wnętrze kwartałowego poprzez wprowadzenie zieleni, malej architektury. Należy pamiętać, że zapisy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dopuszczają możliwość dogęszczenia zabudowy. Nowe budynki we wnętrzach kwartałowych mogą pozytywnie wpłynąć na zagospodarowanie przestrzeni podwórek. Na estetykę przestrzeni podwórka wpływa wiele czynników, jednym z nich jest stan tylnych elewacji. Remont fasady może być okazją do poprawy izolacyjności termicznej oraz akustycznej w mieszkaniach, jak i zwiększenia metrażu poprzez wprowadzenie systemowych balkonów.
 48. 48. 50 stworzenie systemu powiązań funkcjonalno przestrzennych pomiędzy podwórzami XIX-wieczny układ urbanistyczny Przed- mieścia Oławskiego charakteryzują dość zwarte parametry ulic oraz stosunkowo mała liczba placów i skwerów. Miejscami o dużym potencjale są wnętrza wewnątrzkwartałowe. Można tu wskazać kilka typów przestrzenno-funkcjonalnych, jak też zróżnicowanych mankamentach czy problemach. Przestrzeń podwórek wykorzystywana jest przede wszystkim przez mieszkań- ców osiedla, ale znajdują się tu także obiekty oświaty oraz działalności gospo- darczej. Większość wnętrz kwartałowych użytkowana jest na różnorodne sposoby, posiada wiele podstref, które często są od siebie wygrodzone. Poszczególne wnętrza posiadają potencjał do stworzenia miejsc dla różnych grup użytkowników. W celu stworzenia systemu połączeń istotne jest przeanalizowanie szeregu uwarunkowań, z których prioretyteto- wymi są struktura własności (prefe- rowane będą tereny będące własnoś- cią Gminy Wrocław) oraz dostępność (brak wygrodzeń, przejazdy bramne, luki w zabudowie). Połączenie wnętrz kwartałowych systemem powiązań pieszych wprowadzi nową jakość przestrzeni półpublicznych na Przedmieściu Oławskim Wraz z ideą stworzenia wygrodzonych połączeń pieszych pomiędzy podwórkami możliwe będzie przyporządkowanie stref przestrzennych o różnym przeznaczeniu. Jednym z podstawowych działań będzie stworzenie ścieżek w obrębie podwórek i wyposażenie ich w oświetlenie i podsta- wowe elementy wyposażenia. Na podsta- wie przeprowadzonych analiz stwierdzono duże zaniedbania w tej kwestii. Prawidło- we oświetlenie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i estetyki miejsca. Duża powierzchnia większości kwartałów umożliwia współistnienie wielu pożąda- nych dla wnętrz kwartałowych funkcji. W sieć połączeń mogą być włączone na przykład place zabaw dla dzieci, boiska, miejsca spędzania czasu wolnego dla osób starszych, targowiska czy kioski oraz wiele innych funkcji. Równolegle do działań wzmacniających połączenia pomiędzy poszczególnymi podwórzami należy pamiętać o prze- strzeniach publicznych - których uzupeł- nieniem będzię sieć połączeń pomiędzy kwartałami, Pożądanym efektem stworzenia omawia- nego systemu połączeń będzie urucho- mienie szeregu inicjatyw oddolnych oraz projektów wykorzystujących powstałą in- frastrukturę, tak aby nastąpił efekt syner- giczny – współdziałanie poszczególnych projektów powinno mieć efekt większy niż suma poszczególnych działań. Powyżej: przykład identyfikacji wizualnej podwórka w Dreźnie. Szyld informuje o wejściu do podwórka przez bramę. W samej bramie znajduje się tablica z planem podwórka z dokładniejszą informacją na jego temat.
 49. 49. 51 Podwale Dworcowa Krasińskiego Hercena Kniaziewicza Dąbrowskiego Pułaskiego Piłsudskiego Kościuszki Worcella Komuny Paryskiej Haukego-Bosaka Kościuszki Prądzyńskiego Świstackiego Więckowskiego Brzeska Zgodna Miernicza Łukasińskiego Prądzyńskiego Szybka Traugutta Traugutta Traugutta Plac Zgody ŻabiaŚcieżka Walońska Most Oławski Walońska Pułaskiego Więckowskiego Chudoby Kościuszki Na Niskich Łąkach Krakowska KomunyParyskiej Dworcowa Plac Konstytu-cji 3 Maja Małachowskiego Pułaskiego 0 100 200 300 400 500 m , X X U 2 R a X Fb p R B F » » » » »» » » » » »» » » » » » » » » »»» » » » » » »» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » System powiązań funkcjonalno- przestrzennych System połączeń pomiędzy poszcze- gólnymi wnętrzami kwartałów jako uzupełnienie systemu przestrzeni publicznych osiedla Tworzenie uwarunkowań dla powstawania rożnych stref wzdłuż systemu. We wnętrzach kwartałowych powstaną przestrzenie półpubliczne, ale i strefy prywatne, przeznaczone wyłącznie dla mieszkańców
 50. 50. 52 P P P P P P P P P P termomodernizacja kamienic oświetlenie połączeń wewnątrz- kwartałowych przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa należy zadbać o estetykę bram wejściowych poprawę jakości życia miesz- kańców może przynieść budowa balkonów przebudowa zapleczy lokali usługowych, przystosowanie ich do pełnienia nowych funkcji stworzenie wspólnotowego ogródka / zieleńca wydzielenie ogródków wyłącznie dla mieszkańców wykorzystanie potencjału oficyn oraz pustostanów wydzielenie miesc parkingowych należy zadbać o prawidłowe zaakcentowanie wejść do podwórek wzdłuż projektowanych ścieżek we wnętrzach kwartałów zabudowy będą powstawać przestrzenie różnych aktywności ̦ Ì Ì Ì ” poprawa oferty usługowo- -handlowej, a szczególnie gastronomii wprowadzenie wydzielonych stref gromadzenia odpadów stałych 20 20 uspokojenie ruchu może ułatwić komunikację mieszkańców pomiędzy wnęrzami kwartałowymi sposób zagospodarowania poszczególnych wnętrz kwartałowych powinien być zróżnicowany wprowadzenie zieleni ¦ dokładny model zagospodarowania każdego z kwartałów zabudowy należy wypracować z mieszkańcami w trakcie konsultacji społecznych P Ì P ? stworzenie systemu połączeń pomiędzy podwórzami F 2 R« p p F F F F p PPP
 51. 51. 53 Most Oławski ul. Żabia Ścieżka ul. Na Niskich Łąkach Park na Niskich Łąkach Geocentrum Wzgórze Partyzantów tworzenie połączeń (ścieżek) pomiędzy wnętrzami kwartałowymi. zadbanie o oświetlenie, elementy małej architektury, oznakowanie (system informacji miejskiej) wzmocnienie połączeń pieszych wzdłuż ulic wzmocnienie istniejących połączeń przez Oławę stworzenie połączenia wzdłuż nabrzeży Oławy tworzenie różnorodnej oferty miejsc rekrea- cji wzdłuż Oławy zagospodarowanie przestrzeni we wnę- trzach wewnątrzkwartałowych wybór kluczowych przestrzeni publicznych tworzenie przestrzeni dla poszczególnych grup mieszkańców wzdłuż sytemu połączeń wnętrz kwartałowych System połączeńul. Szybka przebudowa placów oraz skwerów stworzenie przestrzeni dla mieszkańców, wyposażenie przestrzeni wspólnych w małą architekturę, oświetle- nie; stworzenie miejsc dedykowanych poszczególnym grupom mieszkańców (dzieci, młodzież, osoby starsze), remonty chodników, nawierzchni, uporządkowanie stref funkcjonalnych we wnętrzach kwartałowych (parko- wanie, itp.), koncepcja zintegrowanych działań we wspól- nych częściach przestrzeni wewnątrzkwarta- łowych, realizacja modelowego projektu dla przestrzeni wewnątrzkwartałowych zwiekszenie terenow biologicznie czyn- nych, utworzenie programu/budżetu wspierającego pielęgnację i nowe nasa- dzenia roślinności; zintegrowany system nasadzenia drzew. remonty i modernizacja nawierzchni głównych ulic m _X R F _ m U X 2 ` » » »
 52. 52. 54 Podwórka we wschodniej części są ubogie w jakiekolwiek tereny zielone. Miejscami występują połacie zaniedbanej trawy oraz pojedyncze drzewa liściaste. Sporadycznie zauważyć można powstające prywatne ogródki. wyposażenie przestrzeni wewnątrzkwartałowych w małą architekturę, oświetlenie, zieleń, itp. Odpowiednie wyposażenie przestrzeni wewnątrzkwartałowej w małą architekturę, oświetlenie i zieleń czyni je miejscami przyjaznymi dla mieszkańców Przeprowadzona analiza stanu zagospo- darowanie podwórek na Przedmieściu Oławskim wykazała, że ich wyposażenie w elementy małej architektury takie jak ławki, kosze na śmieci, urządzenie placów zabaw jest w znacznym stopniu ograni- czone. W opracowaniu wskazano miejsca, w których wyposażenie jest zadowalające, jednakże w większości podwórek zauwa- żyć można duże deficyty w tym zakresie. Wśród elementów małej architektury brakującej w obszarze osiedla można wskazać: kosze na śmieci, kosze na psie Przykład wnętrza kwartału w Dreźnie. Niewielka powierzchnia determinuje konieczność precyzyjnej organizacji przestrzeni. nieczystości, ławki, stojaki rowerowe, słupki wygrodzeniowe, tablice informacyj- ne. Większość wnętrz podwórkowych jest całkowicie pozbawiona oświetlenia lub wyposażona w pojedyncze latarnie. Kolejnym obszarem, w którym stwierdzo- no wiele zaniedbań, jest zieleń. Zauważo- no, iż w zachodniej części Przedmieścia Oławskiego wnętrza kwartałowe to tereny z nieuporządkowaną roślinnością, nielicz- nymi drzewami i krzewami oraz dużymi obszarami trawiastymi.
 53. 53. 55
 54. 54. 57 poprawa jakości środowiska naturalnego cel operacyjny
 55. 55. 58 cele działań działania proponowane projekty • zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i poprawa klimatu akustycznego • zredukowanie ruchu kołowego • redukcja emisji zanieczyszczeń z systemów grzewczych, modernizacja systemu ogrzewania, eliminowanie ogrzewania węglowego • redukcja zanieczyszczeń przemysłowych • poprawa systemu komunikacji miejskiej • wyciszenie ulic oraz torowisk -- realizacja projektów modelowych uspokojenia ruchu -- realizacja modelowych projektów przyłączenia budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej -- wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań przy przebudowie ulic • poprawa efektywności energetycznej budynków • wskazanie możliwości poprawy efektywności energetycznej budynków ze szczególnym uwzględnieniem obiektów zabytkowych -- termomodernizacje kamienic oraz budynków mieszkalnych -- stworzenie bazy możliwych rozwiązań wraz z orientacyjnymi kosztami, przedstawieniedziałań obniżających koszty eksploatacji,stworzeniesieci kontaktów podmiotów zajmujących się termomodernizacją • poprawa świadomości ekologicznej mieszkańców i turystów • celowe działania informacyjne, zaangażowanie społeczności w inicjatywy oddolne, projekty związane z ww. tematyką • wsparcie dla projektów służących poprawie i pielęgnacji terenów zielonych przez inicjatywy oddolne -- stworzenie programu modelowego angażującego mieszkańców w opiekę nad zielenią i w podnoszenie jej jakości, np. poprzez objęcie opieki nad wybranymi fragmentami zieleni (dzierżawę ogródków wewnątrz kwartałowych lub fragmentów zieleni przyulicznej) • zieleń w przestrzeniach publicznych jako element działań sprzyjający środowisku • opracowanie spójnej koncepcji zieleni dla całego obszaru i stopniowe wdrażanie zaplanowanych działań -- opracowanie spójnej koncepcji zieleni dla całego obszaru i stopniowe wdrażanie zaplanowanych działań -- wprowadzanie elementów zieleni w ramach modernizacji systemu przestrzeni publicznych -- remonty podwórek z zachowaniem ich funkcji jako miejsc spędzania czasu wolnego • promowanie ekologicznych środków komunikacji • stworzenie infrastruktury rowerowej -- wyposażenie obszaru w system wypożyczania rowerów • promowanie czystości w przestrzeniach publicznych • pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleni wewnątrzkwartałowej • utrzymanie czystości w podwórkach, utrzymanie czystości na ulicach -- zaangażowanie społeczności w projekty związane z tematyką pielęgnacji otoczenia mieszkaniowego -- wspieranieinicjatywoddolnychskierowanychnadziałaniazwiązanezwwtematyką • ochrona przed powodzią i suszą • wykorzystanie regionalnych programów operacyjnych i programów ochrony środowiska poprawa jakości środowiska naturalnego
 56. 56. 59 zredukowanie ruchu kołowego i wyciszenie ulic oraz torowisk przebudowa Placu Społecznego wykorzystanie regionalnych programów operacyjnych i programów ochrony środowiska utrzymanie czystości w podwórkach stworzenie infrastruktury rowerowej, a następnie wyposażenie obszaru w system wypożyczania rowerów termomodernizacje kamienic oraz budynków mieszkalnych, poprawa jakości gleb 9 pielęgnacja i zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej oraz zieleni wewnątrzkwartałowej wprowadzenie zieleni we wnętrzach wewnątrzkwartałowych stworzenie bulwaru wzdłuż Oławy wprowadzenie wspólnotowych ogródków do wnętrz kwartałów redukcja emisji zanieczyszczeń z systemów grzewczych, modernizacja systemu ogrzewania, eliminowanie ogrzewania węglowego X X X X 9 9 9 9 9 9 X X X p p p p p p p p p p p ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ ¿ p 9 ¿ X
 57. 57. 60 poprawa jakości środowiska naturalnego Środowisko naturalne – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. Jednym z celów operacyjnych procesu re- witalizacji Przedmieścia Oławskiego jest poprawa jakości środowiska naturalnego. Wszystkie realizowane projekty rewitali- zacji powinny łączyć elementy z różnych sfer – a więc także ze sfery środowiska. Jednostronne działania naprawcze są sprzeczne z zasadą zrównoważonego rozwoju. Mówiąc o środowiskowych aspektach rewitalizacji należy podkreślić nadrzęd- ny cel tych działań, jakim jest poprawa ekologicznych warunków życia ludzi. Ten szeroki cel zawiera poszczególne cele częściowe1 : uzyskanie korzystnego stanu czystości środowiska, ukształtowanie po- żądanego systemu osnowy ekologicznej miasta, w tym przyrodnicznych terenów 1 Przewoźniak M., Teoetyczne aspekty przyrodniczej rewitalizacji miast: ku metodologii zintegrowanej rewitalizacji urbanistyczno-przyrodniczej, Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. – OL PAN, 2005, 25-34 Dostęp online: http://www.pan-ol.lublin.pl/ wydawnictwa/TArch1/Przewozniak.pdf rekreacyjnych, stymulowanie kształto- wania korzystnych warunków bioklima- tycznych, zabezpieczenie ludzi i obiektów budowlanych przed przyrodniczymi zja- wiskami katastroficznymi, zwiększenie estetyki środowiska (krajobrazu miasta). M. Przewoźniak zwraca uwagę na konflik- togenność w następujących sytuacjach: • konflikty przestrzenne między przy- rodniczą rewitalizacją a rewitalizacją stricte urbanistyczną, w tym zwłaszcza infrastrukturową; • sprzeczności między przyrodniczą re- witalizacją a rewitalizacją dziedzictwa kulturowego; • przyrodnicza rewitalizacja jako źródło konfliktów społecznych 2 2 Ibidem Zieleń Zieleń posiada wiele funkcji: jest ważnym czynnikiem w procesie oczyszczania po- wietrza, jest również barierą chroniącą ludzi od mikropyłów pochodzących ze spalin. Piętrowość roślinności stanowi izolację od wiatru i pełni rolę ekranu aku- stycznego. Roślinność wysoka posiada zdolność przesuwania ku górze rozgrza- nych mas powietrza. zaś kumulowania chłodnego powietrza w dolnych partiach zwartej zabudowy (Łukasiewicz 2006). Tereny zielone w miastach, zwłaszcza te usytuowane wzdłuż rzek lub zbiorników wodnych, poprzez retencję zatrzymują wodę opadową i spowalniają infiltrację jej do gruntu – w efekcie przyczyniają się do zmniejszenia skali podtopień. Obecność zieleni wzdłuż ciągów komuni- kacyjnych przyczynia się do uspokajania ruchu. Roślinność niska w postaci krze- wów na rondach, przy skrzyżowaniach, wjazdach wpływa pozytywnie na zacho- wanie ostrożności przez kierowców i tym samym zmniejszenie prędkości jazdy. Zieleń na Przedmieściu Oławskim podzie- lono na kilka kategorii: zieleń nadrzeczną wzdłuż Oławy, zieleń wewnątrz kwartałów zabudowy, zieleń wzdłuż ulic i inne. Tworząc poszczególne projekty w ramach programu rewitalizacji należy uwzględnić nie ytlko wprowadzanie nowej zieleni, ale też pielęgnację istniejącej – również pod względem nakładów finansowych. Okazją do poprawy stanu zieleni mogą być zintegrowane działania w podwórkach. Wydzielenie stref funkcjonalnych, w tym na projekty związane z wprowadzaniem i pielęgnacją zieleni może być impulsem dla oddolnej inicjatywy mieszkańców, jak np. stworzenie wspólnego ogrodu, uprawa warzyw, zasadzenie krzewów. Odrębnym zagadnieniem są tereny na- brzeży Oławy. Wszelkie prace związane z przystosowaniem tej przestrzeni dla celów rekreacyjnych należy prowadzić z uwzględnieniem środowiskowych aspektów funkcjonowania. Gleby Obszar Przedmieścia Oławskiego jest obszarem gęsto zabudowanym od po- nad 120 lat, jego przemysłowy charak- ter przyczynił się do złego stanu jakości gleb. Powódź w 1997 roku przyczyniła się do dalszej degradacji gleb w obszarze. Obecnie wiele wnętrz kwartałów zabu- dowych nie posiada utwardzonych na-
 58. 58. 61 wierzchni, co pogłębia zły stan. W ramach zintegrowanych działań we wnętrzach kwartałowych należy wydzielać strefy po- wierzchni biologicznie czynnej oraz dążyć do rekultywacji gleb, tak aby możliwe było przywrócenie jej równowagi biologicznej. Warto zauważyć, ze w skali całego kraju, gleby we Wrocławiu należą do najbardziej zanieczyszczonych – główne źródła tych zanieczyszczeń to miedź, rtęć, ołów i cynk. Powietrze Gęsto zabudowany obszar Przedmieścia Oławskiego charakteryzuje się niezbyt korzystnymi warunkami klimatycznymi – w skali Wrocławia występuje tu więk- szy stopień zanieczyszczeń ze względu na złe przewietrzanie obszaru, występo- wanie uciążliwych arterii komunikacyj- nych oraz lokalną emisję zanieczyszczeń przez indywidualne systemy grzewcze w kamienicach. Działaniem priorytetowym w zakresie redukcji emisji spalin pochądzących z po- jazdów jest ograniczenie ilości ruchu tran- zytowego w sródmieściu przez stopniowe przekierowanie na obwodnice miejskie. Inwestycją o negatywnym wpływie na stan powietrza w obrębie Przedmieścia Oławskiego może okazać się Śródmiej- ska Trasa Południowa, która będzie pełnić obwodnicą dla centrum. Odcinek tej trasy będzie przebiegał przez ul. Pułaskiego. Znacznym źródłem zanieczyszczeń w okresie jesienno-zimowych są indywidu- alne systemy grzewcze. W trakcie kon- sultacji społecznych wątek złego stanu powietrza spowodowanego węglowym ogrzewaniem był poruszany wielokrotnie. Problem ten wymaga systemowego dzia- łania przez przyłączanie poszczególnych kamienic do miejskiej sieci ciepłowniczej lub wprowadzania innych nowoczesnych form ogrzewania. Przykład Krakowa W Krakowie ze względu na szczególnie zły stan powietrza wprowadzono zakaz ogrzewania domów paliwami stałymi od września 2018r. Jedynymi paliwami dopuszczonymi do ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody będą gaz zimny i pozostałe węglo- wodory gazowe przeznaczone do celów opałowych, olej opałowy i olej napędowy przeznaczony do celów opałowych, z wy- łączeniem ciężkiego oleju opałowego. Po- nadto miasto będzie realizowało program dopłat do rachunków dla osób, które zre- zygnują z ogrzewania węglem od 2014 r.
 59. 59. 63 modernizacja terenów nabrzeżnych Oławy nabrzeża
 60. 60. 64 modernizacja terenów nabrzeżnych Oławy cele działań działania proponowane projekty • modernizacja terenów nabrzeżnych Oławy, lokalizacja funkcji o znaczeniu ponadlokalnym • zagospodarowanie zielonych przestrzeni publicznych • wprowadzenie funkcji związanych z igrzyskami sportów nieolimpijskich World Games 2017 -- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż lewego brzegu Oławy -- wprowadzenie elementów małej architektury, -- wprowadzenie systemu informacji miejskiej. -- organizacja wydarzeń sportowych w 2017 roku w związku z igrzyskami -- organizacja wydarzeń towarzyszących igrzyskom dla mieszkańców osiedla -- stworzenie boiska sportowego • poprawa jakości środowiska naturalnego • stworzenie sieci połączeń pomiędzy terenami zielonymi • wprowadzenie zieleni -- budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż lewego brzegu Oławy -- pielęgnacja zieleni, wycinka chorych drzew -- wprowadzenie pożądanej zieleni szczególnie w obszarach zdegradowanych -- rekultywacja gleb • poprawa oferty spędzania czasu wolnego, a także klimatu społecznego, w tym bezpieczeństwa • stworzenie oferty spędzania czasu wolnego dla poszczególnych grup mieszkańców • poprawa stanu technicznego połączeń poprzez Oławę (Most Oławski, ul. Szybka. Żabia Ścieżka, Most Na Niskich Łąkach) • stworzenie programu spędzania czasu wolnego dla uczniów przedszkoli i szkół (budowa międzyszkolnego placu zabaw dla dzieci) -- wydzielenie miejsc parkingowych przy ul. Szybkiej oraz Żabiej Ścieżce -- oświetlenie nabrzeży -- budowa ścieżki pieszej oraz rowerowej -- stworzenie trasy biegowej oraz siłowni na świeżym powietrzu -- rejsy statkiem, na którym rodzice będą czytać bajki swoim dzieciom. Statek będzie regularnie pływał, dzieci się już przyzwyczają i będą na niego czekać. Z czasem inicjatywę można rozbudować, ale trzeba to zrobić tak, żeby rozbudzić w środowisku zaangażowanie, które ją podtrzyma. Niech ktoś zrobi patent żeglarza, ktoś inny założy bibliotekę z bajkami. Ważne, żeby wzmocnili się wszyscy ludzie, którzy są za to odpowiedzialni, a nie sam animator, bo najważniejsza jest trwałość tej zmiany. -- stworzenie klubokawiarni
 61. 61. 65 ogólnodostępne bulwary wzdłuż osiedla mieszkaniowego Angel Wings stworzenie połączenia wzdłuż lewego nabrzeża Oławy stworzenia połączenia po prawej stronie Oławy wzmocnienie istniejących połączeń przez Oławę stworzenie alternatywnego połączenia pieszego wobec ulicy Traugutta wykorzystanie potencjału nowego kom- pleksu edukacyjno-badawczego Politechniki Wrocławskiej wykorzystanie potencjału Parku Na Niskich Łąkach tworzenie różnorodnej oferty miejsc rekrea- cji wzdłuż Oławy Aktywne nabrzeża Most Oławski ul. Szybka ul. Żabia Ścieżka ul. Na Niskich Łąkach ul.Traugutta Park na Niskich Łąkach Geocentrum N 1 gF p t c 2 R B U N 1 F p t c 2 R B U kreowanie uwarunkowań dla powstania różnorodnych aktywności wzdłuż Oławy
 62. 62. 66 Most Oławski ul. Szybka ul. Żabia Ścieżka ul. Na Niskich Łąkach Angel Wings ogólnodostępne bulwary Angel Wings II etap inwestycji Połączenie w stronę Placu Społecznego Połączenie pomiędzy ul. Szybką i Żabią Ścieżką. Możliwość stworzenia większej strefy, jak np. boiska sportowe. ul.Traugutta Wykorzystanie potencjału strefy wzdłuż Szpitala Marciniaka Uporządkowanie strefy pomiędzy Szpitalem a ul Niskie Łąki. Bliskość parku Na Niskich Łąkach Geocentrum Politechnika Wrocławska Park Na Niskich Łąkach Teren Miejskich Wodociągów 2 p _ m B R uvwuvwuvwuvwuvwuvwuvwuvwuvwu NPJM¾¶NPJM¾¶NPJM¾¶NP Lewe nabrzeże{ | Stworzenie połączeń wzdłuż lewego nabrzeża, wzdłuż którego będą lokalizowanej rozmaite aktywności Poprawa jakości wody w Oławie{ Prawe nabrzeże{ | Poprawa istniejących połączeń pomiędzy ulicą Traugutta a strefą Oławy modernizacja terenów nabrzeżnych Oławy Przykład kładki widokowej w Berlinie. Atrakcyjna forma przestrzenna wykorzystująca potencjał miejsca. Ścieżka wzdłuż nabrzeża. Przykład kształtowania strefy nabrzeży w Dreźnie stosunkowo prostymi środkami. Wprowadzono ścieżkę pieszo-rowerową oraz niezbędne oznakowanie. Nabrzeże jako przestrzeń rekreacji i odpoczynku mieszkańców osiedla, ale i wrocławian.
 63. 63. 67 u v w u v w u vwuvw u v w u v w u vwuvwu v w u v w po, m F p o , m F 2 p o, Most Oławski ul.Szybka ul. Żabia Ścieżka ul. Na Niskich Łąkach ul. Traugutta Park na Niskich Łąkach Geocentrum m a _ n _¶ F F X 3 J J J 1¾ ¾ N P ¾ M P X X X X X X X X2 22 p p p F F F ` U U b aktywne nabrzeża - schemat ideowy
 64. 64. 68 Jednym z priorytetowych działań jest wprowadzenie pieszego połączenia wzdłuż Oławy. Połączenie będzie stanowiło alternatywę dla ulicy Traugutta. Pożądane jest użycie ekologicznych nawierzchni, umożliwiających rekreację oraz aktywność fizyczną.
 65. 65. 69 Tworząc ścieżkę wzdłuż Oławy należy zadbać o wprowadzenie elementów małej architektury (ławki, oświetlenie, kosze na śmieci). Ścieżka będzie łączyć miejsca o różnym charakterze. Przykładem jest teren przy Żabiej Ścieżce. Jednym z wariantów zagospodarowania tego terenu będzie utrzymanie zadbanego trawnika, który sprzyja różnym formom rekreacji na świeżym powietrzu.
 66. 66. 70 Otwartym terenom przy Żabiej Ścieżce może zostać przyporządkowane wiele funkcji związanych z rekreacją: wspólnotowe ogródki, bulodrom, siłownia na świeżym powietrzu. Kierunek pożądanych zmian należy wypracować z mieszkańcami osiedla.
 67. 67. 71 Teren wzdłuż Oławy pomiędzy ul. Na Niskich Łąkach a Żabią Ścieżką wymaga pilnego uporządkowania. Na tym odcinku zaobserwowano utrudnienia w przejściu wzdłuż Oławy. Jednym z możliwych rozwiązań jest przesunięcie ogrodzenia wzdłuż Szpitala oraz stworzenie podestu otwierającego się na rzekę.
 68. 68. 73 wzmocnienie funkcji mieszkaniowej cel operacyjny
 69. 69. 74 cele działań działania proponowane projekty • ochrona i wzmocnienie mieszkaniowego charakteru obszaru • korzystne zapisy w dokumentach strategicznych dotyczących obszaru opracowania i odpowiednie regulacje formalno-prawne • pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania • utrzymanie dotychczasowych i tworzenie nowych zasobów mieszkaniowych • tworzenie programów wsparcia (nie tylko finansowego, również w zakresie doradztwa) dla właścicieli i inwestorów • pozyskiwanie nowych inwestórów • pozyskiwanie inwestycji i realizacja działań dedykowanych pożądanym grupom społecznym, np. młodym rodzinom, seniorom itp. -- realizacja projektów skutkujące poprawą otoczenia mieszkaniowego, np. place zabaw -- realizacja projektów innowacyjnych, np. kooperatyw mieszkaniowych -- stworzenie oferty dla rozwiązań innowacyjnych jak modelowy dom wielopokoleniowy; domy bez barier -- działania pilotażowe w zakresie promocji mieszkalnictwa -- uruchomienie strony internetowej z informacją na temat oferty mieszkaniowej w obszarze • zachowanie, rewaloryzacja i modernizacja substancji budowlanej, szczególnie o znaczeniu historycznym, architektonicznym, artystycznym lub przestrzenno-funkcjonalnym • remont i modernizacja kamienic miejskich; • programy wsparcia dla inwestorów i właścicieli prywatnych na remonty i modernizacje prywatnych kamienic • tworzenie i realizacja programów innowacyjnych -- aktualizacja oceny stanu technicznego kamienic -- przeprowadzenie pilnych remontów -- doradztwo dla prywatnych właścicieli -- realizacja projektów innowacyjnych, np. kooperatyw mieszkaniowych • dostosowanie warunków mieszkaniowych do współczesnych standardów przy zachowaniu społecznie akceptowalnej wysokości czynszu • elastyczny program modernizacyjny; • stworzenie uwarunkowań dla organizacji współdziałających w obszarze mieszkalnictwa • wspieranie inicjatyw społecznych, • tworzenie mieszkań chronionych / przejściowych -- wprowadzenie funkcji menadżera kwartału, • poprawa jakości otoczenia mieszkaniowego • remonty i zagospodarowanie przestrzeni wewnątrzkwartałowych • przystosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych i starszych • poprawa oferty spędzania czasu wolnego -- remonty bram, chodników i dojść do budynków -- przystosowanie przestrzeni dla osób niepełnosprawnych i starszych; -- remonty i budowa placów zabaw dla dzieci -- budowa ścianek wspinaczkowych i (przy wykorzystaniu istniejących obiektów) wzmocnienie funkcji mieszkaniowej
 70. 70. 75 Wysokie i przestrzenie pomieszczenia, duże okna, sztukaterie i dębowy parkiet – mieszkania w kamienicy mają potencjał i wyjątkowy klimat
 71. 71. 76 wzmocnienie funkcji mieszkaniowej Funkcja mieszkaniowa jest dominującą funkcją w obrębie Przedmieścia Oławskiego. Stan istniejący W obszarze opracowania mieszka ok. 24 000 osób. Stosunkowo duża liczba po- wstających inwestycji budowlanych może przyczynić się do znacznego wzrostu licz- by mieszkańców. W obszarze objętym opracowaniem znajduje się 445 budynków mieszkal- nych będących w zasobie komunalnym. 142 kamienic (32% wskazanego zasobu) stanowi wyłączną własność miasta. 40% budynków posiada większościowy udział Miasta, 28% to budynki posiada mniej- szościowy udział Miasta. Łącznie w obszarze znajduje się 6356 mieszkań komunalnych, Średnia po- wierzchnia mieszkań to 54 m2 . Około 8% mieszkań (536 mieszkania) to mieszkania duże (o powierzchni powyżej 80 m2 ). Zaległości czynszowe najemców i użyt- kowników mieszkań komunalnych na Przedmieściu Oławskim wynoszą ok. 53 mln złotych. Średnie zadłużenie 1 miesz- kania to ok. 8330 zł. Stopień zużycia budynków jest szacowany na ok. 50%, ich stan techniczny jest często niezadowalający – w większości zachodzi pilna potrzeba przeprowadzenia prac re- montowych i modernizacyjnych. Problemem utrudniającym przepro- wadzenie kompleksowych remontów jest niejednolita sytuacja własnościo- wa – większość budynków znajduje się we współudziale miasta i właścicieli prywatnych. W obszarze występuje znaczna ilość mieszkań niesamodzielnych i substandar- dowych. Ok. 169 mieszkań to mieszkania socjalne, co stanowi ok. 13% mieszkań socjalnych Wrocławia. Można zaobserwo- wać koncentrację ich rozmieszczenia we wschodniej części obszaru (pomiędzy uli- cami Mierniczą, Traugutta oraz Brzeską). Mieszkania socjalne stanowią niecałe 3 % mieszkań komunalnych obszaru. Zalecenia do postępowania W celu przeprowadzenie procesu mo- dernizacji zasobu mieszkaniowego Przedmieścia Oławskiego wskazane jest opracowanie szczegółowego programu operacyjnego, uwzględniającego zapo- trzebowanie, a także możliwości finan- sowe Gminy oraz użytkowników. Zakres problemu jest bardzo szeroki i wymaga dużych nakładów, dlatego konieczne jest opracowanie szeregu rozwiązań lokal- nych, jak najlepiej dopasowanych do uwa- runkowań i potrzeb mieszkańców – tak, aby precyzyjnie inwestowane środki przy- niosły jak najlepszy efekt. Istotne wydaje się tworzenie modeli partycypacyjnych, np. w postaci zachęt finansowych dla wspól- not podejmujących prace remontowe w częściach wspólnych budynków. Odnowa i poprawa stanu technicznego substancji budowlanej zasobu mieszka- niowego jest konieczna, jednak nie może prowadzić do masowej wymiany społecz- ności Przedmieścia Oławskiego. Wska- zane jest poszukiwanie takich rozwiązań, które umożliwią obecnym mieszkańcom dalsze zamieszkiwanie na tym terenie. W niektórych przypadkach można roz- ważyć działania mające na celu poprawę warunków mieszkaniowych wśród grup o szczególnych potrzebach, takich jak osoby starsze lub samotne, osoby niepeł- nosprawne, rodziny wielodzietne. Z obserwacji wynika, że często duże mieszkania, położone na wyższych kon- dygnacjach zamieszkiwane są przez osoby starsze i samotne, mające prob- lem z utrzymaniem i ogrzaniem takiej powierzchni – zwłaszcza wobec faktu, że większość mieszkań ogrzewana jest poprzez opalanie węglem w piecach kaflowych. Możliwe i wskazane jest przeprowadze- nie modelowego działania polegającemu na stworzeniu mieszkań o mniejszej po- wierzchni, z centralnym ogrzewaniem, położonych nisko lub wyposażonych w windę, z pomieszczeniem dla personelu oferującego pomoc lub opiekę.
Fly UP