...

System transferu technologii w AGH. Znaczenie akademickich firm spin-off w transferze i komercjalizacji nowych technologii

by abe-ips

on

Report

Category:

Engineering

Download: 0

Comment: 0

604

views

Comments

Description

Download System transferu technologii w AGH. Znaczenie akademickich firm spin-off w transferze i komercjalizacji nowych technologii

Transcript

 • System transferu technologii w AGH. Znaczenie akademickich firm spin-off w transferze i komercjalizacji nowych technologii. Dr inż. Dominik Kowal INNOWACYJNOŚĆ A NAUKA I GOSPODARKA - seminarium Kraków, 24 listopada 2014 r. www.agh.edu.pl
 • Agenda Elementy systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w AGH www.agh.edu.pl Ochrona własności intelektualnej Współpraca z gospodarką Transfer technologii Budowa spółek spin-off Preinkubacja i inkubacja firm
 • Centrum Transferu Technologii AGH Jednostka pozawydziałowa AGH. CTT zostało utworzone w roku 2007. Misją CTT AGH jest wsparcie procesów komercjalizacji i transferu innowacyjnych technologii i wiedzy. www.agh.edu.pl Utworzone w oparciu o: • art. 86 ust. 1,4,5 i 7 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym. • uchwałę Senatu AGH nr 7/2007 z 31 stycznia 2007. • zarządzenie nr 9/2007 Rektora AGH z 9 lutego 2007.
 • Dział: Transferu technologii • Obsługa organizacyjna, formalno-prawna i finansowa transakcji transferu technologii, w tym w zakresie zawierania umów (umowy wdrożeniowe wyników prac naukowo-badawczych; umowy licencyjne; know-how). • Obsługa rozliczeń przychodów z zawieranych transakcji i umów. • Informacje i doradztwo w obszarze możliwości i procedur transferu technologii. • Informacje i doradztwo odnośnie możliwości pozyskiwania wsparcia finansowego transferu technologii.
 • Dział: Ochrony własności intelektualnej • Realizacja krajowych i zagranicznych procedur patentowania. • Opracowanie, wdrożenie, nadzór nad przestrzeganiem wewnętrznych procedur ochrony (zgłoszone i udzielone patenty). • Szkolenia w zakresie prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej. • Informacja i doradztwo w zakresie ochrony własności intelektualnej.
 • Dział: Współpracy z gospodarką • Promocja oferty badawczej i technologicznej AGH dla przedsiębiorców i inwestorów, w tym poprzez organizację seminariów, konferencji oraz inne aktywne formy działania. • Organizacja i promocja audytu technologicznego przedsiębiorstw. • Obsługa organizacyjna, formalno-prawna przygotowania i zawierania umów oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i innymi instytucjami. • Obsługa organizacyjna uczestnictwa AGH w centrach zawansowanych technologii, platformach technologicznych, itp. • Informacja i doradztwo dla instytucji i osób zainteresowanych współpracą z AGH.
 • Regulamin ochrony i komercjalizacji IP Regulamin ochrony, korzystania oraz komercjalizacji własności intelektualnej w AGH - zatwierdzony przez Senat AGH w dniu 20 kwietnia 2011 r. Regulamin określa m.in.: • obowiązki pracowników oraz zasady nabywania praw w odniesieniu do podstawy ich wytworzenia i finansowania (badania, dydaktyka, usługi, etc.). • procedurę zgłaszania do ochrony oraz zasady finansowania kosztów ochrony. • zasady komercjalizacji własności intelektualnej (licencjonowanie, przenoszenie praw, tworzenie spółek spin-off, etc.).
 • Statystyki CTT AGH Źródło: opracowanie własne
 • Ochrona własności przemysłowej - krajowe Źródło: opracowanie własne
 • Ochrona własności przemysłowej - międzynarodowe Źródło: opracowanie własne
 • Umowy licencyjne Źródło: opracowanie własne
 • Rodzaje umów licencyjnych * Dane pierwsze półrocze 2014r. Źródło: opracowanie własne
 • Nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy — Art. 86a 1. „Uczelnia, w celu komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych tworzy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkę akcyjną, zwaną dalej „spółką celową”. Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni lub innego organu kolegialnego uczelni. Do zadań spółki celowej należy w szczególności obejmowanie udziałów w spółkach kapitałowych lub tworzenie spółek kapitałowych, które powstają w celu wdrożenia wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych w uczelni”. 2. „Rektor, w drodze umowy, może powierzyć spółce celowej zarządzanie prawami własności przemysłowej uczelni w zakresie jej komercjalizacji.” 3. „Uczelnia w celu realizacji zadań określonych w ust. 1 i 2 przekazuje spółce celowej w formie aportu wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności uzyskane prawa własności przemysłowej”.
 • Nowelizacja Ustawy o szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 2014 r. — Art. 86a 1. „Uczelnia, w celu komercjalizacji pośredniej, może utworzyć wyłącznie jednoosobową spółkę kapitałową, z zastrzeżeniem art. 86b ust. 1, zwaną dalej „spółką celową”. Na pokrycie kapitału zakładowego spółki celowej uczelnia może wnieść w całości albo w części wkład niepieniężny (aport) w postaci wyników badań naukowych lub prac rozwojowych (...). Spółkę celową tworzy rektor za zgodą senatu uczelni, a w przypadku uczelni niepublicznej – organ wskazany w statucie”. komercjalizacja bezpośrednia – sprzedaż wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami albo oddawanie do używania tych wyników lub know-how, w szczególności na podstawie umowy licencyjnej, najmu oraz dzierżawy; komercjalizacja pośrednia – obejmowanie lub nabywanie udziałów lub akcji w spółkach w celu wdrożenia lub przygotowania do wdrożenia wyników badań naukowych, prac rozwojowych lub know-how związanego z tymi wynikami.
 • Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH Sp. z o.o. INNOAGH, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem AGH. Powołana w kwietniu 2010 r. INNOAGH jest spółką zadaniową, jej głównym, ale nie jedynym zadaniem, jest obejmowanie w miejsce uczelni udziałów w spółkach spin-off. Misją INNOAGH jest wsparcie wynalazców w tworzeniu przedsiębiorstw w oparciu o innowacyjne technologie powstające na AGH. Inwestuje, w miejsce AGH, w nowo tworzone firmy.
 • Model budowy spółek odpryskowych Źródło: Z. Krzewiński, Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim, Gdańsk, luty 2014
 • Transfer innowacji Czy duże firmy są zainteresowane innowacjami W powszechnym uznaniu większość firm jest po prostu zbyt wielka i celowo nie chce wprowadzać innowacji, które mogłyby zmienić reguły gry. Obawa, że innowacja zburzy status quo, duże prawdopodobieństwo blokowania. Tylko najmniej nowatorskie pomysły gładko przechodzą przez gęste sito licznych decydentów. Koncerny unikają ryzyka.
 • Przedsiębiorczość wysokiego wzrostu Firm bazujące na innowacyjnych pomysłach i rozwiązaniach, potencjale uczelni Startupy technologiczne, wprowadzają na rynek przełomowe rozwiązania. Przyczyniają się do fundamentalnych zmian całych branż lub do powstawania zupełnie nowych sektorów gospodarki. Aktywność biznesowa osób związanych z uczelnią - budowa akademickich firm odpryskowych - spin-off.
 • Innowacyjne firmy spin-off Nie drobne usprawnienia i konkurowanie z tradycyjnymi dostawcami ceną, jakością Rozwój produktu, budowa rynku, sprzedaż produktu – trudne i kapitałochłonne. Rozwój produktu, doskonalenie produktu, dalsze badania, rozwój technologii, sprzedaż start’upu. Rozwój produktu, sprzedaż usług B+R dużym firmom.
 • Portfel spółek odpryskowych Na bazie własności intelektualnej AGH powstało już 12 firmy, spółek spin-off (spółki eksperckie oraz technologiczne). Technologia, stanowiąca własność intelektualną AGH, wykorzystywana jest na zasadzie udzielenia licencji (aport). INNOAGH pokrywa obejmowane udziały wkładami pieniężnymi. Łączna wielkość inwestycji w spółki: ponad 90 000 zł. Portfel spółek spin-off: www.innoagh.pl
 • Struktura udziałowców 5% 41% 11% 9% 5% 5% 5% 5% 4% 3% 3% 3% 30% 25% 25% 20% 20% 40% 40% 10% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 20% 30% 30% 20%
 • Wybrane spółki spin-off • UAVS Poland Sp. z o.o. Spółka jest producentem bezzałogowych jednostek latających wyposażonych w systemy optyczno-pomiarowe. Oferujemy kompletne systemy wyposażone w stację naziemną, głowicę obserwacyjną, łącze komunikacyjne oraz system trakujący. Oferta kierowana jest zarówno dla branży cywilnej, jak i wojskowej. www.uavs.eu • T-MedSys Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki T-MedSys jest budowa i rozwój oprogramowania i sprzętu dla potrzeb telemedycyny oraz wdrażanie nowoczesnych usług obejmujących m.in. zdalne konsultacje medyczne, zdalną wymianę wiedzy eksperckiej i edukację w medycynie oraz zdalnie prowadzony nadzór nad zdrowiem pacjentów i ich telerehabilitację. www.tmedsys.pl • MONIT SHM Sp. z o.o. zajmuje się wdrażaniem do przemysłu nowoczesnych rozwiązań z zakresu nieniszczących badań (NDT – non-destructive testing) oraz monitorowania stanu konstrukcji (SHM – structural health monitoring). Oferuje wsparcie projektowe oraz merytoryczne w zakresie monitorowania oraz badania stanu technicznego konstrukcji. www.monitshm.pl www.monitshm.pl • JES-Energia Sp. z o.o. Spółka została powołana przy współpracy polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji InnoEnergy Europejskiego Instytutu Technologicznego KIC InnoEnergy SE, spółki CC Poland Plus. Firma JES-Energia świadczy usługi z zakresu doradztwa i projektowania - obejmujące m.in. kontrakty związane z rozproszonymi źródłami energii, usługi związane z certyfikacją przyrządów pomiarowych oraz szkolenia. www.jes-energia.pl
 • Wybrane spółki spin-off • SATIM Monitoring Satelitarny Sp. z o.o. Spółka SATIM świadczy usługi przetwarzania i analizy satelitarnych obrazów radarowych i optycznych. Dzięki tego typu analizom można monitorować procesy zachodzące w środowisku, takie jak: deformacje gruntu, zasięg fali powodziowej, zmiany w miastach, osuwiska, itp. www.satim.pl • Reliability Solutions Sp. z o.o. Obszarem działalności spółki są usługi w zakresie analiz RAMS-C (Reliability, Availability, Maintainablity, Safety and Costs). Metody RAMS znajdują zastosowanie zarówno na etapie projektowania nowych wyrobów, a także w obszarze utrzymania urządzeń już eksploatowanych. www.relia-sol.pl • RIOT Technologies Sp. z o.o. Przedmiotem działalności spółki jest komercjalizacja wyników badań z zakresu robotyki mobilnej i mechatroniki w szczególności rozwiązań z obszaru autonomicznych robotów mobilnych i platform. www.riot.com.pl w. www.riot.com.pl. www.riot.com.plww.riot.com.pl • INNERCO Sp. z o.o. Przedmiotem działalności firmy jest produkcja nowoczesnych inżynierskich materiałów - substratów do syntezy in situ węglików w formie wyprasek. Firma wprowadza na rynek nowoczesną technologię InnerCOMPOSITES, pozwalającą sześciokrotnie zmniejszyć zużycie elementów maszyn, narażonych w trakcie pracy na ścieranie poprzez wykorzystanie kompozytów na osnowie metalowej MMCs (Metal Matrix Composites). www.innerco.pl
 • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Samodzielna jednostką pozawydziałową AGH o charakterze non- profit, działająca od kwietnia 2007r. Propagowanie postaw przedsiębiorczych oraz świadczenie bezpośredniej pomocy w założeniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej. • pomoc w tworzeniu przedsiębiorstw przez studentów, doktorantów, pracowników i absolwentów uczelni wyższych, w tym w oparciu o innowacyjne technologie • wsparcie funkcjonowania tworzonych przedsiębiorstw do czasu stabilizacji ich pozycji rynkowej • promowanie przedsiębiorczości w środowisku akademickim • doradztwo i szkolenia dla potencjalnych przedsiębiorców
 • Statystyki Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości AGH – www.aip.agh.edu.pl Liczba firm korzystających z usług AIP w kolejnych latach 6 28 40 43 48 48 47 38 0 10 20 30 40 50 60 VI-XII 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I-VI 2014
 • www.ctt.agh.edu.pl www.innoagh.pl Rozwój i wzrost gospodarczy uzależniony od skali i intensywności rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, przede wszystkim wśród młodej kadry naukowej. Dziękuję za uwagę
Fly UP