...

Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce

by online2008

on

Report

Download: 0

Comment: 0

5,138

views

Comments

Description

 
Download Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce

Transcript

 • 1. STRATEGIA ROZWOJU GMINY ZEMBRZYCE NA LATA 2009-2015 Gmina Zembrzyce 34-210 Zembrzyce 540 e-mail: gminazembrzyce@interia.pl www.zembrzyce.pl
 • 2. SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP .................................................................................................................................. 4 2. HARMONOGRAM PRAC................................................................................................ 6 3. KONCEPCJA MERYTORYCZNA................................................................................. 7 4. SKŁAD KONWENTU STRATEGICZNEGO .......................................................... 10 5. METODYKA PROCESU PLANOWANIA ................................................................ 11 6. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ZEMBRZYCE ................................. 14 7. LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA................................................................................... 22 8. GOSPODARKA I RYNEK PRACY ............................................................................. 28 9. BEZROBOCIE .................................................................................................................. 31 10. TURYSTYKA, KULTURA, SPORT............................................................................ 41 11. OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA ......................................................................... 46 12. ANALIZA SWOT ........................................................................................................... 49 13. STRATEGICZNY PROGRAM DZIAŁAŃ .............................................................. 63 14. OBSZAR STRATEGICZNY „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” ......... 66 15. OBSZAR STRATEGICZNY „GOSPODARKA I RYNEK PRACY” ................. 71 16. OBSZAR STRATEGICZNY „POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, EDUKACJA” ......................................................................................................................... 76 17. OBSZAR STRATEGICZNY „KULTURA, TURYSTYKA, SPORT” .................. 82 18. PROCEDURY WDRA ANIA, MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI STRATEGII............................................................................................................................ 87 SPIS RYSUNKÓW: Rysunek 1 – Układ głównych dróg gminy Zembrzyce .................................................................................. 15 Rysunek 2 - Gmina Zembrzyce na mapie administracyjnej powiatu suskiego........................................... 16 Rysunek 3 – Podział administracyjny gminy Zembrzyce............................................................................... 16 SPIS WYKRESÓW: Wykres 1 - Liczebność ludności miejscowości Zembrzyce w latach 2001 – 2008 .................................... 23 Wykres 2 - Liczebność ludności miejscowości Marcówka w latach 2002 – 2008...................................... 24 Wykres 3 – Liczba ludności miejscowości Śleszowice w latach 2001-2008................................................ 25 Wykres 4 – Liczba ludności miejscowości Tarnawa Dolna w latach 2002-2008 ....................................... 26 Wykres 5 - Liczebność ludności miejscowości Tarnawa Górna w latach 2002 – 2008 ............................ 27 Wykres 6 - Stopa bezrobocia w powiecie suskim w 2008 r. (z uwzględnieniem miesiąca XII 2007 r.) . 32 Wykres 7 - Procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w całej populacji bezrobotnych w powiecie suskim.................................................................................................................................................... 33 Wykres 8 - Szacunkowa stopa bezrobocia dla poszczególnych gmin powiatu suskiego w 2007 i 2008 roku......................................................................................................................................................................... 34 Wykres 9 - Struktura bezrobotnych w powiecie suskim według wieku w latach 2007 i 2008 ................. 35 2
 • 3. SPIS TABEL: Tabela 1 - Ogólna charakterystyka gminy......................................................................................................... 22 Tabela 2 - Struktura gminy.................................................................................................................................. 22 Tabela 3 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Zembrzyce wg wieku - stan na koniec 31.12.2007 r. .......................................................................................................................................................... 23 Tabela 4 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Zembrzyce- stan na koniec 31.12.2007 r. ............................................................................................................................................. 23 Tabela 5 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Marcówka wg wieku - stan na koniec 31.12.2008 r. .......................................................................................................................................................... 24 Tabela 6 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Marcówka - stan na koniec 31.12.2008 r. ............................................................................................................................................. 24 Tabela 7 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Śleszowice wg wieku - stan na koniec 31.12.2007 r. .......................................................................................................................................................... 25 Tabela 8 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Śleszowice - stan na koniec 31.12.2007 r. ............................................................................................................................................. 25 Tabela 9 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Tarnawa Dolna wg wieku - stan na koniec 31.12.2007 r. ............................................................................................................................................. 26 Tabela 10 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Tarnawa Dolna - stan na koniec 31.12.2007 r................................................................................................................................ 26 Tabela 11 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Tarnawa Górna wg wieku - stan na koniec 31.12.2008 r. ............................................................................................................................................. 27 Tabela 12 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Tarnawa Górna- stan na koniec 31.12.2008 r................................................................................................................................. 27 Tabela 13 - Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w gminie Zembrzyce............................... 28 Tabela 14 - Struktura gospodarstw rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy ......................... 28 Tabela 15 - Ilość bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach................................... 32 Tabela 16 - Ilość bezrobotnych z podziałem na gminy ................................................................................. 33 Tabela 17 - Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2007 i 2008................ 34 Tabela 18 - Struktura bezrobotnych według wieku w 2007 i 2008 roku..................................................... 35 Tabela 19 - Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2007 i 2008 roku w powiecie.................. 36 Tabela 20 - Struktura osób bezrobotnych w gminie Zembrzyce w roku 2009 .......................................... 36 Tabela 21 - Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w 2007 i 2008 roku........... 37 Tabela 22 - Struktura bezrobotnych według sta u pracy w 2007 i 2008 r. ................................................. 38 Tabela 23 - Analiza statystyczna bezrobotnych z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej na dzień 31.12.2008 z podziałem na grupy będące w szczególnej sytuacji na rynku Pracy. 39 3
 • 4. WSTĘP 29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015. Jest to pierwszy tego rodzaju dokument przyjęty przez Radę Ministrów. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety polityki rozwoju w perspektywie najbli szych lat oraz warunki, które ten rozwój powinny zapewnić. Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym wieloletnim dokumentem stra- tegicznym rozwoju społeczno - gospodarczego kraju stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i strategii opracowywanych przez jednostki samorząd terytorialnego. Głównym celem strategii jest podniesienie poziomu i jakości ycia mieszkańców Polski: po- szczególnych osób i rodzin. Zgodnie z zało eniami Strategii Rozwoju Kraju głównymi priory- tetami strategicznymi są: 1. wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 2. poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 3. wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 4. budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 5. rozwój obszarów wiejskich; 6. rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. Realizacja powy szych priorytetów będzie następować poprzez działania wdro eniowe zmierzające do osiągnięcia i utrzymania szybkiego rozwoju gospodarczego oraz wysokiego poziomu ycia społeczeństwa, ale z takim wykorzystaniem zasobów przyrodniczych, by mogły z nich korzystać przyszłe pokolenia. Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Zembrzyce. Określa ona cele rozwoju społeczno- gospodarczego Gminy Zembrzyce oraz warunki i przedsięwzięcia, które powinny ten rozwój zapewnić. Strategia wyznacza cele oraz identyfikuje obszary uznane za najwa niejsze z punktu widzenia osiągnięcia tych celów. Stanowi ona równie odniesienie do Strategii Rozwoju Kraju oraz Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego i Powiatu Suskiego. Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu zasady zrównowa onego rozwoju, a więc zachowania równowagi pomiędzy celami gospodarczymi, społecznymi i wymogami środowiskowymi. 4
 • 5. Narzędziem strategii są środki finansowe, głównie publiczne bud etowe. Dlatego mo liwym jest stosowanie w realizacji zadań innych metod działania takich jak: przedsięwzię- cia publiczne, współpraca międzygminna, pozyskiwanie środków pozabud etowych, głównie unijnych i innych. Wielopodmiotowość i wieloaspektowość strategii wymaga szerokiego udziału społeczeństwa w trakcie jej formułowania. Proponowane rozwiązania muszą być realne, mierzalne, uzgod- nione, specyficzne z punktu widzenia ochrony przyrody, wykonalne technicznie i mo liwe do umiejscowienia w czasie i przestrzeni. Władze Gminy Zembrzyce podejmą działania na rzecz uzyskania jak najszerszego poparcia społecznego dla Strategii Rozwoju, między innymi poprzez przeprowadzenie konsultacji spo- łecznych tego dokumentu i jego promocję. Władze Gminy Zembrzyce będą jednocześnie dą- yły do zaanga owania w realizację Strategii partnerów społecznych, organizacji pozarządo- wych oraz przedsiębiorstw. Propozycje celów strategicznych oraz kluczowych dla rozwoju Gminy obszarów, przedstawili kierownicy oraz dyrektorzy jednostek organizacyjnych Gminy oraz zaproszeni przedstawiciele społeczności Gminy Zembrzyce. Niniejszy dokument Strategii w zało eniu ma stanowić podstawę do planowania operacyjnego w Gminie oraz do opracowania wieloletniego planu inwestycyjnego. 5
 • 6. HARMONOGRAM PRAC Prace nad Strategią Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015 przebiegały zgodnie z przy- jętym harmonogramem, który przedstawiono poni ej: Działania Termin realizacji Uchwała Rady Gminy Zembrzyce maj 2009 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce Powołanie Grupy Roboczej zespołu ds. maj 2009 opracowania strategii Sesje warsztatowe Grupy Roboczej w celu lipiec-wrzesień 2009 opracowania Strategii Rozwoju z udziałem przedstawicieli radnych gminnych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli przedsiębiorców. Konsultacje wstępnej wersji Strategii Rozwoju przez Grupę Roboczą Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej czerwiec 2009 Gminy, analiza sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej gminy (analiza SWOT) utworzenie obszarów strategicznych i szczegółowego planu działań Przekazanie ostatecznej wersji dokumentu październik 2009 do akceptacji przez Wójta Gminy Uchwała Rady Gminy Zembrzyce w sprawie przyjęcia listopad 2009 Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015 6
 • 7. KONCEPCJA MERYTORYCZNA Zakres prac związanych z opracowaniem „Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015”: a) Powołanie Konwentu Strategicznego – grupy roboczej ds. opracowania Strategii Roz- woju Gminy (liczącej 34 osoby), składającej się z trzech głównych środowisk lokalnych (tzw. „trójkąt współpracy”): - sektor publiczny: Radni Gminy, urzędnicy Gminy, Dyrektorzy/Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Gminy, - przedsiębiorcy: reprezentanci pracodawców i organizacji gospodarczych z terenu Gminy, - mieszkańcy: liderzy społeczni - sołtysi. Metoda pracy: Konwent Strategiczny powołany przez Wójta Gminy Zembrzyce b) Opracowanie Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Gminy Zembrzyce – do- kumentu analitycznego (diagnostycznego), opisującego stan istniejący Gminy i tendencje społeczno-gospodarcze. Raport zostanie opracowany w oparciu o materiały i dane uzyskane z Urzędu Gminy w Zembrzyce, Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Be- skidzkiej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zembrzycach, Gminnego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie. Zakres tematyczny raportu obejmie takie obszary jak: ogólna charakterystyka gminy, demografia, infrastruktura techniczna, przedsiębiorczość, rynek pracy, sfera społeczna (oświata, pomoc społeczna, bezpieczeństwo, kultura), gospodarka finansowa, turystyka, etc. Metoda pracy: analiza ekspercka c) Budowa planu operacyjnego Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce – dwie sesje warsztatowe z członkami Konwentu Strategicznego: I warsztat strategiczny: - Przedstawienie metodologii opracowania strategii, - Przedstawienie zało eń do strategii, 7
 • 8. - Analiza stanu obecnego Gminy Zembrzyce – sprawozdania: z realizacji gminnych inwestycji, polityki zdrowotnej i społecznej w gminie, ochrony środowiska w gmi- nie, przedsiębiorczości i bezrobocia w gminie, - Analiza działań podjętych przez Gminę Zembrzyce na rzecz pozyskiwania środ- ków z Unii Europejskiej II warsztat strategiczny: - wypracowanie analizy mocnych i słabych stron oraz określenie szans i zagro eń wynikających z obecnej sytuacji w jakiej gmina się znajduje, - propozycje obszarów i celów strategicznych, a tak e celów taktycznych i towarzyszących im konkretnych działań. - Weryfikacja obszarów strategicznych głównych kierunków rozwoju Gminy Zembrzyce, Metoda pracy: warsztaty strategiczne prowadzone pod kierunkiem moderatorów (praca w grupach roboczych) Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015: Struktura Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce: 1. Przebieg procesu planowania strategicznego, 2. Metodyka procesu planowania strategicznego, 3. Raport o stanie społeczno-gospodarczym Gminy Zembrzyce, 4. Analiza SWOT (silne i słabe strony Gminy Zembrzyce, zewnętrzne szanse i zagro enia), 5. Strategiczny program działań w podziale na obszary strategiczne i związane z nimi: • cele strategiczne, • cele operacyjne, • zadania, 6. Zasady wdra ania i monitoringu realizacji Strategii. Metodyka planowania strategicznego opierała się na eksperckim opracowaniu doku- mentów diagnostycznych oraz partnerskiej budowie planu strategicznego (z udziałem Konwentu Strategicznego). 8
 • 9. Sposób prowadzenia warsztatów z Konwentem Strategicznym (praca indywidualna, zespołowa i na forum plenarnym), pozwalała zachować mo liwość indywidualnych propozycji uczestników, a zarazem sprawnie osiągać kompromis. Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015 powiązana jest z istniejącymi dokumentami planistycznymi gminy, tj. w szczególności z Miejscowym Planem Zago- spodarowania Przestrzennego oraz Lokalnymi Planami Rozwoju miejscowości wcho- dzących w jej skład, a tak e z dokumentami wy szego szczebla – Strategią Rozwoju Powiatu Suskiego, Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego oraz programami operacyjnymi przygotowanymi pod kątem wdra ania funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (m.in. Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013, krajowe programy operacyjne). W wyniku kompleksowych prac w ramach planowania strategicznego w Gminie Zembrzyce mo na będzie zrealizować zakładane cele: • dynamiczny rozwój społeczno-gospodarczy Gminy Zembrzyce w warunkach Unii Euro- pejskiej, • aktywne występowanie instytucji z terenu gminy po unijne środki strukturalne, • uruchomienie mechanizmów przyczyniających się do zrównowa onego rozwoju Gminy Zembrzyce, • zaktywizowanie społeczności lokalnej, • nawiązanie nowej i wzmocnienie dotychczasowej współpracy pomiędzy środowiskami lokalnymi funkcjonującymi w gminie, • stymulowanie rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Zembrzyce, a co za tym idzie wzrost jego konkurencyjności gospodarczej, • promocję Gminy Zembrzyce w trakcie procesu wdra ania strategii rozwoju na lata 2009- 2015. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015 jest wynikiem aktywnego udziału szerokiej reprezentacji środowisk publicznych i społeczno- gospodarczych Gminy Zembrzyce pod kierunkiem moderatorów. W wyniku takiej pracy powstał dokument, który będzie mieć niezwykle u yteczny charakter i odpowiadać na rzeczywiste potrzeby społeczności lokalnej, wprowadzając zmodyfi- kowane mechanizmy, przyczyniające się do wzrostu jakości ycia mieszkańców i roz- woju gospodarki lokalnej. Partnerstwo lokalne zbudowane w ramach takiego projektu, będzie zrealizowaniem jednej z kluczowych zasad polityki zrównowa onego rozwoju. 9
 • 10. SKŁAD KONWENTU STRATEGICZNEGO L.p. Imię i nazwisko FUNKCJA 1. Józef Gąsiorek Wójt Gminy Zembrzyce 2. Kazimierz Czaicki Radny Gminy Zembrzyce 3. Józef Krzak Radny Gminy Zembrzyce 4. Marek Kadela Radny Gminy Zembrzyce 5. Janina Koziołek Radny Gminy Zembrzyce 6. Stanisława Łagosz-Mirocha Radny Gminy Zembrzyce 7. Adam Łasak Radny Gminy Zembrzyce 8. Antoni Niziński Radny Gminy Zembrzyce 9. Łukasz Palarski Radny Gminy Zembrzyce 10. Emilia Pilarczyk Radny Gminy Zembrzyce 11. Krystyna Stypuła Przewodnicząca Rady Gminy Zembrzyce 12. Piotr Talaga Radny Gminy Zembrzyce 13. Zofia Targosz Radny Gminy Zembrzyce 14. Jan Woźniak Radny Gminy Zembrzyce 15. Władysław Wrona Radny Gminy Zembrzyce 16. Tadeusz Zadora Radny Gminy Zembrzyce 17. Maria Kus Urząd Gminy Zembrzyce 18. Danuta Strączek Urząd Gminy Zembrzyce 19. Gra yna Fuja Sekretarz Gminy 20. Helena Porębska Sołtys 21. Halina Ziomek Sołtys 22. Barbara Kiepura Sołtys 23. Zdzisława Mikołajek Sołtys 24. Maria Kuś Sołtys 25. Renata Krzystoń Dyrektor Szkoły Podstawowej w Marcówce 26. Ewa Dębińska Dyrektor Zespołu Szkół w Tarnawie Dolnej 27. El bieta Fidelus Dyrektor Zespołu Szkół w Zembrzycach 28. Katarzyna Targosz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Śleszowicach Dyrektor Gminnego Centrum Kultury 29. Danuta Suwada i Czytelnictwa w Zembrzycach 30. Barbara mudka Kierownik GOPS w Zembrzycach 31. Bogdan Sobaniak Przedsiębiorca 32. Zbigniew Wróbel Przedsiębiorca 33. Andrzej Hrycaj Przedsiębiorca 34. Edward Fidelus Przedsiębiorca 35. Zenon Fidelus Przedsiębiorca 36. Grzegorz Sala Przedsiębiorca 10
 • 11. METODYKA PROCESU PLANOWANIA Przyjęta metodyka procesu tworzenia „Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” oparta została na powszechnie stosowanej partnersko-eksperckiej zasadzie budowy planów strategicznych, oddającej oczekiwania społeczności lokalnej oraz zewnętrznych insty- tucji wspomagających rozwój. Organizacja procesu Wszystkie etapy planowania strategicznego są wa ne. Jednak e dwa z nich mają zasadnicze znaczenie: organizacja procesu oraz tworzenie planów działań. Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewnętrznych. Zatem tak istotne stało się zaanga owanie do tego procesu lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Grupę tę zaprosił do współpracy Wójt Gminy Zembrzyce – Pan Józef Gąsiorek. W skład Konwentu Strategicznego weszli przedstawiciele władz samorządowych, urzędnicy i radni, przedstawiciele szkół, instytucji polityki społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji u yteczno- ści publicznej. Dzięki du ej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniono pełną reprezen- tację społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie. Identyfikacja głównych kierunków rozwoju Zakończenie prac diagnostycznych stało się zarazem punktem wyjścia do rozpoczęcia realiza- cji Etapu II, czyli budowy Strategicznego Programu Działań. Ten element procesu planowania strategicznego odbywał się w ścisłej współpracy z Konwentem Strategicznym w trakcie spotkań warsztatowych. Uczestnicy Konwentu, dysponując swoją wiedzą na temat potencjału gminy, uchwalonych w czerwcu br. Planów Odnowy Miejscowości oraz swoim doświadczeniem zawodowym, przystąpili do identyfikowania głównych kierunków rozwoju. 11
 • 12. Określanie kierunków rozwoju realizowano w zespołach roboczych. W wyniku wspólnych prac członków Konwentu zidentyfikowano cztery główne kierunki rozwoju Gminy Zembrzyce: Infrastruktura i Środowisko Gospodarka i Rynek Pracy Polityka Społeczna, Zdrowie i Edukacja Kultura, Turystyka i Sport Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych – analiza strategiczna prze- prowadzona metodą SWOT Kolejnym wa nym elementem prac nad „Strategią Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 - 2015” była analiza zasobów wewnętrznych gminy oraz analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagro eń dla jego dalszego rozwoju. W tym celu na warsztatach strategicznych przeprowadzono analizę SWOT, która stała się podstawą do sformułowania podstawowych problemów i zagadnień strategicznych dla Gminy Zembrzyce. Jednocześnie przeprowadzono analizę, która ułatwiła identyfikację trendów płynących z otoczenia zewnętrznego gminy rozumianych jako szanse, ale tak e zagro enia. Uczestnicy warsztatów otrzymali materiały warsztatowe do weryfikacji i ewentualnego dodania nowych pomysłów. W ciągu intensywnych spotkań warsztatowych w zespołach zadaniowych powstały plany ope- racyjne w pięciu zdefiniowanych głównych kierunkach rozwoju, wieńcząc tym samym prace nad „Strategią Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 - 2015”. Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym (obejmującym lata 2009-2015), a jednocześnie zawierającym priorytety i narzędzia realizacji, które na dzień dzisiejszy wydają się stwarzać najwięcej mo liwości dynamicznego rozwoju Gminy Zembrzyce. Z biegiem cza- su, w ciągłym procesie wdra ania, strategia będzie ulegać modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności. Warsztaty strategiczne prowadzono metodami interaktywnymi z u yciem technik, pozwalają- cych uczestnikom indywidualnie identyfikować, a następnie analizować i proponować mo liwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów jest kontrola procesu budowy strategii rozwoju oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań sprawdzonych w innych sa- morządach. 12
 • 13. Uzasadnienie wyboru głównych kierunków rozwoju – analiza SWOT dla Gminy Zembrzyce Wybór głównych kierunków rozwoju nastąpił w wyniku analizy kilku narzędzi diagnostycz- nych zastosowanych w procesie planowania. Wstępny wybór kierunków rozwoju nastąpił na podstawie wniosków płynących z analiz statystycznych. Wybrane kierunki rozwoju zostały zweryfikowane podczas kolejnej sesji strategicznej z przedstawicielami Konwentu Strategicz- nego, a następnie potwierdzone w wyniku analizy SWOT i ostatecznie zatwierdzone przez Konwent Strategiczny. 13
 • 14. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY ZEMBRZYCE Gmina Zembrzyce to gmina wiejska poło ona w województwie małopolskim w północnej części powiatu suskiego, rozciągnięta ze wschodu na zachód wzdłu dwóch dopływów Skawy - Tarnawki i Paleczki. Sama Skawa stanowi główną oś gminy, wzdłu której biegnie droga krajowa i linia kolejowa z Krakowa do Zakopanego. W skład gminy wchodzą sołectwa: Tarnawa Górna, Śleszowice, Tarnawa Dolna Zembrzyce i Marcówka. Od południowego zachodu gmina graniczy z wsią Krzeszów (w gminie Stryszawa), od południa z miastami Sucha Beskidzka i Maków Podhalański, od wschodu z gminą Budzów, od północy z sołectwami Stryszów, Dąbrówka (w gminie Stryszów) i Skawce, Mucharz, Jaszczurowa (w gminie Mucharz), od północnego zachodu z sołectwem Ponikiew (gmina Wadowice). Gmina poło ona jest na obszarze dwóch regionów: część północno-zachodnia - Beskid Mały (pasmo Laskowca), część centralna i wschodnia - Beskid Makowski inaczej Średni (w centrum pasmo urawnicy, na wschodzie pasma Chełmu i Makowskiej Góry, rozdzielone doliną Paleczki). Szeroka dolina Skawy rozdziela wzniesienia Beskidu Średniego. Jest to teren młodych gór fałdowych charakteryzujący się występowaniem wzniesień gór średnich i niskich z fragmentami powierzchni zrównań, z głównymi grzbietami o przebiegu równole nikowy wyraźnie oddzielonych dolinami głównych cieków. Cały teren odwadniany jest przez rzekę Skawę oraz jej dopływy. Zabudowa na obszarze gminy ukształtowała się wyraźnie w dolinach rzek Skawy, Paleczki i Tarnawki, w nawiązaniu do układów komunikacyjnych. Poszczególne sołectwa mają zró nicowaną wielkość i gęstość zaludnienia. Wieś Zembrzyce wyró nia się zwartym systemem zabudowy o wyraźnym charakterze małomiasteczkowym w rejonie placu centralnego (rynku). Na pozostałym obszarze zabudowa wsi kształtuje się następująco: Marcówka ma charakter rozproszony, w pozostałych sołectwach występuje niewielki stopień rozproszenia, zabudowa wiejska rozciąga się pasmowo wzdłu głównych dróg i częściowo na stokach w postaci przysiółków. 14
 • 15. Na całym obszarze, a szczególnie w centralnym obszarze Zembrzyc, występuje przemieszanie zabudowy mieszkalnej z zagrodową i rzemieślniczą. Poza zabudową usługową skoncentrowa- ną w centrum wsi Zembrzyce brak jest ukształtowanych wiejskich centrów usługowych. Główny układ drogowy zapewnia gminie powiązania z sąsiednimi miastami (Sucha Beskidzka, Wadowice) oraz z stolicą województwa małopolskiego Krakowem. Gminę przecina droga krajowa nr 28 (DK28) – przebiegająca przez województwa: małopolskie oraz podkarpackie nazywana trasą karpacką oraz droga wojewódzka nr 956 (DW956) łącząca miejscowość Bier- towice, poło oną przy drodze krajowej DK52 z Zembrzycami przy drodze krajowej DK28. Rysunek 1 – Układ głównych dróg gminy Zembrzyce Źródło: www.wikipedia.org W latach 1881-1884 wybudowano linię Kraków – Kalwaria – Sucha Beskidzka – Chabówka. W wyniku realizacji linii kolejowej z przystankiem Zembrzyce, gmina zyskała znaczące połą- czenie zewnętrzne co spowodowało, e rejon stał się obszarem działalności produkcyjno- gospodarczej, początkowo opartej głównie o przetwórstwo drzewne. Wraz z realizacją sztucz- nego jeziora Świnna Poręba i związaną z tym zmianą przebiegu głównych dróg i kolei, ukształ- towany przez wieki krajobraz w dolinie Skawy zostanie przekształcony. 15
 • 16. Większość powierzchni gminy stanowi tzw. obszar „otwarty” upraw polowych, lasów i dróg z zabudową rolniczą skupioną w mniejszych lub większych przysiółkach, na zachód od doliny Skawy objęty ochroną prawną w granicach obszaru chronionego Parku Krajobrazowego Beskidu Małego wraz z otuliną. Granice administracyjne jednostki przebiegają na przewa ającej długości wzdłu granic natu- ralnych (grzbiety wzniesień i doliny cieków wodnych). Rysunek 2 - Gmina Zembrzyce na mapie administracyjnej powiatu suskiego Źródło: www.wikipedia.org Rysunek 3 – Podział administracyjny gminy Zembrzyce 1. Zembrzyce (siedziba gminy) 2. Marcówka 3. Śleszowice 4. Tarnawa Dolna 5. Tarnawa Górna Źródło: www.wikipedia.org 16
 • 17. MIEJSCOWOŚĆ ZEMBRZYCE Wieś Zembrzyce jest najstarszą wsią obecnego powiatu suskiego. Najstarszy dokument potwierdzający jej istnienie pod nazwą Zubrzic pochodzi z 1333. Prawdopodobnie powstała ona nawet wcześniej - być mo e w drugiej połowie XIII wieku. Obszar ten stanowił w średniowieczu pogranicze Śląska i Małopolski. Same Zembrzyce nale ały wówczas do księstwa oświęcimskiego. To właśnie ksią ęta oświęcimscy zało yli wieś oraz wystawili na pobliskiej górze obronny zamek, strzegący przeprawę przez Skawę. Po zamku pozostały nieliczne ślady, a góra do dzisiaj nosi nazwę Zamczysko. Zembrzyce przez wieki stanowiły własność prywatną rodów szlacheckich. Jej właściciele przjęli od ówczesnej nazwy wsi swoje nazwisko - Zubrzycy. W XVI wieku ustaliła się ostateczna nazwa wsi - Zembrzyce. Dzięki zabiegom właścicieli w 1533 w Zembrzycach erygowana została parafia. Od XVI wieku wielokrotnie zmieniali się właściciele wsi. Na początku XX wieku Zembrzyce stały się znaczącym ośrodkiem garbarstwa. Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju Zembrzyc. Sprzyja temu budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba po części znajdującego się na obszarze Zembrzyc. Zembrzyce są najliczniejszą wsią Gminy, a liczba mieszkańców wynosi 2.232. Do sołectwa Zembrzyce przynale ą równie przysiółki: Bace, Koźle Zembrzyckie, Ruski – Grygle, Zarąbki Skawieckie, Zarąbki – Pilchówka i Dąbie. Miejscowość Zembrzyce, pod względem geograficznym, poło ona jest na północ od Suchej Beskidzkiej w szerokiej kotlinie, niedaleko ujścia Potoku Paleczka do rzeki Skawy, w Beskidzie Makowskim. Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość poło ona jest w zachodniej części województwa małopolskiego w powiecie suskim, z przynale nością do Gminy Zembrzyce. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie nale ała do województwa bielskiego. MIEJSCOWOŚĆ MARCÓWKA Początki Marcówki sięgają końca XIV wieku. W roku 1493 wymieniana jest wśród dóbr Sta- nisława Słupskiego, w tym czasie właściciela Suchej, Stryszawy, Tarnawy i Stryszowa. W pierwszych latach istnienia wieś nale ała do parafii p.w. św. Wawrzyńca w Kleczy, a od 1529 r. do parafii p.w. św. Mikołaja w Stryszowie / od 1767 r. kościół stryszowski nosi wezwanie św. Jana Kantego/. Właścicielem większej części wsi był Piotr Strzała, a druga do dziedziców po jego bracie Grzegorzu Strzale. Przed rokiem 1608 Marcówka weszła 17
 • 18. w skład tzw. „państwa suskiego”. W roku 1674 jako właścicieli wsi wymienia się Ruseckich herbu Zadora. W roku 1709 wieś kupiła Anna Konstancja Wielopolska, którą przekazała sy- nowi, a który odsprzedał Zembrzyce wraz z Marcówką Franciszkowi Michałowi Dembiń- skiemu. Wdowa po nim przekazała wieś synowi Józefowi, który został duchownym. Był m. in. Proboszczem w Stryszowie i to on rozpoczął w 1772 r. budowę kościoła w Marcówce. Następnie wieś została wydzier awiona niejakiemu uławskiemu. W XIX w. wieś znalazła się w rękach rodziny Znamięckich. Po 1850 r. właścicielem był Franciszek Zna- mięcki, po jego śmierci spadkobierczynią dóbr w Zembrzycach i Marcówce została Teofila Znamięcka /zmarła w 1903 r./. Od 1867 r. do 1924 Marcówka wchodziła w skład powiatu ywieckiego; od 1924 r. do 1932 – do powiatu makowskiego, od 1932 do 1956 ponownie do powiatu ywieckiego, a od 1956 r. do powiatu suskiego. W latach 80 XIX wieku wieś liczyła 414 mieszkańców. Ludność tutejszą zaliczamy do górali zwanych Babiogórcami. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i wyrobami z drzewa. Marcówka jest wsią górską z zabudową rozmieszczoną w terenie o urozmaiconej konfiguracji, poprzecinanym licznymi wąwozami i parowami. Większe skupiska lasów porastają wy sze partie stoków górskich w północnej i wschodniej części wsi. Są to lasy mieszane z przewagą drzewostanu iglastego. Osią hydrograficzną obszaru jest potok Palczyca, prawobrze ny dopływ Paleczki, prawobrze nego dopływu Skawy. Palczyca płynie przez środkową część Marcówki, sięgając poprzez liczne swoje dopływy do większości przysiółków. Cieki wodne mają charakter górskich potoków. Zagrody wiejskie tworzą szereg przysiółków zró nicowanej wielkości. Dominuje współczesna, bezstylowa zabudowa mieszkalna i gospodarcza. Wieś Marcówka nale y do sołectwa o tej samej nazwie i składa się z przysiółków: Dąbrowy, Sosnówka, Janikówka, Kowalówka, Jasioty, Jochymy, Lipowe, Wróblówka Wieś poło ona jest na wysokości 320-460 m n.p.m., na południowych zboczach ramienia górskiego odchodzącego od wierzchołka Chełmu, a zakończonego Lipową Góra (536 m n.p.m.). Od północnego – zachodu otaczają ją stoki Starowidza (536 m n.p.m.), od wschodniej – zachodnie zbocza góry Lasek (491 m n.p.m.) i Mysiej Górki (581 m n.p.m.) Pomiędzy tym ostatnimi wzniesieniami, na wysokości około 460 m n.p.m., znajduje się Mysia Przełęcz, wa ne przejście komunikacyjne z Marcówki do Budzowa. 18
 • 19. MIEJSCOWOŚĆ ŚLESZOWICE Wieś istniała ju prawdopodobnie w drugiej połowie XIV wieku, kiedy to w dokumentach pojawia się niejaki Jan Szaszko ze Sleszowic. Inne późniejsze dokumenty wymieniają wieś Slechowycze. Śleszowice stanowiły wówczas wieś królewską podległą zamkowi w Barwałdzie. W połowie XV w. wieś nale ała do parafii w Wadowicach, później do parafii w Mucharzu. Dopiero od drugiej połowy XX wieku wraz z sąsiednimi wsiami weszła w skład powiatu suskiego. W latach 1772-1918 Śleszowice były wioską w Galicji austriackiej w obwodzie wadowickim, a po 1867 r., po podziale obwodów na powiaty, nale ały do powiatu wadowickiego. W latach 90-tych XIX w. wieś liczyła 133 domy i 879 mieszkańców (349 mę czyzn i 480 kobiet), posiadała tartak i 5 karczm. Śleszowice Górne stanowiły własność Gabrysiewiczów (których grobowiec znajduje się na cmentarzu w Mucharzu), Śleszowice Dolne były zaś własnością Mehlów. Na przełomie XIX i XX w. nastąpiła emigracja części mieszkańców wsi do Ameryki. W 1939 r. Śleszowice zostały włączone do powiatu bielskiego w Rzeszy (granica z Generalnym Gubernatorstwem biegła wzdłu pobliskiej rzeki Skawy). W latach II wojny światowej Niemcy dokonali deportacji mieszkańców wsi do obozów pracy przymusowej w Rzeszy, a na ich miejsce sprowadzono osadników niemieckich. Od zakończenia wojny w roku 1945 r. do roku 1975 r. Śleszowice znajdowały się w województwie krakowskim. W latach 1975-1998 miejscowość poło ona była w województwie bielskim. W 1981 r. w Śleszowicach rozpoczęto budowę kościoła, który konsekrowano w 1996 r. tworząc niezale ną od Mucharza parafię. Śleszowice poło one są w Beskidzie Małym, na wysokości około 390-450 m n.p.m., przy szosie Tarnawa Dolna - Kuków. Miejscowość rozdziela dwie inne wioski le ące w tej samej dolinie: Tarnawę Dolną od Tarnawy Górnej i mimo, e jest wciśnięta między beskidzkie wzgórza, dotrzeć do niej mo na z kilku kierunków: z Mucharza od drogi krajowej (nr 98, ok. 5 km) prowadzi lokalna droga przez Rówieniec i Przełęcz Śleszowicką, z Suchej Beskidzkiej przez Zembrzyce i Tarnawę Dolną (ok. 10 km) oraz równie z Suchej Beskidzkiej przez Kuków (droga nr 946), Krzeszów i Tarnawę Górną (ok. 10 km). Przez miejscowość przepływa Tarnawka (lewy dopływ Skawy). 19
 • 20. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA DOLNA Miejscowość Tarnawa Dolna poło ona jest pod względem geograficznym na północ od Suchej Beskidzkiej, na zboczach Góry Prorokowej i Tarnawskiej Góry, które rozdziela potok Tarnawka – dopływ rzeki Skawy, a tak e na małym odcinku nad rzeką Skawą, w Beskidzie Makowskim. Graniczy: od wschodu z Zembrzycami, od południa z Suchą Beskidzką, od zachodu ze Śleszowicami, od północy z Mucharzem. Natomiast pod względem administracyjnym miejscowość poło ona jest w zachodniej części województwa małopolskiego w powiecie suskim, z przynale nością do Gminy Zembrzyce. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie nale ała do województwa bielskiego. W latach 1772-1918 Tarnawa Dolna była wioską w Galicji austriackiej w obwodzie wadowickim. W 1867 r., po podziale obwodów na powiaty, Tarnawa Dolna została przyłączona do powiatu ywieckiego, a od 1891 r. nale ała do powiatu wadowickiego. W 1880 r. wieś liczyła 281 domów i 1862 mieszkańców. W 1890 r. 292 domy i 2104 mieszkańców: 1007 mę czyzn i 1097 kobiet. Tarnawa stanowiła ówcześnie własność hr. Branickiego. Wieś miała dwie karczmy, folwark oraz murowany kościół wystawiony w 1880 r. na miejscu wcześniejszej kaplicy drewnianej. Kaplicę tę wybudował w 1845 r. Jan Wielopolski. Osadzono w niej wikarego, który podlegał proboszczowi w Mucharzu. We wsi istniała tak e szkoła. Na przełomie XIX i XX w. nastąpiła emigracja części mieszkańców wsi do Ameryki. W 1939 r. Tarnawa Dolna została włączona do powiatu bielskiego w Rzeszy (granica z Generalnym Gubernatorstwem biegła wzdłu pobliskiej rzeki Skawy). Nazwę wsi okupanci zmienili na Nieder Tarnau. W lipcu 1943 r. Niemcy dokonali deportacji mieszkańców wsi do obozów pracy przymusowej w Rzeszy, a na ich miejsce sprowadzono osadników niemieckich. Od zakończenia wojny w 1945 r. do 1975 r. Tarnawa Dolna znajdowała się w województwie krakowskim. W latach 1975-1998 miejscowość poło ona była w województwie bielskim. Ludność tutejszą zaliczamy do górali Babiogórskich. Mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i wyrobami z drzewa. Od 1945 r. wydobywano kamień dla budownictwa pod Grapą Bielową a od 1960 r. na Basiówce. Aktualnie kamieniołomy są nieczynne. Ostatnie lata to okres bardzo dynamicznego rozwoju Tarnawy Dolnej. Mieszkańcy pracując zawodowo w kopalniach na Śląsku, czy za granicą – zarobione pieniądze w znacznej części 20
 • 21. przeznaczyli na rozbudowę domów i ich unowocześnienie. Powstały równie prywatne zakła- dy, dobrze prosperujące. Rozwojowi sprzyja równie budowa Zbiornika Wodnego Świnna Poręba po części znajdującego się na obszarze Tarnawy Dolnej. Tarnawa Dolna pod względem powierzchni jest największą wsią Gminy Zembrzyce, a pod względem liczby mieszkańców na drugim miejscu za Zembrzycami. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA GÓRNA Tarnawa Górna jest Górską wsią dolinną. Osią hydrograficzną obszaru jest potok Tarnawka, dopływ Skawy. Równolegle do jego cieku poprowadzony został główny ciąg komunikacji wsi, droga Śleszowice i Tarnawy Dolnej, a tak e częściowo południowa granica miejscowości z Krzeszowem. Opadające do doliny stoki górskie zajęte są przez tereny rolnicze lub lasy. Obszar miejscowości mo na podzielić na dwie części: wschodnią – pomiędzy przysiółkiem „Jany” i przysiółkiem „Podpagórek” (na jej terenie poło ona jest zabudowa, rozciągają się rozłogi pól uprawnych) i zachodnią – pomiędzy przysiółkiem „Podpagórek” i Harańczykową Górą, prawie całkowicie zalesiona. Wschodnia część wsi jest terenem dolin- nym, a część zachodnia obszarem górzystym obejmującym strome zbocza Harańczykowej Góry. Teren wsi jest w jednym procencie powierzchni pokryty lasami. Wy ej poło one partie w części wschodniej pokryte są rzadkim lasem, zachodnie to du y obszar zwartego lasu górskiego z dominacją świerka. Tarnawa jest wsią skupioną o układzie pasmowym, z zabudową luźno rozmieszczoną w dolinie wzdłu głównej drogi lub nieco powy ej na stokach. Przewa ają współczesne, bezstylowe obiekty mieszkalne. Tarnawa Górna poło ona jest w Beskidzie Małym, na wysokości około 390-450 m n.p.m., przy szosie Tarnawa Dolna – Kuków, oraz w kierunku zachodnim dochodzi do góry Leskowiec.Do miejscowości dotrzeć mo na z kilku kierunków: z Mucharza od drogi krajowej (nr 98, ok. 5 km) prowadzi lokalna droga przez Rówieniec i Przełęcz Śleszowicką, z Suchej Beskidzkiej przez Zembrzyce i Tarnawę Dolną, Śleszowice oraz równie z Suchej Beskidzkiej przez Kuków (droga nr 946), Krzeszów. Przez miejscowość przepływa Tarnawka (lewy dopływ Skawy). 21
 • 22. LUDNOŚĆ I POWIERZCHNIA Gmina Zembrzyce zajmuje powierzchnię 39,9 km2 o kształcie wydłu onym: długości na linii wschód - zachód ok. 15km i szerokości 1-7 km. Gmina poło ona w północnej części powiatu suskiego (granica z powiatem wadowickim), w województwie małopolskim. Oddalona jest od siedziby województwa - Krakowa o ok. 50 km (w kierunku północno-wschodnim), od siedziby powiatu - Sucha Beskidzka o 5 - 15 km (w kierunku południowym). Tabela 1 - Ogólna charakterystyka gminy ogółem w skali w skali Charakterystyka jednostka wielkość powiatu województwa - powierzchnia km2 39,9 5,8 0,3 - liczba mieszkańców tys. osób 5,6 6,8 0,17 - gęstość zaludnienia os/km2 140 117 212 - stopień lesistości % z pow. ogółem 39,6 46,3 28,8 - u ytki rolne % z pow. ogółem 48,0 43,2 58,2 - podmioty gospodarcze jedn. REGON/1000M 53,4 58,0 65,4 ludność w wieku produkcyjnym % ogółu mieszk. 55,8 55,8 58,6 Tabela 2 - Struktura gminy ludność powierzchnia gęstość zaludnienia Sołectwo l. ludności % og. km2 % og. os/km2 Ogółem, w tym: 5.617 100,0 39,90 100,0 140 Zembrzyce 2.232 42,1 11,57 29,0 204 Tarnawa Dolna 1.482 26,4 12,45 31,2 119 Śleszowice 842 14,1 6,19 15,5 128 Tarnawa Górna 365 5,7 5,38 13,5 59 Marcówka 696 11,7 4,31 10,8 153 Gminę Zembrzyce zamieszkuje 5.617 mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.). MIEJSCOWOŚĆ ZEMBRZYCE Struktura ekonomiczna ludności w Zembrzyce jest zbli ona do struktury ekonomicznej ludno- ści zamieszkującej pozostały teren Gminy. W miejscowości występuje nieco mniejszy procen- towy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wy szy natomiast jest udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Spowodowane jest to wyjazdem z Zembrzyc młodych ludzi, którzy znaleźli pracę w większych aglomeracjach i szansę na karierę zawodową, lub zaczęli studia. 22
 • 23. Liczba ludności miejscowości w latach 2001 – 2007 wykazuje wyraźne zmiany (raz tendencja spadkowa a raz rosnąca). Wykres 1 - Liczebność ludności miejscowości Zembrzyce w latach 2001 – 2008 2 300 Liczba mieszkańców 2 245 2 230 2 221 2 231 2 225 2232 2 205 2 211 2 200 2 100 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lata Miejscowość Zembrzyce zamieszkuje 2.232 mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.). Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy Zembrzyce oraz w miejscowości Zembrzyce przedstawiają poni sze tabele. Tabela 3 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Zembrzyce wg wieku - stan na koniec 31.12.2007 r. Przedziały wieku w latach Gmina Zembrzyce Miejscowość Zembrzyce do 19 1.586 542 20 – 30 749 372 31- 40 804 298 41-50 772 287 51-60 712 316 powy ej 60 995 415 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce Tabela 4 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Zembrzyce- stan na koniec 31.12.2007 r. Gmina Zembrzyce Miejscowość Zembrzyce Grupy funkcjonalne ogółem % ogółu ogółem % ogółu populacji populacji wiek przedprodukcyjny 1.586 28,23 540 24,19 wiek produkcyjny 3.037 54,05 1.279 57,31 wiek poprodukcyjny 995 17,72 413 18,50 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce 23
 • 24. MIEJSCOWOŚĆ MARCÓWKA W miejscowości tej występuje nieco mniejszy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wy szy natomiast jest udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Spowodowane jest to migracją do większych aglomeracjach związanych z poszukiwaniem pracy lub kontynuacją nauki. Liczba ludności miejscowości w latach 2002 – 2008 wykazuje ogólnie tendencją rosnącą. Wykres 2 - Liczebność ludności miejscowości Marcówka w latach 2002 – 2008 700 696 Liczba mieszkańców 676 690 690 685 683 683 681 680 670 660 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lata Miejscowość Marcówka zamieszkuje 660 mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.). Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy Zembrzyce oraz w miejscowości Marcówka przedstawiają poni sze tabele. Tabela 5 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Marcówka wg wieku - stan na koniec 31.12.2008 r. Przedziały wieku w latach Gmina Zembrzyce Miejscowość Marcówka do 19 1445 191 20 – 30 954 131 31- 40 783 99 41-50 757 91 51-60 694 68 powy ej 60 984 116 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce Tabela 6 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Marcówka - stan na koniec 31.12.2008 r. Gmina Zembrzyce Miejscowość Marcówka Grupy funkcjonalne ogółem % ogółu ogółem % ogółu populacji populacji wiek przedprodukcyjny 1237 22,02 166 23,85 wiek produkcyjny 3396 60,46 414 59,48 wiek poprodukcyjny 984 17,52 116 16,67 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce 24
 • 25. MIEJSCOWOŚĆ ŚLESZOWICE Struktura ekonomiczna ludności w Śleszowicach jest zbli ona do struktury ekonomicznej ludności zamieszkującej pozostały teren Gminy. W miejscowości występuje nieco mniejszy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wy szy natomiast jest udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Spowodowane jest to wyjazdem z sołectwa młodych ludzi, w celach zarobkowych lub edukacyjnych. Liczba ludności miejscowości w latach 2001 – 2007 wykazuje wyraźne zmiany (raz z tendencją spadkową raz rosnącą). Wykres 3 – Liczba ludności miejscowości Śleszowice w latach 2001-2008 Liczba mieszkańców 850 842 835 840 825 830 820 819 816 818 819 820 810 800 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lata Miejscowość Śleszowice zamieszkuje 842 mieszkańców (stan na 31.12.2008r.). Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy Zembrzyce oraz w miejscowości Śleszowice przedstawiają poni sze tabele. Tabela 7 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Śleszowice wg wieku - stan na koniec 31.12.2007 r. Przedziały wieku w latach Gmina Zembrzyce Miejscowość Śleszowice do 19 1.586 228 20 – 30 749 149 31- 40 804 116 41-50 772 103 51-60 712 103 powy ej 60 995 143 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce Tabela 8 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Śleszowice - stan na koniec 31.12.2007 r. Grupy funkcjonalne Gmina Zembrzyce Miejscowość Śleszowice ogółem % ogółu ogółem % ogółu populacji populacji wiek przedprodukcyjny 1.586 28,23 225 26,95 wiek produkcyjny 3.037 54,05 469 56,17 wiek poprodukcyjny 995 17,72 141 16,88 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce 25
 • 26. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA DOLNA Struktura ekonomiczna ludności w Tarnawie Dolnej jest zbli ona do struktury ekonomicznej ludności zamieszkującej pozostały teren Gminy. W miejscowości występuje nieco mniejszy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wy szy natomiast jest udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Spowodowane jest to wyjazdem z Zembrzyc młodych ludzi, którzy znaleźli pracę w innych miejscowościach lub podjęli dalszą naukę. Liczba ludności miejscowości w latach 2001 – 2007 wykazuje wyraźne zmiany raz z tendencją spadkowa raz rosnącą. Wykres 4 – Liczba ludności miejscowości Tarnawa Dolna w latach 2002-2008 Liczba mieszkańców 1 510 1 504 1 500 1 498 1 504 1 496 1 497 1 498 1482 1 490 1 480 1 470 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lata Miejscowość Tarnawa Dolna zamieszkuje 1.482 mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.).Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie gminy Zembrzyce oraz w miejscowości Tarnawa Dolna przedstawiają poni sze tabele. Tabela 9 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Tarnawa Dolna wg wieku - stan na koniec 31.12.2007 r. Przedziały wieku w Gmina Zembrzyce Miejscowość Tarnawa latach Dolna do 18 1.297 324 20 – 60 3.575 915 powy ej 60 952 243 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce Tabela 10 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Tarnawa Dolna - stan na koniec 31.12.2007 r. Gmina Zembrzyce Miejscowość Tarnawa Grupy funkcjonalne Dolna ogółem % ogółu ogółem % ogółu populacji populacji wiek przedprodukcyjny 1.297 23,74 324 21,80 wiek produkcyjny 3.575 65,43 917 61,70 wiek poprodukcyjny 952 17,42 245 16.50 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce 26
 • 27. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA GÓRNA Struktura ekonomiczna ludności w Tarnawie Górnej jest zbli ona do struktury ekonomicznej ludności zamieszkującej pozostały teren Gminy. W miejscowości występuje nieco mniejszy procentowy udział osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. Wy szy natomiast jest udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Spowodowane jest to podobnie jak w pozostałych sołectwach gminy wyjazdem związanym ze znalezieniem pracy i kontynuacją edukacji. Liczba ludności miejscowości w latach 2002 – 2008 wykazuje wyraźne zmiany (raz z tendencją spadkową a raz rosnącą). Wykres 5 - Liczebność ludności miejscowości Tarnawa Górna w latach 2002 – 2008 375 373 Liczba mieszkańców 372 370 361 365 364 365 365 363 360 355 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Lata Sołectwo Tarnawa Górna zamieszkuje 365 mieszkańców (stan na 31.12.2008 r.). Przekrój statystyczny struktury ludności na terenie Gminy Zembrzyce oraz w miejscowości Tarnawie Górnej przedstawiają poni sze tabele. Tabela 11 - Struktura ludności gminy Zembrzyce i miejscowości Tarnawa Górna wg wieku - stan na koniec 31.12.2008 r. Przedziały wieku w latach Gmina Zembrzyce Miejscowość Tarnawa Górna do 19 1445 109 20 – 30 954 45 31- 40 783 55 41-50 757 60 51-60 694 36 powy ej 60 984 60 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce Tabela 12 - Struktura ekonomiczna ludności w gminie Zembrzyce i w miejscowości Tarnawa Górna- stan na koniec 31.12.2008 r. Grupy funkcjonalne Gmina Zembrzyce Miejscowość Tarnawa Górna ogółem % ogółu ogółem % ogółu populacji populacji wiek przedprodukcyjny 1237 22,02 92 25,21 wiek produkcyjny 3396 60,46 213 58,36 wiek poprodukcyjny 984 17,52 60 16,43 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce 27
 • 28. GOSPODARKA I RYNEK PRACY Gmina nie zalicza się do terenów silnie uprzemysłowionych, jednak na jej terenie funkcjonuje szereg zakładów wytwarzających odpady (zakłady garbarskie, zakłady szewskie, stolarskie i kaletnicze), w tym posiadające zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych. Garbowanie skór oraz inna działalność rzemieślnicza posiada długą tradycję gdy ju w XIX wieku Zembrzyce były znaczącym i cenionym ośrodkiem garbarstwa wyprawiającym skóry do produkcji obuwia. Tabela 13 - Struktura prowadzonej działalności gospodarczej w gminie Zembrzyce WYSZCZEGÓLNIENIE Zembrzyce Marcówka Śleszowice Tarnawa Tarnawa Dolna Górna Placówki handlowe i gastronomiczne 30 10 16 8 8 Produkcja wyrobów przemysłowych 32 14 19 8 8 Produkcja wyrobów spo ywczych 3 - 0 - - Budownictwo 15 11 8 4 4 Usługi transportowe 10 - 2 1 1 Zakłady produkcyjno - usługowe 15 12 16 8 8 OGÓŁEM: 105 47 61 29 29 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce Tabela 14 - Struktura gospodarstw rolnych w poszczególnych miejscowościach gminy WYSZCZEGÓLNIENIE Tarnawa Tarnawa Zembrzyce Marcówka Śleszowice Dolna Górna Liczba gospodarstw 156 124 151 266 71 Powierzchnia gospodarstw (w ha) 382,93 348,58 502,50 784 236,85 ogółem, w tym: 1-2 ha 94 37 48 91 16 2-5 ha 59 72 79 144 40 5-7 ha 2 13 19 23 10 7-10 ha - 2 5 8 4 10-15 ha - - - - 1 15 i więcej ha 1 - - - - Średnia wielkość gospodarstwa 2,45 2,81 3,33 2,45 3,34 Źródło: Urząd Gminy Zembrzyce MIEJSCOWOŚĆ ZEMBRZYCE Na terenie miejscowości Zembrzyce brak jest większych zakładów przemysłowych. Obok rozdrobnionego rolnictwa, funkcjonują liczne zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe, wśród których dominuje garbarstwo i obróbka skór na sucho, a tak e prowadzone jest stolarstwo, szewstwo. 28
 • 29. Według danych Urzędu Gminy liczba gospodarstw rolnych w Zembrzyce wynosi 156 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowo- ści wynika, e faktycznie jest ich ok. 20%, a liczbę du ych gospodarstw rolnych mo na okre- ślić na kilka. Większość ogólnej ilości gospodarstw rolnych stanowią mało powierzchniowe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się przede wszystkim z pracy w sektorze pozarolniczym. MIEJSCOWOŚĆ MARCÓWKA Na terenie miejscowości Marcówka brak jest większych zakładów przemysłowych. Obok rozdrobnionego rolnictwa, funkcjonują liczne zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe, wśród których dominuje wyrób mebli, produkcja odzie y i produkcja obuwia. W Marcówce, które traci swój pierwotny rolniczy charakter, istnieje niewiele indywidualnych gospodarstwach rolnych. Większość gruntów rolnych występujących na tym terenie stanowią gleby o przeciętnej kulturze, na których uprawia się głównie zbo a (jęczmień i pszenicę) oraz ziemniaki. Hodowla trzody chlewnej na większą skalę nie jest prowadzona. MIEJSCOWOŚĆ ŚLESZOWICE W miejscowości Śleszowice zarejestrowanych jest 61 firm i zakładów usługowych, z których większość działa w bran y stolarskiej. W miejscowości zlokalizowane są cztery sklepy spo ywczo-przemysłowe oraz dwa gospodarstwa agroturystyczne. Na terenie miejscowości Śleszowice brak jest większych zakładów przemysłowych. Obok rozdrobnionego rolnictwa, funkcjonują liczne zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe. Powierzchnia miejscowości Śleszowice wynosi 572,12 ha. Na obszarze miejscowości przewa ają gleby o przeciętnej kulturze (nie występują grunty klasy I, a II są znikome, natomiast grunty klasy III i IV stanową 80% ogólnej powierzchni gruntów ornych). MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA DOLNA Na terenie miejscowości Tarnawa Dolna brak jest większych zakładów przemysłowych. Obok rozdrobnionego rolnictwa, funkcjonują liczne zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe, wśród których dominuje stolarstwo. 29
 • 30. W Tarnawie Dolnej, istnieje niewiele indywidualnych gospodarstwach rolnych, prowadzących produkcję rolną. Większość gruntów rolnych występujących na terenie wsi Tarnawa Dolna stanowią gleby o przeciętnej kulturze, na których uprawia się niewiele zbó , ziemniaki oraz rośliny pastewne. adna hodowla zwierząt na większą skalę nie jest prowadzona, jedynie na samozaopatrzenie. Spotkać mo na w gospodarstwach pojedyncze sztuki bydła, rzadziej trzodę , zaniechano utrzymywania owiec. Niektóre gospodarstwa utrzymują kozy a około 50 % drób, zwłaszcza kurzy. Według danych Urzędu Gminy liczba gospodarstw rolnych w Tarnawie Dolnej wynosi 266 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości wynika, e faktycznie gospodarstwa u ytkuje około 30 % rolników. Nie ma zainteresowania powiększaniem gospodarstw lub podejmowaniem produkcji bądź specjalizacji gospodarstw. Większość ogólnej ilości gospodarstw rolnych stanowią mało powierzchniowe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się przede wszystkim z pracy w sektorze poza rolniczym, z rent i emerytur, a uprawiają jedynie warzywa, owoce, ziemniaki dla własnych potrzeb. Radykalnie zmniejszyła się liczba zwierząt gospodarskich. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA GÓRNA Na terenie miejscowości Tarnawa Górna brak jest większych zakładów przemysłowych. Obok rozdrobnionego rolnictwa, funkcjonują liczne zakłady rzemieślnicze i firmy usługowe, wśród których dominuje wyrób mebli, produkcja odzie y i produkcja obuwia, a tak e ró ne usługi. W Tarnawie Górnej, istnieje niewiele indywidualnych gospodarstwach rolnych. Większość gruntów rolnych występujących na terenie Zembrzyce stanowią gleby o przeciętnej kulturze, na których uprawia się głównie zbo a ( jęczmień i pszenicę) oraz ziemniaki. Hodowla trzody chlewnej na większą skalę nie jest prowadzona. Według danych Urzędu Gminy liczba gospodarstw rolnych w Tarnawie Górnej wynosi 71 (wg odprowadzanego podatku rolnego). Z wywiadu przeprowadzonego na terenie miejscowości wynika, e faktycznie gospodarstwa u ytkuje około 25 % rolników. Nie ma zainteresowania powiększaniem gospodarstw lub podejmowaniem produkcji bądź specjalizacji gospodarstw. Większość ogólnej ilości gospodarstw rolnych stanowią mało powierzchniowe gospodarstwa, których właściciele utrzymują się przede wszystkim z pracy w sektorze poza rolniczym, z rent i emerytur, a uprawiają jedynie warzywa, owoce, ziemniaki dla własnych potrzeb. Radykalnie zmniejszyła się liczba zwierząt gospodarskich. 30
 • 31. BEZROBOCIE Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej nie prowadzi statystyk bezrobocia dla poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Zembrzyce. Na koniec 2007 roku w rejestrach Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej z terenu powiatu suskiego znalazło się 2.446 osób bezrobotnych, a wskaźnik bezrobocia wynosił 7,9 % przy średniej wojewódzkiej 8,8% i krajowej 11,4%. Poziom bezrobocia nale ał do najni szych w województwie. W ciągu całego 2008 roku zarejestrowało się w tutejszym Urzędzie 3.766 bezrobotnych, w tym 1.186 (31,5%) osób po raz pierwszy. W tym samym okresie wyłączono z ewidencji 4.023 osoby, w tym z powodu: - podjęcia pracy 1.450 (36,0%) - niepotwierdzenia gotowości podjęcia pracy 1.073 (26,7%) - dobrowolnej rezygnacji 680 (16,9%) Z powy szego wynika, e w 2008 roku ilość bezrobotnych zmniejszyła się o 257 osób tj. o 10,5% w stosunku do grudnia 2007 roku. Na koniec 2008 roku ilość bezrobotnych zarejestrowanych w tutejszym PUP wynosiła 2.189 osób, w tym: - kobiet 1.321 (60,3%) - z prawem do zasiłku 550 (25,1%) - ze wsi 1.534 (70,1%) Spośród zarejestrowanych bezrobotnych, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, dla których mo na stosować wszystkie instrumenty (aktywne formy), zalicza się osoby: - do 25 roku ycia 617 osób (28,2%), - długotrwale bezrobotni 727 osób (33,2%), - powy ej 50 roku ycia 393 osób (18,0%), - bez kwalifikacji zawodowych 521 osób (23,8%), - samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku ycia 101 osób (4,6%), - niepełnosprawni 144 osoby (6,6%). 31
 • 32. Stopa bezrobocia liczona jako iloraz bezrobotnych do czynnych zawodowo na koniec 2008 roku wyniosła 7,1% i była ni sza o 0,5% od średniej wojewódzkiej (7,6%) i o 2,4% od średniej krajowej (9,5%). Dla zobrazowania jak przedstawiała się sytuacja w poszczególnych miesiącach omawianego roku, zaprezentowano poni sze zestawienie i wykres: Tabela 15 - Ilość bezrobotnych i stopa bezrobocia w poszczególnych miesiącach Miesiące Ilość bezrobotnych Stopa bezrobocia 31.12.2007 2.446 7,9 31.01.2008 2.592 8,3 29.02.2008 2.620 8,4 31.03.2008 2.431 7,8 30.04.2008 2.114 6,9 31.05.2008 1.904 6,2 30.06.2008 1.664 5,5 31.07.2008 1.679 5,5 31.08.2008 1.706 5,6 30.09.2008 1.744 5,7 31.10.2008 1.874 6,1 30.11.2008 2.018 6,6 31.12.2008 2.189 7,1 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Wykres 6 - Stopa bezrobocia w powiecie suskim w 2008 r. (z uwzględnieniem miesiąca XII 2007 r.) 9 8 7 6 % 5 7,9 8,3 8,4 4 7,8 6,9 3 6,2 5,5 5,5 5,6 2 5,7 6,1 6,6 7,1 1 0 XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 32
 • 33. Tabela 16 - Ilość bezrobotnych z podziałem na gminy Gmina Ilość W tym Udział Udział bezrobot kobiet kobiet % bezrobotny nych ch w całej populacji % Budzów 204 127 62,3 9,3 Bystra - Sidzina 132 89 67,4 6,0 Jordanów gmina 179 106 59,2 8,2 miejska Jordanów gmina 227 140 61,7 10,4 wiejska Maków Podhalański 422 263 62,3 19,3 Stryszawa 315 172 54,6 14,4 Sucha Beskidzka 314 175 55,7 14,3 Zawoja 252 156 61,9 11,5 Zembrzyce 144 93 64,6 6,6 RAZEM 2.189 1.321 60,3 100,0 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Wykres 7 - Procentowy udział bezrobotnych z poszczególnych gmin w całej populacji bezrobotnych w powiecie suskim Zembrzyce; 6,6 Budzów; 9,3 Bystra - Sidzina; 6 Zawoja; 11,5 Jordanów gm. Miejska; 8,2 Sucha Beskidzka; 14,3 Jordanów gm. Wiejska; 10,4 Stryszawa; 14,4 Maków Podhalański; 19,3 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Wykazane poni ej dane dotyczące poziomu bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2007 i 2008 nale y traktować jako szacunkowe, poniewa Urząd Statystyczny takich danych nie podaje. 33
 • 34. Tabela 17 - Szacunkowa stopa bezrobocia w poszczególnych gminach w latach 2007 i 2008 Gmina Rok 2007 Rok 2008 Ró nica Szacunkowa stopa Szacunkowa stopa +/- bezrobocia % bezrobocia % w% Budzów 7,9 6,8 - 1,1 Bystra - Sidzina 5,4 5,4 0,0 Jordanów gmina miejska 6,1 8,4 + 2,3 Jordanów gmina wiejska 5,9 5,9 0,0 Maków Podhalański 8,2 7,1 - 1,1 Stryszawa 8,9 7,5 - 1,4 Sucha Beskidzka 9,6 8,0 - 1,6 Zawoja 8,9 8,3 - 0,6 Zembrzyce 9,0 7,1 - 2,9 Powiat 7,9 7,1 - 0,8 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Wykres 8 - Szacunkowa stopa bezrobocia dla poszczególnych gmin powiatu suskiego w 2007 i 2008 roku. 10 9 8 7 6 Stopa % 5 4 3 2 1 0 Rok 2008 Budzów Jordanów gm. Podhalański Sucha Beskidzka Zembrzyce Maków Miejska Rok 2008 Rok 2007 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Z analizy przedstawionych danych mo na wyciągnąć następujące wnioski: 1. Najwięcej bezrobotnych zamieszkuje gminy: Maków Podhalański, Sucha Beskidzka, Stryszawa – 48,0% o 3,3 % mniej ni w 2007 r, a najmniej gminy: Jordanów gmina miejska, Bystra Sidzina, Zembrzyce – 20,8% o 2,4% więcej ni w 2007 r. 34
 • 35. 2. Najwy szy poziom bezrobocia występuje w gminach: Jordanów gm. Miejska, Zawoja, Sucha Beskidzka, Stryszawa natomiast najni szy w gminach Bystra-Sidzina, Jordanów gmina wiejska i Budzów. 3. W ciągu całego 2008 roku sześć gmin odnotowało spadek bezrobocia, jedynie w Jordanowie - gmina miejska nastąpił wzrost. W dwóch gminach: Bystra-Sidzina i Jordanów - gmina wiejska, stopa bezrobocia pozostała bez zmian. Najwięcej procentowo ubyło bezrobotnych w gminach Zembrzyce, Sucha Beskidzka i Stryszawa a najmniej w Jordanowie gmina miejska (wzrost), Bystra – Sidzina i Jordanów gmina wiejska (bez zmian). 4. W 2008 roku wszystkie gminy odnotowały poziom bezrobocia ni szy ni średnia krajowa (9,5%), 6 gmin poni ej średniej wojewódzkiej (7,6%) oraz 3 gminy poni ej średniej powiatowej (7,1%). Tabela 18 - Struktura bezrobotnych według wieku w 2007 i 2008 roku Przedziały Ilość osób Udział % Ilość osób Udział % Ró nica wiekowe bezrobot- 2007 bezrobot- 2008 +/- nych nych w% w 2007 w 2008 Do 24 lat 619 25,3 617 28,2 + 2,9 25 – 34 601 24,6 567 25,9 + 1,3 35 – 44 495 20,2 394 18,0 - 2,2 45 – 54 555 22,7 447 20,4 - 2,3 55 – 59 153 6,3 145 6,6 + 0,3 60 - 64 23 0,9 19 0,9 0,0 RAZEM 2.446 100,0 2.189 100,0 0,0 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Wykres 9 - Struktura bezrobotnych w powiecie suskim według wieku w latach 2007 i 2008 30 20 % 10 Rok 2008 Rok 2007 0 Do 24 lat 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 - 59 60 - 64 Rok 2007 Rok 2008 Wiek Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 35
 • 36. Z analizy powy szej struktury bezrobotnych wynikają wnioski: 1. Najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowią osoby w przedziale wiekowym do 24 lat. Udział tej grupy procentowo zwiększył się w porównaniu do 2007 roku o 2,9%. Drugą najliczniejszą grupę stanowią osoby w wieku od 25 – 34 lat, która stanowi 25,9%. Wy ej wymienione grupy ogółem stanowią a 54,1%. Tabela 19 - Struktura bezrobotnych według wykształcenia w 2007 i 2008 roku w powiecie Wykształcenie Ilość osób Udział Ilość osób Udział Ró nica bezrobot- % bezrobot- % +/- nych 2007 nych 2008 w% w 2007 w 2008 Wy sze 138 5,6 184 8,4 + 2,8 Policealne i średnie 577 23,6 535 24,5 + 0,9 zawodowe Średnie ogólno- 238 9,7 235 10,7 + 1,0 kształcące Zasadnicze zawo- 795 32,6 673 30,7 - 1,9 dowe Gimnazjalne i po- 698 28,5 562 25,7 - 2,8 ni ej RAZEM 2.446 100,0 2.189 100,0 0,0 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Tabela 20 - Struktura osób bezrobotnych w gminie Zembrzyce w roku 2009 M/K* Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Ogółem 173/93 186/96 197/95 183/90 178/88 175/93 172/96 w tym: poprzednio pracujący 130/66 147/72 155/70 149/67 141/63 136/66 131/64 zwol. z przyczyn dot. zakł. pr. 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/1 dotychczas nie prac. 43/27 39/24 42/25 34/23 37/25 39/27 41/31 do 25 lat 45/31 43/29 49/29 46/27 47/26 43/26 44/30 długotrwale bezrobotni 61/37 63/38 68/41 67/41 67/43 61/43 62/43 kobiety nie pracujące po uro- 17 15 14 13 15 15 15 dzeniu dziecka powy ej 50 lat 30/6 31/6 30/6 29/7 28/7 28/8 30/10 bez kwalifikacji 41/19 46/20 51/18 51/18 45/19 40/20 37/20 bez doświadczenia zawodowego 48/30 45/28 48/30 44/30 48/32 49/33 48/36 bez wykształcenia średniego 86/35 102/39 106/37 109/35 9033 93/37 93/39 samotnie wychowujący dziecko 8/6 8/5 8/5 6/5 5/4 5/4 5/4 po odbyciu kary pozbawienia 1/0 3/0 3/0 3/0 1/0 1/0 1/0 wolności niepełnosprawni 15/7 15/6 16/6 17/6 17/6 15/6 13/5 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Analiza bezrobotnych według wykształcenia pozwala określić następujące wnioski: 1. Ilość bezrobotnych zmniejszyła się w ka dej grupie poziomu wykształcenia oprócz osób z wykształceniem wy szym, gdzie ilość ta zwiększyła się o 46 osób w stosunku do 2007 roku. 36
 • 37. 2. Zmniejszenie ilości bezrobotnych w największym stopniu nastąpiło w grupie bezro- botnych: - z wykształceniem gimnazjalnym i poni ej, - z wykształceniem zasadniczym zawodowym. Największą grupę bezrobotnych stanowią nadal osoby z wykształceniem zasadniczym zawo- dowym oraz gimnazjalnym i poni ej bo a 56,4% wszystkich bezrobotnych. Tabela 21 - Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy w 2007 i 2008 roku Okres pozosta- Ilość osób Udział Ilość osób Udział Ró nica wania bez pracy bezrobot- % bezrobot- % +/- nych 2007 nych 2008 w% w 2007 w 2008 Do 1 miesiąca 230 9,5 324 14,8 + 5,3 1–3 465 19,0 622 28,4 + 9,4 3–6 451 18,4 510 23,3 + 4,9 6 – 12 316 12,9 262 12,0 - 0,9 12 - 24 309 12,6 181 8,3 - 4,3 Powy ej 24 675 27,6 290 13,2 - 14,4 miesięcy RAZEM 2.446 100,0 2.189 100,0 0,0 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Analizując strukturę bezrobotnych w zale ności od czasu pozostawania bez pracy od ostatniej rejestracji, mo na wyciągnąć następujące wnioski: 1. W roku 2008 nastąpiło dalsze powa ne zmniejszenie ilości osób długotrwale bezro- botnych o 47,9% przy 10,5% zmniejszeniu ogólnej liczby osób bezrobotnych. 2. Zmniejszył się równie udział długotrwale bezrobotnych w całej populacji osób bezrobotnych z 40,2% do 21,5% tj. o 18,7%. 3. Długotrwałe bezrobocie najbardziej dotyka: - kobiety, - osoby powy ej 50 roku ycia, - z wykształceniem zasadniczym zawodowym i ni szym. 37
 • 38. Tabela 22 - Struktura bezrobotnych według sta u pracy w 2007 i 2008 r. Sta pracy w Ilość osób Udział Ilość osób Udział Ró nica latach bezrobot- % bezrobot- % +/- nych 2007 nych 2008 w% w 2007 w 2008 Bez sta u 586 24,0 511 23,3 - 0,7 Do 1 roku 462 18,9 371 16,9 - 2,0 1–5 456 18,6 442 20,2 + 1,6 5 – 10 271 11,1 252 11,5 + 0,4 10 – 20 358 14,6 310 14,2 - 0,4 20 - 30 230 9,4 198 9,1 - 0,3 30 lat i więcej 83 3,4 105 4,8 + 1,4 RAZEM 2.446 100,0 2.189 100,0 0,00 Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej Analiza struktury bezrobotnych według czasu jaki przepracowali do chwili zarejestrowania się w Urzędzie Pracy, nie wykazuje znaczących ró nic w stosunku do poprzedniego roku. Zauwa yć jednak mo na zmniejszenie się udziału bezrobotnych mających sta pracy w grupach do 1 roku, 10 – 20 lat, 20 – 30 lat. Wzrasta natomiast ilość osób, tak ilościowo, jak i procentowo w grupie bezrobotnych ze sta em od 1 – 10 lat i powy ej 30 lat. Odnosząc się w całości do stanu i struktury bezrobotnych w powiecie suskim za rok 2008, nale y zauwa yć, e rok ten był kolejnym rokiem spadku ilości bezrobotnych, jak i poziomu bezrobocia. Powiat suski nadal utrzymuje się wśród powiatów o najni szym poziomie bezro- bocia, tak w kraju jak i w naszym województwie. Dynamika zmniejszenia ilości bezrobotnych była większa ni w 2007 roku. Spadek ilości bezrobotnych wynika głównie z: − wzrostu gospodarczego, − wpływu europejskiego rynku pracy, − podejmowania działalności gospodarczej przez bezrobotnych, − szkoleń aktywizacyjnych bezrobotnych, − aktywizacji bezrobotnych w ramach instrumentów rynku pracy finansowanych z Funduszu Pracy, a tak e Europejskiego Funduszu Społecznego tj. prace społecznie – u yteczne, prace interwencyjne, sta e, refundacja pracodawcy kosztów ZUS i roboty publiczne. 38
 • 39. Tabela 23 - Analiza statystyczna bezrobotnych z terenu działania Powiatowego Urzędu Pracy w Suchej Beskidzkiej na dzień 31.12.2008 z podziałem na grupy bę- dące w szczególnej sytuacji na rynku Pracy Bezrobotni Ogółem Kobiety Do 25 roku ycia Długotrwale Powy ej 50 roku Bez kwalifikacji Samotnie Niepełnospra-wni Kobiety, które nie szacunkowa stopa Ilość - % Ilość - % bezrobotni Ilość - ycia - Ilość zawodowych wychowujących co Ilość - % podjęły zatrudnienia bezrobocia % Ilość - % najmniej 1 dziecko do po urodzeniu Ilość - % 18 roku ycia dziecka Nazwa gminy Ilość - % Ilość - % Budzów 204 127 72 58 30 49 7 7 22 6,8 62,3 35,3 28,4 14,7 24,0 3,4 3,4 10,8 Bystra – Sidzina 132 89 42 30 20 29 8 11 9 5,4 67,4 31,8 22,7 15,2 22,0 6,1 8,3 6,8 Jordanów Miasto 179 106 55 49 36 44 10 11 17 8,4 59,2 30,7 27,3 20,1 24,6 5,6 6,1 9,5 Jordanów gm. 227 140 75 56 40 49 8 7 17 Wiejska 5,9 61,7 33,0 24,7 17,6 21,6 3,5 3,1 7,5 Maków 422 263 109 162 67 106 17 24 51 Podhalański 7,1 62,3 25,8 38,4 15,9 25,1 4,0 5,7 12,1 Stryszawa 315 172 88 96 60 65 9 21 19 7,5 54,6 27,9 30,5 19,0 20,6 2,9 6,7 6,0 Sucha Beskidzka 314 175 68 117 64 68 24 27 29 8,0 55,7 21,7 37,3 20,4 21,7 7,6 8,6 9,2 Zawoja 252 156 66 99 57 75 12 19 41 8,3 61,9 26,2 39,3 22,6 29,8 4,8 7,5 16,3 Zembrzyce 144 93 42 60 22 36 6 17 17 7,1 64,6 29,2 41,7 15,3 25,0 4,2 11,8 11,8 OGÓŁEM 2.189 1.321 617 727 393 521 101 144 222 powiat 7,1 60,3 28,2 33,2 18,0 23,8 4,6 6,6 10,1 39
 • 40. Bezrobotni Bez doświadczenia Bez wykształcenia Po odbyciu kary Z prawem do zasiłku zawodowego średniego pozbawienia wolności Ilość - % Ilość - % Ilość - % nie podjęli zatrudnienia Ilość - % Nazwa gminy Budzów 63 126 2 62 30,9 61,8 1,0 30,4 Bystra – Sidzina 41 78 1 43 31,1 59,1 0,8 32,6 Jordanów Miasto 49 77 57 27,4 43,0 - 31,8 Jordanów gm. Wiejska 58 142 81 25,6 62,6 - 35,7 Maków Podhalański 140 236 7 70 33,2 55,9 1,7 16,6 Stryszawa 75 189 3 92 23,8 60,0 1,0 29,2 Sucha Beskidzka 71 159 4 73 22,6 50,6 1,3 23,2 Zawoja 87 162 3 46 34,5 64,3 1,2 18,3 Zembrzyce 43 66 28 29,9 45,8 - 19,4 OGÓŁEM 627 1.235 20 550 powiat 28,6 56,4 0,9 25,1 Gminy z najmniejszym udziałem danej grupy Gminy z największym udziałem danej grupy Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej 40
 • 41. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT MIEJSCOWOŚĆ ZEMBRZYCE Na terenie miejscowości Zembrzyce znajduje się Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (wraz z biblioteką i świetlicą z dostępem do internetu), które organizuje imprezy kulturalno – oświatowe i rekreacyjno – sportowe na czele z „Dniami Gminy Zembrzyce”. Ponadto na terenie miejscowości działają: Zembrzyckie Koło Gospodyń Mioduszyna, Orkiestra Dęta "Rytm", Zespół „Wesołe Struny” biorące udział w licznych imprezach kulturalnych na terenie Zembrzyc i nie tylko. Z okazji świąt i ró nych uroczystości organizowane są przez Zespół Szkół w Zembrzycach akademie, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne. Na terenie miejscowości Zembrzyce znajdują się następujące obiekty sportowo – rekreacyjne: − boisko sportowe wraz z pawilonem i boiskiem treningowym, na którym swoje mecze rozgrywa LKS „Garbarz” Zembrzyce, − hala i sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Zembrzycach, w godzinach popołudniowych dostępna dla wszystkich mieszkańców, − boisko treningowe na terenie „Ispów” w Zembrzycach. Zabudowa Zembrzyc ma charakter małomiasteczkowy. Przy centralnym placu znajduje się wybudowany na początku XX wieku kościół w stylu neogotyckim, który powstał na miejscu starszej XVI-wiecznej budowli. Z poprzedniej świątyni zachowało się za to jej wyposa enie, m.in. wczesnobarokowe ołtarze z początku XVII wieku, barokowe obrazy malowane na desce. Na szczególną uwagę zasługuje XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, uznawany przez miejscową ludność za słynący łaskami, oraz XVI-wieczny krucyfiks, noszący ślady sztuki późnego gotyku. Poza kościołem we wsi zachował się XIX- wieczny dwór, obecnie poddawany remontowi (w przyszłości będzie to instytucja organizacji Caritas - oddział Kraków). Na wzgórzu Zamczysko mo na odnaleźć ślady wspomnianej ju warownej budowli. Ponadto w Zembrzycach znajduje się kilka kaplic i figur przydro nych. Na szczególną uwagę zasługuje figurka „Serce Pana Jezusa” znajdująca się w centrum Zembrzyc, która stanowi część Podbabiogórskiego Ekomuzeum. 41
 • 42. MIEJSCOWOŚĆ ŚLESZOWICE Wieś nie posiada miejsc rekreacyjnych, poza boiskiem przy szkolnym. Brak jest placu zabaw dla młodszych dzieci oraz miejsca spotkań miejscowej ludności, jak równie miejsca do organizowania i prowadzenia zajęć edukacyjno-kulturalnych, w celu zagospodarowania czasu wolnego lub propagowania i kształcenia ludzi, posiadających talent lub zdolności w tym zakresie. Na terenie miejscowości nie ma ośrodka kultury, najbli sze Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa znajduje się w Zembrzycach. Na terenie miejscowości działa „Stowarzyszenie Muzyczne Śleszowice”, które spotyka się w dawnym Kółku Rolniczym (budynek wymaga remontu). Ponadto z okazji świąt i ró nych uroczystości organizowane są przez Szkołę Podstawową akademie, przedstawienia teatralne i koncerty muzyczne. Śleszowice są wspaniałym punktem rozpoczęcia lub zakończenia pieszych wędrówek po Beskidzie Małym. Otoczone są łagodnymi wzniesieniami Tarnawskiej Góry (503 m), Jedlicznika (549 m) i stromymi zboczami Gałuszkowej Góry (715 m) i urawnicy (727 m). Przez wieś przebiegają następujące szlaki turystyczne: − Z centrum Śleszowic (od kaplicy i przystanku PKS) prowadzi czarny szlak turystyczny na przełęcz nad Tarnawą (1,1/2 h) i dalej na Groń Jana Pawła II (2,3/4h). − Z pobliskiej Tarnawy Górnej (od przystanku PKS) rozpoczyna się niebieski szlak na Makówkę (3/4h) i Groń Jana Pawła II oraz Leskowiec (2 h). − Przez wspominaną ju tutaj urawnicę przebiega czerwony szlak z Zembrzyc na Leskowiec. Z Zembrzyc (obok przystanku PKP) szlak prowadzi przez Prorokową Górę, urawnicę do Krzeszowa Górnego (2, 1/4 h). Dalej z Krzeszowa na Leskowiec (2 h). − Równie z Krzeszowa Dolnego (przystanek PKS) rozpoczyna się ółty szlak przez Gronik na Groń Jana Pawła II (2 h). − Z Krzeszowa Górnego (przystanek PKS) biegnie urozmaicony terenowo szlak zielony przez Targoszów, Czarną Górę na Łamaną Skałę (929 m). Czas przejścia 2, 1/2 h. Idąc tym szlakiem w drugą stronę mo na dojść przez urawnicę i Lipską Górę (625 m) do Suchej Beskidzkiej (3, 1/4 h). 42
 • 43. − Trasa rowerowa ście ki turystycznej „Szlakiem atrakcji i produktów Lokalnych Podba- biogórza” jako trasy „Podbabiogórskiego Ekomuzeum”. Od pana Gęsikowskiego (Tarnawa Dolna) pod Tarnawską Górę do Kapliczki u Jamy (Śleszowice) – 1,25km, od Kapliczki (Śleszowice) do skrzy owania (Śleszowice) – 1,5 km, szlakiem na urawicę – Carchel (Grupa urawicy) – 2 km. − Trasa konna ście ki turystycznej „Szlakiem atrakcji i produktów Lokalnych „Podbabiogórza” jako trasy „Podbabiogórskiego Ekomuzeum”. Odcinek trasy rozpoczyna się przy osiedlu Beskid. Szlak konny wiedzie stąd szlakiem czarnym na Przełęcz Zasepnicką Wy szą i dalej w stronę Przełęczy Zasepnickiej Ni szej. Tu rozdziela się na dwa objazdy Kubasiaków – szlakiem czarnym lub drugą stroną wsi. Dalej jedziemy przez Kłapyty cały czas czarnym szlakiem, do drogi głównej w Suchej Beskidzkiej. Tu przekraczamy drogę i podą amy wzdłu szlaku zielonego, przez osiedle Kułasówka, Lipską Górę, Lipie, obok Gołuszkowej Góry do Carchela. Tu skręcamy w prawo na Franiki, obok Tarnawskiej Góry, dalej drogą Do Ptaka dostajemy się do stadniny Pana Gęsikowskiego (Stadnina Leskowiec). Wy ej wymienione szlaki są jedynie oznaczone, jednak brak jest infrastruktury z nimi związanej wzdłu obszaru miejscowości, takich jak: miejsc wyznaczonych wyłącznie dla rowerów, miejsc postojowych i widokowych, itp. Na terenie wsi znajduje się kilka ciekawych zabytków. Zachowała się tu zabytkowa, drewniana willa "Plutówka". Wybudowana przed wojną przez Ludwika Gałuszka. W centrum Śleszowic znajduje się zabytkowa murowana, kwadratowa kapliczka, którą wybudowało społeczeństwo Śleszowic w 1749 roku. Znajduje się w niej posąg Chrystusa Upadającego pod Krzy em z XVIII wieku. Jadąc z centrum Śleszowic w stronę Mucharza, na Przełęczy Śleszowickiej znajdują się dwa obiekty o ciekawej historii. Są to: murowana kaplica z 1847 roku z bardzo cennym posągiem Matki Bo ej Bolesnej z około 1470 roku oraz kamienny słup z Chrystusem w koronie cierniowej. 43
 • 44. Zabytkiem Śleszowic jest równie kapliczka Matki Bo ej z Dzieciątkiem Jezus, znajdująca się nad kościołem, przy drodze Śleszowice – Mucharz oraz figurka z posągiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem Jezus z 1894 roku usytuowanym na roli Dudy. Na dziedzictwo kulturowe mieszkańców Śleszowic składa się równie : − gwara, − przebogata obrzędowość doroczno – rodzinna (do dziś kultywuje się tradycje związane z do ynkami, kolędowaniem, jasełkami czy święceniem palm, przetrwały starodawne przyśpiewki i opowieści z wieloma bardzo specyficznymi obrzędami jak chocia by sobótki), − folklor słowno - muzyczny, − architektura tradycyjna: drewniana i murowana, zabudowa wiejska i małomiasteczkowa, dworska i zamkowo – pałacowa, sakralna i świecka, równie i tzw. „mała architektura” (np. liczne kapliczki i krzy e przydro ne), − sztuka ludowa – nieprofesjonalna oraz rękodzieło ludowe (przede wszystkim: zabawkarstwo, rzeźba w drewnie, rymarstwo), − potrawy regionalne. MIEJSCOWOŚĆ MARCÓWKA Na terenie miejscowości Marcówka funkcjonuje świetlica stanowiąca Filię Gminnego Centrum i Czytelnictwa w Zembrzycach. Ponadto z okazji świąt i ró nych uroczystości organizowane są przez Grono Pedagogiczne i uczniów Szkoły Podstawowej w Marcówce okolicznościowe akademie, występy młodzie owe. Na terenie miejscowości Marcówka znajdują się następujące obiekty sportowo – rekreacyjne: − boisko sportowe wraz z pawilonem, na którym swoje mecze rozgrywa „Błyskawica” Marcówka, − sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej, w godzinach popołudniowych dostępna dla wszystkich mieszkańców. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA DOLNA Na terenie miejscowości Tarnawa Dolna przy Zespole Szkół czynny jest punkt biblioteczny. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach, który ma w swym zakresie działania całą gminę posiada w tym sołectwie: bibliotekę i świetlicę z dostępem do internetu, jest 44
 • 45. organizatorem imprez kulturalno – oświatowych i rekreacyjno – sportowych na czele z „Dniami Ziemi Tarnawskiej”, turniejami piłki siatkowej i tenisa stołowego. Ponadto na terenie miejscowości działa Koło Gospodyń Wiejskich , które bierze aktywny udział w licznych imprezach kulturalnych na terenie Tarnawy Dolnej, Gminy Zembrzyce i nie tylko. Z okazji świąt i ró nych uroczystości organizowane są przez Zespół Szkół w Tarnawie Dolnej okolicznościowe akademie, występy młodzie owe. Na terenie miejscowości Tarnawa się następujące obiekty sportowo – rekreacyjne: − boisko sportowe, na którym swoje mecze rozgrywa „TARNAWIANKA” w Tarnawie Dolnej, − sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej w godzinach popołudniowych dostępna dla mieszkańców, − Boiska przy Zespole Szkół w Tarnawie Dolnej do siatkówki i koszykówki oraz innych gier zespołowych. MIEJSCOWOŚĆ TARNAWA GÓRNA Do zabytków Tarnawy Górnej nale y zaliczyć murowaną kaplicę z 1818 roku. Wewnątrz znajduje się posąg Chrystusa upadającego pod krzy em z końca XVII w. 45
 • 46. OŚWIATA, OCHRONA ZDROWIA W obrębie Gminy Zembrzyce funkcjonują następujące placówki edukacyjne: GIMNAZJA: 1. Zembrzyce 490, 34-210 Zembrzyce 2. Tarnawa Dolna 272, 34-210 Zembrzyce SZKOŁY PODSTAWOWE: 1. Zespół Szkół im. Kazimierza Przerwy - Tetmajera, Zembrzyce 490, 34-210 Zembrzyce 2. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte, Marcówka 120, 34-210 Zembrzyce 3. Szkoła Podstawowa im. Dywizjonu 303, Śleszowice 166, 34-210 Zembrzyce 4. Zespół Szkół - Tarnawa Dolna, Tarnawa Dolna 272, 34-210 Zembrzyce PRZEDSZKOLA: 1. Zembrzyce 490, 34-210 Zembrzyce 2. Tarnawa Górna 61, 34-210 Zembrzyce W miejscowości Zembrzyce funkcjonuje Zespół Szkół Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Przedszkole w Zembrzycach, liczący 16 oddziałów, w których uczy się 307 uczniów. W zespole są dwa oddziały przedszkolne, oddział zerowy oraz 13 oddziałów szkolnych. Zespół Szkolno – Przedszkolny zatrudnia 31 pracowników pedagogicznych i 8 pracowników obsługi i administracji. W szkole uczniowie korzystają z następujących zajęć pozalekcyjnych: koła muzycznego, teatralnego, historycznego oraz zajęć sportowych. W Marcówce funkcjonuje Szkoła Podstawowa, licząca 7 oddziałów, w których uczy się 84 uczniów. W zespole jest oddział zerowy oraz 6 oddziałów szkolnych. Zespół Szkolny zatrudnia 12 pracowników pedagogicznych i 2 pracowników obsługi i administracji. W szkole uczniowie korzystają z następujących zajęć pozalekcyjnych: koła muzycznego, teatralnego, historycznego oraz zajęć sportowych, plastycznych i tanecznych. Na terenie miejscowości Śleszowice funkcjonuje Szkoła Podstawowa licząca 6 oddziałów szkolnych, w których uczy się 79 uczniów. W szkole jest równie jeden oddział zerowy z 13 dziećmi. Zespół Szkolny zatrudnia 12 pracowników pedagogicznych i 2 pracowników 46
 • 47. obsługi i administracji. W szkole uczniowie korzystają z następujących zajęć pozalekcyjnych: koła muzycznego, teatralnego, historycznego oraz zajęć sportowych. Stan techniczny obiek- tów jest dobry. W Tarnawie Dolnej funkcjonuje Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Tarnawie Dolnej , liczący 13 oddziałów (1 oddział zerowy, 12 oddziałów szkolnych), w których uczy się 220 uczniów. Zespół Szkół zatrudnia 25 .pracowników pedagogicznych i 7 pracowników obsługi i administracji. W szkole uczniowie korzystają z następujących zajęć pozalekcyjnych: koła muzycznego, teatralnego, historycznego oraz zajęć sportowych. Na terenie miejscowości Tarnawa Górna funkcjonuje niepubliczne przedszkole zlokalizowane w budynku szkoły w Tarnawie Górnej. Dzieci starszych grup wiekowych dowo one są do szkoły w Śleszowicach. Ochrona zdrowia. W Zembrzycach funkcjonuje Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej - Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach, w której mieszkańcy Zembrzyc mogą korzystać z usług świadczonych przez lekarzy rodzinnych, ginekologa, stomatologa, pediatry i aptekę. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z szerokiego zakresu usług medycznych. Przychodnia świadczy usługi medyczne i diagnostyczne, zatrudnia 2 lekarzy rodzinnych posiadających aktywną listę pacjentów, 5 pielęgniarek w tym 2 pielęgniarki środowiskowe i pielęgniarkę higieny szkolnej. W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy korzystają z apteki w Zembrzycach. Na terenie miejscowości Zembrzyce prowadzone są Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych prowadzone przez Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Mieszkańcy Marcówki w zakresie opieki medycznej są obsługiwani przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach - Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach. W miejscowości Śleszowice funkcjonuje Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia, w której mieszkańcy wsi Śleszowice, Tarnawa Górna oraz Tarnawa Dolna mogą korzystać z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego, stomatologa, poło nej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy korzystają z punktu aptecznego w Śleszowicach znajdującego się w budynku starej szkoły podstawowej. 47
 • 48. Mieszkańcy Tarnawy Dolnej w zakresie opieki medycznej są obsługiwani przez dwie przychodnie Zdrowia; Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Zembrzycach - Przychodnia Zdrowia w Zembrzycach, oraz Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach – Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach . Podział wsi jest po połowie – część zachodnia do Śleszowic, część wschodnia do Zembrzyc. Mieszkańcy mogą korzystać z usług świadczo- nych przez lekarzy rodzinnych, ginekologa, stomatolog, pediatrę i apteki w Zembrzycach i Śleszowicach. Dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z szerokiego zakresu usług medycznych. Przychodnie świadczą usługi medyczne i diagnostyczne, zatrudniają 3 lekarzy rodzinnych posiadających aktywną listę pacjentów, 7 pielęgniarek, w tym 3 pielęgniarki środowiskowe i 2 pielęgniarki higieny szkolnej. W przypadku zaopatrzenia w środki farmaceutyczne mieszkańcy korzystają z apteki w Zembrzycach i Śleszowicach. Mieszkańcy Tarnawy Górnej w zakresie opieki medycznej są obsługiwani przez Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Śleszowicach - Przychodnia Zdrowia w Śleszowicach, mogą korzystać z usług świadczonych przez lekarza rodzinnego, stomatologa, poło nej i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. W przypadku konieczności hospitalizacji, jak równie specjalistycznych usług medycznych, mieszkańcy Zembrzyc korzystają z usług Szpitala Powiatowego w Suchej Beskidzkiej. Tak e pierwsza pomoc medyczna odbywa się w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa zlokalizowanego w Suchej Beskidzkiej. 48
 • 49. ANALIZA SWOT Analiza SWOT jest to jedna z najczęściej stosowanych metod analizy strategicznej. Polega na analizie silnych i słabych stron oraz szans i zagro eń, które pojawiają się przed jednostką. SWOT to skrót pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse), threats (zagro enia). Technika ta oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi pomoc przy dokonywaniu analizy zasobów i otoczenia miasta oraz określeniu priorytetów jego rozwoju. W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się mocne i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a szanse i zagro enia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bli szym i dalszym, na których występowanie z reguły nie ma wpływu, mo e je natomiast wykorzystać w procesie rozwoju lub musi neutralizować negatywne zjawiska z nimi związane. Dla Gminy Zembrzyce analiza SWOT przedstawia się następująco: OBSZAR INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Mocne strony Słabe strony - walory przyrodnicze i rekreacyjne, - zbyt małe wykorzystanie gospodarcze - dobre warunki do rozwoju turystyki, atrakcyjnego poło enia geograficznego, - sprzyjające warunki do rozwoju sportów - du e natę enie ucią liwości spowodowanych zimowych, ruchem pojazdów cię arowych, - bezpośrednie sąsiedztwo z nowo powstającym - brak chodników wzdłu dróg powiatowych, zbiornikiem wodnym Świna Poręba, - zły stan techniczny dróg powiatowych - rozwój budownictwa mieszkaniowego, i gminnych, - wolne tereny inwestycyjne pod budownictwo, - brak miejsc parkingowych, działalność gospodarczą, - brak pasów włączania i wyłączania - dostęp do infrastruktury technicznej (drogi, na skrzy owaniach, 49
 • 50. sieć dowodno kanalizacyjna, sieć gazowa - utrudnienia ruchu drogowego związane i telekomunikacyjna), ze wzrostem ruchu indywidualnego, - zwarta zabudowa miejscowości Zembrzyc, - niewystarczające uzbrojenie terenów w sieć - posiadanie planu zagospodarowania wodociągową i kanalizacyjną, przestrzennego, - niedostatecznie rozwinięta sieć gazowa, - budowa obwodnicy Zembrzyc, - zły stan zdrowotny i sanitarny lasów, - droga krajowa i wojewódzka o strategicznym - niewystarczająca ilość środków na realizację znaczeniu, programów ochrony środowiska, - rozwinięta sieć dróg powiatowych, - niski poziom świadomości społecznej - dobra dostępność komunikacyjna, w zakresie ochrony środowiska, - gęstość dróg odpowiadająca zapotrzebowaniu - brak zakładów utylizacji odpadów, mieszkańców, - ukształtowanie terenu utrudniające wdra anie - dobrze rozwinięta sieć komunikacyjna, systemów wodno-kanalizacyjnych, - dobrze rozwijająca się infrastruktura - niski poziom rozwoju infrastruktury ochrony wodno-kanalizacyjna, środowiska naturalnego, - dobrze rozwinięta sieć stacji paliw, - powszechne funkcjonowanie w - dobrze rozwinięta sieć stacji bazowych GSM, gospodarstwach domowych nieefektywnych - dobrze rozwinięta sieć energetyczna, i wysokoemisyjnych kotłów centralnego - walory klimatyczne i krajobrazowe (góry, ogrzewania, wysoki stopień zalesienia), - bardzo ucią liwa niska emisja, - funkcjonujące powiatowy i gminne programy - wysoki stopień rozdrobnienia własności ochrony środowiska, lasów, - sukcesywne inwestycje gminy w ochronę - niski poziom wykorzystania odnawialnych środowiska w ramach środków zewnętrznych, i alternatywnych źródeł energii - funkcjonowanie związku gmin dorzecza - brak zbiorników małej retencji górnej Skawy, - niedostateczna ilość zabezpieczeń - funkcjonujące składowisko odpadów wraz z przeciwosuwiskowych, sortownią, - niedostatecznie uregulowane potoki - brak - funkcjonująca oczyszczalnia ścieków w ochrony gruntów rolnych, leśnych oraz Zembrzycach, istniejących obiektów trwałych przed - funkcjonujący na terenie gminy system powodzią, segregacji odpadów, - zagęszczenie zabudowy wzdłu cieków - istnienie punktów monitoringu określających wodnych, stopień ska enia środowiska przyrodniczego, - brak monitoringu czynnych osuwisk, - sukcesywna regulacja i umacnianie brzegów - brak ładu przestrzennego, cieków wodnych, - brak polityki rozwoju budownictwa - pozyskanie środków na projekty związane z mieszkaniowego, ochroną przeciwosuwiskową, - słabe wykorzystanie gruntów le ących - du e rezerwy terenów mo liwych do wyko- odłogiem pod zalesienia i uprawy rośli rzystania pod budownictwo mieszkaniowe, energetycznych (biomasa), 50
 • 51. pensjonatowe, usługowo-produkcyjne, - du e rozdrobnienie agrarne, - du y potencjał rolniczy gminy, - du e mo liwości w zakresie ró nicowania działalności rolniczej (gospodarstwa agroturystyczne, ekologiczne, itp.), Szanse Zagro enia - modernizacja nawierzchni dróg, - zanieczyszczenie środowiska, - stworzenie sieci ście ek rowerowych, - dewastacja terenów rekreacyjnych, - budowa obwodnicy Zembrzyc, - brak jednolitej strategii rozwoju - znaczna poprawa stanu technicznego drogi gospodarczego, wojewódzkiej nr 956 - zagro enie wypadkami komunikacyjnymi, (Sułkowice - Zembrzyce), - wzmo ony ruch pojazdów (brak obwodnic), - przebudowa drogi krajowej nr 28 w związku - hałas związany z du ym natę eniem ruchu, z zaporą w Świnnej porębie, - konkurencyjność sąsiednich miejscowości, - program operacyjny infrastruktura i - niewystarczająca ilość środków środowisko – środki na regulację gospodarki na drogi gminne w MRPO, wodno-ściekowej, - znacznie utrudniona mo liwość uzyskania - funkcjonowanie instytucji krajowych dofinansowania z MRPO przebudowy i programów umo liwiających i modernizacji dróg gminnych na terenie współfinansowanie kompleksowych małopolski, przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska - sytuacja finansowa gmin, niewystarczająca (NFOŚ, Ekofundusz, WFOŚiGW), współpraca gmin w celu wykorzystania - większa dbałość o ochronę środowiska natu- istniejących środków, ralnego - ustawodawstwo uruchamiające pomoc - źródła energii odnawialnej dla programów restrukturyzacyjnych i niekonwencjonalnej, w obszarach objętych ró nymi formami - utworzenie sieci monitoringu określającej ochrony (ograniczenie w u ytkowaniu), stopień ska enia środowiska przyrodniczego - zbyt wysokie koszty ogrzewania - istnienie ogólnokrajowego programu ekologicznymi nośnikami energii, przeciwosuwiskowego - brak odpowiednich przepisów regulujących - rozbudowa sieci gazowej z mo liwością gospodarkę leśną, podłączenia du ych odbiorców, - niewystarczająca inicjatywa ze strony - współpraca w ramach grup producentów zarządców wód na terenie gminy w celu ich regulacji, - brak monitoringu osuwisk, - brak rozwiązań legislacyjnych umo liwiających uzyskanie tanich kredytów mieszkaniowych, 51
 • 52. - niekorzystne ogólne ekonomiczne warunki działalności rolnej mała dochodowość w rolnictwie, 52
 • 53. OBSZAR GOSPODARKA I RYNEK PRACY Mocne strony Słabe strony - rozwój drobnych zakładów rzemieślniczych i - brak bazy noclegowo – gastronomicznej, usługowych, - brak ośrodków wypoczynkowych, - występowanie tylko rolnictwa indywidualnego, - słabo rozwinięta działalność pozarolnicza, - brak ucią liwego przemysłu, - słabo rozwinięty obieg informacji między - poło enie geograficzne Gminy: mała samorządami, odległość od du ych ośrodków - aglomeracji - wysoka migracja ludności miejskich - Śląska Krakowa, mała poda siły roboczej, - zasoby naturalne: drewno, surowce skalne, - brak stref aktywności gospodarczej - ponadprzeciętna aktywność i zaradność uzbrojonych w infrastrukturę techniczną, produkcyjna społeczeństwa - drobna - brak kompleksowej bazy ofert inwestycyjnych przedsiębiorczość, dla inwestorów zewnętrznych, - korzystna struktura demograficzna, - brak wspólnej oferty inwestycyjnej - sukcesywne wdra anie elektronicznego obiegu samorządów z terenu powiatu, dokumentów, - brak lokalnych programów zachęt - wysokie kwalifikacje mieszkańców dla inwestorów, - mo liwość utworzenia gminnych stref - małe mo liwości awansu społecznego aktywności gospodarczej, i zawodowego ludności, - istnienie programu rozwoju - brak terenów inwestycyjnych dla du ych przedsiębiorczości w powiecie suskim przedsięwzięć, du e rozdrobnienie agrarne, - aktywizacja zawodowa bezrobotnych - niedostateczna infrastruktura techniczna, zły w ramach działań powiatowego urzędu pracy stan dróg lokalnych (niewystarczające - bardzo dobrze rozwinięty sektor mikro uzbrojenie potencjalnych terenów i małych przedsiębiorstw inwestycyjnych), - istnienie organizacji wspierających - brak lidera z terenu powiatu reprezentanta przedsiębiorczość w zewnętrznych strukturach parlamentarnych - istnienie lokalnych ośrodków wspierania i samorządowych, przedsiębiorczości - brak dostępu do szerokopasmowej sieci internetowej na terenie Gminy, - brak rzetelnej informacji o nisko oprocentowanych kredytach, brak zainteresowania banków kredytobiorcami, 53
 • 54. - ukryte bezrobocie strukturalne w rolnictwie, - słabo rozwinięta współpraca samorządów z przedsiębiorcami (przedsiębiorców z samorządami), Szanse Zagro enia - dywersyfikacja działalności gospodarczej, - słaba promocja miejscowości/Gminy, - napływ zewnętrznych inwestorów, - zmienność prawa, - rozwój bazy turystycznej, - niestabilne finanse państwa, - powstanie ośrodków wypoczynkowych, - trudny dostęp do środków pomocowych Unii miejsc noclegowych, Europejskiej, - rozwinięcie gastronomi, - brak środków finansowych na rozpoczęcie - mo liwość korzystania ze środków działalności gospodarczej, pochodzących z Unii Europejskiej, - brak integracji stałych mieszkańców - dopłaty bezpośrednie dla rolnictwa, z ludnością napływową, - wzrost o ywienia gospodarczego, - migracja młodych ludzi do miast, - apatia, rozgoryczenie i zniechęcenie - ukryte bezrobocie w rolnictwie, mieszkańców, - niski poziom wykształcenia mieszkańców, - znaczny odsetek ludności w wieku - powrót osób pracujących za granicą, wczesnoprodukcyjnym, - przesunięcie środków przeznaczonych - mało zró nicowany rynek pracy, na przedsięwzięcia związane z budową - zakończenie inwestycji „zapora w Świnnej zbiornika Świnna Poręba na inne zadania, Porębie”, - du a aktywność konkurencyjnych - zapora w Świnnej Porębie dla rozwoju samorządów w aplikowaniu o środki zaplecza rekreacyjnego, z programów operacyjnych, - doświadczenia innych związków - przejęcie większości środków unijnych międzygminnych w zakresie gospodarki przeznaczonych na rozwój przez du e komunalnej i inwestycji w obszarze aglomeracje, infrastruktury wodno-ściekowej - nieuczciwość niektórych kontrahentów (związek gmin dorzecza Górnej Raby i zagranicznych, Krakowa), - wspólny rynek w unii europejskiej - zagro enie - fundusze strukturalne unii europejskiej, ze strony silniejszych kapitałowo - napływ nowoczesnych technologii, przedsiębiorstw zagranicznych, - kontakty handlowe - nowe rynki zbytu, - brak ustawy dotyczącej ziem górskich, - mo liwość utworzenia gminnych stref - niestabilność prawna - liczne i częste zmiany aktywności gospodarczej, legislacyjne, - zapotrzebowanie na zdrową ywność, - zalew tanimi produktami ze wschodu, 54
 • 55. - tworzenie warunków dla rozwoju MŚP przez - niekorzystna polityka fiskalna państwa rząd (uwarunkowania prawne), w stosunku do przedsiębiorstw, - istnienie instytucji wspierających rozwój - brak korzystnego oprocentowania kredytów, regionalny: agencji rządowych m.in. PARP, - konkurencja zagraniczna w bran y drzewnej PAIIZ oraz zagranicznych (bank światowy, (Ukraina, Rumunia), europejski bank inwestycyjny), - brak perspektyw dla młodych ludzi, masowa - istnienie w Krakowie instytucji wspierających emigracja zarobkowa, rozwój gospodarczy regionu: IPH, izba - utrudniony dostęp do kredytów i funduszy rzemieślnicza, krakowska kongregacja pomocowych, kupiecka, małopolska agencja rozwoju - brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry regionalnego, na potrzeby firm, - zatwierdzony małopolski regionalny program operacyjny oraz sektorowe programy operacyjne, - bliskość Krakowa i Katowic przyciągających inwestorów – pozyskanie ich dla Gminy, - napływ kapitału zagranicznego w ramach nawiązanych kontaktów zagranicznych, - pozytywny trend zmian legislacyjnych prawa (dostosowanie do unii europejskiej), - istnienie lokalnych programów aktywizacji rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu i konsekwentna ich realizacja, - działalność wojewódzkiego urzędu pracy realizującego politykę rozwoju rynku pracy, - niski poziom bezrobocia, - wsparcie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości - istnienie polskiej fundacji promocji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 55
 • 56. OBSZAR POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, EDUKACJA Mocne strony Słabe strony - placówki edukacyjne, - brak mo liwości bezpiecznego spędzania - infrastruktura słu by zdrowia – przychodnia czasu wolnego przez dzieci i młodzie , lekarska i apteka, - niedoinwestowanie infrastruktury słu by - dobra baza materialna opieki zdrowotnej, zdrowia i opieki społecznej, - istnienie wieloletnich programów - niewystarczające środki na działania związane inwestycyjnych realizowanych przez ZOZ, z promocją zdrowia i profilaktyką zdrowotną, - poszanowanie prawa oraz instytucji porządku - brak spójnego systemu łączności publicznego przez społeczność lokalną, powiadamiania słu b energetycznych i - funkcjonujący monitoring gminnych gazowniczych, oraz brak łączności pomiędzy jednostek oświatowych, słu bami na terenie działań, - powstanie nowoczesnej bazy lokalowej - niewystarczająca łączność radiowa pomiędzy dla państwowej stra y po arnej, słu bami ratowniczymi, - dobrze przygotowana słu ba ratownicza - niezadowalająca wykrywalność drobnych w zakresie wyszkolenia i wyposa enia przestępstw (kradzie e, dewastacja mienia technicznego, publicznego), - funkcjonujące centrum powiadamiania - niewystarczająca integracja osób ratunkowego oraz powiatowe centrum niepełnosprawnych ze społecznością lokalną - zarządzania kryzysowego, bariery architektoniczne, - istnienie placówek pomocy społecznej - niska świadomość społeczna związana oraz instytucji działających na rzecz osób z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, niepełnosprawnych na terenie gminy, - utrudniona mo liwość przewozu osób - funkcjonowanie powiatowej strategii niepełnosprawnych w istniejących środkach rozwiązywania problemów społecznych komunikacji publicznej, obejmującej min. pomoc osobom - niewystarczająca polityka prorodzinna, niepełnosprawnym oraz powiatowego - niewystarczająca ilość miejsc w przedszkolach programu działań na rzecz osób samorządowych, niepełnosprawnych, - niski poziom profilaktyki uzale nień, - wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, - brak placówek opiekuńczo-wychowawczych, - dobra i zró nicowana sieć jednostek - niewystarczająca ilość specjalistów w aktualnie oświatowych, przydatnych dziedzinach edukacji oraz w - funkcjonowanie lokalnych programów zakresie świadczenia usług obejmujących rozwój oświaty, psychologiczno-pedagogicznych, 56
 • 57. - bliskość krakowskiego ośrodka psychologiczno-pedagogicznych, akademickiego, - brak przyszkolnych baz sportowych - funkcjonowanie szkół wy szych na terenie o odpowiednim standardzie w niektórych powiatu, gminnych jednostkach oświatowych, - dobrze przygotowana kadra pedagogiczna, - niska świadomość społeczna dotycząca - dobrze rozwinięta baza edukacyjno-sportowa, partnerskiego współdziałania w procesach przemian, Szanse Zagro enia - współpraca międzynarodowa (wymiana - wzrost przestępczości, młodzie y), - niewystarczające finansowanie świadczeń - zajęcia dla dzieci i młodzie y, zdrowotnych w ramach kontraktów - mo liwość finansowania przedsięwzięć z małopolskim oddziałem NFZ, modernizujących bazę zdrowotną ze środków - kryzys w słu bie zdrowia, zewnętrznych, - brak odpowiedniej liczby etatów związanych - wzmocnienie profilaktyki edukacji z ratownictwem wynikających z uregulowań ukierunkowanej na wzrost przestrzegania prawnych, przepisów prawa, - chuligaństwo stadionowe i nieformalne grupy - zmiana uregulowań prawnych wspierających kibiców klubów piłkarskich, działania na rzecz utrzymania porządku - migracja ludności po wejściu polski do strefy publicznego, schengen, - wzmo ona polityka państwa ukierunkowana - niedostateczne przedsięwzięcia podejmowane na problemy niepełnosprawnych – PFRON, przez organizatorów imprez sportowych - funkcjonujące ulgi podatkowe oraz imprez o charakterze masowym, oraz pomoc dla rodzin, - napływ przestępczości zorganizowanej, - rozwój współpracy międzynarodowej w - niespójny system orzekania powodujący zakresie wymiany uczniów, zwiększenie ilości osób niepełnosprawnych, - aktywizacja lokalnego rynku pracy, - niepewność co do dalszego funkcjonowania - wzrost poziomu wykształcenia społeczeństwa, PFRON, - stowarzyszenia, fundacje i organizacje - odpływ z terenu Gminy osób posiadających pozarządowe działające na rzecz oświaty, wysokie kwalifikacje, kultury, pomocy społecznej i rozwoju - mała odległość od Krakowa - metropolii demokracji, o atrakcyjnej ofercie ycia i pracy - odpływ - rozwój szkół wy szych na terenie powiatu, młodych, wykształconych osób poza Gminy, - funkcjonujące programy umo liwiające - rozwój sąsiednich gmin, sfinansowanie wspólnych przedsięwzięć w ramach nawiązanych kontaktów zagranicznych, 57
 • 58. - przystąpienie polski do strefy schengen, - nawiązanie współpracy zagranicznej powiatowych jednostek samorządowych, - mo liwość nawiązania współpracy w ramach stowarzyszeń i konsorcjów, - korzystanie z doświadczeń gmin ościennych, 58
 • 59. OBSZAR KULTURA, TURYSTYKA, SPORT Mocne strony Słabe strony - walory przyrodnicze i rekreacyjne, - zbyt małe wykorzystanie gospodarcze - dobre warunki do rozwoju turystyki, atrakcyjnego poło enia geograficznego, - sprzyjające warunki do rozwoju sportów - niewystarczająca baza noclegowo – gastrono- zimowych, miczna, - architektura kościołów poło nych na terenie - brak ośrodków wypoczynkowych, Gminy, - brak dostatecznej informacji o ofercie - bezpośrednie sąsiedztwo z nowo powstającym turystycznej gminy, zbiornikiem wodnym Świna Poręba, - niewystarczający poziom rozwoju - walory klimatyczne i krajobrazowe (góry, infrastruktury turystycznej, wysoki stopień zalesienia), - brak ogólnodostępnej kompleksowej i spójnej - mała odległość od du ych ośrodków - gminno-powiatowej oferty turystycznej, aglomeracji miejskich – Śląska, Krakowa, - niedostateczna baza rekreacyjno – sportowa, - planowany obszar natura 2000, - słabo zmodernizowana istniejąca baza sportowo-rekreacyjna, - sprzyjające warunki naturalne do rozwoju - brak na terenie gminy estrady o odpowiednich turystyki całorocznej i wypoczynku, standardach, - całoroczna atrakcyjność turystyczna, - niski poziom zrozumienia społeczności atrakcyjne tereny turystyczno-wypoczynkowe, (wiedzy) na czym polega rozwój turystyki, - agroturystyka – gotowa baza lokalowa, - niedostateczne finansowanie działań - bliskość znaczących miejscowości i obiektów promocyjnych, z listy światowego dziedzictwa kultury, - brak mechanizmów ochrony dóbr kultury - istnienie szlaków, tras i ście ek turystycznych, materialnej, krajobrazu kulturowego i pieszych, rowerowych i konnych, zabytkowej architektury, - bliskość atrakcyjnych miejscowości i miejsc turystycznych w Pieninach i Tatrach, - stała rozbudowa bazy sportowej, - bogata oferta imprez kulturalnych i sportowych, - istnienie programu rozwoju przedsiębiorczości obejmującego zadania związane z promocją i turystyką, 59
 • 60. - aktywny udział w targach turystycznych, - wzrastająca liczba organizacji po ytku pu- blicznego na terenie gminy, znaczna aktyw- ność funkcjonujących organizacji pozarządowych w obszarze kultury, promocji, turystyki i wypoczynku - istnienie strategicznych dokumentów obejmu- jących działania na rzecz kultury, promocji, turystyki i wypoczynku na terenie powiatu, - istnienie zabytkowych obiektów architektury XVI i XVII wieku, - istnienie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, - zachowane tradycje i zwyczaje miejscowe (twórczość ludowa rzemiosło artystyczne i pamiątkarstwo), - działające zespoły, grupy folklorystyczne i koła gospodyń wiejskich Szanse Zagro enia - brak ucią liwego przemysłu, - zanieczyszczenie środowiska, - rozwój bazy turystycznej, - dewastacja terenów rekreacyjnych, - powstanie ośrodków wypoczynkowych, - słaba promocja miejscowości/Gminy, miejsc noclegowych, - oferta kulturalna Krakowa, - rozwinięcie gastronomi, - szybszy rozwój dobrej bazy turystycznej - mo liwość korzystania ze środków w gminach ościennych, pochodzących z Unii Europejskiej, - atrakcje turystyczne w sąsiednich gminach, - zakończenie inwestycji „zapora w Świnnej Porębie”, - zapora w Świnnej Porębie dla rozwoju zaplecza rekreacyjnego, - wzrost zainteresowania aktywnym wypoczynkiem w środowisku naturalnym, - współpraca z partnerami zagranicznymi, - wykorzystanie szlaku architektury drewnianej, - wykorzystanie zbiornika Świnna Poręba do aktywizacji działań z zakresu turystyki 60
 • 61. i wypoczynku, - wykorzystanie ruchu przygranicznego, - członkostwo powiatu w małopolskiej organizacji turystycznej i Euroregionie Beski- dy, - zapotrzebowanie na wypoczynek typu „agroturystyka”, - przeładowanie sąsiednich, znanych ośrodków wypoczynku i sportów, - atrakcje turystyczne w sąsiednich gminach Jest to metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: • Strengths Silne strony, atuty • Weaknesses - Wady, słabe strony • Opportunities - Okazje, szanse • Threats- Trudności, zagro enia Technika ta ocenia wewnętrzne i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na powodzenie strategii i stanowi analizę zasobów i otoczenia gminy prowadzącą do określenia priorytetów rozwoju. Mocne i słabe strony to czynniki wewnętrzne, na które społeczność lokalna ma wpływ, a szanse i zagro enia to czynniki zewnętrzne. Poszczególne czynniki zostały ujęte w czteropolową matrycę zamieszczoną poni ej: 61
 • 62. ZASOBY WEWNĘTRZNE Poło enie geograficzne, zasoby naturalne i środowisko są zdecydowanymi atutami Gminy, nale ą do nich m. in. walory krajobrazowe, sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, dostępność komunikacyjna. Jednak czynniki te muszą zostać odpowiednio wykorzystane a zarazem chronione by w pełni mogły sprzyjać rozwojowi miejscowości. W tej grupie czynników silnie oddziałują równie słabe strony Gminy do których zaliczyć mo na: słabość infrastruktury turystycznej, mało rozwiniętą bazę turystyczną. W zakresie potencjału demograficznego i rynku pracy szczególną uwagę nale y zwrócić na mało zró nicowany rynek pracy, słaba aktywność zawodowa mieszkańców w tym szczególnie bezrobotnych, małe mo liwości awansu społecznego i zawodowego. W grupie czynników określonych jako zagospodarowanie przestrzenne, mocną stroną Gminy Zembrzyce jest posiadanie du ej ilości wolnych i niezagospodarowanych terenów. Natomiast słabą stroną jest słabe ich uzbrojenia. Analizując mocne i słabe strony Gminy Zembrzyce, mo na zauwa yć ogólna przewagę mocnych stron nad słabymi. Jednak ich rozkład w poszczególnych grupach czynników jest zró nicowany. Bez wątpienia atutami Gminy są: poło enie geograficzne, zasoby i środowisko naturalne. W grupach tych mocne strony przewa ają nad słabymi. Analizując szanse i zagro enia Gminy Zembrzyce, zauwa amy przewagę szans rozwojowych nad zagro eniami płynącymi z otoczenia. Ponad to zarówno wśród szans jak i zagro eń istnieje zró nicowanie pod względem siły ich oddziaływania na wewnętrzne czynniki Gminy. Do szans o największym znaczeniu rozwojowym mo emy zaliczyć: dobrą koniunkturę gospodarczą, wzrost o ywienia gospodarczego, tak e szanse związane z dostępnością do kredytów funduszy ochrony środowiska czy funduszy Unii Europejskiej, jak równie szanse związane ze zwiększonym zainteresowaniem aktywną turystyką i środowiskiem naturalnym. Do zagro eń, które ze swej strony niosą największe niebezpieczeństwo dla zahamowania roz- woju Gminy, mo emy zaliczyć: niestabilność finansów publicznych, zmienność prawa, odpływ młodych ludzi do większych aglomeracji oraz utrudniony, poprzez istnienie wielu warunków do spełnienia dostęp do funduszy, brak kapitału oraz zwiększone ryzyko inwestycyjne dla przedsiębiorców. 62
 • 63. STRATEGICZNY PROGRAM DZIAŁAŃ Wizja przedstawia docelowy wizerunek Gminy z określeniem celów i zasad rozwoju w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Opracowując główne kierunki rozwoju Gminy brano pod uwagę przede wszystkim rozwój gospodarczy i poprawę jakości ycia mieszkańców. Uznaje się, e lata 2009–2015 nale y poświęcić na realizacje pewnych przedsięwzięć, tak aby po roku 2015 Gmina Zembrzyce charakteryzowała się: 1. otwartością na mieszkańców, inwestorów i turystów, 2. wysoką estetyką i postrzeganiem jej wizerunku przez pryzmat poszczególnych, zadbanych wsi oraz promocji w mediach, 3. wysoką świadomością mieszkańców w zakresie ekologii, przynale ności europejskiej, aktywizacji oraz integracji społecznej, 4. spadkiem bezrobocia i podniesieniem dochodów mieszkańców, 5. wysokiej jakości środowiskiem przyrodniczym, czyste powietrze, woda, ziemia, 6. brakiem przyzwolenia społecznego dla nielegalnego wyrzucania odpadów gospodarczych, wprowadzenia segregacji odpadów, oczyszczania ścieków i ekologicznego ogrzewania gospodarstw domowych, 7. znaczną ilością gospodarstw rolnych o statusie ekologicznym lub agroturystycznym, 8. sprawnie działającą siecią wodociągową obejmującą swoim zasięgiem wszystkie wsie, 9. infrastrukturą kanalizacji sanitarnej połączonej z oczyszczalni ścieków, a tam, gdzie to niemo liwe lub nieopłacalne – przydomowych oczyszczalni ścieków, 10. dobrze rozwiniętą infrastrukturą teleinformatyczną, 11. dobrze rozwiniętą infrastrukturą turystyczno-sportowo-rekreacyjną z wieloma atrakcjami, które cyklicznie organizowane, pozwolą na skuteczną promocję Gminy, 12. du ą ilości gruntów przeznaczonych pod inwestycje z zakresu zabudowy mieszkaniowej i usługowo-produkcyjnej, stopniowo uzbrajanych w niezbędną infrastrukturę techniczną, 13. obszarem objętym w całości sprawnym systemem planowania przestrzennego, 14. du ą absorpcją środków pomocowych, tak e z Unii Europejskiej, które umo liwiać będą dalszy, dynamiczny rozwój. 63
 • 64. Zdefiniowana wizja odzwierciedla misja określającą specyfikę Gminy, jej ofertę na zewnątrz i zobowiązania władz wobec lokalnej społeczności. Misja jest wyra eniem, które określa główny cel miejscowości, jej „sens ycia”. Jest wyrazem dą eń i oczekiwań w stosunku do miejscowości, dla której została sformułowana. Misję Gminy Zembrzyce określono następująco: GMINA ZEMBRZYCE - OBSZAR ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU, OŚRODEK O CHARAKTERZE ROLNICZYM I TURYSTYCZNYM Z DOBRĄ INFRASTRUKTURĄ SPRZYJAJĄCĄ ROZWOJOWI MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. GMINA Z DOBRĄ OFERTĄ TURYSTYCZNĄ I AGROTURYSTYCZNĄ, MIEJSCE ROZWOJU GOSPODARCZEGO BEZPIECZNY SAMORZĄD ZAPEWNIAJĄCY KOMFORT YCIA I WYPOCZYNEK JEJ MIESZKAŃCOM. W dalszej części opracowania określono cele strategiczne – cele z długim horyzontem czasowym, nale ą one do grupy celów kierunkowych (odpowiadają na pytanie co chcemy osiągnąć) o terminie realizacji sięgającym 10-15 lat. Cele te wyznaczają kierunek działania podmiotów ycia społecznego i gospodarczego Gminy. Są to cele długookresowe, wskazujące działania, które prowadzą do zwiększenia przyszłych mo liwości i konkurencyjności Gminy. Cele operacyjne (taktyczne) – stanowią rozwinięcie celów strategicznych, dotyczą średniego horyzontu czasowego 3-5 lat i odpowiadają na pytanie w jaki sposób osiągnąć postawione wcześniej zamierzenia oraz wskazują narzędzia i sposoby realizacji celów strategicznych. Realizacja celów operacyjnych stanowi podstawę do osiągnięcia celów strategicznych. Określenie celów strategicznych i operacyjnych słu y wykorzystaniu szans i potencjału Gminy Zembrzyce, przezwycię eniu słabych stron i zagro eń dla jej zrównowa onego rozwoju Główny cel strategiczny Zrównowa ony rozwój społeczno-gospodarczy oparty na idei samorządności lokalnej społeczności gminy. Cele wraz z kierunkami działania zostały podzielone na obszary strategiczne. Obszary strate- giczne są najistotniejszymi polami działania, a jednocześnie wytyczają kierunki prac 64
 • 65. na najbli sze lata. W wyniku analizy sytuacji społeczno-gospodarczej oraz analizy SWOT wypracowano następujące strategiczne obszary działań rozwojowych, które stanowią główne kierunki (osie) rozwoju mające na celu osiągnięcie wizji i misji Gminy Zembrzyce. Są to: 1. „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” 2. „GOSPODARKA I RYNEK PRACY” 3. „POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, EDUKACJA” 4. „KULTURA, TURYSTYKA, SPORT” ZADANIA Zadania to konkretne działania słu ące realizacji celów. Są one podstawą wdra ania strategii rozwoju i posiadają określone ramy organizacyjne. Część zadań w swej treści oraz zakresie działania mo e słu yć realizacji ró nych celów strategicznych bądź operacyjnych. „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009-2015” jest powiązana ze „Strategią Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2008 - 2015” i w dalszej kolejności z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia Strategią Rozwoju Polski 2007-2015, Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013, Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym, ogólnokrajowymi programami operacyjnymi: „Infrastruktura i Środowisko”, „Kapitał Ludzki”, „Innowacyjna Gospodarka”, „Programem Współpracy Transgranicznej Polska - Słowacja 2007-2013”, „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich” oraz „Lokalną Strategią Rozwoju Podbabiogórza”. Zadania ujęte w niniejszym dokumencie mogą uzyskać wsparcie finansowe z programów krajowych i regionalnych wspierający rozwój lokalny. Strategiczny program działań obejmuje zadania zgłoszone w ramach Konwentu Strategicznego, z zachowaniem polityki zrównowa onego rozwoju, który spełnia oczekiwania społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na terenie Gminy. 65
 • 66. OBSZAR STRATEGICZNY „INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO” Obszar strategiczny: 1. INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Cel Strategiczny: 1.1 ROZWÓJ INFRASTRUKTURY ZWIĘKSZAJĄCEJ ATRAKCYJNOŚĆ GMINY Cel operacyjny: 1.1.1 Odnowa centrów wsi. Zadania: 1.1.1.1 Kompleksowa przebudowa rynku w Zembrzycach. 1.1.1.2 Budowa parkingu przy budynku Urzędu Gminy, Przychodni Zdrowia i Aptece w Zembrzycach. 1.1.1.3 Odnowa tablic informacyjnych i reklamowych w obrębie rynku Zembrzyc. 1.1.1.4 Budowa parkingu w centrum Zembrzyc. 1.1.1.5 Budowa parkingu obok Ośrodka Zdrowia i kościoła w Śleszowicach. 1.1.1.6 Przebudowa centrum wsi Tarnawa Dolna wraz z przebudową zatok autobusowych, budową dróg, parkingów i chodników. 1.1.1.7 Budowa nowego odcinka drogi powiatowej omijającej centrum Tarnawy Dolnej w rejonie remizy OSP i obiektów Zespołu Szkół. 1.1.1.8 Oznakowanie przystanków (siedlisk i przysiółków) w poszczególnych miejscowościach gminy. 1.1.1.9 Uporządkowanie istniejących przystanków pod względem czystości i bezpieczeństwa. 1.1.1.10 Odnowienie tablic informacyjnych poszczególnych sołectw. 1.1.1.11 Rozbiórka starych, zniszczonych budynków szpecących krajobraz gminy. 1.1.1.12 Ogrodzenie kościołów i cmentarzy w Zembrzycach, Śleszowicach i Tarnawie Dolnej. 66
 • 67. Cel Operacyjny: 1.1.2 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Zadania: 1.1.2.1. Tworzenie nowych i rozbudowa lokalnych szerokopasmowych sieci infrastruktury teleinformatycznej. 1.1.2.2. Upowszechnienie stosowania technik społeczeństwa informacyjnego w pracy instytucji publicznych, w tym samorządowych - usprawniają- cych i skracających czas załatwiania spraw w urzędach. 1.1.2.3. Tworzenie publicznych punktów dostępu do internetu w Gminnym Centrum Informacyjnym, szkołach, bibliotekach, urzędach, centrach handlowych, punktach gastronomicznych, etc. ułatwiają korzystanie z nowoczesnych technik przekazu i komunikacji mieszkańcom nie posiadającym do nich dostępu prywatnie lub zawodowo. Cel Operacyjny: 1.1.3 Infrastruktura drogowa, sieć wodociągowa, kanalizacyjna i gazowa. Zadania: 1.1.3.1. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie całej Gmin. 1.1.3.2. Remont dróg i chodników na terenie Gminy. 1.1.3.3. Przebudowa i modernizacja sieci dróg gminnych. 1.1.3.4. Nawiązywanie współpracy z sąsiednimi Gminami w zakresie rozbudowy infrastruktury technicznej (głównie drogowej). 1.1.3.5. Utworzenie dostępnych terenów inwestycyjnych w gminnym planie zagospodarowania przestrzennego, wprowadzanie ułatwień w dostępności do terenów inwestycyjnych, ulg podatkowych. 1.1.3.6. Budowa nowych chodników wzdłu dróg na terenie Gminy. 1.1.3.7. Systematyczna rozbudowa dróg gminnych. 1.1.3.8. Budowa ujęć wody, sieci wodociągowych, sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej (systemy zbiorowe). 1.1.3.9. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach rozproszonej zabudowy. 67
 • 68. 1.1.3.10. Tworzenie stref aktywności gospodarczych i kompletne ich uzbrajanie. 1.1.3.11. Budowa drogi wzdłu obwałowania rzeki Skawy tj. odcinka łączącego obwodnicę Zembrzyc z drogą wojewódzką. 1.1.3.12. Rozbudowa sieci gazowej dla miejscowości Tarnawa Dolna, Śleszowice, Tarnawa Górna. 1.1.3.13. Rozbudowa sieci teletechnicznych (sieci przewodowe, komórkowe, internet). Cel Strategiczny: 1.2 OCHRONA ŚRODOWISKA Cel Operacyjny: 1.2.1 Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza i zagospodarowanie odpadów na terenie Gminy. Zadania: 1.2.1.1. Likwidacja dzikich wysypisk śmieci w Gminie Zembrzyce. 1.2.1.2. Budowa gminnego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych. 1.2.1.3. Sukcesywna bezpieczna eliminacja wyrobów budowlanych zawierających azbest. 1.2.1.4. Przedsięwzięcia na obiektach budowlanych (u yteczności publicznej, budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych) polegające na instalacji odnawialnych i alternatywnych źródeł energii (kolektory słoneczne, pompy ciepła, itp.) i likwidacji niskoemisyjnych źródeł ciepła. 1.2.1.5. Utylizacja segregowanych odpadów. 1.2.1.6. Promocja i wdra anie projektów z zastosowaniem odnawialnych i alternatywnych źródeł energii. 1.2.1.7. Termomodernizacja obiektów gminnych. 1.2.1.8. Lokalizacja grzebowiska zwierząt. 68
 • 69. Cel Operacyjny: 1.2.2 Kształtowanie postaw społeczeństwa w zakresie działań proekologicz- nych. Zadania: 1.2.2.1. Systematyczna i ciągła akcja szkoleniowa społeczeństwa. 1.2.2.2. Kreowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych w szkołach i wśród mieszkańców. 1.2.2.3. Rozpowszechnianiem wiedzy na rzecz kształtowania i ochrony środowi- ska. Organizacja spotkań, konkursów promujących postawy ekologicz- ne, przeprowadzanie szkoleń dla dzieci i młodzie y poświęconych tej tematyce, organizacja seminariów. Cel Operacyjny: 1.2.3 Ochrona przeciwpowodziowa i przeciwosuwiskowa obszaru Gminy. Zadania: 1.2.3.1. Budowa obwałowań Skawy i Paleczki. 1.2.3.2. Rozbudowa sieci punktów monitoringu środowiska naturalnego. 1.2.3.3. Zadania związane z zabezpieczeniem czynnych osuwisk, tworzenie gminnej sieci monitoringu osuwisk. 1.2.3.4. Zadania związane z zabezpieczeniem brzegów cieków wodnych i ich regulacją na terenie Gminy, doposa enie magazynów przeciwpo- wodziowych. Cel Operacyjny: 1.2.4 Ochrona gleby i powierzchni ziemi, ochrona ró norodności biologicznej oraz ochrona lasów, ochrona przed hałasem i promieniowaniem. Zadania: 1.2.4.1 Przebudowa drzewostanów i działania na rzecz utrzymania ich stanu zdrowotnego. 1.2.4.2 Wspieranie zalesień, odnowień drzewostanów uszkodzonych w wyniku klęsk ywiołowych. 69
 • 70. Cel Operacyjny: 1.2.5 Ochrona zasobów wód powierzchniowych, zasobów wód podziemnych, poprawa ich jakości i zapobieganie zanieczyszczeniu. Zadania: 1.2.5.1. Realizacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie Gminy. 1.2.5.2. Inwestowanie w przydomowe oczyszczalnie ścieków w obszarach gdzie realizacja sieci kanalizacyjnej jest nieekonomiczna. 1.2.5.3. Wyposa enie terenów zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków komunalnych oraz moderni- zacja istniejących obiektów. 70
 • 71. OBSZAR STRATEGICZNY „GOSPODARKA I RYNEK PRACY” Obszar strategiczny: 2. GOSPODARKA, RYNEK PRACY Cel Strategiczny 2.1 Kreowanie potencjału inwestycyjnego Gminy Cel operacyjny: 2.1.1 Stwarzanie warunki do inwestowania na terenie Gminy. Zadania: 2.1.1.1 Promocja i tworzenie nowych terenów inwestycyjnych w Gminie. 2.1.1.2 Utworzenie stref aktywności gospodarczej w celu aktywizacji terenów niezainwestowanych. 2.1.1.3 Utworzenie kompleksowej oferty inwestycyjnej w postaci internetowej bazy danych i jej aktualizacja. 2.1.1.4 Podejmowanie działań zmierzających do uporządkowania gospodarki przestrzennej w Gminie w zakresie terenów inwestycyjnych. 2.1.1.5 Zachęty i ulgi podatkowe dla potencjalnych inwestorów. 2.1.1.6 Dalsze uzbrajanie terenu „Ispów” (sieć wodno-kanalizacyjna, drogi, sieć gazociągowa, infrastruktura towarzysząca). 2.1.1.7 Popularyzacja działań na rzecz zagospodarowania niewykorzystywanych terenów rolnych. 2.1.1.8 Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych na terenie powiatu. 2.1.1.9 Wspieranie alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych. 2.1.1.10 Doprowadzenie sieci gazowej do sołectwa Tarnawa Dolna – z linią przesyłową na pozostałe sołectwa tj. Śleszowice i Tarnawa Górna. 71
 • 72. Cel operacyjny: 2.1.2 Podejmowanie działania w kierunku tworzenia warunków dla absorpcji środków funduszy strukturalnych i wspierania przedsiębiorczości. Zadania: 2.1.2.1. Opracowanie dokumentacji technicznych na planowane inwestycje gminne. 2.1.2.2. Uruchomienie punktu informacji o mo liwych dotacjach dla przedsiębiorców. 2.1.2.3. Promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i wspieranie ich w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej. 2.1.2.4. Promocja i wspieranie rzemieślników produkujących wyroby regionalne, tradycyjne, wyroby z drewna (sanki, stołki, koniki na biegunach w Tarnawie Dolnej, Tarnawie Górnej i Śleszowicach). Cel Strategiczny 2.2 Promocja zatrudnienia i aktywizacja rynku pracy w Gminie. Cel operacyjny: 2.2.1 Wspieranie procesu powstawania miejsc pracy. Zadania: 2.2.1.1. Prowadzenie cyklicznych badań i diagnoz lokalnego rynku pracy. 2.2.1.2. Prowadzenie działań informacyjnych dla osób bezrobotnych i przedsiębiorców w zakresie mo liwości korzystania z programów aktywizacji bezrobotnych. 2.2.1.3. Promocja samozatrudnienia wśród osób bezrobotnych i wspieranie ich w procesie zakładania własnej działalności gospodarczej. 2.2.1.4. Organizacja lokalnych giełd pracy. 2.2.1.5. Kontynuacja robót publicznych i prac interwencyjnych przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy. 2.2.1.6. Kreowanie wśród młodzie y liderów wiejskich kształtujących zdolności młodych ludzi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich. 72
 • 73. 2.2.1.7. Udzielanie porad i informacji przyszłym przedsiębiorcom. 2.2.1.8. Umo liwienie bezrobotnym dostępu do szerokiej oferty szkoleń i kursów, w tym kursów komputerowych, kursów językowych i kierunkowych kursów zawodowych dotyczących nowoczesnych technik wykonywania danego zawodu. 73
 • 74. Cel operacyjny: 2.2.2 Wspieranie rozwoju lokalnych przedsiębiorców. Zadania: 2.2.2.1. Promocja usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych i finansowych w ramach prowadzonego Punktu Konsultacyjnego (PK) w Stowarzyszeniu Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju. 2.2.2.2. Pomoc w organizacji systematycznych szkoleń dla lokalnych przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. 2.2.2.3. Utworzenie strony internetowej skierowanej przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorców, prezentującej miedzy innymi informacje na temat funkcjonujących instytucji otoczenia biznesu na terenie Gminy, powiatu i małopolski, dostępnych instrumentów wsparcia finansowego, sposobów zało enia działalności gospodarczej oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. 2.2.2.4. Wykorzystanie interaktywnych metod kształcenia, nauczanie za pośrednictwem internetu i sieci komputerowych. 2.2.2.5. Współrealizowanie funkcjonującego powiatowego programu rozwoju przedsiębiorczości. 2.2.2.6. Kompleksowe wprowadzanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych w sektorze publicznym. 74
 • 75. Cel operacyjny: 2.2.3 Wzrost potencjału ekonomicznego gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw bazujących na walorach turystycznych Gminy. Zadania: 2.2.3.1. Wsparcie merytoryczne i finansowe na rzecz zagospodarowania nieu ytków. 2.2.3.2. Wspieranie tworzenia grup producentów rolnych na terenie powiatu. 2.2.3.3. Udzielanie wsparcia prawnego i administracyjnego dla producentów zainteresowanych rejestracją produktu lokalnego oraz promocja zarejestrowanych produktów. 2.2.3.4. Wspieranie rozwoju rolnictwa ekologicznego na terenach o korzystnych warunkach dla produkcji rolnej. 2.2.3.5. Wspieranie alternatywnych źródeł dochodu w gospodarstwach rolnych. 75
 • 76. OBSZAR STRATEGICZNY „POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, EDUKACJA” Obszar strategiczny: 3. POLITYKA SPOŁECZNA, ZDROWIE, EDUKACJA Cel Strategiczny 3.1 Wzrost poziomu bezpieczeństwa publicznego i socjalnego w Gminie. Cel operacyjny: 3.1.1 Działać na rzecz utrzymania bezpieczeństwa oraz porządku publicznego na terenie Gminy. Zadania: 3.1.1.1. Kontynuacja działań informacyjnych i prewencyjnych mających na celu zwiększenie poczucia bezpieczeństwa publicznego wśród mieszkańców Gminy. 3.1.1.2. Profilaktyka wśród młodzie y i osób zagro onych uzale nieniami. 3.1.1.3. Opracowanie programu monitoringu i egzekucji prawa w zakresie gospodarki odpadami przez właścicieli obiektów i estetyki otoczenia posesji. 3.1.1.4. Prowadzenie działań prewencyjnych Policji i szkoły. 3.1.1.5. Stworzenie systemu monitoringu w centrum Zembrzyc (kamera monitoringowa, urządzenia rejestrujące). 3.1.1.6. Budowa bezpiecznego parkingu w centrum Zembrzyc. 3.1.1.7. Rozbudowa siedziby Urzędu Gminy w celu stworzenia lepszych warunków do obsługi obywateli. 3.1.1.8. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy. 3.1.1.9. Doskonalenie współpracy samorządu powiatowego, samorządów gminnych i słu b ratowniczych (policja, stra po arna, słu by medyczne, inspekcje techniczne) w ramach powiatowego systemu zarządzania kryzysowego. 3.1.1.10. Działania edukacyjno-informacyjne w zakresie zachowania w sytuacjach zagro eń i udzielania pierwszej pomocy. 76
 • 77. Cel operacyjny: 3.1.2 Przeciwdziałać patologiom społecznym występującym na terenie Gminy. Zadania: 3.1.2.1. Tworzenie programów profilaktycznych i współpraca z organizacjami działającymi w Zembrzycach w ich realizacji. 3.1.2.2. Edukacja lokalnej społeczności dla zniesienia agresji w rodzinie, monitoring i opieka nad rodzinami patologicznymi. 3.1.2.3. Utworzenie świetlicy socjoterapeutycznej. 3.1.2.4. Prowadzenie intensywnych działań z zakresu profilaktyki uzale nień, w tym wśród dzieci i młodzie y. 3.1.2.5. Zapewnienie warunków do leczenia uzale nień od alkoholu i narkotyków. 3.1.2.6. Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 3.1.2.7. Zapewnienie pracownikom pomocy społecznej ście ek rozwoju zawodowego w celu utrzymania efektywności prowadzonych przez nich działań. 77
 • 78. Cel operacyjny: 3.1.3 Podjęcie działań w kierunku organizacji czasu wolnego dzieci, młodzie y oraz osób starszych. Organizowanie systemu opieki nad rodziną i dzieckiem. Zadania: 3.1.3.1. Dalsza organizacja zajęć pozalekcyjnych na bazie szkół, przedszkoli oraz świetlic. 3.1.3.2. Utworzenie parku dla mieszkańców. 3.1.3.3. Utworzenie placów zabaw dla dzieci. 3.1.3.4. Prowadzenie stałego monitoringu rodzin wymagających wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. 3.1.3.5. Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) dla osób niepełnosprawnych. 3.1.3.6. Remont i modernizacja budynku starej Szkoły Podstawowej w Śleszowicach wraz z zagospodarowaniem na potrzeby wielofunkcyjne: biblioteka, ośrodek kultury (utworzenie bazy kulturalnej na terenie wsi Śleszowice). 3.1.3.7. Modernizacja obiektów remiz OSP na terenie gminy oraz siedziby Domu Muzykanta w Śleszowicach wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby wielofunkcyjne: świetlica wiejska, siedziba OSP. 3.1.3.8. Utworzenie Parafialnego Centrum Kultury w Śleszowicach dla mieszkańców wraz z ogólnodostępną salką internetową. 3.1.3.9. Modernizacja ośrodka sportowego „Garbarz” oraz istniejących obiektów sportowych na terenie miejscowości gminy. 3.1.3.10. Stworzenie zaplecza dla Klubu Sportowego „Tarnawianka”. 3.1.3.11. Utworzenie w sołectwach miejsc z dostępem do Internetu (świetlice, kafejki internetowe). 3.1.3.12. Przebudowa i modernizacja ośrodka wczasowego w Marcówce pod kątem utworzenia odpowiedniej bazy turystycznej. 3.1.3.13. Modernizacja i remont istniejących obiektów słu ących spędzaniu czasu wolnego dzieci i młodzie y na terenie sołectw. 78
 • 79. Cel Strategiczny 3.2 Integracja społeczna mieszkańców Cel operacyjny: 3.2.1 Stworzyć warunki do integracji mieszkańców Zembrzyc. Zadania: 3.2.1.1. Organizacja współzawodnictwa w ró nych dziedzinach sportu. 3.2.1.2. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych. 3.2.1.3. Współpraca gminy i sołectw z Lokalną Grupą Działania PODBABIOGÓRZE w ramach prowadzonych przez grupę programów. 3.2.1.4. Kontynuowanie gminnej imprezy „ Dni Ziemi Zembrzyckiej” 3.2.1.5. Zorganizować co najmniej jedną cykliczną imprezę kulturalno - rozrywkową o charakterze ponadregionalnym. Cel operacyjny: 3.2.2 Działać na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej. Zadania: 3.2.2.1. Identyfikacja i szkolenia liderów lokalnych. 3.2.2.2. Wsparcie działalności lokalnych organizacji Koła Gospodyń Wiejskich, OSP Zembrzyce, Orkiestry Dętej „Rytm”, Stowarzyszenia Muzycznego Śleszowice. 3.2.2.3. Organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych na terenie gminy 3.2.2.4. Rozwój bazy lokalowej i wyposa enia na rzecz organizacji imprez kulturalno- rozrywkowych w Zembrzycach i sołectwach z terenu gminy. 79
 • 80. Cel Strategiczny 3.3 Wysokiej jakości słu ba zdrowia. Cel operacyjny: 3.3.1 Stworzyć warunki do poprawy funkcjonowania i dostępności mieszkańców do opieki zdrowotnej i społecznej. Zadania: 3.3.1.1. Poprawa warunków lokalowych Przychodni Zdrowia wraz z rozszerzeniem zakresu usług medycznych. 3.3.1.2. Poprawa opieki stomatologicznej na poziomie szkoły podstawowej. 3.3.1.3. Tworzenie programów profilaktyki zdrowotnej w oparciu o istniejące obiekty sportowe, kadrę wychowania fizycznego. 3.3.1.4. Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki zdrowia, np. bezpłatne badania i konsultacje medyczne dla mieszkańców Gminy. 3.3.1.5. Likwidacja barier funkcjonalnych (architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się) dla osób niepełnosprawnych. 3.3.1.6. Promocja zdrowego stylu ycia oraz kreowanie mody na sport, rekreację ruchową i aktywny styl ycia. 80
 • 81. Cel Strategiczny 3.4 Wysokiej jakości system edukacji. Cel operacyjny: 3.4.1 Doskonalenie bazy lokalowej i technicznej szkół oraz placówek oświatowych. Zadania: 3.4.1.1. Prowadzenie remontów i adaptacji budynków szkół słu ących zmniejszaniu kosztów utrzymania i zapewnieniu bezpieczeństwa. 3.4.1.2. Doskonalenie zaplecza lokalowego i sprzętowego w szkołach. 3.4.1.3. Dostosowanie bazy do potrzeb osób niepełnosprawnych. 3.4.1.4. Zapewnienie w szkołach i placówkach właściwych warunków do realizacji zadań wychowawczych i opiekuńczych. 3.4.1.5. Wzmocnienie pomocy psychologiczno – pedagogicznych dla uczniów i rodziców. 3.4.1.6. Modernizacja wyposa enia komputerowego szkół. 3.4.1.7. Wykorzystywanie internetu i nowoczesnych technik nauczania w procesie kształcenia. 3.4.1.8. Wykorzystanie międzynarodowej współpracy uczniów i nauczycieli do pogłębiania znajomości języków obcych, realizacji wspólnych projektów i realizacji praktyk zewnętrznych. 3.4.1.9. Realizacja programu dokształcania i doskonalenia kadry pedagogicznej 3.4.1.10. Modernizacja boisk przyszkolnych. 3.4.1.11. Budowa i modernizacja placów zabaw przy szkołach. 3.4.1.12. Instalacja kolektorów słonecznych w budynkach szkolnych. 3.4.1.13. Termodernizacja budynków szkolnych. 3.4.1.14. Doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej. 81
 • 82. OBSZAR STRATEGICZNY „KULTURA, TURYSTYKA, SPORT” Obszar strategiczny: 4. KULTURA, TURYSTYKA, SPORT Cel Strategiczny 4.1 Promocja Gminy. Cel operacyjny: 4.1.1 Podjąć działania w kierunku wykorzystania walorów przyrodniczych i kulturowych dla rozwoju działalności turystycznej i agroturystycznej. Zadania: 4.1.1.1. Wprowadzenie imprez kulturalnych i sportowych identyfikowanych z gminą i jej walorami. 4.1.1.2. Opracowanie systemu wizualnej informacji promującej walory turystyczno – kulturalno – przyrodnicze Gminy. 4.1.1.3. Współpraca z samorządami gminnymi i innymi instytucjami w zakresie tworzenia kompleksowej oferty turystycznej. 4.1.1.4. Integrowanie działań władz lokalnych i innych instytucji w zakresie tworzenia oferty turystycznej w dziedzinie atrakcji turystycznych Gminy dla turystów przebywających w Gminie Zembrzyce. 4.1.1.5. Tworzenie warunków do rozbudowy bazy gastronomiczno-noclegowej na terenach czystych ekologicznie. 4.1.1.6. Przywrócenie świetlicy dla dzieci i młodzie y w budynku OSP w Tarnawie Dolnej. 4.1.1.7. Upowszechnianie tradycji regionalnych (zwyczaje, potrawy, miejscowy folklor i rękodzieło) na zewnątrz. 82
 • 83. Cel operacyjny: 4.1.2 Stworzenie zaplecza sportowo-rekreacyjnego w gminie na poziomie konkurującym z innymi gminami. Zadania: 4.1.2.1. Budowa i modernizacja przyszkolnych sal gimnastycznych na terenie Gminy w ramach ogólnodostępnych krajowych i wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej. 4.1.2.2. Budowa i modernizacja ogólnodostępnych kompleksów wielofunkcyjnych boisk sportowych w ramach krajowych i wojewódzkich programów rozwoju bazy sportowej (ORLIK 2012, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej). 4.1.2.3. Tworzenie nowych i modernizacja istniejących szlaków i ście ek rowerowych, pieszych i konnych na terenie Gminy. 83
 • 84. Cel operacyjny: 4.1.3 Kontynuacja działań promujących kulturę mieszkańców Gminy. Zadania: 4.1.3.1. Promocja walorów rekreacyjno – wypoczynkowych Gminy. 4.1.3.2. Utworzenie systemu ulg podatkowych dla tworzących się gospodarstw agroturystycznych. 4.1.3.3. Pozyskanie inwestorów w celu budowy i rozbudowy bazy noclegowo – gastronomicznej w obszarach turystycznych. 4.1.3.4. Uprządkowanie niezagospodarowanych budynków gminnych pod kątem wykorzystania ich w celach turystycznych. 4.1.3.5. Odnowienie przydro nych kapliczek i istniejących szlaków turystycznych w miejscowościach na terenie gminy 4.1.3.6. Promocja działalności istniejących zespołów, grup folklorystycznych i kół gospodyń wiejskich. 4.1.3.7. Ochrona istniejących obiektów zabytkowych, w szczególności kościołów i innych obiektów sakralnych. 4.1.3.8. Promocja działalności zespołów folklorystycznych z terenu Gminy. 4.1.3.9. Upowszechnianie tradycji regionalnych (zwyczaje, potrawy, miejscowy folklor i rękodzieło) na zewnątrz. 4.1.3.10. Kontynuacja przygotowywania rocznego kalendarza imprez przy współpracy z samorządami gminnymi, powiatowym i innymi instytucjami z terenu powiatu. 4.1.3.11. Aktywna promocja nowych produktów lokalnych na rynku województwa i Polski oraz promowanie ju istniejących tradycyjnych produktów lokalnych. 4.1.3.12. Aktywna promocja gminnych produktów regionalnych. 84
 • 85. Cel operacyjny: 4.1.4 Promocja potencjału turystycznego i kulturowego Gminy poza jego granicami. Zadania: 4.1.4.1. Nawiązanie współpracy z samorządem wojewódzkim w zakresie promowania gminy w regionalnym portalu internetowym – współpraca z administratorami Wrót Małopolski. 4.1.4.2. Promocja Szlaku Architektury Drewnianej na terenie gminy. 4.1.4.3. Promocja gminy Zembrzyce podczas krajowych i zagranicznych imprez i targów turystycznych. 4.1.4.4. Publikowanie wydawnictw promocyjnych dotyczących atrakcji turystycznych i dziedzictwa kulturowego gminy. 4.1.4.5. Budowa zintegrowanego systemu informacji turystycznej w gminie. 85
 • 86. Cel operacyjny: 4.1.5 Infrastruktura rekreacyjna, sportowa i turystyczna. Zadania: 4.1.5.1 Przygotowanie placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców we wszystkich miejscowościach gminy. 4.1.5.2 Budowa ście ek rowerowych i traktów pieszych na terenach rekreacyjnych, szlaku kapliczek i krzy y. 4.1.5.3 Przygotowanie zaplecza turystycznego na terenie gminy (hotele, restauracje, parkingi). 4.1.5.4 Przygotowanie pola namiotowego nad Tarnawką i Skawą. 4.1.5.5 Budowa obiektów sportu zimowego wraz z zapleczem turystycznym w Tarnawie Dolnej (przywrócenie skoczni do ponownego u ytku). 4.1.5.6 Odnowienie oznakowania turystycznego w Gminie. 4.1.5.7 Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Śleszowicach. 4.1.5.8 Budowa mini boisk sportowych w miejscowościach gminy. 4.1.5.9 Utworzenie Gminnego Szlaku Kapliczek. 4.1.5.10 Budowa kortów do tenisa ziemnego w Zembrzycach. 4.1.5.11 Budowa boisk do uprawiania sportów zespołowych (koszykówka, piłka ręczna, piłka siatkowa itp.). 4.1.5.12 Budowa muszli koncertowej. 4.1.5.13 Stworzenie systemu informacji turystycznej tj. budowa tablic informacyjnych o najwa niejszych zabytkach, atrakcjach Gminy. 4.1.5.14 Stworzenie internetowego, multimedialnego przewodnika po Gminie Zembrzyce. 4.1.5.15 Przygotowanie lokalu dla Stowarzyszenia „RYTM” oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Zembrzycach. 4.1.5.16 Zagospodarowanie terenów wokoło Zespołu Szkół w Zembrzycach. 4.1.5.17 Stworzenie bezpłatnych punktów dostępu do internetu. 86
 • 87. PROCEDURY WDRA ANIA, MONITOROWANIA I AKTUALIZACJI STRATEGII Procedury wdra ania, monitorowania i aktualizacji zawierają listę działań, których podjęcie ma na celu ułatwienie realizacji Strategii oraz umo liwienie stałego monitorowania i dostosowywania zapisów Strategii do zmieniających się warunków otoczenia społeczno - gospodarczego. Proces wdra ania jest rozpatrywany na trzech głównych poziomach: − organizacyjnym − merytorycznym − społecznym POZIOM ORGANIZACYJNY „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” nie ogranicza się w swych zapisach tylko do zadań zapisanych w powy szym dokumencie. Strategia proponuje przede wszystkim zadania, które stanowią wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających na polu aktywizacji mieszkańców Gminy. Wdra anie Strategii, zawierającej zadania będące w kompetencjach wielu lokalnych i ponadlokalnych instytucji, organizacji i środowisk, wymaga ścisłej koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi stronami. W dalszej części niniejszego opracowania określone zostaną zasady (ramy) współpracy. Koordynacja procesu wdra ania i aktualizacji Strategii będzie odbywać się poprzez wykorzy- stanie samorządowego modelu zarządzania strategią. Model samorządowy przekazuje proces zarządzania Strategią w ręce przedstawicieli władz jednostek samorządowych z terenu Gminy, a więc w Rady Gminy oraz Wójta. Decyzje, podejmowane w porozumieniu przez 87
 • 88. te organy, oparte na kompleksowym podejściu do uwarunkowań społeczno-gospodarczych, będą w bardzo istotny sposób wpływały na rozwój lokalny Gminy. Podstawowymi zadaniami Urzędu Gminy Zembrzyce działającego na rzecz wdra ania strategii i rozwoju lokalnego zazwyczaj są: − koordynacja współpracy między jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami, − harmonizacja realizacji działań zapisanych w Strategii i innych dokumentach bran owych, − koordynowanie działań w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych na zadania zawarte w Strategii, − pozyskiwanie partnerów do realizacji zadań zapisanych w Strategii. POZIOM MERYTORYCZNY: Poziom merytoryczny obejmuje faktyczny element wdra ania i monitorowania zadań zapisanych w „Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 - 2015”, przegląd zapisów Strategii i ich aktualizację. W konsekwencji tych działań osiągnięte zostaną cele operacyjne (średniookresowe) i strategiczne (długookresowe). Strategia określona została na lata 2009 – 2015. Wa ną rolę spełnia Konwent Strategiczny, w ramach którego współpracują przedstawiciele środowisk społeczno-gospodarczych Gminy, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych. Monitoring i aktualizacja będzie dokonywana w przedstawiony poni ej sposób: 1. Zadania związane z monitoringiem i aktualizacją Strategii będą realizowane przez członków Konwentu Strategicznego. 2. Odpowiedzialność za zwoływanie posiedzeń Konwentu powierza się Wójtowi Gminy Zembrzyce. 3. W skład otwartej listy Konwentu Strategicznego wchodzą przedstawiciele instytucji koordynujących realizację zadań zapisanych Strategii. 88
 • 89. 4. Konwent Strategiczny dokonuje monitoringu i aktualizacji Strategii na posiedzeniach monitorujących i aktualizacyjnych, zwoływanych przez Wójta cy- klicznie raz w roku. 5. Konwent Strategiczny na posiedzeniu monitorującym dokonuje: a. oceny zadań realizowanych w roku poprzednim na podstawie sprawozdań przesłanych przez instytucje koordynujące poszczególne zadania oraz bezpośrednich relacji przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację danego zadania, b. identyfikacji problemów, które ograniczyły bądź uniemo liwiły realizację zadań zapisanych w strategii, c. opracowania propozycji niezbędnych zmian w zakresie realizowanych i nowych zadań. 6. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie realizowanych i nowych zadań Wójt przedstawia Radzie Gminy, która podejmuje decyzję o ich ewentualnym uwzględnieniu w Strategii. 7. Wójt zwołuje posiedzenie aktualizacyjne Konwentu Strategicznego ka dego roku realizacji Strategii. 8. Wójt mo e zwołać dodatkowe posiedzenia aktualizacyjne Konwentu Strategicznego w wyznaczonym przez siebie terminie. POZIOM SPOŁECZNY: Poziom społeczny dotyczy upowszechniania zapisów „Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” wśród społeczności lokalnej oraz pozyskiwania partnerów (lokalnych i zewnętrznych) dla realizacji zadań Strategii. Głównym adresatem zapisów Strategii są mieszkańcy Gminy, a w szczególności Radni Gminy, pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych, przedsiębiorcy, przedstawiciele sektora gospodarczego, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe z terenu Gminy, instytucje finansowe, organizacje pozarządowe. Upowszechnienie zapisów „Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” wśród społeczności lokalnej ma na celu: 1. Objaśnienie etapów procesu planowania rozwoju społeczno-gospodarczego w Gminie – realizacja zapisów strategii i planu rozwoju, zaproszenie partnerów do współpracy, 89
 • 90. 2. Prezentację lokalnego potencjału społeczno-gospodarczego Gminy, priorytetów i kierunków jego rozwoju w najbli szych latach (obszary strategiczne, cele strategiczne, cele operacyjne, zadania), 3. Zachęcenie do wzięcia udziału w realizacji zapisów „Strategii Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015”. Społeczność lokalna otrzyma: 1. Dokument „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” dostępny na stronie internetowej www.zembrzyce.pl, 2. Zaproszenie do wzięcia udziału w realizacji zapisów „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” w szczególności przez współudział w przygotowaniu oraz realizacji projektów, W celu upowszechnienia treści „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” zostaną przeprowadzone następujące działania: 1. Opracowanie krótkiego materiału przybli ającego mieszkańcom „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” w Informatorze Urzędu Gminy; 2. Umieszczenie dokumentu „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” na stronie internetowej www.zembrzyce.pl, 3. Przekazanie członkom Konwentu Strategicznego i Radzie Gminy kompletnego tekstu „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015”” w formie elek- tronicznej, a instytucjom zewnętrznym informacji o podjęciu uchwały o przyjęciu „Strategia Rozwoju Gminy Zembrzyce na lata 2009 – 2015” Celem zaplanowanych działań informacyjnych skierowanych do otoczenia Gminy jest: − Promocja Gminy i jego oferty gospodarczej w województwie małopolskim i sąsiednich województwach, − Przyciągnięcie na teren Gminy potencjalnych inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w Gminie oraz organizacji pozarządowych mogących wspomóc gminę w realizacji strategii i planu rozwoju lokalnego poprzez przygotowywanie projektów mogących otrzymać współfinansowanie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. 90
 • 91. Źródła: 1. Strategia Rozwoju Powiatu Suskiego na lata 2008-2015 2. Plan Odnowy Miejscowości Zembrzyce na lata 2008-2015 3. Plan Odnowy Miejscowości Marcówka na lata 2008-2015 4. Plan Odnowy Miejscowości Śleszowice na lata 2008-2015 5. Plan Odnowy Miejscowości Tarnawa Dolna na lata 2008-2015 6. Plan Odnowy Miejscowości Tarnawa Górna na lata 2008-2015 7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Zembrzyce 8. wikipedia.org 9. pup.sucha-beskidzka.pl 10. GUS 91
Fly UP