...

Pismo kl dzik

by nowa-stepnica

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

495

views

Comments

Description

Download Pismo kl dzik

Transcript

  • 1. Łąka, dn.13 kwietnia2015r. Koło Łowieckie "DZIK" Ul, Krzywa 11 72-600 Świnoujście Burmistrz Miasta i GminyStepnica ul. Kościuszki 4 72-112 Stepnica dot. inwestycji "Biogazownia" wŁące W nawiązaniu do pisma z dn. 15.04 2014 dot. lokalizacji inwestycji "Biogazownia", oraz w związku z ukazaniemsięRaportuooddziaływaniunaśrodowiskoprzedsięwzięciapodnazwą Budowabiogazowni rolniczej wrazzinfrastrukturątowarzyszącąw miejscowościŁąka,gminaStepnica,powiatgoleniowski, składamy uwagi i wnioski do przedstawionego raportu. W przedstawionychpropozycjach,rodzaj inwestycji jestoznaczonyjako biogazowniatypurolniczego. Zgodnie zdefinicją, biogazowniarolniczajestbiogazowniąnieszczelną,operacje rozładunkutransportu odbywają się na przestrzeni otwartej. W związku z tym takie gazy jak metan, dwutlenek węgla, czy siarkowodórdostająsie doatmosfery,aopadyatmosferyczne wchodząznimi w reakcje tworzącm.in. z siarkowodoru kwas siarkowy, z dwutlenku węgla kwas węglowy. Towarzyszy temu tworzenie się silnych odorów. Odory te oprócz tego, że są uciążliwe dla wszystkich znajdujących się w sąsiedztwie, są bardzo szkodliwe dla żywych organizmów. W miejscowości Łąka mogłaby się znajdować tylko biogazownia, zapewniającamaksimumszczelnościnakażdymetapieprodukcji. Wkarcie informacyjnej przedsięwzięcianastr.9 pkt 5 wariantI podano,iżprocestechnologicznyopartybędzie naszczelnym systemie przyjęcia poszczególnych surowców, oraz odpowiedniego składowania frakcji stałej (brak zdefiniowania pojęcia "odpowiedniego składowania"), zastosowaniu szczelnych urządzeń i systemu zabezpieczającegoprzedutratąmetanui jednocześnie emisjąodorudo powietrza. Zgodnie zustawą z dn.14.12.2012 o odpadachjak i poprzedniaustawazdnia27.04.2001 r. określeniamagazynowaniai składowaniaużywajakotożsame.Międzyinnymiart.26 ust.1 ustawyz dnia 14.12.2012 r.o odpadach stanowi, że posiadacz odpadów jest obowiązany do niezwłocznego usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonegodoichskładowanialubmagazynowania.Miejscetakie niezostałouwzględnionew miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Tymczasem na str. 107 raportu podano, iż produkt pofermentacyjny będzie przechowywany na terenie biogazowni przez min. 4 miesiące, czyli można zakładać, iż składowanie to będzie odbywać się z naruszeniem prawa. Inwestorprzewidujezużycie wody5m3/h(120m3/dobę),coprzyobecnychspadkachciśnieniaw sieci wodociągowej budzi ogólny niepokój. Jednocześnie w świetle tej informacji (str. 88 raportu), że przewidywanypobórwody/hodnosisiętylkodo celów socjalno-bytowychi pracporządkowych, należy zakwestionować albo prawdziwość danych liczbowych, albo przeznaczenia pobranej wody. Ponadto
  • 2. wg dokumentacji ścieki gromadzone będąw zbiornikubezodpływowymtypuszambo,cowobecfaktu istnienia sieci kanalizacyjnej uważamy za niebezpieczne ekologicznie. Na str. 114 raportu podano informacje o mogącej nastąpić awarii, która mieć negatywne skutki na środowisko. Produktemfermentacjibiomasyw biogazowijestmetan,skrajnie łatwopalnygaz.Wybuch mieszaniny metanu z innymi gazami w obiekcie oddalonym o nieco ponad 200m od najbliższych zabudowań niewątpliwie doprowadziłby do niewyobrażalnej tragedii. Zgodnie z założeniami ekologicznymi terenu"Natura 2000" tego rodzaju inwestycje wymagają zgody mieszkańców, tymczasem konsultacje społeczne nie były prowadzone. Koło Łowieckie „Dzik” w Świnoujściu dawało wyraz swojej dezaprobatyi solidaryzowania się z mieszkańcami protestującymi przeciwkopowstaniubiogazowi wmiejscowości Łąkaw liście zdnia18 kwietnia2014 r. do Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy. PrzezterengminyStepnica,wbliskim sąsiedztwie domumyśliwskiegoOstojaKŁDzik, przebiegatrasa turystyczna, która w okresie wakacyjnym sugerowana jest turystom jako alternatywny przejazd do/z miejscowości nadmorskich, co powoduje wzmożony ruch samochodowy. Dodatkowy ruch 20-to tonowych pojazdów co 20 minut (jak wynika z raportu) z cuchnącym surowcem do biogazowni spowoduje dodatkowe utrudnienia w podróżowaniu, a nawet zagrożenie dla turystów, nie wspominając o negatywnych wrażeniach estetycznych, oraz zniszczenie nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 111. Jednocześnie chcielibyśmypodnieśćproblemrzetelności sporządzeniaraportu.Przykładowonastr.36 przedstawiono zdjęcie nr. 36 z opisem: " Jedno z trzech martwych drzew na terenie działki pod biogazownię", tymczasem zdjęcie przedstawia krzew dzikiego bzu, który jest w okresie rozpoczęcia wegetacji, na dowód czego w naszym posiadaniu jest dokumentacja fotograficzna wykonana w ostatnim czasie przedstawiająca budząca się do życia roślinę. Wnioski  zmianalokalizacji inwestycji, naoddalonąodzabudowańwiejskich,oconajmniej 3km,  zmianatypubiogazowni natyphermetyczny. Do wiadomości: 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, 3. Rada Miejska w Stepnicy
  • Fly UP