...

Podlaski Informator Rolniczy

by poranny24

on

Report

Category:

Environment

Download: 2

Comment: 0

1,092

views

Comments

Description

Download Podlaski Informator Rolniczy

Transcript

 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZYPODLASKI INFORMATOR ROLNICZY rolniczy Podlaski informator 4 Czy będą ulgi lub wsparcie przy przekroczeniu limitu sprzedaży mleka? 6 Perspektywy dla hodowców trzody chlewnej 8 Sytuacja podlaskich sadowników po zamknię- ciu rynku wschodniego 12 PROW 2015-2020: na ja- kie działania będzie można uzyskać pienądze? 14 Kuleje eksport polskiej żywności REKLAMA W045000049A Wapno nawozowe Doradca agrotechniczny tel.: 609 444 807 REKLAMA W045000165A Wapno nawozowe Doradca agrotechniczny tel.: 609 444 807 4 Rynek mleka po uwolnieniu kwot mlecznych 6 Po raz czwarty wybierzemy najpopularniejszych rolnika i sołtysa 8 Zazielenienie – nowe dopłaty dla rolników 10 Efekty protestów nie zadowalają rolników 12 Przemysł spożywczy. Podlaskie firmy podbijają egzotyczne rynki 14 Rekompensaty dla producentów trzody
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY REKLAMA W015027041A
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY REKLAMA W015022897A  drzewa i krzewy ozdobne  drzewa i krzewy owocowe  byliny  kwiaty balkonowe i rabatowe  nasiona, trawy, cebule kwiatowe  specjalistyczne nawozy, kora i zrębki  środki ochrony roślin  ziemia i podłoża ogrodowe  kamień ogrodowy  węże, zraszacze, systemy nawadniające  kosiarki, aeratory, piły, kosy  sekatory, grabie i narzędzia ogrodowe  donice, palisady, płoty, altany, kratki … i wszystko, co jest niezbędne do założenia, pielęgnacji i korzystania z uroków każdego ogrodu. Centrum Ogrodnicze Euro Ogród ul. Berlinga 31 Białystok tel. 85 653 68 04 www.euroogrod.com.pl /euroogrodcompl Centrum Ogrodnicze Euro Ogród:
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY CENA JUŻ OD 7 600 ZŁ CENA JUŻ OD 8 598 ZŁ Finansowanie SIPMA oryginalne części zamienne rozbudowana sieć Partnerów Handlowych wsparcie serwisowe duży wybór maszyn oraz wałów przegubowo-teleskopowych Sprawdź pełną ofertę maszyn SIPMA atrakcyjne ceny SIPMA S.A., ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, Polska tel (+48) 81 74 45 071, www.sipma.pl ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO-ZACHODNIO- POMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIE POMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIE KUJAKUJAKUJAKUJAKUJAKUJAWSKO-WSKO-WSKO-WSKO- POMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIEPOMORSKIE WARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEARMIÑSKO-MAZURSKIEWARMIÑSKO-MAZURSKIEW PODLASKIEPODLASKIEPODLASKIEPODLASKIEPODLASKIEPODLASKIE MAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIEMAZOWIECKIE LUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIELUBELSKIE £ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE£ÓDZKIE ŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTŒWIÊTOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEOKRZYSKIEŒWIÊTOKRZYSKIEŒWIÊTŒWIÊTOKRZYSKIEŒWIÊTŒWIÊTOKRZYSKIEŒWIÊT PODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPPODKARPACKIEACKIEACKIEACKIEACKIEACKIEACKIEPODKARPACKIEPODKARP MA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIEMA£OPOLSKIE ŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIEŒL¥SKIE OPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIEOPOLSKIE DOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIEDOLNOŒL¥SKIE LUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIELUBUSKIE WIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIEWIELKOPOLSKIE SIEÆ PARTNERSKA SIPMA S.A. Nowoczesne maszyny rolnicze dla Twojego gospodarstwa CENA JUŻ OD CENA JUŻ OD Finansowanie SIPMAFinansowanie SIPMA duży wybór maszynoraz wałów przegubowo-teleskopowych Nowoczesne maszyny rolnicze dla Twojego gospodarstwaNowoczesne maszyny rolnicze dla Twojego gospodarstwa CENA JUŻ OD 8 598 ZŁ 8 598 ZŁ wejdź na www.sipma.pl/produkty lub zadzwoń (81) 44 14 309 CENA JUŻ OD 34 900 ZŁ CENA JUŻ OD 44 400 ZŁ CENA JUŻ OD 48 500 ZŁ CENA JUŻ OD 8 750 ZŁ CENA JUŻ OD 18 800 ZŁ CENA JUŻ OD 29 100 ZŁ * podane ceny są cenami netto REKLAMA W045000164A
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 3 REKLAMA W015021718A F&N Agro Polska Sp. z o. o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa tel. +48 22 620-32-52 www.fnagro.pl Wirtuoz nawożenia dolistnego Wysoko skoncentrowany nawóz w pełni przyswajalny dla roślin, do stosowania we wszystkich uprawach o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor i cynk. Zawiera fosfor w pełni przyswajalnych formach. Zawiera azot w umiarkowanej dawce dla lepszego pobierania fosforu. Zawiera w pełni schelatowane mikroelementy w zrównoważonych proporcjach. Posiada wyjątkowo silne właściwości buforujące – reguluje pH cieczy roboczej. Nadaje się do mieszania z większością pestycydów. NAWOZY DOLISTNE Wuxal kukurydza P45 162x105 FNAgro ramka JW 2015.indd 1 12.03.2015 14:43 REKLAMA W015022102A Poltrade International Sp. z o.o. Kuriany 97, 15-588 Białystok tel. 85 749 32 19 kom. 607 406 632 www.galactea.pl info@galactea.pl Schładzalniki do mleka poj. 100 L - 30 000 L NOWE UŻYWANE CZĘŚCI ZAMIENNE WYMIANA SKUP SERWIS 24H
 • 4 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY Teraz rynek mleka będzie bardziej kapryśny Można powiedzieć, że sytuacja, którą mamy na rynku mleka, wy- nika właśnie z  faktu zniesienia sys- temu kwotowania – mówi Marta Skrzypczak, analityk Banku Gospo- darki Żywnościowej. – To właśnie z tego powodu rosła w ostatnim cza- sie produkcja mleka w Unii Europej- skiej. Zareagowali rolnicy z krajów, w których występują dobre warunki do produkcji mleka. Dlatego, jej zdaniem, jeśli bę- dziemy rozpatrywać sytuację na rynku mleka krótkoterminowo, to zniesienie kwot na nią nie wpłynie. Bo rolnicy mając ten fakt na uwa- dze wcześniej podejmowali decyzje o zwiększeniu produkcji. Mali będą rezygnować Według analityka BGŻ presja na spadki cen mleka będzie chwilowo się utrzymywać. Poza tym po zniesieniu kwot mlecznych rynek mleka stanie się nieprzewidywalny. Charaktery- zować się będzie większą zmienno- ścią cen. Ostatnio europejski rynek mleka (a więc i polski) też reagował na to, co działo się na rynku świato- wym. Wynikało to faktu, że branża mleczna i  producenci szykowali się już do zniesienia systemu kwotowa- nia. – Wcześniej czegoś takiego nie obserwowaliśmy – mówi Marta Skrzypczak. – Europa nie była w aż takim stopniu zależna od rynków światowych. Wiera Pawluczuk, prezes OSM w Hajnówce uważa, że po uwolnieniu rynku mleka, produkcja nie wzro- śnie od razu, ale może za 1,5 mie- siąca. Podkreśla, że w marcu widać było spadek produkcji. Rolnicy bali się kar za przekroczenie kwot i sła- biej karmili krowy lub część wypro- dukowanego mleka spasali w gospo- darstwach. – Wzrost produkcji na pewno bę- dzie widoczny w  gospodarstwach dużych, które spłacają kredyty – zauważa prezes OSM. – One mogą nie mieć wyjścia. – Natomiast go- spodarstwa małe, utrzymujące 4 – 6 krów z  pewnością nie wytrzymają tempa i  obniżki cen mleka i  będą wypadać z rynku. Dodaje, że i tak proces ten ma miej- sce. W mleczarni, którą zarządza co roku ubywa około 100 dostawców. Ekspert będzie rósł Natomiast analityk BGŻ zauwa- ża, że w Polsce około 25 proc. mle- ka trafia na eksport. Po zniesieniu kwot mlecznych eksport będzie rósł, może sięgnąć nawet 40 proc. Ciągle szukamy nowych rynków zbytu, sta- wiamy m.in. na rynek chiński. Trze- ba jednak pamiętać, że tam realizo- wany jest program mający na celu zwiększenie samowystarczalności w produkcji mleka. – Wiadomo, że nie stanie się to od razu, ale w ciągu dziesięciu czy kilku- nastu lat – podkreśla analityk BGŻ. – I  wtedy sprzedać tam produkty mleczne będzie coraz trudniej. Dodaje, że odpowiedzią producen- tów na niestabilność cen, może być tylko dobre zarządzanie, ogranicza- nie kosztów produkcji. Po zniesieniu kwot kraje, które są konkurencyjne w  produkcji mleka – w  tym Polska – będą zwiększać produkcję. Inne będą ją ograniczać. Barbara Kociakowska Mamy już wolny rynek mleka. Zalety tej sytuacji są oczywiste. Rolnik może produkować ile chce i nie przejmować się karami. Ale taka sytuacja też idealna nie jest. Grozi nadprodukcją i spadkiem cen.
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 5 REKLAMA W015021706A Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. Chronimy uprawy, chronimy naturalne piękno Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie. F&N Agro Polska Sp. z o. o. ul. Grójecka 1/3, 02-019 Warszawa tel. +48 22 620-32-52 www.fnagro.pl HERBICYDY Gwałtownie skuteczny... Raj dla kukurydzy, piekło dla chwastów... Ikanos 040 OD to preparat chwastobójczy do powschodowego zwalczania chwastów jednoliściennych (np. chwastnicy lub perzu) oraz niektórych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Zabieg należy wykonać w fazie 2-7 liści kukurydzy w dawce 1,0 l/ha. Preparat chwastobójczy do powschodowego zwalczania jednorocznych chwastów dwuliściennych w kukurydzy. Błyskawiczny efekt chwastobójczy i długotrwała ochrona. Środek stosować po wschodach, najlepiej w fazie 4-6 liści kukurydzy (na rośliny o wysokości 15-20 cm) na chwasty w fazie 2-6 liści. Zalecana dawka: 1,6-2,0 l/ha. Pełne spektrum zwalczanych chwastów zarówno jedno jak i dwuliściennych zapewnia mieszanina: Ikanos 040 OD 1,0 l/ha + Zeagran 340 SE 1,5 l/ha, zastosowana w fazie 4-8 liści kukurydzy. Ikanos + Zeagran 162x213 FNAgro ramka JW 2015.indd 1 12.03.2015 14:34
 • 6 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY Czekamy na zgłoszenia 2 kwietnia rozpoczęliśmy przyj- mowanie zgłoszeń kandydatów do tytułu „Rolnik roku” i „Nasz sołtys”. Każdy może zgłosić swego faworyta. Wystarczy zadzwonić do „Gazety Współczesnej” pod nr telefonu 85 748 96 00 albo wysłać maila – odpo- wiedniego dla właściwej kategorii: soltys@wspolczesna.pl lub rolnik@ wspolczesna.pl. Można też wypełnić i  wysłać na adres redakcji (ul. św. Mikołaja 1, 15-419 Białystok) kupon drukowany w  „Gazecie Współcze- snej”. Pokazujemy jak zmienia się rolnictwo Wybór najlepszych to tylko jeden z celów plebiscytów „Gazety Współ- czesnej”. Drugi, to pokazanie jakie naprawdę jest podlaskie rolnictwo, jak bardzo się ono zmienia. Dlatego podczas trwania plebiscytu będzie- my zamieszczać teksty dotyczące szeroko pojętego rolnictwa. W tym roku motywem przewodnim jest młody rolnik – nie oznacza to jed- nak, że nasz konkurs jest otwarty tylko dla takich gospodarzy. Może w  nim startować każdy rolnik, wiek nie ma znaczenia. Napiszemy m.in. o tym, czy zawód rolnika jest ceniony w  społeczeństwie. Przed- stawimy też podlaską wieś i  rol- nictwo widzianą oczami młodych gospodarzy i  tych starszych. Napi- szemy co dziś motywuje młodych rolników, czego oczekują od pracy i życia, czego chcą dla swoich dzie- ci oraz co robią dla młodych osób chcących pozostać na wsi: państwo, UE, samorządy i  inne instytucje. Zastanowimy się też jak młodzi rol- nicy mogą połączyć swoją wiedzę i  otwartość na nowe technologie z doświadczeniem rodziców. Oczy- wiście nie może zabraknąć rozmów z  naszymi ubiegłorocznymi laure- atami: Grażyną Putkowską (rol- niczką roku) i Barbarą Grabowską (najlepszą sołtyską). Wszyscy będziemy wybierać Głosowanie na najlepszych ruszy pod koniec maja. Wcześniej, w spe- cjalnym dodatku, zaprezentujemy sylwetki wszystkich kandydatów. W  trakcie głosowania odwiedzimy wszystkie gospodarstwa i zaprezen- tujemy je na łamach „Gazety Współ- czesnej”. Natomiast na portalu in- ternetowym (www.wspolczesna.pl) uruchomimy specjalny serwis, któ- ry pozwoli śledzić przebieg głosowa- nia. Przypomnijmy, że podobnie jak w latach poprzednich, każdy będzie mógł oddać głos. Nowością jest to, że oprócz kuponów i sms-ów będzie można zagłosować również przez internet. Laureatów przedstawimy w  spe- cjalnym dodatku, który ukaże się 25 czerwca, a  nagrodzimy ich 27 czerwca podczas Regionalnej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie. Barbara Kociakowska Ruszyły plebiscyty „Gazety Współczesnej” – „Rolnik roku” i „Nasz sołtys”. Podobnie jak w latach poprzednich wspólnie wybieramy najlepszych gospodarzy: nowoczesnych, dbających o środowisko, prowadzących dochodowe gospodarstwa – takich, którzy są przykładem dla innych. Szukamy też prawdziwych sołtysów – takich, którzy dbają o swoją wieś, nie boją się pracy społecznej. Bohaterowie minionego roku – laureaci konkursów „Rolnik roku” i „Nasz sołtys” oraz sponsorzy Fot. A. Zgiet
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 7 REKLAMA W035000070A 2.0Nawozy typu ADOB® i Basfoliar® stanowią kompleksowy i skuteczny program dolistnego nawożenia kukurydzy. Ich skład zawiera bogaty zestaw makro- i mikroelementów, specjalnie dopasowany do potrzeb uprawy. 2.0 Teraz dostępna jest także nowa generacja nawozów – Basfoliar 2.0ADOB 2.0 Zalecenia uprawowe kukurydza Klucz do skutecznego nawożenia kukurydzy www.adob.com.plADOB® nawozy kukurydza Basfoliar® 6-12-6 ADOB® Zn IDHA Solubor® DF lub ADOB® Bor 5 l/ha 1,5 kg/ha 0,5 kg/ha 2.0 C M Y CM MY CY CMY K ADOB Zalecenia uprawowe kukurydza 79,5x105mm _HR_02_19032015.pdf 1 3/19/15 12:19 PM REKLAMA W015024449A REKLAMA W015025452A REKLAMA W015025597A
 • 8 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY Obsiewaj z głową, sięgaj po nowe płatności Wymóg zazielenienia dotyczy go- spodarstw rolnych o  powierzchni od 10 ha gruntów ornych. Chodzi o  utrzymanie odpowiedniej liczby i  powierzchni upraw na gruntach ornych w  gospodarstwie rolnym w danym roku. – Jeśli w gospodarstwie jest do 10 hektarów gruntów ornych, wówczas rolnik dostanie dopłaty za zaziele- nienie do każdego hektara bez żad- nych problemów – tłumaczy Alina Maciąg, kierownik działu systemów produkcji rolnej, standardów jako- ściowych i  doświadczalnictwa Pod- laskiego Ośrodka Doradztwa Rolni- czego w Szepietowie. Zwolnione z  wymogu zazielenie- nia (niezależnie od liczby hektarów) są gospodarstwa, w których 75 proc. użytków rolnych stanowią trwałe użytki zielone, a  pozostałe grunty orne nie przekraczają powierzchni 30 ha. W  gospodarstwach liczących od 10 do 30 ha gruntów ornych – po- winny znajdować się minimum dwie różne uprawy (na gruntach ornych). Uprawa główna nie powinna zajmo- wać więcej niż 75 proc. gruntów ornych. Natomiast w  gospodarstwach powyżej 30 ha gruntów ornych po- winny ( na gruntach ornych) znaleźć się minimum 3 uprawy. Uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą zaj- mować więcej niż 95 proc. gruntów ornych. – Każde gospodarstwo będzie mu- siało wszystko przeliczyć, by w tym zakresie się zmieścić – mówi Alina Maciąg. – Rolnicy powinni pomyśleć jeszcze przed wykonaniem zasiewów jak spełnić obligatoryjne wymagania. Zastanowić się jak rozplanować zasiewy powinny na przykład go- spodarstwa, które uprawiają tylko zboża jare i kukurydzę (rośliny te są w jednej grupie) i mają bardzo dużo hektarów. Gospodarstwa, które mają powy- żej 15 hektarów gruntów rolnych muszą utrzymywać też obszary pro- ekologiczne (EFA), które mają zająć 5 proc. gruntów rolnych. Mogą to być rośliny wysiane w  ramach ro- ślin wysokobiałkowych i  wszystkie z  tej grupy upraw (przelicznik 1 do 0,7). Do obszarów proekologicznych rolnicy będa musieli zaliczyć grunty ugorowane, elementy krajobrazu, strefy buforowe, pasy gruntów kwa- lifikujących się do płatności wzdłuż obrzeży lasów, zagajniki o  krótkiej rotacji, obszary zalesione, między- plony i okrywę zieloną, uprawy wią- żące azot. Przedstawicielka PODR Szepieto- wo dodaje, że rolnicy często dzwonią do tej instytucji, wypytują o  wymo- gi, które będą musieli spełnić w tym roku. Według szacunków ARiMR z obo- wiązku realizacji praktyki dywersy- fikacji upraw zwolnionych będzie około 83 proc. gospodarstw – sta- nowi ponad 34 proc. całkowitej po- wierzchni gruntów ornych. Jednak właściciele dużych gospo- darstw nie są zadowoleni z nowych uregulowań. – Jest to dla nas problem – mówi Andrzej Brzozowski, właściciel go- spodarstw w  Juchnowcu Górnym, Szczytach Nowodworach i  Parce- wie. – Dlaczego mamy zostawiać grunty na tzw. zazielenienie, prze- cież w  woj. podlaskim mamy na- rwiańskie i biebrzańskie łąki, lasy. Podkreśla, że przy powierzchni gospodarstwa równej 100 hektarów, trzeba będzie zrezygnować z uprawy 5 ha. Natomiast przy 500 hektarach trzeba wyłączyć z upraw już 25 ha. Nie podoba mu się też to, że upra- wa główna będzie musiała stanowić nie więcej niż75 proc. – A ja mogę chcieć uprawiać na całej powierzchni kukurydzę – mówi Brzo- zowski. – Dlaczego ktoś ma mi dykto- wać czym mam obsiewać swoje pole. I dodaje, że jeśli nie możemy funk- cjonować na takich samych warun- kach jak państwa „starej” unii, to może lepiej zabrać dofinansowanie wszystkim. Barbara Kociakowska Rolnicy ubiegający się o płatności bezpośrednie w ciągu najbliższych pięciu lat będą mogli otrzymać nowe dopłaty, których nie było w poprzednich latach. M.in. jest to płatność za zazielenienie. Szacuje się, że od spełnienia wymogu zazielenienia będzie zależało około 30 proc. ogólnej sumy dopłat otrzymywanych przez gospodarstwo (wynoszą one około 74 euro/ha).
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 9 REKLAMA W015004777B
 • 10 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY Rolnicy: Żadna sprawa nie została załatwiona do końca Pytamy o  to rolników – przede wszystkim tych, którzy pracowali w  owych zespołach roboczych. Mi- rosław Borowski uczestniczył w pra- cach zespołu ds. mleka i wcale nie jest przekonany o tym, że udało się rolni- kom coś znacznego osiągnąć. Nie wie nawet czy rozłożenie kar za przekro- czenie kwot mlecznych na raty jest pewne na 100 procent. Dlaczego? – Będzie to możliwe pod warun- kiem, że państwo wpłaci pieniądze KE do końca listopada – tłumaczy. – Nie możemy mieć pewności co do tego jak rząd się zachowa. Czy wpłaci te pieniądze, czy nie. Dodaje, że jeśli nie dojdzie do roz- łożenia kar na raty, to nawet najwięk- sze i  najsilniejsze mleczarnie będą miały problemy. Kolejna niezałatwiona sprawa to wypłata rekompensat za kwoty mleczne. – Rządowa propozycja, która prze- widywała wypłatę rekompensat tyl- ko za limity zakupione w  ostatnim roku kwotowym, jest nie do zaakcep- towania – podkreśla Borowski. – My żądamy rekompensat za każdy kilo- gram kwoty mlecznej. Proponujemy, by było to 30 gr za kilogram. Dodaje on, że również zapropo- nowany projekt nowelizacji ustawy o  prawie łowieckim nie zadowala rolników. – Jest tyle niewiadomych, a  wy- miernych efektów brakuje – mówi Mirosław Borowski. – Zespół ds. mleka zakończył już pracę. Jeżeli okaże się, że efektów nie będzie, to czeka nas powtórka z  protestów. Tym razem będą one prowadzone na większą skalę. Bożena Jelska-Jaroś, prezes Podla- skiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej, uczestniczyła w  pracach zespołu ds. bioasekuracji. Nie jest zadowolona z efektów. – Nam trzodziarzom nic nie dano – tłumaczy. – Dano tylko obietnice. Ustawy, zostały szybko przegłoso- wane. Choć zespół pracował, nikt nie brał pod uwagę jego sugestii. Przedstawicieli trzodziarzy wy- słuchano, dyskusje trwały kilka dni, ale rozporządzenia zostały już stworzone i  nikt ich nie zmie- niał. Zaraz potem odbyło się głoso- wanie. Dodaje, że sprawa zróżnicowania wysokości rekompensat w  zależno- ści od rodzaju produkcji zakończyła się na postulatach. – A  więc, jeśli chodzi o  trzodę chlewną, można powiedzieć, że protesty nic nie dały – mówi prezes Podlaskiego Związku Hodowców Trzody Chlewnej. – Przegłosowano ustawę dla nas niekorzystną. Ustawa nie spełnia swojego głów- nego celu, czyli wygaszenia produk- cji trzody, ograniczenia liczby ma- łych gospodarstw nie spełniających zasad bioasekuracji. Kwota 50 zł jest dla nich nie do przyjęcia. Jedyną rzeczą, która cieszy przedstawicielkę podlaskich trzo- dziarzy jest to, że podczas prac zespołu mogła uświadomić hodow- com z  innych regionów Polski jak naprawdę wygląda sytuacja w woj. podlaskim. – Kiedyś ASF był tylko naszym problemem, rolnicy z  innych regio- nów nie rozumieli m.in. czemu tak zabiegamy o  większy odstrzał dzi- ków – opowiada Bożena Jelska-Ja- roś. – Teraz widzą problem, boją się, że ASF_dotrze do nich. Barbara Kociakowska Minął już ponad miesiąc od czasu, kiedy przez kraj przetoczyła się fala rolniczych protestów. W efekcie powołano zespoły robocze, które miały pracować nad poprawą sytuacji w rolnictwie. Czy rzeczywiście sytuacja rolników uległa poprawie? Rolnicze blokady były ustawione m.in. na trasie Białystok - Warszawa Fot. w. Wojtkielewicz
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 11 5 powodów... Andrzej Janc – Dyrektor Biura Ubezpieczeń Rolnych Concor- dii Ubezpieczenia wymienia 5 powodów dla których warto ubezpieczyć uprawy na wiosnę. 1. Czasem słońce, czasem deszcz, czyli z pogodą sam nie wygrasz W ostatnich latach zdarzenia po- godowe o charakterze katastroficz- nym występują w Polsce coraz czę- ściej. Spowodowane przez nie straty w bezpośredni sposób wpływają na sytuację finansową gospodarstwa rolnego. Jednymi z największych niebezpieczeństw dla plonów na wiosnę są gradobicia, przymrozki wiosenne, deszcze nawalne oraz huragany. Nie sposób przewidzieć gdzie wystąpią. Nie można się też przed nim uchronić. 2. Państwo pomoże, skorzystaj z dopłaty do składki Rolnicy nie mogą liczyć na pomoc budżetu państwa, jeżeli nie zabez- pieczyli wcześniej swojego gospo- darstwa. Otrzymają za to dopłatę do składki ubezpieczenia upraw rol- nych. Budżet państwa po ostatnich zmianach ustawowych pokrywa do 50% wysokości składki, co oznacza, że jeżeli wynosi ona np. 1000 zł, to rolnik zapłaci jedynie 500 zł. 3. Preferencyjny kredyt? Tak, ale tylko z ubezpieczeniem Dla wielu rolników uzyskanie kredytu stanowi jedyną szansę na rozwój gospodarstwa. Jednak prze- konanie o tym banku nie należy do najłatwiejszych. Nieodzownym w przypadku starania się o kredyt preferencyjny jest posiadanie ubez- pieczenia. 4. Dotacje też nie od ręki Zgodnie z ustawą o ubezpiecze- niach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, każdy rolnik, któ- ry pobiera dopłaty bezpośrednie, ma obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia. W celu uniknięcia problemów z uzyskaniem dotacji, warto skorzystać z ubezpieczenia wszystkich upraw w gospodarstwie, zwłaszcza, że państwo i tak dopłaci do składki. 5. Spokój najważniejszy Myśląc o zaletach ubezpieczenia gospodarstwa rolnego, nie należy zapominać o tej najważniejszej – gwarancji spokojnego snu. Warto więc przemyśleć, czy za rozsądną cenę nie kupić sobie i swojej rodzi- nie bezcennego spokoju. Tym bar- dziej, gdy nasza przyszłość zależy od tak nieprzewidywalnego czynnika, jakim jest pogoda. Współczesne gospodarstwo rolne niczym nie przypomina tego sprzed lat, jednak niezmiennie narażone jest na działanie gradu, przymrozków czy ulewnego desz- czu. Nikt nie może sobie pozwolić na pozostawienie wszystkiego lo- sowi, dlatego rolnicy coraz chętniej korzystają z ubezpieczeń. Z pomocą idzie też państwo, zwięk- szając dopłaty do składek. REKLAMA W015021770A
 • 12 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY Straciły Rosję, postawiły na Afrykę i Azję Polskie firmy z branży spożywczej, po wprowadzeniu przez Rosję em- barga, szybko znalazły nowe rynki zbytu – czasem odlegle i egzotyczne. – W momencie wprowadzenia em- barga przez Rosję zaistniały: Bliski Wschód, Afryka Północna, Stany Zjednoczone i Kanada – mówi Da- riusz Winek, główny ekonomista Banku Gospodarki Żywnościowej. Dodaje, że eksportowi w tych kie- runkach sprzyja mocny dolar i – co się z tym wiąże – dobre marże. Chiny ciągle perspektywiczne Od kilku lat dużo mówi się o rynku chińskim jako naszej szansie ekspor- towej. Jednak ekonomista BGŻ pod- kreśla, że na pewno nie jest to rynek łatwy. Po pierwsze, potrzebne są bar- dzo duże partie towaru i nie każda fir- ma jest w stanie dostarczyć jego wy- maganą ilość. Po drugie, też czasem pojawiają się restrykcje, zmieniana jest polityka handlowa. Po trzecie, rynek ten jest wymagający co do ceny. – Ale na pewno jest bardzo ważny i każda firma ma go w swoich planach eksportowych – podkreśla Winek. Dodaje, że ciekawym rynkiem zbytu jest rynek japoński (obecnie liberalizowane są warunki handlu). Warto podkreślić, że kraj ten jest importerem żywności – to czyni go bardziej atrakcyjnym dla polskich producentów. Tu należy szukać swoich szans Dla firm z branży mleczarskiej takim naturalnym rynkiem zastęp- czym stały się Białoruś i Kazachstan. – Ale po wprowadzeniu przez Ro- sję embarga na rynku mleczarskim pojawiły się też różne ciekawe kie- runki: Filipiny, Meksyk, Algieria, Egipt, Wietnam – mówi Dariusz Winek. – Tam dynamika sprzedaży wynosi kilkaset procent. Dodaje jednak, że było to możliwe, gdyż wcześniej sprzedawaliśmy tam niewielkie ilości produktów mlecz- nych. Na przykład sprzedaż na Filipiny wzrosła o 1433 proc. Do tych krajów nasze firmy sprzedają przede wszyst- kim mleko w proszku. – Afryka, Azja, Stany Zjednoczone, Kanada, Japonia to perspektywiczne rynki i tam nasze firmy powinny szu- kać swoich szans – podkreśla anali- tyk BGŻ. W lepszej sytuacji, jeśli chodzi o eksport są mleczarnie wytwarzające mleko w proszku zwłaszcza te naj- większe. – U nas eksport spadł o połowę – mówi Wiera Pawluczuk, prezes OSM w Hajnówce. Największym zagranicznym od- biorcą produktów tejże mleczarni była właśnie Rosja (kupowała głów- nie sery twarde). Po wprowadzeniu embarga spółdzielnia szukała no- wych rynków, ale nie jest to takie proste. – Wysyłaliśmy swoje produkty na Białoruś, ale teraz handel zamarł – mówi Wiera Pawluczuk. – Mają tam niekorzystny kurs euro. Próbowali- śmy też współpracować z Kazachsta- nem, ale proponuje on niskie ceny, na które my nie możemy się zgodzić. Hajnowska spółdzielnia wysyła też niewielkie ilości masła do Kanady. Rynków afrykańskich nie podbiła z dwóch względów. Tam sprzedaje się głównie mleko w proszku, poza tym łatwiej jest dużym producentom. Dariusz Sapiński, prezes wysoko- mazowieckiej Mlekovity podkreśla, że w porównaniu do 2013 r. eksport produktów mleczarskich wzrósł w jego spółdzielni znacznie, ale tylko w ujęciu ilościowym. W ujęciu warto- ściowym był niższy. - Znaleźliśmy nowe rynki w krajach azjatyckich i afrykańskich - mówi Sa- piński. - Ostatni rok kwotowy koń- czymy z pustymi magazynami. Białoruś i Kazachstan kupuje nasze owoce Natomiast jeśli chodzi o owoce świeże, odnotowaliśmy największy przyrost sprzedaży na Białoruś i do Kazachstanu. Znacznie wzrósł rów- nież eksport do Zjednoczonych Emi- ratów Arabskich, Egiptu i Norwegii (trzeba pamiętać, że są to małe wo- lumeny, więc duży wzrost sprzedaży był możliwy). Jeśli chodzi o warzywa świeże, to najbardziej zwiększyliśmy ich sprze- daż do Norwegii. Mrożonki również sprzedajemy na rynku norweskim oraz do Stanów Zjednoczonych, wśród odbiorców pojawia się też Bo- śnia i Hercegowina. Najmniej zmienił się rynek mięsa. Naszym głównym odbiorcą są kra- je unijne i tam też głównie szukamy możliwości zbytu. Barbara Kociakowska Eksport produktów spożywczych w minionym roku – na przekór wszystkiemu – wzrósł. Szacuje się, że nawet o około 4,5 procenta.
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 13 REKLAMA W015022047A
 • 14 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY Państwo wypłaci rekompensaty rolnikom Ustawa o bioasekuracji została już przyjęta przez Sejm i Senat oraz podpisana przez prezydenta. Po- trzebne są jeszcze rozporządzenia szczegółowe, które ma wydać mini- ster rolnictwa. To właśnie w nich zo- stanie określona kwota, którą rolnik otrzyma za to, że przestanie produ- kować trzodę chlewną. - Wszystko wskazuje a to, że będzie to 50 zł do sztuki płacone dwa razy w roku – mówi Bożena Jelska-Jaroś, prezes Podlaskiego Związku Pro- ducentów Trzody Chlewnej, która uczestniczyła w pracach zespołu ds. bioasekuracji. – Zwracaliśmy uwa- gę na to, że ta kwota jest za niska. Trzeba ją podnieść i zróżnicować w zależności od rodzaju produkcji. Ale nikt tego nie słuchał. Jednak nawet przy tak niskiej kwocie mogą znaleźć się chętni, któ- rzy z produkcji trzody zrezygnują. Już teraz w czerwonej strefie, której właśnie ma dotyczyć system rekom- pensat jest bardzo trudno sprzedać świnie nie wspominając już o cenie. – Rolnicy, którzy zechcą dalej produkować trzodę chlewną będą musieli dobrze zabezpieczyć swo- je gospodarstwa – mówi Mirosław Czech, wojewódzki inspektor we- terynaryjny ds. zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwie- rząt. - Mogą też złożyć oświadczenie, że wymogów bioasekuracji nie speł- niają. Wówczas otrzymają przewi- dziane rekompensaty. Tych którzy zdecydują się na dal- szą produkcję, zadeklarują, że speł- niają wymogi (nie są one wygóro- wane – potrzebne będą m.in. maty dezynfekcyjne, zabezpieczone przed dostępem dzikich zwierząt budynki, tabliczki informacyjne) będą czeka- ły kontrole. W 2015 r. na rekompensaty za zre- zygnowanie z produkcji przeznaczo- no ponad 2 mln zł; w 2016 r. ok. 3,5 mln zł; w 2017 r. ok. 3,6 mln zł i tyle samo w 2018 r. Barbara Kociakowska  Niektórzy producenci trzody czekają na to, kiedy będą mogli zrezygnować z produkcji trzody i otrzymać za to przewidziane ustawowo rekompensaty. Będą one przysługiwać dla gospodarzy, którzy nie spełnią wymogów bioasekuracji. To rolnik będzie musiał sam określić czy spełnia te wymogi, czy woli wziąć rekompensatę zrezygnować z produkcji trzody. Fot. w. Wojtkielewicz
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 15 REKLAMA W015022919A
 • 16 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ROLNICZYCH FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Błyszczek Stanisław Zakład Produkcyjny Tworzyw Sztucznych 16-300 Augustów Żarnowo Pierwsze 17a 507922187 Agromat Centrum Rolnicze 16-300 Augustów Janówka 2 876449331 Rolmat P.H.U. Mirosław Dzierdzikowski 16-300 Augustów Dworska 1 876434581 Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Spółka z o.o. Hurtownia 16-300 Augustów Tytoniowa 4 876433476 Darmex Marek Łozowski 16-320 Bargłów Kościelny Barszcze 3 876425612 Partneragro Spółka z o.o. 15-620 Białystok Elewatorska 13 856627123 Agroma Spółka z o.o. 15-620 Białystok Elewatorska 9 856637766 Łupiński Marek Import - Export Maszyn Rolniczych 15-349 Białystok Dubois 17/.11 728340476 Samasz Spółka z o.o. 15-161 Białystok Trawiasta 15 856647047 Farmilk Spółka Jawna T. Więch 15-620 Białystok Elewatorska 11 856612237 Moto-Agro Spółka Jawna 15-620 Białystok Elewatorska 52 856518512 Jędruś Andrzej Mikulski Oddział 15-620 Białystok Elewatorska 58 723577752 Contractus 15-620 Białystok Elewatorska 14 856626677 Kreatec Polska M. Gardocki Sp.j. 15-686 Białystok Hotelowa 41 857336862 Poltrade International 15-588 Białystok Kuriany 97 857493219 Milk Partner 15+377 Białystok Kopernika 9 l. 15 533393989 Prema S.A. 15-167 Białystok Wysockiego 82 856851936 Centrum Handlowo-Usługowe Dojlidy Spółdzielnia Pracy 15-555 Białystok Dojlidy Fabryczne 1 857407701 Pol-Mot Agro 15-585 Białystok Zabłudowska 72 857419080 Biatol Jerzy Białokozowicz Eugeniusz Tołoczko 17-100 Bielsk Podlaski aleja Piłsudskiego 33 857308707 Bonix F.H.U. Ireneusz Bańkowski 17-100 Bielsk Podlaski Rejonowa 2b 857301660 Rol-Mlek P.H.U. Andrzej Siemieńczuk 17-100 Bielsk Podlaski Wojska Polskiego 52 606882532 Rolnik P.H.U. Piotr Grajko 17-100 Bielsk Podlaski Żwirki i Wigury 73 509189561 Max-Rol Spółka Jawna Lech Pogorzelski Chojnowski Duchnowski Oddział 17-100 Bielsk Podlaski Żwirki i Wigury 80 857309207 Agro-Leszek Leszek Szarmach 17-100 Bielsk Podlaski Piłsudskiego 25 697524180 Grene 17-100 Bielsk Podlaski Piłsudskiego 11B 857302840 Pol-Mot Agro 17-100 Bielsk Podlaski Brańska 114 539933464 Zamet P.P.H.U. 17-100 Bielsk Podlaski Piłsudskiego 33 857306430 Pronar Sp. z o.o. - Fabryczny Punkt Sprzedaży 17-120 Brańsk Armii Krajowej 2 501206572 Rolmax Plus Przemysław Maksymiuk 17-120 Brańsk Armii Krajowej 4b 857376270 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 17-120 Brańsk Armii Krajowej 2 857375073 TECHMOT Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz Warszawska 19 857193182 Łuniewski Wojciech Rolniczy Ośrodek Maszynowy 18-230 Ciechanowiec Wojska Polskiego 23A 862772273 Agro-Kam Spółka Cywilna Marek i Dorota Kamińscy 18-230 Ciechanowiec Drohicka 2 862772400 Świerbutowski Marek P.P.H.U. Export-Import 16-020 Czarna Białostocka Sienkiewicza 16 l. 6 857102010 VERDE Z.Żukiewicz, A.Rutkowski Sp.j. Oddział 16-020 Czarna Białostocka Fabryczna 14 857103654 CynkoMet Sp. z o.o. 16-020 Czarna Białostocka Fabryczna 7 857102023 Konach Krystyna F.H.U. 17-207 Czyże Czyże 182 876105065 Knoch Firma Handlowo Usługowa Jan Konach 17-207 Czyże Czyże 182 601391455 Topolewski Leon Import-Export 17-207 Czyże Klejniki 69 856813026 Primator Henryk Kraszewski 18-220 Czyżew Zambrowska 1A 862755009 Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Sidor i Wspólnik S.j. 16-200 Dąbrowa Białostocka Obwodowa 6 857122195
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 17 REKLAMA W015022919B
 • 18 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ROLNICZYCH FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Mechanik Spółka Cywilna Z.U.H. 16-200 Dąbrowa Białostocka Wesoła 3 857124520 Dziełak Jarosław Sprzedaż Maszyn Rolniczych 16-200 Dąbrowa Białostocka Łozowo 19 857122611 Z.U.H. Mechanik S.c. 16-200 Dąbrowa Białostocka Wesoła 3 857124520 Moto-Agro Spółka Jawna 16-200 Dąbrowa Białostocka Kunawina 2A 857120333 Maszrol Sylwia Szewczyk 18-421 Dobrzyjałowo Górkowska 2 862191517 Agro-Szczuka Mariusz Szczuka 19-300 Ełk Bursztynowa 19 875200311 Kruszewscy M. M. Szkółka Krzewów Ozdobnyc 15-694 Fasty Dzikowska 14 857193468 Handel Usługi Wynajem OMEGA Wróblewski Tomasz 16-424 Filipów Olendry 37 694950976 Farmer. Części Zamienne do Ciągników i Maszyn Rolniczych 19-110 Goniądz pl. 11 Listopada 857380788 Agroma Grabowo Spółka z o.o. 18-507 Grabowo Witosa 11/.1 862790161 Pronar Sp. z o.o. - Fabryczny Punkt Sprzedaży 19-203 Grajewo Koszarówka 38 501543843 Składnica Maszyn Spółka Jawna Dąbrowski i Doroszuk 19-200 Grajewo Konopnickiej 2a 862723112 Contractus 19-200 Grajewo Piłsudskiego 40A 862723865 Moto-Agro Spółka Jawna 19-200 Grajewo Przemysłowa 26B 862728879 TARKO s.c. 19-203 Grajewo Targowa 15 862723041 Pronar Sp. z o.o. - Fabryczny Punkt Sprzedaży 17-315 Grodzisk Jaszczołty 44 503191144 Agro-Leszek Leszek Szarmach 17-200 Hajnówka Szostakowo 34 856813052 SKR 16-130 Janów Białostocka 25 857216034 EJ P.P.H. Janusz Zamojtuk 19-122 Jasionówka Korycińska 36 857160324 Kamiński Wojciech Sprzedaż Części Rolniczych 18-420 Jedwabne plac Jana Pawła II 22 600564429 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 16-061 Juchnowiec Kościelny Koplany Kolonia 31 856632646 Roltoma 18-204 Kobylin-Borzymy Stypułki-Święchy 19 788704096 Agroma Olsztyn Sp. z o.o. 18-500 Kolno Wiojska Polskiego 46 862781954 Ciszewska Janina Sprzedaż Części do Maszyn Rolniczych 18-500 Kolno Wojska Polskiego 46 862782410 Ramotowski Spółka Jawna 18-500 Kolno Wojska Polskiego 52 862782601 Rolmasz Spółka Cywilna F.H. Roman Duda Bogdan Bikowski 18-500 Kolno Kolejowa 3 862781144 Połomska Ewa Komis Maszyn Rolniczych Export-Import 18-500 Kolno Czerwone 172 605439789 Land-Technika Spółka Cywilna D.K.Z.Trześniewscy 18-500 Kolno Rupin 4 864743632 Andrysewicz Paweł Artykuły Rolnicze 16-140 Korycin Olszynka 9 515468177 Rol-Met Spółka Jawna 16-315 Lipsk Jermakowicza 12 876422282 Jankom 18-100 Łapy Leśnikowska 10a 515571955 Agro Wojciech Wojciech Łupiski 18-100 Łapy Płonka Kościelna 36 601404087 Adem Adam Grochowski 18-100 Łapy Płonka Kozły 43 504901531 Agroland Sp. z o.o. 18-100 Łapy Cmentarna 21 857155658 Belima 18-100 Łapy Brańska 1 857156779 Rolmasz P.H.U. Sklep Rolniczy 18-400 Łomża aleja Piłsudskiego 113 862185480 Prusinowski Henryk Sprzedaż Maszyn Rolniczych 18-400 Łomża Janowo 10 862166376 Agrowiwo Aneta Wiśniewska 18-400 Łomża Nowogrodzka 44a 509730030 Metal-Technik S.C. 18-400 Łomża Nowogrodzka 58 662004976 Contractus 18-400 Łomża Szosa do Mężenina 3 864731179 Grene 18-400 Łomża Poligonowa 1 862169023 Prema S.A. 18-400 Łomża Legionów 141 862198937
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 19 REKLAMA W015022919C
 • 20 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ROLNICZYCH FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Centrum Obsługi Rolnictwa A-Lima-Bis 18-400 Łomża Podgórze, Łomżyńska 14 603252766 Danex Spółka Jawna Baza Maszynowa 18-516 Mały Płock Rogienice Wielkie, Olszanka 27 862791565 Sławomir Mierzejewski Maszyny Rolnicze 18-413 Miastkowo Łuby Kiertany 13 509452965 Agromet Spółka Cywilna Sklep z Artykułami Przemysłowymi 19-100 Mońki Białostocka 1 857163009 J. Agro S. Jan Sosnowski 19-100 Mońki Białostocka 85A 798128656 Grene 19-100 Mońki Białostocka 85A 857161364 Ar-Met 19-100 Mońki al. Niepodległości 14 857162481 Moto-Agro Spółka Jawna 19-100 Mońki Słowackiego 2 857162362 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 19-100 Mońki Mickiewicza 95 857162565 Pronar Spółka z o.o. 17-210 Narew Mickiewicza 101a 856816329 Interagro P.H.U. Walentyna Popławska 18-121 Niewodnica Korycka Kościuszki 3 857474644 KAZIMIERZ CWALINA UHT 18-414 Nowogród Łomżyńska 31 862175600 Mt-Agro Maciej Dzieszko 16-030 Ogrodniczki Żwirowa 4 693312572 Kuptel Andrzej Sprzedaż Części Rolniczych 17-106 Orla Kleszczelowska 45 857392728 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 17-106 Orla Orzeszkowej 6 515469773 Małs Piotr F.H.U. 18-400 Podgórze Szkolna 22 507122916 Interagro P.H.U. Walentyna Popławska 18-112 Poświętne Poświętne 46 857154049 Agro-Mix Andrzej Olszewski 16-420 Raczki plac Kościuszki 11 506520165 Jędruś Andrzej Mikulski 19-206 Rajgród Warszawska 26/3 862721670 Robo Robert Rogowski 18-312 Rutki Jawory-Klepacze 44 501288261 Spółdzielnia Kółek Rolniczych Zakład Produkcyjny 16-500 Sejny Łąkowa 5 875162027 Jatkowski Sprzedaż Ciągników i Maszyn Rolniczych 16-500 Sejny Berżałowce 8 875162800 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 16-500 Sejny Marchlewskiego 19 875163481 Agro-Serwis Grzegorz Kojak 16-500 Sejny Zawadzkiego 9A 855173490 Rolnik F.H.U. Sklep z Częściami do Maszyn Rolniczych 17-300 Siemiatycze Krótka 5 856552196 Contractus 17-300 Siemiatycze Ciechanowiecka 43 856550458 Grene 17-300 Siemiatycze Kościuszki 67 856550417 Altech Radecki 15-509 Sobolewo Podleśna 34 791168457 SKR Sprzedaż Części Rolniczych 18-218 Sokoły Kolejowa 31 862741094 Agroma-Sokółka Spółka z o.o. P.P.H.U. 16-100 Sokółka Gęsia 7 857115106 Metal Fach Spółka z o.o. 16-100 Sokółka Kresowa 62 857119840 Farmer Spółka z o.o. 16-100 Sokółka Białostocka 200 857110100 Jolanta Chmielewska Mtz-Pol 16-100 Sokółka Kresowa 81 l. 83 501841620 Contractus 16-100 Sokółka Kresowa 58 857114660 VERDE Z.Żukiewicz, A.Rutkowski Sp.j. 16-100 Sokółka Białostocka 200 857110120 Hydraulika Siłowa Ignacy Lenkiewicz 16-100 Sokółka Łąkowa 7 857111671 Świat Rolnika Adam Sidor 16-100 Sokółka Dąbrowskiego 43 510650306 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 16-100 Sokółka Targowa 6 857118344 Gryglik Andrzej Naprawa Remonty Maszyn Rolniczych 18-400 Stare Kupiski Leśna 1 516085153 Ant-Rol Maszyny Rolnicze Antoni Mieczkowski 18-400 Stare Kupiski Łomżyńska 3a 691536903 Polrol 18-400 Stare Kupiski Leśna 8 862160971 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski 18-520 Stawiski Ta�ły 8 864742629
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 21 REKLAMA W014129768A MIESZKANIA W DOBRYM STYLU Odpoczynek w Dolinie Cisów Komfortowa inwestyc ja zlokalizowana na zielonym stoku prz y wylocie w kierunku Wasilkow a. cena już od: 3 800zł/m 2 Yuniversal Podlaski sp. z o.o ul. Piękna 3, 15-282 Białystok biuro@yp.com.pl, www.yp.com.pl 85 747 30 30
 • 22 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MASZYN, URZĄDZEŃ I CZĘŚCI ROLNICZYCH FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Agrozet Robert Zuzga 18-520 Stawiski Wiejska 46 862785011 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 16-150 Suchowola Goniądzka 50 857125070 Moto-Agro Spółka Jawna 16-150 Suchowola 3 Maja 857125203 Artprol Spółka Jawna 16-400 Suwałki Bakałarzewska 19a 875664977 Agroma Olsztyn Sp. z o.o. 16-400 Suwałki Północna 25 875675275 Contractus 16-400 Suwałki Bakałarzewska 19 875650164 Przedsiębiorstwo Handlu i Zaopatrzenia Rolnictwa SCh Sp. z o.o. 16-400 Suwałki Szkolna 8 875653525 Grene 16-400 Suwałki Szkolna 8 875670571 Birawit Witold Januszewski 19-230 Szczuczyn Łomżyńska 24 862725882 M.M. Projekt Michał Moczydłowski 18-210 Szepietowo Główna 55A 500303000 Rol-Mech Spółka Jawna P.H.U. Robert Koc Waldemar Wójciak 18-210 Szepietowo Główna 62 864760023 Mlek-Mar M. Łukaszewicz M. Krajewska 18-210 Szepietowo Jana Pawła II 1 864760200 Fach-Rol Z.U.P.H. Jarosław Miklaszewicz 16-310 Sztabin Jastrzębna I 52 606322987 Pronar Sp. z o.o. - Fabryczny Punkt Sprzedaży 16-310 Sztabin Augustowska 94A 506718327 Jakubiak Szczepan 18-411 Śniadowo Szabły Młode 1 864738611 Agro-Rolnik Spółka z o.o. P.H.P. 18-411 Śniadowo Kościelna 10 862176223 PHU Agrovet 18-411 Śniadowo Szosowa 84 501170194 Rob - Car Robert Ziniewicz 16-080 Tykocin Rzędziany 47A 857182238 Max-Rol Spółka Jawna Lech Pogorzelski Chojnowski Duchnowskiw 16-080 Tykocin Jeżewo Stare 5 508484575 Pronar Sp. z o.o. - Fabryczny Punkt Sprzedaży 16-010 Wasilków Rabczyńskiego 1 501544012 JS SUCHOCKI-MET s.c. 16-010 Wasilków Stawowa 1 867491208 Agro- Partner Agnieszka Wendrzycka 19-230 Wąsosz Kędziorowo 24 505167640 Agrosz Spółka Cywilna 18-200 Wysokie Mazowieckie Zambrowska 8a 862752286 Stypułkowski Radosław Sprzedaż Maszyn Rolniczych 18-200 Wysokie Mazowieckie Osipy Lepertowizna 1 602615031 Edmasz Spółka Jawna Sklep 18-200 Wysokie Mazowieckie 1 Maja 24 862754254 Agroma Olsztyn Sp. z o.o. 18-200 Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 852751189 Gama Spółka Jawna P.H.U. Tadeusz i Krystyna Szepietowscy 18-200 Wysokie Mazowieckie Staszica 10 864771040 Contractus 18-200 Wysokie Mazowieckie Staszica 2 607687141 Michał ZPUH 18-200 Wysokie Mazowieckie 1 Maja 7C 862750146 Grene 18-200 Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 862750154 Inter-Tech P.P.H.U. P. Jankowski 18-300 Zambrów aleja Wojska Polskiego 100 862761287 Agro-Serwis Z.H.U. Dariusz Sobol 18-300 Zambrów Polowa 14 862703099 Adrol 18-300 Zambrów Wiśniewo 9A 862700146 Grene 18-300 Zambrów Legionowa 9 862761006 Adler Agro Spółka z o.o. 15-521 Zaścianki Szosa Baranowicka 62a 857418863 Babiński Zygmunt Mechanika Maszyn Rolniczych 16-075 Zawady Zawady Kolonia 18 857140249 Wądołowski Marek F.H. 16-075 Zawady Nowe Chlebiotki 8 609264609
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 23 REKLAMA W015024397A Kombajn do drewna Kosiarka pionowa KOSIARKA DYSKOWA W SPRZEDAŻY RÓWNIEŻ KOSIARKA DYSKOWA O SZEROKOŚCI 2,9 m Przetrząsacz do siana Zgrabiarka pokosowa Zęby robocze 44 szt. Obroty 540 rpm Wirniki 1 Wydajność do 5ha/h Szerokość transportowa 1,65 m Zapotrzeb. mocy 22 kW/30 KM Masa 503 kg Szerokość robocza 3,9 m Max. Ładowność 6 ton Zasięg dźwigu 4700 mm Całkowita długość 5400 mm Całkowita szerokość 2000 mm Udźwig Przy 4,7 metra: 300 kg Koła 11,5/80-15,3 Masa 1600 kg Zapotrzebowanie mocy 30-60 KM Wirniki 4 szt. Wydajność 5,5 ha/h Szerokość transportowa 2950 mm Zapotrzeb. mocy 30 KM Masa 475 kg Szerokość robocza 5300 mm Wydajność 3 ha/h Szerokość transportowa 2500 mm Szerokość (zgrabianie) 2800 mm Szerokość (przewracanie) 3000 mm Masa 300 kg Ilość talerzy 6 Szerokość 2500 mm Zapotrzeb. mocy 40 KM Masa 420 kg Bijaki 28 szt Szerokość 1750 mm Zapotrzeb. mocy 35-45 KM Masa 285 kg Masa 888 kg Przepływ płynu hydraul. 48 l/min Moc siłownika 6 ton Długość wałka 150-550 mm Max. śr. drewna 360 mm Szerokość taśmy 240 m Długość 4000 mm Masa 176 kg Stanowiska paszowe 12 Średnica paśnika 2300 mm Rama rurowa 48 mm Żuraw do drewna Uniwersalna przetrząsaczo-zgrabiarka do siana Paśnik dla bydła Żuraw do drewna Żuraw do drewna Żuraw do drewna Żuraw do drewna Żuraw do drewna Żuraw do drewna Kosiarka do poboczy 25300 zł VM360E 5790 zł VKM175 11400 zł 15400 zł ATRAKCYJNA CENA! RS250H Szerokość transportowa 1,65 m 11900 zł HV530 9900 zł SL330 KOMBI SV60 10400 zł SK180 1890 zł FHR 11900 zł 7750 zł 30900 zł PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO. DO PODANYCH CEN NALEŻY DOLICZYĆ VAT
 • 24 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY SERWISY CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Zysk Roman Z.P.H. Usługi Ślusarsko-Tokarskie 16-300 Augustów Kolejowa 2 876432018 Ułanowicz Marcin Agro-Serwis Naprawa Maszyn Rolniczych 16-300 Augustów Rajgrodzka 107d 601911057 Agromat Centrum Rolnicze 16-300 Augustów Janówka 2 876449331 Partneragro Spółka z o.o. 15-620 Białystok Elewatorska 13 856627123 Agroma Spółka z o.o. 15-620 Białystok Elewatorska 9 856637766 Samasz Spółka z o.o. 15-161 Białystok Trawiasta 15 856647047 Moto-Agro Spółka Jawna 15-620 Białystok Elewatorska 52 856518512 Jędruś Andrzej Mikulski Oddział 15-620 Białystok Elewatorska 58 723577752 Contractus 15-620 Białystok Elewatorska 14 856626677 Kreatec Polska M. Gardocki Sp.j. 15-686 Białystok Hotelowa 41 857336862 Milk Partner 15-377 Białystok Kopernika 9 l. 15 533393989 Pol-Mot Agro 15-585 Białystok Zabłudowska 72 857419080 Nik-Mot Piotr Kiryluk 17-100 Bielsk Podlaski Biała 3 513155876 Max-Rol Spółka Jawna Lech Pogorzelski Chojnowski Duchnowski Oddział 17-100 Bielsk Podlaski Żwirki i Wigury 80 857309207 Pol-Mot Agro 17-100 Bielsk Podlaski Brańska 114 539933464 Zamet P.P.H.U. 17-100 Bielsk Podlaski Piłsudskiego 33 857306430 Agro-Centrum Spółka Cywilna P.H.U. J. A. G. Czerchlańscy 17-120 Brańsk Wyszyńskiego 3 603672821 Rolmax Plus Przemysław Maksymiuk 17-120 Brańsk Armii Krajowej 4b 857376270 Remasz-Białystok Andrzej Suszczyński 16-070 Choroszcz Porosły 48 665050095 Łuniewski Wojciech Rolniczy Ośrodek Maszynowy 18-230 Ciechanowiec Wojska Polskiego 23A 862772273 Saniewski Paweł Zakład Mechaniczny 18-220 Czyżew Zaręby-Święchy 3 725999881 Primator Henryk Kraszewski 18-220 Czyżew Zambrowska 1A 862755009 Łantowski Kazimierz Mobilny Warsztat 16-200 Dąbrowa Białostocka Szkolna 13 l. 7 857122212 Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Sidor i Wspólnik S.j. 16-200 Dąbrowa Białostocka Obwodowa 6 857122195 Crismet Z.U.P.H. Krzysztof Goworek 17-312 Drohiczyn Piłsudskiego 10A 856557054 Demiańczuk Anna Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 17-312 Drohiczyn Ostrożany 54 856551450 Agro-Szczuka Mariusz Szczuka 19-300 Ełk Bursztynowa 19 87 520 03 11 Contractus 19-200 Grajewo Piłsudskiego 40A 862723865 TARKO s.c. 19-203 Grajewo Targowa 15 862723041 SKR 17-200 Hajnówka Targowa 32 856832487 Agropol Agnieszka Ramotowska 18-500 Kolno Wojska Polskiego 52 694674485 Dudarczyk Henryk Zakład Naprawczy Mechanika Maszyn Rolniczych 18-315 Kołaki Kościelne Wyszyńskiego 23 862703069 Maszyny Rolnicze Spółka z o.o. F.H. 18-315 Kołaki Kościelne Czarnowo Dąb 10 862703038 Belima 18-100 Łapy Brańska 1 857156779 Rolmasz P.H.U. Sklep Rolniczy 18-400 Łomża aleja Piłsudskiego 113 862185480 Damex Damian Żebrowski 18-400 Łomża Chojny Młode 24 668012111
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 25 REKLAMA W015026003A REKLAMA W015026839A
 • 26 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY SERWISY CIĄGNIKÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Contractus 18-400 Łomża Szosa do Mężenina 3 864731179 Centrum Obsługi Rolnictwa A-Lima-Bis 18-400 Łomża Podgórze, Łomżyńska 14 603252766 Danex Spółka Jawna Baza Maszynowa 18-516 Mały Płock Rogienice Wielkie, Olszanka 27 862791565 Gołębiewski Jarosław Naprawa Maszyn i Urządzeń Rolniczych 19-100 Mońki Kołodzież 6a 664173805 Wrotech Punkt Usługowy Zenon Wróbel 19-100 Mońki Szkolna 23 857165283 Kurant Dariusz Naprawa Ciągników 18-305 Pęchratka Polska Pęchratka Polska 90 862719710 Jakacki Jarosław Firma Usługowa 18-421 Piątnica Piątnica Włościańska 124 862192735 Marpasz P.H.U. Marek Zabielski 16-420 Raczki Korytki 6 862172570 Jędruś Andrzej Mikulski 19-206 Rajgród Warszawska 26/3 862721670 Ka-Rol Karol Putra 18-312 Rutki Grądy-Woniecko 25 l. 17 864752780 Miłkowski Andrzej Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 17-300 Siemiatycze Moczydły 2 856554571 Contractus 17-300 Siemiatycze Ciechanowiecka 43 856550458 Altech Radecki 15-509 Sobolewo Podleśna 34 791168457 Rolnik Sprzedaż Maszyn Rolniczych 16-100 Sokółka Stawowa 36 857115771 De LavalSerwis Sprzętu Rolniczego Eugeniusz Żuk 16-100 Sokółka Nowa 19 857114130 Bolmar Bolesław Ryszkiewicz 16-100 Sokółka Torowa 12 503692702 Świat Rolnika Harackiewicz Lucjan Sidor Stanisław Sp.j. Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze 16-100 Sokółka Dąbrowskiego 43 43 510650306 Contractus 16-100 Sokółka Kresowa 58 857114660 Agrotechnik Wojciech Dzięgielewski 18-520 Stawiski Ta�ły 8 864742629 Contractus 16-400 Suwałki Bakałarzewska 19 875650164 Birawit Witold Januszewski 19-230 Szczuczyn Łomżyńska 24 862725882 SKR w Szumowie 18-305 Szumowo Przemysłowa 5 862707025 Agro-Rolnik Spółka z o.o. P.H.P. 18-411 Śniadowo Kościelna 10 862176223 Agro-Serwis-Krysiak P.U.H. Stanisław Witold Krysiak 18-525 Turośl Nowa Ruda 28a 862786159 Max-Rol Spółka Jawna Lech Pogorzelski Chojnowski Duchnowski 16-080 Tykocin Jeżewo Stare 5 508484575 Edmasz Spółka Jawna Sklep 18-200 Wysokie Mazowieckie 1 Maja 24 862754254 Contractus 18-200 Wysokie Mazowieckie Staszica 2 607687141 Danielczuk Rafał Naprawa Maszyn Rolniczych 16-060 Zabłudów Chodkiewicza 50 605082805 Kotowski Józef Zakrzewski Tadeusz Spółka Cywilna Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych 18-300 Zambrów Mazowiecka 20 862710424 Agro-Serwis Z.H.U. Dariusz Sobol 18-300 Zambrów Polowa 14 862703099 Adler Agro Spółka z o.o. 15-521 Zaścianki Szosa Baranowicka 62a 857418863 Żmijewski Zygmunt Naprawa i Konserwacja Maszyn Rolniczych 16-075 Zawady Konopki Pokrzywnica 11 857154357
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 27 REKLAMA W015026580A Andrzej Brzozowski Gospodarstwo Rolne w Parcewie tel. 85 730 07 57, kom. 515 234 969 Parcewo 138, 17-100 Bielsk Podlaski SPRZEDAŻ: NASION KUKURYDZY, NAWOZÓW, TUCZNIKÓW I WARCHLAKÓW USŁUGI ROLNICZE: SIEW, KOSZENIE, WAPNOWANIE SKUP: ZBÓŻ I KUKURYDZY REKLAMA W015026963A
 • 28 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Elbig Sklep Rolniczy Elżbieta Piekarska 16-300 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 39 876432219 GS Samopomoc Chłopska 16-300 Augustów Rynek Zygmunta Augusta 22 876436749 GS Samopomoc Chłopska 16-100 Augustów Janówka 876449335 Supros Spółka z o.o. 16-423 Bakałarzewo Rynek 14 875694310 Agro Bakałarzewo Spółka z o.o. 16-423 Bakałarzewo Polna 3 875694306 GS Samopomoc Chłopska 16-320 Bargłów Kościelny Augustowska 4 876424017 Biał-Rol Export Import 19-212 Białaszewo Lipowa 4 862732012 PH Rolex Irena Niewińska 17-100 Bielsk Podlaski Kluka 6 857308251 Bielagro Centrum Ogrodnicze 17-100 Bielsk Podlaski Rejonowa 7 500707610 GS Samopomoc Chłopska 17-120 Brańsk Rynek 8 877375084 Rolwit P.H.U. Marta Gocłowska 18-230 Ciechanowiec Drohicka 2 862771454 Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza „Jedność” 18-230 Ciechanowiec pl. 3 Maja 1 862771052 Rolwit P.H.U. Marta Gocłowska 18-220 Czyżew Szkolna 52A 862755975 Radomir Spółka Jawna F.P.H.-Usługowa 18-220 Czyżew Nowa 6 862755237 Sprzedaż artykułów do produkcji rolnej B. Kalinowski 18-220 Czyżew Święck-Strumiany 5 864771171 Agro-Centrum P.H.U. Wiesław Kozioł 16-200 Dąbrowa Białostocka 11 Listopada 26 857121142 Krysztopik Piotr PHU 16-200 Dąbrowa Białostocka Jasionówka 34 857121391 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-200 Dąbrowa Białostocka 11 Listopada 30 857121075 Z.U.H. Wacław Gliński 17-306 Dziadkowice Dziadkowice 30 856571250 GS Samopomoc Chłopska 19-200 Grajewo Magazynowa 2 862723008 PH I. Niewiarowski 17-315 Grodzisk 1 Maja 33 856568172 Mineral Spółka z o.o. 17-205 Hajnówka Nowoberezowo 7/.12 856864411 Agrorol M. Omeljaniuk 17-200 Hajnówka Elektryczna 11 856832178 Brzozowski Spółka Cywilna Tomasz i Stefan Brzozowscy 18-212 Jabłoń Kościelna Kolejowa 38 864761298 EJ P.P.H. Janusz Zamojtuk 19-122 Jasionówka Korycińska 36 857160324 Stan-Rol 19-124 Jaświły Jaświły 73 857168251 Zakład Zaopatrzenia Usług i Produkcji Spółka z o.o. 16-061 Juchnowiec Kościelny Koplany Kolonia 31 856632646 Handel Stały i Obwoźny S. Widurski 18-214 Klukowo Mazowiecka 8 862774634 Rolsam Sklep Wanda Ciborowska 18-204 Kobylin-Borzymy Kobylin-Kuleszki 8 862743088 GS Samopomoc Chłopska 18-315 Kołaki Kościelne Wyszyńskiego 26 862703011 Agrocor Kazimierz Buzun 16-140 Korycin Białostocka 18 857219121 PHU Farmer J. Siwicka 16-140 Korycin Browarna 5 857219449 Handel M. Muszyński 18-208 Kulesze Kościelne Kalinowo-Solki 13 864763209 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-315 Lipsk Pusta 88 876422738 GS Samopomoc Chłopska 17-307 Mielnik Brzeska 75 856577019 Rolnicze Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rolmex 19-100 Mońki Białostocka 91 857162128 Interagro P.H.U. Walentyna Popławska 18-121 Niewodnica Korycka Kościuszki 3 857474644
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 29 REKLAMA W015027050A Biuro Obsługi Klienta, tel. +48 89 648 25 40, kom. 600 404 919, bok@rolimpexsa.pl www.rolimpexsa.pl REKLAMA W045000167A EMMAROL Sp. z o.o, Firma posiada certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2008 EMMAROL Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 100, 76-200 Słupsk Dział Sprzedaży Fax.: + 48 59 8417028, Tel.: + 48 59 8418043, kom.: + 48 795 463 738 E-mail: biuro@emmarol.pl, E-mail: wkrasicki@emmarol.pl Polski producent hederów do zbioru kukurydzy na ziarno oraz części do maszyn rolniczych www.emmarol.pl Oferujemy hedery w zakresie 4, 5, 6, 8 oraz 12 rzędów. Nasze hedery pasują do każdej marki oraz typu kombajnu. Gwarantujemy wysoką jakość oraz atrakcyjną cenę.
 • 30 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY NAWOZY I ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Spółdzielnia Rolniczo-Spożywcza „Jedność” 17-322 Perlejewo Perlejewo 36 856578532 Interagro P.H.U. Walentyna Popławska 18-112 Poświętne Poświętne 46 857154049 GS Samopomoc Chłopska 18-112 Poświętne Poświętne 856501385 GS Samopomoc Chłopska 18-312 Rutki-Kossaki Łomżyńska 33 862701039 Agro-Skład Tomasz Grzybowski 16-500 Sejny Marchlewskiego 34 537425878 GS Samopomoc Chłopska 16-124 Sidra Sokólska 1 857211672 Trans-Rol 18-218 Sokoły Kruszewo-Wypychy 29 864763163 Agroziem J. Łupiński 18-218 Sokoły Kolejowa 40 862741150 Agroma-Sokółka Spółka z o.o. P.P.H.U. 16-100 Sokółka Gęsia 7 857115106 GS Samopomoc Chłopska 16-100 Sokółka plac Kościuszki 5 857112251 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-100 Sokółka Witosa 135 857119554 Michał M. Truszkowski 18-520 Stawiski Polowa 22 862785165 Agro-Farm Piotrowscy Sp.j. 18-520 Stawiski Poryte, Strażacka 59 862785127 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-150 Suchowola 3 Maja 11A 857124035 Agropest Spółka Cywilna Jarosław Warakomski Walenty Saweljew 16-400 Suwałki Przytorowa 19 875667300 Agrotechnika Ułanowicz S.j. 16-400 Suwałki Północna 51 875675406 Rolmex Spółka Jawna Wiesław Drobiński, Kazimierz Niebrzydowski 19-230 Szczuczyn Grunwaldzka 3 862735073 Rolpol Ołdakowscy S.j. 18-210 Szepietowo Towarowa 1 864770300 Rolwit P.H.U. Marta Gocłowska 18-210 Szepietowo Kolejowa 6A 864762829 Agropol Spółka z o.o. P.P.U.-Handlowe 16-113 Szudziałowo Górna 47 857221403 GS Samopomoc Chłopska 18-410 Śniadowo Kolejowa 16 862176161 GS Samopomoc Chłopska 18-411 Śniadowo Szczepankowo 10 862170919 PHU Agrovet 18-411 Śniadowo Szosowa 84 501170194 Danrol D. Cimochowska 19-222 Wąsosz Mazowiecka 54 862731134 Ziem-Pol P.H.U. Włodzimierz Łętowski 18-200 Wysokie Mazowieckie Przechodnia 40 864765702 Zorza Centrum Rolno-Ogrodnicze 18-200 Wysokie Mazowieckie Ludowa 91 532527202 Agrotechnik Ryszard Radwański 18-200 Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 862750340 Bud-Trans Marian Biały i Wspólnicy Sp.j. 18-200 Wysokie Mazowieckie 1 Maja 16 862754785 Rolnik Sklep Genowefa Wyszkowska 17-132 Wyszki Piórkowska 34 857371048 Karbon S.C. 16-060 Zabłudów Protasy 53 857491638 Karbon S. Drągowski 16-060 Zabłudów Sikorskiego 7 857188184 Agro-Handel Grażyna Tyszko 18-300 Zambrów Sienkiewicza 18 864750033 Zorza Centrum i Hurtownia Ogrodnicze 18-300 Zambrów Mazowiecka 57C 862714875 Agrotechnik Ryszard Radwański 18-300 Zambrów Mazowiecka 51B 862760840 FHU Stalbud Bożena Kaczyńska 18-300 Zambrów Magazynowa 10 862710584 Adler Agro Spółka z o.o. 15-521 Zaścianki Szosa Baranowicka 62a 857418863 Stalmex PHU 16-075 Zawady Kościuszki 6 857140048
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 31 POMOC DORADCZA DLA ROLNIKÓW:  ustalanie zakresu norm i wymogów unijnych dla gospodarstw (ocena gospodarstw rolnych)  atestacja opryskiwaczy, kursy chemizacyjne  sporządzanie wniosków o płatności obszarowe (dopłaty bezpośrednie)  sporządzanie wniosków i planów działalności rolnośrodowiskowej (rolnictwo ekologiczne, zrównoważone i inne)  wykonywanie ekspertyz przyrodniczych dla pakietów 4 i 5 Programu Rolnośrodowiskowego  całoroczne i kompleksowe prowadzenie dokumentacji wymaganej do programów rolnośrodowiskowych  sporządzanie dokumentacji i rozliczeń dla działania „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”, „Różnicowanie…”, „Mikroprzedsiębiorstwo” oraz innych działań z PROW  opracowywanie biznesplanów pod kredyty preferencyjne doradztwo technologiczne w rolnictwie ekologicznym, konwencjonalnym i integrowanym  ubezpieczenia upraw, OC rolnika OFERUJEMY:  pomoc doświadczonych doradców  profesjonalną obsługę  indywidualne podejście  fachowe doradztwo REKLAMA W045000177A REKLAMA W015026651APROMOCJA W015028045A Organizatorzy: Patroni medialni:
 • 32 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY HODOWLA I ŻYWIENIE ZWIERZĄT FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Roltex Jarosław Ryszkiewicz 16-300 Augustów Wojska Polskiego 51 l. 28 876434284 Netta II Spółka Jawna P.P.H. Mieszalnia Pasz J. i M. Granacki 16-320 Augustów Netta Druga 1A 876447985 Mir-Pol F.U.H. 16-423 Bakałarzewo Rynek 7 875694321 Supros Spółka z o.o. 16-423 Bakałarzewo Rynek 14 875694310 Agro Bakałarzewo Spółka z o.o. 16-423 Bakałarzewo Polna 3 875694306 GS Samopomoc Chłopska 16-320 Bargłów Kościelny Augustowska 4 876424017 Borawska Joanna Skup i Sprzedaż Zwierząt Rzeźnych 15-156 Białystok Gwiazdkowa 45 856610021 Kemos Spółka z o.o. 15-113 Białystok Andersa 38 l. 304 856623199 Agroma Spółka z o.o. 15-620 Białystok Elewatorska 9 856637766 Mj&Nm F.H. Maria Pryzowicz 17-100 Bielsk Podlaski Żwirki i Wigury 43a 857304651 Inter Agro Sp. z o.o. 17-100 Bielsk Podlaski Mickiewicza 58/8 857308080 Turkowicz Nadzieja Sprzedaż Pasz 17-111 Boćki Grunwaldzka 16 857313151 Marion Spółka Cywilna Sławomir Kujawski Józef Trusiak 17-120 Brańsk Boćkowska 25 606689573 Kosiński Adam Skup Zwierząt Rzeźnych 17-120 Brańsk Popławy 1a 857375688 Rolwit P.H.U. Marta Gocłowska 18-230 Ciechanowiec Drohicka 2 862771454 Eko-Walter Spółka z o.o. 18-220 Czyżew Czyżew Ruś-Wieś 15a 698170023 Rolwit P.H.U. Marta Gocłowska 18-220 Czyżew Szkolna 52A 862755975 Radomir Spółka Jawna F.P.H.-Usługowa 18-220 Czyżew Nowa 6 862755237 Agro-Centrum P.H.U. Wiesław Kozioł 16-200 Dąbrowa Białostocka 11 Listopada 26 857121142 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-200 Dąbrowa Białostocka 11 Listopada 30 857121075 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Zielonego Sztandaru 17-204 Dubicze Cerkiewne Stary Kornin 4 856853075 Sprzedaż Pasz Krzysztof Budnik 16-424 Filipów Wólczańska 45 875696156 GS Samopomoc Chłopska 19-200 Grajewo Magazynowa 2 862723008 Centrum Hodowcy WIPASZ S.A. 19-200 Grajewo Wiórowa 5 862722640 Gro-Pasz Kazimierz Morzy 17-315 Grodzisk Bielska 26 856568374 Sano Gródek Walenty Citko 16-040 Gródek Rzemieślnicza 1 857180148 Ekopasz Mieszalnia Pasz Jadwiga, Władysław Kozłowscy 17-200 Hajnówka Białostocka 7 856824439 Rol-Agro Spółka Cywilna P.H.U. Sklep z Artykułami Rolniczymi 16-130 Janów Browarna 5 857216282 Stan-Rol 19-124 Jaświły Jaświły 73 857168251 Knyszyn Spółka z o.o. Hodowla Zarodowa Zwierząt 19-120 Knyszyn Knyszyn-Zamek 15 857167001 Agrol P.H.U. Agnieszka Cylwik 19-120 Knyszyn Piłsudskiego 1 857167572 Agromark Artykuły Rolnicze Marek Dołżyk 19-120 Knyszyn Goniądzka 2 857167067 Farmer Spółka Jawna P.P.H.U. Józefa Olszak i Wspólnicy 18-500 Kolno Konopnickiej 16 602211395 Agrocentrum Spółka z o.o. 18-500 Kolno Kolejowa 1 862782529 Agropasze Zbigniew Szymański 18-500 Kolno Targowa 2 864742166 GS Samopomoc Chłopska 18-315 Kołaki Kościelne Wyszyńskiego 26 862703011 Niebrzydowski Franciszek Sprzedaż Pasz 18-400 Konarzyce Łomżyńska 11 862157521
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 33 REKLAMA W015027764A
 • 34 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY HODOWLA I ŻYWIENIE ZWIERZĄT FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON P.H.U. Filipkowski Mieczysław 18-400 Konarzyce Łomżyńska 9 862157656 Agrocor Kazimierz Buzun 16-140 Korycin Białostocka 18 857219121 PHU Farmer J. Siwicka 16-140 Korycin Browarna 5 857219449 Rolteks 18-208 Kulesze Kościelne Kolejowa 14 862743073 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-315 Lipsk Pusta 88 876422738 Wiśniewski Stanisław Zakład Produkcyjny 18-100 Łapy Bokiny 856502250 Holenderska Genetyka Plus Spółka z o.o. 18-400 Łomża Szeroka 31 862163918 El-Pasz P.H.U. Elżbieta Chojnowska 18-402 Łomża Poligonowa 2 862180591 PH Konrad 18-400 Łomża Poligonowa 28C 862151115 GS Samopomoc Chłopska 17-307 Mielnik Brzeska 75 856577019 Eko-Pasz Wytwórnia Pasz 19-100 Mońki Ełcka 43 857165426 Plon Spółka z o.o. P.P.H.U. 19-100 Mońki Białostocka 38 857162569 Agrowik Spółka Cywilna Wielobranżowe P.U. Sprzedaż Pasz 19-100 Mońki Kolejowa 23 857162246 Prończuk Joanna Zwierzęta Hodowlane 19-100 Mońki Wojszki 4 857165314 Rolmak Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 17-210 Narew Makówka 79 856816370 Farmpasz Spółka z o.o. 17-210 Narew Makówka 79 856816733 Maxim S.j. 18-212 Nowe Piekuty Kostry-Nioski 22A 864762536 Brat-Rol Spółka Cywilna Zaczek A. A. 18-414 Nowogród Miastkowska 16 862175093 Korzeniowska Agnieszka P.H.U. 17-330 Nurzec-Stacja Piaskowa 14 856575080 Farma Spółka z o.o. 17-106 Orla Wólka Wygonowska 75A 857391886 Czarkowski Franciszek Zakład Usług Rolniczych 17-322 Perlejewo Czarkówka Mała 23 856578626 Animalex Spółka Jawna Przedsiębiorstwo Handlu Zwierzętami i Produktami Rolnymi M i M Łaguna 18-421 Piątnica Górki Sypniewo 4 862191869 Bioprimex Biuro Handlowo-Konsultingowe Halina Rybicka 18-421 Piątnica Czarnocin 19 862191063 Kuczaba A. Bolesta Z. Spółka Cywilna Skup i Sprzedaż Zwierząt Gospodarczych 18-112 Poświętne Poświętne 5 501427866 Holstein Przedsiębiorstwo Monika Reszko 18-112 Poświętne Liza Stara 63 856501561 F.H. Grażyna Bernecka 16-515 Puńsk Wojtokiemie 2 875161016 Varpa P.H.U. Witold Słabaszewski 16-515 Puńsk Puńska 17 665125838 GRA-WIT Witold Bernecki 16-515 Puńsk Wojtkiemie 2 875161016 Sawicki Leszek Firma Handlowo-Transportowa 18-312 Rutki Ożarki-Olszanka 29 604455231 GS Samopomoc Chłopska 18-312 Rutki-Kossaki Łomżyńska 33 862701039 Paszomax Renata Bałakier 16-500 Sejny Piłsudskiego 20 l. 3 698677389 GS Samopomoc Chłopska 16-124 Sidra Sokólska 1 857211672 Unipasz Spółka Jawna 17-300 Siemiatycze Drohiczyńska 140 856552696 Magrol Sprzedaż Artykułów Do Produkcji Rolnej Zdzisław Wierciński 18-218 Sokoły Tykocińska 40 862741252
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 35 HODOWLA I ŻYWIENIE ZWIERZĄT FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Trans-Rol 18-219 Sokoły Kruszewo-Wypychy 29 864763163 Rolteks 18-218 Sokoły Kolejowa 33 862741267 Pasze Adam Zdrodowski 18-218 Sokoły Kolejowa 24 862741244 Ziem-Pol PHU Włodzimierz Łętowski 18+218 Sokoły Kolejowa 864765702 GS Samopomoc Chłopska 16-100 Sokółka plac Kościuszki 5 857112251 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-100 Sokółka Witosa 135 857119554 Rad -Rol Radosław Zawojski 18-400 Stare Kupiski Jednaczewska 25 608667677 Michał M. Truszkowski 18-520 Stawiski Polowa 22 862785165 Agro-Farm Piotrowscy Sp.j. 18-520 Stawiski Poryte, Strażacka 59 862785127 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-150 Suchowola 3 Maja 11A 857124035 PPH PRO-FIT Krzysztof Kacprowski 16-150 Suchowola 3 Maja 10 600371104 Agrokompleks Spółka Jawna A. M. P. Wiśniewscy 18-105 Suraż Piłsudskiego 54 856503580 Kemos Spółka z o.o. Filia 16-400 Suwałki Wojska Polskiego 112A 865650345 Stanrol Produkcja i Sprzedaż Pasz 16-400 Suwałki Bakałarzewska 21 600271144 Rolpol Ołdakowscy S.j. 18-210 Szepietowo Towarowa 1 864770300 M. M. Kraszewscy Sp.j. 18-210 Szepietowo Szepietowo-Janówka 32 608042553 Rolwit P.H.U. Marta Gocłowska 18-210 Szepietowo Kolejowa 6A 864762829 Podlasie Zambrowska Grupa Spółdzielcza Producentów Trzody 18-305 Szumowo Srebrna 93 864768520 Mechbet Kazimierz Łapiński 18-305 Szumowo Paproć Duża 89 608423229 Rolmix P.P.U.-Handlowe Kazimierz Kowalczyk 18-305 Szumowo Srebrna 108 864768993 GS Samopomoc Chłopska 18-411 Śniadowo Kolejowa 16 862176161 Megapasz Agnieszka Tyszka 18-411 Śniadowo Kościelna 8a 864738590 PHU Agrovet 18-411 Śniadowo Szosowa 84 501170194 Pieleus Bałdyga Dariusz 18-525 Turośl Nowa Ruda 16 513774392 Agromark Jan Połowianiuk 18-106 Turośń Kościelna Wysokie 31 609901590 Turpasz Spółka Jawna Z.U.P.H. 18-106 Turośń Kościelny Lipowa 4 856505226 Mark - Pol Marek Jacek Backiel 16-080 Tykocin Sierki 34 692427437 Pasze U Wojtka Spółka Cywilna Wojciech Zawistowski i Konrad Dąbrowski 18-200 Wysokie Mazowieckie Słowackiego 26 862753070 Agromarket Wojciech Kalinowski 18-200 Wysokie Mazowieckie Mścichy 20 862753127 Hekpasz Henryk Waszczuk 18-200 Wysokie Mazowieckie Kościelna 47 862752330 Rolnik Sklep Genowefa Wyszkowska 17-132 Wyszki Piórkowska 34 857371048 Farmer Spółka Jawna Bolesław Grodecki Henryka Grodecka Sławomir Grodecki 18-300 Zambrów Długobórz I 41 862712048 Podlasie Leszek Gregorek Teresa Gregorek Spółka Jawna 18-300 Zambrów Wola Zambrowska 36 862712088 Jaskra Spółka Jawna G. Krajewski J. i R. Święccy 18-300 Zambrów Wdziękoń II 28 600413691 Szepietowski Magazyn Paszowy Wojciech Szepietowski 18-300 Zambrów Polowa 14a 604638329
 • 36 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY USŁUGI WETERYNARYJNE FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Agaciak Bartosz Usługi Lekarsko-Weterynaryjne, Inseminacja 16-300 Augustów Mazurska 6 513015441 Maksimowski Mirosław Usługi Weterynaryjne 16-300 Augustów Żarnowo Drugie 2a 876430828 Gabinet Weterynaryjny Michał Kur 16-300 Augustów Wierzbna 1 876433207 Kur Daniel Usługi Weterynaryjne 16-300 Augustów Wierzbna 1 876433207 Andrzej Fabiszewski Punkt Weterynaryjny 16-423 Bakałarzewo Suwalska 2 875694075 Olsemik Grzegorz Wiktor Oleksiuk 16-320 Bargłów Kościelny Augustowska 37a 876424482 Oleksiuk Marian Usługi Weterynaryjne 16-320 Bargłów Kościelny Augustowska 41 876424003 Oleksiuk Tomasz Usługi Weterynaryjne 16-320 Bargłów Kościelny Augustowska 43 876424083 Lecznica Zwierząt Spółka CywilnaJoanna Scheer Halina Kalinowska 15-349 Białystok Rzymowskiego 43/.13 857449569 Litpol Lecznica Dla Zwierząt Stanisław Trusewicz 15-697 Białystok Dolna 102 856615975 Olszewski Dariusz Przychodnia Weterynaryjna 17-100 Bielsk Podlaski Wita Stwosza 5 857301724 Burzyński Sławomir Usługi Weterynaryjne 17-100 Bielsk Podlaski Grabowiec 61 857310814 Postępski Jan Gabinet Weterynaryjny 17-111 Boćki Brańska 43 857313146 Maksymiuk Zbigniew Usługi Weterynaryjne 17-120 Brańsk Jana Pawła II 45 608469314 Chiron Spółka Cywilna A. Kozłowski M. Spaliński 17-120 Brańsk Błonie 3 857375022 Krywet Gabinet Weterynaryjny Krzysztof Wiński 18-230 Ciechanowiec Kościelna 10 862771674 Kiersnowski Ksawery Gabinet Weterynaryjny 18-230 Ciechanowiec Kozarska 26 862771188 Szeretucha Renata Szeretucha Jan Spółka Cywilna Przychodnia Weterynaryjna 18-220 Czyżew Szkolna 30 862755041 Jaźwiński Paweł Gabinet Weterynaryjny 18-220 Czyżew Łąkowa 16 862755242 Waszkiewicz Marian Lecznica dla Zwierząt 16-200 Dąbrowa Białostocka Szkolna 4a 857121163 Dąbrowet Lek. Wet. Jerzy Obuchowicz 16-200 Dąbrowa Białostocka Górna 15 857121606 Solwet Lecznica dla Zwierząt Jerzy i Ewa Jaskólscy 17-312 Drohiczyn Ciechanowiecka 1 856557577 Rybałtowski Wiesław Usługi Weterynaryjne 17-312 Drohiczyn Łopusz 4 856551560 Kalinowski Piotr Lecznica dla Zwierząt 17-312 Drohiczyn Putkowice Nadolne 1 606259223 Dolińska Danuta i Witold Gabinet Weterynaryjny 17-306 Dziadkowice Dziadkowice 4 856571050 Pretkiel Janusz Krzysztof Lecznica Dla Zwierząt 16-424 Filipów 1 Maja 47 875696090 Borawski Jerzy Ziarko Mieczysław Spółka Cywilna Przychodnia Weterynaryjna 19-200 Grajewo Konopska 64 862723201 Nowicki Krzysztof Gabinet Weterynaryjny 19-200 Grajewo Kopernika 27a 862726114 Filipiak Sławomir Pogotowie Weterynaryjne 17-315 Grodzisk Sportowa 2 856568001 Dmitruk Wiesław Lecznica Weterynaryjna 17-315 Grodzisk Bielska 14 856568522 Vita-Vet Gabinet Weterynaryjny 17-200 Hajnówka Wąska 2 856833342 Staszewski Krzysztof Usługi Weterynaryjne 18-212 Jabłoń Kościelna Cmentarna 4 507109154 Jacewicz Zbigniew Małyszko Stanisław Spółka Cywilna Usługi Weterynaryjne 16-130 Janów Browarna 3 857216012 wPolak Jan Pro�laktyka i Leczenie Zwierząt 19-122 Jasionówka Knyszyńska 15 857160017 Ostrowski Czesław Gabinet Weterynaryjny 19-124 Jaświły Jaświły 96a 857168283 Polkowski Krzysztof Gabinet Weterynaryjny 18-420 Jedwabne Wesoła 13 862172656 Moniuszko Mieczysław Lecznictwo Zwierząt 16-404 Jeleniewo Suwalska 21 875683008 Vetsculap P.H.U. Lecznica dla Zwierząt Józef Marciniak 16-061 Juchnowiec Górny Osiedlowa 20 857196791 Wszeborowski Józef Lekarz Weterynarii 16-061 Juchnowiec Kościelny Juchnowiec Dolny 98 857196100 Korcz Jan Usługi Weterynaryjne 17-250 Kleszczele Białowieska 9 856818028 Choiński Tadeusz Kozłowski Tadeusz Spółka Cywilna Lecznica dla Zwierząt 18-214 Klukowo Główna 26 862774613 Bogusz Andrzej Lecznica Dla Zwierząt 18-204 Kobylin-Borzymy Kobylin-Kuleszki 12 862743018 Samul Marek Przytuła Waldemar Muniak Józef Spółka Cywilna Lecznica dla Zwierząt 18-500 Kolno Aleksandrowska 1a 862782418
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 37 USŁUGI WETERYNARYJNE FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Zwierzak Spółka Cywilna Gabinet Weterynaryjny Adam Domagalski Jan Konopka 18-500 Kolno Kolejowa 3 601527741 Pomichowski Gerard Usługi Weterynaryjne 18-500 Kolno Konstytucji 3 Maja 58 862784348 Przytuła Waldemar Lecznica Zwierząt w Kolnie 18-500 Kolno Aleksandrowska 1 862782418 Vetivet Spółka Cywilna Wojciech Dymerski i Artur Koda 18-400 Konarzyce Łomżyńska 98a 862157777 Vetivet S.C Wojciech Dymerski Wspólnik 18-400 Konarzyce Łomżyńska 98a 501787633 Gryglewski Tadeusz Paweł Usługi Weterynaryjne 18-100 Łapy Brańska 2 857152967 Pilawski Wojciech Kompleksowe Usługi Weterynaryjne 18-100 Łapy Brańska 2 857155043 Rumińscy Beata i Andrzej Lecznica dla Zwierząt 18-400 Łomża Nowogrodzka 202 862164647 Karpiński Janusz Lecznica dla Zwierząt 18-400 Łomża Krótka 14 862166439 Grotha Józef Usługi Weterynaryjne 18-400 Łomża Gać 44 600129327 Leończyk Marek Lecznica dla Zwierząt 18-400 Łomża Hipokratesa 4 606964436 Vet-Kol Spółka Cywilna Usługi Weterynaryjne Mieczysław Kosakowski Wiesław Lubak 18-516 Mały Płock Krótka 13/.4 862791305 Przychodnia Dla Zwierząt Spółka Cywilna Ryszard Kasztelan Waldemar Boć 18-413 Miastkowo Łomżyńska 18 862174810 Gabinet Weterynaryjny Ego Edward Grzywaczewski 16-050 Michałowo Leśna 10 857189011 Chojnowski Zdzisław Usługi Sanitarno-Weterynaryjne 19-100 Mońki Białostocka 83 857162623 M-Wet bis Lecznica Zwierząt Marek Augustyńczyk 19-100 Mońki Szkolna 30 857165790 Gabinet Weterynaryjny Adam Kotliński 19-100 Mońki Białostocka 36 857165959 Chojnowski Walenty Lecznica dla Zwierząt 19-100 Mońki Białostocka 4 857163242 Bubunicki Witold Usługi Weterynaryjne 17-210 Narew Mickiewicza 34 l. 4 856816103 Wasiluk Leon Usługi Weterynaryjne 17-210 Narew Bielska 11 856816029 Maxivet Gabinet Weterynaryjny Paweł Daniel Dziedzic 18-414 Nowogród Łomżyńska 35 660448529 Tyszka Stanisław Usługi Sanitarno-Weterynaryjne 18-414 Nowogród Rynek 9 862175581 Jaszczołt Jarosław Usługi Weterynaryjne 17-322 Perlejewo Perlejewo 28 856578775 Ustyniuk Janusz Usługi Sanitarno-Weterynaryjne 17-322 Perlejewo Perlejewo 28 856578511 Wysocki Roman Gabinet Weterynaryjny 18-406 Piątnica Krzewo 24c 862181919 Wojewoda Leszek Usługi Sanitarno-Weterynaryjne 18-421 Piątnica Poduchowna Jedwabieńska 26 602572120 Wet Ekspres Serwis Usługi Weterynaryjne Grzegorz Wojdacki 16-326 Płaska Podmacharce 10 502536212 Vit-Vet Gabinet Weterynaryjny Witold Stępień 18-112 Poświętne Brzozowo Stare 6a 856501928 Nosek Mieczysław Gabinet Weterynaryjny 18-423 Przytuły Supska 6 864721102 Tip-Top Spółka Cywilna P.P.H. 16-515 Puńsk Mickiewicza 38 875161345 Naskręt Piotr Mirosław Gabinet Weterynaryjny 16-515 Puńsk Zygmunta 6 875161314 Konopka Jan Usługi Weterynaryjne 19-215 Radziłów Glinki 44 503500128 Grądzki Włodzimierz Usługi Weterynaryjne 19-213 Radziłów Karwowska 38 862736013 Tyszko Tadeusz Gabinet Weterynaryjny 18-312 Rutki-Kossaki Zawadzka 28 862701267 Usługi Weterynaryjne i Inseminacyjne Władysław Wcisło 16-500 Sejny Świerczewskiego 1 875162551 Gabinet Weterynaryjny Eugeniusz Jankowski 16-500 Sejny Marchlewskiego 24 875162019 Mirosław Mroczkowski 16-500 Sejny Marchlewskiego 15 692426255 Łuba Jan Działalność Weterynaryjna 16-500 Sejny Marchlewskiego 15 604455731 Bawet Gabinet Weterynaryjny Beata Płotka 17-300 Siemiatycze Świętojańska 24 856552118 Stradczuk Michał Osomólski Krystian Spółka Cywilna Lecznica dla Zwierząt 17-300 Siemiatycze 11 Listopada 49 856552128 Zalewski Adam Prywatna Lecznica Zwierząt 18-218 Sokoły Popiełuszki 2 502611804 Pawlak Eugeniusz Sokołowski Arkadiusz Spółka Cywilna Lecznica Zwierząt nr 1 16-100 Sokółka 3 Maja 13 857112616 Medicus Przychodnia Weterynaryjna Jacek Andrzej Szabłowski 16-100 Sokółka Targowa 2 857114721
 • 38 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY USŁUGI WETERYNARYJNE FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Rumiński Chojnowski Gąsiewski Spółka Cywilna Gabinet Wete- rynaryjny 18-520 Stawiski Łomżyńska 21 862785121 Rumiński Wojciech Gabinet Weterynaryjny 18-520 Stawiski Łomżyńska 21 862785121 Eskulap Usługi Weterynaryjne Szymon Łazarski 16-150 Suchowola Leśna 7 606348840 Wet Serwis Lecznica Weterynaryjna 16-400 Suwałki Utrata 9 875663953 Staniszewski Eugeniusz Przychodnia Weterynaryjna 16-400 Suwałki Słupska 1 875665162 Vita-Vet Spółka z o.o. Przedsiębiorstwo Lecznica dla Zwierząt 16-400 Suwałki Utrata 9 875663588 Jurewicz Mirosław Lekarz Weterynarii 16-400 Suwałki Krośnieńska 10 875667070 Agro Wet S.C Gabinet Weterynaryjny 16-400 Suwałki Bakałarzewska 19a 605979314 Dobrzyń Dagmara Przychodnia Weterynaryjna 16-400 Suwałki Chopina 8d 506577505 Cieciuch Marek Lecznica Dla Zwierząt 19-230 Szczuczyn Pawełki 9 l. 1 862725023 Maciąg Tadeusz Lekarz Weterynarii 18-210 Szepietowo Główna 58 864760037 Dobrovet Spółka Cywilna Anna Tomczyk Rafał Tomczyk 18-210 Szepietowo Dąbrówka -Kościelna 34a 864762667 Sosnowski Ryszard Usługi Weterynaryjne 18-210 Szepietowo Jana Pawła II 25 l. 2 864760278 Karczewski Stanisław Lecznica dla Zwierząt 16-310 Sztabin Polna 5 876412194 Ślinko Andrzej Przychodnia dla Zwierząt 16-310 Sztabin Młodości 46 876412145 Usługi Weterynaryjne Lekarz Wet. Andrzej Sokołowski 16-113 Szudziałowo Suchynicze 49A 857119099 Witkowski Józef Selerowski Włodzimierz Spółka Cywilna Gabinet Weterynaryjny 18-305 Szumowo Cmentarna 9 864769071 Berliński Jerzy Lecznica Zwierząt 18-411 Śniadowo Szosowa 76 862176119 Lecznica Dla Zwierzą Krzysztof Zaremba 18-411 Śniadowo Szczepankowo 61a 862170918 Modzelewski Jan Gabinet Weterynaryjny 18-411 Śniadowo Rynek 12 602484553 Modzelewski Jerzy 19-104 Trzcianne 3 Maja 2 857386014 Mioduszewski M. Modzelewski J. Piekutowski S. Spółka Cywilna Gabinet Weterynaryjny 19-104 Trzcianne 3 Maja 3 857386014 Głowacki Paweł Weterynarz 18-106 Turośń Kościelna Trypucie 33 856504422 Zimnoch Leszek Praktyka Weterynaryjna 16-080 Tykocin Sokołowska 34 857187487 Torys P.H.U. 16-080 Tykocin Klasztorna 3 857181616 Niesterczuk Roman Lecznica Weterynaryjna 16-010 Wasilków Grodzieńska 1 857185360 Wszeborowski Waldemar Przychodnia Weterynaryjna 19-222 Wąsosz Świętojańska 25 862731111 Lek-Wet Wądołowski Tadeusz Gabinet Weterynaryjny 18-430 Wizna plac Raginisa 13 862196019 Egida Gabinet Weterynaryjny Karol Kowalewski 18-430 Wizna Tysiąclecia 26 696570844 Ostrowski Krzysztof Usługi Weterynaryjne 16-407 Wiżajny Sejneńska 8 875688107 Tur Lecznica Zwierząt Mieczysław Ostrowski 16-407 Wiżajny Suwalska 21a 875688076 Szadkowski Wojciech Usługi Sanitarno-Weterynaryjne 18-200 Wysokie Mazowieckie 1000-lecia 19 862750489 Mioduszewski Sławomir Lecznica dla Zwierząt 18-200 Wysokie Mazowieckie Obrońców Miasta 47 862752665 Farma Spółka Cywilna Aleksander Lementowski Andrzej Wy- szkowski Edward Zenon Konopka 17-132 Wyszki Kościelna 4 857371110 Gabinet Weterynaryjny Pupil Emilia Przychodzeń 18-300 Zambrów Ostrowska 2a 505098791 Chodkiewicz Janusz Usługi Weterynaryjne 18-300 Zambrów al. Wojska Polskiego 3 862718662 Issa Usługi Weterynaryjne Piotr Świerżewski 18-300 Zambrów Długobórz I 41a 862717549 Szmitko Zenon Saniewski Mieczysław Kaczyński Bogdan Spółka Cywilna Leczenie Zwierząt 18-300 Zambrów Polowa 21 862712560 Mieczkowska Magdalena Gabinet Weterynaryjny 16-075 Zawady Łaś Toczyłowo 19 857140479 Dobkowski Kazimierz Lecznica Dla Zwierząt 16-075 Zawady Akacjowa 23 857140073
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 39 DORADZTWO ROLNICZE FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16-300 Augustów Przemysłowa 6 876438022 Podlaska Izba Rolnicza 16-300 Augustów Przemysłowa 6B 509197794 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 16-300 Augustów Obrońców Westerplatte 8 876433860 Agencja Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o. 15-472 Białystok Lipowa 30 l. 212 857464616 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 15-472 Białystok Lipowa 32A 856655280 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 15-959 Białystok Zwycięstwa 26B 857402054 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17-100 Bielsk Podlaski Białowieska 113D 857318550 Emes-Eko 17-100 Bielsk Podlaski Polna 2 794499381 Podlaska Izba Rolnicza 17-100 Bielsk Podlaski Białowieska 107 607327607 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 17-100 Bielsk Podlaski Studziwodzka 37 857302891 Podlaska Izba Rolnicza 16-070 Choroszcz Porosły 36D 856760862 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19-203 Grajewo Fabryczna 4 862738929 Podlaska Izba Rolnicza 19-203 Grajewo Fabryczna 4 862611086 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 19-200 Grajewo Elewatorska 10 862723961 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17-200 Hajnówka Piłsudskiego 10 856829600 Podlaska Izba Rolnicza 17-200 Hajnówka Piłsudskiego 10 p. 1 885272730 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 17-200 Hajnówka 11 Listopada 22/1 856822010 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18-500 Kolno 11 Listopada 1 862784920 Podlaska Izba Rolnicza 18-500 Kolno 11 Listopada 1 p. 004 862781036 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 18-500 Kolno Senatorska 22 862782778 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18-400 Łomża Nowa 2 862156387 Eurofarmer.pl 18-400 Łomża Nowogrodzka 159 605660803 Podlaska Izba Rolnicza 18-400 Łomża Nowa 2 p. 130 862190665 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 18-400 Łomża Szosa Zambrowska 1/27 862183722 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 19-100 Mońki Białostocka 51 857278000 Podlaska Izba Rolnicza 19-100 Mońki Białostocka 49 857162459 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 19-100 Mońki Tysiąclecia 23/B 857162301 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16-500 Sejny Zawadzkiego 3 875173562 Podlaska Izba Rolnicza 16-500 Sejny Piłsudskiego 2 697363402 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 16-500 Sejny Piłsudskiego 2 875162209 Agencja Doradztwa Rolniczego Sp. z o.o. 17-300 Siemiatycze Ściegiennego 2D 857464616 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 17-300 Siemiatycze Ściegiennego 1 856561721 Podlaska Izba Rolnicza 17-300 Siemiatycze Ściegiennego 2E 603440064 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 17-300 Siemiatycze Pałacowa 12 856556454 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16-100 Sokółka Piłsudskiego 8 857118994 Podlaska Izba Rolnicza 16-100 Sokółka Piłsudskiego 8 p. 24 857113479 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 16-100 Sokółka Kresowa 60 857112196 Doradztwo Rolnicze B. Chojnowska 18-520 Stawiski Smolniki 8 l. 4 862785470 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 16-400 Suwałki Sportowa 22 875626200 Agro-Doradztwo Robert Szcżęsny 16-400 Suwałki Krzywe 42A 608395862 Podlaska Izba Rolnicza 16-400 Suwałki Sportowa 20 p. 2 875650971 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 16-400 Suwałki Sportowa 20 875664745 Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 18-210 Szepietowo Szepietowo 862758900 PHU Agrovet 18-411 Śniadowo Szosowa 84 501170194 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18-200 Wysokie Mazowieckie Ludowa 7 862759120 Aplikon 18-200 Wysokie Mazowieckie Rynek Piłsudskiego 57 862754403 Podlaska Izba Rolnicza 18-200 Wysokie Mazowieckie Ludowa 11 p. 2 862750181 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 18-200 Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 862752070 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 18-300 Zambrów al. Wojska Polskiego 27 862760720 Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Biuro terenowe 18-300 Zambrów Fabryczna 3A p. 15 862760156 Podlaska Izba Rolnicza 18-301 Zambrów al. Wojska Polskiego 27 862712452 Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego 18-300 Zambrów Legionowa 9 862712435
 • 40 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY POZOSTAŁE PRODUKTY I USŁUGI DLA ROLNICTWA FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Agromat Centrum Rolnicze 16-300 Augustów Janówka 2 876449331 Altech P.P.H.U. Sklep z Artykułami Rolniczymi Wojciech Alejster 16-300 Augustów Kasztanowa 11 876445417 Anmlek F.H. Anna Rukcińska 16-300 Augustów Zygmuntowska 2 876447727 Masterpol Mariusz Danowski 16-300 Augustów Partyzantów 1 691540140 Mazurol Handel Artykułami Produkcji Rolnej Wincenty Milanowski 16-300 Augustów Mazurki 30 876445491 Mega-Rol P.H.U. Michał Piekarski 16-300 Augustów Mazurska 6 876434946 Pracowniczy Ośrodek Maszynowy Spółka z o.o. Hurtownia 16-300 Augustów Tytoniowa 4 876433476 Rolnicze Usługi Biurowe Grabowska Barbara 16-300 Augustów Przemysłowa 6B 876433977 Derkowski Andrzej Usługi Rolnicze 16-423 Bakałarzewo Konopki 17 793032073 Farmer Zaopatrzenie Rolnictwa Piotr Jarosz 16-423 Bakałarzewo Polna 3 875694306 GS Samopomoc Chłopska 16-320 Bargłów Kościelny Augustowska 4 876424017 Inf-System Bernard Roland Prostko 16-320 Bargłów Kościelny Ogrodowa 32 876424159 Ehan Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Emilia Perkowska 15-540 Białystok Pawia 3 857431078 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Białymstoku 15-027 Białystok Ogrodowa 10 857435457 P.P.H.U. E 2 Henryk Ptasiński 15-119 Białystok Fabryczna 145 856751145 Podlaskie Laboratorium Oceny Mleka Sp. z o.o. 15-872 Białystok Dąbrowskiego 28 856644500 Agro-San Halina Sanejko 17-100 Bielsk Podlaski aleja Piłsudskiego 13 857309322 Grene 17-100 Bielsk Podlaski Piłsudskiego 11B 857302840 Inter-Rol Spółdzielcza Agencja Marketingowa 17-100 Bielsk Podlaski Kopernika 5 857300727 Lipato Andrzej Usługi Rolnicze 17-100 Bielsk Podlaski Husaki 30 857395121 Unirol Walentyna Dąbrowska 17-100 Bielsk Podlaski aleja Piłsudskiego 33 857306891 AthenA Art.. Pracownia Projektowa 17-100 Bielsk Podlaski Kazanowskiego 24/20 857335351 Bielagro Centrum Ogrodnicze 17-100 Bielsk Podlaski Rejonowa 7 500707610 Janka Artykuły Rolno-Przemysłowe Janina Olszewska 17-111 Boćki Bielska 29 857313019 Rzepniewski Marcin Rolnicze Artykuły 17-111 Boćki Brańska 16 510757387 Wald-Gold Sp. z o.o. 17-120 Brańsk Konopnickiej 20 857375901 Agro-Trak Janusz Kamiński 18-230 Ciechanowiec Drohicka 7 862772209 Łukasiuk Otylia Sprzedaż Artykułów Rolniczych 18-230 Ciechanowiec Dworska 24 862772655 Dan-Zat Spółka Cywilna Centrum Obsługi Rolnictwa Z. Zalewski, D. Brzozowski 18-220 Czyżew Rosochate Kościelne, Wierzbowa 20 698990617 Handlowo-Techniczne Usługi Rolnicze Sidor i Wspólnik S.j. 16-200 Dąbrowa Białostocka Obwodowa 6 857122195 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-200 Dąbrowa Białostocka 11 Listopada 30 857121075 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Dobrzyniewie Dużym 16-002 Dobrzyniewo Duże Białostocka 8 857197646 Jb F.U.H. Barbara Zaręba 17-306 Dziadkowice Dziadkowice 63 856571249 Wiszowaty Mariusz Artykuły Rolnicze 18-507 Grabowo Sikorskiego 10 l. 8 862790086 Artro F.H.U. Arkadiusz Jaszczołt 17-314 Grodzisk Jaszczołty 15 665104507 Prokopiuk Sławomir Sklep Rolno-Przemysłowy 17-315 Grodzisk 22 Lipca 3 856568311 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Gródku 16-040 Gródek Polna 4 857180699 Jagodnicki Bazyl Sklep Rolniczy 17-200 Hajnówka Bielska 63 856834565 Versage FHU Dawid Tomasz Krot 17-200 Hajnówka Kolejowa 24 856833313 Jelski Radosław Usługi Inseminacyjne 16-130 Janów Kumiałka 6 857216108 Farmer Sprzedaż Artykułów Rolniczych Sławomir Niebrzydowski 18-420 Jedwabne Skłodowskiej-Curie 2 862172611 Rol-Handel Sklep Wielobranżowy Beata Karwowska 18-420 Jedwabne Łomżyńska 16 862172322 Jabłoński Krzysztof P.H. 16-404 Jeleniewo Suwalska 22 875683047 Spółdzielnia Usług Rolniczych 16-061 Juchnowiec Górny Białostocka 12 693406140 Żywluk Anatol Unasienianie Zwierząt 17-250 Kleszczele Krótka 1 856818028 Agromark Artykuły Rolnicze Marek Dołżyk 19-120 Knyszyn Goniądzka 2 857167067 Szaciłowski Grzegorz Środki Do Produkcji Rolnej 19-120 Knyszyn Południowa 3 857199857
 • PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY 41 POZOSTAŁE PRODUKTY I USŁUGI DLA ROLNICTWA FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Brzosko Maciej P.H.U. 18-204 Kobylin-Borzymy Główna 17 862743087 Agroma 18-500 Kolno Kolejowa 1 727258523 Agro-Polbud P.H. Andrzej Kozikowski 18-500 Kolno Wojska Polskiego 50 862782610 Filipkowska Dorota Usługi Rolnicze 18-505 Kolno Filipki Duże 4 696665584 Kotowski Punkt Handlowo-Usługowy Sprzedaż Artykułów Rolniczych 18-315 Kołaki Kościelne Wyszyńskiego 18 862703048 Wankiewicz Jarosław Inseminacja Zwierząt 19-111 Krypno Krypno Kościelne 23a /.3 606489081 Rolteks 18-218 Kulesze Kościelne Kolejowa 14 862743073 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-315 Lipsk Pusta 88 876422738 Rol-Bud Spółka Jawna 16-315 Lipsk Pusta 38 876422738 Bojdo Bogdan Artykuły Przemysłowe 18-400 Łomża Nowogrodzka 60 862166910 F.H. Api - Rol Artur Grzybiński 18-400 Łomża Dłużniewo 10 518222057 Górscy Spółka z o.o. 18-400 Łomża Wyszyńskiego 53D 862198257 Grene 18-400 Łomża Poligonowa 1 862169023 Moto-Rolmet Barbara Korytkowska 18-400 Łomża Różana 10 862151260 Rolnik Usługowo-Handlowa Spółdzielnia Pracy 18-400 Łomża Towarowa 1 862186207 GS Samopomoc Chłopska 17-307 Mielnik Brzeska 75 856577019 Spółdzielnia Kółek Rolniczych 17-332 Milejczyce Szkolna 10 856579049 Grene 19-100 Mońki Białostocka 85A 857161364 Tomrol Artykuły Do Produkcji Rolnej Tomasz Wroceński 19-100 Mońki Świerkowa 8 857163984 Centrala Nasienna Spółka z o.o. 19-100 Mońki Ełcka 49 857162566 Sawicki Roman Sklep Rolno-Przemysłowy 17-220 Narewka Świnoroje 26 856858248 Han-Rol Sprzedaż Artykułów Rolniczych Anna Zaręba 18-212 Nowe Piekuty Główna 10 864765190 Kostro Władysław Sprzedaż Środków do Produkcji Rolnej 18-212 Nowe Piekuty Jabłoń Piotrowce 20 864761360 Agromet Zbigniew Kalicki 17-330 Nurzec-Stacja Wodociągowa 11 606385198 Spółdzielnia Kółek Rolniczych 17-330 Nurzec-Stacja Żerczycka 35 856575057 Agro-Test Marek Galiczak 18-421 Piątnica Poduchowna Stawiskowska 47a 602653500 Euro-Masz Janusz Staniurski 18-400 Podgórze Polna 6 862178237 Interagro P.H.U. Walentyna Popławska 18-112 Poświętne Poświętne 46 857154049 Interagro P.H.U. Walentyna Popławska 18-112 Poświętne Poświętne 46 857154049 Roszkowski Tomasz Artykuły Rolnicze 18-112 Poświętne Brzozowo Antonie 19 856501977 Dyczewski Piotr Handel Artykułami Przemysłowymi 16-427 Przerośl Żabia 7 875691061 Sklep Rolniczo-Budowlany 16-427 Przerośl Suwalska 1a 875691010 Bebłowski Stanisław Sprzedaż Artykułów Przemysłowych 18-423 Przytuły Supska 9 862177014 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 16-515 Puńsk 1 Maja 7 875161106 Spółdzielnia Usług Rolniczych w Puńsku 16-515 Puńsk Mickiewicza 5 875161023 Górski Jan Sprzedaż Artykułów Przemysłowych 16-420 Raczki Gospodarska 13 875685209 PHU Agrovet 18-411 Śniadowo Szosowa 84 501170194 Ciecierski Jan Sprzedaż Artykułów do Produkcji Rolnej 19-213 Radziłów Karwowska 42 862736141 Spółdzielnia Usług Rolniczych 19-213 Radziłów Karwowska 19a 862736068 Oleksy Andrzej Zakład Mechanizacji Rolnictwa 19-206 Rajgród Orzechówka 13 607313526 Orłowski Józef Sprzedaż Artykułów Metalowo-Przemysłowych 19-206 Rajgród Bełda 51 862733032 Rol-Mex Spółka Cywilna 18-312 Rutki-Kossaki Rynek 1a 862701014 Rolstef Andrzej Stefański 16-500 Sejny Konarskiego 23 608446026 Usługi Weterynaryjne i Inseminacyjne Władysław Wcisło 16-500 Sejny Świerczewskiego 1 875162551 Trans-Kłos Dariusz Suchowolec 16-124 Sidra Chwaszczewo 46 857211169 Amix P.H.U. Andrzej Lendzion 17-300 Siemiatycze Wesoła 24 856560705 Budrol F.H.U. Krzysztof Zaręba 17-300 Siemiatycze Ciechanowiecka 17a 856553693
 • 42 PODLASKI INFORMATOR ROLNICZY POZOSTAŁE PRODUKTY I USŁUGI DLA ROLNICTWA FIRMA KOD POCZTA MIEJSCOWOŚĆ ULICA TELEFON Grene 17-300 Siemiatycze Kościuszki 67 856550417 Rolteks 18-218 Sokoły Kolejowa 33 862741267 Trans-Rol 18-220 Sokoły Kruszewo-Wypychy 29 864763163 Dobrzyńscy Spółka Cywilna Adam Dobrzyński Ewa Dobrzyńska 16-100 Sokółka Łąkowa 9 506046937 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-100 Sokółka Witosa 135 857119554 Spółdzielnia Usług Rolniczych 16-100 Sokółka Targowa 6 857112447 Świat Rolnika Harackiewicz Lucjan Sidor Stanisław Sp.j. Handlo- wo-Techniczne Usługi Rolnicze 16-100 Sokółka Dąbrowskiego 43 43 510650306 Zajczyk Przemysław Firma Usługowa 16-100 Sokółka Wyszyńskiego 4/.22 857114250 Świat Rolnika Adam Sidor 16-100 Sokółka Dąbrowskiego 43 510650306 Agro-Farm Piotrowscy Sp.j. 18-520 Stawiski Poryte, Strażacka 59 862785127 Górski Kazimierz P.H.U. 18-520 Stawiski Romany 67 862785802 Spółdzielnia Usług Rolniczych 18-520 Stawiski Łomżyńska 43 862785211 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 16-010 Studzianki Spółdzielcza 7 857184616 Agromis P.P.H.U. Jarosław Misarko 16-150 Suchowola Goniądzka 50 857124415 Krówka Markety Rolno-Budowlane 16-150 Suchowola 3 Maja 11A 857124035 Spółdzielnia Usług Rolniczych 18-105 Suraż Spółdzielcza 1 856503111 Grene 16-400 Suwałki Szkolna 8 875670571 Birawit Witold Januszewski 19-230 Szczuczyn Łomżyńska 24 862725882 Gremark Spółka Jawna 18-210 Szepietowo Wyszyńskiego 3d l. 15 503797293 Rolpol Ołdakowscy S.j. 18-210 Szepietowo Towarowa 1 864770300 Sławomir Wdzieńkoński Punkt Unasieniania Zwierząt 18-210 Szepietowo Dąbrowa-Moczydły 29 505342269 Spółdzielnia Usług Rolniczych 18-210 Szepietowo Główna 62 862751875 Agro Spółka Cywilna Wilhelma i Michał Czerwińscy 16-310 Sztabin Polna 2 876412125 Rolnik F.H.U. Paweł Karp 16-310 Sztabin Kościuszki 3 509285611 Agropol Spółka z o.o. P.P.U.-Handlowe 16-113 Szudziałowo Górna 47 857221403 Agrol Handel Artykułami Rolniczymi Jolanta Przeździecka 18-411 Śniadowo Szabły Młode 35 510597553 Agroserwis Group Spółka z o.o. w Upadłości Likwidacyjnej 16-080 Tykocin Łopuchowo 21 857181314 Czyżewski Kazimierz i Leszek Spółka Jawna Artykuły Rolno- -Przemysłowe 19-222 Wąsosz Sienkiewicza 28 862731164 Agromir P.H.U. Elżbieta Szymanowska 18-430 Wizna Czarnieckiego 203a 862196120 Rolmax Spółka Cywilna 16-407 Wiżajny Sejneńska 13 875688375 Agrotechnik Ryszard Radwański 18-200 Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 862750340 Gama Spółka Jawna P.H.U. Tadeusz i Krystyna Szepietowscy 18-200 Wysokie Mazowieckie Staszica 10 864771040 Grene 18-200 Wysokie Mazowieckie Białostocka 4 862750154 Jan-Rol Janusz Dołęgowski 18-200 Wysokie Mazowieckie Wspólna 9c 862750018 Struga S.A. 18-200 Wysokie Mazowieckie Brzóski-Falki 34A 602728987 Zorza Centrum Rolno-Ogrodnicze 18-200 Wysokie Mazowieckie Ludowa 91 532527202 Centrala Nasienna Spółka z o.o. 16-060 Zabłudów Białostocka 75 858785676 Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna 16-060 Zabłudów św. Rocha 27 857188157 Agro-Serwis Z.H.U. Dariusz Sobol 18-300 Zambrów Polowa 14 862703099 Agrotechnik Ryszard Radwański 18-300 Zambrów Mazowiecka 51B 862760840 Grene 18-300 Zambrów Legionowa 9 862761006 Haprol Sklep Rolniczy 18-300 Zambrów Białostocka 38 698827970 Haprol Spółka Cywilna T. Mioduszewski i Ł. Rozwadowski 18-300 Zambrów Białostocka 38 862710047 Krajewski Grzegorz Firma Usługowa 18-300 Zambrów Wola Zambrowska 75 862718830 Zorza Centrum i Hurtownia Ogrodnicze 18-300 Zambrów Mazowiecka 57C 862714875
Fly UP