...

Stowarzyszenie uzs

by nowa-stepnica

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

833

views

Comments

Description

Download Stowarzyszenie uzs

Transcript

  • 1. Łąka, 10.04.2014 r. Burmistrz Miasta i Gminy Stepnica ul. T. Kościuszki 4 72 - 112 Stepnica Dotyczy: obwieszczenia o przedłożeniu raportu oddziaływania na środowisko inwestycji polegającej na "Budowie biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarnowo, Gmina Stepnica, powiat goleniowski." W nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica z dnia 23 marca 2015 r., opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stepnica w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarnowo, Gmina Stepnica, powiat goleniowski" Stowarzyszenie Unia Zielonych Sołectw przedstawia następujące uwagi i zastrzeżenia. Z raportu stanowiącego załącznik do niniejszego obwieszczenia wynika jednoznacznie, że lokalizacja w/w inwestycji we wskazanym miejscu wpłynie negatywnie na komfort życia mieszkańców gminy Stepnica poprzez: - znaczący wzrost natężenia ruchu ciężkich pojazdów transportujących surowce do produkcji biogazu, - nieprzyjemny zapach towarzyszący transportowanym surowcom do produkcji biogazu, - brak możliwości transportu surowców do produkcji biogazu drogami oddalonymi od miejsc zamieszkania. Powyższe niedogodności wynikają wprost z faktu nieodpowiedniej lokalizacji biogazowni, która powinna być elementem infrastruktury towarzyszącej produkcji rolniczej, sprzyjającym efektywnemu zagospodarowaniu substratów. W Gminie Stepnica nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Ograniczenie emisji odorantów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego (produkty i substraty rolnicze) wskazywane przez autorów raportu jako pozytywny aspekt inwestycji tak zlokalizowanej jest nieadekwatne, gdyż obecnie na terenie gminy nie ma uciążliwych źródeł odorantów. W bezpośredniej odległości od planowanej biogazowni jest dwóch rolników, jeden we wsi Jarszewko i jeden we wsi Łąka. Warte wskazania jest również to, że w polskim ustawodawstwie nie istnieją przepisy, które określałyby dopuszczalne normy emisji odorantów, na których mieszkańcy mogą oprzeć swoje subiektywne odczucia, co w sposób oczywisty utrudnia, czy wręcz uniemożliwia reakcję powodującą skutki prawne. Konsekwencje wskazanej inwestycji wpłyną negatywnie nie tylko na komfort życia mieszkańców, ale również na atrakcyjność inwestycyjną gminy oraz jej potencjał turystyczny. Ponadto : 1. We wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożonym przez inwestora do Urzędu Miasta i Gminy w dniu 28 marca 2014 roku w zał. nr 1 Karta informacyjna, inwestor informuje, że będzie wykorzystywał w produkcji biogazu kiszonkę z trawy i kukurydzy oraz pomiot kurzy. Natomiast w przedłożonym Raporcie o oddziaływaniu na środowisko inwestor podaje, że będzie to kiszonka z trawy i kukurydzy oraz obornik i dodatkowo gnojowica w ilości 2000 tys. ton. 1
  • 2. Jak wynika z powyższego, inwestor dość swobodnie traktuje rodzaj materiału jaki wykorzystywany będzie do wytworzenia biogazu, unika równocześnie w raporcie stwierdzenia, że będzie to pomiot kurzy, jak pisze we wniosku złożonym 28 marca 2014 roku. 2. We wniosku z dnia 28 marca 2014 r. na str. 6 inwestor podaje, że cyt. " W najbardziej intensywnym okresie podczas zwozu kiszonek roślinnych przewiduje się 5 sztuk samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportowych na godzinę". (Tab. str.6). W przedłożonym Raporcie powiela ten sam zapis na stronie 31 cyt. " W najbardziej intensywnym okresie podczas zwozu kiszonek roślinnych przewiduje się 5 sztuk samochodów ciężarowych i innych pojazdów transportowych na godzinę. Natężenie ruchu drogowego w planowanym przedsięwzięciem wiąże się z transportem substratu (wsadu) do biogazowni oraz transportem produktu pofermentacyjnego". Jest to sprzeczne z danymi zawartymi w Raporcie - Tabela nr 2 na str.32, gdzie inwestor podaje, że średnie obciążenie ruchu pojazdów będzie wynosiło 6,13 pojazdu na godzinę. 3. Wiarygodność przedstawionego Raportu budzi nasze wątpliwości z uwagi na fakt, że Raport powstał w Warszawie na podstawie źródeł istniejących w Internecie na zasadzie "kopiuj, wklej", co daje się zauważyć po tym, że wiele danych zawartych w Raporcie jest przestarzałych, nieprawdziwych i nie odzwierciedlają one aktualnego stanu w Gminie np.: - opis zanieczyszczeń w Gminie nie odpowiada aktualnie istniejącemu stanowi rzeczywistemu, - podawane w Raporcie informacje o stacji uzdatniania wody w Żarnowie, która nie istnieje, a pominięcie ujęcia wody we wsi Łąka, oddalonego od planowanej biogazowni o 600 m (ujęcie to jest zlokalizowane w pobliżu planowanej inwestycji), z którego to ujęcia korzystają mieszkańcy wsi Jarszewko, Łąka, Racimierz, Żarnowo, Żarnówko i Zielonczyn. Planowane jest podłączenie do tego ujęcia kolejnych wsi. - na stronie 60 Raportu, jego autorzy podają, że cyt. " Nie stwierdzono występowania gatunków oraz siedlisk lęgowych gatunków chronionych. Zaobserwowano jednak pospolite ptactwo, żerujące również na pobliskich polach uprawnych, jak np. kruki, gawrony itp." Brak wiedzy i kompetencji jest tu porażający ponieważ gawron jest ptakiem objętym ochroną gatunkową ścisłą, a kruk ochroną gatunkową częściową. Obydwa gatunki są wymienione w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 6 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt: Gawron figuruje w załączniku nr 1 do rozporządzenia pod numerem 282 z oznaczeniem (2), Kruk figuruje w załączniku nr 2 do rozporządzenia pod numerem 19 z oznaczeniem (2) (2) – gatunek, którego dotyczy zakaz, o którym mowa w § 6 ust. 3. rozp. § 6. 3. W stosunku do dziko występujących zwierząt, oznaczonych symbolem (2) w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, wprowadza się dodatkowo zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, w okresie lęgowym w miejscach rozrodu lub wychowu młodych, lub w miejscach żerowania zgrupowań ptaków migrujących lub zimujących. Populacja gawrona w Polsce objęta jest monitoringiem w ramach programu Monitoring Flagowych Gatunków Ptaków. Program ten realizuje Stacja Ornitologiczna Muzeum i Instytutu Zoologii PAN na zlecenie GIOŚ. W ciągu dziesięciu lat obserwacji (2001–2010) zaobserwowano spadek jej liczebności. Na tej podstawie prognozowane jest jej obniżenie w ciągu kolejnych 10 lat o ponad 30%, co jest uznawane za zagrożenie wyginięciem w skali kraju. Z powyższego wyraźnie wynika, że biogazownia zarówno w okresie budowy, jak i jej 2
  • 3. eksploatacji, zlokalizowana w bezpośredniej bliskości od miejsc żerowania tych chronionych ptaków będzie miała na nie szkodliwy wpływ. 4. W Raporcie nie uwzględniono następujacych zaleceń nałożonych na inwestora przez Burmistrza Miasta i Gminy Stepnica w postanowieniu z dnia 30.06.2014 r. w punktach 15 i 23 tj.: - analizy możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem, - podanie szczegółów jakich rodzajów i jakich ilości odpadów konkretnie w przypadku naszej gminy spowoduje zmniejszenie uciążliwości dla środowiska pochodzących z intensywnego rolnictwa, dane z co najmniej ostatnich 5 lat 5. Autorzy Raportu na str. 62 piszą cyt. " W fazie budowy nie przewiduje się żadnego wpływu na dobra materialne, zlokalizowane w okolicy terenu przeznaczonego pod realizację inwestycji. W fazie eksploatacji instalacji również nie przewiduje się wpływu na dobra materialne, zlokalizowane w pobliżu działki przeznaczonej pod realizację biogazowni, dlatego też jej oddziaływanie na te elementy należy uznać za pomijalne." Autorzy Raportu nie biorą pod uwagę spadku ceny gruntów w pobliżu planowanej inwestycji, należy tu stwierdzić, że wiele działek w sąsiedztwie zostało zakupionych przez osoby pragnące wybudować na nich domy mieszkalne, a sąsiedztwo Biogazowni wpłynie negatywnie na te plany. 6. Autorzy Raportu powołują się w nim na "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stepnica" przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Stepnicy 14 listopada 2014 r. ale tylko w tych fragmentach które według nich są korzystne dla planowanego przez nich przedsięwzięcia, np.: Na stronie 14 i 15 Raportu cyt. " Przewiduje się, jak zaznaczono w Studium uwarunkowań dla gminy iż zdecydowany udział w produkcji „czystej energii” będzie ze spalania biomasy (słomy, drewna, ścinek itp.). Wynika to głównie z tkwiącego na terenie Gminy Stepnica potencjału tej energii, dopracowanej techniki produkcji odpowiednich urządzeń przetwarzających oraz stosunkowo niskich kosztów produkcji energii przetworzonej." I dalej, w następnym akapicie, piszą w związku z powyższym cyt. "Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa biogazowni rolniczej w miejscowości Łąka .......…". Jak widać wiążą budowę biogazowni z “czysta energią” pochodzącą ze spalania biomasy. Jednak obie technologie uzyskiwania energii sa zupełnie odmienne. Biogazownia nie ma żadnego związku ze spalaniem biomasy. Pomijają milczeniem fakt, że w w/w Studium na str. 65 istnieje zapis cyt. "Na obszarze gm. Stepnica wskazano tereny potencjalnej lokalizacji elektrowni wiatrowych" - natomiast nie wskazano terenów pod lokalizację biogazowni! Ponadto na wskazanym przez inwestora terenie wg. Studium str. 75 cyt. " Zakłada się wydzielenie optymalnie najkorzystniejszych obszarów pod lokalizację terenów dla obiektów obsługi rolnictwa, głównie dla gospodarki łąkarskiej lecz również dla gospodarki warzywno - polowej." A dalej funkcjonuje zapis: " Preferencje: Proponuje się wydzielenie w/w terenów w kilku zespołach, bazując częściowo na istniejących lokalizacjach w następujących rejonach: - wieś Łąka: zespół obór dla krów oraz magazyny kiszonek w pobliżu byłego PGR wraz z adaptacją obiektów istniejących. Warunki zagospodarowania strefy: zachowanie stref ochronnych od innych funkcji, głównie od terenów zabudowy mieszkaniowej; zabezpieczenie przed skażeniem warstwy wodonośnej poprzez pełne uzbrojenie terenów; wykonanie dojazdów komunikacyjnych; zakaz lokalizacji ferm drobiu i innych uciążliwych ferm”. - w Studium na stronie 57, w p. 1.5, wśród zasad ochrony wód podziemnych wymienia się “zakaz 3
  • 4. lokalizacji uciążliwych obiektów”. Ten zapis autorzy raportu pomijają, jako niekorzystny dla planowanego przedsięwzięcia. 7. We wniosku złożonym 28 marca 2014 r. inwestor pisze " Planuje się, że wytwarzane w procesie produkcji energii ciepło będzie oddawane do planowanej suszarni drewna", a w Raporcie na str. 24 jest zapis "energia cieplna – sprzedaż do suszarni biomasy, która powstanie na terenie dawnego PGR-u, w sąsiedztwie biogazowni." 8. W Raporcie na str.138 istnieje zapis, który jest kłamstwem " Do chwili obecnej, do inwestora nie docierały sygnały od lokalnej społeczności, które wskazywałyby na możliwość zaistnienia konfliktu przy realizacji przedsięwzięcia, do Urzędu Gminy wpłynęły natomiast pisemne uwagi wyrażające obawy, czy realizacja inwestycji nie pogorszy warunków życia mieszkańców......." Do Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy, 22 kwietnia 2014 roku wpłynęło 55 wniosków od mieszkańców oraz Stowarzyszeń, 18 kwietnia 2014 roku wpłynął protest mieszkańców wsi Jarszewko z listą 52 podpisów osób protestujących przeciw budowie biogazowni, 18 kwietnia 2014 r. wpłynęło pismo Koła Łowieckiego "Dzik" w którym to autorzy piszą cyt. " ...integrujemy się z mieszkańcami naszej okolicy i popieramy ich protest mający na celu zapobieżenie budowy w/w biogazowni...", 22 kwietnia 2014 r. wpłynęło pismo p. Krystiana Kwietnia, w którym pisze on "wyrażam swoje obawy, wątpliwości oraz sprzeciw do planowanej inwestycji." Inwestor jako strona w postepowaniu miał oczywiście dostęp do tych materiałów, tak więc zapis ze str.138 delikatnie mówiąc, mija się z prawda. 9. Na str. 17 Raportu jest zapis „ najbliższe zabudowania mieszkalne znajdują się o około 200 m w kierunku północno – zachodnim i 400 w kierunku południowym.” Wg. naszych pomiarów jest inaczej, a autorzy Raportu po raz kolejny wprowadzają w błąd odbiorców Raportu. Najbliższe zabudowania, zlokalizowane na działce 26/5 obręb Racimierz, znajdują się w odległości 165 m, do zabudowań na działce 27 (Pani Kowalczyk) jest 295 m, do działki 37/2 ( P. Adamowska -Karczewicz ) 368 m, a do działki 74/3 obręb Jarszewko, dla której Rada Miejska w Stepnicy 24 czerwca 2014 r. uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (budowa osiedla domków jednorodzinnych ) - 327 m. 10. Nasze Stowarzyszenie, w piśmie z dnia 18 lipca 2014 r. skierowanym do Burmistrza Miasta i Gminy w Stepnicy, wnioskowało o zawarcie w ocenie oddziaływania na środowisko inwestycji, następujących informacji i ocen : • Jaki wpływ będzie miała planowana inwestycja na ujęcie wody znajdujące się w bezpośredniej bliskości, w miejscowości Łąka? • Jak zagospodarowywany będzie poferment tj. gdzie będzie wywożony i jaki wpływ będzie miało jego wywożenie na ekosystem terenu, na który będzie wywożony? • Jakimi drogami (konkretnie) i skąd będzie przywożony materiał używany w procesie technologicznym tj. pomiot kurzy oraz kiszonka z kukurydzy i trawy, i jaki to będzie miało wpływ na stan dróg, po których będą poruszać się pojazdy? • Jakimi drogami (konkretnie) poruszać się będą pojazdy wywożące z biogazowni poferment • stały i ciekły i jaki to będzie miało wpływ na stan dróg, po których będą poruszać się pojazdy?
  • 5. 5 W piśmie z dnia 21.07.2014r. Pan Burmistrz informuje Stowarzyszenie “Unia Zielonych Sołectw”, że wnioskowane dane zostały uwzględnione w jego postanowieniu z dnia 30.06.2014 r. (znak AOŚ.6220.17.80.2014.MS) w pkt. 2 ppkt.1, 4, 8. W przedłożonym Raporcie nie znajdujemy odpowiedzi na żaden z 4 naszych wniosków. Autorzy Raportu nie tylko nie udzielaja odpowiedzi na nasze pytania, ale z analizy Raportu wynika, że inwestor nie ma pojęcia o tym, że w odległości 600 metrów od planowanej inwestycji, istnieje ujęcie wody dla 1/3 mieszkańców Gminy. Z uwagi na powyższe wnosimy o niewyrażenie zgody na lokalizację proponowaną przez inwestora. Z poważaniem Do wiadomości: 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, 2) Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, 3) Rada Miejska w Stepnicy 5
  • 6. 5 W piśmie z dnia 21.07.2014r. Pan Burmistrz informuje Stowarzyszenie “Unia Zielonych Sołectw”, że wnioskowane dane zostały uwzględnione w jego postanowieniu z dnia 30.06.2014 r. (znak AOŚ.6220.17.80.2014.MS) w pkt. 2 ppkt.1, 4, 8. W przedłożonym Raporcie nie znajdujemy odpowiedzi na żaden z 4 naszych wniosków. Autorzy Raportu nie tylko nie udzielaja odpowiedzi na nasze pytania, ale z analizy Raportu wynika, że inwestor nie ma pojęcia o tym, że w odległości 600 metrów od planowanej inwestycji, istnieje ujęcie wody dla 1/3 mieszkańców Gminy. Z uwagi na powyższe wnosimy o niewyrażenie zgody na lokalizację proponowaną przez inwestora. Z poważaniem Do wiadomości: 1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie, 2) Pństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Goleniowie, 3) Rada Miejska w Stepnicy 5
  • Fly UP