...

Wnioski do raportu_sot

by nowa-stepnica

on

Report

Category:

Environment

Download: 0

Comment: 0

710

views

Comments

Description

Download Wnioski do raportu_sot

Transcript

  • 1. STEPNICKAORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLAORŁÓW NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE16 72-112 STEPNICA NIP: 856-183-99-16 REGON: 320988044 KRS: 0000382386 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE 16 72-112 STEPNICA tel: 661 435 166 kraina@stepnica.org.pl www.stepnica.org.pl Kopice, 13.04.2015r. Urząd Miasta i Gminy w Stepnicy Stepnicka Organizacja Turystyczna Nie Tylko Dla Orłów Kopice 16 72-112 Stepnica Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na „Budowie biogazowi rolniczej o mocy 0,999 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Żarnowo, gmina Stepnica, powiat goleniowski” Wnosimy o wezwanie przez organ wydający decyzję środowiskową inwestora do uzupełnienia raportu oddziaływania na środowisko w zakresie: - spełnienia wymogów zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łąki Skoszewskie PLB320007 - wyjaśnienia jak inwestor jest w stanie zapewnić nie przekraczalną moc biogazowni na poziomie 0,999 MW - wyjaśnienia planowanego sposobu zagospodarowania stabilizowanych ścieków pofermentacyjnych, które przewidziane są do rolniczego zagospodarowania, w zakresie ładunku azotu ogólnego w przeliczeniu na 1 ha i wzakresie określenia wymaganej powierzchni użytków rolnych do zagospodarowania przewidzianej do wytworzenia ilości ścieków w odniesieniu do dopuszczalnych norm w tym zakresie. Istnieje możliwość przenawożenia i zanieczyszczenia wód gruntowych - wyjaśnienia kwestii emisji substancji odoroczynnych, W przypadku planowanej inwestycji, okolicznością istotną jest kwestia emisji substancji wpływających na zanieczyszczenie powietrza. W przedstawionym raporcie wskazano, że emisjasubstancji odoroczynnych nie jest normowana, ocena uciążliwości zapachowej jest trudna do oceny w sposób obiektywny. Brak jest aktu prawnego regulującego normy emisji substancji zapachowych. Wskazać jednak należy, że kwestię tę należy rozważyć, biorąc pod uwagę istniejące normy dotyczące emisji poszczególnych substancji, wchodzących w skład zanieczyszczenia powietrza tego rodzaju. W raporcie wskazano na zawartość w substancjach zapachowych substancji przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U Nr 16 poz. 87). W raporcie brak wskazania, jaka będzie w przypadku tej inwestycji emisja poszczególnych substancji oraz wyliczeń prowadzących do ustalenia ich wielkości opartych o konkretne dane dotyczące surowca, produktu i procesu technologicznego.
  • 2. STEPNICKAORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLAORŁÓW NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE16 72-112 STEPNICA NIP: 856-183-99-16 REGON: 320988044 KRS: 0000382386 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE 16 72-112 STEPNICA tel: 661 435 166 kraina@stepnica.org.pl www.stepnica.org.pl W raporcie należało także rozważyć kwestię kumulacji oddziaływania biogazowi na środowisko z innymi przedsięwzięciami na tym terenie. Ponadto, raport nie uwzględnił, jako istotnych źródeł emisji substancji odorowych powstających na etapie rozładunku dowiezionych substratów i odbioru pozyskanego w procesie fermentacji beztlenowej produktu. Proces załadunku substratów typu kiszona z kukurydzy oraz gnojowicy nie uwzględnia sposobu neutralizacji lub eliminacji powstających substancji odorotwórczych w miejscu rozładunku oraz technologii zabezpieczającej emisję tych związków do lokalnego środowiska podczas załadunku (odbioru) powstających odpadów (produktów pofermentacyjnych). Według "Opinii o oddziaływaniu związków odorotwórczych z biogazowni L. na jakość powietrza atmosferycznego" opracowanej przez prof. dr hab. inż. J. B., dr. inż. M. L. oraz dr inż. M. K., zagrożenie emisją związków odorotwórczych zwiększa się podczas rozładunku kiszonki i załadunku osadu pofermentacyjnego. - wyjaśnienia w kwestii odległości od najbliższej istniejącej i planowanej zabudowy mieszkaniowej i siedliskowej. Z raportu wynika brak w pobliżu lokalizacji inwestycji terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i brak możliwości wpływu inwestycji na zdrowie ludzi. W raporcie przyjęto, że zabudowa mieszkaniowa znajduje się w odległości ok. 200 m i ok. 400 m. Organ administracyjny powinien dokonać ustaleń i wezwać inwestora do dokładnego doprecyzowania tych odległości. Z "Przewodnika dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowi rolniczych" wydanego dla Ministerstwa Gospodarki wynika, że biogazownie winny być sytuowane wodległości powyżej 300 m od siedlisk ludzkich, ze względu na emisje hałasu, spalin, zapachów, i konsekwencje możliwych awarii. (str. 45 przewodnika) Wyjaśnienia powinny obejmować odstępstwo od tych wytycznych. - wyjaśnienia w zakresie zgodności z mpzp i wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 3a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U poz. 80 Nr 717 ze zm.) w planie określa się w zależności od potrzeb granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie, zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu oraz występowaniem znaczącego oddziaływania tych urządzeń na środowisko. Przepis ten został wprowadzony ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmianieustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 155 poz. 1043). - wyjaśnienia w zakresie dostosowania drogi dojazdowej do wymagań przedsięwzięcia. Z uwagi na konieczność dowozu surowców do biogazowni przez pojazdy o dużej ładowności, wymagana jest droga dojazdowa posiadająca nawierzchnię dostosowaną do ruchu samochodów ciężarowych. Dla biogazowni wskazane jest, aby nośność nawierzchni zapewniała możliwość przewożenia ładunków o dużej masie. Dla takiej inwestycji konieczne może być wybudowanie nowego lub przebudowanie istniejącego odcinka drogi. Wnosimy, aby organ administracyjny, wydając decyzję administracyjną uwzględnił:
  • 3. STEPNICKAORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLAORŁÓW NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE16 72-112 STEPNICA NIP: 856-183-99-16 REGON: 320988044 KRS: 0000382386 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE 16 72-112 STEPNICA tel: 661 435 166 kraina@stepnica.org.pl www.stepnica.org.pl - nałożenie na inwestora obowiązków dotyczących zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - nałożenie na wnioskodawcę obowiązku przedstawienia analizy porealizacyjnej, której celem jest porównanie ustaleń zawartych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z rzeczywistym oddziaływaniem przedsięwzięcia na środowisko i działaniami podjętymi w celu jego ograniczenia, - nałożenie obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która jest przeprowadzana m.in. na etapie decyzji o pozwoleniu na budowę Inwestor w raporcie nie wziął pod uwagę konkretnych danych projektowych, oparł się na domniemaniach, co wskazuje na nieprzygotowanie do inwestycji, brak konkretnych założeń i bardzo teoretyczne określenie wpływu inwestycji na środowisko, nie można bowiem wyliczyć konkretnego oddziaływania ze względu na stosunkowo niski stan zaawansowania prac projektowych, co jest typowe dla fazy koncepcyjnej projektu, o czym sam inwestor informuje w raporcie. Raport, będący jedną z podstaw wydania decyzji, jest niepełny i nie zawiera opisu realnego zagrożenia oraz wpływu dla środowiska wokół planowanej Inwestycji. Planowane przez Inwestora środki mające na celu zmniejszenie uciążliwości na środowisko są niewystarczające. Ponadto zwracamy uwagę, że usytuowanie biogazowni jest zbyt bliskie siedzib ludzkich, gdzie smród typu metan, siarkowodór gnijących podkładów przy przewadze wiatrów zachodnich będzie narażał mieszkańców na życie w ciągłym smrodzie. Cała masa podkładu do biogazowni oraz odpady z niej będą transportowane przez kilka wsi w naszej gminie. Przewóz tak dużej ilości spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa mieszkańców i dzieci, niszczenie dróg, ciągły hałas i smród. Odwołując się do zasady demokratycznego państwa prawa zwracamy szczególną uwagę na interes społeczny w postępowaniu. Akcentujemy prawo mieszkańców gminy do czystego otoczenia oraz do właściwego stanu środowiska w kontekście tego, że ingerencja Inwestycji w lokalny ekosystem z pewnością zmieni i naruszy jego wartości. Nie należy przekształcać nieprzystosowanej wsi na przemysłową wytwórnię biogazu. Inwestycja spowoduje spadek wartości nieruchomości okolicznych mieszkańców, utratę ciszy, spokoju, czystego świeżego zapachu, zaś korzyści z przedsięwzięcia będzie uzyskiwać jednostka. Zwracamy uwagę na naruszenie równowagi pomiędzy potrzebami i dobrem społeczności lokalnej, a partykularnym interesem Inwestora. Wnosimy, więc aby organ administracyjny wydając decyzję środowiskową kierował się zasadą przezorności. Zgodnie z tą zasadą, jeżeli w trakcie przedmiotowej oceny stwierdzony zostanie brak pewności, co do określonych skutków, należy przyjąć, iż one wystąpią co jest realne w przypadku tego przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie jest społecznie nieakceptowane. Zlokalizowane jest na obszarachNatura 2000, znajduje się wbliskiej odległości (mniej niż 200 m) od siedzib ludzkich. Według "Poradnika dla inwestorów zainteresowanych budową biogazowni rolniczych" opracowanego na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, "aby ograniczyć możliwe negatywne oddziaływanie biogazowni w postaci emisji: hałasu, spalin, nieprzyjemnych zapachów oraz z
  • 4. STEPNICKAORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLAORŁÓW NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE16 72-112 STEPNICA NIP: 856-183-99-16 REGON: 320988044 KRS: 0000382386 STEPNICKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA NIE TYLKO DLA ORŁÓW KOPICE 16 72-112 STEPNICA tel: 661 435 166 kraina@stepnica.org.pl www.stepnica.org.pl uwagi na konsekwencje możliwych awarii, wymagane jest, aby biogazownia była zlokalizowana w odległości powyżej 300 m od siedlisk ludzkich. Wskazane jest również eliminowanie transportu surowców i odpadów pofermentacyjnych przez tereny zabudowane. Korzystny dla realizacji inwestycji jest brak większych skupisk domów mieszkalnych". Zwykle w Polsce biogazownie umiejscowione są kilka kilometrów poza granicami miast. Biogazownia w gminie Stepnica ma być zlokalizowana w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, co wzbudziło już poważne protesty społeczne. Wnosimy,więc o wydanie negatywnej decyzji środowiskowej ze względu na zbyt wysokie koszty społeczne. Prezes Zarządu Iwona Krępic Do wiadomości: Rada Miejska w Stepnicy Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
  • Fly UP