System is processing data
Please download to view
...

Program dla Torunia. Czas mieszkańców.

by czasmieszkancow

on

Report

Download: 0

Comment: 0

4,523

views

Comments

Description

Program dla Torunia, który prezentujemy jest odpowiedzią na najważniejsze problemy w jakich znalazło się nasze miasto oraz na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Nie jest zbiorem niepowiązanych ze sobą pomysłów, jakie prezentują inne ugrupowania polityczne, lecz spójną strategią, która stanowi kompleksową interwencję w tkankę miejską w aspekcie społeczno-gospodarczym.
Download Program dla Torunia. Czas mieszkańców.

Transcript

 • 1. ProgramWyborySamorządowe 2014Kierunki rozwoju Torunia
 • 2. Program dla ToruniaMiasta nie składają się z budynków i ulic, ale z ludzi i ich marzeń— Św. Augustyn
 • 3. Toruń, październik 2014Program dla Torunia
 • 4. WydawcaKomitet Wyborczy Wyborców Czas Mieszkańców — Porozumienie Ruchów MiejskichOpracowanie i redakcjaPiotr Wielgus, Paweł KołaczFotografieInternetWizualizacja (s. 39)Paweł Pietrzak© Czas Mieszkańców 2014Projekt graficzny i składPracownia Wydawnicza EIKON Dorota DominiakUdostępniamy na otwartej licencji Creatve Commons „uznanie autorstwa — Użycie niekomercyjne — Bez utworów zależnych 3.0 Polska”.Źródła zdjęćdepositphoto.comfreeimages.com (s. 30)
 • 5. Program dla Torunia 5Program w pigułce i spis treściSłowo wstępne . 61. Diagnoza, czyli identyfikacja problemów z jakimi boryka sięmiasto i jego mieszkańcy . 62. Celujemy w problemy! I to są naprawdę poważne cele do zre-alizowania.... 8I. Odrodzenie samorządności . 131. Pokoleniowy skok w rozwoju demokracji. Mieszkańcy mająwpływ na swoje miasto . 132. Sprawny Urząd Miasta nastawiony na wspieranie mieszkań-cówi przesiębiorców . 163. Zrównoważony budżet nieobciążający przyszłych pokoleń . 18II. Przyjazne miasto . 191. Bardzo dobre warunki dla rozwoju przedsiębiorczościi miejsc pracy oraz stymulowanie rozwoju biznesu . 202. Dzieci i młodzież najważniejszą inwestycją, czyli wysoka ja-kośćedukacji i placówek oświatowych . 283. Komfortowe i tanie pruszanie się po mieście . 314. Budownictwo komunalne tańszych mieszkań na atrakcyj-nychosiedlach szansą na własne mieszkania dla ludzi mło-dychi rodzin . 355. Przyjazna przestrzeń publiczna na osiedlach, zachęcająca dorekreacji i spotkań oraz aktywności gospodarczej . 376. Lepsze warunki życia najgorzej sytuowanych mieszkańcóworaz osób starszych i niepełnosprawnych . 417. Rewitaliacja osiedli, czyli ożywienie społeczno-gospodarczeobszarów miasta dotkniętych kryzysem . 428. Toruń atrakcyjnym miastem dla gości i nowa jakość identyfi-kacjiwizualnej miasta . 429. Dobre warunki dla twórców i animatorów kultury a Toruńnaprawdę kulturalny! . 4410. Ruch to zdrowie, sport to aktywność fizyczna mieszkańców.Chodzi o Ciebie... . 4711. Zielone miasto przyjazne środowisku . 49III. Porozumienie miast . 511. Współpraca z innymi miastami dla dobra wspólnego miesz-czan. 512. Toruń naprawdę dobrym sąsiadem i partnerem gospodar-czym. 52
 • 6. 6 Program dla ToruniaSłowo wstępneProgram dla Torunia, który prezentujemy jest odpowie-dziąna najważniejsze problemy w jakich znalazło się naszemiasto oraz na rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Nie jestzbiorem niepowiązanych ze sobą pomysłów, jakie prezentująinne ugrupowania polityczne, lecz spójną strategią, która sta-nowikompleksową interwencję w tkankę miejską w aspekciespołeczno-gospodarczym.1. Diagnoza, czyli identyfikacja problemówz jakimi boryka się miasto i jego mieszkańcyMusimy zrozumieć, że problemyz jakimi boryka się dziś Toruń, sąkonsekwencją nieprzemyślanej po-litykirealizowanej w ostatnich la-tachprzez rządzących miastem. Towłaśnie identyfikacja problemówbyła podstawą do określenia no-wychcelów dla miasta i kreowaniarozwiązań.Pierwszym problemem jest spa-dekliczby mieszkańców. Wylud-nianiesię miasta świadczy o tym,że miasto się kurczy zamiast roz-wijać.Przez ostatnie 12 lat rządówliczba mieszkańców zmniejszyłasię o 11%. Niesie to za sobą bardzopoważne konsekwencje. Zmniej-szająsię dochody budżetowe,zmniejsza się przepływ kapitału,upada lokalny mały biznes, bra-kujemiejsc pracy a mieszkańcymają coraz mniej pieniędzy. Dotego poprzez cięcia w wydatkachzmniejsza się poziom edukacjii bezpieczeństwo mieszkańców,a jakość usług publicznych obniżasię. W konsekwencji poszcze-gólnedzielnice miasta zapadająw kryzys, który wymaga już dziśinterwencji.Drugim problemem jest wysokiezadłużenie miasta. Toruń jestliderem w rankingu najbardziej za-dłużonychmiast w Polsce. Pomimotego obecne władze miasta planujądalsze zwiększanie zadłużenia. Jużdzisiejszy poziom długu, wg Wie-loletniejPrognozy Finansowej, bę-dziemyspłacać do roku 2039. Jegozwiększenie zagraża dalszemurozwojowi Torunia. Za pięć lat,kiedy skończą się Fundusze Euro-pejskiena rozwój Polski, miastajuż nie będzie stać na inwestycjew dalszy rozwój. Kryzys dotknienasze pokolenie i pokolenie na-szychdzieci. Przyczyny zadłużeniato nieprzemyślane inwestycjedrogowe realizowane w ostatnichlatach oraz inwestycje w rozrywkę:
 • 7. inne miastoProgram dla Torunia 7halę sportową i widowiskową, za-miastinwestycji w rozwój rynkupracy i polepszanie warunkówżycia mieszkańców. Inwestycjete na stałe mają stać się kosztembudżetowym, ponieważ obiekty tei budowle miasto ma utrzymywaćwielominoliowymi dotacjami.Pozostałe problemy z jakimi bory-kająsię dziś mieszkańcy Toruniazidentyfikowaliśmy na podstawiebadania społecznego przeprowa-dzonegow maju i czerwcu 2014 r.na mieszkańcach Torunia, w każ-dymz 13 okręgów miasta, z za-chowaniemparytetu płci i różnicwiekowych. Celem badania byłorozpoznanie, jakie potrzeby sąnajważniejsze dla różnych grupwiekowych i z jakimi problemamiborykają się mieszkańcy poszcze-gólnychosiedli, tak aby rozwiąza-niaodnośnie podniesienia jakościżycia były kompleksowe i doty-czyływszystkich mieszkańców.Najważniejsze problemy, na jakiezwracają uwagę mieszkańcy, to:• brak możliwości wpływuna kierunki rozwojumiasta,• Urzad Miasta traktującymieszkańców jak niepo-trzebnychpetentów,• ubogi rynek pracy, szcze-gólniebrak perspektywdla ludzi młodych,• utrudnianie prowadzeniai rozwoju działalności go-spodarczejprzez władzemiasta,• brak pieniędzy na szkoły,rodzice sami składająsię na remonty klasi wyposażenie,• niskiej jakości oferta zajęćpozalekcyjnych,• brak oferty zajęć pozasz-kolnychna osiedlach,• zbyt drogi i niedopaso-wanytransport zbiorowy,• drogie mieszkaniai działki,• mało atrakcyjna prze-strzeńpubliczna na osie-dlach:brak placów zabaw,miejsc rekreacji i spotkań,
 • 8. 8 Program dla ToruniaCel nadrzędny 1. Zwiększenie liczby mieszkańców o 15% (do ok. 220 000osób) w okresie 8 lat.• zbyt mało miejsc parkingowych,• chaotyczna zabudowa miasta i chaos reklamowy,• niewystarczające wsparcie lub jego brak dla osób starszychi niepełnosprawnych,• brak wsparcia dla rozwoju twórców i animatorów kultury,• nierówne traktowanie dyscyplin sportowych przy podziale środ-kówbudżetowych,• ubywanie terenów zielonych.Niniejszy program jest odpowiedzią zarówno na zidentyfikowane pro-blemygłówne oraz probemy wskazywane przez mieszkańców.2. Celujemy w problemy! I to są naprawdępoważne cele do zrealizowania...Cele jakie stawiamy przed sobą wymagają natychmiastowych działań,dopóki Toruń ma możliwość pozyskiwania jeszcze znacznych fundu-szyz Unii Europejskiej. Nasze cele nadrzędne zamierzamy zrealizowaćw okresie 8 lat:
 • 9. Program dla Torunia 9Cel nadrzędny 2. Zwiększenie dochodów budżetowych o 20% w stosunkudo roku 2014 w okresie 8 lat.Cele szczegółowe:• wpływ mieszkańców na kierunki rozwoju miasta i decyzje,• Urzad Miasta wspierający mieszkańców i przedsiębiorców w ichrozwoju,• różnorodny rynek pracy, uwzględniający szczególnie pracę dlaludzi młodych,• wspieranie prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczejprzez władze miasta,• większe środki finansowe na szkoły,• wysokiej jakości oferta zajęć pozalekcyjnych,• bogata i interesująca oferta zajęć pozaszkolnych na osiedlach,• tani i dopasowany transport zbiorowy,• tańsze mieszkania,• atrakcyjna przestrzeń publiczna na osiedlach: place zabaw, miej-scado rekreacji i spotkań,• nowe miejsca parkingowe, a ulice osiedlowe bez samochodów,• przemyślana zabudowa miasta i uporządkowanie reklam,• wsparcie dla osób starszych i niepełnosprawnych,• wsparcie dla rozwoju twórców i animatorów kultury,• równe traktowanie dyscyplin sportowych przy podziale środ-kówbudżetowych,• nowe tereny zielone i zwiększenie liczby drzew.
 • 10. 10 Program dla ToruniaZaproponowane rozwiązania zostały wypracowane zarówno przez eks-pertówCzasu Mieszkańców, jak również samych mieszkańców, którzyprzesyłali nam swoje pomysły. To w głównej mierze kierunki proponowa-nejpolityki i mechanizmy, które mają za zadanie osiągnięcie założonychcelów nadrzędnych. Odnoszą się bezpośrednio do celów nadrzędnych,jak również do rozwiązania problemów wskazanych przez mieszkańcówi zaspokojenia rzeczywistych potrzeb, jakie mają mieszkańcy Torunia.Zapraszamy do lektury.
 • 11. Jakzamierzamyosiągnąćpostawionecele?
 • 12. Program dla Torunia 13I. Odrodzenie samorządnościCzas Mieszkańców, skupiając się na konkretnych problemachi ich realistycznych rozwiązaniach zasypuje podziały ideolo-giczneoraz przekracza bariery dzielące polityków od zwykłychmieszkańców. Uważamy, że to mieszkańcy najlepiej wiedzą,jakie problemy trapią ich miasto, a lokalni eksperci — w po-rozumieniuz mieszkańcami — znajdują najlepsze rozwiąza-nia.Podporządkowanie polityki lokalnej interesom partii czystronnictwa skupionego wokół odwiecznie rządzącego prezy-dentasprawiła, że interes publiczny zszedł na dalszy plan,a Rada Miasta stała się maszynką do głosowania.1. Pokoleniowy skok w rozwoju demokracji.Mieszkańcy mają wpływ na swoje miastoTraktujemy politykę jako służbę publiczną, a nie jako ścieżkę zawodowejkariery. Nie zależymy od polityki finansowo i nie musimy poświęcać do-bramieszkańców, po to, by za wszelką cenę utrzymać się na stanowisku.Niesformatowani przez istniejący system, lepiej dostrzegamy zarównojego wady, jak i ukryte w nim możliwości, oraz nie boimy się podejmowaćodważnych, nowatorskich działań na rzecz zmiany.Zaprosimy do współrządzenia mieszkańców, jednocześnie szanując ich czas i biorąc pełnąodpowiedzialność za miasto i wyniki wspólnego działania. Partycypacja będzie narzędziemzwiększania wpływu mieszkańców na ich sprawy, a nie chwytem stosowanym przez politykówby przerzucić na mieszkańców odpowiedzialność za niewygodne decyzje.Najważniejsze działania jakie podejmiemy:Miasto będzie rozwijać się zgodnie ze strategiami roz-woju,wypracowanymi wspólnie z mieszkańcami
 • 13. 14 Program dla ToruniaStrategia zrównoważonego rozwoju miasta, strategie sektorowe i osie-dlowe,przygotowane w oparciu o potrzeby mieszkańców i wspólniez mieszkańcami będą podstawą zarządzania miastem.W tym celu:1. Przeprowadzimy uspołecznione procesy budowania strategii dla mia-stai osiedli, wyznaczające ich kierunki zrównoważonego rozwoju;2. Przeprowadzimy uspołecznione procesy budowania strategii sektoro-wych;3. Podstawą zarządzania będą wypracowane i uzgodnione z mieszkań-cami,aktualizowane strategie.Miasto będzie zarządzane w sposób partycypacyjny– organizacje społeczne, rady osiedlowe i mieszkańcybędą angażowani w procesy decyzyjneMieszkańcy będą włączani w podejmowanie decyzji odnośnie najważ-niejszychkwestii dotyczących miasta lub tych, które uznają za istotnedla nich.
 • 14. Program dla Torunia 15W tym celu:1. Będziemy konsultować z mieszkańcami ważne dla miasta i mieszkań-cówdecyzje;2. Ułatwimy inicjatywę uchwałodawczą;3. Wprowadzimy pełną transparentność wydatków publicznych — To-talnyRejestr Umów Publicznych;4. Zaangażujemy Rady Osiedli do podejmowania decyzji odnośnie kwe-stiizwiązanych z obszarami miasta, na których funkcjonują;5. Zaangażujemy organizacje społeczne do podejmowania decyzjiw kwestiach sektorowych, w których specjalizują się poszczególneorganizacje;6. Wprowadzimy lekcje samorządowe w toruńskich szkołach;7. Usprawnimy mechanizm i zwiększymy kwotę budżetu partycypacyj-nego;8. Włączymy stronę społeczną do komisji konkursowych, od konkur-sówarchitektonicznych do konkursów na stanowiska urzędnicze;9. Uspołecznimy procesy projektowania przestrzeni publicznych.Wprowadzimy zasadę pomocniczości w zarządzaniumiastemWdrożymy system zarządzania miastem, oparty o zasadę pomocniczości.To zasada mówiąca o tym, że każdy szczebel władzy powinien realizo-waćtylko te zadania, które nie mogą być skutecznie zrealizowane przezszczebel niższy lub same jednostki działające w ramach społeczeństwa.Wiele decyzji będzie podejmowanych na poziomie osiedla, co pozwoliskrócić czas na realizację wielu potrzebnych działań jak i rozsądniej wy-daćpubliczne pieniądze.W tym celu:1. Usprawnimy funkcjonowanie Rad Osiedli, zwiększając ich uprawnie-nia;Wprowadzamy realną decentralizację w strukturze gminy. Nieefek-tywneRady Okręgów zmienimy na Rady Osiedli, które otrzymająnowe zakresy obowiązków i uprawnień, własny budżet i siedziby,w których będą dyżurować radni.2. Znacząco zwiększymy udział organizacji pozarządowych w wyko-nywaniuusług publicznych dla mieszkańców, tj. w realizacji zadańwłasnych gminy, poprzez przesunięcie środków budżetowych w po-szczególnychobszarach narealizację zadań przez organi-zacjepozarządowe.Dzięki efektywności realizo-wanychzadań przez orga-nizacjepozarządowe, pracywolontariuszy i zapewnieniu10% wkładu własnego,zapewnimy podniesieniejakości realizowanych zadańwłasnych gminy. Jednocze-śniewzmocnimy III sektor,który dzięki realizacji wie-loletnichprojektów, będziemógł się rozwijać i zatrud-niaćpracowników.
 • 15. 16 Program dla Torunia2. Sprawny Urząd Miasta nastawiony nawspieranie mieszkańców i przesiębiorcówZadaniem administracji będzie wspieranie mieszkańcówi przedsiębiorców w ich rozwoju. Zapewnimy wysoką jakośćobsługi mieszkańców, dzięki wyższym kompetencjom urzęd-nikówi przyjaznej przestrzeni urzędów. Naszym celem jeststworzenie najbardziej efektywnego urzędu w Polsce zamiastnajtańszego.Obecna struktura Urzędu Miasta jest skostniała, dlatego będziemytworzyć strukturę, która inspiruje pracowników i mieszkańców. Inaczejniż dziś podzielimy zadania, powstaną nowe jednostki (m.in. Biuro Re-witalizacji,Biuro Rozwoju Miasta czy Biuro Rozwoju Przedsiębiorczościi Biznesu), zlikwidujemy Biuro Toruńskiego Centrum Miasta. Cześćwydziałów zmieni swoje nazwy, aby bardziej odpowiadały ich zakresowidziałań. Niektóre wydziały otrzymają nowe obowiązki, dopasowane dowyzwań, jakie stoją przed Toruniem. Poszczególni wiceprezydendci będąodpowiadali za obszary, które coś łączy.W tym celu:1. Zmienimy obecny WydziałOrganizacji i Kontroli w profe-sjonalnydział zarządzania za-sobamiludzkimi, zatrudnimyprofesjonalnych HaeRowców,utworzymy mapy kompetencji,programy szkoleniowe, ścieżkirozwoju oraz systemy motywa-cyjne;2. Zmienimy przestrzeń urzędówpoprzez wprowadzenie recep-cji,miejsc spotkań urzędnikówi mieszkańców, biur dostoso-wanychdo potrzeb urzędnikóworaz pomieszczeń socjalnych;3. Zmienimy strukturę urzędupoprzez dopasowanie do obec-nejrzeczywistości.
 • 16. Program dla Torunia 17Struktura organizacyjna Urzędu Miasta ToruniaWiceprezydent Prezydent Sekretarz SkarbnikArchitekt MiastaPlastyk MiejskiMiejski KonserwatorZabytkówBiuro RewitalizajiWydział InwestycjiBiuro Rozwoju Przedsię-biorczościi BiznesuMiejska PracowniaUrbanistycznaWydział KomunikacjiSpołecznejWydział Promo-cjiMiasta i RelacjiZewnętrznychBiuro AudytuWewnętrznegoWydział ZdrowiaWydział KulturyWydział SportuWydział PomocySpołecznejBiuro MieszkalnictwaWydział ZieleniWydział OrganizacjiBHPNadzór WłaścicielskiWydział ZamówieńPublicznychWydział ITWydział Rady Miastai JPGWydział Planowaniai BudżetuWydział KsięgowyWydział Podatkówi WindykacjiWydział GospodarkiNieruchomościamiWydział Geodezjii KartografiiWydział SprawAdministracyjnychWydział Ewidencjii RejestracjiWydział Architekturyi BudownictwaWydział ZarządzaniaOsiedlamiWydział Bezpieczeństwai Porządku PublicznegoWydział OchronyŚrodowiskaUrząd Stanu CywilnegoMiejski RzecznikKonsumentówMiejski Zarząd DrógWiceprezydent WiceprezydentwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwDepartamentRozwoju MiastaDepartamentObsługi Mieszkańcówi AdministracjiDepartamentPrezydentaDepartamentPolityki SpołecznejDepartamentOrganizacji i ZasobówLudzkichDepartamentFinansowy
 • 17. 18 Program dla Torunia3. Zrównoważony budżet nieobciążającyprzyszłych pokoleńZadłużenie w jakim znalazło się miasto wymaga polityki nastawio-nejz jednej strony na szukanie budżetowych oszczędności i redukcjiwydatków, z drugiej strony na poszukiwaniu nowych rozwiązań dlazwiększania dochodów budżetowych. Dlatego będziemy kłaść nacisk napozyskanie funduszy na politykę społeczną, która do tej pory w zniko-mymzakresie była dotowana, a która stanowi ponad połowę wydatkówbudżetowych.W tym celu:1. Będziemy redukować wydatki budżetowe w zakresie finansowanianowych obiektów sportowych i kulturalnych. Wprowadzimy mecha-nizmysamofinansowania się nowych obiektów. Zatrudnimy mane-dżerów,którzy będą w stanie osiągnąć zamierzone cele;2. Odstąpimy od realizacji części inwestycji drogowych:• budowy węzła „Kluczyki” i trasy Staromostowej od Bema do po-łudniowychgranic miasta,• rozbudowy do dwóch pasów jezdni ulicy Łódzkiej od TrasyWschodniej do ulicy Andersa,• rozbudowy do dwóch pasów jezdni ulicy Konstytucji 3 Maja;3. Zwiększymy dochody budżetowe poprzez znaczące zwiększeniepozyskiwanych dotacji europejskich w obszarze polityki społecznej:oświata, kultura, pomoc społeczna, mieszkalnictwo (Biuro ds. Fun-duszyMiękkich);4. Długoterminowo będziemy zwiększać dochody budżetowe poprzezinwestycje w energetykę. Miasto stanie się producentem i sprze-dawcąenergii dla mieszkańców:• wykorzystamy wody geotermalne do produkcji i sprzedażyenergii cieplnej i gorącej wody użytkowej,• będziemy inwestować w fotowoltaikę (energię elektryczną zesłońca) do produkcji i sprzedaży energii elektrycznej;5. Długoterminowo zapewnimy wzrost dochodów budżetowych dziękiwzrostowi liczby mieszkańców.
 • 18. Program dla Torunia 19II. Przyjazne miastoW mieście najważniejsi są mieszkańcy i ich codzienne po-trzeby.Dlatego chcemy wyższej jakości życia w naszymmieście, tak by środowisko miejskie ułatwiało mieszkańcomsamorealizację i sprawiało, że chce się w nim żyć. Dążymydo jak najwyższych standardów przestrzeni wspólnej, miesz-kań,transportu czy edukacji. Zależy nam by miasto rozwijałosię w zrównoważony, sprawiedliwy i mądry sposób oraz byz owoców tego rozwoju mogli korzystać wszyscy jego miesz-kańcy.Miasto, w którym dobrze się żyje, przestanie się wy-ludniaći będzie zdrowsze ekonomicznie. Dla osiągnięcia tychcelów w tej części Programu, zawarliśmy te obszary działań,na które zwracamy szczególną uwagę.
 • 19. 20 Program dla Torunia1. Bardzo dobre warunki dla rozwojuprzedsiębiorczości i miejsc pracy orazstymulowanie rozwoju biznesuRozwój gospodarczy naszego miasta powinien umożliwiać mieszkańcomsamorealizację na godziwych warunkach. Dlatego stawiamy na rozwójlokalnej przedsiębiorczości oraz tworzenie dobrego klimatu dla rozwojuprzedsiębiorstw i nowych inwestycji w miejsca pracy. Zamiast otwieraniakolejnych hipermarketów i centrów handlowych, będziemy wspierać roz-wójlokalnego biznesu oraz dbać o proste zasady i estetykę prowadzeniahandlu ulicznego i na lokalnych targowiskach. Będziemy wspierać miesz-kańcóww rozwijaniu własnych, innowacyjnych przedsiębiorstw orazw mądry, systematyczny sposób przeciwdziałać bezrobociu młodych.Pozyskując inwestorów będziemy dbać nie tylko o dostępność pracy,ale także o jej jakość oraz dostosowanie inwestycji do kapitału miasta.Chcemy poprawić jakość usług oferowanych przez Urzędy Pracy orazdbać o to, by poszukujący pracy mogli korzystać ze zniżek na komunika-cjępubliczną. Ważnym pracodawcą jest sektor publiczny, dlatego miastopowinno być wzorowym pracodawcą.
 • 20. Program dla Torunia 21Aktywny rozwój przedsiębiorczości wśród mieszkańcówPodstawą rozwoju gospodarczego miast jest dla nas przedsiębiorczośćjego mieszkańców. Dlatego będziemy edukować i wspierać mieszkańcóww rozwijaniu własnych przedsiębiorstw.W tym celu:1. Wprowadzimy „Przedsiębiorczość” jako istotny przedmiot w szko-łachśrednich i zawodowych;2. Przekształcimy obecne Biuro Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcyw Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Biznesu, które będzie aktywniewspierać mieszkańców w otwieraniu swoich firm;3. Będziemy otwierać miejskie inkubatory przedsiębiorczości, w miaręrosnących potrzeb mieszkańców;4. Zapewnimy programy edukacyjne dla potencjalnych i nowych przed-siębiorców;5. Wdrożymy programy wsparcia finansowego „na start” z budżetumiasta oraz system wyszukiwania takich programów koordynowa-nychprzez inne podmioty;6. Wprowadzimy możliwość prowadzenia handlu w przestrzeni miasta,poprzez umożliwienie handlu obnośnego i obwoźnego (na wybra-nychulicach i placach);7. Utworzymy lokalne targowiska na każdym osiedlu.Wsparcie dla istniejących przedsiębiorcówi przedsiębiorstwW celu zapewnienia miejsc pracy, dobrobytu społecznego i gospodar-czegorozwoju miasta, chcemy zapewnić istniejącym przedsiębiorcomaktywne wsparcie.W tym celu:1. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Biznesu będzie aktywnie wspie-raćprzedsiębiorców;2. Będziemy wspierać rozwój idei społecznej odpowiedzialności biznesu— programy szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców;3. Wprowadzimy ulgi dla przedsiębiorców — zwolnienie z podatku odnieruchomości dla wybranych branż;4. Będziemy budować infrastrukturę dla biznesu w zależności od po-trzebzgłaszanych przez przedsiębiorców.
 • 21. 22 Program dla ToruniaAktywne pozyskiwanie inwestorówMiejsca pracy mogą zapewnić inwestycje zewnętrznych podmiotówkomercyjnych. W celu ich pozyskiwania Prezydent i urzędnicy powinniaktywnie działać w zakresie przygotowania odpowiednich warunkówi promocji w tym zakresie.W tym celu:1. Przygotujemy ofertę inwestycyjną dla preferowanych branż dla mia-stai ich potrzeb;2. Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości i Biznesu zapewni aktywną pro-mocjęmiasta wśród potencjalnych inwestorów i ich pełną obsługęw trakcie inwestycji (projekty partnerskie z innymi miastami w za-kresierozwoju gospodarczego).Praca dla młodychW celu przeciwdziałania bezrobociu wśród młodych ludzi i zwiększeniuperspektyw i możliwości znalezienia pracy, niezbędne jest podjęcie syste-mowychdziałań także przez miasto.W tym celu:1. Ukierunkujemy edukację zawodową na potrzeby rynku pracy po-przezmodernizację oferty edukacyjnej szkół i placówek kształceniazawodowego do potrzeb pracodawców;2. Wprowadzimy program praktyk i staży w Urzędzie Miasta, miejskichprzedsiębiorstwach oraz prywatnych firmach funkcjonujących na te-reniemiasta;3. Będziemy koordynować współpracę pomiędzy biznesem a szkołamiwyższymi i średnimi;4. Zapewnimy doradztwo dla uczniów i absolwentów;5. Zapewnimy programy wsparcia finansowego „na start” dla młodych.Wsparcie osiedlowego małego biznesuMieszkańcy wielu obszarów miasta nie mają możliwości zaopatrzenia sięw podstawowe produkty i usługi na swoim osiedlu. Zmuszeni są jeździćdo oddalonych centrów handlowych. Stworzymy proste narzędzia, któreułatwią i zachęcą mieszkańców do korzystania z osiedlowych punktówhandlowych.
 • 22. Program dla Torunia 23W tym celu:1. Opracujemy i wdrożymy programy rewitalizacji wszystkich osiedli,uwzględniając także potencjalne kierunki rozwoju lokalnego biznesui miejsca na jego prowadzenie;2. Zapewnimy, aby na każdym osiedlu istniały centra usług oraz targo-wiska.Aktywne wspieranie bezrobotnych w znalezieniuzatrudnieniaBezrobotni w mieście powinni otrzymywać wsparcie w znalezieniuzatrudnienia.W tym celu:1. Wprowadzimy 50% ulgi na transport zbiorowy dla bezrobotnych;2. Wdrożymy nową strategię funkcjonowania Powiatowego UrzęduPracy z aktywnym serwisem i aktualną bazą ofert pracy oraz szkoleń;3. Zapewnimy programy wsparcia finansowego „na start” dla bezrobot-nych.
 • 23. 24 Program dla ToruniaPreferowane branże, które zamierzamy szczególnie wspierać m.in. po-przeztworzenie odpowiednich warunków do ich rozwoju i aktywnezabieganie o inwestorów, jak również dostosowanie oferty inwestycyjnejdo ich potrzeb, ulgi w lokalnych podatkach czy preferencyjne czynszew lokalach miejskich.Chcemy wprost dopasować miasto i mieszkańców do specyficznych ocze-kiwańpracowników i pracodawców wybranych branż. Będziemy szukaćpartnerów na lata tak, aby zapewnić stały popyt na wybranych specjali-stów.Taka długofalowa współpraca wszystkim przyniesie korzyści.h branża spożywcza, chemiczna, elektryczna i elektronicznaToruń posiada ogromny kapitał ludzki, wykształcony i doświadczonyw pracy w przedsiębiorstwach działających w tych branżach. Istnie-jącyw Toruniu współczesny rynek pracy nie wykorzystuje zasobówkadrowych jakie posiada miasto w tym zakresie. Wynika to w szczegól-nościz faktu, iż wiele zakładów działających w przeszłości, przestałofunkcjonować, a toruńskie szkoły zawodowe nadal kształcą kolejnychabsolwentów. Ale to także miejsca pracy dla mechaników, elektrykówi elektroników, a także dla osób z wyższym wyksztaceniem w wielukierunkach. Jednocześnie istnieją w Toruniu duże przedsiębiorstwadziałające w tych obszarach, które inwestują poza granicami gminy (np.Toruń-Pacific, TZMO czy Apator). Dlatego naszym celem jest wsparcielokalnych przedsiębiorstw oraz ukierunkowanie oferty inwestycyjnej nawybranych inwestorów i przedsiębiorców, którzy poszukują wykwalifiko-wanychpracowników.h branża kosmicznaTo może być jeden z ważniejszych kroków w rozwoju Uniwersytetu Mi-kołajaKopernika. Toruńscy absolwenci matematyki, informatyki, fizykiczy astronomii to wielki kapitał naszego miasta i potencjał do tworzeniainnowacyjnych gałęzi gospodarki. Dlatego chcemy tworzyć mechanizmyzapewniające miejsca pracy w branży naprawdę innowacyjnej. Zamie-rzamypodjąć działania, których celem jest otwarcie w Toruniu oddziałuterenowego Polskiej Agencji Kosmicznej. Głównym zadaniem Agencjima być koordynacja przedsięwzięć związanych z sektorem kosmicznymi uczestnictwem Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Obec-niePolska wpłaciła do ESA składkę w wysokości 60 mln euro przez trzylata. Te pieniądze są do zainwestowania w Polsce we współpracy z ESA.Toruń ma poważne atuty by z tej puli wziąć jak najwięcej. Natomiastobecnie polski sektor kosmiczny, mimo potencjału i chęci, w minimal-nymstopniu uczestniczy w programach ESA. Dlatego Agencja ma się
 • 24. Program dla Torunia 25przyczynić do rozwoju firm i in-stytucjibadawczo-rozwojowychz sektora kosmicznego w naszymmieście.Pojawinie się w Toruniu takiejprestiżowej jednostki badawczejpodnosi wizerunek miasta i stwa-rzaszanse na powstanie kolejnychzwiązanych z kosmonautyką kie-runkówrozwoju.g przemysły kreatywneTo segment gospodarki, którymoże przyczynić się do szybkiegorozwoju gospodarczego naszegomiasta. Stawiamy na duży poten-cjałtwórczy i podejmowane jużdziałania w tym zakresie przezistniejące organizacje, które niezostały do tej pory wsparte naodpowiednim poziomie. Myślimytu m.in. o takich branżach jak pro-dukcjafilmowa, grafika kompute-rowa,programowanie i IT, muzykaczy działalność organizacji poza-rządowych.Mamy w Toruniu wieleprzykładów dobrych projektówz tych dziedzin. UMK dostarczacorocznie świetnych grafików i in-formatyków.Stwórzmy modę nawybitnych toruńskich twórców. Toco charakteryzuje te branże to mo-bilnośćtych osób i łatwe adopto-waniesię do nowych miejsc pracy.Stworzymy dopasowane warunki,biura, sale warsztatowe, miejscaspotkań oraz szybki i bezpiecznyinternet. Zróbimy to na StarymMieście!Projekt Stare MiastoStare Miasto się wyludnia, PILNIEpotrzebuje mieszkańców i klien-tów,a nie tylko turystów. To jestostatnia szansa, aby przeprowadzićpełny proces rewitalizacji. Toruńma zagwarantowane miliony naten cel z funduszy europejskich,ale to już ostatni raz.Ze wsparciem środków UE prze-prowadzimyproces powrotumieszkańców na Stare Miasto.W zabytkowych wnętrzach po-wstanątakże biura do pracy dladynamicznych, kreatywnych ludzi.W celu rozwoju wymienionychbranż zamierzamy także:c wykorzystać nowy Fundusz Fil-mowydo jednoczesnego kreowaniamiejsc pracy w Toruniu,c wzmocnić edukację w zakre-siewybranych branż AkademiaMuzyczna, Szkoła OperatorówFilmowych, Podyplomowe stu-diazarządzania organizacjamipozarządowymi,c wzmocnić promocję wymienio-nychbranż kreatywnych poprzezfestiwale tematyczne, projekty,sympozja i konferencje (zwięk-szenieśrodków miejskich na ichrealizację, np. festiwale filmowei muzyczne, promocja toruńskichtwórców),c otworzyć inkubatory branżowe,budować partnerstwa oraz klastryze środków zewnętrznych.
 • 25. 26 Program dla Torunia
 • 26. 27Program dla Torunia
 • 27. 28 Program dla Torunia2. Dzieci i młodzież najważniejsząinwestycją, czyli wysoka jakość edukacjii placówek oświatowychMłodzi mieszkańcy miasta także mają prawo do wysokiej jakości życia.To od nich zależy przyszłość, dlatego traktujemy edukację i opiekę naddziećmi jako najważniejszą inwestycję. Zapewnienie miejsc w żłobkachi przedszkolach umożliwi rozwój dzieciom, a ich rodzicom samorealizacjężyciową i zawodową. Postulujemy zwiększenie wydatków na oświatę,a zamiast likwidacji szkół zmniejszenie liczebności klas oraz profesjo-nalneprzygotowanie kadry. Stawiamy na nowoczesne formy edukacjijako podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego. Szkoły powinnystać się dobrze wyposażonymi, demokratycznymi centrami aktywności.Świetlice szkolne nie powinny być tylko „przechowalniami” dzieci, aleklubami edukacyjnymi, oferującymi możliwość mądrego rozwoju orazbezpłatnej pomocy w nauce. Szkoły powinny dbać również o zdrowiemłodych obywateli, oferując im zdrowe posiłki i możliwość uprawia-niasportu. Nasze działania rozpoczniemy od opracowania wspólnie zewszystkimi interesariuszami Strategii Rozwoju Oświaty. Najważniejszecele i działania, jakie zamierzamy zrealizować.
 • 28. Program dla Torunia 29Sieć placówek oświatowych dopasowana do potrzebmieszkańców i nowoczesnych form edukacjiDostęp do edukacji i dobre warunki w tym zakresie stanowią podstawębudowania skutecznego systemu oświaty. Dlatego naszym celem jest za-pewnieniedostępu do placówek oświatowych dla wszystkich dzieci.W tym celu:1. Zapewnimy miejsca w żłobkach i przedszkolach dla wszystkichdzieci;2. Liczba dzieci w klasach będzie nie większa niż 24 osoby w szkołachpodstawowych, 26 osób w gimnazjach i 28 osób w szkołach ponad-gimnazjalnych;3. Wprowadzimy dodatkowe profilowane szkoły wg potrzeb mieszkań-cówi zmieniającego się rynku pracy, w tym szkołę artystyczną;4. Otworzymy liceum ogólnokształcące na lewym brzegu Torunia;5. Zapewnimy rozwój działalności placówek wychowania pozaszkol-nego.Wysokiej jakości usługi edukacyjne oferowane przezmiastoZapewnienie wysokiego poziomu edukacji i inwestowanie w mieszkań-cówstanowi dla nas podstawę rozwoju społecznego i gospodarczego.Z tego względu zwiększymy wydatki na oświatę o dodatkowe środkiz budżetu miasta, tak aby zapewnić jak najlepszą jakość w tym zakresie.W tym celu:1. Zapewnimy wysokie kompetencje kadry nauczycielskiej dzięki do-datkowymszkoleniom finansowanym ze środków europejskich;2. Zwiększymy środki finansowe na wyposażenie szkół do potrzeb no-woczesnychform nauczania;3. Poszerzymy ofertę edukacyjną poprzez:• zwiększenie liczby kółek zainteresowań,• zajęcia dodatkowe dla dzieci mających problemy w nauce,• wdrożenie programu wspierania szczególnie utalentowanychdzieci;4. Będziemy wspierać alternatywne formy edukacji (np. szkoły demo-kratyczne);6. Utworzymy programy wsparcia dla programów autorskich w szko-łach;
 • 29. 30 Program dla Torunia7. Ukierunkujemy edukację po-nadgimnazjalnąna potrzebyrynku pracy poprzez moderni-zacjęoferty edukacyjnej szkółi placówek kształcenia zawodo-wegodo potrzeb pracodawców;8. Zamierzamy inwestowaćw szkoły zawodowe.Dostosujemy placówki kształceniazawodowego (szczególnie warsz-taty)do standardów europejskich.Zapewnimy współpracę z przed-siębiorstwamiw celu odbywaniapraktyk i staży.Szkoła przyjazna dla dziecii młodzieżyAby dzieci i młodzież chętnie spę-dzałaczas w szkole, a edukacjawykraczała poza czas lekcyjny,warunki w szkołach muszą byćdostosowane do potrzeb uczącychsię i muszą odpowiadać obecnymstandardom projektowym.W tym celu:1. Zapewnimy komfortowąi przyjazną przestrzeń we-wnątrzi na zewnątrz szkół(miejsca do siedzenia, kolorw szkołach, indywidualneszafki dla każdego ucznia, wi-fidostępne dla uczniów);2. Poprawimy jakość żywieniaw toruńskich placówkachoświatowych, wprowadzimyzdrową, regionalną żywnośćw stołówkach (i sklepikachszkolnych), zrównoważonądietę z możliwością wyboruz kilku dań oraz drugie śniada-nia,a stołówki staną się nowo-czesnymimiejscami spotkań;3. Wprowadzimy nową jakośćświetlic szkolnych. Zwięk-szymyliczbę zajęć rozwijają-cychtalenty naszych dzieci,zwiększymy dostępność doświetlic w szkołach podsta-wowych,wydłużymy ich czas
 • 30. Program dla Torunia 31funkcjonowania i przywrócimyświetlice w gimnazjach, gdzieświetlice staną się miejscamirozwijającymi talenty młodychludzi;4. Szkolne biblioteki staną sięcentrami multimedialnymi;5. Zapewnimy pomoc medycznąw szkołach;6. Wokół szkół pojawią się miej-scado siedzenia i parkingi dlarowerów;7. Zapewnimy bezpieczną drogędo szkoły, aby dzieci mogłybezpiecznie ją pokonywać sa-modzielnie.Szkoła jako ważny ośrodekanimacji osiedlowej dzieci,dorosłych i seniorówSzkoły oprócz funkcji edukacyj-nychmogą stać się ośrodkamianimacji osiedlowej. W ich prze-strzeniach,jak również wokół,lokalna społeczność znajdzie dlasiebie ofertę.W tym celu:1. Przestrzeń wokół szkół prze-organizujemyjako miejscespotkań i aktywności dla naj-bliższegosąsiedztwa;2. Zapewnimy współpracę szkółz instytucjami kulturalnymina terenie miasta (cyklicznezajęcia w muzeach, teatrach,galeriach);3. Zapewnimy w szkołach zajęciadodatkowe, angażujące senio-rówi rodziców.3. Komfortowe i tanie pruszanie się pomieścieTransport to kluczowy aspekt funkcjonowania miasta i ważny elementcodzienności mieszkańców. Obecnie w Toruniu dominuje indywidu-alnyruch samochodowy, drogi są obciążone i zatłoczone, a nakładyna inwestycje drogowe są ogromne. Dlatego proponujemy odwróceniepriorytetów na korzyść innych środków transportu, co pozwoli odciążyćdrogi, zmniejszyć korki, poprawić jakość powietrza i zmniejszyć liczbęwypadków. Korzyści będą odczuwalne przez wszystkich, także przez kie-rowców.Nie zapominając o potrzebach wszystkich uczestników ruchu,szczególnie zadbamy o trzy grupy.PiesiPiesi powinni być równoprawnymi użytkownikami ruchu w mieście.Zadbamy o to, by poruszanie się pieszo było bezpieczne, komfortowe
 • 31. 32 Program dla Toruniai atrakcyjne. Zapewnimy przyjazną przestrzeń: miejsca do odpoczynku,oświetlenie, zieleń. Perspektywa pieszych będzie priorytetem w projek-towaniuulic i skrzyżowań. Tam gdzie to możliwe, będziemy stosowaćstrefy uspokojonego ruchu.W tym celu:1. Dostosujemy lub wytyczymy ciągi komunikacyjne do bezpiecznego,komfortowego i atrakcyjnego poruszania się piechotą;2. Wprowadzimy strefy uspokojonego ruchu (living steet) jako stan-darddla ulic wewnętrznych na osiedlach mieszkalnych;3. Wprowadzimy miejsca do odpoczynku i pozostałe wyposażenie naciągach komunikacji pieszej (oświetlenie, mała architektura, zieleń,kosze na odpady);4. Otworzymy dla pieszych most kolejowy, zbudujemy ciąg spacerowyod mostu kolejowego do mostu im. J. Piłsudskiego na Kępie Bazaro-wejoraz obustronne zejścia z mostu Piłsudskiego na Kępę Bazarową.
 • 32. Program dla Torunia 33RowerzyściRower to szybki, zdrowy i przyjazny środowisku środek transportu,który powinien stać się standardem i alternatywą dla samochodu. Dla-tegozapewnimy rowerzystom bezpieczne i komfortowe poruszanie siępo mieście. Zadbamy o szybszą rozbudowę i spójność infrastrukturyrowerowej, tak aby połączyć ze sobą wszystkie części miasta. Będziemystosować rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo wszystkich uczest-nikówruchu. Wprowadzimy lub rozwiniemy sieci wypożyczalni rowerówzintegrowane z transportem publicznym. Będziemy prowadzić kampaniepropagujące i edukacyjne, także na rzecz przestrzegania przepisów przezrowerzystów.W tym celu:1. Wprowadzimy nowy standardinfrastruktury rowerowej,zapewniający bezpieczeństwoi odseparowanie ruchu rowero-wegood pieszego;2. Rozbudujemy infrastrukturęrowerową. Zapewnimy po-łączeniewszystkich osiedlimiasta ciągami komunikacjirowerowej;3. Wprowadzimy ruch rowerowyna ulice jednokierunkowe;4. Wypożyczalnie rowerów zin-tegrujemyz siecią publicznegotransportu;
 • 33. 34 Program dla ToruniaOsoby korzystające z transportu zbiorowegoZbiorowy transport jest najbardziej efektywnym systemem transportu.By korzystało z niego więcej osób, powinien być szybki, niezawodny,komfortowy i tani. Transport publiczny powinien mieć priorytet w ru-chuulicznym, a w budżecie miasta priorytet inwestycyjny. Dlategozwiększymy nakłady na transport publiczny i obniżymy ceny biletów,jednocześnie dbając o zwiększanie standardu pojazdów. Układ sieci do-stosujemydo rozmieszczenia i potrzeb mieszkańców i odwiedzającychmiasto. Będziemy wprowadzać niskoemisyjne i ciche rozwiązania. Bę-dziemyrealizować wspólne programy i inwestycje w komunikację pod-miejskąz gminami ościennymi.W tym celu:1. Dostosujemy układ sieci i rozkład jazdy transportu zbiorowego, dopotrzeb mieszkańców i turystów;2. Obniżymy ceny biletów na publiczny transport zbiorowy (bilety cza-sowe,ew. strefowe + darmowe weekendy);3. Wprowadzimy bezwzględny priorytet w ruchu ulicznym dla pojaz-dówkomunikacji zbiorowej:• zielone światła dla tramwajów na skrzyżowaniach,• Bus Raid System — wydzielone pasy dla autobusów lub pasyautobusowo-tramwajowe;Malmo, Szwecja
 • 34. Program dla Torunia 354. Rozbudujemy linie tramwajowe z zielonymi torowiskami jako stan-dard:c linia tramwajowa na Wrzosy i JAR ulicami Chełmińską i Długą,c linia tramwajowa na Rubinkowo;5. Wprowadzimy nowej jakości, atrakcyjne przystanki — większe i bar-dziejzabudowane wiaty, kioski lub automaty z biletami i kawą;6. Podniesiemy standard pojazdów na niskopodłogowe i ekologicznez WiFi.Najważniejsze inwestycje drogowe:c Połączenie lewego brzegu Torunia z autostradą A1, poprzezbudowę węzła „Czerniewice”, rezygnacja z budowy węzła „Klu-czyki”i trasy Staromostowej, utrzymanie mostu Piłsudskiegojako most śródmiejski a nie tranzytowy;c Rozbudowa ulicy Łódzkiej od węzła „Czerniewice” do TrasyWschodniej, przy rezygnacji z jej rozbudowy od Trasy Wschod-niejdo ul. Andersa;c Rezygnacja z rozbudowy Konstytucji 3 Maja o drugą jezdnięi budowa w tym miejscu alei;c Dokończenie Trasy Średnicowej bez jej zachodniego odcinka odOkrężnej do Szosy Bydgoskiej w sposób nowoczesny, uwzględ-niającyotoczenie drogi, które nie spowoduje powstania kolejnejbariery;c Budowa Trasy Wschodniej (od Placu Daszyńskiego do Po-lnej)w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców (tunel lubwykop).4. Budownictwo komunalne tańszychmieszkań na atrakcyjnych osiedlach szansąna własne mieszkania dla ludzi młodychi rodzinMieszkanie jest jedną z najbardziej podstawowych potrzeb życiowychkażdego człowieka. Niestety bardzo wielu mieszkańców nie stać nakredyt hipoteczny na zakup własnego mieszkania. Dlatego stawiamyna budownictwo tanich mieszkań komunalnych dla ludzi młodych orazmieszkań komunalnych o wyższym standardzie dla rodzin. Wpłynie tona obniżenie cen mieszkań deweloperskich. Jednocześnie zamierzamy
 • 35. 36 Program dla Toruniaskończyć z polityką budowania osiedli socjalnych, które tworzą gettabiedy. Dlatego wdrożymy mechanizm pozyskiwania przez miasto poje-dynczychmieszkań w spółdzielniach mieszkaniowych z przeznaczeniemna mieszkania socjalne (rozproszenie pojedynczych mieszkań socjalnychw całym mieście).W tym celu:1. Wdrożymy program budowy tanich mieszkań dla młodych ludzi;System budowy tanich mieszkań oparty jest o założenie, iż inwestor,czyli TBS nie działając dla zysku, zbuduje budynek mieszkalny z lo-kalami,których cena nie przekroczy 3 tyś. zł za metr kwadratowy,i które lokatorzy mogą wykupić, płacąc przez 20 lat miesięczneopłaty ratalne. W ten sposób lokatorzy stopniowo dochodzą do wła-sności.Kredyt na budowę budynku mieszkaniowego zaciąga spółkakomunalna, w związku z tym mieszkańcy omijają główną prze-szkodę,jaką jest uzyskanie kredytu w banku. Oprócz opłat ratalnychprzyszli nabywcy będą opłacać czynsz.2. Wdrożymy program budowy tanich mieszkań rodzinnych o podwyż-szonymstandardzie z jednoczesnym zwiększaniem zasobów komu-nalnychmieszkań socjalnych;System budowy tanich i dużych mieszkań rodzinnych o podwyższo-nymstandardzie oparty jest o założenie, iż inwestor, czyli TBS zbu-dujebudynek mieszkalny z lokalami, które lokatorzy mogą wykupić,oddając w rozliczeniu swoje mieszkanie, które stanie się zasobemkomunalnym mieszkań socjalnych.
 • 36. Program dla Torunia 375. Przyjazna przestrzeń publiczna naosiedlach, zachęcająca do rekreacji i spotkańoraz aktywności gospodarczej5.1 Przestrzeń publicznaUlice, place, parki i budynki publiczne to nasze codzienne środowisko, odktórego zależy jakość życia. Przestrzeń publiczna powinna być komfor-towa,funkcjonalna, bezpieczna i dostępna dla wszystkich niezależnie odwieku, sprawności fizycznej, stanu zdrowia, zasobności portfela i miejscazamieszkania. Proponujemy przeniesienie nacisku z wysokobudżeto-wychinwestycji na racjonalne i konkretne usprawnienia, które przyno-sząodczuwalną poprawę jakości życia.Naszym celem jest zagospodarowanie przestrzeni miasta w taki sposób,aby mieszkańcy i turyści chętniej w niej przebywali. Pojawią się miejscaspotkań i rekreacji. Nowe ławki, fontanny i małe skwery będą zachętą dokorzystania z przestrzeni publicznej.W tym celu:1. Wprowadzimy strefy uspoko-jonegoruchu jako standard dlawszystkich ulic na osiedlachmieszkalnych.Ulica osiedlowa może wy-glądaćinaczej niż proponująmieszkańcom pracownicyMZD. Ulice mogą być bez-pieczne,ciche i zielone.Istnieje wiele sposobów, abyograniczyć prędkość, stwo-rzyćbezpieczne warunki dlawszystkich mieszkańcówi jednocześnie nie tracićmiejsc parkingowych. Bę-dziemysadzić drzewa dającecień oraz przydrożną zieleń.Wprowadzimy system podle-waniaulicznej zieleni z wodydeszczowej. Przy drogachpojawią się ławki, miejscaodpoczynku i zabaw.
 • 37. 38 Program dla Torunia2. Uspołecznimy procesy pro-jektowaniawszystkich prze-strzenipublicznych;Wszystkie przestrzenie pu-blicznew Toruniu będą pro-jektowaneprzy współudzialemieszkańców. Mieszkańcybędą mieli możliwość współ-decydowaniao ich funkcjachi wyglądzie.3. Będziemy dostosowywać prze-strzeńdo potrzeb osób niepeł-nosprawnychi seniorów, abynikogo nie wykluczać z możli-wościprzebywania i porusza-niasię w niej;Powołamy zespół złożonyz osób z różnymi niepełno-sprawnościami,który będziewspierał urzędników w ni-welowaniubarier.4. Wprowadzimy nowelizacjęprawa handlu lokalnego po-przezumożliwienie handluobnośnego i obwoźnego nawybranych ulicach (ulica han-dlowa)na osiedlach;5. Zrealizujemy inwestycjew zbiorcze parkingi dla samo-chodów;Odciążymy ulice osiedlowez samochodów, poprzez bu-dowęzbiorczych parkingówna osiedlach w partnerstwiepubliczno-prywatnym.6. Zbudujemy edukacyjne i ekolo-giczneplace zabaw na każdymosiedlu;7. Zagospodarujemy skwery naosiedlach mieszkalnych jakomiejsca spotkań, wypoczynkui rekreacji;Przeprowadzimy inwenta-ryzacjęskwerów miejskichna wszystkich osiedlach,opracujemy katalog dobrychpraktyk zagospodarowaniaprzestrzeni osiedlowych,przeprowadzimy procesywspólnego projektowaniaz mieszkańcami. Projektybędą realizowane wg ko-lejnościustalanych przezmieszkańców.8. Zadbamy o czystość i wysokąjakość trawników miejskichjako miejsc do rekreacji (zarzą-dzanietrawnikami);9. Wprowadzimy skutecznysystem wspierania właścicielipsów (wybiegi, wodopoje, toa-lety,infrastruktura do sprząta-nia,dedykowana strona www);10. Stworzymy warunki do wy-poczynkui aktywności miesz-kańcówna miejskich terenachzielonych, w tym w parkachi miejskich lasach;11. Zagospodarujemy część nad-brzeżyrzek i „zbiorników wod-nych”;Działania, które zamie-rzamyzrealizować, to m.in.budowa terenów rekre-acyjnychz plażą miejskąpomiędzy laskiem na skarpiea nowym mostem, nowezagospodarowanie Bulwaru
 • 38. Program dla Torunia 39Filadelfijskiego jako przestrzeni rekreacyjnej i usługowej oraz kajakmiejski, jako element stymulujący rozwój terenów nadbrzeżnych.12. Wprowadzimy wodę w przestrzeń miejską na każdym osiedlu (fon-tanny,brodziki, wodopoje);13. Wprowadzimy w przestrzeń miejską ławki. Wszędzie będzie możli-wośćwypoczynku na świeżym powietrzu;Aby mieszkańcy wrócili w przestrzeń publiczną, niezbędne są miejscado siedzenia. Naszym celem jest odzyskanie podwórek dla mieszkań-cówpoprzez wyposażenie ich w tak podstawową infrastrukturę.14. Zwiększymy liczbę drzew w przestrzeni miasta;15. Zrewitalizujemy tereny zieleni wokół Starego Miasta w Toruniu;W pierścieniu zieleni wokół Starego Miasta funkcjonują duże obszaryo ogromnym potencjale, dziś zupełnie nie wykorzystanym. Zadbamyo wprowadzenie infrastruktury rekreacyjnej i edukacyjnej na tere-nachzieleni wokół centrum Torunia (zob. s. 26).16. Wprowadzimy konkursy na projekty architektoniczne ważnych prze-strzenii budynków publicznych, zamiast przetargów.Wizualizacja przykładowegoparkingu wielopoziomo-wego,os. Rubinkowo II, pętlaautobusowa
 • 39. 40 Program dla Torunia5.2 Ład przestrzennyCzas skończyć z chaosem w prze-strzeni.Polityka miejska nie możestanowić zlepku oderwanych odsiebie inwestycji. By miasto roz-wijałosię harmonijnie, potrzebnesą spójne i przemyślane działania.Dlatego chcemy zwiększyć zna-czenieplanowania i przyspieszyćprace planistyczne. Wykorzystamyistniejące narzędzia planistycznei procedury, takie jak miejscoweplany zagospodarowania prze-strzennego,parki kulturowe czystandardy zagospodarowaniaprzestrzeni miejskich. Będziemyzapobiegać suburbanizacji, czyliżywiołowemu i niekontrolowa-nemurozlewaniu się miasta orazwymagać, aby na nowych osiedlachpowstawała infrastruktura, którejobecnie brakuje. Działania te będąw większym stopniu niż obecnieuwzględniały głos mieszkańcówpoprzez wdrożenie narzędzipartycypacyjnego opracowaniadokumentów planistycznych.Poprawimy estetykę przestrzenipoprzez uporządkowanie komuni-kacjiwizualnej miasta i powołanieurzędu Plastyka Miejskiego.W tym celu:1. Wdrożymy narzędzia party-cypacyjnegoopracowywaniaMiejscowych Planów Zago-spodarowaniaPrzestrzennegoi przyspieszymy procesy ichuchwalania;2. Uporządkujemy język komuni-kacjiwizualnej (w tym komer-cyjnej)w przestrzeni miasta,poprzez odpowiednie regulacjew zakresie estetyki miasta i za-pisyw MPZP;3. Powołamy urząd Plastyka Miej-skiego.
 • 40. Program dla Torunia 416. Lepsze warunki życia najgorzejsytuowanych mieszkańców oraz osóbstarszych i niepełnosprawnychNie możemy zapominać o tychmieszkańcach miasta, którzypotrzebują pomocy. Dlatego bę-dziemyprzeciwdziałać zjawiskommarginalizacji coraz większychgrup społecznych i dążyć do po-prawypołożenia najgorzej sytu-owanychmieszkańców oraz osóbstarszych i niepełnosprawnych,szczególnie tych samotnych.W tym celu:1. Będziemy tworzyć mechani-zmyw celu organizacji prac do-rywczychna rzecz miasta lubinnych podmiotów;Począwszy od prostychprac porządkowych, np.sprzątanie, odśnieżanieulic, po wsparcie dla innychmieszkańców, np. robieniezakupów, wyprowadzeniepsów, pakowanie zakupóww supermarketach, itp.2. Będziemy rozwijać systemopieki nad osobami starszymii niepełnosprawnymi poprzezzwiększanie miejsc w domachopieki oraz zwiększenie liczbyopiekunów osób starszychi niepełnosprawnych.3. Stworzymy politykę senioralnąmiasta, która skoordynuje za-soby,będzie świadoma potrzebseniorów oraz szans i ograni-czeńw realizacji celu, jakimjest poprawa jakości ich życia,poprzez:• pobudzenie współpracymiędzy podmiotamidziałającymi na rzecz se-niorów,by były widocznedla swych beneficjentóww przestrzeni publicznej,• rozpoczęcie debaty natemat potrzeb seniorówi stały ich monitoring,• wsparcie promocyjnedla organizacji pozarzą-dowychdziałających narzecz seniorów,• aktywizację działańuwzględniających po-trzebyi możliwości osóbstarszych oraz ich pomy-słówi przedsiębiorczości,
 • 41. 42 Program dla Torunia• wspieranie polityki informowania o wszelkich możliwych środ-kachinstytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, z którychmogą seniorzy korzystać lub je tworzyć — wedle tego, co prze-widująinne obszary Programu Czasu Mieszkańców, np. two-rzenieprzyjaznej infrastruktury w najbliższym otoczeniu osóbstarszych: domy kultury jako centra aktywizacji i realizacji ini-cjatywnie tylko dla dzieci czy młodzieży, ale także dla seniorów.7. Rewitaliacja osiedli, czyli ożywieniespołeczno-gospodarcze obszarów miastadotkniętych kryzysemWiele obszarów Torunia dotknął kryzys społeczny, środowiskowyi gospodarczy. Na większości osiedli można znaleźć obszary dotkniętekryzysem. Naszym celem jest kompleksowa interwencja w te obszarytak, aby mogły w przyszłości rozwijać się samodzielnie. Niezbędne jestopracowanie Programów Rewitalizacji uwzględniających aspekty spo-łeczne,ekonomiczne i środowiskowe. Potrzebujemy kompleksowych roz-wiązań,opartych na lokalnych uwarunkowaniach, które uczynią z nichmiejsca, w których chce się żyć i które chce się odwiedzać — zdroweekonomicznie i społecznie. Brak spójnej polityki w tej sprawie powoduje,że zmieniają się w getta wykluczenia i biedy lub luksusowe enklawy, naktóre stać tylko nielicznych. Malowanie fasad czy remont chodników niewystarczą. Dlatego proponujemy tworzenie Programów Rewitalizacjidzielnic i osiedli opracowanych na podstawie realistycznych diagnoz i wewspółpracy z mieszkańcami. Będziemy dbać o równowagę funkcji miesz-kalnychi usługowych, przeciwdziałać wzrostowi czynszów i wypieraniumieszkańców z obszarów rewitalizowanych.8. Toruń atrakcyjnym miastem dla gościi nowa jakość identyfikacji wizualnej miastaPoszerzenie oferty turystycznej miastaOferta turystyczna miasta powinna być zróżnicowana, aby w możliwiejak największym stopniu przyciągać gości z zewnątrz.
 • 42. Program dla Torunia 43W tym celu:1. Wdrożymy nową ofertę dla turystyki kulturalnej;2. Przygotujemy i wdrożymy oferty dla turystyki biznesowej, w tym po-przezorganizację szkoleń, konferencji i kongresów;3. Opracujemy i stworzymy nowe szlaki turystyczne po Toruniu, obej-mująceróżne epoki historyczne.Identyfikacja wizualna i wizerunek miastaIdentyfikacja wizualna miasta jest istotnym elementem polityki miej-skiej.Naszym celem jest realne kształtowanie identyfikacji miasta tak,by mogła służyć jego rozwojowi i wprowadzała uporządkowany i es-tetycznysystem miejski. Każde miasto ma swoje unikatowe wartościi atrakcje, które należy wspierać.W tym celu:1. Wprowadzimy czytelny i spójny system identyfikacji graficznejw przestrzeni publicznej miasta;2. Określimy wspólny dla wszystkich wydziałów, jednostek organiza-cyjnychoraz spółek miejskich system identyfikacji wizualnej (księgaznaku, zasady korzystania z loga i herb miasta);3. Wprowadzimy nową szatę graficzną miasta zarówno w przestrzeniwirtualnej jak i miejskiej;4. Będziemy aktywnie budować wizerunek miasta na zewnątrz.Toruń od lat posiada wybranew konkursie logo. Dziś prawiezapomniane.Otwarcie miasta na Europę i światMiasto otwarte to miasto współpracujące z innymi miastami w Europiei na świecie, które dzieli się zasobami, wiedzą i doświadczeniami wewszystkich sektorach funkcjonowania. Naszym celem jest zatem ak-tywnawspółpraca z innymi miastami w Europie i na świecie.W tym celu:1. Rozpoczniemy realną współpracę administracji, biznesu i organizacjipozarządowych z miastami partnerskimi;2. Będziemy aktywnie zabiegać o partnerów z innych regionów świata.
 • 43. 44 Program dla Torunia9. Dobre warunki dla twórców i animatorówkultury a Toruń naprawdę kulturalny!Kultura i jej dziedzictwo jest ważnym elementem budowania tożsamościmiasta. Szeroka oferta kulturalna i możliwość kreatywnego, aktywnegospędzania wolnego czasu wpływają na poprawę jakości życia. Dlategozadbamy o zróżnicowaną ofertę kulturową o różnych skalach, od teatrówi muzeów po lokalne domy kultury i centra aktywności. Chcemy wspieraćlokalnych twórców i animatorów kultury oraz zapewniać realizację naj-lepszychjakościowo projektów. Zadbamy o ochronę dziedzictwa kulturo-wegoróżnych epok oraz rozwój architektury i sztuki, zachęcając równieżinwestorów do renowacji zabytków i współczesnych form mecenatu.Zadania jakie zamierzamy podjąć to:Zapewnienie wysokiej jakości edukacji kulturalnej dlaróżnych grup wiekowychKultura stanowi jeden z fundamentów w rozwoju człowieka. Zwiększakreatywność, pozwala na aktywne spędzanie wolnego czasu i buduje toż-samośćlokalną i ponadlokalną. Dlatego stawiamy na edukację kulturalnąjako jeden z naszych priorytetów we wspieraniu mieszkańców w ichrozwoju.
 • 44. Program dla Torunia 45W tym celu:1. Opracujemy wspólnie z miesz-kańcamii wdrożymy kom-pleksowyprogram edukacjikulturalnej dla różnych grupwiekowych;2. Utworzymy centra osiedlowejaktywności prowadzące dzia-łalnośćdla dzieci, młodzieży,dorosłych i seniorów — nakażdym osiedlu;3. Miejskie instytucje kulturybędą prowadziły zajęcia eduka-cyjnew zakresie swoich kom-petencji;4. Szkoły staną się integralnymelementem nowego programuedukacji kulturalnej.Miasto siedzibą kreatyw-nychpodmiotów kulturyJakość wydarzeń kulturalnych, ichedukacyjny i rozwojowy dla miastacharakter, mogą zapewnić roz-wiązania,umożliwiające realizacjęnajlepszych jakościowo projektów,realizowanych z myślą o różnychodbiorcach. Wdrożymy także pa-kietnarzędzi wspierający twórcówi animatorów kultury w ich działal-nościi rozwoju.W tym celu:1. Zapewnimy wysoką jakośćprojektów realizowanych ześrodków miejskich poprzezsprawiedliwy i transparentnysystem oceny merytorycznej,dokonywanej przez zewnętrz-nychekspertów;2. Stypendia dla artystów i ani-matorówkultury będą na po-ziomieumożliwiającym życiei działalność artystyczną;3. Zapewnimy w drodze kon-kursówlokale miejskie dlaorganizacji pozarządowychdziałających w sferze kultury,w zamian za działania skiero-wanedo lokalnej społeczności;4. Przekształcimy miejską in-stytucję— Toruńską AgendęKulturalną w Biuro ObsługiKultury „TAK na BOK”, którejnowym celem statutowym bę-dziewspieranie i promowanielokalnych artystów (manage-ment).Realizację wydarzeńkulturalnych powierzymyorganizacjom pozarządowym,w drodze konkursów;5. Wdrożymy rozbudowany pro-gramrezydencjalny.Kultura stymulatorem roz-wojugospodarczegoBogate życie kulturalne czynimiasto atrakcyjnym i przyciągaprzybyszy z zewnątrz. Kulturastanie się czynnikiem wpływają-cymznacząco na rozwój gospo-darczy.Poprzez wysoki poziom,kreatywność, dobrą organizacjęi promocję zwiększymy liczbę gościodwiedzających miasto w celachkulturalnych.
 • 45. 46 Program dla ToruniaW tym celu:1. Zwiększymy środki budżetowena organizację festiwali o za-sięgukrajowym i międzynaro-dowym;2. Zapewnimy środki z miejskiegobudżetu na wkłady własne dlawydarzeń kulturalnych, któreotrzymały granty w konkur-sacheuropejskich lub MKiDN;3. Zapewnimy współpracę kul-turyi biznesu;4. Będziemy animować i promo-waćogólnomiejskie i osiedlowewydarzenia kulturalne.Ochrona dziedzictwakulturowegoNasze miasto ma swoją unikatowąhistorię, która stanowi ważnyelement w budowaniu tożsamościmiejsca. Będziemy chronić dzie-dzictwokulturowe miasta różnychepok, rewitalizować zabytkoweprzestrzenie i wspierać inwestoróww renowacji zabytków i opiece nadnimi.W tym celu:1. Biuro Miejskiego Konserwa-toraZabytków będzie pełniłotakże rolę profesjonalnegobiura obsługi właścicieli i za-rządcówbudynków zabytko-wych;2. Programy renowacji zabytko-wychbudynków będą uwzględ-niałycałe miasto;3. Zwiększymy środki i zmienimyzasady przyznawania dotacjina remonty zabytków orazstworzymy system zachęt doopieki nad zabytkami przez ichwłaścicieli;4. Będziemy promować dziedzic-twomiasta i jego rolę w roz-wojuspołeczno-gospodarczym.
 • 46. Program dla Torunia 4710. Ruch to zdrowie, sport to aktywnośćfizyczna mieszkańców. Chodzi o Ciebie...10.1 Kultura fizycznaChcemy by sport był uprawiany powszechnie przez wszystkie grupyspołeczne i pokolenia, a nie tylko biernie obserwowany podczas wiel-kichimprez sportowych. Stworzenie warunków i zachęt do aktywnościfizycznej będzie korzystne dla zdrowia mieszkańców. Dlatego będziemyinwestować w boiska zamiast w duże wydarzenia i wielkopowierzch-nioweobiekty. Będziemy animować kulturę fizyczną na poziomie lokal-nymwśród wszystkich grup społecznych i pokoleń, wspierać małe klubysportowe i szkolenie młodzieży. Zwiększymy udział podróży pieszychi rowerowych w transporcie. Zadbamy o trasy rekreacji pieszej i rowe-rowej,ścieżki zdrowia i miejsca do ćwiczeń w przestrzeni publicznej.Będziemy prowadzić kampanie propagujące aktywność fizyczną wśródwszystkich mieszkańców. Najważniejsze cele i działania:Ruch na świeżym powie-trzupodstawą profilaktykizdrowotnej mieszkańcówTworzenie warunków i zachęt doaktywności fizycznej mieszkańcówjest podstawowym działaniem,zmierzającym do zapewnieniazdrowia mieszkańców mia-sta.Warunki te i zachęty będąuwzględniać różne grupy i poko-lenia:kobiety i mężczyzn, dziecii młodzież, a także osoby starszei niepełnosprawne.W tym celu:1. Zwiększymy udział podróżypieszych i rowerowych w poru-szaniusię po mieście;2. Wyznaczymy trasy do rekre-acjipieszej i rowerowej naosiedlach, z określeniem czasuprzejścia, lub przejazdu rowe-rem;3. Przeprowadzimy kampaniepromujące ruch pieszy, ro-werowyi aktywność fizycznąna świeżym powietrzu, jakoważny element zdrowia pu-blicznego;4. Wyznaczymy i oznakujemyścieżki zdrowia na wszystkichosiedlach;5. Stworzymy osiedlowe miejscarekreacji dla rodzin;6. Wprowadzimy na osiedlachinfrastrukturę do uprawianiasportów amatorskich, wypeł-
 • 47. 48 Program dla Torunianioną treścią i programami dopasowanymi do różnych grup wieko-wych;• boiska do piłki nożnej, koszykówki, siatkówki, unihokeja,badmintona;7. Na osiedlach otworzymy centra osiedlowej aktywności prowadzącedziałalność animującą w zakresie kultury fizycznej dla dzieci, mło-dzieży,dorosłych i seniorów;• Powołamy osiedlowych animatorów aktywności sportowej;• Będziemy organizować amatorskie miejskie rozgrywki.Nowa polityka wsparcia dla klubów sportowychDotacje dla klubów sportowych będą uwzględniać różnorodność dyscy-plin,liczbę osób trenujących w klubach, sukcesy.W tym celu:1. Opracujemy i wdrożymy nową strategię dotacji dla klubów;2. Wdrożymy program wspierania sportowych talentów;3. Wdrożymy odrębny program wsparcia dla organizatorów wydarzeńsportowych.
 • 48. Program dla Torunia 4910.2 Dostęp do dobrej i niedrogiej żywnościWysoka jakość życia w mieście to także dostęp do zdrowej, lecz niedro-giejżywności. Dlatego będziemy dbać o preferencyjne warunki na osie-dlowychtargowiskach dla lokalnych rolników i producentów żywnościz regionu oraz wspierać rozwój kooperatyw spożywczych. Będziemywspierać różnorodność oferty żywieniowej oraz rozwój niedrogich lokal-nychjadłodajni i barów mlecznych jako uzupełnienia dla tradycyjnychrestauracji. Zdrowe, zrównoważone posiłki powinny być również do-stępnew publicznych żłobkach, przedszkolach i szkołach.W tym celu:1. Wprowadzimy preferencyjne warunki dla producentów ekologicznejzdrowej żywności na osiedlowych targowiskach (także tych nowych);2. Będziemy zamawiać zdrową, ekologiczną i regionalną żywność dopublicznych przedszkoli i szkół;3. W szkolnych sklepikach promowana będzie zdrowa żywność.11. Zielonemiasto przyjazneśrodowisku11.1 Ochrona środowiskaCzyste i zdrowe środowisko topodstawa dobrego życia w mieście.Dlatego będziemy dbać o jakośćpowietrza w mięście poprzezwspieranie wymiany urządzeńgrzewczych na niskoemisyjnei nieemisyjne. By ograniczyć zapy-leniei zanieczyszczenie hałasem,będziemy promować aktywneformy transportu. Ważne jest dlanas także ograniczenie wpływumiasta na środowisko globalne,dlatego będziemy dbać o oszczęd-nośćenergetyczną miasta i in-westowaćw produkcję energii zeźródeł odnawialnych. Zwiększymyefektywności gospodarowania od-padamipoprzez selekcję, recykling,kompostowanie i odzysk mate-riałów.Będziemy dbać o ochronębioróżnorodności i ekosystemów,od których zależy życie w naszymmieście.W tym celu:1. Bezwzględnie będziemy chro-nićbioróżnorodność w prze-strzenimiasta;2. Podniesiemy efektywnośćenergetyczną miasta;3. Będziemy wspierać finansowowymianę kotłów opalanych wę-glemna systemy nieemisyjnelub niskoemisyjne;4. Miasto będzie inwestowaćw produkcję energii ze słońca;
 • 49. 50 Program dla Torunia5. Zwiększymy efektywność gospodarowania odpadami (selektywnazbiórka, recykling, kompostowanie odpadów biodegradowalnych).11.2 Zieleń w mieścieZieleń w mieście to nie tylko ozdoba — jest ważna dla zdrowia i jakościżycia mieszkańców. Obecność zieleni sprawia, że mieszkańcom nie tylkolepiej się wypoczywa, ale także pracuje. Dlatego będziemy dbali o dobrewarunki do rekreacji, aktywnego wypoczynku i spotkań wśród zieleni.Zadbamy o to, by tereny zieleni były dostępne z miejsca zamieszkaniana odległość krótkiego spaceru. Powstrzymamy wyprzedaż i zabudowęterenów zieleni, zamiast tego będziemy tworzyć nowe parki i skwery.Zadbamy o pielęgnację istniejących i zwiększenie liczby nowych drzewprzy ulicach i między budynkami. Będziemy dbali o to by zieleń tworzyłaspójny system, co wspiera równowagę przyrodniczą, poprawia mikrokli-mati jakość powietrza. Ważnym elementem zieleni są dla nas ogródkidziałkowe.Posadzimy 4 tysiące drzew w czasie jednej kadencji
 • 50. Program dla Torunia 51III. Porozumienie miastRozwiązanie wielu lokalnych problemów w miastach wymaga zmian na poziomie ogólnokra-jowym.Dlatego tworzymy Porozumienie Ruchów Miejskich, by razem walczyć o wspólnemiejskie sprawy, wpływać na ustawodawstwo i podział środków oraz zabiegać o interes pol-skichmiast wszędzie tam, gdzie zapadają istotne decyzje: w Warszawie, Brukseli czy Stras-burgu.Połączone siły ruchów miejskich zadbają m.in. o lepsze prawo regulujące kwestie politykimieszkaniowej, reprywatyzacji, bezpieczeństwa ruchu, reklamy zewnętrznej czy uprawnieńsamorządów, by zapewnić naszym miastom zrównoważony rozwój, a ich mieszkańcom lepsząjakość życia.1. Współpraca z innymi miastami dla dobrawspólnego mieszczanBędziemy zabiegać o gruntowną nowelizację polskich regulacji prawnychm.in. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym orazuchwalenie ustawy o rewitalizacji, w celu dostosowania polskiego prawado europejskich standardów planistycznych i zasad zrównoważonegorozwoju, wyrażonych m.in. w Karcie Lipskiej. Będziemy postulowaćwprowadzenie mechanizmów stymulujących systemowe rozwiązania dlatransportu zrównoważonego oraz nowoczesnego zarządzania metropo-liamioraz polityki aglomeracyjnej. Naszym zdaniem niezwykle ważnejest również przeprowadzenie szerokich konsultacji społecznych na te-matreformy ordynacji wyborczej i zapoznanie opinii publicznej z gamąrozwiązań ordynacyjnych, stosowanych w stabilnych demokracjach.Gdy w czerwcu 2011 r. odbył się pierwszy Kongres Ruchów Miejskich,w Polsce o sprawach miejskich decydowały cztery różne ministerstwa.Postulowaliśmy wtedy w ramach Kongresu o spójną politykę miejskąna szczeblu centralnym. W odpowiedzi na nasz postulat MinisterstwoRozwoju Regionalnego przygotowało „Założenia do Krajowej PolitykiMiejskiej”. Były one obiektem wnikliwej analizy ze strony społecznejpodczas drugiego Kongresu Ruchów Miejskich, który odbył się w li-stopadzie2012 r. w Łodzi, a jego ostateczna wersja, uwzględniającaczęść postulatów ruchów miejskich, została przyjęta przez rząd w lipcu2013 r. Jednocześnie działania legislacyjne rządu nie zawsze były z tymzgodne. Wystarczy nadmienić przyjęcie we wrześniu 2013 r. ustawy„Mieszkanie dla Młodych”, przygotowanej przez ówczesne Ministerstwo
 • 51. 52 Program dla ToruniaBudownictwa,która nie tylko sprzyja rozlewaniu się miast, ale też byłasprzeczna m.in. z Narodowym Programem Rewitalizacji, opracowywa-nymw tym samym czasie przez ówczesne Ministerstwo Rozwoju Regio-nalnego.Postulat spójnej polityki dla zrównoważonego rozwoju polskichpozostaje wciąż niezrealizowany.Jednocześnie bardzo silny wpływ na kształt krajowej polityki miejskiejpoprzez swoją działalność lobbystyczną mają takie organizacje jakZwiązek Miast Polskich czy Polski Związek Firm Deweloperskich. Ichcelem jest przede wszystkim zabezpieczenie interesu „profesjonalnychsamorządowców” oraz dużych inwestorów. W trójkącie „gry o miasto”(władza–biznes–mieszkańcy) głos mieszkańców był przez lata najsłabiejsłyszalny a mieszkańcy nie mieli organizacji, która broniłaby ich intere-sówna forum ogólnopolskim. Dlatego istotnym elementem działalnościPorozumienia Ruchów Miejskich jest tworzenie presji politycznej w celuuspójnienia polityki miejskiej na szczeblu centralnym oraz dostosowaniajej do potrzeb mieszkańców, a nie lokalnych polityków czy inwestorów.2. Toruń naprawdę dobrym sąsiademi partnerem gospodarczymWprowadzimy nową jakość w relacjach z innymi miastami. Chcemyskończyć z uprawianiem konkurencji między miastami, rozpoczynająckonstruktywną współpracę, wymianę doświadczeń i dobrych praktyk,aby mieszkańcom polskich miast żyło się lepiej. W tym celu powstało Po-rozumienieRuchów Miejskich. Naszym celem jest ścisła współpraca dladobra mieszkańców.W tym celu:1. Będziemy współpracować z innymi miastami w celu wymiany do-brychpraktyk;2. Miasta będą wymieniać się informacjami i danymi oraz skutecznymirozwiązaniami poprawiającymi jakość życia;3. Wdrożymy współpracę w zakresie wspólnych zakupów;4. Będziemy blisko współpracować z pobliskimi gminami. Wdrożymywspólne programy i inwestycje w komunikację podmiejską.Samo się nie zrobi.Idź na wybory 16 listopada i wybierz Czas Mieszkańców.
 • Fly UP