System is processing data
Please download to view
...

Program wyborczy dla miasta Bielska-Białej - Przemysław Drabek

by przemyslaw-drabek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

2,680

views

Comments

Description

Program wyborczy przygotowany przez Przemysława Drabka - kandydata na prezydenta miasta Bielska-Białej - zaprezentowany podczas konferencji prasowej w dniu 01.10.2014.
Download Program wyborczy dla miasta Bielska-Białej - Przemysław Drabek

Transcript

 • 1. Programwyborczy2014PRZEMYSŁAWDRABEKKandydatnaprezydentamiastaBielska-­‐Białej
 • 2. WsparcieekonomicznekierunkówstudiówwyższychwBielsku-­‐Białej,zgodnychzzapotrzebowaniemrynków,wporozumieniuzotoczeniembiznesowym.
 • 3. BudowaiwsparciefinansowebudówtaniegomieszkalnictwadlamieszkańcówBielska-­‐Białej.
 • 4. Zabezpieczenieodpowiedniejilościmiejscwżłobkachiprzedszkolach.
 • 5. RozwójBeskidzkiegoCentrumOnkologii–SzpitalMiejskiim.JanaPawłaIIwBielsku–Białej.
 • 6. Promocjazdrowiaprzezsportwśródmłodszychorazstarszychmieszkańcówmiasta.
 • 7. Zabezpieczenieibudowaogólnodostępnej,zróżnicowanejinfrastrukturysportowej.
 • 8. Czytelnereguływsparciastowarzyszeńiklubówsportowych.
 • 9. Udostępnieniebielskimklubomsportowymmiejskiejbazysportowej.
 • 10. Stworzeniezielonychmiejscrekreacyjnychdlamieszkańców.
 • 11. Likwidacjasmroduzwysypiska.
 • 12. Otwartośćnawspółpracęzorganizacjamipozarządowymiorazmieszkańcamimiasta.
 • 13. Stałyprogramaktywizacyjnydlaosóbstarszych,realizowanyprzypomocyorganizacjipozarządowychwewspółpracyzradamiosiedli.
 • 14. WsparciefinansowedziałańUniwersytetuTrzeciegoWieku.
 • 15. Większynacisknapracęztrudnymiśrodowiskami.
 • 16. PoprawabezpieczeństwanaosiedlachpoprzezstworzeniemobilnychposterunkówStrażyMiejskiej.
 • 17. Wykorzystanienieruchomościmiastadlacelówrozwojulokalnejprzedsiębiorczości.
 • 18. Otwarcienawspółpracęzgminamiijednostkamisamorządówterytorialnych,wcelustworzeniadogodnychwarunkówinwestycyjnychdlaprzedsiębiorczości.
 • 19. Nieodpłatneudostępnieniedomówkulturyiinnychmiejsclokalnymzespołomiartystom,wceluichpromocjiirozwoju.
 • 20. Zabezpieczenieodpowiednichśrodkówfinansowych,pozwalającychnarozwójbielskichinstytucjikulturalnych.
 • 21. Stworzenieinnowacyjnegocentrum„SłowaiMyśli”.
 • 22. Wykorzystaniepotencjałupracownikówurzędupoprzezusprawnieniewewnętrznejkomunikacji.
 • 23. Kilkukrotnezwiększenieśrodkówbudżetuobywatelskiego.
 • 24. Większedostosowaniekomunikacjimiejskiejdoobecnychpotrzebmieszkańcówmiasta.
 • 25. Programwspierającypowstawaniemiejscparkingowychwmieście.
 • 26. Realizacjarozpoczętychjużinwestycji.
 • 27. Większynacisknapoprawęstanudróglokalnych.
 • 28. Ożywienieorazrewitalizacjacentrummiastaiulicy11-­‐goListopada.
 • 29. Wykorzystanienowychtechnologiinarzeczmieszkańcówirozwiązywaniabieżącychproblemów.
 • 30. DziękujęPRZEMYSŁAWDRABEKKandydatnaprezydentamiastaBielska-­‐Białej
 • Fly UP