System is processing data
Please download to view
...

Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014

by zielony-zakrzowek

on

Report

Download: 0

Comment: 0

3,928

views

Comments

Description

Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju
Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała w oparciu o pracę społeczną mieszkańców całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta i Dębnik nie jest obojętny
W pracach projektowych udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy
W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa
Download Społeczna Startegia Rozwoju Zakrzówka 2014

Transcript

 • 1. Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka 2014 www.zielony.org.pl
 • 2. Miejsce Zakrzówka w Krakowie Zakrzówek
 • 3. Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka • Społeczna Strategia Rozwoju Zakrzówka powstała jako efekt ogólnego niezadowolenia społeczeństwa z sytuacji przestrzennej miasta i braku jakiejkolwiek wizji jego rozwoju • Społeczna Koncepcja Rozwoju Zakrzówka powstała w oparciu o pracę społeczną mieszkańców całego Krakowa, dla których rozwój tego miasta i Dębnik nie jest obojętny • W pracach projektowych udział brali architekci, urbaniści, socjologowie miasta i przyrodnicy • W pracach opierano się o istniejące badania naukowe np.: mapę roślinności rzeczywistej Krakowa
 • 4. Społeczny plan miejscowy dla Zakrzówka ZP – zieleń publiczna US – urządzenia sportowe Teren sporny między ulicami św. Jacka i Wyłom MN – zabudowa jednorodzinna o niskiej intensywności
 • 5. Granice proponowanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego
 • 6. Najczęstsze miejsca występowania chronionych gatunków (kolorowe plamki)
 • 7. Strefy funkcjonalne projektowanego parku Strefa wypoczynku rodzinnego i sportu Strefa wypoczynku i relaksu w ciszy Strefa sportów ekstremalnych Strefa nauki
 • 8. Pierwszy etap realizacji parku
 • 9. Wyposażenie sportowo rekreacyjne parku A – Ścieżka edukacji ekologicznej B – Boiska sportowe i place zabaw C – Pływające kąpieliska D – Plaża E – Punkt gastronomiczny F – Pola do gry w paintball B C D E F A A
 • 10. Wyposażenie sportowo rekreacyjne parku G – Stadnina koni z ujeżdżalnią i torami przeszkód H – Ściany wspinaczkowe J – Punkt gastronomiczny i administracja parku K – Trial park L – Skejt park M – Baza nurków J L M H K A G
 • 11. Drugi etap realizacji parku
 • 12. Drugi etap realizacji parku N – Centrum edukacji ekologicznej O – Centrum nurkowe P – Kryta pływalnia, fitness, sauna itp. R – Planetarium S – Przystań jachtowa na Wiśle T – Projektowany kanał ulgi dla Wisły R P N O T S
 • 13. Strefy funkcjonalne parku - Etap 2 Strefa wypoczynku rodzinnego i sportu Strefa wypoczynku i relaksu w ciszy Strefa sportów ekstremalnych Strefa nauki
 • 14. Ekologiczna ścieżka edukacyjna Geologiczno-historyczna ścieżka edukacyjna Ścieżka do jazdy konnej Ścieżka rowerowa Proponowany system ścieżek
 • 15. Pływające baseny – niewątpliwie staną się kolejną atrakcją turystyczną miasta
 • 16. Plaże (w oddali) i barierki zabezpieczające klify skalne
 • 17. Ścieżki, ławki i kosze na śmieci tego najbardziej brakuje na Zakrzówku. Miejsca powinny sprzyjać tworzeniu lokalnych wspólnot
 • 18. Zakrzówek to miejsce bezpiecznego wypoczynku dla wszystkich Krakowian
 • 19. Ścieżka edukacji ekologicznej na podestach, tak żeby nie niszczyć siedlisk motyli
 • 20. Wypas łąk przez np.: konie ze stadniny sprzyja rozwojowi motyli Modraszków
 • 21. Przykłady ze świata - Holyrood Park w Edynburgu – w samym śródmieściu Zamek w Edynburgu wraz z zabytkową starówką
 • 22. Przykłady ze świata - Holyrood Park w Edynburgu – w samym śródmieściu Parlament Szkocji w odległości 200m od dzikiego parku
 • 23. W Edynburgu nikt nie zamierza zabudować dzikiej przyrody, potrafią za to z niej korzystać - Holyrood Park w Edynburgu w samym śródmieściu
 • 24. Dzika przyroda w środku Edynburga jest dodatkową atrakcją turystyczną. Czy Kraków pójdzie w ślady miasta partnerskiego jakim jest Edynburg? Zamek w Edynburgu
 • 25. Ścieżki na podestach nad siedliskami - Park Dzintari w Jurmala na Łotwie – koegzystencja rekreacji i przyrody
 • 26. Źródła finansowania parku • Fundusze Europejskie • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej • Jednostki rządowe i samorządowe • Organizacje pozarządowe krajowe i zagraniczne • Podmioty prawne i fizyczne Źródła finansowania
 • 27. • Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 3.2 Rozwój produktu dziedzictwa kulturowego Działanie 5.2 Rozwój funkcji metropolitalnych Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego Działanie 6.1 Rozwój miast Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
 • 28. • Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Działanie 5.1. Wspieranie kompleksowych projektów z zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych (ekosystemów) na obszarach chronionych oraz zachowanie różnorodności gatunkowej Działanie 5.2. Zwiększenie drożności korytarzy ekologicznych Działanie 5.3. Opracowanie planów ochrony Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie
 • 29. • Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Fundusze Europejskie Fundusze Europejskie • Program Europa Środkowa INTERREG IV C Priorytet 3 – Odpowiedzialne korzystanie ze środowiska
 • 30. Dlaczego Zakrzówek powinien zostać niezabudowany ? www.zielony.org.pl
 • 31. Miasto zrównoważone, takie które zaspokaja nasze obecne potrzeby bez ograniczania możliwości rozwoju przyszłym pokoleniom
 • 32. Struktura miasta zrównoważonego – „palce” zieleni z zewnątrz przenikają się ze zurbanizowaną strukturą miasta
 • 33. Plan regulacyjny Kopenhagi Realizacja idei miasta zrównoważonego w praktyce
 • 34. Kopenhaga miasto zrównoważone - realizacja planu
 • 35. Zakrzówek awangardą naturalnej zieleni sięgającej do śródmieścia ostatnią ostoją dzikiej przyrody na Dębnikach
 • 36. Niekorzystne oddziaływanie osiedla na możliwość wypoczynku na Zakrzówku
 • 37. • Brak jakiejkolwiek wizji rozwoju miasta • Brak konsekwentnej polityki przestrzennej a zwłaszcza polityki dot. obszarów zielonych • Postępująca dzika zabudowa terenów zielonych na bazie wuzetek Problemy przestrzenne Krakowa •Każdy właściciel uważa że może budować na swojej ziemi •Uchylanie planów za przyczyną właścicieli i developerów •Brak planów miejscowych • Chaos przestrzenny • Brak zdefiniowanych parków miejskich i przestrzeni publicznych • Ucieczka mieszkańców z miasta do sąsiednich gmin (kultura miasta nie rekompensuje kontaktu z przyrodą i własnym domem) • Mniejsza atrakcyjność Krakowa jako terenów inwestycji Skutki Efekt
 • 38. Recepta na problemy przestrzenne Krakowa w skali kraju zmiana ustawodawstwa dotyczącego wuzetek w skali Krakowa konsekwencja w realizacji przyjętych strategii w skali Zakrzówka wprowadzenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jako elementu realizacji dotychczasowej polityki ochrony Zakrzówka oraz stworzenie tam parku miejskiego
 • 39. Konsekwentna polityka ochrony Zakrzówka Realizowana przez Urząd Miasta Krakowa (UMK) do chwili pojawienia się Gerium 1. Poprzedni plan miejscowy - zieleń publiczna na spornym terenie 2. Nie wydawanie wuzetek i pozwoleń na budowę w rejonie Zakrzówka 3. Planowany wykup terenów zapisany w Strategii Rozwoju Krakowa 4. Zapisy w aktualnym Studium sugerujące utworzenie parku 5. Uzgodniony z mieszkańcami projekt planu miejscowego Polityka Miasta wobec Zakrzówka do chwili pojawienia się Gerium
 • 40. Poprzedni plan miejscowy dla obszaru Zakrzówka ZP – TERENY ZIELENI PUBLICZNEJ Sporny teren (ten na którym planuje się zbudowanie osiedla) był przeznaczony na zieleń publiczną
 • 41. Zakrzówek w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa Planowane inwestycje miejskie w zakresie zieleni W obowiązującej strategii rozwoju miasta teren między ul. Jacka i Wyłom (teren sporny) przeznaczony jest do wykupu i stworzenie parku
 • 42. Zakrzówek w obowiązującym Studium uwarunkowań i kierunków rozwoju Krakowa Strefa kształtowania systemu przyrodniczego Skośne kreskowanie oznacza strefę kształtowania systemu przyrodniczego Krakowa – sporny teren znajduje się w tej strefie
 • 43. Zakrzówek w obowiązującym Studium U5 - Stan środowiska naturalnego i przyrodniczego Teren sporny wytypowany jest do realizacji parku miejskiego
 • 44. Zakrzówek w obowiązującym Studium K2 – Środowisko przyrodnicze i kulturowe Kierunki i zasady rozwoju STREFA KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU PRZYRODNICZEGO OBSZAR JURAJSKICH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY I ZAINWESTOWANIA. FORMA ZAINWESTOWANIA OPISANA JEST NA PLANSZY K1 (następny slajd)
 • 45. Zakrzówek w obowiązującym Studium K1 –Struktura przestrzenna Kierunki i zasady rozwoju Strona 142 tekstu studium punkt 4. Kierunki zagospodarowania wyodrębnionych kategorii terenów: UP – TERENY O PRZEWAŻAJĄCEJ FUNKCJI USŁUG PUBLICZNYCH 1) Główne funkcje: zabudowa usługowa – obiekty i urządzenia służące realizacji celów publicznych, w szczególności w dziedzinie administracji, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, kultury, sportu i rekreacji, a także zieleni publicznej.
 • 46. Zakrzówek w obowiązującym Studium Interpretacja zapisów obowiązującego Studium przez Towarzystwo Urbanistów Polskich • Z zapisów ustaleń Studium wynika, że na tym terenie preferowane są funkcje usług publicznych, w tym terenów zieleni, rekreacji i wypoczynku przed innymi funkcjami” • „Z ustaleń Studium nie wynika, że teren pomiędzy ul. Wyłom i ul. św. Jacaka ma być przeznaczony w planie miejscowym pod zabudowę mieszkaniową, a zwłaszcza pod zabudowę wielorodzinną. Osoba nabywająca ten teren i planująca tam zabudowę mieszkaniową powinna się liczyć z sytuacją, że taka zabudowa nie będzie w planie miejscowym przewidywana
 • 47. Konsekwentna ochrona Zakrzówka do pojawienia się Gerium • Przez dziesiątki lat nie wydawano żadnych pozwoleń na budowę i wuzetek na terenie Zakrzówka. • Do chwili obecnej wydano na Zakrzówku tylko jedną taką decyzję Konsekwentna polityka ochrony Zakrzówka Realizowana przez UMK do chwili pojawienia się Gerium
 • 48. Aktualnie procedowany plan miejscowy dla Zakrzówka przed pojawieniem się Gerium OBSZAR SPORNY Niska zabudowa jednorodzinna oddalona od ulicy Wyłom o 40 metrów
 • 49. Miasto celowo nie sprząta swoich terenów aby przekonać mieszkańców do konieczności budowy osiedla – stan istniejący
 • 50. Poparcie społeczne 12 000 podpisów zebranych pod apelem do władz o utworzenie parku na terenie całego Zakrzówka Tekst apelu: My niżej podpisani apelujemy o skuteczną długofalową ochronę terenów zielonych na Zakrzówku, znajdujących się w granicach parku krajobrazowego. Oczekujemy konsekwentnej ochrony wartości przyrodniczych i wyłączenia spod zabudowy mieszkaniowej tego obszaru.
 • 51. Poparcie społeczne 32 Organizacje Społeczne skrytykowały politykę przestrzenną miasta oraz opowiedziały się za wprowadzeniem zespołu przyrodniczo- krajobrazowego na Zakrzówku w liście otwartym do radnych i prezydenta Krakowa
 • 52. Letnia środa na Zakrzówku
 • 53. Letnia środa na Zakrzówku
 • 54. Letnia środa na Zakrzówku
 • 55. Letnia środa na Zakrzówku
 • 56. Letnia środa na Zakrzówku
 • 57. Zakrzówek nadal może pozostać zielony Dziękujemy za uwagę www.zielony.org.pl
 • Fly UP