System is processing data
Please download to view
...

Będziemy rodzicami

by poranny24

on

Report

Category:

Healthcare

Download: 0

Comment: 0

746

views

Comments

Description

Download Będziemy rodzicami

Transcript

 • 1. dodatek bezpłatnylistopad 2014Partnerem dodatku jest:
 • 2. 2
 • 3. 3
 • 4. Szansa na dzieckoGdy marzymy o dzie-cku,a zawodzą natu-ralnemetody, szuka-mypomocy u lekarzy. - Jużco trzecia młoda kobietaw Polsce w przypadku prob-lemówz zajściem w ciążęzdecydowałaby się w pierw-szejkolejności na skorzysta-niez zaawansowanych metodwspomaganego rozrodu, np.in vitro – mówi dr n. med.Grzegorz Mrugacz, dyrektormedyczny Kliniki Bocian.Na czym polega metodain vitro i kiedy się ją stosuje?– Pozaustrojowe zapłodnie-niepolega na tym, że pró-bujemyominąć pewne etapynormalnego fizjologicznegozapłodnienia, które nie mo-gądojść w organizmie ko-bietyw sposób naturalny –tłumaczy dr Mrugacz.Cały proces leczenia moż-napodzielić na etapy. Pierw-szymz nich jest odpowied-niewystymulowanie jajni-ków,aby uzyskać pęcherzykijajnikowe. – Po uzyskaniutych pęcherzyków wykonuje-mypunkcję jajników i zabie-ramykomórki jajowe, którenastępnie, w laboratorium ,są zapładniane i hodowanesą zarodki. Wyhodowane za-rodkiprzenosimy do jamymacicy – wyjaśnia dyrektormedyczny Kliniki Bocian.Zapłodnienie pozaustrojo-wemożna wykonać na kilkaróżnych sposobów. Najpo-pularniejszejest to tzw. kla-sycznezapłodnienie in vitro,kiedy pobrane komórki jajo-wesą mieszane w odpo-wiednichmediach z plemni-kamii samoistnie dochodzido zapłodnienia.– To zapłodnienie może byćwzbogacone o metodę ICSI,czyli docytoplazmatycznewszczepienie plemnikado każdej uzyskanej komórki– mówi dr Grzegorz Mrugacz.Z kolei proces ICSI możebyć udoskonalany poprzezdodatkowe metody. Do tychmetod należy IMSI, czylispecyficzna specjalna sepa-racjaplemników, gdziew odpowiednich powiększe-niachpod mikroskopami le-karzemają szanse uwidocz-nićplemniki najlepiej zbu-dowanei najlepsze i wybraćte plemniki do zapłodnieniapozaustrojowego.– Mamy tutaj również wi-zualizacjęwrzeciona karioki-netycznego,kiedy oglądamykomórkę przed wszczepie-niemplemnika. Jednym z ta-kichwzbogaconych równieżprogramów zapłodnienia invitro jest Assisted hatching,czyli nacinanie otoczki za-rodka.Zdarza się, że otoczkazarodka jest tak gruba, że niedochodzi do wyklucia sięblastocysty (to jest taka for-maembriologiczna zarodka)i ona nie możezaimplantować się w macicy.Aby cały proces in vitrozakończył się sukcesem, po-trzebnajest staranna opiekanad pacjentami, zarównow procesie stymulacji, jakrównież w czasie przeprowa-dzaniaprogramu in vitro. In vitro jest refundowaneW ramach rządowego programu refundacji in vitro, każ-dapara ma prawo skorzystać z trzech prób procedurywspomaganego rozrodu. Ministerstwo Zdrowia refundu-jewiększość elementów wchodzących w skład takiegoleczenia. Począwszy od kosztów konsultacji, badań USG,laboratoryjnych i hormonalnych, kończąc na zabiegachtakich jak: punkcja, biopsja i transfer zarodków. Jednaktrzeba liczyć się z kosztami kwalifikacji do programuoraz leków stosowanych w celu stymulacji owulacji. Pa-rybiorące w nim udział muszą zatem samodzielnie po-kryćkoszty farmaceutyków, stanowiących podstawęi pierwszą fazę przygotowań do in vitro. Ich cena wahasię od 2 do 4500 tys. zł.4
 • 5. 5
 • 6. 6Mleko: naturalne czyz butelki?Mówi się, że najlepszy posag, jak mat-kamoże dać swemu dziecku, to kar-mieniepiersią – przynajmniejw pierwszych miesiącach życia. Karmieniepiersią korzystnie wpływa na rozwój dzieckaoraz chroni przed wieloma chorobami. Dzieci,które otrzymują pokarm matki, rzadziej cho-rująna przykład na zapalenie ucha środkowe-go,zapalenie płuc, cukrzycę czy niektóre no-wotwory,zapalenia opon mózgowo-rdzenio-wychi zakażenia dróg moczowych. Zmniejszasię również ryzyko wystąpienia biegunki za-kaźneji ryzyko otyłości w późniejszym wieku.Skład mleka mamy idealnie odpowiadapotrzebom niemowlęcia, zawiera odpowied-nieproporcje doskonale wchłaniających sięz przewodu pokarmowego niezbędnychskładników odżywczych: białek, tłuszczów,węglowodanów, przeciwciał, prebiotyków.Poza tym – co niezwykle ważne – skład po-karmudopasowuje się do wieku dziecka, je-gozapotrzebowania na poszczególne skład-nikiodżywcze, a nawet do pory dnia. Mlekozmienia się też w trakcie karmienia: na po-czątkuma za zadanie zaspokojenie pragnie-nia,więc zawiera więcej wody. Później stajesię bardziej kaloryczne i syci malca.Karmienie piersią to też niezapomnianechwile – i dla matki, i dla dziecka. To miłość,budowanie więzi, wspaniały wspólny czas.Jest jeszcze jedna – praktyczna, ale rów-nieżważna zaleta. Karmienie piersią to osz-czędność:i czasu, i pieniędzy. Mleko matkinic nie kosztuje i jest gotowe od razu, gdytylko dziecko zaczyna być głodne.Jednak nie każda mama może i chce kar-mićpiersią. Wtedy rozwiązaniem jest mlekomodyfikowane. I choć wielu składnikówstworzonych przez naturę nie da się niczymzastąpić, dzisiejsze mleko modyfikowane co-razbardziej przypomina swym składem po-karmkobiecy. Dostarcza rozwijającemu sięniemowlęciu niezbędne składniki odżywcze.(AGSA)Matczyne mleko zawiera wszystkieniezbędne składniki, które potrzebnesą dziecku do prawidłowego rozwoju,oraz przeciwciała, które chronią jeprzed infekcjami bakteryjnymii wirusowymi. Jednak nie każdakobieta – z różnych przyczyn –decyduje się na karmienie piersią.Koniecznym rozwiązaniem jest wtedymleko modyfikowane.
 • 7. Modne strojena rosnący brzuszekCzasy rozciągniętychkoszulek, za dużychspodni dresowych czyworkowatych sukienek jużnie wrócą. To pewne.Teraz każda przyszła ma-mamoże ubrać się ładnie,modnie, a jednocześnie wewłasnym stylu i wygodnie. Bobędąc w ciązy musimy pa-miętaćprzede wszystkimo tym, by wybierać ubraniawykonane z naturalnych tka-nini takie, które nie uciskająpowiększającego się cały czasbrzuszka. Dlatego najczęściejwybieramy bluzki, tuniki i su-kienkiciążowe z odcięciempod biustem, które w czasieciąży podkreślą brzuszek,a po ciąży, kiedy jeszcze wal-czymyz nadwagą poporodo-wą– ukryją go. To świetnerozwiązanie, bowiem możnaje wykorzystwywać przez całyrok, w razie zmieniającej siępogody dodając cieplejszeelementy garderoby. (AGSA)Pięknie, kobiecoi elegancko – takchcemy się czući wyglądać w ciąży. Nictrudnego. O dobresamopoczucie dbarosnące w brzuszkumaleństwo. O pięknywygląd – zadbajmysame.W sklepach jestmnóstwo ciuszków dlaprzyszłych mam.7
 • 8. Bezpieczna ciążaCzym są badania prenatalne?dr n. med. BartoszPietrzycki, specjalista gineko-logiii położnictwa z KlinikiBocian: Badania prenatalnewykonujemy w pierwszymlub drugim trymestrze ciąży,aby wykryć i rozpoznać wa-dywrodzone płodu.Czy wykonywanie tychbadań jest bezpieczne?– Badania prenatalne tobadania przesiewowowe,teksty przesiewowe, którestanowią nieinwazyjny ele-menttych badań, jak rów-nieżtesty inwazyjne. Bada-nianieinwazyjne są w pełnibezpieczne, nie wiążą sięz żadnym ryzykiem dla pło-duoraz dla matki. Testyprzesiewowe to głównie ba-daniaultrasonograficzne.Oceniamy wtedy pewnemarkery najczęściej wystę-pującychnieprawidłowościchromosomalnych płodu –przede wszytskimprzezierność fałdu karkowe-go.Podwyższonaprzezierność może świad-czyćo ryzyku chorób chro-mosomalnych– to obecnośćlub brak kości nosowej i in-ne,mniejsze, jak np. niedo-mykalnośćzastawki trój-dzielnej,nieprawidłowyprzepływ krwi przez prze-wódżylny płodu, którychwystępowanie może nammówić o określonym ryzykuwystąpienia wad płodu.Kiedy należy poddać siębadaniom prenatalnym?– Badanie ultrasonograficz-nei ocena przeziermnościfałdu karkowego powinnabyć wykonana pomiędzy 11.a 13. tygodniem ciąży.W późniejszych tygodniachciąży ilość tego płynu, którygromadzi się w okolicy karkupłodu, znacznie się zmniej-sza,co tym samym uniemoż-liwiaocenę ryzyka wystąpie-niatych nieprawidłowości.A wiemy, że podwyższonawartość przezierności fałdukarkowego to nie tylko wadychromosomalne płodu, alerównież inne wady, np. serca.Opisano około stu róznychnieprawidłowości, które sązwiązane z podwyższonąwartości NT – przeziernościfałdu karkowego.Jakie są inne elementybadań prenatalnych?– Aby zwiększyć współ-czynnikwykrywalności nie-prawidłowościchromoso-malnych,możemy posłużyćsię dodatkowo oznaczeniamibadań biochemicznych.W tym celu najczęściej wy-konujemyw pierwszym try-mestrzetzw. test podwójny,gdzie określamy białkoPAPP-A oraz wolnąpodjednostkę gunadotrpinękosmówkowej. Taka połączo-naocena USG i badań bio-chemicznychzwiększa wy-krywalnośćdo ponad 95proc.Co robimy, gdy wynikibadań wykazują niepra-widłowości?– W sytuacji, kiedy mamypodejrzenie – na podstawiewykonanego testu nieinwa-zyjnego– że istnieje po-dwyższoneryzyko niepra-widłowościpłodu, zazwyczajkierujemy pacjentkę na ba-daniainwazyjne. Dzięki nimmamy informacje, czy rze-czywiścieistnieje ta niepra-widłowość,czy też jest towynik fałszywie dodatni, coteż czasem – ale bardzorzadko – się zdarza. Do ba-dańinwazyjnych, które nie-stety,ale wiążą się z jakimśryzykiem, należy biopsjakosmówki, biopsjatrofoblastu, amniopunkcjagenetyczna, a czasami –w późnych etapach ciąży –zabieg konocentezy.Kto powinien poddać siębadaniom prenetalnym?– Każda kobieta, która jestw ciąży, powinna mieć wy-konanebadanie, które oce-niaryzyko wystąpienia nie-prawidłowościpłodu.(AGSA)8
 • 9. 9
 • 10. Jesień to czas, gdy łatwojest się zdrowo odżywiaćJesień to chyba dobra pora,dla ciężarnych, jeśli cho-dzio ułożenie zbilanso-wanejdiety?GRAŻYNA METELSKA, DIETETYKZ POLIKLINIKI ARCISZEWSCY: Toznakomita pora. Jesień to czas,gdy łatwiej jest skomponowaćtaki jadłospis, który dostarczyi matce, i dziecku wszystkichpotrzebnych witamin i mine-rałów.W tej chwili jest obfitośćwarzyw i owoców. Starajmy siętylko kupować je z ekologicz-nychupraw. Jeśli nie mamy ta-kiejmożliwości – po prostuobierajmy je ze skórki.Które warzywa przedewszystkim powinnywybierać kobiety w ciąży?– Należy sięgać zwłaszczapo warzywa zielone: broku-ły,różnego rodzaju sałaty,natkę pietruszki. Jedna łyż-kapokrojonej natki zaspo-koidzienne zapotrzebowa-niena witaminę C. Pozatym zielone warzywa mająmnóstwo żelaza, chlorofilu,witamin i minerałów orazkwasu foliowego – potrzeb-negodo prawidłowego roz-wojuukładu nerwowegopłodu. Polecam równieżwarzywa żółte jak np. mar-chewkai dynia - bogatew beta-karoten, który odpo-wiadam.in. za dobry stanskóry i wzroku. Warto teżsięgać po pomidory, ponie-ważzawierają mnóstwolikopenu, który jest świet-nym,bardzo silnym przeci-wutleniaczem.Dlaczego jest tak ważny?– Przeciwutleniacze bardzopozytywnie wpływają na or-ganizm– zapobiegają choro-bomserca. Chronią też płód.Ponadto pomidory zawierająmnóstwo potasu, który zapo-bieganadciśnieniu.Jakie sezonowe owocei warzywa powinnywybierać przyszłe mamy?– Zalecane owoce to jab-łka,winogrona, kiwi, banany,cytrusy, maliny, truskawki -nawet mrożone. Warzywai owoce dostarczają witamin:C i E, beta-karotenu,flawonoidów oraz związkówmineralnych: wapnia, mag-nezu,żelaza, potasu, selenui cynku.No właśnie – jesieniąodporność jest bardzoważna. Co jeszcze wartojeść, by nie chorować?– Jeśli kobieta ciężarnastosuje urozmaiconą, racjo-nalnądietę z zastosowa-niemproduktów z wszyst-kichgrup, w tym: zbożoweprodukty pełnoziarniste,mleko – szczególnie w po-stacifermentowanej, pro-duktybiałkowe – głównieryby i drób, nierafinowanetłuszcze roślinne tłoczonena zimno, warzywa i owo-ce,suche nasiona roślinstrączkowych, orzechy wło-skiei brazylijskie, migdały -to taka dieta buduje odpor-ność.Dodatkowo niewiel-kieilości cebuli i czosnku,np. jako dodatek do sałateki surówek, bardzo pomogąkobiecie ciężarnej w walcez chorobami. Warzywa tesą bogate w allicynę, dziękiczemu są pogromcami bak-teriii wirusów. Działająna nie jak antybiotyk.Kobiety planująceciążę i spodziewającesię dziecka powinnydbać o prawidłowądietę10
 • 11. 11
 • 12. 12
 • 13. 13
 • 14. Do szpitala bez stresu.Warto się przygotowaćOczekiwanie na dzie-cko– wielka radośći... wielkie przygoto-waniana spotkanie z naj-ważniejsządla nas istotą.Przede wszystkim przygo-towaćsię musi przyszła ma-ma.I do dziewięciu ciążo-wychmiesięcy, i do porodu,i do pierwszych dni z ma-leństwem.Jeśli to pierwszedziecko – każda z tych sytu-acjibędzie przecież dla niejzupełnie nowa.Ważne jest, by w ciąży za-chowaćdobrą kondycję.Oczywiście – rezygnujemywtedy z forsownych czy nie-bezpiecznychdla dzieckaćwiczeń. Jednak pamiętajmy,że aktywność fizyczna w ciążyjest bardzo korzystna: międzyinnymi poprawia stan mięśni,dodaje energii i zmniejsza na-pięciepsychiczne przed poro-dem.Wysportowana mamaszybciej też wróci do formypo porodzie.Przyszła mama musi teżzdecydować, gdzie chce uro-dzićdziecko. Warto odwie-dzićoddziały położniczeoraz porozmawiać o do-świadczeniachz tego mo-mentuz życzliwymi znajo-mymikobietami. A o poro-dzietrzeba myśleć w katego-riachczegoś całkowicie nor-malnegoi zdrowego.A z drugiej strony – jedno-cześniejako o niezwykłymprzeżyciu, którego nie da siędo końca przewidzieć anizaplanować.Wcześniej przygotowaćza to warto to wszystko, cotrzeba wziąć ze sobądo szpitala. Już dwa miesią-ceprzed planowanym poro-demmożna upewnić się,czego wymaga szpital. Wtedyjest jeszcze czas na zrobieniebadań i przygotowanie niez-będnychzaświadczeń lubuzyskanie zgody na wykona-nieobowiązkowych zabie-gów.A miesiąc przed poro-dem– spokojnie już możnaspakować torby do szpitala.Torby – bo żeby uniknąć ba-łaganu,warto wziąć ich kil-ka.Do jednej z nich włóżmyrzeczy potrzebne na czasporodu, do drugiej – ko-niecznepo porodzie,do trzeciej – rzeczy dla dzie-cka.Do jeszcze jednej sa-szetkispakujmy dokumenty,czyli: dowód tożsamości, do-wódubezpieczenia, kartęprzebiegu ciąży, oraz wynikibadań.Mamie w czasie porodumoże przydać się koszulana zmianę, kapcie, ciepłeskarpety i szlafrok. Warto teżzabrać jednorazowe pieluchyw kształcie podpasek, chu-steczkiczy nawilżającą po-madkędo ust oraz wodędo picia. Dla mamy po po-rodzieprzyda się na pewnowygodna do karmienia ko-szulaz rozcięciem, kilka parjednorazowych majtek i po-porodoweduże podpaski,przybory toaletowe, klapkipod prysznic, staniki do kar-mieniai wkładki laktacyjne.Nie zapomnijmy też o tele-foniekomórkowym i łado-warce.Dla dziecka na trzyd-niowypobyt w szpitalu trze-bazabrać jednorazowe pie-luchy(najmniejszy rozmiar),kilka pieluch tetrowych, trzybawełniane koszulki, baweł-nianecienkie czapeczki, trzypajacyki, skarpetki i ręka-wiczki(żeby dziecko nie dra-pałosię po buzi) oraz kocyklub śpiworek. Pamiętajmy,by wszystkie rzeczy dla ma-leństwawcześniej wyprać.Przygotujmy też wszystko,co będzie potrzebne na po-wrótdo domu, czyli ubraniedla mamy i dziecka oraz od-powiednidla noworodka fo-teliksamochodowy.(AGSA)14
 • 15. 15
 • 16. 16
 • Fly UP